You are on page 1of 402

c WUQ ®_Vm

(c TLYô]Õ N¬j§WØm DTúRNØm)

vYôª ÑjRô]kR TôW§Vôo
BVt±VÕ

c WUQôfWUm
§ÚYiQôUûX - 606 603
2004
Sri Ramana Vijayam - Tamil , Published by President ,
Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai - 606 603; Phone: 04175-237292.
© c WUQôfWUm, §ÚYiQôUûX
Tu²ùWiPôm T§l×: 2004; 1000 ©W§Ls

CC No. 2001
ISBN: 81-88225-56-8
®ûX ì.

ã¬úVôRVm
ivñêp< hir[< jatveds<
pray[< Jyaeitrek< tpNtm! ,
shöriZm> ztxavtRman>
àa[> àjanamudTye; sUy>R .
DXL Y¥úYôu , L§o¨û\ ú_ô§. Øtß
ØQokúRôu. @¥lTûPVôú]ôu. R²lùTÚg ú_ô§,
RYd L]X°lúTôu, A«WeL§úWôu, èßYûLVôn
BÚk§VeÏúYôu, D«oLÞd Ï«úWôu,... Bf ã¬Vu
D§d¡\ôu!

T§lTô[o:
úY.Ñ.WUQu,
RûXYo, cWUQôfWUm
§ÚYiQôUûX - 606 603
ªu]gNp: ashram@ramana-maharshi.org
BûQV R[m: www.ramana-maharshi.org

@f£húPôo:
Jm SúUô TLYúR c WUQôV
cUôu ¡. XzUQ NoUô @YoLs FݧV
èuØLm *
kam< jna> rmyNte kElasivlasv[Rnavsre,
saxnkwnavsre sacIk…viR Nt v±ai[.
“TWU TRj§u @§NVjûR Yo¦dÏmúTôÕ U²Ro
ØLUXof£ÙPu úLh¡\ôoLs; A]ôp @lTRm
ùTßYRtLô] ^ôR]eLû[f ùNôpÛmúTôÕ, ØLjûRj
ùRôeL®hÓd ùLôsÞ¡\ôoLs,” F] ¿XLiP ¾·Ro
Fuàm ùT¬VôùWôÚYo RôùUݧV
û Y W ô d ¡ V N R L j§p Tô¥«Úd¡\ôo. DVo¨ûXûV
úYiPôRYo @¬Õ; @Ru ùTôÚhÓ DûZdL Øu
YÚYôo @¬§àm @¬Õ. DXL U]UVdLm, ùNn
®û]«u ùLôÓûU, BûY @qY[Ü TXUô]ûY.
^ôR]eLû[ Ds[T¥ ùR¬kÕ ùLôsYÕ L¥]m;
@Ytû\ DtNôLjÕPu LûP YûW SPj§ Ø¥lTÕ
@ûR®P FjRû]úVô UPeÏ L¥]UôÏm.
TWU Ød§ÑLj§²Pm Tt±pXôUp, DXLj§²Pm
LÚûQ, @u×, BYt\ôp ùTôÕ _] ú^ûY Y¯L°p
CÓThÓ ¨tTYÚm BúR Uô§¬ R®d¡u\]o. DXL
ú^ûY VôWôp ùNnV Ø¥Ùm? ùTÚkRuûUÙm,
®úYLØm, Nôk§Ùm, Nd§Ùm ¨û\kR IÚYú]
@RtúLt\Yu. Ruàsú[ @[®\kR Ïû\Ls
¨Wm©«ÚdL, @Ytû\ ¿d¡d ùLôs[ ØVXôUp,
DXLj§u Ïû\Lû[ ¿dL ØuYÚYÕ @±VôûU. Ru
@Lj§Ûs[ @ÝdÏLû[ ùVô¯jÕ DXL
ûLeL¬Vj§tÏ úVôd¡V]ôYRtúLô, ®ÓRûXdúLô,

* BkèuØLm c WUQ ®_Vj§u ØRt T§l©tLôL 1932 #p
FÝRlThPÕ .
iv c WUQ ®_Vm

GRôYÕ IÚ ULjRô] ÕûQûVl ùTt\ôùXô¯V, úYß
Y¯«pûX. @q®Rj ÕûQ, U²Ro Tôd¡V YNjRôp,
IÚ úYû[ ¡ûPlTÕ ØiÓ. BÕúY ^j^eLm
FuTÕ.
BÕ BWiÓ YûLVôÏm; ^ôUôuVUô] ^j^eL
ùUôuß, ®úN`Uô] ùRôuß. ^ôUôuVUô]
^j^eLUôYÕ Rôm ùNpXúYi¥V Y¯«p Øu
ùNu±ÚlTYWô¡V SpúXô¬u úNodûL. TWmùTôÚ°Pm
@u×m ùRôiÓØs[ IÚYàûPV Ds[j§p @l
ùTôÚs FlúTôÕm, ©\ÚdÏm ùR¬ÙmT¥ ©WLô£d¡\
T¥Vôp, @Yû] ùSÚeÏYÕ SuûUVôÏm.
®úN`Uô] ^j^eLUôYÕ TWmùTôÚû[úV
ùSÚeÏYRôÏm. BÕ DXL YôrdûL«p ^ôj§VUôÏUô
Fuß úLhLXôm. c TLYj ¸ûR«t ùNôp-V
}anITvaTmEv
“Oô²Vô]Yu TWUôjUôúY” Fu\ YN]jR§uT¥
Oô]¨ûX ùTtß DX¡p U²R DÚYUônj §¬¡u\
ËYuØdRu TWmùTôÚ°²ußm £±Õm úY\pX,
@Yú] BYu. ËYuØdRû]j úR¥ Sô¥, DX¡p UôRô,
©Rô, ANô¬Vu, LPÜs Fu\ Øû\«t ùNnÙm @u×,
ùRôiÓ BYtû\ @YàdÏf ùNnÙùUôÚYu
Nôv§WeL°t LiP FpXô®R ^ôR]eLû[Ùm IúW
^UVj§t ùNn¡\Y]ôYôu. AûL«]ôp Bq®RUô]
^j^eLjûRúV èpLs úTôtß¡u\]. ùNôpÛRtL¬V
ÏÚSôRu-AfNôoV WUQu-@Ú°V "Ds[Õ SôtTÕ'
Fuàm DTúRNj ùRôϧ«u @ÖTkRj§p BqYûLVô]
^j^eLj§u ùTÚûU Yo¦dLlThÓs[Õ:-
“NôÕdL [ôYôo NLYôNm Si¦]ôp
GÕdLôm Bk¨VUm FpXôØm-úURdL
RiùRu\p UôÚRm RôuÅN úY®£±
ùLôiùPu] Lô¬Vm¿ áß.”
èuØLm v

“RôTmRi Nk§W]ôp ûR¨VmSt LtTLjRôp
TôTmRôu LeûLVôp TôßúU-RôTØRp
Bmêußm GÏm BûQ«pXô NôÕdLs
RmUô R¬N]jRôp Rôu.”
“LmUVUôm ¾ojReLs LpUiQôm ùRnYeLs
@mULjÕd Lh¡ûQúV ALôYôm-@mU@ûY
Fi¦pSô [ôpçnûU Gn®lT NôÕdLs
Li¦]ôp Li¥PúY Lôi.”
ËYu ØdR²u ^aYô^m, R¬N]m BûY RôúU
@uTo U]ûRl TdÏYlTÓj§, ¨j§V ÑLj§tÏ
D¬VRôd¡®Óm; BûP«p áP, DXLj ÕuTeL[ôp
YÚkRôUp AßRÛm, Uú]ôTXØm RkÕ LôlTôtßm;
AûLVôp, IÚYu TX ¾ojReLÞdÏf ùNuß Ï°jÕ
YÚYÕ, LPÜ°u §ÚÜÚYeLû[l é´jÕ YÚYÕ,
BYt±àm, IÚ ËYu ØdRû] @i¥, @Y²Pm
@u× ùNnYô]ô«u, @YàdÏ úYß ^ôR]eLs
úYiPôm Fuß áPf ùNôpXlTÓ¡\Õ.
DXLj§p Ød§ùTt\ UaôuLs TXo BÚdLXôm.
A«àm @YoLû[ úS¬tLôÔm Tôd¡Vm £XÚdúL
GtTÓm. @YoLû[d LiPôÛm Oô]l TVuùTßm
Tôd¡Vm £XÚdúL ¡ûPdÏm.
YeLô[j§p ùNu\ 1886-m AiÓYûW DPÛPu
BÚkR c WôU¡ÚxQ TLYôu á±V DTúRNeL°p Iuß
ØdR×Ú`oLû[l Tt±VÕ; ØdRoLs ^ôUôuV ØdRo,
¨j§V ØdRo Fuß BWiÓ YûLVôm; ^ôUôuV ØdRo
©\®«p ANôTôNìTUô] UôûV«p @LlThPYoLú[;
©u]o DXL @ÖTYjRôÛm, @±®]ôÛm RUdÏs[
UôVôTkRjûRj ùR¬kÕ, @ûRj ùRôûXdL ¨fN«jÕ,
úUô]m, RYm ØRXô] ^ôR]eLû[ @lV³jÕ, ùR°kR
U]j§]ôp DVoRW Oô]jûRl ùTt\Yo. BYoL°Pm
BÚdÏm AjUNd§Vô]Õ £XúTûW Uôj§Wm ØuàdÏd
vi c WUQ ®_Vm

ùLôiÓ YWl úTôÕUô]Õ. ¨j§V ØdRo FuTYo úYß
YûL; BYo ©\®«úXúV ùR°kR U]Øs[Yo;
ANôTôNeLú[ôÓ úTôWô¥ @Ytû\ ùYpX úYi¥V
ÕuTm BYÚdÏd ¡ûPVôÕ. AûL«]ôp BYo B[m
YV§úXúV, ùYÏÑXTUôn AjU ®jûRûV ^ô§jÕ,
DXLj§u ùTôÚhÓ ^Uô§ RYj§p TXLôXm BÚkÕ,
@R]ôp AvNoV @ÖdWa Nd§ûV Y[ojÕd ùLôiÓ,
Oô] ^þoV]ôL ®[eÏTYo; Fi¦\kR úToLs
BYoTôp BÝdLlThÓ, BYodLô[ô¡, StL§ ùTßYôoLs;
BYo YôdÏ Uû\VôÏm; BYo TôoûY @ÖdWa Nd§VôÏm.
ùRn®L WUQu BmUô§¬ ¨jV ØdR¬p IÚYu Fuß
LiÓùLôsYÕ ªL F°RôÏm. úUúX ùNôp-V ¨jVØdR
XbQeLs BkR Uaô×Ú`²Pm ©\® ØRp
DiùPuTûR BfN¬j§WúU SuÏ LôhÓm. BqY[Ü
Uh¥p ¨fNVUô] DiûUùVuß ùNôpXXôm. BRtÏúUp,
§ÚOô]NmTkRo, ×jRTLYôu, ANôoV NeLWo,
ÏUWdLPÜs, R·Qôêoj§ úTôu\ §qV ×Ú`oL°u
@YRôWúU WUQ TLYôu Fuß ùNôpYôÚØiÓ.
@YoL[Õ Sm©dûL RYù\uß ùNôpYRt¡pûX.
FlT¥«ÚkRôÛm, §qV ÏQeL°]ôÛm, @ÖdWaô§ Nd§
ùYs[j§]ôÛm, ^a_ ^Uô§«u Lôk§«]ôÛm, GúRô
IÚ ùRnÅL Uaô Nd§úV BqÜÚYôn SmûU
AhùLôs[ Yk§Úd¡\ùRuß FYÚm DQWXôm.
c WUQ TLYô²Pm LôQdá¥V @¬V §qV
ÏQeLû[ Yo¦lTRô]ôp, BmØLÜûWúV IÚ
èX[Yô¡®Óm. AûLVôp, IußUhÓm BeÏ
ϱl©PlTÓ¡\Õ. @YWÕ ºPoL°p TXo ùNnÙm
FpûX«XPeLôR vúRôj§WeLû[d úLhÓm, @§p
Tt\tß @Yo @NXUôn BÚd¡\ôo. ªLf £±R[YôYÕ
@LeLôW UULôWm BÚdÏUô]ôp, úYù\RtÏm N-dLôR
U]Uô]Õ ×Lrf£dÏ Uh¥Ûm N-júR ¾Úm.
èuØLm vii

t&[tuiltaioljgta< krkiltaiolingmrhSyanam!,
ða"avarvxUqI "qdasTv< suÊinRrsm!.
Fuß ØtLôXj§V IÚ Uaô ×Ú`¬u N¬j§W
NmTYjûRl Tt±f ùNôpXlThPÕ. BûR c WUQ
TLYôú] Ds[Õ SôtTÕ @àTkRj§p,
“FpXô ÜXÏm ÕÚmTô «àmUû\Ls
FpXôúU ûLdÏs BÚkRôÛm-ùTôpXôl
×Lrf£Vôm úY£YNm ×dLôo @¥ûU
@LX®Pp @mUô @¬Õ.”
Fuß Tô¥«Úd¡\ôo. ÑjR lWyUUôn ¨tÏm Oô²
Uôj§WkRôu BlùTôpXôúY£«u úUôLj§p ®ZôUp,
Ru²ûX«p ¨tLØ¥Ùm; @úR @ÖTkRj§p,
“Rô]u± VôÚiÓ Ruû]Vôo FuùNô-uFu
RôuRuû] YôrjÕ¡àm RôrjÕ¡àm-Rôù]u]
Rôu©\ùWu ú\ôWôUp Ru²ûX«p úTWôUp
RôuFußm ¨u±PúY Rôu.”
Fuß ùNôpXlTh¥Úd¡\Õ; BÕúY BYÚûPV
DiûU ¨ûXûV ®[dÏ¡\Õ. NUjYúU Oô²ûV
@±YRtÏj RÏkR ϱVôÏm. @kR NUjYÑTôYj§]ôp
TLYôu RmªPm ùRnYTd§ÙPu T¦Ùm
ºPûWÙeáPj RuUVUôL-ùR°kR Oô²L[ôLd
Lôi¡\ôo. ®úY¡ LÞdÏ A]kRjûRl ùTÚdÏm
§qV ÏQeLs-@u×, F°ûU, ØR-VûY-BkR
¨ûXdúL ùNôkRUôn Ds[ûY AûL«]ôp, c WUQ
TLYô²u YºLW Nd§dÏ A[ôLôRYo @¬Õ.
BdÏQeL°u ÑûY @±kR ®úY¡Ls BYWÕ
§ÚY¥LÞdÏ @¥ûUlTPôUp Rl×YÕ FlT¥?
"TLYôu' Fuß IÚYûW @ûZlTR]ôp, @Y¬Pm
Fq®RUô] úVôd¡VûR BÚdL úYiÓm? BÕYûW
DX¡p, WôUu, ¡ÚxQu, ×jRo, NeLWo BYoLÞdúL
viii c WUQ ®_Vm

TLYôu Fuàm DTTRm úNokÕ YZeLlTÓ¡\Õ.
@jRûLV úUuûUÙs[YÚdúL @lTRjûR YZeL
úYiÓm. TLYôu Fu\ TRm @LeLôW-UULôWeLs
Øt±Ûm @tß, TWmùTôÚ°p Iu\ô¡, @R]ôp §qV
ÏQeL°u T¬U[m ÅÑ¡u\ §qV ^k¨§LÞdúL
RÏm. YeL SôhÓ Uaôu c WôU¡ÚxQ TWU
am^ÚdúL BlTRm Gt\ùR] DXLjRôo Ilס\ôoLs.
@úRUô§¬ WUQu Fuàm BkR êoj§ûV TLYôu
Fuß @ûZlTúR RÏm, Fuß @lTRj§u LÚjûR
@±kRYoL°u ¨fNVm.
BkR §qV êoj§ûVj R¬£jRYoLs,
ùSÚe¡]YoLs, BYoL°u Tôd¡VjûRf ùNôpXÜm
úYiÓúUô? Bq®R Uaô Tôd¡VjûRd ϱjÕ
TLYôu-G Ñ S ô R o , “ Fuû]d LiPYo, ©RôûYd
LiPYWôYo” Fu\ôo. BRu ùTôÚ[ôYÕ ©Rô F]lTÓm
ÑVm©WLôN ÑjRlWyUjûR IÚYu TôojRôp, @Y]Õ
R²ûUdÏ BÚl©PUô¡V "Sôu' Fuàm @±úY, @kR
lWyUùUuàm ×-Yô«p @LlThÓ T·dLlTÓm;
TôolTYú] @¯V, @lTôp lWyUjûRl TôolTÕ FÕ?
BúR LÚjûRjRôu TLYôàm, Ds[Õ SôtT§p,
“ E Q ô R p ” Fuß ùNôp-«Úd¡\ôo. @LeLôWm
£±úRàm ªg£«ÚdûL«p U²Ru TôodLd á¥VÕ,
êoj¾L¬jR lWyUUô¡V Bq®R §qV ×Ú`oLú[;
Bm êoj§L°p IÚYûWd LôÔm Tôd¡Vm ùTt\Yo
TWmùTôÚû[úV LiPYo FuTÕ GÑSôRo ùUô¯«u
LÚjRôÏm.
Bq®R §qV ×Ú`û]l Tt±VYoLÞdÏ
úYù\ôÚ XôTØm DiÓ.
$ñraegé
u raTmeit mUitR ÉedivÉaigne,
Vyaemvt! VyaÝdehay di][amUty R e nm>.
èuØLm ix

“CNu, ÏÚSôRu, AuUô Fu\ êuß êoj§L[ôL
úYßúTôp ®[eÏm, ALôN ìTUô] R·Qôêoj§dÏ
YQdLm ” Fu\T¥, ÏÚSôRu úYß, BxP ùRnYm
úYß, Fuß FiQôUp, BWiÓm Iuß Fuß LôÔYÕ
Ød¡V NôR]Uôm. NôUôuV ÏÚûYl Tt±V IÚYu
BlT¥d LôÔYÕ L¥]úU. BmUô§¬ ULô×Ú`û]úV
ÏÚYôLl ùTt\Yu GLLôXj§p @Yû] NjÏÚYôLÜm
BxP ùRnYUôLÜm LiÓ Y¯TÓYÕ ªLªLf ÑXTm;
éoQ TXàm £j§dÏm.
DXL YôrdûLúV ÑLm Fuß Sm©, Sôs L¯dÏm
U²Ro Tôd¡VNô-Lú[. A]ôp @Yo Tôd¡Vm
¨ûXVt\Õ. ¨ûXVô] TRj§tÏl T£jÕ YÚkÕúYôodÏ
BqÜX¡p L§ GÕ? Bq®R §qV Nk¨Rô]jûRj R®W
úYß L§ÙiúPô? BkR NmNôWd LP-²ußm TVm Y[Wl
ùTt\ Fi¦\kR ÑjRôjUôdLs, RUdÏ @TVm RWYpX
§qV Nk¨§ Iuß BlúTôÕ DX¡p DiúPô, @Õ FeúL
Ùs[Õ Fuß U]m R®jÕ, LÚûQd LPûX úYi¥
¨t¡u\]o. @YoL°p FjRû]úVô úToLs c WUQ
TLYôû]d LiÓ, @ÚsùTtß, AjU NUolTQm
ùNnÕ ©ûZjRôoLs. Buàm FjRû]úVô úToLs @kR
Tôd¡Vj§tÏd Lôj§Úd¡\ôoLs FuTÕ ¨fNVm.
GúRô Tôd¡V YNj§]ôp c WUQ ÏÚTWû]
NjÏÚYôLÜm, BxP ùRnYUôLÜm ùLôiP
@uToL°u ùTôÚhúP, @Y]Õ N¬RôªÚRjûR èp
êXUôL ùY°«P úYi¥V @Y£Vm GtThÓ, BÕYûW
TX N¬j§WeLs ùY°Vô«]. BYt±p TX ©ûZLs
Ds[]. Gù]u\ôp, BkR êoj§Vô]Õ Ru N¬j§W
®ÚjRôkReLû[ DXúLôo ùNôpÛm Uô§¬Vônf
ùNôpYÕ BpûX. AûLVôp ØR-p FݧVYoLs, RmRm
×j§l úTôd¡uT¥ RôúU IÚ®R @©l©WôVm ûYjÕd
ùLôiÓ, N¬j§Wm Fݧ]ôoLs. êuß YÚ`eLÞdÏ
x c WUQ ®_Vm

Øu×, IÚ ùR°kR ®úY¡Vô] ºPo — c SW£mU
vYôªVYoLs — TLYôàûPV N¬j§WjûR AWônkÕm,
úRûYVô] NkRolTeL°p TLYôû]úV úS¬túLhÓm,
á¥V Uh¥p ©ûZ«u± Ae¡Xj§p IÚ N¬Rm
Fݧ«ÚkRôo. @Õ ùY°Vô«tß. @Ru©u Rª¯p
®¬Yô]Õm, ÑjRUô]ÕUôL, N¬j§Wm Iuß ùY°YWôúRô
Fuß @uToLs AûN ùLôiP]o. @YoL°u RôLjûRj
¾odLúY, BkR §qV N¬j§WjûRj Rª¯p FÝRYpX IÚ
úVôLêoj§ BûR SôtTjùRôuß @jVôVeLs @Pe¡V
HkÕ LôiPeL[ôL Fݧ Ø¥jRôo. @Yo c ÑjRô]kR
TôW§ ùVuàm V§vúWxPo.
BkR èXô£¬VûWl TXo @±k§ÚdLXôm. A]ôÛm
@Yo ùNu\ TX AiÓL[ôL, GLôkRØm ùU[]Øm
ùLôiÓ úVôLôlVôNj§p ArkÕ ®hPRôp, @YûWj
ùR¬kÕ ùLôs[ôRYo @úSLo BÚdLXôm. @YoL°u
ùTôÚhÓm, B² YWl úTô¡u\ @¥VôoL°u
ùTôÚhÓUôL, @YûWl Tt±f £±Õ FÝR
úYi¥«Úd¡\Õ.
vYôª c ÑjRô]kR TôW§Vôo BkSôh¥u ùRnÅL
Nd§Vôp ©\kR UaôuL°p IÚYo. SôPô]Õ
ùY°lTûP«p ªLÜm RôrûUVûPkÕ ¡PlTÕ DiûU.
A]ôp TôWR Nd§Vô]Ys FlúTôÕm ®¯j§Úd¡\ôs.
DX¡u SXj§tLôLl TôÓTP @úSL AjU¾WûW Âu\ôs.
@lT¥l ©\kRY¬p IÚYo BkèXô£¬Vo.
@§TôpVj§úXúV DXL BuTeLû[j §VôLm ùNnÕ,
úVôL NôR]eL°p CÓThPôo; BÕ éoY_uU YôNû]«u
TVu úTôÛm. BYo ©WmUN¬Vm, RYúVôLm BYt\ôp
úUuûU ùTt\ôo. TX @¬V èpLû[j RônSôh¥tÏ
@Ú°]ôo. úRNjÕVoLû[d LiÓ U]m DÚ¡,
@RtúLt\ ùRôiÓL°p CÓThÓl TXYôß DûZjRôo.
FpXôYt±tÏm Oô]úU @¥lTûP ùVuß @RtLô]
èuØLm xi

DjRU ÏÚûY @ûPV úYiÓm Fuß RYm ùNnÕ,
@R]ôúX c WUQ TLYôú] RUdÏt\ ÏÚ, ùRnYm
Fuß @±kÕ, Nk¨§ YkÕ, @Ús ùTtß, ArkR
@jVôjU úVôLj§p Buàm BÚkÕ YÚ¡\ôo. @YúW
@¥úVàdÏ BWe¡, RôUûPkR §ÚY¥Lû[ Sôàm Tt±d
ùLôsÞmT¥ NUúVô£RUô] DTúRNm ùNnRRôp, c WUQ
TLYôû]úV AjUSôR]ôLl ùTtßl©ûZjúRu.
TLYôàûPV §qV N¬j§WjûR Td§, Oô]m, úVôLm Fu\
FpXôf ÑûYLÞPàm, WôUôVQô§ UaôLôqVeLs úTôX
Yo¦jùRÝÕm Rϧ BYÚdúL Ds[Õ FuTÕ Dߧ.
BlúTôÕs[Yo, B² YWlúTô¡\Yo A¡V FpXô WUQ
TdRoL°u Tôd¡VúU ÑjRô]kRWôL DÚùYÓjÕ YkR
ùRu]Xôm. BYo BVt±V c WUQ ®_Vm, DX¡p
WUQ SôUm, WUQ ¸oj§, WUQ êoj§, BûY ¿iP LôXm
YôrkÕYW FjRû]úVô @uTÚdÏ Oô] ®ÚkRôÏm
FuT§p NkúRLªpûX. ØtLôXj§V TôLYRm úTôu\
×WôQeLs, B§LôNeLs FqY[Ü Uh¥p SPl×, FqY[Ü
L®L°u LtTû] Fuß TXo Ne¡d¡\ôoLs. c WUQ
®_Vm BûNdÏm c WUQúWô BúRô BÚd¡\ôo; N¬j§Wm
DiûUùVuß @±Vl úTôÕUô] Nô·LÞm D«ÚPu
BÚd¡\ôoLs. BkRl ×iV N¬j§Wj§u úUuûUûVÙm,
Nd§ûVÙm Yo¦dL @¥úV]ôp Ø¥V®pûX. @YWYo
RôúU Bf N¬RôªÚRjûR DiÓ DQokÕùLôs[
úYi¥VÕRôu. @¥ØRp LûPYûW úT¬uT WNm
IÝÏYûR YôNLoLú[ ùR¬kÕ ùLôs[hÓm.
Oô]l T£ùVÓjR ×i¦VYôuLú[! @u©tϬV
§qVêoj§ûVd LôÔúYôUô Fuß RYm ùNnÙm
Td§UôuLú[! BÕ RÚQm WUQ Nk¨Rô]m YkÕ,
@Ús úSôd¡tÏ A[ôÏeLs; ©\®lTVû]l ùTtß
YôÝeLs!
c WUQ TôRm ÕûQ
T§l×ûW
DX¡u TpúYß Sôh¥]Wôn , TpúYß
ùUô¯«]WôÙs[ AuU NôRLoLs @û]YodÏm
DnÙm Y¯LôhP, Sm RªZLjúR VYR¬jÕj
RônùUô¯Vô] Rªr ùUô¯«p RUÕ DVoYt\ DVokR
DTúRNU¦Lû[ @Ú°f ùNnÕ @±ÜX¡úXúV
RªZLjÕdúLôo R²f £\l©Pk úR¥ ûYjR TLYôu
c WUQ UL¬μL°u §q®V (Rªrf) N¬R èXô]
c WUQ ®_Vm Buß Tu²ùWiPôm T§l×tß
ùY°YÚYÕ WUQ TdRoLs @û]YÚdÏm
ùTÚU¡rf£ RÚm FuT§p HVªpûX.
c W U Q ® _ V m R]Õ SôuLôm T§l×d
LôXmYûW«Ûm HkúR LôiPeLÞûPVRôn, TLYô]Õ
Oô] Yôr®u @Ús ÄûXLû[ 1934 #m AiÓ
YûW«ÛúU ®Y¬lTRôn, c ÑjRô]kR TôW§VôWôp
FÝRlùTtßl ©WѬdLlThÓ YkRÕ. @Ru ©\Ï
T§]ôß YÚPeLs TLYôu c WUQ UL¬μLs
§ÚúU² Rôe¡ ¨u\ LôXeL°u N¬R ¨Lrf£Lû[Ùm,
ùTôu®Zô, c UôjÚéúRÑYWo ULô ÏmTô©ú`Lô§
c WUQôfWU Y[of£ûVÙm, ©\Ï 14 # 04 # 1950 #p
TLYô]Õ ®úRL ûLYpV ¨LrûYÙm, @Ru©u c
WUQôfWU ¨Lrf£L[ô] ®YWeLû[Ùm, “ ©tTôp ”
Fuàm RûXl©u¸r úNojÕ A\ôYÕ LôiPUôL c
NôÕ Jm @YoL[ôp Fݧ éoj§ ùNnVlùTtß 1958#p
HkRôYÕ T§lTôL ùY°«PlThPÕ. HkRôY§-ÚkÕ
T§ù]ôu\ôYÕ T§l×YûW ©WѬdLlùTt\ ©W§Ls
xiv c WUQ ®_Vm

VôÜm Rªr UdL°u WUQ Td§Vôp ÑÅL¬dLlThÓ
®PúY RtúTôÕ Tu²WiPôYÕ T§lTôL c WUQ
®_Vm ùY°«PlTÓ¡\Õ.

c WUQôfWUm T§lTô[o.
28-12-2004
(125-YÕ WUQ _Vk§ Sôs)
ùTôÚ[PdLm

@j§VôVm
I . ã¬úVôRVm ................................................................................................. ii
II. èuØLm ......................................................................................................... iii
III. T§l×ûW ...................................................................................................... xiii
IV. ùTôÚ[PdLm ......................................................................................... xv
V. c WUQôgN- ................................................................................. xix

1. TôXLôiPm
1. FiÔúLu Fu ùNôp-
ùViÔúLú]ô! ............................................................................ 1
2. YôrYôß............................................................................................................. 5
3. ú_ô§UûX BÕúY! .................................................................... 12
4. @jVôjUfúNôûX ......................................................................... 19
5. Tôi¥SôÓ ................................................................................................... 27
6. UeLXUû] .............................................................................................. 31
7. Su]ôs ........................................................................................................... 34
8. ÏZkûR ............................................................................................................ 39
9. LpXôd LûXOàdÏl Ts°dLp®........... 41
10. @ÚQôNXUô? ..................................................................................... 46
11. ùT¬V ×WôQm .................................................................................... 49
xvi c WUQ ®_Vm

2. TdÏY LôiPm
12. TdÏYm YkRÕ FlT¥?..................................................... 56
13. “BùRpXô ùUu]jÕdÏ? ” ....................... 69
14. @ÚQôNX Vôj§ûW ................................................................ 78
3. úVôLvYWôwV LôiPm
15. @ÚQôNX£Ym ................................................................................ 88
16. @lTú] VÚQôNXô............................................................... 95
17. ÅWjÕ\Ü ....................................................................................................... 99
18. “£u] úN`ôj¬ ” ...................................... 102
19. RYWô_u..................................................................................................... 106
20. ÏÚêojRm ............................................................................................ 114
21. TZ²vYôª ........................................................................................ 118
22. D\®]o YÚûL......................................................................... 124
23. Cu\Ys Øû\ÂÓ................................................................... 130
24. ÏLu .................................................................................................................. 136
25. ùTôßûU! ùTôßûU! ùTôßûU!!! ...................... 140
4. úVôLNômWôwVd LôiPm
26. WUQ ®jûR ..................................................................................... 150
27. ®NôW Ne¡WLm............................................................................... 162
28. Nk¨§úV NôkRÑLm................................................................. 172
29. TLYôu c WUQ UL¬μLs .............................. 188
30. WUQ ¸RôNôWm................................................................................. 199
31. ®VuLôh£Ls ................................................................................ 212
32. ¬×¸ûR ......................................................................................................... 217
33. úUtúL WUúQôRVm ............................................................ 224
34. úN`ôj¬ vYôªLs ............................................................. 243
ùTôÚ[PdLm xvii

5. WUQôfWUd LôiPm
35. RôVu× .......................................................................................................... 255
36. LsYodÏe LÚûQ ............................................................. 267
37. NURoN]m ................................................................................................ 276
38. @ÚQôNX TWUamNo..................................................... 291
39. @uTo AoYm ............................................................................ 300
40. am^v ú^ôam ................................................................... 315
41. WUQlWLôNm ....................................................................................... 318
6. ©tTôp
1. c WUQôfWU @©®Új§ ....................................... 325
2. Tô× Wôú_k§W ©WNôj ......................................................... 328
3. ùTôu ®Zô .......................................................................................... 331
4. èpLs ........................................................................................................... 333
5. c UôjÚéúRfYW ULôNk¨Rô]m ............... 335
6. úSôÙ\p....................................................................................................... 338
7. DTô§ W¶Ru ................................................................................. 341
8. FÝTRôYÕ _Vk§ .................................................................. 346
9. BÓdL¦Ûm BuØLm................................................... 349
10. Uaô ¨oYôQm ............................................................................ 353
11. NUô§j RXm ........................................................................................ 357
12. ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs .............................................. 362
13. @jûR ........................................................................................................... 370
14. ®_V ®û[Ü ............................................................................... 372
15. @ÖTkRm
(c NjÏÚ WUQ N¬Rd Ïmª) ......... 379
c WUQôgN-

Fi¥ûNÙg ºoTWÜ ªuTØL ùUôuú\
FpXôodÏm DnYÚ[ YpXØL ùUôuú\
LiPÕùUu LiLÚjûR ÙiPØL ùUôuú\
LôQ¬V Lôh£Lû[d LôhÓØL ùUôuú\
DiÓùTôÚ ù[u\Õ¦ îdÏØL ùUôuú\
Ds[ùTôÚ Þs[T¥ Ùs[ØL ùUôuú\
@iÓùUû] VôR¬dÏ Uu×ØL ùUôuú\
AuUÑLj úRuùTô¯Ù Oô]ØL ùUôuú\

SuߣY Nd§SP UôÓØL ùUôuú\
Sôà§Vôf NôkR¨ûX SôhÓØL ùUôuú\
®iPUX ùWu] SûL ÅÑØL ùUôuú\
úYRULs LôR-dÏg ú_ô§ØL ùUôuú\
TiûP®û] «tß®Zd LiPØL ùUôuú\
TôolTYû] Ùs[Pe¡l TôodÏØL ùUôuú\
¨u\¨ûX ùVe¡Û ¨XôÜØL ùUôuú\
¨odÏQ ¨Wg_] ¨Rô]ØL ùUôuú\

St\YgùNn Oô²VÚ SôÓØL ùUôuú\
OôXùUpXôm úTôt±YÚe úLôXØL ùUôuú\
Tt\\úY Øl׬ûVf ùNt\ØL ùUôuú\
TôT®Ús úTôdÏ¡u\ ¾TØL ùUôuú\
Øt\±Y ÕiÓLûX Lt\ØL ùUôuú\
ØjùRô¯Û Uôtß¡\ úUô]ØL ùUôuú\
ùYt±RÚm Nd§¨û\ Üt\ØL ùUôuú\
®iÔVWi QôUûX ®[eÏØLm YôrL.
— ÑjRô]kRTôW§
Jm
ijt< jgt! ken? mnae ih yen
´Rm _Lj úLS? Uú]ô ¶ úVS
D[m ùYuú\ôu DXÏ ùYpYôu

c WUQ ®_Vm
1. TôXLôiPm
FiÔúLu Fu ùNôp- ùViÔúLú]ô!

“Rô]kR ªpXôu \û]VûPkR SôúVû]
Vô]kR ùYs[j RÝjÕ®jRôu LôúQ¼!
A]kR ùYs[j RÝjÕ®jR §ÚY¥Ls
YôàkÕ úRYoLhúLôo Yôu ùTôÚsLôi NôZúXô!”
Ds[ ùTôÚs Ds[T¥ Ùs[®Pm, DsÞ\®t
Lôh¥, DûWVôUÛQo®júR, Du]ôUÛuà ®jR
RuUVf £uUVúU! ¨uû] DsÞQo®p Ds[T¥
Ùs[j§p, DûWVPe¡ Ds[Pe¡ Ñ¡lTRpXôp Fu
ùNôp- FiÔúLu! FqYôß Y¬Y¥®t LôhÓúLu!
D]R±úY LiQôLd Lô¦]pXôp, BlT¥Vu,
Bk¨ûXVu, Bj§\úXôu, BlùTôÚú[ôu Fuß
FqYôß FݧdLôhP Ø¥Ùm? ¨u ©\l× Y[lTeLû[
FÝÕYÕ ¨]Õ Yôr®u J®VúUVôÏm; ¨LrjÕg
N¬ûR ¨ZúXVôÏm; @LUtßQoRúX V±RXôÏm. AjUô
WôU]ô] WUQû], ÑjR lWyU ¨oYôQû], UôNt\
ùSg£p WªjRúX BuTm; “WUQu” @àTYl ùTôÚs;
@Yu ¨û]jÕ ¨û]jÕ, ¨û]lùTô¯kÕ ÑûYjR±V
úYi¥V vYVmlWLôNu, Yô£jÕeLôQôUp, Yôn
®hÓe úL[ôUt é£jÕk úRôu\ôl ùTôÚû[
@LkûRU] SôNjRôp, @Ús úSNjRôp, @ÚQ¡¬
2 c WUQ ®_Vm

YôNjRôp, RuUV¨YôNjRôp Ds[jÕtß ¨t\p
IiÔm.
ÑLôWmTl ùTÚùY°úV! F]Õ HV®Úû[l
ThùP] ®Xd¡V Oô]ùY°úV! LiPÕm FuU]jûR
ÙiP LôkRúU! úYi¥VùRpXôm ®¯VôÛßj§,
F°Vú]û]Ùm FÓjRôiPÚ°, úUô] U¦l
ùThPLj§p Oô]U¦ ûYjÕ, U]dÏûL«Új§ “BÕ
Üu ùNpYm, BûR VàT®jÕ BeúL«Ú ” Fuß
ÑLÅÓ RkR ÑVm ©WLôNú]! “ Sôu ” SôQj “Rôu ”
Fuàk RûXYû]d LôQd Lôh¥, @YàPu Fuû]
«ûQVß ªuTj§t áh¥V RônRkûRúV! “Sô]ôo ”
Fuàk §ÚUk§WjûR úUô]f £uØj§ûW ÙP]°jR
Oô]ÏÚúY! FpXôm lWyU UVUôn DsÞm ×\Øe
LôQ @ØRf ùNpYU°jR @±Üd LtTLúU!
“BRVj§Ú; Dsú[ úSôdÏ! úSôdL úSôdLl édÏm
BuTm: @ûRúV LY² ” Fuàk §ÚYôNLjRôp
F]dÏs°ÚdÏm ¨j§V T¬éWQ A]kRj§tÏ Y¯
Lôh¥V Il©Xôd LÚûQúV; ¨uû] Fu ùNôp-
FiÔúLu!
“£k§dÏk úRôßùUuàh £tÑLUô ëtñ±l
×k§dÏs ¨u\YÚh ùTôtúT TWôTWúU!”
¿úV ùTôÚù[] ¨ûXdLd Lôh¥ Fu £jRk
ùR°®jR £uUV ùYô°úV! §ÚfѯV-úX úRôu±f
ÑPoUûXVô¡, Uô²Pm éiÓ U²R¬t TZ¡, FÕùTôÚ
ù[uúTôodÏ BÕùY]f Ñh¥ DÚYônj úRôu±Ùm
@ÚYôùVô°Úm ¨j§V úUô²úV! ÑjR ùUnlùTôÚú[!
@ Z Ï m @ Z Ï m 1 @°jR SpXZúL! @ØúR!
DûWVôÕûWjúR, DiQôÕiúP, TôWôÕ TôojúR,
D«odLôÕ«ojúR, Du]ôÕu²úV, D\eLô Õ\e¡úV;
1
RôÙm @ZLmûU; RkûRÙm ÑkRWu.
FiÔúLu Fu ùNôp- FiÔúLú]ô! 3

DXYôÕXÜm ¨WôXmT YôXmTú]! TôWRúR®«u
TWUô]kRd L²úV! RªZQe¸u\ YØRf ùNpYú]!
A®«u \ôTm @ûQj§Óm Etú\! úRÓúYôo
úRhPßk2 ùRnYl ùTôÚú[! SôÓúYôo T£dÏ StÑûY
®ÚkúR! ¨uû] FeM]m FiÔúLu?
TLÛd ùLô°ùNnYôo Vôo? LPÛdÏ ØZY¥lTôo
Vôo? UûXûV BXdÏYôo Vôo? @p-dÏ @ZÏ
úNolTôo Vôo? ¨u]u×, ¨u²u×, ¨u]ûU§,
¨u]±Ü, ¨u]ZÏ, ¨uNd§ @û]jÕm @ÕYÕ
Rô]ôL ®¬kÕ TWÜ¡u\Õ! ¨u®¬®tÏ úY- LhÓYôo
Vôo? “ Sôu DXL±V ¨uû] ®[dÏúYu ” Fuàm
@LeLô¬ Vôo? FpXôm ¨u]Õ! FlùTôÚs FeÏm
IÚ ùTôÚú[ô @ÕúY ¿! FpXô D«oLÞm Du D«o;
FpXô U]Øm DuU]m; FpXô DPÛm DuàPp.
@¡XÜXL SôPLj§tÏ ¿ Tt\t\ Nô·! ¨u Nk¨§
Y[jRôp Bk¨X ªVeÏm. Du úUô]úU Oô]m, Nd§,
LoUm. ¿ ÑmUô ¨tTúR HkùRô¯p BVdLm.
¨u Oô]ît±tÏ EûUúTôXd ûLLôhÓ¡ú\u.
DXúL! AûNl ×V-p @LlThÓ @Xß¡u\ôn!
ØdÏQUôûV«p êr¡ êf£Zd¡u\ôn! úTR×j§Vôt
©jRm ©¥jRûX¡u\ôn! Bû\Yû]Ù U±Vôn!
@±kRôp IÚ ùTôÚû[úV LôiTôn. @ÕúY ¿ DXÏ,
Bû\Yu FpXôm! BúRô BkR ú_ô§dÏuß
LoléWUûXúTô ùX¬¡u\Õ! BRù]ô°«p @û]jÕm
®[eÏm. DiûU Iuß ùY°lTÓm. BmUûX«Ûs[
Oô]ê-ûLVôp Du UVdLl©¦ùVô¯! BÕúY
@ÚQ¡¬! BÕúY AjUôWôUm BÕúY lWyU UVm!
BÕúY WUQu.

2
úRhÓ: LYûX , úTWYô.
4 c WUQ ®_Vm

@mûUVlTú]! BqYôß DXûL Fu A®
áÜ¡\Õ. Du ùTÚûUûV ûUdLPp Yt\, Yôu ®¬Ü
¨WmT Fݧ]ôÛm Ø¥ÙúUô! FÝRôUp FÝÕ¡uú\u!
FÝjRôp ¨uû] U]]g ùNn¡uú\u. F]Ru×m,
F]d Ïßj§V ¨]R±Üe á¥l ùTt\ AjUô]kRl
×RpYu Vôu Vô¬Pm @±Üf ÑPúWt±ú]u Fuß
®]Ü¡\ôu. @d ÏZkûRdÏd LûR ùNôpÛ¡ú\u!
¨u @ÚmùTÚ UôiûT «ûNd¡ú\u! Vôú]úVô
FÝÕ¡uú\u? @Õ FÝÕ®d¡u\Õ. ùNnYùRpXôm
ùRnY úYs®. úYs®Ùk RYØm ÖLoúYôú]!
BmùUô¯UXoL[ôp Duû] Y¯TÓ¡ú\u.

ÏÚúY
ÏÚúY ùVû]dùLôiÓ úLôRßj RôiPNt
ÏQúU ÏQeLPkúRôo
á¥Óg NUW^ £Yô]kR Ød§Y[o
Ïu\úU ùVußØs[
ùTôÚú[ ùTôÚiúUÜ úTôRúU VlùTÚm
úTôRe LPkR®¬úY!
ùTôe¡l ùTô-kÕ¨u\ UeLXd Lôh£úV
×LX¬V NLN¨ûX«u
DÚúY ÙQoYôÏ Ø\úY Ù[eLôÔ
ùUô°úV TWkRùY°úV!
DiûU¿ DiûU¿ ùVû]VôiP TLYú]
ÙXLôÞ UÚ[ô[ú]!
@¬úR VÚhùTÚg úNô§úV A§úVô
PkRت XôR ùTôÚú[,
AuUT¬ éWQ YLiPÑL Yô¬úV
V±Yô] TWùRnYúU!

A A A
2. YôrYôß
ùRnY ùYô°Rû]úV úRÓ; ©\ùYpXôe
ûLSÝÜe LôXj§ úX.
1916 -m AiÓ ¾®WUô] Oô]l T£ùVÓjRÕ.
ËYu ØdRo YWXôßLû[Ùm DTúRNeLû[Ùm ײR
èpLû[Ùe Ltß ¨û]jÕl Tô¥ Fݧl TWYNUôYúR
ØVt£Vô]Õ. TX URlùT¬úVôoLû[Ùm úSokÕ¯f
ùNuß YQe¡ Oô]NôR]m úUtùLôiPÕiÓ.
RôÙUô]YûW AoYØPu TôÓYÕiÓ. TLYj ¸ûRúV
Oô]Y¯Lôh¥VôLl ©uTt±, @ûRl©uTt±
VàTYeLiúPôÚPu D\Ü LXjRp DiÓ. Ru]XUt\
T¦úV, @LkûRùVô¯kÕ YôrûYl ×Úú`ôjRUàdÏ,
úYs®VôdÏm Y¯ùV]l TXÕû\L°t T¦úUt
ùLôiPÕiÓ. T¦dúLô Nd§úYiÓùU], aPWô_
úVôLeLs T«u\ÕiÓ. BûYùVpXôm DiùP²àm
Dsú[ ¿dL Ø¥VôR IÚ Ïû\ÙiÓ. aPWô_úVôLjRôp
DPÛ«o U]j§p £X §\ûULs DiPô«]. I-Ùm
I°Ùm IÚûUlTôÓm Fn§]ùY²àm @ûY
ùTôÚhPôLj úRôu\®pûX. NUVm, L®, BXd¡Vm,
Tj§¬ûL, A£WUdLp®, @W£Vp, NØRôV Øuú]t\m,
¡WôU ¨oUôQm ØR-V TX Õû\LÞh TônkÕm YôrÜ
@ûU§d LPp úNW®pûX. BûNÙm ×LÝm FjÕûQ
Bu×ßj§àm, BûYùVpXôm ªuù]]júRôu±
Uû\kR]; ×Lr UôûXLs Ï®kR]; A]ôp
@Yt±-ÚkÕ úRÉdLs F] U]jûRd ùLôh¥l
×iTÓj§]. Dsú[ IÚ Nf£RôSkRd LP-Úd¡\Õ;
@ûRd LôQ Y¯ ùR¬VôÕ U]m R®d¡\Õ; @Ru
ÕªLú[ ©\ BuTeLs; @ûRd LôQôRúR Ïû\.
@dÏû\ûVl ×\lùTôÚs FR]ôÛm ¿dLØ¥V®pûX!
DPú] ¨û\Yô] ùTôÚ°p ¨ûXdL úYiÓm. BkR
6 c WUQ ®_Vm

U]f ÑZt£ûV ùVô¯dL úYiÓùU]j RôLm ©\kRÕ.
lWyUéRlW^kSôjU]ôL, lWyU¨oYôQ UûPkúR,
lWyUVwOUôLl T¦Lû[f ùNnVôUt ùNnV úYiÓm
Fuàm ØVt£«p RûXlThPÕ.
ÑtßmúTn ùSgûNd ÑÚd¡f ÑLY¯úV
Tt\tß ¨tLl T«p
Fu\úR ©\Ï NôR]Uô«tß. F²àm, ×\l T¦Ls
Y-k¾ojÕl ùTôÕYôr®p Arj§]. FqY[Ü
Ds[ûU§ÙPu ùNnRôÛm “ Sôu ùNn¡ú\u ” Fu\
@LkûR úTôL®pûX. @qYLkûRúV FpXôl Tt±tÏm,
úUôLj§tÏm Øû[. ¾®WUôL©u× @LkûRVt\
DiûUûVd LôQ AYp ©\kRÕ. FeÏ Ñt±Ùm
U]kùR°V UÚkRLlTP®pûX. Oô]Ngº® UûXûV
V±Vô UPûUúV @RtÏd LôWQm. ¡±vÕYm, BvXôm,
ùT[jRm, û_]m, _ôWÕxhWm, ºd¡Vm ØR-V TX
NUVeL°p T«uß TVu ùT±àm, Ø¥Yô] DiûUl
ùTôÚû[ FnRôÕ YÚk§VÕ. ©\Ï @û]jûRÙm DR±,
“ AiPYú]! ¿ NoY Nô·, @û]j§tÏm
@mûUVlTu. BúRô Vôu Du©sû[. BqÜX¡p
@]ôûRVôú]u. Fuû] Y¯Lôh¥ SPjÕ. FlT¥
ùVlT¥ FeùLeÏ BRVNôW§Vô«ÚkÕ BkR ËYû]f
ùNÛjÕ¡\ôúVô, @lT¥VlT¥f ùNp¡ú\u!” Fuß Ru
ØVt£ Vû]jÕm ®ÓjÕ, AiPY²Pm @ûPdLXm
×ÏkR©u @LkûR IÚUhÓm I¯kRÕ. “Sôu” Fuß
Øû]kÕ ùNnRùRpXôm £û\®XeLô]Õ; “ ûN!
BùRu], F]dÏ Sôú] Ne¡- Uôh¥d ùLôsÞ¡ú\u”
Fu\ DQoùYÝkRÕ. ®û]l TôNm I¯kRÕ. @LkûR
Sôu Fuß ¡[m×m úTôùRpXôm “¿«pûX, Sôú] ”
Fuù\ôuß ®iQ[ôY FÝkÕ ¨YkÕ ¨tÏm.
F]ùR] ùRu] -PWôÏ ùUußm
@Y]Õ ùYu] YÚs
YôrYôß 7

Fàm DiûUdúL BqÜQof£ Y¯Lôh¥tß. L¥Yô[m
@Yu ûL«t £d¡VÕ; @Yu, Y¯ Ntßl ©N¡
SPl©àm, Ñi¥«ÝjÕ úSoY¯«p úUuúUÛm
ùNÛj§ YkRôu. Dsú[ @Y]Úh Nd§ BÚkÕ
Nj§VUôL SmûU SPjÕ¡\Õ Fu\ DߧúVtThPÕ. NUV
èpL[û]jûRÙm @àh¥jÕ AWôÙmúTôÕm, @kRf
Nd§ùVôuú\ DiûUVô]Õ F²àm @ûR FlT¥
VûPYÕ, LôiTÕ, Iu\ôYÕ F]l ×XlTP®pûX.
@Õ Dsú[Ùs[Õ Dߧ. @uß ØRp Nd§ Nd§ùVuß
A¥lTô¥d ájRô¥j RôVôLd LPÜû[j úRP AúYNm
©\kRÕ. @pÛm TLÛm _TUôûX ÙÚhÓYÕm, ÑjR
Nd§ Uk§WØm ©WôQôVôUØm FpûX «u±f
ùNnYÕúU ùRô¯Xô«tß. @úSLUôL Sôs ØÝÕm
úUô]UôLúY «ÚkÕYkRÕ. @R]ôp IÚ @ÚhL]p
FÝkRÕ. FjùRô¯ûXf ùNn«àm £jRm @ÚÞQoûY
®Pô§ÚkRÕ.
Bk¨ûX«p VôWô«àm IÚYo F§oTôWôÕ YkÕ
TLYôu WUQ UL¬μLû[l Tt±f ùNôpYÕiÓ.
ØRuØR-p TLYôàûPV TPjûRd ùLôiÓ IÚYo
YkRôo. @lúTôÕ IÚ U]Ü\Ü GtThPÕ. IÚ LôkRm
BRû] BÝjRÕ. §ÚYiQôUûX«²uß Vôo Y¬àm
UL¬μLû[l Tt±d úLhÓ A]k§lTÕ BVpTô«tß.
Rªrd ÏÚÏXj §ÚkRúTôÕ, WUQôfWUf ºPùWôÚYo
@eÏ YkÕúNW úSokRÕ. §]m ÑUôo @ûWU¦
úSWUôYÕ UL¬μLû[l Tt± @Y¬Pm ®]ô®V±YÕ
AßRX°jRÕ. UL¬μL°u NeLtTUt\ ^a_ ¨ûX,
NoY^UW^m, @Yo Nk¨§l ùTÚûU, @LiPô
LôWúUô]m, AuUNd§, NôkR U¡ûU, @Yo RYªÚkR
ÏûLLs, @ûY LhPlThP ®YWm ØR-V @û]jÕm
®YWUôLd úLhÓ Bu×ßYÕiÓ. BjÕPu
Sô]ôùWuàm WUQ ®jûRûVÙm T«Xj ùRôPe¡VÕ.
8 c WUQ ®_Vm

@lTu @ÚYôL @¥Vû]VôhùLôiPôu. @ÕØRp
×\Yôr®u TWTWlûTÙm U]j§u TmTWf ÑZpûYÙm
®Xd¡, @ûU§VôLl TôodûL«p, Dsú[ IÚ ùTôÚs
SPUô¥ ®[eÏYÕ SuÏ ùR¬VYkRÕ. @lùTôÚ°p
¨ûXlTúR @ûU§ùV]lThPÕ. @ûU§ ¨ûXVôL,
@ÕYôL ¨ûXjÕ ¨tÏm UL¬μL°u Nk¨Rô]l
ùTÚûUúV úYiÓùUuàk RôLm @§L¬jRÕ.
BRtÏ ØuúT §ÚYiQôUûX«p @lúTôÕ SPkR
@W£Vp ULôSôh¥tÏ cUôu Y.úY.Ñ. HVo @YoLs ùNuß
YkRôo. DPú] @YûW UL¬μL°u ®YWúU úLhPÕ.
“Aaô! RªrSôh¥p IÚ WôU¡ÚxQ TWUamNo
@YR¬jÕs[ôo! @Yo ú_ô§ UûXùV] ®[eÏ¡\ôo.
@YûWl TôodLúY ØRuûUVôLj §ÚYiQôUûX
ùNuú\u! UûX«àm @YÚûPV LômÀoVúU
@t×RUô«Úd¡\Õ! @Yo Nk¨Rô]j§p SUvL¬jÕ
DhLôokRÕm FuU]m קV Nôk§VûPkRÕ. SUÕ
RªrSôÓ TôdVm ùNnRÕ! ” TôWR úRNm BmULôû]l
ùT\l ×i¦Vm ùNnRÕ. ùRnYdLôRp ùLôÝkÕ
®hùP¬kRÕ. ©\Ï TLYôú] ¨û]l×. @Ru©\Ï
AiPYu ®ÓjR çÕ úTôuß, c LQT§ زYo
ÏÚÏXNUW^ Ø¥®tLôL YkRôo. @YûWd LiPÕm,
A¯LiP úR®Vô¡ U]g£-ojÕ Li½ÚPu
Lô-pÅrkRÕ. @YÚûPV LmÀWjûRÙm LûX
Y[jûRÙm úYRl ×XûUûVÙm, ùNôpYuûUûVÙm
U¦dÏWûXÙm, Atù\ôÝdLô] úTfûNÙm LiÓ
®VkRÕ. @lúTôÕ lWyU ãj§Wj§p “wOô§LWQm”
TôPm SPkÕ ùLôi¥ÚkRÕ. “ AR-u (AuUô)
@±Oú]” FuTÕ @uß TôPm. F²p, FûR @±¡\ôu?
@±Ü FÕ? FR]ôp @±¡\ôu? @Ytû\ Iuß®lTÕ
FÕ? úYßTÓjÕYùRÕ? Fuàm j¬×¥ HVlTôÓLs
èpL°p FqY[Ü ×ÏkÕm úSôd¡àm êû[dÏ
YôrYôß 9

úYûXVô]úRùVô¯V BRVNôk§ RW®pûX. Lô¡Rl é®t
L£ÙúUô TÑkúRu?
@uú\ôÓ, Lp®úLs®«t Tt\t\Õ. YôrÜ
DsØLUô]Õ. ùRnYçRu úTôu\ LQT§ زYÚm
BRu U]j§tT§kÕ YQdLj§tϬVWô]ôo. BmULô²u
ÏÚSôRo ùTÚûUûVf ùNôpX úYiÓUô? BR²Úl©Pm
@Yo §ÚY¥«p; @RtÏj RVôo ùNnÕ ùLôs[ úYiÓ
ùUu\ DߧÙPu Ø¥kRUhÓm úYß NeLtTeLû[
ùVô¯jÕ, U]j§u úYLjûR YWYW ùYôÓdLXô«tß.
BûR GúRô IÚ T£ UL¬μL°uTôúX BÝjRÕ.
J¬W®p §Vô]m ùNnûL«p, RôeL Ø¥VôR @u×
©\kÕ®hPÕ; UL¬μLû[ DPú] LôQô®¥p, D«o
¨ûXdLôÕ FàmT¥ @qY[Ü LÓmT£ùVÓjRÕ.
UßSôhLôûXúV úSWôL ûUã¬-ÚkÕ §ÚYiQô
UûXdÏ YkRÕm, U]§p IÚ £-ol× GtThPÕ. IÚ
@W£Vp SiTo Åh¥p NôUôuLû[ ûYjÕ®hÓ,
DPú] UûXûV úSôd¡ ÁlTônkÕ, TLYôu RYªÚkR
BPeLs ÏûLLù[pXôm LiPÕm, ùYhLØm
AjUÅWØm U]jûRd LYokR]; “ @kúRô YôrûY
ÅQôd¡ú]ôm! ¨ûX ùR¬VôÕ @ûXkùRu] TVu?
Ruû]V±VôÕ ©\ÚdÏ @±Ü ×LhÓm UPûU«àm
UPûU úY±pûX! ”
Aiv*ayamNtre vtRmana> Svy xIra> pi{ft< mNymana>,
j"Nyamana> piryiNt mUFa ANxenv
E nIymana ywaNxa>.
“ êPoLs, UPûU«p Y£jÕ, RôúU ¾Wo F]l
ùTÚûU ùLôiÓ, Ti¥Rf ùNÚdÏtß, ÁiÓm ÁiÓm
YÚk§, ÏÚPû]d ÏÚPu SPjÕYÕúTôXj RÓUô±j
§¬¡\ôoLs” Fu\ ¬μYôdÏ ¨û]l©tÏ YkRÕ. NoY
Nd§«] BfûNVôp @û]jÕm @R]Ru BVp©uT¥
SPdL, Sôm Ïßd¡ÓYúRu DX¡p
10 c WUQ ®_Vm

“UôßTôÓ RodLk ùRôÓdLY± YôoNôi
Y«t±u ùTôÚhPRôL ,
UiPXØm ®iPXØ ùUôu\ô¡ U]ÕZX
UôXô¡ ¨tLY±Yôo!
úYßTôÓ úYPeLs ùLôs[Y± YôùWôuû\
ùUQùUùQu \LmúY\Rôm
®jûRV± YôùWûUl úTôXúY NkûRúTôp
ùUnkèp ®¬dLY±Yôo!
ºß×- úTôtº± êfûNl ©¥jÕ®¯
ùNdLf £YdLY±Yôo!
§\ùUuß RkRm URjûRúV RôURf
ùNnûLùVôÓ Ø[\Y±Yôo!
AßNU VeL°Ûm úYßúY øL®û[
VôÓØû] VôYW±Yôo!
@iPT¡ WiPØ UPeLùYôÚ ¨û\Yô¡
Vô]kR Uô]TWúU!”
Fuß @ÝÕ ùLôiúP ®ìTôb ÏûLdÏ YÚûL«p
@e¡ÚkR IÚYWôp TLYôu Øu]ôeÏ úUô]
NUô§«p Ark§ÚkRûR Fi¦ @Ú®«àm ®¯
¿ÚÏjÕ, AeÏ @ûWU¦ úSWm úYNt±ÚkRÕ.
“Lô«ûX Ù§okRL² NÚÏ×]p Ui¥V
LÓmT£ R]dLûPjÕm
LôoYûW«p ØûZ«t LÚeLpúTô XûNVôÕ
Liê¥ ùS¥§ÚkÕm
¾«²ûP ûY¡Ùk úRôVU§u êr¡Ùk
úRLeL ù[uùTÛmTônj
ùR¬V¨u ßgùNu² U«oLs áPôdÏÚ®
ùRt\ùY« í¥ÚkÕm
YôÙûY VPd¡Ùm U]§û] VPd¡Ùm
ùU[]j§ úX«ÚkÕm
U§UiP Xj§úX L]pùNpX YØÕiÓ
Y]ê ¥ÚkÕU±Oo
AÙUû\ Ø¥Yô] YÚsSô¥ ]ôW¥ûU
@¡XjûR SôPuØû\úVô
@iPT¡ WiPØ UPeLùYôÚ ¨û\Yô¡
YôrYôß 11

Vô]kR Uô] TWúU!”
Fuß A® Ïر VÚ® ùTô¯kRÕ; Dߧ «ß¡VÕ;
×\úSôdùLpXôk RLokRÕ. YôrÜ DPú] Øtßm
DiØLlThPÕ. úUúX vLkRôfWUm UhÓm ùNuß,
Ñt± úSôd¡ B\e¡, WUQôfWUjûR úSôd¡ ®ûWkRÕ!
IÚ @u×dLôkRm BûR ªuNôW Yi¥úTô -ÝjÕf
ùNu\Õ.
DPp, D«o, U]m, SûP Iußm DQW®pûX.
WUQ TLYôú] Ds[d ϱl×! UûXVÚ® AYXôLl
TônYÕúTôp, “Sôu” Fuàm ¨û]l©²uß ËYôjUô
®ûWk§¯kÕ, LPûXVÔ¡V ùYs[múTôp FpXôm
ÏÚSôRu TôRm Fuàm DQo®p TônkRÕ. B²
«qYôrYôt±tÏ @ûX®pûX; BúRô Oô]dLPp,
ú_ô§UûX! ú_ô§UûX«t ÑPoléf£Vô]Õ @m
Uú]ôUV YôrÜ!

A A A
3. ú_ô§UûX BÕúY!
“¨ûX«t ±¬Vô RPe¡Vôu ú\ôt\m
UûX«à UôQl ùT¬Õ.”
UôûX A\ûWU¦. UûX LmÀWUôLl ×ûPãrkÕ
ùRôPo¡u\Õ. WUQôfWUm UûXV¥YôWj§p BÚl©àm
UûXúV WUQôfWUj§u @¥YôWj§p T¦kÕ ¨tTRôLd
LôQlThPÕ. AfWUj§u ײRj ùRu\p “£úYôam”
Fuß Å£tß! @eÏ @lúTôÕ áhPªpûX. AfWUm
GLôkR ¨xûP«-ÚkRÕ; @Ru IqùYôÚ @eÏXØm
WUQôXVUôLúY úRôu±tß! @u×m, @ÝûLÙm,
Bu×eá¥, @¥ûUûV AfWUjÕs BÝjÕf ùNu\].
LQT§ زYûW ØR-p ®]®VÕm "Be¡Úd¡\ôo' Fuß
IÚúLô«p LôhPlThPÕ; úYù\ôuû\Ùm LY²dL®pûX;
TLYôu @e¡ÚlTÕe LôQ®pûX; زYûWd LiÓ
@Yo ©uú] AiPYu Nk¨§dÏ YQdLjÕPu ùNpX
úYiÓùUuß ¨û]jRÕ. زYo LmÀWUôL úYRUûZ
ùTô¯¡\ôo. LuUêhûPLû[ ùY°úV ûYjÕ Dsú[
®ûWkRÕm, YXÕ×\m IÚ TôpùY°úV ùRuThPÕ;
§\kR YôpùY° ùVuù\i¦ @ûR úSôdLôÕ
زYÚdÏ NôxPôeL SUvLôWg ùNnÕ “@¥úVu ”
FàØuú], “Aaô! @eúL TLYôu” Fu\ôo زYo.
DPú] çd¡Yô¬l úTôhPÕ! ALô! Sôu Sô¥júR¥V
ùTôÚ[uú\ô @ÚYôL @Ú¡t T°f£hPÕ! ªLÜm
RVô¬lúTôÓ TLYôû] زYÚPu áPd LôQf ùNpX
úYiÓùUu ù\i¦VùRpXôm IÚ ùSô¥«p §Ód¡P
Uû\kRÕ. DPú] YXl×\k §ÚmTÜm, LiP ùRu]!
U²RY¥YpX! IÚ ùYi½tßd Ï®«úX ØR-t
ù\uThPÕ. ©\Ï Øtßm ú_ô§l ©Zm×! ©\úL ûLLôûX
U¥jÕ DhLôokÕ, BûR VôhùLôiP TLYôu BRu
YQdLeLû[Ùm F§oTôWôÕ,
ú_ô§UûX BÕúY! 13

“ TôW§Vô!TWôNd§ Fݧ«Úd¡\ôo ” Fuß
ùRôPokRÜPu BÕ êofûNVô]Õ! úTNØ¥V®pûX!
A]kRm! Fuú]! ùUô¯ÙØuú] BRu YWXôtû\Ùm
@±kÕ TpXôiÓLs TZ¡V SiTûWl úTôp
D\YôÓ¡\ôo! BR]ôÙ°p BjÕûQ çV @uûT
VôoTôÛe LiP§pûX. Fu] ùR°Ü, úRÑ, @u×,
LÚûQ! A! U]fNkúRLeLù[pXôm ¿e¡]. BÕ
ÏZkûRVô]Õ!
@; ih Ôòa Sàòa ïaeta ºata rsiyta mNta baeÏa ktaR
iv}anaTma pué;> s pre=]re AaTmin s<àitóte.
“ TôolTYu, úLhTYu, ØLoTYu, ÑûYlTYu,
¨û]lTYu, @±TYu BYú]. BYú] LojRô;
®gOô]ôjUô; ×Ú`u; @Yu @¯Vôl TWUôjUô®p
¨ûXjRYu” Fuàm ©Wfú]ôT¨`j YôdÏ F§úW ¨u\Õ.
* * *
“LP-u UûP®iP ùRu]–BÚ
LiLÞ Uô]kRd Li½o ùNô¬V
DPÛm ×[¡R UôL–F]
Õs[ ØÚL ÜTôVgùNnRôi¼!
A§ V]ô§Ù Uô¡ F]d
Lô]kR UôV± Yôn¨u ±XeÏg
úNô§ UܲVôVj úRôu±–@Yu
ùNôpXôR YôojûRûVf ùNôu]ôi¥ úRô¯!
NeLW NeLW NmúTô!”
BqY[ÜRôu ùNôpXØ¥Ùm; @RtÏúUp ÑYôàTYúU
ùNôpXúYiÓm. “TôW§ BeÏ Nôl©ÓUô? ” Fu\ôo.
“Fu HVú]! úYù\eÏ Fu T£dÏ @u]Øs[Õ!
LôÓUûX ùVpXôm Ñt±, Yt±, Ø¥®p ê-ûLûVd
LiÓ ©¥jRÕ. A]kRm! TLYôu LWjRôp IÚ ©¥
©WNôRm ùTt\ôp lWyUwOô] ®ûRÙm @RàPu
SôhPlùTtß Bk¨Xm £Yô]kRl T«o ®û[dÏm!
14 c WUQ ®_Vm

TLYôú]! BRu AjUlT£ @PeLôRÕ! @RtÏ @u]m
RU§PúUÙs[Õ. @ûR Sô¥úV YkRÕ ” Fuß @¥
NônkÕ NWQUûPkRÕ.
LiThP úTôúRÙu ûLlThP ùRu]ô®
×iThP £kûRùVpXôm úTôn
FÝkÕ DhLôokRôo Fu LÚûQd LPp! U²R²pûX
LiPÕ! IÚ ú_ô§o -eLjûRúV LôiQôWd LiPÕ!
TLYôàûPV RûX -eLm úTôu\Õ. ÑLô^]j§-ÚkR
LôpLs A®ûP úTôu\]. êuß U¥l×LÞPu
DVokR “ ùTôu]ôoúU² ” -eLj§u DPp úTôu\Õ.
BdLôh£ U]UVdLUpX! @lT¥úV LiPÕ! ^jÏÚÜm,
ú_ô§UûXÙm, ú_ô§o-eLØm Iuù\]j ùR°kRÕ.
BÕ ÏZkûR ØRp £Y-eLj§Vô]úU ùNnÕ YkRÕ;
U] U¦ B-eLUôL BeúL Lôh£Vô]Õ. ®Úl×
ùYßlTt\ ®UXú] Øu²u\ôu! @dLôh£ Fußm
Ds[j§p T§k ùRô°o¡u\Õ.
“LôL Ø\Ü LXkÕiQd
Li¼ WLiPô LôW£Y
úTôL ùUàmúT ¬uTùYs[m
ùTôe¡j RÕm©l éWQUôn
GL ÜÚYônd ¡PdÏûRúVô
Bu×t ±PSô ª²ùVÓjR
úRLm ®ÝØu ×£lTRtÏf
úNW YôÚg ùNLj¾úW!”
Fuß A® Dsù[ÝkÕ á®tß.
BlùTôÚû[Vuú\ô U²RôuUô TXYûL «Po
LðÓk úR¥j §¬¡u\Õ! BûRV±VôRuú\ô Uô²Pm
UôûVf NdLWj§t ÑZu\ûX¡u\Õ!
“Yôû]l úTôX Yû[kÕùLôi Pô]kRj
úRû]j RkùRû]f úNokÕ LXkRùUng
Oô]j ùRnYjûR SôÓúYu; Sôù]à
Á]l TôrùLP ùYuß ªÚlTú]!”
ú_ô§UûX BÕúY! 15

Fu\ Dߧ«p ×j§ X«jRÕ! IÚ úLs®Ùe úLhLj
úRôu\®pûX. úLs®úLhTúR FlùTôÝÕm
@¥ûUdÏl ©¥lT§pûX; úLs®dLôLÜm YW®pûX.
Lt\Õm úLhPÕm LôÑdLôL®pûX. ×jRLd ÏlûTLs
ùTôÑe¡l úTô«]. TLYôû]d LiPÕm ùT\úYi¥V
Rû]jÕm ùTt\ÕúTôX "Nôk§ ^mÚjRm @mÚRm'
ùTôe¡VÕ! Dsú[ YôVûPjRÕ! TLYôû]l TôojÕd
ùLôiúP, @YÚûPV ùRnY ú_ô§dL§¬t Ï°jÕ
¿k§, @kR @t×R Nk¨§l ùTÚûUûV @¥ûU
®VkRÕ! @dLQúU TX TôUXoLs éjR].
“Lô]L ªXeÏ×- TÑùYôÓ ÏXôܨu
LiLôQ URVôû] ¿
ûLLôhP ÜeûLVôp ùS¡¥d ùL]lùT¬V
LhûPªL úYk§YÚúU!
úTô]L UûUkRùR] YdLôU úRà¨u
ùTôu]¥« ²ußùNôÛúU!
×®Wô_o L®Wô_o RYWô_ ùWußû]l
úTôt±_V úTôt±ùVuTôo!
Oô]LÚ QôLW ØLeLiP úTô§úX
SYSôR £jRoLÞØu
Sh©û] ®Úm×Yôo ÑLoYôU úRYoØRp
Oô²LÞ Øû]ùUfÑYôo!
Yô]LØ UiQLØm YkùR§o YQe¡ÓØu
U¡ûUVÕ ùNôpXùY°úRô
UkjWÏÚ úYúVôL RkjWÏÚ úYêXu
UW©pYÚ ùU[]ÏÚúY!”
Fuß §Vô²jÕl ©uú] TôWRNd§l úTfùNÝmúTôÕ
@Ru YWXôtû\ ÙûWdLXô«tß! BRtÏ Øuú]
@ûRlTt±l úTÑmúTôÕ ªûLV¦Ùm "Sôu' Fàm
DQoÜm DP²LÝm! TôhÓ ØZeÏm! @¦«XdLQØm
FÓjÕdLôhÓLÞm SLôWU¥dÏm! BlúTôÕ @kR “Sôu”
BÚkR®PúU ùR¬V®pûX. ØRpúYtßûU VK¡
êu\ômúYtßûU Õ°ojRÕ! @ßYûPVô¡d LônkR
16 c WUQ ®_Vm

YVp úTôuß U]m ÑjR ùY°Vô«tß. ¨Xm, ®ûR,
T«o, L² FpXôm @Yú]. ùNôpYÕm ùNôtùTôÚÞm,
ùNôpúYôàm @Y]ô]Õ! BÕúY TLYô²u ùTÚûU!
ùTtú\ôW±Yôo @lúTWô]kRm! ©\Ï TLYô²u
@ÚsùUô¯Ls TX AuUlT£dÏ @Ú®ÚkR°jR]!
BûY N¬ûR«ûPúV ª°Úm.
c WUQôfWUm
LôûX×XokRÕm, WUQôfWUd Lôh£ SôiUXo
úTôXj ùRnYjçnûUÙPàm, NôkRjÕPàm @XokRÕ!
Yô]dL§ûW BeÏ ®[eÏm Oô]dL§úW ùTô-®jRÕ.
@uToLs YiÓúTôXf ÑßÑßlTôL, @YWYodϬV
@ÚhT¦« ÄÓThP]o. ¨j§V ùRnY UXWô]
TLYô²u ±ÚY¥«p Nd§júRû] ÙiÓ UVe¡
FlúTôÕm @uToLs çeLôUt ñe¡dùLôi ¥ÚkR]o.
TLYôu ×jRô LôWm; ØÚLu±Ú; A_ôàTôaý;
@W®kRúXôN]u! @q®¯Lú[ U]UôûVdÏ ùSÚl×!
@kR NôkR Nk¨§úV U]d ÏWe¡u JVôR @ûXfNÛdÏ
@ûU§! ALôVYô¦ úTôuß, “Sôu úTÑ¡ú\u” Fu\
DQoÜ £±Õªu±, @uToÁÕ LÚûQVôLl
ùTôe¡YÚm Oô]d ¡i¡¦ ùUô¯Lú[ Åi
YôReLÞdÏ YôVûPl×m, U]Uû\dLR®u §\l×Uôm!
Ntú\àm @ûXYt\, @kR ¨jV ¨odÏQ ¨xlWTgN
NôkRTR ®úVôU ¨ûXúV BÚkRRû] «ÚkRT¥
«ÚkÕ LôhÓm £RmTW R¬N]m! T£ÙPu úLhPôp,
TdÏYj§t úLt\ ùUô¯; Vôo FdúLs® úLh¡àm,
®Úl× ùYßl©u± @e¸L¬jÕ ®ûP «ßjRp;
ÏZkûR«u ùR°ÜPu TZÏRp; Ñt±Ùs[
@uTÚPu YkRûR ÙYjRp; Sôn, TÑ ØR-V
©Wô¦LÞdÏm NU @u×, U§l×, DQ®t TeÏ RÚm
NU R¬N]m, AjUW§, AjU§Úl§, AjUô WôUm.
ú_ô§UûX BÕúY! 17

AjU NkÕx¥ûV ¨Wl×m @kRf Nk¨Rô]j§u
ùTÚûULû[ Fuù]ußûWlTÕ! @lúTôÕ @eÏ
¨LrkR Lôh£Lû[Ùm, @uTo HVk¾okÕ TLYô²u
@¥L°p AoYØPu ÅrkRûRÙm DûWd¡t ùTÚÏm.
ÑÚdLUôL, UL¬μL°u Nk¨Rô]l ùTÚûU
@uúTôPûQkR YàdÏ IÚ ×Õl ©\lûT ÂkÕ, ײR
êh¥j ùRnY ÜQoûYl ùTÚd¡ A]kRd LPXôhÓ
¡\Õ. @Õ IÚ @jVôjU @t×Rm.
×u]ûLúV úTôRm; ùTôÚú[Vl ùTôuY¥Ü;
LiùQô°úV úVôLd L]p
Fuß IqùYôÚ U]Øm @RuØu DQokÕÚÏm.
W U Q ô f W U m lÚkRôY]m úTôu\Õ. TLYôu
TÑ®²ûP ¨tÏmúTôÕ ùTôuúU²d LiQû]l
úTôXl ùTô-¡u\ôo. ûL«p ÏZ-pûXúVàm
@YÚûPV @ÚsùUô¯ ÏZ-àm B²VÕ. LiQu
ÏZ-àm @ÕúY ®¯l×s[ AuUNôk§ V°lTÕ!
¸ûR DÚÜPu ª°o¡u\Õ! DT¨PRm Lôp ùLôiÓ
DXÜ¡u\Õ. úYRôkR £jRôkR NUWNm LtTLd
ûLL[ôLj ÕXeÏ¡\Õ; BÕúY WUQ TLYôu!
@ÚQ¡¬ Y[Úm TWUÏÚ WUQu!
WUQô]kRm
WUQô ]kRjùRs [ØRd LP-É
Wô¥P YôÚªú]!
NUW^ ÑjR ÑRkRô ®¬®²t
NLùUXôg NôÚªú]!
(WUQô)
Sô]ô WYù]à SôVôL Uk§W
SôRjûRd úLÞªú]!
Oô]Nd §ùTôe¡ SXkRÚ Uô]kR
SojR]e LôÔªú]!
(WUQô)
18 c WUQ ®_Vm

TtTX NUVeLs TôVkùRôÚ ùTôÚù[]l
TWkRûRl TôÚªú]!
@t×R RtTW £tTW YLiPUôm
@Ú°û]j úRÚªú]!
(WUQô)
@ÚhùTÚg úNô§Tô VÚúQô RVj§Ú
YZùLeÏj §LrYûRlTôo!
ùTôÚ°ùRu \ÚmùTÚm ×XYÚm ùTôu]¥
ùTôÚk§Óm U¡r®û]lTôo!
(WUQô)
Rôù]ôl ×Vo®Xôj RYNd§ ëtù\Ýk
RiQ¥ éÔªú]!
Rôù]àk RûXYû] Sô]\j Ruàú[
Rô]ôLd LôÔªú]!
(WUQô)

A A A
4. @jVôjUfúNôûX

“ÅW¬ à«úW, VôuU ùYt±«u ®[dúL, «kRl
Tô¬àd ùLpXô Oô]l T¬§úV, ÑÚ§j RôúV!
¾WoLs úTôt± ùNnVj úRYoLs YôrjùR ÓdLl
éWQ úVôL Nd§ VôL¿ ùTô-L UôúRô!”
VôÚdÏl TWUô]kRm úYiÓúUô, Vôo LXlTt\ ¨j§V
ÑjR ÑRkRW ÑLj§t LôRp ùTÚÏYúWô,
“ùNlT¬V RuLÚûQf £tÑL]ôo éWQj§p
@l©²ûP ÙlTô VûQÙSô ù[kSôú[ô!”
Fuß FYoLs A® AuUl T£ùVÓj RûX¡u\úRô,
@YoLÞdÏ BjùRnYd LtTLfúNôûX«u @Úh LRÜ
§\dLlThÓs[Õ! “ AjUô Iuß; @ûRúV V±;
@ûRV±kRôp @ÕúY ¿! @Õ ¿ VôYúR @ØR YôrÜ!
@Ru UVUôLúY Vû]jûRÙe LôiTôn! @d Lôh£úV
®i! @§íu±«Ú! FÝ! ®¯! @±! Ñ¡! Jm Rj ^j
RjYU³! ” BÕúY @fúNôûXj ùRu\-p RYrkÕ
YÚeÏZ-ûN! BkR Nf£Rô]kRd LtTLm, RjYU³
Fuàm úY¬íu±, ú^ôaùUàm UXo éjÕ, @am
lWyUm Fuàe L² ÏÛeÏYûRl Tôo!
DiûUV±®uTîtß BeÏl ùTôe¡l ùTô£YûRlTôo!
RôLùUÓjúRôÚdÏj RuUVl Tôítß BeúLÙiÓ —
BÕúY TôWR úRNm — @jVôjUf úNôûX — ×iVéª.
BeúLúV YWS§ Tôn¡u\Õ! úYRm, DT¨PRm,
¸ûR, úRYôWm, §ÚYôNLm, §ÚYônùUô¯Vô¡V
LtTLeLs úRuùTô-k úRôeÏ¡u\]. ¨j§V NôkRm,
ÑjR NUWNm, éoQ Nd§, ËYu Ød§, ùRnY ÑRk§Wm
Fuàe L²Ls WNm ùTô¯¡u\]. Sôu @Yu! Sôu
lWyUm! Sôu Sôu! DXùLXôm FuUVm! Fuß
20 c WUQ ®_Vm

úYRôkRúLN¬ LmÀWUôL Lo´d¡\Õ. LiQu
ÏZíÕ¡\ôu! úYRزY¬u £RôLôN SôRjûRf
ÑÚ§VôLd ùLôiÓ úYRqVôNo SôRvYWm ØZdÏ¡\ôo;
NeLWo B²V ÅûQ ÁhÓ¡\ôo; úRYôWm Ti
ùQô-d¡\Õ. §ÚYônùUô¯ JeLôWm ׬¡\Õ.
§ÚYôNLd Ï«p @LÜ¡\Õ. RôÙUô]d¡°
ùLôgÑ¡\Õ. @ÚhúNô§ YiÓ ÃeL¬d¡\Õ! ×jRo,
Oô]NmTkRo, SmUôrYôo, ûNRuVo, WôUôà_o, UjYo,
RVô]kRo, WôU¾ojRo, TWUamNo úTôu\
ùRnYj§ÚûUkRo BlémùTô¯ûX @u©[ ¿ìt±
Y[od¡u\]o. BjùRnYj §ÚûUkRWuú\ô BkR
@jVôjU ®iQLjûR UiQLj§t NûUjR]o.
ùRnYjRªr
úRuUQg ÑUkR ùRu\p, BfúNôûXj
ùRu×\j§p SmûU«Ýd¡\Õ. A! FpXôk Rªr,
B²ûU, BuTm, LPÜs UQm, LPÜh×XYo,
LPÜæpLs, LPÜs ûUkRo! FeÏe úLô«pLs! LûX,
L®, BûN, ùNVp , ¨û]ùYpXôg £YUVm!
@ÔYÔ®Ûk ùRnY ¨û\Ü, ùRnY NUWNm,
@Ú[ZÏ — BÕúY DiûUj RªrSôÓ.
“SôUôodÏe Ï¥VpúXôm SUû] VgúNôm!”
“BuTúU ùVkRôÞk ÕuT ªpûX!”
“@gÑY §VôùRôuß ªpûX! @gNYÚYÕªpûX!”
“CN ù]]dLÚ§ ùVpXô Ü«oLû[Ùm
úSNjRô ɨû]kÕ ùLôs.”
“RuUVUôn ¨u\ ¨ûX Rôú]Rô ]ô¡¨u\ôp
¨uUVUô ùVpXôm ¨LÝm TWôTWúU!”
Fu\ @ØRYôdÏLs U²RûWj ¾WWôd¡ úVôeÏ¡u\].
“Iuú\ ÏXØm IÚYú] úRYàm”
@jVôjUfúNôûX 21

Fuß ùRnY £tNûT«Ûm LiQ²u WôNÄûX
YhPj§Ûm @uTo áÓ¡u\]o. VôYÚúU @Ú°ùXôu±
Bû\Yú] Ù«Wôn, BuTúU YôrYôn ®[eÏ¡u\]o.
TôhÓm T¦Ùm éiÓ, TW]¥dúL Vô[ô] SôVuUôoLÞm,
UôRYû] U]dúLô«-p ûYjÕ, @Y]u©p ArkR
ArYôWô§LÞm, Rªr SôhûP YôPôj ùRnY UQjRôp
¨Wl©f ùNu\]o. @YoLÞdÏl ©uú] úRôu±V
ùRnYOô²Ls TXo F²àm, NÁTj§p RªZLj§u Oô]
YNkRf úNôûX«p DsÞÚL @L®V Ï«pLs Th¥]jRôo,
RôÙUô]ôo, @ÚsYs[Xôo BmêYúW.
RôÙUô]ôo
RôÙUô]Yo YôdûLlúTôu\ @ÚsTÝjR
Oô]dL² FmùUô¯dÏm @¬Õ; @Õ ùNgùNôpÛm
£\kR ùTôÚÞeùLôiP Rªr DT¨PRm; RuUVj§u
Tô-ÝjÕ BÚjRYpXÕ.
“JWôU úXùVôÚLô Ûu]ôU Ûsù[ô°ûVl
TôWôU Ûs[T¥ Tôoj§ÚkRôp YôWôúRô
TjÕj §ûNÙmT WkùRÝkRô ]kRùYs[k
Rj§d LûW×WiÓ Rôu.”
@àT®jRôXuú\ô BfÑÚ§«u @ÚûU
®[eÏ¡\Õ! BÕ ùYôuú\ CúP\l úTôRôRô! RôÙUô]ôo
YôrL!
@ÚsYs[Xôo
@ÚsYs[Xôo DX¡túL קV @ÚsY¯ûVd
Lôh¥Ùs[ôo. Yô]WÑ (Kingdom of Heaven) NjVú_ô§
(Supramental Truth Light), úRLYôrûY VUWYôrYôdÏRp,
UiûQ ®iQôdÏRp Fuß RtúTôÕ AjU T¬QôU
Yô§Ls (Spiritual evolutionists) ùNnÕùLôi ¥ÚdÏm
ùTÚ ØVt£LÞdÏ @Ús Ys[Xôo Y¯Lôh¥Vô
22 c WUQ ®_Vm

VûUkRôo. AuUúSVYôrÜ (Spiritual Communism) Fu\
TRjûR ØRu ØRp DX¡t¸kRYo @YúW @Yo @Úh
ùTÚgúNô§d ùLô¥ûVf £tNûTVô] ùTôtNûT«úXt±,
“A§Ù SÓÜ UkRØ ªpXô
YÚhùTÚg úNô§ùV à[júR
¿§«t LXkÕ ¨û\kRÕ! Sôàm
¨j§V ]ô«ú] àX¸o!
Nô§Ù URØg NUVØk R®ojúR
Nj§V ÑjR^u UôodL
ŧ« ÛûUjRô ²ßÜY ÛiûU
®[m©ú]u Ymªú]ô ®ûWkúR”
Fuß ùTôuU¦ûV ùTô-jRôo! úRL ÑRk§Wm
@û]jûRÙm £tNúTNàdúL CkÕ Ruà«o
@Yà«Wôn, @Yu ùUô¯úV RuùUô¯Vôn,
Ru²uTm @Y²uTUôL Ys[Xôo ®[e¡]ôo.
“SôàûWdÏm YôojûRùVpXôm SôVLuùNôp
YôojûRVu±
SôàûWdÏm YôojûRVuß Sôh¼oSôu –
GàûWlúTu?
Sô]ôo? F]dùL]úYôo Oô]ÜQo úYÕ£Ym
E]ô¥ ¨pXô Y¯.”
Fuß DÚÏ¡u\ôo Ys[Xôo. AjU NUolTQjÕPu,
“Sôu” FuTûR @Yàh LûWjÕ ÑjRNj§V NuUôodL
Yôr®tÏ @Yo DXûL VûZjRôo! Ys[XôÚdÏl ©\Ï
Rªr Sôh¥p IÚ ×§V ÜQoÜm NUWNlT£Ùm Y[okÕ
YÚYÕ ùYs°ûP UûX.
Ruû] V±VúYiÓm
BuTNUWNm FqYôùWnÕm? NeLm, áhPm, úTfÑ,
®ÚkÕ, LXl×QÜ, LXl×UQm, Tj§¬ûL A¡V
×\fNôR]eL[ôp DiûU NUWNm FnR®pûX. NUWNl
ùTôÚû[d ᥠ¨ûXjRúX NUWN £j§Vôm. @lùTôÚs
@jVôjUfúNôûX 23

IqùYôÚYo Ds[jÕm Iu\ôÙs[Õ. Eo, úTo, Y¥Ü,
©\l×, ùRô¯p, URm ØR-V] @]kRm; A]ôp @kR
NUWNj Õ¬VlùTôÚs @û]j§Ûm Iuß, @û]j
ÕPàm Iuß; @ÕúY “Rôú] Vû]jÕm” Fuàm NUm,
lWyUm, @ûR VôrkR±kÕ LXkÕ ¨t\úX NôkRm,
NUWNm, BuTm FpXôm; @LlúTôùWÝkRôt
×\lúTôùWô¯Ùm. BqÜXL Vk§Wj§p IqùYôÚYÚm
ùRnYNdLWm. @û]jûRÙe LXk§VdÏm ùTôÚú[
Ds[ ùTôÚs. @ûR Sôm SUdÏsú[ V±kRPe¡]ôp.
@RÕ @RR²Pj§p @±kRPe¡ ¨tÏm. SmªPj§p Sôm
¨ûXjRôp, @YWY¬Pj§p @YWYo ¨tTo. §ÚLô¦
NdLWjûRj §ÚjÕ¡ú\ù]uß Õs°d ϧjRôp Vk§Wg
£dLXô¡ ®Óm. BPU±kÕ ¨u\ôp, AiPYu BfûN
@û]j§u êXØm IÝeLôL SPdÏm.
Ruû] V±VúYiÓm! “@±Üßk Ruû] V±VôÕ
@VûXV±YÕ @±VôûU.” @am lWyUm, NoYm
lWyUm Fu\ BWiÓ ÖûWÂWpL[ôp U²Ru êfÑ
®PúYiÓm.
“Ruû] ÙTô§®h úPôoYÕ RôÉNu
\uû] ÙQoYRô Øk¾T\
Rô]ô ùVô°oYRô Ûk¾T\!”
“D§jR ®Pj§ ùXôÓe¡ «ÚjRp
@ÕLuUm Td§Ù Øk¾T\
@ÕúVôL Oô]Ø Øk¾T\!”
— (TLYôu)
Fu\ U¦YôNLúU Y¯Lôh¥; @LkûR U]ùUàm
úTndLôt±p @ûXkÕ, êfÑj §Qßm Wô_^ RôU^
U²Ru CúP\ úYiÓYÕ BÕúY. VôÚûPV Nk¨Rô]l
ùTÚûUVôúXúV FpXôm @RRu ÑTôYj§túLtTf
ùNVp׬¡\úRô, FkR Oô] SPjRWNu @û]Y
Ús[jÕm “Sôu Sôu! Sôú] ¿” Fuß A]kR SP]m
24 c WUQ ®_Vm

׬¡\ôú]ô, FkR ú_ô§ ÙRVjRôp ùRnY úNR]jRôUûW
Rô]ôLúY UXo¡u\úRô, FÕ @û]j§tÏm Nô·VWNôL
®[eÏ¡u\úRô, @lùTôÚû[úV U²Ru çXd
úLôhûPûVj ÕÚ®, D«o Uû]Ùh ×dÏ, U]dLRûYj
§\kÕ, Ru Ds[j§p RuUVl ùTôÚ[ôLd LiÓQW
úYiÓm; ùNôpXPe¡l ×\f ùNVXPe¡d LP-p
ØjÕd Ï°lTYuúTôp Dsú[ êr¡ BuTjûRd LXdL
úYiÓm; BuTe LXkRYodÏ DsÞm ×\Øm FeÏm
BuTúU.
ùdyk…hrmXye kevl< äümaÇ<
ýhmhimit sa]at! AaTmêpe[ Éait,
ùid ivz mnsa Sv< icNvta m¾ta va
pvnclnraexat! AaTminóae Év Tvm!.
“yÚRV ÏaW UjúV úLYXm lWyU UôjWm
yVa Ua ª§ ^ôbôj AjUìúTQ Tô§
yÚ§ ®N U]^ô vYm £kYRô Uw_Rô Yô
TYS NX] úWôRôj AjU ¨xúPô TY jYm!!”
“BRVm Fuàm ÏûL Uj§«p, úLYXm lWyUúU
"Sôu Sôu' Fuß lWjVbUôn AjUìTUôLl
©WLô£d¡u\RpXYô! ¿ AjUôûYd ϱjÕj úRÓ¡\
U]jRôp, @pXÕ @§úXúV ØÝ¡] U]jRôp, @pXÕ
©WôQ®Új§ûV @PdÏYRôp yÚRV (yÚj+@Vm)j
§àh ×ÏkÕ AjUô®p ¨ûXùTt\Y]ôL úYiÓm.”
BÕúY BuTY¯; BÕúY Nôk§Y¯; BÕúY Nj§Vm;
BÕúY Oô]Ø¥. DT¨PReL°u DhùTôÚ°ÕúY.
BÕúY @ÚQôNXl TWUamNWô] TLYôu WUQ
UL¬μL°u §qV Nk¨§l ùTÚûUVôp UXÚm ùRnY
UQm! Rªr Sôh¥u ú_ô§ UûXVôL, R·QôêojRUôL
Buß SmØu LÚûQY¥YôL, `iØLúU IÚØLe
ùLôiÓ ÕXeÏYÕ TLYôu WUQ UL¬μLú[ VôYôo.
@jVôjUfúNôûX 25

UL¬μL°u Nk¨§Ùm, §ÚYôdÏm, @Úhú_ô§Ùm
Buß DX¡tÏ @Y£Vm úYiÓY]. AjU W§Ùm
AjUôWôUØm, AjU Nd§Ùm, AjU ÑRkRWØm L§o
®Óm TLYô²u Nk¨§lúTß @u×Pu @ûPkRYÚdÏ
@ØùR]d ¡ûPdÏm! ùUô¯VpX, ùNôtùTô¯YpX;
@kR Oô]dL]p ®¯úV @uTÚs[j§p @ÚhÑP
úWtßm.
“Ruû] V±R-u±l ©uû] ùVR±¡ùXu?
Ruû] V±k§¥t©u ù]uû] Ù[R±V?
©u] Ü«oL°p @©u] ®[dùLàUj
Ruû]j R²ÛQW ªuàk Rà[ôuU
lWLôNúU–@Ús ®XôNúU!
@L ®SôNúU–BuT ®LôNúU!
HúV! V§ ÑXTm–AuU ®jûR
HúV! V§ ÑXTm”
— (TLYôu)
Fuß ØWÛm NôkR ÅûQùVô- DXûL UeLXUôdÏL!
BqùYô- “ RôLØs[Yo YôÚeLs. BuTîtû\
DmªPúU LôhÓ¡ú\u ” Fuß @ûZd¡\Õ! @ÚQô
NXj§²uß NXNXjÕl TôÙm BkR ú_ô§VÚ®«p
DXLm AjUô]kR ¿WôÓL! U]l ©¦Vôp YÚkÕm
UôkRÚdÏ AjU Ngº®Vô] BjùRnYê-ûL
Fe¡ÚkÕ BeúL ëu±d LtTL Y]UôLf ùN¯jÕ
@¥VôÚdÏf ùNݨZp RÚ¡\Õ Fuß IqùYôÚYÚm
@±V AYÛP²Úd¡u\]o. AR-u Ntú\, Tôi¥
Sôh¥p NgN¬lTôm!
£kRû] ùNnU]úU–WUQû]f
£kRû] ùNnU]úU!
£kûR®X¡f £Yô]kR Uô¡Pf
£kRû] ùNnU]úU!
éNû] ùNnLWúU–WUQû]l
ùTôuUX Wu×ùLôiúP!
26 c WUQ ®_Vm

éN ùXô¯kRL SôN Ø\U]l
éNû] ùNnU]úU!
@olTQg ùNnU]úU–Vû]jûRÙ
UolTQg ùNnU]úU!
@t×Rj RuUVf £uUV Yôr®àd
LolTQg ùNnU]úU!
(£k)

A A A
5. Tôi¥SôÓ
§ÚYôXYôn
OôX ¨u×L úZªL úYiÓkùRu
]ôX Yô« Ûû\ÙùUm Uô§úV.
— (Oô]NmTkRo)
NeLm LiÓ Rªr Y[ojRÕ UÕûW. @Õ @±Üm
LûXÙm @Ú[ZÏm ùTô-kÕ ®[eÏm Tôi¥ Sôh¥u
ØLm úTôu\Õ; Rªr Sôh¥u BRVUô]Õ.
UÕûW«úXúV UL¬μLÞdÏ Ds[m UXokRÕ;
BR²uú\ ùRnYj RkûR«u @ûZl©t¡QeL
TLYôu @ÚQôNXj§tÏ FÝkRÚ°]ôo. TLYôàdÏ
UÕûW Oô]jRôn; @iQôUûX RkûR. AR-u
UÕûW«u ùTÚûUûVf £±Õ úSôdÏYôm. UÕûWûV
¨û]jRôúX IÚ @ZÏQoÜ ©\d¡\Õ. @Ru @WNu
ÑkRW]uú\ô! Buß @úR ùTVúWôu (ÑkRWUnVo)
ùTt\ ú_ô§VZLàs Oô]lTôí\f ùNnRRuú\ô!
£YNd§Vô] Á]ô·úV @Ru @W£Vuú\ô!
UÕûW, £YùTÚUô²u @Ú°fûNlT¥ ÏXúNLW
Tôi¥V]ôt LôQlùTt\Õ. @lúTôÕ £YùTÚUôu NPô
UÏPj§p ®[e¡V ùYi©û\«²uß UÕûYj
ùR°jÕ, @ûRl ײRUôd¡]ôu. ARXôp BkSLÚdÏ
“UÕûW” F]lùTVo YkRÕ. AXYôn, SôuUôPdáPp,
LPmTY]m, ÕYôRNôkR vRXm, éúXôL ûLXôNm,
ùYs°VmTXm, £YWô_Rô² ùVuß BRtÏl TX £\l×l
ùTVoLÞiÓ; £YùTÚUôu 64 -§Ú®û[VôPpLs
׬kÕ @uTûW VôhùLôiP RXm BÕúY. ¨u\ºo
ùSÓUô\SôV]ôo, ÏXf£û\SôV]ôo, UeûLVodLW£Vôo,
êoj§SôV]ôo ØR-V £\kR £YjùRôiPo BRuLi
®[e¡]o. BWôYQYRg ùNnR BWôU XzUQÚm,
28 c WUQ ®_Vm

lÚyUaj§ ¿eL Bk§Wàm, Oô] £j§ ùTßYRtÏ
زYÚm YQe¡V RXm BÕúY. §ÚYôNLùUuàk
úRòß YôVWô] Uô¦dLYôNLo @ûUfÑ ùNnR SL¬ÕúY.
@uûTl ©¯kÕ BuTf £YWNUôLl ùTô¯kÕ
§ÚOô]NmTkRÚm, @lTÚm AXYônf £Yû]
VÚhL® Tô¥ YQe¡]o. Rªr úYRk RûZjúRôeL,
SpX £Y]¥Vôo YôZ, £Y SôUúUôeL, NmTkRêoj§
SôV]ôo CiÓ TX @t×ReLû[ «Vt±]ôo. ¿WôÛm,
¾VôÛm TûLVôÛm FR]ôÛm @¯VôR ùRnYjRªrj
§ÚUû\«u ùTÚûU ÂiúP ®[e¡VÕ. aôXôvV
UôaôjªVm, §Ú®û[VôPt ×WôQm, LPmTY] ×WôQm,
úYmTjçWôo §Ú®û[VôPp, NeL èpLs ØR-V]
ùT¬Õm úTôtßm ùTôu]Lo ùYs°Vm TXúU. ùNôpÛm
ùTôÚÞúU çV §¬Ùm ùSnÙUôL, úYXlTuÁÕ
úLôXdL® Tô¥V Sd¸WÚm, ©sû[j Rªr Tô¥
Á]ô·VmûU«u @Ús ùTt\ ÏUWÏÚTWÚm, TWQo,
L©Xo, NôjR]ôo, §ÚjRdL úRYo ØR-V ×XYo
U¦LÞm RªZQe¡tÏ @¬V RªrU¦ ãh¥V
TZkRªrl T§ UÕûWúV! £YØm £YÁu\ RªÝm BeúL
Fußm ùN¯jÕ ®[eÏ¡u\].
“Ït\¿ ÏQeL½ áPXôX Yô«Xôn
Ñt\¿ ©Wôà¿ ùRôPok§XeÏ ú_ô§¿
Lt\ èt LÚjÕ¿ VÚjRªuT ùUu±ûR
Øtß¿!”
Fuß ùRnYj RªrUû\Vôp YQeLlùTt\Õ UÕûW.
BeúL £YùTÚUôu Yk§«u ©hÓdÏ Ui ÑUkRôu;
Tôi¥Vu ûLl©WmTôp @¥ÙiPôu. @qY¥
AÚ«o @û]j§uÁÕm T°fùN]l ThPÕ;
@lúTôÕ, Rôú] ®fYôjUô, D«ojùRôûL úU²Vu
Fuß £YùTÚUôu ®[d¡V ùTÚmT§«ÕúY.
Tôi¥SôÓ 29

“UiÑUkÕ á-ùLôi PdúLôYôu ùUôjÕiÓ
×iÑUkR ùTôuúU² TôÓÕeLô QmUô]ôn!”
Fuß Uô¦dLYôNLo UÕûWf£Yû] U]ÕÚ¡l Tô¥]ôo.
§Úfѯ
UÕûWdÏj ùRu¡ZdúL 30 ûUp çWj§Ûm
®ÚÕSL¬-ÚkÕ 18 ûUp çWj§Ûm §ÚfѯVp
Ds[Õ. BÕ U¦YôNLWôÛm, ÑkRWWôÛm TôPp ùTt\
£YjRXUôLf £\kÕ ®[eÏ¡u\Õ.
“@u×ûP ùSgNj §YsúT Õ\Ym TXjR¥Vô
ùWu©ûP YkRªr ç\¨u \ô¥ «ÚgѯVt
\u ùTûP ûSVj RLY¯k Ru]g NXgNXj§u
RuùTûP úUtß« ÛmYV íWu YWm©Xú]!”
Fuß Uô¦dLYôNLo §Úf£t\mTXdúLôûYVô¬p
@Ú°Ùs[ôo.
“E]ôÙ«o ×LXôVL -PUônØ¡p ùTô¯Ùm
Yô]ônYÚ U§Vôn®§ YÚYô²Pm ùTô¯-u
úR]ôR¬j §ûNYi¥] ªZtßk§Úf ѯVp
Sô]ô®R ¨û]YôoRûU S-VôoSUu \UúW!”
Fuß ShPWôLj§p SVªÏ ÑkRWÚm £\l©jÕs[]o.
@RuªûN «uß @YR¬jR Oô]ú_ô§ûV V±kÕ, RUÕ
Oô]ú_ô§ûVj çiÓYôo @UWúW! @YûW SUuñRo
S-YúWô! §ÚfѯdÏj R²VôL IÚ ×WôQØm
GtThÓs[Õ. BjRXj§XUokR ùTÚUôu §ÚúU²SôRo:
@mûUVôo ÕûQUôûX SôV¡. éªúR®VôÚm ùL[RU
زYÚm é£jÕ Y¯ThP RXm BÕ. HmTÕ
AiÓLÞdÏ Øu]o 1879-p Bqîo ÑUôo 500 ÅÓLs
ùLôiP @ûU§Vô] ¡WôUUô«ÚkRÕ. §ÚúU²SôRo
úLô«ûXf Ñt±úV ùTÚmTôÛm @Ru YôrÜ
@ûUk§ÚkRÕ. UÕûW«²uß BWôúUfYWj§tÏf
30 c WUQ ®_Vm

ùNpÛm Y¯lúTôdLo BeÏs[ RÚUfNj§Wj§p Re¡f
ùNpYo. BeùLôÚ ûYj§VNôûX, úTôÄv vúP`u,
^l ¬´vhWôo AÀv, Uô´vhúWh úLôohÓ, RôíLô
LfúN¬ BûY Ds[]. BÕ BWôUSôR×Wm _Á²p IÚ
RôíLô®u RûXûUëo. B² BqîûWf Ñt±l
TôolúTôm.

A A A
6. UeLXUû]
“ûYVjÕs YôrYôeÏ YôrTYu Yôàû\Ùk
ùRnYjÕs ûYdLlTÓm.”
Uô´vhúWh úLôoh¥²uß, RUÕ ùRô¯ÛdúLt\
NhûPÙm TôûLÙU¦kÕ, IÚ YZdLô[o (Yd¸p)
ùY°YÚ¡\ôo; áokR ®¯Vôo; DߧÙm ùTôßûUÙm
ùTô-Ùm §ÚØLØûPVôo; CûLVôúX ¿iP
LWØûPVôo. BYûWúV Sôm ©uTt\ úYiÓm;
RmU]ûRlúTôXúY ®NôXUô] Åh¥p ÖûZ¡\ôo.
Åh¥p קV ®ÚkRô°Ls Yk§Úd¡u\]o;
LXLXùYuß Lh£dLôWÚm ¨Wm©Ùs[]o. LXkÕ
úTÑYRtÏf £X Dj§úVôLvRoLÞm Yk§Úd¡\ôoLs.
@û]YûWÙm @Yo ØLUXokÕ TVà[ ùNôp-
U¡r®d¡\ôo. ©u× UôûXd LPuLû[ Ø¥jÕd
úLô«p ×dÏ £Yû] Y¯ThÓ YkÕ, ®Úk§]ÚPu
Di¡\ôo. úR¥ YkRYÚdÏ BÚdL Sp-PkRÚ¡\ôo.
ØLm TôojÕ @LU¡rkÕ @Yo ®ÚkúRôm×m
ùTÚkRûLûUûV VôYÚm úTôtß¡u\]o.
“ùNp®Úk úRôm© YÚ®ÚkÕ Tôoj§ÚlTôu
Sp®ÚkÕ Yô]j RYodÏ.”
BYúW SUÕ ÑkRWUnVo; TWôNWúLôj§Wo. RUÕ
Rô[ôiûUVôÛm, RôWô[jRôÛm, RVô[jRôÛm T¥lT¥VôLl
ùTÚûUùTt ú\ôe¡VYo. §ÚPoáP BYÚdÏ
¾e¡ûZlT§pûX. BWiÓ ìTôn NmT[j§p U¦Vm
ÏUvRôYôLj ùRôPe¡, ©u× Tj§WùUÝÕm úYûXûV
úUtùLôiÓ, @R²uß ©ûWúYh Yd¸XôL ÜVokÕ, RUÕ
U§VôÛm, ®YLôWj §\jRôÛg £\kR ùNpYWô]ôo. A]ôp
SUÕ ÑkRWUnVo ùNpYm LÚØ¡t ùNpYm.
“EÚ¦ ¿o¨û\k Rtú\ ÙXLYôm
úTW± Yô[u ±Ú.”
32 c WUQ ®_Vm

EÚ¦ ¨û\YÕm EûWúV ëhÓm; ÑkRWUnVo
ùNpY ¨û\Üm ®Úk§]ûWúV ëhÓm. Åh¥p
£YY¯TôPô¡ ËYY¯TôhÓPú]úV Y«tß Y¯TôÓ
SPdÏm. LRôLôXúbTeLs, ×WôQ B§LôNeLs
BûP«ûPúV Åh¥p SûPùTßm. Ut\lT¥ ÑkRWUnVo
RUÕ ùRô¯-u ØVt£«úXúV ÂÓTh¥ÚlTôo.
@YÚdÏ EùWpXôm @u×\úY.
“SpX ÕûQ¨uß, Su± U\YôRôu
FpXôodÏ ªuà\ùY] ù\i.”
ÑkRWUnVo RkR Oô]®Úk§tÏ SôØm
®ÚkRô°VôR-u Åh¥tÏh ùNpYôm.
ùUp-V ÏWXôp R·Qôêoj§VxPLm Tô¥d
ùLôiúP BtT¦ ׬Ùm IÚ LtT¦ ®[eÏ¡\ôs.
®ÚkÕPu YÚm R]Õ SôVLû] “ @û]jÕk RVôo ”
F] F§oúSôd¡l ×u]ûLÙm SôÔm BuØLØm
ª°Wl ùTô-¡u\ôs. @lùTôu ØLj§ÚúY TLYôû]
Cu\ Tôd¡Vm ùTt\ @ZLmûU; @\Øm, @u×m
HeLPàm Ad¡PtÏj Ru LQY²u Dt\
ÕûQVôYôs.
“BpX\úU Åh¥uTm BpXôÞ SpYôrÜm
×p-j RûZdÏm ×Lr.”
Bq®ÚYÚm TôhÓm TiÔmúTôùXôu± SPjÕm
BpYôr®u ùTÚûU ùVuú]! AiûUÙm
ùTiûUÙ UÝÏPuá¥, UôQ\eLôjÕ, UdLû[ Âuß,
@i¥V ®Úk§t Lu×P òh¥ LôRÛe Lt×k ¾R\d
LôjÕ, LPÜhT¦Ls ÑPÚ\f ùNnÕ, RôØm YôZj
RÚUØm YôZ, RôW¦ YôZj Rôe¡V Uû]V\Uuú\ô
BYo LôjRÕ! NôkRØm @u×m Ru]X Ußl×m
úUuûUÙm @ZÏm, BuùNôÛm CûLÙm @Ru ªûN
®[eÏ¡u\].
UeLXUû] 33

“ùTtú\ô¬u YôrdûLVôt ùTt\úN «uÏQUôm
ùTtú\ôodÏj çnûU ùT¬Õ!”
Fu\T¥ T¬ÑjRúU DÚYô] TLYôu BYoL°u
çVYôr®u L²VôLYuú\ô YkÕ ©\kRôo. BÚYÚm
Y£hPÚm @ÚkR§Ùm, ϧWôØm Nk§WU¦Ùm úTôX
YôrkR]o.
RkûRÙm ÑkRWúU, RôÙm @ZLmûU!
ûUkRàm Oô]YZÏ! Bm Uû]®[dLôL êuß
ûUkRo ©\kR]o. @YoLs Øû\úV SôLNôª,
úYeLPWôUu, SôLÑkRWm AYôo. @XoúUÛUeûL
ùVuàm §ÚªÏ ×Rp®Ùm ©\kRôs. Sôm úYeLP
WôUû]úV BlúTôÕ LY²lúTôm.

A A A
7. Su]ôs
LiúQ U¦úV LôRt ¡°úV L²YôúV
ùTôuú] ùTô-úY ×LúZ ײRj RYÁu\
®iúQ Vاu ®û[úY VZúL «ûNVô¯u
TiúQ T¬úY T¬úN TWúU TLYôú]!
BfùNpY]ôXuú\ô Buß §Úfѯ, ùTjRpaôm,
ùUdLô, S§Vô, LôX¥, LôUo×dáo úTôu\ ×i¦V
vRXUô«tß! GÑSôRÚm, S©SôVLØm, ûNRuVÚm,
NeLWÚm, TWUamNÚm úRôu± VR]ôXuú\ô @f
£tñoLs N¬ûR«t úTìoL[ôL ®[eÏ¡u\].
ú`dv©Vo ©\kR ÅhûPÙm, TWUamNÚ§jR
£t±pûXÙm Buß UôkRo U§l×Pu úTôtß¡u\]o.
@ÕúTôXúY TLYôu @YR¬jR §ÚfѯUû]Ùm
Buß WUQôfWUUôLúY ®[eÏ¡u\Õ.
@YRôW ×Ú`oL°u ©\l× @§NVUô]Õ. TX
@t×RdϱLs @ÕLôp DX¡t LôÔm. ùRnY
úNR]úU I°Y¥YôL Dh×ÏYûR @uû]Vo
DQoYôoLs. ×jRû] Âu\ UôVôúR® @ßÑPo
Áù]ôuß Ruàh ×LlùTt\ôs; UaôÅW¬u RôVôo
§¬NXôúR® LÚjR¬dûL«p IÚ @t×R StL]Ü
LiPôs. GÑSôRo ©\kRSôs Yô²p IÚ ×§V Áu
úRôu±VÕ. TWUamNûWl ùTt\ N k § W U ¦ , Ru
Y«t±p ®xÔúY ×ÏkRRôÙQokRôs. SUÕ
@ÚQôNX TWUamNo ©\kR Sô[uß @jRûLV
@§NVm GúRàm ¨LrkRRô? Am. ©WNYm TôodL
YkR ®¯ ùR¬Vôd ¡Z® úTùWô° LiPôs. £\l©u
©\úL ©\l× Y[lTm @±YÕ DX¡u Y¯Vuú\ô?
BÚl©àm c TLYôu YÚûLûV AWônúYôm.
TLYôu ©\kR Sôs 30-12-1879, §eLh¡ZûU BWÜ
IÚ U¦. @RôYÕ L-VlRm 4980 , ©WUô§ YÚPm
Su]ôs 35

UôoL¯ UôRm 16-kúR§, úNôUYôWm, ×]oYÑ Sbj§Wm,
DRVô§ 48-Sô¯ûLdÏúUp, ÕXô Xd]j§p ÏÚRûN 5
YÚPm 6 UôRm úN`ªÚdûL«t ©\kRôo. Wô£ NdLWm
@¥«p YÚUôß:
Nk
N² ùN
úLÕ

ÏÚ Uôk§

BWô£ NdLWm

W Ñ
X
Wô ×

BûRd LiPÜPú]úV IÚ Uaôu ©\kRûR VôÚg
ùNôpYôo. BWiPôYÕ Åh¥p ÑdWàm ×Ràm úNokÕ
Hk§p ÏÚܪÚlTÕ ®úN`UôLd ϱdLjRdLÕ.
§ÚYô§ûW
@uß FjRûLV Sôs? @uú\ §ÚYô§ûWj
§ÚSôs. SPWô_l ùTÚUôu TY²YkÕ úLô«Ûh ×Ïg
NUVm, @uTo U]dúLô«Ûh ×ÏkÕ ùTô-Ùm TLYôu
@YR¬jRôo. @uú\ SPWô_l ùTÚUôu £tNúTNu,
ùL[RUo, TRgN-, ®VôdWTôRoLÞdÏj R¬N] ÁkRÕ.
@uß FeÏm £Y¨û\Ü, £YUeL[m, £Y¨û]Ü
ùTô-ÙSôs. @uTo, çV £Y£kRû]ÙPàm çT¾T
LoléW ¨úYR]eLÞPàm £YùTÚUôû] Y¯ThÓ,
“BÚmûTd LôkR ªÝd¡u\ Yôù\û]j
§Úm©l TôodLùYôh PôUt ±ÚY¥d
LÚmûTj RkÕLi ½oLmT ûXùVXôm
@ÚmTf ùNnùV] Ruû]ùVôl TôUú].”
36 c WUQ ®_Vm

“Ïu± PôR ùLôÝgÑP úWU¦
Uuß [ô¥V Uô¦dL úUÙû]
@u± VôoÕûQ VôÚ\ YôoL§
Fuß ¿ùV]d ¡u]Ús ùNnYúR?”
Fuß U²RôuU Øû\«Óm ײRSôs. AÓYÕe
áÓYÕm, A]kRf £tNûTûV SôÓYÕm £Y]Úû[j
úRÓYÕUôL @uTo ®[eÏm BuTSôs.
FeÏm ×jÕQoÜ
TWR LiPúU קVúRôo @jVôjU UXof£ ùTt\ Sôs
@ÕúY. úUpSôhÓ DÚLôVRm TW®, TôWR RoUm Uû\kÕ
ùLôi¥ÚkRÕ. YeLj§p WôU¡ÚxQo ©\kÕ, @uû]
Nd§ûVd LR±dLR±Vu× ùNnÕ, Nd§¨TôRm ùTtß,
ûTW® lWôyU¦«Pm @xPôeL úVôLØm Rk§W
NôR]Øm T«uß, úRôRô׬«Pm NuVôNm ùTtß,
¨o®LtT NUô§ £j§VûPkÕ, TX URôàTYeL°Ûk
úRokÕ R·úQfYW AXVj§u úLô×Wj§úX±, “Fu
ÏZkûRLú[ YôÚeLs DeLhLôLd Lôj§Úd ¡ú\u”
Fuß @ûZjR RÚQm @ÕúY. @lúTôúR, TWUamN¬u
“CfYW úLô¥” Fuß ùNôpÛm ØRuûUVô] ºPoLQeLs
YWj ùRôPe¡]o. @dLôXj§úXúV A¬V 骫p
RVô]kR NWvY§ úYRd ùLô¥ûV ÙVoj§ FeÏm
ûY§LUR vRôT]g ùNnVj ùRôPe¡]ôo. úUÛk
RVô]kRo 1875-m AiÓ @ûPVôt±p ©[ôYhv¡
@mûUVôWôÛm, ApLôhÓ ÕûWVôÛm LôQlùTt\
lWyUOô] NûTÙPu úNokÕ úYRlWNôWm ùNnRÚ°]ôo.
1879 ØRp 1881 UhÓm, RVô]kRo @lT¦ûVf ùNnRôo.
úUÛm @Õ YeLSôh¥u ùTôÕf ºo§ÚjR RkûRVô]
Wô_ôWôm úUôLuWôn LiP lWyU NUô_m BÚ
¡û[VôLl ©¬kÕ R²jR²úV ¾®WUôL ÜûZjR NUVm.
WÅk§WSôR Rôá¬u RkûRVô] úRúYkjW SôRÚm,
Su]ôs 37

úLNYNk§WúN]Úm A§ lWyU NUô_m, NôRôWQ
lWyU NUô_m Fuß ¡û[ ©¬jR]o.
SUÕ RªrSôh¥p 5-10-1823-p ©\kR BWôU-eL
Ys[Xôo 1868-p YPío Nj§VOô] NûTûV Sôh¥ FeÏm
@ÚhúNô§ TWl©]ôo. L-VlRm 4978 ûR 19 ùYs°d¡ZûU
@ÚhúNô§ Ys[Xôo ¨jVô]kR ¨xûP«-ÚkÕ DÚYm
Uû\kRôo. @RôYÕ TLYôu ©\lTRtÏ ÑUôo
BWiPôiÓLÞdÏØu. F²u, RªrSôùPeÏm Ys[Xô¬u
úTfÑm TôhÓm ¨Wm©V Sôs. BlT¥lThP
¨Lrf£LÞd¡ûPúV WUQo ©\kRôo. “¿ Duû] V±;
DXL®û] Ru]ôúX SPdÏm; SPjÕúYôu SPjÕ¡\ôu; ¿
Nô·Vô«Ú; "Sôu' Fuß F§Ûm ¡[mTôúR; Du²Pm
BRVj§Ûs[Õ; @Õ ùYôuú\ ARôWm; @§úXúV
FiQYûXlTPôÕ @PeÏ; ©\Ï FkRf NkRolTj§]ôp ¿
Fu] ùNV-p CÓThPúTôÕm ùNnVôUt ùNnÕ
ÑRk§WUô«ÚdLXôm” Fu\ûRf ùNôp-, ×\júR §¬kÕZÛm
DXûL DsØLlTÓj§, DiûU «uTj§ ÛndL IÚ
ULôû] DXLm F§oTôoj§ÚkRÕ. TôWR SôhûP
AuU®¯l×ßjR ULôuLs AeLôeúL T¦ ùRôPokR
NUVm WUQo D§jRôo.
WUQô WUQô WUQô!
WUQô WUQô WUQô!
(WUQô)
TWú] ÏLú] YWú]
T¬é WQú] YÚYôn!
©WUj Õ¬Vl ùTÚ®i ®¬úY!
©\Yô ¨ûXúV ©¬Vô Ü\úY!
(WUQô)
@ÚQô NXú] YÚYôn
@ÚúQô RVú] YÚYôn
BÚ[t ±PWt ±RVd ÏûLÙt
±Vp×t ù\ô°ùTt ±²Õt ±PúY
(WUQô)
38 c WUQ ®_Vm

LÚQô XVú] YÚYôn!
L§Wôo LPúX YÚYôn!
DÚLu T¥Vôod Ïߧl ùTôÚú[!
RÚQk RÚQk RW¦d LÚsYôn
(WUQô)
@¥Vô ¬RVôm ×Vú]
@ÚQô PLú] VTVm
Õ¥Vô ¨ûXúV ÑPoUô U¦úV
ÑLSô VLú] VTVm @TVm
(WUQô)

A A A
8. ÏZkûR
“VôW± YôùWeL [iQp ùTÚûUûV
VôW± Yô¬kR YLXØ ¨L[Øm
úTW± VôR ùTÚgÑP ùWôu\§u
úYW± VôûU ®[mסu ú\ú]”
ÏZkûR úYeLPWôUu WUQô]kRl T«ûW
Øû[«t Lôh¥]ô]ô? BpûX ùVuTo ×\®¯Vôo
LôiúTôo; SUÕ ùNpY²u L§oØLj§Ûm, ×u]ûLl
ùTô-®Ûm, ùLôg£[ùUô¯«Ûm, ©g£[eLWj§Ûm,
áo®¯f ÑP¬Ûm, WUQu LôQ®pûX ùV²àm,
BRVd ÏûL«p @Yu úUô]j R²j RYj§-ÚkRûR
Vôo UßdL Ø¥Ùm? ®jÕh ùN¥úTôt úNÙh ùT¬úVôu;
×\dϱl×L[ôp @ûU§Vô«ÚdÏm Yô]m, ¿ÚiP
úULjûRjRôe¡j §¼ùW]d LÚûQUûZ ùTô¯YûR Sôm
LôiT§pûXVô? ©sû[l TÚYj§p Yôn §\YôR ÏUW
ÏÚTWo ©u× L®d Lô[úULUôLl ùTô¯kRôo.
@Y]Ú[ôúX @Y]Ús Y[Úm. Ruû]Ùm @±VôÕ
@Yu úUô]UôLj úRôiÓm Dsðtß, @Y]Ú[ôLl
ùTôe¡l ùTô£kùRÝm úTôRuú\ô ×X]ôÏm? @Wd¡Ûm
Th¥Ûm BÚdÏm ªuNôWNd§ BfûNûYjÕ DWÑm
úTôRuú\ô ùR¬VYÚm? ùNm×k ÕjRØm LkRLl
×°l©p Eu±, «ûQl×iPúTôRuú\ô ªuNôWfÑPo
@t×ReLû[f ùNnÙm? @ÕúTôXúY WUQNd§ Fußm
Ds[Õ. @Õ U\l©p ArkÕs[Õ. ¨û]l×
YkRúTôÕ, "Sôu, Sôu' Fuù\ÝkÕ SPm ׬Ùm.
ûTVt TÚYj§p @RlûT, DRYôRôu Fuß IÕd¡
«LZlThÓ, Yô-TlTÚYj§p §¼ùW] UûX«XdLôL
Oô]f ÑPo Å£«Xe¡V ULôuLs DX¡t TXo.
DRôWQUôL, ÏÚSô]LûWf ùNôpXXôm. úYeLP
WôU]ô«àm TjÕ YÏl×Ls T¥jÕj úRokRôu.
40 c WUQ ®_Vm

ÏÚSô]LÚdÏ FÝjÕj ùRôPeL @YÚûPV RkûR
DTôj§VôVûW VûZjÕ YkRôo; Ti¥Ro FÝjÕj
ùRôPeÏmúTôÕ Sô]Lo, “BkR FÝjÕ Lg£ùVÝjÕ.
TkR UßdÏm FÝjúR úYiÓm” Fu\ôo.
TkRYû]ûVd L¬Vôd¡l TÏjR±úY Lô¡RUônf
£kûRVÚs *ç¬VUônj úR£Lû] ùVi¦U]m
FkûRTWô TWù]uú\ ùVÝjùRݧ ²uà«odÏ
YkRSUu TôNUßm YônûUùV] YônùUô¯kRôu
BlT¥j RÓjÕûWjR ûUkRû] V±VôÕ.
ûTj§VùUuú\ ÅhúPôo Fi¦l TkRû] ùNnR]o.
RdL TÚYj§p ÏÚSô]L¬u ú_ô§ ùY°lThÓ ùRnY
Nd§ûVl TWl©VÕ. LiLiP ®PùUpXôm
LPÜû[úV @Yo LiPôo. ÑkRWUnVo
ÏÓmTlTWmTûW«p, RûXØû\d ùLôÚYo Õ\®Vô¡
YkRôo. Øuú]ùVôÚ Õ\®dÏ DTNôWg ùNnV
UßjRRu NôTUôm BÕ! Bf NôTm DX¡u
NôT®úUôN]úU Vô]Õ. ÑkRWUnVo RkûR«u DPu
©\kRôo IÚYo. RiPLUiPXm ©¥jÕ DXûL ¿jRôo;
@YÚûPV êjR NúLôRWo úYeLúPNnVÚm
§ÚlTWeÏu\j§tÏl úTôYRôLf ùNôp- @e¡ÚkÕ
Lô® Lh¥d LôQôUt úTôn®hPôo. §pûX SPWô_o
©WLôWj§p LpûXÙm Øsû[Ùm ®Xd¡, @uTÚdÏ
Y¯ ¿®d ùLôi¥ÚkRRôLÜm, £Xo Lô£«p @YûWd
LiPRôLÜm ×Lu\]o.
ÑkRWUnVo ×RpYo RûXØû\«p @fNôTj§t
Ïs[ôYôo VôùWuß ùR¬VYÚUô? ®\¡tÈ«]u
ùY°lTÓmúTôRuú\ô DiûU T°f£Óm?

* úT]ô
9. LpXôd LûXOàdÏl
Ts°dLp®
“UdLi Uû]®ØRu Ut\YoL [tTU§
UdLh ùLôÚÏÓmT Uô]úY – ªdLLp®
Ùs[YoR Øs[júR ùVôu\XTu òtÏÓmTm
Ds[ÕúVô LjRûPVô úVôo”
— (TLYôu)
úYR Uû\lùTôÚû[, úYRôkRj ÕhLÚûY
J§V±kRôÚiúPô? Lt\ôÛeúLhPôÛm LPÜs
×XlTÓúUô? DX¡t ùTÚmTôXô] ¾odLR¬£Ls
LpXôdLp®ûV, LiLôQôd LôR±Vôl ×jRLjûR DsUXWd
LiÓQokÕ ùR°kRYoLú[VôYôo. TWUamNo, GÑSôRo,
ØLmUÕS©, ÏÚSô]Lo, @lÕpTaôn ØR-V ULôuLs
Lt\±®]ôXô Øt\±Ü ùTt\]o? BpûX; ¨j§V
@±îtß Ds[j§t ùTôeÏ¡\Õ. LÚ§d LÚ§d
LPÜ[ÚsùLôiÓ @ûRVLrkùRÓjRôp, Oô] ùYs[m
NXNXùYuß TôÙm. BqùYs[úU U]jRôLk ¾odÏm.
LtßdLtßl ùTôÚs LôQôUp @ÛjÕ, èp êhûPLû[f
Nsû[ùV]dLh¥ ùV±kÕ, Liê¥ Ds[l×jRLjûRúV
Ø¥®p BuTùU]d LtLj ùRôPe¡]ôo FjRû] úTo!
©\o Yt×ßjRÛdLôL U]Ut\ Ts°d Lp® T«uß,
DiûUd Lp®ûV Ds[j§p ØVu\Yo FjRû] úTo!
IÚ WÅk§WûWÙm, ú`dv©VûWÙm DX¡t¸kRÕ
Ts°dLp®VpX. BR²àm IÚ GÑSôRûWÙm
TWUamNûWÙm SmUôr YôûWÙm DXùLô°W ®[d¡VÕ
×jRLl T¥lTpX. Oô]îtß RmØs°ÚlTûRl ©\®l
ùT¬úVôo @±kÕ, ×\j ÕûQ«u± Dsù[ô°j
ÕûQùLôiúP “ûL®[d¡u ©uú] úTônd LôiúTôo
úTôp ùUngOô] ùUn®[d¡u ©uú] úTôn
ùUnLiÓ” LXkR]o. SUÕ WUQ TLYôu N¬ûR Bq
42 c WUQ ®_Vm

YûL«p ªLÜm @t×RUô] DRôWQUôÏm. @Yo
LpXôU-pûX; Ts°«t T¥jRôo; A]ôp ×jRLd
Lp®dÏ FhPôR LPÜh Lp®ûVúV Ds[XWl ùTt\ôo.
Iuû\ V±kRôo; @±úY RôUô]ôo. TLYôàûPV
úYRXa¬Vô] TôdLÞm, @Yt±u ùRnYf ÑûYÙm
èt Lp®«Ûm @YÚd¡ÚdÏm ®¬Üm AZØm,
OôTLNd§Ùm, ùR°Üm, FRû]Ùm BfNôUôj§Wj§p
@±Vdá¥V §\àm, Rªr, A¬Vm, úLW[m, ùRÛeÏ,
Ae¡Xm ØR-V ùUô¯L°Ûs[ áW±Üm SmûUj
§ûLdLf ùNn¡u\]. BûYVû]jÕm Fn§VÕ JWôUp
Du]ôUp, IúW ùTôÚú[ Rô]ôLj úRokÕ
¨u\R]ôXuú\ô!
Dsú[ Oô]j ùRsðtß Buàm LiUXWôR
úYeLPWôUu ùTtú\ôo, @Yû] UôêXôLl
Ts°dLàl©]ôoLs. ùTtú\ôoLÞdÏ ûUkRu
Ae¡Xe Ltßl ùT¬V Dj§úVôLm ùNnV
úYiÓùUu\ úSôdLúU. §Úfѯ êXôRôWd
Lp®fNôûX«p T¥jR©u, §iÓdLp-p HkRôm
YÏl× UhÓm úYeLPWôUu Ltß, ©u]o UÕûW vLôh
ª¥p vá-p Uj§UdLp® Lt\ôu. @iQu
SôLNôªÙm @qYôú\ Lt\ôu. SôLNôªdÏ YVÕ 14.
úYeLPWôUàdÏ 12. SôLÑkRWm 6 YVÕl ûTVu.
Bk¨ûX«p (1892-p) @kúRô, RkûR ÑkRWUnVo
£Y]¥ úNokRôo! ÏÓmTjûR @u×Pu Rôe¡, EÚdÏm
DR®V DjRUo Uû\kRôo. RkûRûV «ZkR B[m
×RpYo ThP BPo Fuú]! @ÚûU SôVLû] «ZkR
Uû]®«u T¬R®l ùTuú]! BjRûLV NmTYeL[ôp,
“ùSÚS Û[ù]ôÚY ²u±pûX ùVuàm
ùTÚûU ÙûPj§q ÜXÏ”
Fu\ DiûU ®[eÏm.
LpXôd LûXOàdÏl Ts°dLp® 43

“úYûX«Xô úYRu ®§jR®kjW _ôXÜPp
UôûX®Vô TôW UWdùLô¯YùRk Sôú[ô?”
Fuß U]m LRßm. Nô®u Lôh£«p DPp ùTônÙ\ûYl
T°fùNu\±kÕ, @lTûWlúTôX, ùUnlùTôÚs Tôp
U]k§Úm©, @ûRúV úR¥ DXûLj Õ\kR ùT¬úVôÚm
D[o. 12 YVÕs[ úYeLPWôUu U]j§p BkR NmTYm
T§kÕ IÚ UôßRûX DiÓTi¦ «ÚdLXôm! E]lTu
@¨j§Vm; @RtÏ úUÛs[ D«WlTu IÚYú] ¨j§Vm;
@Yû] Ds[±YúR V±ùY] IÚ ªuù]ô° IÚ
LQúUàm úRôu±«ÚdÏm! A]ôp BkR NmTYj§tÏm
WUQ Nd§ùVÝf£dÏm Fq®RUô] ùRôPoתpûX.
RkûRdÏ úYi¥V ¡¬ûVLs Øû\VôL SPkR©u,
RôVôÚPu ReLs £±V RLlTuUôWô] ÑlTnVo,
ùSpûXVlTo BÚY¬u Lôl©Ûm £ßYoLs Y[okÕ
YkR]o. úYeLPWôUu UÕûW @ùU¬dLu ª`u
ûavá-p DVoRWdLp® Lt\ôu. Lg£dÏl T¥dÏm
Ae¡XdLp®«u Y\h£ûV @§Lm FÓjÕd á\
úYiPôm. BdLp® AjU ùYÝf£dÏf £±Õm
LôWQUô«Úk§ÚdLôùRuTÕ ùY°lTûP. úUÛm
úYeLPWôUû] Dj§úVôL úSôdLjÕPú]úV
T¥dLûYjRôoLs. Tô§¬Uôo Ts°dáPj§p ûT©s
IußRôu URèXôLl úTô§dLlTÓ¡\Õ. ûT©û[
£WjûRÙPu AWônkRôp @§p ¡ûPdÏm @¬V Oô]
ØjÕdL°p, A¦ ØjRôL ®[eÏY] BWiÓ ULô
Yôd¡VeLs:
1. £Rô]kR®i¦Ûs[ Du RkûRûV (LPÜû[)l
úTôX éWQm ùTß.
2. D]dÏs Nf£Rô]kR UVUô«ÚdÏm Yô]WûN
ØR-tùTß; ©\Yû]jÕm RôUôL YkRûPÙm.
Bm ØjÕdLû[f ã¥]ôp Oô]YZÏ ùT\Xôm.
A]ôp Ts°l TôPj§p Øtßm LÚjçu\ôR
44 c WUQ ®_Vm

úYeLPWôUàdÏ ûT©û[ ArkÕ AWôÙm AYÛm
@lúTôÕ BpûX. Ts°l T¥lûT @Yu ùTôÚhPôLd
LÚR®pûX. úYß NUVdLp®Ùm BpûX. RkûRûVl
úTôXf ûNY Y¯Tôh¥t £±Õ @u× BÚkRÕ. @ÕÜm
Td§l TWYNjÕPu @lúTôÕ ®[eL®pûX;
TôPeLû[ U§lT§pûX; A]ôp ªLÜm áoU§Ùm,
úLhPûR DPú] U]]Uôd¡ Il©dÏm IlTt\
OôTLNd§Ùm, ùR°Üm úYeLPWôU²Pm ¨X®].
UôQYoLs DTôj§VôVÚdÏ @g£ UôoûTl ×ûPjÕd
ùLôiÓ, YÚk§d á®, DÚjRs°l TôPm Il×®lTôo;
SUÕ úYeLPWôUú]ô Ts°d áPj§tÏ YkRôpRôu
DTôj§VôVo ¨û]Ü; DTôj§VôVo Øuú]Rôu TôP
¨û]Ü; Ut\ UôQYo Il©jRûRd úLhÓ ¨û]Üßj§
DPú] YÚk§dLt\Yu úTôX YôVôp Il©jÕ®hÓ,
YÏlTô]Õm U]jRôp U\kÕ®ÓYôu. LtTûR®Pd
LôtTkÕm, Ts°ûV®Pl TkÕúUûPÙm SUÕ
úYeLPWôUàdÏl ©¥j§ÚkR]; úRôZÚPu Ïv§
T«pYÕm, LTôjÕl TZÏYÕm, TkR¥lTÕm, JÓYÕm,
¿kÕYÕúU @YàdÏ U¡rÅkR]. T«t£Vôp DPp
DߧVô¡d LhÓe L]Øm YônkRÕ. NLTô¥LÞm,
@YàûPV DPÛߧdÏm §\ûUdÏm @g£ U§l×
ûYjR]o. GRô«àm ªg£ SPkRôp úYeLPWôU²u
Y-V LWm RmûUf ÑmUô ®PôùRuß @YoLÞdÏ
FlúTôÕm TVØiÓ. BùRpXôm Åh¥Ûs[YoLû[
U¡r®dÏUô? T«pYô]ôLYô @YoLs Rm ©sû[ûVl
TQeùLôÓjÕ Ae¡Xm T«t±]o! úYeLPWôUú]ô
APp T«pYôu! ùUnU\kÕ Õ«pYôu! ÅhúPôo "Yô£,
Yô£' ùVuß Yt×ßj§]ôp ×jRLjûR ®¬jÕûYjÕd
ùLôiÓ LiTôodL, U]m "£Yô, £Yô' ùVuß
úYßTh¥ÚlTôu! Bl©sû[ûVl Tt± @YoLÞdÏ
Fu] ùT¬V Sm©dûL«Úk§ÚdÏm! TVp T¥jÕ
LpXôd LûXOàdÏl Ts°dLp® 45

Øuú]\ UôhPôù]uú\ YÚk§«ÚlTo. úYeLPWôUu
Dsú[ TôojÕj Ru]±®p Øuú]\úY ©\kRôù]uß
Vôo @lúTôR±Yo! 1896 -Am AiÓUhÓm ùY°l
TûPVôL @jVôjU ùYÝf£ùVôuß ªÚkRRôLj
ùR¬V®pûX. A]ôp Ruû]Ùm @±VôÕ Dsú[ @Õ
RQ-hÓd ùLôiúP «Úk§ÚdÏm. Gù]²p,
DXLlT]uú\ô @Yû]j RuUVlTÓjRlúTôYÕ;
Iu±Ûe LYûXVtßl T¥lTtßd úLs®Vtß,
Iuû\Ùm Du]ôR IÚ ×²RdLÚ®ûVúV AhùLôs[
@lTu ϱûYj§ÚkRôu úTôÛm!
“@±®lTôu ¿ùVuú\ô ûXm×Xu LPkRk
ùS± ¨tTôo VôúW ¨LrjRôn TWôTWúU.”

A A A
10. @ÚQôNXUô?
“ùTVo¨û]j §PúY ©¥j§Ýj Rû]Ùu
ùTÚûUVô W±Yô WÚQôNXô!”
“úTnjR]m ®P ®PôlúTVônl ©¥jùRû]l
úTV]ôd ¡û]ùVu ]ÚQôNXô!”
ULôuLs £XÚdÏj §¼ùWuß IÚ ùUô¯«p U]m
T§kÕ @úR Uk§WUôLl ×j§ûV CojÕ NUô§
RÚYÕiÓ. NôRôWQ YPSôhÓ YojRLu Rô²Vm
@[kÕ ùLôi¥ÚkRôu. Gd, úRô, ¾u, Nôo, Tôgf, úN
Fuß ùRôPokÕ @[kÕ “úRWô” ®tÏ YkRÕm §¼ùWuß
IÚ FÝf£ @YàdÏ DiPô«tß. “ úRWô ” F²p
T§uêuß F²àm, “ Sôu D]ÕûPûU ” Fuàm
ùTôÚú[ @YàdÏ U]j§p T§kÕ Ruû] U\kRôu.
©u]ôp @[dLúYi¥V Rû]jûRÙm “úRWô! úRWô! ”
Fuú\V[kÕ FpXôm Ø¥kRÕm, “Sôu DuàûPûU ”
Fuàm ¨û]l©úXúV NUô§ùVn§ AiPYû]l
ùTt\ôu. BqYôß §¼ùWuß IÚ ùNôp-p ULôuLÞdÏ
U]m TônkÕ Ød§¨ûXdÏj çi¥ BuTkRÚYÕiÓ.
@qùYôÚ ùUô¯dÏ CÓ úLô¥ ètLÞm ALô.
“JÚûWVôp YôndÏØiûUd úLôW]kR èpúLô¥l
úTÚûWVôt úT£ùXu] úT\ôm TWôTWúU!”
SUÕ úYeLPWôUû] BlT¥ CojR ùUô¯ VôÕ?
1895 -m AiÓ SYmTo UôRm, @Y]Õ
D\®]ùWôÚYo §Úfѯ«-ÚkÕ ùY°ëÚdÏf ùNuß
UÕûWdÏ YkRôo. úYeLPWôUu ÑTôYUôL @YûW
“ Fe¡ÚkÕ Yk¾o? ” Fu\ôu. @YÚm NôRôWQUôL,
“@ÚQôNXj§²uß ” F] ®ûPV°jRôo.
c TLYô]ôp RUÕ @ÚQôNX @xPLj§p á\l
ùTt\Yôß, @±Yß £ßYVÕ ØRp ªLlùT¬ ùRuß
@ÚQôNXUô? 47

R]dÏs Rôú] ÕXe¡d ùLôi¥ÚkRÕm, @ÕYûW
úYù\ôÚYo YôVôp DfN¬dLd úLh¥XÕm R]Õ TWU
WL£VUôL úYeLPWôUu LÚ§ YkRÕUôm ײR
@ÚQôNX SôUm NôRôWQ U²Ro IÚYo Yô«²uß
ØRu Øû\VôL ùY°YWÛm TôXWUQu vRm©jÕl
úTô]ôu. “Sôu ûLXôNj§-ÚkÕ YÚ¡ú\u @pXÕ
ûYÏiPj§-ÚkÕ YÚ¡ú\u ” Fuß IÚYo á±u
FjRûLV ®VlûT ÙiPôdÏúUô @jRûLVúRôo
®VlûTÙt\ôu úYeLPWôUu. @qY[ÜRôu!
@ÚQôNXm! @ÚQôNXm! @ÚQôNXm U]j§t
TônkRÕ. D[jûRd LYokÕ, R]Rôd¡VÕ. U]m
TXYôß DÚYLlTÓj§ @ûRúV ¨û]kRÕ. ØuLôXm
IÚ F¬ûVd LiP (Moses) úUôúN @ûR “ ¿ Vôo?”
F]d úLhL @Õ “Sôu Sôú] ” Fu\Õm, @ÕúY
Uk§WUô¡ @Yo U]jûR ÂojRÕúTôuß, Lô§tThP
“ @ÚQôNXm ” U]jûRl Tt± A®«t ÑZXj
ùRôPe¡VÕ. “@ÚQôNXm FuTÕ A]kR®i; @§p
UiùQpXôm ùTôu! LiPùRpXôe L°l× ” Fuß
TX®Rm Fi¦ U]m ùTôe¡tß. DPú] ®Vl×Pu
L°Õ[dÏtß, “@ÚQôNXj§²u\ô! @Õ FeÏs[Õ?”
Fuß AYXôL ®]®]ôu. @qÜ\®]ÚdÏ BÕ
@±Vôl ûTV²u úLs®VôLúY ThPÕ. TjRôYÕ
YÏl×l ûTVu, éúLô[jûRd Lt\Yu, R]Õ Sôh¥p
@ÚQôNXjûR V±Vô§ÚlTÕ ®kûRúV Fuß BWe¡,
“ Fu]! §ÚYiQôUûXûV ¿ V±VôVô? @Õ Rôu
@ÚQôNXm ” Fu\ôo. “ªLlײRUô] £Yúbj§Wm.
Lôoj§ûL UôRm ¡Új§Lô Sbj§WjRuß ùT¬VúRôo
©WmúUôtNYj§u Ø¥®p UôûXúYû[«p
UûXÙf£«p ©WmUôiPUô] ùSn¾T ùUôuß
ùLôÞjRlùTßm. XhNdLQdLô] UdLs IúW
§Úx¥Vôn @ûRdLiÓ TWYNUôYôo. @kR
48 c WUQ ®_Vm

DtNYjûRÙm Lôoj§ûL ¾TjûRÙm ùTÚU¡rf£ÙPu
TôojÕ YkúRu ” Fuß D\®]o á\Ûm,
BléRXj§táP @ÚQôNXùUuàm ùTVÚûPV IÚ
UûXÙm EÚm, @lùTVúW ùLôiP CNàm
D[WôùYuß ùTÚ®Vl×t\ôu; TWYNØm Dt\ôu
TôXWUQu. §ÚYiQôUûXûVl Tt±V Bq®YWúU
úYeLPWôUu ÅhûP®hÓ ùY°úV\ úYi¥V
ùRnÅL @ûZl×t\ NUVm DR®VÕ.
@lTu @ÚQôNXú] “ Sôu BÚd¡ú\u ” Fuß
IÚ ªu]p ªu²]u úTôÛm. Oô]jRúTôR]ûW
YôùYu\ûZdÏm UûXVuú\ô @iQôUûX!

A A A
11. ùT¬V ×WôQm
“DXùL XôØQok úRôRt L¬VYu
¨XÜ Xô®V ¿oU- úY¦Vu
@X¡p ú_ô§V ]mTXj RôÓYôu
UXo£ XmT¥ Yôrj§ YQeÏYôm.”
ú_ô§VlTu IÚ Ï±lÀkRôu. ©uú] £YTd§dÏ
IÚ FÝf£ÙkRW ÜTôVg ùNnRôu. ùUô¯dÏ ùUô¯
ùRnYUQe LUÝm ùT¬V ×WôQm FYo U]jûRÙm
£YUVUôdLdá¥V @Ú°uT èp.
£YùTÚUôú] “DXùLXôm ” Fuß @¥ùVÓjÕd
ùLôÓdL, £YúVô¡Vô] úNd¡Zôo SôV]ôo,
NiûT«[e L§WYû]j RdL§Úf ùNôpúYkûRl
Tiרû\ ÑkRWûWl Tôd¡VUô U¦YôdûL
Si×Pú] SVkúRj§ SV]UX WÚ®RWd
LiL°dL ùYÝkRÚ°d L²UÕWd L®×Lu\ôo.
Bj ùRnYUQeLUÝm §ÚjùRôiPo ×WôQm
×\URdL®L°t ùTôÝÕúTôd¡V @]TôV úNôZû]j
§Úl©, @u× úU-hP £YjùRôiP]ôd¡VÕ.
£YùTÚUôú],
“úNd¡ Zô]UÕ ùRôiPo ºoTWY
SôU ¡rk "ÕXL' ùUuß Sm
Yôd¡]ôX¥ùV ÓjÕ ûWj§P
YûWkÕ èp ùNnÕ Ø¥jR]u
LôdÏm úYp Y[Y ¿« ûRdL¥Õ úLs”
Fuß £Xm©, @]TôVû]j çi¥]ôu.
SôVuUôo YôrûYÙm, SpXRªr úYRjûRÙm, çV
£YTd§ûVÙm ùTô-®jR ùT¬V×WôQjûR @úR
£Y©Wôú], @ÚQôNXú], Ru ûUkR]ô]
úYeLPWôUàdÏm CiÓ VúRfûNVônd ¡ûPdLf
ùNnR]u úTôÛm.
50 c WUQ ®_Vm

úYeLPWôU²u £±V RkûR IÚ ùT¬V×WôQ
YN]jûR, @ÓjÕ Y£jR @uToTôp Yôe¡ YkÕ
Åh¥p ûYj§ÚkRôo. úYeLPWôU²u Li @§t
ùNu\Õ. BÕúY @Yu ØRuØR-t T¥dÏm NUV
èp. @ûRl T¥dLlT¥dL úYeLPWôUu @u×m,
®Vl×m, YQdLØm, ûYWôd¡VØm, £Y£kûRÙm
úU-hPôu.
§pûXf£Y]ôo Nk¨§«p Oô]NmTkRo ©\kR
Sô[ô] §ÚYô§ûW«p úNd¡ZôoSôV]ôo RôúU @ûR
@WeúLt±l ùTôÚs ®¬dûL«p úLhP @]TôV
úNôZàm, §pûXYôZkRQÚm @uTÚm úTôXúY
úYeLPWôUàm ùUnU\kÕ, SôVuUôoL°u BRVjÕPu
Iu± DsÞÚL @ûRl T¥jRôu. R]Õ
ùUnV¥VôÚPu £YùTÚUôu @Yu U]jÕh ×ÏkRôu.
ùT¬V×WôQm, RôÙUô]ôo, §ÚYôNLm, LkRWàé§,
@ÚhTô BqûYkûRÙm @u×Pàm LÚjÕPàm
T¥lTYo Yôr®p, IÚ ×§V UôßRÛm, @Úù[Ýf£Ùm
©\lTÕ @àTY£jRm. §ÚjùRôiPo N¬ûRûVl
T¥dÏm @uTÚdÏ £Yô]kRîtß U]j§t ùTôe¡d
¡[okÕ, SôÜ Ruû]V±VôÕ SUf£YôVùYuàm;
Ds[m §ÚjùRôiPjùRôûL TôÓm.
“DPmùTà Uû]V LjúR Ùs[úU RL° VôL
UPmTÓ ØQoùSn Vh¥ Ù«ùWàk §¬U Vd¡
BPmTÓ Oô]j ¾Vô ùX¬ùLô[ ®ÚkÕ úSôd¡t
LPmTUo Lôû[ RôûR LZX¥ LôQ XôúU!”
Fuß £YNôR]j§tÏ FÝf£ ©\dÏm. ùR°kúRôol
úT¦j ùRnYk ùR°Vf £kûR ©\dÏm; BjRûLV
FÝf£ûV @iQôUûXVôu R]Õ ùNq®[g
ùNmUÛdÏ Eh¥]ôu.
SôVuUôûWf £k§dÏeLôp, TPXmTPXUôL FjRû]
@u×ßj§dLôh£Ls U]j§ûW«p AÓ¡u\]! êuú\
ùT¬V ×WôQm 51

YVÕs[ ØjRªr®WLu Oô]NmTkRu @u©]ÝÕ,
§ÚjúRô¦VlTÚPu FÝkRÚ°V ùT¬VSôV¡VôWôp
ØûXlTôíhPl ùTt\ôu! AÞûPVl©sû[Vô]
Oô]NmTkRu, R]Õ ûY§Lj RkûRdÏ, R]dÏl
Tôíh¥ Ds[eLYokR LsYû]l ©g£[eûL«]ôt
Ñh¥d LôhÓ¡u\]u! Ruû] YQe¡V اVo
SôÜdLWûNd NiûTVoúLôu "@lTúW' F]YûZdL,
@YÚm “ @¥úVu ” F]l T¦¡\ôo. §Ú¿tßl
T§LjRôp áuTôi¥VàdÏ Oô]NmTkRo F¬ûVj
R¦d¡\ôo! Rªr úYRm ¿ûWÙk ¾ûVÙm ùYpÛ¡\Õ!
“ ArL ¾VùRpXôm! @Wu SôúU ãrL! ûYVLØk
ÕVo¾oLúY! ” Fuß RªrUû\ ØZeÏ¡\Õ! Tôi¥V
Sôh¥p ûNYdùLô¥ûV Sôh¥, ùYt±ÙPu
ékÕÚj§ûV úSôd¡ YÚ¡\ôo TWNUVdúLô[¬ .
“@lTo FeúL! ” Fuß AiÓ ®]Ü¡\ôo! @lTúWô,
Fm©Wôu NmTkR¬u TpXdûLj Rôe¡ ¨uß,
“DÚLô¨u ßmU¥úV àmU¥Ls Rôe¡YÚm
ùTÚYôrÜ YkùRnRl ùTt±e Ïtú\u”
Fu¡\ôo! Fuú] @¥Vôo YQdLm! ùSgûN VsÞ¡\Õ.
S ô Ü d L W N o , RmùTtú\ôo B\kR©u DP-u
ùTônÙ\ûY ùVi¦f ùNpYUû]jûRÙm F°VYod
¸kÕ DXûLj Õ\d¡\ôo! ©u× átßûRjRôû]l Tô¥d
ÏPpúSôn ¾o¡\ôo! NUQ Uu]u @ûZl©tÏ,
“SôUôodÏe Ï¥VpúXôm SUû]VgúNôm ” Fuß £Y
ÅWjÕPàûWd¡\ôo. ¿t\û\dÏjRl©, @Õ “ Uô£p
ÅûQÙm, UôûX U§VØm, ÅÑùRu\Ûm, Åe¡[
úY²Ûm, CNù]kûR «ûQV¥ ¿ZÛm” úTôu\ùRuß
TôÓ¡\ôo!
“@gÑY §VôùRôuß ªpûX!
@gN YÚYÕ ªpûX!”
52 c WUQ ®_Vm

Fuß Tô¥, ùLôpXYkR URVôû]Ùm RmûU YQeLl
ùTß¡\ôo! LpûXd Lh¥j RmûUf NUQo LP-t
úTôPúY, @Yo,
“LtßûQ éh¥úVôo LPÛh Tônf£àm
StßûQ VôYÕ SUf£ YôVúY.”
Fuß Tô¥, LpÛk ùRlTUô¡ ªRkÕ, §ÚlTô§¬l
×-ëWûP¡\ôo! ©uú] @lTo ûLXôVgùNpX
BUVUûXúU úXß¡\ôo. ûLLôp úRnkRÕ! Uôo×
úRnkRÕ! Buàm ×WiÓÚiÓ ùNp¡\ôo!
£YúVô¡ ùVôÚYo “ ûLûXûV ¿o LôùQôQôÕ!
§Úm×m” Fu¡\ôo. DPú] @lTo DsÞߧÙPu,
“AÞ SôVLu L«ûX« ²ÚdûLLi PpXôp
UôÞ ªqÜPp ùLôiÓ Áú[u!”
F] Ußd¡\ôo. ©uú] HVôt±p ûLûX Lôi¡\ôo!
FeÏm £YNd§ R¬N]e Lôi¡\ôo! IÚSôs ùTôuàm
ùTiÔk RmûUf úNô§dL,
“§ÚYôì WmUôàdLô[ôú]u
DmUô XôhÓiúQu”
F ] @ Y t ± t Ï h T P ô Õ ù Y p ¡ \ ô o ! “× i ¦ V ô
Üu]¥dúL úTôÕ¡uú\u ” Fuß @lTo £Yô]kR
Oô]Y¥Yô¡\ôo! TWU£Yu ®ÚjR úY§V]ôLj
úRôu±, ×jç¬úX ®YôL NUVj§p ÑkRWêoj§ûVj
R]Õ @¥ûUùVuß RÓjRôhùLôs¡\ôu! ÑkRWêoj§
“© j R ô ” F u ß T ô Ó Y û R d ¡ Ú T ô × Ã N o U ¡ r k Õ
úLh¡\ôo! BVtTûL SôV]ôo RUÕ Uû]®ûVÙm
@uTôp £Yd¡ZYàdÏj RÚ¡\ôo. LiQlTu
Ff£ûXÙm Fm©Wôu @ÚkÕ¡\ôo. @u×fÑPWô]
@lTu R]Õ LiûQl ©Óe¡Ùm £YùTÚUôàdÏ
@Úf£d¡\ôu! ùTÚUôu @Y]u©tÏ DPú]
@Ús׬¡\ôo!
ùT¬V ×WôQm 53

TgNØm Th¥²Ùk Rôe¡V ùNÚjÕûQVô¬u
Oô]Y¯TôhÓߧdÏf £YùTÚUôu ùTôtLôÑ RÚ¡\ôo!
úNWUôu ùTÚUôs SôV]ôo DYo éjR úU²ÙûPV
YiQôû] ¿\¦kR úU²Vu F] YQeÏ¡\ôo!
“ ALô! @¥úVu DUÕ @¥ûU YiQô]uú\ô ”
Fu¡\ôu @Yu! @RtÏ SôV]ôo, “ Sôu DUR¥
YQeLlùTt\ @¥fúNWu” Fu¡\ôo! Fuú] @u×UVm!
§Ú¿XSdLo §Ú¿XLiPlTôQÚdÏ DP²Új§
®ÚkRÚj§, úY§«u TôeLo BÚl©Pk RÚ¡\ôo.
§eLðo @lé§V¥Ls (@kRQo) @lTûW DP²Új§
DTN¬jÕ YQe¡ ®ÚkçhÓ¡\ôo! Fu] NUWNm!
£Y]ôo Bû[VôuÏ¥ úY[ô[u Åh¥t ×£d¡\ôo!
“Fuß ªuTm ùTÚÏ ªVp©]ô
ùXôuß LôR-j Õs[Ø úUôe¡P
Uuß [ôW¥ VôWYo Yôu×Lr
¨u\ ùReÏ ¨X® ÙXùLXôm.”
BlT¥d ùLôiÓm ùLôÓjÕm Ï¥ Ï¥ CNodÏ
AhùNnR £YùRôiPo N¬ûR«p E±V
úYeLPWôU²u U]dL²ûY VôúW @±VYpXo!
BdL²Ü IÚ £±Õ úRôu±àm, AjUWNm
ùTôe¡ùVÝY ÕߧVôÏm. U]j§p IÚ AúYNm
©\kRÕ! ×jRLjûR ØÝYÕm T¥jÕ Ø¥jRÕm @kR
AúYN TWYNm Ntß ¨uß Uû\kR ùR²àm, @Õ
R]dÏk ùR¬VôÕ IÚ Dsù[Ýf£ûVj RkRÕ.
@ÕØRp UÕûW Á]ô·ÑkRúWNo AXVj§p
@ßTjÕ êYûW YQe¡, SPWô_o Nk¨§ Øu²uß
DsÞÚ¡j Ruû]Ùk ùRôiP]ôL AhùLôsÞUôß
@YàûPV A® úYi¥tß. @Y]Õ RûUVu,
ùX[¡L FiQeL°úXúV ArkR SôLNôª, @Y]Õ
£Y Td§ûVÙm, @Yu úLô«p ×ÏYûRÙm LiÓ
@Yû] “úVô¡, Oô²” Fuß úL- ùNnRôu; A]ôp
54 c WUQ ®_Vm

RûUVàûPV @±Vôl T¬LôNm úYeLPWôUû]
úVôLOô]l ©WLôNUôd¡ ùUnVô]Õ! @jRûLV
T¬LôNm YôrL! BRtÏØu BlT¥ VôúWàm úL-
ùNn§ÚkRôp úYeLPWôU²u DWjR LWeLs YÛjR
®ûPV°j§ÚdÏm; BlúTôúRô @kR ØWhÓjR]m
ùNuß Nd§«Úl©àm NôkRm úUtùLôiPÕ!
§ÚjùRôiPWuú\ô @Yû] @u×j ReL
UôdÏ¡u\]o! @ÚQôNXm, SôVuUôoLs BWi¥Ûm
U]m YNlThP SUÕ ©Wôû], AiPYu FlT¥j
úRôu\ôj ÕûQVôL AhùLôiPôu F]l TôolúTôm.
c WUQ ®_Vm
TôXLôiPm Øt±tß.
2. TdÏY LôiPm
NjRô¡f £jRôn ^Rô]kR Uô¡úV
Rôú] R]dÏYûUVôn
Nd§UûZ ùTô¯¡u\ NiPUô ÚRúU
RûZjúRôeÏ UÚsùYs[úU!
Dj§U] ùUhP¬V ÜjRU WavVúU
Ùs[u© àdLØRúU
ÙûWVôR Uk§W ØûWjRû] VRuùTÚûU
ÙûWVô ÛûWdLYNúUô?
§j§dÏ ªuTW^ ùUpXôk §WiPúRôo
ùR®hPôR úT¬uTúU!
£kûRÙ\ ¨u\T¥ £YOô] Ød§®û]
£jÕ®û[ VôÓUWúN!
ùRôjRß ªÚhTûLûU ¨ojç° TPúY
ÑPoLôkÕ Oô]UÝúY!
ÑjRT¬ éWQ ^ýLô]kR Yô¬úV
Õ¬V¨û\ Yô]TWúU!
12. TdÏYm YkRÕ FlT¥?
“Sôú]úVô RYgùNnúRu
£YôVSU ùY]lùTtú\u!
úR]ô«u ]ØRØUônj
§j§dÏg £YùTÚUôu
Rôú]Yk ùR]Õs[m
×ÏkR¥ úVt LÚsùNnRôu!
E]ôÚ Ø«oYôrdûL
ùVôßjRuú\ ùYßj§PúY”
— §ÚYôNLm
UL¬μLs úRLôjU ×j§ûV @\úY ¿d¡]Yo.
“Sôu, F]Õ ” FuTûR SôYôÛg ùNôpY§pûX;
“Fu]ÕVô ù]u]Xtú\ô ùWe¡ÚkÕ Tôod¡à¨u
Nk¨§Vôm; ¿ ùT¬V Nôª TWôTWúU!”
Fu\T¥ FeÏm RuUVUô] £uUV²u Nk¨§ LiÓ,
@û]jÕm @Yu ùNVùX] Nôh£Y¡jÕl TôWôUt
Tôoj§ÚlTYo;
“¨j§ûW«p ùNjR ©Q úSÚØPo ¡fûNûYVôf
ÑjRoLú[ SpX Õ\úYôo TWôTWúU!”
Fu\T¥ ¨j§Vj§p ¨ûXjR ÑjRWô¡, BkRl
ùTônÙPûXf Ntße LÚRôRYo. @YÚûPV BûQVt\
úVôLôàTYjÕh ùTô§kÕs[ @t×ReLs ªLlTX.
@Ytû\ VôYo @±Yôo! IÚ Sôs “TLYôú], DTúRN
NôWjûR Ae¡Xj§p ùUô¯ùTVodL úYiÓm ” F]d
úLhPúTôÕ, “ FpXôm, @Y²fûN FlT¥úVô! ” Fuß
ùNôp-f ÑmUô®ÚkÕ®hPôo. BlúTôÕ FjRû]
×jRLeLs TLYô²u DTúRN ULWkRjûR UôkRo
×jRXo Ds[j§tñ® @±Ü L²Vf ùNnÕs[].
Rô]ôm NL_¨ûX Sôù]uß úTNôÕ;
Yô]ôÏ úUô]URu ûYl×.
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 57

LiÔm FÝjÕm LtTû]f ùNôpÛm úUtéfûNúV
Lôi¡u\]; LP-u @ûXûVúV V±¡u\]; LP-u
AZjûRÙm @§t T§kÕ ¡PdÏm ØjÕdLû[Ùm
VôW±Yôo? 1896-Bp TjRôYÕ YÏl©p U]m úYßThÓj
RuTôPeLû[l T¥jÕd ùLôiÓm ÅhÓd Lô¬VeLû[l
TôojÕd ùLôiÓ ªÚkR úYeLPWôUàdÏ BjRûLV
NL_¨hûP FlT¥d á¥tß? IÚØû\ TLYôú] @uTo
úYiÓúLôÞdÏ @Ús׬kÕ, RUÕ AWmTôàTYjûRf
ùNôu]ôo. @ûRúV CiÓ ÑÚd¡ ùUô¯YÕ SXm.
BqYWXôt±p úYeLPWôUû] @uTu F]d
ϱl©ÓYôm. Gù]²p ùTVo, ©\l×, ÏQeϱ
ùVpXôk Rôi¥V R²¨ûX«p @Yu BlúTôÕ
®[eÏ¡\ôu. AR-u B²l ©\®l ùTVWôp
TLYôû]d ϱdL SUÕ U]m IlT®pûX. @jVôjU
Yôr®u úTôdûL ùVôh¥úV AeLôeÏ £\l×l
ùTVoLÞPu TLYôû] GjÕYôm.
Ø¥YôL UÕûWûVj Õ\lTRtÏ (ÅÓ, D\Ü, T¥l×
ØR-V úRúLôLm YôNû]Lû[l ×\jÕk Õ\lTRtÏ)
Buàm AßYôWeLú[ BÚkR]; @lúTôúR, FlúTôÕm
DhL²kR Oô]dL]p L§o ®hùPÝkÕ Ruû]
ØÝÕm ®Ýe¡ @Ru UVUôd¡VÕ. @lùT¬V UôßRp
§¼ùW] GtThPÕ. Gù]²p @Õ @ÕYôL YÚYÕ.
“SôV UôjUô lWYNúSS XlúVô
S úURVô S TaýSô fÚúR S!
VúUûY` qÚÔúR úRS XlVv
RvûV` AjUô ®qÚÔúR Rèm vYôm”
“BqYôuUô úYRúUôRXôt ¡ûPdLlùT\ôÕ; U]m
×j§«]ôÛm FnRl ùT\ôÕ; Lp® úLs®L[ôÛm ùT\d
¡ûPdLôÕ; @Õ VôûW ®Úm©j úRokùRÓd¡\úRô
@Y]ôp @Õ @ûPVlTÓ¡\Õ. @Õ @YàûPV
AjUôYôn, @Yàsú[ R]Õ vYìTjûR ®[dÏ¡\Õ.”
58 c WUQ ®_Vm

êuß®R LôXjÕm, ØR]ÓØ¥Ü ªu±, úRôußm
®LtTªu±, ÑjR £uUôjWUô¡ ÑjRÕ¬Vô¾RUôn,
TgNúLôNô¾RUôn, NôÑYR £Yô]kR £tL]Uô] BkR
AjUvYìTm Fq®RUô] ×\dLôWQeLÞªu± ã¬V
à§lTÕ úTôXj Rôú] Ù§lTÕ. ã¬VàdÏ DRVØm
@vRU]Øm DiÓ; A]ôp BkR AuU ã¬VàdÏ
Fq®R Uôt\تpûX; @Õ Ds[T¥ S² ®[eÏ¡\Õ.
@ûXÙm U]m, @LeLôWô§ RjÕYeLs NgNV]d
ÏmT-p FÛm× ùTôßdÏYÕúTôp RjÕYô§Ls
ùYÏLYûXÙPu AWôÙm ×Ú`l ©W¡Ú§ RjÕYeLs,
BPm, LôXm, DXÏ«o TWUôÏm Øl׬j úRôt\eLs
ØR-V @û]j§tÏm @¾RUôn, NtßgNX]Utß,
@YjûRVtß ®[eÏm Nf£Rô]kR TWl©WmU YvÕ
Sôà§Vô ®Pj§úX Rôú]Rô]ô Ù§dÏm. Ds[úUVô]ôp
Ds[Y]ôeúL! VôdûL U\l×m AjUÜQoÜm
@uTàdÏ Dsú[ FÝkR]. @uTu @¥dL¥
DPXVokÕ Dsú[ Vôrk§ÚlTÕiÓ; LôiTYàdÏ @Õ
ArkR D\dLùU]úY úRôußm. RtúTôR Utß,
U]fúNhûPVtß, BRVj§p BRVUôL X«jÕj
çXÜQoÜ ùNu±ÚdÏm @k¨ûX«p, DPp LhûP
úTôX @ûNVôÕ ÅrkÕ ¡PdÏm; NôRôWQUôL
U]UPeLôRYodÏ D\dLj§àm ãzU úRLm (£jRm)
®¯j§ÚkÕ L]ÜLû[Ùm Lôh£Lû[Ùm TPXm TPXUô
ùVÝl×m. U]m ×j§VôÛm, ×j§ AuUôYôÛm
®ÝeLlThPYo Ds®¯jÕl ×\júR LhûPúTôX
¿h¥d¡PdÏm. úT¬uTÜ\dLjûRf Ñt±«ÚdÏm UdLs
@±Vôo. 1891-Am AiÓ §iÓdLp--ÚdûL«p
@uTu DPûX ÙQoY\d¡Pj§, Dsú[ VôrkÕ
®hPôu. @Õ çeÏYÕ úTôp Ds ®¯j§ÚdÏm ¨ûX;
DPÛQo®\kÕ AuUYvÕ L]Ûm IlTt\ Dߧ
¨ûX. @ûRd LûXjùRÝlTl ûTVuLs ØVu\]o;
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 59

@YoLÞdÏ BÕ T²dLW¥ Ù\dLUôLj úRôu±VÕ. Lj§d
Lj§d á®Ùߪd LRûY «¥jÕl TôojR]o; As
@ûNV®pûX. “ GRPô! ÏmTLoQàdÏ @iQ]ô
«Úd¡\ôu ” Fuß ùTôßûU«ZkÕ, Ø¥®p @û\d
Ïh×ÏkÕ DPûXl TXUôLd Ïj§d ÏÛd¡ @¥j ùRÝl×m
úTôúR ×\ÜQoÜ YkùRÝkRôu @uTu. BÕ Ü\dLúU
VpX; BR]ôp DPp SXØe ùLÓY§pûX; TLYôu,
®úYLô]kRûWl úTôuß YvRôj Yô-TWôLúY
§iûUÙtß ®[e¡]ôo. BW®p úUtùNôu]T¥
çeLôUtñeÏk Õ¬V¨ûX«p ùUnU\kÕ Årk
§ÚlTÕiÓ; Ts°j úRôZÚdÏ BÕ ªLÜm ùN[L¬VUô
«ÚkRÕ. TL-p GRôYÕ úNhûP ùNnRôp TXUôLd
¡ûPdÏm; úYeLPWôUu ûLdÏ F§odûL ¡ûPVôÕ.
ûTVuLs @RtÏ @g£úV ¨tTo. A]ôp U]j§úXúV
ReLs úNhûPl TômûT ê¥ ûYj§ÚkÕ, BW®p
úUtùNôu] ùUnU\§ ¨ûX«p @Rû] ùY°úVtßYo;
DPûX Øtßm U\kÕ ×XuL°u úNhûPùVôÓe¡V
@uTû], ®û[VôhÓl ©sû[Ls, ®û[VôÓ
ªPj§tÏ BhÓf ùNuß, Aj§Wk¾W @¥jÕl ×ûPjÕd
LiPT¥ úL- ûSVôi¥Ls ùNnÕ, ÁiÓm TÓdûLdÏd
ùLôiÓ YkÕ VRôvRô]g ùNnÕ®hÓ JûNlTPôUt
ùNuß®ÓYÕ YZdLm. BÕ £\ôo ùNnÙeájúR ùVô¯V,
vYlSôP]m, LW¥Ù\dLm, ÏmTLoQf úNômTp úTôu\
¾V úLô[ôßLs, DPÛWàm, U]Y-Üm, áoU§Ùm,
ùR°kRÜs[Øm ùTt\ @uTàdÏ £±Õm BpûX. @Õ
IÚ NUô§ ¨ûX; ûTVuLs ùNnYûR ùVpXôm
@k¨ûX«p @ûU§ÙPu, NôÕYôL, Uu²l×Pu,
@uTu ùTôßlTôu. A]ôp ®¯j§ÚdûL«p
@YàdÏ BjRûLV ùTôßûU BÚlT§pûX. @lúTôÕ
ûTVuLs SUÕ YvRôj Yô-T²Pm RUÕ úNhûPûV
@®rdLj Õ¦Y§pûX; LôûX ùVÝkRôp BW®p
60 c WUQ ®_Vm

ûTVuL[¥jR ùLôhPØe ájÕm ¨û]®ÚlT§pûX;
Gù]²p LhûPVô] DPûXúV @YoLs @lT¥f
ùNnR]o. BkR A]kRj Õ«p DVokR @àTYjRôúXúV
®[eÏm. BûR úVôL ®¯Vôp NUô§«t LôQXôúU
ùVô¯V ùUô¯Vôp SÅ]Uô] @ûWÏû\ ùT[§L
AWônf£ Vô[¬u ùNôtLû[d ùLôiÓ Ï±lTÕ
úTûRûUVôÏm.
LhûP _PUônd LPÜs ®¯j§ÚdÏm
¨hûP«Õ ¨j§ûWúTôt LôÔúU–NhûPùV]j
úRúLôLm ®hÓf £úYôLk ùR°kúRôoRm
úVôL¨ûXd ÏiúPô ÜûW.
ùSÚl× L²YRtÏd LhûPûV @ûNVôUp
RQpYôn ûYj§ÚdL úYiÓUuú\ô! @¥dL¥YÚm
BkR ùUnmU\§ ¨ûX«p BlúTôÕ ®gOô]d L]p
Ttß¡\Õ; ® \ ¸ t È « ] u , UôU¦f úNô§Vu
®[eÏ¡\ôu. Fuû]!
ØR-t ùNôu]T¥ UÕûW«p £t\lTu Åh¥p,
R²Vû\«p, @uTu R²j§Úd¡\ôu; DPp §P
UôLúY«ÚkRÕ; çVYôr®tÏ úSôúVÕ? FRtÏm
@gÑYÕªpûX; @gN YÚYÕªpûX; F²àm
@uß §¼ùWuß @fNm U]jÕh ×ÏkRÕ! DPp
NôLlúTôYÕ úTôXjúRôu±tß (Am, úRLô©Uô]m
NôLúY úTô¡\Õ). @Õ çXÜTô§VpX; úYiÓùUuß
YÚ®jÕd ùLôiPÕUpX; ùNjRôp BqÜPp FlT¥
«ÚdÏùUuß úNôRû] TôodLÜ ùUiQ®pûX.
NôYùRÕ? Sôu Vôo? Fu\ ®NôWúU @Ru TV]ô]Õ.
ùTôu\ô ùYô°ùUnVôm ùTônÙPùXu ú\V±«u
Fuß ªÓmûT «ûX.
“NôYôYùRu], NôYùRÕ? Bl©QÜPúX Nô¡\Õ.
BfNPXjÕPu Vôu B\d¡ú\]ô? "Sôu' FuTÕ BqÜPXô”
@pX; BmêfNô?. @pX; ¨û]Yô? @pX. BYtû\
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 61

ùVpXôkRôi¥ "Sôu Sôu' Fuß Rôú] Rô]ôLl
úT£ùVô°Úk R²lùTôÚù[ôuß Fuàs Ds[Õ. @Õ
BqÜPûXf NôokÕ ©ûZdL®pûX. @Õ AuUô; AuUô
Dsú[ @ûQVô ®[dÏ. BqÜPp BÚkRôÛm, B\kRôÛm
@Õ úTôdÏYWYtß Ds[T¥ Ds[®Pj§úXúV I°
Y[okÕ ®[eÏ¡\úR! @ÕYuú\ô Vôu; F]Õ BÚl×
@ÕúYVuú\ô! @ûRj R®okR BkR TgNúLôNf
NhûPLÞm, Sô]t\Ruú\ô! BRVÏûL«Xuú\ô, @Õ Nd§d
L]Xôn F¬¡\Õ; NôkRf ÑPWôn ¨XÜ¡\Õ. ÑjR £uUVUôn,
éoQ £tÑLYô¬Vôn ¨û\kÕ, Rôú] Rô]ôn ®[eÏ¡\Õ!
@kRl éWQ YvÕYuú\ô Sôu; @ûRf NôÜ @ÔÏUô?
@ûR Á±V ùTôÚ°pûXúV! @K§u± FÕܪpûXúV!
Sôu Vôo? Sôu @Õ, @Õ, @Õ, AuUô! Sôu NôYt\Yu.
Sôu éoQ £tÑL ¨j§V Nj§Vu! Sôu lWyUm.
Ds[T¥ Ùs[Ñj RôuUô úYSôu!
DûWU]jÕd ùLhPôR YôuUô úYSôu!
Ls[U\d LôiTô]ô UôuUô úYSôu!
Lh¥pXôd LÚjùRô°Ú UôuUô úYSôu!
ùLôsû[ùLô[ ùYôiQôR YôuUô úYSôu!
ÏQeϱùVôu \\dϱdÏ UôuUô úYSôu!
Õs[X\ ÜTNôkRf ÑPWô ùVußk
Õ¬VÑL ¨ûXY[oÑj RôuUô Sôú]!
AuUô®t LVXô] ùRÕܪpûX!
@ÕúYVô ù]uTRXô XVùXôu ±pûX!
AuUô®t ÏVokRùTôÚ ù[ÕܪpûX!
@ÕúYVô ù]à¨ûX« àVoùYôu ±pûX!
AuUô®t ÏVokRY± ùYÕÜ ªpûX!
@ÕúYVô ù]uTYàdÏd LfNªpûX!
AuUôûYj Rôi¥Ù[ ùRÕܪpûX!
@ÕYô¡ «ÚlT§à ªuT ªpûX!
BqY[Ü ®NôWûQáP @e¡pûX! BÕ SUÕ
YôNLoLÞdLôL FÝÕúLôp ùNnR ®NôWûQ! @uTu
U]j§p @dLQúU BqÜiûU ØÝÕm ÑVg ú_ô§Vôn
62 c WUQ ®_Vm

FÝkÕ I°okRÕ; ùNôpXôUt ùNôp-, Ds[Rû]
Ds[T¥ Rôú]VôLd Lôh¥ @Yú]Vô]Õ. “Sôu NjÕ;
úYßs[ DPÛQoùYpXôm @ûRúV SÓYôLd
ùLôi¥XeÏ¡u\]. Sôu Fu²íu±u, FpXôm RôUôL
SPdÏm” Fuß Rôú] VqÜiûUVô]Õm, @ußØRp
Fuù\ußm ú^ôam, Jm Rj ^j, @am lWyUm
@VUôjUô, AjûUYôam TôYû]«úXúV As
ØÝYÕm ®ÝeLlThÓ @ÕúY Rô]ô]Õ. Nô®u
@fNm ©\Ï GÕ?
Oô] Oô« ù\ÝkÕ ªÚÞiúPô
Vôù] ]ôQY Ut\©u LhÓiúPô
Rôú] ØkùRô°o RuûU«t NôÜiúPô
úUô] Øj§ ØÝûUd L¯ÜiúPô
úTR×j§úV átß; “Rôu Rôu” Fuß SmØsú[
RôiPYUô¥ ùVÝkR RjÕYúU átû\ ÙûRdÏe Lôp.
Rô]ô] RuUVúU ØtßUô] Oô² NôÜ, úSôÜ, BPo,
TVm, LhÓ, ØhÓ, RhÓ, UhÓ FpXôYtû\Ùm I¯jÕ
ÑjRØdR NjVNUj Yô]kRUôn, Fußm B[ûUVôn
®[eÏ¡\ôu.
s yae h vE tTprm< äü ved äüEv Évit trit zaek, <
trit paPman< guha¢iNw_yae ivmu´ae=m&tae Évit.
©WmUjûR V±kRYu ©WmUúU Vô¡\ôu. @Yu
TôTm, ÕVWm, @û]jûRÙm RôiÓ¡\ôu. U]dLhPt\
ØdR]ô¡ @UW¨ûX ùTß¡\ôu. TLYôu ÑßÑßlTôLúY
«ÚlTôo. FjùRô¯ûXf ùNnRôÛm, FjRXj§p
¨u\ôÛm, FYÚPú] úT£¥àm, GúRûRd úLhPôÛm,
FùRRû]l TôojRôÛm, FqùYiQm YkRôÛm, Fk
¨û]l×f ùNu\ôÛm, “ú^ôam,” “Sôu @Õ,” “Sô]u±
VôÕiÓ ” Fàm @àTYúU @Y¬ûP Uô\ôÕs[Õ.
TôPLu FqY[Ü NeL§LÞm vYWeLÞm, LULeLÞm,
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 63

Rô[eLÞm úTôhÓd ÏWûX WûY ×WÞmT¥ A«Wm
®RUôL Yû[jRôÛm, @û]jûRÙk Rôe¡,
@û]j§tÏm ARôWUô¡, @û]jRôÛm Uô\ôÕ IÚ
JeLôW ÑÚ§ JVôUp I-jÕd ùLôiÓ BÚd¡\Ruú\ô?
@ÕúY DT¨PReLs “JªjúVRj,” “Jª¾Rm ^oYm”
Fuàm RuUVl ùTôÚs (Sôu Fuàm ùTôÚs).
@ÕúY Ruû]f Ñt±Ùs[ TXYûL NmTYeL°òÓm
LmÀWUôLj Rô]ôn ®[eÏ¡\Õ. DtNYÚdúL
EoúLôXm; êXYÚdÏ @ûXÜiúPô?
BqYàTm Ruû] Fußm ¿eLôRÕ; Gù]²p
@ÕúY Rôu.
ú^ôaùU]j Rôú] ÑPúWôeÏm ÑjRôuUô
úRLULm £kûR«\k Rôp.
BqYàTYm SUÕ úRLúTôRjûR V\úY ®Ýe¡,
Rôú] Ùs[Uô¡, AjUúTôRUônj R²fùNeúLôp ׬Ùm.
BqYàTYj§u TVu @uT²u ×\Yôr®Ûm
@dLQúU ×X]ô]Õ. SiTo D\®]o T¥l×, AhPm
ØR-V ×\®`VeL°p BRtÏ Øu]¬ÚkR £±Õ
@©Uô]Øm YÓY\ ܧokÕ®hPÕ. RuUVdL²
TÝjRÕm ©uà\ùYpXôm BRr úTôÛ§okR]. T¥l©p
@£WjûR R¥jRÕ; Åh¥Ûs[YoLs “ ©sû[
T¥d¡\ôu” Fuß §Úl§VûPYRtLôL IÚ ×jRLjûR
ûYjÕl úTô-l TôoûY TôojÕd ùLôiúP «ÚlTôu
@Yu; Ruàsú[ TôWôUt TôojÕd ùLôiúP
«ÚlTôu. LY]m ùYÏ AZj§t T§kÕ NX]Ut
±ÚdÏm. @uß ØRp ØWhÓjR]m ©¥YôRm FpXôm
T\kÕ úTô«]. úYeLPWôUu TWU NôÕYôn®hPôu.
Dt\ôÚ\®]ÚPu TZÏmúTôÕ, ùYÏ RôrYônl
TdÏYdL²úTôX ùUuûUVôn, A]ôp U]lTt\tß
SPkÕ ùLôiPôu. Øuú] Utú\ôûW®P @§L úYûX
RkRôp, ¿§Ù¬ûUûV ¨ûXSôhP ØVpYôu. ûTVuLs
64 c WUQ ®_Vm

F§ojRôp DPú] ûLúUp T§p ùLôÓlTôu; VôùWàe
úL- ùNnRôp @pXÕ @§LUôL ®û[Vô¥]ôp, TXUôL
@lT[m ûYjÕ®ÓYôu. BlúTôúRô TWUNôÕ! As
ØÝÕm Uô±l TÑYô¡ ®hPôu. ÅhÓ úYûXfÑûU,
YNÜ, úL- FpXôm BÕ SUdLpX Fuß ùTôßjRôu.
“Sôu ” Fuß ¡[m©V Øu úToY¯ “ Rôu ” Fuàm
RuUVj§p Uû\kÕ ùTôuUVUôn ®hPôu.
RLWôLôVj§p "Sôu, Sôu' Fuß SP]SôVLu APp ׬Vj
ùRôPe¡VÕm, ûTVuLÞPu ùNnR ®û[VôPp
Lù[pXôm, BpX\m ×ÏkRYÞdÏj Ru ©sû[l
TÚYj§p RôuùNnR ùTômûU ®û[VôhÓlúTôX
NôWUtß Uû\kR]. RuàPu R²ûUûVúV Sô¥]ôu.
@¥dL¥ Ru]kR²úV ÑLôN]j§p ¨ªokRUokÕ
TôoûYûV Dsú[ Arj§ "Sôu AuUô' Fu\ §Vô]
TWYN]ôYôu. @jVôjUOô]m ºoÏûXkÕ @¯Ùm £ß
T¥lúT RûX®¬jRô¥V @kSô°p, BûRl TôojR
UdLÞdÏ ùYÏ ®kûRVô «ÚkRÕ! êjR NúLôRWu
SôLNôª @uTû] “Oô², úVô¸fYWu” Fuß T¬LôNg
ùNnÕYkRôu; “ ùT¬VYôs , úVô¸fYWo , TûZV
¬μLû[l úTôXd Lôh¥tÏl úTô¡\ÕRôú]!” Fuß
úL- ùNnYôu. êjúRôu YôdÏ ØjÕlúTôXl T-jRÕ!
@kRd úL-dùLpXôm @uT²u ArkR±kR U]m
Ntßm @ûNY§pûX. @ûY Ds[ûZl©u F§ùWô-
Lú[Vô«]. @ÕØRp, DQûYl Tt± Fq®RUô]
®Úl×ùYßlתpûX. NlúTô ÑûYúVô, ãúPô,
Ï°úWô, קúRô, TZúNô, YkRÕ DQÜ; BpûXúVp
£kûRVt\ BuTúU DQÜ. DQ®uTôp Øtßm
DRôº]]ô]ôu.
Utú\ô WuùTÝf£ ×XokRÕ. Øuú], @uTu
UÕûW Á]ôh£ÑkRúWNo úLô«ÛdÏ @éoYUôLúY
SiTÚPu ùNpYÕ YZdLm. ùNu\ôÛm,
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 65

®d¡WLeLû[j R¬£jÕ ®é§ÏeÏUm Yôe¡ BhÓd
ùLôiÓ ºd¡Wm §Úm©®ÓYôu. קVÜQo
ùYÝkRÕm, IqùYôÚ SôÞm @mûUVlT
]ôXVj§tÏj RY\ôUp R²VôLúY ùNuß, ùNôdL
-eLj§tLÚúL ùYs°VmTXm @ßTjÕ êYo
Nk¨§«p ¨ußÚÏYôu; AúYN @ûXLs FÝm!
úRLôjU×j§úTôn ÑjRôjU ×j§ùVÝkR ÑjR ËYu,
¨j§V Nf£Rô]kRl ùTôÚ°u D\ûYúV Sô¥d úLô«p
×dLÕ. AuUXVjûR VûPkR @±ÜUVm,
@u×UVjÕPu AXVm ×dLÕ. Li Uô¬ ùTô¯kRÕ.
FeÏm ¨û\kR GLêoj§«u Nk¨§ Dsú[
ùTôuUVUôn ®[e¡VÕm, @úR£uUVjûR
@ÚhùTô¯ÜPu ®¯Vôt LôÔm êoj§«Ûm @uTu
@ûQkRôu. FpXôm @Y]uú\ô! SôVuUôoLs úTôXj
R]Ru× ¨ûXdL úYiÓYôu; A]ôp úRôj§WeLs
ùNôpY§pûX; Ds°ÚdÏm @u×d LPp F§¬ÚdÏm
@ÚhLPÛPu LXkRYôß úYNt±ÚlTôu. BkR
@ÚhLXl× Li½¬t LôÔm. úYß BuT ÕuTd
ϱLs, aôaý Fu\X± AúYNUô¡d ájRôPp
BpûX; @ûYùVpXôm BkR NôkR @±Yu©tÏ
ùYÏùRôûX ©uThP]. @ûU§Vô] @uTô]kRúU
اokR Oô]j§t L±Ï±. DiûUV±®p Ds°uTm
@WN @u]múTôX @ûU§VôLÜm LmÀWUôLÜm ¿k§d
ùLôi¥ÚdÏm. Utû\lT¥ AúYNeL°u (Emotions)
YNlThÓl ×\fúNhûP Lôh¥, A¥lTô¥d ùLôh¥
ØZdÏYùRpXôm, ŬV @ûX (Vital movements)
Lú[VôÏm. T¬ÑjR Oô]úUùVô°Úm DVokR ¨ûX«p,
BûY LôQô. @qÜVo ¨ûX«p BûQVt\
NôkRô]kRjûR @uTu ØR-ûPLûPV\, Ds[Yôß
Ds[®Pj§úXúV Ds[X\d LiÓ @ÕYô]ôu.
@ÕúY TLYô²u Il×VoYt\ ÑYôàTYl
66 c WUQ ®_Vm

ùTÚûU. BkR @ûU§l ùTÚûU ×jRÚdÏl ©u]o
TLYô²PúU LôQlùTt\Õ. TôpUQm Uô\ôl Tf£[
Üs[jûRl TWm ùTôÚú[ ûLdùLôiùPô°okRÕ.
YôrûYl Tt± GÕU±Vôu; @Ru BuTÕuTf ÑZ-p
FjÕûQÙm @¥TPôRYu; DXLm ÕVùWuàm
FiQØm BXôRôu; ©\lTßjÕ Øj§ùTtß, ®Wô¡Vô¡
úUôhNjûR Rô®l ©¥dL úYiÓùUu\ LYûXÙ
ªXôRôu. (Ru²ûXúV úUôhNUuú\ô) Lt\±®]ôÛm
R]§uTm YW®pûX. ùT¬V×WôQm, ûT©s,
RôÙUô]Yo, úRYôWlTôÑWeLs £±R±Yôu; úYù\ôÚ
ײR èûXÙm Lt\±Vôu, úLhP±Vôu; BjRûLúVôu
@û]jÕm Rô]ôm @±®û]l ùTt\ôu. Rôu
ùTt\úTú\ DT¨PReL°Ûm, ÑjRôjûYR èpL°Ûm
®¬dLl ThÓs[] Fuß §ÚYiQôUûXdÏ YkR
©\Ï ¬× ¸ûR ØRXô] èpLû[l T¥jR±kRôu.
UÕûW«t LiP ã¬Vú] §ÚYiQôUûX«Ûm FuTÕ
úTôXj RuàhLiP ùTôÚú[ @jVôjU ètLs
@û]jÕsÞm @®oYùR]j úRokRôu. Ruàs
NL_Oô]jRô ÛQokRûRúV èpLs TôÏTÓj§
I-Y¥Yô ÙûWjR]ùYu \±kRôu. BkR ÑjRôuU
¨ûXúV Sô]Pe¡V úUô]j§p Rô]ôL ®[eÏm ¨ûX.
@RtÏl TLYôú] IÚ @LiP ªuYuûU Vk§WUôn
S² ®[eÏ¡\ôo. @YÚûPV Nk¨§Uôj§Wj§p
DiûUVô] ØØbýdLÞdÏ Bk¨ûX«uTm
©\dLYpXÕ. BÕ @àTY£jRm.
BkR Ds®¯l× LPÜhPuûUÙs[ ùT¬úVôÚdÏ
Øt©\®«p ®hP Ïû\Vôp, Bl©\®«p §¼ùW]
DiPôÏm. BûRd ϱjÕ, ¸ûR A\ôYÕ @jVôVj
§ß§«p á\lThÓs[Õ. TX ©\l×L[ôLj çnûUÙt\
ËYu, Bl©\l©p §¼ùWuß Oô] ®¯l ùTnRp BVp×.
IÚØû\ BÕ UL¬μLû[, “BW®p ¿h¥l TÓlTÕiPô?
TdÏYm YkRÕ FlT¥? 67

FlT¥ @lúTôÕ §Vô]m ¨LÝm?” Fuß úLhPRtÏ “GúRô
éoY _uUj§p ®hPÏû\ Ih¥d ùLôiPÕ. ùUnU\kÕ
Dsú[úV LY²jÕd ùLôi¥ÚlúTu. £X úYû[
J¬Pj§p @Uok§ÚdL, ®¯l×t\úTôÕ FÝkÕ úSôd¡p,
ªÓdLô] úY±Pj§p ÅrkÕ ¡PlúTu ” Fuß
®[dLUÚ°]ôo. Ds[j Rô]uú\ô, BfûNVôp,
@û]jûRÙm, TdÏYj§túLtTd ÏQeϱùVôu\\j
Ruû]d ùLôÓjÕd Lôh¥, Øt±Ûm BVdÏ¡u\ôu!
TWmùTôÚs, R]Õ @YRôWd LÚ®Lû[f £t£X
ϱL[ôp @¨j§V ÜX¡²uß ¨j§Vl ùTôÚ°u Tôp
§Úlס\Õ. TLYô]Õ RkûR «\kRúTôÕ @YÚdÏ
E]j RkûR«u @¨j§Vm ×XlThPÕ. D«oj
RkûRVô] @ÚQôNúXNû]úV “ Fu RLlT]ôûWj
úR¥l ×\lThúPu ” F]l ©uú] ϱjRôo. RkûR
«\kRÕPu R]dúL Nô®u AWônf£ FÝkRÕ. NôYÕ
NPXm; Nj§Vm AuUô; S-Vôl ùTôÚú[ Sôm Fu\
DiûU ×XlThÓ, @§úXúV U]m X«jÕ,
úRLô©Uô] ùUàm @LkûR Ïu\j ùRôPe¡VÕ.
BÕúTôXúY, Øuú] ×jRÚdÏm DX¡u @¨j§Vm
Y-ÙßjRlThPÕ. RkûR, R]Vu ùL[RUû] DXL
UVdÏL°ûPúV ûYjRôo. ULu UVeL®pûX. IÚSôs
EoYXm úTôÏmúTôÕ, DX¡u @¨j§Vm IÚ
¡ZY]ôÙtß DiûUûV @YàdÏ ®[d¡VÕ.
©\Ï @W£[eÏUW]Õ L]®p IÚ YúVô§Lu
úRôu±,
“B[ûU ùVuT §W®«u UgNú[
Y[ûU ùVuTÕ YôrÜP ú]ôÙúU
¡ZûU ùVuTÕ ¡hÓ Ø«odùLXôm
¨ûXûU ùVôuß ¨Xj§² -pûXVôp
Bû\Y ]ô«à úUûZV ]ô«àm
Tû\V ]ô«àm TôolT ]ô«àm
68 c WUQ ®_Vm

©\lT YoLs ©¦Ùt ±ß§«
-\lT YoL °Rû] V±ÏYôn”
Fuß @±ÜßjRúY, DPú] ×jRu ÅWjÕ\Ü éiÓ
DiûU«uTjûRj úRPl ×\lThPôu. D«oL°u UôhÓ
DiPô] úT¬WdLj§u êXm ×jRu Oô]ùYÝf£
ùTt\ôu. ×jRo @¨j§VjûR ®hÓ ¨j§VjûRj
úRPl×\lThPôo. A]ôp TLYô]Õ Oô]m
úRhPªpXôUp, FÓjRÕm ¨j§Vl ùTôÚ°úXúV @YûW
ëu±®hPÕ. DXÏ @¨j§Vm Fu\ DQoÜ @lúTôÕ
@YÚd¡pûX. ¨j§Vl ùTôÚs (“Sôu” FuTÕ) AuUô;
@Õ @Lj§Ûs[Õ; @ÕúY Sôu; @ÕúY F]Õ
BÚdûLùVuß @Ru UVUôn @ÕúY ËY]Uô«]ôo.
Rû]U \kR]u \W¦ûV U\kR] ]u×
Uû]U \kR]u U\d¡à U\lTÚm ùTôÚú[
¨û]Ü ùLôiÓ[ ¨ûXjR] ²û]dLÚg úNô§
U]k§ \kRÕ UXokRRe LY]Ú [±úY.
BqYôß ØLmTÕS©dÏ ÍWôÏûL«p §¼ùWuß
AiPY²u @ÚhNd§ TônkÕ Ds®¯lTô]Õ.
@ÕúTôu\úR TLYô²u Oô]ùYÝf£.
“FÝm× ULkûR ùVݪPjûR ¿¬p
®ÝkR ùTôÚsLôQ úYi¥ – ØÝÏRpúTôt
áokRU§ VôtúTfÑ êfNPd¡d ùLôiÓsú[
VôrkR±V úYiÓ U±”
— (TLYôu)
Fu\ Dߧ UL¬μLÞdÏ @uú\ ¨ûXjÕ®hPÕ.
@YÚûPV Td§Ùm Oô]Øm DsUXof£úV.
“FeÏm TWY¥Yô ùVuY¥Ü ¨uY¥Yônd
LeÏp TL-u±d Li¥ÚdÏm”
^a_ ¨xûP«p @Yo U]m Eu±VÕ.

A A A
13. ""BùRpXô ùUu]jÕdÏ?''
“¨u\¨ûX úV¨ûXVô ûYjRô ]kR
¨ûXRôú] ¨Ú®LtT ¨ûXÙ Uô¡
FußU¯ VôR®uT ùYs[k úRd¡
«ÚdLùYû]j ùRôPokÕùRôPok §ÝdÏ UkúRô”
E£dÏl TôNùUô¯kRÕ! èp, TôPm, ÅhÓ úYûX
FpXôm TiÓ Øt±V DªùV] ®iÓ ®ÝkR]. U]m
AjUjVô]j§úXúV L°l×t\Õ. úYeLPWôUu
DsØLUô¡ AjUôWôU]ôLl TÝdLj ùRôPe¡]ôu.
NmT[e ùLôÓjÕl T¥dL ûYlúTôo, ûTVû] FlúTôÕm
×jRLØe ûLÙUôLúY «ÚdL Yt×ßjÕYôoLs; ûTVu
TôPØm úYiPôu; ÅhÓlT¦Ùm úYiPôu. F²p,
Åh¥Ûsú[ôo ÑmUô®ÚlTôoL[ô? @Wtß, ªWhÓ, YNÜ,
@¥ – FpXôk ùR¬kRÕRôú]!
úYeLPWôU²u £t\lTôÜm, ØjRiQôÜm
ùTônYôr®²uß LûWúV±V ûTVàdÏ @dLû\
©\l©dL FqY[úYô ØVu\]o. “BqY[Ü SpX©sû[,
TjÕYûW«p T¥jÕjúR±, úUúX T¥jÕ Dj§úVôLm
TôojÕ, TjÕdLôÑ NmTô§jÕd ÏÓmTjûRj Rôe¡]ôXuú\ô
SpXÕ! BlT¥d Ïh¥ úYRôk§Vôn ®hPôú]! §Vô]Uôm,
úUô]Uôm, Td§Vôm BkRf £ßYV§p! GÕ, ùLhPÕ Lô¬Vm”
Fuß £]kÕ Ø²kÕ L¥kR]o. Ts°dáP DTôj§VôVÚg
ÑmUô ®hPôWô? ûTVu TôPjûRj ùRôÓY§pûX; T¥l©t
LYûX«pûX; LY]ªpûX; AR-u TôPeLû[j §]m
DÚùYÝR Yt×ßj§]ôo. £YUVm, cWôUù_Vm Fàm
§ÚSôUeLû[f £Xo GLôd¡Wm YÚYRtÏj §Úl©j
§Úl©l TX RPûYLs FÝÕYÕiÓ. Ruàs[j§p
@ÚÜÚYôùVô°Úm @ÚQôNXô, @ÚQôNXô Fuß
DÚùYÝRf ùNôu]ôp úYeLPWôUu U¡rÜPu Fݧl
TôolTôu. ùTôÚ[t\ Ts°f NdûLLû[ @lT¥
70 c WUQ ®_Vm

ùVÝÕY§àm @ÚYÚl× úYù\uú]! YhPj Õû[«p
NÕWU²Rû] (Square man in the round hole) ÖûZlTÕ
úTôu\ BdLôXd Lp®«u NôTm BKÕ! DVWf ùNpÛm
U]jûRl TV]t\ ×jRL êhûPdÏs ×ûRdL Ø¥ÙUô?
ÅhÓúYûX, ×jRLm, TÃûb úRßRp, DjúVôLm, TQm,
úUôhPôo, ùT¬V U²R]ôRp BûYúV D\®]o
ûTVàdÏd Lôh¥V G¦lT¥.
“FÝjR±kR Rôm©\kR ùReúLùVu ù\i¦
ùVÝjûRj ùRôûXdL ùYQôúRôo - FÝjR±kùRu
NjReùLô ù[k§Wj§u Nôp×t\ôo úNôQ¡¬
®jRLú] úY\ôo ®[m×”
— (TLYôu)
BRtÏúUp ®iQ[ô® úVôe¡, @u×m @±Üm
B\ÏL[ôLd ùLôiÓ T\dÏm ÑRkRW AjUôûY VôYo
@±Yôo?
“Ruû] V¯jùRÝkR RuUVô ]kRÚd
ùLuû] Ù[ùRôu ±VtßRtÏj - Ruû]VXô
Ru²V ùUôuß U±Vô WYo¨ûXûU
«u]ùRu ßu] ùXYu.”
— (TLYôu)
Ruàs Rôú] Rô]ôL ¨ûXjRYàdÏ Åh¥Ûm
Ts°«Ûm Fu] ùNnRôL úYiÓYÕ! @YàûPV
¨ûXûUÙm TdÏYØm ×\dLiLÞdÏ FlT¥l
×X]ôÏm!
“Rôú] Rôú] RjÕY ªRû]j
Rôú] LôhÓYô VÚQôNXô!”
Fu\uú\ô úYeLPWôUu U]m AiPYu Y£dÏm
BRV LUXj§p YiùP]f ÑZp¡u\Õ!
Åh¥-ÚkÕ R]Õ RYm SûPùT\ôùRu \±kRôu!
DPûXd LÚR®pûX; DQûYd LÚR®pûX;
Iuû\úV ¨j§VùU]j Õ¦kRôu. NUVØm úSokRÕ.
""BùRpXô ùUu]jÕdÏ?'' 71

29-08-1896-Am AiÓ, N²d¡ZûU, Ae¡X
BXdLQm N¬Vô]T¥ DÚjRs[®pûX; @R]ôp
"ùT«uv ¡WôU¬²uß' (Bain’s Grammar; ùT«u FuTYo
FݧV Ae¡X BXdLQm) IÚ TôPjûR êußØû\
FÝRj RiPû] ®§dLlThPÕ. BWiÓ Øû\
FݧVô«tß; êu\ôm Øû\ ùVÝÕmúTôÕ, BkR
®û]«uTôp زÜm, £]Øm FtThPÕ. “º, BùRu]
úYûXVt\ úYûX! BÕYô ÑLm” Fuß, ùT«u BXdLQm,
Lô¡Rm, FÝÕúLôp FpXôYtû\Ùm @lT¥úV ¸úZ úTôhÓd
Liê¥ úSWôL @UokÕ §Vô]g ùNnVj ùRôPe¡]ôu.
ØjRiQô®u á¬V ®¯Ls Rm©«u ùNVûXl
TôojÕ ®VkÕ Ø²kR]. DPú] ûTVû]j §ÚjÕm
FiQjÕPu,
“BlT¥ ùVpXô ªÚd¡\YàdÏ BùRpXô
ùUu]jÕdÏ?”
Fuß á®]ôu. £XúYû[ Sôm FRô«àm Fi¦d
ùLôi¥ÚdÏmúTôÕ ùRÚ®p BVpTôLl úTÑm IÚYo
YônfùNôp @RtÏt\ ®ûPVôL Ø¥YÕiÓ. Øuú]
TXØû\ ØjRiQô BlT¥l úTÑmúTôÕ Dû\dL
®pûX; BmØû\ @Õ úYeLPWôUàdÏ IÚ
ûYWôd¡VÜQoûY Dsú[ FÝl©VÕ. “ Am!
ùUnRôu; ØjRiQô ùNôpYÕ DiûU! BeÏ B²
F]dùLu] úYûX? B² BmU]jûR Åh¥tÏsú[
Lh¥ûYdL VôWôÛm Ø¥VôÕ! Fu @ÚQôNXu, Fu
@lTu Fuàs[jûRd ùLôsû[ ùLôiÓ ®hPôu!”
“EoÑt ß[m®Pô Õû]dLi PPe¡P
Üu]Z ûLdLôh PÚQô NXô!
G²kR Ü\dL ùUû]l©\ ¬ÝdL
®ÕÜ]d LZúLô YÚQôNXô!
LôkR ªÚm×úTôt LYokùRû] ®PôUt
LXkùRù]ô ¥ÚlTô VÚQôNXô!
72 c WUQ ®_Vm

Ït\Øt \ßjùRû]d ÏQUônl T¦jRôs
ÏÚÜÚ YôùVô° WÚQôNXô!
NôlTô Óuû]f NôokÕQ YôVôu
NôkRUônl úTôY ]ÚQôNXô!
ãÕùNn ùRuû]f úNô§Vô §²Ùu
ú_ô§ ÙÚdLôh PÚQôNXô!
Oô]ªp XôÕu ]ôûNVôt \[oY\
Oô]k ùR¬jRÚ [ÚQôNXô!
ûR¬V úUôÓØu ùUnVL SôPVôu
\hP¯k úR]Ú [ÚQôNXô!
ÅÓ®h ¼ojÕ[ ÅÓ×dÏl ûTVÜu
ÅÓLôh ¥û]VÚ [ÚQôNXô!
@ÚQô NX£Y @ÚQô NX£Y
@ÚQô NX£Y @ÚQôNXô!”
— (TLYôu)
Fuß AoYdL]ûX êh¥]ôu @mûUVlTu!
@ÚQôNXu U]jûR ÂojRôu! ûUkRu TÓÕVo
RkûR ùTôßlTú]ô! @ÚQôNXú] êfÑ! @K§uú\p
D«o úTôfÑ! ¿¬p @ªrjRlThPYu êfÑdÏ
§QßYÕúTôX, @ÚQôNXjûR Sô¥ DPú] ¡[mT
DߧÙt\ôu!
“¨j§ûWùNn Åh¥p ùSÚl×m ùTÚmTûPÙm
Øt±l ×\lThPôo Øt\júR – ©jRûWlúTôp
¨pùXuß ùNôu]ôÛ ¨tTúWô? @lT¥dLô
¦pXjûR ¿júRô ¬Vp×.”
@ÚQôNXm, @ÚQôNXm, @ÚQôNXm úNW
úYiÓm; @eúLúV @Y]¥«p Á[ôYô[ôL úYiÓm!
@iQôUûXûV úSôd¡ U]Yi¥ûV Ø¥d¡Vô«tß;
A]ôp BkR ÜPpêhûP ùNpX úYiÓúU! úYeLPWôUu
SPkÕ ùNpXúY Õ¦k§ÚlTôu, A]ôp, @lTu Ru
ûUkR²u R°W¥ @qY[Ü YÚkRd LôiTú]ô? IÚ
ãrf£ ùNnRôu! úYeLPWôUu @uß 12 U¦dÏ ªuNôWl
""BùRpXô ùUu]jÕdÏ?'' 73

TôPe LtLf ùNpX úYiÓùU] @iQ²Pm ùNôp-
@¥ùVÓjÕ ûYjRôu. @iQu @±Yô]ô Rm©«u
DߧûV? “A]ôp, ¸úZ ùTh¥«p HkÕ ìTôÙs[Õ;
@ûR ùVÓjÕd ùLôiÓúTôn Du Ts°d áPj§t
LÚúLÙs[ F]Õ Lpí¬«p NmT[jûRf ùNÛj§f ùNp”
Fuß LhPû[«hPôu. @Yú] úYeLPWôU²u
DߧûVj çi¥]ôu! @Õ T-dÏUôß @Yú] ùNXÜdÏl
TQØk RÚ¡\ôu. @iQu YôrL! @iQ]ô RkRôu?
@ÚQôNXú], NjRk RkRôu! @iQ]ô ÑPfÑPl
úT£]ôu? @ÚQôNXú], “D]d¡eùLu] úYûX! Yô
Fu²Pm” F]l ©¥j§ÝjRôu! áoU§Ùm, OôTLNd§Ùm
Ds[ úYeLPWôUú]ô TôPm T¥dLôÕ DÚùYÝÕk
RiPû] ùTt\ôu? BpûX, @ÚQôNXú] “Du YôrûY
IÚ LQØm BkR @tTl T¥l©p ÅQôdLôúR! F]Õ
@LiPôLôWl Ts°dáPj§p Fu UVjûRúV LiP±kÕ
DXL ÏÚYôL ®[eÏ” Fuß çi¥j RÓjRôhùLôiPôu!
@uß úYeLPWôUu ùSôkÕ YÚk§ FݧV ùT«u
BXdLQl TôPjûRÙm, Buß Oô]ØjûRl T§jR WUQ
YÚhL®ûVÙm úSoúSWôL ûYjÕl TôojRôp @ÚQôNXu
FjRûLV Oô]dLp®ûVj R]RÚûU ûUkRàdÏf
ùNôpXôUt ùNôp- ú_ô§ ¨û\YôÂkRôù]]l ×X]ôÏm.
R]Õ £t±«Pm ìTôn HkÕ ùTt\ôu. DPú] Dsú[
ùNu\ôu; DQûY @YNWUôL @s° VûPjRôu! IÚ
TûZV ùNuû] Wô_Rô²l TPjûRj §Úl©]ôu. @§p
®Ýl×Wm-LôhTô¥l TôûR ϱdLlTP®pûX. §i¥Y]úU
@RtLÚúLÙs[ Yi¥ ¨ûXVùUu ù\i¦]ôu. êuß
ìTôn @RtÏl úTôÕùU]d LÚ§]ôu. BWiÓ ìTôûVj
§Úl© ûYjÕ®hPôu. @YNWUôL IÚ L¥RjûRj ¾h¥
@jÕPu ûYjRôu; UÕûWûV DR±f ùNuß ®hPôu!
Fu] SôQVm! Fu] ùTôÚ[ôûN«uûU!
74 c WUQ ®_Vm

“FuúTôÛk ¾]ûW «u×\d LôjÕ ¿
ùVkSôÞm YôrkRÚ [ÚQôNXô!
ÁLôU ²pXôUp UôLôt \ûXLX
UôLôUt LôjRÚ [ÚQôNXô!
ûTeùLô¥ VôSôu Tt±u± YôPôUt
TtßdúLô PôndLô YÚQôNXô!
@ÚQô NX£Y @ÚQô NX£Y
@ÚQôNX£Y @ÚQôNXô!”
úYeLPWôUu U]m @ÚQôNXm ùNuß®hPÕ.
N²d¡ZûU TLp 12 U¦dÏ ÅhûP®hÓ Yi¥
¨ûXVj§tÏ ®ûWkRôu. YZdLUôL, 12 U¦dÏ Yi¥
YkÕ úNÚm; @uß @Õ Buàm RôURUôLúY YkRÕ!
BÕÜm @ÚQôNXu ÄûXúV! ìTôn 2 - 13 - 0 -dÏ
§i¥Y]j§tÏf ºhÓ Yôe¡, Á§ 3 -@QôdLû[
Ø¥jÕd ùLôiÓ Yi¥«p DPtÑûUûVl úTôhÓ
§Vô]jRUokRôu. DPp A®WRj§p ®ûW¡u\Õ;
Yi¥ “£Y, £Y” Fuß D«ojÕf ùNp¡\Õ.
û N R u V Ú d Ï d LiQu ÁÕ ©\kR @uúT
úYeLPWôUàdÏ @ÚQôNXj§uÁÕ ©\kRÕ! T¥l×,
DjúVôLm, ùTiÓ, ©sû[ ùVuß TkR êhûPûVl
ùTÚdLôUp @lTu Ru ûUkRû]d LhP®rjÕj
Ru ÑjR ØdR ¨jV ú_ô§«uTj§t LûZjÕf
ùNp¡\ôu!
©sû[ J¥lúTôn®hPôu! £±V RLlT]ôo
úRÓ¡\ôo! RûUVu úRÓ¡\ôu! Ø¥®p IÚ L¥RØm
@RàPu BWiÓ ìTôÙm @LlThP]. L¥RjûRd
LiÓ @û]YÚk §ûLd¡u\]o! @§p Ds[ùRu]?
“ Sôu Fu RLlT]ôûWj úR¥dùLôiÓ
@YÚûPV DjRW®uT¥ Bq®PjûR®hÓd
¡[m©®húPu. BÕ SpX Lô¬Vj§pRôu ©WúY£j
§Úd¡\Õ. AûLVôp BkRd Lô¬Vj§tÏ IÚYÚm
®N]lTPúYiPôm. BûRl TôolTRtLôL TQØm
""BùRpXô ùUu]jÕdÏ?'' 75

ùNXÜ ùNnV úYiPôm.
Du NmT[jûR Buàm ùNÛjR
®pûX. ì. 2 BúRôÓáP BÚd¡\Õ. ]
BlT¥dÏ,

BdL¥Rm Bußm cWUQôfWUj§p LiQô¥
úTôhÓ ûYdLlTh¥ÚlTûRd LôQXôm. @uT²u
U]¨ûXûVÙm TdÏYjûRÙm ®[dL BdL¥RúU
LiQô¥! ûLùVÝj§pûX Ø¥®p! ùTtú\ôo ùLôÓjR
ùTVûWÙm úRLô©Uô]júRôÓ Õ\kRôu! ùTVo Y¥Yt\
ùYôÚ ùTôÚú[ Rô]ô]ô]uú\ô! Rôn, RûUVu, Rm©,
D\®]o, ÅÓ, Ñt\m F§úXàm Ntßm Tt±ÚkRRô!
×jRàdÏd Lô]Lg ùNpX Uô°ûLd LRÜLs
Y¯®hPÕúTôX, @ÚQôNXm Ru ûUkRu Y¯ûVl
TXYôt\ôàm ®[d¡ ûYj§ÚkRÕ. LôkRm
@eúLÙs[Õ. @Õ Y-k§Ýd¡\Õ. ÅhúPôo
úRÓYúWùVuß UVe¡]ô]ô? ùR¬VôRî¬p,
TQتu± FlT¥l ©ûZlTùRuú\e¡]ô]ô?
ÅhúPôo úRÓYôùWu±We¡úV Rôu ùNpYûRd ϱjÕ
ûYjÕf ùNu\ôu! @YoLû[j ûR¬VlTÓjÕ¡\ôu!
"BÕ StLô¬V' ùUuß U¡r®d¡\ôu. R]Õ SôQVjûRd
LôhP BWiÓ ìTôn SôQVjûRÙm DPu ûYjRôu!
@¡X ©RôûYúV Sô¥f ùNp¡ú\ù]] Üߧ áß¡\ôu!
Ruû]j úRP ÅiùNXÜ ùNnV úYiÓY§pûX
ùVußm ϱl©Ó¡\ôu. BûYùVpXôm @YàûPV
Suù]± ùVôÝdLjûRd LôhÓ¡u\]. BWiPôYRôLj
R]Õ @jVôjUl T£ûVj ùR¬®d¡\ôu! RkûR
«ÚlTÕ DߧlThPÕ. @YúW Ruû] @ûZjRôo.
AR-u ùNp¡ú\u! RkûRûV VûPúYu! DX¡tÏm
@YûWd LôhÓúYù]uàm AuUùYt±ÙߧûVd
ûLdùLôiPôu! BkR @jVôjU ¾Wm ªLÜm @¬VÕ.
Buù]ôuß ØRuûUVôLd ϱdLjRdLÕ. ØRp
76 c WUQ ®_Vm

Yôd¡Vj§p, “ "Sôu' Bq®PjûR ®hÓd ¡[m©
®húPu.” BkR "Sôu' @ÓjR Yôd¡Vj§úXúV "BÕ'
Yô¡\Õ. “ BeÏ Åh¥Ûs[ UhÓm "Sôu' Fuàm
@LkûR ãrkÕs[Õ. Be¡ÚdÏ UhÓm @LkûR
YôrÜ, "úRLm Sôu' Fuàm UôV YôrÜ! Fu RkûR
AiPYû]j úR¥f ùNp¡ú\u. @Yu Fuû]
VûZjRÕm BkR @©Uô] ÅÓ úTô«tß. Sôu @Yàh
LûWkúRu. BfNPXm _PúU. Sôu Fu ùRnYj
RkûR«u TeÏ. ùNpYÕ DPp, "BÕ' Sôu Fuàm
ùUnlùTôÚs AuUô, GtL]úY, Fu RkûR«u ûL«p
®[eÏ¡\Õ; B² BqÜPp, D«o U]m FpXôm @Yu
ùTôßl×. Uû]úVôúW! BqÜPûXj úRPl TQm
ùNXY¯dL úYiPô. AiPYû]úV Dsú[
úRÓeLs. BÕ SpX Lô¬Vj§pRôu ×ÏkÕs[Õ.
¿eLÞm DPp YôrÜ ùUnùV] UVe¡ ÅQôLôUp,
@lTû]j úRÓeLs! ” Fu\uú\ô Dßj§f ùNu\ôu.
ìTôn BWiûPd ϱl©ÓmúTôÕm, "Sôu' FuT§pûX,
ùYÏ @XzVUôL @kR _PUô] TQm BÚd¡\Õ F]d
á\lThÓs[Õ. Sôu BÕYô¡, Ø¥®p BÕÜm
ûLùVÝj§u± Uû\kÕ®hPÕ! FpXôm ¨odÏQm!
Fuú] T§ú]Ý YVÕ Bû[O²u (BpûX, Oô]d
¡ZY²u) T¬TdÏYm! çXYôrÜ, U]YôrÜ,
®gOô]m, Nf£Rô]kRm, Õ¬Vô¾Rm Fu\ HkÕ YôrÜl
T¥Ls ìTôn HkûRd ϱd¡u\]. @Yt±p çXU]
YôrûY ÅhúPôÓ I¯jÕ®hÓ, Oô]ô]kRj Õ¬Vô¾R
YôrÜ êuû\ÙúU @uTu ûLdùLôiÓ ×\lThPôu.
BûRVôW±Yôo? @àT®júRôúW. IÚ Øû\ BkR
AuUùYÝf£ ©\kRôp, @Õ @ûQVôÕ ÑPo
®húPôeÏUuú\ô? @§Ûm @lT]uú\ô R]Õ
@ÚhúNô§«uTôp ©sû[ûV VûZd¡u\ôu!
""BùRpXô ùUu]jÕdÏ?'' 77

“Rô]ô] RuUVúU VpXô ùXôuû\j
RûXùVÓdL ùYôhPôÕ; RûXlThPôeúL
úTô]ôÛe LoléW ¾Tm úTôXl
úTôùVô°lT RpXôÕ ×XmúY ±u\ôm
Oô]Lô Wj§ù]ôÓ úOV Ut\
OôÕÚÜ SÝYôUp SÝ® ¨tÏm
A]ôÛ ªRuùTÚûU ùVYodLôo ùNôpYôo?
@ÕYô]ô XÕYôY WÕúY ùNôpÛm.”

A A A
14. @ÚQôNX Vôj§ûW
"Bû\Y²Pm Sm©dûL ûYd¡ú\u. T\ûY Ru
UûXdùL]l T\kÕúTô' ùYuß Fu AjUôÜdÏ ¿
FeM]m ùNôpYôn?
(Rôŧu Ne¸Rm: 11)
AûLVôp FûRÙiúTôm, FûRl TÚÏúYôùUuß
DeLs D«ÚdLôLÜm, FûRÙÓlúTôùUuß DeLs
DPÛdLôLÜm LYûXlTPô§ÚeL ù[uß DeLÞdÏf
ùNôpÛ¡ú\u; DQ®Ûm D«Úm, DûP«àm DPÛm
£\kR]Yuú\ô?
Yô]l T\ûYLû[l TôÚeLs; @ûY
®ûRlTÕªpûX, @ßlTÕªpûX, L[g£VeL°t
úNolTÕªpûX; F²àm @ûYLû[Ùm DeLs
TWU©Rô EhÓ¡\ôo. @ûYLû[l Tôod¡Ûm ¿eLs
ªLf £\kRYoLs @uú\ô? DeL°p LYûX«]ôp
FYu Ru DÚûY IÚ ØZm DVojR YpXYu?
AûPdLôLÜm ¿eLs LYûXlTÓYúRu? LôhÓ
UXoLs FlT¥ Y[o¡u\], LÚÕeLs; @ûY
DûZlTÕªpûX, ètTÕªpûX.
F²àm ºúWôe¡V N ô X U u áP @ûYL°p
Iuû\lúTôp @¦kR§pûX Fuß DeLÞdÏf
ùNôpÛ¡ú\u.
@tT ®ÑYô£Lú[! Bu±-ÚkÕ Sôû[ @Ól©p
úTôÓm LôhÓl ×pÛdÏ Bû\Yu Bq®Rm DÓj§]ôp
DeLû[ Buàm £\lTôL DÓjR UôhPô]ô!
AûLVôp FûR DiúTôm, FûRl TÚÏúYôm,
FûR DÓlúTôm Fuß LYûXlTPô§ÚeLs.
(BûYLû[ ùVpXôm APmTWl©¬VoLs
@YôÜ¡\ôoLs.) BlùTôÚsLù[pXôm DeLÞdÏj
úRûY FuTûR DeLs TWU©Rô @±Yôo. ØRXôYÕ,
@ÚQôNX Vôj§ûW 79

LPÜ[WûNÙm @Yo @\jûRÙm úRÓeLs; ©\Ï
BûYùVpXôm RôúU YkÕ úNÚm.
AûLVôp Sôû[d LYûX úYiPôm! Sôû[d
Lô¬Vm @ÕúY SPdÏm. – (UjúRÙ: 6)
GÑSôR¬u @ØRùUô¯ BÕúY! BûRd ùLôiúP
Sôm @uTû]j ùRôPokÕ TôolúTôm; Bj§ÚYôdÏ
FmUhÓm DiûUùVuTûRÙm LôiúTôm.
AûN , Ttß, @©Uô]m, êhûP, Ø¥fÑ,
FÕܪu±, @uTu Yi¥«p IÚ êûX«p
§Vô]j§ XôrkÕ®hPôu. Sôû[d LYûX
@YàdúLÕ? FdLYûXÙm GÕ? @Yu Vôo? @Yû]
Vôo SPj§f ùNpYÕ? úRôu\ôj ÕûQVô]
ú_ô§UûXVuú\ô @Yû] @u©XûQjÕd ùLôiÓ
ùNp¡u\Õ! “ @ Ú Q ô N X £ Y ! @ Ú Q ô N X £ Y ”
Fuàm BRV v×WQjÕPu ®i¦p ÑRkRWUôLf
ùNpÛm Yô]mTô¥úTôX Oô]Yô²t T\kÕ ùNp¡\ôu
@uTu! EodÏÚ®dÏ EhÓúYôu Vôo? @p-dÏ
DÓjÕúYôu Vôo? @WN²u ùTôu]¦úVàm
@qY[Ü LmÀW Øt±Úd¡\Rô? FpXôm TWUôjUôYô]
TWU©Rô Yuú\ô Ru²fûNlT¥ ùNn¡\ôu. “ @Yu
ùNVp SPdLhÓm” Fuú\ @uTu §Vô]jRUokRôu.
FiÔúYôo SXjûR «û\Yú] VÚsYôu.
@uTàdLÚ¡-ÚdÏm ©WVô¦Ls êhûPÙm
ùTh¥Ùm LfNk§LÞg ãZ, Fuù]u]úYô
úTÑ¡u\]o. Yi¥ ùNpÛm Y¯úV TÑeLôh£Ls
FjRû]úVô ùRuTÓ¡u\]. FRû]Ùm JWôÕ, @k§
UôûX«p ÅPûPkR £hÓdÏÚ® úTôX BgOô]l×s
@UokÕs[Õ. LYof£ªÏ §iÓdLp úLôhûPáP
@Yu LY]jûRd LYW®pûX. @LjûR SôÓúYôu
×\jûR ®ÚmTôu! Yi¥«p Rô¥ SûWjÕ YVÕ Ø§okR
BvXôªV ùU[p® IÚYo ULôuL°u YWXôß,
80 c WUQ ®_Vm

DTúRNeLû[l Tt±l ©WVô¦LÞdÏf ùNôp-d
ùLôi¥Úd¡\ôo. TdLj§p ÑÚhÓl TPXØm, ºhÓd
LfúN¬Ùm, Ym×m, ÅÔªu± BjRûLV SpÛûWLÞm
StúNodûLÙm BÚdLlùTt\Õm @ÚQôNXu
@ÚhùNVúX! A]ôp, @qÜûWLû[dáPd LY²VôÕ
BÚ®û]ùVôl×m UXT¬TôLØm ùTt\ @uTu,
Ruû]j Rôú] UÚ®VYôß, ¨xlWTgN]ô «Úd¡\ôu!
Yi¥f ºh¥p FݧV Eo YÚUhÓm @lT¥úV
«ÚlTôu! §i¥Y]úU ùNu±ÚlTôu; ©\ûWd
úLhLÜm áfNm; AR-u @lTú] BeÏjÕûQ
׬¡\ôu. LûR ùNôp-d ùLôi¥ÚdÏm ùU[p®
§¼ùWuß BkR @kRQ @ZLû]d Lôi¡\ôu.
ùU[p®:– ÑYôª! FeÏ ùNpYÕ?
@uTu:– §ÚYiQôUûX.
ùU[p®:– Sôàm @eúLúV ùNp¡ú\u.
@uTu:– Fu]! §ÚYiQôUûXdLô?
ùU[p®:– BpûX! @RtÏ Øk§V ¨ûXVjRtÏ.
@uTu:– @Õ FÕ?
ùU[p®:– §ÚdúLô®ío;
@uTu:– @lT¥Vô]ôp §ÚYiQôUûXdÏ
W«p úTô¡\Rô?
ùU[p®:– HV! ¿o §ÚYiQôUûX úTôYÕ ªL
®kûRVô «Úd¡\úR! A]ôp ¿o FkR EÚdÏ ºhÓ
Yôe¡Éo!
@uTu:– §i¥Y]m.
ù U [ p ® :– HVô! ¿o §i¥Y]g ùNpXúY
úYiPôm. ®Ýl×Wj§-\e¡j §ÚYiQôUûXdÏ
Yi¥ Uô\ úYiÓm.
úRôu\ôjÕûQúV BkR BvXôªVl ùT¬úVô¬u
êXm BfùNn§ûV, DX¡Vp @±VôR TôXàdÏ
@±®jRÕ. @ûRV±kÕ ùLôiÓ ÁiÓk R]dÏsú[
@ÚQôNX Vôj§ûW 81

ArkRôu. T£ RôLØm U\kRôu. §Úf£ _e`²p
T£ùVÓdL @ûWVQôÜdÏ BWiÓ úT¬lTZm Yôe¡
Iuû\f Nôl©hPÜPu T£ VPe¡®hPÕ. BÕÜm
@§NVúU! BWiÓúYû[ NôlTôÓ, TûZVÕ,
BûPúYû[ VôRô«àm – BqY[Ü Nôl©Óm
Yô-TàdÏ IÚ TZj§p T£VPe¡VÕm ®VlúT!
ûT©s ùUô¯YÕ Nj§Vm:-
“ Sôú] A®dÏQÜ (úNR] ÜQÜ)! Fu²Pm
YÚúYôu T£Vôp YÚkRôu; Fuû] Sm©úVôu
RôLjRôp R®Vôu ” Fuß áßm §ÚYôd¡t ¡QeL,
@lT²Pm ®ûWkÕ ùLôi¥ÚdÏm @uTàdÏ U]lT£,
SûNlT£ ùVôuߪpûX; Y«tßl T£Ùm IÚ TZjÕPu
@Pe¡®hPÕ. Yô£ VPe¡]ôp Y«ß UPeÏm.
D\dLØm BpûX. ®¯lúT Ù\dLm; D\dLúU ®¯l×.
“@gÑ UPe¡ V±úYô ¥ÚkR©u
ÕgÑY §pûX ÙPm×.”
Atù\ôÝdLôLj §Vô]m ùNuß ùLôi¥Úd¡\Õ.
“ @jûRj §uß @eúL «ÚdÏm ” ¨ûXdLuú\ô
@uT²u ËYS§ @ûU§VôL ®ûW¡\Õ.!
®Ýl×Wm YkRÕ. @uTu B\e¡]ôu Y¯
Sô¥]ôu. úYù\ôÚYûWd úLhLÜm áfNm; AiPYu
®hPÕ Y¯ùV]j Õ¦kÕ SPkRôu. Y¯Lôh¥j
çiL°p UômTZlThÓ Fuù\ݧ«ÚkRÕ;
§ÚYiQôUûXûVd LôúQôm. T£ûVj R¦dL
Di¥fNôûXdÏh ×ÏkRôu. NôlTôÓ SiTL-pRôu
¡ûPdÏùU]d LûPdLôWu ùNôu]ôu. @ÕÜm
N¬Rôù]uß Ruàsú[ ëßm @ØRÜQûY VÚk§
NUô§«p Eu±]ôu. Uj§Vô] NôlTôÓ A]Õ;
LûPdLôWu Tôp Y¥Ùm @Ús ØLØm, LôoÏZÛm,
I°dLiÔm, Lô§p ReLd LÓdLà ªXÏm
BqYZLû]d LiÓ ®VkRôu.
82 c WUQ ®_Vm

LûPdLôWu:– @lTô! Du²Pm FqY[Ü
BÚd¡\Õ?
@uTu:– BWiPûW VQô.
LûPdLôWu:– ¿úV VûR ûYjÕdùLôs.
BÕ @lT²u Utù\ôÚ ÄûX. @kR 2½ @Qô
NôlTôh¥tÏm úTôRôÕ; @ûRÙm LûPdLôWu Yôe¡d
ùLôi¥ÚkRôp UômTZlTh¥tÏj RSVu SPdLYuú\ô
úS¬Óm! AR-u Ru LÚûQûV ÁiÓm AiPYu
Lôh¥]ôu.
@uTu 2-@Qô®tÏf ºhÓ Yôe¡ A®WRj§p
@úR UôûX UômTZlThÓ ùNu\ôu. @e¡ÚkÕ
§ÚYiQôUûXdÏ SPkÕ ùNpXúY Õ¦kRôu.
ùSÓkçWm SPkR±VôR úNV¥L[ôp ùYn«-p 10-ûUp
SPkÕ @û\V¦ SpíûWf úNokRôu. @eÏ IÚ
UûXÙm úLô®Ûk ùRuThPÕ. úLô«p YôN-p
Lôj§ÚkRôu; LRÜ §\kRÕ; Dsú[ ×ÏkRôu; IÚ
®[dÏ ªàd¡Óm UiPTj§p §Vô]j§p ArkRôu!
IÚ @§NVm SPkRÕ! T°fùN]ùYôÚ ú_ô§ FeÏm
¨û\Vd LiPôu. Uú]ôXVUûPkR ®gOô²LÞdÏ
BkR ú_ô§ Liê¥ BÚdÏmúTôÕ LôiTÕiÓ.
F²àm, BlT¥l T°f£hÓ Uû\kRÕ Dsú[
@NXUô«ÚdÏm @ÚQ ú_ô§úV! “ ûUkRú], Sôu
BÚd¡ú\u; TVlTPôúR! Duû] SPj§ Fu Åh¥tÏd
ùLôiÓ YÚ¡ú\u ” Fuß @lTu I°Lôh¥]ôu.
@uTu @§NVjRôu! LolTdÚLjûR úSôd¡]ôu. @eÏ
@jRûLV ùYô°«pûX; ®dWLØm @lT¥úV
LpXô«ÚkRÕ. ÁiÓm R]dÏsú[ VôrkRôu;
@ûNYt±ÚkRôu. “VôWÕ UiPTj§p?” Fuß úLô«p
ÑVmTô¡ á®]ôu. “ùY°«t ùNp; éhP úYiÓm”
Fu\ôu. @uTu £±Õ @u]m úLhPôu. “BeúL
NôlTôùPôuߪpûX” Fuß L\ôWôÙûWjRôu ÑVmTô¡.
@ÚQôNX Vôj§ûW 83

“Sôu BeúL Re¡ «ÚdLhÓUô?” Fu\ôu @uTu.
“ Ø¥VúY Ø¥VôÕ; BeÏ IÚYûWÙm ReL
®ÓY§pûX ” Fuß ùYhùPôuß Õi¥WiPônl
úT£]ôu ÑVmTô¡. BÕÜm @ÚûQVlTu úNôRû]úV!
@Yú] @uTû]d LÓkRYj§tÏl T«tß®d¡\ôu!
“ @uTú] IÚ Lh¥tÏhThP BPm D]dùLRtÏ?
ÑRkRWUô] BPj§-Ú; YkRûRÙiÔ! IÚYûWÙm
úLhLôúR, AiPYu Sôu BÚd¡ú\u; Du T£ Fu
T£” FuTÕ úTô-ÚkRÕ @kRf NkRolTm.
@uTu @YÚPu Aß ToXôeÏLs (£ßLp) SPkÕ
¸ÝÚdÏ YkRôu; @eÏ ÅWhúPfYWo AXVm
×ÏkRôu; ThPo éû_ ùNnVj ùRôPe¡]ôo; @uTàm
§Vô]UXWôp BRVd úLô«Xôû] Y¯TP Dsú[
ArkÕ®hPôu. éû_ Ø¥kRÕm ThPo FÝl©]ôo.
@uTu £±Õ DQÜ úLhPôu; TôolT]u UßjRôu.
TdLj§-ÚkR úU[LôWu BkR ÑjRôuUôûY úSôd¡]ôu;
“Fu TeûL BYÚdÏd ùLôÓjÕ ®ÓeLû[Vô” Fuß
T¬kÕ ùNôu]ôu. NôRm ¡ûPjRÕ. BÕÜm
@iQôUûXVôu ÄûXúV! “ ûUkRú], ¿ Õ\®;
F]dLôL @û]jûRÙm ¿jRYu; D]dÏ Nô§UR
úYtßûU«pûX; ©WôUQ²P ªpXôR BWdLjûRÙm
@uûTÙm IÚ úU[LôW²Pm LiPôVuú\ô! @uúT
Sôu! FeúL BWdLØs[úRô @eúL Sôàsú[u; D]dÏ
Vôo DQÜ ùLôÓjRôÛm T£dÏf Nôl©Ó ” Fuß
@iQôUûXVôo ûUkRàdÏl ×Lh¥]ôo úTôÛm!
“Fuû] Sm©V @uTû]l Th¥² úTôPUôhúPu ”
Fuß Øuú] Õ¦Üßj§]ôo úTôÛm! NôRjûR FÓjÕd
ùLôiÓ @uTu @Ú¡Ûs[ IÚ Nôv§¬Vôo ÅÓ ùNuß
RôLj§tÏ ¿o úLhPôu. BWÜ 9 U¦«ÚdÏm; Ri½o
ùLôQoYRtÏs DsÞ\e¡ @j çdLjÕPú]úV, úRL
U\§Vôn SPkÕ ÅrkÕ ®hPôu HVu. ®¯jÕl
84 c WUQ ®_Vm

TôodûL«p Øuú] @Yu ¨u\ ®Pj§úX«u±j
Rs°úV Årk§Úd¡\ôu; Ñt± _]eLs á¥]o;
@§N«jR]o. ©u× @uTu ¸úZ £R± ®hP
@u]jÕPu £±Õ ¿WÚk§j Ruàs ArkÕ ®hPôu!
@ÓjR Sôs (31-08-1896) úLôÏXôxPª, LiQu
©\kR Sôs. §ÚYiQôUûX Buàm 20-ûUp BÚd¡\Õ;
T£ RôLm úU-hPÕ. Yi¥«t ùNpúYôùU²p
TQªpûX; DPú] Ru Lô§-ÚkR LÓdLû] @PÏ
ûYjÕl TQm ùTtßf ùNpX Üߧ éiPôu. Ds
®YLôWg ùNnTYu ùY° ®YLôW U±Vôu. IÚ
Åh¥tÏf ùNu\ôu; @Ru RûXYo ØjÕ¡ÚxQ
TôLYRo. T£ ùVu\ôu; @uTû] TôLYRo
Dsú[Vàl©f Nôl©Pf ùNôu]ôo. BpXd ¡Zj§,
¡ÚxQ _Vk§Vuß úLôTôXû]l úTôXúY YkR
BkRjúR_v®ûV BuTUôL AR¬jÕ BûX ¨û\V
DQ®hPôs. @uTu IÚ ©¥ Nôl©hPÕm Y«ß
¨Wm©®hPÕ! “ûUkR! ¿ T£ RôLjûRl ùTôßjÕùYpX
úYiÓm ¨jVúNRSu ¿! D]dÏl T£«pûX; Sô]uú\ô
Duàs ¨û\kÕsú[u; Bf£ß©¥ Vu]m Du T£ûV
¿dL®pûX; Fußm ¨û\Yô] Sôu Duàsú[
NkÕx¥VôL ®ÚlT§]ôpRôu Du T£ ¿e¡tß;
Fu]Úú[ Ù]dÏQÜ ” Fuß @ÚQôNXu
¨û]l×ßjÕ¡\ôu.
ûTVu TôLYR¬Pm “ ×ûW¾okR SuûU TVdÏm ”
IÚ YônûU ùNôu]ôu.
“Fu êhûP RY±®hPÕ; Eo ùNpXl TQªpûX;
BkRd LÓdLû] ûYjÕd ùLôiÓ ì. 4 RkRôp EolúTônf
úNoúYu” Fu\ôu. TôLYRo LÓdLû]l TôojRôo; ReLd
LÓdLu; SpX ¿úWôhP Øs[ BWj§]m ùTôÚk§VÕ; ì.
20 U§dLXôm; ì. 4 RôWô[UôLd ùLôÓjÕ®PXôùUuß ì.
4 ùLôÓjÕd LÓdLû] @PÏùTtßl ©\Ï ÁhTRtLôLj
@ÚQôNX Vôj§ûW 85

Ru ®XôNjûRÙm ùLôÓjRôo. @§§úRYû] Y¯TÓR-p
ªLÜm £WjûRÙs[ ÅhPuû] UjVô]m SpX ÜQY°jÕ
@àl×múTôÕ, ¡ÚxQ ¨úYR] UôÏØuúT BkR
Oô]dLiQàdÏ B²V TbQeLû[ IÚ
ùTôhPQeLh¥d ùLôÓjRàl©]ôs. LÓdLû] ÁhL
YÚYRôL @uTu DûWjÕ Á[ôYô[ônf ùNu\ôu; A]ôp
@l×\m úTô]Õm ºhûPd ¡¯jùR±kÕ ®hPôu. @uTu
@iQôUûXûVd LôR-jÕf ùNu\ôú]ùVô¯V @PÏ
®VôTôWjûRf £±Õm LÚR®pûX! BWÜ Yi¥
¨ûXVj§Û\e¡, LôûX (01-09-1896) 4-@QôÜdÏf ºhÓ
Yôe¡ Yi¥úV±, Ru @lTu @ÚQôNúXNàûPV
§ÚUô°ûLûVd L¥§t ùNu\ûPkRôu!
@uT²u @iQôUûX Vôj§ûWdÏf
û N R u V o V ô j § û W û V ú V Il©PXôm; @iQô
UûXVôûW @uTu R¬£jRÕm, ûNRuVo _LkSôRû]j
R¬£jR AúYNd Lôh£úV úTôu\Õ. A]ôp, @uTu
×\f úNhûPL[ôp AÓYÕm TôÓYÕm AúYNe
ùLôiPôÓYÕªu±, FÓjRÕúU ªL Üu]RUô]
T W T d § ùVnRl ùTt\Õ, DX¡úXúV BûQVt\
£j§VôÏm; “lWôwOoLs, YôdûL U]j§Ûm, U]jûR
×j§«Ûm, ×j§ûV AjUô®Ûm, @ûR lWyUj§Ûm
ArjR úYiÓm ” Fuàm LúPôT¨`j§u AlR
Yôd¡tÏ BXdLôL @uTu @lTu ÅhûP VûPkRôu.
¨uû] ¨û]dL ¨û]dLÜs [u×
¨û]lûT ÙÚdÏûRúV!
Duû] ÙûWdL ÜûWdLÜs °uT
ÜR§* ùTÚÏûRúV!
Duû] ÙQW ÜQW Ü[fÑL
úUôe¡l TWÜûRúV!

* DR§#LPp
86 c WUQ ®_Vm

Du]± ùYuà ù[ô°W ùYô°W
ùYô°UV UôÏûRúV!
Fuû]d LûWdLd LûWdLÜu ]u©²
ùXpXôùUôu \ôÏûRúV!
Ruû]d ùLôÓdLd ùLôÓdLf NL_
^Uô§ X«dÏûRúV!
Duû]d LXdL Ü[j§² ÛhùTôÚ
Þs[Re Ïs[T¥
Fuû]d LXkÕùLôi ùPuUVk RuUV
ùUuTûRd LôhÓûRúV

c WUQ ®_Vm
TdÏY LôiPm Øt±tß.
3. úVôLvYWôwV LôiPm
UûX«à UôiúT! Yô²àm ®¬úY!
Y]l©²t £¬j§Ó Y[úU!
@ûXYß NôkR YÚhLPt ùTÚdúL!
VkRWf ÑPoL° ù]ô°úV!
¨ûXùTß ØRúX! ØRtùTÚ ¨ûXúV!
¨W§N Vô]kR YØúR!
RûXÙß NL_j RuUV YôrúY!
^f£Rô ]kRú] NWQm!
15. @ÚQôNX£Ym
@j¬_ô ÚRm lÚaj (úYRm)
UûX«àiûU ªLl ùT¬Õ.
DXùLXôm úLô«p; Yôù]Xôm áûW; Áù]Xôm
éY¦; ã¬Vu LoléW ¾TôWôRû]; ùRu\p ®£±;
úULl TPXeLs ®R®R UôûXLs; UôNt\ ùRs[Ú®
@©úPL ¿o; AjUOô]m úTôXÜVokÕ, RuUVj§
íu±V úVô¡Vo úTôX DߧVôL ¨fNX ¨j§V
¨o®LpTUôn ÑjR NôkRjÕPu I°Úm £Y Y¥úYVôm
@ÚQ¡¬; @\úYôo, Õ\úYôo, @uTWû]YodÏm
úYi¥V Nôk§¨û\ ùYuàm ê-ûL BeúL Y[o¡\Õ!
BeÏ YkRYo DPú] BûRúV LôiTo. LiPÕm,
“Sô]ôo ùR¬ÙUô? ¿ Vôo F] ®Nô¬; Sô]ôùW] @±Yôn!
BeúL Yô. úVôL¨§ Fu²PØs[Õ; Fu ÏûLL°p
Nd§l ùTôÚÞs[Õ; LQd¡Xô ètL[ôp D]dÏ NôkR
ùUnRôÕ! ùY° ®`VôNd§L[ôÛm, úTRÜXLl
TtßdL[ôÛm, LPj§t N-dÏe LÚjRôÛm, _ô§, URm,
Nôv§Wm, ANôWm BYt\ôÛm D]dÏ DiûU
×XlTPôÕ. DTúRNm, _Tm, JUm, éû_, N¬ûV, ¡¬ûV,
RXVôj§ûW FûYÙm úYiPô! Fuû]l Tôo! D]Õ
Ds[ UXûWl Tt±V Ttû\ VLt± Fu]¥«p ûY.
BRVUôm ÏûLdÏs Ds[ ùTôÚ[ôm Sôu
Ds[T¥Ùsú[u! Fuû]V±YúR DjRU £j§; Sôú]
NeLWu, @ÚQ¡¬úVô¡; Fuú]ôÓ GLUô«Ú! Sôú] ¿
ùV]l Tôo! "£úYôam, ÑjúRôam' Fuß §Vô²!
Oô]d LiQôt Tôo; Duû] Sôù]]úY LôiTôn.
@û]jûRÙm F]Õ RuUVj§u £uUVUôLúY
TôolTôn. U]jûR UjûRl úTôXf N-dL®PôúR.
@ûRj Ru²ûX«p ûYjÕ ¨fNXUô«Ú. DX¡u
ÑLÕdL SôPLeLÞdÏd úLYXm Nôh£Vô «Ú.
@ÚQôNX£Ym 89

¨xlWTgNjûR ¨û]; ÑjR ¨ûX ¨t\úX Ød§; @fNm,
BfûN BWiûPÙm ®XdÏ; Oô]j§p EdLeùLôs;
BeúL Yô; Nôk§ Du ùNôìTúU” Fuß @iQôUûX
úTNôUt úT£ Øu²tûL«p FYu U]kRôu BkR LmÀW
@àTYj§p Á[ôYô[ôn CÓTPôÕ! BÕ LpXpX; BÕ
@uTo U]ûR AjUô]kRj§t ¡ÝdÏm LôkR Nd§!
GÕùTôÚ ù[eÏ[ ùRUdLÚ¡ XôúUô
ú_ô§ùV] êÕX¡t ù\ôiPWûX ¡u\ôo
A§VÚ ÷NX UUokÕ[ UUokRôn
CÕùTôÚ ÇÕùTôÚ ù[ußYûL VôYôo.
@¬Ùm @Vàm BRu @¥Ø¥ LôQôWô«]o Fuàm
×WôQYWXôt±u DhùTôÚs VôÕ? úUL UiPXjûRj
Rôi¥ ALôVd LlTp T\d¡\Õ; AZj úRôi¥V Uô¯ú]ô
(Maginot) @WûQÙm Vk§W ÀWe¡ ©[kùR±¡\Õ – BkRd
LôXm. BúRô NôRôWQUôL FpúXôÚm G±f ùNpÛm
BdÏu±u Ø¥ûVl ©WmUô LôQ®pûX; @Ru @¥ûVj
§ÚUôp @[dL®pûX Fu\ôp £¬lTo. BkR @¥Ø¥
úR¥V LûRûVd ùLôiÓ ûNY-ûYQYo @¥R¥«p
B\eLúYi¥V§pûX. @Ru RjÕYl ùTôÚú[ úYß.
RjÕYjûRúV Tt±f ùNpúYôm. IúW ùTôÚs – RLWôLôVl
ùTôÚs – @û]jÕ Uô«Úd¡\Õ; ALôNm lWyUNÃWm;
@Õ Nd§; HkùRô¯pLû[Ùm @ÕúY HkÕ ®é§Yô«Xôn
SPjÕ¡\Õ. @LkûRVôp RuUVl ùTôÚû[ V±VôR
£Úx¥ Nd§Ùm v§§ Nd§Ùm Rôu\ôú] ùT¬ùR]j
RÚd¡]; Ø¥®p RuUVUô] ú_ô§l ùTôÚs ®iÔm
UiÔm @[ô®¨tûL«p, “Sôu” Fuàm @LeLôWjRôp
U]j§t L§T§Vô] v§§ Nd§ @Ru AZjûRd LôQ
Ø¥k§XÕ; @kRd LWQj§]¥«t ùNußùNuß
LiÓLiÓ, LiP]Yt± ùXpXôm DiûU ×XlTPôÕ
úRôtß, TWmùTôÚs Øu YQe¡VÕ; @_TôUk§W
ùUuàm @u]j§úX±, SôUìTeLû[l TûPdÏm
90 c WUQ ®_Vm

YôdÏ, AwOôNdLWj§t ÏVokÕ ùNuße LôQôÕ, @eÏ
U]fNôh£ “Vôu LôQ®pûX ” ùVußûWjÕm,
LiúPù]]l ùTôn ùNôp-VÕ; LiPÕm, ùNôu]Õm
ùTôn! LiP]ùYpXôm “@pX” Fuß LiPû] ùNnÕ,
@LeLôWlTôZtß ªg£V Ru²ZlúT ùUn; AiúP
@ÚQôNXm ¨fNXUôn ¨o®LôWUôÙs[Õ. BÕúY
úRú_ô-eLj§u DiûU; BûR ¨û]dLúY Ød§
TVdÏm. BjçXúU Ïuß; U]úU @Lu\ Tôj§Wm;
LPÜÞ\úY §¬; ûRXRôûW úTôu\ §Vô]úU ùSn; @±úY
ÑPo; UPûU«Ús I¯V Bj ¾TjûR Dsú[ Rô]ôL
¨u±XLd LôiTúR ¾T R¬N]m! LoléW ú_ô§úTôX Øtßm
ÑPùW¬kÕ @Ú[ô] RLWôLôVj§p FfNªu±d LXlTúR
LoléW R¬N]m! ùRnY£t Nd§«u BfûNd NdLWj§úXúV
ËYúLô¥Ls ÑZp¡u\]; BRVùYô°dÏs, @NXUô]
ú_ô§ Y¥Yô«XeÏk RuUVd Ïuû\ @±kÕ, @Ru
£uUV ^k¨Rô]l ùTÚûUûV DQok §VeÏYúR ¡¬l
©WR·Qm. UûX úTôuß DߧVôL, Ds[ ùTôÚú[
Rô]ôL ¨ûXjÕ, DPùXpXôm @Ru AXVUôn,
SûPùVpXôm ©WR·QUôn, YôrùYpXôm Y¯TôPôn,
¨û]lùTpXôm §Vô]Uôn, Õ«ùXpXôm ^Uô§Vôn,
úTfùNpXôm úUô]Uk§WUôn ¨tTúR @ÚQôNX
úVô¡ûV @±YRu Y¯. @ÚhùTÚg ú_ô§Vô]
@ÚQôNXm TkRUtß, úUô]UôL, Dsù[ô°Vônf
N-dLôÕ ¨ûXj§ÚlTûRúV ùTôÚ[ôLd ùLôiPÕ.
B²j çXUôLj úRôußm §ÚYiQôUûXûV
úSôdÏúYôm. BRtÏ @Ú÷j¬, úNô÷NXm,
£YúXôLm, ÑjRSLWm ØR-V LôWQl ùTVoLÞs[].
LoUÚQeLû[j ¾odLYpXRôm BÕ "@ÚQ¡¬' ùV]l
ùTVo ùTt\Õ.
BRu YXj§p ùRuùTiûQÙm, BPj§p
ùNnVôßm, BûP«p LUûX S§Ùm BûP, ©eLûX,
@ÚQôNX£Ym 91

ѯØû] Sô¥Ls úTôXf ùNp¡u\]. BmUûX FhÓd
úLôQeL[ôn @hPêoj§ Y¥YôL ÑVm×YôL
®[eÏ¡u\Õ; BjRXjûRj §ÚØû\LÞm
×WôQeLÞm ªLf £\l©jÕd á±Ùs[]. TX
ùT¬úVôoLs Bußm BeùLÝkRÚ° ËYuØdRWôL
®[eÏ¡u\]o.
RXlùTÚûU
CiÓs[ @Z¡t £\kR TY[d Ïu±p, ùL[RU
زYo AfWU UûUjÕ £Yéû_ ùNnRôo. Øuù]ôÚ
LôXm DUôúR®Vôo £YùTÚUô²u §ÚdLiLû[l
×ûRjRôo. DXùLXôm BÚiPÕ; @lúTôÕ RUÕ
ùSt±dLiûQj §\kÕ DXûL I°ol©jRôo £Y©Wôu.
£Y©Wôu LiûQl ×ûRjÕ, DX¡tÏ BPÃkR
TôYj§tLôLd Lôgº×Wm YkR DUôúR®Vôo ©u]o
§ÚYÚûQ NôokÕ ùL[RU زY¬Pm @iQôUûX
U¶ûU úLhÓYkÕ RYªVt± £YùTÚUô²u
BPlTôLm ùTtß, @ojRSôÃÑYWWô]ôo. ØPUô]
TeÏزYo SLokÕ SLokÕ úNôQ¾ojRjûR Sô¥f
ùNuß @ÚQôNúXN ]Ú[ôp Lôp SPdLlùTt\ôo.
IÚØû\ lWRojR]u Fu\ YPSôhPWNu BeÏ YkÕ
£YR¬N]j§uúTôÕ IÚ úYûN«Pm úUôLe
ùLôiPRôp ÏWeÏ ØLm ùTt\ôu. ©\Ï @ÚQôNXûW
£jRÑj§ÙPu Y¯ThÓ U²RØLm ùTt\ôu. IÚ
LôXj§p YwWôeLRu Fuàm ùNeúLôp Yݧ
ϧûWúV±, IÚ ×àÏl éû]ûVj ÕWj§, Bm
UûXlTôeLo YkRôu. ªÚLeL°WiÓm Årk§\kR].
@WNàm úNôokÕ ÅrkR]u. ªÚLeL°u A®
®i¦ûPúV ®jVôRWWô¡ ¨uß BmUûXûV
YôL]j§uÁÕ YXm YkRRôp Rôm BPWûPkRûRÙm,
@ÚQôNXj§u ULjÕYjûRÙm á\úY, Uu]u Ru
92 c WUQ ®_Vm

ULu BWj§]ôeLR Tôi¥V àdÏl ThPeLh¥,
@ÚQôNXj§túL YkÕ, AXVj §ÚlT¦L[ôt±,
TY[dÏu\¥úV RYfNôûX @ûUjÕ, SôúPôßm
¡¬lWR·QgùNnÕ @ÚQôNXu @ÚÞdLô[ô]ôu.
BkSLûW G\dÏû\V 600 -AiÓLÞdÏØu
YpXô[Wô_àm, ¡.©. 1450-p ©WÜP úRYWô_àm,
1529 -p ¡ Ú x Q ú R Y W ô V Ú m AiÓ YkR]o.
YpXô[Wô_u ©sû[lúT ±u±d LYûXÙt\ôu.
@Yu £Y]¥Vôo úLhP ùTôÚsLû[ DPú] ùLôÓjÕ
YkRôu. IÚSôs R]Õ éRLQeLû[d L¦ûLVo
ÅÓL°ùXpXôm ¨WmT @àl©, £Y©Wôu RYúYPm
éiÓ, YkÕ "IÚ L¦ûLUôûRj RÚYôVôL' Fuß
úNô§jRôo. IÚYÚm ¡hP®pûX. Ø¥®p R]Õ
RÚUTj§² NpXUôúR®ûV RWl TWU£Yu @Ys
TdLj§p IÚ ú_ô§d ÏZkûR Vô«]u.
@ÚQ¡¬ SôRo
BjRXj§p ùNkRªrfNkRd Ï«Xô] @ÚQ¡¬
SôRo ®[e¡]ôo. @Yo ÏUWàd Lu× ùNnR ØjÕ
Fuàm DÚj§WL¦ûL«Pm ©\kÕ, B[m
TÚYj§úXúV RôûV BZkRôo. Rôn, BYo RûUdûLVô]
A§ FuTY°Pm, “ BdÏZkûRdÏ úYiÓY]
ùYpXôk RÚL ” Fuß Il×®jÕ ®iúQ¡]s.
@ÚQ¡¬SôRo, B[ûU«p ®ûXUôRo UVdLj§t
ùLhP¯kÕ, ùTÚúSônùLôiÓ, ùNpYg £R±l ©¦Ùm
YßûUÙØt\ôo. Buàm LôUl©¦ ®P®pûX.
IÚSôs RUÕ RUdûL«Pm ùTôÚs úLhPôo. @Ys
"ùTôÚ°pûX; Fu²Pm úYiÓùU²p D]Õ LôU
úSôûVj R¦jÕd ùLôs' Fu\]s. @ÚQ¡¬Vôo
ùYh¡]ôo; ùSôkRôo; T°fùN]j Rm TôÝm ®û]ûV
¨û]kÕ YÚk§, YpXô[ Wô_u úLô×Wj§uÁúR±
@ÚQôNX£Ym 93

ÏUWû]j §Vô²jÕj Rm ©ûZLû[l ùTôßjÕ
AhùLôsÞmT¥ úYi¥d ¸úZ ϧjÕ®hPôo. DPú]
IÚ ú_ô§ûVd LiPôo. ØÚLu Øu²uß Nbý¾ûb
ùNnÕ, `PbWjûR ÙTúR£jÕ, _TU¦ ùLôÓjÕ,
R]Ru©t £\kR @YÚûPV RôVô] “ØjÕ” FuTYû[
ØRp ûYjÕ “ØjûRjRÚ Tj§ ” F] @¥ùVÓjÕl
Tô¥j ùRôiPôt\f ùNôp- Uû\kRôu.
@ußØRp úSôVLuß @u×úU-hÓ @ÚQ¡¬
SôRo £YúYPkRôe¡, DXLUôûV«u £ßûUûVÙm,
`iØL²u ùTÚûUûVÙm Lôh¥, úRàm TôÏm
ùR®hÓm B²V §Úl×LûZÙm, LkRWÖé§ ùVuàm
Uk§WèûXÙm, LkRWXeLôWm, LkRWkRô§ ØR-V
TX èpLû[Ùm @ØRj Rª¯p BVt±VÚ°]ôo.
RUdÏ DiûUÙQoÜ YWf ùNnR A § û V
YQe¡]ôo. ©\Ï L¦ûLVo FjÕûQ ØVußm
BQeLôUp LPÜÞߧVôp LôUl úTûVd
LhùPô¯jRôo. @dLôXj§p TôWRm Tô¥V ®p-×jçWôo
RUdÏj úRôt\ ®jYôuL°u LôûRdùLônÕ YkRôo.
@ÚQ¡¬SôRo Rôm Tô¥V LkRWkRô§«p “§RjRjRj”
Fuàm 54 -Am TôhPôp ®p-ûV ùYuß,
@YÚûPV ùNÚdûLf NônjRôo. NmTkRôiPôu Fu\
NUQdL®, @kSô°p AiP ©WÜPúRYù]uàm
@WNû] YNlTÓj§ @ÚQ¡¬ÙPu úTôh¥ úTôhPôu.
“LôhÓ Du ØÚLû]” Fu\ôu @WNu. @ÚQ¡¬SôRo
“@RXúNP]ôWôP” Fuàm §Úl×LZôp IÚ LmTj§p
ØÚLû] ®[d¡]ôo. Bm ØÚLR¬N]e
LiP®Pj§p, "LmTj§û[V]ôo' Fuàm êoj§ÙPu
@WNu IÚ úLô«ûXd Lh¥]ôu. @Õ Bußm Ds[Õ.
©uú] @kRf NmTkRôiPôu @WNû]j çi¥,
@ÚQ¡¬SôRûWl T ô ¬ _ ô R U X o ùLôiÓ YWf
ùNôu]ôu. @ÚQ¡¬SôRo RmØPûXd úLô×Wj§u
94 c WUQ ®_Vm

úUúX ûYjÕ®hÓ, ¡°ÙPp Rôe¡l Tô¬_ôR UXûWd
ùLôiÓYkÕ @WN²Pk RkRôo. A]ôp @RtÏs
@YÚûPV DPûXj úR¥l TûLYu F¬jÕ®hPôu;
¡° Y¥YôLúY @ÚQ¡¬SôRo úLô×Wj§-ÚkRôo; £Xo
§¬×WÑkR¬«u ûL«XUokRRôLÜm ùNôpYo.
ÏûLSUf£YôVo, ®ìTôbúRYo, CNô] Oô]
úR£Lo úTôu\ ùT¬úVôo BRuLiÔs[ UûXd
ÏûLL°p @ÚkRYªVt±, Ød§ VûPkÕs[]o.
NÁTj§p BRuLi ®[e¡V úN`ôj¬ vYôªLû[
@û]YÚm @±Yo. @Yo @ÚûQdÏ YkÕ SôûXkÕ
AiÓLÞdÏl ©u×, UL¬μLÞm @q®PØtßl
×LúZôe¡]ôo. @iQôUûXÁÕ R²j RYj§túLt\
TX ÏûLLs Oô]l T£Vô[ûW YôùYuß
á®VûZd¡u\]. Lôoj§ûL ¾TØm,
¡ ¬ l © W R · Q Ø m BjRXj§p ªLf £\l×\d
ùLôiPôPl ùTtß TX §ûNL°-ÚkÕm @uTo TXûW
YÚ®d¡u\]. BjRûLV £Y Nk¨§dÏ @uTu
YkRUokR YûLûV B² úSôdÏúYôm.
ùTôÚÞd ùLôÚùTôÚs – Y¥YôÉo!
×Xàd L±YÚ ®¬YôÉo!
BÚÞd ¡PoRÚ – ÑPWôÉo!
BVp©t ±¬Yß – TWUôÉo!
LÚûQl ùTô¯-ûP – V¥úVú]ôo!
L°£t ÑLùU] – BXúLú]ô!
@ÚÞd LØRSt – LPXôÉo!
@ÚQôNXYW ÏÚSôRô!

A A A
16. @lTú] VÚQôNXô
“LôkR ªÚm×úTôt LYokùRû] ®PôUt
LXkùRú]ô ¥ÚlTô VÚQôNXô!
ÑLdLPp ùTôeLf ùNôpÛQo YPeLf
ÑmUô ùTôÚk§Pe LÚQôNXô!”
— (TLYôu)
@ÚQôNX£Y! @ÚQôNX£Y! @uTu YkÕ
®hPôu! ûUkRu YkÕ®hPôu! ÕuØ¡ YÚPm
AY¦ UôRm ¡ÚxQThN SYª (1-9-1896) ùNqYônd
¡ZûU (Oô]NmTkRo Tôi¥Sôh¥tÏl ×\lThP ¡ZûU)
LôûX @uTu, R]Õ U]j§ùXô°okÕ Ruû]d
LôkRùU] CojR @ÚQôNXjûRd LiØu LiPôu!
SkRu £RmTWjûRd LiPÕeùLôiP úTWô]kRe
ùLôiPôu. Øuú] £Y TdRö] YpXô[Wô_]ôt
LhPlùTt\ SôuÏ úLô×WeLû[ÙûPV BWiPôYÕ
©WôLôWjûRj Rôi¥]ôu! RY¨ûXLú[ IuTÕ úLô×We
L[ôLÜm, TgNúLôNeLú[ HkÕ ©WôLôWeL[ôLÜm,
NavWôWúU A«WdLôp UiPTUôLÜm, @R² ûPÙs[
@ØRúU £YLeûLVôLÜm, BRV LUXj§p TgNúLôNô
¾RUôn ®[eÏm TWUôjU ú_ô§Y¥úY £Y-eLUôLÜm,
TWôNd§úV DiQôØûX VmûUVôLÜm, Bd
úLô«ÛdÏl ©uú] ®iQ[ô®V UûXúV ®fYôjU
ìTUôLÜm, @ûRf Nt± ®iQ[ô®Ùs[ ÜXLúU
@LiPôjU vYìTUôLÜe ùLôiP @iQôUûX
VôXVjûR VÔ¡]ôu! @ÔL @ÔL, U]m @ÔYônj
úRnkùRô¯kRÕ. R]Õ @u×d L²«u YWûY
@ÚQôNXu F§oTôoj§ÚlTÕ úTôXd LRÜLù[pXôm
§\k§ÚkR]. R]Õ R² ÙTúRNj§tLôL @û]jûRÙm
RVôoùNnÕ, R²ûUûVúV (@lTu) LôYp
ûYj§ÚkRôu. FlúTôÕm áhPØs[ úLô«p @uß
96 c WUQ ®_Vm

GLôkRUô«ÚkRÕ. úSWôL @uTu R]Õ RkûRùVô°Úm
LolTd ¡ÚLj§tÏ ÑRk§WUôLf ùNu\ôu. (@lúTôÕ
AXVj§ÚlT¦ úYûX SPkÕ ùLôi¥ÚkRÕ.)
BÕLôßm DP--ÚkR ùYlTk R¦kÕ @ûU§
ùVn§]ôu . A]kRd L°l× ùTôe¡tß! Ruû]
ØÝÕm @ÚQôNúXN²t LûWjRôu! @u× ùTôe¡tß!
@k¨ûXûV @àT®júR V±V úYiÓm. @lúTôÕ
@YàûPV Ds[d ¡[of£ ÙûWjRùRu]? “@lTú],
DuàjRWÜlT¥ YkRûPkúRu. B²Ùu BxP ”
ùUuß Ruû] Il×®jRôu! @YàûPV AoYl
ùTÚdûL VôúW V[lTo! @k¨ûX«p FqYôß IÚ
U]lT¬TdÏYm DÚÏm! @kR DÚdLjûR ¨û]jRôp
SUÕs[Øm @ÚQôNX £Yû]d á® Øû\«Ó¡\Õ.
Jm(@.D-m) @ÚQôNXUôûX
(@)
@lTú] YkR ûPkúRu @ÚQôNXô!
@uû] úTô XôiÓ ùLôsYôn ”
@û]jûRÙ U\jÕ \kúRu ”
@u×ùLôi úPô¥ YkúRu ”
@ûXU]j Õuû] ûYjúRu ”
@NXUôn ¨uß LôlTôn ”
@±VôR TôX LuVôu ”
@±Yô¡ Ùs® [eLôn ”
@ÚÜÚ Yô] ú_ô§ ”
@LiP£t Nd§ VôYôn ”
@±ùYûR V±Ù úUôRôu ”
@RuUV UôûY ¿úV ”
@kRWj RôrkÕ LôiTôo ”
@û]j§Û Øuû]d LôiTôo ”
@LUL ùUuù\ àsú[ ”
@mTXd ájR ]ôYôn ”
@lTú] VÚQôNXô 97

@Ú°]ô X±V ¨tTôn @ÚQôNXô!
@ا²p ùYiùQn úTôu\ôn ”
@u²V ùUiQô YôrúY ”
@ûU§Vôm YôrdûL ùVu\ôn ”

(D)
DYkÕû] Ùsú[ LiúPôo @ÚQôNXô!
DXùLXôe LôQ ¨u\ôn ”
Duû]úV RôUônd LôiúTôo ”
D[jÕú[ Rô]ôn ¨u\ôn ”
DuÑP ¬u±d LiLs ”
DiûUûVd LôiT ùReúL ”
DiûUVô V±Ü ùNnYôo ”
DuUV ªX¡ YôrYôo ”
D[eLYo LôkR Uô]ôn ”
DuÑPol éf£ Vôú]u ”
Ds[Yô ßuû] ùVuàs ”
Ds[Uônd LiÓ QokúRu ”
D§jÕ¯ ùVôÓe¡ ®húPu ”
Du]Ú ÞiÓ YôrúYu ”
DXùLô°o ®[dÏd ùLpXôm ”
I°ùV] ®[eÏ ¡u\ôn ”
DiûU«u T±Ü ¿úV ”
DXùLXôe úLô«p ùLôiPôn ”
D«ÚX ¡û\Ù ¿úV ”
DQoj§Óe ÏÚÜ ¿úV ”

(U)
U]dÏûL «Új§ ùVuû] @ÚQôNXô!
ùU[ú]ôT úRNg ùNnRôn ”
Uh¥Xô ®uT ùYs[m ”
U]dLPXôd¡ ®hPôn ”
UÚÞß ØXûL Øtßm ”
U\kÕû] ¨û]kÕ YôrúYu ”
UVdùLXô ùUô¯lT RtúL ”
UûXUÚk Rô¡ ¨u\ôn ”
98 c WUQ ®_Vm

ULù]]j RÓjRôh ùLôiPôn @ÚQôNXô!
UL²à Uu× éiúPu ”
U¡RX Ü«oL ù[pXôm ”
Y[oYÕu ]u© Xuú\ô ”
UVdÏß U]lúTn NôL ”
Uk§Wm ùU[] Uuú\ô ”
UXW¥ ÅÓ úNokúRu ”
Utù\ôÚ Ttß ªpúXu ”
Uuà« ÚXL ùUpXôm ”
UeL[ UôL YôrL ”

@ÚQôNX Jm @ÚQôNXô!

@qY[ÜRôu! ùU[úöTúRNUô«tß! §ÚúSôdLm,
T¬Nm, YôdÏ, TôYû], èp, úVôLm A¡V Aß
¾dûLÙm IÚ úSôd¡Xô«tß. DÚYôLd LiÓ @ÚYôL
@±kÕ, @ûR U\YôÕ @§úXúV ¨û\kRôu. @lTu
úTNôRLô¬Vm úT£]ôu. @uTu @¥T¦kÕ ùY°úV
YkRôu; @ÚÞdúL Ruû] ëQôd¡]ôu; Ru
@±Ü§u²dÏj Rôú] ÙQYô]ôu; YôrYôß
ùU[]ô]kRd LP-p @ûUkRÕ;
“úYßTÓg NUVùUXôm ×ÏkÕ Tôod¡u
®[eÏTWm ùTôÚú[¨u ®û[VôhPpXôp
UôßTÓe LÚj§pûX Ø¥®p úUô]
Yô¬§«p S§j§WsúTôp YVe¡t \mUô”

A A A
17. ÅWjÕ\Ü
“×°úNo TZUô]ôt úTôt×\múTô Ós°u
Øû[Rôàm úY\ôn Øû[úTônj – Õû[UôiP
E£dÏl TôN ùUô¯kRÕúTô ùXôlTôÚd
LôûNdúL Pô]kR Uôm.”
@uTu aWaWùYu \ôojÕ YQeÏYÕm,
UûXûVf Ñt±YÚm TdRo TWYNUôL @iQôUûXûVd
áÜYÕm, ùRnYf ÑûYRÚm úRYôWØm úRu\ªrj
§Úl×LÝm, úYRØm ØZeÏm ײR ¨XVØUô]
úLô«-úXúV BÚkÕ®Pj ¾oUô²jRôu @uTu.
Ruàsú[ @LiPj R²ùY°ûV VûUjÕf
ÑRkRWUôú]ôu, áhPj§Ûm úTôoØû]«Ûm Fe¡Ûm
GLôkRe LôiTôu.
“ALôVm ¿eLôU Xô¥VÕ úTôXPeÏm
GLôk§d ùLe¡ÚkRô ùXu?”
@iQôUûXVôXVm RYj§tÏ @¬V TX
¨ûXVeLû[ ÙûPjÕ. @jRXúU RYj§]ÚdùL]úY
@ûUkRùR]d Lôi¡\Õ. SkRY]m, YôûZj úRôhPm,
úLô×WeLs, ®NôXUô] UiPTeLs FpXôm úVôLj
R²ûUdÏ D¬V]YôLúY VûUkÕs[]. ^ o Y
^eLT¬jVôLg ùNnRôu; ^oYôWmT T¬jVôLg
ùNnRôu. FpXô FiQeLû[Ùm I¯jRôu; RkûR«u
£kûRúV Rô]ô]ôu.
^kVô^m
úLô«ûX®hÓ ùY°úV YkRÕm IÚYo @ÚÏtß,
“vYôª, Ø¥ùVÓdL úYiÓUô?” Fu\ôo. RkûR«u
LhPû[ @Õ ùYuù\i¦, “Am” Fu\ôu HVu. DPú]
@Yo @uTû] HVuÏ[jRÚúL IÚ Sô®R²Pm
@ûZjÕf ùNu\ôo. RûXUÝeLf £ûWdLlThPÕ. @ZÏd
100 c WUQ ®_Vm

LÚeùLô¥úTôp ÑÚiÓ ®¬kR Ru ákRûX
@ûWùSô¥«p @ZLu @Lt±d ùLôiPôu.
AûPûVd ¡¯jÕ IÚ úLôYQm UhÓm @¦kÕ,
Á§ûV @§p Ø¥kR TQjÕPu §uTiPjÕPu ¸úZ
úTôhPôu. éæûXÙm @Lt±]ôu. úRLNmTkReLû[
ùVpXôm ®Xd¡ ùVô¯jRôu! LÚ®às ØhûPdÏm,
Lp-àhúPûWdÏm FYu ®Úm© ëhÓ¡\ôú]ô @kR
^oYNdRàdúL R]Õ DQÜd LYûXûV ÂkRôu.
@û]jûRÙm DR± ^oYÑRkRW UûPkRôu.
“éYûQ Vô¡ Yô]m ùTôÚkÕúUt Lh¥ Vô¡,
¾YU Rô¡ «kÕ ùNeL§o, ÅÑeLôtß
úUÜNô UWU Rô¡, ®ÓRûX Uû]® Vô¡
úLYX ªuT Uô¡d ¡[of£Vôn ¨u\ôu úYkRu”
BÕúY SUÕ B[kRYWô_²u BÚdûL! ¾WjÕ\
ùYuàm úVôL³mUô^N]m G± @Yu Ru]WNô[j
ùRôPe¡®hPôu.
RúNk§¬Vm, HméRm, TgNRuUôj§ûWLs, SôuÏ
@kRdLWQeLs, TgNúLôNeLs, ËYu, FpXôm,
Rôú]Rôö] Bm úUô]jR²VW£u Oô]f ùNeúLôûXl
T¦kRPe¡]. TÚÜPûX Øtßm U\kRôu; YkRûRf
NhûPl ûTdÏs úTôÓYÕ úTôX Y«t±t úTôhPôu.
DQûYl Tt± FiQ úU«pûX. úUô]U¦l
ùThPLjÕs Oô] U¦ùV] ®[e¡]ôu. Ff£ùXuß
éûY ( DXûL ) «LrkRôu, “ Fu]Õ, Vô ” ù]u]
Xt\ôu. @pÛm TLÛm @±Yô¡ ¨u\ôu. LeÏpTL
Xtßd Lôh£ VàT®j§ÚkRôu. £jRkùR°kÕ
£YUô]ôu. U]ª\kRôu; BRU¡RUt\ôu; TôN_ôXeLû[
Oô] Yô[ôp @ßjRôu. A]kRUôLj Ruû]Vu±
ùVôußm Du]ôR úUô]Ød§ ùTt\ôu. T¥lTtßd
úLs®Vtßl Tt\tß ùSgNjÕ¥lTt\ ÑLgúNokRôu.
U]dLtéWjûRd LûWjÕ A]kR ®[dúLt±]ôu.
ÅWjÕ\Ü 101

“£jR UÜ]g ùNVpYôd ùLXôUÜ]g
ÑjR UÜ]ùUuTôt ú\ôu±t TWôTWúU!”
BkR @LiPôLôW úUô]ùY°«úXúV Sô]tß
Xô®]ôu! Ød§dÏ ®jRô] úUô]dLÚm× Y¯
Tt±]ôu! BÚkR®Pj§-ÚkÕ BÚkR ùTôÚ[ô]ôu.
@uTu TôX^kVô³ Vôn®hPôu; @Yû] B²
TôX^kVô³ ùVuú\ @ûZlúTôm. Ø¥ ùVÓjR ©u
RûXØÝL úYiÓùUuß áPj úRôu\®pûX.
@ÚQôNX²u §ÚYÚh ùNV-u ®kûR Fuú]?
×jRÚm UaôÅWÚm Lô]LgùNuß R²ûU
úR¥]o; SUÕ TôXvYôªLs, RmØsú[úV úUô]j
R²ûUûV VûZjÕd áhPØs[ úLô«-úXúV
BVtûLl ùTÚkRYj RôrkRôo. ùY°ÙQoÜt\ TWYN
¨ûX«u £\l ùTuú]! A«àm SPdL úYi¥V
¡WUjûRj §ÚYÚú[ SPjÕ®jRÕ. HVuÏ[j§-ÚkÕ
úLô«ÛdÏf ùNpÛm Y¯«p UûZ ú_ôùYuß ùTnÕ
SUÕ TôX^uVô£ûV ¿Wôh¥VÕ; @Yu CWd
ùL[À]jÕPu A«WdLôp UiPTjÕs @UokRôu.
UiUL [uû] Lôtú\ RkûRÙs ù[ô°úV úSVu
RiÔ\ YôL ùYn«p RuàPu ©\kúRôöLj
§iQúU ÕûQVôn SôÞg ùNpYØk RYúUVô¡d
LiÔú[ ®¯jR Lôh£d LôYXu YôrkRôu Uuúö!

A A A
102 c WUQ ®_Vm

18. ""£u] úN`ôj¬''
FjRû] «PoY¬àm FdùLô¥V úSônY¬àm ,
FuùLu] ®u]p Y¬àm,
GrûU Y¬àm , ©\¬Lrf£Y¬àm DPp
Bû[jùRu× ØÚ¡®¥àm ,
£j§ Y¬àm, Fû]f ùNLùUXôm ©jRù]]f
º±f £¬dLY¬àm ,
ùR°kÕh LXkRùUnf £YLôV UR²úX
£ßûUùVôu ßiPôÏúUô?
Fj§ûNÙ ùUdLQØ ùYq®PØ ùUuàs
BWiP\d ᥨu\ôn ,
BuTú] , SiTú] , Bû\Yú] , TWUú],
FpXô Ø]dLôÏL!
ùRôjÕß ÕVodÏXj ç£ùVû] VÔÏúUô?
T¬§ûVf ãû\ùRôÓúUô?
ÑjRT¬ éWQ ÑLô]kR Yô¬úV,
ÑPoTWÜ úNô§UûXúV!
SUÕ T ô X v Y ô ª L s A«WdLôp UiPTj§p
YôNeùLôiP ©\Ï £X SôhLs ×\jÕm @ûU§
¨X®VÕ. ©uú] DX¡t ùT¬úVôoLÞd ùLpXôm
YkùRnÕm ùTôßûUf úNôRû] YkRÕ. @Õ Lôp
SôûXkÕ AiÓL[ôL @ÚûQ«t NgN¬jÕYkR
úN`ôj¬vYôªLû[, @±Vôd ÏßmTo, ûTj§Vm
ûNj§VùUu ±LrkÕ Õu×ßj§ YkR]o. “ @úP!
Buù]ôÚ úLôYQôi¥l©jÕ £±V YV§úXúV
YÝdûLùUôhûP úTôhÓ YkÕ, E û U V ô n d
¡PdÏRPô! úN`ôj¬dÏl ©u £u] úN`ôj¬!” Fuß
SûLVô¥]o £Xo. ULôÅWÚdÏm BlT¥úV UPÜXLm
U¬VôûR ùNnRRôp, @Yo ÕVûWúV CiÓ £u]
"úN`ôj¬'dÏm ϱlTôm;
Vô¬Yu ©jR ù]uTôo, LpùXÓj R¥lTô úW£d
Lô¬V îûU ùVuTôo Lôiªú]ô ®kûR ùVuTôo
""£u] úN`ôj¬'' 103

vYôªLs Fußm FlúTôÕm RmØú[ RôúU
ùUnU\k§ÚkRRôp, BYtû\ùVpXôm ùTôÚhTÓjR
úY«pûX. IÚSôs UiPT úUûP«p §Vô]j§ÚkR
úTôÕ, ÏßmToLs LtLû[Ùm, JÓLû[Ùm Å£]o.
vYôªLs ùTôßûUÙPu @eÏs[ TôRô[ -eLj§u
Uû\®úX Ru²ûX ¨u\Yô±ÚkRôo. @eúL ®[dÏl
úTôÓY§pûX; RûWûVd áhÓYÕªpûX. SUÕ
§ÚdúLô«pLs BlT¥l ùTô-®ZkÕ @ÝdúL±d
¡PlTÕ ®N²dLj RdLÕ. @lT¥lThP Lh¥PeLs
ùYsû[dLôWo ûL«p @LlThPôp T[T[ùYuß
ûYlTo. Lôtßm ùY°fNØm Å£, @ZÏm @¦Ùm
ÕXeLl úTÔYo. TôRô[d úLô«p, @gOô]m úTôuß
BÚi¥ÚkRÕ; RûW CWkúRônk§ÚkRÕ; ùLôÑ, Fßm×,
Tp-, éWôu, F-, Ï[®, úRs ØR-VYt±tÏ @ÕúY
NômWôwVm. @ûYúV TôRôú[Nû] @u×Pu Ñt±
^ôúXôL, ^ôÁlV Ød§ ùTtߨu\]. vYôªLs
A]kRúUô]j§p Dsú[ VôrkÕ Ñt\jûR U\kÕ
Ru²p X«j§ÚkRôo. A]ôp, @YÚûPV çXÜPûXd
Ï[®, úRÉ, ùLôÑ, Fßm×, éf£Ls éWôu FpXôm
TeÏ úTôhÓdùLôiÓ Rôd¡]; @ûY EÔ\dLªu±
"@jûRj §uß @eúL«ÚdÏm' vYôªL°u BWjRjûR
BWdLªu±Ù±g£]. @¥jùRôûPûV @¬jÕl
×iQôd¡]; ºÝm BWjRØm Y¥kR]. BWeLeùLôiP
BWj§]mUôs @eÏ BkR TôXvYôªLû[d LiÓ
T¬R®jÕ DQîh¥, Ru Åh¥p Yk§ÚdLf ùNôu]ôs;
úTf£pûX. ®¬lTRtLôL IÚ ÑjR Yv§WjûR ûYjÕf
ùNu\ôs; Dsú[ X«jR @Yo @ûRj ¾iPܪpûX–
Ïßm×l©sû[Ls @eÏm BP¬ûZjR]o. úTfÑ êfÑ
_ôûP ûNûL úVÕªpûX. BÚ°p YW @g£
ùY°«²uú\, @Y¬ÚkR ϯ«p ϱûYjÕ JÓLû[
ùV±kR]o; LpùX±kR]o. A]ôp @fN Utß, DPXtß,
104 c WUQ ®_Vm

D«WôûN Vtß, U]Utß, YôdLtßl úTôdLtß YWYtß
Åt±ÚkR ÅWû] BûY Ntßm Õu×ßjR®pûX.
BdùLô¥V RYØm ULôÅWo Dw_«² UVô]j§t ùNnR
RYj§túL IlTôYÕ. úTnLÞm, ®XeÏLÞm,
®PSôLeLÞm FjÕûQ BP¬ûZjÕm, @Yo @NXUôn
Åt±ÚkRÕ úTôXúY,
“úTôRùUnf úNô§ SôRu éWQl ùTôßûU úT¦
YôRØ úSôÜk RôÜm YgNØ ULkûR ªgÑk
¾§] ¬ûZjR ùYpXôg úNnL° ]ôP ùXuú\”
DRôº]Uô«ÚkRôu.
©WôUQvYôª
BkR NUVj§p úN`ôj¬ vYôªLs BYÚdÏd
LôlTôL ¨uß YkRôo. IÚSôs ×\URf £ßYoLs @kRl
TôRô[-eLj§uÁÕ LpXm× ùRôÓjR]o. @ûRdLiP
ùYeLPôNX ØR-Vôo @f£\ôoLû[ IÚ ùLôm×
ùLôiÓ @Wt\úY, @YoLs JhPùUÓjR]o; §¼ùWuß
BÚs UiPTj§²uß úN`ôj¬ vYôª Ls
ùY°YkRôo; ØR-Vôo §Ód¡hPôo; “ vYôª!
ReLsúUp LpThPRô? ” Fuß T¬kÕ ®]®]ôo;
úN`ôj¬vYôªLs “ BpûX, BpûX; BeÏf
£u]fNôª ùVôu±ÚdÏ, úTônlTôo” Fuß ûLûVd
Lôh¥f ùNuß ®hPôo. ØR-Vôo Dsú[ ùNuß
BÚh¥p RP® ®¯Ùßj§dLôQúY, TôRô[-eLj§tÏl
TdLj§p NUô§«p ArkR ÑYôªL°u B[ØLjûRd
LiPôo; §Ód¡hPôo; ùY°úV ùNuß ékúRôhPj§p
úYûX ùNnÕ ùLôi¥ÚkR TZ²vYôªLÞdÏ BûRj
ùR¬®jRôo; @Yo £XûWd áh¥d ùLôiÓ TôRô[
-eLjRÚúL YkÕ, @eúL BÚ°p TôX^kVô£ûVd
LiÓ T¬R®jÕ, @YûW @e¡ÚkÕ FÝl©, úLô×Wm
ÑlWUiVo AXVj§tÏj çd¡f ùNu\ôo. “©WôUQ
""£u] úN`ôj¬'' 105

vYôª” (BÕúY @YÚdÏ @lúTôÕ ãhPlThP SôUm)
Buàm DPÛQoYtß ^Uô§«úXúV «Úd¡\ôo.
@¥jùRôûP«p Fßm×m, ùLôÑÜm, ®` _kÕdLÞm
L¥jÕl ×i½Úm ºÝm Y¥kÕ ùLôi¥ÚkÕm
Iuû\ÙeLÚRôR ^Uô§«XôrkR @t×R úVô¡ûV
®VkÕ úTôt±, @g£ YQe¡j RYj§tÏl TeLg
ùNnVôÕ @ûU§VôL @û]YÚm ®ÓjRLu\]o.
BqYWXôß ØR-VôWôp J¬WÜ ùNôpXlThPÕ.

A A A
19. RYWô_u
“ÑPfÑPÚm ùTôuúTô ùXô°®Ók ÕuTg
ÑPfÑP úSôt¡t TYodÏ.”
FÕ Ds[úRô @ÕúY Rô]ô¡ “ ú ^ ô a m , ”
v×WQj§úX X«jÕ, “Sôu ” D§VôÕ Rô]ÕYôÙs[
¨ûX«p, BÚkRT¥«ÚkR Bj R Y W ô _ ú V ô ¡ «u
BuTjûR FûRd ùLôiP[dL Ø¥Ùm? @[®\kR
@ÕúY @Yu @[Ü! @kR “ÑLT¬éWQUô] ¨WôXmT
úLôNWjûR, Õ¬V YôrûY, @LU¡Z YÚkúRû],
ØdL²ûV, LtLiûP, @ØûR Sô¥ ” @àT®jRô
Xuú\ô @q®uTm ×XlTÓm! úTfÑ êf£pXôl
úT¬uT ùYs[j§p ¿fÑ ¨ûX LôQôÕ
BuTk§û[dÏm BkRj RYWô_²u úVôL RjÕYjûRl
©uú] ®[dÏYôm. BjRûLV BuT SôhL°u Øuú]
YÚmúTôÕRôu FÝÕ úLô-u @LkûRVPe¡®Ó¡\Õ.
N¬j§WdLôW²u NUojÕl T-lT§pûX, ¿dLU\
¨û\kR @kR ùNôìT ^ôbôjLôW @à駫uTjûR
FlT¥ ®[dÏYÕ? ùY°ûVl T¥Vô X[dL Ø¥ÙúUô?
“FpûX«púT ¬uTUV ùUlT¥ùVu ú\ôoRUdÏf
ùNôpX±Vô îUoLsúTôt ùNôpÛSô ù[kRôú[ô!”
Am, EUoLsúTôXúY @q®uT Øt\YÚm
ùNôpX±Vôo.
“¿dLt\ ®uT ¨ûXùTôÚj§ úVNtß
YôdLt\ôt úTÑúUô Yôn!”
RYWô_u ×\ÜXûLÙm DPûXÙm @\úY U\kÕ,
U]ª\kÕ, Dsú[ A j U W ô w VjûRúV B R V
£mUô^] j§²uß AiÓ YÚ¡\ôu. @§úXúV
Y£d¡\ôu; LhûP FeúL ¡PkRôÛm Rôu BRVô^]j
§úXúV ¨ûXj§Úd¡\ôu.
RYWô_u 107

Bk¨ûX«p @YàûPV ×\YôrÜ FlT¥
«ÚkRÕ? DQÜ, D\dLm, BÚl©Pm, ùTôßûUf
úNôRû]Ls FjRûLV] ùYuß ×\ÜXÏ AYXôLd
úLhL ®Úm×YRôp, @RtÏ ØR-p ®ûPV°lúTôm.
TLYôu RUÕ RYYôrûYl Tt±l TX RPûY BRu
U]ØÚL, ûYWôd¡Vm ©\dLl úT£VÕiÓ. @Ru
^ôWjûRúV CiÓ FÓjÕûWlúTôm. DQûYlTt±
TLYôàdÏ Fußm IÚ ^eLpTØm, ®Úl× ùYßl×m
BÚkRúR«pûX.
@jûRj§u \ôeùLô°Ú Uô]kR ÑjRoL
ù[jûRj§u ù\e¡ÚjRô ùXu?
A]ôp, ALôW¨VUm SpXùRuú\ ùNôpYÕ
YZdLm. BR²Pm TLYôu êuß SôuÏ RPûYLs
“ALôW ¨VUm BÚkRôp SpXÕ; ûYjÕd
ùLôs[XôúU ” Fuß ùNôp-«Úd¡\ôo. ®ìTôb
ÏûL«p BÕ RYªÚdûL«p ùTÚmTôÛm ¨Xd LPûX,
®pYjRûZ, ùLôjÕdLPûX, úReLôn BYtû\úV
DiTÕiÓ. TLYô²Pm BûRl Tt±f ùNôp-VúTôÕ,
“ALô! @Õ úTôÕm!” Fu\ôo. @ûRj ùRôPokÕ RUÕ
ALôWjûRl Tt±l úT£VÚ°]ôo. WUQôfWUj§p
BlúTô§ÚdÏm ¨ûX«Ûm TLYôu DQûYl Tt±d
LÚÕY§pûX. YkRûRj £±Õ DiÓ, Ñt±«ÚlTYÚdÏ
Á§ûVl ©WNôRUôL YZeÏYúR YZdLm. ºPoLs YkÕ
RUÕ LUiPXjûRd çd¡dùLôiÓ Nôl©P @ûZjÕ Øu
ùNpÛmúTôúR TLYôàm úTô_]j§tÏf ùNpYÕ YZdLm.
“^eLpTúU áPôÕ” Fuß @¥dL¥ ùNôpYôo. @mùUô¯
BRu U]jÕ\®p A]kRUôLl TôÙm. BRtÏ
DTYôNj§uúUp LôRp ªÏ§. “DTYô^ªÚkRôp SXm”
Fuß ^k¨Rô]j§p IÚSôs ùR¬®jRúTôÕ, “ALô SpXÕ
Rôu! A]ôp, @ÕÜm IÚ NeLpTUôm” Fuàe ϱlTôL
108 c WUQ ®_Vm

RUÕ @àTYùUôuû\ ùVÓjÕd á±]ôo. IÚSôs
DTYô^ ªÚdLd LÚ§ TLYôu ¡¬l©WR·Qm ùNu\ôo.
£±Õ çWg ùNpYRtÏs, £X DjRªLs @ÚgÑûY
®ÚkÕ ùLôiÓ F§okÕ TLYôû] @ÚkÕmT¥
úYiPÛm TLYôu DiQXô]ôo. ÁiÓm ùNpÛmúTôÕ
Utú\ô¬PØm Nôl©P úSokRÕ. AR-u, TLYôu “Sôu”
Fuß Iu±Ûm ©WúY£lT§pûX. YkRûRùVpXôm
ûYfYôSWàdúL RkÕ, A]kRjûRúV RôØi¥Úd¡\ôo.
BúR ¨fNeLpTúU TLYôàdÏ 1-9-1896 ØRp BÚkÕ
YÚ¡\Õ. RmªPm YÚm ûNYÜQûY FÕùY²àm,
DiTÕ YZdLm. @kR A]kR¨ûX«p Ark§Úl
úTôodÏ DQ®Ûm, Y«tßdLQYô«Ûm, D\dLj§Ûm,
¨û]lúTÕ?
“L²úVàm Y±VùNe LôúVà اoNÚÏ
LkRê XeLú[àm
L]pYôûR YkùRn§ ]s°l ×£jÕSôu
Liê¥ ùU[²Vô¡j
R²úV «ÚlTRt ùLi¦ú] ù]iQªÕ
Nôª¿ V±VôRúRô”
Fuß RôÙUô]Yo LpÛe LûWVd á® úYi¥V DjRU
^Uô§ ¨ûXûV, ¨fNeLpT ¨ûXûV TLYôu FÓjR
FÓl©úXúV @ûPkÕ®hPôo! BlT¥ VûPkRRtÏ IÚ
DRôWQm TLYôú]! TLYôàûPV úVôL Yôr®u
ØRtTôL ( 1896-1900 ) jûRd úLhPôt LpÛØÚÏm;
_PØm ÅWûYWôd¡VØßm. @ûRlTt±, BR²Pm
IÚSôs TLYôu DûWjRRu ÑÚdLúU CiÓ
FÝRlTÓ¡\Õ. ¿iP LôXm TLYôàdÏ
©WôUQvYôª ùVuú\ ùTVo YZeLlThP ùR²àm,
Sôm @YûWj RYWô_ù]uú\ VûZlúTôm.
úLô×Wm Ñl©WUiVWôXVj§p SUÕ RYWô_û]
ùU[]vYôªLs TôÕLôjÕYkRôo; Øuú] ùNôu]
RYWô_u 109

TZ²vYôª ùVuTYÚm @§p LYûX ùVÓjÕYkRôo.
RYWô_u @LiPôLôW úUô]j§u AZj§p Ruû]
U\kÕs[ôu; @Yû]l TôÕLôdÏm ùU[]vYôªLÞm
úUô]úU. BÕÜm SXúU. ùRôQùRôQùYuß úTÑm
IÚYo @Ú¡-ÚlTÕ úVôLj§tÏl ùTÚkRûP. F]úY,
@ÚQôNúXNu B f û N IÚ ùU[²ûVj ÕûQ
úNojRÕ. DUôúR®dÏl TôXô©ú`LUôÏmúTôÕ,
ùY°úV YkÕ ®Ým @kR @©ú`LlTôûX
ùU[]vYôªLs ©¥jÕj RYWô_àdÏ j RÚYÕ
YZdLm; @§p Tôp, ¿o, UgNs, NodLûW, TZm FpXôm
LXk§ÚdÏm; @kRl ©WNôRjûRf Ntßm úSôhPm
TôWôUp ûL«pùLôÓjRYôú\, Liê¥VYôú\ Yô«p
Et± ®ÓYôu. úLô®p ThPo BkR ÅWûYWôd¡VjûR
úSôd¡ BWe¡, @mUàdÏj çV TôûX V©ú`Lg
ùNnÕ LXl©u± @lT¥úV ©¥jÕ, ©WôUQvYôª«u
DTúVôLj§tÏ DRÜmT¥ ùU[]vYôªL°Pm ùLôÓjÕ
YkRôo. RYWô_²u Ru U\§«u AZm LP-àm
ùT¬Õ; £XúYû[ YôûV ¿d¡ DQûY Dsú[
Yt×ßjR úYi¥ YkRÕ. £XúYû[ ¿iP úSWm 8
@pXÕ 10 U¦ úSWm, NUô§«úXúV
ArkÕ®ÓYÕiÓ; YkR IÚ UôRm ùYßkRûW«úXúV
ùYtßPm× IÚ úLôYQjÕPu ¡PkRÕ. BWiùPôÚ
UôReLs Ñl©WU¦VWôXVj§-ÚkÕ úLô«-Ûs[
úRôhPj§p ^Uô§«-ÚkRôo.
®ìTôbÏûL« -ÚdûL«p ùSÓúSWm §Vô]g
ùNnÕ FÝkRôp, BÕ RPôùWuß ¸úZ ®ÝkÕ ®ÓYÕ
YZdLm. BûRlTt± TLYô²Pm IÚØû\
ùR¬®dLúY, TLYôu RUÕ @àTYeLû[VÚ°]ôo.
“ ékúRôhPj§-ÚdûL«p, IÚ ùN¥«]¥«p
§Vô²jÕhLôÚúYu. §Vô]j§²uß ®¯jÕl
TôodûL«p ùYÏçWj§p úYß ùN¥«u TdLªÚlúTu.
110 c WUQ ®_Vm

ékúRôhPj§²uß YôL] UiPTj§tÏ YkRÕm
®û[VôhÓl ûTVuL°u úNhûPûV ®XdL,
UiPTj§àsú[ BÚh¥p IÚ YôL]j§ûPúV
^Uô§«ÚlúTu. Li ®¯jÕl TôojRôp, DPp
Buù]ôÚ YôL]j§u BÓd¡p BPdLô] BPj§p
®ÝkÕ ¡PdÏm. @R]ôp DPÛdùLôußm DßY§pûX.
FÝk§ÚdÏmúTôÕ ¨Rô]UôLúY FÝk§ÚlúTu.”
BÛlûTUWjR¥
YôL]UiPTj§²uß RYWô_o, úLô®p
®pYUWjR¥«Ûm, £YLeûLj ùRlTdÏ[j§u
ùRt¡Ûs[ BÛlûT UWjR¥«Ûm, UûZùTô¯kRôp
UeûLl©sû[Vôo úLô«-Ûm ^Uô§«-ÚkRôo.
@R]ÚúL FlúTôÕm _]SPUôhP ªÚdÏm. ©WôUQ
vYôª«u ×Lr GtL]úY E¬tTW® ®hPÕ;
@YûWdLôQd ÏmTp YkÕ ùLôiúP«ÚdÏm.
@qYôiÓ (1896) Lôoj§ûL ¾Tj§tÏ YkR áhPm,
@ÚQ¡¬ ¾TR¬N]jÕPu BkR APôR úVôLU¦
®[dûLÙk R¬£jÕf ùNpXXô«tß. DjRUoLs D«Ús[
BkR R·÷êoj§j §ÚdúLôXjûRd LiÓ,
“UÜ]Uô Øû\Vôt LôhÓm Uôl©WU YjÕ YôXu
£Y¨ûXj RYoNt ºPo ùN±ÏÚ YWu£t ûLVu
DYûLúVô ÚÚYu \uà ÞYlTYu L°Ø LjRu
@Yû]Vôk ùRuTôp êoj§ VlTû] úVjÕ úYôúU”
— (TLYôu)
Fuú\ ÙÚ¡ ¨tTo. ÑjRúUô]u; ¨xd¬Vu; @NXu;
¨o®Lô¬; ¨oUXu; ¨fNeLpTu; lWyU ¨oYôQu;
A]kRTôXêoj§; AjUôWôUu; lWyU ¨xPu;
Ï°oØLjRu; Rô]u± úY±Xôu; úRNLôX
YojRUô]eL[ôp ®LôWUt\Yu; ®£j§WUô]
úUôL]_ôX DXûLj Ruû]Vu± úY±pûXùV]d
RYWô_u 111

LôiúTôu; “RjYU³ ” ùVu\ ùTôÚs ®[dLjûR
BÚkRT¥ úUô]Øj§ûWVôt Lôh¥ ¨túTôu; úRLm,
©WôQu, Bk§¬Vm, ×jVô§Ls N-dLôÕ @Pe¡
ùVôÓe¡V ÑjRu; Ï°oãÓ BuTÕuTm
BûYùVpXôm @ÔLôR ¨jVôjUUVu;
“BVpTôÏ úSôu©tùLôu ±uûU; DûPûU
UVXôÏ Utßm ùTVojÕ”
“Utßk ùRôPolTô ùPYuùNôp ©\lTßdL
Ût\ôod ÏPm× ªûL”
Fu\T¥ GÕm DûPûUVt\Yu.
“S mÚjÙo SNeLô S úU _ô§ úTR:
©Rô ûSY úU ûSY UôRô S _uU!
STkÕo SªjWm ÏÚoûSY £xV:
£Rô]kR ìT: £úYôam £úYôam!”
Fu\ ÑjR ÑRkRW ^UjY ^f£Rô]kR ÑVm lWyU
¨ûX«-ÚdÏm BkR UaôàTôYûWd LiPôp, VôYúW
U]ØÚ¡, BuTm ùTÚ¡, @kR £uUV LôkRj§p
YNlThÓ ¨pXôo!
DjRi¥S«]ôo
BlT¥ ØRuØR-p CÓThPYo YkRYô£d
LÚ¡-ÚdÏm §ÚU¦ Yô£Vô] DjRi¥S«]ôo
AYôo. BYo ùUnVuTo ; èXôWônf£Ùs[Yo;
Nôv§WeLû[ FjRû] ©¯kÕm ùNôhPôYÕ
AjUô]kRm YW®pûX ùVußQokÕ, ÑVôÖé§
Vô[ûWj úR¥j§¬kRYo. Lt\ôÛm , úLhPôÛm,
LôVU¯VôR ³j§ ùTt\ôÛm BuTØiúPô?
Lt\±®]ôp Øt\±Yû]d LôQØ¥ÙúUô? RjÕYe
LÞPu FjÕûQ úTôWô¥]ôÛm ^UôRô]m YW®pûX.
S«]ôo IÚSôs BÛlûT UWjR¥«p éoQ £tÑL]ô]
BkRj RYWô_û]j R¬£jRôo; DPú] “AjU³j§Ùm
112 c WUQ ®_Vm

NôkRØm BúRô DÚdùLôi ùPô°o¡u\Õ; BûRúV
Sôm Tt\úYiÓm ”
“BpXÕ Øs[Õ UpX RYàÚ
FpûX« XkSXm ×pÏTt \tú\”
Fuß @±kRôo.
“RjÕYlúT úVôúP RûXV¥jÕd ùLôs[ôUp
ûYjR YÚsúUô] Ys[ûXúV – ¨jRUu×
éQd LÚÕùSgNm úTôt\d LWùUÝm×e
LôQj Õ¥dÏªÚ Li.”
@ÕØRp, DjRi¥S«]ôo, @¥dL¥ YkÕ
RYWô_àûPV DPp ùN[L¬VjûRd LY²lTúRôÓ,
Oô]Yô£xPm, ûLYpVSY¿Rm BYtû\l T¥jÕ,
vYôªLs §ÚYôd¡²uß DTúRNm ùTßYRtÏl
úTWôYÛPu Lôj§ÚkRôo. áhPm YkÕ ùRôkRWÜ ùNnVôUp
LôYp Y¡jRôo. A]ôp S«]ôo FlúTôÕm @eúL«ÚdL
Ø¥Y§pûX. S«]ôo BpXôR NUVm, áhPm YkÕ
ãrYÕPu Ïßm×l ûTVuLÞm úNhûP ùNnR]o. BeúL
Uû\®PªpûX. RYWô_o UWjR¥«p ùYhPùY°«p IÚ
úLôYQjÕPu Åt±Úd¡\ôo. ¸¯Vp©u ¡[of£Vôp
ûTVuLs Ïßm× ùNnÕ YkR]o. ©jRù]uú\£]o.
IÚSôs IÚ Ñh¥, RYWô_²u IúW úLôYQj§p
£ß¿o ùTnÕ®hPôu. HVu £±Õm U]gN-dLôÕ
DRôº]]ô«ÚkRôu.
“Rô]u± VôÚiÓ? Ruû]Vô ùWuùNô-ù]u?
Rôu\uû] YôrjÕ¡àk RôrjÕ¡àk – Rôù]u]
Rôu©\ùWu úøWôUt \u²ûX«t úTWôUt
øù]uß ¨u±PúY Rôu.”
— (TLYôu)
FuTúR SUÕ RYWô_o ¨ûX.
BûYùVpXôm §§ûbdÏ DWö«]. _ôWÕxhWo
(Zoraster) Lu]j§p @¥ThPôo; TWUamNo ©jRù]u
RYWô_u 113

ú\NlThPôo; £Yú] ©jRù]uT§p U¡rf£
ùTôeÏ¡\ôu. Ui, ùTi, ùTôu ùY±©¥jR ©jRÜXLm
@±VôûU«p D\eÏmúTôÕ, ®¯jR Oô²Lû[j R]Õ
D\dL UVdLj§p ©jRo, úTVo Fuß G£ BPo ùNn¡\Õ.
®¯jRYàdÏ BûYùVpXôm ùTôndL]úYVôÏm.
@Z¡u BVpûT @kRL ]±Yú]ô?
@iQôUûXj Rm©Wôu
IÚSôs DjRi¥ S«]ôÚPu, @iQôUûXj
Rm©Wôu FuTYo YkÕ RYWô_û]d LiPôo; Rm©Wôu
§ÚYiQôUûX A¾]jûRf úNokRYo; BRu UPm
Ïu\dÏ¥«Ûs[Õ; UPj§u RûXYÚPu U]úYtßûU
«]ôp @iQôUûXj Rm©Wôu §ÚYiQôUûXdÏ
YkÕ ÏÚêojRj§XUokÕ, @eÏf NUô§Vô] RUÕ
ÏÚ®u Y¯TôÓLû[f ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôo. Rªr
úYRUô] úRYôWjûRj Rô[júRôÓ B²ûUVôLl Tô¥,
DgN®Új§ ùNnÕ YkRôo. BÛlûTUWjR¥«p
Åt±ÚkR SUÕ RYWô_û] IÚSôs LiÓ, @u×
úUÄhPôp DjRi¥ S«]ôÚPu @ÚLûQkÕ
RU§ÚdûLVô] ÏÚêojR UPm §Vô]YN§ Ùs[ùRuß
®iQl©jÕ @ûZdLúY, RYWô_o DPuThÓf ùNuß
@±Y±VôûUÙm, BWÜTLÛ Utßf ÑhPt\ ÑPo
¨ûX«XUokRôo. A! Bk¨ûXVuú\ô U²RôuUô,
“£]kRû] Vtßl ©¬VØk Rô]tßf
ùNnûLVtß
¨û]kRÕ Utß ¨û]Vô RÕUtß ¨uUX]ônj
R]kR² úV«Úk Rô]kR ¨j§ûW ReÏ¡u\
Y]kR² ùXu±Úl úT]jR ú]L« XôVjRú]”
Fuß Th¥]jRôo á±VYôß AoYdL]ÛPu
@YôÜ¡u\Õ!
A A A
20. ÏÚêojRm
“úTôdÏm YWÜ ªWÜm TLÛm ×\m×ØsÞm
YôdÏm Y¥Ü إܪp XôùYuß YkÕYkÕ
RôdÏ Uú]ôXVk Rôú] RÚùUû]j RuYNjúR
VôdÏ UßØL YôùNôp ùYôQô§kR Yô]kRúU!”
@Yù]ôÚYú] FeϪÚd¡\ôu; @Yú]
RuUVUôL BRVd úLô«Ûs°Úd¡\ôu; @Yú]
ùUnlùTôÚs! @mùUnlùTôÚû[ úVôokÕ @Pe¡
Iu± ¨ûX ¨t\úX DiûU¨ûX; @ÕúY Ru²ûX;
@k¨ûX«p Rô]Pe¡ ¨u\ôp, ©\ùYpXôk RmUôúX
SûPùTßm FuTûR TLYôàûPV YôrÜ FqY[Ü
ùR°YôLd LôhÓ¡u\Õ! ¨û]ùYôußm ¨û]VôUp
U]ª\kÕ, @q®Pj§ùXÝkR RuUV®uT
ùNôìTj§p T§kÕs[ RYWô_àdÏ, úUuúUÛm
ùUnjÕûQ YkÕùLôiúP «ÚkRÕ. ×\j§²uß
úTôkR £ß BPoLù[pXôm RYÜߧûVl TXlTÓj§].
RtúTôÕ ÏÚêojRj§p @iQôUûXj Rm©Wôu
RYWô_àdÏl T¦×¬¡\ôo. Rm©Wôu RUÕ B²V
ÏWXôp, úRYôWeLû[ SôsúRôßm TôÓYÕiÓ.
Bq®²V Ti®ÚkÕPu, RUÕ ÏÚ®tÏ ¨úYR]g
ùNnR ©WNôRjûRÙm RYWô_àdÏd ùLôÓjÕ YkRôo.
BlT¥ BWiùPôÚ UôReLú[Vô«]. ©\Ï vYôªL°u
RYl ùTÚûUûVd LôQdÏݪV TX @uToLs YkÕ
DQÜ ùLôÓdLj ùRôPe¡]o.
©WôUQvYôªLû[f Ñt± FlúTôÕm áhPg
ãrkÕùLôiúP «ÚdÏm. ©WôUQvYôªL°u
ûYWôd¡Vm @û]Yo ®VlûTÙm @YW¥«p YQd¡VÕ.
Rm ØPûXlTt±f NtßeLÚÕY§pûX; DPúXô Ï°jRp
LÝÜRXt±Úd¡\Õ; RûXúVô ÏÚ®dáÓúTôt ©u²f
NûPVô]Õ. ûL«p SLm Y[okÕ ¿iÓ Yû[kÕs[Õ.
ÏìêojRm 115

ùYßkRûW«p Fßm×Ls ùUônjÕ YÚj§Ùm Ntßm
TôWôhPôÕ, BWÜ TL-u± BÚkRT¥ «ÚkR BjRYf ÑPûWd
LiP VôoRôm, “BYo ÑLú]ô, ÕÚYú]ô, Uaô ÅWú]ô”
Fuß YQeLUôhPôo! @eÏ YkÕ ¨tTYoLs Fßm×dL¥
RôeLôÕ ùNuß ®ÓYo; vYôªLú[ô, RUÕPûX
Fßm×L°PúU ùLôÓjÕ®hPÕ úTôp @Uok§ÚlTôo. £X
YôWeLs BlT¥j RûW«úXúV DhLôok§ÚkRôo. BlT¥
«ÚdÏm SôhL°p IÚ §]m IÚ ANô¬ UôÕ,
©WôUQvYôª«u Ï°jR±Vô DPûXÙm,
RûXfNûPûVÙm Li¥We¡ Y¯V Y¯Vj ûRXªhÓd
Ï°lTôh¥]ô[ôm. @kSu±ûV @iQp @u×Pu
IÚSôs ®[d¡VÚ°]ôo.
¸ùZpXôm Fßm× ¨û\k§ÚdLúY IÚ ÀPj§uÁÕ
vYôªLû[ ûYjÕ, Gßm× G\ôÕ Tj§Wm ùNnR]o;
F²àm vYôªLs ÑY¬t Nônk§ÚkRRôp, @YÚûPV
B²ûUdÏ ®Úk§]WôL Fßm×Ls Buàm úUúX
úV±]. ÏÚêojRj§p vYôªL°u ØÕÏThP
@ûPVô[m ÑY¬t TpXôiÓLs TpúXôWôt
LôQlThPÕ. R¬£dL YÚúYôo BkR ÅW ûYWôd¡VjûR
YQdLjÕPu úTôt±, “BYo RYd¡ZYo; BYo YVûR
Vôo @±Yo? úVôL³j§Vôp Fußm Bû[OWôLj
úRôuß¡\ôo” FuTo; £Xo “BYo SLeLû[l TôÃo! BYo
ùT¬V ³jRo. úLhPûRj RÚYôo ” Fuß YWm
úYiÓYo; ©¦Lû[j ¾odLf £Xo Øû\«ÓYo;
ùNpYl ùTÚdûL úYiÓYo £Xo; ©sû[lúTtû\
úYiÓYo £Xo; Øj§l úTtû\úV úYi¥ ¨tTo £Xo.
“FpXôk ùR¬Ù ªû\YôùYu ]pXùXpXôm
ùNôpXôØu ¿Rôu ßûPj§WeLd LôiúTúö!”
Fuß DÚÏYôo £Xo. vYôªLs Bq®úSôRd
Lôh£dùLpXôm Nô·VôL BVp©t±¬Vô§ÚlTôo. BkRd
116 c WUQ ®_Vm

áhPm GLôkR ÜߧdÏf úNôRû]Vô«ÚkRÕ.
NkûRdáhPj§Ûm, Ruû]V±kúRôu @ûNYt\
R²ûUûVúV LôiTôu. áhPm @§LUôL ùSÚe¡
YkRRôp vYôªLû[fÑt± êe¡Xôp @Wi
ùNnVlThPÕ. Rm©Wôu DtNôLjÕPu vYôªLû[l
úTôt±]ôo. @YûWúVôo £YUeL[ ®dWLUôLúY @Yo
LÚ§]ôo. IÚSôs @u©u ªÏ§Vôp çT¾Te ùLôiÓ
@YÚdÏ AWôR]g ùNnVj ùRôPe¡]ôo. A]ôp
BûR vYôªLs ®ÚmT®pûX; DPú] @Yo ÑY¬p,
“BRtÏj ùRôiÓ BÕúY”
Fuß Fݧ, Rm©Wôu ALôWm ùLôiÓ YÚmúTôÕ Ñh¥d
Lôh¥]ôo. @RôYÕ, BkRf NÃWj§tÏ BqÜQÜl T¦úV
úTôÕm, úUtùLôiÓ Iußm úYiPôm FuTûRd
ϱl©hPôo. Rm©Wôu ×\Y¯TôhûPd ûL®P úSokRÕ.
BÕRôu ØRuØRp ©WôUQvYôªLs FݧVÕ; BÕ
E¬t TW®, “©WôUQvYôªLs SpX Rªr FÝÕ¡\ôo;
T¥jRYo” Fuß @û]YodÏk ùR¬kRÕ. RôÛdLô £WvRôo
úYeLPWôUnVo vYôªLû[ @¥dL¥ YkÕ R¬£jÕf
ùNpYÕiÓ. vYôªL°u Eo, ùTVo, ®XôNjûR @±V
úYiÓùUuß FqY[úYô Uu\ô¥d úLhÓm vYôªLs
@ûNV®pûX. IÚSôs @Yo @q®YWjûRd
ùR¬®jRôùXô¯Vl úTôLUôhúPù]uß @eúLúV
DhLôokÕ®hPôo. DX¡p BÕ IÚ ùT¬V UôûV: VôûWd
LiPôÛm, DPú] “EùWu], úTùWu], D\ùYu],
ùNVùXu], Uû]ùVu], ùNpYùUu]? ” Fuß
®]ÜYúR DX¡u ¿¥jR TZdLUôn®hPÕ. BlùTVo
Y¥ÜLû[ ®ÓjÕ @û]YûWÙm AjUôYôL
AjUÜ\®p LXkR±V DXLm TZLúYiÓm. BkRl
×\®]ôdLs I¯kÕ, “¿ Vôo? ” FuTRtÏ T§XôL
“Sôöo? ” Fuß IqùYôÚYÚm úLhÓd ùLôiPôp
ÏìêojRm 117

SXUôÏm. úYeLPWôUnVo ©¥YôRm ùNnRRtÏ BQe¡,
vYôªLs “úYeLPWôUu, §Úfѯ,” Fuß Fݧ]ôo.
úLhPYo FݧVYo BÚYo ùTVÚm Iu\ôL @ûUkRÕm
®VlúT! vYôªLs ùT¬V ×WôQjûR ùVÓjÕ, §Úfѯ
ÑkRWêoj§ SôV]ôo Tô¥V vRXm Fuß Lôh¥]ôo.
£X SôhL°p Rm©Wôu @e¡ÚkúR¡®hPôo.
DjRi¥ S«]ôÚm, RUÕ UPj§tÏf ùNuß ®hPôo.
ALôWj§tÏd Ïû\®pûX. IÚYúWôùPôÚYo úTôh¥
úTôhÓd ùLôiÓ Bl×i¦Vû] ëh¥]o. F²àm,
TdLj§p FlúTôÕªÚkÕ LY²dLl ùTôßlTôL IÚYÚm
BpûX. BpûXVô? @ÚQôNXu Ru ûUkRàdÏ
DPú] Utù\ôÚ £\kR ÕûQûVVàl©]ôu.
@ÚQôNXjûR @±kRùRÕúYô @ÕúY Sôu; @Õ
FÕúYô @ÕúY @ÚQôNXm Fu\ UûXúTôu\
ùNôìT ^Uô§«p ¨ûXjRYo; ×\jÕûQûVd LÚRôo;
F²àm, BqY¬V RYf ùNpYj§tÏl TdLj§p IÚ
TôÕLôl× úYiÓùUuß TôolúTôÚs[m T¬kÕ
@iQôUûXVôû] úYi¥tß.

A A A
21. TZ²vYôª
“NôÕdL [ôYôo NLYôN Si¦]ô
úXÕdLô ªk¨VU ùUpXôØm – úURdL
RiùPu\u UôÚRk RôuÅN úY®£±
ùLôiùPu] Lô¬V¿ áß.”
— (TLYôu)
HVeÏ[m ®SôVLÚdÏ @u×Pu éû_ ùNnYôo;
TfN¬£Ùm TôÛm úNojÕl ùTôe¡ Dl× BpXôUp,
Vôû]ØLàdÏ ¨úY§jÕ IÚúYû[ ÙiTôo. BYúW,
UûXVô[m TZ²vYôª. IÚSôs BYo ®SôVLûW
ªLÜm @u×Pu Y¯ThÓd ùLôi¥ÚdûL«p,
c¨YôNnVo Fuù\ôÚYo @YûWd LiÓ, “ BkRd
LpÛfNôª L§ûVd ùLôÓdÏUô? YôQôû[ BR²p
ÅQôdLôúR! @ÚkRYjRôrkÕ Jo @t×RvYôª
ÏÚêojRj§p DÚdùLôiùPô°ÚÕ! ÕÚYû]dLôQôn!
ùRôuòp ®¬jR LÓkRYd ùLôÝkûRd LiùQ§o
LôQôn! @RtÏl T¦ùNn RôeúL ¨ûXjRôp, ©\®l
TVù]Xôm ùT\Xôm; Dߧ! ” Fu\ôo. BkR Yônf
ùNôpûXÙm Buàm TXo ©WôUQvYôªûVl
×LrYûRÙe úLhÓl TZ²vYôª SUÕ RYWô_²Pm
@[Yt\ Sm©dûL ùLôiÓ ALôVm úTôu\
T¬ÑjRUô] Nk¨Rô]j§p YkÕ úNokRôo.
“@uToT¦ ùNnVùYû] Vô[ôd¡ ®hÓ®hPô
-uT¨ûX Rôú]Yk ùRnÕm TWôTWúU.”
FußÚ¡, ©WôUQvYôªûV YQe¡]ôo. “Øj§l úTß
ùTtú\ôm!” F] U¡rkRôo. RUÕ ©sû[Vôo éû_ûV
®ÓjÕ, @ÚQôNX²u Oô]l ©sû[VôWô]
BjRYWô_²u T¦ûV ªLÜm £WjûRÙPu
úUtùLôiÓ SXUûPkRôo. SmUôrYô¬Pm UÕWL®
VôrYôo ûYjR úTWuûTúV TZ²vYôª RYWô_²Pm
TZ²vYôª 119

ûYjRôo. BkR Oô] úYs®f ùNpYjûR, Li¦û]d
Lôd¡u\ BûUúTôXd LôjRôo.
“@WúN¨u ±ÚdLÚûQ VpXô ùRôuû\
V±VôR £±úV]ô ]R]ôp Øj§d
LûWúNÚm T¥dÏ]Úh ×ûQûVd áhÓe
ûLl©¥úV LûPl©¥Vôd LÚjÕdùLôiúPu”
Fu±û\g£]ôo. RUÕ Dn®t ¡û\Y]ôm RYWô_²u
@uûTf £dùL]l ©¥jRôo. TZ²vYôª. ¨úY§lTYo
ùLôiÓ Øu ûYjRûR ùVpXôm IúW LRmTUôLd LûWjÕ,
vYôªLÞdÏ IÚ ¡iQj§t ùLôÓlTôo; Á§ûVl
©WNôRUôL YkRYoL[dÏj §Úl©d ùLôÓjÕ®ÓYôo.
ÏÚêojRj§p vYôªLs Iu\ûW VôiÓLs
ùNôìT^Uô§« Xôrk§ÚkRôo. DQÜáP Yt×ßj§
FÝl©úV RWúYi¥VRô«tß. @ÕÜm Lg£VôLd
LûWjÕ IÚ ¡iQúU ùLôÓlTÕ. DPp FÛmùTÓjÕl
úTô«tß. UXf£dLp DiPô«tß. @lúTôÕ £XSôû[d
ùLôÚRWm LÚlTôLf NÕWd Lh¥LsúTôX ùY°dÏl
úTôÏUôm. DPp FlT¥ Fu] úSôÙt\ôÛm BkR Oô²
LY²lT§pûX! Fußm @lT¥úV; DX¡tLôLúY DPp.
DiûU«p @Yo ÑjRôuU ùNôìTm; @RtÏ úSôúVÕ?
IÚ Lh¥-p DhLôokÕ §Vô]j§úXúV «ÚlTôo.
FÝk§ÚdLdáP Ø¥Y§pûX. FÝkRôp UVdLm YÚm;
DPú] ÁiÓm DhLôokÕ®ÓYôo. ªLÜm ØVuß
ØVuú\ ùVÝk§ÚlTôo. TZ²vYôª £XúYû[
@Ú¡-ÚkÕ ¸úZ®ZôÕ ©¥jÕd ùLôsYôo.
BfNUVm IÚSôs, ÏÚêojRjûRf Ñt±Ùs[ ×°V
UWeL°p TZeLû[d L[ÜùNnV BÚYo YkR]o.
IÚYu, FlúTôÕm ®¯jÕ úUô]Uô«ÚdÏm vYôªLû[
úSôd¡, “BYo LiL°t Ls°lTôX¥dLXôm; @lúTôÕ
úTÑ¡\ôWô TôolúTôm” Fu\ôu. vYôªLs Lô§p BÕ
®ÝkÕm @ûNV®pûX. ©uù]ôÚYu, “ Nôª
120 c WUQ ®_Vm

¡PdLhÓm Sôm SUÕ Lô¬VjûRl TôolúTôm ” Fuß
Õ¦kÕ ×°Vm TZeLû[d L[Yô¥f ùNuß®hPôu.
BRtÏm vYôªLs Iußg ùNôpXôÕ ÑmUô®ÚkRôo.
“Yô]kÕ[e¡ùXu? Ui LmTUô¡ùXu?” “YPúLô
ÓVokùRu] ùRuúLôÓ NônkùRu] Yôu©û\dúL ”
®[dùLô°«p FiùQn ®Vô©jRÕúTôX DXûLj
Ruà[Pd¡V ¨fNX ùNôìT ^Uô§vRu FûRÙe
LÚRôu, FûRÙùUiQôu. @RÕ @RR²Vp©túLtT
BVtûLVôp BVdLlTÓ¡\Õ! BVtûLf NdLWj§²ußk
Rl©V lWyU éRu BYtû\lTt±f £k§Vôu.
“ùNu\Õ LÚRôo Sôû[f
úNoYÕ ¨û]Vôo LiØu
¨u\Õ ×£lTôo ùYn«p
¨XYôn®i ®ÝÕ ÅrkÕ
ùTôu±] NYmYôrk RôÛm
×ÕûUVô ùVôußm TôWôo
Suß¾ ùRu]ôo Nô·
SÓYô] ËYu ØjRo”
— (ûLYpVm)
FuTúR @YàûPV ¨ûX.

èXôWônf£
DiûURô ù]u\Pe¡ Ùs[±úY Rô]ô«t
±iûUVYu úYRj §Ws.
ÏÚêojRj§t ÏmTp @§L¬jRÕ. TZ²vYôª
ùY°úV ùNpÛmúTôÕ vYôªLû[ Dsú[ «Új§l
éh¥f ùNpXúYi¥VRô«tß. ©\Ï BÚYÚm
úYeLPWôU SôVdL¬u ^mURj§uúUp @YÚûPV
UôkúRôl©p TWiL°u Á§ÚkR]o. BeÏ áhPjûR
Ùsú[ ®ÓY§pûX VôûLVôp @ûU§ ¨X®VÕ.
BkR @ûU§Vô] ãr¨ûX«p vYôªLÞdÏl
T¥dL úSWm DiPô«tß. LôXm ùNu\ SôL-eL vYôª
TZ²vYôª 121

L°u úYRôkR ×vRLeLû[ @Yo Åh¥²uß
TZ²vYôª FÓjÕ YkÕ ùLôÓlTÕYZdLm. ûLYpVm,
úYRôkRãPôU¦, Oô]Yô£xPm BYtû\ùVpXôm
TZ²vYôª ùLôiÓYÚYôo. @YÚdÏ BRu
®`VeLû[ ùR¬kÕùLôs[ AYÛiÓ; @RtLôLj
RP®jRP®l T¥lTôo. BûRd LiÓ RYWô_o
@kèpLû[j RUÕ ùRs°V U§«]ôp DsðW
YôWônkÕ ®[dÏYôo. vYôªLÞdÏl ×jRLl T¥l×
Fq®RjÕk úRûY«pûX; A«àm, úLhúTôodÏ
®ûPV°dLl TX @¬V èpLû[ ùYÏ F°§t T¥jÕ
¨û]®p ûYjÕûWlTo. ÑVôÖTYjRôt T¥dÏmúTôÕ
@û]jÕm RmØs ØuúT«ÚkRRôLúY ×X]ôÏm.
Rªr, A¬Vm, UûXVô[m, ùRÛeÏ ØR-V ùUô¯L°p
TLYôu ×XûU ùTt\Õ ªLÜm ®VdLjRdLÕ.
@qYmùUô¯l ×XYoLs Nk¨Rô]j§t TZÏm
Uôj§Wj§úXúV @R§p úRof£ùTt\ôo. úYRúU RôUô]
AjUôÖT®LÞdÏsú[ BkR _LjúR«Úd¡\Õ. F²p
@YoLÞdÏ FÕÜm קRpX; Øu²ÚkR èpLÞm,
Bußs[ èpLÞm, B² YÚm èpLÞm, @û]jÕm,
@YoLÞdÏsú[úV ùTô§kÕ¡Pd¡u\]; FûRl
T¥jRôÛm @YoLÞdÏl TZm TôPúUVôÏm. TLYôu
@±Üd LtTLm. @Yo Yôd¡²uß @Úm×m @Ú[ZÏ
ùTt\ @jVôjU SßUXoLs IqùYôuû\Ùm IÚ ùT¬V
èXôL ®¬dLXôm.
ùYs[j Rû]V ®¬è X[kRôÛm
Ds[j ÕQoúY ÙVoÜ.
èpLs, èpLs, èpLs! FeÏm èpLs! êû[dÏf
ÑûUúVt\ FjÕûQúVô èpLs @fÑ YôL]j§²uß
UûXVÚ®úTôXl TdLm TdLUôLd LdLlTÓ¡u\].
U²Ru FûRl T¥lTÕ?
122 c WUQ ®_Vm

Ruàs[ èûXj R]Õsú[ LpXôRôu
FkèûXd Lt\ôÛùUu?
@±úY Rô]ôLôR Lt\±Ü, @-V±Ü,
Yu²úTôLm úTôÛm!
U]ùUàm úUXhûPûVj §\kÕ Dsú[Ùs[
ùNôìTèûXl T¥jRôp, T¥dLlT¥dL A]kRm
ùTôeÏm! @kèÛdÏ Ø¥®pûX; @Õ Fußm ×ÕûU;
Fußm TZûU! @jRûLV èûXdLtß Øt±VYodÏ
Utû\V @fÑ èpLs ùYtß èpLú[VôÏm;
êû[dÏf ÑûUVôÏm. @Ú[ôX±kÕ A]kRô¾RUô]
@jÕÅR £jRôkR ¨ûXÙm, úYRôkR Ø¥Yô]
úUô]Øm ùTt\ T¬éWQo FpXô Uû\LÞdÏm
Dû\®PUuú\ô?
F²àm, TLYôu, èXôWônf£«Ûm IlTtú\
®[eÏ¡\ôo. BÕ TLYô²Pm úTÑmúTôÕ, @¥dL¥
¸ûR, DT¨PRm, RôÙUô]Yo ØR-V ètL°²uß
úUtúLôhLû[d ûLVôsYÕ YZdLm. FkR Yôd¡VjûR
@¥ùVÓjRôÛm TLYôu @ûRl éoj§ ùNnÕ®ÓYôo.
TLYô²Pm Ltßj úRokR ×XYoLs YÚYÕiÓ;
LtßdLtß @ÛjÕ DiûUV±ûYúV Sô¥ AYÛPàg
£Xo YÚYÕiÓ; Lô£ TôojRYû]d Lô£×WôQm
T¥jRYu úSôhPm TôolTÕ úTôXd Lp®f ùNÚdÏt\
YÚm AZm TôodL YkÕ LPTPlTÕiÓ. @û]jûRÙm
UôûVf ÑÚù[] DR±jRs°, ùU[]U¦l×jRLjûRd
LtLj Õ¦kR ¾WÚm YÚYÕiÓ. @û]YÚm @Yo
Nk¨Rô]j§p FlT¥ úVàm Ds[ÜiûU ùVôu
ù\u\±kRPeÏYo. @qÜiûUúV RuØu ú_ô§
UVUôn ®[eÏYûRd LôiTo. TZ²vYôª RÚm
èpLÞPu, UûX«Ûs[ TjUSôTvYôª @pXÕ _ûP
vYôªVô¬PªÚkR NUv¡ÚR ×jRLeLû[Ùm @¥dL¥
vYôªLs TôolTÕiÓ; @Y¬Pm UkjW Nôv§Wm
TZ²vYôª 123

AÙoúYRm ØR-V èpLÞPu NeLWWô§úVôo @Ú°V
BuTUVUô] Õ§j§WhPôm lÚaj vúRôjW WjSôLWØm
BÚkRÕ; BûR vYôªLs Ut\ YPùUô¯ èpLÞPu
TôojÕj ùR°kRôo. IÚ LiLôh£ FlT¥ U]j§t
T§¡u\úRô, @lT¥úV @YÚdÏ èpLÞm. @YÚûPV
OôTL Nd§Ùm GLôdW£jRØm DX¡Ûs[ @t×ReL°p
Iuß FuTÕ BRu @àTYm. IÚ NUVm IÚYo,
TjUSôTvYôªLû[ IÚ NkúRLe úLhPôo. @RtÏ BkR
ùU[² (©WôUQ vYôª) lÚajvúRôjWjûR ùVÓjÕ
IÚ ÑúXôLjûRd Lôh¥]ôo. @ÕúY ùTôÚk§V
®ûPVô«ÚkRÕ. BlT¥VôL @jVôjU Nôv§WeL
[û]j§Ûm vYôªLs F°§p úRof£ ùTt\ôo. BkR
ÑjR ÑRk§W ¨WkRWd Lp®dÏm, UÕûW«p @Yo Lt\
TkRû]d Lp®dÏm úSVoLú[ úYtßûUûV @±L.
Ruû] V±kRPe¡j RuUVUôn ¨u\dLôt
©u]±Ü ùRuú] ©\?

A A A
22. D\®]o YÚûL
@uû] «pûX VlT ²pûX VôÕ \Ü ªpûXúV
SuûU «pûX ¾Õ ªpûX Sô²e LôùWu úøo§Vôp
TuûU ùVqùYô ÚûUúVô TPodûL Øu² ~ùVôÓk
RuûU Vt\ RuUVj R²f ÑLf ÑRkRWu!
— (TôWR Nd§)
úR¥ÙeLôú÷m
@ÚûQ«p @iQXÕ YôrYôß BqYô±Ve¡d
ùLôi¥ÚdL,
Ntú\ UÕûWúV úSôdÏYôm! 29 - 8- 1896 . @uß
J¥lúTô] úYeLPWôUû] D\®]o úR¥júR¥
VÛjR]o. @lúTôÕ RôVôo Uô]ôUÕûW«-ÚkRôs.
ùNn§ Fh¥VÕ. YÚk§d LXe¡]ôs; @û]YÚm
úNokÕ ÕVÚt\]o. “ NôRôWQUôLjRôú] ×j§
ùNôuú]ôm; BRtÏ BYu BlT¥ úUôNgùNnYôù]u
\±úVôúU!” Fuß @VokRôu @iQu. “IÚYÚdÏg
ùNôpXôUp BlT¥ UôVUônl úTôYô]ô, úTôYô]ô! ”
Fuß @Ýe¡]o D\®]o. “HûVúVô, J¥®hPô]ô?”
Fuß @uû] §Ód¡hPX±]ôs; “FlT¥úVàm úR¥l
©¥dL úYiÓm ” Fu\ôs. “ TVp FeúL úTôYôu?
TQØs[UhÓm Ñt±j §¬kÕ YÚYôu” Fuß U]lTôp
Ï¥jR]o £Xo. @eϪeÏm YiÓúTôXl T\kÕ
DNô®]o. “ FeúL úTôdL¥? @RtÏ Vôo úNôß
úTôÓYôoLs; Rôú] YkÕ ®Óm ùLôgN Sôû[«p ”
Fuß úRt±]o £Xo. “ @Y£Vm úR¥d ùLôiÓ
YWúYiÓm ” Fuß ùSpûXVlTnVûWj çi¥]ôs
@ZLmûU. ùSpûXVlTnVo úRPl ×\lThPôo. VôúWô
ùYôÚYu, “SôPLd LmùT²«p úNokÕ®hPôu; @Õ
§ÚY]kR×Wj§p AÓ¡\Õ ” Fu\ôu. “ ûTVu
YôhPUô«Úd¡\ôu, IÚúYû[ SôPLj§t úNok§ÚlTô”
D\®]o YÚûL 125

ù]uß ùSpûXVlTnVo J¥öo §ÚY]kR×Wj§tÏ;
SôPLd LmùT²L°ùXpXôm Su\ôL ®Nô¬jRôo. SôPLm
TôojRúR SXm; ûTVu ×X]ôL®pûX. @Yu ×\
SôPLjûRl ùTônùV] IÕd¡ “ SôÓ-@Lm ” Fuß
@LSôPLm ׬YûR @YoLs @±Vôo; ©\Ï
@ZLmûUÙm úNokÕ §ÚY]kR×WjûR @X£lTôojRÕm
@LlTP®pûX. úYeLPWôUû]l úTôu\ùYôÚ
ûTVû]úV LiÓ GUôkRôoLs. úYeLPWôUû]d LôQ
Ø¥V®pûX. DiûU«úXúV @Yû]lúTôu\
IÚYû] FeúL LôQØ¥Ùm! “ @qY[ÜRôu ®§ ”
Fuß ùSôkÕ UÕûW úNokR]o. “GÕ ûTVu UôVUônl
úTôn ®hPôu! B² @kRf ùNpYjûR, @ZÏj
ReLjûRd LiQôt LôQlúTôY§pûX! ” Fuú\
@û]YÚm Ge¡ çe¡ UVe¡ VVokR]o.
ùNn§
Bk¨ûX«p, 1898-m YÚPm ALvh UôRm, UÕûW
ùNôdLlTSôVLu ùRÚ®p RUÕ Åh¥p ÑlTnVo
§¼ùWuß D«oÕ\kRôo. Uô]ôUÕûW«p Yd¸Xô]
ùSpûXVlTnVo @TWd¡¬ûVLÞdLôL @eÏ YkRôo.
¡¬ûVLs SPkÕ Ø¥kR]. BkRf Nô®u ÕVúWôÓ IÚ
NkúRô`f ùNn§ T°f£hPÕ! "úYeLPWôUu
NôªVôWôn ®hPôu! §ÚYiQôUûX«p
FpúXôÚm @Yu Lô-p ®Ý¡\ôoLs' Fuß IÚ
§Úfѯ Yô-Tu ùNn§ ùLôiÓ YkRôu. BÕ "LiúPu
ºûRûV' Fu\ ùNn§ úTôu±ÚkRÕ! @û]YÚm
®VkR]o. “¨_kRô]ô BÕ! D]dÏ FlT¥j ùR¬kRÕ,
ùNôp” Fu\]o. “UÕûW §ÚOô] NmTkRo UPjÕdÏl
úTô«ÚkúRu. @eÏ Ïu\dÏ¥ @iQôUûXj
Rm©Wôu (BYúW ÏÚêojRj§p vYôªLÞP²ÚkRYo)
Yk§ÚkRôo. "§Úfѯ«²uß IÚ Yô-T vYôª,
126 c WUQ ®_Vm

§ÚYiQôUûX«p LÓkRYm ׬¡\ôo; @t×RUô]
ûYWôd¡Vm! Ntßm DPÛQo®pûX; ùNôìT
^Uô§«úXúV X«jÕlúTô«Úd¡\ôo. @kRj RYl
ùTÚûU DûWdLj RWUuß. Ød§úV Y¥ùYÓjÕ
®[eÏ¡\ôo! @ÚQôNXû]úV Oô]ôNô¬V]ôLl ùTtß
@YuUVUôL ®[eÏ¡\ôo' Fuß ×LrkÕ Td§ÙPu
úTôt±]ôo. DPú] F]dÏ AfN¬V ØiPô«tß.
Rm©Wôû]l ©\Ï ØÝ ®YWØe úLhP±kúRu.
úYeLPWôUu §ÚYiQôUûX«úXúV NôªVôWô¡
@eúLúV «Úd¡\ôu ” Fuß YôojûR VÓd¡]ôu.
@ZLmûUdÏ BfùNn§ U]j§t Tôp YôojRÕ!
Nk§l×
×\lThPôo ùSpûXVlTnVo §ÚYiQôUûXdÏ;
@.SôWôVQNôªVnV ùWuàm IÚ SiTûWÙm
DP]ûZjÕf ùNu\ôo; ©WôUQ vYôªLs ùTVo FeÏm
ØZeÏ¡\Õ. ùSpûXVlTnVo ®Nô¬jÕ
úYeLPWôUû]júR¥ UôkúRôl©túL YkÕ ®hPôo;
A]ôp, úRôhPdLôWo @YûW Dsú[ ®P UßjÕ ®hPôo.
“ G]nVô ¨hûP«-Úd¡\ NôªVôûWj ùRôkRWÜ
ùNn¡ÈoLs? úTôeLs” Fuß ùNôu]ôo. “BpûX, SôeLs
@Yo D\®]o; @YûW R¬£jÕf ùNuß ®Ó¡ú\ôm.
úYù\ôußg ùNnV ®pûX” Fu\ôo ùSpûXVlTnVo.
“ @ùRpXôm Ø¥VôÕ ” Fuß Li¥lTôL ¨u\ôo
úRôhPdLôWo. DPú] ùSpûXVlTnVo IÚ ºhùPݧ]ôo.
“Uô]ôUÕûW Yd¸p ùSpûXVlTnVo R¬N]m
ùNnV ®Úmס\ôo ” Fuù\ݧ, úRôhPdLôW¬Pm,
“ BûR @Y¬Pm ùLôiÓúTônd ùLôÓeLs; DeLs
vYôª ^mU§jRôp FeLû[ Dsú[ @ûZjÕf
ùNpÛeLs ” Fuß ùLôÓjRôo. úRôhPdLôWo @ûRd
ùLôiÓ úTônd ùLôÓjRôo; vYôªLs TôojRôo. @Õ
D\®]o YÚûL 127

Tj§Wl T§®XôLôd Lô¡Rm, ©u]ôp RûUVu
SôLNôª«u FÝj§ÚkRÕ. BR]ôp SôLNôª @§p IÚ
ÏUôvRôYôL úYûX TôolTûR ë¡jRôo; Uß TdLm
£t\lTô®u ûLùVÝjÕ R¬£dL DjRWÜ úLh¡\Õ.
@ûZjÕ YWf ùNôp- _ôûP Lôh¥]ôo.
ùSpûXVlTnVo Dsú[ YkRôo.
úYeLPWôUû]d LiPôo. FÛmTôn Bû[jÕj
RûX _ûP©¥j§Úd¡\ôu. ®WpL°p SLm ¿iÓ
ÑÚi¥Úd¡\Õ; BÚ°p ªuª² úTôX YôÝm DX¡p
BqY±Üf ÑPo Ruû] U\kùRô°o¡\Õ. @ûW«p IÚ
úLôYQk R®W úYù\ôuߪpûX; úTfÑêf£pûX.
“ HúVô! F]Õ NúLôRWo ULu BqYV§p
BlT¥Vôn®hPôú]! Fu] úLôXm! Fu] LôXm!” Fuß
IÚTôp ÕdLm ùSgNûPd¡\Õ! Uß×\m @Ú¡-ÚkR
TZ²vYôªûV úSôd¡ (vYôªVôo UܲVôRXôp
@YÚPu úSWôLl úTN Ø¥V®pûX) “ FeLs
ÏÓmTj§p IÚYo BlT¥l ùT¬V Uaô]ôLj
RYgùNnYÕ ªLÜm NkúRô`úU. A]ôp
ALôWùN[d¡VeLs ØR-V] N¬Vô«ÚdL úYiÓm.
D\®]o BkR vYôªûVj ReLs TdLj§p ûYjÕ
AR¬dL ®Úmס\ôoLs; @Yo RYjûRÙk Õ\Üd
úLôXjûRÙm ®PúYiPôm; ùU[] Nk¨Vô£Vô
«ÚdLhÓm. A]ôp, SôeL°ÚdÏm *Uô]ôUÕûW«p
IÚ ùT¬V Uaô²u NUô§ «Úd¡\Õ; @eÏ YkÕ
BkR vYôª «ÚdLhÓm. @YÚdÏ úYi¥V
ùN[L¬VeLû[ SôeLs LY²jÕd ùLôsúYôm.
¨f£kûRVôL @Yo RYm ùNnÕ ùLôiÓ @eúLúV
ùN[L¬VUô«ÚdLhÓm” Fuß Yd¸p ùSpûXVlTnVo

* Uô]ôUÕûW NRô£YlWyúUk§W¬u Oô]j §ÚY¥Ls DX®V RXm,
@eÏ @kR Uaôu ¿iPLôXm NUô§«-kRôo .
128 c WUQ ®_Vm

®YL¬jÕ úYi¥]ôo. vYôªVôo @ûNV®pûX;
ùNôu] ùNôp U]j§t Tt\®pûX. BÚkRÕ
BÚkRT¥úV vYôªVôo BÚkRôo; ùSpûXVlTnVo
BkR ÅW ûYWôd¡VjûRd LiPôo. “ úYeLPWôUu
Øt±Ûm Uô± ®hPôu; B²j §ÚmTôu, D\Ü, Ñt\m
FpXôm U\kÕ®hPôu” Fu\VokÕ §Úm©]ôo.
BjRûLV ûYWôd¡Vm F°RpX. Õ\Ü éiÓ
RY¨ûX«-ÚdûL«p D\®]o YkÕ®hPôp, U]m
TûRdÏm; @YoLû[d LôQ ØLm SôÔm; FjRû]úVô
LXdLeLs U]j§t ÑZÛm. BÕ U²Ro BVp×. SUÕ
RYWô_o £±úRàm LXe¡]ôWô? “Sôu Vôo? D\®]Wôo?
BpûX! Sôu F]dúL ùNôkRm. Sôu ¨WôXmTu;
TkRUt\Yu; TkÕYt\Yu ” Fu\ ÜߧÙPu Ntßm
RVeLôÕ, D\ùYàm TôNjûR NUûRdLiQô ùX¬jÕ,
Dsù[ôÓe¡ «ÚkRôo. BkR ÅW ûYWôd¡VjûR VôúW
UVd¡d Ls[m ׬V ùYôiÔm!
Ds[f ÑLj§ ùXô°Y[Úk RuUVjûRd
Ls[e LYoYô ù]Yu?
ùSpûXVlTnVo DPú] Uô]ôUÕûWdÏf
ùNn§Vàl© ®hPôo. SôûXkÕSôs §ÚYiQôUûX
«-ÚkÕ SiTÚPu RôØm Rm EûW úSôd¡]ôo.
RYWô_²u ûYWôd¡Vd úLôhûPûVf ãrkR ØRp
ØtßûL Øt±tß. BWiPôYÕ ØtßûL ªLÜm
TXUô]Õ. @Õ LpûXÙe LûWdLdá¥VÕ; Rônl TôN
ÀWe¡ÙPu YkRÕ; @ÕúY @ZLmûUVô¬u ØVt£.
vYôªLs Øtßm R²ûUûV úYi¥]ôo. RmØPu
©¬Vôl TZ²vYôªLÞdÏ, “ @^eL]ô«ÚdL
úYiÓm; SôªÚYÚm IúW «Pj§p úNok§ÚdL
úYiPôm. RôeLs úYß §ûN ùNuß ©ûb Yôe¡l
©ûZÙeLs; BÕ úYù\ôÚ §ûN«p HVm ×Ïk§Úd
LhÓm ” Fuß ùNôp- Vàl©, UôkúRôl©²uß
D\®]o YÚûL 129

HVeÏ[jRÚ¡Ûs[ @ÚQ¡¬SôR WôXVj§tÏf
ùNu\ôo; @Õ @dWLôWj§tÏl TdLj§-ÚkRÕ.
TZ²vYôªúVô @uß ©ûb ùTtß @ÚQ¡¬SôRo
AXVj§tÏ YkÕ®hPôo. BfùNpYjûR ®hÓ
FeM]m ©¬YÕ? D«ûWl ©¬kÕ DPp R¬lT
ùReM]m? IÚ UôRm BdúLô«-p BÚkÕ, ©\Ï IÚ
YôWm úLô«p úRôhPj§Ûm, úLô×WeL°Ûm BÚkRôo
RYWô_o. BeúL áhPm @§LUôL YkÕ ùLôi¥ÚkRRôp
vYôªLs TY[dÏu±tÏf ùNuß ®hPôo.
TY[dÏuß
@Ru ײRl ùTÚûUûV Øuú]úV L§júRôm.
@Ru @Z¡V Lôh£, ©WYô[¡¬SôRWôXVm, IÚ
ùRsðtß, RYj§tϬV ÏûL, Øuú] IÚ §ÚUPm
BjRû]Ùe ùLôi¥XeÏ¡\Õ. ©WYô[¡¬SôR
WôXVj§p Lôtßl ×LôR £t\û\dÏsÞm, ÏûL«Ûm
HkRôß UôReLs vYôªLs RYm ׬kRôo. @dLôXj§p
EÚdÏh ùNuß ÅhÓ YôNpL°p ûLRh¥ ¨tTôo;
YôNtT¥ LPkÕ YkR ©ûbûV FÕYô«àm
Ú£TôWôUp, ûL«úXk§ @lT¥úV DiÓ @LpYôo.
Ïu±uÁ§XÏm úLô«Ûs ùSÓúSWm ^Uô§«
-ÚdÏmúTôÕ, £XSôhLs éû_Vô]Õm éNô¬Vôo
úLô«ûXl éh¥f ùNuß®ÓYÕiÓ; @lúTôÕ BYo
Dsú[ @ûPTh¥ÚlTôo. BeÏm TX TdRoLs
vYôªLû[d LôQ YkÕ ùLôi¥ÚkR]o. BeúLúV
Sôm Øu ùNôu] Utù\ôÚ ØtßûL ãrkRÕ.
GÕ Y¬à ùUUd¡pûX ùVu±ÚlTôo
úTôRUÚh úNô§ùVô°o ùTôu.

A A A
23. Cu\Ys Øû\ÂÓ
RôVô Ú\®]Wôo Rm©Vô Ús[júR
Sô]ô ùW]Y±kR Sôs?
ùSpûXVlTnVo ùYßeûLÙPu YkRôo. ûTVû]
FlT¥Vô«àm @ûZjÕYW @YÚdÏd LÚjÕk
§\ûUÙªpûXVôm! “BúRô Sôú] ùNuß Fu ùNpYû]
Åh¥tÏ @ûZjÕ YÚ¡ú\u” Fuù\ÝkRôs @ZLmûU.
¥NmTo ®ÓØû\Sôs YkRÕm SôLNôªÙPu
§ÚYiQôUûXdÏ ®ûWkRôs. ®Nô¬jÕ AYXôLl
TY[dÏuû\ úSôd¡]o BÚYÚm. @Ru Df£«p R]Õ
@Úm×RpYû]j Rôn LiPôs; Li½o ùNô¬kRôs. Rôn
U]m TûRjRÕ. @Ys FiQeLs @lúTôÕ Fuú]!
“Fu LiU¦úV, Duû] BdúLôXjÕPu LôQúYô
TjÕUôRg ÑUkÕ ùTtú\u! Fu @ÚûUf ùNpYúU,
BlT¥ ¿ úLôYQôi¥VôYRtúLô Duû]l TjÕUhÓm
T¥dL ûYjRÕ! Fu @ÚûUd ÏZkRôn, Fu U]m
LûW¡u\Õ! IÚ úLôYQjÕPu BkR UûX«Ûm Lôh¥Ûm
@ûXV D]dúL]lTô ®§! @lTú], Duû] Eh¥
Y[odL Vô²ÚdÏmúTôÕ, Eol©fûN ùVÓjÕiQ
N¡lúTú]ô! D]dÏ @Z¡V £t\lTu Å¥ÚdÏmúTôÕ,
D]Õ §ÚúU² ùYßm Tôû\«Ûm Ui¦Ûm ¡PdLd
LôiúTú]ô! @ZLú], Rôn Sô²ÚdûL«p, ¿ BkRl ©gÑ
YV§p BlT¥ ûYWôd¡Vm ûYdLXôUô! ùUnVú], BeÏ
D]dLôo ÕûQ! Vôo D]dÏ úY[ôúYû[ DQÜ
RÚYôoLs! Åh¥p ùN[d¡VUô «ÚdLôÕ BdLôh¥p ¿
úVu YÚkÕ¡\ôn! Tôm×, ×-, LW¥ YkRôp Fu]
ùNnYôVlTô! Du ùUp-V TôReL°p IÚ £ß Øs
ThPôp F]dÏl ùTôßdÏUô! ¿ Th¥² ¡PkRôp Fu U]m
N¡dÏUô! ùTt\U]m TûRdÏRPô; TôXLô! Fu @ÚûUúV,
¿ BeÏj RûW«tTÓjÕ Sôu @eÏl Tô«t TÓjRôp
Cu\Ys Øû\ÂÓ 131

Su\ô«ÚdÏUô? Duû]d LôQôÕ FqY[Ü Õ¥Õ¥jÕj
úR¥ú]u! @lTô, úYiPôm BdúLôXm. Åh¥tÏ YôPô!
IÚ ùUô¯úTNPô! Fu LiúQ, Fu LiúQ YkÕ®Ó.
Duû]d áh¥f ùNpYRtùLuú\ BqY[Ü £WUlThÓ
YkúRôm. @lTô YôPô” Fuß FjÕûQúVô T¬R®jRôs;
SôLNôªÙm úYiÓUhÓm ùNôu]ôu. “EÚg NRUpX,
Dt\ôo NRUpX. BqÜ\ÜLù[pXôm @SôjUô; SUÕ
BÚl©Pm AjUô. Sôm SmªPj§p DߧVô«ÚlTúR SUÕ
RoUm. SPjÕ¡\Yu @û]jûRÙm SPjÕYôu” Fuß
RYWô_u Dߧ éiÓ ÑmUô®ÚkRôu. TY[dÏuß
FqY[Ü ®ûPV°jRúRô @qY[úY @Yàm
®ûPV°jRôu. AûNSô úTNôR EûUU¦ JûN
ùLôÓdÏUô? SôsúRôßm @uû]Ùm @iQàm
TbQeLs Yôe¡ YkÕ RkR]o; YÚmúTôùRpXôm
EÚdÏ YÚmT¥ Øû\«hPôoLs. Iußg NôV®pûX.
Ø¥®p RôVôÚdÏs[ IÚ TXUô] TôNj§\u
ùY°lThPÕ; @ÕúY Li½Úm LmTûXÙm.

LiU¦d Li¦
Å¥ÚdL SpX ®Úk§ÚdL ®mUûX«u
Lô¥ÚdL Üu\û]Sôu LôiúTú]ô LiU¦úV!

LôpûL SLmY[okúR LôVm ùUÝdLûPkúR
úRôÛ ùUÛm×Uônj úRôußYúRu LiU¦úV!

UôoúUÛk úRôsúUp U¥úUp Y[ojÕùYßm
TôoÁÕ ¿TÓdLd TôolúTú]ô LiU¦úV!

VôoùNnR ã§e L]ô§Vôn Vô²ÚdL
îol©fûN Ùi¥PÜ Øu®§úVô LiU¦úV!

@ÚgÑûYÙh åh¥U¡rk RuTôn Y[ojRÜuû]
«WkÕiQd LiÓ ªÚlTú]ô LiU¦úV!
132 c WUQ ®_Vm

RYúVôL ùU[]m ^Uô§LÞ ªqYV§
ùXYÚ]dÏf ùNôu]ô ¬VmTôùVu LiU¦úV!

ÑLeÏûXkÕ Yô¥f ÑÚeÏ Øû]dLiùPu
]LeÏûZkúRu Vôàu\ ]uû]Vuúø LiU¦úV!

©gÑ YV§t ùT¬V LÓkRYúUu?
ùLôgÑùUô¯ ùVôuß ùLôÓjRÚ[ôn LiU¦úV!

@eÏYkÕu ²fûNd LûUkR RYm ׬Yôn!
BeÏ]dÏ Sô§ùVôuß ªpûXVPô LiU¦úV!

ªu\YÝ úU² ùU-kÕXW úYiPôØu
Yu\YjûR Åh¥p Y[odLYô LiU¦úV!

YôûVj §\YôúVô YôojûRùVôuß úTNôúVô!
RôûV U\kRôúVô Nt±WeLôn LiU¦úV!

£\l×Pú] Ùu®û]dÏf ùNnY]ùYp XôgùNnúYôm!
×\lTPPô áPÜPu ×i¦VUôe LiU¦úV!

UûXúTôÛ ùUuLYûX Up¡ U]ùUpXôm
DûXúTôX úYÏRPô Üu]ôúVô LiU¦úV!
Buàm ùSÓL @Ód¡l T¬R®jRôÛm NUm
lWyUm ùLôgNúUàm RôZ®pûX. @ÚhúTôRm
UÚhúTôRjûR G±hÓm TôodL®pûX.
RûW ÏûXk §¥àm – @±úY, RYeÏûXk §ÓúUô?
YûW ùTVok §¥àm – @±úY, U]m ùTVok§ÓúUô?
E¯«¥ ®¯àm – @±úY, Dߧ £k§ÓúUô?
A¯ùV§o Y¬àm – @±úY, AiûU R[ok§ÓúUô?
Ds[T¥ «ÚkRôp – @±úY, Du]X\j ùR°kRôp
Ds[Y ²fûN«]ôp – @±úY, Ds[T¥ SPdÏm!
úTfÑ êfÑd LôúQôm; ùTt\ U]m ×tß! ©sû[
U]m A]kRùYs[j§p Ui×tßúTôt LûWkÕ®hPÕ!
Cu\Ys Øû\ÂÓ 133

U]m Fu\ ùRôuߪpûX. Buàm Yt×ßj§]ôs;
©\Ï @Ú¡ÚkRYoL°Pm Øû\«hPôs. VôoRôm Bd
Lôh£ûVd LiÓ LûWVUôhPôo! IÚYo (TfûNVlT
©sû[) vYôªVô¬Pm Bû\g£]ôo; “vYôª, RôeLs
Rôn LRß¡u\ôs! U]ªWe¡ IÚYôojûR ùNôpXXôLôRô?
(U]m BÚkRôXuú\ô!) DiÓ BpûXùVuß DPú]
DߧVôLf ùNôpÛeLs. BúRô Lô¡RØm FÝÕúLôÛm
Ds[]; ùU[]®WRj§tÏ TeLªu± B§p Fݧd
LôhÓeLs ” Fu\ôo. vYôªLs Lô¡RjûR Yôe¡
©uYÚUôß Fݧd Lôh¥]ôo:-
“@ Y W Y o © W ô W l R l © W L ô W m @ R t L ô ] Y u
AeLôe¡Úk RôhÓ®lTu. Fußm SPYôR ùRu
ØVt£d¡à SPYôÕ; SPlT ùRu\ûP ùNn«à
¨pXôÕ: BÕúY §iQm. AL-u, ùU[]Uô
«ÚdûL Suß ”.
BkR UaôYôd¡VjûRd LiPôs @uû]. Fu]
ùNôpYôs? “ @Y²fûN Fuû] «eÏ Eu±
Y[od¡\Õ; Du TôN BfûN T-dLôÕ. @Yu ùNVp
SPdÏm; Du ùNVp SPYôÕ ” Fußßj§V BkR
úYRôkRjûRd LiÓ, Ru ØVt£ùVpXôm ÅQô]ùRuß
U]ØûPkÕ Rôn ùNu\ôs; SôLNôªdÏm LfúN¬
§\lTRôp, “BRtÏjRô]ô BjRû] £WUlThÓ YkúRu!”
Fuß ùSôkÕ @Yàm DPú] YkRY¯ úSôdLXô]ôu.
vYôªLs BWdLUt\YWô? RôûV @YU§jRôWô?
BpûX; @Yo LÚûQdLPp; Sôn, TÑ, ÏWeÏ
§ÚPàdÏm @YWu× SuÏ ®[eÏm. Rô«²Pm
@YÚdÏs[ DiûUVu×, ùRnÅLUô] @jVôjU
@u×, UôjÚéúRfYWo AXVjûRl TôojRôp ®[eÏm.
“¿ Yô! Sôu Duû]d LôlTôtß¡ú\u; ¿ Fu ULu”
Fuß TôNm éiPUhÓm AiPYu U]dLXdLk
¾odL®pûX; ©u]ôp AiPYu, TôNl Tt±tÏ
134 c WUQ ®_Vm

BPUô] Ñt\eLû[ ùVpXôm I¯jÕ, Nm^ôWÕdL
ùUuàm ùSÚl©p Yôh¥, U]jûR ®Wd§ ùVuàm
Uôtú\t±, Ø¥®p “vYôª«Pm Sôu ùNu\ûPRúX
úUp” F] YkRÜPu AiPY²u @u× UXokRÕ.
vYôªLÞdÏj RônúU-ÚkR DiûUVu× ¨LWt\Õ.
úUÛm, RUÕ DߧVô] RY ¨ûX«p, GLôkRúU
«²ÕYdÏm ¨ûX«p, Ruû] Øtßm U\kR
úUô]¨ûX«p, Dt\ôo, D\®]o, Rôn, RûUVu Fu\
@©Uô]l TôNeLû[ ùVpXôm ùUngOô] Yô[ôt
£ûRjùR±V úYi¥V ¨ûX«p vYôªLs ÑmUô
BÚkRúR RÏkR ®ûP. @lT¥ «Úl©àm RôVôÚdÏ
@±ÜYÚmT¥ “ Fuû] VôsTYu @Yu. FpXôm
@Y²fûNlT¥ SPd¡\Õ; ¿ ÑmUô ®Ú. @Y²fûN
«Úl©u, D]dÏm SpX±Ü§jÕ SXùUnÕm ” Fuß
ùTôÚs TPd á±]ôo SUÕ Oô]l TôX\ôYôVo.
ùL[RU×jRÚm Åh¥tÏj ùR¬VôUp RYjûR
Sô¥f ùNu\ôo. @YÚûPV RLlTô]ôo, RUÕ
@W£[eÏUWu ©býYôLd ûL«²t LXV úUk§d
Lô®ÙÓj§ BWkRûRdLiÓ DÚ¡d LXe¡]ôo.
@dLôh£Ùm ªLÜm DÚdLUô]úR. UôWàm, ùTiLÞm
×jRûWj úNô§jR Lôh£«àm, BkR ùTtú\ôo TôNm
úNô§jRúR ªLÜm ùLô¥V úNôRû]. ×jRo ^oY
NôkRjÕPu,
“Ñt± U§tTÓg úNôm×ûPf ùNpYl
Tt±u ®XeÏLs ThùP] ®húP
ùTt\]u Øt±V úTW± ®uTm
ùTt±² úRôeÏL ùTt\Y ¿Ùm!”
FußûWjRôo, ×jRo úT£ Ùßj§]ôo; vYôªLs
ùU[]UôL @û]jûRÙm ùTôßjÕ, @û]jûRÙm
AhÓ®lTô²Pm @uû]ûV Il×®jÕ®hPôo.
GÑSôRo RUÕ ºPoLÞP²ÚdûL«p, @YWÕ RôVôo
Cu\Ys Øû\ÂÓ 135

U¬VôÞm, NúLôRWÚm @YûWd LôQ úYi¥]o. IÚ
ºPo GÑSôRûW úSôd¡, “ TôÚeLs ReLs RôÙm,
NúLôRWÚm ReLû[d LôQ ùY°úV Lôj§Úd
¡u\]o” Fu\ôo; A]ôp GÑSôRo Fu] ùNôu]ôo?
“ Rôn Vôo? NúLôRWo Vôo? ” Fuß DPú] R]Õ
ºPûWfÑh¥, “BúRô Fu RôûVÙm, NúLôRWûWÙe
LôÔeLs! Vôo F]Õ TWU ©Rô®u AûQûV
¨û\úYtß¡\ôú]ô @Yú] Fu NúLôRWu,
NúLôR¬, RôVôo ” Fu\ôo! BlT¥l ùTtú\ôWôp RYj
RSV¬u ûYWôd¡Vm úNô§dLl ThPRtÏl TX
ULôuL°u DRôWQeLû[d Lôi¡ú\ôm. SUÕ
vYôªLÞm GÑSôRo ùNôu]ûRúV ®[d¡]ôo;
“@û]jûRÙm AsúYô¬u BfûNdÏl Tôj§WUôÏm
úTôúR, ¿ DiûU V±kÕ TôNUtß BeÏ YÚYôn;
@Y²fûNdÏl Tôj§WUôLôUp "Fu ÏZkûR; Sôu
úTôtßúYu' FuTÕ @LkûR«u Tôtß; @ûR ÙR±
FpXôm @Y²fûNùV] ®ÓjÕf ÑmUô BÚ” Fuàm
ùTôÚ°t ùNôu]Õ ªL @ÚûUVô«Úd¡\Õ.

A A A
24. ÏLu
BWôLm UjVUôY§ - Rô[m ìTLm
ÏûLúV ¿ùLôQoYôn Duàh, úLô« -ÚlTYû]
ÏûLVô ªRVjÕs “@L” ùUu ú\ôeÏUd
ÏLû] ¿ùLôQoYôn!
UûXúV ¿«XdLôn - ÑjR, UôRY Uô¦dLjûR
UûXúTôp úVôL ^Uô§ Y[okùR¯p
Uu]û] ¿«XdLôn!
L§úW ¿®[dLôn - U]d, LeÏp £ûRjRYû]
L§úNo Nd§d L]pY[ ÚmùUô°d
LiQû] ¿®[dLôn!
@ÚÅ Vôoj§û\gNôn - ^f£ Rô]kR ¨j§Vû]
@ÚQô NXùUuà Uô]kR ú_ô§ûV
@ÚÅ Vôoj§û\gNôn!
éúY ¿U¡Zôn - BkRl ×i¦Vl éeLZ-p
éYôo ×u]ûLl ùTôuÑP ÚiÓ[l
éúY ¿ U¡Zôn!
úNô]ô Uô¬ùTnL - “am^v ú^ôam £úYôa” ùUuú\
úNô]ô Uô¬ ùTnL!
@iQôUûX R]Õ Ds[jÕs[ ùRnY WL£VjûR
@uToLÞdÏj ùR°YôL ùU[ú]ôTúRNg ùNn¡u\Õ!
@Ru BRVmúTôp @ûUk§ÚdÏm ÏûLL°p U]êu±f
£±ÕLôX ªÚl©àm @kR BWL£Vm U]j§p Rô]ôL
D§dÏm. RYj§túLt\Õ UûXdÏûLúV FuTÕ @àTYm;
@jRûLV ÏûL ¨ûXVeLs @iQô UûX«u @¥ØRp
Ø¥YûW«p @eLeÏ YônUXokÕ Oô]jRYj§]ûWd
á®VûZd¡u\]. Bd ÏûL LÞdLWÑ ®ìTôb ÏûL.
BÕ JeLôW Y¥YUô VûUkRÕ. BRàs JùUô- úLhÏm.
BRu TdLj§p IÚ ùRs°V UûXVÚ® Tôn¡\Õ. Uô¬
LôXj§p BRu Lôh£ BR²ûPjRYm ׬úYôo Uôi©tÏm
@Z¡tÏm @ûU§dÏm Nô·Vôn ®[eÏ¡\Õ. BRuLi
ÏLu 137

®ìTôb úRYo NUô§Ùs[Õ. BÕ ®ìTôb UPj§]ûWf
úNokRÕ. Lôoj§ûL ¾Tj§uúTôÕ @YoLs BeÏ
Di¥Vp Yã-lTÕ YZdLm.
BRu @Z¡V Lôh£ûVl ùTôu]ZÏ ùNnÕ SUÕ
RYWô_o BeÏ Åt±Úd¡\ôo. @Yo ReϪPùUpXôm
RYfNôûX ; BÚkR®P ùUpXôm @uTo ÏZôm.
BeúLRôu vYôªL°u AuUdL§o, £\kR ØØbýd
L[ô] TdRoLû[d LôkRùU] BÝjÕ, §ÚY¥l T¦dúL
@YoLs @uûTÙm YôrûYÙm @ol©dL
űùVÝkRÕ. BÕúY @kR AjU ^ômWôwVj§u
ùRôPdLm. ^jÏÚvYôª ÏûL, ÏûL SUf£YôVo
úLô®p, ØûXlTôít±t LÚÏs[ UôUWjÕd ÏûL
ØR-VYt±Ûm Uô± Uô±d LôXj§túLt\T¥«ÚkRô
ùW²àm, 1916-Am AiÓ UhÓm ®ìTôb ÏûLúV
@YÚûPV ©WRô] ¨ûXVUô«ÚkRÕ. vYôªLs YkR
©\úL @dÏûLdÏl ×ÕûUÙm U¡ûUÙm GtThPÕ.
@uTo áhPm YWYW TXlThPÕ. Ti¥RÚm,
TôUWÚm, Oô]lT£«]Úm, úUô]j RYj§]Úm, ®WRl
ùTi¥Úm, @u×f £\ôÚm, APtÏZkûRLÞm
@û]YÚm BfNX]Ut\ ú_ô§fÑPûW úSôdL, UXÚe,
L²Ùe ¨úYR]eLÞeùLôiÓ @¦V¦VôL YkR]o.
YßûUÙt\Yu Uô¨§ LiPÕúTôp DiûU V±®tÏ
D[lT£Ùs[Yo vYôªL°u ^k¨§l ùTÚûU
«]ôúXúV @lT£ ¿e¡ A]kRj§]o.
£Xo Nk¨Rô]l ùTÚûUVôt ×ÕU¡r ùYn§
¨tTo. £Xo £tßi¥Ls ùLôÓjÕl ©WNôRm ùTtßf
ùNpYo; £Xo @¥¨Z- XUokÕ §Vô]g ùNnYo.
Lôoj§ûL SôhL°p áhPùUpXôm ©WôUQ
vYôªûVl TôodLúY §WiÓYÚm. *vYôªLs ®ìTôb
* Nd§¨TôRm ùTt\ DjRUl ùT¬Vôo, úVôL Nd§d L]p ®[eÏm ÑjRôuU
lWLôNoLs, LPÜ[±OoLÞdúL @Ú[¥Ls, ÑYôªLs Fàm ùTVo RÏm.
138 c WUQ ®_Vm

ÏûL«u ùY°j§iûQ«p @Uok§ÚlTôo. @lúTôÕ
ÏûLdLôWo EdLUôL Di¥Vp (AÞdÏd LôXQô)
Yã-dLj ùRôPe¡]ôo. TXo TQeùLôÓdLl ©¬Vªu±
vYôªûVd LôQôÕ YÚk§j §Úm©]o. BÕ
vYôªLÞdÏl ©¥dL®pûX; DPú] ÏûLûV ®hÓ
ùY°«p YkÕ DhLôokRôo. @eÏ @û]YÚm
LôQXôùU²àm, YÚm Y¯«p ¨ußùLôiÓ Yã-dLj
ùRôPe¡]o. BÕ @ÚYÚdLj RdL Ruú\ô! JÓg
ùNmùTôuàm Iu\ôL úSôdÏm ÑjR ØdRWô] vYôªL°u
ùTVûWf ùNôp- Di¥Vp Yã-jRp ùTôÚkRôf
ùNVXuú\ô! AR-u vYôªLs ®ìTôb ÏûLûV
®hÓd ¸úZ ^jÏÚ vYôª ÏûLdÏm, ©\Ï ÏûL
SUf£YôVo úLô«ÛdÏg ùNuß Re¡]ôo.
WôU²ÚdϪPúU @úVôj§Vôm. LiQ²ÚdÏ ªPúU
úLôÏXUôÏm. AR-u RYWô_o FeúL ùNu\ôÛm @eúL
áhPm ùNu\Õ. BlúTôÕ ®ìTôbÏûL ®¬f£hPÕ,
ÏûL SUf£YôVo úLô«ÛdÏd áhPm §Úm©VÕ.
BûRÙQokÕ ÏûLdLôWo, “vYôªLs ÏûL«-ÚdÏe
LôXUhÓm SôeLs YãûX ¨ßj§ ®Ó¡ú\ôm! RVÜ ùNnÕ
ÁiÓm ÏûLdÏ FÝkRÚ[ úYiÓm” Fu\Õm, @qYôú\
ÁiÓm RYWô_o ®ìTôb ÏûLûV VûPkRôo.
FjRôÛm UhùTôÚû[ «f£dLô ÑjRoLú[
¨j§VUôg ùNpY ¨§.
Uô¬ LôXj§p ®ìTôb ÏûL WU½VUô«ÚdÏm.
úLôûP LôXj§p @Ú® Yt±®Ó UôR-u ùYlTUô
«ÚdÏm. ØûXlTôít±tLÚúL £jR ûYj§Vm,
W^YôRm, Nôv§Wl T«t£L°p ØVt£Ùs[
cWeLôNô¬VôùWuß IÚYo @eÏ J¬PUUokRôo;
@R]ÚúLÙs[ IÚ £ß ÏûLûV @YÚûPV NúLôRWo
ºolTÓj§, vYôªLû[ @eÏ FÝkRÚÞm T¥
úYi¥]ôo. @eúL vYôªLs úLôûPLôXj§p
ÏLu 139

Y£dLXô]ôo; FlúTôÕm, WôUàdÏ XzUQu úTôuß
TZ²vYôªÙmáP BÚkÕ ùRôiÓ ùNnRôo.
@uToLs Tôp, TZm ¨úYR]eLs ùLôiÓ
YÚYÕiÓ. A]ôp, vYôªLs Nk¨§«p BlúTôÕ
£Xo v§WYôNg ùNnVj ùRôPe¡®hP]o; FÕY¬àm
@û]YÚPàm T¡okÕiÔm ùS±ûV FlúTôÕm
LûPl©¥dÏm vYôªLs DP²ÚlTYodÏm BlúTôÕ
EhPúYi¥ «ÚkRÕ. AR-u TZ²vYôªÙPu
Utú\ôo £XÚm £YSôUeLû[l Tô¥f Neá§, E¬p
©ûbùVÓjÕ @û]YodÏm Eh¥ YkR]o. ©ûb
ùVÓdÏmúTôÕ @ÚQôNXu ùTVûWd á®j Õ§jÕf
ùNpXúYi¥úV, £\kR úYRôkRj RjYeL[Pe¡V
A®ûV AiPYu Tôt á®ùVÝl©d áh¥f
ùNpXdá¥V @ b W U Q U ô û X ûV vYôªLs
@lúTôÕ Tô¥VÚ°]ôo. BR²uß TX úUtúLôsLs
Øuú]úV ûLVôi¥Úd¡uú\ôm. BlTôdLs ºd¡V¬u
“_l´ ” úTôX D[jûR ÙÚdÏm RuûUV].
BdLôXeL°Ûm vYôªLs ØuúTôXúY
ùU[]UôLúY «ÚkRôo. A]ôp LÚjÕs[YoLs
RôeLs T¥dÏm èpL°p GúRàm NkúRLªÚkRôp,
vYôªL°Pm èpLû[d ùLôÓjÕ ®[dÏmT¥
úYiÓYo; RUÕ áo U§Vôp @ûR @§ ¾®WUôLl
TôojÕd LÚjR±kÕ, vYôªLs RUÕ úVôLô
ÖTYj§²uß ùTôÚk§V®ûPLû[ ùVݧd RÚYôo.
Ru]±® ²uù\ô°Úk Rôú]Rô ]ô]ôÚd
ùLkèÛk RkèùXu ù\i.

A A A
25. ùTôßûU! ùTôßûU!
ùTôßûU!!!
At\p ùTôû\V[úY VôÏ UÕÜûPúVô
ú]t\m ùTßùUeÏ ùUi.
úSôܱà úSôÅVô ÖiQ±Yu ºX]ô
UôY ]UW ]Yu.
UûXdÏ YkR©u TLYôu ^Rô ^a_¨xPWô¡l TX
@uToL[ôp SuÏ DTN¬dLl ùTt\Rôp “BÚkR®Pm
BÚkRT¥ BÚkRÚ°]ôo” Fuú\ c WUQ ®_Vj§u
êu\ôm TôLjûR Ø¥dL úYi¥«Úd¡\Õ. YÚPeLs
1900-1912 vYôªLs N¬j§Wj§p ªLÜm Ød¡VUô] TôLm;
@lúTôÕRôu ×LrYônkR ºPoLs (LmÀWm úN`nVo,
£Yl©WLôNm ©sû[, LQT§ زYo, WôUvYôªVnVo,
XzªVmUôs, aml¬v ØR-úVôo) TLYôu c WUQ
UL¬μL°u @ØRùUô¯Lû[ VÚk§ Nôk§VûPkÕ
@YÚûPV @jVôjUd LôkRj§tÏ Fußm A[ô] LôXm.
AR-u @dLôXjûR SôXôYÕ TôLUôL ®YWUôL
FÝÕúYôm; BR²ûPúV, ÑUôo 1908-Am AiÓ
vYôªL°u ùTôßûUdÏ YkR úNôRû]Lû[ CiÓd á±
Ø¥lúTôm. BlúTôÕ UL¬μ WUQ ùWu\ ùTVo
©W£jRUô¡ ®hPRôp @l ùTVWôúX @YûWd ϱlúTôm.
L§oY[oØLØm, LÚûQVLØm, @±Ül ùTÚdÏm,
@u×l ùTÚdÏm, NôkRl ùTÚdÏm, ^k¨§ Y[Øm,
HV ULtßm ùUnVÚs Oô]Øm, ®]®ú]ôod úLt\
®ûPRÚk §\àm, LiPÜPú] LÚjûR «ÝjÕ UXW¥d
LôhùNÙm UôRY ú_ô§Ùm ùTô-Ùm UL¬μL°Pm
Ltú\ôÚm Utú\ôÚm, ùT¬V Dj§úVôLvRÚm, ùNpYÚm
YkÕ YQe¡ V¥VôWôYûRd LiÓ, £X UgNhLiL°p
ùTô\ôûU VÝdÏl T¥kRÕ.
ùTôßûU! ùTôßûU! ùTôßûU!!! 141

Lô`ôVÜXLm
Lô`ôVÜX¡u ®ú]ôReLs TX; @qÜXLm RtLôXm
TX®Rm. DiûUVôL AjUôàé§ ùTtßj
Ru]PdLjÕPu, NeLpTW¡RWôL YôÝm lWyU ¨xPûW
YQdLjÕPu SUÕ @u©u Df£«t ùLôiPôÓúYôm;
NôRôWQUôL úVô¡LÞdÏj ùRôiÓ ùNnÕ @ÕúY
RYùU] YôÝm NôÕdLû[Ùm YQeÏ¡ú\ôm; Buàm
NôRôWQUôLj úRYôW §ÚYôNLm, §Úl×Lr, RôÙUô]Yo
ØR-V TôPpLû[lTô¥ @u]dLôY¥ ùVÓjÕiÓ
£YTdRWôL YôÝm SpúXôûWÙm úTôtß¡ú\ôm;
§ÚUPeL°p Õ\Y\m éiÓ, Oô]èXôWônf£Ùm £±Õ
T_û] §Vô]Øg ùNnÕ ùLôiÓ IÝeLô«ÚdÏg
º¬VûWÙm U§d¡ú\ôm; úLô«pL°Ûm, UPeL°Ûm
§ÚjùRôiÓ ×¬Ùm @uTûWÙm Gt¡ú\ôm. BjRûLV
NôÕdLû[ SuÏ U§d¡ú\ôm.
A]ôp LôUdúWôReLû[Ùm, TQl úTWôûN
Lû[Ùm, GUôt\eLû[Ùm, ÑVSXjûRÙm ¿t±Ûm
Lô®«Ûm Uû\jÕ @pXûY ùNnÕZÛm úTô-Ls
Sm Sôh¥tÏm RoUj§tÏm úSôùVuú\ LÚ§, @k
úSônLs ¾okÕ, Õ\Y\m L[eLUt\ ã¬Vû]l úTôXl
T°f£hÓ BVpTô¡j RYdL§ûWl TWl©
¨tLúYiÓùUuTûR VôoRôm ®ÚmTôo!
IÚ Lô®VôûP, ÚjWôbm, ®é§, ûL«p
®é§lûT, IÚ §ÚúYôÓ, ϪrlTôÕûL BjÕPu
Õ\®Vôn ®Ó¡u\]o! A! FjRû] LôXm RYg ùNnÕ
LôÓm UûXÙe LÚ§ «Úk§ÚkÕ, U]jÕ\
YûPVúYi¥ «Úd¡\Õ! D[k§ÚkRôR ùY°úYPj
Õ\Ü BLØm TVdLôÕ; TWØm TVdLôÕ.
“U¯jRÛ ¿hPÛm úYiPô ÜXLm
T¯jR ùRô¯jÕ ®¥u”
142 c WUQ ®_Vm

BjRûLV úTô-Ls TLYô²u ùTôßûUûVf
úNô§dLj ùRôPe¡]o; @Yo ×LûZd LÚÕ¡\ôWô?
FYûWÙm “BeúL YôÚeLs; Oôú]ôTúRNg ùNn¡ú\u”
Fu\ûZd¡\ôWô? BpûX, BpûX. ÑPÚdÏl éf£Ls
RôUôL YÚ¡u\]; TÝjR UWj§tÏ ùY[Yôt
áhPeLÞm, LtLiÓd Lh¥dÏ Fßm×j §WsLÞm
BVpTôL YÚ¡u\]. Oô]j RôUûW UXokÕ
úRu©-tß¡u\Õ; L°«]eLs Õ§Tô¥ ®ÚkÕiQ
YÚ¡u\]. BYtû\j RÓdL VôWôp Ø¥Ùm? BlT¥
«VpTôLl TX @uTo YÚYR]ôp, vYôªLs úYiÓm
úYiPôûU «XôRYWôL @Ús Tô-lTR]ôp,
UûX«-ÚkR £X NôªVôoL°Pm áhPg ùNpXôÕ
YÚmT¥ Ïû\kÕ, “Yô§” “£jRu” “ûYj§Vu” Fuàm
BûNÙm U§lTt\Õ. AR-u, “ BkRl ©WôUQ
vYôªVuú\ô @û]YûWÙm YNlTÓj§ «Ýd¡\ôo.
SmûU IÚYÚm U§lT§pûX; YÚmT¥ÙªpûX.
BlT¥«ÚkRôp SUÕ ©ûZl× SPdLôÕ” Fuß ©WôUQ
vYôªdÏ TX®Rm £ßûU ùNnVj ùRôPe¡]o.
BlT¥lThP NôÕdL°p BWiÓ êuß úT¬u ùNVpLû[
UhÓm ϱlúTôm:- @YoLÞûPV BVt ùTVûWd ϱdL
FUdÏ U]ªpûX. @YoLs ùNVûXúV Sôm
®ÚmT®pûX; @YoLû[ Fußm AjU^Uô]UôL
U§d¡ú\ôm.
IÚ vYôªVôo ØR-p IÝeLôL ®WRe Lôj§ÚkRôo;
©WôUQ vYôªûVÙm YQdLØPu úTôt±]ôo.
vYôªLÞm @YÚdÏj ÕûQ׬YÕiÓ. A]ôp @Yo
×Lr @§LUô«tß; Vôo YkRôÛm, ¨xLômVUôL Oô]YÚs
׬Ùm @Y¬PúU ùNp¡u\]o. Ru²Pm áhPm
YÚY§pûX; úUÛm VôWô«àm קV NôªVôoLs YkÕ
Ruû]®Pl ×LZûPVj ùRôPe¡]ôp, @kRfNôª @YoLs
ÏûLL°p, BW®p LpûX ÙÚh¥ @f Ñßj§ @YoLû[l
ùTôßûU! ùTôßûU! ùTôßûU!!! 143

TVkúRôPf ùNnÙm. AR-u, @YûWl éfNôi¥f Nôª
Fuß ×û]kRûZlúTôm. @k§ úYû[«p @pXÕ BW®p
UL¬μLs R²j§ÚdûL«p BkRl éfNôi¥fNôª
DVW®ÚkÕ LtLû[ DÚhÓm; @pXÕ ÅÑm; A]ôp SpX
úYû[VôL úUúX ®ÝY§pûX. úRLô©Uô]m UÚk§tÏm
BpXôR UL¬μLs, BYt±tùLpXôm @gNôÕ @ûU§Vô
«ÚlTôo. BlT¥ SPdûL«p IÚ Sôs BkRj Rk§WjûR
ùUs[d LiÓ, éfNôi¥f NôªûVd LpÛe ûLÙUôLl
©¥jÕ®hPôo. ¡ZhÓl éfNôi¥f NôªúVô, “ Nôª,
úY¥dûLdLôLf ùNnúRu, ®û[VôhÓ” Fuß £¬jÕj
§¬jÕf ùNôu]ôu; A]ôp UL¬μLs NôkRUôL @YûW
®ÓjRôo. éfNôi¥ T-dL®pûX; DPú] Utù\ôÚ
úVôd¡VÚPu á¥, ©WôUQvYôªûV FlT¥VôYÕ
§ÚYiQôUûXûV ®hÓj ÕWj§ ®Pf N§VôúXôNû]
ùNnRÕ éfNôi¥fNôª.
@kR Utù\ôÚYÚdÏ “ RP×Pp Nôª ” FuTúR
ùTôÚjRUô] ùTVo. @YÚûPV §ÚÄûXLs
@T¬ªRm. @Yo SpX T¥lTô°; DPp YôhPNôhP
Uô«ÚdÏm. A¬Vm, Ae¡Xm, ©ùWgÑ, UWôj§,
¶kÕvRô², Rªr, UûXVô[m FpXôm Lt\Yo; SpX
YôNôXLo; AÞdúLt\ S¥l×s[Yo. BjÕûQ Ltßm,
@PdLªu± @Yo SPkÕ ùLôiPúR T¬RôTm.
“Lt\ÕeúLh PÕkRôú] úVÕd LôLd
LPTPùUu ßÚhÓRtúLô LpXô ùXmUôu
Ït\U\d ûLLôhÓe LÚjûRd LiÓ
ÏQeϱVt ±uT¨hûP áP Yuú\ô!”
Fußm §ÚYôd¡p ØRX¥«u ©tTô§ UhÓúU @Yo
Y¥Ym; Ut\ùRpXôm @YÚdÏl ©W§Yô§Ls.
©WôUQ vYôªLs ÏÚ êojRj§p ùU[]j§p ÑmUô
®ÚkRúTôÕ @Yo Y¯dÏl úTôY§pûûX. A]ôp,
DXLm @YûW YQe¡ VûQVj ùRôPe¡VÕm, RuU§l
144 c WUQ ®_Vm

ùTpXôm úTô«tß; Ru²Pm áhPm YÚY§pûX;
RuàûPV NWUô¬Lû[d úLhÓ ùUfÑY§pûX Fu\
@ÝdLôß TPùUÓjÕf º\j ùRôPe¡VÕ.
AûNVÝd Lôú\ V¡Xl ©¦dÏØRp
SôNm YÚúU SXm.
AûNÙm @ÝdLôßm BpXô®hPôp DX¡p
BjÕûQj ÕuTj§t ¡PªpûX; ×XûUÙm §\àm
RUdúL ÏjRûL ùVuàk §iûUÙPu RUÕ
úYûXLû[j ùRôPe¡]ôo RP×Pp NôªVôo.
RP×Pp NôªVôo RôúU UL¬μLÞdÏ Oô] ÏÚùYuß
Lôh¥d ùLôiPôo; VôWô«àm TiPm ùLôiÓ YkRôp,
“BkRd ÏZkûR F]Õ £xVu; ÏZkûRdÏ TbQk
RôÚeLs” FuTôo; “ÏZkRôn! BúRô BÕ B²lTô«Úd¡\Õ;
Nôl©Ó” “BkRl ©sû[ Fu @ÚûUf ºPu; @Yû]
YQeÏeLs ” FuTôo. IÚ NUVm ùY°lTûPVôL,
“ÏZkRôn! YÚúYôÚdÏ ¿ Fu £xVù]uß ùNôp-l
TQm YôeÏ¡ú\u. TQm úNokRôp SpXÕ Rôú]! @§p
D]dùLôußm SxPªpûXúV? ARXôp ¿ ÑmUô BÚ”
Fuß RUÕ U]jûRV®rjRôo. UL¬μLs Bf £ßûULû[
FpXôm F§ol©u±f ÑmUôúY «ÚkRôo. RP×Pp NôªVô¬u
úYPeLÞdÏm UL¬μL°u úUô] Ød§ ¨ûXdÏm
FqY[Ü çWm!
IÚSôs RP×Pp NôªVôo UôUWjÕd ÏûL«p
úRôu±]ôo. “ÏZkRôn, Sôu D]dÏ ¨o®LpT NUô§ TZ¡j
RÚ¡ú\u” Fuß UL¬μLs ûLûVl ©¥jÕ DhLôoj§,
“Fu ØLjûRúV Tôo” Fu\ôo. TdLj§p YôÑúRY Nôv§¬
ØR-úVôo BÚkR]o; @YoLs BÚlTÕ @YÚdÏl
©¥dL®pûX. DPú] “ DeLÞdÏ Fu] úYûX
ùT¬úVôoL°ÚdÏ ªPj§p? ¿eLù[pXôm ùY°
úVßeLs!” Fu\ôo. ©WôUQ vYôªûV úSôd¡, “ÏZkRôn,
@ûNVô§Ú; Fu LiûQúV Tôo; ¿VôL êfÑ®PôúR!”
ùTôßûU! ùTôßûU! ùTôßûU!!! 145

Fuß ¨o®LpT NUô§ T«t\j ùRôPe¡]ôo! @¥dL¥
“@kúRô Tôo, êfûN @PdÏ¡\ôn! @lT¥f ùNnVôúR!”
Fu\ôo. ¨o®LpTNUô§ ùNn¡\Yo BYoRôu! UL¬μLú[ô
@Yo ùNôu]T¥ùVpXôm NôÕYôL A¥]ôo. Ut\YoLs
ÑmUô BÚkR]o; RP×Pp NôªVôo @ûWU¦ úSWm
DhLôok§ÚkÕ ©\Ï D\e¡ ®hPôo. ÏmTLoQNUô§
ùNnVj ùRôPe¡®hPôo. BlT¥ SôÞdÏ Sôs BYÚûPV
ùRôpûX @§L¬jRÕ; UL¬μLs ®ìTôb ÏûLdÏf
ùNuß TdRoLÞPu Y£jRôo. Buàm ùRôpûX
®hPTô¥pûX; ùLôÓûUÙm, @LkûRÙm, ùNÚdÏm,
ÕW§LôWØm YÛjR]. TdRoLû[Ùm Õu×ßjRj
ùRôPe¡]ôo. Buàm ùTô\ôûU ùLôiP NôÕdLÞm,
“©WôUQvYôªdÏ UûX«p Y£dL Fu] ܬûU? BYo
Oô²Vô, Lô`ô«Vô?” Fuß RôdLj ùRôPe¡]o. Fu]
ùNnYôo UL¬μLs:-
“ºoûU £\lùTôÕ ¿eÏm TV²X
¿oûU ÙûPVôo ùNô-u”
Bk ¨ûX«p ºPoLû[ EÚdÏs @àl©®hÓj Rôm
UhÓm TdLj§-ÚdÏm LôÓL°t \Ye¡PdL
Fi¦]ôo! RP×Pp NôªVôo RmûU®P IÚYÚªpûX
Fuß LPTPd¡\ôo! FlT¥VôYÕ BkR
©WôUQvYôªûV EûW ®húP ¡[lT úYiÓùU]l
©WNôWg ùNn¡\ôo. UL¬μLú[ô, “ @Y¬Vp×lT¥
@Yo SPd¡\ôo. Sôm R¦kÕ úTôYúR SXm” Fu¡\ôo.
“T¦ÙUô ùUußm ùTÚûU; £ßûU
V¦ÙUôk Ruû] ®VkÕ”
“Nôp©tÏd LhPû[ VôùR²p ú\ôp®
ÕûQVpXôo LiÔe ùLô[p”
Fuàm ùTônVô YôdÏ Bq®Pj§p FjÕûQ
ùUnVô«XeÏ¡u\Õ!
146 c WUQ ®_Vm

Bk ¨ûX«p úVôLô]kRvYôª ùVuú\ô ÚiûUj
Õ\®, ªLÜm YVRô]Yo @eÏj úRôu±]ôo. @Yo
éfNôi¥f NôªVô¬u ÏÚ; ©WôUQ vYôªL°Pm
ªLÜm U§l×s[Yo. @Y¬Pm éfNôi¥f Nôª, RP×Pp
Nôª BÚYÚdÏm YQdLØiÓ; @Yo YkR©u £X
SôhLs ùRôpûX «pXô§ÚkRÕ. Lôh¥tÏl úTôÏm
FiQØm ¨uß ®hPÕ.
BlúTôÕ Utù\ôÚ §àÑf NôªVôo YkRôo; BYo
Uk§WfNôª. Ne¸Rj§p YpXYo; DT¨`j§t £±Õ
T¥jRYo. “BùRpXôm ©WôUQf NôªdÏ Fu] ùR¬Ùm?
GúRô ÏÚhP§hPm _]eLs YkÕ Ï®¡u\]o! @lT¥
YkÕm @YoL°Pm TQm YãXôd¡ IÚ Lô¬Vm
ùNnVj §\ûU«pûX” FuTÕ @YÚûPV ùNÚdÏûW.
@lT¥ IÚSôs Lô[av§dÏf ùNuß YkRôo; ©WôUQ
vYôªVô¬Pm, “Sôu ReLs úbU XôTjûR V±VúY
BjÕûQ çWj§²uß Yk§Úd¡ú\u; Uk§W
Nôv§Wj§p úRof£ ùTtßsú[u; ReLÞdÏ
RjRôjúWVUk§Wm DTúR£d¡ú\u ” Fu\ôo.
©WôUQvYôªVôo @ûNV®pûX; YNlTP®pûX.
Uk§WfNôª:- ^ôbôj CfYWú] Fu L]®p YkÕ
ReLÞdÏ BkR Uk§úWôTúRNg ùNnV DjRW®hPôo.
F²p, RôeLs @ûR @e¸L¬dL úYiÓm.
( “ FlT¥VôYÕ F]Õ £xV]ôL úYiÓm ” FuTÕ
LÚjÕ).
© W ô U Q v Y ô ª :- @lT¥Vô, SpXÕ; BRtÏm
@úR CfYWu YkÕ Uk§úWôTúRNm ùTtßd ùLôs[f
ùNôpXhÓúU; @§p úSôdLm ©\dÏmT¥ ùNnVhÓm;
©\Ï @ûRl Tt±f £k§dÏm.
Uk§WfNôª:- BpûX, @Õ ªLÜm ÑÚdLm; F°Õ.
@bWeLs ùNôtTm RôeLs AWm©dLXôm. LhPôVm
Fu²Pm @kR ÜTúRNjûRj RôeLs ùT\ úYiÓm.
ùTôßûU! ùTôßûU! ùTôßûU!!! 147

© W ô U Q v Y ô ª :- _Tm ùNnVl ©¬VªpûX;
DÚlúTôPô®hPôp Uk§WjRôt TV²pûX; AûLVôp
BlúTôÕ Uk§Wm ùT\ ®ÚlTªpûX.
Uk§WjRôp UôeLôn ®Z®pûX! Uk§WfNôª
GUôkÕ @Lu\Õ, F²àm, “©WôUQvYôª«Pm Fu]
BÚd¡\Õ? Uk§WNd§Vôp Sôu GÝ úXôLeL°Ûm
NgN¬d¡ú\u. @YûWl TôolTÕ Åi” Fuß YÚúYôo
U]jûRd LûXdLl ×ÏkRôo. BûY ©WôUQvYôªL°u
ùN®dúL±VÕ; @Yo Ntßm U]j§t ùLôs[ܪpûX.
Uk§WjRôp Yôû]l ©¥dLd LÚRܪpûX.
IÚSôs Uk§WfNôª úLô«p YôûZj úRôhPj§p
§Vô]g ùNnÙm úTôÕ, T°fùNuß ©WôUQvYôª«u
DÚYm F§olThÓ, “úUôNm úTôLôúR” Fuß ùNôp-
Uû\kRûRd LiPôo. DPú] IÚ TRt\ùUÓjRÕ; Rm
Ït\jûR ¨û]kÕ ©WôUQvYôªVô¬Pm J¥ Uu²l×d
úLhPôo. UL¬μLú[ô, “BeúL Iußm £jRôÓY§pûX;
ReL°Pm FjRûLV U]jRôeLÛm Be¡pûX ” Fuß
ùNôp- NUôRô]lTÓj§]ôo. Uk§WfNôª UL¬μ«u
úTÚdÏ YÚm L¥ReLû[j RTôXôÀ³²uß RôúU
ùTtß, @Yt±tÏj Rm U]lT¥ T§p Fݧ®ÓYôo.
BYt\ôÛm UL¬μLs U]gN-dLôÕ BÚkRT¥ «ÚkRôo.
Utù\ôÚ ®úSôRm! £X Ï¥LôWl TiPôWeLs
UL¬μLû[j §ÚYiQôUûX«²uú\ çd¡f
ùNuß®Pf ãrf£ ùNnR]o. BdL°l ×XYoLs DPm×
ØÝYÕm ®é§lThûP V¥jÕd ùLôiÓ
®ìTôbÏûL Øu BW®p §¼ùWuß úRôu±]o;
©WôUQvYôª«Pm AúYNUôLf ùNôpXÛt\]o:-
@§U¡ûU ³jRWPô YLj§V]ôo ®ÓjR
ùTô§ûLUûX ³jRWPô éúXôLm YkúRôm!
YôWôÙu àlTLt± YpXûUL ÇúYôm!
ºWeLg ùNu\ôeúL ³jRùWôÓm úTôúYôm!
148 c WUQ ®_Vm

ÏßزYo Øû\lT¥úV ùLôÓj§ÓYôo ¾ûb!
DߧÙPu Li¥ÓYô ÜiûUVô] Lôh£!
Fuß JXªhPô¥]o.
Fu ùNnYôo! YkR úToY¯Ls FûRÙm @gNôUt
ùNnTYo. @YoLÞdÏd LôWQLô¬VeLû[f ùNôp-
×j§ ×LhP Ø¥ÙUô?
“L[jRôû]d LôWQe LôhÓRp ¸r¿od
Ï°jRôû]j ¾jÕÃB Vtß.”
BkRf NUVj§p @YoLÞdÏ N¬Vô] T§p ùNôpXl
ùTÚUôsNôª Fu\ §PNô- Øu YkRôo. “£jRoLú[,
SpXÕ! ¿eLs YÚYRôL Øuú]úV ùTô§ûL«²uß
ùNn§ V±kRÜPu DeLû[ ùVpXôm @iPôdL°
XûPjÕ @Ól©p úYL ûYdLÜm DjRWÜ Yk§Úd¡\Õ.
Fu] ùNôp¡ÈoLs? ” Fu\ôo. UvRôu Fu\ IÚ
@uTûW ®°jÕ, “BYoLû[ úYLûYdL IÚ ùT¬V
úLôhûPVÓl× ùYhÓeLs DPú]” Fuß ùNôu]ôo.
"§Úf£]ôlTs° ùVjRàdÏ N¬Vô] RgNôîùWjRu,
®Pô ØiPàdÏd ùLôPô ØiP]ôL YônjRô' ù]uß
Ï¥LôW £jRoLs @g£ @kRojRô]Uô¡ ®hP]o.
BfúNôRû]L ù[pXôm UL¬μL°u Dߧ,
ùTôßûU, NaSNd§, ùRnYU¡ûU @û]jûRÙm
®[d¡]! ùNôdWjR (Socrates) àdÏ @uß SgºkRYûW
Buß LôúQôm; ù^ôdWjRu FußØs[ôu. @lTûWd
LpûXd Lh¥d LP-t úTôhúPôû]d LôúQôm; @lTo
FuߪÚd¡\ôo. UL¬μLÞdÏj ¾e¡ûZjRYûWd
LôúQôm; TLYôu UL¬μLs Fuß ªÚd¡\ôo.
Iuú\ ùTôÚ[R² ùXôu±«u ×t±ÚlTô
ùWuß ªÚlTYùWu ù\i!
c WUQ ®_Vm
úVôLvYWôwVd LôiPm
Øt±tß.
4. úVôLNômWôwVd LôiPm
DiPÕs Þs[Õ ¿ùVu ù\ô°®Óm
úVôL U¦®[dúL!
¨u\ ¨ûX« ²ûXjÕX ùLpXô
¨û\kR ¨WôUVúU!
Fuù\uß Øu±Ú úYôeÏL ùTôeÏL
ùYeÏg £úYôLùUuú\!
Iußi ¥WiPuß êu\u\q ÜiûUVô
úUômRj^ úRômRj^úRôm!
ùRs[j ùR°Vj ùR¬ÏÕ ú_ô§f
£RmTWf £tNûTúV
Õs°d ϧjÕj §ÚSPg ùNnÏÕ
ÑjR TWUôjUô!
ùYs[d LÚûQl ùTÚdLÕ Nd§
®û[YÕ ®iQÕúY!
Ds[j§ Ûs[Yô ú\ôeÏ ØYlTÕ
úYômRj^ úRômRj^úRôm!
26. WUQ ®jûR
“TôWô§ ViPeL [jRû]Ùm ûYd¡u\
TWùY°« àiûU Lôh¥l
TtßU] ùY°Lôh¥ U]ùY°« ²tú\ônkR
Tô®úVu T¬ÑLôh¥j
RôWô[ Uôn¨tL ¨f£kûR Lôh¥f
NRôLôX ¨xûP ùV]úY
NLN¨ûX Lôh¥û] ÑLô¾R ¨XVk
Rû]dLôhP Sôs ùNpÛúUô?
LôWôW ùYiQÚ U]kRúLô ¥L¦uß
Lôíu± UûZùTô¯RpúTôt
LôpÅ£ ªu²l TPokÕTW ùY°ùVXôe
LmªVô ]kRùYs[g
úNôWôÕ ùTô¯VúY LÚûQ«u ØZe¡úV
ùRôiPûWd áÜØ¡úX!
ÑjR¨od ÏQUô] TWùRnY úUTWg
úNô§úV ÑLYô¬úV!”
(RôÙUô]Yo DT¨PRm)
BlúTôÕ UL¬μL°u @jVôjU£j§ L§o
®hùPô°o¡u\Õ. Oô]j RôUûW, ÑVgú_ô§«p
UXokÕ, ÑLUVjúRu ©-t± ¨t¡u\Õ. SôXô
TdLeL°²ußm YiÓLs ÃeLôWgùNnÕ YkÕ
T£Vô\j úRàiÓ UL¬μL°u UXW¥ ¨Zt úNôûX«p
A]kRUôL Y£d¡u\].
B² ØRuûUVôL cWUúQôTúRNeLû[Ùm,
@Ytû\l ùTtßnkR ºPoLû[Ùm, TLYô²u UûX
YôrûYÙm, cWUQôfWU YôrûYÙm Tt±d á±
Ø¥lTôm.
UL¬μLs @t×RUô] AjU£jRo FuTÕ BRtÏs
@û]YÚdÏm ®[e¡®hPÕ. A]ôp, “@Yo Fu]
úVôLm ùNnRôo? DX¡p úVôLj§tLôL FqY[úYô TôÓ
TÓ¡u\]o. úVôLj§p FjRû]úVô YûLLs; @Yt±p
WUQ ®jûR 151

@Yo FûR @lV£jRôo” Fuß TXo ®]YXôm. úUÛm,
“ ÑmUôRôú] ùU[]Uô«ÚkRôo ” Fußm £X
ÏÙd§LÞdÏj úRôu\Xôm. ULôu c WôU¡ÚxQo
“@uû]! @uû]!” ùVuß @uTôp @X±,
“Iuß¿ ÙiûU ùVu\ô
ùXô°k§uà UôPp úYiPôm!
Bußû]d LôhúPp Yô[ô
-qÜ«of ÑûUûV ¿lúTu
FußP Ûs[ Uô¡
«û\®ûVd LR±d LiPôo!”
©\Ï ûTW® lWôyU¦«Pm @xPôeL úVôLØm,
Rôk§¬L NôR]Øm T«u\ôo. @Ru©u úRôRô׬«Pm
¾ûb ùTtß ¨o®LpT NUô§ T«u\ôo. @Ru ©\Ï, TX
URôÖTYeLû[ NôR]jRôXûPkRôo. WôûRúTôXd
LiQû] @u× ùNnRôo; WôUXôXôÜPu ©sû[úTôX
®û[Vô¥]ôo, GÑSôRûW úSúW LiPôo; BvXôªV
ULôÖTYjûR úSúW ùTt\ôo; úYRôkRURm, Rôk§¬L URm
BWi¥Ûm úRokRôo. Td§ TWYNjÕPu A¥]ôo, Tô¥]ôo.
¡ÚxQ ûNRuVúWô , ¡ÚxQôúYNjÕPu
RmûUU\kÕ ¡ÚxQTWWô¡, “a¬úTôp, a¬úTôp ”
Fuß Tô¥ A¥, @û]YûWÙm @uTôúX RÝ®
¡ÚxQTWYNWôd¡]ôo: WôûRúTôX UôRY²Pm ûUVp
ªÏkRôo; Yô^ýúRY ^ôoY ùT[Uu, Wô_ô ©WRôTÚjWu,
lWLôNô]kRo ØR-úVôûWÙm @YÚûPV Td§ TWYNm
RuYNUôd¡]. @Yo FeÏe LiQû]d LiPôo. @Yo
ùRu²k§Vô®p Vôj§ûW ùNnûL«p, IÚ ©WôUQl
ûTVû]j RuURj§t úNojRôo; @YàûPV RkûR
ûNRuVûW @¥dL YkRôo; ûNRuVo, “@uTúW, BúRô
DeLs ûL«p Vô²Úd¡ú\u; FqY[Ü úYiÓ
ùUu\ôÛm @¥ÙeLs. A]ôp, TLYk SôUjûR UhÓm
TôÓeLs; "a¬ a¬' ùVuß áÜeLs; Fuû]
152 c WUQ ®_Vm

@¥lTRtLôL BkRd á-ûVj RôÚeLs ” Fu\Õm,
RkûR U]ØÚ¡, @YûW @¥T¦kÕ @uTWô]ôo.
BlT¥d LiQu LôR-t LûWkRôo ûNRuVo.
U ô ¦ d L Y ô N L ú W ô , §ÚlùTÚkÕû\«p £Y
ùTÚUôàdúL Vô[ô¡, @Yû]d LôQô®PjÕ,
“YgN®û]d ùLôpLX]ô ØPûXj ¾Yôn
UÓd¡úXu YûWÙÚiÓ UônúY ]púXu
SgùNôÝÏ Yô[ôÛe Ïû\lúT ]púXu
SôRú] VÕܨ] ÕPûU ùVuú\
@g£ú]u \ôú]Ù U¯Vô Rô®
ûVVú] ¨û]l©¬kÕ Uôt\¡púXu,”
“ FuùNnúLô! Fu\ôúVô! Fu\ôúVô! ” Fuß Bû]V
ùNôp-l ×WiPÝRôo!
BlT¥lThP Td§TWYN ¨ûXûUL°p
UL¬μL°u ¨ûXûUùVu]? NôR]ùUu]?
aPúVôL, Wô_úVôLm, Td§, Oô] LoU úVôLeL°p
FûRf úNokRÕ @YÚûPV NôR]m? @Yo
@ÚQôNXû]d LiÓ @lT¥úV úUô]Uô]ôúW!
AP®pûX, TôP®pûX, Li½o Y¥dL®pûX,
êfÑl ©¥dL®pûX, AN]m TZL ®pûX, LpTeLs
Nôl©P®pûX. Sô¥ Ñj§dÏ úYi¥V
@l©VôNeLû[Ùm ùNnV®pûX, IÚY¬Pm
DTúRNØm ùT\®pûX, _TUôûXÙÚhP®pûX,
¾ûbÙm YôeL®pûX, Lô®ÙØÓdL ®pûXúV!
@Yo Fu] NôR]g ùNnÕ Bk¨ûXVûPkRôo? FuTÕ
£XÚûPV ®]ô. @RtÏ UL¬μLs BRtÏ @qYl
úTôRÚ°V §ÚYôd¡²uú\ ®ûP áßúYôm.
“NôRLj§ úXÕ®Rm Nôj§Vj§ XjÕ®Rm
JÕ¡u\ YôRUÕ ØiûUVX - ARWYônj
Rôuú\Óe LôÛk Rû]VûPkR LôXjÕk
Rôu\NU ]u±Vôo Rôu.”
WUQ ®jûR 153

Oôú]ôRVm
_LjÏÚ NeLWôNô¬Vôo §ÚYôn UXokRÚ°V
®úYLãPôU¦ûVÙm, ¸ûRûVÙm, DT¨`jûRÙm
U]j§p ûYjÕd ùLôiÓ TLYôû] úSôd¡]ôp,
@Yt±u ùTôÚû[d LiQô¥úTôX TLYô²u YôrÜ
®[dÏm. TLYôàdÏ Oôú]ôRVUô]Õ FjRûLV
×\jÕûQVôÛm BpûX. RkûR «\kRÕm YÏl©Ûm,
Åh¥Ûm GtThP ùRôkRWÜm, @YÚûPV Oôú]ô
RVj§tÏ Fs[[Üm LôWQªpûX. úUôb NôR]e
L[ô] , ¨ j V ô ¨ j V ® ú Y L m , B a ô Ø j § W ô o j R
TXúTôL ®WôLm, NUm RUm DTW§ §§ûb £WjûR
NUôRô]m A¡V NUô§`hL^mTj§, ØØbýjYm,
£WYQm, U]]m, ¨§jVô^m FpXôm FûRd ϱjÕl
T¥lT¥VôL ØVp¡u\]úYô, @kR ¨fNXUô] AjU
v§§ûV TLYôu FÓjRÕm @ûPkÕ, @§úXúV
Fq®R @ûNܪu± ¨ûXjÕ ®hPôo. Oôú]ôRVm
Rô]ôLúY Dt\úRVu± úYß ×\dLôWQeL[ôXuß.
@Ru ©\Ï úYß NôR]ùUôußg ùNnV úYi¥V
@Y£Vm @YÚd¡pûX. @Yo Y¡jR úUô]Øm
®WRUuß.
Rô]ôLd áÓk RûXYuØu úTfNPeÏ
Uô]kRúUô] UÕ.
RYj§u TgNlWôQ]ô] ©WyUNoVm, ùU[]m,
¨WôaôWm, @¶mûN, Nôk§ùVpXôm Fn§l ©\kRYo
@Yo. Fq®R ®WRØm @YÚdÏj úRûY«pûX.
®WR ûYWôd¡VjÕPu @Yo úUô]m Y¡dL®pûX;
BRVj§p “@am, @am ” Fuß ¨jVôTúWôbUônl
©WLô£dÏm TWUôjUôÖ TYj§úXúV ArkÕ,
Ruû]úV TWlWyU vYìTUôLj ùR°kR±kÕ,
úRLôjU×j§ûV @\úY ¿jÕ, TgNúLôN ®XbQUôn,
154 c WUQ ®_Vm

ÑVgúNô§Vôn, GLUôn, Oô§ÚOô]úOVùUuàm
§¬×¥ãuV]ôn, LôWQLô¬V, NRNjÕ, bWôbW
®XbQUôn TWUôbWUôn, ¡ÚR dÚjV]ôn, úLYXm
lWyU UôjWUôn, TWU Nôk§ÙPu NRô NL_¨xûP«p
_uU, _Wô, UWQ, TYTkRUt\ ¨jV ËYu ØdR]ôn
@Yo ¨ûXjÕ®hPôo. R]Õ vRXj§tÏl ©WVôQUô]
IÚ @WNu Õ«p ®¯jRÕm §¼ùW] IÚ ùRnY
Nd§Vôp Rôu úNW úYi¥V vRXj§p Ruû]d LiÓ,
úYß úTôdÏYW®u± @eúLúV ¨ûXjÕ ®hPûRl
úTôu\Õ TLYôu AjU vRXj§p AjUôYôLúY
¨ûXjRÕ. TLYôu @ÚQôNúXfYWo LolTd¡ÚLj§tÏ
úSWôLf ùNuß (@lúTôÕ úLô«p §ÚlT¦ SPkÕ
ùLi¥ÚkRRôp LRÜLs §\k§ÚkR]; SôuÏLôX
éû_Rôu SPkúR±VÕ) R¬£jÕ, DPú] RUÕ
AjUv§§«úXúV ®NôWjRôp Eu± ¨ûXjÕ®hPôo.
BûRd LiPYoLs vYôªLû[ ú U ô ] ® W R m
éi¥ÚlTRôLd LÚ§]o. ©\o ùRôkRWܪu±
@ûU§VôLj RUÕ ¨xûP SûPùT\úY vYôªLÞm
ÑmUô Yôn úTNôU-ÚkÕ ®hPôo. RYj§uTôp YkR
ùTôßûUf úNôRû]LÞm RôUôLúY NkRolTj§p
¨LrkR]úY ùVô¯V Fq®RUô] §§bô NôR]Øm
ØVuß ùNnVlTP®pûX. GtùL]úY FpXô NôR]l
TVuLÞm vYôª LÞdÏsú[ @ûUkÕ ¡PkRûR
ùY°VôdLúY @f úNôRû]Ls YkR].
BjRûLV AuUùYÝf£ ©\®Oô²LÞdÏj
§¼ùWuß DRVUôÏm. @úSLUôL 30 -ØRp 40 -
YV§t¡ûP«úXúV DX¡p úRôu±V ULôuLÞdÏ BkR
Oô]ùYÝf£ ©\kÕs[Õ. A]ôp AjUWNj§úXúV
E±V SUÕ TôWR úRNj§pRôu Oô]NmTkRÚm, ÕÚYàm,
NeLWÚm, SmUôrYôÚm B[ûU«úXúV AjUNmTjûRl
ùTt\]o. UL¬μLÞm 16-Am YV§úXúV @ûRl ùTtß
WUQ ®jûR 155

@RuUVUôn @lT¥úV ¨ûXjRôo. @lúTôvRXu ùT[p
(Apostle Paul ) (35-YV§p). ØLmUÕS© (36 -YV§p)
ØR-úVôo úTôuú\ UL¬μLs §¼ùW] Oôú]ôRVm
ùTt\ôo. BlT¥l ùTt\ûR Yôn®hÓf ùNôpX Ø¥VôÕ.
AjU ùYÝf£ ùTt\ Yôph ®hUu (Walt Whitman)
Fu\ úURô®ûV IÚYo, “ ReLs @àTYjûR Gu
ùR°kR ùUô¯L°p ùY°«hÓ DX¡tÏ SuûU
ùNnVXôLôÕ?” Fuß úLhPôo. @RtÏ @kR Oô]ôàé§f
ùNpYo,
When I undertake to tell the best I find, I cannot
My tongue is ineffectual on its pivots;
My breath will not be obedient to its organs;
I become a dumb man,”
“Sôu LiP ùTÚg£\lûT DûWdLl ×ÏkRôp SôÜ
FZ®pûX; F]Õ êfÑ ÏWÛdÏ BQeÏY§pûX; Sôu
EûUVô¡ú\u ” Fu\ôo. “F]dÏ IÚ AjU §Úl§
GtThPÕ, RûPVt\ A]kR ùYs[m Fuàs
Etù\ÓjRÕ. A]kRm A]kRm, FpXôm A]kRm
FuTûRj R®W úYù\ôußm ùNôpX Ø¥V®pûX ”
Fu\ôo. BkR AjUú_ô§ûVd LiPÜPu, RôkúR
(Dante) Fuàm L®VWNo, “Sôu IÚ LPÜ[ôL Uô±ú]u”
Fu¡\ôo. Utù\ôÚYo, “ÕVùWô¯kRÕ; ArkR ArkR,
ArkR @kRWôWôUj§p §û[d¡ú\u” Fu¡\ôo. ¬fNoÓ
Uô¬v Td (Richard Maurice Bucke) FuTYo Rôm LiP
@àTYjûR BqYôß áß¡\ôo:-
“@lúTôÕ F]dÏ 36-AYÕ YVÕ SPd¡\Õ; IÚ
YNkR UôûX«p, YohvùYôoj (Wordsworth), ¸hv (Keats),
lùW[²e (Browning), ®hUôu (Whitman) ØR-V ×XY¬u
èpLû[ BWiÓ SiToLÞPu T¥jÕ®hÓ, Ss°W®p
@ûU§VôLÜm, NôkRUôLÜm, NkúRô`UôLÜm,
156 c WUQ ®_Vm

¨fNXUôLÜm BÚkúRu. §¼ùWuß Fq®R ØtϱÙ
ªu± Fuû] IÚ @LiP ú_ô§ãrkÕ wY-jRÕ. £X
úSWm ùSÚl× F¬¡\ùRuú\ Fi¦ú]u! @ÓjRT¥VôL,
@Õ Fuàsú[ BÚdÏm "AjUú_ô§'ùVuß @±kúRu.
F]Õ êû[«p §¼ùW] IÚ "lWyU ú_ô§' ªu²hÓl
TônkRÕ. @Õ ØRp @eÏ Fußm ©WLôNUôÙs[Õ; Fu
BRVj§p IÚ úT¬uT ùUÝkRÕ. @Õ ØRp Fuàsú[
vYodL ®uTm @LiPô]kRUôL ¨XÜ¡\Õ. BkR AjU
úNRSm FÝkRRtÏ @ûPVô[m (1) @kRo ú_ô§, (2)
çV ùYôÝdLf £\l×, (3) lWwOô]m, (4) @UWjY
DQoÜ, ( 5) B\YgNôûU, ( 6) TôYÜQo®uûU,
(7) §¼ùW] Ds®¯l×, (8) IÚ YºLWj RuûU, LôkR
Nd§” Fuß ®[dÏ¡\ôo.
“BûR ùUô¯Vôp ®[dL Ø¥VôÕ. "lWyU ú_ô§,'
"Õ¬VfÑPo' F]úY ÑÚeLd á\Xôm ” Fuß Utù\ôÚ
×XYo áß¡\ôo. BYtû\ùVpXôm £ß DRôWQeL[ôLd
á±ú]ôm. UL¬μL°u ¨ûXdÏ FÕÜm Il©pûX.
SUÕ RôÙUô]l ùTÚkRûLÙm,
“ùTt\ûR úVùRuß ùNôpúYu – Ntßm
úTNôR Lô¬Vm úT£]ôu úRô¯”
Fu¡\ôo.
“DûWVt\ ùRôuû\ ÙûWùNnÙ êUoLôs!
LûWVt\ ùRôuû\d LûWLôQ XôÏúUô?
§ûWVt\ ¿oúTôXf £kûR ùR°kRôp
×ûWVt ±ÚkRôu ׬NûP Vôú]”
Fu\ôo §ÚêXo. “ BkR AjUô, úYRlWYN]jRôp
@ûPVl ùTßY§pûX; @Õ VôûW ®Úmס\úRô
@YoL[ôp @ûPVd ¡ûPd¡\Õ; AjUôúY @Ru
ùNôìTjûR ®[dÏ¡\Õ; @ûR VûPkRÕm ¬μLs Oô]
§ÚlRWô¡, ÅRWôLWôn, ©WNôkRôn, AjUôÖé§ ùTtß,
Ruàsú[ Rô]ôL ¨ûXjÕ, ^oYôjUvì©L[ô¡u\]o.
WUQ ®jûR 157

YôdÏm, U]Øm @kR A]kR lWyUjûR FhPôÕ.
@ûRVûPkR©u @ûPVjRdLÕ úY±pûX ” Fuß
DT¨PRm Øû\«Ó¡\Õ. BÕúY UL¬μLs @ûPk
RPe¡V ¨ûX.
FÕ úVôL£LWúUô @§úXúV UL¬μLs FÓjRÕm
Eu±®hPôo; @eúL FpXô®R úVôLeLÞm
@Pe¡®hP]. FkRf Nd§ûV VûPkRôp @ÕúY
NoYôojR£j§úVô, @ûRl ©WôQôVôUeL°u±
aPúVôLeL[ôXôÏm Sô¥Ñj§«u±, AjU®NôWjRôp
T°fùNuß FÓjRÕm @ûPkRôo; @ÕúY lWyU
^mvToNm, ©WwOô]m FuTÕ. FûR Ut\ úVôLeL
ù[pXôm úR¥júR¥ ØVp¡u\]úYô, @Õ @YÚdÏ
AWmTj§úXúV ¡ûPjÕ®hPÕ. FRtÏ ªg£V NôR]m
¡ûPVôúRô, @kR ùNôìT £j§«úXúV @Yo ArkÕ
®hPôo. ØR-p U]ª\dL úYiÓm, FiQeLs
I¯úV úYiÓm; Sô]t\®Pm @Õ; BRVUj§«Ûs[
@kR BPj§úXúV SUÕ BÚdûL.
“Sô£d LúRôØLm Tu²Wi PeÏXm
¿£jRm ûYjÕ ¨û]VÜm YpûXúVp
Uô£j§ UôúVôLm YkÕ RûXlùTnÙm
úRLjÕd ùLußg £ûR®pûX VôúU.”
(§ÚêXo)
@§p Uú]ôXVlThÓ Eu±®hPôp úYß
NôR]m úYiÓY§pûX; @Õ Iuú\ NôR]m; NôR]m
TX®RUpX, Õ®R @jÕ®R YôRjÕm @Õ @Pe¡V
RpX; @ûRj úRÓeLôXjÕm, @ûPÙe LôXjÕm
@ÕúY NU]ôL, LôiúTôu, LÚ®,Lôh£ @û]jûRÙm
Ruà[Pd¡ ¨t¡u\Õ. @Õ Fußm SmûUl ©¬VôÕ
SôUôLÜs[ ùTôÚs.
“áÓR ÛPu©¬R Xtߨoj ùRôkRUônd
Ï®RÛPu ®¬R Xtßd
158 c WUQ ®_Vm

ÏQUtß YW®ù]ôÓ úTôdLtß ¨ûXVô]
ϱ Vtß UXØ Utß
SôÓRÛ UtßúUt ¸rSÓl TdLùU]
SiÔRÛ Utß ®kÕ
SôRUt û\YûLl éRúT RØUtß
OôÕÚ®u Oô] Utß
YôÓRÛ UtßúU ùXôu\t ±WiPtß
YôdLtß U]Ø Utß
UuàT¬ éWQf ÑLYô¬ Ru²úX
YônUÓj ÕiP YNUônj
úRÓRÛ Ut\®P ¨ûXùVu\ ùU[²úV
£jRôkR Ød§ ØRúX
£W¡¬ ®[eLYÚ R·Qô êoj§úV
£uUVô ]kR ÏÚúY.”
BkR DVokR AuU¨ûXdÏ BÚl©Pm BRVm.
@kR ¨ûXúV Ds[ùTôÚs; Ds[úU @Õ.
@lùTôÚ°²uú\ DXLm FÝYÕ; @§úXúV DXLm
XVUôYÕ; @RuùTôÚhúP, @R]ôúXúV BqûYVm
FÝkÕ, @ÕúYVô¡, ÁiÓm @§úXúV XVUô¡®Óm.
Sôu Fuàm @LkûR ùVÝkRôp, _LUôûV Sô]ôYô¡,
Eù]ußm, DPùXußm, LWQùUußm, Dsù[ußm,
×\ùUußm, éRùUußm, UiùQußm, UûXùVußm,
Y]ùUußm, ¨û]l×U\lùTußm,
BuTÕuTùUußm, ®û]Lù[ußm , TXYô]
NUVùUußm, ùRnYùUußm, LûX, ùS±, RodLm
Fußm @ûXVûXVôL FÝkÕ @¥dÏm! ËY_Lj
CfYWu êußm ùYqúY\ôLj úRôußm. AR-u,
BkR "Sôu' FuTûR AWônRúX úVôLôWmTUôm.
Sô]ôo? ×Xu, éRm, LWQm, ÏQm, U]m
BûYùVpXôm @pX ùY] IÕd¡V©u ªg£ ¨tTÕ
@±Ü; @qY±úY Sôu; Nf£Rô]kR UVm. U]ùUuTÕ
R²úV«pûX; ¨û]lúT U]j§u DÚ; U]úU DXûLj
úRôtß®d¡\Õ; @Õ S£jÕ AjUvYìTm úRôußm
WUQ ®jûR 159

úTôÕ DXÏ úRôu\ôÕ. U]úU Sôu Fuß ¡[m×YÕ;
RuûUdÏl ©\úL Øu²ûXÙm TPodûLÙm
FÝ¡u\]; FiQeLs ¡[mTd ¡[mT, “BÕ VôÚdÏj
úRôu±VÕ?” F] ®Nô¬jRôp, F]dÏ F]j úRôußm;
@ûR “Sô]ôo?” Fuàm ®NôWûQVôp I¯dL úYiÓm.
U]m, êû[ Bk§¬VeL°u Yô«XôL ùY°úVßm
úTôÕ, SôUìTeLs úRôuß¡u\]. BRV ÏûL«p
@PeÏmúTôÕ @ûY Uû\¡u\].
Sô]ôùWu ú\U]jûR Sô£j RPeϪPm
Rô]ô] Oô]j R²
®NôWúU U]UPdÏm Y¯; ©WôQôVôUjRôÛm
@PdLXôùU²àm, ©WôQu ÁiÓm ¡[m©]ôp
U]Øm ¡[m×m. ©WôQu U]j§u vçXìTm. @ÕúY
U]jûR, B\kR©u, 鮲uß Lôtß UQjûRj LYokÕ
ùNpYÕ úTôXd LYokÕ ùNp¡\Õ. @Õ U]UPdLf
NôR]UôÏúUVu± Uú]ô SôNg ùNnVôÕ. @ÕúTôuú\,
êoj§j §Vô]m, Uk§W_Tm, ALôW ¨VUm ØR-VûY
LÞm, U] UPdÏm NôR]UôÏm.
AjUvYìTjûR BRVj§p §Vô²dLj §Vô²dL,
ÑVUôm BuT¨ûX ùR°Yôm. @ûRj R®W
úYù\ôuû\Ùm SôPô§ÚjRúX ¨WôûN; @Rû]
®Pô§ÚjRúX Oô]m. ØjÕdÏ°lTYû]l úTôX
ArkÕ Ruàsú[ êr¡, ûYWôd¡VjÕPu AjU
ØjûRl ùT\ úYiÓm. A j U ¨ x P ô T W ] ô
«ÚlTúR Ruû] ÂNàdL°jRp.
ArkRPe¡d Ruà [ÕYô «ÚÑmUô;
ãrkùRô°okÕ ¨tÏg ÑLm.
AjUÑLm Iuú\Ùs[Õ. DXLùUuTÕ ¨û]úY.
@§p ÑLm BpûX. AjU¨ZûX ¿eLô§ÚlTúR ÑLm.
IÚ TWúUfYWNd§ DXûL SPjÕ¡\Õ. @Õ @û]j
160 c WUQ ®_Vm

ûRÙm RôeÏm; @RtÏ SôØm @Pe¡ «ÚdLôUp,
"@lT¥f ùNnV úYiÓm. BlT¥f ùNnV úYiÓm'
F]f £k§lTùRpXôm @LkûR. Yi¥«t ùNpTYu
êhûPûVj RûX«t ÑUlTÕ UPûU. NeLpT W¡R]ô]
CNu Nk¨Rô] Uôj§Wj§úXúV DXLm Rô]ôL SPd¡\Õ.
Nk¨§dúL HkÕ ùRô¯Xôm.
TLÛ§dLl Tô¬VeÏm; Tt\ Nô·l
TLYuØu öÏùUXôm Tôo.
“ Rôu ”FuTÕ TgNúLôNeLÞdÏm
®XbQUô]Õ; @ûRl ×\jÕs[ èX±Yôt LôQ
Ø¥VôÕ; RjÕYd ÏlûTLû[ AWônYÕ ÅúQ.
Ruû] Uû\jRPÚk RjÕYd ÏlûTLû[l
©uù]ôÕd¡l úTfNPd¡ ¨p.
U]jûR ùY° ®`VeL°p ®PôÕ, BRVj§p
@Pe¡«ÚlTúR ÑLm. Sôu Fuàm @LkûRVt\ôp,
Rôù]àm Nd§ Rô]ôLj RûXLôhÓm. @ûRúV Tt±
@Pe¡ ¨ûXjRúX AjUô]kRm.
BÕúY WUQ ®jûR, BÕúY DVokR NôR]
ùUuTÕ BRu @àTY£jRm. BÕúY TLYôu BRtÏ
@°jR Oô]ÜQÜ.
Ds[XokR ùUnùVô°« Ûs[Yô ñu±®¥
Ûs[¨ûX VKúR ÙQo.
WUQúVôLm , FÕ DVo¨ûXúVô @ÕúY @¥Ùm
Ø¥ÙUôL ¨XÜYÕ. @RtÏ "Sô]ôo?' Fàm
®NôWûQVôp Uú]ôSôN UûPRúX NôR]m. F²àm,
CfYWôolTQUô] ¨xLômVLoUm, éû_, _Tm, §Vô]m,
DXûLúV ÂNu Y¥YôLl úTôt\p, ©WôQôVôUm
ØR-VYtû\Ùm U]UPdLf NôR]UôL @Õ DT
úR£d¡\Õ. @LkûR £±Õm ¡[mTôÕ, Sôu Fu\
Øû]l©u±, @û]jûRÙm SPjÕm RuUV Nd§«p
WUQ ®jûR 161

Øtßm @Pe¡«ÚjRûXúV @Õ Yt×ßjÕ¡\Õ; “Sôm
SmªPm ¨ûXjRôp, FpXôm RôUôL SPdÏm” Fuß
BRtÏ @¥dL¥ TLYôu ¨û]léhÓYôo. AR-u,
BRVj§p ¨ûXjÕ AjUvYìTj§p ArkR
WUQúVôLm, AúYNm, AhPm, TôhPm @ÝûL
L°u±, @ûU§ët±p @ZÏj RôUûWÁÕ @WYNu]m
úTôp, BRVôN]j§p amNY¥YôL ¨uß "ú^ôam' Fuß
áÜ¡\Õ. BkR úVôLm @§ ÑXTm. LPÜ°pûX
ùVuúTôÚm ã²VYô§LÞeáP B§t TVu ùT\Xôm.
@û]YÚm AjU vYìTúW; @ÕúY ùUn. Sô]ô
¨û]ÜLû[ ®hÓ, “Sô]ôo? Fu BPm FÕ?” Fuß
Dsú[úV ®Nô¬jÕf ùNu\ôp, ¨û]lùTô¯kÕ, “Sôu
Sôu” Fuß BRVÏûLdÏs Rô]ôL FÝkÕ AjU Oô]m
ÑPÚm. BÕúY BuTj Rô]m, úUô]m, BRV ®i
FpXôm. Ruû]j Ru² ÛQW BuTm ®L£dÏm;
@ûRj R®W úYù\ôÚ ùTôÚû[Ùm SôPôÕ @ÕúY
Rô]ô«ÚjRúX TWUÑLm.
Sôù]ÝkRôp êußiÓ Sô]Pe¡ ùXôu\ÕúY
Rô]ôLj Ru²ûXúV ¨p.

A A A
27. ®NôW Ne¡WLm
“@¬Rô ¡VùUnl ùTôÚÞd L¥úVu
D¬Rô ÜTúR NØQoj §VYô!
®¬Rô WQ®dWUúY °ûUúVôo
׬Rô WLSô L×Wk RWú]!
çNô U¦Ùk Õ¡Ûm ×û]Yôs
úSNô ØÚLô ¨]Ru TÚ[ôp
ANô ¨L[k ÕL[ô ¡V©u
úTNô Yàé §©\k RÕúY.”
(LkRWàé§)
AuU ùNôìTjûRúV JPUôLd ùLôiÓ
@uTûWd LûW úNolTYú]! ùYt± £\dÏm
Oô]úYú[! BûUúVôo ®Úm×m êXl ùTôÚú[!
@UWúWú\! @WúN! ùT\tL¬V (Sôu @Õ Fàm)
ùUnlùTôÚû[, D§jR®Pj§p IÓe¡ «ÚkRT¥
ÙQÚm NôR]jûRd Lôh¥ ÙQoj§V Oô] ØÚLú]!
Fuß FjRû] Oô]l ×RpYoLs BkR Oô]j RkûRûV
YÝjÕ¡u\]o! BYoLs FiQm FiQt\Õ. ( 1 )
UûX«uÁÕ 1900 ØRp 1922 -Am YÚPm UhÓm
Y£jRúTôÕ @ûPkRYo ( 2 ) c WUQôfWUm
@ZLmûU×Wj§ úXtThP©u @ûPkRYo Fuß
@uTûW BÚ TϧVôLl ©¬lúTôm. ©u YkRYo
A«WdLQd¡p BÚlTRôp FpXôûWÙm, TLYôu
§ÚYÚ°úXúV Hd¡V DÚYôd¡®ÓúYôm. BkR
SôuLôm TôLj§p ØtTϧVô] ºPûWlTt±úV
úTÑúYôm. @YWYoLÞdÏf ùNnVlThP DTúRN
NôWjûRÙm BûP«ûPúV ϱlTôm. BkR DTúRNeLû[
UûXÁÕTúRN ùUu\±úYôm. TôLYR TdR TLYôu
(èp, @uTo, Bû\Yu,) Iuú\. HVu @YR¬dÏm
úTôúR @Yu Lô¬VjûR DX¡p ¨û\úYt\ @uTÚm
@YR¬d¡u\]o.
®NôW Ne¡WLm 163

úN`nVo
LmÀWm-úN`nVo FuTYo YÚPm 1900 -Bp
§ÚYiQôUûX ز£Tp JYo£VWô «ÚkRôo. @Õ
ØRúX @Yo WUQTdRWô]ôo. BYo £\kR WôUTdRo. WôU
SôU RôWL _TØm, T_û]Ùm ùNnÕYkRôo. úVôLj§p
BYÚdÏ ®ÚlTªÚkRRôp vYôª ®úYLô]kR¬u Wô_-
Oô]-úVôLl ©WNeLeLÞPu WôU ¸ûRÙm T¥jÕ YkRôo.
(UL¬μLs NUô§«-ÚkR SôhL°úXRôu úYRôkR
úLN¬Vô] ®úYLô]kRo £LôúLô®p BkÕ URjûR NûT
®VdLl úT£ §d ®_Vg ùNnRÕ) A]ôp
×jRLj§Ûs[Õ N¬VôL ®[eL®pûX VôR-u,
@Ytû\ ÑYôªL°Pm ùLôÓjÕj ùR°ÜTÓjR
úYi¥]ôo: ©uàm TX NkúRLeLû[Ùm úLhPôo.
úN`nVÚdÏ @xPôeL úVôLj§p ®ÚlTm @§Lm.
vYôªLs @û]jûRÙm T¥jÕ, @YÚûPV
NkúRLeLû[j ¾odLd Lô¡Rj ÕiÓL°p RdL
®ûPùVݧj RkÕ YkRôo. Bj ÕiÓLû[ úN`nVo
ùR°YôLf úNL¬jÕ ûYjRôo. BûY 1900, 1901, 1902-
Am AiÓL°p ϱdLlThP]. úN`nVo LôXgùNu\
©\Ï NÁTj§p @YÚûPV RûUV]ô¬PªÚkÕ
Bdϱl×Lû[ Yôe¡, BlúTôÕ “ ®NôW Ne¡WL
®]ô®ûP” Fu\ èXôL ùY°«PlThPÕ.
(vYôªLs ùTÚmTôÛm, @jûYR ®NôW
UôodLjûRl úTô§lTúR YZdLUô«àm, BR²ûP
@xPôeL úVôLjûRl Tt±Ùm @éoYUô] §\ûUÙPu
קV ùTôÚsTP ®Y¬d¡\ôo. @YWYo BVp©túLtT
@YWYûW ÑúVfûNVôL ®ÓjÕ, ©u]o “ Sô]ôo ”
Fuàm ®NôWUôodLj§túL §Úl×YÕ ÑYôªL°u
DTúRN Øû\. Õ®Rm, @jÕ®Rm, ®£hPôjÕ®Rm,
£jRôkRm, NôdRm ØR-V FmURØm AjUôÖé§
164 c WUQ ®_Vm

¨ûX«p Iu\ôLúY LôQlTÓm.) @kè-u NôWm
@¥«p YÚUôß:-
®NôWNe¡WL Ne¡WLm
R]Õ BVpTô] ùNôìTjûR V±kÕ Ds[Yôß
BÚjRúX ®úRL ¨ûX; “Sôu ùNnúRu, YkúRu” Fuàm
®û]LÞdÏ Øuú] ¨tÏm “Sôu” Fu\ IÚ úTôRj§u
DiûU Y¥ûY “Sô]ôo?” Fuàm ®NôWjRôp @±kÕ
Rô]ô«ÚlTúR ùNôìT DQoÜ; BkR "DPp Sôu' Fuàm
úTôRúU RtúTôRm. @®jûR, UôûV, UXm,
ËYù]]lTÓ¡\Õ. @kRj RtúTôR SôNúU Ød§.
DPûXl ©QùUu±Új§ “Sô]ôo? ” F] ®Nô¬jRôp,
BRVj§p "Sôu, Sôu' Fuàm IÚ FÝf£ LôÔm, @ÕúY
@LiPUô] @±ÜlùTôÚs. @ûRúV LY²jÕf
ÑmUô®ÚkRôp, @LeLôWj RtúTôRm @¯kÕ Ø¥®p
Rôàm NôkRUôÏm; BÕúY Ød§. BRVj§p úRôußm
¨û]ÜLù[pXôm, úRúaôam, "Sôu úRLm' Fu\
@LkûRûVúV úYWôLd ùLôiÓ NmNôWùUuàm UôV
®ÚbjûR Y[od¡u\]. AjU vYìTj§úXúV Dߧ
ùTtßf Ñtßm SPlTÕTt±, SPlTÕ SPdLhÓm Fuß
®XbQUô «ÚdLl T«pYúR (Ruû] ®PôU-ÚlTúR)
U]YLkûRûVd ùLÓdÏm Y¯. BRVjÕs[ @am
vYìTUô] AjUôLôWUôLúY LPÜs BÚd¡\ôo.
Sôù]uàm ¨û]l× Y¥YUô] U]ûR @Y¬P
ªÚj§®hÓ, @YûW U\YôÕ, ÑmUô ®ÚjRúX £\kR
NôR]m. BÕúY Oô]m, Td§ úVôLm FpXôm.
Sôu FuT§p TgNúLôN ìTUô] vçX ^þzU
LôWQ NÃWeLs @Pe¡®hP]. ®NôWjRôp BkR êuß
úRLj§ÛØs[ RtúTôRjûRl úTôdLXôm. U]úU, D«o
DXÏ Bû\Y¥Yô«Úd¡\Õ; Oô]j§u úNodûLVôp,
úNR]m úTôXj úRôuß¡\Õ; êû[«u úNodûLVôp,
®NôW Ne¡WLm 165

®`VeLû[ V±kRàT®d¡\Õ. LiPj§p U]ùRußm,
BRVj§p ×j§ùVußm, Sô©«p £jRùUußm
NoYôeLj§Ûm @LkûRùVußm áßYÕ ®Új§ úTRúU;
U]Uô] @kRdLWQj§tÏ BRVúU ¨ûXVm.
Bk§¬VeLs ×\dLWQm; U]m @LdLWQm. ùY°«p
úRôußm @û]jÕm Ds[úV «Úd¡u\Õ. Oô]jRôp
U]m AjUôLôWUôÏmúTôÕ FpXôm lWyUUVUôLúY
úRôußm. BRVúU ©WyUm, BRVLUXj§p ®[eÏm
AjU ú_ô§úV Nô·, Õ¬Vm F]lTÓm. Oô]
UôjWUô«ÚdÏm ÑjR NjY U]m RúUôÏQ YNjRRôn,
DXLìTUôLl T¬Qªd¡\Õ; BWú_ôÏQ YNjRRôn,
úRLô§Ls Sôù]uß ®Úl×ùYßlTôp ×iVTôTeLû[
NmTô§jÕ, @qYôNû]Vôp _]] UWQeLÞdÏ Dh
TÓ¡\Õ. ANôuêXm úLhÓf £k§jÕ, “@amlWyU”
ùUuàm AjULôW ®Új§«u BVp× ¨ûXùT\
¨§jVôNm ùNnVúY, @Ru RôUN Wô_N ®VôTôWeL
ù[ô¯Ùm. Öi¦V ùR°kR U]j§p, Rôu @ÕYô
«ÚlTÕ SuÏ ®[eÏm.
Ruû]Vônk §ÚlTúR RjÕYm AÏm
“ Sôu AuUô ” Fuàm §PTôYjÕPu, vYôjU
TôYû]ûV U\YôU-ÚkRôp ®VYLôWeL°p DRôº]
TôYjÕPu BÚdLXôm. U]m ×\lTP BPkRWdáPôÕ.
@kR BRNjÚ®tÏf £±Õ BPm RkRôp @Õ UPjûRl
©ÓeÏm. Ru²ûX«Ûs[ U]Õ, Sôu Fußm, F]dÏ
®VYLôWªÚd¡\ ùRußm NeLp©dLôÕ. NeLpT
§VôLúU Nk¨VôNm. CfYW]ô¡V Ruû] U\Yô§ÚkRôp
FpXôm £j§VôÏm.
“U\YôUt LôÔm YûLÙQo YôÚd
¡\Yô §ÚjRÛ Uôm.”
“U\Yô ¨û]Vô UÜ]j §Úd¡t
©\Yô ¬\Yôo ©û].”
166 c WUQ ®_Vm

BÕúY, "¿, Sôu' Fu±Wi¥pXôUp ¨û\kR éWQUôn,
FeÏm Rô]ôLj ÕXeÏm Oô]m. BjRûLV Oô² FpXô
®VYLôWeLû[Ùg ùNn«àm, RtúTôRªuûUVôp,
Iußg ùNnVôRYú]; @gOô²úVô FlúTôÕm
§Vô²jÕd ùLôi¥Úl©àm FpXôg ùNnRYú] VôYôu.
TôolTYu, _Pm (@±TÓùTôÚs) BWi¥tÏm
@¾RUôn, NoYNô·Vôn BRVj§XÏm lWyUúU Sôm.
ËYu FqY[Ü ®VYLôWeL°ÛZuß ÑL ÕdLeLû[
@àT®jRôÛm, Oô]ôLôNUô] AjU ú_ô§dÏf
NX]ªpûX.
U]UPdL Y¯
U]ùYôÓdLm Iu\ôúXúV DTNôk§ YônjÕ
Oô]ôLôN ùUnRXôm. ©WôQùYôÓdLØm U]
ùYôÓdLj§tÏ NôR]úU. BÕ úLYX ÏmTLjRôÛm,
©WôQôVôUjRôÛm FnÕm. BúWNL éWLªu± BRVj§p
©WôQû] v§WlTÓjÕYúR úLYX ÏmTLm. BÝjRp
¨ßjRp ®ÓjRûXd LQdLôLf ùNnYÕ ©WôQôVôUm.
©WôQu D§dϪPj§úXúV U]Øm D§lTRôp
©WôQ]PeL U]ØUPeÏm A]ôp U]m SôNUôLôÕ;
@RtÏ @xPôeL úVôLeL°u ©tTϧVô] RôWûQ
jVô] NUô§Lû[ ®PôUt TZ¡]ôp, Ø¥®p U]U¯kÕ
ùNôìT NôbôjLôWm £j§dÏm. AjU NôbôjLôW £j§dÏ
(1) @xPôeLúVôLm, (2) @xPôeL Oô]úVôLm F]
BÚ NôR]eLs ÑÚ§L°p ®Y¬dLlThÓs[].
1. @xPôeL úVôLm
( 1 ) B V U m :- @¶mûN, NjVm, @vúRVm
(§ÚPôûU), lWyUNoVm , @T¬dWam Fuàm
IÝdLØûPûUVôm.
(2) ¨VUm:- ùN[Nm, NkúRô`m, RYm, vYôjVôVm,
CfYWlW¦Rô]m Fuàm IÝdLØûPûUVôm.
®NôW Ne¡WLm 167

(3) AN]m:- 84 YûLLs. £maLm, TjWm, TjUm,
£jRm BûY £\kRûY; BYtßsÞm £jRôN]úU (BPÕ
ϧLôûX B-eLj§uúUp ûYjÕ, @RuúUp YXÕ
ϧLôûX ûYjÕ, ×ÚY Uj§«t TôoûY ûYjÕ
(¨ªok§ÚjRp) £\kRÕ.
( 4 ) ©WôQôVôUm:- éWLm (BÝjRp), ÏmTLm
(BRVj§p BÚjRp), BúWNLm (®ÓjRp) BYtû\ 2:4:1
Fu\ Uôj§ûW @[ÜlT¥ (Uôj§ûW V[Ü LôVj¬)
@lV£jRôp SXUôÏm.
“ùUs[ ®úW£jÕ ùUn®mªl é¬jÕd
ùLôsÞªu ÏmTe ϱjÕ.”
“Øu] ªúW£ ØVp©u]ol éWLm
©u]Õ ÏmTm ©¥.”
(BúWNLm- 16 , éWLm - 32 , ÏmTLm 64 DVokR
Uôj§ûWVôÏm.)
( 5) ©WjVôaôWm:- ×\jÕs[ ùTVo Y¥ÜL°t
úTôLôÕ, U]jûRd Ï®jÕ GLôdWlTÓjRXôm ( 1 )
JeLôWj§Vô]m, ( 2 ) úLN¬Øj§ûW (×ÚYUj§«p
SôhPêu\p), ( 3) êdÏÖ²«t TôoûYûV SôhPp,
(4) SôRôàNkRô]m ØR-V] NôR]m. (Jm-@, D, m
3½ - Uôj§ûWLs ùLôiPÕ. vçX ^þzU, LôWQ
NÃWeLs 3-Uôj§ûWLs; Õ¬Vm @ûW.)
( 6 ) R ô W û Q :- BRVm, @pXÕ Df£«Ûs[
lWyUWk§Wm (^avWôWm) Bq®Wi¥PjÕ Øs[
@xPR[TjUeL°p (BûYúV ûLXô^m, ûYÏiPm,
TWUTRm, F]lTÓY]) lWyU vYìTúU ¾T wYôûX
úTôuß ©WLô£jÕd ùLôi¥ÚlTRôL TôYû] ùNnÕ
@§p U]jûR ¨ßjRp.
(7) §Vô]m:- @kRj úRú_ôUVjûRúV ú^ôam
TôYû]Vôp §Vô²lTÕ; "Sô]ôo?' Fàm ®NôWjRôp,
168 c WUQ ®_Vm

“ @am @am ” Fuß ®[eÏm BRV úRY]ô]
AjUôûY ®Pô§ÚlTÕ.
( 8 ) NUô§ :- @kR "@am' Fuàm v׬l×m
@Pe¡V ^þzU v§§úV ^Uô§.
BRVUj§«p @eÏxPUôjWUôLl ×Ú`u
ªu]ûXl úTôuß I° ÑPo¡\ôu. @Yû]
@]uVUôL, ú^ôamTôYû]ÙPu ¨fNXUôn
§Vô²lTúR £\kRÕ.
“£kRû] ×\gùNXôf £úYôam TôYû]
^kRR ØOt±¥p ^Uô§ YkÕßm”
“IuTÕ Yô«Û ùUôdL YûPjRdLôp
@uT§ ùXôu\ô UWu.”
“Ds[j§ àsú[ Ù\lTôojRe ùLôiÑPûW
ùUs[jRô ]of£dÏ Uôß.”
AjUjVô]úU £\kRÕ; @ÕúY @û]Yo BRVjÕm,
“@aUa” ùUuß úTÑYÕ. @Õ AjUôLôWUô] ®wOô]m.
“§L¯RV ÏûLÙû\Ùk úRYûRûV ®hPVúX
ùRnYk úRPp,
ªLY¬V LÜjÕYjûR ùV±kÕ£ß U¦úRÓm
úYhûL úTôXôm.”
BRVúU §Vô]vRô]m; Utû\V Aß
ARôWeLÞm LtTû]úV. @am lWyUm Fu\
§Vô]úU AkRW éû_; @ÕúY úYs®, RYm, _Tm,
úVôLm, Rô]m, Y¯TôÓ FpXôm. BÕúY ¨odÏQ éû_.
2. Oô]ôxPôeLeLs
(1) BVUm: ×X]PdLm
(2) ¨VUm: TWUôjUô®Pm BûPV\ô @u×.
“@uTô XÝÕ UX±Ùm AsYôû]
Fu×Ú¡ Ùsú[ ¨û].”
®NôW Ne¡WLm 169

(3) AN]m: BûP®PôR lWyU£kR] ØiPôÏm
BPm.
( 4 ) © W ô Q ô V ô U m : @NjRô] ùTVo Y¥ûY
¿dÏRp BúWNLm; Nf£Rô]kRjûR ¡W¡jRp éWLm;
@ûR Ds°ÚjRp ÏmTLm.
( 5 ) © W j V ô a ô W m : ÑV ¨ûX«²uß U]m
®XLô§ÚjRp.
(6) RôWûQ: U]jûR ùY°®PôÕ BRVj§ÚjRp.
( 7) §Vô]m: “ TgNúLôNØm Sô]pX; @aUa
ùUuù\ô°Úm £uUôjW Y¥úY Sôu ” Fuß
BûPV\ô§ÚjRp.
( 8 ) N U ô § : @kR @am v׬l×m @Pe¡,
ÏzUUô] NôbôjLôW¨ûX ùVnRp.
BkR Oô]ôxPôeLjûR FlúTôÕm NôRû]
ùNnVXôm. úLYX ÏmTLm £j§jRôp ©WôQôVôUm
úYiÓY§pûX. Oô]m, úVôLm BWiÓm @YWYo
¨ûXdúLtT @lV£dLlTÓm. ØWhÓ UôhûPl ×pûXd
Lôh¥j RP®d ùLôÓjÕ YNlTÓjÕYÕ úTôu\Õ
Oô]m; @ûR @¥jÕd LhÓYÕ úTôu\Õ úVôLm.
FlT¥Ùm U]jûR ¨ßj§]ôp úYß LYûX«pûX.
lWyU®jûR
lWyUjûR V±Ùm UôodLúU RLúWôTôNû], RLW
®jûR, lWyU®jûR, AjU®jûR Fuß á\lTÓ¡\Õ.
ËYú] £Yu; £Yú] ËYu. ùSp-u Dª ®iPôp
@¬£; TôNm ¿e¡]ôp, TÑ £Y]ô¡ úRY]ôLl
©WLô£d¡\ôu. Uú]ôSôN Øt\ôpRôu ËYu AjUôYôÏm.
R]Õ BVp× ¨ûXûV Uû\dÏm AYWQNd§úV U\§;
BkR @®jûR, “Sôu éWQu” Fuàm @±Yôp ¿eÏm.
“éWQ ]ôÏ ùUuúUt ×Y]eLs úRôuß ùUuß
RôWûQ YkR Rô¡t \¬j§Ó U®jûR ùVeúL?”
(ûLYpVm)
170 c WUQ ®_Vm

ãzU U]ÕPu ùNôìTôÖTYØs[Yú] ËYu
ØdRu; @Y]Õ ¨ûXúV Õ¬V ¨odÏQ lWyU ¨ûX.
Bq®WiÓªu± ArkR LP-p êr¡VYu úTôp,
Iußk úRôu\ôUp, @mUVUô«ÚlTYú] ®úRa
ØdRu, ¨odÏQô¾Ru, Õ¬Vô¾Ru. TkR Ød§Ls
úLYXm ×ûPùTVof£Lú[. VôÚdÏ TkR Ød§Ls?
F]dÏ. Sô]ôo? AjUô. BÚkRT¥ BÚdÏm
AjUôÜdÏ TkR Ød§ úVÕ? Fuß ®Nô¬jRôp, @ûY
×ûPùTVof£L[ôLúY úRôußm. NjúR R]Õ ÑTôY
¨ûX, DiûUúV Ds[¨ûX; DiûURôu AuUô.
“¨tÏm ùTôÚÞm SPlT]Ük Rô]ô¡
Ùtù\eÏm ¨tÏg £Ym.”
Bq ®NôWNe¡WL ®]ô®ûP ªLÜm @¬V, ùT¬V
®`VeL[Pe¡Ùs[Õ. UL¬μL°u Y¥jR Rªr
SûPÙm, úR]Ú®úV úTôu\ B²ûUÙm, T°eÏ
Etßl úTôu\ ùR°Üm, ¨Xm, UûX, ¨û\úLôp, UXo
¨Lo Uôh£Ùm, ùLôsúYôu ùLôsYûLV±kÕ
ùLôÓlTÕm, Bf£±V ùT¬V è-t LôQlTÓ¡u\].
UL¬μLs ùRôhPRû]jÕm @Ú[ZLôt ùTô-Ùm.
BdLôXj§p UL¬μLs Utù\ôÚ èÛm VôjRôo.
®úYLãPôU¦
úYRôkR Oô]f ÑPoU¦Vô «XeÏm ®úYL
ãPôU¦ûV vYôªLs @lúTôÕ @ûWÏû\VôL F°V
SûP«p ùUô¯ ùTVoj§ÚkRôo. IÚØû\ DjRi¥
S«]ôo RUÕ DûPûULû[ùVpXôm RÚUgùNnÕ®hÓ,
vYôªLÞdÏd ÏÚR·ûQVôL 100 -ìTôn Øu
ûYjRôo; ÏÚúYô, TQjûR Fußk ¾iÓY§pûX
VôR-u Li¥lTôL UßdLúY, S«]ôo, LmÀWm
úN`nV¬Pm vYôª Lô¬VeLÞdÏf ùNXÜ ùNnÙmT¥d
ùLôÓjÕ ®hÓf ùNu\ôo. ¿iP LôXm @Õ D\e¡d
®NôW Ne¡WLm 171

ùLôi¥ÚkRÕ. DjRi¥ S«]ôo 1916-Am AiÓ
LôXUô]ôo. Rm _uUm NôTpVUôn ®hPùRu\
U¡rÜPú]úV @Yo YôrkRôo. RUÕ ùRôûLÙm TLYj
ûLeL¬Vj§tÏl TVuThPùR]d L°l×t\ôo. IÚ Sôs
( 1908) úN`nV¬u UÚULu, vYôªLs ùRôPe¡V
®úYL ãPôU¦ûV Øtßm Ø¥jRÚ[ úYi¥]ôo.
vYôªLÞm @eM]úU Ø¥dL, S«]ôo ùLôÓjR
ùRôûLûVd ùLôiÓ @Õ @f£PlThPÕ. BÕRôu
ØRp ØRXôL TLYôu ùTVWôp ùY°«PlThP èp.
BRàPu jÚd jÚfV ®úYL YN]Øm, ANô¬Vo
@Ú°V R·Qôêoj§ vúRôjWm, avRôUXLm,
ÏÚvÕ§ ØR-VûY B²V A£¬V ®ÚjReL°p
vYôªL[ôp TôPl ùTt\]Üm ùY°«Pl ThÓs[].
Bkèp FjRû]Øû\ T¥jRôÛm, T¥dLl T¥dLl
Ti×ûPVô[o ùRôPo× úTôuß, ×Õl×Õ BuTm
RÚ¡u\Õ. ®úYLãPôU¦«²uß NeLW¬u IÚ
@ØRYôdûL UhÓm @uTo TÚÏL:-
TPkÕ NôvjWô¦ V_kÕ úRYôu
ÏoYkÕ LoUô¦ T_kÕ úRYRô:!
AjûUdV úTôúRS ®Sô ®Ød§o
S ³jV§ lWyU NRô]kRúW©.!!
(“Nôv§WeLs T¥jRôÛm, úRYéû_ Ti¦]ôÛm,
LoUeLs @àx¥jRôÛm, úRYûRLû[ ÙTô£jRôÛm,
Buà ùUu] ùNnRôÛm, lWyUôjûUdV Oô]jRô
Xu±, FjRû] úLô¥ LtTeL [ô«àm Ød§ £j§VôÕ”
— (UL¬μLs ùUô¯ùTVol×.)

A A A
28. Nk¨§úV NôkRÑLm
UL¬μL°u Nk¨§ Uôj§Wj§p NôkRÑLm ùTt\
ùUnV¥VôoL°p IÚ @¬V AuUôûYl Tt±
BlúTôÕ úTNl úTô¡ú\ôm.
£Yl©WLôNm ©sû[
BYo RjÕY ©.G. (Philosophy. B.A.,) úR±j
ùRu]ôtLôÓ LùXdPúWh (Collectorate) ¥p 1900-Am
AiÓ YÚUô] BXôLô®p DjúVôLm ùTt\ôo. 1902-
Am AiÓ RUÕ DjúVôL úYûXVônj §ÚYiQô
UûXdÏ YkÕ ©WôUQvYôªL°u Oô]ô]kR YôrûYd
úLhÓ @YûWl TôodLXô]ôo. @Ru©u SPkRYtû\ @Yo
VôjR @ÖdWL YLY-u ùUô¯L[ôúXúV áßúYôm:-
“ Ae¡Xd LXôNôûX«t T¥jRùTôÝÕ Fu
UPûUÙ[j§p, “ Sô]ôo ” F] IÚ ®]ô D§jRÕ.
èpL°p úR¥l TôojRÕm, @RtÏ ®ûPV±kR ¨uû]
(UL¬μLû[) Sô¥dúLhÓm , @ÑjRªÏ§Vôp
ArkR±VôUp, TÑT§ VÚû[l Tt\ ¨û]VôUp, LiP
Y¯L°t L°jÕj §¬kúRu: TiûP ®û]Vôt TXÕV
ùWn§, @±Ü LXe¡ ¨u]Úû[ úYi¥VûPkúRu.
"Fuû] Ùn®jRÚsL' Fuú\u. "Sô]ôo?' Fuàe
úLs®ûVj ùRôPokÕ ®]ôdLs úLhúPu. L²kR
ùUô¯L[ôp, @jRû]dÏm ®ûPV°jRû] ” .
Bq ®]ô®ûP @¥«t ϱdLlThÓs[Õ;
BdúLs®LÞdÏ ®ûP IÚ LtTXûL«p FÝRlThPÕ.
@Ytû\ £Yl©WLôNm ©sû[ ϱjRT¥ ϱd¡ú\ôm:-
1. Sôu Vôo?
^lR RôÕdL[ôXô¡V vçX úRLm Sô]uß. NlR,
vT¬N, ìT, W^, LkRùUàm TgN ®`VeLû[Ùm R²j
Nk¨§úV NôkRÑLm 173

R²úV @±¡u\ ÑúWôj§Wm, ÕYdÏ, Nbýv, ´yûY,
¡WôQùUu¡\ Oôú]k§¬VeL û[kÕm Sô]uß.
YN]m, LU]m, Rô]m, UX ®^ow_]m, A]k§jRp
Fuàm HkÕ ùRô¯pLû[Ùm ùNn¡u\ YôdÏ, TôRm,
Tô¦, TôÙ, DTvRm Fuàm LuúUk§¬VeL û[kÕm
Sô]uß. ÑYô^ô§ HkùRô¯pLû[Ùm ùNn¡u\
©WôQô§ TgN YôÙdLÞm Sô]uß. ¨û]d¡u\
U]Øm Sô]uß. NoY ®`VeLÞm NoY ùRô¯pLÞ
Utß, ®`V YôNû]LÞPu Uôj§Wm ùTôÚk§«ÚdÏm
@gOô]Øm Sô]uß.
2. BûYùVpXôm Sô]pXô®¥p ©u]o Sôu Vôo?
úUtùNôp-V VôÜm Sô]pX ùYuß ‘úS§’ ùNnÕ
R²jÕ ¨tÏm @±úY Sôu.
3. @±®u ùNôìT ùUu]?
@±®u ùNôìTm Nf£Rô]kRm.
4. ùNôìT R¬N]m FlúTôÕ ¡ûPdÏm?
§Ú£VUô¡V _Lm ¿e¡V ®PjÕj §ÚdLô¡V
ùNôìT R¬N] ØiPôÏm.
5. _LØs[ (úRôuß¡u\) úTôúR ùNôìT R¬N]
ØiPôLôRô?
DiPôLôÕ.
6. Gu?
§ÚdÏm §Ú£VØm, Ww_ýÜm NolTØm úTôu\ûY.
Lt©R NolTOô]m úTô]ô ùXô¯V @§xPô]
Ww_ýOô]m DiPôLôRÕ úTôX, Lt©RUô] _L§Úx¥
¿e¡]ôùXô¯V @§xPô] ùNôìT R¬N] ØiPôLôÕ.
7. §Ú£V Uô¡V _Lm FlúTôÕ ¿eÏm?
NoY @±®tÏm NoY ùRô¯tÏm LôWQ Uô¡V
U]m @Pe¡]ôp _Lm Uû\Ùm.
174 c WUQ ®_Vm

8. U]§u ùNôìT ùUu]?
U]m FuTÕ AjU ùNôìTj§Ûs[ Jo @§NV
Nd§. @Õ NLX ¨û]ÜLû[Ùm úRôtß®d¡u\Õ.
¨û]ÜLû[ ùVpXôm ¿d¡l Tôod¡u\úTôÕ R²Vôn
U] ùUuú\ôo ùTôÚ°pûX; AûLVôp ¨û]úY
U]§u ùNôìTm. ¨û]ÜLû[j R®ojÕ _LùUuú\ôo
ùTôÚs @u²VUô «pûX; çdLj§p ¨û]ÜL°pûX,
_LتpûX; _ôdW ùNôlT]eL°p ¨û]ÜLÞ[, _LØm
DiÓ. £Xk§l éf£ FlT¥j Ru²PªÚkÕ, ùY°«p
èûXètß UßT¥Ùm Ruàs BÝjÕd ùLôsÞ¡\úRô,
@lT¥úV U]Øm Ru²Pj§-ÚkÕ _LjûRj
úRôtß®jÕ UßT¥Ùm Ru²PúU IÓd¡d ùLôsÞ¡\Õ.
U]m AjU ùNôìTj§²uß ùY°lTÓmúTôÕ _Lm
úRôußm. AûLVôp, _Lm úRôußmúTôÕ ùNôìTm
úRôu\ôÕ; ùNôìTm úRôußm (©WLô£dÏm) úTôÕ _Lm
úRôu\ôÕ; U]§u ùNôìTjûR ®Nô¬jÕd ùLôiúP
úTô]ôp U]m Rô]ôn Ø¥Ùm. Rôu FuTÕ
AjUùNôìTúU. U]m FlúTôÕm IÚ vçXjûR
@àN¬júR ¨tÏm; R²Vôn ¨tLôÕ. U]úU ãzUNÃW
ùUußm ËY ù]ußm ùNôpXlTÓ¡\Õ.
9. U]§u ùNôìTjûR ®Nô¬jR±Ùm UôodLm Fu]?
BkR úRLj§p Sôu Fuß ¡[m×Y ùRÕúYô @KúR
U]Uôm. Sôu Fu¡\ ¨û]Ü úRLj§p ØR-p FkR
®Pj§t ú\ôuß¡\ ùRuß ®Nô¬jRôp, yÚRVj§
ùXuß ùR¬V YÚm. @ÕúY U]§u ©\l©Pm. Sôu,
Sôu Fuß LÚ§d ùLôi¥ÚkRôÛmáP @q®Pj§t
ùLôiÓúTôn ®hÓ®Óm. U]§p úRôußm ¨û]ÜL
ù[pXôYt±tÏm Sôu Fuàm ¨û]úY ØRp ¨û]Ü.
BÕ FÝkR ©\úL Gû]V ¨û]ÜLs FÝ¡u\].
RuûU úRôu±V ©\úL, Øu²ûX, TPodûLLs
úRôuß¡u\]; RuûU «u± Øu²ûX TPodûLL °Wô.
Nk¨§úV NôkRÑLm 175

10. U]m FlT¥ VPeÏm?
Sôu VôùWuàm ®NôWûQ«]ôúXúV U]
UPeÏm; Sôu VôùWuàm ¨û]Ü Ut\ ¨û]ÜLû[
ùVpXô U¯jÕl ©QgÑÓ R¥úTôp Ø¥®p Rôà
U¯Ùm. ©\Ï ùNôìTR¬N] ØiPôm.
11. Sôu Vô ùWu¡\ ¨û]ûY NRô LôXØm ©¥dÏm
DTôVm Fu]?
©\ ùYiQeL ù[ÝkRôp @Ytû\l éoj§
TiÔYRtÏ FjR²VôUp @ûY “VôÚd ÏiPô«]”?
Fuß ®Nô¬dL úYiÓm. FjRû] FiQeL ù[¯à
ùUu]? _ôd¡WûRVôn IqúYô ùWiQØm
¡[m×múTôúR “BÕ VôÚdÏiPô«tß?” Fuß ®Nô¬jRôp
“F]dÏ” Fuß úRôußm. “Sôu Vôo” Fuß ®Nô¬jRôp
U]m Ru ©\l©Pj§tÏj §Úm©®Óm; FÝkR ùYiQØ
UPe¡ ®Óm. BlT¥l TZLl TZL U]§tÏj Ru
©\l©Pj§t \e¡ ¨tÏm Nd§ V§L¬d¡u\Õ. ãzUUô]
U]m, êû[ Bk§¬VeLs Yô«Xôn ùY°lTÓmúTôÕ
vçXUô] SôU ìTeLs úRôuß¡u\]; yÚRVj§p
ReÏmúTôÕ SôU ìTeLs Uû\¡u\]. U]jûR
ùY°®PôUp yÚRVj§p ûYjÕd ùLôi¥ÚlTRtÏj
Rôu @LØLm @pXÕ @kRoØLm Fuß ùTVo.
yÚRVj§-ÚkÕ ùY°«ÓYRtÏjRôu T¡oØL ùUuß
ùTVo. Bq®RUôL U]m yÚRVj§t \eLúY, FpXô
¨û]ÜLÞdÏm êXUô] Sôu FuTÕ úTôn, FlùTôÝÕ
Øs[ Rôu Uôj§Wm ®[eÏm. FûRf ùNnRôÛm Sôu
Fu¡\ @LeLôW Utßf ùNnV úYiÓm. @lT¥f ùNnRôp
FpXôm £Y vYìTUônj úRôußm.
12. U] UPeÏYRtÏ úYß DTôVeL °pûXVô?
®NôWûQûVj R®W úYß RÏkR DTôVe
L°pûX. Ut\ DTôVeL°]ôp @Pd¡]ôp, U]
176 c WUQ ®_Vm

UPe¡]ôtúTô -ÚkÕ UßT¥Ùm ¡[m©®Óm.
©WôQôVôUjRôÛm U] UPeÏm; A]ôp ©WôQ
]Pe¡«ÚdÏm YûW«p U]Ø UPe¡«ÚkÕ, ©WôQu
ùY°lTÓmúTôÕ Rôàm ùY°lThÓ YôNû] YVjRô
VûXÙm. U]j§tÏm ©WôQàdÏm ©\l©P ùUôuú\.
¨û]úY U]§u ùNôìTm; Sôu Fuàm ¨û]úY
U]§u ØRp ¨û]Ü; @ÕúY VLeLôWm. @LeLôW
ùUe¡ÚkÕ DtTj§úVô, @e¡ÚkÕRôu êfÑm
¡[mסu\Õ, AûLVôp U] UPeÏmúTôÕ ©WôQàm,
©WôQ ]PeÏmúTôÕ U]Ø UPeÏm. A]ôp ÑÝj§«p
U] UPe¡ «ÚkRúTô§Ûm ©WôQ ]PeL®pûX.
úRLj§u TôÕLôl©u ¨ªjRØm, úRLUô]Õ U¬jÕ
®hPúRô ùYuß ©\o HÙ\ôYiQØm BqYôß CfYW
¨V§Vôp GtTh¥Úd¡\Õ. _ôd¡Wj§Ûm NUô§«Ûm U]
UPeÏ¡\úTôÕ ©WôQ ]PeÏ¡\Õ. ©WôQu U]§u
vçX ìTùU]lTÓm. UWQLôXm YûW«p U]m
©WôQû] DP-p ûYjÕd ùLôi¥ÚkÕ, DPp U¬dÏe
LôXj§p @Rû]d LYokÕ ùLôiÓ úTô¡u\Õ.
AûLVôp ©WôQôVôUm U]jûR VPdL NLôVUôÏúU
Vu± Uú]ôSôNg ùNnVôÕ.
©WQôVôUm úTôXúY êoj§j §Vô]m, Uk§W
_Tm, ALôW ¨VU ùUuTûYLÞm U]jûR @PdÏm
NLôVeLú[.
êoj§j §Vô]jRôÛm, Uk§W _TjRôÛm U]m
GLôd¡WjûR VûP¡\Õ. U]Uô]Õ NRô N-jÕd
ùLôiúP «ÚdÏm. Vôû]«u Õ§dûL«p IÚ
Ne¡-ûVd ùLôÓjRôp @Õ FlT¥ úYù\ôuû\Ùm
Tt\ôU XûRúV Tt±d ùLôiÓ ùNpÛúUô, @lT¥úV
U]ûRÙm GúRô IÚ SôUm @pXÕ ìTj§t TZd¡]ôp
@ûRúV Tt±d ùLôi¥ÚdÏm. U]m @[®\kR
¨û]ÜL[ôn ®¬¡u\ T¥Vôp IqùYôÚ ¨û]Üm
Nk¨§úV NôkRÑLm 177

@§TXÅ]UôLl úTô¡u\Õ. ¨û]ÜL [PeL YPeL
GLôd¡Wj RuûU VûPkÕ, @R]ôt TXjûR VûPkR
U]j§tÏ AjU ®NôWm ÑXTUôn £j§dÏm. FpXô
¨VUeL°àg £\kR ªR NôjÅL ALôW ¨VUjRôp
U]j§u NjY ÏQm ®Új§Vô¡ AjU®NôWj§tÏ
NLôV ØiPô¡\Õ.
13. ®`VYôNû] (¨û]Ü)Ls @[Yt\]Yônd LP-p
@ûXúTôXj úRôuß¡u\]úY; @ûYLù[pXôm
FlúTôÕ ¿eÏm?
ùNôìTj §Vô]m ¡[mTd ¡[mT ¨û]Ü
Lù[pXôm @¯kÕ®Óm.
14. ùRôußùRôhÓ YÚ¡u\ NLX ®`V YôNû]LÞm
IÓe¡, ùNôìTUôj§WUôn BÚdL Ø¥ÙUô?
‘Ø¥ÙUô, Ø¥VôRô? ’ ùYu¡\ NkúRL ¨û]ÜdÏ
ªPe ùLôPôUp, ùNôìTj §Vô]jûR ®Pôl ©¥Vônl
©¥dL úYiÓm. IÚYu FqY[Ü Tô©Vô «ÚkRôÛm,
‘ Sôu Tô©Vô «Úd¡ú\ú]! FlT¥d LûPjúR\l
úTô¡ú\u?’ Fu ú\e¡ @ÝÕ ùLôi¥WôUp, Rôu Tô©
Fuà ùUiQjûRÙ U\úY ùVô¯jÕ ùNôìTj
§Vô]j§ ídL Øs[Y]ôL ®ÚkRôp @Yu
¨fNVUôƒÙÚlTÓYôu. SpX U]ùUußm ùLhP
U]ùUuß ªWiÓ U]eL °pûX; U] ùUôuú\.
YôNû]Lú[ ÑT ùUußm, @ÑT ùUuß ªWiÓ ®Rm.
U]m ÑT YôNû] YVjRôn ¨tÏmúTôÕ S p X
U]ùUußm, @ÑT YôNû] YVjRôn ¨tÏm úTôÕ
ùLhPU] ùUußm ùNôpXlTÓm.
©WTgN ®`VeL°Ûm ©\o Lô¬VeL°Ûm U]ûR
®PdáPôÕ. ©\o FqY[Ü ùLhPYo L[ô«ÚkRôÛm,
@YoL°Pj§p ÕúY`m ûYdLXôLôÕ. ®Úl×, ùYßl×
BWiÓm ùYßdLj RdL]. ©\Úd ùLôÚYu ùLôÓlT
178 c WUQ ®_Vm

ùRpXôm R]dúL ùLôÓjÕd ùLôsÞ¡\ôu.
BqÜiûUûV @±kRôp FYuRôu ùLôPô ùRô¯Yôu?
Rôù]ÝkRôp NLXØm FÝm; Rô]Pe¡]ôp NLXØ
UPeÏm. FqY[Üd ùLqY[Ü RôrkÕ SPd¡ú\ôúUô,
@qY[Üd LqY[Ü SuûUÙiÓ. U]jûR VPd¡d
ùLôi¥ÚkRôp FeúL «ÚkRôÛ ªÚdLXôm.
15. ®NôWûQ FÕYûW«p úYiÓm?
U]j§uLi FÕYûW«p ®`V YôNû]L
°Úd¡u\]úYô, @ÕYûW«p Sôu Vôo Fuàm
®NôWûQÙm úYiÓm. ¨û]ÜLs úRôu\j úRôu\
@lúTôûRdLlúTôúR @Ytû\ ùVpXôm DtTj§
vRô]j§úXúV ®NôWûQVôp S£l©dL úYiÓm.
IÚYu ùNôìTjûR VûPÙm YûW«p ¨WkRW ùNôìT
vUWûQûVd ûLlTtßYô]ô«u, @Õ ùYôuú\
úTôÕm. úLôhûPdÏs F§¬LÞs[ YûW«p
@§-ÚkÕ ùY°úV YkÕùLôi ¥ÚlTôoLs; YWYW
@YoLû[ ùVpXôm ùYh¥d ùLôiúP «ÚkRôp
úLôhûP ûLYNlTÓm.
16. ùNôìTj§u BVp× Fu]?
VRôojRUô Ùs[Õ AjUùNôìT ùUôuú\. _L,
Ë Y , C f Y W o L s £l©«p ùYs°úTôp @§t
LtTû]Ls; BûY êußm GL LôXj§p úRôu±, GL
LôXj§p Uû\¡u\].
Sôu Fu¡\ ¨û]Ü ¡g£jÕm BpXôR ®PúU
ùNôìTUôÏm. @ÕúY ùU[] ùU]lTÓm. ùNôìTúU
_Lm; ùNôìTúU Sôu; ùNôìTúU CfYWu; FpXôm
£Y ùNôìTúU.
17. FpXôm CNu ùNV Xuú\ô?
BfNô ^eLpT VjR] ªu± ùVÝkR A§jRu
Nu²§ Uôj§Wj§p LôkRdLp @d¡²ûVd LdÏYÕm,
Nk¨§úV NôkRÑLm 179

RôUûW VXoYÕm, ¿o YtßYÕm, DXúLôo RjRe Lô¬VeL°t
©W®Új§jÕ BVt± VPeÏYÕm, LôkRj§u Øu E£
úNx¥lTÕmúTôX, CNu Nu²Rô] ®úN` Uôj§WjRôp
SPdÏm ØjùRô¯p @pXÕ TgN ¡Új§VeLh ÏhThP
ËYoLs RjRm LoUôàNôWm úNx¥j RPeÏ¡u\]o. @u±,
@Yo NeLpT ^¶R WpXo; IÚ LÚUØm @YûW
ùVôhPôÕ. @Õ, úXôL LoUeLs ã¬Vû] ùVôhPôRÕm,
Gû]V NÕo éReL°u ÏQô ÏQeLs ®VôTLUô]
ALôVjûR ùVôhPôRÕm úTôÛm.
18. TdRÚs úUXô] TdRo Vôo?
FYu Ruû]úV, LPÜ[ô¡V ùNôìTj§²Pj§p
§VôLm ùNn¡\ôú]ô @Yú] £\kR Td§Uôu. AjU
£kRû]ûVj R®W úYß £kRû] ¡[m×YRtÏf Ntß
ªPeùLôPôUp AjU ¨xPôTW]ô «ÚlTúR Ruû]
CNàd L°lTRôÏm.
CNuúT¬p FqY[Ü Tô WjûRl úTôhPôÛm,
@qY[ûYÙm @Yo Y¡jÕd ùLôsÞ¡\ôo. NLX
Lô¬VeLû[Ùm IÚ TWúUfYW Nd§ SPj§d
ùLôi¥Úd¡\T¥Vôp, SôØ URt LPe¡ «WôUp, “BlT¥f
ùNnV úYiÓm @lT¥f ùNnV úYiÓ” ùUuß NRô
£k§lTúRu? ×ûL Yi¥ NLX TôWeLû[Ùm Rôe¡d
ùLôiÓ úTôYÕ ùR¬k§ÚkÕm @§úX±d ùLôiÓ
úTôÏm Sôm SmØûPV £±V êhûPûVÙm @§t
úTôhÓ®hÓf ÑLUô «WôUp, @ûR SUÕ RûX«t
\ôe¡d ùLôiÓ Gu LxPlTP úYiÓm?
19. ûYWôd¡VUôYÕ FÕ?
FqùYk ¨û]ÜLs DtTj§Vô¡u \]úYô @Ytû\
ùVpXôm IußáP ®PôUp DtTj§ vRô]j§úXúV
SÑd¡l úTôÓYúR ûYWôd¡VUôm. ØjÕd Ï°lúTôo
RmªûP«t LpûXd Lh¥d ùLôiÓ êr¡d LPX¥«t
180 c WUQ ®_Vm

¡ûPdÏm ØjûR FlT¥ FÓd¡\ôoLú[ô, @lT¥úV
IqùYôÚYàm ûYWôd¡VjÕPu Ruàs [ôrkÕ êr¡
AjU ØjûRVûPVXôm.
20. LPÜ[ôÛm ÏÚYôÛm IÚ ËYû] ØdR]ôdL
Ø¥VôRô?
LPÜÞm ÏÚÜm Ød§ûV VûPYRtÏ Y¯ûVd
LôhÓYôoLú[ VpXôUp, RôUôLúY ËYoLû[ Ød§«t
úNodLôo.
LPÜÞm ÏÚÜm DiûU«p úY\pXo. ×-
Yô«tThPÕ FqYôß §ÚmTôúRô, @qYôú\ ÏÚ®u
@Úh TôoûY«t ThPYoLs @YWôp W·dLlTÓYúW
Vu± IÚdLôÛm ûL®PlTPôo; F²àm,
IqùYôÚYÚm RmØûPV ØVt£«]ôúXúV LPÜs
@pXÕ ÏÚ Lôh¥V Y¯lT¥ RY\ôÕ SPkÕ Øj§
VûPV úYiÓm. Ruû]j RuàûPV Oô]d LiQôp,
Rôú] V±VúYiÓúU VpXôUp, ©\WôùXlT¥
V±VXôm? WôUù]uTYu Ruû] WôUù]u\±YRtÏd
LiQô¥ úYiÓúUô?
21. Ød§«p ®ÚlT Øs[YàdÏj RjÕYeL°u
®NôWûQ @Y£VUô?
ÏlûTûVd áh¥j Rs[ úYi¥V IÚYu @ûR
VôWônYRô ùXlT¥l TV²pûXúVô, @lT¥úV Ruû]
V±V úYi¥V IÚYu, Ruû] Uû\jÕd ùLôi¥ÚdÏm
RjÕYeL [û]jûRÙm úNojÕj Rs°®PôUp @ûY
BjRû] ùVuß LQd¡ÓYRôÛm, @Yt±u ÏQeLû[
VôWônYRôÛm TV²pûX. ©WTgNjûR IÚ
ùNôlT]jûRlúTô ùXi¦d ùLôs[ úYiÓm.
22. S]®tÏm, L]®tÏm úTRªpûXVô?
S]Ü (_ôdWm) ¾odLm, L]Ü (ùNôlT]m) b¦L
ùUuTÕ R®W úYß úTR ªpûX. _ôdWj§p SPdÏm
Nk¨§úV NôkRÑLm 181

®YLôWeL ù[pXôm FqY[Ü DiûUVôLj úRôuß
¡u\]úYô, @qY[Ü DiûUVôLúY ùNôlT]j§p
SPdÏm ®YLôWeLÞm @dLôXj§p úRôuß¡u\].
ùNôlT]j§p U]m úYù\ôÚ úRLjûR FÓjÕd
ùLôs¡\Õ. _ôdWm ùNôlT] ªWi¥Ûm, ¨û]ÜLÞm
SôUìTeLÞm GL LôXj§p ¨Lr¡u\].
23. ØØbýdLÞdÏ ètT¥lTôp ©WúVô_] ØiPô?
Fkè-Ûm Ød§ VûPYRtÏ U]jûR VPdL
úYiÓùUuß ùNôpXlThÓs[T¥Vôp, Uú]ô ¨dWLúU
èpL°u Ø¥Yô] LÚjÕ Fu \±kÕùLôiP ©u×
èpLû[ V[®u±l T¥lTRôt TV²pûX. U]jûR
VPdÏYRtÏj Ruû] VôùWuß Ruàs ®Nô¬dL
úYiÓúU VpXôUp, FlT¥ èpL°p ®Nô¬lTÕ?
Ruû]j RuàûPV Oô]dLiQôt \ôú] V±V
úYiÓm. "Rôu' TgN úLôNeLÞdÏs °ÚlTÕ ;
èpLú[ô @Yt±tÏ ùY°« -ÚlTûY. AûLVôp,
TgN úLôNeLû[Ùm ¿d¡ ®Nô¬dL úYi¥V Ruû]
èpL°p ®Nô¬lTÕ ÅúQ. Lt\ûY Vû]jûRÙm
IÚLôXj§p U\dL úYi¥YÚm.
24. ÑLUôYÕ VôÕ?
ÑL ùUuTÕ AjUô®u ùNôìTúU; ÑLØm AjU
ùNôìTØm úY\uß. ©WTgNl ùTôÚs Iu±XôYÕ ÑL
ùUuTÕ ¡ûPVôÕ. @ûYL°-ÚkÕ ÑLm ¡ûPlTRôL
Sôm SUÕ @®úYLjRôp ¨û]d¡uú\ôm. U]m ùY°
YÚmúTôÕ ÕdLjûR VàT®d¡\Õ. DiûU«p SUÕ
FiQeLs éoj§VôÏmúTô ùRpXôm @Õ RuàûPV
VRôvRô]j§tÏj §Úm© AjU ÑLjûRúV
VàT®d¡\Õ. @lT¥úV, çdLm, NUô§, êofûN
LôXeL°Ûm, Bf£jR ùTôÚs ¡ûPd¡\úTôÕm, ùYßjR
ùTôÚÞdÏd úLÓiPôÏmúTôÕm, U]m @kRoØLUô¡
182 c WUQ ®_Vm

AjU ÑLjûRúV VàT®d¡\Õ. BlT¥ U]m
AjUôûY ®hÓ ùY°úV úTôYÕm Dsú[
§Úm×YÕUôL Jn®u± VûX¡\Õ. UWjR¥«p ¨Zp
ÑLUô «Úd¡\Õ. ùY°«p ã¬V ùYlTm ùLôÓûUVô
«Úd¡\Õ. ùY°« XûXÙ ùUôÚYu ¨Z-t ùNuß
Ï°of£ VûP¡\ôu. £±Õ úSWj§tÏl ©u
ùY°d¡[m© ùYlTj§u ùLôÓûUd Lôt\ôÕ, UßT¥Ùm
UWjR¥dÏ YÚ¡u\ôu. BqYôß ¨Z-²uß ùY«-t
úTôYÕm, ùY«-²uß ¨Z-t ùNpYÕUô«Úd¡\ôu.
BlT¥f ùNn¡\Yu @®úY¡. A]ôp ®úY¡úVô
¨ZûX ®hÓ ¿eLôu. @lT¥úV Oô²«u U]Øm
©WmUjûR ®hÓ ¿eÏY §pûX. A]ôp @gOô²«u
U]úUô ©WTgNj§ ÛZuß ÕdLlTÓYÕm, £±Õ úSWm
©WmUj§tÏj §Úm© ÑL UûPYÕUô «Úd¡\Õ. _L
ùUuTÕ ¨û]úY. _Lm Uû\ÙmúTôÕ, @RôYÕ
¨û]Yt\ úTôÕ, U]m A]kRjûR VàT®d¡u\Õ;
_Lm úRôußm úTôÕ @Õ ÕdLjûR VàT®d¡u\Õ.
25. Oô]§Úx¥ Fu\ôp Fu]?
ÑmUô ®ÚlTRtÏjRôu Oô]§Úx¥ Fuß ùTVo.
ÑmUô ®ÚlTRôYÕ, U]jûR AjU ùNôìTj§p X«dLf
ùNnYúR; @u± ©\o LÚjR±Rp, ØdLôX ØQoRp,
çW úRNj§p SPlT] Y±Rp A¡V BûY Oô]
§Úx¥ VôLUôhPô.
26. ¨WôûNdÏm Oô]j§tÏm NmTkRùUu]?
¨WôûNúV Oô]m. ¨WôûN úYß Oô]m úY\uß;
DiûU«p BWiÓ ùUôuú\. ¨WôûN ùVuTÕ IÚ
ùTôÚ°Ûm U]m ùNpXôU-ÚlTÕ. Oô] ùUuTÕ
IÚ ùTôÚÞm úRôu\ô §ÚlTÕ. Fu\ôp, @u²VjûR
SôPô §ÚjRp ûYWôd¡Vm @pXÕ ¨WôûN; Ruû]
®Pô§ÚjRp Oô]m.
Nk¨§úV NôkRÑLm 183

27. ®NôWûQdÏm §Vô]j§tÏm úTRùUu]?
®NôWûQVôYÕ Ru²Pj§úXúV U]ûR ûYjÕd
ùLôi¥ÚlTÕ. §Vô]UôYÕ Ruû] ©WmU ùUußm
Nf£Rô]kR ùUußm Tô®lTÕ.
28. Ød§ ùVu\ô ùXu]?
TkRj§ -ÚdÏm Rôu VôùWuß ®Nô¬jÕj Ru
VRôojR ùNôìTjûRj ùR¬kÕùLôsYúR Ød§.
“@kR @±úY @¬V ÅùPußm £kûR«t T§jRÚs
ùNnRû]. ¨]Õ Nd§Vôp F]Õ @kRd LWQjûR IÓd¡,
BdLôVj§t LXkR Fuû] AnkÕ LôQÜm Y¯
V±®jRû]. (BRu©u @YÚûPV Uû]® LôXg
ùNu\ôs) ¨uàTúRNlT¥ @àh¥dL ØVÛeLôûX«p
RôeùLôQôR ùLô¥V ùTiLôUm Fu U]ûR
VXdL¦jRÕ; DPú] ®YôLg ùNnÕ ùLôs[ Üu²l
ùTôÚh Ïû\YôúX LXe¡ú]u. DXùLpXôm
×XuLÞm, ×Xu ¨û]ÜLÞm, BuTÕuTeLÞUôLúY
úRôu±]ùY²àm, @Ru @pXûX ùVô¯dÏm At\p
F]d¡pûX. _LØm _PØm Fu fÚx¥L[pX. A]ôp
@Yt±tÏ IÚ ¨VôULu BÚkúR ¾W úYiÓm; NoY
Nd§l TWUu BÚkúR D«oLû[ DPÛPu TûPjÕm
LôjÕm Lôh¥Ùm Uû\jÕm AhÓ¡\ôu; @kR
Bû\Y²Pm F]Õ Ïû\Lû[d áßúYu Fuß
¾oUô²jÕ, "LPÜú[. LÚjRú], @Wú], @Úú[,
@iQúX, Duû] VpXôUp NWi úY±pûX. RªúVu
©ûZLû[l ùTôßjÕ @¥«t LiP úLs®LÞdÏ, BWÜ
Ø¥YRtÏs FݧúVàm, BpXô®hPôp úSúW
ÙûWjúRàm ®ûP RkRÚsL. @Ú°VYôú\ DߧVô
ùVôÝÏúYu; @lT¥ ¿ ®ûP ùNôpXô®¥p,
LÚQôLW]ôn @ÚQ¡¬«p Åt±ÚdÏm ©WôUQ
vYôªL°u @ÚhÓûQûVúV Sô¥l ©uTtßúYu'
184 c WUQ ®_Vm

Fuß YQe¡ F]Õ HVeLû[ IÚ Lô¡Rj§p Fݧ,
BW®p ®SôVLo TôRj§p ûYjúRu.” @d úLs®Ls
@¥«p YÚUôß:-
(1) BkR _Lj§p IÚ ÕuTØk ùRôPWô §ÚdL Sôu
Fu] ùNnV úYiÓm?
(2) LÚj§t ϱjR IÚ Lu²ûV Sôu UQg ùNnÕ
ùLôs[XôUô?
(3) ALôùRu²p, Gu ALôÕ?
(4) AÏùUu²p, @RtÏ úYiÓm ùTôÚs FlT¥j
úRÓYÕ?
“BWÜ ØÝYÕm ©sû[Vôo Øuú] YQdLjÕPu
Lôj§ÚkÕm, Fu úLs®LÞdÏ ®ûP ¡ûPdL®pûX.
GUôkÕ YÚk§ DPú] ¨u²Pm (UL¬μL°Pm
®ìTôb ÏûLdÏ) YkúRu. F]Õ úLs®Lû[
ùY°«PôUt £XSôs ¨u]¥«p Lôj§ÚkúRu. U]jûR
ùYuß Ruû] VônkÕ Rô²ÚlTÕúY SpY¯ ùVuß
SPkÕ Lôh¥ ¨ûXSôhÓm ¨u]¥ YkÕm, ùTôÚÞm,
ùTiÔe ¡ûPdÏm Y¯ûVd úLhTÕ YÝùYu
ù\i¦, ùUô¯VôÕ, úUô]Uônj §ÚmT ùYi¦ú]u.
( 4 - 5 - 1913 -p) TXo SÓúY Åt±ÚkR ¿ Fuû]Ùm
@Ú¡-ÚdLf ùNnRû]. Sôu ¨uû]d LôQÜm,
Fuú] ×ÕûU! ¨uû]f Ñt± IÚ ú_ô§l ©WûT
Å£tß.”
ú_ô§Y¥Ü
“L]LUVUô] IÚ ÏZkûR ú_ô§oUVUô] D]Õ
Df£«²uß T°fùN] ùY°YkÕ Dsú[ Uû\kRÕ;
BlT¥ BWiÓ êuß RPûY F°úVàdÏd Lôh£
RkRÚ°û]. BûRd LiÓ ®VkÕ, LPÜs BÚd¡\ôo
F]d LÚj§p DߧVô¡, @ÝÕ, ®mª, áP BÚdÏm
Nk¨§úV NôkRÑLm 185

@¥VôÚdÏ DûWjúRu; @YoLs SûLjÕ, Sôu DiP
LgNô UVdLm Fuß T¬L£jR]o. UßSôh LôûX
(5-5-1913) Øuú] BÚkÕ úSôd¡ú]u. A, Vôu LiPûR
Fuù]ußûWlúTu! TX éWQ Nk§WoLs Iu±VÕ úTôu\
ú_ô§ ¨uû]f Ñt± ùVeÏg ãrk§Pd LiúPu. ¨]Õ
§ÚúU² ùVpXôm ùTôtL§o ¨û\kR §]LWu
úTôùXô°okRÕ. LiLs @Ús ùTô¯kR]; ¨]Õ ùTÚm
ùTÚûUÙm, Ïû\Yß ¨û\ ÏQØm ®[e¡]. ©u]o
IÚ Sôs çV ùYi½t ù\ô°VôL ¨uúU² ØÝYÕm
L§o ®PdLiúPu. ®û]úV²u Lp U]Øm ¿WôÙÚ¡d
LûWkRÕ. Sôu LiQôWd LiPûR @iûP«-ÚkúRôo
LôQ®pûX. Sôu Yôn§\kÕ Iußm úLhLܪpûX; ¿
ùNôpXܪpûX. BRu ©u @ÓjR BWiPôk §]j§p,
¨u Nk¨§«p "Jm ^ýlWyUiV' ùUuß
DfN¬j§ÚdûL«p D]Õ §ÚúU² T°eÏúTôX I°ÅNd
LiúPu. ¨u Nk¨§ûV ®hPLu\ôp Bd Lôh£
Uû\ÙùUu\g£ A]kRd Li½o Y¥jÕ ¨uú\u; ¨]Õ
@Ús á¥VùRuß DߧVôú]u. lWyUNoVjÕPu
RYjûR úUtùLôs[úY DߧVôú]u. ©uú] L]®Ûm
S]®Ûm TXRWm úRôu±û]. D]Õ úTWÚû[f ùNôp-
Ø¥ÙúUô! SpúXôo SÓeÏm LôUm, ùYÏ°, Ls, ×Xôp,
ùTôn ØR-V NLX TôYØm NôokR Tô®úVû], NLX
®RjÕm ùYßdLjRdL SôúVû]l ©ûZ«ÛZXôÕ
@Pd¡VôiP ÜuTRm Tt± ÙnV YÚ[ôn! WUQ UL¬μ
ùVuàm ùTVo úTôt±! BWªdLf ùNnÙm Du F¯Ûß
úTôt±! BWªVUô] ¨uùUô¯ úTôt±! @gNùXuàm
¨u @Ús®¯ úTôt±! ®û]ûVf Ñh¥Óm úYp®¯
úTôt±! £jRg N-jÕ ¨u úNY¥ VûPkúRôo,
Td§«pXôl Tô®L[ô«àm, RônúTô-We¡j R°¬u
ùNôpXôp, U]jûRj úRtßm Uu]Yô úTôt±!
@uúTÙÚYô VUokRôn úTôt±!”
186 c WUQ ®_Vm

BÕRôu £Yl©WLôNm©sû[ TLYô²Pm ùTt\
@àd¡WLj§u ÑVN¬Rm. BR]ôp UL¬μL°u @Úh
ùTÚûUÙm, Sm©VûPkRYodÏ AuU NôbôjLôWm
¨fNVUôn FnÕùUuTÕm ùR°Vj ùR¬¡\Õ. ©\Ï
BkR WUQôàé§f ùNpYo RYúUt ùLôiÓ RUÕ
E¬úXúV AjUjVô]jRUokRôo. BYÚdÏ Buàm
TX ÜiûULû[ UL¬μLs TX RPûYL°p
@Ú°Ùs[ôo. @ûYLû[j RUÕ WUQ TôR UôûX«t
TôÓ¡\ôo. @Yt±²uß ×ÕûUVô] £X ùUô¯Lû[
UhÓm CiÓd ϱd¡ú\ôm:-
@±kÕm @±kúRô]ôLd LôhPôR @±Ou, SgÑm
@ØRUôLd ùLôsÞm SôRu, ATjùRôußm @ÔL
ùYôhPô @lTu, Bu]ô ùN«àm B²V ùNnÙm Bû\Yu,
LpùSgNjûRÙm L²Vf ùNnÙm LojRu, YôuúTôp
ûLmUôß úYiPôR Ys[p á±V DTúRNm VôÕ?
“ "Sôu Vôo' F]l Tôo; @u²VjûR ®Ó; Rô]ô]ôp
ÕVoúTôÏm; CNu úUúX FpXôl TôWØm úTôhÓd
LYûXVt ±Ú; @Yu FlTôWjûRÙk RôeL YpXYu.
Iußm ¨û]Vô§Ú; Ds[jûR Duàs°ÚjÕ; AjU
vYìTm @ûPÙUhÓm AjU ®NôWjûR ®PôúR.
"Sô]ô' ùWuàm ®NôWjRôúX Eú]ôÓt\ D\ùYô¯Ùm;
@ûXÙm U]jûR Bû\YàdL°; @ÕúY ùT¬V Td§;
Duàs Ds[ CNû] ®PôúR; FÝm×m ¨û]ÜLû[
ùVpXôm SÑdÏ; ùTiQôi úTRm úTôdÏ; @kR úTRm
úTôdLúY Uu\p Y¯VôL GtThPÕ. ©\ÚdÏ CYÕ
R]dúL ÂYRôÏm; RôrkÕ SPdL SPdL SpXÕ;
¸úZôoTôÛm ùYßlûTd ùLÓ; ùNôu] ùNôp RY\ôúR;
@u²Vo Lô¬Vj§p ©WúY£dLôúR. CNu Aù[u
ù\ûYÙ ªVtß; AuUô®p U]jûRl T§; @ÕúY
ÏÚ®u ùNôtT¥ ¨t\XôÏm; FUdÏ FÕÜe ùLôÓdL
úYiPôm; úTRm ¿e¡t úTôÕm.”
Nk¨§úV NôkRÑLm 187

Bq ÜiûULû[l TuØû\ §Úl©j §Úl©
úVô§àm ªûLVôLôÕ. Uk§WjûR _©dLf £\lTuú\ô!
ú_ô§UV UônfÑPo Lôk§f ùNôìT¨ûX
úTô§dÏm NtÏÚúY úTôt±!

A A A
29. TLYôu c WUQ
UL¬μLs
TfVôª úRYRjúRS OôúSS jYôm Øaýo Øaý:!
lWyUiVôSôm YWm lWyUk ^ýlWyUiVm
SWôdÚ§m!!
“ lWyU¨xPoL°p £úWxP]ô], Uô²PôLôWe
ùLôiP ^ýlWyUiVù]uß Duû] Sôu
£YùTÚUô]Ú°V §qV Oô]j§]ôp @¥dL¥
Tôod¡ú\u.”
— LQT§ زYo
LQT§ زYo 1878-Am AiÓ (TÏRôuV YÚ`m,
Lôoj§ûL UôRm, ULô Sbj§Wj§p) ®NôLlThPQm,
LXYWôn ¡WôUj§p SW£mU Nôv§¬Vô¬u §ÚUL]ôL
D§jRôo. BYo Lôº úbjW LQT§«u @Öd¡WLjRôp
D§jRRôp LQT§ùV]l ùTV¬Pl ùTt\ôo. HkRôiÓLs
YûW«p ÏUWÏÚTW vYôªLû[l úTôX EûUVôLÜm,
TX úSônL[ôp À¥dLlThPYWôLÜ ªÚkRôo; A\ôYÕ
YV§p ãÓ úTôPlThPRôp, @Yt±²uß ®ÓThÓ Yôn
UXokÕ NiPUôÚRUôLl úTNj ùRôPe¡]ôo.
LQT§ زYo AÑ L®, SpX OôTLNd§
YônkRYo; £ß YV§úXúV YPùUô¯d Lô®VeLû[Ùm,
BXdLQeLû[Ùm Ltßd L®×û]VÜm, TgNôe
LeLû[d L¦dLÜm §\ûU ùTt\ôo; Tu²WiPôm
Ai¥p, “©ÚeL^kúRNm ” Fu\ dWkRjûR
UkRôdWôkRô ®ÚjRj§p BWiÓ LôiPUôLl Tô¥]ôo.
14 -Am YV§p TgNLô®VeLs, ®VôLWQm,
Vôl©XdLQm, WôUôVQm, TôWRm ØR-V B§LôNeLs,
TX ×WôQeLû[Ùm ùNqYú] úRokÕ ReÏ RûP«u±f
NPNPùYuß FkR ®`VjûRl Tt±Ùm YPùUô¯«t
úTNÜm, @ZLôL FÝRÜm YpÛSWô]ôo. Bl×XûUÙPu
TLYôu c WUQ UL¬μLs 189

BYo ¨tL®pûX. BYÚûPV U]m B[ûU«úXúV
_TRTj§uTôp CodLl ùTt\Õ. ®fYôªjWo קV
DXûLj RYjRôXôd¡]ôo; ÕÚYo RYjRôp RUÕ
úRNjûRj RUdúL ÁhÓ AiPôo; Sôm Gu @úR
RYNd§Vôp @YoLû[l úTôu\ £j§Lû[l ùT\XôLôÕ
Fuàm FÝf£ B[ûU«úXúV BYÚdÏl ©\kRÕ.
B[ûU«úXúV ®NôXô· Fu\ DjRªÙPu §ÚUQm
ùNn®dLl ùTt\ôo. Bm UôÕm LQYàdúLt\ DVokR
RY YôrûYúV ®Úm©, LQT§ زY¬u RTv N¡Vôn
¨X®]ôs. Bl ײRY§ûVd ϱjÕ Rôm FݧV
"c WUQ ¸ûR' T§uêu\ôm @j§VôVj§p LQT§
زYo, “ AjúWVYmNj§u ¨XÜ; LLôWô§TgNRº
Uaô®jûRûVd ûLdùLôiPYs; Rô¬¦Nd§
Uaô®jûR«p ªLÜm ©W£j§ ùTt\ F]Õ RTv N¡
®NôXô· ” Fuß £\l©jÕs[ôo. LQT§ زYo
RYNd§ ùTtß, DX¡p RUÕ DVo úSôdLjûR
¨û\úYt\l úTWôYÛtß, LeûL, VØû], úLôRôY¬,
RôªWTW¦ ØR-V S§dLûW«p £Y TgNôb¬ Uk§W
_Tm ùNnRôo. _Tj§]ôúXúV Lô¬V£j§ ùT\Xôm FuTÕ
BYÚûPV Dߧ. Uk§W Nôv§Wj§Ûm L¦Rj§Ûm
Buàm TX Nôv§WeL°Ûm @t×RUô] YpXûU
£\kúRôe¡]ôo; Uaô úRYú] RmØu YkÕ Rm Lô¬V
£j§dÏ úYi¥V Nd§Lû[j RÚYôù]uß DߧVôn
Sm©]ôo. BYo FeúL RYªÚkRôÛm @q®Pj§p
YZeÏm ùUô¯ûV ùYÏ F°§t T«uß, @§úXúV
NWUô¬VôLl úTÑYôo. BeM]m @Yo Ak§Wj§Ûm,
A¬Vj§Ûm ¨LWt\ ×XûU YônkRÕPu, ¶k§,
Lu]Pm, Rªr ØR-V ùUô¯L°Ûm, úNô]ôUô¬VôLf
ùNôtùTô¯Yôt\ YpXYWô]ôo.
1900 -Bp YeLô[j§Ûs[ SYjÅTj§p AÑL®
@m©LôRjRo RûXûU«t á¥V Ti¥R NûT«p @Yo
190 c WUQ ®_Vm

RUÕ IlTt\ L®j §\ûUûVd Lôh¥]ôo. ®jYôuLs
@û]YÚm U¡rkÕ @YÚdÏ “Lô®VLiPo ” Fu\
ThPg ãh¥]ôo. زYo NôRôWQUôLl úTÑmúTôúR
L ô ® V L i P ùWuß VôÚm @±VXôm. (ùTpLôm
Lôe¡W£p ¾iPôûUûVl Tt± A¬Vj§p BYo @¥jR
¡i¡¦ U¦úVôûN ULôjUô, Uô[®Vô ØR-
úVôÚdúL ®VlûTÙiÓ Ti¦VÕ.)
A]ôp BkR ®jYjûRdáP @Yo LÚRôÕ, RUÕ
RônSôÓm, URØm £\dLúYi¥ £YNd§ûVl ùT\d
úLô¥dLQdLô] £YTgNôb¬ûV DÚúYtßY§úXúV
LY]m ùNÛj§]ôo. YP Bk§Vô®p TX BPeL°p
RYgùNnÕ, AeLôeÏ ×XYWôp ×XYo £eL ùU]l
×LrTûPjÕ 1903 -Am AiÓ LQT§ زYo
ú R ú _ ô - e L U ô m §ÚYiQôUûXûV @ûPkÕ
JWôiÓ RYªÚkRôo. UûXÁÕ RYWô_]ôL ®[eÏm
© W ô U Q v Y ô ª ûVl Tt±d úLs®Ùtß , @YûW
BÚØû\ R¬£jRôo. 1903 -Am AiÓ © W ô U Q
vYôªLû[d LiPÜPu,
“ÑdXômTWRWm ®xÔm N£YoQm NÕo×_m!
lW^kS YRSm jVôúVj ^oY®dúSôT NôkRúV!!”
Fu\ ©sû[Vôo YQdLjûR UL¬μLÞdÏl ùTôßj§
®Vôd¡Vô]g ùNnRôo.
vYôªLÞm ÑdXômTWúW, ùYsû[ Yv§WjûRd
úLôYQUôL @¦kRYúW; lWyUôjûUd¡VjRôp
FeϪÚlTYúW; ¨XùY]j§LrTYúW; U]m, ×j§, £jRm,
@LeLôWm SôuûLÙm Øt±Ûm ®Ýe¡VYúW; ùR°kR
ØLj§]úW; ØØbþdLÞdÏ úVôLj§uTôp YÚm
NkúRL®d]eLû[ SôNm ùNnTYúW; AR-u @YÚdúL
BfùNnÙs ùTôÚkÕùU] ®Vôd¡Vô]g ùNnRôo. 1904-
Am AiÓ ¡Új§ûL«uúTôÕ @ÚQôNúXfYWoÁÕ
A«Wm L®Ls ùTô¯kÕ @û]YûWÙm ®VdLf ùNnRôo.
TLYôu c WUQ UL¬μLs 191

©\Ï 1904 -Bp úYío LXôNôûX«p ùRÛeÏ
Ti¥RWôL úYûXùVôl×d ùLôiÓ ùNuß ®hPôo.
@eÏ £xVúLô¥Lû[f úNojÕ, Uk§W_Tj§u êXm
Nd§ùTtß, úRNj§tÏl ùTÚjR SXg ùNnV
FiQeùLôiÓ GtTôÓ ùNnRôo. زYÚdÏ BkÕ
úRN N¬j§Wj§p SpX AWônf£ÙiÓ. TX UReL°u
Dh¡PdûL ùVpXôm Ds[eûL ùSp-dL²úTôXj
ùRs[jùR°V DQokÕ, RUÕ ùNôtùTô¯ÜL°p
®`VeLû[d Ï°oLôtßlThP ãpúULm úTôXl
ùTô¯Yôo. Bl×XûU Vû]jûRÙm RUÕ úRNØm,
URØm DnÙUôß TVuTÓjR @Yo RUÕ RYNd§ûV
Y[ojÕ YkRôo.
1907-Am AiÓ, زYo RUÕ úYûXûV®hÓ ¿e¡,
ÁiÓm §ÚYiQôUûXdúL YkÕ úNokRôo. Rôm
BjÕûQSôs LÓkRYm ׬kÕm, Buàm RUÕ Lô¬Vm
ûLáP®pûXúV Fu\ DQoÜPu, vYôªL°u §ÚØu]o
YkRôo. vYôªLs GLôkRUôL @Uok§ÚkRôo. @kR
@ÚhúNô§ Nk¨§ زYo U]jûRl ùT¬Õm LYokRÕ.
c WUQRoN]m
@ÚhTô XÚ® V¦ùT\ ùYôÝÏk §ÚØLYZLu;
§]LWú_ô§; _Lªû\Ù«Úk RuUVjRPd¡, ^a_
¨xûPj R®Ñû\ Uu]u; @¯ÙPp U\kúR Vô]kR
UVUôn, @¯Vôl ùTôÚ°p @¯VôRUokúRôu; LÚûQd
LôkRe L§ùWô°o ®¯úVôu; @ÚQôNX £Yu @ÕúY
Vôú]ôu; LiPôo HVeLû[d Lû[kùR±kúR, ®i¥Pô
Oô]®û[T«o Y[olúTôu; @ÚmT£Vô[od LØÕP
]°lúTôu; IÚ ùUô¯ úRokúR Uû\ùVXôm ®¬lúTôu;
úYiÓùUuß ®ÚmTôRYàm, úYiPôùUuú\
ùYßdLôRYàm; BRVd LUXúU «uT ÜPXôn, @Õ
UVUôLúY VôeùLô°oTYàm; DPtTt ß«ol Ttß[lTt
192 c WUQ ®_Vm

ßX¡p, BPlTt \tú\ «ÚkRYô±ÚlúTôu; "NRNj
®XôNu' ^ÏQ ¨odÏQu; ùTôÕ¨u ±ÕùY]l úTôR
ØQojÕúYôu; RtúTôRØt\ RtTWf £tTWu; Øl×¥
LôQô ùUnlùTôÚs ®[dÏúYôu; LP-Ûm ®¬kúRôu;
Lôt±àk Õ\kúRôu; @PXÚm ×XuLû[ VPd¡V ÅWu;
Uk§Wm êfÑ Uh¥Xôd LÚUm, Rk§Wm ׬kÕk RuàPp
YÚj§Ùm, A¥lTô¥ VØRu ©ûNjÕm, Sô¥Ùe LôQô
S®XÚm ùTôÚû[ @ÚQôNXàs [Xoj§Pl ùTt\l
ùTôÚú[ Rô]ônl ùTô-k§Óm TLYôu; LÚ§V Oô]d
LtTL Uô¡d LÚRô ùRYodÏe L§ùT\ Y°lúTôu; "Tô¶'
ùVuß TRUûPkúRôo Rm, RôLk ¾odÏk RPmTôt
LPúXôu; BYú] BYú] ùVußØu ²uú\, TY®û]
¾odÏm TRUXo Tt±, YônU]m TûRlT Ys[ûX
úSôd¡:-
“®¬Uû\ ùVpXôm UßY\l T«uú\u!
@¬VúY RôkRk ùR¬Ü\j ùR°kúRu!
LtT] VôÜe Ltßj ¾ojúRu!
TtTX ®PeL°t TWUû] ¨û]kúR!
ùNT®û] úSôtßj §û[jR]u; F²àm,
RY®û] ùVÕùY]j RªúV ]±k§Xu!
úRÑ\ YûPkúRu ú\£L ÜuTRm;
ANß RYj§Vp VôùR] YÚsL!”
Fuß vYôªLs Øuú] NôxPôeL SUvLôWg ùNnÕ
¨t\Ûm, vYôªLs, RûUYk RûPkR R²Uû\ ¨LÚm
زY¬ û]Vm Õ¦TP úSôd¡, LôpU¦ úSWm LUXd
LiLû[d L§ùVu ú\ôuTôt LÚûQúVô Óßj§,
YônUXo §\kúR YônûUÙûWlTôo:-
“ "Sôu, Sôu' FuTÕ FeúL«ÚkÕ ×\lTÓ
¡u\úRô @ûRd LY²jRôp, U]m @eúLúV
Ä]UôÏm - @ÕúY RYm.”
“I Ú U k § W j û R _ T m T i Ô e L ô p @ k R
Uk§W jY² (NlRm) Fe¡ÚkÕ ×\lTÓ¡\Õ Fuß
TLYôu c WUQ UL¬μLs 193

LY²jRôp, U]m @eúLúV Ä]Uô¡\Õ -
@ÕRôu RYm. ”
BqÜTúRNm ùNq®V زY¬u HVk ¾ojúR
@LU¡r ÅkRÕ! T-jRÕ RYùU]d L°jRÕ ùSgNm.
BqY¬V ùT¬V DTúRNm, Øtßm vYôÖ駫²uú\
VÚm©VÕ. Oô]dLiQôt LiÓ S®XlThPÕ; RUÕ
S-®û]j¾ojR Oô] Ngº®ùVuß Ø²Yo @ûRd
ûLdùLôiÓ vYôªLs Øu²ûX«p ùSÓúSWm
Åt±ÚkRôo. TdLªÚdÏm TZ² vYôªûV vYôªL°u
ùTVûW ®]Y “úYeLPWôUu” Fuß @Yo ùR¬®jRôo.
DPú] RUÕ L®Yô¦«û]d L°l×\j çi¥, HkÕ
TôdLs @¦Ù\l ùTô¯kRôo. @RuLi, Rm U]jÕ HVk
¾ojR @ÚhùTÚ ØRûX, “WUQu ” Fuß §ÚlùTVo
ãh¥f £\lTônj Õ§jRôo; úLô¥dLQdLô] _Tg ùNnR
زY¬u Yôd¡]ôp, BPlùTt\ BkR “WUQu” Fuàm
ùTVúW vYôªLÞdÏ DXL±V FeÏm YZe¡d
ùLôiPôPlThPÕ. “R]Õ £W³p WU½V ®Új§Vô¡V
úRYúNû] (WU¦) BÚkÕm UuURYôNû] Vt\Yu”
Fuß Ø²Yo UL¬μLû[ Yo¦d¡\ôo. WUQûW
ØÚL]ôLúY زYo LiPôo. “WUQu” Fu\ @ÖTYl
ùTôÚÞdÏ, AjUôûY WªdLf ùNnÙm ùNmùTôÚÞdÏ,
زYo TX®RUô] ®¬ÜûWV°jRôo. BÕ ×Õl ùTVWpX;
vYôªLû[l ©sû[l TÚYj§p TdLjÕ Åh¥]Wô]
XzUQnVo Fu\ ùRÛeÏ ®jYôu “WU¦ ” Fu\
ùNpXl ùTVÚPú] VûZjÕ YkRôo.
UßSôú[ زYo RUÕ UôQYoLÞdÏ “ UûX
Á§ÚdÏm ©WôUQvYôªÙPm DTúRNm ùTtú\u.
Uß®Xôd Lôh£l ùT¬Vû] «²úUp "Uaoμ'
ùVuß YQe¡l T¦L! DsÞ\d LiúP ÙûWjR]
]û]jÕm; Uû\LÞd L¬VÜûWLû[f ùNôu]ôu!
EojÕY úWR^ým, Dd¡W RT^ým, NURU NôkR §§ûb
194 c WUQ ®_Vm

ÙTW§, @û]jÕm ¨û\kR @ûU§l ùTÚeLPp,
¾®û] ¿dÏúYôu; ùNmùTôÚ ÇúYôu; Nj§V NkRu;
RYWô_ £eLu! BjRûLf ùNpYu DjRU UL¬μ ”
Fuù\ݧ @uß ØRp Rm ºPoLs ©WôUQvYôªûV
“TLYôu UL¬μ ” ùVuß YQeLf ùNnRôo. @uß
ØRúX “TLYôu c WUQ UL¬μLs” Fuàm ùTVo
زYo Yôd¡]ôp DXL±V ®[e¡tß.
UL¬μLs RUdÏf ùNnR DTúRNm Nd§«u
@àd¡WLjRôp ¡ûPjR ùNpYùU]d ùLôiÓ @ûRúV
ùNmùTôÚ[ôL ûYjÕ, LQT§ زYo êuß YôWeL°p
A«Wm @ØRdL®L [Pe¡V “DUôNavWm” Fuàg
£\kR èûX, @ÚsUûZ úTôX, @uTo FÝR ùYÝR
Et±]ôo; IÚSôs IúW RPûY«p BWÜ 8 ØRp 12
U¦dÏs RUÕ AúYNjûR ÙÚd¡ 300 ùTôtL®L[ôL
YôojRôo. @lúTôÕ @kR UôUWd ÏûL«p UL¬μL°u
ùRnY Nk¨§Ùm @YûW Ed¡VÕ. BkR DUô
NavWjûRl Tt±l TX NmTYeLs DiÓ.
1908-Am AiÓ AWmTj§-ÚkÕ êuß UôRm
LQT§ زYo UL¬μL°u Nk¨§«p TfûNVmUu
úLô«-p RUÕ ºPoLÞPu Y£jRôo. @lúTôÕRôu
DUôNavWjûR ÁiÓm §ÚkR Fݧ]ôo. @jÕPu
§Vô]jûRÙm UL¬μL°u DTúRNlT¥ ùRôPe¡]ôo.
Buàm, RUÕ DQokR FiQeLs ¨û\úYßm
Nd§ûVúV @Yo Sô¥]ôo. TôWR NØRôVm YôZ
úYiÓm; úYRYôrûY ÁhL úYiÓm; Sôh¥p
ùRôjÕúSôn úTôXl TPokR, LôXj§t ùLôqYôR TZdL
YZdLeLû[d Lû[kùR±kÕ, úRNjûR úYRY¯«p
×Õl©dL úYiÓm Fu\ ùTÚúSôdÏPú]úV RUÕ
RYjûRj ùRôPokRôo. @RtúLt\ Nd§ûVj úRÓYRtÏj
RUÕ ºPoLû[ IÚ NeLUôLf úNojRôo. Uk§W
_TjRôúXúV Rôm úYi¥V Nd§ûVl ùT\XôùUuTÕ
TLYôu c WUQ UL¬μLs 195

@Yo Dߧ. UaôjUôLôk§dÏf NodLô®uúUp
FqY[Ü Sm©dûLúVô @ûR®P Uk§W _Tj§p
زYÚdÏ Dߧ ªÏ§. TLYôàm ºPoLÞm @YûW
“SôV]ô ” Fu\ ùNpXl ùTVWôp @ûZlTÕ YZdLm.
SôV]ô IÚ ®`VjûRl Tt±l úTNj ùRôPe¡®hPôp
úYù\ôÚYÚm @RtÏúUt úTN Ø¥VôÕ. DRôWQUôL,
IÚ NUVm UL¬μLû[j R¬£jÕ BÕ SôV]ôÜPu
§ÚYiQôUûX«²uß ùNuû]dÏl ©WVôQg
ùNnV úSokRÕ. TLp 12 U¦ Yi¥«p @UokÕ ÑUôo
IÚ U¦ úSWm BÕ £X Lô®VeLs T¥jR úSWmúTôL
Á§ BWÜ ÑUôo 9 U¦dÏf ùNuû]ûV VûPkR UhÓm,
SôV]ô®u ùNôtùTô¯úY Yi¥«-ÚkRYoLÞdÏ
®Úkçh¥VÕ. “ Nd§ ùT¬Rô, £Yu ùT¬Rô? ” Fuß
IÚYo úLhP úLs®dÏ NWUô¬VôL @éoYUô]
®`VeLû[l ùTô¯kRôo. úLs® úLhPYo ©uú]
YôùVÓdL Ø¥V®pûX. “RôeLs ùNôpYúR N¬” F]d
Ïm©hÓf ùNu\ôo.
TfûNVmUu úLô«-p RYªÚdûL«p LQT§ زYo
UL¬μL°Pm TX @t×Rd Lôh£Lû[d LiPôo. IÚSôs
@§LôûX«p UL¬μL°u ùSt±ûV IÚ ®iÁu YkÕ
AßRPûY ùRôhÓf ùNu\RôLd LiPôo. @úR YÚ`m
زYo §ÚùYôt±ëÚdÏj RYg ùNnVf ùNuß ®hPôo.
UL¬μL°Pm ®ûPùTtßd ùLôsÞmúTôÕ, “‘Sôu ’
D§d¡\ BPjûRd LiÓ©¥jRôúXúV F]Õ
Lô¬VeLs ¨û\úYßUô? @pXÕ UkjW jVô]Øm
@Y£VUô? ” Fuß úLhPôo. UL¬μLs, “Øu]úR
úTôÕm” Fu\ôo. RUÕ Lô¬VjûRlTt± زYo ®]Üm
úTôÕ, “CfYWu úUp FpXô TôWjûRÙm NUol©jRúX
SXm; @Yu FpXô TôWjûRÙm RôeÏYôu. Sôm ©\Ï
TôWªu± ÑLUô«ÚdLXôm. @Yu, @Yu Lô¬VjûRf
ùNnYôu” Fu\ôo.
196 c WUQ ®_Vm

TôWjûR Øtßm TWUuúUp ûYjÕ Sôu
VôùWu \±kRôe LUo.
Fuàm DiûU UL¬μL°u Yôr®Ûm ùNôp-Ûm
®[dLØtß FjRûLV Sôv§LàdÏm Av§L ®¯ûVj
§\d¡\Ruú\ô!
LQT§ زYo §ÚùYôt±ë¬p IÚ LQT§
úLô«XÚúL RYg ùNnVj ùRôPe¡]ôo. @lúTôÕRôu
زYo úNokRôtúTôX 18 SôhLs ùU[]m Y¡jRôo; 18
AYÕ Sôs, زYo Li®¯jÕd ùLôiúP TÓj
§ÚdûL«p IÚ @§NVe LiPôo. UL¬μL°u DÚYm
TdLj§p YkÕ ¨u\Õ. زYo ®VlTûPkÕ FÝkÕ
YQeLl úTô]ôo; A]ôp UL¬μLs RUÕ §ÚdLWjRôp
@YÚûPV RûXûVl ©¥jÕ @Ýj§]ôo. زYo RmØs
IÚ Nd§ ×ÏYûR SuÏQokRôo; BÕ "avR ¾ûb' ùVu
ù\i¦]ôo. ÏÚ®u @Ús ¡ûPjRùR] U¡rkRôo.
BûRlTt± ©u]ôp (17-10-1929-Bp) UL¬μLú[
ϱl©hPôo. UL¬μLs §ÚùYôt±ëûWd LiPúR«pûX.
A«àm @ûR BÚkRT¥úV IÝeLôL Yo¦jRôo.
UL¬μLs ùNôu]RôYÕ:
“IÚSôs ®ìTôb ÏûL«p TÓjÕd ùLôi¥ÚkúRu.
NUô§«-pûX; §¼ùWuß NÃWm úUúX ùLôiÓ
ùNpXlThPÕ; DPú] Ñt±ÛØs[ûY VôÜm Uû\kÕ IÚ
ùYsù[ô°úV ãrkRÕ. ©\Ï NÃWm J¬Pj§p B\e¡VÕm
VôÜm ×XlThP]; §ÚùYôt±ë¬-ÚlTRôL FiQ
اjRÕ; IÚ ùT¬V WvRôûYl ©uTt±f ùNpûL«p IÚ
TdLj§p ùLôgN çWk Rs° IÚ LQT§ úLô«p
ùRuThPÕm, Dsú[ ùNuú\u. @eÏl úT£VÕiÓ;
A]ôp Fu] úT£ú]u, ùNnúRu FuTÕ ¨û]l©pûX.
§¼ùWuß ®¯jRúTôÕ ®ìTôb ÏûL«tTÓj§ÚkúRu.
áPúY«ÚdÏm TZ² vYôª«Pm SPkRûRf ùNôuú]u.
BlT¥jRôu £jRoLÞm DXôÜYôoLú[ô Fuù\i¦ú]u.”
TLYôu c WUQ UL¬μLs 197

زYo @¥dL¥ §ÚYÚûQ YkÕ UL¬μLû[d
LiÓ ùNuß ùLôi¥ÚkRôo. 1922-ØRp 1929-Am YÚ`m
UhÓm (7 AiÓLs) زYo RUÕ ÏÓmTjÕPu
§ÚYiQôUûX«úXúV Y£jRôo. ©\Ï YPLu]PjÕs[
£W£ FuàªPj§p A]kRôfWUm Fuàm RY®Ó§«p
ºPÚPu RYªVt±]ôo. LQT§ Nôv§¬Ls DPmûTf
N¬VôLd LY²lT§pûX. Ñt\jûRÙm LY²lT§pûX.
@YÚdÏ ¿¬¯Ü NtßiÓ. IÚSôs B¥ ®ÝkRÕúTôp
IÚ Rk§ YkRÕ. “SôV]ô LôXUô]ôo.” çd¡ Yô¬lúTôhPÕ.
25-07-1936-Bp LWdéÚdÏ @ÚúLÙs[ ¨m×Wô AfWUj§p
UL¬μL°u ®úYLô]kRWôL ®[e¡V YWL® DPûX
DR±]ôo. @YÚdÏ úRN NeLpTm TXUô«ÚkRRôp
UßT¥Ùm ©\kÕ SmªûPúV DXYdáÓm.
TLYôàdÏ Ø²Y¬Pm @jVkRl ©¬Vm.
زY¬u A¬Vl×XûU UL¬μLÞdÏm Õ°odLj
ùRôPe¡VÕ. ºPo ×ûPãZ YÚmúTôùRpXôm
UL¬μL°Pm @¬V úLs®Ls úLhÓl ùT¬V
®`VeLû[d ¡W¡jÕd L®VôLj ùRôÓjÕ
DX¡t¸kRôo. 1913 -m AiÓ BlT¥d úLs®
ùRôPe¡VÕ; 1915, 1917-m AiÓL°p ¨LrkR ®]ô
®ûPLs WUQ ¸ûRùVuß UÏPªhP èXôLl T§dLl
ThÓs[Õ. @§p “yÚRVÏaW UjúV” (I :2) Fuß
ùRôPeÏm ÑúXôLm (BÕ NeLWo YôdÏl úTôÛs[Õ.)
UL¬μLú[ ÑVUôL @Ú°VÕ. زY¬u
úNodûLVôÛm, FûRÙm F°§t ¡W¡dÏm RUÕ
GLôdWjRôÛm UL¬μLs A¬Vj§Ûm @Z¡V YôdûLl
ùTt\ôo. 1917-Am AiÓ @Ú[l ùTt\ “@ÚQôNX
TgNWj]m ” AoVô¸§ ®ÚjRj§túL IÚ
Uô¦dLUôLÜm, DT¨PRùUuàm ùRnYl ùTôuUX¬t
£\kÕ ®[eLdá¥V Wj]UôLÜm ùTô-¡u\Õ! BûR
UL¬μLú[ ùYiTôdL[ôLj RªrlTÓj§]ôo. BÕ
198 c WUQ ®_Vm

“@ÚQôNX vÕ§ TgNLm ” Fuàm @¬V è-p
ùY°«PlThÓs[Õ. A¬Vj§p UL¬μL°u YôdÏ
TûZV زY¬u @Ús YôdÏLû[úV ®[d¡l
ùTô-¡\Õ. @qYÚs Yôd¡²uß IÚ SôiUXûW
@uTo ØLokÕ U¡rL.
“@aª§ ÏR AVô¾-
jVk®xVôkR: lW®xPVôjVUX§Vô!
@YLmV vYm ìTm
NômVj VÚQôNX jY« S¾ YôlùR[!!”
— c TLYôu
“@LØLUô WkR YUXU§ Ru]ô
XLªÕRô ù]eùLÝùUu \ônkúR - VLÜÚûY
SuL±kÕ Øk¿o S§úTôÛ úUôÙúU
ÙuLQÚ QôNXú] úVôo.”
— c TLYôu
1927-Am AiÓ TLYôu UL¬μLs RUÕ DTúRN
NôWjûRj RôúU A¬Vj§p ùUô¯ ùTVojRôo. ©u]o
UL¬μL[Õ Ds[Õ SôtTûR, “ NjRoN]m ” Fuàm
ùTVÚPu A¬Vj§p زYo ùUô¯ùTVojRôo. @§p
زYo YôdÏ ÑLo YôdÏPu ùLôgÑ¡\Õ. زY¬u
UôQYU¦Vô] ULô®jYôu c LTô- Nôv§¬Ls @RtÏ
ªLÜm @éoYUô] TôxVm FݧÙs[ôo. IqùYôÚY
WôÛm Bkèp TuØû\ T¥dLjRdLÕ. ز«u IqùYôÚ
U«odáßm A¬VdL® ¨û\kÕ £-ojÕ ®[eÏm.
TLYôàdÏm @Yo úNodûLVôp A¬Vl ×XûUÙiPô¡,
@Z¡V L®UXo éd¡u\Õ. FpXôm TLYô]Õ LÚûQ.
@qYlúTôÕ úYi¥VùRpXôm AeLôeÏ YkÕ
@ûU¡u\Õ. B² TLYôu @Ú°V WUQ¸ûR«u
NôWjûR @uToLÞdÏj RÚYôm,
Ruû] V±kRPeÏk RuûUVÚd ùLlùTôÚÞk
Ru]ôúX ùLôiÓ RÚm.
30. WUQ ¸RôNôWm
lWyULoUm , lWyUôolTQm, lWyUéRm,
lWyU v§§, lWyU ^mvToNm, lWyUúVôL
ÙdRôjUô , lWyU¨oYôQm , û S x L o m V ³ j § ,
AjU§Úl§, AjUW§, lWyU ÙdRôjUô –
BYt±u UVúU TLYj ¸ûR.
“^oYm LoUô¡Xm TôojR wOôúS T¬^UôlVúR”
“wOô¿ jYô jûUY úU URm.”
“@¡X LoUeLÞm Oô]j§p Ø¥Ùm; Oô² Sôú]
FuTÕ Fu URm; TX _uUeLÞdÏl ©u IÚYu
Oô²Vô¡\ôu” Fuß ¸ûR AjUOô]jûRúV DVoj§f
ùNôp¡\Õ. Rj×j§, RRôjUô, Rk¨xûP, RjTWôVQ
Uô«ÚdÏm LpU` Ut\ Oô²ûVúV £\l©jÕd áß¡\Õ.*
WUQ¸ûRúVôùY²p, @àTY Oô]lTôûX Yt\d Lônf£d
NodLûWûVd LXkR @ÖTY AjUOô]j §WhPôLúY
®[eÏ¡\Õ. @ûR Oô]¸ûR ùVuTúR ùTôÚkÕm.
UL¬μLs TXo úLs®LÞdÏ @Ú°V ®ûPLú[
WUQ¸ûRVôLj ùRôÏdLlThPÕ. Bkè-u Liª°Úm
UL¬μL°u @¬V LÚjÕdLû[ BeúL ÑûYlúTôm.
1. Oô]m
AjU ¨xûP ùVôuú\ TkRjûR VLtßm.
NjVôNjV ®úYLm ûYWôdVNôR]úUVôÏm. úLYXm
AjUô®úXúV Oô² NRô LmÀWUôL ¨ûXj§ÚlTôu.
@Y²ûV Oô² @Nj§VùUu]ôu, Ru²àm
×®ûV @u²VùUu]ôu, AjUôûYV±V
AYÛs[YàdÏd úLYXm Nôv§W NofûNVôp UhÓm

* ¸ûR«u ®¬Yô] úVôL WL£VeLû[d ""¸RôúVôLm'' Fuàm è-t
LôiL .
200 c WUQ ®_Vm

£j§ DiPôLôÕ. DTôNû]«u± £j§ ùVnRôùRuTÕ
¨oQVm. @lVôN LôXj§p, NL_ ¨ûXûV DTôNû]
FuTo; @Õ §PlTÓeLôp Oô] ùU]lTßm.
YôNû]Vt\ ùU[]j§p NL_ v§§«p ¨ûXáP
IÚYu Ruû] Oô²ùV] SuL±VXôm. NoYéR
N U j Õ Y ú U Oô²«u @±Ï± . NUô§ úVôLjûR
@lV£d¡\Yu R]Õ BfûNûV ¨fNVm @ûPYôu.
IÚ úLô¬dûLdLôL úVôLk ùRôPe¡ BûP«p
v§RlWwO]ôn®¥u @dúLô¬dûL @YàdÏl
T-dÏm; A]ôp @R]ôp @Yu U¡Z UôhPôu.
2. BRVÏûL
BRV ÏûL«u Uj§«p, úLYXm lWyUúU "@am
@am' Fuß lWjVbUôn, AjUìTUôL ®[eÏ¡\Õ.
BRVúU NôoYôn, Ruû]j úR¥ VôrRp, @pXÕ YôÙûY
VPd¡ VôrRXôp ¿ AjU ¨xP]ôYôn.
3. AjUjVô]m
TVuLs, ùNVpLs @û]j§tÏm BPUô] R]Õ
AjU vYìTjûRúV BqÜX¡p ×j§Uôu @±Rp
úYiÓm. FpXô ®`V ®VôTôWeL°²ußm, ØÝ
ØVt£Vôp U]jûRj §Úl©, AjU ®NôWûQ«úXúV
Eu\ úYiÓm. BR]ôp Ruû]j Rôú] LôQXôm.
úVôLôlVô£L[ô] SpúXôÚdÏ ¨VUeLs ÕûQ
¨t¡u\]; Ru²p ¨ûXjR £jRÚdÏ ¨VUeLs (Lôn
اWl é®RrLs D§oYÕ úTôXj) RôúU @Lp¡u\].
NgNXUt\ U]jRôp ¨WkRWm _©dÏm Uk§WeL°
]ôXôYÕ, IeLôW _Tj§]ôXôYÕ EdLØûPúVôÚdÏ
ùYt±ÙiPôÏm. Uk§WeL[ôp, @pXÕ ÑjRUô]
©WQY _TjRôp ®`VeL°²uß ®X¡] ®Új§
R]Õ AjU vYìTUô¡\Õ.
WUQ ¸RôNôWm 201

4. ®Új§Ls
“ Sôu lWyUUô¡ú\u ” , “ lWyUm Sôu ” “ Sôú]
ùVpXôm,” “DXLm lWyUm ” Fu\ ®Új§Lù[pXôm
TôYû]Lú[VôÏ ùUuT§p HVªpûX. çVRôm
AjUô®p ¨ûXùTßRúXúV @±Oo Oô]ùUuTo.
R]Õ AjUôYô] lWyUjûRV±V ØVÛm ®Új§
AjUôÜPu Iu±®Óm.
5. BRVm
FpXô ®Új§LÞm Fq®Pj§²u ߧd¡u\]úYô
@q®PúU BRVm. ®Új§Ls @û]j§tÏm êXUô]
Sôu Fu\ ®Új§ ùY°lTÓªPúU BRVm. DÚY
LpTû] úLYXm TôYû]úV. @SôLRNdWúU @ÕùY²u,
êXj§²uß Gu úVôLôWmTm? (yÚj+@Vm) AjU
ìTúU BRVm; BWjRôNVm BRVUpX; R]§Úl©Pm
BRVm. Uôo©u YXl×\m Ds[Õ.
“BÚØûX SÓUôo T¥Y« ±RuúU
-ÚØl ùTôÚÞ[ ¨\mTX ®Ytßs
IÚùTôÚ [ômT XÚmùT] Üsú[
«Ú®Wp YXjúR «ÚlTÕ ªRVm.”
— Ds[Õ SôtTÕ @àTkRm
BRV vRô]j§-ÚkÕ Ñ`ýmSô Sô¥«u Y¯Vôn
ú_ô§, ^avWôWj§tÏ, (êû[dÏl) úTô¡\Õ. @kR ú_ô§
^LvWôWj§-ÚkÕ Bk§¬VeL°u Y¯Vôn ùY°«t
ùNpÛmúTôúR DXLôàTYm DiPô¡\Õ. @qYà
TYeLû[ AjUlWLôNj§²uß úY\ôL ¨û]lTRôúX
NmNôWTkRm GtTÓ¡\Õ. AjU v§RàûPV ^avWôWm
ÑjR ú_ô§ UVUôÏm. @§p ®ÝkR NeLpTeLs Ë®j§Wô.
Øuú]Ùs[ ®`VeLû[j ùR¬kÕ ùLôi¥Úl©àm,
úTRjûRd ¡W¡dLôU-ÚkRôp, úVôLj§tÏ BûPë±pûX.
®`VeLû[ @±ÙmúTôÕáP, v§WUô] GLôdW
202 c WUQ ®_Vm

×j§úVô¥ÚlTúR ^a_v§§ F]lTÓ¡\Õ;
®`VeLû[úV @±VôÕ Ark§ÚkRôp @Õ ¨o®LpT
NUô§VôÏm. BRVm NoYôiP ìTj§u @PdLm. U]j§àm
DXLm úY\pX; U]m BRVj§àm úY\pX. BRVj§p
FpXô ÜXLØm @PeÏm. ©WUôiPj§p ã¬V UiPX
ªÚlTÕ úTôXl ©iPj§p BRVªÚd¡\Õ. @iPj§p
Nk§Wu úTôXl ©iPj§p ^avWôWj§p U]ªÚd¡\Õ.
ã¬Vu Nk§WàdÏ I°ÂRpúTôX, BRVm U]j§tÏ
I°RÚ¡\Õ. ã¬Vu BpXôRúTôÕ BW®p Nk§Wu
I°oYÕúTôX, BRVj§u TúWôbj§p U²Ru U]jûR
Uôj§Wm Lôi¡\ôu. úRú_ô êXUô] NjVôjU vYìTjûRd
LôQôÕ, úRôt\eLû[ úY\ôL U]j§]ôtLiÓ, TôUWu
UVeÏ¡\ôu. BRV úR_³p @Pe¡V U] ùYô°ûVl
TL-p ã¬V²t LXkÕ UeÏm U§ ¨XôùY] Oô²
Lôi¡\ôu. BRVk Ru²u Bû\úY±pûX. LôiTôu
Lôh£ ùVuàm úTR×j§ U]j§-Úd¡\Õ; BRVôuUô®p
¨ûXjRYàdÏ LôiTÕm Lôh£Ùm Iu\ô«XÏm. U]m
BWiÓ ®RUôn BRVjûRf NôÚm. Iuß, UVdLm, Õ«p,
ùTÚU¡rÜ, úNôLm, AúYNm, TVm ØR-V ®Új§L[ôp
Tô§dLlTÓYÕ; @kRf NUVj§p ËYoLÞdÏ BRV
NmTkRk ùR¬VôÕ. BWiPôYÕ, AjUOô] ®Új§Vô]
§Vô] NUô§Vôp; NUô§«úXúV BRVm ®[eÏm; SôU
úTRm ¨ªjR úTRj§]ôp DiPô¡\Õ.
6. U]UPdLp
JVô FiQeLÞPu ®`VôNdR£jRWô] U²R¬u
U]m ÕoYôNû]Vôp TXlThÓ, DsØLlTÓjR
Ø¥VôRRô¡\Õ. N-dÏm ©WôQû]j RÓjÕ, NTX U]ûR
DhTÓjR úYiÓm; @lúTôÕ L«t\ôt LhPlThP
TÑlúTôX U]m ×\gùNpXôÕ. @R]ôp ®Új§Lû[
VPd¡, @q®Új§Ls D§dÏm BRVj§p ¨ûXùT\Xôm.
WUQ ¸RôNôWm 203

©WôQ YôÙ®u JhPjûRd LY²jÕd ùLôiúP
«ÚkRôp ÏmTLm £j§dÏm. Bq®Rm Ø¥VôRYo
LÞdÏ aPúVôL ÏmTLúU Y¯. Lôtû\ IÚRWm é¬jÕ,
IÚRWm úW£jÕ, SôÛ RWm Ïm©jÕl TZ¡]ôp Sô¥ Ñj§
©\dÏm. Sô¥ÑjRUô]ôp ©WôQû] VPdLXôm; ©WôQû]
úSúW VPdÏRúX ÑjR ÏmTLm.
“jVôLm úRaôjU TôYvV úWNLm Oô¨S: TúW
éWLm UôodLQm vYvV ÏmTLm ^a_ v§§m”
úRaôjUTôYû]ûV ®ÓRúX úWNLm; Ruû]j
Rôu úRÓRúX éWLm; R]Õ ^a_v§§«p ¨ûXjRúX
ÏmTLùUuß Oô²Ls ùNôpYo. “ úRam, Sôam,
ú L ô a m , ú ^ ô a m ” Fu\ ®NôWûQúV Oô]
lWôQôVôUm.
©WQY_Tm, SôU_Tm, Uk§W_Tm BYt\ôp
U]jÕPu Uk§Wl©WôQuLs Hd¡VUô¡ U]m
¨ûXdÏm. §PUô] §Vô]m ^a_v§§ûV @ûP
®dÏm. ©WôQàPu Uk§WôbWeLs áÓYúR §Vô]m.
AjUNméoQoL[ô] ULôjUôdL°u NLYôNjRôÛm
U]m AjUô®p F°§p Hd¡VUôÏm.
7. AjU®NôWûQ
“Sôu ” FuTúR ®Új§L°u NUx¥; @Ru êX
vRô]jûR ®Nô¬jÕj úR¥d LiPôp, @LeLôWØm
@PeÏm; AjUôúTôXl ©WLô£dÏm @LkûR FlúTôÕ
AjUô®p XVUôÏúUô @lúTôÕ NjvYìTUô]
AjUôùYôuú\ FeÏm ¨û\kÕ ®[eÏm. Fq®RUô]
¡úXNeLÞm Ruû] ùVôhPô ùRô¯YúR AjU
®NôWjRô ÛiPôÏm TXu; BÕúY £\kR TVu,
TXuL°u FpûX. AjU ®NôWúU Ød§ Y¯L°t
£\kRÕ. DPp ¨ûXVôûU«u DQoÜ, ®`V
ûYWôd¡Vm Fuàm Bq®Ú ϱL[ôp Ruû]
204 c WUQ ®_Vm

AjU®NôWj§tÏ @ÚLù]]j ùR¬VXôm. vSô]m,
Nk§, úaôUm, @j§VV]m, éû_, Ne¸ojR]m,
¾ojRVôj§ûW, VwOm, Rô]m, ®WRm ØR-V LoUeLs
AjU ®NôWjûR AWm©jRYoLÞdÏf £jRÑj§ûV
DiÓTiÔm. U]ùUô¯ ùUnL[ôt ùNnÙm Sp
®û]Ls, U]ùUô¯ ùUnL°u ¾®û]Lû[l
úTôdÏm. T¬ÑjRoL[ôt ùNnVlTÓm BdLoUeLs
DXLj§tÏl TV]ô¡u\]. @±OoLs ©\o SXj§tLôLd
LoUg ùNn¡u\]o; Nôv§W ®§«u TVjRôXpX.
AjU ®NôWúU ùTÚm ×i¦Vm, ×i¦Vj§t
×i¦Vm. IÚ YvÕ®u ÁÕ §Vô²jÕ GLôdWlThP
£jRm, F°§p AjU vYìTj§p ¨ûXùTßm. Uk§Wm,
úRYûRLs VôÜm Ø¥®p AjUú_ô§«úXúV
Hd¡VUôÏm. §Vô²jÕf NôkRUûPYÕm, @±kÕ
@ûU§VûPYÕm, Ø¥®p Iuú\VôÏm.
8. SôuÏ AfWUeLs
©WmUfNô¬, ¡ÚavRu, Yô]lWvRu, NuVô£,
vjÃ, lWôyUQ]pXôRYu ØR-VYÚs
TdÏYUûPkR FYàm AjU®NôWg ùNnVXôm; TdÏY
£jRØûPVYoLs AfWUd¡WUjûR @àN¬lTÕ
@Y£VªpûX. AfWUd¡WUm DX¡t ùNnVjRdL
Lô¬VeLÞdÏ ARôWUôÏm. ©WmUfN¬V, ¡ÚavR,
Yô]lWvRôfWU RoUeLs AjUOô]j§tÏ @àáXúU
ùVô¯Vl ©W§áXUpX. T¬ÑjR Oô]úU NkVôNm;
Lô®Ùm ØiP]Øm NkVôNUôLôÕ. ©WmUfNoV
AfWUj§p ®jûR, ®WRm, Oô]m BYt\ôp
Nd§úVôe¡VYu Ut\ AfWUeL°Ûm ©WLô£lTôu.
T¬ÑjR ©WmUfNô¬, ¡ÚavRôfWUj§Ûm ¨oUX]ôYôu.
¡ÚavRôfWUm DXúLôTLôWj§tÏ ARôWUô¡u\Õ.
RôUûW BûXúUp ¿o úTôX, ÑLÕdLeL°p IhPôR
WUQ ¸RôNôWm 205

¡ÚavRàdÏ NkúRLªu± AjUlWLôNm I°o¡\Õ.
êu\ôYÕ AfWUm RYj§túLVôm. Uû]®ÙP]ô¡Ûm
R²jùR²Ûm @ûRd ûLdùLôs[Xôm. RYjRôp
TôYjûR F¬jRYàm, TdÏY£jR ØûPVYàUô¡V
úVô¡dÏ NkVôNm LôXj§p Rôú] £j§d¡\Õ.
9. ¡Wk§
NÃWm AjUô Bq®Wi¥tÏm NmTkRm ¡Wk§
(Ø¥fÑ) F]lTÓ¡\Õ. AjUNmTkRjRôúXúV NÃW
NmTkRUô] Oô]m ©\d¡\Õ. NÃWm _Pm; AjUô
ûNRuVm — Bq®Wi¥u NmTkRm Oô]jRôúX
E¡dLlTÓ¡\Õ. DPp AjUô®u NôV-]ôp
¨û\dLlThÓ BVeÏ¡\Õ. ¨j§ûW«p, AjUô
NÃWjûRd ¡W¡dLôRRôp AjUô®tÏ vRô]m
E¡dLlTÓ¡\Õ. ªuNôWm Rk§L°p JÓYÕúTôX, NÃW
Sô¥L°p ûNRuVj§u JhPm Ds[Õ. ã¬Vu DXûL
I°o®lTÕúTôXúY, ûNRuVùYô° J¬Pj§²uß
DPXû]jûRÙm ®[dÏ¡\Õ. @kR AjUú_ô§
BRVj§Ûs[Õ. Sô¥L°u Nd§ ®úN`jRôp ûNRuVd
L§oL°u L§Ùm GtTÓ¡\Õ. Sô¥Lû[ AfW«jÕs[
ûNRuVl ©WLôNj§tÏ DPp SXm @Y£VUô]Õ.
ûNRuVm Ñ`ýmûS «-Úd¡\Õ; @ûR AjU Sô¥,
@ØRSô¥, TûW Fußg ùNôpYo. úRLôjU ×j§ûV
®hÓ, ¨fNX]ôL AjUv§§ûV ®Nô¬jRôp Sô¥L°u
LûPRp DiPô¡\Õ. BR]ôp AjUô ©\ Sô¥L°²uß
@ªÚRSô¥ûV @ûPkÕ I°o¡\Õ. @lúTôÕ
AjUôûYj R®W úYù\ÕÜm ×X]ôLôÕ. TôUWu DPûX
ÙQoYÕúTôX Oô² ùR°YôLj R]Õ AjUôûY
ÙQo¡\ôu. Ø¥fÑdLs @®Z DsÞm ×\Øm FeÏm
AjUôúY LôÔm. úR¡ úRLô©Uô]jRôp úRLjûRl
Tôod¡\ôu. @ªÚRSô¥ûVúV ú_ô§ AfW«j§XeÏm
206 c WUQ ®_Vm

úTôÕ, AjUô Iuú\ I°Úm. AjU ®NôWj¾Vôt
ÑPlThP DPp, ¾ÙiP BÚm×úTôX AjU ú_ô§
UVUôÏm. @lúTôÕ éoYYôNû]Ls I¯¡u\];
AuUô NìVuûU«u ®û]V§LôWm (LojRjYm)
BpXôRRôm. @RtÏ @u²Vm Iuß ªpXôRRôp
NkúRLeLs DiPôLô. LojÚjYm BpXôRRôp @RtÏd
LÚUm GÕªpûX. IÚØû\ ®ÓRûX ùTtú\ôu
ÁiÓm LhÓ\ôu. @ÕúY DjRU Nôk§¨ûX.
10. NeLm
@kRkR YôrdûL Øû\ûV @àN¬lúTôodÏ
NeLm DPûXl úTôu\Õ; @Ru @eLj§]o, @Ru
@YVYeL[ôYo. Uú]ôYôdÏdLôVeL[ôp Rôàm
NeLj§tÏR®l ©\ûWÙm DR®ùNnVj çiP
úYiÓm. DPÛdÏ Dßl×dLs TV]ôYÕúTôX,
@eLjRôo NeLj§tÏl TV]ô]ôp IÝeÏ ¨XÜm. Ru
ÏXjûRf NeLj§tÏ @àáXUô«ÚdLf ùNnV
úYiÓm. Ru U]j çnûUdLôL Nôk§ Ùm, NeL
Y[of£dLôL Nd§Ùm úYiÓm. Nd§Vôp, NeLjûR
DVoj§ ©\Ï Nôk§ûV ¨ßY úYiÓm. NeLjRôWû]
Y¬PØm NmTôYû]ÙPu NúLôRWûWl úTô-ÚlTúR
NeLj§u DVo¨ûX. RUdÏs Rôm NúLôRWûWlúTôp
SPkÕ ùLôsYRôp U²RodùLpXôm Nôk§
ÙiPôÏm. @lúTôÕ BqÜXùLpXôm IúW
ÅhûPlúTô ùXô°Úm. (WUQ NeLm BqY¯«t
TÝjÕ DXûL WUQfúNôûX VôdÏL!)
11. £j§LÞm Oô]Øm
^a_v§§ ùTt\Yu ©W§§]Øm BVtûLVôLúY
@NôjVUô] RYjûRf ùNn¡\ôu. AjUô®p NL_Uô]
¨ûXúV IlTt\ RYm. BkR BûP®PôR RYjRôp
IqùYôÚ LQØm T¬TôLm DiPôÏm. ¨jVôjU§Úx¥
WUQ ¸RôNôWm 207

Ùs[YàdÏl TdÏY LôXj§p £j§Ls DiPôm.
©WôWlRªÚkRôp, Oô²Ùm @ûYLÞPu S¥lTôu.
زYàdÏ DXLm AjUìTj§àm úY\pX;
@lT¥úV Rôu RY £j§LÞm. ©WôWlRUt\ زYu
T¬éoQ Nd§Uô]ô«àm, @ûXVt\ LPpúTôXf £±Õm
@ûNVôu. AjU Nmv§§úV FpXô Nd§L°u
NUx¥VôÏm; @lT¥Ùs[Yu ©±ùRôÚ UôodLjûRj
úRPôu. ©WVjSªu± ¨LÝm RYm ^a_¨ûX
ùV]lTÓm; @§p Nd§Ls ©\dÏm. ^a_v§§«p
¨ûXùTt\Yu Ruû]l TXo ãrk§Úl©àm @¬V
RYjûRf ùNnÕ ùLôi¥ÚlTôu. @YàdÏj R²ûU
@Y£VªpûX. NoYNd§ÙPu, FeÏm ¨û\kR AjU
ùNôìTj§p Oô² ¨ûX ùTtßs[ôu.
12. Nd§®XôNm
AjUvYìTj§²uß úY\ôL @amqÚj§ûV
@àT®dLôRYàdÏ, ®`VeLÞm @R²uß
©u]UôL ®[eLô. ®`«Vô] @am®Új§
vYìTj§²uß ©u]UôLd LôQlTÓúYôàdúL
®VôTôW ®`VeLs vYìTj§²uß úY\ôLj
úRôuß¡u\u. úTRj úRôt\j§p Oô² VRôojRUô]
@úTRjûRúV Lôi¡\ôu. úTRôTôNUô] UôûV«u
YNlThÓl TôUWu úTRØß¡\ôu. Øl׬
ùLôi¥ÚdÏm BlúTReL°u êXjûRúV úYRôk§Ls
NoYNd§«u BPUôLf ùNôp¡\ôoLs.
Nd§«u NX]j§]ôúXúV DXLeLs
DiPô¡u\]. @ûN®tÏ ARôWUô] YvÕúYô
FlúTôÕm @NXUô«Úd¡\Õ. @NXYvÕ®u Nd§
VûNYôúXúV DXLm DiPô¡\Õ; @kR @ûNûYúV
UôûVùVuTo. @LeLô¬dúL BfNX]m DiûU úTôXj
úRôußm. AjUô®tÏ DiûUVôLf NX]m BpûX.
208 c WUQ ®_Vm

£YNd§ úTRm TôoûYVôp DiPô«tß; TôoûYûV
Dsú[ §Úl©]ôp BWiÓm Iuú\Vôm. R]Õ DjRU
Nd§Vôp @ûN¡u\Rônj úRôu±àm DiûU«p,
©W¡Ú§ûV Á±V AjUô @ûNVô§Úd¡u\Õ.
NX]úU BVdLm; BVdLúU Nd§; TWU×Ú`u,
úRôußm DXûLùVpXôm Nd§«]ôp DiPôdÏ¡\ôu.
©W®Új§, ¨®Új§ Fuß ®VôTôWm BÚYûLjÕ; FeÏ
FpXôm AjUôúY VôúUô Fuàm ÑÚ§
¨®Új§TWUôm. AjUô®t ©\kR ®úN`eL
ù[pXôYt±tÏm AjUô®úXúV XVm
ùNôpXlThÓs[Õ.
Nd§«u± vYìTm ©WLô£dLôÕ. ®VôTôWm,
A£WVm Fuß Nd§ BWiÓ RuûUVÕ. ©WTgN
vÚx¥ ØR-V Lô¬Vm ®VôTôWm; vYìTúU
A£WVm. AjUvYìTm FRû]Ùm @úT·lT§pûX.
®Új§VôúXúV NjÕdÏ SôSôjYm £j§d¡\Õ. NjÕ
Nd§ûV Á±]ôp ®Új§dÏl ©\lúT«pûX. LôXjRôp
DXLj§tÏl ©W[Vm YkRôp, ®VôTôWm AjUô®p
úTRªu± X«jÕ ®Óm. Nd§«u± ®VôTôWªpûX;
vÚx¥«pûX; §¬×¥ Oô]Øm BpûX. TWôjTWUô] Nd§
A£WVUô«ÚkÕ vYìTùUußm, vÚx¥ LoUjRôp
®VôTôWùUußm BÚ ùTVoL[ôp ®VYL¬dLlTÓ¡\Õ.
Nd§«u XbQm NX]Uô«u @fNX]j§tÏ A£WVUôL
IÚ YvÕ BÚd¡\ùRuú\ ùNôpX úYiÓm. @kR
DjRUUô] IÚ YvÕûY £Xo AjUvYìT ùUußm,
lWyUùUußm, DûWd¡\ôoLs; YvÕvYìTjRôp
@àT®d¡\ôoLs. AjUô®u ®VôTôWjûRj
RPvRTôYû]VôÛm, AjUô®u YvÕvYìTjûRl
©WjVbUôLÜm LôQúYiÓm. vYìTj§tÏm
XbQj§tÏm RôRôjªV^mTkR Øs[Õ. ®VôTôWm
YvÕ®tÏ úY\uß Fuß RjÕYjRôp @±kRôp úTR
WUQ ¸RôNôWm 209

Oô]ùUpXôm LtTû]ùV]j úRôußm. Nd§
®Xô^ùUuàm BkR vÚx¥ CfYW Lô¬Vm. BkRd
LtTû]ûVj Rôi¥]ôp AjUvYìTúU FgÑm.
13. am³¨
T¬TôLUûPkÕ AjUvYìTjûRúV SôÓm
v§ÃLs NuVô£²L[ô«ÚlTÕ RlTuß. Ød§Ùm
Oô]Øm AiùTiLÞdÏ NUúU; ËYuØd§ ùTt\
ùTiÔPÛm úRYôXVúU VôR-u, @ûR
RL]gùNnV XôLôÕ. ØdR×Ú`àûPV DPûX
ùV¬jRôp FlT¥ úRô`úUô @lT¥úV ØdR v§Ã«u
DPûX ùV¬jRÛm úRô`úUVôÏm.
14. ËYuØd§
Nôv§W, DXL YôNû]L[ôp @ûNÜ\ôÕ AjU
vYìTj§p ¨ûXlTúR ËYuØd§. Oô]m NUô]m;
AR-u Ød§Ùm IÚ®RúU; NìVô«àm,
TkRj§-ÚkÕ ®X¡]Yû] ËYuØdRù]ußm
ùNôpYo. AjU vYìTj§p ¨ûX VôYodÏm NUúU.
úTR×j§ Ùs[YàdúL Ød§«p ®j§VôNm úRôußm;
NÃWªÚdÏmúTôúR AjUv§R]ôL Ød§VûPTYàdÏ
BeúLúV, ©WôQuLs AjUô®p XVUô¡u\];
LôXdWUj§p, RYlT¬TôLjRôp ËYuØdRàdÏ
vToNªpXôûUÙm £j§dÏm. AjUôàTYìT
RYlT¬TôLjRôp ìTªpXôûUÙm £j§d¡\Õ. @kR
£jRu úLYX Oô]ìT]ô«ÚlTôu. NÃWØs[Y
]ô]ôÛm, BpXôRY]ô]ôÛm AjUô®p ¨ûX ùTt\Yu
ØdRú]VôYôu. Ñ`ýmSô Sô¥Y¯úV @of£Wô§
UôodLUôn, EojYL§ÙßTYu @q ®Pj§ÛiPô]
Oô]jRôp DPú] ØdR]ô¡\ôu. ªLÜm TdÏY
£jR]ô] DTôNL úVô¡dÏ CfYWô ÖdWajRôp ÑÝØû]
Yô«Xôn DjRUL§ DiPô¡\Õ. BYàdÏ FpXô
210 c WUQ ®_Vm

ÜXLeL°Ûm BfûNlT¥ DX®, DPùXÓjÕ, DXûL
@àd¡W¡dLÜm YpXûU ÙiPôÏm. ØdRo Y£dÏ
ªPjûR ®jYôuLs ûLXôNm, ûYÏiPm, ã¬V
UiPXm Fu¡u\]o. @ûY VôÜm Nd§«]ôp
AjUvYìTj§p LtTû]Vôn ¨tTûYúV.
15. £WYQ U]] ¨§jVôNm
ùTôÚs ®[eÏmT¥ úYRôkR Yôd¡VeLû[
ANô¬Vu êXm úLhPp £WYQm, AjUOô²Vô]
ANô¬V²Pm ùNôkR Tôû`«p AjUvYìTjûRj
ùR¬Vd úLhTÕm £WYQUôÏm. Sôu Fu\ ®Új§dÏ
êXUô]Yu ¿, NÃWm ØR-VYt±Ûm ®XbQUô]Yu
(úY\ô]Yu) Fuß £jRj§-ÚkÕ DiPô] BkR
£WYQúU £WYQUôÏm. DiûU«p AjUvYìTjûR
®Nô¬lTúR U]]UôÏm. lWyUúU AjUvYìTùUuàm
®wOô]jûRúV ¨§jVôN ùUu¡u\]o. Nôv§Wj§]ôúX
GtTÓm ËúYfYW Hd¡V Oô]m @àTYj§tÏRYôÕ.
@àTYjRôúXúV NkúRLØm ®TÃRØm ¿dLlTÓ¡u\];
£WjRôYôàdÏ Nôv§WjûRl Tt± NkúRLØm ®TÃRØm
DiPôLô; @£WjûRVôúXúV BûYÙiPô¡u\].
AjUôàTYj§úXúV BYt±tÏ úYúWôP¯Ü. AjU
vYìTj§p ¨ûXlTúR ¨§jVôNm; AjUvYìTj§p
¨ûXjÕ ¨tLôUp, ùY°«p NgN¬d¡\YàdÏ èß
Nôv§WeLû[l TôojRôÛm @àTYOô] ØiPôLôÕ.
AjUvYìTj§p ¨ûXlTúR Ød§; @ÕúY
NôbôjLôWm.
16. Td§
@û]YodÏm @§l¬VUô] AjUô®p BûP®PôR
ûRXRôûW úTôu\ @uúT Td§ ùV]lTÓ¡\Õ.
AjUô®àm CNu úY±pûX; úTR ×j§Vôp úY\ôL
¨û]jRôÛm, CfYWu AjUvYì©úV. BûP®Pôd
WUQ ¸RôNôWm 211

LPÜ[u× FlT¥Ùm AjUvYìTjûRúV @ûP®dÏm.
úRYûRLÞdÏ SôU ìTeLû[d Lt©jÕ Y¯TÓYRôp
DXL NmTkRUô] SôU ìTeLû[ _«dLXôm. T¬éWQ
Oô]j§tÏ ¨û\kR Td§ NôR]UôÏm. úLô¬dûLdLôL Td§
ùNn¡\Yu @ûR VûPkÕm, §Úl§Ù\ôÕ, UßT¥Ùm
¨jV ÑLj§tLôL AiPYû] Y¯TÓ¡\ôu. T¬éWQUô]
Td§ Oô]jûRlúTôXúY NmNôWjûR RôiÓ®dÏm.
17. Oô]m
@lVôN T¬TôLjRôp Oô]m éWQUôL GLLôXj§p
©WLô£d¡u\Õ; T¥lT¥VôLf £±Õ £±RôL BpûX.
SÝYô @àTYúU Oô]m. Dh×ÏkR ×j§ ÁiÓm
ùY°«p YkRôp @ûR @lVôNUôLúY ùNôpYo.
Oô²LÞûPV Oô]m Iuú\; @R²p Gt\jRôrÜ
¡ûPVôÕ. ×j§ úTRj§]ôp RôWRmªVeLs Lt©dLl
TÓ¡u\]. @gOô]jûR VLt± UXokR Oô]m ÁiÓm
@LXôÕ.
18. £jRo
Ru²ûX ¨tÏm £jRo U¡ûU ELj§t ùLhPôÕ;
@YoLs £YNUô]o; £Yì©L[ôn YWeLû[j RWÜm
YpXYWôYo.
BeM]m WUQ¸ûR @jVôjUjúR²p E±V
§WôûbVôL B²d¡\Õ. @Ru NôWm BÕúY:
“Ru² -ÚlTÕúY Rô]t\ Ød§ùV²t
©uàùUu úY\ô] úTfÑ?”

A A A
31. ®VuLôh£Ls
“Fu² XôÚ ùU]d¡² Vô¬pûX
Fu² Ûmª² Vôù]ôÚ Yuà[u
Fuà ú[Ù«ol Tônl×\m úTôkÕ×d
ùLuà ú[¨tÏ ªu]mT ÃNú].”
UL¬μLs Nk¨§l ùTÚûUVôp NôkR
UûPkRYoLs TXo. Oô]fÑPod Lôh£Ls LiúPôÚm
TXo. BYoL°t £XûW BeúL ϱlúTôm.
WôUNôª HVo
1908 Am AiÓ, P.W.D. ãToûYNo, WôUNôª
HVo, TLYôu Øu²ûX«p Td§ÙPu IÚSôs
R²VôL ¨u\ôo. @YÚs IÚ £-ol×l ©\kRÕ.
“GÑSôRo úTôu\ ùT¬úVôoLs, DX¡p Tô®Lû[d LôdL
YkR]o. @¥úVàdÏ Dn®pûXúVô? Is there no hope
for me? Fu\ôo. TLYôu BWdLúUtùLôiÓ ‘There is hope;
yes, there is hope’ “DnÜiÓ” Fuß Ae¡Xj§p T§p
ùNôu]ôo. HVo, ¸¯\e¡ YkRÕm,
FÕÏXLômúTô§
TpX®
§dÏúY±pûX–¿úVL§
HVô–ùUnVô–ÕnVô! Duû]®P (§dÏ)
@àTpX®
ùUôndÏ U¥VYo Yi¥] Uô¡úV
LiÓ ÑûYj§Óg ùNiÓ UXoléúY! (§dÏ)
Fu\ IÚ ¸ojR]j§p Tô¥]ôo. IÚ Sôs Nk¨§«p BW®p
TÓj§ÚdûL«p, IÚ I°úVôhPm TLYô²PªÚkÕ
RmØh úTôkRRôLd LiPôo. Utù\ôÚ Sôs RmØs GúRô
©WúY£dLd LiPôo. Utù\ôÚ Sôs U]m Dsú[
ùNu\RôLd LiÓ IÚ BuTm @YÚsú[úV Ù§jRÕ.
®VuLôh£Ls 213

@YÚdÏ FlúTôÕm @ËWQ úSôÜ; D\dLm YÚY§pûX;
Lg£úV Ï¥jÕYkRôo. TLYô²Pm IÚSôs RUÕ úSôûVf
ùNôu]Õm DP-p IÚ ÑLm GtThPÕ. @uß TLYôu
@YÚdÏ ¨WmT ®ÚkR°jÕm, Y«t±p IÚ
úSôܪpûX; @VokÕ çe¡]ôo. @lT¥ IÚ SôÞm
NôkRUôL D\e¡]úR «pûXVôm. FjÕûQ UÚkÕ §ußm
úTôLôR úSôn @uß ¾okRÕ. BkR Su±ûV @Yo @¥«p
YÚm TôhPôt TôWôhÓ¡\ôo.
TpX®
úTÚR®ûV Fuù]uß ùNôpX XôÏm!
HV! ¨]RÚs (úTÚ)
@àTpX®
AÚ U°¡° V¦pU«p ÏWe¡tÏm
@ûZVôU úX«WeÏm ®ûZU]
¨û\úY¨u (úTÚ)
TLYôu Ruû] (AjUôûY ) U\Yô§ÚdLúY
@YÚdÏ DTúR£jÕ ¬×¸ûRûVl T¥dLj RÚYôWôm.
(BRu ÑÚdLm @ÓjÕ YÚm)
XzªVmUôs
cWUQôfWUjûR V±kúRôo XzªVmUôû[
@±VôU-ÚdLúY Ø¥VôÕ; BlײRY§ B[ûU«úXúV
ûLmûUÙtß, ©uú] Ru IúW ×RpYû]Ùm, IúW
×Rp®ûVÙm BZkÕ, U]l©¦ÙZuß Uô[ôj
ÕVWûPkÕ, YPdúL úLôLoQg ùNuß NôÕdLÞdÏl
T¦®ûP ùNnÕm, ©uàk ÕVWô\ôÕ, TLYôàûPV
Nk¨§l ùTÚûUûVd úLs®Ùtß §ÚYiQôUûXdÏ
YkRôs. TLYôàûPV Nk¨§ Uôj§WjRôp U]§p
UûXúTôXl T¥kR ùTÚkÕVo ¿e¡ @ûU§ ©\kRÕ.
@uß ØRp Ru BߧYûW ªLÜm @u×ߧ ùLôiÓ,
TLYôàdÏ BkSpXôs DQÜj ùRôiÓ ùNnÕ YkRôs.
214 c WUQ ®_Vm

ùNpXmUôs Fuàm Ru UÚULû[j Ru ULsúTôX
BqYmUôs Y[ojÕ UQm ׬®jÕ IÚ @©Uô]l
úTWû]Ùm @ûPkRôs. IÚSôs ùNpXmUôs §¼ùW]
B\kRRôLj Rk§ YkRÕm TLYô²Pm ùNuß LôhPúY,
TLYôu ®mª ®mªVÝRôWôm!
Ru]uTo RkÕVûWj RußVùWu ú\¾olTôu
Bu]uT ÃN ²Vp×!
TLYôàûPV B[¡V U]m @uTo ÕVûWl
ùTôßj§XÕ! BqÜX¡p R]dÏ @u²VUô] Yt±t
ùLôsÞm @©Uô]m TôN Y©Uô]m. @lTôNùUpXôm
¿eLúY BkR NmTYeLs @Y²fûNVôp
SPlT]úTôÛm! TLYôu Nk¨§l ùTÚûUVôp
XzªVmUôs BkR U]jÕVûWÙm U\kRôs. BkR
@mUôs §Vô]Y§; TúWôTLô¬; V§LÞdÏ
@u]U°lT§t úTWu× ùLôiPYs. TLYôû]l
Tt±l TX Lôh£LÞm BqYuû] Li¥Úd¡\ôs.
NôkRmUôs
NôkRmUôs Fu\ Utú\ôWQeÏ UL¬μL°u
DÚûY ú_ô§UVUôLd LiPôs. BqYmûUÙm
AfWUj§t NûUVtùRôiÓ ×¬kÕ UL¬μLû[f
úN®jÕ YkRôs. TpXôiÓLÞdÏl ©u @ÚQô
NXj§úXúV IÓe¡]ôs.
BlT¥ TLYô²u §ÚY¥júR àiÓ Nk¨§ Y[j§p
Bu×t\ @uTo Fußm @q®uTjûRúV SôÓYo.
BWôLYôfNô¬Vôo
BWôLYôfNô¬Vôo Fuù\ôÚ ©WyUwOô] NûT
@eLj§]o (Theosophist) vYôªLû[ êuß úLs®
úLhL U]jÕs ®Úm© YkRôo:-
(1) £X úSWm R²VôLj ReLû[f Nk§dL Ø¥ÙUô?
®VuLôh£Ls 215

( 2 ) lWyUwOô]NûTûVl Tt±j ReLs @©lWôV
ùUu]?
(3) ReLs DiûU Y¥ûYd LôQ @Ús ׬ÅoL[ô?
BdúLs®Ls @Yo U]j§t\ô²ÚkR]. A]ôp
@Yo YkRÜPu, vYôªLs Øu²ÚkR 30 TdRoLÞm
§¼ùWuß FÝkÕ ùY°f ùNuß ®hP]o.
R²ûUúVtThPÕ. ØRt úLs®dÏl T§p! ûL«p @Yo
IÚ ¸ûR ûYj§ÚkRôo. “ûL«úX ¸ûRúVô! §VôNô©Lp
ùUmTúWô!” Fuß T°fùNuß úLhÓ “Am ” FuTRu
Øu “@Õ SpX Lô¬VúU ùNn¡\Õ” Fu\ôo. BWiPôYÕ
úLs®dÏl T§p! ©\Ï @Yo “ vYôª! @o_ý]u
LiQ²u DiûUÙÚûYj R¬£jRÕúTôX Vôu
ReLÞûPV ÑVY¥ûYd LôQYpúXú]ô! ” Fuß
Bû\g£]ôo. Øu]ôp IÚ R·Qôêoj§ TPØm
BÚkRÕ. @Yo TLYô²u LiûQúV Dtß úSôdLúY,
DÚùYpXôm Uû\kÕ, IÚ ùY° úRôu±VÕ. ©uú]
I° úRôu±, Ø¥®p ú_ô§ Y¥YôL R·QôêojRm
úRôu±VÕ. DPú] @Yo ®VkÕ TVkÕ R¦kÕ
T¦kRôo. BqYôú\ cWUQ RôNo (Lô.Ñ.Ñ.úN`¡¬ HVo,
B.A.) UL¬μL°Pm TX @§NVeLû[d LiÓ R]Õ
@¬V èpL°p ®[d¡Ùs[ôo.
Lôh£Ls TôYû]Lú[
A]ôp BdLôh£Lû[ ùVpXôm ùTôÚhTÓjR
úYiPô ùUuTôo TLYôu. AjU R¬N]m,
AjûUd¡Vm, AjUjVô]m, AjUôWôUm BYtû\úV
@Yo Ruàs ArkÕQokÕ ùNôpYÕ. Ut\ûY
ùVpXôm TôYû]Ls. R]dLVXôLd LôiTûRùVpXôm
úS§ùNnÕ, úTR×j§ ùVô¯kÕ, @]uV TôYû]
ùNnYúR BuTm.
216 c WUQ ®_Vm

Lôh£Ùe LôiTôàe LiÔkRô ù]u±ÚdÏg
Nôh£¿ Nj§V¿ Rôu!
Sôu VôùWußm, BqÜÚdLû[d LôiTYu
VôùWußm ®Nô¬jÕ, “Oô]Uôm Rôú] ùUn; Sô]ôYôm
Oô]m @gOô]úU; SôUu± Sôú[Õ, SôúPÕ? Sôm
Bußm, @ußm, Fußm Iuß; Ds[júR Ds[T¥
Ùs[úR Ùs[p Fuß Ruû]jRô]±k RPeÏm
BuTj§túL TLYj Nk¨§ @uTWû]YûWÙm çiÓm.
AR-u BdLôh£Ls @t×RUô]ûY ùV²àm,
‘ LiPYu Vôo? Lôh£ùVÕ? ’ Fuß DNô®u IÚ
ùTôÚú[ LôiTôàm LiÔm Lôh£ÙUô «XeÏm.”
“ùTÚÏUôd LÚûQl ùTÚeLP -uTl
ùTÚdLúU! ùVuùTÚm úTú\!
DÚÏúYô Ús[j ÕYhÓ\ô §²dÏ
ØuûUYô ]ØRúU! ùVuTôt
LÚÏùSg NRû]j R°oj§Pl ׬kR
LÚûQVe LPÜú[! ®ûWkÕ
YÚLùYu ßûWjúRu YkRÚhúNô§
YZe¡û] Yô¯¨u UôiúT!”

A A A
32. ¬×¸ûR
“Nj§VUôm TWl©WU ùNôìT úUSôu
NX]ªXôl TWl©WU ùNôìT úUSôu
¨j§VUôm TWl©WU ùNôìT úUSôu
¨WgN]Uôm TWl©WU ùNôìT úUSôu
ÑjRURôm TWl©WU ùNôìT úUSôu
ÑLL]Uôm TWl©WU ùNôìT úUSôu
@jÕ®R TWl©WU ùNôìT Sôù]u
\ÝjRØP ]]YWRg £kûR ùNnYôn.”
BÕúY ¬×¸ûR«u TpX® . TLYô]ôt
úTôt\lThÓ, DQokÕ T¥dÏm @uTÚs[jûR lWyU
NUô§«p ¨ßjRjRdL ¬×¸ûR, “@am lWyUm, NoYm
lWyUm ” Fuàm BWiÓ ú_ô§ Oô]d LWeL[ôp
@mUôû]VôÓ¡\Õ. Ï«Ûm, YiÓm, LPÛm IúW
®RUôLj RjRUd ¡VpTô] JûNûVf ùNnÕ ùLôi
¥Úl©àm @ûY L®Ls U]jûR VsÞYÕ úTôXúY,
¬×¸ûR §Úl©j §Úl© “ @am lWyUm,
lWyUUam, Sôú]£uUVm, @LiûPLWNm,
GLT¬éWQu, Sô]u± úY±pûX ” Fuß ÃeLôWg
ùNnYÕ NôRLo Oô] U]jûRl lWyUj§p X«dLf
ùNn¡\Õ. ¬×¸ûR«u Yôd¡VeLÞdÏ Uk§W
Nd§Ùs[Õ. IÚYo @ûR B²V ÏWÛPu JRf
ÑtßØs[YoLs @ûRúV úLhÓd LiûQ ê¥d
ùLôi¥ÚkRôp Uú]ôXVm Rôú] ÙiPôÏm.
“úTRØßg NLºY TWeL ù[pXôm
©WUùUuß Ul©WU Sôú] ùVußm
J§V®f £kûR«û]l ©WUôl Vô£
ùVô¯VôU ùXlúTôÕm TZL úYiÓm
NôRLUôg £kRû]«u TXj§ ]ôúX
NXU]§u ®LtTùUXôk R®okR ©u]o
CûRÙúU TZLôUt TWU úVô¡
ùVk¨û]Ü ¨û]VôU -ÚdL úYiÓm”
218 c WUQ ®_Vm

Fu\ ¨jV ÑLô]kR Y¯ûV ¬×¸ûR Fq®RUô]
BûPØPdÏLÞªu±, úSWôL, IqùYôÚ Y¬«Ûm
ReLU¦ V¥jRôtúTôX @±®jÕ NôRLû] RúRYôam
TôYû]«p BÚjÕ¡\Õ. úSWôL lWyUwOô]j§tÏ
HVk§¬Tßm Y¯LôhÓY§p ¬× ¸ûRdÏ NUô]m @ÕúY.
úYß®RUô] úTROô]j§tÏ @Õ @qYlúTôÕ
NôhûP ùLôÓlTÕ SUÕ U]§Ûs[ NkúRal úTnLû[
úVôh¥ @¥dÏm:-
“TX®RUôg NkúRL ùUàm© NôÑ
TVØ\úY úRôu±à¿ TVlT PôUp
@ûX®pTW TôYû]Vô Uk§ WjRô
ûXVùUàm ©NôNRû] VRgùNn YôVôp
¨ûXUÚYôj Õ®RùUàm ©NôÑ ÁiÓ
¨L¯àúU ¿VÔÜm ùYÚ[ô YiQm
®ûXVªXô YjÕ®Rj §Vô] UôÏm
®é§«]ôp ùYu\Rû] ®×Yôn ¨tTôn!
ùYÚÞPú] RÚ®²ûPd LiP Ls[u
ùY±Rô] RÚúYVô ¿§ úTôÛm
UÚÞPú] Ñj§ûL«t LiP ùYs°
Ut\kRf Ñj§ûLVô ¿§ úTôÛm
BÚÞPú] «WfÑ®²t LiP NolT
ùUlúTôÕ ªWfÑYRô ¿§ úTôÛm
©WUU§t Lôi¡u\ _LË Yô§
úTRùUXô ùUlúTôÕm ©WU úUVôm
NÚYT¬ éWQUô UôuUô Yu±
_LËYu ØR-VûY VÔÜ ªpûX
TWÜ_L ËYTW Uû]jÕ ùUußm
TWôtTWUôm TWUôuU ùNôìT úUVôm
ÏÚºPo NLXØúU VôuU ìTm
áßùTôÚs NLXØúU VôuU ìTm
ùR¬®jûR NLXØúU VôuU ìTm
¾ojReLs NLXØúU VôuU ìTm
Ru²ûPúV Rô]ôL ®XeLô ¨u\
RtTWUôm TWl©WUk Rôú] ùVuß
¬×¸ûR 219

©u]ªXô Y±Ütßl ©WUô LôWm
ùTt\Yú] ©¦lTt\ ËYu ØdRu;
@u²VúU «pXôR YôuUô ®uL
QUokRôeúL WªlúTôú] VLiP Uô]
Ru²ûPúV Rô]ôLj R¦jÕ ¨uß
Ru²uTm ×£lTYú] ËYu ØdRu”
Fuß Ds[ ÜiûUûV Ùs[Yôß úSWôLj §Úl©j
§Úl© ÙûWjÕ, §ÚUk§Wm úTôuß DûWdL ÜûWdL
lWyUwOô]dL]ûX Y[odLjRdL ¬× ¸ûR
@ÖTYô]kRoLÞdÏj ùR®hPôj úRàm TôÛm
ØdL²Ùm úTôuß B²d¡\Õ.
¬×¸ûR Uúa§aô^Uô] £YWavVj§p
A\ôYÕ @mNUôL @ûUkÕs[Õ. ÑjR ùNôìTô]kR
^ýûRVô] BRu @±Ü ®[dLm ÑjR £Y]ôp ¬×
زYÚdÏ DTúR£dLlThÓ, ¬× زYWôp ¨RôL
زYÚdÏ DTúR£dLlThPÕ. BÕ YPùUô¯«-ÚkÕ
1924 §Ú®ÚjReLs ùLôiP 44 @j§VôVeL[ôLf
ùNnVlThÓ DXL SôR vYôªL[ôp Rª¯p Fi
ºodL¯ùS¥Xô£¬V ®ÚjRUôL ùUô¯ùTVodLl
ThÓs[Õ. BRu DTúRNeLû[ @Ru Yôd¡VeLû[d
ùLôiúP ÑÚeLd ᱠإlúTôm:-
“GL T¬éWQUôm @±úY AuUô; @ÕúY ©WyU
ùNôìTm; @ÕúY @¯Yt\ NjÕ; Ds[ ùTôÚ[ÕúY;
@ÕúY A§VkRUt\ @]kR YvÕ. AuUôÜd LVXô]
ùRÕܪpûX; @ûRj R®Wf £k§dLjRdL ùRôuß
ªpûX; ¿, Sôu, ©\o, DXÏ, CNu, Uû]UdLs ØR-V
@¡X®Rj úRôt\Øm ©WyUUôm Sôú]; NuUV £uUV,
¨uUX TWl©WyUúU Sôu. @LiûPLWNUô]
AuUô®tÏ @u²V UÔܪpûX; AR-u
Nj§VOô]ô]kRUônj RuUVUôn ¨uß, _ô§, ÏXm,
©\l× YÏl×l úTRUtß, ¨jV, ÑjR, ×jR, ØdR, NjV,
NôkR, ÑkRWUôn ®[eÏm NoY T¬éWQ úLYX LmÀW
220 c WUQ ®_Vm

TWlWyUúU Sôu Fuß DߧùLôs. DPp, ùTô±, ×Xu,
D«o, U]m, ×j§, £jRm, @LeLôWm BYtû\j Rôi¥,
TgNúLôN®XbQUôn, _]] UWQ ÜTô§L
ù[Õܪu± _Pô_P _LjÕªu±, ËY_LTW
ÜTô§ùVpXôm L[eLUt\ ®NôWjRôp úS§ ùNnÕ,
"lWyUôvª' Fuß FlùTôÚû[ ÙQoYôúVô, @ÕúY
¿! _L UôûV Ù]d¡pûX; NeLpT ®LpTªpXôR
¨Wg_]ô]kRú] ¿; ¿úV úYRôkRl ùTôÚs; áßTPôR
ÏQô¾R ùNôìTu; ÏQe ϱ«u±, UôßTPôR,
U]YôdÏd ùLhPôR, CßTPôR GLôuU ùNôìTu. BeÏ,
@eÏ, BÕ, @Õ, Sôu, BYu Fuù\iÔYùRpXôm,
éR ùT[§LeLs, ØdLôXm, ùTôÚs, BPm, Øl×¥,
úRôt\eLù[pXôm, ÑWo SWo, @Vu @¬, ÏÚ ºPo
FuTùRpXôm IÚ £uUôjWúU. TWU£YàdÏ, Sôu éWQ
ÑLYô¬ Fuàm TôYû]úV @©ú`Lm; Sôu LhPt\
ÑRkRWu FuTúR AûP; Sôu AuUô Fuù\iÔYúR
T¦Ls; ØdÏQ ®Új§Lû[ ®ÓRúX @bûR; Sôu,
ÏÚ, CNu Fuàm úTRùUô¯jRúX ®pYm; ÕodÏQ
YôNû] R®ojRúX çTm; Sôú] ¨odÏQ TW£Yu
Fuàm §Vô]úU ¾Tm; lWyUôjU wOô]úU ¿Wô_]m;
ùR¬YùRpXôm lWyUùUuàe Lôh£úV ÑjR UXo
UôûX; Sôu éoQô]kRôuUô Fuù\iÔRp
×xTôg_-; Fu²Pm SôUìTUÔܪpûX Fuàm
£kûRúV SôUNe¸ojR]m. úYRôkR ètL[ôp NkRRØg
úNô§dLlTÓm Oô] Y¥Ü Sôú]. @¡X Uaô
ùU[]j§u TXUôL ¨tÏm A]kRL]Uô] ùNôìTm
Sôú], Sôu @LiûPL ùNôìTu Fuß @] YWRm
§Vô².”
“ ¨û]®u± ¨tTÕúY ¨xûPVôÏm; @ÕúY
Oô]m, úUôbm, £Ym, ûLYpVm, FpXôm. NeLpTúU
¾Õ; @ÕúY UXm, LôXìT ËY_L NLX úTReLÞm
¬×¸ûR 221

AÏm. U]úU NeLpT ®LpTm. @LeLôWm ùTôn; Sôu
lWyUm FuTÕ ùUn. "@amlWyUôvª' Fuàm
Uk§WjûR _©jÕ Oô]m T«uß, úTRùUpXôm
SôNgùNnÕ, U]úSôn ¾ojÕ, NX]ªpXôR @TúWôb
Oô] ùUn§, NLX Oô] úUôb £j§ ùTßYôVôL. Sôu
TWlWyU vYìTu Fuß ¨ûXdÏm lWyU ¨fNVúU
RolTQm; Sôu lWyUwOô] ùNôìTùUuàm ¨fNVúU
úaôUm; F]dLVXôL FÕܪpûX Fuß UûX
úTôXûNVôÕ U]fNX]ªu±d L[eLªXôd úLYX]ôn,
ÑjRôuUôYôn, NjúTôR @ÖTYô]kR]ôn ¨ûXjRYú]
ËYu ØdRu. RtúTôR W¡R]ô¡, Fq®R TôYû]Ùm
@tß, éWQ ûNRuV Uôj§WUô¡, ÑjR NôkR ÑLL]Uônf
ÑmUô BÚlúTôú] ®úRL ØdRu. @±Rp, DQoRp,
¨û]jRp, Õ§jRp, U§jRp, Ñ¡jRp, LXjRp, BÚjRp
FpXôm AuUôYôL úYiÓm. @amlWyU ®Új§
§PUôÏUhÓm @ûRúV §Vô²jÕl ©\Ï @ûRÙk
Rs°, @kR ©WyUl ùTôÚ[ô¡ @LiPô]kR
YàTYØtß @ûNYtß @ûU§Vô «ÚlTôVôL.
lWyUj§tÏ @k¨VUôLd LôÔm úTR ×j§úV
@fNkRÚYÕ. £jR @ûXLú[ TkRUôÏm; £jRªXôd
LôXj§p _LËYô§Ls £±ÕªpûX; £jR _VúU
Uaô£j§. TWl©WyUúU ËY_LTWUôLd LôiTÕ.
@R]ôp FlúTôÕm FpXôm ©WyUm Fu±ÚkRôp
F°RôLf £jR _V ùUnÕm; NoYm lWyUm, @Õ Sôu
Fuàm TWU Oô]m ^a_UôÏm.”
“ú^ôamTôYû]úV U]jûR ùYpÛm DߧY¯.
F]dLVXôL FÕܪpûX; LôUdúWôRô§Ls, SuûU
¾ûULs, vYodL SWLeLs, SWúRYoLs, _ô§ ¿§
FÕܪpûX. AuU ùYt±Vôp FpXôj ¾Õm ®XÏm.
êußPpLs, êu\YjûRLs, TgN úLôNeLs,
Øl×¥Ls, ®Vx¥ NUx¥ FÕÜm F]dLV-pûX.
222 c WUQ ®_Vm

LôiTùRpXôm LôiTô]ô] ©WyUúU; ‘@Yu Sôu’
Fuàm @LiP TôYû]ûVf ùNnRôp FlúTôÕm
NôkR]ôYôn. R]dLVXônd L]Ül ùTôÚÞiúPô?
úRaUakRs° ©WyU UaùUuß FiÔ. @u²Vk
úRôu\ôR @LiPôLôW Oô²úV ËYuØdRu. NRô
ùU[²Vô¡ GLôkRj§p @ûNVô§ÚkÕ, LXeLôR
U]jÕPu ÑLL] TWlWyUm Sôu F]f £k§jÕj RtúTôR
ã²V]ô¡, ®LtTUtß, RtTRúU Rô]ô¡ ØdR]ôYôn.
Sôu úRôt\m, @¯Ü, AQYm, A§kRVm, _ô§ ÏX
Ut\ Oô]L] ùNôìTùUuß FlúTôÕm Tô®jRôp
®LtTk ¾oYôn. ÚdV_ýv^ôU @RoYQ úYRØ¥Yô]
"lWwOô]m lWyU, @am lWyUôvª, RjYU³,
@VUôjUô lWyU' Fuàm TôYû]Lù[pXôm
Iuú\VôÏm. ¿úV @±Yô] lWyUm. NX]Ut\
ÑjRô]kR ÑLlWyUm; (RjYU³) FußTúR£lTYú]
ÏÚ. BkR DTúRN NôWjûR VûPkR©u Ut\
èpLû[ùVpXôm F±kÕ ®hÓ, "@am lWyUôvª'
§Vô]j§p @UokÕ®P úYiÓm. "@Õ Sôu' Fuàm
¨§jVôNjRôúXúV £jR_V UôÏm; TWlWyU ùUôuú\
Ds[ùR]j ùR°Üßm. A§jVu Nk¨§«p BÚs
¨tÏUô? úUÚ®û]j RôUûW èXôt Lh¥ VûNjRôÛm,
TWlWyUm Iuú\ùVuàm ¨fNVØûPV Y²u U]jûR
DXL UôûV @ûNdL Ø¥VôÕ. AûUúWôUjûRd
L«\ôd¡ UR Vôû]ûVd LhP Ø¥ÙUô? @lT¥Vô]ôp
@Yû]j Õ®R TôYû]«t LhPXôm. ËY_LTW úTRm
@Yàd¡pûX; FpXôm IúW lWyUúU. AYÕ, @¯YÕ,
@Vu, @¬, @Wu, @®jûR, ËYu, £jRm, TkRm,
_Lm, CNu, UôûV Fuù\ÕܪpûX; Ds[ùRXôm
@LiP TWlWyU ùUôuú\; "@Õ Sôu' Fuß Tô®jÕl
Tô®jÕ @ÕúY VôYôn, £úYôam TôYû]Vôt
£YúUVôYôn. @amlWyU ¨fNVúU @LiP úUôbm.”
¬×¸ûR 223

BÕúY ¬×¸RôNôWm. BkètùTôÚû[úV LÚ§j
ùR°kR ¨RôLزYo RURÖTYjûR “ÑjRNtÏÚúY, ¨u
]ÚÞTúRNjRôp úNôLUtß, úTRUtß, GL T¬éWQ ÑjR
TWlWyUUôú]u. @úLô! ¨u ùTÚûUûV, ¨uàTúRNl
ùTÚûUûV ùVu ùNôpúYu!” Fuß á± U¡r¡u\ôo.
“Nj§VOô ]ô]kR ùNôìTm úTôt±
NLXT¬ éWQUôg ùNôìTm úTôt±
¨j§VOô ]ô]kR ùNôìTm úTôt±
¨WgN]¨od ÏQUô] ùNôìTm úTôt±
BjÕ®R úXNªXôf ùNôìTm úTôt±
úVL£Rô LôVTW ùNôìTm úTôt±
@jÕ®R Uô]TW ùNôìTm úTôt±
VLiPURôm TWùNôìTm úTôt± úTôt±.”
Jm Rj ^j.

A A A
33. úUtúL WUúQôRVm
“IÓeÏ ¨ûXùTt\ ÜjRU Ús[m
SÓeÏY §pûX SUàUe ¡pûX
BÓmûTÙ ªpûX «WôlTL -pûX
TÓmTV ²pûX Ttß®h PôodúL.” (§ÚUk§Wm)
“@uù\uß UôùUuß Uôß NUVeLs
Iuù\ôuú\ô ùPôqYô ÕûWjRôÛm – Fußm
IÚRû]úV úSôdÏYô Ús[j §ÚdÏm
UÚRû]úV úSôd¡ YÚm.” (Th¥]jRôo)
TLYô²u §ÚYÚh LôkRm BlúTôÕ TX úU]ôhÓ
@±OûWÙm §ÚY¥dLô[ôd¡ YÚ¡\Õ. @û]jÕm
Ruàs Iuù\àmúTôÕ, úUtÏ, ¡ZdÏ, ùRtÏ, YPdÏ
FpXôm Je¡ ®¬kR IÚ @LiP NUWN ùY°«t
LûWkÕ®Óm. @kR AjU NUWN îtû\úV DXÏ
RôLjÕPu úRÓ¡u\Õ. @ûR IqúYôÚs[jÕm
ùRôhÓj çi¥l ùTôeÏ®dÏm @Úh Nk¨§«p Buß
Fu] SPd¡\ ùR]d LôiúTôm.
aml¬ (Humphreys)
©WôeÏ aml¬ FuTYo Bk§V ULôjUôdL°Pm
ªLÜm Ttßs[ IÚ Ae¡úXVo. RUÕ 21 YÕ YV§p
1911- Bp úTôÄv DTT¬RoNL (Police Assistant Superintendent)
Wôn úYíÚdÏ YkRôo. TmTôndÏ YkRÕm, DPpSX
ªuûUVôp IÚ ûYj§VNôûX «-ÚdÏmúTôÕ, úYí¬p
U]jûR GLôd¡WlTÓj§ AeÏ IÚYûW ØR-p RUÕ
ãzU §Úx¥Vôt LiPôo. @YúW, úYíÚdÏ YkRÕm
@YWÕ ùRÛeÏ ØuμVôLl ùTt\ôo. IÚ Sôs @Yo,
RUÕ Øuμ«u êXm IÚ Yô]Nôv§W èûûX Yôe¡l
TôojRôo; UßSôs “BeÏ VôúWàm ULôjUôdLs D[úWô”
Fuß ®]®]ôo. Rôm TmTô«p ØuμûV ØRuØRt
LiPÕg ùNôu]ôo. ØuμVôo, £X ULôjUôdL°u
TPeLû[d Lôi©jRôo. aml¬ LQT§ زYo TPjûR
úUtúL WUúQôRVm 225

ùVÓjÕ “BúRô ÜUÕ ÏÚ®u DÚYm” Fu\Õm, Øuμ
®VkRôo; 1906 ØRp LQT§ زY¬u ùSÚe¡V
UôQYúW RôùU] Øuμ Il×d ùLôiPôo. ©u]o
aml¬ DPpSXj§tLôL DRLUiPXg ùNu\ôo. @eúL
@Yo IÚ £jR¬u Y¥ûYd LiPôo. aPl ©WôQôVôUm
T«X BfûN ùLôiPôo: ×XôÛQûYl T¥lT¥VôL ®ÓdL
Üߧ éiPôo.
DRLUiPXj§²uß YkR©u IÚ Sôs
Øuμ«Pm ùTu£Ûm Lô¡RØm Yôe¡, IÚ
UûXûVÙm, @RuªûN IÚ ùRsðt\Ú®d
LÚúLÙs[ IÚ ÏûLûVÙm, @RuªûN IÚ
UaôjUôûYÙm YûWkÕ, BdLôh£ûVj Rôm L]®t
LiPRôLd LôhPÜm, Øuμ ®ÚTôb ÏûL« -ÚdÏm
WUQ TWUôjU²u YWXôtû\f ùNôu]ôo. LQT§
زYûWÙm @qYôú\ @Yo L]®t LiPôo.
§ÚYiQôUûX«p SPkR ©WyUwOô] NûTdÏ
LQT§ زYo ùNuß ùLôi¥ÚdûL«p, úYí¬p
aml¬ @YûWj R¬£jÕ YQe¡ @u× éiPôo.
@YWÚ¡-ÚjRúX IÚ ×§V Nd§ûVj RÚ¡\ùR]
FÝÕ¡\ôo. زYo UL¬μLû[l Tt±f ùNôp- @YûW
IÚ Sôs §ÚYiQôUûXdÏ @ûZjÕf ùNu\ôo.
UL¬μLs R¬N]m
1911 SYmT¬p ØRu ØRXôL aml¬ UL¬μLs
Nk¨§dÏ YkRôo. Nk¨§«p YQdLjÕPu úTNôUp ùYÏ
úSWm §Vô²jÕ DhLôok§ÚkRúTôÕ @YÚs[j§p IÚ
×jÕQof£ ©\kRÕ. زYo ùNôu]T¥ UL¬μL°u
®¯Lû[úV aml¬ TôojÕd ùLôi¥ÚkRôo. “@ûY
Dsú[ NUô§«p Ark§ÚkR]; @Yo DPp @ûN
Yt±ÚkRÕ. @Õ ùYßeLÚ®VôLúY «ÚkRÕ.
AiPYú] @Ru êXm R]Õ YôojûRLû[ ùUô¯kRôu.
226 c WUQ ®_Vm

F]Õ DsÞQoûY ®Y¬dL ùUô¯«pûX ”
Fu\ôo aml¬.
©\Ï Ø²Yo aml¬ûVl úTNXôm Fu\ôo.
UL¬μLs Ae¡Xj§úXúV T§p ùNôu]ôo.
aml¬: ÏÚúY, Sôu DX¡tÏ DR®Vô«ÚlúT]ô?
U L ¬ μ L s : R]dÏd Rôu IÚYu DR®d
ùLôiPôp DX¡tÏm DR®]Y]ôYôu. DX¡²uß
Rôu @u²VUpX; DXÏm Ru²Ûm úY±pûX.
aml¬: ÏÚúY, LiQu GÑSôRoLû[lúTôX
Sôu @t×Rf ùNVpLû[f ùNnV Ø¥ÙUô?
UL¬μLs: @YoLs @fùNVpLû[f ùNnÙm
úTôÕ RôúU ùNnYRôL DQokR]Wô?
aml¬: (Ntß úVô£jÕ) BpûX, ÏÚúY!
U L ¬ μ L s : @YoLû[d LÚ®VôLd ùLôiÓ
AiPYu Nd§Vuú\ô @Ytû\l ׬kRÕ. R]Õ
TWUôjU ¨ûXûVl T¬éoQUô] AjU NUolTQjÕPu
@ûPRúX ØRuûU.
DTúRNm – “TôolúTôû]lTôo ”
AjU£j§úV £j§ùVuß UL¬μLs ©u×
aml¬dÏ DTúR£jRôo. AiPY²Pm Ruû] Øtßm
LûWjÕ, @YúW Ru êXm úTNÜm ùNnVÜm ¨tÏm
LÚ®úV ÏÚYôYo. ãzUfùN®, ãzUl TôoûY
ØR-V ÏlRNd§Lù[pXôm, AjUNôk§«u Øuú]
LôÑùT\ô. ÏÚUôoLs FqY[úYô §VôLj§uúUp IÚ
LôWQUôL BkRf Nd§Lû[d ûLVôs¡u\]o. ¿iP LPÜs
YQdLjRôÛm, NôRû]VôÛm @¾k§¬V Nd§Lû[l
ùTt\YoLú[ ÏÚUôoLs FuTÕ ùTôn Sm©dûL. BkRf
Nd§Ls @YoLÞdÏj ç£Uôj§Wm; @ûY @YoLÞdÏ
@Y£VØpûX. DX¡p Iuú\Vô] IÚ @LiP Nd§úV
FpXôf ùNVpLû[Ùm Y¡jÕ SPjÕ¡\Õ. Sôm LôÔe
úUtúL WUúQôRVm 227

Lôh£, LôÔgùNVp BWi¥tÏm @ÕúY ùTôßlTô°.
YôrÜ, NôÜ, úRôt\m, BkR Uôt\eL°p LY]m úYiPôm;
BYtû\d LôiTôu FYú]ô, BYt±tÏj RûXYu
FYú]ô @Yû]úV LY²jÕl TôodL úYiÓm. BÕ
ØR-p ªLÜm L¥]Uô«Úl©àm, Sô[ûP®p @lVô
NjRôp ^a_Uô¡®Óm. BlT¥lThP NôR]jRôúXúV
ÏÚUôoLs úRôu±]ôoLs. SôsúRôßm LôpU¦ úSWm
TZ¡YWXôm. ®¯ûVj §\kÕ ùLôiúP U]jûR,
TôolúTôû]l TôolT§úXúV Eu\ úYiÓm. TôodÏm
@Õ Ruàsú[úV Ds[Õ. @Õ F°RôLl Tt\d á¥V
IÚ Ï±jR DÚYpX. @ûRd LôQl TpXôiÓLs
ùNp-àm, @RuúUp GLôdWlThPôp SôûXkÕ
UôReL°p U]f NôkRØm, ÕVoLû[ U§Vôj RuûUÙm,
Ruû]V±RôR IÚ Nd§Ùm ©\dÏm. Buß ØRp, Lôh£
Lôi ùNVp BWiÓm ®ÓjÕd LôÔm @R²úXúV
(§ÚdÏ) LÚjçußL.
£j§
BR²àm £j§ Fu] BÚd¡\Õ? AjU £j§úV
NoY £j§.
“£jRUô ÙsùTôÚû[j úRok§ÚjRp £j§©\
£j§ùVXôg ùNôlT]Uôo £j§Lú[ – ¨j§ûW®h
úPôokRô XûYùUnúVô ÜiûU¨ûX ¨uß ùTônmûU
¾okRôo §VeÏYúWô úRo.” – (TLYôu)
aml¬ UL¬μL°Pm Øt±Ûm @uTôp
YNlThPôo. RmûUÙm IÚ ùSÚe¡V ºPWôL AhùLôiÓ
DTúRNg ùNnRûR YQdLjÕPu úTôt±]ôo. UL¬μLs
Øu²ûX«t £ß £ß ÏZkûRLÞm @ûU§Vô]
YQdLjÕPu SôsúRôßm YkÕ DhLôÚYûRd LiÓ
U¡rkRôo. “ @Yo DûW LPkR ùTÚûUÙs[Yo;
@YÚûPV ULjÕYØm, úUuûUÙm, @u×m,
228 c WUQ ®_Vm

U]ÜߧÙm NôkRØm ¨fNV ×j§Ùm @[Yt\Õ” Fuß
úTôt±]ôo.
BWiPôYÕ RPûY úYí¬²uß úUôhPôo
ûNd¡°úXúV ( 50 ûUp) ©WVôQUô¡ YkÕ aml¬
UûXúV± UL¬μLs Nk¨§dÏ YkRôo. YkRÜPu
“ Buàm Nôl©P®pûXúVô? T£d¡\úRô? ” Fuß
U L ¬ μ L s ú L h P ô o . a m l ¬ @ § N « j Õ “A m ”
F]úY, DPú] NôRm, ùSn, TZm ØR-VûY
@°dLlThP]. úReLônlTô-p NodLûW LXkÕ
UL¬μLs CkRôo. FÓjÕf Nôl©P IÚ
úReLôúVôhûPd ùLôÓjRôo. ×u£¬l×Pu
NkúRô`UôLl úT£]ôo. “ @YÚûPV ×u£¬l©Ûm
@ZÏ úY±pûX; Sôu Nôl©ÓmúTôúR F]Õ TûZV
N¬ûRûVl ©\ÚdÏf ùNôp-d ùLôi¥ÚkRôo. êuß
U¦úSWm Nk¨§«p @YÚûPV DTúRNeLû[l
TÚ¡ @Uok§ÚkúRu. Sôu¡ùYp Fu\ IÚ SiTo
ùLôÓjR ûLùVÝjÕ èûX @Y¬Pm Lôh¥ú]u;
@ûR @Yo ªLÜm ×LrkRôo. Utù\ôÚ ºP¬u
®]ô®tÏ @R²uß ®ûP Lôh¥]ôo. Uj§Vô]m
DxQNôk§dLôL F]dÏd ùLôgNm FÛªfNm TZ
WNm ùLôÓjRôo. Sôu §Úm©f ùNpûL«p Fuû]
Y¯Vàl©, "ÁiÓm YWXôm' Fu\ôo ” , Fuß aml¬
RUÕ BWiPôYÕ R¬N]jûRl Tt± FÝÕ¡\ôo.
aml¬ RUÕ DjúVôLjÕPu úVôLØm ùNnV Ø¥ÙUô
Fuß Fi¦d ùLôi¥ ÚkRôo. UL¬μLs §¼ùWuß,
“ úYûXÙm Y¡jÕ §Vô]Øm ùNnVXôúU ” Fu\ôo.
IÚYo U]jûRl ×jRLm T¥lTÕúTôX UL¬μLs
T¥dL Ø¥Ùm FuTRtÏ BlT¥l TX NôußLÞs[].
êu\ôYÕ Øû\ YkRúTôÕ aml¬, UL¬μL°Pm
ªLÜm @¬V DTúRNeLû[l ùTt\ôo. @Yt±u
ÑÚdLm @¥«p YÚUôß:-
úUtúL WUúQôRVm 229

AjúUôTXl§
BÕ TXjûR DjúR£jÕj úRÓYRpX; BûRf N¬Vô
ÙQokRôp TXj§p BfûN«WôÕ. “ D]dÏl T¦dúL
Ù¬ûUÙiÓ, TVàdLpX” Fuß ¡ÚxQo ùNôu]ôo.
AjúUôTXl§ IÚ Y¯TôÓ; Y¯TôúP AjUXôTm.
FiQeLÞdÏ ËY]ô«ÚlTÕ Iuú\; @R]ôúXúV
¨û]dLYpX U]m AiPY²u TeÏ Fu\±kRôp
U]m úY\pX FuTÕ úRôußm; vçXØm ãzUØm
Uû\kÕ, IÚ NjúR ªgÑm; @kRf NjÕ ©WTgNUôLÜm
¨x©WTgNUôLÜØs[Õ. @Õ DûW U]e LPkRÕ.
£j§ùTt\ ÏÚYô]Yo FlúTôÕm Bk ¨ûX«-ÚkÕ
úTRÜQo®u± DPp, U]m, ×j§ûVl TVuTÓjR
Ø¥Ùm. “®Úm© ØVpYR]ôp ¿ DX¡tÏ DR® ùNnV
Ø¥VôÕ; D]dÏ ¿ DR®d ùLôsYR]ôúXúV Ø¥Ùm”
Fuß ®úYLô]kRÚm ùNôp-«Úd¡\ôo.
URm
URm FuTÕ ÏZkûRLÞdÏ GtThP LhÓlTôúP;
NêL YôrÜ ØW¦u± SPdLÜm, IÚ AkRWôd¡²
ùVÝkÕ SUÕ ATôNeLû[ ùV¬jÕ ºd¡Wm SUÕ
úTR×j§ûV ùVô¯dLÜúU URm GtThPÕ. ¡±vÕ
URm, ×jR URm, BkÕ URm, §VôN© RjÕYm ØR-V
FkR URUô«àm N¬, FpXô UReLÞm Nk§dÏm IÚ
ùTôÕ®Pj§túL SmûUd ùLôiÓ ùNpÛUpXôUp,
@RtÏúUp @Yt±tÏ At\-pûX.
LPÜs
“FeÏe LPÜs, FpXôm LPÜs” Fu\ @àTY
ÜQof£úV UReLù[pXôm Nk§dÏm ùTôÕ®Pm.
BR²uß U]jÕQoÜ ®¬kÕ, LôÔm ùTôÚsLû[l
ùTôÚsLù[u ù\iQôUp, @û]jûRÙm LPÜú[
230 c WUQ ®_Vm

Fu]l TZL úYiÓm. @Ytû\l ùTôÚù[u
ù\iÔYRtÏl T§p LPÜú[ ùVu\±Rp úYiÓm.
©WTgNm U]d LtTû]úV Fuß @±V úYiÓm. U]
ªuú\p FûRÙm LôQØ¥VôÕ. ©WTgNm BÚlTR]ôp
@Ru ©uú] ARôWéRUôL IÚ ¨x©WTgNm BÚkúR
¾W úYiÓm; ùTôÚû[ @±YR]ôp @±YùRôuß
BÚd¡\ùRuß ùR¬¡\Õ. ùN®«ÚkÕm ùN®PàdÏ
JûNÙm, Li¦ÚkÕm ÏÚPàdÏd Lôh£ÙªpûX.
LPÜs @]kR NRNjÕ, ©WTgN ¨x©WTgNm.
DiûUVô] LPÜ[±Ü @Lj§²uú\ UXo¡\Õ;
×\j§²u\pX. LôiTúR DiûUV±Ü. ùR¬YRpX.
AjUôÖé§
LPÜû[ úSWôLd LôiTúR AjUôàé§. ϱÙm
DÚÜm Lôh¥úV LPÜs ùNVp ׬¡\ôùWuù\iÔYÕ
ùTÚm©ûZ. LPÜs RôúU úSWôLf ùNVp ׬¡\ôo.
Sô]ôo? Sôu ÑjR TWUôjUùYô° Fuß
U]kùR°kÕ, _Lf£jWjûR ®Xd¡ úSôd¡]ôp
@û]j§tÏm ØRXô] ÑjRú_ô§Vôm TWl©WyUm
®[eÏm. @ÕYu± FÕܪuß, @ÕúY @û]jÕm.
"Sôu @Õ' FuTÕ ùR°Üßm.
231-m TdLj§Ûs[ J®V ®[dûL úSôdÏL. U²R
U]m §ûWûVl úTôu\Õ. @§p TWUôjUùYô°
UôNt±XeÏ¡u\Õ. ®[d¡tÏm I°Vô¥ (lens) dÏm
BûPúV TX ¨\Øs[ TPdLiQô¥ (slide) ûV ûYjRôp,
§ûW«Ûs[ ùYsù[ô° ùLhÓl TX ¨\lTPúU @§t
Lôi¡\Õ. I°«u Lô¬VUô] ¨\eLs ÑjR ú_ô§ûV
Uû\jÕl TPo¡u\]. A]ôp BmUôßRXôp Ds°ÚdÏm
áPvRu, NoYNô·, NoYjÚdLô] ú_ô§dÏ Fußm
NX]Øm Uôt\تpûX. ®[d¡tÏm §ûWdϪûPúV
×ÏkR TPdLiQô¥úV ùYsù[ô°«t Lôh£Vô¡\Õ.
úUtúL WUúQôRVm 231

TPdLiQô¥ (slide) ûV ¿d¡]ôp, Fq®R ÜTô§Ùªu±
®[dùLô° ÑjRUôLj §ûW«p ®Ý¡\Õ. TPd LiQô¥
§ûW«t Lôh£ VôYùRR]ôp? @Ru ©uàs[
®[dLôXuú\ô? @q®[d¡uú\p, TPm §ûW LiQô¥
FpXôm ùYßm _PúUVuú\ô? @ÕúTôXúY, SUÕ
TôoûY«²uß (jÚfV) DXûL @l×\lTÓj§ @Ru
êXjûR ®Nô¬jRôp (§ÚdLôm) LPÜh ú_ô§ûVd
LôQXôm.
232 c WUQ ®_Vm

IÚ T°eûL (prism) I°dL§ÚdÏ úSúW ©¥jRôp,
@dL§o (ray) @ûR EÓÚ® GÝ ¨\eL[ôLl (vibgyor)
©¬¡\Õ. @k¨\eL[û]j§tÏm êXm IÚ
TWgÑPWuú\ô? T°eûL @l×\lTÓj§]ôp, @fÑPo
ÑVm©WLôNjÕPu BXeÏ¡u\Õ. U]jûR HÙßj§d
LXdÏm Sô]ôÜXûL ¿d¡]ôp, LtTû] LPkR
LPÜù[ô° UôNtù\ô°Úm. IÚ U²Rû]d Lô¦u,
DPpúTôojR LPÜs, SPUôÓeúLô«p Fuù\iÔL.
DXLdLlTp Bû\Y²fûNùVuàk ÕÓl©]ôp
SPjRlTÓ¡\Õ. Ru]±®íu± ÙߧVô] §Vô] £jRu,
LiÔg ùN®Ùk §\k§Úl©àm, FÕ @û]jûRÙe
Lôi¡\úRô @ûRj Ruàs LY²jÕ, U]ÜQoÜUtß,
@jVôjU ÜQof£«úXúV ¨ûXj§ÚlTôu.
TôYm
ÑRkRW ØVt£ U²RàPu ©\kRÕ; LhÓdLû[j
RôiPúY ËYu ØVp¡\Õ; DRôWQUôL, @[®u±d
Ï¥lúTôu Ï¥dÏm @[ûYj RôiÓm @Yô®]ôúXúV
@lT¥f ùNn¡\ôu. A]ôp @kR @Yô @Yû]
V¥ûUVôdÏ¡\Õ. DiûU «uTf ÑRk§Wm Bu]ùRuß
Ruà[±kRôp BkRl ×\l ùTôÚsL°p BuTk úRPôu.
Rôu TkRlThPY²pûX Fu\±kRôp, U²Ru
ÑRkRWm ùT\Xôm. LhÓlThPRôLj úRôußm “Sôu, Sôu”
FuTÕ DiûU«p FpûXVt\ AjUô. ×X]ôX±kRûRj
R®W úYù\ôuû\Ùm @±VôRRôp TkRm DiPô¡\Õ.
DPÛm, U]Øm “Sôu ” Fu\ FpûXVt\ AjUô®u
LÚ®Lú[. IqùYôu±Ûm IqùYôÚ U]j§Ûm Ds[
úNR]l ùTôÚú[ “Sôu”. @t×ReLû[f ùNnÙm úTôÕm,
DTúR£dÏmúTôÕm GÑSôRo RtúTôRjûR U\kRôo. ÑjR
ÑVm©WLôNUô] LPÜú[ LôWQØm Lô¬VØm. “Fu
©RôÜm, Sôàm Iuß” Fu\ôo GÑSôRo.
úUtúL WUúQôRVm 233

“ Sôu F]Õ ” Fu\ @LkûRÙQoûY ®hÓ ®P
úYiÓm. DPp FûRl Tt\ Ø¥Ùm? U]Øm FûRl
Tt\ Ø¥Ùm? BWiÓm ËY]t\ LÚ®Lú[. AiPYu
I° @YtñÓ TônYR]ôúXúV @ûY ¨XÜ¡u\].
LiÓQÚm Sô]ô YvÕdLù[pXôm IÚ @LiP
YvÕ®u YoQf £ûRÜLú[!
Y¯TôÓ
£\kR LPÜs Y¯TôÓ FÕ? Y¯TPôÕ Duû] Øtßm
@YàdÏ @ol©lTÕ; U]ùUô¯ùUnL[ôt SPdÏm
IqùYôÚ Lô¬VØm, @û]j§tÏm ËYSôR]ô] IÚ
LPÜ°u ùNnûL Fu\±RúX £\kR Y¯TôÓ. RtúTôRm
®ÓjÕf ùNnÙm ×i¦Vf ùNVpL°t LPÜú[
ùNVXô°VôL ®Úd¡\ôo Fu\±L. úTô§dÏmúTôÕ, “Sôu
úTô§d¡ú\u ” Fu\ ¨û]lúT ÏÚÜdÏ BÚdLôÕ.
@YàûPV Nk¨§«p IÚ NkúRLm @pXÕ BPo
U]j§ÛiPô]ôp, ÏÚSôR²u @t×RUô] IÚ ùUô¯úV
@ûRj ¾od¡\Õ. AjU Nmv§R]ô] ÏÚ®u ùUô¯
RY\ôÕ; @YàdÏj Ru ùNôkRf ùNVùXôuߪpûX,
Rôú] IÚ ¨û]l©tÏ A§ùVußm, Rôu IÚ
NkúRLjûRj ¾olTRôLÜm @Yu LÚRôu. @Yu
“ Fu]Õ Vôu ” FuTRt\Yu. FkR ¨û]l©Ûg
ùNV-Ûm, @Õ R]Rô«àm, ©\ÚûPVRô«àm @Yu
LPÜû[úV LôiTôu. @Yu Iuû\Ùm ®VdLôu.
NkúRLeLû[j ¾ojRRtLôL Ru]X®uTm @ûPVôu.
BuTØm @Yu Bf£lT§pûX. Bu×ßYÕ Vôo?
LPÜú[! BuTm FuTùRu]? @ÕúY LPÜs. LPÜs
BuTm. ¨jVô]kRm úYiÓùU²u, Ruû] U\kÕ,
BuTUôLúY Ùs[ LPÜ[ôLúY «ÚdL úYiÓm.
Ds[Õ LPÜú[. @Yo DiûUVôL, úSWôLÜs[ôo.
@YúW @û]j§tÏm LÚ®Ùm LôWQØUôÙs[ôo; @YúW
234 c WUQ ®_Vm

BuTY¥Ü. LPXû]V LPÜ°úXúV @jVôjU£jRu
Ruû]d LûWd¡\ôu; Ru]X ®fûN Vû]jûRÙm,
×i¦V ®ûZûYÙm ®hÓ ®Ó¡\ôu. “ F]Õ
ùNVùXôuߪpûX; FpXôm CNu ùNVp ” Fu¡\ôu.
@Yú] ×i¦V Y¥Yô¡j Ruû] VûPúYôùWpXôm
Bu×\f ùNn¡\ôu. @Yú] ×i¦VeL°u BÚdûL.
BÕúY DiûU Y¯TôÓm @Ru TVàUôÏm.
BqYôß DTúRNm ùTtß aml¬
×jÕQoYûPkRôo. ùLôgN LôXj§p RUÕ úYûXûV
®ÓjÕ LjúRô-d NkVô£ (Catholic monk) A]ôo. @Yo
×XôÛiÔ RûXÙm ®hÓ®hPôo.
@±Yôû]j Ruàs @±kRe ¡ÚkRôp
Øû\Vô] ØlùTôÚÞk Rôu.
úUt¡ÚkÕ úNYp áÜmúTôúR ¡ZdùLÝkR
LôûXûVd LôÔªVp× Smªt £XÚdÏiÓ.
®úYLô]kRo £dLôúLô úUûP«²uß úYRôkR ØWNôp
ØZeLúY, DXLm R·úQfYWj ùRÝkR AjU Nd§f
ÑPÚdÏl úTôt± á±l T¦kRÕ. @úR LôXj§p
RªZLj§p AuUúSV ùYôÚûUl TôhÓ¬ûUûV, ÑjR
NUWN NuUôodLjûRd LPÜ[Ús ùTtßd L²Ùm, úRàm
TôÏm ùR®hÓm @ØR ùYs[UôL @s°j ùR°jÕf
ùNu\ SUÕ @Úh ùTÚgú_ô§d Ï«-u ùTÚûU
Buàm YPúYeLPjûRd LPkÕ ùNpXô§ÚlTúRu?
SUÕ RªZÚs IÚ BWôU-eL ®úYLô]kRo Ys[Xô¬u
@ÚhNUV ØWûN úU]ôh¥²uß ØZe¡«ÚkRôp
BlúTôÕ @ÚÞRVjûR Sm Sôh¥]o @û]YÚm
@±k§ÚlTôo. A]ôp TLYôàûPV Nd§ úYß. TLYôu
ÑjR úYRôkRf ÑPo; APô Oô] U¦ ®[dÏ; @RtÏd
¡ZdÏ, úUtÏ, ùRtÏ, YPdÏ FpXôm Iuú\. BmUûX
®[dÏ R]dÏ VôùRôÚ ®Úl× ùYßl©u±j Ruû]
®Úm© @±OÚm, AuUl T£Vô[Úm SôÞdÏSôs
úUtúL WUúQôRVm 235

AoYjÕPu YWlùTtß ®[eÏ¡u\Õ. BmUûX ®[dÏ
Du]RUô] AjU Oô]j§tÏ UûX«XdÏ; AR-u
úUtÏ BûR úSôd¡úV YÚ¡\Õ. Buß úU]ôh¥p WUQd
L§o AeLôeÏ Ds[uTo êXm TW® YÚ¡u\Õ.
HúWôlTô @ùU¬dLô®-ÚkÕ BRtÏ YÚm L¥ReL°p
UL¬μLû[l Tt±l ×LÝûWLÞm AoYUô]
úLs®LÞm @¥dL¥ Lôi¡u\]. £X çV @±Oo
BqY±ùYô°ûVd Ltßm LiÓm úLhÓm, úYhÓ
¨t¡u\]o. BYoLs FiÔm SôÞdÏ Sôs ùTÚ¡
YÚ¡\Õ. @YoLÞh £XûW UhÓm BeÏ DRôWQUôLd
ùLôsúYôm.
a¤dUu (Harry Dikman)
SÓ HúWôlTô®p Tôp¥d LPûX V¦kÕs[ (Latvia)
Xj®Vô Ï¥VW£p a¬§dUu Fu\ @uTo Ds[ôo.
[Xj®Vô 1918-m YÚPm WxVô®u A§dLjûR ÙR±d
Ï¥VWNô]Õ. BRu RûXSLo ¬Lô (Riga) ]. BYo
úVôLY¯«p U]k§Úm© aPúVôLØm Wô_úVôLØm
T«u\ôo. @Y¬Pm T«Ûm UôQYl ùT¬úVôo TXo.
1930-m YÚPm BYo TLYôû]l Tt±d úLhPÜPú]úV,
WUQdLôRp Tt±V Ü[jRWôn, úTfÑ, FÝjÕ, SûP,
¨û]l×, YôrYû]jûRÙm WUQôolTQgùNnÕ, R]Õ
Sôh¥p A«WdLQdLô] @±OÚdÏ WUQ Td§ûVl
×Lh¥ YÚ¡\ôo. RUÕ UôQYûWÙm BqYÚhT¦dúL
TVuTÓj§ YÚ¡\ôo.
"Sôu Vôo?' Fu\ TLYÕTúRNjûRj R]Õ Xj®V
ùUô¯«p ùY°«hÓs[ôo. BYo AfWUj§tÏ @¥dL¥
DÚdLUô] L¥ReLs FÝÕ¡\ôo. R]dùLÝm HVl
TôÓLû[ ùVpXôm LW®u±j ùR¬®jÕ, TLYôàûPV
@Úû[ Sô¥, @Yo Y¯«p £WjûRÙPu ùNuß
YÚ¡\ôo. WUQôfWUØm BYo L¥Rj§tÏ @u×Pu D¬V
236 c WUQ ®_Vm

T§ùXݧ YÚ¡\Õ. BYo BRtÏm £X L¥ReLs
FݧÙs[ôo. @Yt±p TLYô²Pm RUdÏs[ @uûT
Su\ôL ®[dÏ¡\ôo. “Sôu Fuß TLYôu §ÚY¥«p
YkÕ Y£lúTú]ô?” Fuß GeÏ¡\ôo.
“Sôu ©WmUfN¬Vj§p ùYt±ùT\ ®Úmסuú\u.
F]Õ UôQYûWÙm ©WmUfN¬Vj§p T«t\ úYiÓm.
¶k§Ùm A¬VØm Ltß @¬V èpLû[l T«X
®ÚlTm. TôWR¬μL°u AuUdL§ûW BkRd
ÏÚúbj§Wj§p (@Yo BÚdÏm SLWm Kuru-Zeme @Ru
ùTôÚs ÏÚ¨Xm) I°o®dL úYiÓm. BeÏs[Yo ÑjR
úYRôkRd ùLôsûLûV ®Úmסu\]o. ReLs
DTúRNjûR DiûUVôLl ©uTt\ @ÚsYpXûU
RkRÚÞm. ÏÚSôRô! ReL[¥jÕLû[ Ø¥úUt ãh¥d
ùLôs¡ú\u.. Fu UôQYÚdÏ aPúVôLm T«t±
YÚ¡ú\u. AN]m, DhVôQm, ùS[-, Tv§,
lWôQôVôUeL°p @YoLs SuÏ T«ußs[]o.
®úYLô]kRo RUÕ Wô_úVôLj§t ϱjRT¥úV
©WôQôVôUm T«t±Ùsú[u. A«àm @jûYR®NôWúU,
ú^ôam ®NôWúU F]dÏ @اàm BuTk RÚ¡\Õ.
lWwOô]m lWyU, @am lWyUôvª, RjYU³,
@VUôjUô lWyU, ú^ôam BYt±u ùTôÚs @±kúRu.
§ÚYiQôUûXdÏj çXÜPp YWØ¥Vô ®¥àm, Fu
@u×[m RUÕ TôRj§úXúV Ds[Õ. UL¬μLú[! ReLs
©\kR Sôû[ (¥NmTo UôRm 26-m úR§) BeÏf £\lTôLd
ùLôiPôP GtTôÓ ùNn¡ú\u. Uaô ×Ú`Wô] RôeLs
Fu úUp @ÚsúSôdLm ûYjRôp ùYt± ùTßúYu; Fu
L¥ReLû[l TôojÕ, FuTôp §ÚÜ[m éjR úTú\ Fuû]
CúPt±®hPÕ; TLYôú]! ReLs §ÚY¥ UX¬p
YQeÏ¡ú\u, UôV®Xe¡²ußm LhP®rjRÚsL!”
“Sôu IÚ ÕÚm×; FpXôm AiPYu ùNVp; Fu
U]jùRÝkR HVeLÞm BPoLÞm @YRôW ×Ú`Wô]
úUtúL WUúQôRVm 237

ReLs @Ú[ôp ®X¡ YÚ¡u\]. TLYôú]! "¿ UôûVd
L¥ûU«pûX; ¿ ÑLôjUô' Fuß §ÚÜ[m éjRÚ°Éo!
@ûRd LiPÜPu AjUô]kRf £-olTûPkúRu.
Buß ØRp çV lWyUNoVeLôjÕ ùU[] ®WRjÕPu
®NôW UôodLj§p §Vô] NôR]m ùNnV Dߧ
éiÓsú[u. TLYôú]! @¥úVàdÏ ©WyUNoVm
LôdÏm YûLûVd Lôh¥VÚÞm. £t±uT YôNû]ûVl
Tt\ôÕ @ûR ùYß U]UVdLúU ùVu\±Vj
ÕûQVÚÞm. BRVjûR ®[d¡VÚÞm ; DVokR
Oô]ô]kRj§p Fu YôrûY DVojRj §ÚÜ[e
áokRÚÞm. BlT¥j ReLs @uTu, @¥úVu,
a¬§dUu, (20 úXXô, CXô, ÕÏm, Xj®Vô)”
DTúRNm
BÕRôu BqÜs[uTo N¬j§Wf ÑÚdLm. BRtÏ
TLYôu @Ú°V DTúRNf ÑÚdLúU SUÕ Ï±l×:-
“BRVm AuU ¨ûXVm; @§p Sôu Fuàm ùNm
ùTôÚÞs[Õ. @LkûRVPe¡ U]fÑZt£ úVônkR
úUô]YûU§«p BRúVNu DQoYô¡ VÚs ùTô¯Yôu.
®NôWjRôp IqúYôùWiQjûRÙm "FeúL YkRôn; JÓ
ùY°úV; Sôu ¿VpX, Sôu AuUô; Sôu Sôu' Fuß
Li¥jÕ Jh¥]ôp, @ûNYt\ , @ûXYt\
BuTdLPûXVûPVXôm. Ruû]V±YúR V±Ü;
Ru]±úY @±®tLWÑ; Ru²p GRU\, úTRU\, YôRU\
¨ûXlTúR DiûU ¨ûX; BuTÅÓ.”
WKúTp aovh (Raphael Hurst)
BYo XiPu Tj§¬ûLj ùRô¯Xô°; SpX
FÝjRô[o; L®j§\ûUÙm YônkRYo. ØR-p úUao
TôTôÜP²ÚkRôo. úUao ùUú^´p TX LhÓûWLÞm
TôUôûXLÞm ùY°«h¥ÚkRôo. AjUOô]jûR
Sô¥úV Bk§Vô YkRôo. Ñt±lTôojÕ Ø¥®p Oô]
238 c WUQ ®_Vm

UûXûVd LiÓ @R]¥ ¨Z-p (TXôdùLôj§p) IÚ
£ß Ï¥XûUjÕd ùLôiÓ R²ûU Y¡j§ÚkRôo.
TLYô²Pm Ds[u× éiÓ @¥dL¥ XiP²-ÚkÕ
L¥Rm FÝÕ¡\ôo.
“Bk§Vô®p Sôu TôojR UaôàTôYoL°p RôeLs
IlTt\ R²f£\l×Pu ®[eÏ¡uÈo; RôeLs IÚYúW
Fu YQdLj§tϬVYWôÉo; ReLs ºP]ôL @¥úVû]
Gt\ÚsL. Be¡Xôk§-ÚdûL«p F]dÏj ÕûQ ׬L.
F]dÏl TX @¬V SiTÚiÓ; @YoLÞm TW
UôojRjûR SôÓúYôúW; A]ôp @YoLs Bk§Vô®tÏ
YWØ¥VôRYoLs; @YoLÞdÏ ùUnjÕûQVÚsL.”
“ ReLû[d LiP©u קV U²R]ôú]u; Fu
TRt\eLÞm, ÕÚÕÚl×LÞm UôVUônl úTô«]. Sôu
Øuú] DX¡p ©WUôRUô] Lô¬VUôL ¨û]jRùRpXôm
ç£ ùT\ôRRô«]. UaoμLú[! ReLs §ÚYÚh
ÓûQVôúXúV Ø¥®p £±Õ BuT ùUn§ú]u.
BlùTôÝÕ U]fNôkR UûPkÕsú[u. ReLs @t×R
Nk¨§«p L¯jR @t×R LôXjûR VôuU\úYu; @ÕúY
Fuû]l קV Y¯úV SPj§, IÚSôs AjUôàé§
ùTßúYu Fuàm Õ¦ÅkRÕ. RôeLs F]dÏTúR£jR
Oô] U¦Lû[l ùTÚg ùNpYUôLd LÚ§ Ds[j§p
ûYjÕ Du² YÚ¡ú\u. @ûR Vàx¥dLd áÓ UhÓm
ØVuß YÚ¡ú\u. FpXôYt±àm ReLû[ R¬£dLl
ùTt\úR ùT\tLÚm úTß; RôeLú[Vôu úR¥V
ÏÚúRYu; ReLs §ÚÜÚûY FuØu ûYjÕsú[u.
ReLs @ÚsY¥Ü Fu U]dLiûQ ®hÓ ¿eLôÕ.
TLYôú]! ReLû[ V±kúRu; ReLû[V±kRôp
Fuû]V±Vj RûPúVô? ¨uû]úV V±úYôu
Ruû]úVV±Yôu; ¨u]±úY Ru]±Ü. HVú]! Fu
YôrÜ ×§RôL Uô±VÕ. ReL°Pm ùTt\ AuU
úTôRû] Fu ×\ YôrûYÙm Uôt±VÕ. Øu]±VôR]
úUtúL WUúQôRVm 239

Bu\±¡uú\u. ÏÚ®u §ÚYÚh Nk¨§«p ¿iP
LôXªÚkRôpRôu DXL UôûVûV ùYpXXôm. ÏÚSôRô!
Be¡XôkûR ¿jÕ ¿iPLôXm ReLs §ÚY¥«p
@Uok§ÚdL Dߧ éiÓsú[u, ULoμLú[! ReLs
@àdWLjûR, ReLs §ÚYÚû[ úYi¥ ¨t¡ú\u!
@ÚsL, TLYôú]!” Fuß BqYuTo @¥dL¥ Fݧj
R]Õ SiTÚdÏm TLYôû]l Tt±f ùNôpÛ¡\ôo.
BYúW ©\Ï Tôp lWiPu (Paul Brunton) A¡ “A
Search in Secret India” Fu\ @¬Vè-p UL¬μLû[l
úTôt± Fݧ]ôo. @kèp LôhÓj ¾lúTôXl TW®
DXùLpXôm UL¬μL°u ùTÚûUûV ®[d¡VÕ. Tôp
lWiPu £X UôReLs RUÕ Uû]®ÙPu
WUQôfWUj§p BÚkRôo. IÚ Øû\ BûRl TôojRôo.
UL¬μLs ¨ûX FlT¥ Fuß úLhPôo. UL¬μLs
ã¬Vu úTôu\Yo. ã¬Vu R]Õ L§oLû[
@]ôVôNUôLl TWl© DXûLf £jR¬d¡\Õ. LPXô®
BÝjÕd LôoúUL Uôd¡ UûZ ùTô¯®d¡\Õ. FpXôm
ùNnÕm @ÕúUô]f Nôh£Vô «Úd¡\Õ. @ÕúY,
UL¬μL°u @ÚhTW¨ûX. “ UL¬μL°u @u×
Fuû]d LYokÕ ©¥jÕd ùLôi¥Úd¡\Õ. @YûWl
©¬VúY U]ªpûX” Fu\ôo Tôp. @YÚûPV BRVm
TLYôû] U\dLúY U\dLôÕ!
©bý lWwOô]kRo
BYo Ae¡úXVo; AdvúTôoh¡Wô_ýúYh (B.A.,)
TuòÛm, Xj¾u, ©ùWgÑ ØR-V HúWôl©V
ùUô¯LÞm T«u\ @±Oo; ©WúP¬d lù[fNo (Frederic
Fletcher) Fuàm éoYôfWUl ùTVÚûPVôo. Pôpv PôûVl
úTôp (Tolstoi) BYo ØR-p HúWôlTô®p SPkR ùLn^o
ULôÙjRj§p IÚ Ae¡X R[LojRWô«ÚkRôo. ùRôûX
úSôdLô¥ (telescope) ûYjÕl TôojÕ TûLYûWd ϱLôh¥f
240 c WUQ ®_Vm

ÑPf ùNnYÕ @Yo úYûX. BqúYûX«p BYÚdÏ
ATjÕdLs TX úSokRÕiÓ. IÚ Øû\ PTôùWuß ÏiÓ
ùY¥jÕ BYûW @kRWj§p ¡[l© F±kÕ ®hPÕ. IÚ
©Q¨û\ Ts[j§p TûLYàd LÚúL ®ÝkRôo. A]ôp
@YûW £úSLg ùNnÕ Rl©]ôo. RûX UûXLÞm,
ûLdÏ®VpLÞm, ØiPeLÞm, BWjRd ¡[¬Ùm,
“Fuû]úVu ùNnRôn? TÓ, TÓ ” ùYuß ÏiÓLs
úYhùP±YÕm @RòúP “HúVô RûX úTôfúN! HúVô
ùNjúRu!” Fuß úTûR UdLs @ÝÕ A«WdLQdLô]
D«¬ZdÏe ùLôÓûUÙm A«Wm L-eLjÕlTW¦«àm
TVeLWUô«ÚkR]. £X Uu]oL°u UiùY±
VLkûRdLôLl TôYm, FjRû]Ù«oLs U¥¡u\]!
@úNôLû]lúTôp SUÕ ©ùWùP¬d BdùLôÓûUd¡We¡
DX¡u UôûV YûXûV ÙR±ùV±kRôo; PôpvPôûVl
úTôXúY BYÚdÏm úT¬WdLØm ¿§ÙQoÜm ©\kR].
©\Ï DXùLeÏm Ñt±, DX¡VpùTàm èûX @àTY
Y¯L[ôp SuLôWônkÕ §úTj§tÏf ùNuß @eÏ
ùT[jR èpLû[l T«uß, ùT[jR ¾ûbÙPu ùT[jR
Uk§úWôTúRNØm ùTtß, ºPo LQeLû[f úNojÕ
LôpSûPVôL Bk§VôûYf Ñt±, 1931 GlWp UôRm
WUQôfWUm YkRôo. lWwOô]kRo R]Õ Ae¡X SiTo
WúTp aovÓPu @eúL Re¡]ôo. UL¬μL°u
ùT[jRôLôWjûRÙm, lWwOô]ô]kR ú_ô§ Nk¨§ûVÙm
LiÓ YQe¡, RoUWô_u, ØÉk§Wu, ´]u, ®SôVLu,
ÅRWôLu, TLYu, úT¬uTf ùNpYu, ØdÏQ Utú\ôu,
×i¦V ØRpYu, NôkRu, @SLu, ¨f£kRu, ײRu,
UôWû] ùYuú\ôu, ®WôLu, ØdRu, £jRu, A]kRu,
¾ojRu Fußm ùTVoLs BkRj RuUVàdúL RÏùU]l
úTôt±, UL¬μL°u §ÚY¥ ¨Z-p, SôuÏ UôReLs
RYªÚkRôo. BYo SpX ®WRºXo. 1932-Am YÚPm
BWiÓ UôReLs AfWUj§p Re¡]ôo. TLYô²Pm
úUtúL WUúQôRVm 241

DiûU @u×ûYjÕ @Yo DTúRNjûRl TÚ¡l ùTÚm
TV]ûPkRôo.
BWeá²p R]Õ Ae¡X AfWUj§²uß @¥dL¥
Nk¨Rô]j§tÏd L¥Rm Yô«XôLj R]Õ Su±
YQdLjûR V±®jÕm R]Õ SiTo TXÚdÏ TLYô²u
§q®V ÏQeLû[l Tt± ÙûWjÕm YÚ¡\ôo.
“ RôeLs FlúTôÕm Fu @u× ¨û]l©tϬÂo.
§ÚYiQôUûX«p RUR¥«p Sô²ÚdLl ùTt\
@t×RUô] LôXm Fußm U\dùLôQôÕ. ReLû[úV
§Vô²d¡ú\u; F]dÏ @Ús ׬L. AjUôàé§
ùTßRtÏ AoYØm, £WjûRÙm éiÓsú[u. ReLs
@Ús Fuû] A[ôdÏL! TLYôú], ReLû[l Tt±úV
SôúPôßm ¨û]d¡uú\u. ÕûQVÚsL! TLYôú]!
YQdLm! ReLs Nk¨§ Øu Rôs T¦¡uú\u. Fu
¨û]l©p RôeLs Ï¥ ùLôiÓsÇo. YQdLm,
YQdLm!” Fuß lWwOô]kRo @¥dL¥ DÚÏ¡u\ôo.
BqYôß WUQ NômWôwVm SPd¡\Õ.
BkR UûX®[dÏ DXL U¦®[dLôL ¨XÜm
LôXm ùSÚe¡ YÚ¡\Õ. Buß FjRû]úVô YP
SôhPôÚm HúWôl©VÚm UL¬μLû[f NWi×ÏkÕ
AjUNôk§ ùTt±Úd¡\ôoLs.
RgNm
BWôLm - úLRôWm; Rô[m - ìTLm
TpX®
RgNg RgNg RgN Øu]¥
NjÏÚ SôRú]
(RgN)
@ÖTpX®
@gNXgN ùXuú\ôo ùNgùNôXô ùXuà[m
TgNúLô Nô¾R lWmUjûRd Lôh¥û]
(RgN)
242 c WUQ ®_Vm

NWQm
@jRú] ÑjRú] VjVôjU úTôRú]
Vô]kR ¨j§Vú]!
Øj§ ùYs[ùUeÏk Rj§d LûWVtß
êi¥Óg £tÑLú]!
RjY U³ùVà UjûY RôàTY
Nôh£ùUnd Lôh£úV
£uUV Yôh£úV
(RgN)

A A A
34. úN`ôj¬ vYôªLs
§\eLs TX ùLôi¥ÚkÕk ùR¬Vd LôhPôo;
úNnúTôXj ùR°ÜûPVôo; £kûR Vt\ôo,
@±kÕTX Y±VôR îUo úTôpYôo;
AÚ«oL [û]j§²Ûm ©WUe LôiTôo;
U\kùR²à Uu²VùUu ù\iQôo; UôV
YûXLÞdÏ ùSÚlTu]ôo; U]jûR ùYu\ôo;
¨û\kRUûX ®[dùLu] ¨X® Ùsú[
¨u\¨ûX ¨u±ÓYôo ËYu ØdRo.
LôiTYÚdÏ FlT¥jRôu BkR ËYu
BqÜP--Úd¡\úRô F]j úRôußm. Ï°l×, úRônl×
FÕܪpûX; AûP DÓj§VT¥úV! DPûXÙm,
@qYôú\ L]®p DÓj§V AûP úTôuú\ R¬jÕ
DXôÜ¡u\ôo. @YûWd LôiTúR ùTÚm ×i¦V
ùU]f £Xo úR¥VûXYo. BYúW 14 - 1 - 1929 YûW
@iQôUûX UiûQl ײRgùNn ÕX®V úN`ôj¬
vYôªLs. Bm Uaôu úLô«ÛdLÚ¡p IÚ Yd¸p
ÅhÓj §iûQ«p DhLôok§ÚkRôo. §iûQ«p
@YÚdLôLúY BûX úTôhÓ DQÜ ûYj§ÚkRÕ.
@Ú¡p IÚ ùNm©p Ri½Úm ûYdLlTh¥ÚkRÕ.
BÕ @YûWúV ϱlTôL YQdLjÕPu U]ùUôu±l
TôodLúY, §iûQ«u Ï\h¥p YkÕ Ïk§ÙhLôokÕ
LiLû[ YXjÕm BPjÕm Uô± Uô± ®¯jÕ BûRúV
TjÕ ¨ª`m TôojRôo; @lTôoûYûV Nbý¾ûb
ùVuù\i¦ BÕÜm @YûWúV LiùLôhPôÕ TôojÕ,
@Yo Øuú] UiúRôV NôxPôeL SUvLôWg ùNnÕ
¨u\Õ. IqùYôÚYo U]jûRÙm TôojRUh¥p
EÓÚ® V±Ùk §\u @YÚdÏiÓ. “BjÕûQ SôhLs
×\gùNuß @ûXkRÕ úTôÕm. Ruû]jRôu CúPt±d
ùLôs[ôUp, DX¡tÏ GúRô Nô§dLl úTôYÕúTôp
@ûXkÕ ÅiUPûUÙm, @LkûRÙm, B²ùVô¯kÕ,
244 c WUQ ®_Vm

Ru]±Üm, AjU £j§Ùm YôndL ¨u]Úû[
Sô¥ú]u; @ÚQôNXô! TX Y¥ÜL°p ¿
BXeÏ¡u\ôn; FYo êXUô«àm YkÕ BqY¥ûUûV
AhùLôiÓ SPjÕ; FeLô«àm J¬Pj§p BÚj§
BRu U]jûRd LûWjÕ DuUV UôdÏ” Fuß Fi¦
ÙÚ¡ ¨u\Õ. UßØû\ vYôªLs áokÕ úSôd¡]ôo,
DRÓLs UXokR]. YiÓLs ÃeLôWm ׬kR]úYô,
@pXÕ ULW Vô¯ûNjRúRô FàmT¥Vô] ùUp-V
ÏWÛPu, “úUúX úUúX úTô]ôp úUuûUÙiÓ ”
Fuß HkRôß RPûYLs ùNôu]ôo. DPú] §¼ùWuß
@qÅh¥àh ùNuß ùTi¥o BÚdϪPj§p ÏZkûR
úTôuß Åt±ÚkRôo. ÅhÓdLôWûW, Dsú[ ùNuß
vYôª Lû[dLôQ DjRWÜ úLhPÕm, @Yo
vYôªL°Pm BûRj ùR¬®jRôo. vYôªLs
ÑjRô]kRm YWXôúU Fuß ùNôp-Ùm, Uû]Ùh×Ld
á£j §Úm© ®hPÕ. ©\Ï IÚSôs BW®p Tu²WiÓ
U¦dÏd úLô«-t LôjÕd ùLôi¥ÚdLúY, YkRôo
úN`ôj¬ vYôªLs. @YÚdLôL ùUjûR , §iÓ
FpXôm ùN[d¡VUônl úTôPlTh¥ÚkRÕ. Tôp
ûYdLlTh¥ÚkRÕ. Iuû\Ùm LY²dL®pûX.
LhûPûVd ¸úZ úTôhPôo. BÕ ùNuß YQe¡tß.
LiûQ ê¥d ùLôiúP «ÚkRôo. Uaô²u
§ÚdúLôXjûRf Ntßd LY²jÕd ùLôi¥ÚkRÕm, IÚ
B²V ÏWp úLhPÕ. BXdLQlT¥ úUôL] WôLj§p
ê L T g N N § «²uß BWiùPôÚ ÑúXôLeLû[l
Tô¥]ôo. U]UôW úR®«u Õ§ûVl ùT¬VYo
Yôd¡]ôt úLhÓj §Úm©VÕ. Buàm BfùN®L°p
@kR Buù]ô- ÑZp¡\Õ.
úN`ôj¬vYôªLs, YP AtLôÓ ´pXô, YkRYô£
RôÛLô, Yï¬p ùT[WÏj^ úLôj§WWô] @xP ^avW
lWôyUQo, úN`ôj¬ú_ôvVo ÏUôWo YWRWô_
úN`ôj¬ vYôªLs 245

ú_ôvVÚdÏm, ®jYôu LôUúLô¥ Nôv§¬Ls ÏUô¬
UWLRmUôÞdÏm L- 4970-Ñd¡X YÚPm ûR UôRm
avR Sbj§Wm RàoXd]j§p Oô]dL²VôLl ©\kRôo.
B[ûU«úXúV ùTtú\ôoLs LôXg ùNuß ®hPR]ôp,
£±V RkûR WôUvYôª ú_ôvVo ARW®p Y[okÕ
YkRôo. RkûRûVl úTôXúY ûUkRÚm YPèt
LûXL°Ûm, Ne¸Rj§Ûm £\l×tú\ôe¡]ôo. T§]ôÛ
YV§tÏs ØRuûUVô] YPèpLû[d Ltßj úRokÕ,
A¬Vj§p RôWô[UôLl úTÑm YuûUÙm TûPjRôo.
@Yo GL^kRdWô¶. Lôgº×Wm YWRWô_l ùTÚUôs
AXVj§Ûs[ Nôv§W TôP NôûX«t T¥jÕ, Lô®Vm,
SôPLm, RodLm, ÁUômû^, ú_ô§`m, úYRôkRm ØR-V
@û]jûRÙm BÚTÕ YV§t Ïsú[úV Ltß
®jYô]ô]ôo. ×WôQeL°p, ØRuûUVôL WôUôVQ,
UaôTôWReL°p @Yo ªLj úRof£ ùTt\ôo.
@ÚQôNXjûRj RôúU TPùUݧ YQe¡ YkRôo.
LôUô·VmUuÁÕ @[Yt\ @u× úUÄhPôp, BW®p
êLTgNN§ûVf ùNôp-d ùLôiúP @mUu AXVjûRf
Ñt±f Ñt± ùSÓ úSWm YQe¡ ¨£«úXúV ÅÓYkÕ
úNoYôo. T§ú]Ý YV§p @YÚdÏ YôûX Uk§Wm
DTúR£dLlThPÕ. UVô]j§p Ss°W®p R²Vô«ÚkÕ
@Yo Nd§ûV Uk§W _TjRôp DTô£jÕ YkRôo. £X
úYû[ BWÜ ØÝYÕúU @Yo _Tj§t L¯jÕ®ÓYÕ
YZdLm. _TjRôp ¾®WUô] §Vô]m ûLá¥VÕ. LW
YÚPm A¥ UôRm LûP£ ùYs°d ¡ZûUVuß,
Lôgº×Wm ¾ojúRfYW vYôª Nk¨§«p FÝkRÚ°«ÚkR
IÚ ùL[PNuVô£, @YçRo, TôXô´ vYôªL°Pm
DTúRNm ùTt\ôo. RUÕ ûYWôd¡VUô] Uk§W_Tj§u
ùTÚûUVô] Nd§ LôUô·«u R¬N]m @YÚdÏd
¡ûPjRÕ. @uß ØRp @Yo Øtßm úYù\ôÚ
U²RWô]ôo. ÅhÓ\ÜLû[ ùVpXôm U\kRôo; Ñt±j
246 c WUQ ®_Vm

§¬kÕ, TX§\Uô] Uk§W _TeLû[ GLôd ¡WjÕPu
ùNnÕ YkRôo. Ñt\jRôÚdÏ BÕ ÑûYdÏUô? @YoLs
@YûWd LiPT¥ SPjRj ùRôPe¡]ôoLs. IÚ LôtLhÓd
Lh¥]ôp ûTVu IÝe¡tÏ YÚYô ù]uß @YÚûPV
£t\lTu UQ®û]dÏ FjR²jRôo; LhÓ ®hP U]m
ThÓd ùLôsÞUô? úN`ôj¬ ÅhûPj Õ\kÕ ¡[m©
®hPôo. ùT¬V Lôgº×Wm LeûL ùLôiPôu
UiPTj§Ûs[ AgNúSVo AXVj§p IÚ UiPXm
Uk§W_Tg ùNnRôo. úLô«p A«WdLôp UiPTj§p
êußUôR LôXm DuUjRoúTô -ÚkÕ, @ÚQôNXjûR
§Vô]g ùNnRôo. ÅhúPôo @ûZjÕm ÅÓ ùNpX UßjÕ,
úNXm ´pXô LôúY¬lTôdLj§Ûs[ TkÕdLs Åh¥p
£u]ôhPe¡, §ÚlTjço ùNuß _qYôÕ UûX Y¯VôLd
LôpSûPVôn, §ÚYiQôUûXdÏ 1890 Am AiÓ
YkÕ®hPôo. @eÏm D\®]o YkÕ @ÝÕ ×WiÓm,
§PûYWôd¡VjÕPu, RUÕ RYj§úXúV CÓTh¥ÚkRôo.
@jVôjUf ÑûY £±Õ GtThPôÛm, @fÑLôWmTm £±Õ
RûXLôh¥]ôÛm, @ÕúY RûX £\kÕ Utû\V©
Uô]eLû[ ùVpXôm I¯dÏUuú\ô? @§p DߧÙPu
Eu±]ôp @RuTôp YÚkRûPLû[ ùVpXôm @ÕúY
®XdÏm.
@ußØRp ØlTjùRôuTÕ AiÓLs úN`ôj¬
vYôªLs §ÚYiQôUûX«p BX¡]ôo. ¾®WUôL
Uk§W _TjûRl éoj§ùNnÕ TjÕ AiÓL°p £j§
ùTtßj RUÕ RYNd§Vôp ©\o U]U±Rp, ãzU
§Úx¥, ©uYÚYûR Øuú] V±kÕ ùNôpXp ØR-V
At\pLs BVpTôLd ûLáPl ùTt\ôo. F²àm @Yo
©jRuúTôÛm, úNnúTôÛm T«uß, F§Ûm Tt\tß,ÑLo,
NRô£Y ©WmUm ØR-V ULôuLû[l úTôuß
¨x©WTgNWôn, ¨o®`VWôn, ûLYpVúU DPpùLôiÓ
SPkRùR] DX® YkRôo; _ô§ úTR ANôW ¨VUeLû[j
úN`ôj¬ vYôªLs 247

Õ\kÕ, ÑjR @§YoQô£WªVôn ®[e¡]ôo. §Ú
YiQôUûXdÏ 1890 Am AiÓ YkRúTôÕ @Yo
úYRm, Lô®Vm, ®VôLWQm, ú_ô§Pm, Ne¸Rm
ØR-VYt±p BûQVt\ ®jYô]ôLj §LrkRôo.
BjÕûQ úURô®Vô«ÚkÕm GÕkùR¬Vôl ©jRû]l
úTôXúY ùY°úYPm éiÓ Dsú[ RUÕ RYdL]ûX
I°W ûYjÕ YkRôo.
©jRÚP òUùW]j §¬Yôo - £ß
©sû[ùV]l ùTiÓLú[ô Óû\Yôo
£j§L °ÚkÕmùY°d LôhPôo - DPt
£kûRÙP ù]q®û]Ù Uôt\ôo
@jRû]Ù Øs[±kÕ ùR°Yôo - F²p
Vô¬PØk Rk§\ûU ÙûWVôo
Fj§ûNÙ ùUlT¥Ù ªÚlTôo - ØjR
ùWe¡ÚkÕk RmØú[Rôe L°lTôo!
§ÚYiQôUûX SLWj§p ULôUô¬ TW® Eo Lô-
ùNnVlThÓ, IÚYÚm Dsú[ YWdáPô ùR] NodLôo
@Øp SPkRÕ. úN`ôj¬ UhÓm R²úV DXôYúY,
@YûWf £û\«hP]o. IÚ UôRm A]kRUôLf
£û\«p úYtßûUVt ±ÚkR BmULôû] @±kÕ,
@WNôeLjRôúW ©u ®ÓjR]o.
Oô²V±Yôu Oô²«u ùTÚûUûV; úN`ôj¬
vYôªLs קRôL YkR RYWô_û]d LiPÜPú]úV
@YÚûPV ¾®W TdÏY¨ûXûV ÙQokRôo,
HkûRVûPjRYu, @LjûR ùYu\Yu, Di
ØLlThPYu, DXlTß NUô§«u, @¬V ùT¬V AjU
Oô² Fuß LiÓ RUÕ Oô] NúaôRWàdÏj RmUôp
Ø¥kR ÜR® ׬kRôo; £\ôoLs @YoÁÕ LpÛm, JÓm
F±VôRT¥ TôÕLôjRôo. @lúTôÕ úN`ôj¬
vYôªLÞdÏ ÑUôo BÚTjúRÝ YVÕ. ©WômUQ
ÑYôªLû[®P @Yo IuTÕ AiÓLs YV§p
êjRYo. 1899 - 1900 Ai¥p TY[dÏuß ùNuß
248 c WUQ ®_Vm

vYôªLû[l TôojRôo. UûXdÏûL«p Y£dÏmúTôÕ
@¥dL¥ ùNuß AeúLúV DQÜe ùLôi¥Úd¡\ôo.
úN`ôj¬ vYôªLs UL¬μL°u RYj§\àdÏ
FjÕûQ U§l× ûYjRôùWuTÕ @¥«t LôÔm
NmTYjRôp ùR¬VYÚm. @u×m Su±Ùm ªÏkÕ RUdÏ
DQY°jRYoLÞdÏ Oô]®¯ûVj §\dLÜm @Yo
ØVu\ôo. 1908-09 Bp Ñl©WU¦V ØR-Vôo FuTYo
NôÕdLÞdÏ DQÜj ùRôiÓ ×¬YúR £\kR @\ùU]f
ùNnÕ YkRôo. ©WôUQ vYôªdÏm ºPoLÞdÏm §]m
©ûb ùNn®jÕ YkRôo. LôÔmúTôùRpXôm úN`ôj¬
vYôªLû[ DTN¬jÕ YkRôo. úN`ôj¬ vYôªLs
FlT¥úVàm ØR-VôûW DXLlTt±²uß ¿d¡d
LPÜsTôp §ÚlT úYiÓùUu ù\i¦]ôo. 1910 Am
AiÓ ©WôUQ ÑYôªLs UôUWd ÏûL« -ÚdûL«p,
úN`ôj¬ @eúL ùNu\ôo. @lúTôÕ ØR-VôÚm
BÚkRôo. úN`ôj¬, ØR-VôûW úSôd¡, “Fu Rm©
(UL¬μ)dÏ 10,000 ìTôn NmT[m; F]dÏ 1,000
ìTôn, ¿úVu 100 ìTôVôYÕ ùT\dáPôÕ?” Fu\ôo.
NmT[m Fu\ôp AjUf ùNpYm. @úR NUVm
ØR-VôÚm ®VôwVj§p êr¡«ÚkRôo. “ F]dÏ
úSWªpûX, Nôª; ®VôwVj ùRôpûXLû[d LY²dL
úYi¥«Úd¡\úR! ” Fu\ôo. úN`ôj¬ @YûW
Yt×ßj§, DQof£ YÚmT¥ úT£, “AjU ®jûR
ªL ÑXTm; AjUôûY @±VôRYu ©WmUaj§
׬kR TôYjûR VûPYôu ” Fuß B¥jÕd á\úY,
ØR-Vôo TVkÕ ©WôUQ vYôªL°m ùNôu]ôo,
@YÚm “ Am; Rôu ©WmUùUuß @±VôRYu
©WmUaj§ ùNnRRtÏ NUô]Uô]Yú] ” ùVu\ôo.
úN`ôj¬ vYôªLs BlT¥ £úXûPVôLúY úTÑYÕ
YZdLm; UL¬μL°u RYU¶ûUûV @Yo 10 , 000
ìTôn NmT[j§tÏ U§jRÕ CiÓ LY²dLjRdLÕ.
úN`ôj¬ vYôªLs 249

úN`ôj¬dÏ _]dáhPm ©¥lT§pûX. A]ôp
UL¬μL°Pm @u× ûYjRYoLû[d LiPôp @YoLs
U]jûR @±kÕ úLhPRtÏ ®ûP TLoYôo. @¥dL¥
WUQ UL¬μLû[lTt± ®]ÜYôo. Sôm Øuú]
ùNôu] XzªVmUôs UL¬μLÞdÏ @u]U°jÕj
§Úm×ûL«p “WUQvYôªdÏf NôlTôPôn®hPRô?”
Fuß ®Nô¬lTôo. @k§l ùTôÝRô«ÚkRôp ÅÓUhÓm
ÕûQ YÚYôo. FYÚdÏm @Yo DTúRNg ùNnYûR
®Úm×YúR «pûXùV²àm, WUQ TdRoLÞdÏ UhÓm
úYi¥VûRf ùNôpYôo. IÚSôs XzªVmUô°u
úYiÓúLôhT¥ úYRôkR UaôYôd¡VeLû[l Tt±
@¬V úUtúLôsLÞPu ÑUôo SôuÏ U¦ úSWm
®¬ÜûW ùNnRôo. Utù\ôÚSôs ÅhÓs YkÕ, @kR
@mUôû[, “ éû_ ùNnYÕ FûR? ” Fuß úLhPôo;
“vYôª, DeLs TPjûRÙm WUQvYôª TPjûRÙúU”
Fu\ôs. “Gu §Vô]m TZLdáPôÕ?” Fu\ôo úN`ôj¬.
“vYôª, §Vô]m ùNnYÕ FlT¥? ” Fu\ôs. DPú]
úSWôLd LôûX U¥jÕ DhLôokÕ NUô§«XôrkÕ ©\Ï
“FfNmUô, TôojRôVô ” Fuß ùNôu]ôo.
úN`ôj¬ Uk§W_Tj§p £j§ùTtß, RUÕ BxP
úRYûRVô] LôUô·«u R¬N]e LiPYo. RmªPm
YÚTY¬u T¬TdÏYj§túLt\ Uk§WjûR ÙTúR£lTôo;
A]ôp WUQ UL¬μL°Pm Ttßs[ YûW @Y¬PúU
çi¥ Vàl© BÚYÚdÏm úYtßûU ùVôuß
ªpûXùV]d LôhÓYôo. IÚSôs §Úfѯ«²uß YkR
XzªVmUôs Fuàm UôÕ UL¬μLû[ IÚYôWm
úN®jRôs. YôW Ø¥®p “Buàm úN`ôj¬ vYôªLû[d
LôQd ùLôÓjÕ ûYdL®pûXúV ” Fuß Ge¡
UûX«-ÚkÕ §Úm×múTôÕ úN`ôj¬ ùRuThPôo.
DPú] XzªVmUô°u U]jûRV±kÕ, “BeúLùVu\ô
ùXu], @eúLùVu\ôùXu]? ” Fuß ùNôp-
250 c WUQ ®_Vm

BÚYÚm NUm FuTûR ùY°«hPôo. úN`ôj¬ûV
EùWpXôm @ûXkÕ LiÓ©¥jÕ DQÜ ùLôÓlTôo
@uTo. @lT¥«ÚkÕm @Yo £±Õ DiÓ, Á§ûV
Yô¬«û\jÕ ®ÓYôo. A]ôp UL¬μL°u @uTo
©ûb ùTtß DiÓ Y£dÏm êX UiPTj§tÏ YkÕ
IÚSôs Nôl©ÓmúTôÕ TôojÕ, ªLÜm ¨Rô]UôL
LY]UôLf ÑûYjúR DiPôo. 1914 Am Ai¥p IÚ
UôRm úNokRôtúTôp ®ìTôûb ÏûLdÏ YkÕ
ùLôi¥ÚkRôo. IÚSôs Nôl©ÓmúTôÕ @u]jûR
Yô¬«û\jÕ ®hPôo. Rôm F±kRÕ ¨VôVùUuß £WôjR
Uk§WeL°²uß úUtúLôs Lôh¥]ôo. “IÚYu R]dÏ
ûYjR DQÜ ØÝYûRÙm DiQdáPôÕ; Ñt±Ûm
T£ÙPu TX _kÕdLÞm, éReLÞm, ©NôNeLÞm,
VboLÞm, WôbNoLÞm, FeϪÚd¡\ôoLs;
@YoLÞdÏm £±Õ úTôPúYiÓm” Fu\ôo. IÚSôs
úNôUÑkRWvYôª FuTYo WUQôfWUj§²uß
LmTj§û[V]ôo úLô«-p YkÕ Lôj§ÚkRôo; úN`ôj¬
YkRÕm, @YÚûPV U]jûR V±kÕ, “ úTô úTô,
WUQvYôª«Pm DPú] úTô” Fuß çi¥VàlTúY,
@Yo BWÜ IÚ U¦dÏ ÁiÓm WUQvYôª«Pm YkÕ
úNokRôo. IÚSôs IÚ WUQ TdRo éWQô§ûV ªRªg£l
×£jÕ, UVdùLÓjÕj §iPô¥ úN`ôj¬«u Lô-p
®ÝkRôo. DPú] SPkRûR @±kÕ, “BkR UÚjûRf
Nôl©PôúR ùVuß Sôu Øu]úUúV ùNôp-Ùm
@ûR Buàm ®PôUt ùNn¡\ôn” Fuß Li¥jRôo.
@Yo Øuú] ùVôÚúTôÕm ùNôpX®pûX; WUQ
UL¬μLú[ ùNôp-«Úd¡\ôo. AR-u UL¬μLs
ùNôu]ûRj Rôm @±kÕ, @Yo ùNôu]ôùXu], Rôm
ùNôu]ôùXu] Fuàm @úTRTôYUôm @¬V ÏQm
úN`ôj¬ vYôªL°Pm FYÚe LiÓ ùUfNd á¥VÕ.
TdÏYUûPkRYodÏ AjUôùYôuù\²p AjUÜ\Üm
úN`ôj¬ vYôªLs 251

Iuú\. @qÜ\YôúXúV IÚYo U]jûR Utù\ôÚ Oô²
V±¡\ôu.
“HVl TPô@ RLjR ÕQoYôû]j
ùRnYjúRô ùPôlTd ùLô[p.”
Utú\ô WuTo úN`ôj¬Vôo Øu²uß UL¬μLû[d
LôQ úYiÓùUuß U]j§ ùXiÔûL«p,
“U L ¬ μ L s R ¬ N ] m T W U T ô Y ] m ” Fuß
ùNôu]ôWôm.
1908-Am YÚPm úN`ôj¬ vYôªLs UôUWjÕd
ÏûLdÏ YkÕ UL¬μLû[ Dtß úSôd¡, “BÕ Fu]
¨û]d¡\úRô ùR¬V®pûX ” Fu\ôo. UL¬μLs
UÜ]Uô«ÚkRôo.
ú N ` ô j ¬ :- @ÚQôNúXfYWû] YQe¡]ôp
@Yu Ød§ ùLôÓlTôu.
UL¬μ:- YQeÏúYôu Vôo? YQeLlTÓúYôu
Vôo?
úN`ôj¬, “ @ÕRôú] ùR¬V®pûX ” Fuß
B¥«¥ùV] DWdLf £¬jRôo. UL¬μLs IÚU¦ úSWm
@jûYRjûRÙm AjûUd¡VjûRÙe ϱjÕf
ùNôu]ôo. úN`ôj¬Vôo Ø¥ÜUhÓe úLhÓ FÝkÕ
¨uß, “Sôu ùNôpX Ø¥VôÕ, @ùRpXôm F]dÏj
ùR¬VôÕ. @R]ôp Sôu Y¯TÓ¡ú\u!” Fuß ùNôp-
@ÚQôNXjûR úSôd¡ NôxPôeLUôL T§û]kÕ ¨ª`m
®ÝkÕ ®ÝkÕ SUvL¬jÕf ùNuß ®hPôo.
A]ôp úN`ôj¬ vYôªLÞdÏ @jûYRj§p SpX
©Wwû_ ÙiÓ; IÚSôs XzªVmUôÞdÏ TLYj¸ûR
ùNôp-d ùLôi¥ÚkR IÚ Ti¥Ro, @eÏ YkR
úN`ôj¬ûVj RUÕ ®jVôLoYjRôp “BYûWl Tôo; GÝ
_uUm ùNu\ôÛm Oô]m YWôÕ” Fuß B¥jÕûWjRôo.
úN`ôj¬ ùTôßûUÙPu BûR ùN®«t ùLôiÓ,
“ Nôl©ÓmúTôÕ FYu @ûR Ú£ Tôod¡\ôu
252 c WUQ ®_Vm

Fu\±kRôp @Yû] (lWyUjûR) V±VXôm” Fuß
ùNôp-l úTô]ôo. IÚSôs úN`ôj¬ FûRúVô
ùYôuû\l TôojÕd ùLôi¥ÚkRôo. @e¡ÚkR JWuTo,
“FûRl Tôod¡ÈoLs?” Fuß úLhPôo. “BûRjRôu” Fuß
IÚ FÚûUd LPôûYd Lôh¥]ôo. @kR @uTo “Nôª
FÚûUd LPôûYVô TôodÏÕ” Fu\ôo. úN`ôj¬ “@Õ
Fu] ùNôp ” Fu\ôo; @uTo “ FÚûU ” Fu\ôo.
úN`ôj¬Vôo “FÚûUVô, FÚûUVô, FÚûU! lWyUm
Fuß ùNôp ” Fuß ùNôp-f ùNu\ôo. IÚØû\
“§ÚYiQôUûX«p êuß -eLeLs BÚd¡u\].
Iuß ú_ô§o-eLm ; Utù\ôuß WUQvYôª ;
Utù\ôuß úN`ôj¬ ” Fuß ùNôu]ôo. 2-5-1920p
SúPN ØR-Vôo FuTYo DTúRNm ùTßYRtLôL Utù\ôÚ
SiTÚPu @YûWj úR¥j ùRôPokR]o. úN`ôj¬
vYôªLs ØR-Vôo U]jûR V±kRôo. ÏZkûR úTôX
“F]dÏ Fu] RÚYôn ” Fu\ôo. ØR-Vôo ØR-p
TXôlTZm ùLôÓjRôo; ©\Ï UômTZm úYiÓùUu\ôo;
@ÕÜm ùLôÓdLlThPÕ. ÑtߪÚlTYodÏd ùLôÓjÕj
RôØm DiÓ ùNpÛm úTôÕ, Ri½o úYiÓùUu\ôo;
áPYkR SiTo Ri½ÚdÏf ùNu\ôo. TLp T§ú]ôÚ
U¦, ØR-Vôo R²úV «ÚdûL«p @YÚûPV
Oô]RôLjûR Ùs[±kÕ, “HûVúVô ÏZkRôn! Gu
U]jûRl ×iTÓj§d LYûXlTÓ¡\ôn? Oô]m
Oô]ùUu\ô ùXu]? FûY FûY @¨jV
Uô]ûYúVô, @Ytû\ ùVpXôm ×j§Vôp ¿d¡V
Lôp FÕ¿dL Ø¥VôUp ªgÑ¡\úRô @ÕRôu
Oô]m. @ÕRôu ùRnYm ; FpXôm @ÕRôu .
UûX«úX úTô]ôpRôu Oô]m YÚm. ÏûL«úX
úTô]ôpRôu Oô]m YÚm Fuß, @eϪeÏm
@ûXYÕ ûTj§VkRôu. TVlTPôúR úTô ” Fuß
ùNôp-f ùNu\ôo.
úN`ôj¬ vYôªLs 253

úN`ôj¬ vYôªLs 14 - 11 - 1929 Bp ULôNUô§
VûPkRôo. @uß Sôt±ûN«-ÚkÕm §Ws§W[ôL
@uTo YkÕ @YÚûPV NUô§ûVj R¬£jR]o.
UL¬μLÞm IÚU¦ úSWm BÚkÕ NUô§ ûYTYjûR
LY²jRôo. AjU£jRoLs TWvTWm FlT¥ @±kÕ
@u× úTÔ¡\ôoLù[uTÕ úN`ôj¬ vYôªL°u
DRôWQjRôp ®[eÏ¡u\Õ.
úVôL NômWôwV LôiPm Øt±tß.

A A A
5. WUQôfWUd LôiPm
Ds[ùTôÚ Þs[T¥ Ùs[R² Ûs[®Pm
DsÞ\® ùXôuß TPúY,
DiûUV± ®uTùYô° ùVôÚúLô¥ TLùXu]
ùYô°ÅÑ RqùYô°ùVXôm

ùRs[± Y°jRÏÚ £uUVô ]kRú]
¾TY¯ TôÓ]dúL
úRÑùTß úUô]j§ úXLôkR ¨ûXRkR
úR£L £LôWkRúU!

@s°d LXkùRuû] Vu©t LûWjRTW
UôLôN Uô]®¬úY!
@LUôûV Vk§Wf ÑZ-²u \¥Vû]
VLt±V RVôêoj§úV!

Õs°d ϧjÕj ÕVoùNn RPeLôR
ÕxPU] ûRfùNt\û]
ÑjRT¬ éWQ ÑLô¾R úUÑVg
ú_ô§UV Uô]TWúU .
35. RôVu×
“ùLôÓjúRú] ùVuû]d ùLôÓjRÜP ²uT
UÓjúRú] ¿Ó YôrkúR - VÓjúRú]
ùTtú\ú] ùTtßl ©ûZjúRú] NuUYpX
®tú\ú] úVûZV¥ úVu.”
TLYôu ûNRuVo RUÕ A®«àm @u× ûYjR
Rôn N£úR®ûVÙm, Sp-[ Uû]® ®xÔl
©¬ûVûVÙm ®ÓjÕ BW®p ÅhûP ®hPLuß
úLNYTôW§«Pm ùNuß, Õ\Ü éiÓ, ¡ÚxQ ®WLj§p
RmûU U\kÕ, ©ÚkRôY]jûR úSôd¡]ôo; BûRdúLhP
RôVôo A\ôj ÕV¬p ArkRôs. A]ôp ûNRuVo RUÕ
Rô«u U]jûRl T¬TdÏYl TÓj§d LiQuTôp TXUôL
BÝjÕ ¨ßjRúY U]e ùLôiPôo. LiQ²u LôR-p
RmûU U\kÕ RhÓj RÓUô± ®ÝkùRÝkÕ ©ÚkRôY]m
ùNpÛm ûNRuVûW £xVoLs BÕRôu ©ÚkRôY]m Fuß
GUôt±, Nôk§éÚdÏd ùLôiÓ YkR]o; “vYôª, RôeLs
BÚdϪPùUpXôm ©ÚkRôY]Uuú\ô?” Fuß @RtÏ
NUôRô]g ùNôu]ôoLs. ûNRuVo YkR ùNn§ DPú]
RôVôÚdÏ @±®dLlThPÕ. RôVôûWl TpXd¡p
@ûZjÕYWf ùNôp- ûNRuVÚm DjRW®hPôo.
A«WdLQdLô] @uToLs ×ûPãrkÕ UXoç®
a¬SôUg ùNnV, @YoLÞd¡ûPúV LmÀWUôL DRV
ã¬Vû]l úTôuß, A«Wm ªu]pLû[úV §Wh¥ ÙÚf
ùNnVlThPÕ úTôuß ª°Úm Ru ûUkRû]d LiPÕm,
N£úR®«u UPûUj ÕVo T\kÕúTô«tß. ûNRuVo
J¥YkÕ @u×Pu RôûVl T¦kRôo. “@mUô, Vôu
GúRàm ©ûZ ùNnúRú]ô! Du U]lT¥úV BlúTôÕm
SPdL £jRUô«Úd¡ú\u” Fu\ôo. N£úR®«u U]m
ûNRuVûWd LiP Uôj§Wj§p DÚ¡VÕ. “Fu D«o
úTô]ôÛm D]Õ AjU Øuú]t\jûRj RÓdL
256 c WUQ ®_Vm

UôhúPu”; “Fu ûUkRu Fuû] Smס\ôu; @Y]Õ
Td§Y¯«p Sôu Ïßd¡PUôhúPu FuTÕ Dߧ” Fuß
ùNôu]ôs. “@uû] F]dÏ Fe¡ÚdL DjRW®Ó¡\ôs”
Fu\ôo ûNRuVo. N£úR® “_LkSôRúU RdL BPm ”
Fu\ôs. ûNRuVo “@uû]«u £jRúU ùRnY ùS±;
@Y°Pm DXLm TôPe LtL úYiÓm” Fuß ùNôp-j
Rô«u DjRWÜlT¥ _LkSôRjûRúV RUÕ Dû\®PUôLd
ùLôiPôo. BlT¥j Õ\Ü éiPôÛm ùT¬úVôoLs RôûVl
úTôt±Ùs[]o. A]ôp UL¬μLû[l úTôuß
T¥lT¥VôLj RôûVl TdÏYlTÓj§ BVpTô] Õ\Y\j§
ÛnjÕ CúPt±VYoLs DX¡p ªL @¬VúW. ©WyU
¨oYôQUûPkR ùT¬úVôoLs Tô-p ùYiùQn
ªRlTÕúTôXúY D\®]¬ûPÙm D\Ü LXYô§ÚlTo.
@YoLÞdÏ DXÏ úY\pX; Ru²uúYù\ôÚ
ùTôÚ°pûX; @û]YÚm RuUVúU. ¿¬p RôUûWÙm,
úNt±p Áàm, LP-t TPÏm úTôX @YoLs Fq®Rl
Ttߪu±, DX¡Ûm NgN¬lTo; @YoLÞdÏf ùNnV
úYi¥V Lô¬Vm BeùLôuߪpûX. Lô¬Vm ùNn«àm
ùNnVôûUdÏf NUúU. WôU¡ÚxQ TWUamNo RUÕ
Uû]®VÚ¡p Y£jRúTôÕm RôVô] Nd§ÙPu Y£jRÕ
úTôXúYÙQokRôo. @Yo DXÏ ãZ Y£jÕm, DXÏ
@YÚs Y£dL®pûX. RUÕ RôÙm Rm©Ùm DPàû\Vl
ùTtßm, TLYôu U]j§p Rôn, Rm©, Ñt\m, SiTo, TûLYo
Fu\ DQoÜ £±Õ ØiúPô! DX¡tÏ BqY¬V Tt\t\
Yôr®u TiûT TLYôu RUÕ DRôWQjRôúXúV Lôh¥]ôo.
TôùWpXôg ãrk§¥àm Tt\tß Yôrk§ÓYo
VôùWpXô ùUu\±kúRô WôeÏ.

Rm© YÚRp
1899#Am AiÓ ¥NmTo UôRm R]Õ @uû]ÙPu
c TLYôû]j R¬£jÕj §Úm©V SôLNôª 1900-Am
RôVu× 257

YÚPm LôXL§ VûPkRôu. @ZLmûU FùRRuÁÕ
@©Uô]eùLôiÓ Buàm DXL Yôr®p Ih¥d
ùLôi¥ÚkRôú[ô @RùRpXôm YWYW D§okÕ DX¡u
@¨j§VlTôûZ ®[d¡VÕ. 1902 #Am AiÓ SôL
ÑkRWm (@lùTôÝÕ @YÚdÏ ÑUôo 16 YVÕ) R]Õ
@iQû]l TôodL AYÛPu §ÚYiQôUûXdÏ
YkRôu. @iQp NjÏÚ vYôª ÏûL«p Buàm Yôn
§\YôÕ NUô§«p Ark§Úd¡\ôo. @iQ-u
ÅWûYWôd¡VjûRÙm DPX±Vôj RYjûRÙm Dtß
úSôd¡j Rm©«u B[¡V U]m Li½ÚÏjRÕ. @kRd
Lôh£ûV, TWRu WôUû]d Lôh¥p UWܬÙPu LiÓ
DÚ¡V Lôh£dúL Il©hÓQW úYiÓm. AûP«u±,
@V-u±, @ÚgÑûY«u± BkR UûX«p
Ru]kR²úV BÚdÏm @iQû]d LiÓ U]m
ùTô\ôRY]ô¡, @iQu ×û]kR úYPjûRd LiÓ,
“@VôÜ«oj RÝL½ WÚ® Uôo©ûP
ÙVôÜ\j §ÚÜ[ ØÚLl ×p-]ôu.”
vYôªLs ×u]ûLÙPu @ûU§VôLúY «ÚkRôo.
@YÚdÏj Ruû]j R®W @iQu, Rm©, Rôn,
RLlTu FuTúRÕ? Rôu vYôªLÞPu BÚkÕ
T¦®ûP ùNnVXôm Fu\ úSôdLjÕPu DjRWÜ
úLhPôu. @RtÏm @iQp @ûNV®pûX.
@ZLmûU YÚRp
@ZLmUôÞm D\®]Úm @¥dL¥ vYôªLû[
YkÕ TôojÕf ùNpYÕiÓ. @mUôs Lô£dÏl
úTôÏmúTôÕ IÚØû\ YkÕ TôojRôs; BkRj RY
¨§ûVd LiP ©\Ï Lô£ ùNpYÕ Åi FuTûR V±Vôs!
BkR BUV ú_ô§«²uß TôÙm ©WyUôLôW LeûLûV
ÙQWôs! BfùNpYjûR Âu\YÞdÏ úYù\u] RYm
úYiÓm!
258 c WUQ ®_Vm

“ÅW ULû]úV Âuù\ÓjR ùUp-VhÏ
úYßRY úUú]ô ®[m×.”
F²àm, Buàm vYôªLû[j R]Õ úYeLPWôUú]
Fuß Fi¦«ÚkRôs. 1914 #Am AiÓ §ÚlT§
úYeLPWUQvYôªûVj R¬£jÕj §Úm×múTôÕ
§ÚYiQôUûX«p Åt±ÚdÏm úYeLPWUQ
vYôªûVl TôodLl ©sû[l TôNjÕPu YkRôs.
@lúTôÕ ùLô¥V LônfNp RôdL @uû] YÚk§]ôs.
UaôúVô¡Vô] ULu BlúTôÕ Fu] ùNnRôo?
@uû]ûVl T¬úYôÓ úT¦ IÚ DjRU ûUkRu
RôûV FlT¥l úTÔYôù]uTûR DX¡tÏd Lôh¥]ôo.
£¡fûN ùNnÕm, ÑWm Øt±d LYûXd¡PUô]Õ.
DXúLôo ûTj§Ve ùLôiPûXÙm ûYj§VØm úYiÓ
UhÓm TôojRôn ®hPÕ. úSôúVô ªÏkRÕ. DPú]
TYl©¦ûVj ¾odÏm @¡X ûYj§VSôR]ô]
@ÚQôNXû]úV R]Vu ÕûQ úYi¥]ôo. SôuÏ
@¬V ùYiTôdLû[ VÚ° “ @ÚQôNXô! Fu
@uû]ûVd LôdL Du²àm VôúW” Fuß DÚ¡]ôo.
@qùYiTôdLs @¥«p YÚm ùTôuYôdÏLú[!
1. @ûXVô YÚ©\® VjRû]Ù Uôt\
UûXVô ùVÝkR UÚkúR – RûXYô¨u
\ôsL§Vôn YôÝùUu \ônRôT Uôt±úV
VôsYÕÜ ØuLPú] Vôm.
2. LôXLôXôÜu LUX TRgNôokR
TôX ù]û]Âu\ôs TôXkRd – LôXu\ôu
YôWô YûLÙuLôp Yô¬NúU LôhÓYô
VôWô«t LôXàúU Vôo?
3. Oô]ôe¡ VôúVôeÏ SpXÚQ úYôeLúX!
Oô]ôe¡ VôXuû] SpÛPûX – Oô]ôeL
UôLfùNn ÕuTRj§ ûXd¡VUôd ¡dùLôsYôn
NôLj¾ êhÓYúRu Nôtß.
RôVu× 259

4. UôVô UVdLUûR Uôt\ÚQ UôUûXùVu
\ôVôo UVdLLt\j RôURúUu – \ôVô¡j
Ruû]VûPk Rôo®û]«u \ôdLßjRôs YôÚX¡
Ûuû]VXô ÛiúPô ÜûW!
@ZLmûUdÏ @ÚQôNXu DPp SXÁkRôu. @mûUVôÚm
DPú] Uô]ôUÕûWdÏf ùNu\ôo. BqùYiTô®úXúV
@uû]Vô¬u YÚeLôX YôrÜm ùTô§kÕs[Õ;
“Fu]uû]ûV D]Õ Oô]dL]Xôp Oô]ôe¡VôLf
ùNnÕ Du TRj§úXúV Hd¡Vl TÓj§d ùLôs. NôLj¾
êhÓYúRu?” Fuàm YôdúL ©u× T-jRÕ.
Oô]ULú] L§
Uô]ôUÕûW«p ÏÓmT¨ûX YWYW U]jûRj
ÕVùWuàm ¾« ÛÚd¡j Õ\ùYuàm Uôtú\t±VÕ.
R]dÏd LôlTô«ÚkR ùSpûXVlûTVo ùT¬V
ÏÓmTjûR®hÓf £YTRUûPkRôo.
SôLÑkRWj§u Uû]®Ùm IÚ AiULûY ®hÓ
DX¡²uß ®ûPùTtßd ùLôiPôs. @ZLmUôÞdÏ
úYß L§«pûX; Ru Oô] ULú] L§ùV]j úRôu±VÕ.
ÏÓmTj§p BÚdL U]Utß Õ\®Vô] ûUkRu
Nk¨§«-ÚdL U]Üߧ éiÓ, @ZLmûU 1915 Am
AiÓ §ÚYiQôUûXdúL YkÕ úNokRôs. ØR-p
XzªVmUôs Åh¥p Re¡l ©\Ï UL¬μLÞPu
A£WUj§úXúV Y£dL ØVu\ôs. ØR-p BRtÏf £±Õ
F§ol× BÚkRÕ. D\®]o ùSÚe¡]ôp vYôªLs
IÚúYû[ BPùWuß úYù\eúLàm ùNuß®ÓYôúWô
Fuß £Xo @g£]o. BlúTôÕ FkR D\®]Úm @p-
úTôuß ªRdLXôúU ùVô¯V Dl×l úTôuß LûWV
Ø¥VôÕ FuTûR @Yo @±k§Xo. YVÕ ùNu\ RôûVd
LôdL úYi¥VÕ Õ\®dÏm LP]ôÏm. úUÛm DX¡tÏ
Y¯LôhP FÝkR ùT¬úVôoLs RUÕ DRôWQjRôp
260 c WUQ ®_Vm

@uû]ûVl úTÔYùRlT¥ ùVußm DRôWQjRôp
LôhP úYiÓUuú\ô! Uû]®ÙPu ¨xLômV D\ÜéiÓ
Y£dLXôm FuTûR WôU¡ÚxQ TWUamNo Lôh¥]ôo.
Rôn, Rm©úVôÓ FlT¥ U]jÕ\ÜPu YôZXôm FuTûR
UL¬μLs Buß Lôh¥]ôo. ùUpX ùUpX, @ZLmûU
®ìTôb ÏûLûVj Ru BÚl©PUôd¡d ùLôiPôs.
@mûUVô¬u @¬V ÏQeLÞm, ùTÚkRuûUÙm, çV
YôrÜm, B²V ùUô¯LÞm, Ñt±Û ªÚkRYûW
U¡rÜßj§]. AfWUj§tÏ YkR TdRoLû[ ØL UXokÕ
@mûU @ßÑûY ®ÚkRôp DTN¬lTôs; B[ûU ØRúX
®Úkçh¥f ùN¯jR ùNeûLVuú\ô @mûUVôWÕ ûL!
B²V úYRôkRl TôPpL[ôp AfWUd Lôtû\l
ײRlTÓjÕYôs. @mûUVôo @uß êh¥V @Ól×
Buàm WUQôfWUj§p úYRúYs®j ¾lúTôp
Y[okÕ ûYfYôSW VwOm ùNnÕ YÚ¡\Õ.
UL¬μLs FlTtßUt\ Õ\®ùV²àm @YÚûPV
AfWUjûR úSôd¡]ôp, Tt\t\ ¡ÚavRôfWU
UôLúYÙs[Õ. BkR ¡ÚavRôfWUm R]dÏ ùY°úV
SPd¡\úRùVô¯V, @eÏs[ FYÚs[jÕm BpûX.
£X SôhLÞdÏl ©u]o SôLÑkRWØm AfWU§t
úNokÕ, Õ\Y\m éiÓ ¨WgN]ô]kRvYôª ùVuàm
¾bôSôUm éiPôu. AfWUjûRl ùTôßlTôLd
LhÓfùNhPôL, YkRûR ¨Wl©, BYúW NoYô§Lô¬VôLj
§\ûUÙPu ¨oY¡jÕ YkRôo. UL¬μLs SôsúRôßm
áhPeáhPUôL YÚm @uToLÞdÏf ùNnÙm
DTúRNlWYôLm ùN® Y¯úV TônkÕ U]jûRl ײRg
ùNnÕ TdÏYl TÓjRúY, @ZLmûUVôÚm Õ\ÜéiÓ
Lô®ÙÓjR]o. Øuú] TY[d Ïu±p TôNYu×Pu
©sû[ûV Åh¥tÏYW Yt×ßj§V @uû]dÏm, Buß
Õ\Y\m éiÓ, úRL YôNû]Lû[ ùVô¯jÕ, AfWUj§p
@u×Pu Ru]XUt\ T¦ùNnÕ Bu×t±ÚdÏm
RôVu× 261

@uû]dÏm FqY[Ü çWm! AiPYu £jRm
TôNYuûTl T¥úVt±l T§Vu©tÏ DVoj§VÕ.
L°m×ùLôs ùNmûUd L]LUVUôdÏm
FÝgÑPo Oô]j §Vp×.

@uû]«u Bߧ SôhLs
Bߧ êu\ôiÓL°p DPp @¥dL¥ úSôÙ±àm,
@ZLmûUVôo U]úSôVtß U¡rÜPú] «ÚkRôo.
UL¬μLs RUÕPp úSôûVf Ntße LÚÕY§pûX. ©\o
úSôûVj Rôm DQokÕ, BWe¡d LY²lTÕ YZdLm.
@ÕúTôXúY Rôn úSôÙt\úTôÕm LY²jÕ YkRôo.
B[ûU«p Rôn ULû]l TôÕLôd¡\ôs! Rô«u
ØÕûU«p RôûV, ULu RônúTôXl TôÕLôlT§VpúT.
“B[ûU«úX ùTtú\ô ¬Vt±VûR ûUkRo
ØÕûU«úX ùNnVu Øû\.”

vLkRôfWUm
®ìTôb ÏûLdÏ úUúX vLkRôfWUm Fu\
WU½VUô] BÚdûLdÏ WUQôfWUm BlúTôÕ Uô±VÕ.
Du]RUô] UûXÙVWj§p @qY[Ü ùN[L¬VUôL
vLkRôfWUm LhPlThPÕ IÚ AfN¬VúU, Lh¥P
NôUôuLù[pXôm ¸¯ÚkúR úUúX ùNu\]. £ß
ÏZkûRLsáP @lúTôÕ ©WôUQ ÑYôªdÏ ùNeLp
çd¡dùLôiÓ UûXÁúR±d Lh¥P úYûXdÏ DR®].
úYûX Rôú] SPkRÕ. BkR AfWUj§p WUQNeLm
A]kRUôL YôrkÕYkR SôhL°úX, @ZLmûUVô¬u
DPp SXm ÏûXkRÕ.
@ZLmûUVôo ULô NUô§
ÕkÕ© YÚPm ûYLô£ UôRm (úU, 1922 ) ©¦
Øt±VÕ. UÚkÕm, U²Ràm ùNnV úYi¥V ùNVtûL
262 c WUQ ®_Vm

BVtûL ûYj§VùUpXôm ùNnRô«tß! B² SPlTÕ
SPkúR ¾Úm. NhûP ªLÜm TZûUÙtß Btßl
úTô]Rôp, @ûRd LZt±ùV±kÕ ËYû]l TZg
£û\«²uß ®Ó®dLúY BVtûL BWdLØt\ôs.
UL¬μLs LiùLôhPôÕ @uû]«u Uôo©p YXÕ
ûLÙm, RûX«p BPÕ ûLÙm ûYjRYôß
DhLôok§ÚkRôo. BRu ùTôÚù[u]? RUÕ Rô«u
BRV LUXj§Ûm, Df£d LUXj§Ûm TLYôu ûLûV
Sôh¥ avR¾ûb ùNnÕ, RUÕ úVôLNd§ûVl Tônf£j
Rô«u U]jûRl TÝdL ûYjÕ, @u]ôû[
UôjÚéúRÑYW WôdLúY @lúTôÕ BfûN ùLôiPôo
úTôÛm! RmûU Tôíh¥ Y[ojR UôoTLj§tÏj Rm
@ÚhLWjRôp úVôLNd§ ëh¥]ôo úTôÛm!
SPlTÝdÏm úVôL£j§ Oô²L°u ùNnûL
ùRôPlTÝdÏ Ød§f ÑPo.
úUpêfÑ BÝd¡\Õ! RúNk§¬VeLÞm Sô¥LÞm
éReLÞm IÓe¡ ËYu ÅhûP®hÓd ¡[mT
Uôo×dáPj§tÏ êhûP Lh¥d ùLôiÓ YkÕ®hPôu.
@e¡ÚkRYo ËYàdÏ Y¯j ÕûQVôL WôU
SôUôªÚRjûR Et± ët± @u©p ¨û\jÕd
ùLôÓd¡u\]o. úYRm ØZeÏ¡\Õ; Buàm TX
Sp-ûNLs úUpêfûNj RUÕ ×²R ùYô-«t
LûWd¡u\]. TLYôu RUÕ UXodLWjûR Ds[j§p
Sôh¥d ùLôi¥Úd¡\ôo. Am! Am! TôolúTôÚdÏ
TLYôu UXodLWm NôRôWQ U²Ro ûL úTôXj úRôÛm
FÛm×UôLj úRôußm. A]ôp úVô¡LÞdúLô @§²uß
Yt\ôÕ Y¯kÕ ùLôi¥ÚdÏm £tNd§ LeûLúV
ÙQoYôÏm. DRôWQUôL TLYô²PªÚkÕ ×ÕfúN¬dÏ
BÕ (BkèXô£¬Vo) ®ûPùTtßd ùLôsÞmúTôÕ,
RtùNVXôL TLYô]Õ ûL BRu LWjûRl T¬£dLÜm IÚ
L]ÛQoÜ Dsú[ TônkÕ DPùXeÏm ÑZu\Õ. @dL]p
RôVu× 263

@¯VôR @u×dL]p! ¨tL, @uû]«u UôoûTj RUÕ
úVôLNd§d LWjRôp ùRôhÓd ùLôi¥ÚkRúTôÕ, @dLW
Nd§dÏm FeúLúVô ùNôlT]múTôp @Yû[ BÝjÕd
ùLôiÓ úTônd ùLôi¥ÚkR Nd§dÏm, ®¯l×m L]ÜUôL
IÚ úTôWôhPm SPkÕ ùLôiÓ YkÕ, YWYW @fùNôlT]
Nd§ @Pe¡d ùLôiúP YkÕ, Bߧ«p @wËY®Vd§
(©WôQ Nd§) Dsú[úV IÓe¡d LXkÕ ®hPÕ. Øtßm
RtúTôRªZkÕ, çXm ŬVm, U]eLPkÕ çeLôUp
çeÏm IÚ £tÑLÜX¡p DX®, L]Ü
LiùPôÓe¡VÕúTôp Yp®û] Yôr®u UôûVl
TPXeLù[pXôm IÓe¡, IÚ ÑjR NjY ¨ûX«p
Dsú[úV ËYu I°UVUôL YkRPe¡ ®hPÕ. ËYu
Fq®RUôLd ¡[mס\ùRuß TLYôu ®¯Ls
LôQØ¥Ùm. FpXôm @Pe¡f Ñtßm @ûU§ ¨XÜm
NUVm ËYWô_u SYjYôW ׬ûV®hÓ, U]l×W®«p
NeLtT Ng£«XûPkR ®û]f NWdÏLÞPu @YWYo
®û]LÞdÏj RdLYôß ÕYôWeL°p GúRô Iu±u
Y¯Vôn ùY°úVßYôu.
BlT¥ Bq®û]ÙP-p ÑLÕdLeLû[ÙiÓZÛm
ËYWô_u ®ÓRûX ùTßRtÏ BVtûL IuTÕ
Yô«pLû[ @ûUjÕs[Õ. TZ²vYôª«u D«o Li
Y¯úV ùY°úVßYûR TLYôu LiPôo. A]ôp
@mûUVôo ËYu Dsú[úV I°UVUôn @Pe¡VÕ
@§NVúU. 19-5-1922 SYª BWÜ 8 U¦dÏ am³²
@ZLmûUVôo UaôNUô§ ùTt\ôo.
A! BlT¥ DX¡p T¬¨oYôQ UûPkR AjUôdLs
FjRû]! ªL ªL @¬úR. ©WyUéR]ô] R]Õ ULu Ru
BRVLUXj§Ûm, ^avWôWj§Ûm úVôLNd§dLWjûR
SôhP, ײR úYReLs FeÏm ØZeLj Õ\Y\jÕPu
ÅPûPkRúTß @ZLmûUdÏ YônjRÕ! RôVôo
ÑYôNªÚdÏm UhÓm UL¬μLs _XTô]g ùNnV®pûX;
264 c WUQ ®_Vm

Lô¬Vm A]ÜPu, “B² Sôm Nôl©PXôm, YôÚeLs;
¾hÓªpûX IuߪpûX” Fuß ºPo LQeLÞPu DQÜ
ùLôiPôo. Bt\ DP--ÚkÕ ©¦Vôp YÚk§V ËYu
FjÕu×Ut\ ÑLTR®VûPkRÕ U¡rúY. UL¬μLs
NkúRô`Uô«ÚkRôo. BWÜ ØÝYÕm §ÚYôNLØm TLYk
SôUeLÞm ØZe¡]. U]m Yô]mTô¥úTôX ®ÓRûX
Ùt\Õ; Rô«\kÕ R]Vo TôhÓ ØZdÏYÕ £XÚdÏ
®úSôRUôLj úRôu\Xôm. @YoLs Nô®u UoUjûR
V±VôRYoLú[. NôùYuTùRu];
NôRp TûZV®û]f NhûPV\l ×jÕPûX
ÂR Û«odùLu ±Vm×.
©\l©\lùTuTÕ U²RôuU T¬QôUj§p BVpTôL
YkúR ¾Úm SpX NmTYeLú[ Vôm. NôYÕ FÕ? FqY[Ü
Sôm LYûX ùLôiPôÛm @ÔYÔYôL B[ûU«²uß
ØÕûUdÏ @¯kÕ ùLôiúP ùNuß Ø¥®p FÕ
®Ý¡\úRô @kR DPt NhûPúV NôYÕ. @Õ ®ÝkúR
¾Úm. úRLm ©\kRYôú\ B\kÕ UiQô¡úV ¾Úm;
A]ôp FR]ôÛm – Yô[ôÛm, ¾VôÛm, ©¦VôÛm
ùLhÓf NôLôR ùRôuß U²RàdÏs Ds[Õ. @ûR
ùVôh¥úV U²Ru BÚlTÕ. @ÕúY @û]jÕm; @Ru
¨ZúX YôrÜ; @¨j§V ËYu BlúTôÕ Ød§ùTtß TkR
®ÓRûXVûPkÕ ÑLUûPkRÕ. BRtÏ UôW¥l×m,
IlTô¬Ùm, RûX®¬úLôXØm, ùLôhÓm, AhPØm,
@XUWÛm FRtÏ? @lT¥f ùNnYÕ ØÝUPûUúV!
UôW¥l× úYiPô; U¡rªú]! BqÜXLl
úTôùWô¯kÕ úTô]Õ« ùWuß.

UôjÚéúRÑYWo
©\Ï SPkR ¡¬ûVdLôh£LÞd ùLpXôm TLYôu
Nô·Uôj§WWô «ÚkRôo! LQT§ زYo UôUWjÕd
ÏûL«²uß YkRôo! D\®]Úm Rk§V¥jÕ YW
RôVu× 265

YûZdLlThP]o. Õ\®Vô] @ZLmûUdÏf NUô§
GtTôÓ ùNnVlThPÕ. UL¬μLs WUQ ¸ûR«p
@qYôú\ DTúR£jÕs[ôo. £xVoLs @ZLmûU
«àPûXf £\l×P]XeL¬jÕl TX ûYTYeLÞPu
TXôùLôj§t LÚ¡Ûs[ Tô-¾ojRd LûWdÏj Rôe¡f
ùNu\]o. ÏmTp ÏmTXôL @uTo ULôNUô§j
§Ú®Zô®t LXkÕ ùLôiÓ @ûRf £\lTôL SPj§]o.
@uToLs @ZLmûU«u TÝjR ײRl éúU²ûV
@PdLg ùNnR]o. ®é§Ùm, Dl×m, LtéWØm,
Nôm©Wô¦Ùm úYiÓ UhÓm Ï®jÕ ê¥ @Ru úUp
Lh¥Pm FÝl©, @§p IÚ -eLjûR Sôh¥]o. @ÕúY
BlúTôÕ UôjÚéúRfYWo Fuß úLô«p
ùLôi¥XeÏYÕ. ¨Wg_]ô]kR ÑYôªL°u BûQVt\
@uû]Vu× @ûR @©ú`Lm, çT¾T ¨úYR]m,
@xúPôjRWeLÞPu SôúPôßm Y¯ThÓ YÚ¡\Õ.
AiÓúRôßm @ZLmûUVôo ULôNUô§ VûPkR §]m
WUQ TdRWôp ªLf £\lTôLd ùLôiPôPl TÓ¡\Õ.
WUQôfWUØm 1922 ¥NmTo ØRp @eúLúV YkÕ
¨ûXjÕ, SôúPôßm ×Õl×Õ @uTûWl ùTtß
®¬kúRôe¡ YÚ¡\Õ. WUQôfWUm @ûUlTRtÏl TX
@uToLs TXYôt\ôàm DR® ׬kR]o. @ZLmûU Nd§
Y¥YUuú\ô! WUQôfWUm Nd§ ùTtú\ôe¡ ©ÚkRôY]m
úTôp A]kRUôLj RûZjÕ ®[eÏ¡\Õ! WUQôfWUj§p
B[¿o úTôuß B²VYt\ô îtù\ôußs[Õ. @Õ
TLYô]ôúXúV LiÓ ©¥dLl ùTt\Õ. TLYô²u áokR
®¯Ls IÚ £±V CW¨XjûRd LiP]; Ñt±Ûm ¨Xm
Y\i¥ÚdL, @eÏ UhÓm NÕNÕlTô«ÚkRÕ;
@q®PjûR VLrkÕ TôodLúY TLYô²u
DTúRNeLû[l úTôuß ùR°Üm, ÑûYÙm, B²ûUÙ
Øs[ IÚ Tôítß ùTô£kÕ ùTôe¡VÕ. BRtÏ WUQ
¾ojRm Fuß ùTV¬Ó¡ú\ôm. Bl×i¦Vl ×]p
266 c WUQ ®_Vm

@ÚeúLôûP«Ûm YtßY§pûX! BûRf Ñt±úV
AfWUm @ûUkÕs[Õ. BR]ÚúL UL¬μLs
ùLôÛÅt±ÚkR WUQ ®XôNm Ds[Õ. ¡ZdúL
DQÜfNôûX; ùRtúL UôjÚéúRfYWo Nk¨Rô]m. @Õ
BlùTôÝÕ @ZLô] LtLh¥PUôL ®[eÏ¡\Õ.
WUQûWl ùTt\ RôndÏ BqY[Ü @ZLô]
úLô«ùXÝl© YQeÏYÕ ùT¬VúRôo SXú]VôÏm!

A A A
36. LsYodÏe LÚûQ
@Yù]ôÚY ù]eϪÚk RôhÓ®lTô ù]pXôm
FY²u] ùXu] ùNÙm?
LsYodÏe LÚûQ Lôh¥V §\jûR _VúRYo
N¬ûR«t Lôi¡ú\ôm. ×pXo BÓmûTûVl ùTôßjR
ùTôßûUûV GÑSôRo Yôr®t Lôi¡ú\ôm.
GÑSôRo @uß RUdÏl TôWLo ùNnR ùLôÓûULû[l
ùTôßjR R±úYôm. Buß Sm Li Øuú] @jRûLV
ùTôßûU Lôh¥V ×i¦Vû]d LôiúTôm.
UL¬μLs AfWUm GúRô TQm ùTÚjR §ÚUPm
FuTÕ £Xo ¨û]l×. UL¬μL°u @Ús YpXTjRôp
AfWUm Rôú] SPd¡\Õ. @uß Rm AûPúVôÓ ìTôn
3 - 8 - 0 H Å£ùV±kRÕPu UL¬μLs TQjûRj
¾iÓY§pûX. @Yo Fußm BRVYWNo. @Yo AfWUm
AjU¨XVm, @LiPôjU ¨XVUô] DXÏ; vçXUô]
ùNeLp ÑiQôm×d Lh¥PeLÞm @Yt±p SPdÏm
ûYTYeLÞm TdRo ùNnÙm Td§ NôR]úU R®W
UL¬μLÞdÏ BYt±p FlTtßm BpûX. LôXjRôp
®ÝeLlTÓm BdLh¥PeL°p DiûU Oô² LÚjÕ
ûYdL UôhPôu. TWUamNo UÕWSôR¬u TQjûRl
ùTtßd ùLôs[ UßjRôo. @lT¥úV UL¬μLÞdÏm
RY¨§Ls ç£ Uôj§Wm. @LiPUô] £YôÖé§f
ùNpYÚdÏl ùTôuàm ùYs°Ùm ×j§«t×ÏUô?
@û]YÚdÏm T¥V[lTYu @YoLÞdÏm
T¥V[d¡\ôu. @YoLÞdÏ @u] ®NôWªpûX.
ùNôu] ®NôWªpûX, úTôLdLYûXÙªpûX, úUôL
YôûN«pûX, D«odLYûX«pûX, DPtLYûX «pûX,
DXLd LYûX«pûX. IÚ LôXj§p £dLkRo
(@ùXdNôiPo) PVô_²v (Diogenes) Fu\ Oô²ûV
úSôd¡ “ DUdÏ úYiÓYûRj RÚ¡ú\u; Fu]
268 c WUQ ®_Vm

úYiÓm? ùNôp-VÚsL” Fu\ôo. “ùNpYú]! F]dÏm
ã¬VàdÏm BûP¨pXôúR! ” Fuß Oô²Vôo
®ûP«ßjRôo.
TQjRô ÛXÏ TÓÕVûWd Lôiªu
ÏQjúRôÚm ÅÝe ϯ.
ûLRkÕ ùTôpXôd Lô¬VjûR ÙkçiÓm
ûTRhÓm Tô®l TQm.
FuTûR V±kúR DiûUj Õ\®Ls TQjûRj
ùRôÓYÕªpûX, ùRôPÜeáPôÕ. TWUamN¬u
Lh¥-p IÚ ùNl×dLôÑ ûYjRôÛm @Yo Õ«-²uß
§Ód¡hùPÝYôWôm. BlTQjûR UiÔPu úNojÕ
Iu\ôLd LeûL«p ®ÓYôÚm D[o. ùTôt Lh¥ûVj
¾ùR]d ¡Qt±p F±kR ULôuLÞm D[o. L-«u
®¯LÞdÏ BûYùVpXôm úTûRûUVôLj úRôu±àm,
LPÜ[uTo U]j§p BûYúV Tt\t\, LYûXVt\
A]kRUô«XeÏm. TQªÚdϪPm TVØiÓ. TûL
YuûUL°u Ah£«t TQªÚdÏUhÓm BqYfNm
@RàPu §LÝm.
c WUQôfWUj§tÏ BkRl TVúU ¡ûPVôÕ. @Õ
úYRôkRl ùTôÕYWÑ. @§p IÚYodÏm R]ùRuTÕm
Rôù]uTÕm BpûX; WôU¾ojRo _lTôàdÏf
ùNpÛmúTôÕ, LlTX§Lô¬ “HVô ReLs êhûP ¨û\
Fu]?” Fuß úLhPôo. WôU¾ojRo ÑRk§Wl ×u]ûL
ª°W, “Fu êhûP 90 TÜiÓ ” Fu\ôo. @§Lô¬
“êhûPûVd LôhÓL” Fu\ôo. WôU¾ojRo, “BúRô BkR
êhûPRôu F]dÏs[Õ” Fuß RUÕ DPt ÑûUûVd
Lôh¥]ôo! @ÕúTôXúY UL¬μLÞm Fq®R TkRØm
ùNôkRØm DûPûUÙm LPûUÙm LYûXÙm §YûXÙe
L]®ÛªpûX. @u\uß YÚYÕ @lT¥VlT¥úV
ùNXYô¡®Óm. ùLôiÓ YWlTÓm ¨úYR]m FqY[Ü
®ûXÙVokRRô«àm, UL¬μLs £±Õ ®WXôp ùRôhÓ
LsYodÏe LÚûQ 269

DiPÜPú] Sôn, TÑ, @uToLs @û]YodÏm NUUôLl
Te¡PlThÓ Y«t±túTônf úNokÕ®Óm. @eúL §]m
NûUVXôYÕm, @uToLs NûUjÕd ùLôQoYÕm
SôúPôßm (NôRôWQ SôhL°p) ÑUôo HmTÕ NôÕdLÞdÏd
Ïû\VôÕ EhÓm. Á§«ÚlTÕm GûZTWúR£LÞdÏ
DPú] ùNX®PlTÓm. UL¬μL°u NeLpTªpXôR
LÚûQ Bq®`Vj§p ªLÜm TôWôhPtϬVÕ.
BlT¥VôL YÚm NôUôuLs ùNX®PlTÓ¡u\]. TQm
YkRôp IÚ ùRôûL úNokRÕm, DPú] èp ùY°ÂÓ;
Lh¥Pm, úRôhPm, §Ú®ZôdLs, _Vk§ DjNYm
ØR-VYt±tÏf N¬Vô¡l úTô¡\Õ. c WUQôfWUm
@ûUlTRtÏ @uToLs úTôÕUhÓm DR®]o. F²p,
GúRô Uô¥ÅÓ Lh¥ ®hPRôL ¨û]dLdáPôÕ. NXûYdLt
Lh¥PeLÞm, ùT¬V UPeLÞm Lh¥ TLYôàdÏf
£\l×f ùNnV ètßdLQdLô] @uT¬u AYp
Õ¥d¡\Õ; F²àm WUQôfWUm ªLÜm F°V
Lh¥PeL[ôp @ûUdLlTh¥Úd¡\Õ. BlúTôÕ @uTo
WUQ ú_ô§ûVf Ñt±l TX Lh¥PeLs @ûUjÕd
ùLôiÓ Y£d¡\ôoLs. @dLôXm UôjÚéúRfYWo úLô«p,
NûUVXû\, Nôl©ÓªPm BûYúV WUQôfWU ®Ó§Ls.
APmTWm Fu\ úTfúN @eÏ BpûX. IÚÏZkûR«u
U]m úTôuú\ WUQôfWUm ùR°Üm ùY°lTûPÙm,
BPmTUt\ @ZÏm ùTôÚk§VÕ.
BlT¥«ÚkÕm GúRô ùTÚgùNpYm @eÏs[
ùR] UVe¡ BÚØû\ LsYo ×ÏkR]o. IÚØû\
@uû] úLô«-t Lu]m ûYjÕ GúRô £pXû\
NôUôuLû[ ùVÓjÕf ùNu\]o. @RtÏ IÚYôWe
L¯jÕ, 26-6-24 BWÜ 11-30 U¦dÏf £X ùY±Vo ùNnR
ùLôÓûU, ùLôÓûU! ùLôÓûU!!
UL¬μLs YZdLmúTôp UôjÚéúRfYWo AXVj§t
TÓj§ÚkRôo! _u]t LRÜLÞdÏ @ÚúL SôuÏ ºPoLs
270 c WUQ ®_Vm

TÓj§ÚkR]o. SÓ¨£«p @WYe úLhPÕ, “ Dsú[
AßúTo TÓj§ÚdLôeL[Pô” Fu\ úTfÑd ÏWÛm úLhPÕ;
ÏgÑvYôª, UvRôu vYôª Fu\ BWiÓ ºPoLÞm
BûRd LY²jR]o. "VôWÕ?' Fuß UvRôu vYôª
®]®]ôo. @RtÏl T§p _u]t LiQô¥ ùSôße¡VÕ!
§ÚPoLs UL¬μLs BÚkR TdLjÕ _u]t
LiQô¥Lû[Ùk RLojR]o. UL¬μLs U]U§WôUp
NôkRUôLúY DhLôok§ÚkRôo. LôUdúWôRd LsYûWf
£ûRjR Oô²dÏ BWiÓLôt LsYWôt TVªpûX. ÏgÑ
vYôªLs ùUpXf ùNuß @ÓjR Ï¥ûN«t TÓj§ÚkR
WôU¡ÚxQ vYôªûV @ûZjÕ YkRôo. AfWU SônLs
(LÚlTu, _ôd) BWiÓm TônkÕ YWúY, §ÚPo @Ytû\
ûSVl×ûPjR]o.
UL¬μLs §ÚPûWd LiÓ ùYÏNL_UôLÜm
¨Rô]UôLÜm, “ BeúL Fu] BÚd¡\Õ FÓjÕd
ùLôiÓ úTôL! Dsú[ YkÕ úYi¥VûR FÓjÕf
ùNpXXôm” Fu\ôo. BmùUuùUô¯ûVÙg
ùN®UÓdLôÕ §ÚPo _u]t NhPjûRl úTojR]o.
WôU¡ÚxQ ÑYôª @YoLû[ @Rh¥ “Buàm BeúL
úNhûP ùNnRôp N¬Vô]T¥ ®Ým! J¥l úTôn
®ÓeLs ” Fu\ôo. §ÚPûW IÚ ØiÓ Øi¥l
TôodLÜm LfûN Lh¥]ôo. UL¬μLs @YÚûPV
ŬVjûRj RÓjÕ, “ @YoLs RoUjûR @YoLs
ùNnVhÓm; Sôm SUÕ RoUjûRd LôlúTôm.
BYoLs BxPlT¥ ùNnVhÓm. NôkRØm
ùTôßûUÙúU SUdÏ D¬VÕ. Sôm @YoLû[j
RÓdL úYiPôm ” Fuß ¨ßj§]ôo. GÑSôRûWl
TôWLo ©¥jRÜPu @YWÕ ºPWô] ºúUôu ØR-úVôo
@YoLû[ ùVôßdL YôÞÚ®VúTôÕ ùTôßûUûVÙm,
NôkRjûRÙm, ¾ûUûV F§odLôR @ûU§ûVÙm @Yo
DTúR£jRûRl úTôu±Úd¡\Õ UL¬μL°u ùUô¯Ls!
LsYodÏe LÚûQ 271

ØWPoLs, §ÚPoLs BkR NôkR Nd§ûVV±YôoL[ô?
@YoLÞûPV ûLj§ªûW Øtße Lôh¥]ôoLs!
_u]-p IÚ ùYeLôV ùY¥ûV PTôùW] Å£j
ReL°Pm ÕlTôd¡«ÚlTÕúTôXd Lôh¥d ùLôiP]o.
Øl׬ ùV¬júRôu ÕlTôd¡d LgÑYú]ô? ÁiÓm
UL¬μLs NoY NôRôWQUô] SiTÚdÏ DûWlTÕ
úTôXúY, “ Dsú[ YkÕ úYi¥VûR FÓjÕf
ùNpXXôm ” Fu\ôo. §ÚPo ÏgÑ vYôª«uÁÕ
Aj§WúUôe¡]o; ÏgÑ vYôª Utù\ôÚ Yô«p Y¯úV
EÚdÏh ùNuß ÕûQVûZjÕYW J¥]ôo. ÁiÓm
§ÚPodÏ, “ @]ôY£VUô] ùRôkRWÜ ùNnV
úYiPôm. úYi¥VûR FÓjÕf ùNpXXôm” Fuß
ùNôpXlThPÕ. “ÅhÓd áûW«p ¾ ûYlúTôm” Fuß
ùY±Vo º±]o. UL¬μLs “ @ l T ¥ f ù N n V
úYiPôm. SôeLs FpúXôÚm BdLh¥PjûR ®hÓ
ùY°úV± ®Ó¡ú\ôm; ¿eLs DeLs Lô¬VjûRl
TôÚeLs” Fu\ôo. §ÚPo "A]ôfN¬' Fuß Il©]o.
UL¬μLs WôU¡ÚxQvYôª«Pm §ÚPoûL«t
LôVØiP LÚlTû]j çd¡YWf ùNôp-j RôØm Ut\
êuß ºPÚPu ùY°úV±]ôo. @kúRô! §ÚPo
@YoLû[ ùY± ùLôiÓ R¥Vôt ×ûPjR]o.
UL¬μLû[ BPÕ ùRôûP«p ¾h¥]o. UL¬μLs
Fu] ùNôu]ôo? “BPÕ Lu]j§X¥d¡u YXÕ
Lu]jûRÙm LôhÓL ” Fu\ GÑSôRo ùUô¯ûVúV
ùNôu]ôo. “@lTô DeLÞdÏj §Úl§«pXô®¥p
(BPÕ Lô- X¥jRÕ úTôRôùR²p), Utù\ôÚ (YXÕ)
L ô - Û m @ ¥ Ù e L s ” Fu\ôo . @kúRô, §ÚP¬u
LpùSgÑ LûWV®pûX! @fNUVm WôU¡ÚxQ vYôª
TônkÕ YkÕ RUÕ BÚLWeL[ôÛm RÓjÕj
§ÚPoL°PªÚkÕ UL¬μLû[ YPdÏl TkRÛdÏ
BhÓf ùNu\ôo.
272 c WUQ ®_Vm

§ÚPoLú[ô, “@eúL®hÓ SLokRôp UiûPûV
ÙûPlúTôm, D`ôo ” Fuß ùLôÓûUVôL @Wt±]o.
UL¬μLú[ô, “Lh¥Pm ØÝÕm DeL°PªÚd¡\Õ;
Fu] úYiÓ ùUu\ôÛm ùNnÙeLs ” Fuß
ùNôu]ôo.
“@±Y±kRôo ùSgNj R\múTôX ¨tÏe
L[Y±kRôo ùSg£t LWÜ”.
@lT¥ ÅhûPj §\kÕ ®hÓd LsYodÏf ÑRk§We
ùLôÓjR Nôj®Lm BûR®P úYù\eÏm LôúQôm;
BmUhúPô? §ÚPo IÚ a¬úLu ®[dÏd úLhP]o.
UL¬μLs Gt±d ùLôÓdLf ùNôu]ôo. WôU¡ÚxQ vYôª
Gt±d ùLôÓjRôo. ÁiÓm §ÚPo YkÕ ÀúWôfNô®Lû[d
úLhP]o. ÏgÑ vYôªLs @Ytû\ ùVÓjÕd ùLôiÓ
EÚdÏh ùNuß ®hPôo; BÕÜm ùR¬®dLlThPÕ.
ùY±Vo @XUô¬Lû[ ÙûPjR]o. @eÏ Fu] NeL¨§,
TÕU ¨§d ÏlûTûVd LiP]o! IÚ bYWdLj§,
©sû[VôÚdÏ @¦®dÏm £±V ùSt±lThûP
(ùYs°VôXô]Õ), BjÕPu ùLôgNm @¬£, £X
UômTZeLs – BûYRôu @LlThP]. AfWUjÕdÏ YkR
JWuTo Aß ìTôn ûYj§ÚkRôo; @ÕRôu ùWôdLm!
@jÕPu FpXôm úNokÕ, WUQôfWUj§p §ÚPo ×ÏkÕ,
LRûY ùSôßd¡, @Wt±, ªWh¥, @¥jÕ, DûPjÕ RLojÕj
úR¥j ÕÚ®f ÑÚh¥f ùNu\ ùLôsû[ ØRp ùUôjRm
ìTôn TjÕl ùTßm! §ÚPo GúRô, “NôªVôÚdÏf ùNpYoLs
Lô¦dûLLû[l T¥lT¥VôL @[d¡u\]o; @Ytû\
FeúLô úNojÕ ûYj§Úd¡\ôo” Fu\ FiQjÕPú]úV
BqY[Ü Õ¦kR]o. Iußm @§LUôL @LlTPôRûRd
LiÓ N-jÕ, GUôkÕ, ÁiÓm UL¬μL°Pm YkÕ, “Du
TQùUpXôm FeúL? FeúL ûYjÕs[ôn?” Fuß
ªWh¥]o. “SôeLs GûZ NôÕdLs; ©ûbVôp
Ë®lTYoLs, IÚdLôÛm TQm ûYjÕd
LsYodÏe LÚûQ 273

ùLôiP§pûX ” Fuß @ûU§VôÙûWjRôo TLYôu.
ÁiÓm ÁiÓm ªWh¥Ùm @úR NôkRUô] NjVYN]úU
YkRÕ. §ÚPo Aj§WjÕPu @hPLôNg ùNnÕ ÁiÓm
Lh¥PjÕs ÖûZkÕ NôUôuLû[j úR¥j ÕÚ®]o.
UL¬μLs Fu] ùNnRôo? “WôU¡ÚxQ vYôª«u
@¥dLôVj§tÏ @ªÚRôgN]m FÓjÕj RPYhÓm” Fu\ôo.
Utù\ôÚ ºPûWÙm @qYôú\ ùNnVf ùNôu]ôo.
WôU¡ÚxQ vYôª UL¬μLs ùRôûP @¥Vôp
Åe¡«ÚlTûRd LiPôo. Aj§Wm FÝkRÕ; TdLj§-ÚkR
IÚ BÚm×d Lm©ûV ùVÓjÕd ùLôiÓ @kRj §ÚPûW
IÚ ûL TôodL FÝkÕ, DjRWÜ úLhPôo. UL¬μLú[ô
ÁiÓm NôkúRôTúRNm ùNnRôo. “Sôm NôÕdLs; SUÕ
RoUjûR ®PdáPôÕ. @YoLû[ @¥jRôp GRô«àm
úS¬Óm. @RtLôL DXLm SmûUf ùNôpÛúU I¯V,
§ÚPûWf ùNôpXôÕ. BYoLs @±VôRYoLs; Bu]Õ
ùNn¡ú\ôùUuß ùR¬VôR YoLs; @±VôûUVôt
Li¦ZkRYoLs, Sôm RoUm Bu]ùRu\±kÕ
@ûRúV LûPl©¥lúTôm” Fuß RoúUôTúRNm ùNnRôo.
“SUÕ Tp SôdûLd L¥jÕ ®hPôp @RtLôL @ûR DûPjÕ
®Ó¡ú\ôUô” Fußm ùUô¯kRôo. BûYùVpXôm GÑSôR¬u
UûXÙTúRNm úTôußs[]! Fu] NôkRm! BÕ
úLôûZjR]UpX. BÕúY At\p.
At\p ùTôû\V[úY VôÏ UR]ôúX
úVt\m ùTßùUeÏ úU.
BWÜ BWiÓ U¦dÏ §ÚPo ùNuß ®hP]o.
ÏgÑ vYôª U¦VLôWo-WôU¡ÚxQnVÚPu BWiÓ
PôQôfúNYLûWÙm @ûZjÕd ùLôiÓ YkRôo.
UL¬μLs Buàm NôkRôLôWUôLúY GÕm SPdLôRÕ
úTôX Åt±ÚkÕ £xVoLÞdÏ @jVôjU ®`VeLû[
DTúR£jÕd ùLôi¥ÚkRôo. PôQôf úNYLo
UL¬μLû[ SPkR ®YWe úLhP]o. “VôúWô £XúTo
274 c WUQ ®_Vm

@±VôRYoLs AfWUj§p §Ú¥]ôoLs; BeúL
ùTôÚs FÕܪpûX ùVuß GUôkÕ úTôn
®hPôoLs,” Fuß ùYÏ NôRôWQUôLf ùNôu]ôo.
“@tú\ùUu \pXt TÓTúYô ùTtú\ùUu
ú\ôm×R ú\t\ô RYo.”
“Dt\ôÛ Ut\ôÛ ùUôuù\u ±ÚlTYÚd
ùLjRôÛk ÕuT ªûX.”
PôQôf úNYLo BûRd ϱjÕd ùLôiÓ ùNuß
®hP]o. A]ôp Utù\ôÚ ºPo êXm U¦VLôWo
UL¬μ Lû[ §ÚPo @¥jRûRÙm, Ut\ ®YWeLû[Ùm
@±kÕ, PôQô®p ®YWUôL Fݧ ûYjÕ ®hPôo.
LôûX«p Nod¡s BuvùTdPo, Nl BuvùTdPo, ¥l¥
ãlT¬iùPiÓ ØR-V FpúXôÚm YkÕ SPkRYtû\
®YWUôL ®Nô¬jÕf ùNu\]o. UL¬μLú[ô Rôm
@¥ThPûR IÚY¬PØm ùNôpX®pûX. @kRj
§ÚPoLû[l Tt±Ùm £±Õm úTN®pûX!
“BuTjÕ °uTm ®ûZVôRôu ßuTjÕh
ÓuT ØßR -Xu.”
BÕ SPkR Aß SôhLÞdùLpXôm, @j§ÚPo ©¥ThÓj
RiPû] VûPkR]o. L[Ü úTô]ûYÙm ÁhLlThP].
“Ds[jRô Ûs[Ûk ¾úR; ©\u ùTôÚû[d
Ls[jRôt ùLôsúYô ùU]p
U\kÕm ©\uúLÓ ãZtL; ã¯
]\gãÝg ãrkRYu úLÓ.”
FuTûR BlúTûRVo @±Vôo. A]ôp YkRÕ
§ÚPWpX! UL¬μL°u ùTÚûU, ùTôßûU, NôkRm,
@PdLm, Bu]ôùNnVôûU, Nôu\ôiûU, BWdLm,
F°ûU, £]ªuûU ØR-V ùTÚe ÏQeLû[ DXLm
@±V, IÚ úNôRû]úV YkRÕ.
LsYodÏe LÚûQ 275

LsYodÏe LÚûQ ׬Ùm LôkRNd§ TLYô²Pm
Ds[Õ.
“LsYu L¥Vu LX§«Y ù]u]ôúR
Ys[p YWYW YkùRô¯kRô ù]uU]júR
Ds[j ÕßÕV ùWôuù\ô¯Vô YiQùUXôk
ùRsÞe LZÛdúL ùNuñRôn úLôjÕmÀ.”

A A A
37. NURoN]m
@tTm ùT¬ùRuú\ ùViQôúR Vu×ùNÙ
ÖhT Y±ÜûPûU úSôu×.
úN`ôj¬ vYôªLs IÚRWm, “ @eúL IÚ
¡ÚavRo BÚd¡\ôo; úTôn Tôo; D]dÏ XhÓ
¡ûPdÏm ” Fuß IÚ @uT¬Pm UL¬μLû[d
ϱl©hPôo. Am; UL¬μL°u TkRUt\ NmNôWm
SWúRYoLû[ UhÓe ùLôiPRpX; @Õ ULôÅW¬u
NUYNWQm úTôuß TÑúRYoLû[Ùe ùLôiPÕ.
©Wôu£v زYo Lô]Ll ×hLÞPù]pXôm
D\Yô¥]ôo. LÀoRôv RUÕ ùWôh¥ûVd ùL[®f ùNu\
SôndÏ, “AiPYú]! ùYßm ùWôh¥ ÑûYdLôÕ; RVÜ
ùNnÕ ùLôgNm ùSnûVÙm Gt\ÚsL ” Fuß J¥d
ùLôÓjRôo. @R²àm TuUPeÏ, @u×Pú]úV
UL¬μLs Sôn, TÑ, Uôu, ÏWeÏ, LôLm, @¦p
BYtßPu D\YôÓ¡\ôo. Ut\f ºPoLû[l úTôXúY
@ûYÙm NUUôL SPjRlTÓ¡u\]. B[eLiQu
ÏWeÏLû[Ùm, TÑdLû[Ùm úS£jRôu; UL¬μLÞm
@qYôú\ úS£d¡\ôo. ®XeÏLù[pXôm @kR NôkR
UVjÕPu @u× éiP]. @ûYLÞûPV
YmNôY°ùVpXôm @YÚdÏ Su\ôLj ùR¬Ùm.
@ûYL°u úRûYLû[Ùm, DQoÜLû[Ùm DPú]
LiÓ©¥jÕ AY] ùNnYôo. @ûYLû[ @û]YÚm
©¬VØPu U§dLf ùNnYôo; Gù]²p TûZV LûRL°p
Sôm LôiTÕúTôp, ØtTY ®û]Lû[j ¾odL FYùWYo,
FqùYd úLôXeLú[ôÓ TLYôàûPV Nk¨§«p
DXÜ¡u\]úWô @±úVôm. SôWRo NôTjRôp S[áTW
U¦dÃYoLs VU[ôo_þ] UWeL[ô¡d LiQ]ôp Ød§
ùTt\ÕúTôp, BeÏ Sôn, TÑ, ÏWeÏ, T·L[ôn DXôÜm
©Wô¦Ls ØtTYj§p FYWô«ÚkÕ B²l ©\l©p
NURoN]m 277

FYWôL UôßRtÏ BlTYj§p TLYôû] ùU[]UôL @u×
ùNn¡u\]úWô @±úVôm. BdLôWQj§àg £\kRÕ
@û]jÕm AjUô FuTúR.
“FiÔÚ VôÜ ªû\ÙÚ YôùU]
ùYi¦ Y¯TP Ûk¾T\
CN]t éNû] Ùk¾T\.”
DTô§®hÓj Ruû]úVôokRôp CNû]úV Ru²Ûm
@û]j§Ûm DQWXôÏm.
BVtûLúV VôdûL; Bû\Yú] VôuUô;
D«odÏX úUôoùRôPoùTu ßu.
Fu\ ÜiûU TLYôàûPV Nk¨§«p A]kR SP]m
׬YûR VôYÚe LôQXôm. “ @û]j§tÏm @±Ü
Iuú\ ” ùVuß TLYôu ùNôpYôo.
“BúRô Xzª YkÕ ®hPôs; @YÞdÏf NôRm
úTôÓ ” Fu\Õm, Xzª Fu\ ùTiûQúV
@eÏs[YoLs F§oTôod¡\ôoLs! A]ôp IÚ TÑ YkÕ
TLYô²Pm RûXûV ¨ªoj§j RôûPûVd Lôh¥ ¨t¡\Õ.
DPú] @ûRj RP®d ùLôÓjÕ úbUm ®Nô¬d¡\ôo.
@Õ GúRàm ®N]ØßYRôLj ùR¬kRôp, “Gi¥, Gi¥!
Nôl©PlúTô!” Fuß RP®j Rh¥d ùLôÓjÕ @àlס\ôo.
ùTôÕYôL XzªdÏ TLYôû] ®hÓl ©¬V U]m
YÚY§pûX. TLYôàûPV §ÚdûL ThÓlThÓ @Ru
ØLj§p DiûUVôLúY XzªLû[ RôiPYUôÓ¡\Õ.
@Ys AfWUj§u ùNpY ULs. LiY UL¬μLÞdÏ
NÏkRûX úTôX @Ys WUQôfWUj§tÏ ®[eÏ¡\ôs.
TLYô²Pm Xzª UôûX«p ®ûPùTtßf ùNpÛm
LÚQôWNj§p Lô°RôN ²Vt±V NôÏkRXm SôuLôYReLm
SojR]m ׬Ùm. @Ys N¬ûR ªLÜm AfN¬VUô]Õ.
AfWUj§p IÚ TÑ Y[odLlThPÕ. @Ru Luú\
Xzª. UûX«²uß £ßjûRLs YÚYRôp @Yt±t
Lg£j RôÙe Lußm IÚY¬Pm Y[odLd ùLôÓdLlThP].
278 c WUQ ®_Vm

ûRlùTôeLXuß BûY«WiÓm UL¬μL°u Nk¨
Rô]j§tÏd ùLôiÓ YWlThP]. @Õ ØRp IqùYôÚ
SôÞm Xzª AfWUj§tÏ YkÕ TLYô²u @uûTÙm
avR ¾ûbûVÙm ùTtßf ùNpXXô]ôs. NôlTôhÓ
úYû[ @YÞdÏ Su\ôLj ùR¬Ùm. TLYôu Nk¨§ ¨WmTd
áhPm BÚkRôÛm, @û]YodÏm SÓúY Sô¦dúLô¦
Xzª YkÕ TLYôàdÏ Øuú] ùNpYl ×Rp® úTôXf
NÛûL ùLôiPôÓYôs. DPú] @YÞdÏ ØR-p DQÜ
ùLôÓdLlTÓm; IÚ ºl× YôûZlTZm @lT¥úV BfùNpY
ULÞdÏ EhPlTÓm. @Ys ÕxPjR]Øm ùNnYôs.
Dsú[ ×ÏkÕ BûXdLhÓLû[l TpXôp DR±f £X
BûXLû[j §uß ®ÓYôs. úRôhPj§t ×ÏkÕ ùN¥Lû[d
L¥jÕ ®ÓYôs. A]ôp IÚYÚm @Yû[ @RhPdáPôÕ.
“¿eLs D`ôWô «ÚdL úYiÓm, úRôhPj§tÏj RdL
úY- LhP úYiÓm; @YsúUt Ït\ªpûX” Fuß
TLYôu RUÕ TÑfùNp®dÏl T¬kÕ YÚYôo.
§Ú®ZôdLôXeL°p XzªdÏ ùYÏ ùLôiPôhPm!
úRnjÕd Ï°lTôh¥, UgNsé£, ÏeÏUl ùTôh¥hÓ,
UôûXL[ôp @XeL¬jÕ UQULsúTôX @Yû[ TLYôu
Øu²ûX«p @àl×Yo; קV LpVôQl ùTi Uô§¬
@YÞm @ZÏm, SôQØm T¦Üm, U¡rÜm éiÓ,
TLYôu Øuú] ©úWûUÙPu ®[e¡, @u× ùTßYôs.
UôûX«p Åh¥tÏf ùNpÛmúTôÕ TLYô²Pm YkÕ,
GúRàm ALôWm Ú£VôLl ùTtßd ùLôiÓ, ¨uß
@u×\Ü ùNnÕ, @uûTd ùLôiúP ÅÓ úNoYôs.
TLYôu 1900- Am YÚPm UûXúUp BÚkR
ùTôÝÕ IÚ ¡Z® @u×Pu ¸ûW NûUjÕd ùLôiÓ
YkÕ RÚYÕ YZdLm. TLYôàm RmûU ULu úTôp
úS£jR ¸ûWl Tôh¥dÏf NûUV-t ßûQ׬Yôo. @kRd
¸ûWlTôh¥ TX AiÓLÞdÏØu LôXL§VûPkRôs.
@Yú[ XzªVôLl ©\kÕ, BlT¥l TLYôû] @u×
NURoN]m 279

ùNn¡\ôs FuTúR @uToL°u Sm©dûL! BjùRôPoûT
TLYôu úSW¥VôL Eo´RlTÓj§d á±V§pûX
ùV²àm, TuØû\Ùm ¸ûWlTôh¥«u @u×Pu
©ûQjúR Xzª«u úTfûNl úTÑYÕiÓ.
AfWUj§p úLôNôûXdÏ @v§YôWdLp Sôh¥V
§]jRuß, ϱl©hP úSWj§tÏf Ntß Øu Xzª
TLYô²u Nk¨§dÏf ùNuß, Ruû]l ©u ùRôPokÕ
YÚUôß TLYôû] @ûZjÕ YkRôs! “Gi¥! Xzª,
D]dÏjRôu ×Õ úLôNôûX LhPl úTô¡\ôoLs!” Fuß
TLYôu á±VÕm, Õs°d ϧjúRô¥, Ru NkúRô`jûR
@û]YÚdÏk ùR¬®jRôs. úLôNôûXl ©WúYN
§]jRuß XzªúV ØR-p ©WúY£dL úYiÓùUuß
¾oUô²dLlThPÕ. @uß vSô]m ùNn®jÕ @Xe
L¬dLlThPÕm Xzª Rl©úVô¥, TLYôu Nk¨§«p
YkÕ TÓjÕ ®hPôs! TLYôû]j RuàPu @ûZjÕf
ùNuß, @Yo úLôNôûX«às ØR-p ©WúY£jR ©uúT,
Ut\l TÑdLÞdÏ Øu Rôu ©WúY£jRôs!
U²RoLû[l úTôuß á¬V @±Ü TûPj§ÚkR
TÑ Xzª AfWUj§p TLYô]Õ ùNpYl ×Rp®VôL
Y[okÕ IuTÕ LußLû[ Cu\ôs. @ûYLÞs êuß,
TLYô]Õ êuß ùRôPokR _Vk§ ®Zôj §]eL°úXúV
©\kR].
1948- Am YÚPm _þu UôRm 17-m Sôs Xzª
úSôÙt\ôs. UßSôs LôûX«p LY²dÏmúTôÕ
Xzª«u úRLm ¿e¡®ÓùUuú\ úRôu±tß. LôûX
TjÕ U¦dÏ TLYôu Xzª«Pm ùNu\]o. “ @mUô
Sôu BlúTô Du @Ú¡p BÚdL úYiÓUô?” Fuß
T¬ÜPu ®]®d ùLôiúP Xzª«u LiLû[d
áokÕ úSôd¡, @ÚhLWjRôp TÑ®u £WjûRj RP®d
ùLôÓjÕ, Lu]j§p ØLjûRf úNojÕd LÚûQ
׬kR]o! BRVj§Ûm @ÚhLWm Sôh¥ @àd¡W¡jÕj
280 c WUQ ®_Vm

§Úm©]o! Bߧ úSWj§p Xzª SôûY ¿h¥
@Ú¡ÚkR NodLûWl ùTôeL-t ùLôgNm ÑûYjRôs.
LiLs @ûU§Vôn ¨ûXjR]. LôûX 11.30 U¦dÏ
SpX ©WwûOúVôÓ Xzª úRL®úVôLØt\ôs.
AfWU FpûXdÏs, ØuúT, TLYô]Õ @Úh
¡XdLô¡ NUô§ ùNnVlThP “Ys°” (IÚ Uôu), “_ôd”
(AfWUjÕ Sôn), IÚ LôLm BûYL°u NUô§ VÚ¡úXúV
TLYô]Õ LhPû[l T¥ Xzª«u úRLm £\lTôLf NUô§
ùNn®dLlThPÕ. @fNUô§ UiPTjÕs Xzª«u
DÚYf£ûX SôhPl ùTt\Õ. Xzª @ûPkR ùTÚm
úTtû\Ùm LôXjûRÙm (NÚYRô¬ YÚPm A² UôRm
5-m Sôs, ùYs°d ¡ZûU, Ñd¡X Tbj ÕYôR£, ®NôL
ShNj§Wm 18 - 6- 1948 ) ùR¬®lTRô] Jo @¬V
ùYiTôûY TLYôu @Ú°, @Rû] Xzª«u
£ûXdÏúUp Lp-t ùTô±j§Pf ùNnR]o. @Õ
YÚUôß:-
TÑ Xzª ¨oYôQm
NÚYRô ¬lúToùLôs NmYf NWjÕ
YÚUô² ûVkÕN]ô YôWm-UÚÜØt
TdLj ÕYôR£® NôLm TÑYôª
XdϪ® ØdRSô [ôm.

SôV]ôoLs
“BkRl TNeLÞdÏf NôRm úTôhPôfNô? úWôv
BeúL YôPô TVúX BYàdÏj Ri½o ùLôÓ ”
Fuß TLYôu ùNôpÛmúTôÕ AfWUj§p GúRô
£ßYoLs Y[odLlTÓ¡\ôoLù[]j úRôußm. A]ôp
úWôv Fuàm Sôn YkÕ YôXôh¥d LôûXÙVoj§
¨tÏm. BkR SônL°u LûR ªL ¿iPÕ. TLYôàdÏ
@YoLÞûPV RûXØû\j RjÕYUô] LûRLù[pXôk
ùR¬Ùm. @ûYVû]jÕm FÝÕYùRu\ôp IÚ ÑYô]
NURoN]m 281

× W ô Q U ô L Ø¥Ùm. AR-u TLYôu IÚSôs
BYtû\l Tt±f ùNôu]ûRj ÑÚeLd áßúYôm.
ÑYôªLs UûXdÏ YkR Sôs ØRp ûTWYÏX
ûUkRo @YÚPú]úV BÚkÕ @u× ùNn¡u\]o.
LUXô, ¿Xô, _ôd, úWôv, LÚlTu Fuß @YoLÞdÏ
®úSôRl ùTVoLÞiÓ. “LUXô TZmTôh¥; úWô^ým,
Bf£ßYoLÞm @YÞûPV úTWu úTj§Ls”. “G
TNeL[ô! DeLs Tôh¥ûVl úTônl TôÚeLs!
@Ys NôLd¡Pd¡\ôs! ” Fu\ôo IÚSôs TLYôu.
LUXô B\kRÜPu úWôû^ ÕdLm ®Nô¬jRôo; “HúVô
TôYm DuTôh¥ LUXô úTôn ®hPôú[! ” Fuß
@àR©jRôo. Ae¡X @WNodÏ ú_mv I,II,III Fuß
Fi ϱlTÕúTôX, SônL°u TWmTûWdÏm _ôd I,II,III
Fuß ùTV¬hPûZlTôo. SônL°Pm VôÚm @ãûVl
TP úYiPôùUu\ôo. @ûYLÞm @uToLÞPu
NUjYUôLúY úTQlTÓm. IÚ Sô«u N¬ûRûV UhÓm
LY²lúTôm.
£u]dLÚlTu (DPùXpXôm LÚlTô]Rôp @l
ùTV¬PlThPôu) DVokR RuûUÙs[Yu. @Yu
ûYWôd¡Vm @§NVUô]Õ. IÚYÚPàm @Yu D\Ü
LXYôÕ ¨vNeLm Y¡jRôu; @Yu ÑúVfûNÙs[Yu.
®ìTôbÏûL «-ÚdÏmúTôÕ @YàdÏf NôRe
ùLôÓjÕ BÚkR®Pj§úXúV ®hÓ®ÓYÕ YZdLm;
IÚSôs £xVoLÞPu TLYôu ùY°úV ×\lTÓûL«p,
LÚlTu NkúRô`UôLl TônkÕ YkÕ, ϱl©hÓ
@YÚûPV ùRôûP«p ØuLôûX ûYjÕ Fd¡,
YôXôh¥ @u× Lôh¥]ôu. TLYôû]f NWQûPkRôu
úTôÛm! @ÕØRp A£WUYô£VôL @uTÚPú]úV
BÚdLXô]ôu. @Yu ªLÜm ×j§Nô-; NUúVôTLô¬;
@±Yô°. YWYWj R²ûUûV ®ÓjÕ @û]YÚPàm
NoY NUjÕYjÕPu TZLj ùRôPe¡]ôu; Vôo YkRôÛm,
282 c WUQ ®_Vm

@YoLs ùRôûP«p G±, YôXôh¥, D\Yô¥l
TZ¡®ÓYôu. VôWô«àm ûY§LjRôp ¾iPôûU Lôh¥
@Yû] ùYßjÕ IÕd¡]ôÛm ®PôØiP]ôn @ÚúL
ùNuß R]Õ N¬NUjY Tôj§VjûRd ùLôiPô¥úV
¾ÚYôu. IÚ Sôs BlT¥úV Uk§W _Tm ùNnÕ
ùLôi¥ÚdÏm IÚ ûY§L¬Pm NUWNl ©¥YôRg
ùNnVúY, IÚ NôªVôo @Yû] Je¡j ¾h¥®hPôo.
TVÛdÏ úWôNØm, @ÝûLÙm YkÕ ®hPÕ. @ÕØRp
@Yu YÚYúR«pûX. @Yû]d Li¦úXáPd
LôúQôm. “ U§VôRôo RûXYôNp ª§dL úYiPôm ”
FuT§p @Yu ûYWôd¡VØs[Yu. Øuú] IÚSôs
Utù\ôÚ NôªVôo @Yû] U¬VôûRd Ïû\YôLl úT£
SPj§VRtLôL, AfWUjûR®hÓ Ntß çWj§p
úWôNØPu IÚ L¬êhûPÁÕ TÓj§ÚkRôu. ©u×
@Yû] DTNôWg ùNôp- AfWUj§tÏ @ûZjÕ
YkR]o. £X AiÓLÞdÏØu IÚ SôndÏh¥ûV
IÚYo Li¥jÕd úLôTUôLl úT£VÕm, @Õ NeL
¾ojRj§p ®ÝkÕ HkÕ ¨ªPj§p RtùLôûX ׬kÕ
ùLôiPÕ. AR-u SônL°Pm @u×Pu TZL
úYiÓm. AfWUj§p @±Üs[ TX SônLs BÚkR].
“LUXô! BYÚdÏ AfWUjûRf Ñt±d LôhÓ ” Fu\ôp,
DPú] @Ys YkRYûW Øuú] SPj§f Ñt±d
LôhÓYôs. _ôd! @§Ll T¦Üs[Õ; ¡¬l
©WR·Qj§tÏf ùNpûL«p IÚSôs “_ôd SôeLs
úTô¡ú\ôm; ¿ ¸¯\e¡f ùNp ” Fu\ôo UL¬μLs.
DPú] T¦kÕ, UL¬μLÞm @uToLÞm IÚ ûUp
ÑtßYRu Øu]m ¸¯\e¡l TôûR«p YkÕ @Õ
@u×Pu LôjÕd ùLôi¥ÚkRÕ. “¿ FeLú[ôÓ YW
úYiPôm; A£WUjÕdÏl úTô” Fu\ôo UL¬μLs.
DPú] T¦kRÕ. @Õ ùT¬V RTv®; ×Xu
@PdLØs[Õ; NôkRjûR ®Úm×YÕ, @Õ ©WNôRúU
NURoN]m 283

Nôl©Óm. ¸úZ YZdLUô] IÚ Åh¥p ©WNôRm Nôl©hÓ
ÏûL SUf£YôVo úLô«p UhÓm @Ru éNô¬ÙPu
Y¯jÕûQ ùNuß ©u× ®ìTôb ÏûLdÏ
UL¬μL°Pm YkÕ®Óm. @eÏf NÁTj§Ûs[
ÏûL«p NôkRUôLl TÓj§ÚdÏm. IuTÕ U¦dÏd
ÏûL SUf£YôVo úLô«ÛdÏl ©WNôRj§tLôLl úTôÏm.
ùLôÓjRûR DiÓ, úSWôL AfWU ÏûLdÏ YkÕ®Óm.
úYù\ôÚ SôÙPàm úTôh¥ úTôWôhPj§tÏl úTôLôÕ.
ùTi SônLû[j úR¥Ùm @ûXVôÕ. NôVeLôXm ¸úZ
úTôn YZdLUô] Åh¥t Nôl©hÓ NkVô£Vôo UPj§p
@Ru éNô¬ÙPu D\eÏm. @Õ ùT¬V Nôj®L ûYWô¡.
1905 Bp IÚ £ßjûRVôt L¥ÙiÓ úSôÙtß,
@ÚQôNXu TôRj§t úNokRÕ. UL¬μLs RUÕ ûTVu
(Sôn)Lû[ ªLÜm ©¬VØPu LY²lTôo. Ut\ NôRLoLs
úTôXúY @YoLÞdÏm ùN[L¬VeLs RÚYôo.
@YoLÞdúL ØRt NôlTôÓ. LUXô ©WN®dÏm
úTôùRpXôm @YÞdÏ LeLô vSô]g ùNn®jÕ,
UgNsé£, ÏeÏUªhÓ, @XeL¬jÕ, ×iVôLYN]j
§ÚSôs ùLôiPô¥ @uß @û]YÚdÏm ®ÚkÕ
ùNnYôo. SônLs B\dÏmúTôÕm, @uû]dÏ FlT¥l
TdLªÚkRôúWô @lT¥úV «ÚkÕ, B\kRÜPu
@ûYLÞdÏ NUô§ ûYjÕ, @Yt±u OôTLôojRUôL
IÚ Lp SÓYôo. @kRQu, Vôû], A, Sôn, ×ûXVu
@û]YÚm Oô² Øu Iuú\ Fuàm DiûU
UL¬μLs Nk¨Rô]j§p ¨XÜYûR Fußm LôQXôm.
Su±dÏ Sôn FÓjÕdLôhÓ; @§Ûm BWiPôYÕ
_ôd SôV]ôo, TLYô²Pm SôúPôßm VôÚdÏm @¬V
a v R ¾ û b ù T t ß , @±Üm , ùS±Ùm , T¬Üm ,
IÝdLØm DÚùYÓjÕ, U²RÚdÏ DRôWQUô
« Ú k R ô u. @ Y u N Á T j § p ú S ô Ù t ß m © \ Ú d Ï
Fq®RjÕm @ãûN ÙiPôLôÕ TLYô²u §ÚY¥
284 c WUQ ®_Vm

¨Z-úXúV Re¡ YkRôu. U²RÚdÏf £±V
_XúRô`m ©¥jRôÛm Nsû[l TÓYÕm
ûYj§Vû]j úRÓYÕ Uô«ÚdÏm. ùT¬V úSônLs
YkÕ ®hPôúXô ùNôpX úYiPôm. ÅÓ ØÝYÕm
UÚkÕm UÚjÕYØm £XmTUôÓm.
çVÜûP ëÔk ÕLÞßYôr ÜeùLôiPôp
úSôÙ UÚkÕúU ú]ô?
UÚkùR] úYiPôYô UôkRod LÚk§V
Rt\Õ úTôt± Ù¦u.
FuTûRd LÚ§]ôp UdLs úSôVt\ YôrYô] Ïû\Yt\
ùNpYjûRl ùT\Xôm. BVtûL«u @ûZlûTd LÚRôR
U²RÚdÏ ®§dLlThP RiPû]úV úSôn. úSôûVd
RÓdLYpXÕ BVtûLúV. ªÚLeL°u YôrûY Dtß
úSôd¡]ôp U²Ru ùYhÏmT¥Vô] TX IÝdLeLû[d
LôQXôm. BeÏl éû]dÏ Y«tß UôkRm, UXf£dLp,
LÓl× GúRàm GtThPôp @Õ DQûY ¨ßj§
®Ó¡\Õ. IÚSôs Th¥²dÏl©u úR¥f ùNuß
TÑm×pûXf £±Õ DiÓ ÁiÓm T£ùVÓdÏmúTôúR
DQÜ ùLôs¡\Õ. DQ®Ûm T£VPeÏUhúP Ùi¡\Õ.
Ai ùTi LXl©Ûm £\kR IÝdLØû\Ùm
ùLôiÓs[Õ. U²Ru R]Õ @±ûY Y«tßd¡Pe¡t
ùLôh¥ DQÜm ŬVj§]ÜUôL @ûXRp T¬RôTm.
SUÕ _ôd-II Ï\s T¥dLô®hPôÛm BVX±Üj §W[ôL
®[e¡VÕ. úSôn LiPÜPu úYß DQÜLû[ ¨ßj§l
Tôp UhÓm DiÓ YkRÕ. ©\ÚdÏ @ÚYÚl©u±
ÑjRUôLúY SPkÕ ùLôiPÕ. BlTZg NhûPûVd
¡¯lTúR BVtûL«uƒ§ÚÜ[m Fuß ¨û]júRô,
@qY±Üs[ Sôn Bߧd LôXj§p TôûXÙm ®ÓjÕ
NpúXa]m ùNnÕ, @ûNVôf NUô§«-ÚlTÕ
úTô-ÚkÕ ûR UôRm DjRWôVQl ×i¦V LôXj§p
DPûXl ©[kÕ ùLôiÓ, AiPY]Ú[¥«p úNokRÕ.
NURoN]m 285

_ôd SôV]ôÚdÏ TLYôu LWjRôp NUô§ ûYdLlTÓm
úTß ¡ûPjRÕ. @RuÁÕ IÚ £ß Lh¥PØm
LhPlThPÕ. @ÕÜm SôÙPp úTôojÕX®V
AuUôRôú]!
Ys°
BúRô “Ys°” Õs° YÚ¡\ôs; £Rô]kR ùY°«t
TWUô]kRj §ÚSP]m ׬Ùm BYs BuTd úLôXjûRl
TôÚeLs!
“Ïu±ûP «YÚm úULd ÏÝ®ûPd ϧdÏe áPf
ùNu±¥ ]LÛk Rô¯t ÈiPXôk RûLûUj RôÏm
¨u\úR úTôX ¿eÏ ¨§Y¯ úSV ¿hÓm
Uu\Xe úLôûR UôRo U]ùU]l úTô«t \mUô.”
Bd LmTf £j§WUô] ReL Uô²àm ÕeLUôu BúRô
YÚ¡\Õ; @Ys ék§ÚúU²Ùm ùTôu]ô¬[ûUÙm,
U]jûRd LYÚm UôNß Y]l×m, UôRo ®¯«àm
Yôs®¯ UXÚm FpXô UôuLÞdÏm Ds[úRàm
"Ys°«u' Ds[ZÏm R²VZúL! NÏkRûX Y[ojR
¾odLôTôeLû] ®P ªL @ÚûUVôL TLYôu @Yû[
Y[ojRÕPu, @mUôàdÏs Rô]ô] @mUôû]úV
ùTô-®jRôo. @RtÏsÞs[ @mUôàm BRtÏs
ù[ô°Úm BmUôàm Iuú\ VôR-u BÚYÚsÞm
ùS¡rkR Ds[u©u @ÚûU, “AjUYj NoYéRô²
V: TfV§ ^ TfV§ ” Fuàm UaôYôdVjûR
VàT®júRôÚdúL ®[eÏm. “ Ys°! ¿ R²úV
úTôLôúR, BeúLúV BÚ. FpúXôÚm Nôl©Pl
úTô¡ú\ôm. Ys°! Yô Nôl©Ó” Fuß R]Õ ùNp®ÙPu
D\YôÓYôo TLYôu. @ÚûUVôLj RP®d ùLôÓlTôo.
TLYôàûPV éeLWj§²uß ùTÚÏm Nd§VØûR
ÙiÔYÕúTôX Ys°«u LiL°p Ds°uTm
ùNôdÏm. Ys°dÏl ùTô± LPûX ûYlTÕiÓ. NjûR
286 c WUQ ®_Vm

ùLôiÓ @NjûR ®XdÏm Oô²úTôXd LPûXûV
UhÓm ùTôßd¡ÙiÓ ùTô±ûV IÕd¡ ®ÓYôs. Ys°
TLYôu TdLj§úXúV TÓlTôs; @û]YÚPàm ùYÏ
@ÚûUVôLl TZÏm Bf ùNpYd ùLôÝkûR, @kúRô!
IÚSôs ùLôu\ÚkÕm ùLô¥V Tô®ùVôÚYu
LôVlTÓj§]ôu; LôVjÕPu @Õ TLYô²Pm
úNol©dLlThPÕ; DPú] ûYjVm SPkRÕ; SPkÕm
Fu]? BjRûLV @ÚûUVô] YgNUt\ @ZÏ, LWÜm
YgNØm ùLôûXÙm ×ûXÙm Sôßm BmUiÔX¡tÏj
RLôùRuß @Y[ô®ûV ®iÔXLm Tt±f ùNu\Õ.
_ôd SôV]ôo NUô§dLÚúL Ys°«u TgNéRd áÓm
Ui¦t LXkÕ IÚeúL BXÏ¡u\Õ.
ÏWeÏ
B²d ÏWeÏd LûRdÏ YÚúYôm. 1900 ØRp 1922-
Am YÚPm YûW UL¬μLs ÏWeÏLû[d ÏÓmTUôLd
ùLôiÓ AfWUj§p @u× TôWôh¥]ôo.
@ûYLÞûPV úTfÑ, SPjûR, APp, áPp, N¬j§Wm
FpXôm @YÚdÏj ùR¬Ùm. Yô]W WôwVj§u ¿§
T¬TôX]m, NhP§hPeLs, ÙjR RoUm, DPuT¥dûL,
¨VU]m FpXôm @YÚdÏj ùR¬Ùm; IÚ Sôs
@q®²V YàTYeLs FpXôm ùYÏ ®¬YôLf
ùNôu]ôo; UL¬μLû[Ùm ReLs ¡x¡kRô׬ Uaô
_]eLû[f úNokRYo úTôXúY @ûY @©Uô²jR].
U²Ro ûL«t ©¥ThÓ @YoL°Pm Y[okR ÏWeûL
ÁiÓm @ûY RmØPu úNolT§pûX; A]ôp
AfWUj§p Y[okR ÏWeûL UhÓm @ûYLs
®XdÏY§pûX. BûYLÞdÏs NiûP SPkRôp
BÚRWlTôÚm Wô´ ùNnÕ ùLôs[ UL¬μL°PúU
YÚYÕ YZdLm. IÚSôs IÚ R¥dÏWeÏ IÚ £ß
ÏWeûLd Lô-tL¥jÕ ®hPÕ. @Õ ùSôi¥ ùSôi¥
®ìTôb ÏûLdÏ YkÕ, @eÏ UL¬μLs @u©p
NURoN]m 287

Y[okRÕ. @ûRlTôodL SôûXkÕ SôhL°p Ut\d
ÏWeÏLs YkR]. RmØPu @ûR DPú] úNojÕd
ùLôiP]. @Õ ØRp ÏWeÏLs ®ìTôb ÏûL«u
Øu YkÕ ¡ûPjRûR ÙiÓ ùNpÛm. @kR
ùSôi¥lTVp UhÓm úSWôL UL¬μL°u U¥ÁÕ YkÕ
ùNpXl©sû[úTôp DhLôÚYôu. @Yu ùYÏ
SôãdLô]Yu; IÚ TÚdûLáPf £kRôÕ LY]UôLf
Nôl©ÓYôu. IÚSôs ¸úZ NôRjûR F±kÕ ®hPôu;
@RtLôL UL¬μLs “Fu] NôRjûR Bû\d¡\ôn” Fuß
@RhPúY, ùSôi¥l TVÛdÏf ÑÚdùLu\Õ;
UL¬μLs Li¦p IÚ @¥ ùLôÓjÕ ®hPôu. @Õ
ØRp £XSôs @Yû] U¥«p Gt±d ùLôsY§pûX;
©\Ï ùSôi¥d úLô]ôo Uu²l×d úLhÓd ùLôg£d
ájRô¥ U¥úUp DhLôokRôo. Øuù]ôÚRWm @Y]Õ
Tôp úLôlûTûV AtßYRtLôL, UL¬μLs DRhPôp
EÕûL«p, ùSôi¥ Li¦X¥jRôu. A]ôp DPú]
ùLg£d ájRô¥ Uu²l×d úLhPôu. Buù]ôÚSôs ÏWeÏ
Wô_ô R]Õ ThPjÕdϬV BWiÓ ÏWeÏLû[ ¿d¡ ®hPÕ.
©\Ï @ÕúY B\kÕ úTô«tß; B\kÕ úTôÏmúTôÕ Ut\
BWiÓ ÏWeÏLÞm UWj§u úUp BÚkÕ TôojÕd
ùLôi¥ÚkR]. UL¬μLs @dÏWeûL B\dÏmúTôÕ
U¥«p Rôe¡]ôo; B\kR úTôÕ @Õ IÚ®RUôLd Lj§VÕ;
@ûRd úLhÓ Øu ùNôu] BÚ ÏWeÏLÞm ÕVWØtß
@X±d ùLôiÓ YkR]. B\kR ÏWeûLl TôXôt
Ï°lTôh¥l TôûP«p ûYjÕl ×ÕjÕ¦ úTôojÕ,
®é§«hÓ, ãPu ùLôÞj§, £YdúLôXjÕPu NUô§
ûYjÕ, úUúX IÚ LpûXÙm SPf ùNnRôo UL¬μLs.
©\Ï Yô]W NØRôVj§]o RUdÏs ¿iP úSWm AúXô£jÕ
IÚ Wô_ôûY GtTÓj§d ùLôiP]o. ùSôi¥«u
ThPô©ú`Lj Ruß AfWU UWm ØÝYÕm, @Yt±u
288 c WUQ ®_Vm

ÏçLXj§p ùUôhûPVôn ®hPÕ. TûZV Wô_ô®u
Wô¦LÞm קV Wô_ô®²Pm ùNu\]o. IqùYôÚ
ÏWeÏm קV Wô_ô®tÏ YQdLg ùNnÕ Wô_
®ÑYôNj§tÏ @±Ï±VôL, @WNd ÏWe¡u ϱûVj
ùRôhÓ ØLjûRl ©u×\m §Úl©f ùNu\Õ. @uß
AfWUj§p ÏWeÏ ®ÚkÕ SPdûL«p, Wô_ôdÏWeÏ
ØR-p R]Õ Wô¦Ls DQûYj ùRôhP ©\úL Rôu
DiQj ùRôPe¡tß. BlT¥lTX ®úSôR ®`VeLs
ÏWeÏLû[l Tt±d áßYôo TLYôu.
Bd ÏWeÏ Wô_ôdL°PªÚkÕ SôuÏØû\ Rôm L¥
Yôe¡VRôLf ùNôp-, TLYôu Buàm @jRPeLû[d
LôhÓYôo. IÚSôs TLYôu @¥VôoLÞPu ¡¬
©WR·Qg ùNnÕ ©tTLp ùYn«-p T£dLû[úVôÓ
TfûNVmUu úLô«XÚúL YÚYûRd Lôh¥²ußm
LmÀWUô VqY¯lúTôkR ÏWe¡]e LiÓ @Ú¡ÚkR
SôYp UWj§u ¡û[d ùLôu\ôúV±l TZeLû[d ÏÛd¡
Årj§ «\e¡f ùNpX @Ytû\ ùTôßd¡
ÙiPYû]YÚm AßRÛt\]o.
BmUhúPô! LôdûLLÞm, @¦pLÞm ReLs
ÏgÑLÞPu TLYô²u ûL«p YkÕ @u×Pu
DhLôokÕ, @Yo EhÓYûR ÙiÓ, RUÕ ÏgÑLÞdÏm
EhÓm. Tôm×Ls áP TLYôû] úS£jR]. vLkRôfWUm
×_eL Wô_Rô². UL¬μLs TdLj§úXúV SôLWô_ôdLs
SPUôÓYo. “ @YoL°Pj§p Sôm Ï¥×ÏkúRôm.
@YoLû[j Õu×ßjR SUdÏ Tôj§VªpûX” Fuß
Tôm×LÞdÏm ÑVWôwVm ùLôÓjÕ YkRôo TLYôu.
IÚSôs IÚ SpX Tôm× TPùUÓjÕ YkRÕ;
@ZLmûUVôo LiÓ TR± SÓe¡]ôs. UL¬μLs @Ru
TdLj§t ùNu\ôo; Tôm× ©uú] SLokÕ IÚ Tôû\l
ùTôk§p ÖûZkRÕ. UL¬μLÞm @ûR úSôd¡d ùLôi
¥ÚkR]o. §¼ùW]l Tôm× TPùUÓjÕ UL¬μLû[l
NURoN]m 289

TôojRÕ; UL¬μLÞm £X ¨ª`eLs @ûRl TôojRôo,
LiúQôÓ Li D\Ü ùLôiPÕ. SôLm DPú]
UL¬μLû[ úSôd¡ EokRÕ; Rm LôÛdÏ NÁTj§p
YkRÕm, UL¬μLs LôûXl ©uú] Ntß BÝjÕd
ùLôiPôo. DPú] Tôm× §Úm©j Ru Y¯úV ùNu\Õ.
êuß Øû\ UL¬μLû[j úRs ùLôh¥Ùm Y-«pûX;
úRû[d LiPôp @ûRl ©¥jÕ Tj§WUôL úY±Pj§t
ùLôiÓúTôn ®hÓ®ÓYÕ YZdLm. IÚSôs UûXÁÕ
ùYÏçWm IÚ R² Y¯úV GßmúTôÕ UL¬μL°u
Lôp IÚ Ï[®dáh¥t ThÓ®hPÕ. DPú] Ï[®Ls
×vù^uù\ÝkÕ, £]kÕ UL¬μ«u FkRd Lôp RUÕ
áh¥t ThPúRô @kRd LôûXúV TXUôLd ùLôh¥]!
UL¬μLs SPkR Lû[l×Pu @eúLúV DhLôokÕ,
“Am Am BkRd Lôp Rôú] áhûPjRh¥VÕ;
@Õ YÚkRhÓm , ùLôhÓeLs ” Fuß ùNôp-
NôkRUô«ÚkRôo. Aj§Wk ¾Wf NûRûVj Õû[jÕd
ùLôh¥V Ï[®Ls ùNu\]. Y-ûVl ùTôßjÕd
ùLôiÓ AfWUm YkRôo. ùTôßûU, ùTôßûU! BR²àm
ùTôßûU úVÕ?
@uTô] UôkR Wû]jÕúU RôUô]ôo
ÕuTjÕ ªpXôo ÕVo.
SUÕ úVôLNôv§WeL°p ©Wô¦L°u úTfÑd
Lû[Ùm DQoÜLû[Ùm @±V NôR]eLs ùNôpXl
ThÓs[]. TRgN- úVôLãj§Wm 3-YÕ @jVôVm,
17-YÕ ãj§Wm @¥«p YÚUôß:
“NlRôojR lWjVVôSô ªRúWRWôjVô^jW ^eLW;
Rj lW®TôL ^mVUôj ^oY éR ÚR wOôSm”
“ ùUô¯Ùm, ùTôÚÞm, ϱÙm Iuú\; Gù]²p
IußdùLôuß BûQl×s[Õ. @Yt±u ®TôLeL°p
NmVUjRôp FpXô Ü«ol ©Wô¦L°u NlReLû[Ùm
290 c WUQ ®_Vm

@±VXôm.” A]ôp UL¬μLs BjRûLV NmVUjRôp
@±V®pûX. BR²àm úUXôL, FpXôYtßsÞm
®[eÏm AuUôûYj RuUVUôLúY @±kúR
@qYYtßPu @ÕUVUôL D\Ü LXd¡\ôo!
Fßm×ØR ÄN]ô Ã\ôL ùYôuú\
YWm©Xôf £uUVj§u YôrÜ.

A A A
38. @ÚQôNX TWUamNo
I£jRùLô¥ Vû]úVtÏd ¡ûPjRùTÚm Ttú\
DiUVeÏm úTôÕUVd ùLô¯jRÚÞk ùR°úY
T£jRùTôÝ ùR§o¡ûPjR TôtúNôtßj §Wú[
TVkRùTôÝ ùRpXôùUu TVkR®ojR ÕûWúV
S£jRYûW ùVÝlTYÚs Sp¡VUô UÚkúR
Sôu×QW Sô]ô¡ Si¦VùUnf £YúU
L£jRU]j RuToùRôZl ùTôÕSPgùNn VWúN
L°jùR]Õ ùNôuUôûX LZ-X¦k RÚú[.
“ úLôûP«úX «û[lTôt±d ùLôsÞm YûL
¡ûPjR Ï°oRÚúY! RÚ¨ZúX! ¨Zp L²kR L²úV!
JûP«úX ëß¡u\ ¾gÑûYj Ri½úW! DLkR
Ri½¬ûP UXokR ÑLkR UQUXúW! YôhPk R®ojÕ
YôrY°jR ¨§úV! Fu SôYLj§t LûWVôR LtLiúP!
L§dÏ Y¯ LôhÓ¡u\ LiúQ! Sôù]ußk Rôù]ußm
SôPôR ¨ûX«p Oô] Y¥Yôn ®[eÏm Yô]
SÓ¨ûXúV! TôojRôÛm, T¥jRôÛm, TdL ¨uß
úLhPôÛm, T¬kÕ Ds DQokRôÛm, TRm T¥jRôÛm,
BjRû]dÏm §j§dÏm Bu]±Üf ÑLúU! FiQôR
Uk§WúU! FÝRôR Uû\úV! G\ôR úU²ûX¨u ±\eLôR
¨û\úY! @Ú[WúN! @ÚhÏÚúY! @ÚhùTÚg
úNô§úV! R²lùTÚe LÚûQúV! LpXôodÏm
Lt\YodÏm L°lTÚÞe L°lúT! FpXôodÏm
ùTôÕYôn ®[eÏm TWUôjUú]! ” Fuß FjRû]
VuToLs cWUQôfWUj§u Lôtû\j RUÕ A®«u
AoYjRôp ¨Wl© SUÕ @ÚQôNX TWUamNûWj
§]Øm YôrjÕ¡u\]o!
lWyUôolTQm lWyUa®o
lWyUôdùS[ lWyUQôaýRm!
lWyûUY úRS LkRqVm
lWyULoU ^Uô§Sô!!
292 c WUQ ®_Vm

VwOj§p @olTQm ùNnVlTÓm YvÕdLs lWyU
ùNôìTúU! @u]m, ùSn, ØRXô] úaôUm ùNnVlTÓm
TRôojReLÞm lWyUúU; lWyU ìTUô] @d²«p
lWyUìT]ô] V_Uô]]ôt ùNnVlTÓm úaôUØm
lWyUúU; FpXôm lWyUvYìTúU Fu¡\ £jRjÕPu
ùNn¡u\Y]ôp @ûPVjRÏkR TXàm lWyUúU.
(TLYj ¸ûR. @j. 4; Ñ. 24.)
úVôkR: ^ýúLôkRWôWôUv RRôkRo wúVô§ úWYV:
^úVô¸ lWyU ¨oYôQm lWyUéúRô(@)§LfN§
Ru²úXúV Ñ¡d¡\Yàm, Ru²úXúV ¡Ã¥d
¡\Yàm, Ru²úXúV ©WLô£jÕd ùLôiÓ BÚd¡u\
YàùUYú]ô, ËYuØdR]ô] @kR lWyU ¨xPu
lWyUô]kRjûR @ûP¡\ôu.
(@j. 5; Ñ. 24.)
wOô] ®wOô] jÚlRôjUô áPvúRô ®´úRkj¬V:
ÙdR BjÙfVúR úVô¸ ^UúXôxPôfU LôgNS:
AjUô]ôjU ®`VUô] Oô]Øm, AjUôàTY
ùUu¡\ ®gOô]Øm, Bq®Wi¥]ôÛm §Úl§
VûPkR U]ûR DûPVYàm, Uú]ô®LôW Ut\Yàm
Bk§¬V ÑYô¾] ØûPVYàm, Ui , Lp, ReLm
ØRXô]ûYLû[f NUUôLl Tôod¡\YàUô] Oô²
úVôLôìPù]uß ùNôpXlTÓ¡\ôu.
(@j. 6; Ñ. 8.)
^eLpTlWTYôuLôUômv jVdjYô ^oYôSúN`R:
USû^úYkj¬VdWôUm ®¨VmV ^UkRR:
NûS: NûSÚTWúUj ×jjVô jÚ§ dÚÍRVô
AjU^mvRm U]: LÚjYô S ¡g£R© £kRúVj
NeLtTj§]ôÛiPôÏm NLX ®`VôûNLû[Ùm
Øt±Ûm ®hÓ, ®úYLjûRÙûPV U]§]ôp, NLX
Bk§¬VeLû[Ùm NLX ®`VeL°ÛªÚkÕ §Úl©
@ÚQôNX TWUamNo 293

ûR¬VjÕPu á¥] ®PôØVt£Vôp, ÑYô¾]Uô]
×j§«]ôp, U]ûR AjUô®p (ÑLôàTYj§p)
BÚdÏmT¥ ùNnÕ ùLôgNm ùLôgNUôn @l©VôN
®úN`j§]ôp, ùY° ®`VeL°-ÚkÕ U]ûRj
§ÚlTúYi¥VÕ. AjU ®`VUô] ®`VeLû[j
R®W úYù\ôuû\Ùm ¨û]dLd áPôÕ.
(@j.6; Ñ.24,25.)
^oYéRvR UôjUôSm ^oYéRô¨ NôjU¨
CbúR úVôLÙdRôjUô ^oYjW ^URoNS:
NLX YvÕdL°Ûm Gt\d Ïû\®pXôUp, NU
×j§Vônl Tôod¡\Yàm, §Vô] úVôLj§p GLôd¡W
£jRjûR ÙûPVYàUô] úVô¡ Ruû]f NLX
éReL°ÛªÚd¡\Y]ôLÜm, Ru²p NLX éReLÞ
ªÚd¡\RôLÜm ùR¬kÕ ùLôsYôu.
(@j. 6; Ñ. 29.)
UuUSô TY UjTdúRô UjVôË Uôm SUvÏÚ
UôúUûYxV³ ^jVm úR lW§_ôúS l¬úVô³úU
FuúT¬p U]jûRÙûPVY]ôLÜm, FuàûPV
TdR]ôLÜm, Fuû] VôWô§d¡\Y]ôLÜm, Fuû]úV,
SUvL¬d¡\Y]ôLÜ ªÚlTôVô]ôp, Fuû]úV ¿
VûPYôn. F]dÏ ¿ BxP]ôûLVôp D]dLôL ¨_Uôn
©W§wûO ùNn¡ú\u. Fuß @uTÚdÏj Õ¦Ü áß¡\Õ!
(@j. 18; Ñ. 65.)
UL¬μLs ùTôÕYôL ®¥VtLôXm êuß U¦dÏ
FÝkÕ LôûXd LPuLû[ Ø¥jÕd ùLôs¡\ôo.
WUQôfWUØm éTô[jÕPu FÝkÕ UkRUôÚRjûR
@ÚQôNX NlRjRôÛm WUQLô]jRôÛm ¨Wl©j Ru
LôûX YôrûY UeL[UôLj ùRôPeÏ¡\Õ. UL¬μLs
RUÕ úRLÑj§Lû[ Ø¥jÕ HkÕ U¦dÏj RUÕ
AN]j§p DhLôÚ¡\ôo. FlúTôÕm @Yo ^a_
294 c WUQ ®_Vm

NUô§«-Úd¡\ôùW²àm, Ï°jÕ ®é§é£d
ÏeÏUl ùTôh¥hÓ, Ntß TjÕ @pXÕ T§û]kÕ
¨ª`m @Ú[ûU§d LiLû[d LôûXj RôUûWúTôp
UXoj§ Åt±ÚdÏe Lôh£«úXúV, @ÚúQôRVm
R]Õ @ZÏ, NôkRm, @ûU§, BuTm, ùR°Ü, Nd§
@û]jûRÙm ûYjÕ ª°oYÕ úTôXj úRôußm!
@uToLÞm @lúTôÕ @YoØu DhLôokÕ §Vô]g
ùNnYo. HkÕ @pXÕ Aß U¦ ØRúX @uToLs
SôXô TdLj§-ÚkÕm TLYôû]j R¬£dLd L²Ùm
§u TiPeLÞm ùLôiÓYWj ùRôPeÏYo. At
ù\ôÝdÏl úTôX @uTo YkÕ ùLôiúP «ÚlTo.
LôûX Bh¥-, Dl×Uô Lôl© TXLôWeLs ùLôiÓ
YkÕ TLYôàdÏm @uToLÞdÏm £Xo YZdLUôLd
ûLeL¬Vg ùNnYÕiÓ. £xVoLs AfWU
úYûXûVf Ñß ÑßlTôLd LY²lTo. FpXô úYûXÙm
úVôLúU; Bû\Yu @ÚhT¦úV. RUÕ úYRôkRl
ùTôÕYW£p RôØm FpXôf ùNVpLÞm ׬Yôo. AjU
T¬éWQm úTôXúY ùRôhPùRpXôm éWQUô«ÚdÏm.
@ßÑûY ÙQÜ TLYôu ûL«]ôXôdLlThPôp @§p
GZôYÕ £Yô]kRf ÑûYùVôuß ãzUUôLj
úRôußm . @ q Y Ø û R Ù i Ô m ú T ß ¡ û P j ú R ô o
TiÔm RYm úYß[úRô? @uToLs @§LUôL
YWôRúTôÕ @fÑl úTôXl TôhÓdLû[ SLp
FÝÕYÕm, ûLjR¥Ls, úVôLRiPm, LUiPXeLs
ùNnYÕm, ×jRLeLs LhÓYÕm (ûTiÓ) Buàm
Ut\l TVàs[ úYûXLÞm TLYô]ôp @ZÏ\f
ùNnVlTÓm. TLYôu §ÚdLWjRôp BRtÏd ¡ûPjR
úVôL RiPjûR ùT¬V RYf ùNpYm úTôX Buàm
@ÚúL ¨hûP«p ûYjÕl úTôtß¡\Õ. TjÕ U¦dÏ
UôjÚéúRfYWo éû_Ùm AWôRû]Ùm SûPùTßm.
LQT§dÏm, ØÚLàdÏm Y¯TôÓLs SPdÏm. TLp
@ÚQôNX TWUamNo 295

Tu²ùWiÓ U¦dÏ @û]YÚm NUUô«ÚkÕ
TLYôàPu úTô_]g ùNnYo. @Yo ùNnYùRpXôm
©WyUNUô§«t ùNnÙm ©WyU VwOúU; £Y
éû_úV.
AjUô jYm, ¡¬_ô U§: ^avWô:
lWôQô: NÃWm dÚam
é_ô úR ®`úVôTúTôL WNSô
¨jWô ^Uô§ v§§:
^gNôW: TRúVô: lWR·Q®§:
vúRôjWô¦ ^oYô ¡W:
VjVj LoU LúWôª RjRR¡Xm
NmúTô RYôWôR]m.

Fu\Rt¡XdLôL UL¬μLs SUdÏ úSúW ®[eÏ¡\ôo.
UôûX êuß U¦«-ÚkÕ TXYûLl TiPeLÞPu
@uTo YkÕ ùLôiúP«ÚlTo. TLYôu Õ°
ÙiPÕm, Á§ @û]YÚdÏm NUTôLUôLd ùLôÓdLl
TÓm. ùN®dÏm, U]j§tÏm ®ÚkÕ ¡ûPlTÕPu
Sô®tÏm, Y«tßdÏeáP TLYôu Nk¨§«p SpX
®ÚkÕ ¡ûPdÏm. SôYXoLÞm, TôYXoLÞm TX
Y¯L°p BkR @jVôjU Uu]²u Õ§Lû[l
TôÓYôo; AjUl T£Vô[o TXo ùU[]®ûP
ùTßYo; @pXÕ úLs® úLhÓj RdL ®ûPùTtß
@ûU§ÙßYo. ReLs ®jYjûR ®[dLl ©¬V
Øsú[ôo úVôLWô_u Nk¨§«p RUÕ LûXj
§\ûULû[d LôhÓYo. BûNl×XYÚm BûNl
ùTi¥Úm AfWUl émùTô¯-p @LÜe Ï«pLÞm
®ÚkùR]ÜYdLl TôÓYo; A]ôp BkR @U°L°u
TX vYWeLÞd¡ûPúV UL¬μL°u ^a_ ¨xûP
¨j§V JeLôWfÚ§ úTôXj Rô]ôL ®PôÕ SPkÕ
ùLôi¥ÚdÏm. BYtû\ ùVpXôm TôWôÕ TôojÕd
úL[ôÕ úLhÓ ØßYtT¬N°jÕ DYûL ëhÓYôo.
296 c WUQ ®_Vm

Nk¨Rô]j§tÏ Uu]oLÞm, ùTÚgùNpYoLÞm,
DVokR DjúVôLvRoLÞm YkÕ T¦kÕ ¨tTo;
F²àm @YoLÞdùLuß R² U¬VôûR GÕªpûX.
@kR ULôNêLj§p @û]jÕm Iuß. FpXôm Rôu!
BeÏ IÚ Uu]o BÚlTôo; @eÏ IÚ ùTÚg
ùNpYo; TdLj§p IÚ NodLôo @§Lô¬. Utù\ôÚ×Wm
IÚ ùTÚk Rªrl×XYo; @YWÚúL YPùUô¯l×XYo;
TuùUô¯l ×XYo. @RtLÓjÕj Õ\®Ls §Vô]g
ùNnYo; ©\Ï ¡ÚavRoLs @û]YÚm _ô§ AfWU
úTRªu± Åt±ÚlTo. @û]YodÏm BûPúV Sôn
£u]d LÚlTàm NôxPôeLUôn ®Ýk§ÚlTôu;
XzªÙm ÑRk§WUôL Dsú[ YÚYôs. FpXôm
NUjÕYm! FpXôm NUô]m! FpXôm @u× ¨û\Ü!
FpXôm JWÚ°u §Ws! FpXôm IÚ NUWNd L§¬u
ú_ô§! UL¬μLs IÚ×\m ¨úYR]eLû[f £±Õ Ú£
TôojÕd ùLôÓlTôo! Uß×\m IÚ úLs®dÏj RdL
T§ÛûWlTôo; Buù]ôÚYo Ds[jûR EÓÚ®
V±Yôo. Utù\ôÚ×\m ®jYôu LÞdÏj RUÕ
×u]ûLVôp @ÚhL°l éhÓYôo. £Xo
ÏÓmTjÕVûW ÙûWlTôo; £Xo ®VôTôW SxPjûR
Øû\«ÓYo; £Xo ©¦ ¾odL úYiÓYo; £Xo
U]jÕVoLÞdÏ UÚkÕ úLhTo. £Xo ûUkR²\kR
ÕVûW YÚk§ ÙûWlTo; £Xo ®YLôWm úTÑYo; £Xo
®RiPôYôRØm ùRôÓlTo. @û]YÚdÏm TLYôu
Ds[±kÕ úTÑYo; Buú\p ùU[]UôL Nô·
Y¡lTo.
TdÏYj§t úLtTl TVàûûWúV úTÑL
ªdLÕ úUô]m ®Úm×.
A]ôp FlT¥úVô TLYôû] @i¥YkR @uTo
ÕVWm A¥úULmúTôXl T\d¡\Õ! BÕRôu Nk¨Rô]l
ùTÚûU! @kR úVôLWô_²u ùLôÛ®ÚdûL DûW«
@ÚQôNX TWUamNo 297

XPeLôR DiûUdLôh£. TLYôu IqùYôÚ YÚûPV
FiQjûRÙm SuÏ EÓÚ®V±¡\ôo. IÚ Nôv§¬Vôo
IÚSôs UL¬μLû[j R¬£dLd L²Ls Yôe¡YÚm
Y¯«p IÚ TZjûRl ©sû[VôÚdÏ Uô]ºLUôL
¨úY§jÕ YkRôo. FpXôl TZeLû[Ùm UL¬μØu
ûYdLúY, “ BÚ, LQT§dÏ ¨úY§jR TZjûRf
Nôl©ÓúYôm ” Fuß @úR TZjûR ùVÓjÕ DiÓ
©WNôRk RkRôo! @kR Nôv§¬ (ÏÝU¦ SôWôVQ
Nôv§¬Vôo) Rôm FݧV WôUôVQjûR TLYôu Øu
T¥dL U]j§p ¨û]jRôo. DPú] TLYôu,
“WôUôVQm T¥dLhÓúU” Fu\ôo. £jR ^m®j Fu\
BkR úVôL Nd§ TLYô²Pm BVpTôL BÚlTRtÏ
FjRû]úVô DRôWQeLû[ BÕúY Li¥Úd¡\Õ.
©uYÚm NmTYm TLYô]Õ Na_¨ûX
ÙWjûRjR² ®[dÏm. IÚSôh LôûX TjÕ U¦dÏ
TLYôu £X ºPoLÞPu TfûNVmUu úLô«-²uß
FiùQn ØÝdLô¥ AûUlTôû\dLÚúL YÚûL«p
UVdLm YkÕ ®hPÕ; Øu²ÚkR BVtûLd
Lôh£Lù[pXôm Uû\kR]; IÚ ùYsû[j §ûW Ru
Øuàs[ Lôh£Vû]jûRÙm Uû\jRÕ. TLYôu
@q®PúU ¨uß ®hPôo; @kR ùYsû[j §ûW Ntß
®X¡VÕm SPdLj ùRôPe¡]ôo. ©\Ï BÚÞm UVdLØm
YkR]; IÚ Tôû\«uÁÕ TLYôu NônkÕ ùLôiPôo.
êu\ôm Øû\Ùm @lT¥úV YWúY, @eúLúV
DhLôokRôo; ©\Ï ©WLôNUô] ùYsû[j §ûW TôoûYûV
ê¥VÕ; RûX ÑZu\Õ; BWjR úYôhPØm êfÑm ¨uß
®hP]. úRôÛm ¿XØt\Õ; úUuúUÛm úRôp LßjRÕ.
áP BÚkR YôÑúRY Nôv§¬Vôo ØR-úVôo
TLYôàûPV ¨ûXûVd LiÓ BßLj RÝ®, @Zj
ùRôPe¡]ôoLs. @lúTôÕ @eÏ SPlTùRpXôm
TLYôàdÏ SuÏ ùR¬kRÕ; úRôp LßjRÕk ùR¬kRÕ;
298 c WUQ ®_Vm

BWjRØm êfÑm ¨uß ®hPÕk ùR¬kRÕ; DPm× YWYWd
Ï°oÜt\Õ. BÚl©àm ^a_¨xûP SPkÕ
ùLôiúP«ÚkRÕ. TLYôu @gN®pûX; DPûXlTt±
YÚkRܪpûX; LiûQ ê¥dùLôiúP DhLôokÕ
®hPôo; DPÛm @lT¥úV «ÚkRÕ; BlT¥ TjÕ
T§û]kÕ ¨ªPeLs L¯kRÕm, DP-p IÚ
@§of£ÙiPô¡ DPú] @§ ®ûWYôL WjRm JPj
ùRôPe¡VÕ; ÑYôNØk §Úm©VÕ. DPm× ØÝÕm
Su\ôL ®VojRÕ; úRôÛm TûZV ¨\Øt\Õ. ©\úL Li
UXokÕ, “ B²f ùNpúYôm ” Fuß TLYôu SPkÕ
®ìTôb ÏûLûV @ûPkRôo.
¡¬l©WR·Qm
£X SôhLs UL¬μLs ¡¬l©WR·Qj§tÏl
×\lTÓYôo. ºPoLÞe áPl×\lTÓYo; @uToLs £Xo
@ÚQôNXvÕ§ TgNLjûRj §ûNùVpXôm
F§ùWô-dLl TôÓYo; £Xo Bu²ûNd LÚ®LÞPu
úRYôWm, §ÚYôNLm, §Úl×Lr ØR-V @Úh
TôdLû[l TôÓYo. £Xo A]kR SP]m ׬Yo. £Xo
@eLl ©WR·Qg ùNnÕ ùNpYo; UûXûVf
Ñt±Ùs[ FhÓûUp YhPØm BjRûLV ûYTYe
L[ôp ¨Wm©«ÚdÏm. UL¬μLú[ @û]j§tÏm
SÓSôVLUôL ShNj§WeL[ôt ãZlThP L[eLUt\
AjUOô] T¬éWQ Nk§Wu úTôXf ùNpYôo.
UL¬μLs @lúTôÕ ªLÜm ùUÕYôL U¦dÏ IÚ
ûUp ÅRm SPlTôo; £X NUVm ©WR·Qm Ø¥YRtÏ
BWiÓ SôhLÞm AÏm. £X NUVm BW®Ûm ÑtßYo;
AeLôeÏ TdRoLs ®Ó§V°jÕ, ®ÚkÕL[ôp
DTN¬lTo. BûY @û]j§tϪûPúV
DiûUVuTÚs[m TLYô²u @ÚQôNX
@xPLj§Ûm, @ÚQôNX TgNWj]j §Ûm ùTô§kÕ
@ÚQôNX TWUamNo 299

ùTô-Ùm ùTôÚû[úV U]]g ùNnÕ ùNpÛm.
@Yt±p BWiÓ úUtúLôsLû[ UhÓm ûLVôsúYôm.
“U¦L°t NWùP] Ü«oùRôßm Sô]ô
URkùRôßm IÚY]ô UÚ®û] ¿Rôu
U¦LûPk ùR]U] U]ùUàe Lp-u
UßY\d LûPV¨u ]Úù[ô° úUÜm
U¦ùVô° ùV]l©± ùRôÚùTôÚh Ttßm
UÚÜ\ -ûX¨Zp T¥RLh ¥u®i
U¦ùVô° TP¨Zp T§ÙúUô Üu²u
UßùTôÚs @ÚQSp ùXô°UûX ÙiúPô!”
“LPùXÝm F¯-Vôt ùTô¯RÚm ¿oRôu
LP²ûX VûPYûW RûPùN« ²pXô
ÕPÛ« Ú²ùXÝ Øû]Ùß YûW«p
DßTX Y¯L°p DZ-àm ¨pXô
§PùY° VûX«àm ¨ûX«ûX ×sÞd
¡P¨X UX§ûX YÚY¯ ùNpXd
LPà«o YÚY¯ ùNu±P ®uTd
LPÛû] UÚ®Ó UÚQé RWú]!”

A A A
39. @uTo AoYm
B² WUQNeLjûR úSôdÏúYôm. AjU
NUolTQjÕPu, Ds[ ùTôÚû[ @±V YkÕ TLYô²u
@¥¨Z-p ºPWôLj Re¡j RYªÚlúTôo TXo, TX SôhPYo.
úUtÏm, ¡ZdÏm @eúL úNokÕ ®[eÏ¡\Õ. @uTo
R²fN¬ûRLs TXlTX. @àd¡WLm ùTtß WUQNeLj§p
®[eÏm @uTo @û]YodÏm YQdLm! @YoL°p
AjU£j§ûV UhÓm Sô¥ DsØLUô¡ @û]jûRÙm
Õ\kR úVô¡Lû[ Øu]¦«p ûYjÕ YQeÏúYôm.
BYoL°t £Xo Nu²Rô]j§úXúV úVôLm T«uß
YÚ¡u\]o. £Xo UûXdÏûLL°p @ÚkRYe
¡Pd¡u\]o. £Xo E¬p ©ûbùVÓjÕiÓ, úLô«p
UPeL°p Re¡j RYm ׬¡u\]o. £Xo @àd¡WLm
ùTtßj RjRUdÏ ùN[L¬VUôL ùY°ëoL°p Re¡ WUQ
úVôLjûRl T«p¡u\]o; @ÚQôNúXNûW IÚ Øû\
R¬£jÕ “@lTô YkÕ ®húPu. Fuû] VôhùLôsYôn”
Fuß TLYôu ùNôp- @qY[®p Ruàs ArkÕ
R]dÏ Gt\ ®Pj§p Eu± NUô§«-ÚkRÕ úTôXúY,
TLYô²u BÚkRT¥ BÚdÏm §ÚdúLôXjûRÙm,
R·QôêojRjûRÙm, £u Øj§ûWûVÙm, amúNôT
úRNjûRÙm, úUô] ¨û\ûYÙm, Na_ ¨xûPûVÙm,
TôolTYû]úV Tôoj§ÚdÏm TôoûYûVÙm,
D§jR®Pj§p IÓe¡ «ÚdÏm NôkRjûRÙm, IÚØû\
ùR°kÕ áokR @±Yôt LiÓ Ds[m ¨û\kR
@qYô]kRjûRd ùLôiÓ RUdúLt\ Dû\®PeL°t
ùNuß @jVôjUúVôLm T«uß ¨uß £j§ùTtß
¨XÜYôÚm BWiùPôÚYo DiÓ.
A]ôp UL¬μLs IÚYûWÙm £xV]ôL Gtß
BÕLôßm ¾ûb ùLôÓjR§pûX. Fu AfWUm, Fu
U¡ûU, Fu URm, Fu Uô°ûL, Fu ºPo, Fu NeLm, Fu
@uTo AoYm 301

úVôLm Fuß F]Õf ùNÚdÏLs TLYôu Nu²Rô]j§p
Ntßm ¡ûPVôÕ. F]úR DiûU, ©\WRuß Fuàm R²
VLmTôYØm @eúL ¡ûPVôÕ. @eúL FpXôm Rôú];
FpXôm Iuú\. ULôu RôúU ÑVm ©WLôNWôL ®[eÏ¡\ôo.
IÚ @LiP ú_ô§ F¬¡\Õ. úYiÓúYôo @§p U]
®[dûL úVt±d ùLôs[Xôm. IÚ @±Ül TôtLPp
@Ú[ûX Å£ùVô°o¡\Õ. @ûU§«uTm úYiÓúYôo
çV @uTôp @s° úYiÓUhÓm TÚLXôm. 1922-dÏ
Øuú] YkR ºPo £XûWl Tt± GtL]úY
®Y¬jÕsú[ôm. R²jÕ\Üd úLôXm ®Úm×úYôo
@û]YûWÙm @Yo F°§p @àU§lT§pûX. NêLj
ùRôiÓ, ÏÓmTl T¦ BYt±Ûm @YÚdÏ ùYßl
©pûX; RôúU AfWUj§p TX T¦Lû[ @û]YÚPàg
úNokÕ ùNn¡\ôo. @Úh ÏÓmTjûR @Yo RUÕ @Ús
YpXTjRôp RôeÏ¡\ôo. IÚ @uTo UL¬μLs
DTúRNlT¥úV SPdL ØVu\ôo; F²àm Ø¥V®pûX.
UL¬μLû[l úTôX ûYWôd¡Vm YkRôpRôu @Yo
Nk¨§dÏf ùNpYùR]j ¾oUô²jÕ ùSÓSôs TLYôû]j
R¬£VôUp BÚkÕ ®hPôo. LôkRjûR ¿jR BÚm×
ÕÚl©¥dLj ùRôPe¡tß; DPú] UL¬μL°Pm YkÕ
YQe¡]ôo; UL¬μLs BûX ûRjÕd ùLôi¥ÚkRôo;
@uTu U]ûRV±kÕ £¬jÕ, “BkR BûXûVl ©WVôûNl
ThÓj ûRd¡ú\ôm; @Ru Lô¬VUô]Õm ®hùP±kÕ
®Ó¡ú\ôm Fußm, @ÕúTôXúY YôrûY IußúNW
SPj§d Lô¬VUô]Õm, DiûU Oô]m ¨û\kRÕm DXL
YôrÜ Ff£ùXuß úRôu±VÕm @ûR ®hÓ®P
úYiÓm” Fußm ùNôu]ôo.
“LÚmTôh¥d Lh¥ £ßLôûXd ùLôiPôo
ÕÚmùTÝkÕ úYeLôt ßVWôi ÓZYôo
YÚk§ ÙPm©u TVuùLôiPôo át\m
YÚeLôt T¬Y §Xo.”
302 c WUQ ®_Vm

ùTiÓ ©sû[Ls YÚkR, úUúXÝkR ûYWôd
¡VjRôp Õ\Ü éiTûR UL¬μLs Il×Y§pûX;
@YoLÞdÏf N¬Vô] ×j§ ×Lh¥Vàl×Yôo. DiûU
®Wd§ÙPu, DiûUl ùTôÚû[VûPVf £X ØØbýdLs
éoY ù_uUj§p ®hP Ïû\Vôp UL¬μLû[ VÓjÕ,
®NôWUôodLm DTúR£dLl ùTtß ¨uß ¨û\Üß¡u\]o.
FjRû]úVô SpúXôoLs WUQ NeLjûR
@¦ùNn¡u\]o. £Xo @pÛm TLÛm TLYj
ûLeL¬Vj§p CÓThÓd LoUúVôLm ׬¡u\]o.
IqùYôÚYÚm TLYô²u @Úh©WLôNúW. FYûWf
ùNôp- FYûW ®ÓYÕ; IqùYôÚYÚm úT¬uTj§tÏ
A\ôl T£ÙPu ReLÞdÏ Ø¥kR Õû\«p NôR]g
ùNnTYoLú[; TLYô²u ºPo ùRôûL úYRôkR DX¡u
_]jùRôûLúV VôÏm LôXØm YÚm. BlúTôúR
LQdLt\ ùTÚg ùNpYoLs TLYô²u Oô]l
×RpYWôLl TX §ûNL°Ûm ®[eÏ¡u\]o.
úU]ôh¥²ußm TX @uToLs TLYôû]d LiÓ @¥V
Wô¡u\]o; TLYôû] D«WôÙm @uTWû]YûWÙm
@u×PXôÙe ùLôiP WUQ NeLj§tÏl ùTôÕYôL
YQdLm! @Õ úVôLf ùNpYg £\kùRô°oL!
TLYô²Pm IÚØû\ ÂÓThP @uTÚs[m WUQd
LôR-²uß Á[ôÕ! @d LôRtL]p ¨jVô]kR Åh¥p
çV úYs®j ¾VôL Fußm ÑPúWôe¡ Y[Úm.
“Duû] U\k §ÓúYú]ô, U\lT±úVu, U\kRôp
D«o ®ÓúYu LQkR±úVu Du AûQ BÕ¿
Fuû] U\k§ÓYôúVô , U\k§ÓYôn F²pVôu
Fu] ùNnúYu FeÏßúYu FYodÏûWlúTu
FkRôn
@uû]«àm RVÜûPVôn ¿U\kRôn F²àm
@¡XùUXôm @°j§Ó¨u @ÚsU\Yô ùRuú\
BuàªLd L°j§eúL BÚd¡uú\u U\úYp
BÕRÚQm @ÚhúNô§ F]dÏ®ûWk RÚú[.”
@uTo AoYm 303

Fu\Yôß Fe¡Úl©àm @uTÚs[d LôRp L]uß
ùLôiúP «ÚdÏm.
UL¬μLs (@ÚQôNX TWUamNo), ULôuLs FûRl
Td§VôÛm, @ÝûLVôÛm, Wô_úVôLjRôÛm
LoUúVôLjRôÛm, ùSÓeLôXj §Vô]jRôÛm ùTt\]úWô
@ûRj Rm B[ûU«úXúV ùTtß @k¨ûXûV
ÑYôÖTYjRôp Na_¨ûXVôd¡d ùLôiPôo. @YûWd
LôiTúR DTúRNm, @YúW úVôL NôR]Øm Nôj§VØm.
FpXô UReLÞm, úVôLeLÞm FûRj úRÓ¡u\]úYô,
@lùTôÚú[ Rô]ô]Rôp @Yo NoYUR NUWNf ÑPWôL
®[eÏ¡\ôo; ûYQYo, NôdRo, úYRôk§Ls, £jRôk§Ls
ØR-V @û]YÚm @YûWd ùLôiPôÓ¡u\]o.
BvXôªVÚm, ¡±vRYÚm Sôj§LÚmáP @YûW
Smסu\]o. UL¬μLs @¬RôLúY úTÑ¡\ôo. úTf£Ûm
ÑÚeLf ùNôp- ®[eL ûYd¡\ôo; £±V Yôd¡VeL[ôp
ùT¬V ùTôÚû[j ùR°®d¡\ôo. IqùYôÚYo
U]jûRÙm @±kÕ @YWYodúLt\ NôR]eLû[úV
ùNôp¡\ôo. VôùW²àm @YoØu àhLôokRÕm £X
¨ª`eL°p @kRoØL §Úx¥ ÙiPô¡\Õ. @Yo “Sôu
Vôo ” Fuàm AjU ®NôWjûRÙm, @Ru TV]ôn
D§jR®Pj§p IÓe¡ Ds[T¥ BÚjRXô¡V AjU
¨xûPûVÙúU ØRuûUVôL DTúR£d¡\ôo.
úVôLNôR]j§p Dsú[ @àT®dÏm SôRm, ú_ô§,
ùRnYm @pXÕ Nd§ Y¥YeLs BYtû\ùVpXôm
ùTôÚhTÓjRôÕ ArkÕ BRVj§p AjUv§§ûVl
ùTßYûRúV @Yo DTúR£d¡\ôo. úRYûRLû[ YWe
úLhTÕ úYiPôm. @KùRpXôm úVôLj RûP. úSWôL
NL_ NUô§dúL @Yo Oô]f £uØj§ûW Lôh¥
Åt±Úd¡\ôo. BkR ¨oÏQjVô]úU £\kR Øû\Vô«àm,
BÕ ªLf £XodúL Nôj§Vm AR-u UL¬μLs
NÏQjVô]jûRÙm £XÚdÏl úTô§lTÕiÓ. “LôVj¬Ùm
304 c WUQ ®_Vm

SXúU. N®Rô FuTÕ ã¬Vù]]d ùLôiÓ ã¬Vû]Ùm
ØRp ØRXôL §Vô²dLXôm ” F]f ùNôpYôo. NeÏ
(BPm) NdWm (LôXm), LûR (NoY YpXûU)ÙPu á¥V
SôWôVQû]Ùm §Vô²dLf £XÚdÏf ùNôpYÕiÓ.
AWmTj§p GRô«àm IÚ NoY YpXûUÙs[ Nd§dÏ
“Sôu” Fuàm @LkûRûV Øtßm @ol©jÕ @ûRúV
Sm© §Vô²jRôp, úUuúUÛm ¨odÏQjûR FhPXôm
Fußm @Yo DTúR£d¡\ôo. WUQôfWUm IÚ NoY ÑRk§W,
ÑjR NUWNùY°. @§p @YWYo, @YWYo BfûNlT¥
AWm©jÕ, DߧVôL ¨ûXjÕ, @R²uß @û]j§tÏm
Ø¥Yô] AjUv§§ûV VûPVúY ØVpYo. Uk§W
_Tm, êoj§j§Vô]m, Nd§ DTôNû] ØR-VYtû\d
ϱjÕ AYXô V±V úYi¥VYoLÞdÏ UL¬μLs
ÕûQ ùNn¡\ôo. FlúTôÕm DVokR AjU úSôdLjûRúV
UL¬μLs Øuú] ûYjÕd ùLôs[f ùNôpYÕ.
“ úUuúUÛg ùNp; ¸r úSôdLôúR. Duû] Sm×;
TWUôjUôûY Sm×, DVokR Ø¥®túL DûZ; Utù\pXôm
RôUôL YÚm ” Fuß UL¬μL°u Nk¨Rô]m IÚ
FÝf£ûVj RÚ¡\Õ.
RUÕ T¦dúL AjU NUolTQg ùNnÕ Rm @¥
¨Z-p Åt±ÚdÏm ºPLQeLÞdÏ, TLYôu DTúRN
NôWm, Ds[Õ SôtTÕ, ¬×¸ûR, ûLYpV SY¿Rm
ØR-VYt±u ùTôÚû[ JùWôÚLôp ®[dÏYo.
ºPoLs TLYôu Nk¨§«p ùSÓúSWªÚkÕ §Vô]g
ùNnYo. ã¬V²PªÚkÕ ãÓTWÜYÕúTôX TLYô²u
©WyU Nd§ @uT¬ûPúV TW® @YoLû[ AjU
ùYs[j§p BVpTôLúY ArjÕm.
@u©u AoYm
lWyUôàé§f ùNpYoLú[! IÚ ã¬Vu Sm
Øuàs[Õ. @§²uß úLô¥dL§oLs TWÜ¡u\].
@uTo AoYm 305

IqùYôÚ L§Úm @YàûPV £jlWLôNúU. @ÕúTôX,
SUÕ @u×dL§oLs FkR AjU ã¬V²PªÚkÕ
®¬kR]úYô @§p IÚeúL LXk§ÚlúTôm. AßLs
A«WªPeL°t ©\dÏm; A«WdLQdLô] EoLû[
Eh¥ FjRû]úVô Tôû\L°Ûm Ts[jRôdÏL°Ûm
®ÝkùRÝkÕ ×WiÓ Ø¥®p IÚ LPûX VûPÙm.
FjRû] úLôQpL[ôL Yû[kÕ FeùLeÏ §¬kRôÛm
Ø¥®p At±u @ûU§ LPúX; AßLs úRÓYÕ
LPûXúV. @ÕúTôX @LiP Nf£Rô]kRd LP-p, Eo,
úTo, D\Ü, Ñt\m, BûN, YûN, ùTÚûU, £ßûU ØR-V
ØdÏQj ùRôkR ®LôWeL°u±d LXk§ÚlúTôm. BW®d
L§oLs DX¡Ûs[ TX ¿ojRPeL°²uß A®«ÝjÕ
úULl TPXeLû[ ùNn¡u\]. úULUô]©\Ï, Sôu
YeLô[d ÏPôdLPp A®, Sôu @W©dLPp A®, Sôu
@hXôi¥d NØj§Wj§u A®, Sôu LeûL«u A®,
¿ úLYXm Dl×d ¡Qt±u A®, Sôu T¥jRYu ÅhÓ
@iPôj Ri½¬p D±gNlThP A®, ¿ ¿NuÅhÓ
NôdLûP ¿¬p FÝkR A® Fuß úYtßûU TôWôhP
Ø¥ÙUô? Fe¡ÚkÕ FjÕûQ A® BÝdLlThPôÛm
FpXôm IúW úULlTPXUô¡u\Õ. IÚ Ï°o Lôtß
ThPÜPu, "¿ Øk§, Sôu Øk§' F]ôUp FpXôm ãp
úULj§p ¨Wm©V YÚQd ÏZkûRLs, BVpTôL,
ItßûUÙPu, Ne¡-d úLôûYVôL DX¡tÏ B\e¡ YkÕ
DXûLl ùTôuàm TfûNÙm ¨XYf ùNn¡u\].
@ÕúTôXúY, @uToLôs! SôùUpXôm FYùWYo
Fe¡ÚkÕ±àm, FjRûLVWô«àm ùTVoY¥Ü
úYtßûULû[ ùVpXôm ®hÓl ùTVo Y¥Yt\ IÚ
@Ús úULj§t LXkÕ ùRu\t LWjRôp Oô]éª SmûUf
ùNpXUôL @ûZdÏmúTôÕ, @Yu Ds[m Ï°W Oô]d
¡i¡¦ NXNùX], Sôm ùNpÛm Y¯ùVpXôm AjU
Oô] ØjÕdLÞm, úT¬uTl ùTôuàm TÑûUÙm
306 c WUQ ®_Vm

ÏÛeL, ËYu ØdRj ÏZkûRL[ôL ®û[VôÓúYôm.
@q®û[Vôh¥p @û]YÚm Iuú\. Nô§, ¨\m, ©\l×,
T¥l× ØR-V ×\ úYßTôÓL°u±, Dsù[ôtßûUVôp,
@LiP T¬éWQô]kRjûRd LXkÕ ®û[VôÓúYôm.
@uToLú[ WUQ NeL U¦Lú[! ¿eLs
IqùYôÚYÚm FqY[úYô ùTÚûU YônkRYoLs.
IqùYôÚYo R²f N¬ûRÙm ULôTôWRmúTôp ®¬kÕ
FjRû]úVô, ÑLÕdL, TkRùRôkR, BuT ÕuTl
TPXeLû[d ùLôi¥ÚdLXôm. @YWYodÏ @YWYo
U]fNôh£úV FÝÕúLôp; IqùYôÚYo £jRj§Ûm IÚ
£jWÏlRu D\dLUtß @YWYo ¨û]l×, Sh×, £\l×,
Y[eLû[f ÑÚs ÑÚ[ôL Fݧ ûYjÕs[ôu. @YWYo
YôrÜf ÑÚû[ @YWYúW @®rjÕl TôodLhÓm. ùT¬V
L®Ls, ×XYo U¦Ls, @±Üf ÑPoLs, £YlTZeLs,
Lp®dLPpLs, ùNpYf ÑWeLeLs, ûYWôd¡Vd
ÏußLs, @ÚhT¦ ÅWo, ùTôÕlT¦ SpúXôo –
FjRû]úVô úNokÕ WUQ NeLUôL Buß ®¬kÕs[Õ.
WUQ LtTLm FjRû]úVô ¡û[ TW® ®¬kÕ Oô]dL²
ÏÛeÏ¡u\Õ. @§p FjRû]úVô ¡°LÞm,
Ï«pLÞm, LÚPuLÞm, £hÓd ÏÚ®LÞm L²ÙiÓ
áÓLh¥ YôÝ¡u\]. @ûY Fe¡ÚkÕ FlT¥ YkR]
Fuß ®]ôY úYiPô. @ûY BdLtTLj§p FlT¥
YôÝ¡u\] ùYuú\ LôiúTôm. SôUìT úTReL
ù[pXôm "Sôm + @ìTm' Fu\ Oô]j§t LûWkÕ @kR
Oô]d L§WY]ô] §ÚYÚhùTÚUô²u @Úh
¡WQeL[ôL DsÞm ×\Øm I°Y[oúYôm. Bf £ß
úRôp úYtßûULû[ U\kÕ, AuUd LPÜ°u ÑjR
ÑRkRW NUjY ®Rô]j§p NjRô¡V DiûUûV
DPXôLÜm, £jRô] @±ûY At\XôLÜm, Dh×\d
L°lûTúV £\ÏL[ôLÜm ùLôiÓ ùNôìT
jVô]ùUuàm Lôtû\ D±g£ @ÚhL² ÙiÓ
@uTo AoYm 307

DXôÜúYôm. @LªÚdÏm UhÓm úUp, úRôp, ùTVo
Y¥Ü, ¨\m, Gt\j RôrÜ, £ßûU ùTÚûULs
@ûXVûXVôL @¥dÏm. BYtû\ ùVpXôm D§ojÕ
DXôÜúYôm. ùSlúTô-Vu NiûP ùVu¡\ôoLs;
A]ôp NiûP ùNnRYoLs úLô¥dLQdLô] TûPÅWo.
@YoLs R²jR² ÅWf ùNVpLs TX. IqùYôÚYûWÙm
ϱl©hÓ FÝÕYùR²p LPûXl T¥ùLôiÓ
@[jRXôÏm. TXo YPm ©¥j§ÝlTÕ IÚ AiPYu
úRûW. TXo ùTôÚÕ ùYpYÕ IÚ RûXYu úTôûWúV.
TX @uToLs á¥l ùTÚûUl TÓjÕYÕ IÚ
TLYôû]úV. @Yu @Ús ®¬úY @û]jÕm.
@YàPúX @uTo. @Yu LZXûPkR ©\Ï @YoLs
×Õl©\lùTÓd¡\ôoLs. @l©\l©tÏ ùTVo Y¥Ü Nô§
UR úTRªpûX. @Õ A]kRl ©\®, U]®LôWUt\
BRV ùY°«p @l©\® BuT Etß, AjUô]kRm
ùTôeÏ¡\Õ. @qîtû\d LiÓ RôLkR¦úYôm.
LiQô¥ Åh¥t Ï¥×ÏkR SônúTôX U]UôûV
AuUô®u ¨ZXô] BqÜXLj úRôt\eLû[d LiÓ
úYßTôhPôp @g£f £]kÕ, ùY£jÕd ÏûWjÕ
YôrûYj RtùLôûX ׬¡\Õ. BmU] UôûV ùVô¯kÕ
"Rôú] @û]jÕm, @û]jÕm Ru²p' Fu\ Lôh£l
ùTÚUô²u LZ-ûQVûPkR @uT±Üd L²Lôs, SUÕ
ùTÚûUùVpXôm RjY]j§p ®[eÏm BkR ú_ô§d
LtTLj§tLôÏL! @û]YÚm @Yàh LûWúYôm. @±Ü,
Lp®, L®, úTfÑ, FÝjÕ, TXYûLl T¦Ls, RYm,
@u× FpXôm @YàdúL ¨úYR]Uô¡ @Yu ùTÚûU
DX¡p ®[eLhÓm. @YuTôp @Yàh LXkúRôm.
@Yu ùTÚûU SUÕ ùTÚûU. IÚ éoQôYRôWf
Nk§WàPu FjRû]úVô DÓdLQeLs ûYWU¦Ls
úTôuß @u× ®i¦t TW® ùVô°o¡u\]. FpXô
®iÁuLÞm RUÕ R²jR²l ùTÚûU FpûX
308 c WUQ ®_Vm

Vt\úRàm, RUÕ @u× ®i¦p @ØRl ×u]ûL
׬Ùm IÚ @±Üj§eLÞdúL @¦VôÏL!
@lùTÚUôû] SUÕ AoYjRôp BqYôß YQe¡
SUÕ @u× UXoL[ôp Y¯TÓúYôm.
“ØkùRmûU VôiP ØRpYú] Øj§SXj
RkûRúV RôúV NWi.
FkûRúV Ùu\u F¯Xôo §ÚdLÚûQf
£kûRúV £kûRùV]f ùNn.”
BkR VôdûLd ái¥p Fu]ô®d¡° Du ÑjR
ÑRkRW NUjY ®iûQúV Sô¥ AoYjÕPu áÜ¡u\Õ.
Duû] Ds[±kÕ, D]Õ §ÚYÚhT¦ûV DX¡t
׬VúY DPp ùLôiÓsú[ôm. D]dúL ©\kúRôm;
Du]¥ Tt±d ùLôiÓ Du LÚûQ Yô²p
Y[o¡uú\ôm. BpûXúVp FUd¡Úl©pûX. FpXôm
Du Y¯dúL YWúYiÓm; FpXô AßLÞm Ø¥®p
éWQô]kRYô¬ úNW úYiÓm. BqYôrÜ D]dÏ
úYs®. Du²fûN FmûU SPjÕL; ¿ Ah¥VT¥
AÓ¡ú\ôm; ¿ Lôh¥VT¥úV ùNp¡ú\ôm; ¿ áh¥V
ùS±«t áÓ¡ú\ôm. FeLs YôrÜd ϧûW D]Õ
§ÚYYRôWl ùTÚûUùVàk úRûW«ÝdLúY BúRô
@¦ úNokÕs[Õ. @Ru Yôo D]Õ LÚûQ UXod
LWj§Ûs[Õ. D]Õ §ÚY¥dÏ FmûUVô[ôd¡ D]Õ
§ÚlT¦ ׬kÕ, @R]ôp Du ùTÚûU ¨XÜm BuTúU
FUÕ BuTm. FeLs @uûT Et±, D]Õ Oô]l
ùTÚûUûV DXùLpXôm Y[odLYÚs. FeLs YôrûY
YôojÕ D]Õ Oô]ùYô°ûV DXùLpXôm L§o ®[eLf
ùNnV @YôÜ¡ú\ôm. Du £tÑP¬úXt±V úLô¥d
LQdLô] @±ÜU¦ ®[dÏLs DXùLeÏm ¨XÜL!
AûN, ùTô\ôûU, YgNm, úYhûL, Ru]Xm, Nô§ NUV
úYtßûU Vô¡V BÚsUôûVl TûPLs, BûY I¯L.
Sôù]uàm AQY Yôú[k§ DXûL BWQL[Uôd¡,
@uTo AoYm 309

YßûU, UPûU, @¥ûUf ÑÚsL[ôp FeÏm ê¥V
ÕuTd Lô¬Ús ®XÏL! ØlùTôÚû[Ùm ®Ýe¡V
ØÝØRt ùTôÚú[! N[N[dÏm Ym×m, Õ¥Õ¥dÏm
ŬVl ×VÛm, UôVj §ûWL°t £d¡V úTVôhPeLÞm
FeLû[j ÕuTl TôÝdÏ Bû\VôdLôÕ, ØlTôÝe LPkR
@lTôXôm D]Õ Õ¬V ùY°«t YôZ YÚ[ôn! ¨]Õ
@Ús ®¯Vôp @±ÜlTôûX FUÕs[j§íh¥ FmûU
D]Õ Oô] NmTkRWôdÏYôVôL! RôàiÓ, úY±pûX
ùVuàk R² ØRúX! ¿ÙiÓ Sô²pûX ùVuß FmØs
Duû]úV VôUôLd LôQ ¿úV @±Ü ®[dLô
ùVô°o¡u\ôn; Ruàs Rô]ô¡ ¨ûXlTúR BuTm.
@u× @ûPdLXm; U]j§ùXôhPôÕ Lôh£Vônl
TôolTúR TôoûY. BRV ÏûLVôm úUô] ÏiPj§p
DuUVdL]ûXj çi¥, TWU ÑjRm, TWU Oô]m, TWU
úLYXm, TWU ÑRk§Wm, TWU NUjÕYm, TWU NjVm, TWU
ú_ô§Vô¡V FÝÑPo ®[eL, Nd§d LôkRUôL, @R]ÚúL
Åt±ÚdÏm @ûXYt\ R²fÑLm FeLÞdLÚs! “BÕ
ùNnúYu, @Õ ùNnúYu” Fuß TXYôß BkRl TiTt\
“Sôu” NeLtTl ×V-p L\eùL]j §¬VôÕ. Du²fûNd
LÚ®Vôn Du]ûU§«íu± DXL SôPLjûRf
ÑûU«u±d LôÔm Lôh£Vô], Lôh£V±ûY VÚs.
DX¡p FjRû]úVô BVdLeLs , NeLeLs,
áhPeLs, Nô§ NUVd ÏZôeLs, @LeL¬jÕ, @®hÓ
YôQmúTôXl ùTô¬T\kÕ LôXdLôt±t L¬kÕ
®Ý¡u\].
Ruû]V±kÕ Rô]ôL ¨tÏm ¨ûXûV V±VôUp,
Ruû] V±kùRô°Úm ÑjRôuUd L]XôL ¨XÜm
TWkRôUjûRd LôQôUp, @ûXVUokR I°dLP-p
Uô¦dL UûX«XdLôL ¨XÜm @±®u Ø¥«Ûs[
úT¬uTj úRòt±tÏ Y¯ùR¬VôÕ, Bf£tßXLm
U]UVdLùUuàm ULô UôVô®«u @LP®LP
310 c WUQ ®_Vm

NôUoj§Vj§Ûm, Ui ùTi ùTôu Fuàm ùNôdÏl
ùTô¥L°Ûm UVe¡ VûX¡u\úR! "JWôUp Jo ùTôÚÞm
Du]ôUp DsùY°«t TôWôÕ Tôoj§ÚdLl TôWôn
TWôTWúU!' FUÕ Ds[d L²ûV DÚ¡ V°d¡uú\ôm.
ùRs[±Üj úRòt±Ùi! @±YWúN! Duû] DXLm
ùTôu]ôÛm, ùTôÚ[ôÛm, B²V TiPeL[ôÛm,
UXWôÛm, ×LZôÛm, Y¯TÓ¡u\Õ. SôeLs FeLs @u×
UXWôp Duû] YQeÏ¡ú\ôm; FeLs @u×[j
RôUûWLû[d úLôjÕ D]Õ LÚûQ Uôo©p
@¦®d¡uú\ôm. “Sôu” Fuß FUdÏs Øû]kÕ ¨tÏm
@LkûRûV ¨]dÏ EQôd¡, FpXôm DuUVUôLYÚs.
@±Üd ÏZkûRLs @uTôX°jR D\®uT ØiQôn
DYkÕ! FeLs YôrûY D]Õ §ÚY¥ ¨Z-p ShúPôm;
Du]±ùYô°«p, Du LÚûQ UûZ«p @Õ BVpTôL
Y[oL! D]Õ £tNd§ Bq®[g ùN¥L°p IqùYôÚ
@û\L°Ûm ¨û\kÕ ùRnYf ÑPo UXoLs éjÕ,
£úYôadL² TÝdLhÓm. @dL² D]dúL VôÏL! ÑjR
êoj§úV; Rôú] Rô]ô] RuUVúU! FpXôØu Nd§
«VdLúU! FpXôØu BuT ®¬úY! FpXôØu @u©tL²!
Duú]ôÓ LXkÕ @u²V ùUiQôj R²ûUVÚs!
LôRXú]! Du £tÑLô]kRjûR @s°VûQjÕ ¨tÏm
úTfÑ êfNt\ ùU[]UÚs!
F]Õ DPp, D«o, U]m, ®gOô]m, A]kR
úLôNùUpXôm, D]Õ ©WyUôLôW Nd§, LeûL úTôt
TônkÕ TWÜL! Fq®R ØVt£Ùªu± êfÑlúTôp
BVpTôL Du §Vô]m ùRôPokÕ SPdÏm BuT UÚs,
Ds[j§p Eu± DXûL @ÕYôL, TôWôUt
Tôoj§ÚdÏm BV-ÚlûT (NL_¨xûP) VÚs. AjU
úRYú], D]Õ @Ús ùYs[j§p êrL êrL FjRû]
@t×ReLs úRôuß¡u\]! FeÏm JeLôWm! FeÏm
@ÚhùTÚg úNô§! FeÏm BuT ùYs[m! @lTú]!
@uTo AoYm 311

D]Õ LôkR Nd§Vôp FlúTôÕm Fuû] Du²úXúV
@ûQjÕ ûYjÕd ùLôs. Du]t×RjûR Vôo ùNôpX
YpXôo! Duû]úV ®VlTôLd Lôi¡u\]o!
úTÑ¡u\]o! úLh¡u\]o! A«àm Duû]
V±Yô¬pûXúV! FjRû]úVô úTo TôÓ¡u\]o;
AÓ¡u\]o; úTfNÚ® ùLôhÓ¡u\]o; ×jRLm
×jRLUôL Fݧj RsÞ¡u\]o. @YÚs FjRû]úTo
DhÏ®kÕ Duû] V±kRYo? Sô]ôo Sô]ôo Fuß BWÜm
TLÛm @LÜm Ds[d Ï«úXôûN«u Du]Rl
ùTôÚ[±kÕ ®¯jRYo FjRû]úTo! HVú]! FeLû[
ùYßm FÝjR¥Vô WôdLôUp, YônlTû\ VôdLôUp,
DsúUô]jRôp, ùNôìT NUô§ ùT\f ùNn. FÕ DVokR
DiûUúVô @ÕúY ¿! ùUnl ùTôÚú[! ¿«u± FpXôm
U]dLP-p FÝkR LtTû] VûXLú[! LiQôt
LôiTYu ¿! LôRôt úLhTYu ¿! SôYôt ÑûYlTYu ¿!
êû[«p ¨û]lTYu ¿! Ds[j§p DQoÜ ¿!
B²l©u B²ûU ¿! IqùYôu±u D«odÏm D«o ¿!
D]Õ @LiP ú_ô§«úXt±V ®[dúL Oô«ß! D]Õ
×u]ûL Ù§ojR ØjúR Nk§Wu! ÑjRôuU ®[dúL!
SôeLs D]Õ U¦®[dÏLs! Du Oô]U¦ ®[dÏLs
IqùYôÚ D[jÕm I°oL! @LiPô]kR ªuÁh¥úV!
(Electric Battery) Du ªuNôWm DX¡p @t×ReLs
ùNnL! ÕÚm×m BÚm× Y-ùTßL! BÚm×m LôkRUôÏL!
Ui ùTôu]ôÏL! Sôu @UW]ôÏL; Yô]lTÑ®u
U¥Vô¡V úULm @ØRm ùTô¯L! @WúN, Du²àm
DXÏ úY±pûX; Du²àm DXLj§ÚlúTô¬pûX;
DX¡túL Du²àm úYß BÚl©pûX. D]Õ
§ÚYÚh L²L[ô¡V FmûU @ÚhT¦f Nô\ôLl
©¯kÕ BqÜX¡u T£ûV ¿dÏ. D]§fûNùVàm
NôhûP Lh¥V TmTWeLs VôeLs! D]Õ §ÚÄûX
®hPj§p ¿ Ñi¥ ®hPôp AÓ¡ú\ôm! D]dLôL
312 c WUQ ®_Vm

AÓ¡ú\ôm; A¥ @PeÏ¡ú\ôm; @Pe¡ Bu]±®t
Ñ¡jÕf ÑPo¡ú\ôm. BRVUu±p BuT SPªÓm
@±YWúN, ¿ @±VôR ÕiúPô! DXL SôPLeLs úLô¥
YûL – LiûQl T±dÏm Lôh£Ls, úTôo, ùLôûX,
Ï¥, LiQt\ LôUdájÕ, _ôWm, úNôWm, SuûU, ¾Õ,
@\m, U\m ØR-V FpXôd ájÕLÞdÏm ¿ ¾T
Nôh£Vô«Úd¡\ôn. @WúN, D]Õ RYdL]p
DX¡PoLû[ F¬dL úYiÓm. D]Õ @]p,
UôûV«Û\eÏ ØXûLf ÑÃùWuß FÝlT úYiÓm!
NUWNd LtTLdL² BeÏd L²kÕs[Õ. DXLm Nô§
NUV úYtßûUùVuàm ×°jR TZjûRf ÑûYjÕ
YÚkÕ¡\Õ! LÚm©ÚdLd ùLôÝjRôûPûVd L¥jÕj
Õu×ß¡\Õ! HVú], ØdÏQ úYß TôÓLù[ô¯L!
ØmUXf £dLÛm, Øl׬d LôUôûXÙm, TuURl ©jRØm
D]Õ @LUôjU Ngº®Vô ùXô¯kÕ, YôrÜ NL_
¨xûP« íu±, NoYôjU NUWNd¡û[ TW®, Ru²uT
¨Z-p DXùLpXôm Iuß áÓL! D]Õ Oô]d Lh¥
UômTZjûR DXùLpXô ØiÓ U]l T£VôßL! HVú]!
BqÜX¡ûVd LûPd LiQôt TôojRÚs! Li½o
A\ôLl ùTÚd¡ Øu²t¡\ôs. YßûUVôp FÛmùTÓjR
TgûNLs úLô¥! UPûU«Ú°t LôUd ÏúWôRf Ne¡-L°t
LhÓiÓ YÚkÕm úTûRLs TXúLô¥. TôNôP®«p Y¯
ùR¬VôRXßm GûZLs TXúLô¥!
Y-V ùLô¥V @ÑWUôVô TôNj§t LhÓiÓ
@g£lTR±j Õ¥j§\dÏm ËYoLs Fi¦Xo. @lTú]!
SpúXôÚdÏm ùTôpXôe ¡ûZd¡u\]o. NôÕdLÞdÏj ¾Õ
ùNn¡u\]o. @±Oo Y±OWôn YÚkÕ¡u\]o. ùNpYm,
ùNÚdÏPu R]Õ ReLd LôXôp GûZûV SÑdÏ¡u\Õ.
@lTú], Fu U]m úT¬WdLjRôp ùY¥d¡\Õ. DX¡
SôúPôßm R]Õ TgûN UdLû[ Øu²hÓd Li½o Y¥jÕ
FuØu ¨t¡\ôs! BÚ°p úTn ©NôÑL°u ûL«p Yô¥
@uTo AoYm 313

YÚk§d ÏPp SÓe¡d LR±d Li½ûWúV Ï¥jÕ D«o
ûYj§ÚdÏm AuU NUô]oLÞdÏ Fu] Y¯? BdLôh£
ùTônVô? BYoLs Gu BlT¥j R®d¡u\]o? FmUuû]
Gu JVôÕ BWjRd Li½o ùNô¬¡\ôs? BYoLÞdÏ
@±Üm, §\Øm, DQÜm, DûPÙm, çV ®ÓRûX YôrÜm,
AjU NUjÕYjùRÝkR ItßûUÙU°jÕ YôrûY
Bu×ßjRXôLôRô! Buú\p, IÚ ùTÚm úTôùWÝm©,
E¯dLô°«u £]l×VùXÝkÕ, L]ùXÝkÕ, BjRû]
úT¬u ×iYôrûYÙm ®ÝeLhÓm! BkRl ×pX¥ûUl
×Ý Yôr®àm NôYúR SXm. DX¡«u @ÝûL ¾Úm
YûLùVu]? BdLYûX FUÕ FÛmûT DÚdÏ¡\Õ.
DX¡u YßûU FmûUl Th¥² úTôÓ¡\Õ. UôkRo YÚkÕm
@¥ûUf Ne¡- FUdÏ ®Xe¡Ó¡\úR! át±àm ùLô¥V
Bq®PoLû[ D]Õ §ÚYÚs ®¯Vôt ÑPôúVô! Rôú]
@û]jÕUô¡j RôdL\ ¨tÏm NUojRú]! FpXô U±kÕm,
FeϪÚkÕm, @YWYodÏ AY] ùNnV YpXYú]!
Du]Úû[ Sm©l T¬RôTUô] BqÜX¡«u ùTôÚhÓ
Øû\«Ó¡ú\ôm. FeLÞdÏ IÚ Y¯LôhÓ; DVokR DiûU
I°ûV BXdÏ! FeLs AuUôûY ÂúPt± NoYôjUj
ùRôϧûVÙm CúPtß. DXL £t NûT«p D]Õ
§Ú®û[VôPûXj ùRôPeÏ! D]Õ @ÚhL®Ls VôeLs;
DPp D]Õ, D«o D]Õ, ¿úV FeLs DûPûU; SôeLs
D]Õ DûPûU; @ûPdLXm! @ûPdLXm! VôØm ¿!
@û]jÕm ¿! AjU úRYú] YQdLm!
@uTo BqYôß ÑjR Nf£Rô]kR êoj§ûVj
ûRXRôûWúTôp §Vô]g ùNnL! Ïû\Lû[ @Y²Pm
Øû\«ÓL! DߧVô] DjRWm ¡ûPdÏm.
DXLm ©WyUj§u úY\pX; ®[dÏ DXÏ; §¬
YôrÜ; FiùQn Nd§; ÑPo Bû\Yu. ©WyUj§tÏ
@u²VUôL FÕܪpûX. @§p @û]jÕÙeLôi.
@u²Ve LôiTÕ UôûV; RuUVe LôiTÕ @±Ü;
314 c WUQ ®_Vm

Ds[Õ @±Yô] AuUô, Utû\f úNR] úLôNeLs
@ûRùVôh¥úV Ùs[]. Ruû] ®Pô§ÚkRôp @ÕúY
DVokR Ød§«uTm. Rôu éWQm ùTt\ôp DXÏ
Ru]ôp §ÚkÕm. Ru ®¬úY DXÏ; ÏÚ
@YR¬jÕs[ôo; "ÏÚÜm LPÜÞm Iuß', Fuß úUô]
ÅûQ«p @Yu Oô]j §ÚdLWeLs ÁhÓ¡u\].
FpXôm YpXôû] BßLj RÝ®]ôp, FpXôm
YpXYWôúYôm.
TWUôÔdLû[ Nd§dÏVYu UôûVf NdLWj§t
ÑZt±j RàLWQ ×Y]úTôLl TôiPeLû[ GWô[UôLd
Ï®d¡\ôu. @Yú] @Ytû\l TX Ü«odLWeL[ôp
YZeÏ¡\ôu; Uß×\m @Yú] LôXjR¥ ùLôiP¥jÕ
ùSôßdÏ¡\ôu. A]ôp @Yu UhÓm NUojRu;
Tôû]úUp FjRû] éûN ®ÝkRôÛm RuúUp
®ÝY§pûX. @Yu @Ús Y¥Yu. F§Ûm
LhÓlTPôR ALôN Nì! FhÓj §d¡Ûm ®LôWUu±
IhPôÕû\¡\ôu. UÚh úTôRm “ ÏPUPô, TPUPô,
×®VPô, ùTôÚ[Pô,” Fuß FdL°jÕ ®d¡l úTô¡\Õ,
@Úh úTôRúUô “ UiQPô, UiQPô ” Fu¡\Õ.
FlúTôÕm Nf£Rô]kRj úRuUXoY]j§p TôÙm
@ØRîtû\l TÚ¡j RôLk R¦ªu! @ÕúY Rô«àe
LÚûQ Nôu\Õ. @ÕúY BuTm! @Ru Õ°úV
DX¡uTm! Bq®Rm @±ît±tÏ Y¯Lôh¥Vô VUokR
ÏÚ®tÏ YQdLm.

A A A
40. am^v ú^ôam
TpX®
YôrL ÑVmlW LôNm YôrL YôrLúY!
ãrL Ñj RôjU Nd§ ãrL ãrLúY!
(YôrL)
@ÖTpX®
GÝ XÏg ºYu Ød§ «uTm ùTôeLúY!
BRV UôÏ ªû\Y]ô¡ ùVpXô úUôeLúY!
TôrU ]Y LkûR YôrÜ TôrTh ùPô¯LúY!
TWU Nf£ Rô]k RôjUl TôpùTô¯LúY!
(YôrL)
NWQm
Rh¥ XôR ¨jV ËY RjY úUôeLúY!
Ru UVj§t £uU VkR ûZj§ XeLúY!
FhÓj §dÏm “am^v ú^ôam” F§ùWô -dLúY!
FpXô lWyU ùUuà ØiûU «û\Y ¡dLúY!
(YôrL)
am^v ú^ôam! am^v ú^ôam! @ÕúY
FpXôm! am^v ú^ôam!
@YWYo @ÖTYj§t LiP±L! @û]YÚm Bf
ùNpYjûR VûPVXôm! BÕúY BuTf ùNpYm;
Ut\ùYpXôm BRu ¨ZúX! Ruàs AjU£j§ ùTtß,
@LiP £j§VôL IqùYôÚYo YôrÜm UXokÕ UQm LUrL!
Ruû]d LôiTúR Li; Ru²p ¨ûXlTúR V±Ü; Ruû]j
úRÓYúR £\kR ùRô¯p; Ruû]j §Vô²lTúR Y¯TôÓ;
Ruàs @Pe¡ ¨fNXUô «ÚlTúR TWU ÑLm. TWUô]kR
îtß IqùYôÚYo BRVjÕm Ds[Õ! @Ru VôùZô-ûV
IqùYôÚYÚe úLhLXôm. @Ru Uôo©Û§jùRô°Úm
ùTôuù]ô° ùYs[j§p @û]YÚm Ï°dLXôm.
Sôu Vôo? Nf£Rô]kRm. F]§ÚdûL FÕ? BRVm.
Fuû] FlT¥ V±YÕ? Sôú] Fuàs ArkÕ @±V
316 c WUQ ®_Vm

úYiÓm (“jVôúSS AjU¨ TfVk§”). Sôu FuTùRÕ?
¨û]l×d áhPUô] U]j§u êXúU Sôu. úReLôûV
Sôo ê¥d ùLôi¥ÚlTÕúTôX ®Új§U]m Fuû] ê¥d
ùLôi¥Úd¡\Õ. SôûW Ù¬jRôp ÑjR A]kR vYìTúU
Sô]ôL ®[eÏm. @ÕúY @¯Vôl ùTôÚs. @§p
¨ûXjÕ, @ûRúV F§Ûm, FûRf ùNn«àm BûP®PôÕ,
úTR ×j§VtßQoYúR @UW¨ûX, vYodLm FpXôm.
@R²àm ùNnV úYi¥V Lô¬Vm FÕܪpûX. @ÕúY
ÑjR Ød§ NUjY¨ûX. D«o, DXÏ Bû\ùVpXôm
@mUVúU. U]ùUÝkRôp BûY Øl׬VôLd LôÔm;
U]UPe¡]ôp BûY Ruàs Rô]ôLúY LôÔm; @±úY
@û]jÕm; Sôú] V±Ü! @Õ ùYôuú\ ùUn; Sô]ô®LôWl
×\júRôt\eLs U] ®LtTeLú[; Oô]Uôm Rôú] ùUn;
Sô]ôYôm úTRm ùTôn. DXLf £j§WØm, @ûRl
TôolTôàm, I°Ùm, @jRû]Ùm Rôú]Vôm. @]uV-
TôYû] ùNnÕ, TôY]ô¾R NjTôYj§p BÚlTúR TWU
ÑLm. Bq®uT ît±tÏf ùNpÛm úSoY¯ Sô]ôo Fuàm
®NôWf NôûXúV! R]Õ êXvRô]jûR VûPkRôp, Rôú]
NjÕ, @ÕúY Rô]ô«ÚjRúX RuUV ¨xûP; @ÕúY
BVp× ¨ûX; ùY° ®`VeLû[ ®ÓjÕ, Ru I°ÙÚ®t
LûWkÕ, @ÕYô«ÚjRúX DiûU«uTm. @ÕúY Oô]m,
Td§, LoUm, úVôLm FpXôm. Ru]XUt\ AÚ«o Y¯TôÓ,
¨xLômV LoUm, ÏÚúNûY, @û]jûRÙm
AiPYàdúL @ol©jRp, êoj§ éû_, Uk§W ù_Tm,
@_Tô Uk§W _Tm, ©WôQôVôUm, ALôW ¨VUm, NjNeLm,
Oô] èXôWônf£, Uú]ôYôdÏd LôVÑj§, §Vô]m, AjU
®NôWm ØR-V FjRû]úVô T¥Ls TdÏYj§túLt\T¥
U]®ÓRûX VûPkÕ AjU £j§ ùT\ Ds[]. @Ytû\
DߧÙPu Tt± úUuúUÛm £jR Ñj§Ùtßf ùNu\ôp
AjU RoN]m, AjU ¨xûP, AjU UVm £j§VôÏm.
Dߧ! Dߧ!
am^v ú^ôam 317

TLYôu @ÚQôNX TWUamN¬u Nk¨Rô]m
@jVôjU ú_ô§d LtTLm; @Õ @û]YodÏm NôkR
NUWN ¨Zp TWl© úVôe¡ ®¬kÕ RûZj§XeÏ¡\Õ!
@Ru @¥¨Z-p @i¥V VôYÚm AjU Nôk§
VûPVXôm; Oô]dL² ÙiQXôm. AjUô WôUm
ùT\Xôm. Sôm úUúX FÝjRôp ùUô¯kRûR D[jRôp
@àT®dLXôm! Tô- ¾ojRjRÚúL IÚ ¨j§Vl Tôítß
NôkR NØjWUôL ®¬kÕs[Õ! @§p WUúQôTúRNj
RôUûWLs ª°o¡u\]. @u]eLôs , a m ^ v
ú^ôam Fuß á®YôÚªu! @kR ¨j§V îtû\f
Ñt± ¨j§Vô]kR NeLm áÓL! @Õ FpXô NUVj§]Úm,
úU]ôh¥]Úm, ¸r Sôh¥]Úm AuUÜ\Ü úT¦,
YôrûYúV úVôLUôd¡ «XÏm @LiPôjU
@ÚQ¡¬VôLl ùTÚ¡ ®¬L! WUQôfWUm úVôLd L§o
®¬kÕ DXùLXôm TWÜL! WUQØ¡p @Ús UûZ
ùTô¯kÕ UôkRo D[j§p ©WyUô]kRl T«o Y[okÕ
YôrL; Rªr SôúP, D]Õ Yt\ôf ùNpYm WUQ
Nd§! @ûR DXÏPu @àT®! FÝ, ®¯, DûZ,
I°o, ùYp, Yôr!

A A A
41. WUQlWLôNm

BuT Y¯
U²Rl ©\l× YkRúRu? U²RàdÏsÞs[
¾Wû], úRYû], ©WyUjûR V±kÕ @YàûPV
Nf£Rô]kRúU Rô]ôLYuú\ô! Rôu FuTÕ lWyUúU.
BÕúY Sôu Fu\±kÕ @ÕYô]ôùXô¯V úYß
FjRûLV DTôVjRôÛm B u T m FnR Ø¥VôÕ.
@ûRV±kÕ @ÕYô]ôp, úY±Pm Ñt\ úYi¥V
§pûX. úYtßûU TôWôh¥j §¬V úYi¥V§pûX,
Ruàsú[ Rô]ô¡j RjÕYUôn ¨u±ÓL; ©u
úYiPôm Tp NUVl úTfÑ. Bk¨ûX ùTtú\ SmSôhÓ
UL¬μLs úVôLf ÑPWôL ¨u\ ¨ûX«úXúV
U²RNêLm ײRØßm Nd§d L§o TWl© YkR]o.
IÚ ®[dÏ FlT¥ BÚkRT¥úV Ñtßm ÑPo Å£l
TXÚdÏd Lôh£Ùm BuTØm @°d¡\úRô
@ÕúTôúXúY IÚ éWQúVô¡ R]Õ BRVj§p
¨ûXjRT¥úV Fq®R ØVt£Ùªu± BVpTôLj R]Õ
RYf ÑPûWf Ñtßm TWl©d LQdLt\ ËYWô£Lû[l
ײRlTÓjÕ¡\ôu. @YWYo @u©tÏm, @±®tÏm,
TdÏYj§tÏm Gt\T¥ IÚ éWQ £jR²u LôkR
Ü\Yôp Ds UXokÕ úT¬uTm ©\dÏm. AR-u IÚ
Sôh¥u £\kR ùNpYm IÚ UL¬μúV ùVuT§p
HVªpûX. TôWR NØRôVjûR Ad¡ V¦YÏjÕ YôZ
ûYjRYo Vôo? úYR ®VôNo úTôu\ RTv®L[uú\ô;
@YoLs Y¯ûVl Tt±Vuú\ô SôÓ DÚYô]Õ.
AR-u IÚ úRNm YôrYRtÏ, RoUm YôrYRtÏ, @ojR
Nôv§Wm, NêL Nôv§WeL°t ùNôpXl Th¥ÚdÏm
FjRûLV NôR]j§Ûm, IÚ UL¬μ«u ÑPo ùTÚÏk
RYd LôkRúU Ød¡V NôUd¬ VôÏm.
WUQlWLôNm 319

úVôLf ÑPo
TôWR NØRôVm ×Õl×Õ UôßRpL[ûPYÕ LiáÓ.
FqùYlúTôÕ @Ru D«Wô] AjUfÑPo ÏußúUô,
@qYlúTôÕ ú_ô§dÏuù\] IÚ UeL[ êoj§ D§lTÕ
YZdLm. ×jRo YkRôo; NUWNjûR IÚYôß ¨ß®,
¨oYôQjûRúV Ø¥Yô] BuTUôLd Lôh¥f ùNu\ôo.
NeLWo YkRôo; ËYlWyU HdVjûR ¨ûX¨ßj§,
U²Rû]j Ruàs Rô]ôL ®[eÏm LPÜû[d LôQ
@±ÜdLi §\kRLu\ôo; Buàm TôWRúRNm R]Õ
BVpTô] @jVôjU ¨ûX ùT\®pûX. TôWR Nd§ Buàm
R]Õ ØÝ ÑRk§WjÕPàm ®[eL®pûX. DXLm
Buàm Y«tß Y¯Tôh¥úXúV U]g ùNÛj§l ùTôu,
ùTôÚs, úTôLm, úRûYLû[l ùTÚdÏRp, BYt±úXúV
úUôLeùLôiÓ Ruû] U\k§Úd¡\Õ. BlúTôÕ DX¡t
ùNnVlTÓm ùTÚmTôXô] Lô¬VeLs çX Yôr®tÏm,
ŬVj§]ÜLû[j ¾ojRtÏúU TV]ô¡YÚ¡u\]. £t£X
@±OoLú[ @¬RôLf £kRû] YôrûYd ûLd
ùLôi¥XeÏ¡u\]o; úTôo, ùTô\ôûU, úTWôûN, TgNUô
TôRLeLs DXûL BÚhLôPôd¡d ùLôi¥Úd¡u\]. @ÑW
TXeL°u ªu TônfNÛm (Blitzkrieg) ALôN ÏiÓL°u
@§of£Ùm DXûL @RXÏRXlTÓjÕ¡u\]. BjRûLV
BÚs I¯V Y¯ùVu]? ºo§ÚjRUô? URlWNeLUô?
BpûX, BpûX. @kR BÚû[ @¥jRôÛm, @Wt±]ôÛm
@pXÕ SVm ùNôu]ôÛm, Uk§Wm úTôhPôÛm @LÛUô?
UôhPôÕ. IÚ ®[dúLt± ûYjRôpRôu BÚs @LÛm.
DX¡u ®[dÏ FÕ! éoQ ×Ú`oL°u úVôL
Nd§úV! ×jRo, GÑSôRo, S©SôVLm, NeLWo — BYoLú[
DX¡u ®[dÏLs. A]ôp @YoLs Gt±V ®[dÏLs,
U²R²Pm @jVôjU Yôr®u EhPªu± Ue¡®hP].
Utù\ôÚ ®[dÏ úYiÓm. DX¡u BÚs ØÝYûRÙm
®Ýe¡f ÑPúWôeLjRdL úVôL ®[dÏ BlúTôÕ
320 c WUQ ®_Vm

®[eÏ¡\Õ. A]ôp IqùYôÚYÚm @ûRVûPkÕ
ReLs BRV®[dûL úVt±d ùLôs[ úYiÓm.
@q®[dÏ BuTj§tÏ F°Rô] Y¯ LôhÓm. LiûQj
§\kÕ LY]jûR Dsú[ ûYjÕf ùNu\ôp BuTÅ
ùPnRXôm – Dߧ. TpXôiÓLÞd ùLôÚØû\úV
BjRûLV @éoYUô] ¾T ú_ô§ ÕXeÏ¡\Õ. DX¡p
FÕÜm @¬RpX; ALôVd LlTÛm, úW¥úVô ªuNôW
úYûXLÞm @¬RpX; Y£xPÚm, ®VôNÚm, ÑLÚm,
YôpÁ¡Ùm, LiQàm, ×jRÚm, GÑÜm, NeLWÚúU
@¬§àm @¬Õ. @jRûLV زYo BXe¡V
LôXj§pRôu TôWR Sôh¥p WôUWôwVm ®[e¡VÕ! IÚ
Sôh¥u £\l×m, ùTÚûUÙm, Nd§Ùm, I°Ùm @RuLi
®[eÏm RYزYúW! @jRûLV IÚ Ø²®[d
ùL¬kRôÛm Sôh¥u ú_ô§ Ïu\ôÕ. TX ×RpYûW
Cu\ôÛm Bk§Vô Buàm R]Õ F¯p Ïu\ô§ÚlTÕ,
Rôu Cu\ @ÚkRYf ùNpYo L[ôXuú\ô!
ËYu ØdRo
UaôزY¬t £\kR ØdRu Vôo! Rôú] Rô]ô¡
@u²V ùUiQôÕ, Ru²ûX ùVô°okÕ, R]Õ úVôL
Nd§ûVl TWl×úYôú], FYu Ruû] VûPkRY¬u
AjUlWLôNjûRj R]Õ LiThP Uôj§Wj§p
LÚûQÙPu çiP YpXYú]ô, @Yú] UaôúVô¡,
DTúRNm, NeLp©jR T¦ BYt±àm R]Õ @LiPj
RYU¡ûUVôp Ru Nk¨§ Uôj§Wj§p NôkRU°jÕ,
AjUOô]jûRj çiÓúYôú] UdL°ûPúV @ØRd
LPp úTôu\Yu. ú_ô§UûX úTôu\Yu. @Yu
FÕÜm úTNô®¥àm @Yu FiQm ¨û\úYßm;
@Yu DiûU FeÏm TWÜm; @Yu FÕÜm
FiQô®¥àm RdL]ùYpXôm RôúU SPdÏm.
WUQlWLôNm 321

ú_ô§ UûX
@jRûLV @ÚmùTÚm úVôL ®[dÏ Buß SUÕ
RªZLg ùNnR RYlTV]ôp ú_ô§UûXVôL I°
Y[o¡\Õ! Li®¯jÕ @u×Pu Lôiªu! ¿eLs DnV
Y¯©\dÏm! BuTîtß DeLÞs[j§t ùTôe¡ùVÝm.
BÕLôßm DX¡t úTôkR ULôuLs GúRô £X
DiûULû[l úTô§jÕj RUÕ ùTVWôp IÚ NeLm,
URùUuß LhÓlTÓj§f ùNu\]o. @YoLÞdÏl ©u
YkR ºPo, ÏÚ®u ùTVWôp ùLôsûLlúTôo ׬kÕ
ùLôsûL«-ÚkÕ ùLôûXdÏj Rô® U²R
NØRôVjûRl T- ûYjR]o. BkRd ùLôÓûUûV
¨û]jRôp URúU úYiPôùU]j úRôuß¡\Õ.
Uú]ôSôN UôLôR YûW«p URm BRm FÕÜm U²Rû]j
§ÚjRôÕ. @YWY Úsú[Ùs[ AjUùNôìTjûRd
LiÓ ¨ûXjRôúX DX¡Ûm @ûU§ ¨XÜm. BkR
APôR úVôL U¦®[dÏ @û]YodÏm
ùTôÕùY°«t ÑPo¡\Õ. @YWYo RmûUjRôúU LiÓ,
AjUôÖé§ VûPÙm Du]R Nd§ûVúV TWl©
ùVô°o¡\Õ. BkR @t×Rf £uUVô]kRd LôkRm
SmªûPÙs[Õ! Sôm ùNnV úYi¥VùRu]?
WUQ¾Tm
Nd§LeûL ùYs[UôL JÓ¡\Õ! £Xo @§p êr¡
«uT UûP¡u\]o; £Xo LeLôxPLm TôÓ¡u\]o! £Xo
J®Vm FÝÕ¡u\]o! £Xo LeLô UôuªVm Vôd¡u\]o.
úTôÕUô? BpûX; @kRd LeûLûVl TX LôpYônL[ôL
YÏjÕ, BÚ°Ûm @LkûR«Ûm Yô¥ YReÏm U²Rl
T«oLs Oô]g ùN¯dL, AjUôÖé§ TÝdLl TônfN
úYiÓm. BkRd LôpYônLs Vôo? @YoLú[ @kR
úVôLf ÑPo UûX«²uß RUÕ Ds ®[dûL úVt±V
U¦®[dÏLs. @LiP ªuNôWUô] WUQ Nd§
322 c WUQ ®_Vm

¨ûXVj§²uß TpXô«Wm ªu®[dÏLs Gt\lThÓ,
Oô]NmTkRd Lm©L[ôp BûQl×iÓ, AeLôeÏ
DXùLeÏm BÚù[ô¯V ®[eL úYiÓm. BÕúY WUQ
NeLj§u úYûX. BqúYûX ùYt±ùT\ ètßd
LQdLô] DiûUj Õ\®LÞm am£²LÞm úYiÓm.
BYoLú[ WUQ NeLUôL IußTP úYiÓm.
Fݪu! DûZªu! RûZªu!
Ds[u×Pu DûZjÕ BkR úVôLNd§ LeûLûV
@jVôjUl T«o ùN¯dL DXùLeÏm TônfN úYiÓm.
BÕúY @kR LeûLûV U§jÕl úTôt±l TV]ôdÏm
Y¯. LeûLdÏ Fq®Rd LYûXÙm §YûXÙªpûX.
@uToLú[ BqúYûXûVf ùNnV úYiÓm. RªZo,
ùRÛeLo, úLW[o , Lu]Po, ÕÞYo , UWôj§Vo,
Ï_Wôj§Vo, ¶k§Vo, YeLo A¡V FmùUô¯«]Úm
BqYÚhT¦«t TeÏ ùLôiÓ ùYt±ÙPu Lô¬VjûR
SPjR úYiÓm. HkÕ LiPj§]Úm BlT¦«p Iuß
úNW úYiÓm.
IÚ ã¬úVôRVjRôp @]kRUô] Lô¬VeLs
SûPùTß¡u\]; @ÕúTôXúY IÚ Oô] ã¬V²u
DRVjRôÛm FqY[úYô ײRUô] Lô¬VeLs
SPd¡u\]. EdLØm Ds[u×e ùLôiùPÝkÕ
úYRôkR £eLUôL "ÑjúRôam' Lo_û]ÙPu Y¯TôÓ,
úYRØm, çV YôrÜm, @ÚhT¦Ùm, @YWYod¡Vu\
£ß£ß ùRôiÓm FpXôm TWUôjU úYs®VôLj ùRôPoL!
úRûY — Sôù]uàm AQYjûR @ÕùYàm TWm
ùTôÚÞdÏ EQôdÏúYôo! úRûY, DXL UôûVûV ùYu\
AjU ÅWo! úRûY, RvûVYôam
(Sôu @YàûPûU) Fu\ LôXôhTûP! RûY Yôam (Sôu
DuàûPûU) Fu\ ϧûWlTûP! jYúUYôam (Sôu ¿)
Fu\ úRolTûP! úRûY, ÑjR ÑRk§W ®i TûP! ¨jVôuU
WUQlWLôNm 323

YôrûY YVRôLd ùLôiP @jVôjUd Lôû[Ls úRûY.
NoY LXôNôûXl ThPeLs úYiPô. DiûU, AoYm,
@u×, çnûU, T¦Ü, @ûU§, @ûPdLXm,
ùTôßûUÙPu RmûU Øtßm ©WyUôd¡²«p Oô]ôϧ
ùNnÙm ¾Wo úRûY. NRô NL_jVô]j§p “Sôu Sôu” Fu\
DQoYô] UàlúTôÓL. LmÀWUô] DߧÙPu Øu YÚL!
BRVUô SLWjûRVôÞm ©WyUô]kR Uu]u NêLm
FnÕL! ReLû[ ÂkúRôodÏj Ruû]úV RÚYôu.
Ruû]úV RÚTYu FpXôk Rôú] VôYôu!
UeL[m
(“ UtßlTtù\]d¡u± ” Fu\ Ti)
úToY ¥Yt \û]jÕ Uô¡
VúTR UôV® LôWUônl
Tô¬u TuûUûVl Tt± XôùRußm
Tôoj§ ÓmTWg ú_ô§Vôn,
VôùW ]dLi PPeÏ Øs[m
@ÕSô ù]uù\Ýk Rô¥Óm
éWQ A]kR Yô¬ úV_V!
úTôt± ùUnV± ®uTúU!
Du² úX©\k Õu² úXY[ok
Õuà ù[uû]d LûWjR]u!
@uû] VlTà Uu× UôVØ
RôÏ SpXÚ [ô¯úV!
ùTôuù]ô °Ú[l ×u] ûLfÑPo
ùTôe¡ ùVuû]l ×£jùRXôk
RuU VjùRô°o ReL Uôd¡V
^uU Vô_V! úTôt±úV!
Ï\s
FlúTôÕ ùUi¦ «Úd¡uú\ àu]uTu
@lTô¿ úVùVu ]±Ü
FlT¥ Ùu²fûN ùVuà« ÚsÞ«úW
@lT¥ «qÜPûX VôhÓ
324 c WUQ ®_Vm

RÓjRôiÓ ùLôsÞk RÚQªùRu \ô®
ùLôÓjÕsú[ áÜRû]d úLô!
ùYiTô
@ÚhTô X°jùRu ]PeLôl T£¾o
ùTôÚhTôp Y¯¡u\ ùTôtúT - LÚjR±kÕ
LôÔm T¥YkÕ LôkRmúTôt ùLôiúPL
úYÔmVôu úYhPÛ]d úL.
c WUQôfWU LôiPm Øt±tß.

A A A
A\ôYÕ LôiPm
©tTôp

1. c WUQôfWU @©®Új§
Tô-¾ojRd LûW«p RUÕ @uû]«u NUô§dLÚ¡p
TLYôu FÝkRÚ°VÕ ØRp WUQôfWUm SôÞdÏ Sôs
®¬YûPkÕ YkRÕ. @Ús UQe LUÝm TLYô²u
YôrÜm DTúRNeLÞm Ae¡Xj§Ûm Gû]V
ùUô¯L°Ûm DXùLeÏm TWYúY AuUl T£ùVÓjR
UdLs @u²V Sôh¥²ußm, Sm Sôh¥u TX
TôLeL°²ußm, BûPV\ôUp YkÕ Ï®kÕ @iQ-u
@Ú[ûU§f Nk¨§«p §WiP]o. UL¬μL°u
R¬N]jûR Sô¥V UdLs ÏZôm SôÞdÏ Sôs @§L¬dLúY,
TLYôu @YoL[Õ @LSXû]d LY²lTÕ úTôXúY,
@YoLÞdÏ úYi¥V ×\ YN§Lû[ WUQôfWUm
úUtùLôiÓ ùNnVj ùRôPe¡VÕ. F]úY, A§«p
×púYnkR £ß Ï¥pL[ôL @ûUdLlùTt\ AfWU
¨ûXVeLs VôÜm 1938 ØRp ®NôXØm DߧÙm
@ZÏm ùTt\ LÚeLt Lh¥PeL[ôL Uô±].
AfWUd Lô¬VôXVØm úTô_] NôûXÙm BRtÏØu
Iu\ô«ÚkRYô±pXôUp BlúTôÕ @ûY R²j R²úV
¨ßYlThP]. IúW NUVj§p Hkèß ØRp FÝèß úTo
YûW«p BÚkÕ ®ÚkÕÔm BPªdL F¯p ªdL ®NôX
UiPTUôL FÝkRÕ úTô_] NôûX (Dining Hall).
TÑdLÞdùLu±ÚkR £±V UôhÓd ùLôhPûL
AfWUj§u YP¡ZdÏ TôLj§tÏ Uôt\lThÓ,
úSoj§Vô] LtLh¥PUôL DÚUô± ùT¬V “úLôNôûX ”
Vô«tß. ×jRLôXVØm úYR TôPNôûXÙm RjRUd úLt\
R²V¦ ¨ûXVeL°p £\l©Pe ùLôiP]. çW
326 c WUQ ®_Vm

úRNeL°²uß YÚm @uToLs RôtLô-LUôLj
ReÏYRtùLuß £ß @û\Ls £X SpX Øû\«p
@ûUdLl ùTt\]. A«àm Sm Sôh¥u TX
TôLeL°-ÚkÕm §Ws §W[ôL YÚm TdRoL°u ùRôûL
@§LUôL BÚkRRôp @YoL°u ùN[L¬VjûR
Øu²hÓj R²jR²úV BÚTôXodÏm, ¿iÓ @Lu\
"@§§ ®Ó§Ls' (Guest Rooms) F°V Øû\«p
@ûUdLl ùTt\].
BjRûLV AdL úYûXL°p c ¨WgN]ô]kR
ÑYôªLs TLYô]Ú[ôp ®Pô ØVt£Ùm §\ûUÙe
ùLôiÓ CÓThÓ ùYt± LiPôo. Bk¨ûX«p
úU]ôhPuToLs £Xo TLYô]Õ @Úh Nk¨§«p
@pÛm TLÛm Y£dÏm AYXôp WUQôfWU
FpûXdÏsú[úV ¨WkRW ®Ó§Ls @ûUjÕd ùLôs[
@àU§ úYi¥]o. TpXô«Wm ûUpLs LPkÕ, RôVLm
Õ\kÕ, NtÏÚ TLYô²u Nk¨§ YôNúU RûX£\kR
RYUônd LÚ§V @uú]ô¬u AoYl ùTÚdÏ U§dLj
RÏkRúR ùV²àm, WUQôfWU FpûX @[ÜdÏhThP
J¬PúU VôRXôp §ÚªÏ "Nôj®d' Fuàm @uTo
IÚYodúL @jRûLV Tôd¡Vm ¡ûPjRÕ.
TLYô²u Nk¨§ YôNjûR Sô¥ YkR @uToL°u
§ÚdáhPm 1941 dÏ ©\Ï ªL @§L¬jÕ ®PúY
@YoLs RjRm ùN[L¬VlT¥ §ÚYiQôUûX
SL¬Ûm, WUQôfWUj§u úUt×\m @ÓjÕs[ Ï°o
¨Zt úNôûXVô¡V TXôd ùLôj§ Ûm £ß Ï¥pLs
@ûUjÕd ùLôiÓ YôZ AWm©jR]o. úUÛm
WUQôfWUj§u F§ol×\Øs[ _]NgNôWUt\ ¨Xl
Tϧ«Ûm @uToLs TXo BûP«ûPúV BpXeLs
@ûUjÕd ùLôiÓ, £Xo ÏÓmTjÕPàm, £Xo
GLôkRUôLÜm Y£dLXô«]o. Bq®Rm @ûU§UVUôm
WUQ RPôLd LûW«p Ï¥úV±V @uTo ÏÝYôp
c WUQôfWU @©®Új§ 327

¨û\VlùTt\ £tño “c WUQ SLo ” Fuú\ ùTVo
YZeLXô«tß. WUQôfWUj§tLôLÜm WUQ SLo
UdLhLôLÜm IÚ R²j RTôp ¨ûXVØm AfWUj§p
GtTÓjRlThPÕ.
BqYôß @§Õ¬RUôn úU®V TX Uôt\eLh
¡ûPúVÙm TLYôu FÝkRÚ° «ÚkR JÓ ê¥V
TûZV R¬N] aôp Uôj§Wm @u]ôo Ds[jûRl
úTôXúY Uô\ô§ÚkRÕ. @§úXúV TLYôu ÑUôo
BÚTjÕ SôuÏ YÚPeLs BWÜm TLÛm BÚkRÚ°]o.
FiQt\ ºPoL°u HVj §ûWLû[ TLYôu
Oô]Yô[ôt £ûR®jR BPØm BÕúY. BlײR R¬N]
aôúXô @[®t £±VÕ. HmT§uUodL§LUôn GXôR
@Ú[û\! A«àm Fu]? @qYû\ FlùTôÝÕm
@uToL[ôp ¨û\k§ÚdÏm. @û\ ¨û\kRÕm @Rû]
@ÓjÕs[ ùY°l×\eL°Ûm @uToLs
@¦V¦Vôn @UokÕ §Vô²lTo. BûP«ûPúV
@uToLÞPu ùNnÙm NmTô`ûQ Y¥Yôn, HV®Ús
Lû[Ùm @Úù[ô°«u SôRUôn @iQ-u
U¦dÏWp úLhÏm. @lùTôÝÕ ùY°«p
@UokÕsú[ôo. TXL¦ Y¯úV @Rû]d úLhÓ
Bu×tßl TWYNUôYo.

A A A
2. Tô× Wôú_k§W ©WNôj
“BPùY° @ûX«àm ¨ûX«ûX ×sÞd(Ï)
BPm ¨Xm @X§ûX; YÚY¯ ùNpXd LPu...”
- c TLYôu
EdLØm DpXôNØUôn DVW DVWl T\kÕ
YhPªÓ¡\Õ LÚPu. Sôs ØÝYÕm N-l©u±l
T\kRôÛm B\ÏLs Lû[jRÕm Bû[lTô\, Rôu
YkRY¯úV §Úm©, éªdúL B\e¡YW úYi¥VÕ Rôu!
U²R NØRôVm @±ûYj ¾h¥, @ÔûYf £ûRjÕ,
@iPeLû[d LYÚm @[®Xô At\p ùTt\ôÛm
@ûU§ «uTm ¡hPôÕ. @ûX®u Ø¥Ü @ÛlúT.
êû[ûVd LûPkR ØVt£ ùVpXôm Ø¥®p ÕuTúU
TVdÏm. U]m ®¬V ®¬V ®N]m; @PeL
@PeLjRôu A]kRm!
Ltße úLhÓm, AnkÕm, TônkÕm DX¡t ÑZu\
úURô®L[ô¡V úU]ôhPôo TXÚm Ø¥®p Nôk§ûV
Sô¥ TLYôû]f NôoYWô«]o. @YoL°u @àTY
SXû]l ©uTt± DX¡u TpúYß Sôh¥u UdLÞm
TLYô²Pm YWXô«]ùWu\ôp Sm TôWR éªûVl Tt±f
ùNôpXÜm úYiÓúUô?
1938-p Tô× Wôú_k§W ©WNôj ULôjUô Lôk§«Pm
ùNu\ôo.* "ùT¬úVôn, FuU]m Nôk§ûV SôÓ¡u\Õ.
ReL[Õ AfWUj§p ùLôgN Sôs @ûU§Vôn Y£dL
®Úmסú\u' Fu\ôo. Nôk§«u ¨ûXdL[m Lôk§Ë
V±kRúR! @Yo Wô_u Tô×ûY úSôd¡, “¿o Nôk§ûV
®Úm×ÅWô¡p c WUQôfWUm ùNpÛL. @eúL
ùNuß £X Sôs BÚkÕ YÚL” Fuß LhPû[«hPôo.
ULôjUô´«u YôojûRlT¥ Wôú_k§W ©WNôj
WUQôfWUj§tÏl ×\lThPôo. @YÚPu _m]ôXôp
* BfNmTô`ûQ Wôú_k§W ©WNôj @YoL[ôúXúV ùR¬®dLlThPÕ.
Tô× Wôú_k§W ©WNôj 329

T_ô_ým DPuYWd úLô¬]ôo. BÚYÚm 14-8-1938 Bp
c WUQôfWUm YkÕ úNokR]o.
TLYô]Õ Nk¨§ûV @ûPkÕ BÚYÚm YQe¡
Øu²ûX«p @UokR]o. _m]ôXôp T_ôw ©\Ï
@ÚQôNXj§p TX ®úNP BPeLû[ @¥dL¥ ùNuß
LiÓ YkRôo. A]ôp Wô_uTô×úYô TLYô²u
Nk¨§ûV ®hÓ @LXúY«pûX! @Yo IÚ YôW LôXm
TLYô]Õ Nôk§ WN NôLWUô¡V Nk¨§«p @ûU§VôL
BÚkÕ YkRôo. BkR Oô] ã¬V UiPXjûRf Ñt±,
Rmªp ØÝÏm @uTo ÏÝÜdÏ ù_uU NôTpVjûR
VÚsYÕm, ùTôpXôj ùRôpYôRû]Ls FpXôm
I¯lTÕUô] @§Vt×R Nd§YônkR DTNôkR YôÙ
FgOôußm TW®Ùs[ûR FYoRôu @±Vôo? T_ôw
@¥dL¥ GRôYÕ HVeLÞm ®]ôdLÞm FÝl©
TLYô²Pm ®ûP úYi¥l ùTßYÕiÓ. A]ôp
Wôú_k§W ©WNôúRô VôùRôÚ YôojûRÙm ×LXôWôn
ùU[]UôLúY Nk¨§«p Åt±ÚlTôo.
YôWdLûP£«p TLYô²Pm ®ûPùTßm Øu]o
GRôYÕ úLs® úLhÏmT¥ Wôú_k§W ©WNôûR T_ôw
çi¥]ôo. @lúTôÕ c ©WNôj, “Sôu ULôjUô´«Pm
Nôk§ûV úYi¥ ®iQl©júRu. @YúW Fuû]
BeúL @àl©]ôo. @Yo DjRWÜlT¥úV YkúRu; ÑmUô
BÚd¡ú\u. @qY[ÜRôu F]dÏ BPlThP LhPû[!”
Fu\ôo. BqÜV¬V U]¨ûXûVf Nk¨§«-ÚkúRôo
@û]YÚm ùLôiPô¥]o. TLYôàm Wôú_k§W ©WNô§u
Sm©dûLûVÙm @ûU§ûVÙm @[úYôPûUÙm
ùNôt\YWôl Ti©û]Ùm LiÓ ùUf£]o!
¨û\kÕ L²kÕ, Yû[kR UWj§]¥«p YkRYu
T£«ÚkRôp T±jÕiT§p LY]m ùNÛjÕYú]Vu±,
L²Lû[úVô BûXLû[úVô LQdùLÓjÕd ùLôiÓ
LôXRôURm ùNnYú]ô? @qYôú\ AuURôL ØûPúVôo
330 c WUQ ®_Vm

TLYô]Õ Nk¨§«p RÕm×m @Ús ®XôNjRôp
®ÝeLlThÓ, VôùRôÚ HVØm FZôÕ Nôk§ ùTtßf
ùNpYo. BÕ LQdLt\ SpúXôodÏd ûLLiP
@àTYúU.
×\lTÓmúTôÕ Wôú_k§W ©WNôj YQdLjÕPu
TLYôû] @Ô¡, “ULôjUô´ Fuû] BeúL Vàl©
AßRp ùT\f ùNnRôo. @YÚdÏ TLYôu Fu êXm
@àl×m ùNn§ VôúRàm DiúPô?” Fuß L²ÜPu
T¦kÕ ®]®]ôo. TLYôu “ F k R N d § B e ú L
SPj§d ùLôi¥Úd¡\úRô, @ÕúY Rôu @eúLÙm
SPjÕ®d¡\Õ. BRVjúRô¥RVm úTÑmúTôÕ
Y ô n f ù N ô p F R t Ï ? ” Fu\Ú°]ôo . BqYÚs
ùUô¯Lû[l ùTtß Wô_uTô× úTÚYûLÙPu RU§Pm
§Úm©]ôo.

A A A
3. ùTôu ®Zô
1-9-1896 - Bp (ÕuØ¡ YÚPm, AY¦ UôRm,
¡ÚxQ Tb SYª, ùNqYônd¡ZûU) §ÚYÚûQ«t
©WúY£jR c WUQ ©Wôu AeúL @ÚQôNúXNu
£tTR Stú\u DiUXo @°Vônj §LrkÕYW 1946
Am Ai¥p @lײR ¨Lr®u @ûW èt\ôiÓ
éoj§Vô]Õ. @uToL°u BuTÜ[d LPp @qYôi¥p
@[®XôÕ ùTôe¡l ùTôu®Zôd ùLôiPô¥tß.
BqûYmTÕ AiÓL°Ûm TLYôu @ûW ®Sô¥áP
@ÚQôNXjûR ®hPLu±Xo; “TWU]ôm @ÚQôNX
Fû] B² Ùu TRj§²uß IÕdÏ\l TôúWp” Fu\
TLYô²u §ÚÜ[m ×\j§Ûm @qYôú\ @ûUkRÕ
úTôÛm! @iQôUûX«t ©\kRôo áP VôúWàm BlT¥
BûP®PôR @ÚQôNX Yô£Vôn YôrRp áÓúUô?
@KÕ @¬§àm @¬úR! BûQVt\ @ÚQôNX W£LWôm
Sm ÏÚêoj§Vuú\ô ùUnVô] @ÚQôNX Yô£!
Bq®VjRÏ ùTôu®Zô®p TLYô]Õ Nk¨§«p
LQdLt\ @uTo LXkÕ U¡rkR]o. Bq®Zô,
@Ú¡-ÚkÕm çWj§-ÚkÕm @uToLs, @±OoLs
TXûWd LYok§ÝjR LôkRj §ÚSô[ônf £\kÕ
®[e¡VÕ. @q®ZôûY Øu²hÓd ÏݪV @uTo
§Ws TLYôû]j RûP«u±j R¬£dÏUôß, TûZV R¬N]
aô-u YP-úUt×\eLû[ @ÓjÕ, ¸tß úYnkÕ,
TdLeL°p Uû\Ytß ¿iP “ùTôu®Zôl TkRo” Iuß
@ûUdLlùTt\Õ. @uû]«u NUô§ Á§XÏm ULô
Nk¨Rô]j§u §ÚlT¦ 1949-Am Ai¥p, Øtßl
ùTt\úTôÕ, @Ru Øu×\m @ûUdLl ùTt\ TLYô²u
NTô UiPTm R¬N] ¨ûXV UôdLlTÓm YûW«Ûm
BlùTôu ®Zôl TkRúW TLYôu Åt±ÚkÕ, Sô¥V
@uTÚdÏ SpXÚs ׬Ùm F¯úXôe¡VÕ.
332 c WUQ ®_Vm

1935
Am AiÓdÏl ©u ®VdLjRdL
@[®]Wôn úU]ôhPuToLs TLYôû] YkÕ R¬£jÕf
ùNpY Wô«]o. @Y²«p AdLØm, DWØm, @±Üm
ùTt\ SôÓLs IqùYôußm TLYô]Õ @Úh©WLôNj§p
TeÏ ùLôiP]. @ÚQôNX WUQ ®[dLm @¡X
DXL ®[dLUô«tß. BÚkR®PjÕ BÚkRT¥«ÚkúR,
ALôVm úTôu\ @Úù[ô°Vôp Rôù]eÏm GLôUp
FiQô§ÚkùRô°Úm BVtÑPo FpXô ¨XjÕm
BÚsL¥k §X¡VÕ. Nôk§ WNm RÕm×m Nu²Rô]jûR
Ùt\ DjRUo £Xo, RjRm Sôh¥Ûs[ UûX, ùTi¥o,
UdLs, Ñt\m, YÚYôn, ùNpYUô§ûV U§VôÕ,
UL¬μL°u UXW¥ ¨ZûXúV ùT\t LÚm úT\ônd
LÚ§, RUÕ ÏÚSôR²u ×i¦V TôRkúRônkR
Bk¨Xj§úXúV §WYôN Øt±]o. TLYô]Õ çX
Uû\®u ©uàeáP, RUÕ Oô]j RkûR«u NUô§Ùm
Nôu²j§VØm ¨XÜm @ÚQôNXúU @û]j§à
ØVokR @jVôjUj RXUôLd LÚ§ YôrúYôÚm IÚ
£Xo BÚd¡u\]o. @YoLÞs “ Nôh®d ” Fu\
éoYSôUe ùLôiP N ô Õ @ Ú Q ô N X o Fuàm
Ae¡úXVo ϱl©Pj RdLYo. A§Vt\
úYRùYô-«u B²V LômÀoVj§p CÓThPYWôn,
TLYô]Õ Nk¨§«p Bußm SPkÕYÚm úYR
TôWôVQjûRf ùNqYú] SPj§Ùm, úYRTôP
NôûXûVÙm @Ru ¨oYôLjûRÙm LY²dÏm DjRU
ûLeL¬VjûR úUtùLôiÓm BÚkRYo @YúW! úUÛm
@uû]«u Y¯TôÓm @iQ-u Y¯TôÓm £\l×\,
®§lT¥ SPdL úYiÓùUuß, @Yt±Ûm @Yo
úTWôoYe ùLôi¥ÚkRÕ Smªt TXÚdÏm SpX
T¥l©û]úV Vôm!

A A A
4. èpLs
c WUQôfWUm Y]l©u Y[okÕ @Úh×LúZôe¡V
BdLôXj§p TLYô]Õ @Ús ùUô¯L[ô¡V TX DV¬V
èpLÞm ùY°«PlThP]. @ûYLû[ @uToLs
ùTßYRtLô] ×jRLôXVØm @Ru T¦LÞm Y[Wj
ùRôPe¡]. RônùUô¯Vô¡V Rªr ùUô¯«úXúV
ùTÚmTôÛm TLYô]Õ DTúRNeL[ô¡V êX èpLs
@Ú[lThP]. F²àm RmûU Sô¥V @uToLs TpúYß
ùUô¯l ©¬ûYf úNokRYWôR-u TLYôu RUÕ £X
DTúRNeLû[ YPùUô¯«Ûm, £XYtû\ UûXVô[m,
ùRÛeÏ ØR-V ùUô¯L°Ûm @Ú°f ùNnR]o. DV¬V
AuU Oô]d L[g£VeL[ô¡V £X YPùUô¯ èpLû[Ùm
@t×RUô] Rªrf ùNnÙs Y¥®Ûm DûW SûP«Ûm ùUô¯
ùTVojRÚ°Ùm BÚd¡u\]o. Rªr ØRp èpL[ô¡V RUÕ
DTúRN èpLs £XYtû\ BRW ùUô¯L°Ûm RôúU
ùUô¯ùTVojÕm @Ú°]o. @ûY VôÜm @dLôXj§úXúV
º¬V Øû\«p WUQôfWUj§²ußm ©WѬdLlThÓ
ùY°YkR]. úTôt\tϬV ùTôd¡`eL[ô¡V @ûY VôÜm
@Ru ©u Ae¡Xm, ©WgÑ, ù_oUu úTôu\ úU]ôhÓ
ùUô¯L°Ûm, Bk§, Ï_Wôj§, Lu]Pm, ùRÛeÏ,
UûXVô[m, DÚÕ, YeLô°, UWôj§ ØR-V Bk§V
ùUô¯L°Ûm RdúLôWôp ùUô¯ùTVodLl ùTtß
WUQôfWUj§²ußm ùY°«PlùTt\].
TLYôú]ôÓ @uToLs NmTô`ûQ êXUôL A®d
ùLô°RÚm DTúRNeL[ôLl ùTt\ @ÚiùUô¯LÞm,
§]N¬ ¨Lrf£LÞmáP RtúTôÕ WUQôfWUj§²ußm
×jRL Y¥®p ©WѬdLl ùTtßs[]. @ûY VôÜm
TLYôàPu ¿iPLôX DPàû\Üm @àTYØm ùTt\
@uToLs @qYlúTôÕ úNL¬j§ÚkR ϱl×L°-ÚkÕ
ùRôÏdLl ùTt\]úYVôm.
334 c WUQ ®_Vm

LûWVt\ LPpúTôp TW®Ùs[ RtLôX èt
ùTÚdLm ØÝYûRÙm U²Ru Ltß Ø¥lTÕ
Nôj§VUuß. Lt\ôÛm DiûUV±Ü ùTßRÛe L¥]úU!
A§ ètL°ùXpXôm A§Vô] úYRúYRôkRm ØRp
RtLôXj§V @±®VtLûX èpLs YûWÙs[ Nôv§W
NØj§Wm ØÝYûRÙm RUÕ @àTY Oô]jRôp
LûPkùRÓjÕl ùTt\ @±YØR WNúU TLYô]Õ
§ÚYôn ùUô¯L[ônf º¬V èpL°u Y¥®p
ª°o¡u\Õ. DiûUV±Ùm DVo SôhPØs[
®úY¡Ls TLYô]Õ @Úi ùUô¯L[ô¡V
BkèpLû[Ùm, Rm YôrúY DTúRNUôn SPkÕ Lôh¥V
TLYô]Õ §q®V N¬RjûRÙm Lt\p
Bu±VûUVôRRôm. @YoLs Ï®kR D[j§]Wôn IÚ
Øû\ BûYLû[d LtTWô«u úYß FjÕûQÙ ªu±l
TWU ×Ú`ôojRjûR F°§p FnRXôm. BÕ
ùYtßûWVpX. ®úY¡L[ô] úUúXôoL°u
@àTYúU.

A A A
5. c UôjÚéúRfYW
ULôNk¨Rô]m
ÕkÕ© YÚPm ûYLô£ UôRm 6 -m úR§ ¡ÚxQ
Tb SYª (1922-Am YÚPm, úU UôRm 17-Am úR§)
ùYs°d ¡ZûU BWÜ FhÓ U¦dÏ TLYô²u
@uû]Vô¡V @ZLmûUVôo ULôNUô§ VûPkRÕm,
Tô- ¾ojRd LûW«p @PdLm ùNnVl ùTt\Õm,
“RôVu× ” Fuàm @j§VôVj§p Øu]úW ®¬Yônd
á\lThÓs[Õ. @ZLmûUVô¬u RYl ×RpYoLÞs
("SôLÑkRWm' Fu\ éoYôfWU SôUm éiP)
c¨WgN]ô]kR ÑYôªLs RôVu©t £\kRYo. @YWÕ
@[Ü LPkR UôjÚ-Td§ ¨Wm©V U]m @uû]«u
NUô§«u úUp FußU¯VôR St£u] ùUôuû\ FÝl©d
ùL[W®lTúR RÏm Fuß @YûW Ùk§VÕ. @Yo
WUQôfWUj§u NoYô§Lô¬Vô] ©u RUùRiQlT¥
Bfº¬V T¦«t £kûR ùNÛj§]ôo.
FYWÕ TôY] R¬N]jRôp ©WmúUk§W
ÑLôàTYeLÞm Ff£Xô «LZlTÓúUô, @lTWm
ùTôÚ[ô¡V TLYôû]l TjÕj §eLs DRWj§p Rôe¡
Cu\ @Úh¥ÚúU²Vuú\ô @ZLmûUVô¬u DPp! @Õ
UhÓúUô! FkR §q®V TôR ç°«u @ûPYôp
@ûU§Vô] BVp©ÚlúT BuTùUu\ UúLôu]R
Oôú]ôRVm @§ ÑXTUôL @ûPVlTÓúUô, @l×i¦V
êoj§«u YXdLWØm BPdLWØm Øû\úV BRVjÕm
£WjÕm, úRLôkR LôXj§p U¦dLQd¡p FnRlùTtß,
úTôdÏYWYt\ éWQ ¨ûXùTt\Pe¡V Oô]ôe¡ Vuú\ô
@ZLmûUVô¬u VôdûL! @Ru NUô§úUp @¦ ùTßm
c UôjÚéúRfYW ULôNk¨Rô]m Iuß @ûUjRp
VôûWjRôu Bu×ßjRôÕ? BlùTÚm T¦ûVf £WÁúRt\
336 c WUQ ®_Vm

£u] ÑYôªLs (c ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLû[
TLYôàPu @uTôp ©ûQjÕ @ûZlTÕ LÚ§,
@YÚdÏ @uToL°ûPúV ¨X®V SôUm BÕ) 1938-
Am YÚPm ØRp BûPV\ôÕ ØVu\ôo.
TdRoLs @°dÏm DR® ¨§Vôp £±Õ £±RôL
ULôNu²Rô]j §ÚlT¦dLôÏm ùTôÚsLû[
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs úNL¬jÕ YkRôo. TLÛm
BWÜUônl T§ú]ôWôiÓLs ùNnR ØVt£«u TV]ôn,
TLYô]Ú[ôp, 1949- Am Ai¥u AWmTj§p
ULôNu²Rô]j §ÚlT¦ ùNqYú] Ø¥Üt\Õ.
c U ô j Ú é ú R f Y W U L ô N u ² R ô ] m Fuàk
§ÚSôUjúRôÓ ULô ÏmTô©ú`Lm NoYRô¬ YÚPm
Teϲ UôRm 3 úR§ ®VôZd ¡ZûU £j§ûW
Sbj§Wj§p 1949-Am AiÓ, UôofÑ UôRm, 14 úR§
ØRp 18 úR§ YûW (HmùTÚ SôhLs) úYR ®§lT¥
£\kR ®ZôYôLd ùLôiPôPl ùTt\Õ. TLYô]Õ
T¬éWQ ¡ÚûTVôp ¨û\úY±V BdÏmTô©ú`L
ûYTYjûRd LiÓ TVà\ Xbm UdLÞdÏúUp
§WiÓ á¥]o. GûZLÞdÏ @uß @°dLlThP
@u]Rô]j§tÏ @[®uß. @ußØRp c UôjÚ
éúRfYWÚdÏj §]N¬ é_ô ®Rô]m Øu²Ûm £\lTôL
SPkúR± YÚ¡u\Õ. @uû]«u ULô NUô§ §]Uô¡V
ûYLô£-¡ÚxQTb SYªûV AiÓúRôßm
AfWUj§p @uToLs Uaô éû_ Fu\ ®úN`
DtNYUôL SPj§ YÚ¡u\]o.
c UôjÚ éúRfYW ULô Nk¨Rô]j §ÚlT¦úVôÓ
DPu úNokúR, @Ru Øu×\m BûQkRôt úTôX, Jo
@¦ UiPTm @ûUdLlThPÕ. ¨û\kR ùTôÚh
ùNX®p DߧVôLÜm, Du]R úYûXlTôÓLÞPàm
FÝkR Bf NTô UiPTúU B²úUp TLYô]Õ
¨WkRWUô] קV R¬N] NûTVôL (New Hall) BÚdL
c UôjÚéúRfYW ULôNk¨Rô]m 337

úYiÓùUuß ¨oQ«dLlThPÕ. @Ràs YPTôp,
SÓúY, IúW Lp-]ôt LûPVlThÓ, @t×R
úYûXlTôÓLÞPu LiLYÚe L®àûPVRô]
úVôL£mUôR] ùUôuß TLYôu @UokRÚsYRtùL]
@ûUdLlThPÕ. 1949- Am AiÓ, _þu ØRp
Sô[uß ØRuØRXôL TLYôu @qY¦ UiPTj§p
FÝkRÚ°]ôo.
A]ôp @kúRô BÕ ØRtùLôiÓ TLYô]Õ §ÚúU²
SôÞdÏ Sôs ùU-Ü\ AWm©jRÕ. B[ûU ùRôhúP
‘SWÜPp Sô²ûX ’ Fu\ §P Oô]jRôp DPûX
DRôº]lTÓj§, EÔ\dLªu±, DûP Dû\Ù°u±,
ùY«p, UûZ, T², Lôtß BûYL°u ùLôÓûULû[
"BdLhûPdúLVu± F]dLpX' Fuß BLrkÕ Rs°V
BûQ«Xô ûYWôd¡VjRôÛm, úRs, éWôu, Fßm× ØR-V
®` _kÕdL°u ®ÚkRôLúY §ÚúU²ûVl ×\dL¦jR
TôRô[ -eLd ÏûL YôNm úTôu\ ¨û]dL¬V RYjRôÛm
TLYô]Õ §ÚúU² ØÕûU«p £X úSônLh ¡XdLô«tß.
ÑYôN LôN úSôn £XLôXm TLYô]Õ DPûXj Õu×ßj§VÕ.
YVÕ Ø§W اW LôpL°p Y-Ùm R[oÜm DiPô«].
1947-BúXúV ØÕûU«u £u]eLs êoj§ûVj Rôd¡].
Bq®Rm úUúXôe¡V TX¸]m úRL ®úVôL úaÕYô]
ú S ô n d Ï m @ v § Y ô W ª h P Õ !
1948-50-Am Ai¥u BûPdLôXj§p IÚ YÚP ØÝÕm
TLYô]Õ @ÚiúU² @pXp DZdÏm ùLô¥V úSônd
¡XdLô«tß.

A A A
6. úSôÙ\p
1948 Am AiÓ SYmTo UôRj§p Jo Sôs BWÜ,
Jo @û\«às TLYôu ùNpÛm ùTôÝÕ, ùU-kÕ
Rs[ô¥V Lôp RÓUôt\jRôp BPÕ LWj§u ØZeûL
@Ú¡ÚkR ¨ûX«uúUp Ntß úUôÕiPÕ. @g£
®]®V ùRôiPo IÚY¬Pm TLYôu "Iußm BpûX'
Fuß Ru BPÕ ØZeûL TôLjûRf Ñh¥d Lôh¥f ùNuß
®hP]o. UßSôhLôûX«p @q®PjûRd LY²dÏeLôp
Jo ×ûPl× úRôu±tß. ùLôgNm Y-Ùm BÚkRÕ. @Õ
©\Ï Ïû\ÜTPôUp ùUpX ùUpX Y[okÕ @ÓjR
AiÓ ©lWY¬ UôRj§tÏs Jo ùSp-dLôn @[YôL
®Új§VûPkÕ ®hPÕ. BRu Y[of£ûVd LiP©u
AfWU ûYj§Vo B²Ùm BÕ Y[ÚmT¥ ÑmUô®ÚkRôp
©\Ï BRû] ¿dÏYÕ L¥]m Fuß LÚ§, Nv§W £¡fûN
ùNnV ®Úm©]o. TLYôú]ô “@ùRpXôm úYiPôm”
Fuß ØR-p UßjÕ ®hP]o. F²àm ûYj§V
¨×QoLÞm @uToLs £XÚm Yt×ßjRúY, “ N¬
ùNnÙeLs” Fu\]o. @q®RúU 9-2-1949-Bp AfWU
ûYj§Vo Nv§W £¡fûN ùNnÕ, RûNd Lh¥ûV ¿d¡d
LhÓd Lh¥]o. TjÕ SôhL°p LôVm A± ÏQúUtThÓ
®hPÕ.
©\Ï @ûRlTt± VôÚm £k§dL®pûX.
@qYôi¥u UôofÑ UôRm SûPùTt\ c UôjÚ
éúRfYWWÕ ÏmTô©ú`Lj§u úTôÕeáP TLYô]Õ DPp
SXu N¬VôL BÚlTRôLúY úRôu±tß. A]ôp
@Ru©u, Nv§W £¡fûN ùNnVlThP BPj§úXúV
ÁiÓm RûN Y[of£ LôQlThPÕ. ùNuû]«-ÚkÕ
ûLúRokR ûYj§V ¨×QoLs YkÕ TôojRúTôÕ,
BqY[of£ NôRôWQUôn BÚdL Ø¥VôÕ Fuß NkúR¡jÕ
27-3-1949-Bp BWiPôm Øû\VôL Nv§W £¡fûN ùNnÕ
úSôÙ\p 339

Lh¥ûV ¿d¡]o. úSô«u RuûUûV @±V BWjRl
T¬ºXû] ùNnRúTôÕ, BkúSôn R¦jRtL¬VRôn
úUuúUÛm ¡û[jùRÝm ùLô¥V ×tßúSôn (NoúLôUô)
F]j ùR¬V YkRÕ. AÙoúYR ùS±Vôo BRû]
"WdRôo×Rm' FuTo. Bk úSô«u BVp× ªLd ùLô¥VÕ.
@RôYÕ; Bq®Rm úRôußm Lh¥ Y[okR ©u @Ru
Y¯úV úSôVô°«u DPp BWjRm ØÝYûRÙm D±g£
D±g£ ùY°úV ùLôh¥d ùLôiúP YkÕ £X
UôReLÞdÏs ¨fNVUôL UWQjûR DiPôdÏm FuTRôm.
BkúSôn Øt±®¥u BR]ôp U²Ru @àT®dÏm Y-
úYRû] ùNôpùXôQôRRôÏm.
BqYôß úSô«u RuûUûVd LiP©u @ûRd á¥V
Uh¥Ûm @PdÏYRtLôL GlWp UôRm úW¥Vm £¡fûNÙm
ûLVô[lThPÕ. F²àm ×i ØÝYÕm AßYRtÏ
ØuúT @kúSôndLh¥ úUp úSôd¡ Y[okRÕ. BûRd
LiP @uToLs VôYÚm Ds[k Õ¥jR]o. TLYôú]ô
BkúSô«u Y[of£dÏm ûYj§VoL°u £¡fûNLÞdÏm
Nôh£ Uôj§WUôn, ®Úl× ùYßlTt\YWôn,
¨fNXWô«ÚkR]o; “ûL«p -eLm Øû[j§Úd¡\Õ”
Fuß SûL úRôu\d áßYWô«]o. úSô«u DTô§
IußUt\YoúTôp ©WNu]UôLúY BÚkR]o. úSô«u
@PeLôR Y[of£ûVd LiÓ @R]ôp ®û[Ùm
úYRû]ûV @uToLs E¡jR]o. BÚØû\ ùNnVlThP
Nv§W £¡fûNLÞm TV²pXôRRôp BPÕ ûLûVl
×Vj§u úUt×\UôLj Õi¥jÕ ¿d¡ ®ÓYúR úSôûV
@¥úVôÓ RÓdLjRdL DTôVm Fußm, BûRj R®W úYß
Y¯«pûX ùVußm PôdPoLs á±]o. A]ôp
DPûXúVô, úSôûVúVô, @Ru ¨Yoj§ûVúVô Ntßm
ùTôÚhTÓjRôR TLYôu, “DPúX úSôn! @Õ I¯kÕ
úTôLhÓm! BjRûLV ¾®W T¬LôWeLs Iußm
úYiPôm” Fuß Øt±Ûm UßjÕ ®hP]o.
340 c WUQ ®_Vm

A«àm TLYô]Õ §ÚúU²«u Uû\Ü
TdRoL[ôt LÚRdáP Ø¥VôRRôR-u @û]YÚm
"úSôûV اW®Pd áPôÕ; GRôYÕ £¡fûN ùNnV
úYiÓm' Fuß Ø¥Ü ùNnR]o. @R]ôp ê-ûL
ûYj§V Øû\Ùm £XSôs ØVuß TôojR]o.
TV²pûX. úSônl ×tß ÁiÓm úUúXôe¡VÕ.
WQwYWØm FÝkÕ ®hPÕ.

A A A
7. DTô§ W¶Ru
¨ûXûU LhÓ Á± YÚYûR ÙQokÕ ùNuû]
ûYj§V ¨×QoLs TXo Iußá¥d LXkRôúXô£jÕ
@TôVjûRj RÓdL ÁiÓm IÚØû\ Nv§W £¡fûN
ùNnYÕ F]j ¾oUô²jR]o, VôYÚm IÚØLUôLl
©Wôoj§dLúY TLYôàm BQe¡]o. ALvh UôRm 7m
úR§ êu\ôYÕ Nv§W £¡fûN ªLªL _ôd¡WûRÙPàm,
FqY[úYô Øuú]tTôÓLÞPàm ùNnVlThPÕ.
®úN` Td§ £WjûRÙPu, AfWU ûYj§V
NôûX«úXúV Nv§W £¡fûN LiÔm LÚjÕUôn
ATj§u± ùYt±LWUônf ùNnÕ Ø¥dLl ùTt\Õ.
A«àm BlùTÚm @§of£dÏl ©u Ntßm DPXûNVôÕ
BÚdûL«úXúV BÚkÕ YWúYiÓ ùUuß ûYj§V
¨×QoLs FfN¬jR]o.
UôûX«p TdRoLs VôYÚm ÕVWjRôt úNôokR
Ds[Øm DPÛUôn, IÚYo©u IÚYWôn TLYôû]j
R¬£jÕf ùNu\]o. TLYô]Õ §ÚØLúUô ×u]ûL
RYÝm éWQl ©WLôNjÕPu ª°okRÕ. Rôm AfWU
ûYj§V NôûX«p BÚlTRôp @eÏ YkÕ §]kúRôßm
LôûX UôûXL°p ùTôÕUdLs £¡fûN ùTtßf ùNpX
BVXôUt úTô¡\Õ Fuß LiPôo LÚûQd LPXô¡V
TLYôu. UßSôs SÓl TL-p ûYj§VoLs @Lu\©u
FÝkR]o. “UÚkÕ ùT\ YÚTYoLÞdÏj RûPVôL
Sôm BeúL BÚdLd áPôÕ. SUÕ BÚl©Pm úTôn
®ÓúYôm ” Fuß ùNôp- DPú] ×\lThÓ, ùUpX
SPkÕ TLYôu RUÕ ×Õ R¬N] UiPTj§p YkÕ
@UokÕ ®hP]o. Fuú] LÚûQ«u Uôi×.
“@u©Xôo FpXôm RUdϬVo; @u×ûPVôo
Fu×m D¬Vo ©\odÏ.”
Fuàm Ï\s Uû\d ¡Xd¡Vm ÏÚêoj§«u YôrúY!
342 c WUQ ®_Vm

BRu ©\Ï Nv§Wl ×i êuß UôRm YûW«p
IÝeLôL A±YkRÕ. DPp SXàm Áh£ ùTtß
YÚYRôLúY úRôu±tß.
BûRV±kÕ @uToLs, “úSôn IÚYôß I¯kRÕ;
B² ÁiÓm FZôÕ ” Fuß U]kúRßm úTôÕ @Õ
UßØû\Ùm RûX çd¡tß! A]ôp @Õ BlúTôÕ Øu
úRôu±V BPj§p BpXôUp, @RtÏf Ntß úUúX BPÕ
@dÏh©WúRNj§p, ×Vj§às úRôu±l ùT¬VRôLd
LôQlThPÕ, ÁiÓm LYûXd ¡PUô«tß. §ÚúU²«p
SôuLôYÕ Øû\Ùm Jo Nv§W £¡fûN @Y£VUô«tß.
ØsØ¥ V¦®jÕ GÑ©Wô²u £WjûR YÚj§V
TôUW UdLs, ©\Ï £ÛûY«Ûm @Yo §ÚúU²ûV
@û\kR]o. U²R YodLj§u DnÜdLôL @lùTÚUôu
êuß Sôs @eúL RYe ¡PkRôo. A]ôp TLYô]Õ
DPúXô @pÛm TLÛm JWôiÓ ØÝÕm ThP
úYRû]ûV Fuù]ußûWlTÕ! @k¨ûX«Ûm TLYô]Õ
§ÚYôd¡úXô, @Lj§úXô, ØLj§úXô, YôhPúUô,
N-lúTô, ÕVodϱúVô Fs[[Üm FYÚe Li¥Xo!
SôuLôYÕ Nv§W £¡fûN 1949 Am AiÓ ¥NmTo
UôRm 19m úR§ SûPùTt\Õ. ûYj§V ¨×QoLs ×tû\
@ßdÏm ùTôÝÕ, BÕLôßm @Õ Y[okR ®Rj§àm
Uô\ôL, @Õ BlúTôÕ DiØLUôL Y[okÕ TW®
®hPûRd LiP]o. £¡fûN Ø¥kRÕm @YoL[Õ
@©l©WôVjûR @±V @uToLs ùY°«t LôjÕd
¡PkR]o. @YoLs á±V Ø¥Ü Fu]? “B²úUp úSônl
×tß Y[ÚUô«u TLYô]Õ §ÚúU² UtßùUôÚ Nv§W
£¡fûNûVj RôeLôÕ. AR-u @lT¥ Y[ÚUô«u
RôtLô-LUôL Y-ûV U\l©dL úYi¥V DTôVeLû[j
R®W úYù\ôußm ùNnYRt¡pûX” Fuß á± ®hP]o.
£X YôWeLÞdÏs @Õ ÁiÓm úRôu± ªL
Dd¡WUô] Y[of£ûV @ûPkRÕ. úU]ôhÓ ûYj§V
DTô§ W¶Ru 343

Øû\ ØÝYÕm ûLVôiPô«tß. @YoLs ûL®hÓ
®hP]o. B² Fu ùNnYÕ? úaôªúVôT§ ûYj§Vm
AWmTUô«tß. A]ôp @RtÏm @kúSôn RûX
ϲV®pûX. ©W£j§ ùTt\ UûXVô[ @xP
ûYj§Vo IÚYo AÙoúYR £¡fûN ùNnRôo. @RtÏm
úSôn @Pe¡VTô¥pûX. YeLô[d L®Wô_¬u
ûYj§VØm SûPùTt\Õ. BûY Iu\ôàm úSôûVj
RÓdL Ø¥V®pûX! BPÕ @dÏh©WúRNjûR Ih¥d
¡[m©V Bl×tß ªLÜm TVeLWUôL Y[okÕ YkRÕ.
BRu Yôn Y¯úV ùTÚ¡d ùLôh¥V TLYô²u
DP-WjRl ùTÚdûL LiPYo úLhPYo Ds[m
SÓe¡]o. @k¨û]lúT @uToLû[ ªLªL YÚj§tß.
Rm D«odÏ«Wôm TLYô]Õ §ÚúU²«u
¨ûXûVd LiP TdRoL°u Ds[m FjÕûQj
ÕVÚt±ÚdÏm FuTûR FlT¥ YÚ¦lTÕ! A«àm
BkúSôn DiûU«p TLYôû] YÚjRúY«pûX!
TdRoLû[úV Yôh¥ YÚj§tß! @qYNgNX, ©WNu],
NôkR, LmÀWj §ÚØLm Fußm IúW A]kRd Lôh£Vôn
®[e¡VÕ. TLYôû] úSôdÏúYôm.
“ úSôndÏ VôùRôÚ T¬LôWØm ùNnV úYiPôm.
SPlTÕ SPdLhÓm ” Fu\Ú°V ÏÚêoj§«u
DRôº]kRôu Fuú]! @u×k ÕVÚe LXkR
D[j§]Wôn, “ BmUÚkûR DiQ úYiÓm; Bf
£¡fûNûV GtL úYiÓm” Fuß @uToLs Bû\gÑm
úTôùRpXôm @uú]ôo U]m §Úl§ VûPYRtLôLúY
TLYôu @ûYLû[ Gtßm, ûYj§VoLs ùNôtT¥
IÝ¡Ùm YkR]o. A]ôp @q®Rm SPkÕYkR
ùRpXôm RUÕ DPp ÏQm ùTßYRtLôL @pXúYVpX
FuTûR @Ú¡-ÚkúRôo @û]YÚm @±Yo.
£¡fûNLs VôÜm TV]tßl úTô]©u @uTo £Xo
RôeùLôQô YÚjRjÕPu TLYôû] @Ô¡, “@iQúX!
344 c WUQ ®_Vm

FeL[ôp GÕm BVXôÕ. TLYôú] Rôu @ÚsáokÕ
BkúSôûVj ¾ojÕd ùLôs[ úYiÓm ” Fuß
©Wôoj§jR]o. TdRoL°u U]¨ûXûVd LiÓ TLYôu,
“úTôLlúTôL FpXôm N¬Vô¡®Óm” Fuß úRt±]o.
F²àm @qYÚi ùUô¯Lû[j ùRôPokúR “SPlTûR
FpXôm TôojÕd ùLôi¥ÚlTúR SUÕ úYûX,
BlT¥ @lT¥ Fuß ¨û]lTRpX. @lT¥ùVpXôm
Vôo ¨û]lTÕ? ” Fuß á±VÚ°]o. BûYLû[f
NeLt©jRtÏ "Sôu' Fuù\ôÚ ËYúTôRúU Ve¡pûX.
§ÚYÚ[ôp @lúTôRm @\úY ®ÝeLlùTtß, NeLtT
®LtTUt\ @NX YvÕYôn I°oTYo ÏÚúRYo!
@YWÕ @¾R¨ûX DûW LPkRÕ!
“Sôu BqÜPXpX; DPXt\ TWUôuUôúY ” Fu\
úTÚiûUûV Fuß DQokR]úWô, @kR T§]ô\ôYÕ
©WôVj§-ÚkúR DPt NhûPûVl ùTôÚh TÓjRôRY
Wuú\ô TLYôu? TôRô[ -eLd ÏûLd úLô®-p
TLYôû]d LiP TiûPV TdRoLÞdÏ @mùUnmûU
LiØuú] ®[e¡tß! DPX±VôÕ, DhÑLe ÏûXVôÕ,
¨ûX«u B¯VôÕ ¨uß Lôh¥V ¨WôUV]uú\ô SUÕ
ÏÚúRYo! @ûR @uß LôQô UdLs Buß LiP]o
BÚ ®¯ úSúW!
TLYôàdÏ £¡fûN ùNnRYÚm. úU]ôhÓ
ûYj§V Øû\«p úRokRYÚUô] IÚYo, “Bd ùLô¥V
úSôndLô[ô]YoLs Y-«u ªÏ§Vôp BWÜm TLÛm
FlT¥j Õ¥Õ¥jÕl TR±d LR± UônYo FuTûR
SuL±úYu. A]ôp TLYôú]ô, @lT¥ úSôùVôußúU
Rm DPÛdÏ BpXôRYo úTôXúYVuú\ô LôQlTÓ¡\ôo!
TjÕ UôR LôXl ×tß úSôndÏl ©uàm SôuÏ Øû\
ùNnVlThP WQ £¡fûNdÏl ©uàUô BjRûLV UXo
ØLm! BYo úSôVô°Vô? VôÚm SmT UôhPôoLú[! ”
Fuß á± ®VkRôo.
DTô§ W¶Ru 345

“ UVdLúUt± WQ £¡fûN ùNnVXôUô? ” Fuß
ûYj§VoLs AúXô£jR ùTôÝùRpXôm TLYôu
UßjÕ®hP]o. Nv§W £¡fûN«u úTôùRpXôm
TLYôu VôùRôÚ NmTkRØUt\ êu\ôYÕ U²Ru
IÚYu Bk¨Lrf£ûVd LY²lTÕ úTôXúY
RPvRWô«ÚkR]o. Fq®LôWØUt\ UXo ØLjÕPu,
BPd ûLûV BWQ ûYj§VoLhúL ùLôÓjÕ ®hPYo
úTôuß NôkRUôn @Uok§ÚkR]o. S®XtL¬V
úYRû]Ls SPkÕ Ø¥ÜßûL«p ûYj§VoL°Pm,
“ Fu] FpXôm A¡®hPRô? ” Fuß @ûU§Vôn
®]® @±Yo!
“ B² FkR £¡fûN ùNnYùRuß FeLÞdÏ
®[eL®pûX. TLYôú] Rôu Ø¥Ü ùNôpX úYiÓm”
Fuß ùTôtTôReL°p LWeÏ®j §û\gÑm, LWYt\
ÏZkûR D[j§]WôV @uTo IÚY¬Pm TLYôu
“Fuû] YkÕ úLhPôp Sôu Fu] ùNôpYÕ?
Sô]ô ûYj§Vm úYiÓùUuß úLhúPu?
¿eLsRôú] @ûRf ùNnV úYiÓm; BûRf ùNnV
úYiÓm Fuß AúXô£d¡ÈoLs! ¿eLsRôu Ø¥Ü
ùNnV úYiÓm! SôuRôu IußúU ùNnV
úYiPôm; SPd¡\T¥ SPdLhÓm Fuß AWmT
Ø R ú X ù N ô p - Y Ú ¡ ú \ ú ] ” Fuß á±, RUÕ
DRôº]jRuûUûV Eo´RUôd¡]o.

A A A
8. FÝTRôYÕ _Vk§
DiØLUôLl TPokÕ Y[okR ×tß úSôûV SôuLôm
Øû\VôL @ßjÕ ¿d¡d LhÓd Lh¥V§-ÚkúR
TLYôàdÏ SPlTÕ ªLÜm £WUUôL BÚkRÕ. "SPlTÕ
áPôÕ' Fuß ûYj§VoLÞm FfN¬j§ÚkR]o. @R]ôp
BWiÓ YôW LôXm TLYôu AfWU ûYj§V
NôûX«úXúV ReL úSokRÕ. @lùTôÝÕ §]N¬
YZdLlT¥ TLYôu TdRoLÞdÏ @e¡ÚkúR R¬N]m
@°jÕ YkR]o. 1950 Am AiÓ _]Y¬ UôRm 1-m
úR§ BWÜ TjÕ U¦Vô]Õm TLYôu FÝkÕ
RURÚ¡-ÚkR £X ùRôiPoLÞPu ©\W±VôUp
FlT¥úVô ùUÕYôL SPkÕ YkÕ ×ÕR¬N] UiPTj§tÏ
F§úW «ÚdÏm £t\ûW«p @UokÕ ®hP]o. ®¥kR
©\úL BfùNn§ ©\ AfWU Yô£LhÏj ùR¬kRÕ!
LôûX«p TLYôû]j R¬£dL ®ûWkÕ YkR @uToLs
AfWU Øu²ûX«úXúV ùY°l TdLj§p TLYôu
Åt±ÚlTÕ LiÓ ®VkÕ U¡rkR]o.
BfNUVm 1950 _]Y¬ 5 -m úR§ TLYô]Õ
FÝTRôYÕ _Vk§ ®Zô @ûU§VôLúY SûPùTt\Õ.
1912 -Bp ØRuØRXôL TLYô]Õ _Vk§ ®ZôûYd
ùLôiPôP @uToLs Fi¦VúTôÕ BÚ TôPpLû[
VÚ°, @Ru êXm RUÕ LÚjûR TLYôu
ùY°«hP]o. @ûY ©uYÚ]:-
(1) ©\kRSô ú[úRô ùTÚ®Zôf ùNnÅo!
"©\kRùRYiSôm?' Fuß úT¦l - ©\k§\jRp
Bu(ß) Fußm Iu\ôn BXeÏùTôÚ °p©\kR
@uú\ ©\kRSô [ôm.
ùTôÚs :- ùT¬V ®ZôYônl ©\kR Sôû[d
ùLôiPôÓ¡u\YoLú[! (©\kRSôs FuTÕ FÕ!
úLÞeLs) "Sôm (Fu\ úRLôjU ×j§) ©\kRÕ
FÝTRôYÕ _Vk§ 347

Fe¡ÚkÕ?' Fuß ®Nô¬jÕ, (@Ru TV]ôn) ©\l
©\l©pXôUp Fußm GLUôn ®[eÏm AuUô®p
Hd¡VlTÓ¡u\ @kR Sôú[ (DiûU«p) ©\kR
Sô[ôÏm.
(2) ©\kRSô ú[àm ©\l×d(Ï) @ZôÕ
©\kRSôs DtNYúU úTQp - B\kR
©Qj§t(Ï) @XeL¬dÏm ùTh(×) Fuú\ Ruû]
DQok(Õ) IÓeLp Rôú] DQoÜ.
ùTôÚs :- ("@kúRô! BqÜX¡p DPXô¡l
©\kúRôúU, Fuß Gû]V SôhL°p YÚkR U\kÕ
YôrkRôÛm') ©\kR Sôs @uû\dLôYÕ ©\kRRtLôL
(IÚYu @Z úYiÓm. @lT¥) @ZôUp
(@ZúYi¥V Sô[ô¡V) @kRl ©\kR §]jûR
DtNY Sô[ôLd ùLôiPôÓRp, ùNjR ©Qj§tÏ
(SßUQ UXoL[ôÛm, AûP V¦L[ôÛm)
@XeL¬jÕ U¡Ým RuûUúV (@±®uûUúV)
VôÏm Fuß (BûR BqYôß) LÚ§, Ruû] V±kÕ
(AuUô®p) Iu\ôYÕRôu @±Üs[ ¨ûX.
BqÜTúRNl TôdL°u ArkR LÚjûR @uToLs
W£jR]ùW²àm Td§ ÙQof£ ªÏkR @uú]ôo,
“ TLYôú]! RôeLs §ÚúU² Rôe¡VÕ FeLû[l
©\l©\l©²ußm ÁhLúY! @R]ôp FeLs
Su±V±RXôLúY ReL[Õ _Vk§ûV ùLôiPôÓ¡ú\ôm.
@R]ôp SôeLs ¡ÚRôojRoLs AúYôm ” Fuß
®gOô©jÕ, TdRTWô¾]]ôm TLYô]Õ _Vk§
®ZôûYf £\lTôL SPj§ YWXô«]o.
FÝTRôYÕ _Vk§ ®ZôYuß LôûXÙm UôûXÙm
TXU¦ úSWm TLYôu TdRoLÞdÏj R¬N]m
RkRÚ°]o. ®ZôûY Øu²hÓ @uToLs TLYôû]l
Tô¥l úTôt±V ×jRm ×Õl TôUXoLû[ ùVpXôm
TôoûY«hP]o. @ûYLs VôÜm Nk¨§«p TôPl
348 c WUQ ®_Vm

ùTt\]. @uß @iQôUûXVôo úLô«p Vôû] @eÏ
YkÕ TLYôû] YQe¡, ùSÓúSWm Nk¨§«p ¨uß
úN®jR©u Ru Õ§dûLûV ¿h¥, TLYô²u TôR
LUXeLû[ Fh¥j ùRôhÓ YQe¡ ®ûP ùTtßd
ùLôiPÕ! @q®²V Lôh£ûV TdRo ÏZôj§-ÚkR
BWô¦ IÚYo @ûN TPm FÓjRôo. BûYVôÜm LiÓ
YkR Ï_Wôj§V @uTo IÚYo, RmØh TWYNUô¡d
¡[okùRÝkR úTWô]kRjûR @PdL Ø¥VôUp FÝkÕ
¨uß “ A]kj, A]kj, A]kj, A]kj! ” Fuß
TuØû\ FpXôj §ûNLû[Ùm YQe¡ A]kR
úLô`m ùNnRôo. @û]YÚm TWYNUô«]o. BqYôß
TLYô]Õ _Vk§ ®Zô B²úR ¨û\úY±tß.

A A A
9. BÓdL¦Ûm BuØLm
úSô«u اof£Vôp TLYô]Õ §ÚúU² FqY[Ü
ùLô¥V úYRû]ûV @ûPkRÕ FuTûRÙm, A]ôp
ÏÚúRYo @qY[Ü ÕuTjûRÙm £±Õm
ùTôÚhTÓjRôÕ @ûU§úV DÚYôn ¨u\ @UôàxVj
RuûUûVÙm @Ú¡ÚkúRôo VôYÚm @±Yo. IÚ
YôojûRáP @kúSô«u DTô§ûVl Tt± TLYôu
á±VúR«pûX. Fk¨ûX ¨uú\ôu FlùTÚk ÕVWôÛm
@ûNÜ\ôu Fuàm v§Rl©WwO XbQjûRl
TLYô²Pm ªLj ùR°Yôn úS¬t LiúPôm!
DX¡t ùT¬V @YRôW ×Ú`oL[ônj úRôu±V
ULôuLs TX¬u TôY]j §ÚúU²LÞm Bߧ SôhL°p
Bq®Rm BPoªÏ ùLô¥V ÕuTj úRôt\j§tÏ
BPUô«Úk§Úd¡u\]. ×jRo©Wôu RUÕ úRLôkRj§p
ùNôpùXôQôR úYRû]V°jR ãûX úSôûV
@ûU§ÙPu Gtß DPûX I¯jRôo. LiQ©Wôàm
Lô] úYPu LûQVôp LUXTôRm Õû[dLl ùTtßd
LôVm IÕd¡]o. GÑ ùTÚUô²u Bߧd LôXm
FjRû]d ùLô¥V £j§WYûRVô«ÚkRÕ! BWôU¡ÚxQ
TWUamNo DPûX DÏdÏØu ùRôiûP«t ùLôiP
×tß úSô«u úYRû]Rôu Fuú]! @uToL°u
¾®û]ûVÙm ÕuTjûRÙm RôúU Gtßl ùT¬úVôo
@ûR ¨Yô¬d¡u\]o FuTúR BRu ®[dLm.
R¬£dL YÚm TdRoLs YÚjRk RôeLôÕ Rm Øu
Åt±ÚdûL«p TLYôu RUÕ @Ús Yôd¡²ußm
AjU RjÕYm, ÑVN¬Rj ÕÔdÏLs ØR-V @¬V
®`VeLû[ FÓjÕd á±, @ûYL°p BûP«ûPúV
ùTô§kÕs[ Oô]fÑûY, SûLfÑûYL[ôp @uTo
LÞdÏ U¡rÜm £¬l×m EhÓYo. IÚ Øû\ “-eLe
Lh¥ An®húPu; Tôoj¾oL[ô?” Fuß á±j RUÕ
350 c WUQ ®_Vm

BPÕ ×VjûR Lôi©jR]o. Utú\ôo Øû\, “úUôbm
FuTÕ Fu] ùR¬ÙUô? ÕdL ¨qÚj§, ÑLlWôl§;
ÕdLm – FuߪpXôRÕ; @Ru ¿dLm! ÑLm –
FlúTôÕØs[Õ; @Ru @ûPÜ; BÕRôu úUôb
XbQm!” Fuß á±l ×uØßYp éjRôo. BjRûLV
T¬éWQô]kR vYìTÚdÏ FÕRôu ÕdLm RW YpXÕ?
@Yo FjÕVÚm NtߪXô ¨j§V ÑLvYìTo.
Uaô ¨oYôQj§tÏ JWôiÓ ØuúT TLYôu
TôLYRj§-ÚkÕ, “ úRagN SfYWm ” Fuàm IÚ
ÑúXôLjûR FÓjÕ ®[d¡, @Rû]j Rª¯p @¬VúRôo
ùNnÙ[ôLÜm Ad¡VÚ°]o. @Õ YÚUôß:-
Rà¨ûX «XRôm Re¡àm F¯àm
®û]«]ôp @ÓjÕ ®Ój§Ó úUàm
×û]Õ¡ -û]dLs ùY±dÏÚ Pû]lúTôp
Rû]ÙQo £jRu RàÜQo ¡Xú].
ùTôÚs:- Ls ùY±Vôp U§ (DQoÜ) UVe¡d ¡PdÏm
IÚYu, Ru DPpúUp @¦kR AûP BÚlTûRúVô,
@pXÕ SÝ®VûRúVô FlT¥f £±Õm @±Vôú]ô,
@lT¥úV (Fußm DTô§«Xô AuUôYôLj) Ruû]
@±kR Oô², @Ru©u ¨ûXVt\Rô] Ru DPp
©WôWlRYNUôn BÚlTûRúVô, FÝkÕ SPUôÓYûRúVô,
@pXÕ B\kÕ úTôYûRúVô £±úRàm DQoY§pûX.
TLYôu DPp SXmùT\ úYiÓùUuß LÚ§V
@uToLs AeLôeúL ©WôojRû]Ùm éû_Ùm, _TØm
ùNnÕ YWXô«]o. “úa @ÚQôNúXfYWô! FeLs ÏÚ
êoj§«u §ÚúU²ûV FeLÞdLôLd ÏQUôd¡VÚsL”
Fuß ©Wôoj§jÕd LR±]o £Xo. RjRm BÚl©PeL°p
úaôUeLÞm SPj§]o £Xo. AfWUj§Ûm @Ru
ùTôÚhÓ úYR TôWôVQeLÞm, ©WôojRû]Ùm,
éû_LÞm BûP®PôÕ SPjRl ùTt\]. “BûYL[ôp
¨û]jR TVu ûL áÓúUô?” Fuß IÚYo ®]®VRtÏ
BÓdL¦Ûm BuØLm 351

TLYôu “FpXôm SpX Lô¬VeLsRôú]! SPdLhÓúU”
Fuß á±l ×u]ûL éjR]o. _T, RT, úaôU, é_ô,
©WôojRû]L[ô¡V ÑTLô¬VeLs VôÜm ùNnúYôÚdÏ
Fq®RjÕm SuûU RÚY]Rôú] Fu\ LÚj§t\ôu
TLYôu SûLVÚm©]úWô? @j§ÚÜs[d ¡PdûLûV
FeM]m @±YÕ!
Yô£xPj§-ÚkÕ “ LôVj§u úY\ôLj Ruû]d
LiúPôu... ” Fu\ TôPûX FÓjÕd Lôh¥, TLYôu
@Ru ùTôÚû[Ùm, “ Ruû]j úRLªpXôRY]ôn
SuL±kR Oô², ©\Ï @júRLm Õi¥dLl ùT±àm
¨o ®LôW]ôLúY «ÚlTôu. LtLiûPl ùTô¥jÕj
ç[ôd¡àmáP, @Ru IqùYôÚ @ÔÜm B²l×
Uô\ôÕ, Ïû\VôÕ BÚlTÕ úTôXúY, @LiPô]kR
êoj§Vô] Oô², @tTúRLm @ßjÕf £ûRdLl
T¥àm R]Õ éWQ ÑLôàTYj§tÏ VôùRôÚ
Ïû\ܪu±úV BÚlTôu ” Fuß ®[d¡VÚ°]o.
LôVjûRd Lû[kùR±YúR TLYô]Õ úSôdLm Fu\
ϱlûT Sôm LiÓùLôs[j RdLYôßm £X
@ÚiùUô¯Ls ÏÚúRY²u Yôd¡p @qYlúTôÕ
úRôu±]. IÚØû\ "ÑûUûVj çd¡f ùNpTYu
@Rû] B\dϪPm FlúTôÕ YÚùUuß FlT¥
F§oTôojÕd ϱjR BPm úNokRÕm ÑûUûV
B\d¡f ÑLm ùTßYôú]ô, @lT¥úVRôu Oô²dÏj
úRLf ÑûU ®`Vm' Fuß á±]o. ©uù]ôÚ Øû\
“Nôl©hP ©u BûXûV F±kÕ ®Ó¡ú\ôUpXYô?”
Fuß, DP-]ôXôV TV]ôYùRpXôm DsÞ[
DjRU]ônj Ruû]j ùR°RúX; @k¨ûXÙt\ôodÏ
@Ru©u DPmתûLVôm Fuàe LÚjÕ ®[eLl
úT£VÚ°]o. Utú\ôo Øû\ Nk¨§«p LYûXÙPu
Åt±ÚdÏm TdRoLû[d LY²jÕ, “BkR DPm×Rôu
TLYôu Fuù\i¦ TLYôu úSôVôp YÚkÕ¡\ôúW
352 c WUQ ®_Vm

Fuß BWeÏ¡\ôoLs; Fu] ùNnYÕ? ” Fu\]o.
“ ÑYôª úTôn®Pl úTô¡\ôúW Fuß LYûXl
TÓ¡\ôoLs! FeúL úTôYÕ? FlT¥l úTôYÕ? ”
Fußm @Ú°, Rôu úRNLôXYûW LPkÕ úTôdÏ YWYtß
Fußm FeÏm Ds[ TWmùTôÚú[ FuTûR
@±Üßj§]o. Buù]ôÚ NUVm RUdÏ @u×Pu
T¦®ûP ùNnÕ YkR ùRôiPoLs £X¬Pm TLYôu,
“ SôÛúTo çdL úYi¥V BkRf ÑûUûV
(úRLjûRf Ñh¥d Lôh¥) Sôu IÚY]ôLúY
FqY[Ü LôXm çd¡d ùLôi¥ÚlTÕ” Fu\]Wôm!
B²úUp TÓdûL«-ÚkÕ FÝYÕáP Øt±Ûm
@Nôj§Vm Fuàm ¨ûX YÚm YûW«p, LôûX HkÕ
U¦dÏ vSô]m, LôûXÙm UôûXÙm ϱjR úSWj§p
ùY°«p YkRUokÕ R¬N]U°jRp, YÚm úTôm
L¥ReLû[d LY²jRp, @fNôÏm èpLû[j
§ÚjÕRp, TôoûY«Pp, úVôNû] á\p ØR-V
Lô¬VeLs VôYtû\Ùm TLYôu YZdLm úTôXúY
ùNnÕ YkR]o!
Bߧ«p FÝkRÚ°V £t\û\«u ùY°l ×\júR
§]Øm YkRUoYÕm ùNpYÕeáP Ø¥VôRT¥ TLYô]Õ
§ÚúU² R[oYûPkRÕ. @lùTôÝÕm @iQp
@qYû\«p BÚkRYôú\ @uToLÞdÏ BÚúYû[Ùm
R¬N]m @°jÕ YkR]o. A]ôp R¬N] LôX @[Ü
Uôj§Wm ÏßdLlThPÕ. BÕáP TLYô]Õ DPp
¨ûXdÏ @§LlT¥Vô] £WUúU FußLiP ûYj§VoLs
FqY[Ü á±Ùm TLYôu IÚúYû[ R¬N]jûRd áPf
Ntßm ¨ßjR IlT®pûX. @R]ôp BߧSôs UôûX
YûW«Ûm TdRoLs TLYôû]j R¬£jÕd ùLôiúP
YkR]o. @iQ-u LÚûQ Fuú]!

A A A
10. Uaô ¨oYôQm
§]N¬l Tj§¬ûLLs êXm §]kúRôßm TLYô]Õ
§ÚúU²«u ¨ûXûV @±kÕ YkR @uToLs TXo
TtTX BPeL°²ußm ®ûWkÕ YkÕ @ÚQôNXj§t
á¥]o. @YoLs IqùYôÚYÚm DXL Yôr®p FjRû]
FjRû]úVô®R úUuûULû[ Fn§VYùW²àm úTWu×
ùYs[Uô¡V TLYô²u R¬N] AY-u Øu RjRm
DVoÜ RôrÜLû[ U\kR]o. IÚYo ©u IÚYWôn ¿iP
Y¬ûNVôLd LôjÕ ¨u\]o. BeùLôÚ R]Yôu; @Yo
©u Jo Ai¥; @ÓjùRôÚ Ti¥Ro; ©uú]ôo L®Oo;
IÚ SôhÓl×\jRuTo; IÚ Wô_l ©WØLo; IÚ SYSôLÃLo;
IÚ YúVô§Lo; IÚ £ßYo BlT¥VôL Y¬ûNd ¡WUj§p
LôjÕj R¬£jR Lôh£, LôiúTôo U]§p "úTRm VôÜm
©WûUúV' Fu\ úTÚiûUûVj ùRtù\] ®[d¡VÕ.
ULô ¨oYôQj§tÏ ØRp YôWj§p @ÚQôNXj§u
FpûXdÏs éªV§oÜ DiPô«tß! TLp IÚ U¦dÏ
éLo_û]úVôÓ ¨Xf £-olûTÙm @û]YÚm DQokR]o.
éª úR®Vôp é´dLl ùTt\ éªSôRúbj§Wj Õ§jÕ,
éªdÏ BRVUô] @ÚQôNX úbj§Wj§úXúV
@û]jÕ«odÏm BRVUô«X¡, Bléª ØÝYûRÙm
YºL¬jÕ, éªdúLôo ×L-PUôn, ùTôu\ôléWQ
@Úh©WLôNUôn ®[e¡V Oô] ã¬Vu EàPp
I¯lTûRl ùTôßdL Ø¥VôR éªúR®«u BRV ®mØRúX
BÕùY] @û]YÚm Ds[m Ge¡]o. @ÚhùTÚUôu
@YR¬jR A§ûWj §ÚSô°úX éª ùVeÏm ùN¯jÕd
L²®û[Ü Sp¡V LôXUô«ÚkRÕ. @¡XùUpXôm @Ús
SPeLiÓ A]kRl TWYN ùUn§V Sô[ôL BÚkRÕ!
@¬§u @¬Rôn, Tuòt\ôiÓLhÏ IÚ Øû\úV
Bl骫uLi @XokÕ UQeLUÝm Il©Xô SßUXùWôuß
TôoûY«²ußm Uû\YûR @Y² N¡dÏúUô?
354 c WUQ ®_Vm

12- 4 - 1950 ×Ru¡ZûU LôûX, TLYôu RmûUj
R¬£jR IqùYôÚYûWÙm ArkÕ úSôd¡]o. @ÕúY
RUÕ (ÏÚúRY²u) Bߧd LPôbúUô Fuß IÚ £X
Ds[eLhÏj úRôu±VÕ. @qYôú\Vô«tß! @ÓjR
BWiÓ SôhL°Ûm DPtLû[l× Je¡VÕ. R¬N]m
ùNnÕ ùNpÛm TpXô«WdLQdLô] Rm ÏZkûRLû[,
TLYôu IúW TdLUônj §Úm©l TÓjÕ @Ús
úSôd¡ÓYÕ @Nôj§VUô«tß. TôoûY úSúW
¨ûXj§ÚkRÕ. £XLôp Li ê¥ÙªÚkR]o TLYôu.
F²àm ©WôQ NX]m IÓeÏm Bߧ úSWm YûW«Ûm
áPf Ntßm ¿eLôj ùR°ÜPu BÚkR]o. @Y£Vm
úSokR úTôÕ @Ú¡ÚkúRôÚPu úTNÜm ùNnR]o.
®VôZu LôûX ®¥Vt LôXm ûYj§Vo IÚYo
TLYôàdÏ ùSg£p LTm ¿eÏYRtLôLl TY[ TvTm
ùLôÓdL YkRôo. TLYôu @YûW úSôd¡,
“U Ú k ù R R t Ï ? BWiÓ Sô°p FpXôm
N ¬ V ô ¡ ® Ó m ! ! ” FußûWjR]o. @u±WÜ RUÕ
T¦Vôtßk ùRôiPoLû[ úSôd¡, “ B ² V ô Ú m
Fuû]j ùRôP úYiPôm; @YWYo úYûXûVl
TôÚeLs; çeÏ¡\Yo çeÏeLs; §Vô²lTYo
§Vô²ÙeLs ” Fu\Ú°]o!
ùYs°d¡ZûU ØtTL-p TLYô]Õ §ÚúU²ûV
BPlTdLUôLl ©¥jÕ ®hÓd ùLôi¥ÚkR Jo ùRôiPûW
úSôd¡ TLYôu, “Rôedv!” (Thanks) Fuß á± ×u]ûL
ùNnRôo! @jùRôiPo IÚ ¡WôUYô£. Ae¡Xm @±VôRYo.
TLYô]Õ @ÚiùUô¯«u ùTôÚs ®[eLôÕ ®¯jRôo!
@ûRdLiP TLYôu, “@ÕRôu, Jn, NkúRô`jûRj
ùR¬®lTRtLô] Be¡Äx YôojûR! ùWômT NkúRô`m
Fuß @ojRm” Fuß á±]ôo. RUdÏl T¦ ùNnúRôo
@û]YodÏm Ø¥YôLj RUÕ úTWÚû[ BqYôojûRVôp
BeM]m TLYôu ùY°«hP]o úTôÛm!
Uaô ¨oYôQm 355

FÝkÕ SPUôP BVXôR ¨ûX YkR©u TLYôu
£±Õ TZWNúUô Ri½úWô UhÓm TÚ¡ YkR]o.
ùYs°d¡ZûU UôûX R¬N]m ùTt\ @uToLs VôÚm
ÅÓ §ÚmT®pûX. @û]YÚm ùTÚk§W[ôLd á¥
AfWUj§úXúV @UokÕ ®hP]o. ´pXô ûYj§V
@§Lô¬, PôdPo LWmNkRô² @û\«²ußm ùY°«p
YkÕ, “ ¨ûXûU £±Õ §Úk§«Úd¡\Õ. @uToLs
@û]YÚm ÅÓ §ÚmTXôm ” Fuß @±®jRôo.
A«àm Fuú]? IÚYÚm @Lu\ô¬pûX!
@uß UôûX«p AfWUjÕ U«pLs BWiÓm
NÁTj§-ÚkR UWd¡û[«-ÚkÕ Lj§]. TLYôu
@ûRd úLhPÕm “U«pLÞdÏ YZdLmúTôp ALôWm
ùLôÓjRô¡ ®hPRô? ” Fuß @u×Pu ®Nô¬jR]o.
“ùLôÓjRô¡ ®hPÕ ” Fuß ®ûP YkRÕm “©u Gu
LjÕ¡u\]? ” Fußm T¬ÜPu úLhP]o. £X
SôhL[ôLúY TLYôû] @û\dÏ ùY°«p LôQôR
@mU«pLs £X NUVm @YWÕ @û\dÏØu YkÕ
¨uß úRôûL ®¬jÕ AÓYÕm DiÓ. Aaô! SW,
úRY, ªÚL, T·, ©Wô¦L[ô¡V @û]jÕ«ûWÙm
ALoμdÏm SÓ SôVLUô] @ÚhLôkRUuú\ô TLYôu!
@vRU] NUVm FeÏm ùU[] @ûU§ ¨X®VÕ.
NônkR ¨ûX«-ÚkR RUÕ §ÚúU²ûV Su\ôL DhLôW
ûYdÏmT¥ TLYôu ùRôiPoL°Pm á±]o. @qYôú\
Rm (ÏÚúRY¬u ) §ÚúU²ûV @YoLs SuÏ
@Uo®jR]o. RûXl×\m IÚYo Ntú\ Rôe¡VYôß
Gk§d ùLôiP]o. ÑYôN £WUm GtTPô§ÚlTRtLôL
ûYj§VoLs ©WôQ YôÙûY (Oxygen) Sô£l TdLm
LôhPj ùRôPeÏûL«p TLYôu YXdûLûVj §\kÕ
"úYiPôm' Fuß Ï±lTôp @ûR ¨ßjRf ùNnR]o.
@lTWU TôY]f £t\û\úVô ùRôiPoLÞm
ûYj§VoLÞUôL ÑUôo TjÕ úTÚdÏjRôu ùSÚdLUôL
356 c WUQ ®_Vm

BPU°jRÕ. Gû]V @uTo ùTÚm ÏZôm TLYô]Õ
ULô ¨oYôQ úSWm ùSÚeÏYûR DQokÕ @l
TWmùTôÚsTôp IÚ ØLUôL D[jûRf ùNÛj§
@ûNYt\ úTWûU§úVôÓ ùY°úV @UokÕm ¨uß
ùLôiÓªÚkR]o.
@û\«às ùRôiPoLs ®£±d ùLôi¥ÚkR]o.
Dsú[ BÚkúRôo @û]Y¬u LiÔm LÚjÕm
Td§dL]ÛPu TLYô²PúU Eu±d ¡PkR]. FeÏm
éWQ úUô] ùYs[m ùTôe¡ ¨u\Õ. Bk¨ûX«p
@û\«u ùY°úV @UokÕ £X @uToLs TLYô]Õ
@ÚsYôdLô] "@ÚQôNX £Y' Fuàm ULô Uk§W
UQUXo UôûXûVl TôPj ùRôPe¡]o. ùRôPe¡VÕm
TLYôu IÚ LQm LiûQj §\kÕ RmØuú]
úSôd¡]o. TLYô]Õ LiL°-ÚkÕ A]kR @ØRj
Õ°Ls ùTôe¡l ùTÚ¡].
éWQ @ûU§úVôÓ Åt±ÚkR TLYô]Õ ÑYôNeLs
IúW ºWôn @ûU§VôL SPkÕ ùLôi¥ÚkR]. BWÜ
8 - 47 , Bߧ êfÑm @ûYL°p Iu\ôn VôùRôÚ
Õ¥lתu±f NôkRUônf ùNuß ¨u\Õ. @iûU«p
¨uú\ôo @ÓjR ÑYôNjûR F§olTôoj§ÚkR]o.
úUÛúUôo @ûN®u±l ©WôQu @lT¥úV
@ûU§Vôn @û]jÕ«¬u ARôWØm ©\l©PØUô¡V
BRVjúR IÓe¡VÕ. SWúY`jûR ¿jÕj RUÕ
VRôojR ùNôìTUô] úTôdÏm YWܪp ùTôÕYÚs
ùY°Vôn, T¬éWQ £Rô]kR UVUôn ÏÚTLYôu
VôúRôo Uû\lתu±l ©WLô£jRôo!
@Ú¡-ÚkúRôo Ds[júR NX]m NtߪpûX.
TLYô]Õ @LiP, ¨WôLôW, ^jìT, TWl©WwûO«p
@YoRm Ds[Øm @NXUôn @ûUkÕ ¨u\Õ!

A A A
11. NUô§j RXm
(ùYiTô)
“®d¡Ú§ £j§ûW úUÜe ¡Úh¥Ql
TdLj §WúVô R£§§«t – Ñd¡W
YôWmé WhPô§ Uô®úRL ûLYpVm
ºWUQ àt\ §]m.”
NjÏÚ c WUQ TLYôu Uaô ¨oYôQ UûPkR
@úR LQj§p (14-4-1950; ®dÚ§ YÚPm, £j§ûW
UôRm, 2 m úR§, ¡ÚxQ Tbj §WúVôR£,
ùYs°d¡ZûU BWÜ 8 -47 dÏ) Yô] ùY°«úX Jo
I°ªdL ú_ô§ úRôu± ùRt¡ÚkÕ YP§ûNVôn
Yôû]d¸±d ùLôiÓ ùNuß @ÚQôNXjûRf
NôokÕ Uû\kRÕ! @úR úSWj§p RªrSôh¥u TX
TôLeL°p BÚkúRôÚm Yô] ŧ«p @qYÚh
ú_ô§«u úTôdûLj RjRm EoL°t LiP]o Fu\
®VjRÏ ùNn§ UßSôs Tj§¬ûL êXUôL FeÏm
ùR¬V YkRÕ!! @tT @±®]Wô¡V Vôm Bk¨Lrf£«u
ùTôÚû[d LôQp FeM]m? A«àm ú_ô§L[û]j
§tÏm êXUô] @§ ãzU @LiP TWgú_ô§vYìTo
TLYôu FuTûR @uToL[ôm Vôm @YWÚ[ôp Fußm
U\Yô§ÚlúTôUôL.
AfWUj§u @Vt×Wj§Ûm, @iQôUûX SLW
ŧL°Ûm BÚkúRôo BqYt×R ú_ô§ûVd LiPÜPu
HV²u AdûL @Lu\úRôùY] @g£ AfWUj§tÏ
®ûWkúRô¥ YkR]o. TLYô]Õ §ÚúU² BÚkR
£t\û\ûVf Ñt±Ûm ùTÚk §W[ô] TdRoLs ®ûWkÕ
ᥠ®hP]o. Td§ TWYNØt\ UôRo £Xo êof£jR]o.
£Xo ®mª®mª @ÝR]o. Buàm £Xo TLYô²u
§ÚÜs[m úTôuß ¨fNXWônf ùNVXtßd Lt£ûXúTôt
NûUkR]o.
358 c WUQ ®_Vm

@uToLs TLYô]Õ §ÚúU²dÏd Lt×W
¿Wôg_]m ùNnÕ, TjUôN]j§Új§, UôjÚ éúRfYW
ULô Nk¨Rô] UiPTj§tÏd ùLôQokÕ, @eúL
@û]YÚm R¬£dLj RdLYôß @Uo®jÕ UXoUôûX
ãh¥]o. “@ÚQôNX £Y, @ÚQôNX £Y, @ÚQôNX
£Y @ÚQôNXô!” Fu\ SôU RôWLØm, úYR TôWôVQØm,
Buàm TtTX ùUô¯L°Ûm TdRoLs ØZd¡V
TLYkSôU Ne¸ojR]eLÞm BWÜ ØÝYÕm
LPXûX§WsúTôp JVôùRô-jR]. TXo §Vô]j
RÝk§j RmûU U\kR]o.
c ÏÚêoj§ûV Fq®Pj§p NUô§ ùNn®lTÕ
Fuß ¨oQVm ùNnÕ @lT¦dϬV GtTôÓL°p
Ød¡V @uToLs TXÚm CÓTh¥ÚkR]o. TdRo
ùTÚk§Ws úUuúUÛm YkÕ Ï®kR YiQúU «ÚkRÕ.
ùTôÝÕ ×XokRÕm TLYô]Õ §ÚúU²ûV úYR
úLô`júRôÓ @©ú`L AWôRû]Ls ùNn®lTRtLôL
@mUiPTj§u ùY°l×\j§p VôYÚm R¬£dLj
RdL®Pj§p @Uo®jR]o. úYRúLô`jÕPu Øû\lT¥
AWôRû]Ls SûPùTt\]. F²àm "BlT¥Ùm IÚ
R¬N]Uô?' Fuß @fNUVm @uToLs Ds[m @]-t
×ÝYônj Õ¥Õ¥jRùR²t Ntßm ªûLVôLôÕ. @uß
UôûXdÏs TpXô«Wd LQdLô] TdRoLs TLYôû]j
R¬£jÕj RUÕ Bߧ YQdLjûRf ùNÛj§d ùLôiP]o.
@k§l ùTôݧp TLYô]Õ ùTôuúU² £®ûL«p @Uo
®dLlThÓ, úNôLd¡WvRWôm @uTo ÏÝYôp NUô§j
RXj§tÏ FÓjÕf ùNpXlThPÕ.
UôjÚ éúRfYWo ULô Nk¨Rô]j§tÏm TLYô]Õ
TûZV R¬N] UiPTj§tÏm BûP«p §ÚúU²ûV
@PdLm ùNnYRtLôL BPm ϱdLlThÓ GtTôÓ
ùNnVlTh¥ÚkRÕ. @jRXúU TLYôu 1938 -Am
AiÓ YûW«p @UokÕ DQYÚk§V BPØUôÏm.
NUô§j RXm 359

RtúTôÕ @Õ AfWUj§u BRVjRô]Uô] (TLYô]Õ)
NUô§j RXUô«tß. @lײR ¨Xj§u Li §ÚêXo
§ÚUk§Wj§p NUô§ ùS±«t á±V Øû\lT¥úV
ÏûLVûUdLlThPÕ. ®ÝªV LRWôûPVôp AdLlThP
Jo Dû\«p, T¬ÑjR LtéWd Ï®V-²ûPúV TLYô]Õ
§ÚúU²ûV TjUôN] ªhPT¥úV @Uo®jÕd
ÏûLdÏs úLôT]m ùNnR]o. ©\Ï @fNUô§ @û\
¨Wm© Y¯ÙUôß @uToLs çV LtéWØm, Dl×m
§Ú¿ßm ùLôiÓ ê¥]o. úUúX RdLYôß Lh¥P
@ûUl©hÓ, @RuúUp c WUQ-eLêoj§ûV
FÝkRÚ[f ùNnR]o.
“ Sôu FußØsú[u. ULôNd§ YônkR
ùU[ú]ôTúRNUô¡V F]RÚs BûPV\ôÕ ùTô¯kR
YiQUôLúY Ds[Õ. @Õ BlúTôÕ §ÚúU²Vô¡V
IÚ®R Uû\l× Utß, FR]ôÛm RûPTPôÕ ùTôe¡l
ùTÚ¡VYôßs[Õ. DPÛs[úTôÕm DPp Sô]pXYuú\ô?
F]úY DPp @lúTôÕªpûX; BlúTôÕªpûX. §ûWVt\
¾TmúTôp DPXtß I°o¡uú\u. ÏZkRôn! Yô Yô! BúRô
Sôàsú[u! BúRô Sôu ¿VôL Dsú[u! Dsú[ Tôo,
Du]ôUp Du; Sôu Sôu! Sôú] Sôu! Fu²p BÚ! Sô]ô
«Ú!” Fu\ TLYô]Õ úUô] @Ú°u úLô`jûR Buß
FeÏØLe ùLôiP TLYj Nk¨§«p @uTo DQo¡u\]o!
@ÚQôNXm FqYôß B[ûU«p TLYôû]
@±®û] UÚÞßjÕ @Ú¡²p CojRúRô, @q®RúU
@ÚQôNX WUQu Buß Rm ùUnVuToLû[
ùVpXôm LYok§ÝjÕj Ru]Ús ¨Z-t LôjRÚs¡u\
@t×RjûR @àT®VôRYo VôÚªpûX. @iQ-u
@Úh¥Ú úU²«u Uû\Yôp Atù\ôQôj ÕVWûPkÕ,
@ÚQôNXjûR VLuß úNnûU ùNuß YÚk§ ¨u\
@uToLs TXÚm TLYô]Õ Bm úUô]dLôkRjRôp
Sô[ûP®p ÁiÓe LYok§ÝdLl ùTß¡u\]o.
360 c WUQ ®_Vm

Fuù\ußm DXL UdLs VôYÚúU BmúUô]d
LYof£dÏ BXdLôYo.
TLYô]Õ NUô§dÏ §]kúRôßm éû_ Y¯TôÓLs
£\lTôL SûPùTtß YÚ¡u\]. LôûX 6.45 U¦dÏ
Tôp ¨úY§dLlThÓ á¥Ùs[ @uTodÏ
®¨úVô¡dLlTÓm. LôûXÙm UôûXÙm TLYô]Ú¡p
TpXôiÓL[ôn SûPùTtß YkR úYR-DT¨`jÕl
TôWôVQm BlùTôÝÕm LôûX FhÓ U¦dÏ TLYj
Nk¨§«p ùRôPokÕ SûPùTß¡u\Õ. @Ru©u LôûX
IuTÕ U¦dÏ @©ú`Lm, ÚjW SôUôY°, ©ÚmU
SôUôY°, cWUQ @xúPôjRWm, c @ÚQôNúXfYWo
`iQY§, c WUQ ^avW SôUm A¡VûYL[ôp
×xTôofNû], çT, ¾T ûSúYj§VeLú[ôÓ LtéW
AWj§Ùm SûPùTß¡u\]. @qYôú\ UôûX«Ûm
HkÕ U¦dÏ úYR TôWôVQØm, Aß U¦dÏ
@©ú`Lô§ éû_Ùm TLYôàdÏ SûPùTtß
YÚ¡u\]. @uToLs LôûXÙm UôûXÙm TLYô]Õ
NUô§VÚ¡p @UokÕ úYRùYô- ®ÚkRVoYo.
@§TôY]Uô] c WUQ é_ô ûYTYjûRd LiÓ
L°lTo £Xo. £Xo §Vô²lTo; £Xo Õ§TôÓYo; £Xo
_Tm ùNnYo. §eLh¡ZûU ØRp N²d¡ZûUYûW
YôWj§u Aß SôhLs UôûX 6.30 U¦dÏ c TLYôu
@Ú°V Rªr èpLs @uToL[ôp TôWôVQm
ùNnVlTÓ¡u\]. Fq®RjÕm TLYô]Õ §ÚYÚs
®XôNm Nd§ªdLúRôo úUô]jRôp VôYûWÙm
AhùLôiÓ APôUp @]YWRm AhÓYûR
@uToLs @û]YÚm DQoYo.
A§ÏÚ c R·Qôêoj§ûVúTôp Oô]YWmTôm
úUô]jûR @qYôú\ úTô§dL @YR¬jR DXL ULô
Ï Ú ú Y c W U Q T L Y ô u . ùT\tL¬V úT\ô¡V
@l×i¦V @YRôWjûR Sm RªrSôÓ ùTt\Õ! RjRUÕ
NUô§j RXm 361

ÏÚSôR]ôLúY NLX URj§]WôÛm úTôt\lTÓ¡\ôo
TLYôu! @jRûLV @YRôW ×Ú`u @uTodLÚs
׬kRYôß BÚTjúRÝ AiÓLs BûP®PôÕ
Y£j§ÚkR BPØm, @j§ÚúU²«u NUô§j
RXØUô¡V c WUQôfWUm DXL ØÝYRtÏúU Jo
IlTt\ Vôj§ûWj RXUôÏm. Bm Uô¨X ùUeÏØs[
WUQ TdRoL°u úTWôoYjRôp BlúTôÕ AfWUj§u
BRVvRô]Uôn ®[eÏm c WUQ©Wô]Õ NUô§j
RXj§uúUp @¦ªÏm AXV ®Uô]m Iuß
@ûUdLl ùTtß c @ÚQôNX WUúQfYW ULô-eL
ULô ÏmTô©ú`LØm 18-6-1967-Bp SPkúR±VÕ. c
WUQ Nk¨§«u Øu×\m, ètßdLQdLô] UdLs
@ûU§VôL @UokÕ §Vô²dLÜm TLYô]Õ
®ZôdLû[j R¬£dLÜe á¥VúRôo WUQ ULô
UiPTØm @ZÏ\ @ûUdLl ùTtßs[Õ. Bl ײR
Nk¨§ ùUnÙQok RûUV ®Úm×m @uTo VôYodÏm
ûLYpVl úTßRÜm LtTLj RÚYôn ®[eÏ¡u\Õ.

A A A
12. ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs
“@uToT¦ ùNnV Fû] A[ôd¡ ®hÓ®hPôp
BuT¨ûX Rôú]Yk ùRnÕm TWôTWúU.”
Fu\ DiûU«p ¨ûXjÕ ¨u\Yo ¨g_]ô]kR
ÑYôªLs. “ Ѻ]ôm c URôm úLúa úVôL
lWxúPô(@)© _ôVúR” Fu\ ¸Rô Yôd¡Vj§t¡QeL,
c WUQ TLYôàPu Bû[V NúLôRW]ônl ©\kR
DV¬V ºoûU YônkRYWô]ôo. @KRu±Ùm “Ru LPu
@¥úVû]Ùm RôeÏRp; Fu LPu T¦ùNnÕ
¡PlTúR” Fuß SUÕ ÏÚTLYô²u @Úh T¦«úXúV
@pÛm TLÛm CÓThÓûZjR º¬V AuUô AYo.
UôjÚ Td§«Ûm, D\®p RUÕ RûUV]ô«àm ÏÚÜm
ùRnYØUôLúY TLYôû]d LÚ§ ¨u\ GL Td§«Ûm
ªLf£\kR ¨Wg_]ô]kR ÑYôªL°u úTÚûZl©u
@Úg £u]úU Buß ¨uß ¨XÜm WUQôfWUm. £u]
ÑYôªLs Fu\ @u×m U¬VôûRÙe á¥V £\l×l
ùTVWôp @uToL[ôp úTôt\lThP @u]ô¬u
YôrdûLûV BeúL £±Õ LÚÕúYôm.
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs TLYô]Õ Bû[V NúLôRo.
"SôL ÑkRWm' Fu\ ©sû[j §ÚSôUm ùTt\Yo.
c ÑkRWm HV¬u AiUL®t LûP£d ÏZkûRÙm,
NkR§ ùVôu±u Yô«Xônd ÏXjûR ®[d¡V
ÏX®[dÏm BYúW VôYo. BYo 1885-Am AiÓ
©\kÕ Sm @iQp ùTÚUôú]ôúP Y[okÕ Lp®Ùm
Ltß YkRôo. TLYô²Ûm HkÕ YVÕ Bû[VYo. TLYôu
BpXk Õ\kÕ @ÚQôNXm Si¦V ©u êjR NúLôRWo
"SôLNôª' Uû\Ü\ BYo RURuû]ûVl TôÕLôjRYôß
BpX\m éiÓ £pXôiÓLs YôrkRôo. ÏXjûRj
ùRôPo×\d LôdL 1914 Bp Jo AiULÜ BYÚdÏl
©\kRÕ. TLYô]Õ @Ús SôUUô¡V "úYeLPWôUu' Fu\
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs 363

ùTVûWúV BdÏZkûRdÏm BhÓ BuTm @ûPkÕ YÚm
Sô°p "UeL['l ùTVÚt\ SôLÑkRWm HV¬u Uû]®
UeLXjÕPu Bû\Y]¥ úNokRôo. @Ru©u RôVôo
@ZLmûUVôo RUÕ Oô] ULú] L§Vôn @ÚQôNXj§p
TLYj Nk¨§ YôN Øt\©u, SôLÑkRWm HVÚm, 1917
Am AiÓ TLYôû]j R¬£dL YkRôo. BRtÏ
Øu]Úm £XLôXm TLYôû]j R¬£j§Úl©àm HV²u
@ÚhLôkRd LYof£dÏ BlùTôÝúR Øt±Ûm A[ô]ôo.
@iQ-u @ÚhT¦«Ûm DVoT¦ ùVôußm
DX¡-pûX FußQokÕ BYÚs[m @ÚQôNX WUQ
TôR ¨ZûXúV Sô¥tß.
BpX\m ¿jÕd Lô® R¬jÕ "¨Wg_]ô]kRo' Fu\
NkVôN SôUm éiÓ, Bû\T¦dúL RUÕ YôrûY
@ol©jÕd ùLôiPôo. ùRôi¥u £\lTôÛm TLYô²u
@Ús úSôdLôÛm 1930 Am YÚPm ¨Wg_]ô]kR
ÑYôªLs WUQôfWUj§u NoYô§Lô¬Vô]ôo. @dLôXm
AfWUm ªLf £±VúRôo @ÚhÏ¥XôLúY BÚkRÕ.
Buû\V WUQôfWUj§u @ûUlûTÙm @uû\V
¨ûXûVÙm Il©hÓl TôojRôp £u] ÑYôªL°u º¬V
DûZl× ùNqYú] ×X]ôÏm. êuß XhN ìTôn ùNX®p
@uû] @ZLmûUVô¬u NUô§«uúUp c UôjÚ
éúRfYW ULô Nk¨§j §ÚdúLô«p Lh¥ YQe¡V R²f
£\l× c ÑYôªLû[úV úNokRùR²u ªûLVôLôÕ.
BÚTjÕ êuß AiÓLs WUQôfWUj§u ¨oYôLjûRj
§\mT¥ SPj§ ùYt±LiP úSoûUûVÙm, AfWU
Øuú]t\j§Ûm TLYô²Pm Td§«Ûm BYÚd¡ÚkR
Ttû\Ùm @±V úYiÓUô«u cÑYôªLs Ru Bߧ
Sô°p Ru @ÚûU ûUkRàm, RtúTôÕ WUQôfWUj§u
RûXûUÙm, ¨oYôLØm RôeÏTYÚUô] c úYeLP
WôUu @YoL°Pm á±V YôNLjûRd LY²dL úYiÓm.
@Rû]l ©u× TôolúTôm.
364 c WUQ ®_Vm

TLYôu DXL WbLo; @YûW W·dL VôÚm
ùRôiPôt\ úYi¥V§pûX; DiûU«p @YúW
@û]YodÏm @uû]Ùm ©RôÜUôn úYiÓY]
VôÜm ®ûWkRôt± YÚ¡u\]o Fu\ DiûUûV
¨Wg_ ]ô]kR ÑYôªLs SuL±k§ÚkRôo. @R]ôp
TLYô]Õ @Úh ÏÓmTUô¡V DX¡u TX
BPeL°-ÚkÕm YÚ¡u\ TdRoL°u SXû]d
LY²lTúR TLYô]Õ @ÚhT¦«p RuTeÏ F]d
ùLôiÓ, @Rû]j §\mTP SPj§ YkRôo.
AfWUf ºWûUl×dÏm, @uTo T¦LhÏm,
UôjÚéúRfYW ULô Nu²Rô]j §ÚlT¦dÏUôL @Yo
ùTÚkùRôûL §Wh¥]úWàm @Yo ûLVôiP Øû\
LY²dLjRdLÕ. F°Vô¬Pm GÕm ùT\ôo! RdLôo ùLôPô
ùW²àm ®Pôo! TLYô²u @Úh ÏÓmTUô¡V AfWU
@©®Új§dLôL ùNpYf £\l×[ôo Gu RôWô[Uôn
@°jRp áPôÕ? @Õ @Y£VØm, ùTÚSXàm,
ùTÚûUÙUôÏm FuTúR @Yo LÚjÕ. A«àm
®Úl©u± YZeÏúYôûWf Ntßm U§Vôo. @Yo RÚm
ùTôÚs @[Yt\Rô«àm UßjÕ®ÓYôo. éWQ
®ÑYôNjÕPàm, TLYô²Pm ¨ûXjR Sm©dûLÙPàm
@°dLlTÓm ùTôÚû[úV @Yo Gtßl TVuTÓj§
YkRôo.
"Õ\®dÏ úYkRàm ÕÚm×' Fu\Yôú\ Rôu éiP
Õ\Y\j§u ùTÚûUd¡QeL @Yo ThPm TR®L°t
£\kR FYûWÙm – @WN NêLj§]ûWÙe áP – RmUY
WôLúY LÚ§, @uTôp GÜYúW Vu±, VôùRôÚ
SXjûRd LÚ§Ùm T¦kÕ úYiPôo! “TLYô]Õ @Úh
ÏÓmTj§p ¿eLs VôYÚm ×j§WoLú[, Vôu DeL°p
êjR NúLôRW]uú\ô? AR-u ¿eLs Be¡ÚdûL«p
DeLû[ GY D¬ûU F]dÏ DiPpXYô? ” Fuß
áßYôo. TLYôàe áP IÚ NUVm “ BeúL @Yú]
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs 365

@§Lô¬; Sôàm @Yu ùNôtT¥ úLhL
úYi¥VÕRôú]! ” Fuß ×uØßYÛPu á±]o!
@jRûLV LhÓlTôPô] @YWÕ ¨oYôLj§]ô Xuú\ô
§]kúRôßm BÚèß ØRp Øuòß úTo YûW«p
WUQôfWUj§p FpXô YN§LÞm DQÜm ùTtßl éWQ
§Úl§ÙPu TLYôû]j R¬£jÕf ùNpX Ø¥¡\Õ!
TLYô]Õ úTôRû]Lû[ £u] ÑYôªLs
SuL±kRYo. "Sôu' Fu\ úRLô©Uô]m @ßYRtÏl ×Lrf£
BLrf£Lû[l TôWôR AdL úYûXLû[l ײRj
ùRôiPôL AtßmT¥úV @Yo FYûWÙm Yt×ßjÕYôo.
R]Õ ØVt£Ùm DûZl×m TLYô]Õ @Úh
Nd§VôúXRôu SPd¡u\] Fu\ DiûUûV @Yo
SuÏQok§ÚkRôo. RuêXm TLYô]Õ Nd§úV BVeÏ¡\
ùRuTúR @YWÕ DߧªdL LÚjÕ. @Y¬Pm
@©l©WôV úTRe ùLôiP £XoáP @YûWl Tt±d
ϱl©ÓûL«p, TLYô]Õ @Úú[ @Yo ©u ¨uß
DRÜ¡u\Õ Fu\ DiûUûV UßlT§pûX. TLYôû]j
R®W úYß LPÜú[ô, ÏÚúYô, ùT¬úVôoLú[ô ¡ûPVôÕ
Fu\ @YWÕ §P Sm©dûLVôp TLYô]Õ §ÚYÚs
Bq®Rm @YWÕ §ÚlT¦L° ùXpXôm ùYt±ûVd
áh¥ ûYjR§p ®VlùTu]? TLYô]Õ U¡ûULû[l
Tt± @Yo ùLôi¥ÚkR LÚjÕdLû[ @YWÕ Ï±l×l
×jRLm SuÏ LôhÓ¡u\Õ. @§²ußm £X ¸rYÚUôß:
1. @Yo (TLYôu) §Úfѯ«p @YR¬jR LôXj§p
Jo Li ùR¬VôR ¡Z® ùRnÅL ú_ô§ûVd
LiPôs.
2. A§«-ÚkúR TLYôu T£ RôLjûR ùYu\Y
Wô«ÚkRôo.
3. ùTi-Ai úTRm úRôußYRtÏ ØuúT
TWUamNWô]Yo.
366 c WUQ ®_Vm

4. UWQjûR ÑYôàé§Vôp AnkR ULôu. UWQ
WL£V ÖÔdLeLû[ ùVpXôm Ds[T¥ ÙQokR
DVoOô².
5. "©WmUm' Fuàm ùTVW±VôUúXúV ©WmU Oô]m
ùTt\ ùT¬úVôu.
6. AjU ¨xûP R®WôUúX ©WTgNj§p
®VYL¬dÏm NL_ôjU Oô².
7. SWY¥®p Jo ÏÚ®pXôUúX Ruû] @±kR
Oô².
8. TûPlTû]jÕm ×WdÏm TWUu.
9. úRN LôXj RûP«u±j Ruû] ¨û]lúTôod
ùLpXôm @Ús ùNnTYo.
10. @Yo ULô ¨oYôQm @ûPÙm NUVm (14-4-1950
BWÜ 8-47 U¦dÏ) ALôV ŧ«p @t×R ú_ô§
ùVôuß TônkÕ ùNu\Õ. Sôh¥u TX
TôLj§Ûsú[ôÚm @Rû]d LiP]o.
11. Ru RôVô¬u @k§V LôXj§p @YûWj (RôVôûW)
Ru Nd§Vôp Ruàs BÝjÕ, T¬éWQ Ød§
¨ûXVÚ°, Ru Nk¨§«p @YWÕ U¡ûU
Fuù\ußm ®[eÏmT¥ @Ús ׬kRôo.
12. 1896 Am YÚPm Jo TWYN ¨ûX«p
@ÚQôNXjûR YkRûPkR @Yo, ©u× 1950
Am YÚPm ULô ¨oYôQm @ûPÙmYûW 54-
YÚPeL°p – IÚ LQeáP BqùYpûXûV
®hÓ ¿eL®pûX.
13. @YWÕ §ÚÜÚ Uû\kRôÛm, @YWÚs
®XôNjûR TôXo ØRp اúVôoYûW VôYÚm
FlúTôÕm DQo¡u\]o.
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs 367

§ÚYiQôUûX«p c WUQôfWUj§p At±V
@Úh T¦úVôÓ ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs ¨tL®pûX.
TLYôu @YR¬jR §Úfѯ«Ûs[ UeLXUû]ûV
AfWUj§u ùTVWôp Yôe¡ @lײRj RXjûRj RkûR
ÑkRWm HV¬u SôUjRôp DXL±V "c ÑkRW Uk§Wm'
Fu\ ùTVWôp, WUQ ¨úYR]Uôd¡]ôo. @jÕPu
UÕûWVmT§«p, TLYôu B[ûU«p Y£jÕYkRÕm,
AuUôàTYm ùTt\Õm, @ÚQôNXd LôRXôp @Lj
Õ\Ü éiÓ ùY°úV±VÕUô] @Ús Uû]ûVÙm
ÑÅL¬jÕ @Rû] "c WUQ Uk§W' Uôd¡]ôo. ¡±vR
YoLÞdÏ ùTjXLôm-ù_ÚNúXm úTôußm,
ØLmU§VÚdÏ ùUdLô-ùU¾]ô úTôußm, ùT[jRo
LhÏd L©XYvÕ-LûV úTôußm, SmUYodÏd Lô£-
WôúUÑYWm úTôußm Buß DX¡u NoY URj§]ÚdÏm
Vôj§ûWj RXUôL c ÑkRW Uk§WØm, c WUQ
Uk§WØm ®[eÏ¡u\]. Bq®Ú ¨ûXVeL°Ûm
TLYô]Õ §]N¬ éû_ ØR-VûY £\lTôL SPkúR±
YÚ¡u\].
TLYô²u ULô ¨oYôQm c ¨Wg_]ô]kRÚdÏ
ªLl ùT¬V @§of£ûV @°jRÕ. RUÕ RûUVu,
RkûR, Rôn, ÏÚ, ùRnYm NLXØUô«ÚkR NtÏÚ
êoj§«u Uû\Yôp, ùT¬V @kRLôW @P®«p
R²ûU«p ®PlThP ÏZkûR úTôt ÏûZkRôo. @YWÕ
¨oYôLj§tÏ F§Wônf £Xo @¥dL¥ BûZjÕ YkR
ÕuTØm @úRôÓ IÚeÏ úNWúY DtNôLd Ïû\Ü
@YWÕ DPp SXû]j Rôd¡ R[o®jRÕ. c WUQ
ûLeL¬Vj§tLôLj Ruû]j úRôtß®jR §ÚYÚs
@dûLeL¬Vj§p Ru TeÏ Ø¥Üt\RôLj ¾oUô²jRûR
SôÞdÏ Sôs @Yo DQWXô]ôo. F]úY 1950 Am
AiÓ _ýu UôRm WUQ TdRoLs TXûWÙm @ûZjÕ
IÚeÏ áh¥, @YoLÞs AfWUj §Új ùRôi¥p
368 c WUQ ®_Vm

éWQUôn DûZdLj RdL SuUdLs £XûWj úRokÕ “c
WUQôfWU ¨oYôLj§ÚfNûT ” Fu\ ÏÝûY
DÚYôd¡]ôo. @fNûT ¨Wg_]ô]kR ÑYôªL°u
RûXûU«úXúV AfWU ¨oYôLjûRd LY²jÕ
YWXô«tß.
DP-p úSôn êiùPÝkRÕm, Ds[j§p TLYô]Õ
@ÚsY- ©u²ÚkÕ LôlTûR ÙQokR @Yo Ntßm
U]eLXeLô§ÚkÕ YkRôo. BÕLôßk Ruàs°ÚkÕ
@iQ-u FkR Nd§ NLX Lô¬VeLû[Ùm SPj§
YkRúRô, @§p T¬éWQ Sm©dûLÙPu @ûU§
úVô¥ÚkRôo. úSôn Øt± 1952 Am Ai¥u ©tTϧ
AßUôR LôXm @YûWl TÓdûL«p BÚj§®hPÕ.
ùSgÑY-Ùm ÏPp úSôn ØR-V]Üm RkR ÕuTjûR
@Yo RUÕ £±V @û\«u Sôt ÑYoL°Ûm
ùRôeL®PlTh¥ÚkR TLYô]Õ §ÚÜÚYeLû[
úSôd¡VYôú\ ¾WjÕPu Rôe¡ YkRôo. R]Õ úRL
®úVôLj§u NÁTjûR ÙQokÕ @Yo 1953 Am YÚPm
_]Y¬ UôRm 28m úR§ RUdÏl©u WUQôfWUj§u
¨oYôLj RûXûUûVj RôeÏRtϬV Ru ûUkRo c
úYeLPWôUû] @Ú¡p @ûZjRôo. D\®]o £XûWÙm,
AfWUj ùRôiPoLû[Ùm TdRoLû[Ùm áh¥]ôo. ©u
YÚUôß á±]ôo:-
“ Sôu LWYt\ LWØm ¨û\Üt\ ©WwûOÙUôL
DPp®hÓf ùNp¡ú\u. Fu Yôr®p BÕLôßm AfWU
¨§«p @ûWdLôÑáP Fu ùNôkR SXàdùL]j
ùRôhP§pûX. BeÏs[ IqùYôÚ ùTôÚÞm
TLYôàûPVúR. @ûYLû[l TVTd§úVôÓ úTôt\
úYiÓm. AûLVôp Du Ds[jûRÙm D«ûWÙm
TLYô²Pm Il×®jÕ @YWÕ §ÚlT¦ûVf ùNn.
@Yo D]dÏ @Úi UûZ ùTô¯Yôo. DiûUÙPàm
úSoûUÙPàm BÚ. BqYôfWUlT¦ ׬Y§p ÏXj§u
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs 369

Li¦VjûR Sôu LôlTôt±VÕ úTôXúY ¿Ùm SuùS±
LûPl©¥jÕ IÝ¡d LôlTôtß.”
UßSôs ÏÚYôWm. ûRléNj §ÚSôs. ¨û\U§
Su]ôs. BWôU-eL Ys[Xôo £j§Y[ôLj§p
§ÚdLôl©hÓ DÚUû\kR DjRUSôs. 1953 Am YÚPm
_]Y¬ UôRm 29-m úR§ BWÜ 11-30 U¦dÏj Ru]Ú¡p
Tu²ÚYo ãrkÕ ØZdÏm úYRúLô`eLÞd¡ûPúV
c ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs §ÚlT¦«tú\ônkR DPûX
¿jÕ c TLYô]Õ @LiP ùNôìTj§p BWiP\d
LXkRôo.
c UôjÚéúRfYWo §ÚfNk¨§úV FlúTôÕm
@YWÕ U]j§t ¡²jR BPUô«ÚkRÕ. @fNk¨§«u
Øu×\júR VûUjR ùRu]g úNôûXûV @Yo ªL
@uTôL úS£jÕd LY²jÕ YkRôo. F]úY
UôjÚéúRfYWWÕ Nk¨§«u Øu]o, Ï°o ¨Zp
ùRu]g úNôûX«²ûPúV @YWÕ ùRôi¥u
§ÚúU² Øû\lT¥ @PdLm ùNnVl ùTt\Õ. £u]
ÑYôªL°u NUô§ÁÕs[ £u]g£ß £Y-eLØm
@uToL[ôp LôûX, UôûX BÚúTôÕm é´dLlThÓ
YÚ¡\Õ. @qYôi¥u ©lWY¬ UôRm ØRpúR§ ØRúX
c úYeLPWôUu @YoLs WUQôfWU ¨oYôLjûRÙm,
¨oYôLd ÏÝ®u ¨WkRWj RûXûUûVÙm (Manager
and the Life President of Sri Ramanasramam) Gtßj
§\mT¥ SPj§ YÚ¡\ôo. TLYô²u @ÚhT¦«p
Fuße Ïu\ô EdLjÕPu c úYeLPWôUu @YoLs
Y¯Y¯j úRôu\Xôn AfWUf £\l©û] JeÏ®jÕ
YÚYÕ TLYô]Õ §ÚYÚs ®XôNj§u ºoªÏ
ϱlúTùVuß @uToLs VôYÚm SuÏQWXôm.

A A A
13. @jûR
ÑkRWm HVo-@ZLmûUVôo Fuàm BqÜjRUl
ùT¬úVôo BÚY¬u BpX\l TV]ôn DX¡tú\ôu±V
ULl úTt±]Úh ×RpYo êYo. ×Rp® IÚYúW. ÑkRWm
HV¬u SôuLôYÕ ULYô] ×Rp® @XoúUÛ @mUôs
FuTYúW AfWUj§p VôYWôÛm "@jûR' Fuß
@ûZdLlThPYWôYo. c WUQ TLYô]Õ Bl éRX
®_Vj§p @lùTÚUô²u NúLôR¬Vô¬u Yôr®u
ÑÚdLØm BPm ùTßYÕ NôXl ùTôÚjRúU.
@XoúUÛ ùTtú\ôodÏt\ IúW ùTi. SôL
ÑkRWj§tÏ êuß YVÕ Bû[VYWôn 1888- Bp ©\kRôo.
SôLÑkRWm HVo BpX\m Gt\ £±Õ LôXj§tÏl ©u
IÚ ULû] Cu\ @YWÕ Uû]®Vôo £YTRm Fn§]ôo.
AR-u RôVt\ Ru IúW ûUkRû] SôLÑkRWm HVo
R]Õ £t\uû] IÚY¬u TôÕLôl©p úNojRôo. @f
£t\uû]Ùm £YL§ úNokR©u, @dÏZkûR«u D¬ûU
@jûRÙm R]Õ NúLôR¬ÙUô] @XoúUÛ @mUô°PúU
Y[okÕ YÚmT¥VôL GtTôÓ ùNnRôo.
@XoúUÛ @mUôs RURuû]úVúTôp
BVpTôLúY ªLj çV D[j§]o. Rm B[ûUùRôhúP
“ Bl©\lûT VÚ°úVôu CNú]VôR-u BRu TVu
Bû\T¦ ¨t\úX” F] DQokR DjRU TdûR. LQYo
©fÑ HVÚPu SuUû] YôrdûL SPj§ YkRôo. ULl
úT±u±V ¨ûXûU«p RuTôt úNol©dLlùTt\
ÏZkûR úYeLPWôUû] AÚ«o @uû]Vônl úT¦
Y[ojÕ YkRôo. "@jûR, @jûR' Fuß @dÏZkûRVôp
§]Øm @ûZdLlThP @jûRVôo ©tLôXm AfWUj§p
@uToLs VôYWôÛúU "@jûR'ùVuú\ @u×Pu
@ûZdLl ThPôo. úYeLPWôUû]l úTôt± Y[ojÕd
Lt©jÕ, UQm ׬®jR ©uàm @YWÕ ×RpYoL[ô¡V
@jûR 371

Ru úTWoLû[Ùm @jûRúV Y[ojÕ YkRôo;
@f£\ôoLhÏm @Yo @jûRúVVô]ôo!
c WUQôfWUj §ÚlT¦dLôL 1938-Am YÚPm
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs, BÚTjÕ SôuÏ YV§]Wô
«ÚkR RUÕ éoYôfWU ûUkRûW, @ÔdLj ùRôiPo
£Xo çiÓRXôp RUdÏR®VôLl ùT\ úSokRúTôÕ
c úYeLPWôUàm @YWÕ Uû]®ÙUô] c U §
S ô L X z ª @mUôÞm, ÏZkûRLs BÚYÚm
§ÚYiQôUûXdÏ YkÕ úNokR]o. êu\ôiÓ
LhÏl©u @jûRÙm Ru T§ÙPu @ÚQôNXj§túL
YkÕ úNokÕ ®hPôo.
A]ôp AfWUj§p APYúW Vu±l ùTi¥o
ReLdáPôùRuàm ®§d¡Qe¡ BYoLs VôYÚm
Y£lTRt úLt\úRôo £ß ÅÓ E¬às YôPûLdÏ
GtLlThPÕ. £X AiÓLÞdÏl ©\Ï §ÚYÚs
¨V§Vôp AfWUjûR @ÓjÕs[ c WUQ SL¬p
קVúRôo BpXm @ûUdLl ùT\úY @jûRÙm,
VôYÚm @eÏ YôrkÕ YÚYôWô«]o.
Rm NúLôRWo ¨Wg_]ô]kR ÑYôªLû[l úTôuú\
@jûRÙm Rm Bߧd LôXj§p ÑUôo Aß UôR LôXm
úSôn YônlThÓl TÓdûL«p BÚdL úSokRÕ.
¨Wg_]ô]kR ÑYôªLs úRL YôrûY ¿jRRtÏ
BÚTjûRkÕ SôhLÞdÏ Øu]RôLúY 1953 -Am
AiÓ, _]Y¬ UôRm, 3-Am Sôs, LôûX 8-20 U¦dÏ
@jûR @ûU§úVôÓ, c WUQ ©Wô²u §ÚY¥
¨ZûXÙt\ôo.

A A A
14. ®_V ®û[Ü
c WUQ ®_Vm BÚTRôYÕ èt\ôi¥u
ØtTϧ«p ¨LrkRÕ. @q®_V ×Úú`ôjRUu
VôYu? Bq®_VjRôp DXÏt\ ùTÚm TVu VôÕ?
çX Uú]ôUV @±Ü BRû] Ds[T¥ @±V
BVXôRúR!
RURÚû[ Sô¥ YkR @uToLs @û]YodÏm
VôYt±àm @§ DjRUUô]RôL AjU ®NôWjûRúV
TLYôu úTô§jR]úW! Fq®]ô ®]®àm BRVjúR
úSôdLm §Úm×YRô¡V “¿ Vôo? Duû]V±! ” Fuú\
ùTÚmTôÛm ®ûP ¡ûPjÕ YkRúR! BRu UoUm
Fu]? "Sôu Vôo?' Fuàm AjU ®NôWúU
ÕuTUû]jûRÙk ¾odÏm Ngº®Vô? A«u,
FeM]m? Bq ®_V úT¬ûLVôp ®¯jùRÝkúRôo
B² Fu] ùNnV úYiÓm FuTûRf £k§lúTôm!
D\dLj§p ArkRôu IÚYu. ÕVoªÏ ùNôlT]e
LiPôu, D[±]ôu; @X±]ôu; ùTôßdùLôQôR
ùRôpûXLû[d LiÓ Õ¥Õ¥jRôu. @Y]Õ ÕuTm
¿eÏRtÏ Y¯ùVu]? ùNôlT]j§t ©Rtßm @Yu
®]ôdLÞdÏ DjRWm @°lTRô? @pXÕ @Yu
¨ûXd¡We¡ @YàPu úNokÕ @ÝYRô? @pXÕ
"@Y]Õ ÕVûWl TeÏ ùLôsúYu' Fuß T¬kÕ Rôàm
D\e¡f ùNôlT]k ÕnlTRô? @±Üú[ôu (®¯l©p
Dsú[ôu) @q®Rm ùNnVôu. ®¯l©Ûsú[ôu
®ûWkÕ YÚ¡\ôu. LR±l TRße L]Üj ÕVWjRôû]d
ûLVôp Rh¥ FÝl© ®Ó¡\ôu. ®¯jùRÝkRYu
®ÓRûX ùTß¡\ôu. @àT®jR ÕuTm ØÝYÕm
@Lu\ûR DQo¡\ôu. DiûU ®[eÏ¡u\Õ! “A!
A! ©WûU! ©WûU! FpXôm ùNôlT]m! ÕuTm ùNôlT]m!
AeÏt\ BuTØm ùNôlT]m! DiûU«t VôùRôÚ
®_V ®û[Ü 373

¾eϪu± Vuú\ô BÚd¡uú\u! D\dLúU DTô§!
®¯lúT ®ÓRûX! DiûU«p IÚ ÕVÚªpûX! ”
FußQo¡u\ôu.
BdLô¬VúU c WUQ ÄûX«u ×ûRùTôÚs
F]Xôm. @gOô]Uô¡V "úRLm Sôu' Fuàm
ùTônÙQoúY D\dLm. @R]ôp ®û[kRúR
©\l©\lTô¡V S]Üf ùNôlT] SôPL YôrdûL.
BqÜ\dLjRÝk§ @d ùLôÓeL]Ü ÕnlúTôúW DXL
UôkRo. Vôû]«u ùNôlT]j§p £eLm
úRôußYÕúTôp SUÕ @gOô] S]Üd L]®p Sôm
LiP £mU R¬N]úU c WUQ R¬N]m! TLYôû]
@Ô¡V Ti¥R ®tTu]oLÞm, ùT[§Ld Lp®
úUûRLÞm, RjÕY£LôU¦LÞm, ®jÕYj
£úWxPoLÞm ®]®V ®]ôdLù[pXôm L]®p
IÚYu D[±dÏ[± DNô®V ®]ôdLú[! BRû]
SuÏQokR Oô] ®¯l©]Wuú\ô TLYôu!
AR-u, DiûUVt\ D[\pLÞdÏ IqùYôu\ôn
®ûP«ßlTÕ Åi LôXRôURúUùVuß ùLôiÓ,
"Sô]ôo?' Fuàm Oô]f NÜdLôp, ¨oRô·iVUôn
úUô]f "ÑÃo' @¥ ùLôÓjÕ FÝl© ®Ó¡\ôo!
®¯jRôXu± ùNôlT]j ÕVo ùRôûXVôÕ. Oô]
®¯l©tÏ ®NôWj§àg £\kR LûNV¥ GÕªpûX.
@R]ôp HV ®]ôdLs @jRû]dÏm AjU ®NôWúU
A¦ØjÕ ®ûP! TLYôu Åi ®ûP«ßlT§Ûm
®¯lûTj çiÓY§úXúV LÚjRô«ÚkRôo. Bl
úTÚiûUûV @±VôRôo £Xo, “ Sôu Vôo? Fuàm
®NôWj§túL §Úl×YûRj R®W úYù\ôußm TLYôu
©W£ú]ôjRWUôLl ùT¬Õm ®ûPáßY§pûXúV!” Fuß
®Vd¡u\]o; N-d¡u\]o! "L]Üd LôVj§tÏd
LhÓdLhPôR BqûYj§Vo ûYj§VúWô?' FuTÕ
úTôu±Úd¡u\Õ BÕ! Li ®¯dL ûYlTYúW
374 c WUQ ®_Vm

ûLúRokR ûYj§Vo. @ÕúY DiûUf £¡fûN!
"ùUô¯«u Y-VÕ úUô]m' Fu\ ØtßiûUûV Sm
ÏÚêoj§«u YôrÜ ØWNû\¡u\Õ!
BqYôß D\eÏm DXûL DiûU ®¯lTô¡V
Nf£Rô]kR YôrÜdÏj Rh¥ FÝl©VúR c WUQ
®_VjRôp ®û[kR ùTÚmTV]ôÏm. Uô²P NêLm
ùTÚûUV¥jÕd ùLôsÞm @±Ül ùTÚdLUô¡V
RtLôXjÕl TpúYß LûXLÞm úUmTôÓLÞm DiûU
BuT Y¯Vuß. @ûY ùNôlT] _ôXúU. LXe¡V
@±Yôt Lt©dLlThP L]Üd áhPúU Fu\
DiûUûVj Rôm @Ú°V ùNôtLû[®P, BÚkRÚ°V
úUôL] úUô]UaôNd§VôúXúV DQoj§V DXL
UaôÏÚúY c WUQ êoj§!
Bq®_V ×Úú`ôjRU]ô] c WUQêoj§ VôYu
FuTÕ Tt±V BmØ¥Ü TLYô]ôúXúV ùR°Ü\
@Ú[lùTt\Õ. TLYôu ®ìTôb ÏûL«p
Y£j§ÚkR LôXj§p "@ªÚRSôR V¾k§Wo' Fuàm
@uTo IÚYo, “ VôúWô BkR @ÚQôNX WUQu?
£Yú]ô, ®xÔúYô, ÏLú]ô, Utù\kRj úRYú]ô
ùR¬V®pûXúV! ” Fu\ LÚjRPe¡V Jo UûXVô[
®ÚjRjûR TLYô]Õ BÚdûL«u úUp ûYjRLu\ôo!
TLYôu RUÕ AN]j§p @UÚeLôp @ûRj LY²jÕ,
@Ru ©u×\j§p @úR ®ÚjRj§p UûXVô[j§p,
“@¬Vô§ BRW ËYW(Õ) @a Yô¬_ ÏûL«p
@±Yôn Wª TWUôjÕUu @ÚQôNX WUQu”
Fu\ ùTôÚsTÓm ®ûPûV FݧûYjR]o.* “§ÚUôp
ØRt ùLôiÓ (Gû]V, úRY, SW, ®XeÏ, ¿o YôrY],

* @mUûXVô[ ®ÚjRm c TLYô]ôp Rª¯p , úUtLiPYôß
ùUô¯ùTVoj§Vt\l ùTtß "@ÚQôNXvÕ§ TgNL'j§u Bߧ«p
BPm ùTtßs[Õ .
®_V ®û[Ü 375

EoY], T\lT], RôYW YodLeL[ô]) BRW ËYoLs
@û]Y¬u BRVj§Ûm çV @±Ü UVUôn (£j
ùNôìTUôn) FkRl TWUôjUô WªjÕd ùLôi¥Úd
¡u\ôú]ô, @Yú] @ÚQôNX WUQu ” FuTÕ
ùTôÚs. “ E]dLi LôÔm BqÜPX[Ü UhÓUpX
WUQu; @Yu @LiP £RôLôN ùNôìT]ô]
TWUôjUôúY” Fu\ DiûUûV Bq®Rm úTô§j RÚ°V
@iQ-u úTWÚs Fuú]!
DX¡u Xh£Vm ÑLm. IqùYôÚYÚm TÓm
TôùPpXôm ÑLj§túL. A]ôp @ûR VôÚm ¨WkRWUôn
@ûPY§pûX. LôWQm? ÑLXbQm DQWôRúR.
ÑLUôYÕ VôÕ? U]j§u FÝf£úV ÕdLm.
@R]PdLúU ÑLm. DX¡]o ÑLj§tLôLl úTôÓm §hPm
FpXôm ÕdLj§tLô] §hPúU! ùY°«t ÑLkúRÓúYôo
ùYßeûLVWô¡u\]o. “DiØLúU DiûUf ÑLm; Du
¨ûXúV DiûUf ÑLm; ×\kÕ\; @Lk§\; ªÏg ÑLm”
Fuß úUô]Uôn ØWp¡u\Õ WUQOô] Vôr.
LûXV±Üf NkûRd áfN-ûP«Ûm @q®²V SôRm
ÑÚ§ úTôp ùUpX BûP®PôÕ I-jÕ YÚ¡u\Õ.
©\ @±ùYpXôm Ru]±Yôp ®[eÏ¡u\ ùRu\
ùUnV±Üf ÑPodL§ûW úU§² ØÝYÕm
Å£«û\jRÕ c WUQ Oô] ã¬Vu! @R]ôp DX¡u
@±Üd Li, “B² Ds[jûR úSôdÏYúR DVW\u,
DVo §\u, DVoTRm” F] DQWXô«tß. @¡XùUeÏm
AuU @±Yôm @ÚQd LûX«u LôûXf ùNqùYô°
LôQlTÓ¡u\Õ.
“DPp D«o D²p FÝm: Dû] Dß YûW«p
Dß TX Y¯L°p DZ-àm ¨pXôÕ......
......YÚY¯ ùNpXd
LPu: D«o YÚY¯ ùNu±P, BuTd
LPp Dû] UÚ®Óm @ÚQ éRWúQ!”
376 c WUQ ®_Vm

Fuß TLYôu D«oLs VôÜm Ø¥®p @LiP ÑLjûR
@ûPkúR ¾WúYiÓm FuTûRj ùR°Yô VÚ°
Ùs[]o. @Rû] úSo Y¯«p Õ¬RlTÓj§V çV
@Ús Y-úV c WUQ Nd§.
Bq®_V WUQ Nd§ ùYs[j§p ÅrkúRôm.
Oô]ô]kRdLPp ¨ûXVûPYûW RûPThÓ ¨púXôm.
@f Nd§d LeûL SmûUf NôLWm úNodÏm F²àm Sôm
Fu] ùNnV úYiÓm? @Rû] F§ojÕ ¿kÕRp UPûU!
DXLôVRl TôûXY]d LûWL°t ùNuú\\ ØVpYúRô
@R²àm UPûU! @R²Pj§p Il×®jR Ds[jRôp,
@Ru BfûNd ¡ûNV, @LkûRVt\ A]kR YôrûY
úUtùLôiÓ @úRôÓ ªRkÕ ùNpúYôm!
“ c WUQ NLôlRj§p ©\kúRu; c WUQ
TLYôû]d LiáPôLd LiÓ L°júRu; DûWVô¥ D\Ü
LXkúRu; DPu Y£júRu; DTúRN ùUô¯Lû[d
úLhúPu; Fu úTôu\ Tôd¡VNô- Vôo?” Fu\ ùTÚûU
SpÛQof£úVVô«àm @ÕUhÓm SUdÏl úTôRôÕ!
“Uû\YôL SUdÏsú[ TZeLûRLs ùNôpY§úXôo
U¡ûU«pûX
§\Uô] Td§ùV²p DXLùUXôk §ÚYÚ°p §û[jRp
úYiÓm!”
@RtLôL @iQ-u @uTo VôYÚm @pÛm TLÛm
AuU ®NôWj RÝkRp úYiÓm. c ÏÚ úRYo
SUdùL]d Lôh¥V Oô] SôhPm Iu±tLôLúY DPp
ùTôÚs A® VôÜm IlTûPjÕ, @qY¯ ¨uß,
úNôoÜ\ôÕ AuU NôRû] T«Ûm ¾Wf ºPoLs Øu
YkÕ Iuß úNW úYiÓm. AuU D\Yôp @u©t
LXkÕ @Ús YôrÜ YôÝm @uTo ÏZôm IußTP
úYiÓm!
Oô]jRúTôR]ûW YôùYu\ûZdÏm @iQô
UûX«u ùRu NôW-p, úUô] Oô] úUôa]ôv§WjRôp
®_V ®û[Ü 377

ØØbýdLs VôYûWÙm RuTôp LYokÕ BÝlTRôn
c WUQôfWUm Bußm ¨XÜ¡u\Õ. TLYô²u @Ú[ôm
úRàiP TpXô«WdLQdLô] UdLÞdÏm (Gu?
DiûU @±®uTm SôÓm DXúLôo @û]YÚdÏúU)
Oô] NôR] St\Yf NôûX WUQôfWUúU. DPp ùLôiP
@ußm, DPp @Lußm DWú]ôe¡V Bußm, B²
Fußm Ds[ ùTôÚ[ô¡V TLYô²u DsÞR®
Ds[Uôm @ÚûQ«p JVôÕ ùTÚÏ¡u\Õ. WUQUaô
ÏÚ®u Nôk¨j§Vm Fußm ùTôu\ôùRô°o¡u\Õ.
“ Uaôu IÚYo Y£jR BPm; @Yo BúRô,
BeÏ ¨u\ôo; @eÏ DiPôo; BeÏ Õ«u\ôo;
@eÏl úTô§jRôo; BúRô, BeÏ @YWÕ NUô§ ”
Fuß ùNu\ £\l©û]f Ñh¥d LôhÓRtÏ Uôj§Wm
GtThP BPUpX c WUQôfWUm. @ußm Bußm,
Fußm ª°Úm c @ÚQôNX WUQ Nk¨§Ùtß,
@UoúYôWLjÕs "@LUL'ùU] BûP®PôÕ @mTXd
áj§Óm SmùTÚUôû]l éWQUôn @àT®j
RtϬV ×L-PúU c WUQôfWUm! BkR DiûUûV
DXL±V I°o®dL úYiÓm. YôûZV¥ YôûZVôn,
c WUQ TdRoL[ô¡V çV RTv®LÞm, ¾W
úVô¡LÞm, @NX Oô²LÞm @ÚùQ±VuToLÞm,
AoYj ùRôiPoLÞm @¦Ù\ ®[eÏYúR c
WUQôfWUm FuTÕ ®[eL úYiÓm.
@ÚQ¡¬«p DtTj§Vô] c WUQ LeûL
A§«p @pÛm TLÛm úUô]Uônd LûW ×WiÓ
©WY¶jÕd ùLôi¥ÚkRÕ. DXúLôo Tôd¡V YNjRôp
@Õ ©\Ï WUQôfWUl úTWûQ«p Fußm ùTôu\ôÕ
¨uß úRe¡ ¨û\kÕ ¨uß ùTÚ¡d ùLôi¥Úd¡u\Õ.
×\ØL Yôr®u Y\h£Vôp Yô¥jR®dÏm D«ol
T«oLhùLpXôm @Rû]d ùLôiÓ ùNuß TônfÑm
@ÚhLôpYônL[ôL @uToL[ôm SôUû]YÚm
378 c WUQ ®_Vm

@ûUkÕ, c WUQôàdWLl úTWûQ«²ußm
@Ú[ªoRm FeÏm TônkÕ F¯p £\dL SmûUl
T¬éWQUôn @ol©jÕdùLôsúYôUôL.
Jm Rj ^j
c WUQ ®_Vm
Øt±tß.

A A A
15. @ÖTkRm
Jm SúUô TLYúR c WUQôV

c NtÏÚ WUQ N¬Rd Ïmª
ÏmªV¥! @Úh-ÏmªV¥! - Iu\ônd
á¥d ÏÚTRd ÏmªV¥!
@mûUV¥! SUd-LlT]¼-WU
QôV SU ùY]d ÏmªV¥!

1. NôkR NØjW WUQ]¼-@Y
RôWf N¬ûR BûNlúTôU¼
LôkR @ÚsYûXd LiQ]¼-L-
LôXj Õ§jR LPÜ[¼
(Ïmª)
2. úY§Vo ÑkRWo ûUkR]¼-ùTVo
úYeLP WôUuFu ú\ô§P¼
A§ §Úfѯ VtT§«p-@Z
LmûU Y«t± Û§jRô]¼
(Ïmª)
3. £u]g £±V ©WôVj§úX-ÏÚ
úRY²u £kûR«u AZj§úX
Uu]Ú QôNXm FuTÕúY-ªL
UôiùTuàm FiQm BÚkRR¥
(Ïmª)
4. @uß UÕûW«p Lt\ô]¼-T§
]ôß ©WôVØm Dt\ô]¼
©uùTôÚ Sô°p §¼ùW]úY-Nô®u
À§ FÝk§Pl ùTt\ô]¼
(Ïmª)
5. Nô®u WL£Vm VôùR]úY-@ûRj
Rôú] AWôVj Õ¦kRô]¼
NôYÕPmùT] , @lT¥úV-DPp
NônjÕ UWQjûR AnkRô]¼
(Ïmª)
380 c WUQ ®_Vm

6. Sô¥Ùm êfÑm @Pe¡PúY-Ds[
“Sô]ôo”? F]j úR¥d LiPô]¼
á¥V AuU ÏûL«²úX-B²d
át\u BpXô YôrÜ ùLôiPô]¼
(Ïmª)
7. Ds[Õ Sôu@Ú QôNXúU-Fuàm
DiûULi ùPpXôm U\kRô]¼
Ls[Uôn Ds[m LYokRÚ-QôNXu
LôRp @°júR ¨û\kRô]¼
(Ïmª)
8. “GhÓl T¥l©²p Fu]ÑLm?”-Fuú\
GLôuU ¨xûP«p ArkRô]¼
Åh¥p BÚlTÕ ÅiF]úY-LiÓ
®iQÚ QôNXm YkRô]¼
(Ïmª)
9. “FkûRûVj úR¥d ¡[m©®húPu”-Fu
ù\ݧ ûYjRôu; ©¬ Yôt\ô]¼
RkûR«Pm Ruû] Il×®júR-£Y
NômWôwVf ùNeúLôûX Gt\ô]¼
(Ïmª)
10. EÔPp VôÜm U\kRô]¼ - ¨xûP
Eu± DXûLj Õ\kRô]¼
AuU NUô§«p ArkRô]¼-Tô
Rô[-e Lj§p @UokRô]¼
(Ïmª)
11. ¾®Pl éf£Ls §u\R¼ - WjRm
ºÝm DP-p Y¥kRR¼
NôûYd LPkRYu @pXúYô¼! - BûY
Ntßm ùR¬Vô §ÚkRô]¼
(Ïmª)
12. TtTX Sôs ÏÚ êojRj§Ûm - ©u
TY[dÏu ß®ì Tô·«Ûm
@t×R úUô] @LiP NUô§«p
HVu @Ýk§ «ÚkRô]¼
(Ïmª)
@ÖTkRm 381

13. Rôú] @û]jÕm F]jùR°kúR - ÏÚ
R·Qô êojRm ®[e¡t\¼
Yô]m ×®Ùm TLYôuW - UQ
UL¬μ Fuú\ YQe¡t\¼
(Ïmª)
14. @uû] @ZLmûU Rm©VÚm - WU
QlTu @¥dúL @ûPkRôW¼
Ruû] @ûPkR _LUû]jÕm - LôdÏm
vYôª @û]YodÏm ùNôkRU¼
(Ïmª)
15. LkRô£ WUj§ ÚkRôW¼ - @uû]
ûLYpVm FnRl ׬kRôW¼
RuRôûVl Tô-j RPôLjR - ÚúLN
Uô§ùNn ReúL @UokRôW¼
(Ïmª)
16. Sô²Xj ÕdùLpXôm Vôj§ûWj - RXUôn
WUQô£ WUm FÝkRR¼
Sôu Fàm AQYm úTôdÏR¼ - AuU
Oô]l T¥YUôn AdÏR¼
(Ïmª)
17. “Ruû] @±YúR UôodLU¼ - úYß
Nôv§W NeûLûV ¿d¡P¼
Øuû]l TWmùTôÚs ¿Rô]¼” - Fuú\
Ød§d L²ûV @°jRôW¼!
(Ïmª)
18. Ds[Õ SôtT ÕTúRN NôWØm
JRb WUQ UôûXÙúU
ùRsÞ Rª¯p @°jRôW¼ - @ûRf
£k§lTRôp úUôbm £j§V¼
(Ïmª)
19. DX¡u TYl©¦ ¾ojRôW¼ - @ûR
DP-u BPdûL«p Gt\ôW¥
BXÏm ¨oYôQl ùTôݧ²úX - ®i¦p
FkûR«u ú_ô§ FÝkR R¼!
(Ïmª)
382 c WUQ ®_Vm

20. Fußm BRVj §ÚlTô W¼ - ‘Sô]ôo’
Fu\ôp @YúW v׬l TôW¼!
@uß ªuß ùUußm AiPYú] - SU
RôuU ÑLUôn WªlTôW¼
(Ïmª)
— NôÕ Jm
c WUQ ®_V @ÖTkRm Øt±tß.
ÑTm.

A A A