You are on page 1of 612

C R ILE MOLDOVEI

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

C R ILE
MOLDOVEI
1986-1990

1986
*
1990
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova
Chi in u 2003

1

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

!" #
% &

'(

!

"# $

!" %
*++,

2

& '$(

$"
)

#$
%#)

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

CZU 016(478)
C 27

Alc tuitori : Valentina Chitoroag , Vera Tarasov
Redac ia bibliografic : Valentina Chitoroag
Tehnoredactare computerizat : Renata Cozonac

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NA IONALE A C R II
C r ile Moldovei = Moldova's books, 1986-1990: Indice bibliogr. na / Camera Na . a C r ii din Rep.
Moldova; alc t.: Valentina Chitoroag , Vera Tarasov; red. bibliogr.: Valentina Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a
C r ii din Rep. Moldova, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Central ").
...1986-1990. – 2003. – 1; 614 p. – Text.: lb. rom., rus , alte lb. str ine. – ISBN 9975-9532-9-8
300 ex.
016(478)

ISBN 9975-9532-9-8

 Camera Na ional a C r ii
din Republica Moldova, 2003

3

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

PREFA

Indicele "C r ile Moldovei,1986-1990" este o continuare a corpusului bibliografic editat de
Camera Na ional a C r ii din Republica Moldova (CNC). La baza lui a fost pus depozitul legal al CNC.
Este o publica ie informativ , destinat bibliotecilor, editorilor, savan ilor, lectorilor, studen ilor,
speciali tilor i altor categorii de utilizatori.
Cartea cuprinde literatura social-politic , social-economic , agricol , medical , artistic ,
didactic , informativ etc. ap rut pe teritoriul republicii în perioada 1986-1990. În lucrare nu au fost
incluse publica iile cu caracter îngust-departamental, literatura metodic prev zut de programa colar
pentru elevi, materiale instructive retip rite, instruc iuni privind exploatarea unor articole industriale,
prospecte de reclam a produc iei, unele publica ii de literatur tehnic – standarde, condi ii tehnice,
cataloage de pre uri, tarife, scheme generale etc.
Descrierea bibliografic a c r ilor i bro urilor s-a f cut în corespundere cu STAS-ul 12629/1-88
"Descrierea bibliografic

a documentelor. Schema general "

i STAS-ul 12629/2-88 "Descrierea

bibliografic a documentelor. Publica ii monografice curente".
Noti ele bibliografice incluse în carte cuprind num rul de ordine, descrierea bibliografic a
publica iilor i num rul de inventar. Acesta din urm este indicat la sfâr itul înregistr rii bibliografice în
paranteze drepte i este alc tuit din dou cifre : prima indic anul de edi ie, a doua – num rul sub care
publica ia a fost înregistrat în Registrul de Stat al Camerei Na ionale a C r ii.
C r ile editate în limbile cona ionalilor, precum i în cele str ine sunt descrise în limba
originalului.
Prescurtarea cuvintelor i a expresiilor tipice în descrierea bibliografic corespund Standardului
8256-82. Înregistr rile bibliografice sunt ordonate în corespundere cu Clasificarea Zecimal Universal
(CZU). În unele cazuri au fost introduse rubrici tematice.
La sfâr itul c r ii, pentru facilitarea c ut rii informa iei, se dau indexuri auxiliari: de nume i de
titluri înso ite de num rul de ordine al noti elor bibliografice indicate în textul de baz al lucr rii.

4

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

2 TIIN ELE SOCIALE ÎN GENERAL
(Discipline aparte, cuprinse în complexul tiin elor sociale - vezi diviziunile respective pe ramuri)
2.1 PROBLEME GENERALE
1.

"

-

-

",

"

.
.
:[ .
.; 20 %. – &
.: " ' .
.
.–+
., 600 , . – [87-608]

.

.] /
: . !. "
- %. . ( , )

.

.

.
( .

. (31;1987;
).
I
", 21-23
. 1987 .:
.)
. – ".: "#$, 1987. – 162
. * ) ' %. – +
.

2. 2 ISTORIA GÂNDIRII SOCIALE
2.
Introducere in tiin a social-marxist : [Man. pentru studierea bazelor marxism-leninismului] / F. M.
Burla ki, A. A. Galkin, I. A. Krasin, E. P. Pletniov; Sub red. lui I. A. Krasin; Trad. din l. rus de N. Pogol a, E.
Spânu. – Ch.: Lumina, 1990. – 243, [4] p.; 21 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 5-372-00740-0 (în cop.):
50 c., 58000 ex. – [90-1203]
(!.
4000
%.,

. . -%
/ % .). – #
.
. – [90-251]

3.

-/

4.
! " # $. "
)
. – ".: "
)
,. – ISBN 5-362-00382-8 (.
.): 35 ., 1000

5.
!
."
,
). &. 3 % . – ".: "
1780]
.
1496]

.

. – ".: "
.–+
..

6.
%
.; 13 %. – (!.

,, 1988. – 45, [3] .:
. – [88-1739]

./: 0 - . 1917: # 1 2
%
,, 1987. – 281, [2] .; 17 %. – (4

%
)
. $. +
/%

,, 1990. – 69, [1] .; 16 %. –
. – ISBN 5-362-00456-5: 10 .,

)

#
.). – +

/

'
..

7.
1 . – 1989. – 128, [2] .; 17 %. – +
., 5000 , . – [89-356]

. – ".: "

.

)

. – [88-1658]

%

% . – ISBN 5-362-00030-6: 20

. – 1988. – 733 . – $ .

/.

10. & . 3. 1901-1904. – 1989. – 679 . – 4 % .: . 587-627. – $ .
674. – ISBN 5-362-00357-7 (.
.): 1 . 40 ., 3000 . – [89-97]
11. & . 4. 1905-1907. – 1989. – 719 . – $ .
00002-0: 1 . 40 ., 3000 . – [89-1101]

% '

12. & . 5. #. 1. (1907-1910). – 1990. – 674 .:
.–+
% : . 640-669. – ISBN 5-362-00003-9: 1 . 40 ., 3000 . – [90-1441]

%

. , "#
% ,%
% ,

% ' %

/: .
/: .

%

/: . 628-

/: . 657-713. – ISBN 5-362-

..

13. & . 6. 1910-1917. – 1990. – 787, [1] . – 4 % .: . 610-689. – $ .
. 690-781. – ISBN 5-362-00439-5: 1 . 60 ., 3000 . – [90-456]

5

. . – [87-

,, 1986. – 161, [2] .: 1
.): 65 ., 4500 . – [86-

8.
&
'. .
. 10
./$ %
%%
#"5 . 6 .
)
. – ".: "
)
,, 1988. – 21 %.
& . 1: (1894-1900). – 1988. – 649 .: [1] .
. – 4 % , 2: . 565-605. – $ .
606-649. –ISBN 5-362-00356-9 (.
.): 1 . 40 ., 3000 . – [88-1306]
9.
& . 2. 7
633-719. – 1 . 60 . 3000

.:

/ %/
.
.): 65 ., 5000

. (4

.

.; 17 %. –

.–$ .
% '

%

/:

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

%

14. & . 7. )
%
1917. – 1990. – 726 . – 4 % .: . 574-638. – $ .
/: . 639-719. – ISBN 5-362-00562-6: 1 . 40 ., 3000 . – [90-628]

%

15. & . 8. – 1990. – 815 . – 4 % .: . 639-741. – 6.
.
/: . 715-809. – ISBN 5-362-00563-4: 1 . 60 ., 3000 . – [90-1144]

16.
&
, 2 %
00421-2: 3 ., 3000

'. . 7
%
%
. – [88-1737]

,. – $ .

% '

/ /"
)
;
/
'
/
,, 1988. – 14, [2] .; 20 %. – 1SBN5-362-

. , ,

/. – ".: "

.:

% '

)

17. &
'. . "
,.
%?; 5
%, ; (
.%
.
%
;5
%
'
,
,; 4
%
=
2?; *
+ 2
0 % ;"
1 .
1 ./
;
%
/: (( , 2
. 1901-1902
.
" ' ,
. "$
"). – ".: "
)
,, 1987. – 238 .:
.,
13 %. – #
. . -/
.–
.: %., ,. – (4
.): 70 ., 1000 . – [87-782]
18. &
'. . " %
,.
?; )
.
/. "
1 "
%
36, [3] .; 20 %. – 4 % , 2: . 38. – ISBN 5-362-00005-5: 5 ., 5000
19.
20 %. – (4

&

,', % / - . *. &. +.
.): 80 ., 4000 . – [86-1739]

20.

( .% ' ,
"
;
.
.
,
[1] .
., 16 %. – +
Rec.: # / -. $

. – ".: "

)
. .(
,
/
. *. #
;
.
.
.:
., 17 %. – #
. . -/
.–
20 ., 4000 . – [89-1094]
21.

,

22.
!. *. 4 , ,
'
)
,, 1988. – 32, [2] ., 16 %. – +
. – [88-911]

: [6
..

23. $ % # 5 2
. – ".: "
)

24.
108 ., [1] .
*. +
+

+
,. !. "
. – () . %.

:

.:

.)

,, 1986. – 357, [1] .:

)

%
). – (&

/
% =(
. . – ".: "
,. – +
..

.,

&. . & 1 ?... (
, $. &.
, 3. ).

-

-9
/- .
.): 35 ., 5000

./, %.

2,
. % .

.
.?... (
/
6

)

/
,, 1989. – 96
. – ISBN 5-362-00023-3:
1 2

2 , 8. &
% , 8. 7
'. .; - . *.
., 20 %. – (4
.): 1 . 50 ., 3500 . – [87. % . – ".: "
. – [86-663]

25.
#"
-. *. !
:[
..
. – ".: "
)
,, 1987. – 123 .; 14 %. – ()
.
.
% . – (&
.): 25 ., 5000 . – [87-18]

27.
#
, *. $. +

%
,, 1989. –

/ &. $. (
]. – 8 . 2- . – ".: " . – ISBN 5-362-00272-4: 5 ., 7000

.
.
, / *. !
,, 1987. – 534 ., [1] .

26. .. ,. - #
)
.
.
.) .
".: :
, 1989. – 131, [2] .; 21 %. – +
– [89-285]
)

%

,.
%
/: [7
.
/ &. $. (
]/
.- . *. 7.
&. 8
% ;#
. ". &. !
. – ".: "
)
,, 1987. – 345, [1] .,
.: . 333-343. – 40 ., 3000 . – [87-1235]
,
// 6,
. – 1990. – 11 % /. – . 8-9.

%

.!
400]

,: (7
"). – ".: "
)
. – [89-1857]

;
.
.;

.
. %.

;

,, 1986. –

)

.]: # .
). – *

./# .
.
.

. &.
.–

./
2: [ .
. .] / .: 7. . 5
( .
.)
.–
. – ISBN 5-376-00130- : 2 ., 1330 , .

!: (#
.8 . % 2

% % %): !. &. #
. – ".: "
)

, (.
,. –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1989. – 174 [1] .: 16 %. – (38
2097]
Rec.: &. 7 1 .

National Book Chamber of Republic of Moldova

.). – ISBN 5-362-00605-3. – +
% 2 //

.)

.: . 172-173. – 30 ., 5000

. – [89-

. – 1990. – 30 % .

#
&. ., *
'. '. 5
)
,, 1988. – 171 .:
.; 17 %. – +
, . – [88-1982]
28.

:#
.
(
. – ".: "
.). – ISBN 5-362-00340-2: 25 ., 4000

%

.
.: . 168 (31

3 TIIN E FILOZOFICE. SOCIOLOGIE. PSIHOLOGIE
3.1.2 Filozofie

29.
2

#"
%

-. *. #
.). – +

30. ! " # $. "
.; 20 %. – +
..
31.
#
[2] .; 14 %. – ("

. – ".: "

..
/

. – ".: "
. – [86-287]

%
. – 15 ., 3000
,
1
.). – +

$. *. " '
2
%

32.
/
0 .. 1. "
1989. – 229, [2] .; 14 %. – ("
00031-4: 30 ., 1300 . – [89-656]

)
,, 1988. – 179, [1] .; 14 %. – (" . – 20 ., 1200 . – [88-1855]

'
2

/. – ".: "

'
..
,,
.). – +

%

'

)
)
. – 15 ., 1500

. – ".: "
.: . 225-230 (78

,, 1986. – 115, [2]
,, 1986. – 152,
. – [86-292]
)
,,
.). – ISBN 5-362-

33. /
.
.
,
."
, *. ), '. – ".: "
,, 1990. – 393 .; 17 %. – ISBN 5-362-00173-6 (.
.): 1 . 60 ., 2500 . – [90-1702]
34.
. ' . -. $. + /;
%. – +
..

. ,. +
.

.

) -

/: ) .
/ . , .
./
: /% (. +. '. . – ".: "
)
,, 1989. – 566, [1] .; 22
. – ISBN5-362-00402-6 (.
.): 1 . 70 ., 10000 . – [89-2090]

35. */
.! %
.! %
%
2: !
2
.: [)
.] /
.
. -. *.
; *$$
. – ".: :
, 1990. – 149, [2] .; 22 %. – #
. .
.
.: " % 71
(" % )
$
). – +
.: . 147-150 (118
.). – ISBN 5-376-00550-X: 2 . 20 ., 1800 . –
[90-834]
Rec.: Ladaniuc, V. Rugurile artei // Moldova suveran . – 1991. – 1 mart.
Vasilescu G. Ia. // Rev. de filozofie i drept. – 1992. – Nr 1. – P. 54-57.
36. )
.
.
147, [2] .; 21 %. – +
37. ): [ .] / -* )
%. – +
.
(

.
."
.

;

% .

. -. 7. 5

%
.
.;
.: *. !. ) / (
% . – 1 ., 815 , . – [86-665]

38. %
.-%
.
.): ( .
. .) / -* )
. – ".: :
, 1988. – 110, [2] .; 21 %. – +
., 580 , . – [88-1663]

/# .
.

%.
: [C .
. .] / -*
, -. #.
( .
.)
. – ".: :
, 1988. –
. – ISBN 5-376-00457-0: 1 . 50 ., 900 , . – [88-1195]

."
.

.

.

% .

39. !. 2. 7
%
:(
. &. . 0
;+ 2 . .
. - %. -.
. – ".: :
% .: . 136-161 (617
.). – 1 . 60 ., 875 , . – [86-27]
7

: ("
. – ".: :

.)

;

%

.
%.
, 1986. – 92 .; 21

%
/
:
.: *. !. ) / (
.
.)
. – ISBN 5-376-00499-6: 1 . 20
/
, 1986. – 164 .; 21 %. – +

)
-

C r ile Moldovei, 1986-1990

40.
3
: [)
.] /
.
.; 20 %. – +
.
41.
.] / " ' . .
%. – +
.

-

Moldova's Books, 1986-1990

. 2. !
/
%
%
%.'. *. !. ) /; -* )
.
.
. – ".: :
, 1990. – 186, [2]
% .: . 175-187. – ISBN 5-376-00558-5: 2 . 60 ., 740 . – [90-500]

%. (
% .

;

/

.: #. $. &
( .
.)
. – 1 . 60 ., 575 , . – [88-23]

42.
0 ,. 4. 6
2 %
:
, 1990. – 95, [1] .; 21 %. – +
00851-7: 45 ., 40 , . – [90-511]

.:

: [)
78-91 (222

43. 5 # . *., 5 # 1. .
0 , % ,
% % ) / -* )
.* .
.
.
– ".: :
, 1986. – 270 .; 20 %. –
.
. .–+
259-267. – (&
.): 2 . 70 ., 1990 , . – [86-482]
Rec.: &. !. # ' , -. 7. 5
, . -. 5
.
0
% % // $ . -* )
.
.
.

:&
. – ".: :

.] / ) .
.
.). – $% .

.
,

:(
.

.

:[ .
.
, 1988. – 145, [2] .; 22

2
- %. &. $. (
. – ".:
.: . 92-95. – ISBN 5-376-

.

.
.
.
% .: . 243-258. – #

% ,
.
. – 1988. – Nr 2. – . 75-76.

44. 6
'. .
: (6
.
.): [)
. – ".: :
, 1989. – 148, [2] .; 22 %. – +
.
ISBN 5-376-00140-7: 2 . 30 ., 1140 , . – [89-1397]

.] /

.
.: .

%.
.

.
. *. !. ) /; )
% .: . 130-149 ( . 544

.

.
.). –

3.1.3 Istoria filozofiei

)
.
., 4000

45.

! " # $. (
6 /
6 /
. – ".: "
. – [87-944]

&
'. . )
,. – ".: "
)
/ &. $. (
,

46.
%
[87-239]

47.
XVIII : [)
.; 22 %. – +
;

.] /

+

'
)

. '
/
1 % . "
.: ".
,, 1987. – 67 .: 20 %. – $ .
% : . 63-66. – 10

%' %
%: 4 % , 2
,, 1987. – 414 .; 20 %. – 4 % .: . 372-403. – 7
/ ")
%' %
%": . 404-411. – 60 ., 3000

.–

,. !. ! %
%
/
/ %.
)
XVII.
. -. $. + /; -* )
.
.
. – ".: :
, 1988. – 127, [2]
.
.
% . – ISBN 5-376-00402-3: 1 . 40 ., 500 , . – [88-673]

48.

'
+
:& .
:) 1 . ./" ' . .
.: (. ". ! '
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 109, [2] .; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00808-8: 1 . 50 ., 450 , . – [90-72]

-

%. &. $. ( .
% .

49. 1
#
'. -.
)
XX
: [)
.] /
-. $. + /; -* )
.
.
. – ".: :
, 1990. – 131, [2] .; 20 %. – +
% .: . 124-132. – ISBN 5-376-00560-7: 1 . 70 ., 1050 , . – [90-240]
Rec.: Andrievschi B. Biserica i politica // Comunistul Moldovei. – 1990. – Nr 9. – P. 93-95.
7. *. // $ . -* )
.6
. – 1991. – Nr 1. – . 75-76.

.

.

.

3.1.7 Etic

Blajinu M. Gh. * m urbis: încotro? – Vezi Nr 1021
50. Bulat M. F. Dor de omenie: [Despre moral , bun tate sufleteasc , sim ul datoriei fa de aproapele
nostru]. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 130, [2] p.: il.; 20 cm. – ISBN 5-362-00484-0: 30 c., 6000 ex. – [90983]
8

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

51.
+ #
. -. )
:
,,
)
,, 1987. – 247, [1] .; 20 %. – +
. – [87-1571]
Rec.: &
#. '. . "
'
)
/. – 1988. – Nr 10. – #. 87-89; " %%
)

2,

"

-. -. !
".: "

52.
/
)

/: (.: . 243-245 (109

/ #. &
, *. !
, -. ) '
. – 1988. – Nr 10. – . 86-88.

!
%
,: ) .
/
. , .
, &. $. + '
/ '. .;
. / -. $.
;
.
.
,, 1988. – 358, [1] .; 22 %. – - . .
2
.
. – ISBN 5-362-00379-8 (.
.): 1 . 20 ., 3000 . – [88-1974]

53.
#
.. . #
"%
/
": (#
' .). / 6
.
"&. $. (
".
.
.
)
139, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00177-9: 50 ., 10000 . – [89-1777]
,. .

#

%

%

54. & # #
%. – 35 ., 50000 . – [87-406]

%

/- . .

56. 2
% 2]. – ".: "
)
2146]

58.
)

.

,
.

. $. #

-. *

. – ".: "

/

.–8 .

2- . – ".: "

/.
)

. – ".: "

'
,, 1989. –

-

.% , ,
: [)
/
,, 1989. – 133, [2] .: .; 20 %. – ISBN 5-362-00578-2: 30 ., 6500

. – [89-

, $. (
. – [89-117]

.] / - . 8. . ) '
;
.
.
,
&. 7.
,, 1986. – 396, [1] .; 20 %. – 70 ., 10000 . –

1.
)

6+ "+ #
. '. ; % 2 %
'
: [#
,, 1988. – 181, [2] .; 16 %. – ISBN 5-362-00223-6: 30 ., 6000

60. ,
&. . # 1
01 2
/ : [#
, 1986. – 156, [2] .; 20 %. – 35 ., 7320 , . – [86-1172]
Rec.: "
2 ). 6
/
// )

61. ,
&. ., # /
%
.
: [)
.] /
, 1988. – 118, [2] .; 21 %. – +
[88-374]
62.
1990. – 157, [1] .:

%

,
'. –
..

,, 1987. – 292 .; 16

)

.
%
. – [88-245]

59. 6+ "+ #
. '. "
2
.
, , /: [
,, 1989. – 170, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00194-9: 45 ., 5000 . – [89-1164]
Rec.: Melega S. Ultimii martori // Moldova Socialist . – 1990. – 25 apr.
:

. / -. $.
, *. ),
.–+

)

: ["
'. – ".: "

.

%

// " %

. – Vezi Nr 440.

%

55. & %
). (. %
, //
.
,, 1989. – 188, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00433-6: 45 ., 7000

57.
;
[86-1278]

.): [)
.]. – ".:
.): 1 . 30 ., 3500

%
.). – (4

]. – ".: "
]. – ".: "

.,

.

,. – 1987. – 17

)

]. – ".:

.

'. . *
.
.
%
/1
.
. &. 7. <
; " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
.
% .: . 105-119. – ISBN 5-376-00378-7: 1 . 30 ., 660

-. $. &. 1
...:
'
%
.; 20 %. – ISBN 5-362-00477-8: 45 ., 10000 , . – [90-893]

63.
). .
. :[
]. – ".: "
216, [2] .: .; 17 %. – ISBN 5-362-00704-1: 35 ., 5000 , . – [90-1407]
64. 1
!. -. +. 2
% 2? #
21 %. – ISBN 5-362-00380-1 (
.): 80 ., 9000

%. %
. – ".: "
. – [89-254]
9

)

-

. – ".: "
)

)

/
.–
,,

,, 1990. –
,, 1989. – 245, [2] .;

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

65. 5# !. -.
2 . '
.; 16 %. – ISBN 5-362-00240-6: 20 ., 25000 , . – [88-462]

. – ".: "

66. 6 #7 '. . "
&
' ? (7 %.
1988. – 161, [2] .; 17 %. – ISBN 5-362-00253-8: 25 ., 15000 , . – [88-1544]
67. 8
.. .
!. &. #
./
.
. – ".: :
, 1987. – 150 ., 16 %. –
.
.
. .–+
95 ., 1185 . – [87-394]
Rec.: <
$. 5
!. &. #
// " %
)
94; " %%
)
. – 1988. – Nr 1. – . 92-94.

,, 1988. – 104, [1]

)
2). – ".: "
. -. ".
.

)

,,

;) . . % .: . 138-147. –

/. – 1988. – Nr 1. – #. 92-

3.1.8 Estetic

(Estetic tehnic - vezi 20.4.8)
68. ' #
,. 4.
,, 1987. –174, [2] ., 17 %. – +

%

..

69. 1 # + '. . . . 8
-. 8
, ". -. )
:
.
. / &. $.
( % , 1986. – 242, [4] : ; 24 %. – #
.
. 20 ., 10600 . – [86-994]

.

'

%
. – 25 ., 3000

,: [)
. ;
-

.

. – ".: "
. – [87-1528]

-

)

'.
..] / &. $.
.
, -. &
' , !. )
2. – $ .
% : . 217-243. – (4

. , +.
. – ".:
.): 1

70. Aceea i. – Ch.: Lumina, 1989. – 247, [1] p.: il. color.; 24 cm. – Ind. de nume: p. 205-247. – 1 r. 10
c., 12000 ex. – [89-617]
Rec.: 9
$. #
,
, //
% )
/. – 1986. – 13 .
71.
[)
.] /
20 %. – +
.

'
.

#
,. 4.
/
%
1 : ( .-,
.
.
/%
1 ):
. *. $. "
; -* )
.
.
. – ".: :
, 1988. – 168, [2] .,
.
% .: . 157-169. – ISBN 5-376-00433-3: 1 . 60 ., 1005 , . – [88-817]

72. - #0
1. ,. $
,
/ %.
)
(XIVXVIII .): [)
. -. $. + /; " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1988. – 133, [2] .; 20 %. – +
% .
. – ISBN 5-376-00364-7: 1 . 30 ., 1520 , . – [88-273]
73.

2 " #
'. (. $
:[
]. – ".: "
)
,, 1986. – 188, [2] .:
., 5000 , . – [86-1609]

.

74.
#
. .
.#
%. ,
, &. . #
/, 8. +. &
/;
.
.
. – ".: "!5, 1986. – 52 .; 20 %. – +

.,
., ,
.; 17 %. – +

.

/ -

.

.

.

.] /
.

. % . – 30

2 . )
:(
1-3 / -. ".
!. .; " ' . . - %. &. $. (
,) .
.
.
% . – 9 ., 400 , . – [87-215]

75. 9
:[ .
. .] / ) . .
#
/( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 154, [1] .; 21 %. – +
ISBN 5-376-00037-0: 2 . 10 ., 615 , . – [89-221]

-

.

;

.

.: &. .
% .–

3.2 SOCIOLOGIE
(Psihologie social -vezi 3.3.4; geografie social - vezi 18.5.6; statistic social - vezi 7.2; demografie social - vezi
7.3; ecologie social - vezi 15.2.1; igien social - vezi 41.3)

10

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

3.2.1 Probleme generale

76. ., ! " # $., &
'. . 7
5
. – ".: "
)
,, 1989. – 244, [5] .:
.; 20 %. – +
–$ .
% : . 241-245. –
/ ". )
, 6. 8
, &. $. (
247. – ISBN 5-362-00022-5 (.
): 85 ., 3000 . – [89-1220]
-* )

, / - . . &. "
..
,.
,
.

, &. $.
: . 235-240.
: . 246-

77. ,# #0 +
%.
2
: (6
.-%
.
.): ( .:
.* .
.
.
.
.
. 0
. (%
;
.: -. 7. 5
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 100, [2] .; 22 %. – +
.
. – ISBN 5-376-00510-0: 1 . 10 ., 700 , . – [88-1879]

78.
##
.. . *
% :
:(
.
.
.
1
1
): [)
.] /
.
. – ".: :
, 1990. – 122, [2] .; 20 %. – +
5-376-00549-6: 1 . 40 ., 2550 , . – [90-942]
79.

( 3
%
/ -*
).
.
– 1 . 10 ., 300 , . – [90-1286]

.;

:

.

.

,
.

.)

.

.) /
% % .

%
, %
. -. 7. 5
; -*
).
% . . 120-123. – ISBN

2 .
%.
2 / 1
. -. % '. – ".: +. ., 1990. – 139 .:

)
:
.; 20 %. – +

.
. .

80. 2 " #
'. (., &. . %
:( .
% .%
): [)
.] /
.
. *. $. : ' ; ) . . . – ".: :
, 1990. – 165, [2] .; 20
%. – +
.: . 161-166 (228
.). – ISBN 5-376-00553-4: 2 . 50 ., 1140 , . – [90-431]
81.

: # "
/)
.) .
.
.
.; # .
. -. $.
%. – +
.
% .: . 230-242. –
.
1962-1986 .: . 243-253. – (&
.): 2 . 60 ., 1000 , . – [87-902]
82. ; #
- ' 0
: [)
.
. -. $. % '; -* )
.
.
:
, 1989. – 180, [2] .; 20 %. – - .
.
ISBN 5-376-00129-6 (
.): 2 . 70 ., 1055 , . – [89-47]
.;

83. 8
&. !. ! , !. &. #
.; 20 %. – +

" $. 9.
;
.
.

. &.
.(
.

: [)
.] / -* )
.
.
% ' . – ".: :
, 1987. – 255 .; 21
.
%
)
,
.

.] / -. $. % ', $. -.
,) .
. .–+
.

%
:5
8. -.; " ' . . - %. &. $. (
% . – 17 ., 400 , . – [89-990]

.

, *. $. $
/
.
. – ".:
% .: . 174-181. –

.
/ 6. . :
,
. – ".: "!5, 1989. – 95 .:

3.2.2 Structura social a societ ii

84. Ver an T. Produc ia material -baz a existen ei i dezvolt rii societ ii. – Ch.: Cartea
Moldoveneasc , 1990. – 103, [2] p.; 17 cm. – (Convorbiri pe teme filoz.). – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 5362-00567-7: 20 c., 1000 ex. – [90-1480]
.
+

85. 2
0 . .)
12
:
2
2
:( %
)): [)
.] /
. -. *. ' ; -*
).
.
. – ".: :
, 1990. – 102, [2] .:
.; 21 %. –
.
% .: . 98-103. – ISBN 5-376-00552-6: 1 . 40 ., 825 , . – [90-1221]
86. 2
!. 4. 5
. – ".: ) *$$* $, 1998. – 57, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 57 (10

2 /
.
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 60 , 1032 , . – [88-1580]

)

.-,

.

/
-

3.2.3 Sociologia domeniilor, a fenomenelor vie ii sociale

87. '
2. . #
1987. – 185, [2] .; 21 %. – +

..

-'

'
. – 50 ., 1500
11

% . – ".: "
. – [87-1905]

)

,,

C r ile Moldovei, 1986-1990

Rec.: !
– . 93-95.

*., ;

88. '
' . .
. – [86-426]

/ -. *

.. .. 6
%. $. "
,. – :

Moldova's Books, 1986-1990

.

.9

2
.6
.
, 1986. – 164 .; 12 %. – +

89.
:
.
.
1
, *. . $
, 8. ). =
.;
.
. -. 7. 5
".: :
, 1989. – 270, [1] .; 20 %. – - .
.
.–
259-268. – ISBN 5-376-00123-7: 3 . 10 ., 1500 , . – [89-110]
90.
1
)
$
.-,
[88-1054]

.

/

.

91.
.:

,. .

#

- #
.–+

92.

;

.!

.
.

%

// " %%
/

.
; -* )
.

.

.

.

.

. #. .
/; " . – 1 . 70 ., 680 , .

1

: [)

.
.–+

.
'
2
*$$* $, 1988. – 54, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 53-54 (37
.). – +

.)

. – 1988. – Nr 9.

)

.

.] / -. *. 5 .–
.
% .: .

2
%. / ) *$$*. . – 60 ., 631 , . –
%

:
2 .
.' 2 /
%.: [ .
. .] / -* )
.
.
.: *. -. #
( .
.)
.–:
, 1989. – 156, [3] .:
.; 20 %. –
% .
. – ISBN 5-376-00125-3: 1 . 90 ., 785 , . – [89-511]

%
:
2 .
.
/
. '
)
:
.
/ -. $. % ', !. -. ", ./, (. ). $' %
% '; -*
).
.
. – ".: +. ., 1990. – 168 .;
.; 20 %. – - .
. . – 1 . 20 ., 300 , . – [90-1247]

.;

( 3

.

. -. $.
1-/ 2-/ . – +

.

93. (
%
%. ,
:
..
: [)
.] / -. &.,
., 7
=.
.;
.
. -. 7. 5
; -* )
.* .
.
.
.
.
.
. – ".: :
, 1990. – 269, [2] .; 22 %. – - .
.
. .

.:
.–+
.: . 251-265. – $% .
.: . 266-268. – # %.
.: . 269-270. – ISBN 5-37600562-3 (
.): 4 . 20 ., 1000 , . – [90-86]
+, .

94. 2
.. . 7
.
2
: [)
.] /
-* )
.
.
. – ".: :
, 1990. – 113, [2] .; 22 %. – +
114. – ISBN 5-376-00554-2: 1 . 70 ., 815 , . – [90-1127]
.
%. – +

95.

)
.

;
% .

%

.

. 7. . 5
;
% .: . 112-

/ %2 :
., % .
.
.: [ .
. .] / -* )
.
.: -. *. ' ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 203, [2] .:
.; 22
. – ISBN 5-376-00556-9: 3 . 10 ., 1100 , . – [90-661]

96.

)
2 .
' /
.
, . ). "
./
.
. -. $. % '; -* )
.
.:
, 1986. – 206 .:
.; 20 %. – - .
203. – 1 . 80 ., 1150 , . – [86-888]

). 7%

97.
. &. $.
+
.

.

.
.

: [)

.
5-/ . – +

.] /

. -. $. % '; .
;) .
.
.
.
% . . 197-

.. '.
2
-#":
%.
: [)
;+ 2 . .
. - %. -.
. – ".: :
, 1989. – 93, [2] .:
% .: . 87-94. – ISBN 5-376-00138-5: 1 . 20 ., 595 , . – [89-289]

6

98. ;
'. '.
2
/
.
.
.-, .
- ,
% . – ".: :
, 1990. – 113, [2] .:
376-00563-1: 1 . 50 ., 520 , . – [90-1219]

): [)
.] /
.; 21 %. – +

12

:(

.] /
.
.; 22 %. –

%.
,
.
. &. $.
; -*
).
.
% .: . 104-114. – ISBN 5-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

3.3 PSIHOLOGIE
3.3.1 Probleme generale

99.
#
. .$
,, 1987. – 236, [2] .; 19 %. – $ .
10000 . – [87-1943]

/: [8
2
% : . 230-237. – +

%
.

1
/]. – ".: ( .
.: . 228-229 (57
.). – 75 .,

3.3.2 Psihologie generale

"

100.
)

".: ( %

,. -. 6
, Nr 689 /
.
,, 1986. – 195 .; 17 %. – 30 ., 10000 . – [86-573]

#

101. ,
. .#
1 .
, 1986. – 81, [3] .; 21 %. – +

.

, /: [#
. , , 2'
.]. – 15 ., 4000 . – [86-1148]

'
.: . 79-82 [93

:
'. . #
1 :) .
/' .
./
.
.
, 1988. – 351, [1] .; 22 %. – ISBN 5-372-00076-7 (.
.): 95 ., 5000

102.
. – ".: ( %

,. – ".:

$. ). ,

2]. –

,
". ). & . – [88-808]

3.3.3 Psihologia diferitelor tipuri de activitate

103. $ #
.
%. – 20 ., 2500

. '. #
% ,] /
.
. – [87-652]

.

104. <
!. ., = #
. ."
– ".: +. ., 1990. – 333, [2] .:
.; 20 %. – +
30 ., 5000 , . – [90-1373]
Rec.: #
!. #
/
... //
.)
105. )

%

: [7
. – ".: "

' .
%,
, ). ;
2

.

106. 1
: [)
.] /
.; 20 %. – +

)

.

.
.): 1 .

.

2 - 1 .
)-

:

12
,, 1987. – 160 .; 16

. /: & .
0
% . – ISBN 5-376-00243-8 (

. – 1990. – 16

/! .
.,
,
. – ".: % , 1986. – 20 %.
. – 1986. – 22, [2] . – +
.: . 24 (13

).'

.

%

.). – +

/
)

.( .

.

-

. . – 5 ., 2000 , . – [86-1847]

. .#
% . 2 .
/
.
. . ".
%
;) . . . – ".: :
, 1989. – 122, [2] .:
.: . 114-123 (162
.). – ISBN 5-376-00042-7: 1 . 70 ., 650 , . – [89-64]
3.3.4 Psihologie social

107.
)

,.
.

#
=. ,.
,, 1987. – 64 .; 10 %. –

108.
'. 4.
2
,, 1988. – 259, [1] .; 16 %. – +
%

)

/

.

,
/
.
,. – 10 ., 25000
.

.
, $. 6
. – [87-592]

:# 2
. – ".: "
% . – 45 ., 4000 , . – [88-135]

,. – ".: "
)

-

%2 . – Vezi Nr 95

109. >
'. '.,
&. '.
,
,
2
2
/
.
. – ".: :
, 1989. – 148, [2] .:
.; 21 %. – +
00284-5: 1 . 90 ., 1150 , . – [89-857]
% (

. *. -. #
.

.
; -* )
.
.
.
% . – ISBN 5-376-

3.3.5 Psihologia copiilor

$. . $
'
2: [)
, 1989. – 80, [3] .; 22 %. – +
Rec.:
.9 % / , ,
,

110.
:

%

.] /
.' .
.: . 82 (23
, // ( % '
13

%
'2
, /
-. $.; $9: .
%
1 /. – ".:
.). – ISBN 5-376-00100-8: 1 ., 2141 . – [89-393]
. % . . ' . – 1989. – Nr 2. – #. 8-9.

C r ile Moldovei, 1986-1990

%, / // ( . '

%' $. 7
111.
$9: .
%
/. .

. – 1988. – 19 % /. – #. 5.

, /
/
1 . '
,: (" 1.
. ' .- % .) /
. ' . -. $.
. – ".: 6.
., 1988. – 122, [2] ., 21 %. –
.: . 121-122. – 25 ., 1000 . – [88-1762]

.;
,. +

. '. #
/
. ,
1 ,: [)
.
"-.
"
+, 2. – ".: :
, 1990. – 93, [2] .:
.). – ISBN 5-376-00546-1: 1 . 30 ., 550 . – [90-1368]

112.
#
. #. ;
;$ .: . 86-94 (152

+

Moldova's Books, 1986-1990

.] /
.
.; 22 %. –

113. '. . #
1
/: ) .
/ ./
. / (.
-. &
;
.
.
,
-.
, $. ).
. – 8 . 2- ,
,.'
% . – ".: ( % ,
1990. – 301 .; 22 %. – +
.: . 300. – ISBN 5-372-00650-1 (.
.): 90 ., 4000 . – [90-77]
. ,., - +
!. ,.
. – Vezi Nr 865

2 -

.

-

.

114. 1 3 ). .
2 .
%
'
' 2
. -. !.
; *$$
. – ".: :
, 1988. – 99, [2] .;
.; 20 %. – +
.). – ISBN 5-376-00027-3: 1 ., 3455 , . – [89-385]
[)

: [)
.] /
.
.: . 96-100 (82

115. 1
# &. .. #
/ ' 2
% % '
.] /
.
. . 6. ; / ; *$$
. – ".: :
, 1990. – 118, [1] .:
.; 20 %. – +
.: . 110-117 (166
.). – ISBN 5-376-00561-5: 1 . 40 ., 1200 , . – [90-1008]
116. 5
2
/" ' .
. . . &. : %% ; #
. -. &. +
/. – +
., 300 , . – [89-1467]

/
%. . ( , + 2 .
.
. . – ".: "#$, 1989. – 48 .:

:(
2
%. -.
." .
.; 20 %. – +

.

:
2 ;

4 ATEIZM. RELIGIE
4.1 PROBLEME GENERALE
,

&. ., '

*. . & ,, %

,

1. .
5
' /). – 15 ., 4000

117. - #
%. – ("
2

. – Vezi Nr 963

%

/. – ".: "
. – [87-1962]

,, 1987. – 110, [2] .; 14

)

4.2 ATEISM
,
.
&. #
.
"
,

118. * #"
'. . )
,
;
.
-. ! % . – ".: "
.
. – 15 ., 5000 . – [86-1176]
119. !
:
;" .
.: '
. – (4
120. )
121. 2
.

,
/: " 1.
.,
. 7. ( '.) '. . – ".: "
)
.): 65 ., 7000 . – [87-387]

#
'. 2. % '
2
,, 1986. – 153, [2] .; 14 %. – ("
# +

/
.
.
,
,, 1986. – 132, [1] .; 17 %. – +

/:
)

). ,. %
.
.)

.

.'2
.

,

..

/

//

2
&. !. 5

14

: ($
;

. / - . 8. *. "
,, 1987. – 201 .; 20 %. – +

(.
.
, 8.
.

.
.
,
$.
,. – ".:
' /). – 15 ., 3500 . – [86-1328]
.

'
#. 7. 7

. – ".:

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

,, 1986. – 120, [2] .:

"
)
[86-552]
122. ) "
). – ".: "
)
– [87-1961]
123.
)
978]

National Book Chamber of Republic of Moldova

.; 18 %. – +

..

,. .. 4
- .
%
,, 1987. – 143, [1] .; 16 %. – +

!. . 7 /
,, 1988. – 154, [2] .; 17 %. – +

1

!: (#

. – 15 ., 3000

..

.

/

.–

% . – 20 ., 5000 .

: (.
)/
. $. (
. – ".: "
.: . 153-155. – ISBN 5-362-00247-3: 20 ., 6500 , . – [88-

124.
:
,
%.: [ . .] /
. &. !. ! ;
.: . 7. '
. – ".: "
)
,, 1988. – 343 .; 22 %. – +
.
.
% . – ISBN 5-362-00281-3
(
.): 1 . 30 ., 5500 , . – [88-1715]
Rec.: 1
=.
%
/
// " %
)
/. – 1989. –
Nr 7. – #. 93-95; " %%
)
. – 1989. – Nr 7. – . 93-95.
&. %,
% % . 2? //
.)
. – 1988. – 19
.
".: "
1119]

&. .
2
% % % %: ( , .
.
%
1 ). –
,, 1986. – 184, [2] .; 16 %. – +
.
% .: . 183-185. – 20 ., 7000 , . – [86-

125. ,
)
Rec.: "

2 ). //

126. 1 3
16 %. – +
.

'. ,. -

.)
.

%

. – 1987. – 7

.

./ % %
1 . – ".: "
% ., . 198. – 25 ., 8000 , . – [87-437]

,, 1987. – 199 .;

)

4.3 RELIGIE
127. Adev rata zi de repaus dat de Dumnezeu oamenilor / Alc. I. Buzdugan. – Ch.: Timpul, 1990. – 16
p.: tab.; 17 cm. – F. f. de tit. – F. pl., 10000 ex. – [ 90-1571]
128. C rticic de rug ciuni. – Ch.: Periodica: Amocom, 1990. – 58, [1] p.: il. color., tab.; 12 cm. – 3 r.,
50000 ex. – [90-897]
#
. '. " ,
/
. 8. #
;
,, 1988. – 107, [2] .; 13 %. – ("
. – [88-833]

129.
)
15000

130.
# ,
.
"
/5
" '
367-386. – 6. ., 8000 . – [89-300]

,
8

.

.
2

,

". 7 ' . – 8 . 2- . – ".: " ' /). – ISBN 5-362-00237-6: 15 .,

& 0 / ' *
/
% . – 8 . 2- . – ".: 8 .
' 2' 2, 1988. – 387 ., [8] . .: .; 22 %. – $ . .

131. ! 7
'. '. )
2
% /. 5
.
,
%
1 1
/
. . +, . ;
.
.
, 8. #
. – ".: "
)
,, 1988. – 169, [2] .;
14 %. – ("
2
' /). – ISBN 5-362-00318-6: 20 ., 7000 . – [88-1736]
132.
'. '. (
,
-. +
/. – ".: "
., 8000 . – [88-684]
133.
. . – ".: "

)

'
)

/'
, ,
,, 1988. – 177, [1] .:

'. .
1 '
.
,, 1986. – 184 .; 20 %. – 65 ., 4000

15

/ //
. 8. #
,
.
.
.; 20 %. – ISBN 5-362-00238-6: 50
,/
. – [86-437]

.

.

,

. +, -

C r ile Moldovei, 1986-1990

134.

+
" '
. – [89-974]

5
8000

:#
' 2-

'

#
8

135. . . .7
,, 1986. – 419 .; 22 %. – (
.): 1 . 20 ., 4000 . – [86-1454]

Moldova's Books, 1986-1990

. – 8 . 1- . – ".: 8 . "
/
' 2, 1989. – 357 .; 17 %. – $ . % .: . 337-357. – 6. .,

1 : [" 1] / ". )
. "#
-

, 6.
2 , &. $. (
. – ".: "
) )"). – $ . %
/: . 413-416. – (4

136. . #
% . – 8 . 1- . – ".: 8 . "
/5
' 2, 1988. – 472 ., [8] . .:
.; 22 %. – $ .: . 452-472. – 6.
24 %.

.-

137. 1

: 4 2 . – ".: #

#. 1. – 1989. – 448, [5] .:
138. 8
. – ".: "

.

'. .. $
)

139.
. .#
1988. – 83, [3] .; 20 %. – +

)
. – (4

.). – 6.

)

140. 2 #
1. -. "
,, 1987. – 102 .; 14 %. – (+
.
1088]
Rec.: #
)
141.
%
#
9. &. "
20 %. – ISBN 5-85268-016-8: <

0

.

., 2000

/'

)

' 2/, 1989. –

. – [90-1492]
./
.): 55 ., 2500

.
.
,
. – [86-1552]

:
%
2. – ".: "
)
,,
% . – ISBN 5-362-00308-9: 20 ., 10000 , . – [88-871]

% ). – +

:

.–7 .
. – ".: "
)
.
% . – 10 ., 15000 , . – [87-

.
//

%

" '
8
. – [89-608]

" ' ,

/: &
%
'
,, 1986. – 220, [2] .; 20 %. – (4
.

142. ; 3 $. *. +
]. – ".: "
)
, . – [90-1714]

/: 8

., 10000

.)

",
" 2
., 10000 , . – [90-989]

: [#
,, 1990. – 228, [2] .:

. – 1988. – 16 0 .
". – ".: #

, 1990. – 95 .:

.;

.
%.
.; 20 %. – ISBN 5-362-00480-8: 55 ., 20000

143. ; 3 $. *. / + / "
.: (7 %.
2
). – ".: "
)
,, 1987. – 238, [2] ., 22 %. – (&
.): 70 ., 100000 (1-/ - 1-50000) , . – [87-1431]
Rec.: =
&. "
-- ,. # 1 2
// " ' , . ! .
,. – 1987. – 25
& ." '
. – 1987. – 25
.
)
(. /
//
.)
. – 1988. – 20 0 .

% .;

5 ISTORIE. STIIN|E ISTORICE
5.1 PROBLEME GENERALE
144. #
"!. $. "
/ ' . !. ( " =
/ % / !. $. "
. !. (
= Republican museum of G. I. Kotovsky and S. G. Lazo: (! ) / - . +. *. / % , #. &.
!
%
; - .
. +. *. / % '. .;
. . . %.
). &. - 1 , . .
.
*. 7.
; # . &. +. ; 6 . 8. ). )
, 8. #. %2
. – ".: % , 1989. – 94, [2] .:
.;
17 %. – 4 .
,. –
, .
.: %.,
,,
. – 1 . 10 ., 5000 . – [89-14]
5.2 DISCIPLINE ISTORICE SPECIALE SI AUXILITARE
145.
.] /
.
.; 22 %. – +
, . – [86-1011]
[)

. -. ). (
.

. $. !
+
1918-1940: ( .-, .
):
;" ' . .
. - %. $. "
,. – ".: :
, 1986. – 255, [1] .:
% .: . 227-248. – $% .
.
.: . 249-254. – (&
.): 2 . 90 ., 1000

16

Camera Na ional

).
[1] .:
1130]

a C r ii din Republica Moldova

146. . % %
.,
.,
.; 22 %. – +

> -&
/ 8
.: [ .
. .] / -*
.: &. (. 3
( .
.)
. – ". :
, 1990. – 267,
. – ISBN 5-376-00802-9: 3 . 40 ., 1430 , . – [90-

;

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

% .

147. 1
.. &.
/ /
/ ,%
%
% : (& ! % ,
.
:-): [)
.] /
.
. . ). ?
;" ' . .
. - %. $. "
,. –
".: :
, 1986. – 309, [2] .:
.; 20 %. – +
.
% .: . 286-310. – (&
.): 3 . 10 ., 1125 , .
– [86-948]
Rec.: :
-., "
'
>. 5
%
%
/
% ,
// " %
)
/. – 1987. – Nr 3. – #. 94-96; " %%
)
. – 1987. – Nr 3. – . 93-96.
5.3.1 Istoria universal

148. Istoria Orientului Antic: Man. pentru studen ii in- iilor de înv . super., specialitatea "Istorie" / A. A.
Vigasin, M. A. Dandamaev, M. V. Krinkov . a.; sub. red. lui V. I. Kuzi in; Trad. din lb. rus de F. Obad , M.
Mereu . – Ch.: Lumina, 1990. – 466, [2] p.: il.; 24 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – ISBN 5-372-00754-0
(în cop.): 1 r. 80 c., 3000 ex. – [90-1491]
149. 2
. -. 7
% ,'
70-80: "
/
/
.
(
. .
"&. $. (
"
" ' , ." .
,'
%
+
..
, . 58-65. – 12 ., 500 . – [89-898]
150. ; #+ "
.. . %
. – ".: :
, 1990. – 114, [1] .:
, . – [90-1644]

7
(I-III
.; 17 %. – +

,
,
.
/
.) /
.
.)
-. ".; 5 ,. – ".: 5 ", 1989. – 66 .; 20 %. –

. . ,.) / -*
). $ %. 3. . !
.: . 107-108. – ISBN 5-376-00844-4: 25 ., 1000

5.3.2 Istoria

151. ' "
$. -. "
XV)
,, 1989. – 89, [2] .; 20 %. – ("
– ISBN 5-362-00021-7: 20 ., 1300 . – [89-1434]
.+

,5
/
#"5 ). – +

.$
..

2 (. – ".: "

152. * %
.. . 6
'
% %
/ = & ./
2 %
/
.
.
,
; $ . &. +. ; 6 . $. &. "
/, *. &.
. – ".: % , 1988. – 142, [1] .:
.; 22 %. –
.: %., ,. – ISBN 5-7790-0039-5 (.
.): 3 ., 7000 . – [89-1222]

153. *
6
7 1
8. . , *.
. – ".: "
)
0: 1 ., 5000 . – [89-1568]
,. . "
/

154. !
.; 20 %. – ("
1 / " %.

#" ( )
/

2 5 :
%
#"5 ; - . #. 6. <
.: %., ,. – 6.

156.

, &. +.
., 1500

(.
.

/: -%
2,
,
.
%
/
.
.
,, 1989. – 375, [1] ., [12] .
.; 20 %. – ISBN 5-362-00078-

XIVI #" ( )
#"5 ). – +

155.

.

..

,5

. – ".: "

)
. – 20 ., 1500

,, 1987. – 87
. – [87-1583]

.
.-% .
% 2
.- .
/ .
. 5
,$ . "). &. 6
"
" ' , ." .
,
. / &. $. )
. – ".: $-", 1988. – 41 .; 20 %.
. – [88-1689]

5

/
% / 2 % 2 . ,
. '
. ,
.' %
.,
.'2
" / ). . +
/, -. ". (
2 , !. -. *
/ '. .;
. / +. -. .
#. " . , '. . – ".: ( % , 1988. – 446, [1] .: .; 22 %. – - . .
2
+
.: . 433-443. – ISBN 5-372-00065-1 (.
.): 1 . 90 ., 3000 . – [88-815]
/

17

;

/ XVIII: ) .
. "$ .
.
,
.
.–

C r ile Moldovei, 1986-1990

157.

. , .
;

.

.

.,

Moldova's Books, 1986-1990

/
:
. XIX - . .
. XX: () .
/
") / &. -. &
, &. -. !
, *. 7. 8
'. .;
/ $. -. 6 !. #
'. . – ".: ( % , 1989. – 506, [1] .: .; 22 %. – - . .
2
. . 494-498. – ISBN 5-372-00403-7 (.
.): 2 . 20 ., 3000 . – [89-1065]

5

. "$
.
,
.–+

158.
. .* %
: (" 1.
#
/. – 8 . 2- ,
, .'
% . – ".: "
)
.): 80 ., 8000 . – [86-138]
Rec.: #
2: "#
" //
. – 1986. – Nr 7. – . 44-45.

- ,
(4

' /
.. )
, /
,, 1986. – 278, [2] .:
.; 20 %. –

159.
. ., &
. 1. +
% %
: (7
.
, -.
. – ".: "
)
,, 1988. – 189, [1] .; 17 %. – (+ISBN 5-362-00244-9: 20 ., 1500 . – [88-1168]
160. &
'. . "
%
5
/
/+
/#
"9 #" ( ) . – ".: "
)
.'
.: %., ,. – "
-%
,. – (4

% %
.

:

/) /
.
/ % .). –

% %

,
(. +. " %
,, 1987. – 66, [1] .,
.; 10 %. –
.): 30 ., 2000 . – [87-1166]

161. &
0 / % %
/: " 1. [
]/
.
.
, *. + ' / , -. - . –
7 ,
. 3,,
, . – ".: "
)
,, 1988. – 412, [2] .; [16] .
.; 22 %. – ( % 2
%,). – ISBN 5-362-00339-9 (.
.): 1 . 70 ., 4500 . – [88-1149]
-

1

#

'

). – Vezi Nr 289

-:

162. 2 5 . ;.
'
, .
,
/
'
"9 = " %%
@
,
/
% <", (1898-1986):
.
, . 9%
%%
. , "9 #"5 . 6 . % . – ".: "
)
& . 3: 1922-1925. – 1986. – 558 . – (4
.): 1 . 40 ., 2115 . – [86-686]

5
'
$ -

163. & . 4: 1926-1929 /
., 2115 . – [86-686]

. -. !. 8

/" %
0
, .'
, 1. /
,, 1986. – 22 %.

0

. – 1986. – 655, [1] . – (4

164. & . 5: 1929-1932 /
. -. !. 8
, ". ). +
. – (4
.): 1 . 40 ., 2115 . – [86-1644]

0

. –-1986. – 514, [1] . – +

0

. – 1987. – 515, [1] . –

, ". ). +

166. & . 7: 1938-1945. – 1987. – 655 . – 1 . 60 ., 2108

&. !. #

168.
# 0
7 % . – ".: "
)
– [88-1024]

,
. ."

170. ;
)

..
.

-

..

.

.): 1 . 50 ., 2108

.–

0 /. – Vezi Nr 556
'
#"5 : 4
/
,, 1987. – 297, [2] ., 17 %. – ISBN 5-362-00338-0 (.

169. 1
%
,
.
, -. - . – ".: "
. 10 ., 4700 . – [87-1206]
.

.): 1 . 60

. – [87-2003]

167. & . 8: 1946-1955. – 1989. – 618, [1] . – ISBN 5-362-00204-7 (.
2 #

".: "

0
,,

, ". ). +

165. & . 6: 1933-1937 /
. -. !. 8
,. – 1 . 30 ., 2115 . – [87-1435]

[89-337]

#

.

.
,
".
.): 50 ., 6000 .

.%
#"5 / - .- . . &
,, 1987. – 593, [1] .: 8 .
.; 20 %. – (4

,: 7
)

-. 2. "
XVII
#" ( )
,, 1986. – 110 .; 20 %. – ("
18

,5
/

/
.
.
,
#"5 ). – 15 ., 3000

;
.): 1

(. $
2. –
. – [86-106]

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

171. 8
% /
, ...: ("
+ ' / , . <. . '. – ".: "
)
. 60 ., 4000 . – [89-1395]
Rec.: )
$., #
!. 6
* .
. – 1989. – 1
.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
..) / - . *. )
;
.
.
, *.
,, 1989. – 506 .; 20 %. – ISBN 5-362-00401-8 (.
.): 1

1.

// 4 , ,%.

,

# " ,,

:

)

. – 1989. – 1

% .;

.. – Vezi Nr 323-24

172.
# " .. '. + %
.
0: (
.
/
.
0 ). –
".: "
)
,, 1987. – 198 .: .; 21 %. – +
.
.
% . – (&
.): 60 ., 5000 , .
– [87-747]
Rec.: 6
&., $
% / >. 4
,,
// " %
)
/. –
1988. – Nr 10. – #. 92-93; " %%
)
. – 1988. – Nr 10. – . 91-92.
#"

-

-

/

: 50-70-

. XIX . – Vezi Nr 281

173. ' #
2
/
%: ( .
. .) / -*
.*
-*
%
.
. "$
&
/
2 /
.
0 ", -* )
.$ 3. . !
;
.: $. $. )
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 150, [1] .; 20 %. –
.:
–+
.
% . – ISBN 5-376-00245-4: 1 . 90 ., 855 , . – [89-1835]
174. ' #
. =. 7
2
2 "#
.
: [)
.] /
.
. &. 6. = ;
, 1989. – 139, [3] .; 21 %. –
.
.–+
.
, . – [89-577]

#

. $. )

177. ,
]. – ".: "
, . – [89-304]
,

4. . 200 '
)

4. . 7

.%

* +. – Vezi Nr 239

"
/
:[
.
1
,#
,, 1989. – 212, [1] .; 21 %. – ISBN 5-362-00071-3 (
.

2-

180.
0 1 .% !: (
.; 18 %. – ISBN 5-362-00184-1 (

#
.
.): 95 ., 10000

. – Vezi Nr 240
: ($
*
II). – ".: "
.: . 518-540. – ISBN 5-362-00556-1 (
.): 3 . 10 ., 100000

179. ?. . #
1
: (#
.
2). – 2.,
. – ".: "
)
,, 1988. – 254, [1] ., [8] .
.
% . – ISBN 5-362-00337-2: 45 ., 20000 , . – [88-841]
. .;

(1911% .

.

1
2
0
(
. $. -. ; -* )
.$ %. 3. . !
. – ".:
.
% .
. – ISBN 5-376-00351-5: 1 . 40 ., 655 , . –

178.
-. . 7
2
)
,, 1988. – 542 .; 21 %. – +
, . (1-/ - 1-50 . .). – [88-2121]

. %

%.
.

0
/
/
:
.
. - %. . !. :
. – ".: : % .: . 109-140. – ISBN 5-376-00133-4: 2 ., 645

-

176. ,
. $.
20- 50- . XIX .) /
.
:
, 1988. – 135, [2] .; 20 %. – +
[88-233]

.,

.

175. '
'. . #
:
..
2
2 -. ". &
1918 .) / #
. &. -. 1 .; + 2 . .
. - %. -.
.–
.:
., . – +
. 142-157. – ".: :
, 1986. – 156, [3] .; 17 %. – 1 . 20 ., 1075 , . – [86-309]
,

.

.; 17 %. – +

.

0
-

. – Vezi Nr 260
.) /
. 7. 6. 9
. – ".: "
.): 65 ., 10000 , . – [89-290]
19

)

,, 1989. – 228, [2] .;

C r ile Moldovei, 1986-1990

Nr 4560

1
$ %

#

'. -. (
. '. "#

181. ; #+
190, [2] .; 20 %. – (&
Rec.: 6
8.

2
% %

%

Moldova's Books, 1986-1990

2)

1905-1907 .

1

2... ". – Vezi Nr 278

/

/

. *.
.
/ .
: 7 %.
2. – ".: "
.): 75 ., 10000 , . – [86-1428]
// " .. – 1987. – Nr 1. – . 147-149.

182. 8
.. . $
1989. – 193, [2] .; 20 %. – +
.
Rec.: 7
&.
.; * .
. – 1989. – 5
.

.

/

)

0

. – Vezi

,, 1986. –

%
% . – ".: "
)
,,
% . – ISBN 5-362-00407-7: 40 ., 10000 , . – [89-279]
// 4 , ,%.
. – 1989. – 5

5.3.2.9 Istoria republicilor unionale si autonome, a inuturilor, regiunilor, raioanelor si ora@elor
5.3.2.9.9 Istoria Republicii Moldova

183. Anii grei ai colectiviz rii / Col. red.: V. Isac (cond.) . a.; I-tul de cerc. soc.-polit. al
l ). –
Ch.: Cartea moldoveneasc , 1990. – 318, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 5-362-00626-6: 65
c., 2000 ex. – [90-1223]
184. Cihodaru C. C. Alexandru cel Bun (23 ap. 1399-1 ian. 1432): [Domnitor al Moldovei]. – Ch.: Cartea
Moldoveneasc , 1990. – 278, [2] p., [2] f. fot.; 20 cm. – (Columna). – Bibliogr.: p. 264-279. – ISBN 5-362-00609-6:
1 r. 30 c., 20000 ex. – [90-1202]
Rec.: N stas L. // Cugetul. – 1991. – Nr 3. – P. 59-61.
185. Gon a Gh. V. Aara Moldovei i Imperiul Osman (sec. XV-XVI) / AB a RSSM. In-tul de istorie "I. S.
Grosul". – Ch.: Btiin a, 1990. – 126, [2] p.: il.; 17 cm. – Bibliogr. în notele de subsol, p. 122-127. – ISBN 5-37601136-4: 50 c., 15065 ex. – [90-1795]
Rec.: Tcaci V. // Cugetul. – 1991. – Nr 2. – P. 63-64.
186. Hîncu I. G. Cine sunt str mo ii moldovenilor? – Ch.: Btiin a, 1990. – 37, [3] p.: il.; 17 cm. – ISBN 5376-00837-1: 30 c., 25075 ex. – [90-1783]
187. Mokhov N. F. Moldavian Nationality Formation: File de istorie / Red. P. V. Sovetov; Trad. din l.
rus de G. C. Lacman. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1986. – 100, [2] p.; 17 cm. – În l. engl. – Bibliogr. în notele
de subsol. – 10 c., 1000 ex. – [86-1203]
Mohov N. A. Schi e asupra istoriei form rii poporului moldovenesc.
188. Moldovanu D. A. Haiducul Tobultoc. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1989. – 173, [2] p.: il.; 20 cm.
– (Columna). – ISBN 5-362-00478-6: 40 c., 15000 x. – [89-2163]
189. Simbol al demnit ii: [Tricolorul] / Red.-alc. M. Adauge. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 74,
[1] p., [4] f. il. color.; 20 cm. – ISBN 5-362-00763-7: 30 ., 10000 x. – [90-878]
190.
1 . – ".: "
3 ., 3000 , . – [90-877]

)

,, 1990. – 72, [2] c., [4] .

.

.; 20 %. – ISBN 5-362-00764-5:

191. Sytnic M. K., Tsaranov V. I. La Moldavie ancienne, la Moldavie contemporaine / Trad. din l. rus
de D. Stahi. – Ed. 2- . – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1989. – 172, [2] p.: il. color.; 18 cm. – În l. fr. – ISBN 5-36200597-9: 45 ., 500 x. – [89-2197]

–+

.

192.
. / >. !. $
..

'. !., (
!. (.
: [#
, ". &. " .
/. – ".: "
)
. – 20 ., 2000 , . – [87-408]
20

% '
.
)
]/
,, 1987. – 131 ., [1] .
.; 16 %.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

193.
#"
. .; *
.: (7
188, [2] ., [8] .
.; 18 %. – 4 . , , ,. – 80 ., 3000
+
. . $ %2 .
,,
.
194. , #
. .7
0 ,%.
/
XIX): [)
.] /
.
. / &. . =
, #. &.
– ".: :
, 1986. – 132, [2] .; 22 %. – +
..
195. , : ,. '. (
/ %
)
,, 1986. – 132 .; 18 %. – ()
, . – [86-790]

/ , , ). – ".: "
. – [88-1722]

,, 1988. –

)

)
/
: ( . XVIII- % 1 %.
.
;$ .
"$ "
,"
" ' , .
: . 110-133. – 1 . 70 ., 1000 , . – [86-1615]
.%

/ % . – ".: "
.: . 126-131. – 20 ., 2500

2). – +

2'

196. Aceea i în l. bulg. / Trad. din l. rom. de F. Sorocan. – 1989. – 116, [2] p.; 18 cm. – Bibliogr. în
notele de subsol, p. 112-117. – ISBN 5-362-00018-7: 20 ., 500 x. – [89-869]
197.
1 . – 1987. – 416 . – +
.
.
408. – $% .
.
.: . 391-394. – " .
%
.
1146]
Rec.: " . , #. ., #
8. ). // $ . -* )
74.
%. – +

198. ,+
..

199. *
, ,. – ".: "
. – [89-1799]

% .: . 398-404. –
.,
: . 4052: . 395-397. – 2 . 90 ., 5000 , . – [87.

.

. $. )

: [3
2]:
. – ".: :
, . 41. – ISBN 5-376-00853-3: 10 ., 1000

.

2:
%. [
1
,, 1989. – 183, [2] ., [4] .

)

.

. – 1989. – Nr 2. – . 73, 1990. – 42, [1] .:
. – [90-392]

.; 21

] / - . &.
.; 20 %. – ISBN 5-362-00618-5: 45 ., 5000

200. !
/ ,%.
/%
: [" 1.
] / - . &.
. – ".: "
)
1989. – 202, [2] ., [2] .
.; 20 %. – ISBN 5-362-00069-1 (.
.): 90 ., 7000 . – [89-303]
201.
%. – ()
[89-65]

=. -. - , .
2'
2). – +

,,

/. – ".: "
)
,, 1989. – 179 ., 17
. – ISBN 5-362-00322-4: 35 ., 2000 . –

..

) - #
0: 4 6
. / -:
). $ "3. . !
".
.'
;" .
.
.: &. $. <
( .
.) '. . – ".: "
) ,, 1988. – 24 %. –ISBN 5-362-00233-3.
& . 1. – .
% /
%
.
,. 6 %
."
/)
/" .
.: &. (. 3
( .
.) '. . – 428, [2] .: .
.–
+
.: . 413-419. – $ .
% .: . 424-428. – ISBN 5-362-00232-5: 2 . 90 ., 4070 . – [88-475]
Rec.: " ,
*. '. . 5
/ *. " ,
, #. " . ,, &. #
// )
,. – 1987. – 5
.;
.)
. – 1987. – 5
.
#
8., +.
#. 5
%
)
/ // " %
)
/.
– 1988. – Nr 1. – #. 90-92; " %%
)
. – 1988. – Nr 1. – . 90-92.
.

202.

203.
*. -. 7
,,

.–+

,.

'. ,. ,
. (. -. 7 %
..

"$
"== 2
2 "$
"/
.
. – ".: % , 1987. – 160 .;
.; 16 %. –
. – (4
.): 75 ., 7000 . – [87-116]

204. Aceea i. – 1990. – 159, [1] p. – ISBN 5-7790-0043-3: F. pr., 10000
205.
/
. '., # &. . # '2 . c
: (7
1 ' ). – ".: "
)
,, 1989. – 144 .: .; 17 %. – ()
00363-1: 20 ., 4500 . – [89-250]
21

..

.:

%.
%.,

. – [90-88]
'
2'

." 2). – ISBN 5-362-

C r ile Moldovei, 1986-1990

206.
.%
,: (- . 175/
) / - . 8. *. +
;
.
[3] .; 16 %. – 20 ., 2500 . – [86-1311]
Rec.: " % &., 9
. // #
% /%
#. &.
+

Moldova's Books, 1986-1990

.

+
. – ".: "

/ 7. 7

/

1

. – 1987. – Nr 2.

207. - #
.
% /=)
,
% : (" 1.
.). 4
% / -:
).$ "3. . !
"; - .: 7. ). 7
'. .;
.
. /
. – ".: :
, 1986-1987. – 20 %. –
.: %.,
,. –
.
.: )
,
% . – (4
.).
& . 4: ", 2 % ' 2 '
-%
' 2, 1641-1660. – 1986. – 367 .:
.–
. . 330-345. – $ .
% ,1
., %
/: . 346-365. – 1 . 50 ., 1645 . – [86-1873]

208. & . 5: ", 2 % ' 2 '
-%
'2' %
1987. – 326, [3] ., [21] .
.–+
.: . 300-314. – $ .
% ,1
.,
1 : . 315-327. – 1 . 40 ., 1685 . – [87-1952]
Rec.: "
$. // ( % '
. % . – 1987. – Nr 2. – #. 74-75.
209. . !. . -

- .-

210.
)

+

#
0 '. . – ".:

. .. !. $. "

%

/

213.
# :0 /
.
.
,
#. !
.): 1 . 6000 . – [87-1096]

.

".: "

/%

/
. , "9
#") .
#"5 . – ".: "
)
,, 1986. – 158, [2] .; 21 %. –
. – (4
.): 90 ., 1000 . – [86-289]
// &
/. – 1986. – 8 0 .
// )
,. – 1986. – 16
.
/%
//
. – 1987. – Nr 2. – #. 41-42;

2/

/: (
, &. +

/
2'

1
/
.
1
,, 1986. – 174 .:
1

.

/

/

.; 22 %. – (4

. – 1986. – 163 .:

/%

.–

2
)
) / - . -. 8 ,, 1987. – 396, [2] .; 21 %. –

. – ".: "
)
.: . 151-153. – 25 ., 3000

)
/
%
, 1987. – 267 .,

. )
.; 17 %. – +

,,
. – [87: [) .

,. – 1987. – 14 0 .

2: 7
/
' 2/" .
.: #. #. #
.): 70 ., 2000 . – [86-34]

.; 22 %. – 65 ., 2500
22

)
. – ".:
)). – 5 ., 300

"

1

)

2). – +

, .

/
":

-

.
. – ".: "

+

216. $
, /)
)

.

/

-. ., 6
'. .
). $ "3. . !
". – ".: :
. – (4
.): 55 ., 1040 . – [87-740]
Rec.: + .
, *.
%
/
%
// )

217.

);

. – Vezi Nr 3202

%

.

214.
+
-. . * /
1987. – 154 .:
.; 17 %. – ()
1529]
215.
.] / -:

' 2, 1661-1670. –
/'
% -

1 . – 1987. – 59 .; 21 %. – 40 ., 3000 , . – [87-620]

212.
:
. ?. (
":
", 1989. – 25 .; 21 %. – ()
[89-2017]

(4

%

)
/: (! ) / )/
.; 22 %. – 40 ., 3000 . – [87-621]

#
/" %
% , 1987. – 59 .:

211. )+ # 2. &.
/: (1965-1980): [)
.] / $ / %
%%
. , "9
.: . 153-159 ' .
Rec.: + .
, *. , ,
#
!. "
%
'
Rec.: : '
$.
,
. – 1987. – Nr 2. – . 42.

;

% '
,, 1986. – 171,

)

. – [86-6]

- 40.
(
.) '. . –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

218. $ #
% /:
.
,, 1986. – 110, [2] .; 16 %. – 10 ., 3500

National Book Chamber of Republic of Moldova

. – [86-839]

/ #"). / - . &.

219. $ %
)
' 2'
#
' %
.$ . #
/
. , "9 #") . , "9 #"5 / / - . 0 . 3. (
.) '. . – ".: "
( . "#
)"). –$ .
% : . 366-369. – (
., 3000 . – [86-439]
.'

220. ;
.:

:

/

0
/
,. – 5 ., 10000

%.,

' /
; - . *.
. – [90-1438]

/" %
. $ )

=#
.
. – ".: %

, ,. – ".: "

/: " 1.
.
%
%%
,, 1986. – 382 ., 20 %. –
.: . 370-380. – (4
.): 1 . 10
)

1
, 1990. – 20 .:

222. A
%
. ,
.
: (" 1.
.
%.
.- . (. +
. – ".: "
)
,, 1990. – 319, [1] .: .,
.; 20 %. – +
. – ISBN 5-362-00608-8: 90 ., 10000 . – [90-650]
223. 4
). – ".: #
224.

225.
/

*. .

)

, 1988. – 84, [2]
% /
..

."
, /" ./
% .
1 .
) / 7. $. ,, 1986. – 111, [3] .; 16 %. – +
.

)/

. – [90-

: (7 %. %
.
2
0 , . 3. 0 , -. . 8 .
% . – 15 ., 5000 , .

1 . – 1987. – 114, [2] .; 16 %. – 20 ., 350 , . – [87-1908]

226.
:
.
. $. $. ;
.; 20 %. – +

. ."
2
(
1
#
2
% ./
: [)
.]
/; -* )
.$ %. 3. . !
. – ".: :
, 1990. – 213, [2] .:
.
% . . 182-214. – ISBN 5-376-00566-6: 2 . 90 ., 550 , . – [90-937]

# " .. '. +

%

.

0. – Vezi Nr 172

227.
# " .. '. *
)
' %
:%
?
? / -*
). $ %. 3. . !
. – ".: :
, 1990. – 110, [1] .;
.
% . – ISBN 5-376-01135-6: 25 ., 3855 , . – [90-1104]
228.
$ – [90-1128]

/)
.; 21 %. –

1. !. "...": (" 1.
.
%,
, 1990. – 78, [1] .:
.; 21 %. – ISBN 5-85268-009-5: 25 ., 10000
7

+
. – ".: "
– [86-335]

-

/

221. 8
2. -. )
/)
/
.
.%
' 2/
.
. (. 8.
; -:
). $ "3. . !
". – ".: :
.; 16 %. – +
.: . 84-85. – ISBN 5-376-00342-6: 20 ., 1535 . – [88-248]

. )
1437]

)

%
. ,. =
%. 3. . !
. – ".: :

%
?
.; 17 %. – +

.

)
, 1946-1947 . /
.
. $. ). &
; -*
).
, 1990. – 52, [1] .; 17 %. – ISBN 5-376-00846-0: 10 ., 1125 , .

229.
%
. ,.
2 0
2
/
: [)
.] /
.
. (. 8.
; -* )
.$ %. 3. . !
. – ".: :
, 1986. – 154, [4] .:
.; 20 %. –
.:
., . . – +
.
% .: . 144-155 (197
.). – 1 .
40 ., 1000 , . – [86-580]
Rec.: + .
, *. ,
// " %
)
/. – 1987. – Nr 8. – #. 94-96; " %% )
. – 1987. – Nr 8. – . 94-96.
-. //
.)
. – 1988. – 3
.
<
-. ). // $ . -* )
.
.
.
. – 1988. – Nr 1. – . 77-78.

)

23

C r ile Moldovei, 1986-1990

230.
7. 8. : %
– [87-1364]

:+
, #. ". $

231. '
240, [3] ., [6] .
[88-1150]

.

" %
.

%.
/
.
,, 1987. – 231, [1] .:

)

)
0: [ .] /
.; 21 %. – +
.

232. '
+
6 . - %
% 204, [2] .; 22 %. – +
3. . !
% .

:

2
. – ".: "

%

. -. . 8
.; 24 %. – (&

.; #
.
.): 1 ., 7000 , .

. . !. !
2, $. =. " . – ".: "
)
,, 1988. –
.
% . – ISBN 5-362-00298-8 (
.): 1 ., 10000 , . –
)

<" "#
% .

Moldova's Books, 1986-1990

;

.( .
. .) / $ .: -. . *
( .
.)
. – ".: :
. – (&
.): 2 . 50 ., 1340 , . – [87-1177]

233. '
;

+
)
XIXXX .: (
.: &. $. ;
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00121-0 (
.): 3 . 40 ., 780 ,
Rec.: & 2
. &. // ) . . 1
. – 1990. – Nr 3. –

234. '
'. .
0: (
)
,, 1988. – 153, [2] ., 16 %. – +
, . – [88-967]

.-

.

.

<" "#) , 1987. –

.
. .) / -* )
.$ , 1989. – 230, [2] .; 21 %. – +
. – [89-233]
. 70-71.
.

%.
.

2
). &. 6
). – ".: "
% . – ISBN 5-362-00326-7: 25 ., 10000

235. '
#
: [ . .] / $ <" "#) .$ %
% %
<" "# ;
.: &. 7. $
(
2)
. – ".: "
)
,,
1989. – 154, [2] .; 20 %. – +
.
.
% . – ISBN 5-362-00603-7: 30 ., 5000 , . – [89-1861]
Rec.: Palade G. Achitarea datoriei // Moldova socialist . – 1990. – P. 4.
236. , # 3
%
%. 3. . !
. 123-154. – 5 . % .

–+
*
5

.] /

(. . 6 %
1
% :( %
)): [)
.] /
.
. (. 8.
. – ".: :
, 1987. – 163 ., 20 %. –
.:
., . . – +
.
.: . 157-161. – 1 . 60 ., 550 , . – [87-536]

237. , % *. ., . &.
/ . – ".: "
.
% .

+

!. ,. #
%
)
,, 1988. – 165, [1] .:
.; 20 %. – *
. – ISBN 5-362-00387-9: 65 ., 4000 , . – [88-1980]

238. ,
. .)
" %
)
. *. ". +
/'
; $ <" "# )
%
<" "# . – ".: :
, 1989. – 149, [2] .:
.; 20 %. – +
. % .: . 148-150. – ISBN 5-376-00141-5: 2 . 10 ., 780 , . – [89-1016]

"
"

240. ,
)

4. . 7
,, 1987. – 294 .:

.

.

./

.$ % .:
: [) ..

(1944-1950): [)
.] /
. 6 . $ - %
% .
% .: . 133-147. –

.

239. ,
. $. )
50- - 70- .). [)
.] / #
. &. 8. :
, 1990. – 176, [2] .; 20 %. – +
.
, . – [90-510]

; -* )
.

* +: (
; -* )
.$ %. 3. . !
. – ".:
% .: . 147-177. – ISBN 5-376-00569-0: 2 . 40 ., 565

.%
.
.(
3
-" ' .
.; 17 %. – (&
.): 60 ., 7000 , . – [87-624]

). – ".:

241. ,
4. . =
0
1 : 7 %.
2
"
% 8. $. – ".:
)
,, 1990. – 207 .; 20 %. – ISBN 5-362-00471-9: 55 ., 10000 , . – [90-122]
Rec.: Zelvenschi D. // Ch. Gaz. de sear . – 1990. – 16 mart.; & . " '
. – 1990. – 16 %
.

242. ! #
. ., )
.+
*. $. – ".: "
)
84-90. – 15 ., 500 , . – [86-1789]

%

.. *. &. $. (
% +ÿÿ
,, 1986. – 89, [2] .; 20 %. – *

24

.

)
.–+

.

/# .
.
% .: .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

243. =
. ., ;
!. . $
&
"
)
,, 1987. – 243, [1] .: .; 20 %. – +
3300 , . – [87-1432]

'

.

244.
. $. #
XIX .): [)
.] /
.
. . . & ; -* )
.$ 1986. – 260, [1] .; 21 %. –
.
., . . – +
.
.): 2 . 80 ., 1865 , . – [86-1173]
245.
+
: [)
.] / -* )
.$ %. 3. . !
;
, 1987. – 334 .; 20 %. – +
.
% .: . 305-332. – (&
Rec.: )
&., *
/ $. 5
'
* .
. – 1987. – 14 .
Rec.: !
-.; 9
8. 2
//
246.
.; 21 %. – +
247.
)
698]

.

.

'. ,.
,, 1986. – 211, [3] .:

.

250.
".: "
)
Rec.: :
.; & . " '

1
)
:(
%. 3. . !
. – ".: :
,
% . – $% .
. . 251-257. – (&
-

.)

.;

. – 1987. – 12 % .

/
% /
. >. > . – ".: "
)
,, 1990. – 133, [1]
% . – ISBN 5-362-00778-5: 20 ., 1000 , . – [90-1244]
. – 2.,
% .: . 213 (9

.%
%: 7 %.
.; 16 %. – +
.

0
'. 2. 7 1
!: 7
.): 55 ., 10000 , . – [86-1201]

. – ".: "

%

)

.
. – ".: "
.). – 30 ., 15000 , . – [86/: [)
.] /
.
% .: . 116-132. – ISBN 5-

.

.

%

,, 1986. – 263, [1]

)

#0 *. '. ) '
%
%
:[ .
.
,, 1987. – 218, [2] .; 20 %. – 50 ., 6000 , . – [87-1208]
#. * %
/
// " ' , . ! .
. – 1987. – 8
.

251.
+ # 2. .
2 -,
%
XIX .: [)
.] /
.
. 8. ). #
;" ' .
[2] .:
.; 20 %. – +
.
% .: . 125-147. –
. 70 ., 1935 , . – [89-859]
Rec.: =
(. #. //
.
)
252.

. – ".:
.): 1 . 60 .,

1
#
2
.: &. $. ;
( .
.)
. – ".: :
.): 3 . 50 ., 2180 , . – [87-441]
// 4 , ,%.
. – 1987. – 14

248.
.. !.
%
. ". &.
/. – ".: :
, 1989. – 132, [2] .; 22 %. – +
376-00115-6: 1 . 70 ., 500 , . – [89-1235]
249.
.; 17 %. – (&

%
% . – (&

.

-

)

]. –

,. – 1987. – 8

%
XVII%. &. $. (
. – ".: :
, 1989. – 149,
.
.: . 148-150. – ISBN 5-376-00132-6: 1

/. – 1991. – Nr 1. – #. 62-63.

2 +
(1918-1940): .
%. %
4 ./$ <" "#) .$ - %
% %
<" "# , $ <"
"# 5
..$ - %
% %
<" "# , <
. .
)
/
. $. ). + /(
2)
.;
.: -. . *
(
2)
. – ".: "
)
,, 1987. – 21 %.
. 1: " %%
2 +
2
/ / ,
/
"#( ) (%
19181922). – 370, [1] . – +
.
.
% . – $% .,
.
.: . 350-359. – (&
.): 1 ., 1300 , . – [87-1582]
%%

253. . 2: " %%
2 +
/
% (- . 1922-1928). – 1988. – 376, [1] . – $% .,
.
.: . 354-362. – ISBN 5-362-00359-3 (
.): 1
1300 , . – [88-1164]
Rec.: "
*., '
>. 4
/
#
, // " %
)
/. – 1989. – Nr 4. – #. 92-94; " %%
)
. – 1989. – Nr 4. – . 91-93.
)
&.
.3 . %
%
/ &. )
, 6.
, -.
%
/ //
.)
– 1988. – 21 0 .
25

.,
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

.:

.;

Moldova's Books, 1986-1990

254.
'. $. $
"
: (!
. - ). – ".: :
.; 22 %. – ISBN 5-376-01138-0: 20 ., 1000 , . – [90-1383]
255.

4. -. +
'
'. (1918-1940) /
.
.%
.; 16 %. – 4 . , , ,. – +

, 1990. – 78, [2]
%

%
. .
.
7. *. – ".: "
)
,,
1987. – 96 .; [1] .
..
. – 15 ., 400 , . – [871218]
256. 2 ( ) - #
. B
(1; 1941;
). # ./ @
" %%
/
( 2'
))
(6-8
. 1941 .): #
./
.: &. 7. $ ( .
.)
. – ".: :
,
1990. – 294, [1] .; 22 %. – 5 .
.
.: . 287-290. – ISBN 5-376-01146-1 (
.): 1 . 10 ., 1000 , . –
[90-1680]
)

257. - 0
. 1. ! . % ,
.: 7
.
, 1925-1953
,, 1987. – 257 .; 21 %. – (&
.): 90 ., 3500 , . – [87-622]
Rec.: :
#. ;
/
% ,
,
, // " ' , . ! .
.; & . " '
. – 1987. – 2 .
= %
8. ! .,
.... //
.)
. – 1987. – 28 0 .

258. - 0
. 1. $
, 1990. – 85, [2] .:
.; 21 %. – +
[90-248]
259. - #

.

' .: (

)

. . ; 2:( 1
,, 1988. – 341, [1] .: [8] .
(. $

2

263. 2
1990. – 103, [1] .:
$ – ".: :

264. )

. $. # % 2

%

*. '. &
%.; 16 %. – +

// "

% . – 1990. – Nr 9. – . 45-48.

)
1
: (#
2 XIV .
(
2), #. 6. #
, (. 8. %
.; -*
.: 7. ). 7
( .
.)
. – ".: :
, 1987. – 463,
.
% .: . 392-435. – 5 . % .: . 436-454. – (&
.):
.

262. 2 #
4. &. "... $
%
%. 3. . !
. – ".: :
, 1990. – 94, [1] .:
00845-2: 20 ., 8125 , . – [90-1248]
2

% 8 /; -*
% .: . 90-

.
1 . / . . !. ( ). – 2.,
.; 20 %. – ISBN 5-362-00330-5: 75 ., 15000 , . –

.

261. (
'
/
XIX .): [)
.] / "
.: #. &.
)
.$ %. 3. . !
;
[1] .; 21 %. – - .
. 8-/ . – +
4 . 90 ., 2105 , . – [87-2014]
Rec.: 8'
-. $. // $ . -* )
.

,. – 1987. – 2

' . - )/
.
. . ". + .
. – ".: : .
% . – ISBN 5-376-00840-1: 25 ., 3000 , . –

%
.
,
.
(1966-1975): [)
.] /
.
. . -. )
)
.$ %. 3. . !
. – ".: :
, 1988. – 113, [2] .; 21 %. – +
.
114. – ISBN 5-376-00373-6: 1 . 10 ., 625 , . – [88-261]
Rec.: ' &.
// )
,. – 1989. – 1
.
260. . %
. – ".: "
)
[88-1581]
Rec.: )

&. '. 5

!

. – ".: "

.

. – 1989. – Nr 2. – . 75-76.

2= %
.; 17 %. – +

)

.

" / -*
). $ % .: . 82-95. – ISBN 5-376-

. – Vezi Nr 285
/
%: (
.
1944 .). – ".: "
)
.: . 98-103. – ISBN 5-362-00773-4: 20 ., 1000 , . – [90-1245]

" %%
/
<" "#) .$ - %
, 1987. – 184 .; 20 %. – +
Rec.:
/ ". 2

)
1945-1961 .: ( .
.
.
% %
<" "# ;
.
. *. ". +
/'
.
% .: . 171-183. – (&
.): 2 ., 730 , . – [87-272]
//
.)
. – 1988. – 2 %
.

26

,,
)/
.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

265. ) %
. 1. #
/
% )
(1924-1950): [)
.] /
.
. 7. 8. : %
;$ %
<" "# . – ".: :
, 1988. – 278, [1] .; 21 %. – +
.): 2 . 90 ., 785 , . – [88-143]

%
<" "#) .$ - %
% .
% .: . 248-277. – (&

266. )
,. !.
" %
)
. ' /
/
2 / ' .
(1961-1986): [)
.] / #
. 7. 8. : %
; " ' . . - %. &. $. (
. 1988. – 178, [2] .; 21 %.
–+
.
% .: . 154-179. – ISBN 5-376-00529-1: 1 . 90 ., 775 , . – [88-2053]
Rec.: + .
, *. !. 7 ,'
%
// )
,. – 1989. – 20 0 .
+ '
/ +., 9
8.
/ // " %%
)
. –
1989. – Nr 5. – . 95-96.
)., ( 0 *. )
'
, // 4 , ,%.
. – 1989. – 5 0 .; * .
. – 1989. – 5 0 .
6
. &. ' '
%
//
.)
. – 1989. – 5 %
.
267.
'. . #
/: (7 %.
$. $. + ' ,
. - ,
1 . &. . / .). / ( .
. >. %
. – ".: "
123, [1] .; 16 %. – ISBN 5-362-00229-5: 20 ., 2500 , . – [88-834]

.

1
)

268.
/
. '. &
% .: (7 %.
2) / # .
%. & . -. 8. – ".: "
,, 1989. – 195, [2] .; 16 %. – ISBN 5-362-00492-1: 30 ., 1500 , . – [89-873]
269.
)
, . – [89-562]

# %
.. . &
). – ".: "
)

270. 40 #
( .
.) / -* )
69, [1] .; 22 %. – +

&
.

.

/#

2

." ,, 1988. –
)

-

0
%
: ( $. -. 1
,
.
,, 1989. – 215, [2] .; 17 %. – ISBN 5-362-00072-1: 35 ., 3000

.: ()
.
. . &
.
.
.: 7. . 5
( .
.)
. – 70 ., 500 , . – [86-271]

271.
: #0 -,
%
. .) / -* )
.$ %. 3. . !
.*
% .
.-, .
% / )
(
.
:
, 1988. – 175 .; 21 %. – +
.
% .
1400 , . – [88-1206]

.

/
. – ".: :

)

. "=
%
.: #. &.
( .
. – ISBN 5-376-00475-9 (

);

,. . "
180
' ÿÿ = "
)
,, 1990. – 125, [2] c., [6] .
.; 20 %. – +
. – ISBN 5-362-00766-1: 35 ., 2000 , . – [90-1139]
272.

/ / ):
, 1986. –
% : (

.
.)
. – ".:
.): 2 . 40 .,

' %
%. – ".: "
.
% ., . 123-126. – *

.

.

.

273.
#0
/
2 . )
, 1917-1960 . / -* )
.$ %. 3. . !
;
.: 7. $. 0 ( .
.)
. – ".: :
, 1987. – 264 .; 21 %. – + .
% .: . 236-258. – $% .
.: . 259-262. – (&
.): 3 . 20 ., 690 , . – [87-443]
Rec.: : %
7., +. &. 5
%
/)
/ // " %
/. – 1988. – Nr 3. – #. 89-91; " %%
)
. – 1988. – Nr 3. – . 87-89.

)

274. 1
. ., 4:
4. . (
)
: [)
)
,, 1988. – 220, [2] .: .; 20 %. – +
.
.
212-221. – ISBN 5-362-00422-0 (
.): 1 . 30 ., 3000 , . – [88-2167]
1
)
".: "

275. 1 %
. 2. 7
2
2" %
(1966-1986 .): [)
.] / # .
. – ".: :
, 1987. – 153 .; 22 %. – +
276. 1
)

)
. #. (. .
.

.]. – 2.,
. – ".: "
% .–5 . % ,
.
.: .

.' 0
/
, . &. :
;! .%. %.
.
% . – 1 . 60 ., 1010 , . – [87-1404]

!. -. *
2
:= %
'
,
,, 1986. – 264 .: .; 20 %. – (&
.): 70 ., 5000 , . – [86-1932]
27

.–

C r ile Moldovei, 1986-1990

Rec.: )
1987. – 27 0 .

(. #,

2

! // " ' , . ! .

%

277. 1
.. C.
.1
.
.
% .–*
*. . (( , 2 /
Rec.: 3 1 #.
/

+

279. 8
/ .: [)
1986. – 152 .:
[86-807]
Rec.: .

ä . – ".: "
)
,, 1988. – 160 .; [4] .
. – ISBN 5-362-00323-2: 30 ., 1000 , . – [88-1196]
, /).
2 // * .
. – 1989. – 12
.
.

.

/ . //

.–

., 17 %. –

2... ": (
.-% .
.
2.
XVIII .). –
% .: . 163-182. – ISBN 5-376-00789-7: 50 ., 7500

1

2. -. # %.'
2
/
.] / -* )
.$ %. 3. . !
.: 20 %. – +
.: 126-149 (792
.). –
). &

,. – 1987. – 27 0 .; & . " '

.

278. $ %
. '. "# % % %
".: :
, 1990. – 181, [3] .; 20 %. – +
, . – [90-660]
.

Moldova's Books, 1986-1990

.)

)
;
.:

. – 1986. – 8

.

.,

/
.&
/
. $. . (
. – ".: :
,
. . – 1 . 50 ., 1000 , . –

.

5.3.3 Istoria rilor de peste hotare

/
+

.

280. 2 "#
. .#
1
, 1878: (# 1 2
/
*.
. – ".: "
)
,, 1988. – 190, [1] .: ., [8] .
.; 18 %. – 4 .
..
. – ISBN 5-362-003262-3 (.
.): 55 ., 500 . – [88-1726]

281.
#" /
)
.$ %. 3. . !
;
[1] .; 22 %. –
.
.
. .–+
. 40 ., 1040 , . – [86-278]
Rec.: ! $. // " %%
)
,
%.
:
[87-749]

. $. )

282. < "
. &. $%
(1944-1947 .): [)
.] /
, 1987. – 211 .; 21 %. – +

.: +. *. +
.

: 50-70. XIX .: [)
.] / -*
( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 265,
.
% . – 5 . % : . 257-262. – (&
.): 3

. – 1986. – Nr 2. – . 90-91.
-

.

)
.–

* +. – Vezi Nr 239

:- &
. $. $.
; -* )
.$ .
% .: . 186-205. – $% .

283. .
. 9. &
/
2
1
%%
1921): [)
.] / * .
. -. . 8
;$ %
<" "# . – ".: :
, 1987. – 234, [1] .; 22 %. – +
% .,
.
.: . 249-234. – (&
.): 3 . 40 ., 550 , . – [87-1597]

'
+
%. 3. . !
. – ".:
.: . 206-208. – 2 ., 800 , . –

1
%.
(1817<" "#) - 6 . $ - %
% .
% .: . 208-248. – 5 .

284. (
'. -. %. '
/
70- - 80.: [) .] / #
. ). -. )
; -*
). $ %. 3. . !
. – ".: :
, 1990. – 120, [1]
.:
.; 22 %. – $ .
.–+
.
% .: . 106-120. – ISBN 5-376-01145-3: 1 ., 300
, . – [90-1727]
Rec.: Petrencu A. // Rev. de istorie a Moldovei. – 1991. – Nr 4. – P. 75-76.
285. 2
. $. # % 2 % :&
%
%.
. – ".: "
)
,,
1986. – 201, [1] .;
.; 20 %. – +
.
.
% . – (&
.): 75 ., 5000 , . – [86-995]
Rec.: "
7. ) 1
%,
/ ,' ' 2 // )
,. – 1988. – 30 .
*
&., 7
2 / ". #
,
/ // 4 , ,%.
. – 1988. – 17
.; * . . – 1988. – 17
.
.
). ) %
%
/ // 4 , ,%.
. – 1987. – 4
.; * .
. – 1987. – 4
.
9 .' +. # 1 2 /
// " ' , . ! .
,. – 1988. – 20 0 .; & . " '
. – 1988.
– 20 0 .
28

Camera Na ional

&
(
)

( .
:

a C r ii din Republica Moldova

+. //
.)
*. * %
&. ;
.
.;

National Book Chamber of Republic of Moldova

. – 1986. – 23 .
'
% 2 // )
12 )
. – 1987. – 5 %
%
//
.)
. – 1988. – 14 .
// " .. – 1987. – Nr 12. – . 144-147.

286. 2
# %+
'
/
%.
. .) / -* )
.$ %. 3. . !
;
.: . -. )
. – 1988. – 226, [2] .: 20 %. – = .
.: #
%.
%.
. – ISBN 5-376-00437-6 (
.): 2 . 50 ., 1350 , . – [88-824]

287. 2
# %+
. .) / -* )
.$ 1989. – 256, [2] .; 21 %. – +
683]

> -&
%. 3. . !
.
% .

/8

;

.

/(
.–+

.

/'
.

.)

% :
. – ".:
% .

.: #
,
2
,
:( .
.: $. . (
( .
.)
. – ".: :
,
. – ISBN 5-376-00106-7: 3 . 60 ., 650 , . – [89-

288. C
. '. + 1
6 !
/ :" .
: [)
.] /
.
. -. -. 3 2
; -* )
.$ , 1986. – 210, [4] .; 21 %. –
.:
., . . – +
.
– $% .
.: . 209-211. – (&
.): 2 . 10 ., 1000 , . – [86-576]

.

%.
/%
/
%. 3. . !
. – ".: : % ., . 185-208 (673
.).

5.4 ARHEOLOGIE
)

289. #
1 '
-:
: (! ) / - .- . &. $. )
;6 .
. – ".: %
%., ,. – 6. .
. – 30 ., 10000 . – [89-29]

)=) /
, 1989. – 20 .

290. C+
. ,. &
1 /
,% ' ' 2: () %
+
; -:
).
.
.'
,- .
1990. – 143, [3] .: .
.; 16 %. – ISBN 5-376-00772-3: 50 ., 3590
291.
7
.. .
.#
, *. -. "
:#
. &. *.
, 1986. – 122, [5] .:
.
.; 22 %. –
1540 , . – [86-1297]

. ./
; -* )
.:
.,

+

292.

# "
.: $. -. +
.–+
.
% .
.
… 1982 . /
. $. -. +
809]
;

(

293. … 1983 . /
590 , . – [88-846]

. !. 6. 9

294. ... 1984 . /
3 ., 660 , . – [89-45]

.: *. (. "

.
(

.)

.
.

.

.)

(

.

.

.

.)

.)

)/
.
. $. -.
). – ".: :
,

)

. – [90-441]

.

0
, $. -.
. – ".: :
% .: . 107-112. – 1 . 30 .,

.) / -* )
.
.,
, 1986-1990. – 21 %. –

. – 1986. – 136 .:
(

-*
.:

(I-II) / *. ". -

.,
.–+

…: (
. – ".: :

)

.

,
.; 20 %. –

.:

.,

.

. – 1 . 60 ., 1270 , . – [86-

. – 1988. – 143, [3] .:

. – 1 . 50 .,

. – 1989. – 218, [3] . – ISBN 5-376-00110-5:

295. ... 1985 . /
.: *. -. "
( .
.)
. – 1990. – 266, [2] . – ISBN 5-376-00567-4:
3 . 70 ., 905 , . – [90-246]
Rec.: Spinei V. ArheologiCeskie issledovaniâ v Moldavii v 1983 g. // Patrimoniu. – 1991. – Nr 2. – P. 186191.
296.
,
:

%
.
,
. "6
". .
, 1990. – 173, [1] .:
.; 22 %. – 3 .
' :)
. – ISBN 5-376-00848-7: 80 ., 1100 , . – [90-837]
# "

29

;

. )
.

:( .
.: &. -. 7
. )

.

.) / -* )
( .
.)
.–+
.

.
.
. – ".:
% .

C r ile Moldovei, 1986-1990

297.

Moldova's Books, 1986-1990

# "
%
+
/ : (#
.% 1
.
..
. "$
.)
,
.
%
/
". )
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
–+
.: . 28 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1062]
.

298.
2

# "
%
. % 1
.
,
.
.; - .
. $. !. .
. . 11-12 (9
.). – +
.

. )

20 %. – +

2

.) / -* )
.
.,
%
. . %
, 1986. – 27, [2] .:
.,

2.; 20 %.

. + 2 .: (#
.) / -* )
.
. ,
.
. "$
%
%
/
". ) . . %
;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 11, [2] .:
., 700 , . – [86-1066]
.-

299.
# "
%
.% 1
.
..
.
%
/
. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
.). – +
., 1000 , . – [87-1837]

." '
. "$
". )
. – ".: :

/ -* )

.

.,

%

. . %
, 1987. – 21, [2] .:

2
.; 20 %. – +

.;

.
.)
,
2 .; - ..: . 23 (9

300.
2
+

# "
%
.
/
- / -* )
.
.,
.
.% 1
.
..
. "$
%
.)
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1989. – 29 .: .; 20 %. –
.: . 29 (10
.). – ISBN 5-376-00323-X: +
., 1000 , . – [89-1699]

301.

# "
%
!
- : (#
.% 1
.
..
. "$
.)
,
.
%
/
". )
2 .; - .. $. !. . ,
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
–+
. . 29 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1064]
.

.) / -* )

.

.,

2 -

%

. . %
, 1986. – 27, [3] .:

.,

.; 20 %.

302.

# "
%
!
2
- / -* )
.
. ,
.
. % 1
.
..
. "$
%
2 . )
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1989. – 24 .:
%. – +
.: . 24 (10
.). – ISBN 5-376-00322-1: +
., 1000 , . – [89-1698]
# "
%
7 0'
- : (#
.) / -* )
.
.,
.
.% 1
.
..
. "$
%
.)
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ,
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 21, [2] .:
.,
–+
. . 20 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1061]

.; 20

303.

304.

# "
%
7
- : (#
.) / -* )
.
.,
.% 1
.
..
. "$
%
.)
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 25, [2] .:
.,
., 20 %. – +
(9
.). – +
., 1000 , . – [86-1070]

.; 20 %.
2 -

.

305.

# "
.% 1
.)
,
.
2 .; - .. $. !. . ;
. . 23 (9
.). – +
., 1000 ,
306.

2-

.

.

# "
.% 1

.

%
.

.-

7

- : (#
. "$
". )
. – ".: :

.

%
/
.
. *. -. 7 %
. – [87-452]
%

.-

- : (#
. "$

8
.
30

. . 25-26

.) / -* )

.
.,
%
. . %
, 1987. – 23 .; 20 10 %. – +
.) / -* )

.
%

.,

22 -

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

.)
,
.
2 .; - .. $. !. .
+
. . 35 (9
.). – +
307.

# "
.
.% 1
.)
,
.
2 .; - .. $. !. .
+
.: . 24 (9
.). – +
.
,
- .25 (10

- .31 (9

.
,

National Book Chamber of Republic of Moldova

%
/
;
.
. *. -. 7 %
., 1000 , . – [86-1065]
%

" %
.
..
%
/
;
.
. *. -. 7 %
., 1000 , . – [86-1168]

308.
# "
%
"
.% 1
.
..
. "$
.
%
/
". )
. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
.). – +
., 1000 , . – [87-1834]

". )
. – ".: :

. -

. %
, 1986. – 34, [2] .:

; 20 %. –

- : (#
.) / -* )
.
.,
. "$
%
". ) . . %
. – ".: :
, 1986. – 23, [1] .:
/ -* )

.

2

. . %
, 1987. – 23, [2] .:

.; 20 %. – +

# "
%
"
- / -* )
.
.,
.% 1
.
..
. "$
%
2
.
%
/
". ) . . %
. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1988. – 29, [2] .: .; 20 %. – +
.). – ISBN 5-376-00525-9: +
., 1000 , . – [88-1968]

# "
%
(
- : (#
.) / -* )
.
.,
.% 1
.
..
. "$
%
)
,
.
%
/
". ) . . %
.; - .. $. !. . ,
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 29, [2] .:
+
.: . 30 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1068]
.

311.

.; 20 %. –

.,

%

309.

310.

2 -

.)
2

.) 2 .;
.: .
.
2.; 20 %. –
2

.,

# "
%
*
/ -* )
.
. ,
. % 1
.
..
. "$
%
2 . )
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1987. – 21, [2] .:
%. – +
.: . 23 (9
.). – +
., 1000 , . – [87-1833]
.

312.

# "
%
. % 1
.
2 . )
,
.
2 .; - .. $. !. .
%. – +
., 1000 , . – [87-1835]
.

313.
2

*

.;

%

-

.
/
. *. -. 7 %

.

/ -* )
.
. ,
. "$
%
". ) . . %
. – ".: :
, 1987. – 34, [2] .:

# "
%
- : (#
.) / -* )
.
. ,
. % 1
.
..
. "$
%
,
.
%
/
". ) . . %
.; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 18, [2] .:
. . 19 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1063]

.; 20

.; 20

.

. )

2
.; 20 %. – +
314.

# "
%
- : (#
.) / -* )
.
.,
.% 1
.
..
. "$
%
.)
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1987. – 31 .: .; 20
+
.: . 30-31 (9
.). – +
., 1000 , . – [87-451]
.

315.
.)

.;
.: .

,

.

# "
.% 1
.

.

%
%

.-

.

- : (#
. "$
". )

.
/
31

.) / -* )
. -

.

.,

%
.

%

.,
2 -

10 %. –
2 -

C r ile Moldovei, 1986-1990

.; - . . . 19 (9

2
+

316.

. $. !. .
.). – +

Moldova's Books, 1986-1990

;
.
. *. -. 7 %
., 1000 , . – [86-1069]

. – ".: :

# "
%
.'
- : (#
.% 1
.
..
. "$
.)
,
.
%
/
". )
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
–+
. . 35 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1060]
317.

.

, 1986. – 18, [2] .:
.) / -* )

.

.; 20 %. –

.,

2 -

%

. . %
, 1986. – 35, [1] .:

.,

# "
%
- : (#
.) / -* )
.
.,
.% 1
.
..
. "$
%
.)
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1986. – 26, [1] .:
–+
.: . 27 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1059]

.; 20 %.
2 -

.

318.

.,

.; 20 %.

# "
%
'
/ -* )
.
. ,
. % 1
.
..
. "$
%
2 . )
,
.
%
/
". ) . . %
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
, 1987. – 20, [2] .:
%. – +
.: . 22 (9
.). – +
., 1000 , . – [87-1836]
.

319.
.)
,
2 .; - . .: . 23 (9
.
,
- .26 (9

.

# "
%
'
.% 1
.
..
.
%
/
. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
.). – +
., 1000 , . – [87-450]

320.
# "
%
5
.% 1
.
..
. "$
.
%
/
". )
. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
.). – +
., 1000 , . – [87-307]
321.

- : (#
. "$
". )
. – ".: :
/ -* )

322.

# "
.% 1
.)
,
.
2 .; - . . $. !. .
+
.: . 20 (9
.). – +
.

%
.

.-

9

.

%
/
;
.
. *. -. 7 %
., 1000 , . – [86-1071]

.

7
1237]

324.
.( .

.
.)

2.; 20 %. – + -

.,
2

. . %
, 1987. – 26 .: .; 20 11 %. – +
.) / -* )
. -

.

.,

. %
, 1986. – 27, [2] .:

.

;

% .

.)
2

.;
.: .
2 -

%

- : (#
.) / -* )
.
.,
. "$
%
". ) . . %
. – ".: :
, 1986. – 19, [2] .:

323.
# " ,,
)
:
., 8-9 . 1989 .: ( .
. .) / -*
).
.,
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 300, [1] .:
.; 22 %. – +
5-376-01141-0: 1 . 40 ., 350 , . – [90-1611]
.

.,

%

# "
%
6 '
- : (#
.% 1
.
..
. "$
.)
,
.
%
/
". )
2 .; - .. $. !. . ;
.
. *. -. 7 %
. – ".: :
+
. . 27-28 (9
.). – +
., 1000 , . – [86-1067]
.

.) / -* )
.
%
. . %
, 1987. – 23 .:

.; 20

.; 20 %. –

2.; 20 %. –

.: )
.
.
.: *. -. 7 %. – ISBN

# " , ,
)
:
.:
.
.
., 8-9 . 1989 . / -* )
.
.,
;
.: &. -.
. – ".: :
. 1989. – 104, [1] .; 21 %. – ISBN 5-376-00311-6: 50 ., 350 , . – [89-

32

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

325. ,
'. .
2 : [)
.] /
.
. ). +. ?
– 202, [1] .:
.,
.; 22 %. – +
– [90-1012]
2.
:

; -*

%

%
).
.,
.: . 100-108 (262

326. * "
'. . )
: [)
.] / #
. -. $. ) 0
, 1986. – 220, [3] .:
.,
.–+

327. * "
'. .
)
;
.
. &. . + /
72, [2] .: .; 22 %. – *
.
575 , . – [89-390]
328. - #
.

+

. '
; -* )
.

#
2
.
;
.: $. -. +
( .
. – 1 . 40 ., 610 , . – [87-854]

330. 2 %
., [4] .

.

.; 22 %. – +

331.
-* )
.
.,
148-152 ( . 150

!. '. !

%

+
.

% .

.. &. *

.7

.: [)

.] / &. -. 7

, $. -. +
, $. &.
. – ".: :
, 1989. –
.). – ISBN 5-376-00108-3: 1 .,

.: . 72-73 (20
:( .
. – ".: :

0,
.)

.

.) / -* )
.
, 1987. – 133 .:

.,
.; 21 %. –

. $. &. 3
;" .: . 247-267 (422

)
:( .
. .) / -* )
.
.
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 116, [3] .:
. – ISBN 5-376-00113-X: 1 . 90 ., 910 , . – [89-833]

.: $. -. +
% .

.

-#
% 1
. – ".: :
, 1990.
.). – ISBN 5-376 00805-3: 2 . 50 ., 1100 , .
2

/ . VI-I .
. ,.: [)
.] /
.
, 1987. – 268, [2] .: .; 22 %. – +

. – ".: :
.). – 1 . 60 ., 1030 , . – [87-1238]

.,
.; 22 %. – +
; #+ "

/'

.. &., 4

332.

348

;

/

,
.: (/; -* )
.
.,
. – ".:
.: . 191-218 (557
.). – 2 . 50 ., 960 , . – [86-1166]

.
.,
.. – +

329. . # :
. 1.
.
' . . - %. &. $. (
. – ".: :
.). – 2 . 80 ., 1095 , . – [87-1406]
,

National Book Chamber of Republic of Moldova

.: [)
.] /
.
. *. -. "
, 1987. – 151, [4] .: .; 22 %. – +

2

;
.: .

-#

% 1
2 :( .
. .) / -* )
.
.: #. #. +.
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 158, [3] .
. – ISBN 5-376-00462-X: 1 . 60 ., 575 , . – [88-1144]
7

;
7

-"

% 2

%

1-

III . . ,. – Vezi Nr

333. ;
,. $. "
.+ 1
/
: [)
.] / !. 6. 9
, 8. &. 3
/, *.
#.
2 ;
.
. *. 3. )
; -* )
.
.,
. – ".: :
, 1989.
– 207, [3] .: .; 22 %. – +
.: . 204-208. – ISBN 5-376-00109-1: 2 . 80 ., 810 , . – [89-1177]
;

+

.#

. – Vezi Nr 1274

334. 4
!. '. "
.
-,
.* 1
#
2 : [)
.] /
7. 3.
; -* )
.
.,
. – ".: :
, 1990. – 269 .: .,
%. – +
.: . 266-267. – ISBN 5-376-00582-8: 3 . 70 ., 1020 , . – [90-1682]

.

.
.; 22

5.5 ETNOGRAFIE
335. , %
. $. *
'
0 2. – ".: "
)
.: . 116. – ISBN 5-362-00164-7: 35 ., 10000 . – [90-823]

+

,, 1990. – 117 .:

.; 17 %. –

336. = #
'. ., &
&. *. *
, , 2,
2'
2: ( .
.) /
.
,
."
;"
.
.
.' .
..
,
2' , , 2
. – ".: "
)
,, 1986. – 110 .: .,
20 %. – 20 ., 8000 .
– [86-35]
Rec.: <. ). // ( . '
. – 1986. – 22 % /. – #. 7
.

33

C r ile Moldovei, 1986-1990

337.
0%: <
/
'. . – ".:

Moldova's Books, 1986-1990

% #
%
. /
2 .
/ .)
/ )/
; - . &. . =
;
.
.
% , 1988. – 53, [22] ., .; 21 %. –

338.
% #
%
. /
0%. >1 .
/ .)
/ 9.
. ' .-%
.
.=
;
..
%. 8. &. ;
. – ".:
.: %.,
,. – 1 . 20 ., 2500 . – [90-6]

)=)
). 9. ' .-%
.
.
,.
%. 8. &. ;
;#
.: %., ,. – 95 ., 2500
)=)
.'
, 1990. – 62, [17] .: .

%

/
/
/
.' % *. &. 7
. – [88-647]

/
.; - .
.'
.; 21 %. –

/

. &.
. -

#
.. *.,
&. . & "
,
/ : . ,
,
. – ".: :
, 1989. – 224 .: .; 20 %. – +
.: . 217-218 (25
.). – ISBN 5-37600264-0 (
.): 65 ., 20517 , . – [89-2049]
Rec.:
$. #
2
//
.)
. – 1990. – 14
.
:
8. "
'
? // )
12 )
. – 1990. – 3
.
339.

340. & 0 : (. .
XX .: [)
.] /
.
. &. . =
1986. – 112, [2] .; 21 %. – +
.
341. & 0

%
,
XIX
; -* )
.
.,
. – ".: :
% .: . 94-113. – 1 . 10 ., 1170 , . – [86-1659]

: (. .,

#
.. -. )
: [)
.] /
.
. . &.
. – ".: :
, 1990. – 125, [2] .: .,
.,
– ISBN 5-376-00574-7: 1 . 80 ., 1300 , . – [90-835]
%

,

1. . #
.: . 146. (21

342. &
.; 16 %. – +
$

.
1964]

343. ; -* )
.
. .–+

344. )
. &. &. "
.; 22 %. –
, . – [86-959]

0
; -* )
.; 22 %. – +

%2 / # .
%. -. !.
.). – 80 ., 7500 , . – [86-1860]

.

!
.,
% .: . 119-126.

.

. – ".:

,

%

, 1986. – 152 .:

-. '. )
2
2
, XIX
. XX .: [)
.] /
.
. >. &.
.,
. – ".: :
, 1988. – 188, [3] .: .; 21 %. –
.
% .: . 177-189. – ISBN 5-376-00527-5 (
.): 2 . 60 ., 965 , . – [88-

#
. .7
.. )
; -* )
.
.,
.:
., . . – +
.

2

2 . III-IV . . ,. [)
.] /
.
. – ".: :
, 1986. – 222 .:
.,
% .: . 213-219 (176
.). – (&
.): 2 . 90 ., 1210
9

/

345. 1
. '.
)
:9
2,
, % 1, .
: [) .
. &. $. "
; -* )
.
.,
. – ".: :
, 1990. – 135,
.; 21 %. – +
.
% .: 120-135. – ISBN-5-376-00576-3: 2 . 10 ., 1060 , . – [90-242]
Rec.: Melega S. S respect m adev rul istoric // F clia. – 1990. – 19 oct. – P. 10; // 6
. – 1990. – 19
. – . 10.

.] /
[1] .:

346. $
. 1.
.
. &. . =
; -* )
., [6] . .; 22 %. – +
.
. ,. 7
.
.,
2 .)
.; 16 %. – +

347. C+
-. 7 %
; -* )
., 2 .
[)

.

.
/'

%
XIX . XX .: ($ .-,
.
): [)
.] /
.,
. – ".: :
, 1989. – 97, [2] .:
% .: . 84-94. – ISBN 5-376-00578-X: 1 . 50 ., 600 , . – [89-1991]
:(

%

.)

,
.
.
", ) . . %
. – ".: :
.
% .: . 85-86. – 20 ., 3915 , . – [87-15]

348. ; #+ "
.. &. *
]/
.
. >. ". "

7
; -* )

.$ 34

-"

% 2
%. 3. . !

)/
.
. *.
. "$
. % , 1987. – 87 .:

% 1. – ".: :

III . . ,.:
, 1990. –

Camera Na ional

180, [5] ., [1] .
170-178. – " .

a C r ii din Republica Moldova

.; 20 %. –
%
.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.: . – +
.
% .: . 128-167. – !
., % .,
%.
2: . 179-181. – ISBN 5-376-00579-8: 2 . 50 ., 605 , . – [90-358]

.: .

6 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
(Domeniile de ramur ale economiei - vezi diviziunile respective pe ramuri:geografie economic - vezi 18.5.6)
6.1.1 Înv

mânt economic

349.
#
'
% : [) .]: #
%
, -. -. +
, -. ). )
.;
.
)
,, 1987. – 281, [1] .; 20 %. – - . .

6.
"

.

,
2

/ :# ) '
/%
2 / -.
-. 5.
, . $. . – ".:
. 8. – 45 ., 16000 . – [87-1741]

6.2 ECONOMIE POLITIC
350. !
%
,
(
"
" ' , ; - . &. !. 5%
., 500 . – [90-132]

,/5 ..

'
,'
@
/
. – ".: 5 ", 1989. – 36 .; 20 %. – +

351. !
%
,: ) .
(. $., 1
2
. $. '. .,
.
– 719 .:
.; 22 %. – - . .
2
929]

"&. $.
.–6

. , .
./" .
.: )
. 7. )
'. . – ".: "
)
. 3. – ISBN 5-362-00623 -1 (.
.): 2 . 10 ., 1000

&. -.,
,, 1990.
. – [90-

352. !
%
,: ) .
'.
..% //)
-. *., #
2
&. -.,
$
*. 6. '. .;
.
. / $. $.
;
.
.
,
&. 5
. – ".: "
)
,,
1989. – 229, [1] .; 22 %. – - . .
2
.
.–+
..
.–) .
.
% 2
.
.: . 217-225. – ISBN 5- 362-00037-3 (.
.): 60 ., 5000 . – [89-995]
353. !
" ' , ." .
#. 1. 7
– 99 . – 18 . 1000

%

,.
%
,
/5 .; - . 7. &. !
. – ".: 5 ", 1989. – 20 %.
'
% /
,
:(
. – [89-696]

354. #. 2.
15 ., 1000 . – [89-2125]

, , 1 ,. "

355. &
'. . #
177, [2] .:
.; 20 %. – +
.)

356. ..
(1986;
.

357. "2
).
.: -* )
.*

. – 5 ., 3000

# %+
.

.$ - ,
,7 %

, ' ""

%
..

.
/

%

- 1.).
. – 85 .:

/ /)
". – ".: "
)
. – 25 ., 3000 . – [86-265]
)

"

.–

,, 1986. –

,, 1986. – 48 .; 20 %. – + -

- )",
.
.
.
/
/
"#
%.
)
", 25
. 1986 . – ".: +. ., 1986. – 211 .; 21 %. – &
,!
)
*$$
.) .
.
.
.-, . - ) .
* . – +. ., 350 , . – [86-651]
:

%

,

,'
. – ".: "
. – [86-101]
.

358.
: #0 -,
%
% :) 1 . ./" ' .! .5 , 1989. – 102, [2] .; 21 %. – +
386]
. 7.

"&. $. (

.

3
/

% &. $. (
.
% .

359.
1. *.
.
'
/, $. ".
, 6. -. ' . – ".: "
.
% . – 30 ., 2000 , . – [87-1593]

"

;

)

35

:& .
., .: *. ). : '
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-0009: 5: 1 . 50 ., 825 , . – [892 .
' /: [#
,, 1987. – 128, [1] .; 20 %. – +

% ]/
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

360. 1
%.
%
%,
.,
% : ) 1 . . / " ' . . - . %. &. $. (
".: :
, 1986. – 133, [2] .:
.; 21 %. – +
.

;

:& .
. *. ). : '
( .
.)
.–
% . – 1 . 40 ., 810 , . – [86-1704]

.

6.4 ECONOMIA MONDIAL
– ".: )
, .

361. "*$$* $, 1990. – 68, [3] .:
.). – +
: . 71 (10

'
/
%
% /#
.; 20 %. – (#
%. %
/)
.). – +
. . – 1 . 51 ., 267 , . – [90-1225]

362. .
:
+
%.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 43, [1] .; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
.: . 43 (10

'
)

363.
. – ".: )
.-, .

%
.). – +

%. %

.- '
*$$* $

(. &.
.-

1 %/#
. (. &. /! .
. %. )
. . – 89 ., 329 , . – [89- 693]

-

%
+
,
%.
:
,
2
2, . / #
. . &.
*$$* $, 1990. – 55, [1] .:
., 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
.: . 55 (8
.). – +
. . – 1 . 16 ., 373 , . – [90-330]
6.5.1 Economia

364.
#
&. . "
.
,.
"
. – ".: "
– ISBN 5-362-00352-6: 55 ., 2500
. ., 1 #

365.
&. +
. – ": "
. – [87-1167]

)

366.
)
. 93. (11

".: "

1990 '

*

:

/;

-. '. 9 . % ,
,, 1987. – 263 .; 17 %. – +

.. '., #
.. '. "
,, 1986. – 92 [2] .; 16 %. – (#
.). – 10 ., 3500 . – [86-1622]
#
. ,.

367.
"
(
. – ".: "
)
00156 -6: 45 ., 4000
.

, /: [7
.)
,, 1988. – 152 .; 20 %. – +
. – [88-1351]

369.
.

, /]: [)
..
,? /

..

/

'

-. -. (
'
,: 1
/
,, 1989. – 191, [1] ., 20 %. – +
. – [89-25]

5
,

..

,

.

/

.
.

.
,
. – 35 ., 2200
.–
..
/ 1986-

/
.

,%

'
/: 4
, 2'
,, 1988. – 253, [1] .; 17 %. – +
. – [88-1697]

# #' %
: [4
.
, -. - . – ".: "
)
.: . 16 (5 .). – 55 ., 1200 . – [87-1585]

.] /

-'
%.). – +

/
, '

, /
%
2000. – Vezi Nr 619

368.
#
&. !. " % ,
,
+. &
. – ".: "
)
. – ISBN 5-362-00371-2: 50 ., 3000

,

.

% ]: " 1. / - . !. . #
,, 1987. – 229, [2] .; 20 %. – +

.
, $.
. – ISBN 5-362,

2/

.

, !. (. #
..

/-

..

370. 5 # *. 1. 6
/
2'
1 2 /
, /
% /
% : (#
%
.
)): [)
.] /
.
. -. *. ' ; -:
).
'
. – ".: :
, 1986. – 237, [2] .; 21 %. – +
..
: . 232-238. – (4
.): 2 . 40 ., 1000
. – [86-1392]
Rec.: ' -. *., "
&. ). // $ . -* )
.
.
.
. – 1987. – Nr 3. – . 76-77.
-

371.
:
1
/
,
% /#
. (. &.
' . – ".: ) *$$* $, 1990. – 32, [1] .; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
). – +
.: . 32 (12
.). – +
. . – 73 ., 240 , . – [90-557]

36

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

372.
#
38, [2] .; 20 %. – (#
., 207 , . – [90-1766]

/
%. %

373.
%
%.
2
.;
. #. ). &.
[88-1744]
".: )
!

+
. – ".: )

National Book Chamber of Republic of Moldova

/#
. 8.
*$$* $

/)
2
%

*$$* $
– [89-2091]

# %
%
.-, .

. – ".: ) *$$* $, 1990. –
.
.). – +
. . – 89

. !& "#$ %. . ( ,
/
/! .
. %. )
) *$$* $
.-, .
*$$* $, 1988. – 8, [1] .; 20 %. – +
. . – 9 ., 336 , . –
.

374.
# %
&. ., C 3 !. . #
*$$* $, 1989. – 63, [1] .,
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 62-63 (32
.). – +
375.

.-,

/
/
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 332 , . – [89-483]
.

&. ., C 3 !. . 6 %.
,
%
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 58, [1] .; 20 %. – (
). – +
.
.
% .: . 58 (11
.). – +

376. , % :
. $.,
%
-#": [)
:
, 1990. – 122, [1] .:
.,
60 ., 605 , . – [90-751]
.

. &. ) %
.] / #
. !. &.
.; 22 %. – +

.

%. / ) . – 66 ., 270 , .

. 2 .
. - %. &. $. (
. – ".:
.). – ISBN 5-376-00584-4: 1 .

%

;) .
.: . 120-121 (26

%
+

377. ,
%
2
'
%
%
/#
. . -. #
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 45, [1] .; 20 %. – (#
/! .
. %. )
) *$$* $
.-, .
.). – +
.: . 44-45 (14
. . – 97 ., 192 , . – [89-738]

6
!

378. ,
%
2
.' 0
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 15 .; 21 %. – (
)
). – +
. .
. – 20 ., 302 , . – [87-719]

%

379. * #
-

/)

%.'

380.
2
. – 1990. – 93 . – +
)
!

)
!

,
%.'
2
., 277 , . – [90-590]

,1

2 . %

: .
., 20 %. – (
. – 15 ., 577 , . – [86-1605]
:#

. 8. !. . , $. .
.-, .
.
,

%. /
%. / )

. -. &
*$$* $

- %%

2

, $. 6
.-,

-

/-

.

. – ".:
.

.: [)
.] / -* )
.* .
.
.
." % .
.
.
;
.
. – ".: :
, 1987. – 253 .; 20 %. –
.:
. .–+
.
% .: . 230-244. –
: . 245-251. – (&
.): 3 . 20 ., 1340 , . – [87-125]
'
&. )
1
, /
// " %
)
/. – 1988. – Nr 5. – #.
)
. – 1988. – Nr 5. – . 89-91.
>. 7. // $ . -* )
.
.
. – 1988. – Nr 3. – . 74-76.
:

383.
#0
%.
,. – ".: ) *$$* $, 1987. – 12 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 12 (8
.). – +
. .
384.

/
*$$* $

%.
.). –

1 .
.
1 .
1
*$$* $
.-, .
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 20 %.
./ %
. – 1990. – 88, [1] . – +
., 256 , . – [90-589]

381. * %
*$$* $, 1986. – 11, [1] .:
)
). – +
. .

382.
.
. -. 7. 5
$% .
%.
Rec.: #
89-91; " %%
( 0'

%. / )

.–
.

./
.

.-,

1 . – 1988. – 37, [1] .:

.%

,
-

%
/
%. / ) *$$* $
. – 14 ., 256 , . – [87-494]

%.; 20 %. – 38 ., 240 , . – [88-1277]
37

/
.-,

.

. 7. $.
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

385.
– 134, [2] .:
228]

.; 16 %. – (

'. . *
@
-

%
@

Moldova's Books, 1986-1990

-

/
). – +

386. - #
%
/( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 186, [1] .:
.$ - % %
&<; &. . 87). – +
.

)

387. . %
'. ..
.
. &. .
;" ' .
82-87. – 80 ., 1055 , . – [87-74]

2 -,
%
. - %.

(

.

.

.

.. – ".: ( % , 1986.
% . – 20 ., 2000 , . – [86-

/
.; 21 %. – () %
. – 1 . 80 ., 565 , . – [86-962]

: [)
1987. – 88 .; 20 %. – +

%.
. – ".: :

388. . % :
. *., #0
. .. # %
&)
%
-#". – ".: "
)
,, 1988. – 240, [2] .:
.; 21 %. – +
ISBN 5-362-00258-9: 80 ., 1500 , . – [88-1023]
389. (
/
/
252, [1] .; 20 %. – 40 ., 30000 , . – [87-1976]

,

%

/:

.

/

/)

%

* #/#
. ). ). !
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 42 ., 586 , . – [87-1645]
%.

393. 2 +
,
. . -. #
. – ".: )
*$$* $
.-, .

.

394. 2
# %+
)/
:#
) # *$

2
*$$* $, 1988. – 51 .:
.!
)
). – +

/
.#
*$$* $

395. 2
# %+
.;
: 8. -. (
. – 80 ., 850 , . – [87-1598]

(

.

396. 2
#0
. %
/ 5" "# )
!
20 %. – 30 ., 10000 , . – [88-579]
397. 2
-. #
. – ".: )
.-, .
.!
%

/
. – ".: :

.

.
% %
% :[ .
, 1987. – 75, [1] .; 21 %. – +

%% - 1 /'
%)
. – ".: "

.). – +

%
.:
(. 6., ! . %. %. )
.; 20 %. – +
., 1000 , . – [88-621]
38

/ /
/

1

.'.
.:
.
,7 %
.

-

.] / *$$
.

: . %
,, 1988. – 134, [1] .;

)
.

.
.! -

. – ".: ) *$$* $,
.
.!

.

.)

2

.
2 .
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 1 . 15 ., 326 , . – [88-917]

.'
,
*$$* $, 1986. – 51 .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 51-52 (12

398. ) %
:
%
/
%. – ".: +. ., 1988. – 43, [1] .:

.-,

. -. –
. -

.-,

. -. +
.-, .

%
%
/
:( .
.)
. – ".: +. ., 1989. – 159, [1] .; 20 %. – &
&< -* )
,
.
. &*
%. -. . #
.–+
., 300 , . – [89-1485]

%
,
/ >. *. ( .
,$ - % %
.–+
.

.). –

,, 1987. –

)

391. ( +
%.
%.'
/
/
– ".: ) *$$* $, 1988. – 13, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
)
). – +
. .
. – 16 ., 536 , . – [88-1055]

#
)

.] /
.: .

/
/
.: . 236-241 (77

. – ".: "

390. (
.
".: ) *$$* $, 1987. – 54 .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 1 . 12 ., 416 , . – [87-535]

392. ( "
:
+
1987. – 53, [1] ., 20 %. – (#
)
). – +
: . 52-53 (11

. >. *. 9 / -*

.
.;

/
. .
%. %
/ ) *$$* $
. . – 39 ., 527 , . – [86-958]
/

.<

.

.

%

.

-

Camera Na ional

399. ")
).
.
%
%
/
203, [1] .; 19 %. – &
", ) .
.
2
)
)

a C r ii din Republica Moldova

" 7 3

%

National Book Chamber of Republic of Moldova

., (1988;
0 /
.: &. !. 5
( .
.)
. – ".: " $, 1988. –
, " ' . .- . - %. ). &. 6
,
. - "= . - .–+
., 300 , . – [88-1701]

%
/
. 1988 . /
%. %. )
%.
.-

-#"", 27-28
.: ! . .&
0 .-

400. ) "
. '.,
'. .
2
%
2 .
*$$* $, 1986. – 48, [2] .; 20 %. – (
). – +
.: . 48-49 (28
.). – +

2 ",

-

.

."

/

-,

%

'
)
.-, .

/

.
%. / ) *$$* $
. . – 55 ., 523 , . – [86-1041]

401. ) #0
/
%.
%
: [)
.] / -. *. ' , >. *.
. , &. *. &
.;
.
. -. $.
. – ".: :
, 1988. – 202, [1] .: 22 %. – - .
.
.
% . – ISBN 5-376-00479-1: 2 . 10 ., 435 , . – [88-1270]

%

402.
-. *.
,, 1986. – 166 .; 16 %. – (
1000 , . – [86-447]
403.
% 0 )
.<
( .
.)
. – ".: :
45 ., 500 , . – [89-1987]

.

2
%. ,

2
% /,

.
' /
.
. *$$ ,
%
, 1989. – 118, [2] .:
.; 22 %. – +

404.
,
%
%
%
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
;) 1
. – ".: " $, 1989. – 118 .:
.; 26 %. – +
.
– [89-1966]
-

.
.,

2
. .- .
.
/

.

/

.

- ;

.

. – ".:

.!

%.'
% '; -* )
.
. .–+

. – ".: "
.: . 161-165 (60

.

). – +

%

.

)

.
.:

.). – 20 .,

:[ .
. .] /
.: &. !. "
. – ISBN5-376-00860-6:

-#": ( .
. .) / ! .
: &. !. 5
( .
.)
% . – 1 . 58 ., 500 , .

405.
: #0 -,
%
%.
:, .
.
. - ; ) 1 . .: [ .
. .] / " ' . ! . 5 - %. &. $. (
;
.: $. $. )
.
– ".: :
, 1989. – 81, [2] .; 21 %. – +
.
. – ISBN 5-376-00015- : 1 . 20 ., 765 , . –
[89-231]
'.

406.
%
)
.

: #0 -,
%
.
.
, 15-17 % 1989 . / -*
.$ - ,
%
*$$
.;
.: &. !. !
( .
.)
.–+
., 250 , . – [89-699]

407.
% #
$, 1986. – 32, [2] .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 32-33 (13
408. 1
.:
.; 20 %. – (#
, . – [86-1643]

-. ,.

@
%

.). – +

%. %

.

.
.&
0.
..
,! . – ".: +. ., 1989. – 193 .; 20 %. – + -

/
. ). ). !
/ ) *$$* $
. . – 24 ., 712 , . – [86-208]
. – ".: "
2). – +

.

409. 5
#
%* #
.
/
".: ) *$$* $, 1990. – 25, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.) +
.: . 25 (7
.). – +
. . – 28 ., 165 , . – [90-314]
.

410. $
:5 .

). *. #
/
.

%
.'
. $. -. ( .1

:

/

,

39

/, . -. (

'

.

)

/#
/)

;" ' .

.-,

. – ".: ) *$$*.
.!
-

.

,, 1986. – 103, [1]
% . – 30 ., 500

. ). ). !
*$$* $

.

-

.–
.-, .
%
%.

( -

C r ile Moldovei, 1986-1990

."
(22

.,
%
.). – +

,
.
%.
. . – 12 ., 300 , . – [87-13]

Moldova's Books, 1986-1990

- . – ".: "#$, 1986. – 77 .; 20 %. – +

.: . 76-77

411. 8 # %
1
:(
.
1. . .
.) / #
. -. !.
. – ".: )
$* $, 1990. – 29, [1] .:
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-,
.). – +
.: . 29 (6
.). – +
. . – 74 ., 263 , . – [90-1593]
412. 9
%
%.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – (#
%. %
/)
+
.: . 62 (7
.). – +
. . – 1 . 22 ., 346 , . – [89-1626]

/#
*$$* $

.

*$-

. ). ). !
.
.). –

.-,

6.5.1.2.1 Conducerea economiei na ionale

413. *
,
/
,, 1988. – 272, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00286-4: 45 ., 3000
.

414.
#0
. ,. *
' %
.
, 8. #
. – ".: "
)
, . 78. – ISBN 5-362-00416-6: 25 ., 3000

415.
. – ".: "
)
00414- : 85 ., 3000

% /: " 1.
. – [88-451]

/?: .
,, 1989. – 76, [3] .; 20 %. – +
. – [89-1155]

'
:
2
.
,, 1989. – 251, [1] .; 20 %. – +
. – [89-1848]
,%

416.
%
+
%
2, &. . #
, &. ). )
.;
. &. #. =
1990. – 169, [1] .:
.; 20 %. – - .
.
362-00496-4 (
.): 80 ., 1000 , . – [90-1395]

'

)

.: .

2 / - . $. &. (
..

;

, //

&. #
. – ISBN 5-362-

/- .
: $. (. " /;
. &. 6
. – ".: "
)
,,
. .–+
.: . 167-168 (39
.). – ISBN 5-

417.
.. ).
. %% .
: [)
.] / *. . /, -. -. 6
, . &. ?
.$ - % %
&<. – ".: :
, 1989. – 233, [1] .:
.). – ISBN 5-376-00077- : 2 . 70 ., 1425 , . – [89-286]

)

. – ".: "

%
.
%
;
.
. &. #. !
/; -*
.; 22 %. – +
.: . 231-232 (31

418.
%
2. ., -. ..
%.
%
:
,
,
: [)
.] / # .
. &. !. !
; -* )
.$ - % %
&<. – ".: :
, 1988. –
174, [1] c.; 21 %. – +
.: . 170-173 (61
.). – ISBN 5-376-00498-8: 1 . 70 ., 465 , . – [8-1585]
419. "* # " +
5",
.
..
. (1988;
).
.
/
/
"7
.
- 5", 31 % - 1 0
1988 . – ".: +. ., 1988. – 169 .; 20 %. – &
.: *$$
.!
)
,
.
.* ,
.
. & , " %.
.%
%% %
.
.
,
.
- 5)
,
7 %
* .–+
.
.–+
., 250 , . – [88-765]
420.
0

.] /
.
22 %. – +
421.
.
*$$* $
[89-430]

0 '. 2. 7
2
2
)
0 /
'
/
.
.%
/
%: (*
%
)
/
): [) . $. :. )
;! .
. %. )
*$$
. – ".: :
, 1989. – 126, [2] .:
.;
.
.
% . – ISBN 5-376-00241-1: 1 . 70 ., 465 , . – [89-130]
"

#
/
.-, .

&. '. #
%
/
.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 22 .:
%.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 22 (7
.). – +

422.
. '. - 5
%
%
1989. – 211, [1] .:
%.; 20 %. – (#
2
2
- %
. 217-220 (53
.). – ISBN 5-362-00210-4: 65 ., 2000 , . – [89-870]
40

1

%
.
%. / ) . . – 25 ., 445 , . –

% . – ".: "
, %

)
). – +

,,
.:

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

423. - #
, 1986. – 157, [1] .:

".: :

National Book Chamber of Republic of Moldova

%. - 5: [ . .] / *$$
%.; 22 %. – +
.

.;

.: #. .
( .
.)
. – 1 . 50 ., 935 , . – [86-311]

.–

424. (
+
%
.
%
:5 .
"- 5"
, .
. / !. $. + 1 , $. -. &
, !. !. !
.; # .
.3 '
&.
!.; ) . . - %. &. $. (
." .%
.
., .
%. – ".: )!5, 1990. – 20 %. – - .
.
. .
[9.] 2.
%
- 5. ) %
%%
- 5. (
,
,
%
- 5. – 1990. – 83 .:
.,
%. –
+
.: . 80-820 (41
.). – 15 ., 300 , . – [90-1533]
425. "2
# %+
#
+ %
% - #
)
7 0 " (1987 ".). 2# % 6 2 ",
.
..
., (1988;
).
.
/
/
"#
%.
/
.%
/
%)
/
' / 0 2
(1987 .) #
% <" "# ," 25-26 . 1988
./
%.: -. -. ! .% ( .
.)
. – ".: +. ., 1988. – 190 .; 20 %. – &
.: !
)
, -*
)
, *$$
.!
)
,) .
.
.&
0 ., . - ,) .
.
. 0
.
1. ,7 %
) # 0 *$
.–+
., 250 , . – [88-1633]
426. 2
# %+
$, 1988. – 41, [1] .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 41 (6
72

.). – + .

427.
%+
%
( .
.)
. – ".: :
&< ; &. . 100). – +
.

#
/)

428.
. . &.
*$$* $

)

429. 1
./
*$$* $

. – ".: )
.-, .
#0
. *. $. 7 ,
.-, .

/
/#
. ). ). !
%. %
/ ) *$$* $
. . – 85 ., 466 , . – [88-1052]

.-,

. – ".: ) *$$*.
.!
-

. : [& , .
% ]: [ .
. .] /
.: ). 8.
, 1988. – 154, [1] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - % % . – ISBN 5-376-00348-5: 1 . 40 ., 805 , . – [88-235]
1 %/

/
2
*$$* $, 1989. – 50, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 12 ., 265 , . – [89-1423]

%. %

%
%
,
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 45 .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
. . – 55 ., 416 , . – [86-605]

430. ; # %
'. '. #
"
)
,, 1989. – 350, [1] .:
.): 2 . 20 ., 7000 , . – [89-75]

/
2
.; 22 %. – +

.

/

.
.

.

%. /

/: [)
.]. – ".:
% . – ISBN 5 362-00346-1 (

6.5.1.2.2 Planificare, pronosticul economiei na ionale

431.
"
. '. ) ' . %
,, 1990. – 147, [1] .:
.,
.; 20 %. – +
362-00495-6: 45 ., 3000 , . – [90-976]
7
%
1103]

2

432. - %
%
( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 144). – 1 . 80 . – +

433. .
. .] / ! .
74 .; 21 %. – +

.

-

. ,
.

%
.

. ,
% . – ".: "
% ., . 146-148 (30

)
.). – ISBN 5-

,
%
:[ .
. .] /
.: -. 6.
, 1990. – 157, [1] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - % .
. – ISBN 5-376-00590-9: 1 . 80 ., 610 , . – [90-

/
%
%. )
*$$
.;
.: -. !. )
.: . 73 (5
.). – 75 ., 795 , . – [87-767]
41

2(

2 .
.)

. – ".: :

:[ .
, 1987. –

C r ile Moldovei, 1986-1990

– ".: )

Moldova's Books, 1986-1990

434. . %
+ %
.
/
*$$* $, 1989. – 54, [2] .; 20 %. – (#
%. %
/)
.). – +
.: . 55 (7
.). – +
. . – 1 . 11 ., 460 , . – [89-1760]

435. 2#
#. .
( .
670 , . – [86-28]

.)

,
%
. – ".: :

436. 2 "
.] /
.: -. -. ! .%, >. &. +
.
% 1
20 %. – - .
. 15-/ . – (&

)

/
:[
; 1986. – 163 .:

.

.] / !
)
.; 21 %. – +

/#
. -. !.
*$$* $
.-,
. *$$
.

.
.

.;
.:
. – 1 . 60 .,

: [) .( .
.)
.; -* )
.
1986. – 248 .:
.,
%.;

,
%
, &. $. ! ' / , . 7. 6
.
..
%. – ".: :
.): 2 . 40 ., 1000 , . – [86-430]
6.5.1.2.3 Economia muncii

437. Poleakov I. A., Remizov C. S. C l uza economistului în problemele muncii: Metodica calculelor
econ. cu privire la cadre, munc i salarii la întreprinderile ind. / Trad. din l. rus de V. Boimaru . . – Ch.: Cartea
Moldoveneasc , 1990. – 292, [1] p.: tab.; 22 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 5-362-00585-5 (în cop.): 1
r. 30 c., 2000 ex. – [90-829]
438.
+ ?. -. #
/
/
/
1986. – 22 .; 20 %. – ()
– (" '
/...). – +
1530]
439. '. . &
.; 21 %. – +
..
1185]
.
+

440.
/ -. $.
..

. #"5

.–$ .

/

%

"

.

,.

% ,%
&. 7. – ".:
- ":
",
)). – (:
,
.'
.).
. – 5 ., 1500
. – [86-

/. – ".: "
)
/.: . 327-330. – (4

, /
% ,
% . 7. – ".: :
)). – +
..

442. ;
$. $ . . ",
6. 6., " / / ). ., =
/ *. .;
.; 20 %. – ()
2. /
. – 5 ., 1500 . – [86-1103]
443.
%
" '
%
%
13, [1] .; 20 %. – (
. – 18 ., 307 , . – [87-1701]
444.
+
(20-25 0 1988 .) /
. - ;
250 , . – [89-856]
445.
% . – ".: "

%
%

*

#
,. . %
%
%
/
% '; -:
).
.
6
' 7
. – ".: :
: . 129-132. – 1 . 50 ., 1060 . – [87-603]

0 &. .
/
.
2/
- ":
. – 5 ., 1500 . – [86-561]
441.
, /

%
%
/
.
.
,.
2/
- ":
"
.: . 22 (9
.) ' .

.

"

%
: [)
.] /
, 1987. – 134 .; 20 %. –

, 1985. – 21 .; 20 %. – ()
, . 20 (15 .). – 6. .

, /.
/
- %
&. #. – ".: :
)). – +
.: . 23 (17

,.

%
"
% ": ( .
"- 2 ") /
. (. #. 9
, &. $. + . – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)

%
.
.% 1
.: . $. !

0 . .,
)

.
":

,

,, 1987. – 329, [2]
.): 90 ., 2000 . – [87-

.

-

(

%
.'
.
.)

0%
'. .
1
,, 1987. – 115 .; 20 %. – (
42

:)

.'

*$$* $, 1987. –
). – +
. .
.

.

%

, 1989. – 130, [1] .; 21 %. – 60 .,

. – ".: :

.1

/9 , 1986. – 23
.). – 6. .

/
2

%
/
% .). – 20 ., 2000 , . – [87-104]

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

446.
# . -.
.
% -% %
%
. %
,
%
: (5 .
) / -. ). +
, -. 6. ! %
/, &. -.
0;
.
. ,/
&. *.; " ' . . - %. &.
$. (
. " . , .-% . %
. – "!5, 1989. – 83 ., 20 %. – +
.: . 80-81 (25
.). – 15 ., 500
, . – [90-131]
) .
%. – +

447.
-

.

"
.

448. ,
.; 20 %. – (#
.: . 56 (9

+
.

% .

450.
. *.

:

.

: [ . .] / -* )
.
.: -. $. % ' ( .
.)
. – ".: :
. – 1 ., 1080 , . – [86-810]

1 %.
%
/
. (. &. %. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 75 ., 364 , . – [87-1662]
.. 2.
.
%
&. &. – ".: "
)
. .
.. – +

449. < #
2 (. $., "
.
). – *
, . – [89-669]
( .

.;

:

'. *.
. – ".: "

0
)

%,

-

.

' . – ".: ) *$$* $, 1987. – 56, [1]
.-, .
.!
)
). – + -

/)

%

/#
. -. !.
*$$* $

). – +

.

. .
.
2 -,
%
.
)
/
/ -. $. "
, 7. ". ( , &. 6. ?
31, [2] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
.: . 32 (13
.). – +
. . – 38 ., 404 , . – [88-1167]

– ".: "
163]

455.
)

–+

.

.

458.
.)

2

% .

457.
.; 20 %. – (
, . – [86-1179]
(

. ., ; #

#

. – ".:

.1

-. 4. #
2
.:

/
%

. – ".: ) *$$*.
.!
. – ".: "
.
% . – 30

/

. – ".: )
.!

.
*$$* $, 1988. –
)
). – +
-

.,
: [)
.] / #
,) .
.
. – ".: :
,
% .: . 156-166. – ISBN 5-376-00389-2: 1 . 20 ., 695 , . –

.

.

: [*
)
].
% . – 25 ., 1500 , . – [86-

...: [
.,
%.
.,
.]. – ".: :
, 1990. – 170, [2] .: .,
. – ISBN 5-376-00800-2: 35 ., 5390 , . – [90-1537]
1. 2. "

]/

2 .

'. '.
.
2
,, 1986. – 132, [2] .; 17 %. – +

456.
.

.

.-,

.

453.

:

,
.; 20

%
:& .
./;
*. #., " 1 ,, 1989. – 138, [1] .:
.; 20 %. – (# .
.
.
% . – ISBN 5-362-00148-5: 40 ., 4000

451.
+
%
$, 1988. – 31, [1] .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 62 ., 473 , . – [88-1702]

454.
. '. $ 1
. -. $. % ' ; -* )
.
.
1988. – 165, [3] .:
.; 16 %. – +
[88-847]

, 1986. – 114 .:

%: [
1
)
,, 1986. – 100, [2] .; 16 %. – 10 ., 3000 , . – [86-1035]

%

452.
. .
%
)
,, 1987. – 178 .; 20 %. – (#
., 2500 , . – [87-265]

-

'

. – ".: "
/ ). – +
.

.

)

2, . + 2 .:
. / ! . %. )
;
1986. – 46, [2] .: .; 20 %. – 10 ., 5000 , . – [86-331]

43

.

%. % .; 17 %.

,, 1986. – 93 .:
% . – 15 ., 2500
.: . $. #

C r ile Moldovei, 1986-1990

459. ( "
: ,
%
' . – ".: ) *$$* $, 1989. – 59 .:
.-, .
.). – +
.: . 57-58 (12

-

460. "(

Moldova's Books, 1986-1990

.
/
/#
. (. &.
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 46 ., 554 , . – [89-1879]

# %+
.
%
.
%
#
+
.
..
. (1989;
).
.
"
.
%.
2 .
%
%
.
", 14-15
. 1989 . /
.: *
/ ). 8. ( .
– ".: +. ., 1989. – 109, [3] .; 20 %. – &
.: !
)
,!
%
)
,!
%
)
.
. 0 *$
, *$$
.!
)
,7 %
) # *$
+
.
.
% .–+
., 300 , . – [89-1902]
461. (:
.; 20 %. – (#
.: . 25 (7

.:
+

$
.). – + .

462. 2 +
/
. ). ). !
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
508 , . – [87-1279]

1
/#
. ). ). !
%. %
/ ) *$$* $
. . – 20 ., 807 , . – [86-550]

)

464. 2
# %+
*$$* $, 1987. – 35 .:
.!
)
). – +

. – ".: )
.-, .

%
*$$* $

.-,

"
!

467. 2
.
.'
*$$* $, 1988. – 35, [1] .; 20 %. – (#
.!
)
). – +
.: . 35 (5

. – ".: ) *$$* $, 1989. – 44, [2]
.
.). – +
.: . 45 (10

.
/#
. -. !.
%. %
/ ) *$$* $
. . – 73 ., 437 , . – [87-1520]

2
2
.; 20 %. – (#
.: . 34 (5
.). – +

465. 2
*$$* $, 1986. – 64, [2] .; 20 %. – (#
.!
)
). – +
.: . 64-66 (24

%,

.). – +

. .

% %
-

470. )

.
%

/

. '., . – ".: )
.!

:
%
%
/
)/) .
.
. . – +. ., 1000 , . – [88-1576]

2
/ #
. $. *. "
%. %
/ ) *$$* $
. . – 74 ., 486 , . – [88-878]

. ,.
'
%.
*$$* $, 1986. – 44, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 43-44 (20
.). – +
0
( @
0

.–
.

% /
. (. (. + %. / ) *$$* $
. – 36 ., 378 , . – [87-

468. 2
.'
,
2
)
% . – ".: ) *$$* $, 1986. – 57 .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
)
). – +
.: . 54-56 (45
.). – +
. . – 62 ., 416 , . – [86-436]

469. )
/
2
*$$* $
.-,
, . – [86-1525]

.-,

2 /
/
. / >. $. "
. – ".:
%. %
/ ) *$$* $
.-, . .). – +
. . – 1 . 35 ., 286 , . – [86-770]

466. 2
1
/
.
', 8. -. (
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 11, [1] .; 20 %. – (
.-, .
.!
)
). – +
.: . 12 (6
.). – +
1627]
)

*$$* $, 1986. – 23, [3]
.!
)
). –

2
-,
%
*$$* $, 1987. – 52, [1] .; 20 %. – (#
%. %
/
.!
)
). – +
.: . 51-52 (13
.). – +
. . – 42 .,

463. 2 "
%
.; 20 %. – (#
%. %
/)
.). – +
. . – 97 ., 299 , . – [89-1299]
".: )

/
.
.)
.
,) .
.–

+
", % # .
/

.#

44

): (&

%
0.

%
.

/
.-,

.-,

. – ".:
. -

.

. -. 6.
.

.
%. / ) . . – 49 ., 787

/
=
2
.
% , % .
... – ".: +. ., 1988. – 8 .; 20 %. – +

Camera Na ional

471. )
.
1989. – 126 .:

)
,

.
" 0
.: . 67-68 (20

:
.
. ""
.; 20 %. – +

.). – +

%

.). – +

./#
.!
%. %
/ ) *$$* $
. . – 47 ., 508 , . – [87-690]

474.
$* $, 1986. – 18 .; 20 %. – (
+
.: . 18 (5
.). – +

%
.; 20 %. – (#
.: . 60 (7
-

. .

). ). – ".: )
.-, .
.!

.). – +

$
%. / ) *$$* $
. – 20 ., 930 , . – [86-460]

.-,

479.
/
20 %. – (
.). – +
)
1647]
".: )
!

,

.

#0
$. 7

/

.

. – ".:
.-

.!

. – ".: )
)

*$). –

.

. – ".: )
.!

*$-

/
. . -. #
%. %
/ ) *$$* $
.-,
. . – 62 ., 399 , . – [86-608]

'
%
.
2
/
*$$* $, 1986. – 16, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
)
). – +
.: . 17 (11
.). – +
. . – 19 ., 1037 , . – [86-990]

477.
+
.
: .
./#
$* $, 1990. – 57, [1] .; 10 %. – (#
%. %
/)
+
.: . 57 (8
.). – +
. . – 1 . 20 ., 279 , . – [90-341]
478.
. – ".: "
)
, . – [86-1648]
Rec.:

*$$* $, 1987. – 60 .; 21
)
). – +
.: .

1
/#
. ). ). !
%. %
/ ) *$$* $
. . – 48 ., 674 , . – [88-1346]

$

.

475.
$* $, 1986. – 32 ., 20 %. – (#
)
). – +
.: . 32 (9
.). – +
'. – ".: )
.!

/
.2
- ." '
. – ".: +. .,
. . – +. ., 200 , . – [89-378]

%

/

473.
*$$* $, 1988. – 60, [1] .:
.
.!
)
). – +

476.
. ". !. #
.-, .

National Book Chamber of Republic of Moldova

%

%

472. )

%. – (#
58-59 (14

a C r ii din Republica Moldova

: [ .] /
.; 20 %. – (#

,, 1986. – 220, [2] .:
/ //

2

. ., C 3

.)

!. .

%. / ) *$$* $
. . – 53 ., 678 , . – [87-511]

.-,

480. 1
2
% : [
,, 1986. – 121, [2] .; 20 %. – +

. &. -. " /
.
-

'

.-,

;( .
.

. – ".: )
.

*$.). –

. 8. ).
). – 35 ., 2000

. – 1987. – 14 % .

'

%

. (. &. *$$* $

.

.:

)

.!
.
.

/

.
' /
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 45 .;
)
). – +
.: . 43-44 (21
' / )
* +]. – ".: "
% . – (&
.): 55 ., 1500 , . – [86-

481. C 3 !. .,
2. ,.
'
%
*$$* $, 1988. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
)
). – +
.: . 56 (11
.). – +
. . – 66 ., 868 , . – [88-1265]
482. C 3 !. .,
2. ,. 5 '
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 33, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 33 (13

.-,

/

.

/
- 1 ./
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 38 ., 330 , . – [89-427]

.. –
.

.-

6.5.1.2.4 Finan ie. Credit. Curcula ie monetar=.

(
–+

";

483. 2#
IV
. "6
.
.6
/ &. 6.;
.
.+
. . – 9 ., 300 , . – [86-247]

.
- %.'
.
") / " ' . . - %. &. $. (
. " . "6
&. $. – ".: "!5, 1985. – 44, [1] .:
.; 20 %. – +

45

/: (
.
.: . 44.

C r ile Moldovei, 1986-1990

484.
&. $. (
%.

."

.

0 1
. &. #. =

;

Nr 1-6. – 1988. – 56 .:

=

Moldova's Books, 1986-1990

;

/ " ' . ! . 5 - . %.
2. – ".: "!5, 1988. – 20

.
. . (. "

.

. – 10 ., 300 , . – [88-1177]

485. $
). !
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 59, [1] .:
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
, . – [86-1518]

/
.
.; 20 %. – (#
.: . 59 (10

.). – +

486. $
.
'
'
% /#
. (. &. - ' . – ".: ) *$$* $, 1987. – 52, [1] .; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 51-52 (13
., 428 , . – [87-1706]
487. 6
$* $, 1988. – 33, [1] .: 20 %. – (#
)
). – +
.: . 33 (9

/
/
. ).
%. %
/) . . – 1 . 19 ., 429
%
%. %
/
.). – +
. . – 1 . 14
/

/
/#
. . -. #
%. %
/ ) *$$* $
. . – 70 ., 376 , . – [88-574]

.
.). – +

.-,

. – ".: ) *$.
.! -

6.5.1.2.5 Eviden a economiei na ionale. Analiz economic

488.
#"
%+ ,
%
&. ".
0( .
.)
. – ".: :
00393-0: 1 . 30 ., 625 , . – [88-550]

:[ .
. .] / !
, 1988. – 142, [1] .; 21 %. – +

489.
'. .
.)
/ &. ". "
, ). &. #
, 8. $.
%. / ) *$$* $
.-, .
[90-444]

2 . – ".: )
.). – +

. ., 4
(
*$$* $
.-,

490.
.

%. / )

491. 1
%(
" .
.
500 , . – [87-419]

0 $.

@

. +
%): (5

492. 6
'. . 5
157, [1] .:
.; 20 %. – +

.

'. ,.
/

)

.

.
*$$* $, 1990. – 43, [1] .:
.: . 43-44 (18
.). – +

.
.). – ".: )
.!
)

.

%

.

%

.;
.:
. – ISBN 5-376-

/
.; 20 %. – (
. . . – 55 ., 269 , . –

.
'
%
/
%
*$$* $, 1989. – 29, [1] .: 20 %. – ( ). – +
. . – 33 ., 292 , . – [89-1023]

/
./ ,
%
/
.
)/
.
. 9 1 (. #.; " ' . ! .
. – ".: "!5, 1986. – 88 .; 20 %. – +
.
,

*$$

-

2
%. &. $. (
.
.
% . – 17 .,

2 .
. – ".: "
)
,, 1989. –
% . – ISBN 5-362-00153-1: 45 ., 4000 , . – [89-1211]

6.5.1.2.7 Asisten social . Asigurare social

493.
%
.:

"
%.,

/7 .
,. – 6. .

/ .
.

%
, /
. – 6. ., 60000

/ = $%
). – ".: %
. – [87-946]

494. A #
0
'
- . -. &. "
D ;
.
.1 .
/ &. 6. &
;
.
,, 1986. – 92, [1] .; 16 %. – 10 ., 7000 . – [86-1331]
495.
% /#
%. – +
.

+

%

.

?. -.
%
%.
1
. -. . !
; " ' . ! . 5 - %. &. $. (
% .: . 132-141. – 1 . 40 ., 1025 , . – [87-126]

46

,

, 1987. – 11 .:

, /: [" 1.
#. #,
. – ".: "

. – ".: :

.

1
.; 20 %. –
.
)

%.] /
-

, 1987. – 142 .; 20

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

-. .

496. ;

"#
;$ , 1988. – 75, [2] .; 21 %. –

" %
/)
(1961-1987): [)
.] /
.
. #. -. ,6 .$ - %
% %
<" "# . – ".: :
% .: . 66-76. – ISBN 5-376-00400-7: 75 ., 510 , . – [88-650]

<" "# )
+
.

6.5.1.3 Rela ii economice interna ionale

497. '
. – ".: "
[90-1545]

%
)

2
,, 1990. – 104 .:

2:

% .,
:
2.; 18 %. – ISBN 5-362-00775-0 (

. / - .. ). 6.
.): 5 ., 5000 , . –

6.5.1.4 Economia republicilor unionale @i autonome, a inuturilor, regiunilor, raioanelor @i ora@elor

"
0

'. 2. )
. – Vezi Nr 773

0

/

.

/

%.

.%

/

-

%

6.5.1.4.9 Economia Republicii Moldova

498.
/
#. #. #
,. – ".: "
[89-2026]

1
)

,: , , 2 '
/: [" 1.
%
.
.] / - .
,, 1989. – 160, [2] .; 17 %. – ISBN 5-362-00613-4: 25 ., 1000 . –

499. !
%
,
)
'2=*
/ " %.
,
). – ".: "
)
.: %., ,. – (4
.)
…1988. – 1989. – 385, [1] . – ISBN 5-362-00151-5: 2 . 40 ., 3000
500. …1989. – 1990. – 456 . – ISBN 5-362-00516-2: 2 . 60 ., 2500
.

). .
,
2
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 55-56 (31
.). – +

503.
. ,.
"&
"] / =
2 *.
. – ".: "
). – 10 ., 3000 , . – [87-1594]
/

504.
#
. – ".: )
.!
)

. – [90-1775]
: [)
.; 20 %. – +

: [=- "
"
,, 1987. – 128, [2] .; 14 %. – (+# : +-

2
)

1. -. % .,
,
*$$* $, 1989. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 55-56 (28
.). – +

506. , " 0 '. ,.
."
/ &. !. !
2 , . &. ) ' , 8. -.
%. / ) *$$* $
.-, .
[90-1537]

.] /
.

,
%
.
%. / ) *$$* $
. . – 64 ., 274 , . – [89-735]

?. '. #
%% *$$* $, 1988. – 35, [1] .; 20 %. – (
.
%. / ) . *$$* $
). – +
.: . 35 (8
.). – +
. . – 44 ., 394 , . – [88-1115]

505. , " 0 '. ,., ,
)
/
. – ".: )
$* $
.-, .
.!
[89-1054]

)
)

. – [90-95]

501.
). .
% ./
% ,
%
. -. -. ! .%; -* )
.$ - ,
% . – ".: :
, 1990. – 174, [1] .:
.
% . – ISBN 5-376-00043-5: 2 . 30 ., 500 , . – [90-933]
502.
/
.-, .

)

/
)
/
:,, 1989-1990. – 22 %. –

2

.

.

-

)
.-, .

-

.
%. / ) *$. . – 73 ., 239 , . –

" '
/
2 /
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 55 .:
.; 20 %. – (
.
.). – +
.: . 55 (13
.). – +
. . – 64 ., 169 , . –

507. , + % . . )
*$$* $, 1987. – 47 .:
.; 21 %. – (
.
). – +
.
.
% .: . 45-46 (21

%

%. / )
.). – +

47

/
% %
.. – ".:
*$$* $
.-, .
.!
. . – 54 ., 1296 , . – [87-1117]

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

508. *0
-. !.
. )
%
.
%. )
]: [)
.] / ). 8. 72
, #. &. " 1
2, $. -. *
-* )
.$ - % %
&<. – ".: :
, 1996. – 136, [2] .:
.). – ISBN 5-376-00585-2: 1 . 60 ., 505 , . – [90-514]
509. = "
!. -.
2 -,
*$$* $, 1989. – 44, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 44-45 (22
.). – +

)

510.
:
.: >. &. +
( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 60 ., 545 , . – [86-1573]
511.
. .
.#
/ -. $. "
, *. -. 9
–(
.
%. / ) *$$* $
170 , . – [90-498]

%

)
.
%. / ) *$$* $
. . – 51 ., 201 , . – [89-1297]

:[ .
.] / ! .
, 1986. – 157, [1] .:
.,

%.
, 8. +. :
.-, .

/

,

.

.
@

515. &+
2

- )
). – +

%
,. ., , #0
" 4. '.
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 47, [1] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 46-47 (28
.). – +

514.
/
(. .
'
%
)
0,
% . – ".: ) *$$* $, 1990. – 71 .:
.-, .
.). – +
.: . 70 (11
.). – +
,. .,
.]. – ".: "
2). – +

)

.:

)
*$$
%.; 21 %. – +

.

11

.

]. – ".: "
% . – 20 .,

.

/
. % .
%. / ) *$$* $
.. . – 56 ., 315 , . – [86-1356]
%.

2 -,
%
% %%
, %
..,
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
. . – 82 ., 148 , . – [90-1443]

?. . * .
/
. – [*
,, 1989. – 118, [1] .; 20 %. – (#
- %
2.
% . – ISBN 5-362-00149-3: 35 ., 1300 , . – [89-997]

)

/

(

/< 5)

: [& ,
.
.)

. – ".: "

]: [

%
)
. – ".: :

)

.
.
, 1987. –

,, 1986-1988. –

. – 2 ., 3500 , . – [86-1128]

518. …1986 . – 1987. – 312, [2] .:

. – 1 . 70 ., 5500 , . – [87-1584]

519. …1987 . – 1988. – 291, [1] .:
Rec.: > ' $. #
/

. – ISBN 5-362-00370-4: 1 . 60 ., 3500 , . – [88-1880]
//
.)
. – 1987. – 29
.

520. .
+
%
)
: [ . .] / !
.: . 8. 9
( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 153, [2] .:
.
% . – 1 . 60 ., 500 , . – [86-1681]
521. .
)
;
.: +
&. $.
2 . 50 ., 2500 , . – [89-113]

. – 2-

.;

%.

516. - %
%
.
.] / ! .
. %. )
. *$$
.;
.: . &. )
%
83 .; 21 %. – +
.:
. – 90 ., 865 , . – [87-905]
517. .
/
22 %. – (&
.)
…1985 . – 1986. – 396 .:

. – ".:
.! -

/
.

.-,

/
2 /
.)
*$$* $, 1990. – 52, [1] .:
.; 20 %.
.: . 52 (17
.). – +
. . – 59 .,

. – ".: )
.). – +

512.
. .
1
' /: [
)
,, 1986. – 164 .:
.; 17 %. – (
@
4000 , . – [86-103]
513.

.
/: [*
. -. 6. "
;
.: . 128-137 (158

% 1
2 /; #
.; 20 %. – +

%
.,

. – ".: "
48

/ -#" )
)

)
. *$$
.; 21 %. – +
/
/! .
,, 1989. – 701, [1] .:

.

;
.
%. %.
.; 22 %. –

Camera Na ional

.

.

522. .
.] / *$$

a C r ii din Republica Moldova

-

/
.;
.: -. !. )
2(
. – 1 . 10 ., 640 , . – [87-992]

523. ( +
. (. . 2
.-, .
.!

.

.%
. – ".: :

.)

/

% )
/
: [ .
, 1987. – 103 .; 20 %. – + -

.
.
2
-# !
% )
/
/
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 19 .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
)
). – +
. .
.–
1-/ . – 22 ., 403 , . – [88-1314]

524. (
+ ,
/
1985 . / ).; 20 %. – +
. .+
525. 2
&. ). %
. – ".: )
$* $
.-, .

National Book Chamber of Republic of Moldova

%

)
.! .
., 320 , . – [86-806]

.

.
.

:( . 6
' . - )/
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 34 ., 757 , . – [87-859]

,
2
*$$* $, 1987. – 30 .:
.!
)
). – +

526. 2
/
%
:( %
)
): [ .
.
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 178, [1] .:
2 . 40 ., 720 , . – [89-1323]

%
.] / -* )
.$ - ,
.; 22 %. – +
.

527. 2#
.;
.: -. -. ! .% (
40 ., 550 , . – [87-994]

:

,
.

%
.)

528. "2 %

%

%.
1
:[
, 1987. – 134 .; 21 %. – +

;

. ". !.

#

.: &. 6. #
. – ISBN 5-376-00026-5:
.

.

.

-%

%

529. "2
# %+ %
%
:
).
/
)
", 31 % -1 0 1990 ., [" '
1990. – 158 .; 20 %. – &
.: ) .
.
#
,$ - % %
&< -* )
,* .
) # *$
.–+
.

(1990;

530. 2
# %+
1 , 8. ). =
109, [3] .; 22 %. – - .
. 50 ., 635 , . – [89-459]
*$$

.'
.;
.
.

.] / *$$
.–1 .

(1988;
% /
%
%. – &
.

.
..
%. % %
]:
.
./
.: ". ". ! /
. – ".: +.
. 0 *$
,
.
. &*
%. -.
. "#
% %
" -* )
,7
.–+
., 300 , . – [90-853]
"

"#

1
)
/
: [)
. -. 6. " 1
2; -* )
.$ - ,
. .–+
.
.

531. 2
# %+
2 -,
%
.;
.: >. &. +
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00360-4: 2 ., 825 , . – [88-366]

532. 2 "
2 /,
.;
.: -. -. ! .% ( .
.)
. – ".: :
ISBN 5-376-00376-0: 1 . 30 ., 500 , . – [88-549]

,
*$-

/)

%
%
+
# #0
+ %
% - )",
.
..
.
).
.
/
/
"# %
,
% %
%
.
2 /
.%
)
",
. 1988 . /
.: . &. )
%
( .
.)
. – ".: +. ., 1988. – 156, [1] .; 20
.: " ' . . - %. &. $. (
,) .
.
.
-*
,"
%.
.
.
- %", ) .
.
.
0., . - ,
.
.*
,,
%. -. . #
,
.
* ,7 %
* .+
., 300 , . – [88-292]
#

%

. – ".: :

) . – ".: +. ., 1986. – 104 .:

)

%

49

)

.
.,
.
%

)",

.] / >. ).
, -. -.
% . – ".: :
, 1989. –
% . – ISBN 5-376-00246-2: 1

:[ .
. .] / ! .
. %. )
, 1988. – 190, [1] .; 21 %. – +
.

:[ .
. .] / ! .
. %. )
, 1988. – 129, [1] .; 22 %. – +
.

*$$

.–

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

533. ) "
#0 +
.
[)
.] / >. &. +
, . $. " '
, . :. !
:
, 1988. – 241, [2] .:
.; 22 %. – - .
376-00521-6: 2 . 40 ., 400 , . – [88-1909]

:&

.%
.; # .

.

534. ) "
#0 +
:
,
.$ - ,
% , " ' . . - %. &. $. (
;
, 1989. – 330, [1] .:
.; 21 %. – +
.
% .
, . – [89-2112]

:[ .
. .] / *$$
., -*
.: -. -. ! .% ( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00857-6: 1 . 50 ., 500

)

535.
%
)/
. 8. #
.-, .

)
$

+

537.
' .
[1] .; 20 %. – (
(16
.). – +
538.
. .] / !
.; 21 %. – +

)
. .
.

.

. – ".: )
.!
)

,
%
)
. *$$
.;
.: . ". "
(
. – 1 . 50 ., 500 , . – [87-576]

*$$* $, 1985. – 71 .:
.; 20 %. – (
). – +
.: . 66-70 (66
.). – +

542. "1
",
.
./
", 25 . 1989
.; 20 %. – &
.:
)-. 7 %
0
543. ;

%
–(
.
%. / )
476 , . – [90-678]
%
.

2 -

%. / )

.-,

.
.

-

.–
.

/
.

%.: [ .
, 1987. – 146

%
% )
/
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 593 , . – [86-58]

%
.
- :) 1 . ./" ' .
, 1987. – 122 .; 22 %. – +

. *$$*-

1
*$$* $, 1988. – 17,
). – +
.: . 18

:%
,
. – ".: :

/
.)

/
.-,

.
.

/:
%. &. $. (
;
.: $. $.
. – 1 . 20 ., 640 , . – [87-

#0
%
.%
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 9, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.
. . – 11 ., 458 , . – [86-1749]

#

,

-

540.
%
)
]:
.
.
( .
.)
. – ".: :

541. 1
/, -. $. 3
, .
.!

/
%
% -#" )
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 1010 , . – [88-877]

2
%
/
/
. !.
2 , !. -.
%. / ) *$$* $
.-, .
. – 20 ., 387 , . – [88-1058]

%. )

539.
2 -. !. – ".: )
.!
)

[*
)
743]

#

%
% : ($
.
*$$* $, 1987. – 11 .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. .
. – 13 ., 887 , . – [87-939]

536.
#
0
'. ..
'
*$$* $, 1988. – 50, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 49-50 (19
.). – +

".: )
!

)

. – ".: )
.!

%
, .
.:
. -. -. ! .% ; *$$
. – ".:
. .–+
. . 236-242. – ISBN 5-

. +, 2 /
%. / )

. ". *. 3
*$$* $

.-

# %+
/
%
. (1989;
).
.
/
"
-,
%
%.
1
%
/
./
.: +
$. ). ( .
.)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 55, [2] .:
!
)
. ) *$$* $. $ -* )
. ) # 0 *$ . # * )-:*$ . – +
. . – 66 ., 293 , . – [89-1391]
.

%

. !. "

,
%

*$$* $

.-,

.

%
. – ".: )
.). – +

544. 9
%
)
/
:
%
;
.: !. *.
( .
.)
. – ".: :
% . – (&
.): 1 . 20 ., 1295 , . – [87-1223]
50

2
)
/
*$$* $, 1990. – 53, [1] .:
.; 20 %.
.: . 53 (9
.). – +
. . – 61 .,

.
/ -* )
$ , 1987. – 248, [1] .; 22 %. – +
.
-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

Rec.: " 1
2 -.
1989. – Nr 3. – #. 93-94; " %%

/
( .

546. 9
%
:(
.
.
.)
. – ".: :

.

,

2 .
.
)
%. &. $. (
;
.: $. $. )
. – 1 . 40 ., 685 , . – [86-1803]

2
2
%
- ): ) 1 . . / " ' . ! . 5 , 1986. – 141 .; 20 %. – +
.

'. ,.
'
.
%
- .
2
1
", 1985. – 23 .; 21 %. – ()
% 2
/ - "=
% .: . 23 (10
.). – +
. . – 5 ., 1500 , . – [86-519]
6.6 ECONOMIA
548.
+. #
%
,

/ /
/, &. - %
,
%

549.
:( .
*$$* $

%.
.-,

.

'

&. $. 4
0 /
: [7
. – ".: "
)
,, 1987. – 284 .:
). – 40 ., 2500 . – [87-1402]

(#
. 50-51 (14

.
%. %
.). – +

.
/
). – +

.] /
.; 20 %. – ($%

(

./
%. %

/)

. . ."
.-, .

1

.

.
% :
-

' . – ".: )
.). – +

*$$*.: . 15

1 ./ . ). – ".: )
*$$* $
.-, .

*$$*). –

%
%
' ,
%
&.
//#
. . -. #
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 48, [4] .; 20 %. –
/! .
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
.:
. . – 1 . 2 ., 204 , . – [89-1342]

553.
2
: (=
1 ./
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 27, [2] .; 21 %. – (#
%. %
.-, .
.). – +
.: . 28 (5
.). – +
. . – 62 ., 181 , . – [90-102]
8 # %

/
"= .

. – ".: .

!. ., 2
-. *. )
%
/
.
). – ".: ) *$$* $, 1990. – 27, [1] .; 20 %. – (
.
%. / )
.). – +
.: . 24-27 (56
.). – +
. . – 32 ., 322 , . – [90-860]

551.
%
1
$, 1990. – 57, [1] .:
.; 20 %. – (#
+
. . – 1 . 20 ., 201 , . – [90-1485]
%

/
)
")

RILOR DE PESTE HOTARE

550.
2
2
&/
$, 1989. – 14, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
(11
.). – +
. .
. – 17 ., 250 , . – [89-1641]

552.

/. –

)

%.
-#" )
/
: [)
.] / !. *.
, $. ". 9 .: !. *.
( .
.)
.; * .
.% 1
.
.
.$ - ,
% . – ".: :
, 1988. – 242, [1] .:
.; 22 %. – - .
.
% .: . 238-241. – ISBN 5-376-00390-6 (
.): 3 . 50 ., 1305

547. 4

,

// " %

,
% '
)
. – 1989. – Nr 3. – . 93-94.

)

545. 9
%
, . 8. )
/
.;
"
%
-#" )
", -* )
.
. .–+
, . – [88-489]

National Book Chamber of Republic of Moldova

. )/#
. -. !.
/ ) *$$* $

. – Vezi Nr 411

7 STATISTICA. DEMOGRAFIE
554. Gromîco G. L. Manual de statistic : [Pentru studen ii de la un- i specialitatea "Geografia"] / Trad.
din l. rus de V. Pavlicenco. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 411 p.; 22 cm. – ISBN 5-362-00586-3 (în cop.):
1 r. 40 c., 2000 ex. – [90-1168]
555.
/
" %.

:
1989 '
%
,%. : .
, 5
/

%

,%.

/
. . ,
'
. 5
16.10.87, Nr 146 /
,, 1988. – 80, [1] .; 17 %. – 6. .
%

" %.
. – ".: "
51

)

C r ile Moldovei, 1986-1990

– 2000

Moldova's Books, 1986-1990

. – [88-979]

556. 2 #
. . – ".: "
)
. – [86-729]

&. !. #

/
..

, 0 /: %
,, 1986. – 153 .:
.; 20 %. – +

557. )
%+
#
5
;- .
/ -. !. &
. – ".: "
.% ,
, . 2 .). – +
..
980]

.

.

,

-. - , 8.
. – 20 ., 2000

1989 / " %.
,, 1988. – 76, [1] .; 21 %. + ; . 47. – ISBN 5-362-00290-2: 15 ., 2000

/
)

558. = "
!. -., = #
'. . *
)
/
:(
.- % .
.
.
. – ".: "
)
,, 1987. – 170, [2] .; 20 %. – (&
.): 80 ., 3500
.
% . – [87-1433]
$., )
8. " ., 1
2)
? //
.)
. – 1988. – 8
.

#

.
Rec.:

559. - #
)
1988. – 17 %. – (&
.)
...1985 . – 1986. – 167 .:

...:

.

.

./< 5)

. – ".: "

,
, (1 .
. – [88.). –
.–+
-

,, 1986-

)

. – 45 ., 4000 , . – [86-1180]

560. ...1987 . – 1988. – 275, [1] c.:

. – ISBN 362-00350- : 40 ., 4500 , . – [88-1046]

8 POLITIC (SITUA IA POLITIC ACTUAL A

RILOR)

(Situa ia social-economic a rilor - vezi subdiviziunile respective ale diviziuni 6)
8.1 PROBLEME GENERALE
561. Polemici comuniste: [Adep ii soc.-democr. europ. O. Bauer, K. Kautski, L. Serrati polemizeaz cu
V. I. Lemin i L. D. Tro ki: Culeg. de lucr.] / Alc. G. Cutasevici. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 237, [2] p.;
20 cm. – ISBN 5-362-00765-3: 60 c., 2000 ex. – [90-1549]
.
8

562.
#
. .*
% . % ,
' %: ) ' 2
" , 0 /
, $. +, . , -. - . – ".: "
)
,, 1986. – 263 .: .; 20 %. – ($%
%
.6
.7 %
). – 45 ., 2500 . – [86-264]

563.
– ".: "
)

#

'. '. .%
//
,, 1986. – 273, [2] .; 20 %. – 50 ., 2000

.
.
,
. – [86-1036]

.)

." /

.
% :

, -. "

.

.

564. * :
: --3 / &. #., -. !., - ' >. -. '. ., - . '
.
1 . (. -.
, *. &. : ' ;
.
. 9 ): -. $. % ' ( .-' ) '. .;
.
.
,
. .)
. – 8 . 3- , % . – ".:
.
. 9 ), 1986. – 425, [1] .: , 2; 22 %. – - . .
2
.
. – (4
.): 3 . 20 ., 5000 . – [86-1006]
Rec.: 8
% &. //
. – 1987. – Nr 2. – #. 41;
. – 1987. – Nr 2. – . 40-41.
5
.
, // )
,. – 1986. – 10
.

–+

565.
. – ".: "
..

'. *., )

0 . ,. $
1
'
,, 1986. – 85, [2] .; 16 %. – (#
, . 85-86. – 10 ., 3500 . – [86-1623]

566.
)

#
*. '. % '
,, 1987. – 183 .; 16 %. – +
Rec.: %
/ #., <
&. // )

567.

. . #

:

..

.

-

/

%

1 /
).

/

. / *. . " 1
. – ".: "
. – 20 ., 2000 . – [87-642]
,. – 1987. – 17
.
./

52

.
, '

.

.

,

(. +

/ . – ".: "

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

,, 1987. – 179, [2] .; 20 %. – +

)

..

. – 45 ., 5000

&. ,., 8 "#
. '. 7
,, 1986. – 122, [2] .; 16 %. – +

568.
"
)
1788]

569. &
'. .
.; 20 %. – ISBN 5-362-00343-7: 5 ., 5000
570. &
'. . 9 -/
,
,, 1987. – 231 .; 20 %. – +

)

National Book Chamber of Republic of Moldova

- %
. – [88-1122]
? #

–+

574. & % ,
.
.
..

,

576. $
0 !. .
.; 14 %. – ("
2
2200 . – [88-1162]
577.
%

102]

3 '. !.
% . – ".: "

,, 1986. – 18, [1] .; 20 %.

/;
,, 1987. – 75 .: .; 26 %. –

/ 5
.: %.,
,
. – [86-638]

.
,
!: 4
, 2' ,
!. -. +
, . -. ;
. – ".: "
. – 55 ., 2000 . – [87-1959]

575.
'. .. "
/
). – ".: "
)
.): 70 ., 1000 . – [87-1363]

'

.). – +

%

)
)

.

&. $. (
.
.;
+

578.
.
.

%%

579. (
;
% .
580. (
.: -. $.
.
581. 2

;
.: 7. . 5
. – 1 . 30 ., 615 , . – [87-3]

)
,, 1988. – 187, [2]
. – ISBN 5-362-00273-2: 25 .,
' %
.): 1 . 40 ., 1800 , . – [87-

,, 1987. – 294 .: 20 %. – (&

1

(

.

.)

:

. 1904-

/)
. – (4

Rec.: + / 6., +
.#
, // " %
)
– Nr 4. – #. 94-95; " %%
)
. – 1988. – Nr 4. – . 94-95.
+
' $. $
1 /
%. //
.)
. – 1987. – 18 0 .
)
2 -. !., 6
' #. ). // $ . -* )
.
.
.
. – 1989. – Nr 1. – . 76-79.
)
+

.

;= .): 55

.
,, 1987. – 294 .; 16 %.

..

, /. – ".: "

..

0
,. – (4

&. $. (

2: [
)

1 , (.%
,, 1987. – 175, [1] .; 20 %. – +
,

,, 1988. – 44, [2]

)

)

'. . 4 ./ ) /: [#
% /- /
,, 1986. – 12 .; 20 %. – 3 ., 5000

573. &
1905]. – ".: "
)

. – ".:
. – [86-

% ', /
. – ".: "
. – 35 ., 3000 . – [87-1072]

,

/. – ".: "

572. &
'. . 4 , ,%
0 . – ".: "
)
., 5000 . – [87-935]

, /
. – 15 ., 2500

'2. – ".: "

%

..

571. &
'. . 4 , ,%
– 3 ., 3000 . – [86-1610]

,] /

,

..

. – [87-1630]

/. – 1988.

%.: [ .
. .] / -*
, 1987. – 127 .; 20 %. –

.
. – ".: :

#
2
: .
.: [ .
. .] / " ' . . .: -. -. =
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 115, [2] .:
.; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00551-8: 1 . 60 ., 1050 , . – [90-71]

%.
-

1
:
,
%.: [)
.] / &. *. $
, *. ). +
, $. . ( .
% '( .
.)
.; -*
.$ ,
.
.
., -* )
.
. – ".: :
, 1989. – 219, [1] .; 20 %. – - .
.
. .–
.:
.
% . – ISBN 5-376-00244-6 (
.): 2 . 90 ., 1000 , . – [89-1822]

.
.–

:[

/1
53

.

.

.] / " ' .

.

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

%. . (
% .

;

Moldova's Books, 1986-1990

.: *. $. : '
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 101, [2] .; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00559-3: 1 . 20 ., 720 , . – [90-1106]

:

582. 2
# %+
%%
2): [ .] / -* )
.$ , 1987. – 250 .; 22 %. – +

" ' .
.

583. 2
# %+
1
:& .
: ) 1 . .: [ .
.
. - %. &. $. (
;
.
. (. ". ! '
. – ".: :
, 1988. – 75, [2] .; 21 %. – +
.
% . – ISBN 5-376-00512-7: 85 ., 880 , . – [88-1878]

%

%. 3. . !
% .

.

;

)
/
: ($
.: &. $. <
( .
.)
. – 2 . 60 ., 655 , . – [87-1333]

.

584.
2
2 0 /: [ .
.
% , . &. " 2
/
. -*
.* .
"$
". $ $ %. 3. . !
; ). #. " %, . .
% , . &. " 2
/
.;
.)
. – ".: :
, 1987. – 279 .; 22 %. – - .
. 3-/ . – +
.
(&
.): 3 ., 740 , . – [87-1418]
585.
%

. . 7.
20 %. – - .
Rec.: 5
586.
.

. .

#
'
' ;

.

.
/ &. "
:

% .

;

#

.*
0
.
.
. .–+
.2

.

. – ".:
.] /
-

.] / ). #. " %, .
, -* )
.
.: ). #. " % ( .
% .
.–

2
2
1
/
()
.) / $. .
, *. $. !
, >. ". ! % 0 ;
.
<" "# )
. – ".: "
)
,, 1986. – 47, [1] .;
.
.
% . – 15 ., 3000 , . – [86-1128]
2 / //
.)
. – 1986. – 16
.
2

1
%
2
/: [ .
. .] / -* )
.
.: -. *. ' ( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 121, [2] .; 20 %. – +
. – ISBN 5-376-00119-9: 1 . 40 ., 1845 , . – [89-1325]

.
-

587. 6
. -. $ %
/
1
)
(6080- .): [)
.] /
.
. #. -.
; -* )
.$ %. 3. . !
. – ".: :
, 1989. – 154 [2] .: 21 %. – +
.
% .: . 132-154 (192
.). – ISBN 5-376-00114-8: 2 . 10 .,
660 , . – [89-287]
Rec.: Galinski S. Sfera muncii // Comunistul Moldovei. – 1990. – Nr 6. – P. 95-96; " %%
)
. – 1990.
– Nr 6. – . 95-96.
588. ; %
&. ,. =
%
.
. (. #. 7
;+ 2 . .
.
, 1989. – 107, [2] .; 20 %. – +
.
[89-906]
589. ; %
7
;+ 2 .
20 %. – +
.

-

%. %%
: [)
.] /
%. -.
;) .
. . – ".: :
% .: . 101-108. – ISBN 5-376-00139-3: 1 . 30 ., 1125 , . –

&. ,. " %%
:
%
.
. - %. -.
,) .
. % .: . 97-105. – 1 ., 1950 , . – [87-682]

[)
. – ".: :

.] /

.
. (. #.
, 1987. – 105 .;

8.2 RELA II INTERNA IONALE
590. ,
1986 - ".: "
)

-. . 7
/ ). . !
,
,, 1986. – 18 .; 20 %. – 5 ., 10000

591. ,
1986. – ".: "
)

-. . 7
/ ). . !
,
,, 1986. – 12, [1] .; 20 %. – 5 ., 6000

592. ( 1 /

%

., ! " # $. '
. – ".: "

1
. – [86-102]
1
. – [86-1517]

"9

#"5 , 15

.

"9

#"5 , 18

.

/9
,
(
% '
;"
/
,, 1987. – 47 .; 20 %. – 5 ., 3000 . – [87-436]

" %
)

593. ., ! " # $. )
#
/" %
61, [2] .; 21 %. – ISBN 5-362-00322-4: 5 ., 10000 . – [88-872]
54

. – ".: "

)

,, 1988. –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

8.3.1 Situa ia politic actual a URSS

.

.

"
)

-. . ,

594. ,
%. – ".: "

)

.
,
/ ">%
", 4
,, 1986. – 25 .; 20 %. – 10 ., 8000 . – [86-449]
(1; 1989; )

/ /5

#

595. '
:#
,, 1989. – 284, [1] .:
Rec.: 9 ./ &. #
%

1986:

.

). – Vezi Nr 797

/
%
: [ .] /
. 8. &.
. – ".: "
.; 20 %. – ISBN 5-362-00406-9: 75 ., 4000 , . – [89-1870]
%
/ //
.)
. – 1990. – 27
.

596. ,#
: # %.
-. (
/
. – ".: "
)
., 3000 , . – [89-1635]

%

597. !#0:
. .. $
.
- , [+
.]: $ ..
0323-8: 5 ., 200000 , . – [90-1834]

2

:[
/
,, 1989. – 218, [2] .:
% : [-

0
"#

.
: .] / 8.
, *. +
.: 21 %. – ISBN 5-362-00411-5 (

,
.): 75

.
]. –
:
.-5 .
", 1990. – 203, [1] .; 21 %. – ISBN 5-7529-

8.3.1.1 Politica extern

598. '
7 .' %
. – ".: "

/ ). . !
)

,
1
,, 1987. – 132 .:

"9 #"5 , . $
, 25-28
.; 20 %. – 25 ., 5000 . – [87-520]

% . 1986:

8.3.1.2 Politica intern a URSS

599. Spre un socialism uman i democratic: (Platforma CC al PCUS pentru Congr. al XXVIII-lea al
Partidului); Statutul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice; Programul de înnoire a Partidului Comunist al
Moldovei: Proiect. – Ch.: Lumina, 1990. – 50, [1] p.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pr., 1500 ex. – [90-739].
600.
601.
)
602.
'
.

1 . – ".: ( %

, 1990. – 49, [1] .; 20 %. – +. ., 1500 , . – [90-740]

" # $. .
1
, #"5 . /
,, 1986. – 97, [1] .; 16 %. – (#
, '
, . 97 (9 .). – 10 ., 3100 . – [86-1787]
. ,., )
. – ".: "
)
. – 10 ., 2000

/

. *. 6. )
%
). – +

/

!. .
,, 1986. – 110 .; 16 %. – (+. – [86-1906]

603.
#
# .. . #
% '
. ' . ). &. #
;$ %%
. , "9
#"5 . – ".: :
, . 149. – 20 ., 2245 . – [87-1102]

, '2 '
,
/

/
/

%

). – +

). – +

. – ".: "
)
..

605. ,
-. . "
"
/ XXVIII,
#
"9
#"5 , 19
. 1989; 7
,
:
.'
. .
#
"9 #"5 , 19, 20
,, 1989. – 47, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00634-7: 5 ., 7000 . – [89-2205]

606. ,
-. . "
#"5 '
.
#"5 , 28 0 . 1988. – ".: "
)
. – [88-1090]

. – ".: "
..

#"5 %
,
. , "9
#") . $ /
, 1987. – 150 .; 16 %. – +
..

604.
#
# .. ., < % /
. .,, 1986. – 79, [1] .; 16 %. – (#
, '
. . 78-79. – 10 ., 3500 . – [86-1624]

)

.

.

//
% -

-

#"5 : " . /.
. 1989. – ".: "

, / , .
"
/ XXVII/:
"
. XIX,
,, 1988. – 101, [2] .; 21 %. – ISBN 5-362-00383-6: 15 ., 30000
%

55

C r ile Moldovei, 1986-1990

607. ,
1627]
380 .: 1

-. . " .
,: 14 . 1986. – ".: "

Moldova's Books, 1986-1990

). . !

,
)

608. ,
-. . " . , 2 '
.; 22 %. – (4
.): 1 . 10 ., 6500

,
1
"9 #"5 ,
,, 1986. – 23 .; 20 %. – 10 ., 5000 . – [86-

:
..
. – [86-833]

.%

. – ".: "

,, 1986. –

)

609. ,
-. . " . , 2 '
: [4 %. %.
.] / $ %
%%
. , "9 #"5 . – ".: "
)
,, 1989. – 21 %. – ISBN 5-362-00772-6 (.
.)
& . 1. – 539, [1] ., [1] .
.–+
..
.–$ . %
/: . 526-535. –
ISBN 5-362-00024-1 (.
.): 1 . 20 ., 4500 . – [89-786]
[90-987]

610. & . 2. – 561, [1] . – $ .

611. ,
-. .
%
% , % , "9
#"5 ,
,
/ - 70. )
" % ,2
% . 1987. – ".: "
)
. –15 ., 7000 . – [87-1870]
612. ,
:" .
,
%. – 10 ., 5000

,

-. . #
. .
%

. – [87-458]

%

:

'
/
/

%
" %
/", 16

614. ,
-. .
XXVII#
/" %
5
/
1986. – 132, [4] ., 1 .
.; 20 %. – 20 ., 25000

)

'

%

/
. 1987. – ".: "

" %
, 25
. – [86-336]

,

/

%
#
..

)

/9

-

#"5
1986. – ".: "

1
/ "9

,. .,
'. $. ) 1
,, 1986. – 79 .; 16 %. – (XXVII: #
. (12 .). – 10 ., 3300 . – [86-1741]

)

619. *
: #
1986-1990 '
% :
, . "
, /
%
'
– 20 ., 20000 . – [86-412]

. ,.
/
5

,,
.
. – [88-805]

.
/: " .
#"5 . – ".: "
)

, ,
. 1986: [
%

' 6 ,
.
-

, /: " .
,
,, 1988. – 44, [1] .; 20 %. –

-. .
'
%
,'
,, 1988. – 291, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00222-8: 50 ., 10000
#

"

.–

. "#
%
,, 1987. – 30 .; 20

%

/-.
1
. 1988. – ".: "
)

617. ,
-. . ,
,% . % /
. .
% /%
/
.
2
,8
,, 1986. – 46, [2] .; 20 %. – 10 ., 6000 . – [86-932]

618. ,
/. – ".: "
)
.

5

,,

616. ,
-. .
, /
,
#
"9
#"5 , 18
. 1988;
, .
1988. – 50, [2] .; 20 %. – 5 ., 13000 . – [88-519]
,

.

,:

%

/
%
,, 1987. – 69, [2] .; 20 %. – +

613. ,
-. . #
. IV, 23 %
ISBN 5-362-00316- : 10 ., 7000 . – [88-937]

615. ,
% . – ".: "
)

/: . 545-556. – ISBN 5-362-00442-5: 1 . 20 ., 3000

, '

,% .
.

.

.

,,

:" .
,]. – ".: "
%
%.). – +

.

, /
%
'
5
/
/
2000. – ".: "
)
,, 1986. – 100 .; 20 %. – 4
XXVII#"5
/
/ 1986-1990 '
. ,.
2000.

56

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

620. * :
2. ., ;
#
. .. )
)
,, 1986. – 84, [2] .; 16 %. – (#
, . 84-85. – 10 ., 2000 . – [86-1742]

"

621. !
/. – ".: "
..

#
)

1 ,, '

.. . " %
: ,
,, 1986. – 87 .; 20 %. – (XXVII: #
. . 85-86 (17 .). – 10 ., 3000 . – [86-1771]

: ["
,, 1988. – 281, [2] .; 17 %. – +
. – [88-847]

624. 2 5 .
"
# (27; 1986; )
,, 1987. – 486 .; 20 %. – (4

"

, '

,

623. - # .. .. "
XXVII#"5 /
,, 1988. – 100, [2] .; 21 %. – ("
/
. – ISBN 5-362-00336-4: 20 ., 4000 . – [88-1212]

.

%

.
,
#"5 ). – +

). )
.): 95 ., 10000

. – ".:
..
-

%.). – +

/

,. ., 6+

622.
#
(. 4. "
.
,
-. 7 . – ".: "
)
. – ISBN 5-362-00311-9: 40 ., 3000
)

National Book Chamber of Republic of Moldova

..

'
. %.). – +

-

.] /

.
-

/

-. " %
..

"
/ XXVII
. – [87-424].

. – ".: "

-

#"5 . – ".:

625. Aceea i. – 1986. – 486 p. – 1 r. 10 c., 20000 ex. – [86-870]
626. 2 5 .
"
# (XXVII; 1986; ).
/" %
5
/
/
. .
%
1 % . 1986:
, .
"
%
1 ' 5 % . (1986:
. . . %.). – ".: "
)
6000 . – [86-452]
#
-

"
/
XXVII" %
/9
#"5 :
XXVII#"5 : . .
,, 1986. – 38 ., 20 %. – 10 .,

/

627. 2 5 .
. (19; 1988; ). )
"
/ XIX/" %
5
/" %
5
/
, 28 0
- 1 0 . 1988. – ".: "
,, 1988. – 181, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00388-7: 25 ., 40000 . – [88-1714]
628. 2 5 .
. (19; 1988; #
/" %
5
/
:[2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00386-0: 10 ., 50000
629. 2 5 . ;. "
5
, "9
20 %. –
.,
– ".: "

.
/

.,

5

.

'

/

"9 5("
.: . %.,

).
"
. 10
1988. – ".: "
. – [88-1154]

XIX-

/
)

,
,
, . "9 #"5 ,
5
,. – ".: "
)
,. – 3 ., 10000 . – [86-1366]

.

:

630. 2 5 . ;. 2#
.)
#
/" %
/9
)
,, 1986. – 72, [2] .; 20 %. – 15 ., 10000 . – [86-1251]

631. 2 5 . ;. 2#
27-28 . (1987, .). – ".: "

(1987,
)

632. 2 5 . ;. 2#
25-26 0 . 1987. – ".: "
)
633.

1

.

635. 2 5 . ;. 2#

(1988,

(1989,

,, 1988. – 46,

,
/) '
,, 1986. – 28, [1] .;

/9
. – [87-337]

(1987, 7 .). )
#
/" %
/9
,, 1987. – 126 .; 20 %. – 20 ., 15000 . – [87-1012]

634. 2 5 . ;. 2#
17-18
. 1988. – ".: "
)
– [88-632]

-

#"5 (16 0 . 1986).

.). )
#
/" %
,, 1987. – 108 .; 20 %. – 20 ., 10000

. – 1987. – 116 .; 20 %. – 20 ., 20000

#
)

#"5 ,
#"5 ,

. – [87-1011]

.). )
#
/" %
/9
#"5 ,
,, 1988. – 83, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00280-5: 10 ., 13000 .
.). )

#
57

/" %

/9

#"5 , 10

.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1988. – ".: "

Moldova's Books, 1986-1990

,, 1989. – 27; [3] .; 20 %. – ISBN 5-362-00582-0: 3 ., 10000

)

636. 2 5 . ;. 2#
15-16 % . 1989. – ".: "
)
– [89-1427]

. – [89-315]

(1989, %
.). )
#
/" %
/9
#"5 ,
,, 1989. – 198, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00601-0: 30 ., 10000 .

637. 2 5 . #
,
. #
"9 #"5 , 20
. 1989. – ".: "
362-00635-5: 5 ., 7000 . – [89-2172]
638. 2 5 . #
% #
XXVII#"5 . – ".: "
)

/" %

: (#
% #"5 ):
,, 1989. – 27, [1] .; 20 %. – ISBN 5-

/ .
)

5
/
:*
.: .
"
,, 1986. – 95 .; 20 %. – 20 ., 30000 . – [86-411]

-

639. Aceea i. – 1987. – 96 p. – 20 c., 1000 ex. – [87-623]
640. Aceea i. – 1988. – 95, [1] p.; 21 cm. – 20c., 10000 ex. – [88-90]
641.

.

1

. – 1988. – 87, [3] .; 21 %. – 15 ., 20000 , . – [88-91]

642. 2 5 . #
% #
/#
0 :*
1987. – 207 .; 10 %. – ( .
/
. ’
% ,. –
#"5 :

643. 2 5 .
#
. . . %. – ".: "
)

/" %
5
/
=#
%% " %%
.: .
" .
XVII#"5 . – ".: "
)
% :"
. XVII #"5 ). – "
-%
,, .
,
.: . %., ,. – (4
.): 35 ., 2000 . – [87-938]
/" %

,,
,

5
/
:.
"
.
XVII,, 1986. – 52 .; 14 %. – 5 ., 50000 . – [86-448]

644. Aceea i. – 1987. – 52 p. – 5 c., 5000 ex. – [87-886]
645. Aceea i. – 1988. – 51, [1] p. – ISBN 5-362-00222-8: 5 c. – 20000 ex. – [88-1335]
646.

.

1

. – 1988. – 45, [2] .; 14 %. – 3 ., 30000 , . – [88-130]

647. 2 5 .
#
/" %
5
/
=5
0 :. "
. XXVII#"5 . – ".: "
)
( .
/ % :"
. XXVII #"5 ). – "
-%
,, .
,
% ,. –
.: %.,
,. – (4
.): 15 ., 2000 . – [87-937]

" %%
/# ,, 1987. – 75 .; 10 %. –
,
. ’
-

648. )
%. ,
./
'
2' .
: " 1.
, ,
/ ). . !
. 8
%
, 25-31 0 . 1986. – ".: "
)
1986. – 106, [2] ., [4] .
.; 20 %. – 20 ., 5000 . – [86-1600]
)

649. )
. &. "
.
,, 1987. – 153 .; 16 %. – ("

650. )+ /
5
/
XXVII#"5
+
..

2. – [
%

%
). – 20 ., 3000

.. . "
/ 1986-1990 '
. ,.
3 % . 1986:
. . . %. – ".: "
)
. – 15 ., 25000 . – [86-385]

651.
# :
. .#
.
/
. 1985
"9
#"5 ] /
.
.
-. +
1987. – 262, [2] .; 21 %. – 65 ., 1500 . – [87-1906]
652.
/ ). . !

. "

,%
'

, ,%
, 17-19

.
,,

.]. – ".: " -

,
%
'
2000:
.
"
.
,, 1986. – 81, [2] .; 20 %. –

: [7
, .
/, $. +, . . – ".: "
)

%% /
:"
. 1986. – ".: "
58

%
. – [87-292]

%

1. %
)

#

, ,
,, 1986. – 63 .:

/
,,

.;

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

20 %. – 10 ., 5000
,

National Book Chamber of Republic of Moldova

. – [86-1890].

653. 6 "
*. 2. " %
/
). – ".: "
)
). – +
..

/%
/
1 : (4
% %
.
,, 1988. – 174, [2] .; 14 %. – (+(#: +,
/
., . 164-166. – ISBN 5-362-00434-4: 15 ., 2300 . – [88-2123]

654. 4
$. !. :
, /
,
#
/ '.
17 %. – ISBN 5-362-00282-1: 20 ., 2500

/: [7
2]. – ".: "
. – [88-835]
%

%

655.
"
"#
'
"#)): [)
.] / $ <" "#) . .: !. . 8
( .
.). – ".: :
, 1986. – 204, [1] .:
186-203. – (&
.): 2 . 30 ., 565 , . – [86-1680]
656. XXVII B
"#
2 /'
'
$
, !. $. "
, 6. -. ' , -. $. %
;#
1987. – 223 .; 21 %. – - .
.
. .–+
, . – [87-913]
Rec.: :
).
,'
92-94; " %%
)
. – 1988. – Nr 3. – . 90-92.
657. $ % +
/
64, [2] .; 20 . – (#
+
.: . 66 (9
.). – +

%

)

.

.

..
/)
,, 1988. – 94, [2] ., [2] .

2 .
%
% .; 22 %. – +

. >. *.

%

/
.;

: (* % <" "# ;
.
% .: .

/ %
/ &. ).
. . – ".: "
)
,,
.
% . – (&
.): 70 ., 3500

// " %

* #/#
. >. $. "
%. %
/ ) *$$* $
.-,
. . – 48 ., 537 , . – [86-1125]

)

/. – 1988. – Nr 3. – #.

. – ".: ) *$$* $, 1986. –
.
.!
)
). –

8.3.1.3 Politica na ional a URSS

658.
/
.

, 8. &.
.–+

" %

!. . . . #
'
. – ".: "
)
..

659. ;
-. 2. 8
'
.
%
,: [)
– 209, [2] .; 20 %. – +
..
660.
#0
[1] .; 20 %. – (
661. (
".: "

)

:[

, /
,
% . , .
.] / 8. -. +
% , ;. !. ! ,, 1989. – 361, [1] .; 21 %. – - . .
2
. – ISBN 5-362-00405-0: 50 ., 3500 . – [89-667]

%
:) .[

,

&. $. (
/'
% /
.] /
.
.
, !. + / . – ".: "
)
.: . 194-210. – 75 ., 2000 . – [87-1555]
.

]/[
. 8. ).
]. – ".: "
)
). – ISBN 5-362-00235: 30 ., 4000 , . – [88-908]

:+
,&
, &2
%, !7 , # 2' , 9
.
.
] / &. 9 ./, . =
/, !.
/
.;
,, 1987. – 266, [2] .: .; 18 %. – 40 ., 2000 , . – [87-1629]

/
2,, 1987.
,, 1988. – 139,
: [7 1
. +. +
2 /. –

8.3.1.4.9 Situa ia politic actual din Republica Moldova

662. PC al Moldovei. Congresul (17; 1990; Chi@in u). Materiale ale Congresului XVII al Partidului
Comunist al Moldovei. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 70, [1] p.; 20 cm. – Text paral.: rom., rus . – ISBN 5362-00780-7: 15 c., 1000 ex. – [90-1463]
663. Republique Socialiste Sovetique de Moldavie / MAU RSSM. – Ch.: Btiin a, 1987. – 35, [2] .; 20
%. – În l. fr. – F. pl., 2300 ex. – [87-1409]
664. The Moldavian Soviet Socialist Republic. – Ch.: Btiin a, 1987. – 34, [2] p.; 20 cm. – În l. engl. – F.
pl., 2300 ex. – [87-1410]
665.
,. – ".: "
)

#,

'
/: [" 1.
,] / - . &. ,
,, 1988. – 301, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00344-5: 70 ., 10000
59

;
. ). "
. – [88-1556]

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Rec.: 9

/ &. *

% // ( . '

%

. ,., )+

666.
.

2. &. #

#

,

, '
. %.). – +
Rec.: +
' $.
%, .
" / . ,
, %
%
1987. – 26
.
+ 1 ).
/
667.

Moldova's Books, 1986-1990

/

..

%
]. – ".: "

.)

. – 1987. – 13

'. . #

.

, /
)

/
: [,, 1986. – 95 .; 16 %. –
, . 95. (14 .). – 10 ., 3000 .

#% " &. !.
%
%
:
, 2,
/; -:
). $ "3. . !
". – ".: :
..
. . 106-107. – 25 ., 2605 . – [86-1707]
Rec.: #
!., 7 / (.
%
.

/
.
. / ". &.
, 1986. – 106, [2] .; 20 %. –

(XXVII: #
– [86-1904]

+
# .. ,.,
, / #")
, '

%
.

%.). – +

..

/]. – ".: "

668.
+
0 .
)

669.
:
] / - . &. ). ( 2
,, 1986. – 298 ., [17] .
670.
1
Rec.: )
( ' :. //
671. '
.; 21 %. – (4
)

. – #. 8.

: [8
#")
,, 1986. – 91 .; 16 %. – (XXVII: #
., . 90-91. – 10 ., 3100 . – [86-1905]
,. – 1987. – 11
% .
. – 1987. – 26
.; * .
.–

/
)

// )
// 4 , ,%.

0 //

. – 1988. – 8

/: [7
, &. (.
/; " .
.; 20 %. – 70 ., 5000

,

.: &. 6. %2
. – [86-1929]

/ // &

, / %,
%
/
(' ) '. . – ".: "
)

. . – 1986. – 263 . – 65 ., 5000 , . – [86-1930]
:. +, , , %
, %
// &
/. – 1987. – 8
.)
. – 1987. – 8
.
-. ,. .
.): 1 . 10 ., 2500

/: [7
. – [87-1097]

]. – ".: "

%

# ,. ., 6+ .. . " %
)
,, 1986. – 84, [3] .; 16 %. – (#
., . 85-86. – 10 ., 3000 . – [86-1771]

.

674. &
:7
/'.
,1
,'
./$ $ / %
%%
. , "9 #"5 ;
."
)
,, 1987. – 141, [2] .; 20 %. – +
..
. – [87-1586].
675.

1

.

%.). – +

: ,

. – ".: " ..
-

'
. %.). – +

, '

.

#") .
,. , "9
#") .
(
, ) '. . – ".:
. – (4
.).: 50 ., 1000

. – 1987. – 122, [2] .; 20 %. – 50 ., 1500 , . – [87-1040]

676. - #
, .
/ = Soviet Moldavia under perestroika / 8 8*
– 64 .:
.
.; 16 %. –
.: %.,
,,
677. 2 -.
"
/: (23-25 . 1986): [)
5000 . – [86-598]

,, 1987. – 182 .:

.

/
. +. ).

-

.

)

672. * :
2. ., ;
#
. .. )
1 ,
,, 1986. – 86 .:
.; 16 %. – (XXVII: #
, '
, . 84-85 (27 .). – 10 ., 2000 . – [86-1742]
673. !
/. – ".: "

/. – 1987. – 9

, / =
)
); - .- . 7. *. <
. – ".:
. – 75 ., 8000 . – [89-38]

# (16; 1986; " ' , ). "
.]. – ".: 8
"9

60

XVI#
/" %
#"), 1986. – 355 .; 20 %. – (4

%

, 1989.
) .): 70 .,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

678. Aceea i. – 1986. – 351 p. – 75 c., 7000 ex. – [86-1436]
679.

.

1

. – 1986. – 318 .; 21 %. – (&

680. ) %
. 1., 4:
1986. – 106 .; 16 %. – (XXVII: #
10 ., 3000 . – [86-1889]
681. )
%. – (XVII: #
1819]

-. $. &
, '

682.
# + % 0.
116, [2] .; 16 %. – 15 ., 2000
683.
%
%
". 6. – ".: %
684. 1
). – ".: "

%
.

. ., '
1

.

,
%.). – +

..
,

686. 1
.: .; 16 %. ("
Rec.: 7 /
-.

689. A
;
.
. – (4

+

:

.

,
%.). – +

).
/
,, 1987. – 312 .; 17 %. – +

/

. <.

: $
.

.

' . ). – ".:

'

.
.
.). – +
%

.

61

%
.

.). – +

-

-

" .

,, 1987. – 145, [2]

,. – ".: "
..
;" .
. – [86-

] / - . 8. *.
..
]. – ".: "

. - . – ".: "
.: . 141-145. – 15 ., 3000

, 1986. – 143, [1] .:

693. ,
. .)
" %
)
. *. ". +
/'
; $ <" "# )
%
<" "# . – ".: :
, 1989. – 150 .; 21 %. – +
.
% : . 148-150. – ISBN 5-376-00141-5: +. ., 780 , . – [89-1016]

*

.
.; - .- . " ,
. – [88-2109]

2 ,%. %: [" 1.
'
2] / - . ). $. 9
,, 1986. – 180, [2] .; 20 %. – (4
.): 40 ., 1500

)

691. ,
'. . 9 %
'
)
,, 1987. – 144, [1] .; 16 %. – ($
, . – [87-1783]
' %

,, 1987. –

, /]. – ".: "

, '

. , %
:[
,
. &. $. <
. – ".: "
)
.): 45 ., 3000 . – [87-951]

692. ,
10000 , . – [86-1029]

/

:[ ..
. – [88-661]

690. ' #
,. '. $
2
...: [7 %.
,, 1988. – 193, [2] .; 16 %. – 30 ., 2000 , . – [88-461]

)

.

,
%

'

,,
, . 105. –

)

%
=
.'
%
%., ,. – 10 ., 2000
%

)

,, 1986. – 100 .; 16
, . 99. – 10 ., 3100 . – [86-

.
: [" 1.
]. – ".: "
)
). – 25 ., 2500 . – [87-1424]
// ( . '
. – 1988. – 12 % /. – #. 5.

&. .. #
%
%
-/

688. 6 ,
,.
.: (. 7 %
'. . – ".: "
969]

)

/. – ".: "

1 ]. – ".: "

# '. -. ", , 2
%2: (7
)
,, 1987. – 111, [1] .; 17 %. – (7
. – 10 ., 2000 . – [87-1198]

687. $#
!. -., 8
: ,. $. + ,
,, 1986. – 87 .; 16 %. – (XXVII: #
., . 86. – 10 ., 3000 . – [86-1909]

)

..

/: - ".: "

.,

,
/%
. ' .-%
.
.; 20 %. –

#

685. 1
# '. -. #
%
1
,, 1988. – 187, [2] .; 17 %. – 15 ., 1600

)

,
%.). – +

.

: [" 1.
. – [87-1963]

%
/ 9.
, 1988. – 19, [1] .:

.): 70 ., 5000 , . – [86-513]

-

.; 17 %. – 25 .,

(1944-1950): [)
.] /
. - %
% % .: . 133-147. – 5 .

C r ile Moldovei, 1986-1990

)
": "

Moldova's Books, 1986-1990

Rec.: Rusnac Gh. Pagini de istorie postbelic // Comunistul Moldovei. – 1990. – Nr 12. – P. 87-88; " %% .. – 1990. – Nr 12. – . 87-88.
694. ,
)

?. $. #@ '
@
,, 1986. – 224 .; 16 %. –

:#

:

695. , %
. 4. ).
2 % !:
1987. – 192 .; 20 %. – 40 ., 2000 , . – [87-59]
[1] .:

1 /# .
. . *. *.
.): 40 ., 600 , . – [86-1791]

. – (&
.

. – ".: "

%

696. !
%.
: [C .] /
. -. $. 7
.; 20 %. – (&
.): 1 . 20 ., 3000 , . – [86-1645]
Rec.: +
.5
.
,
,'
// )
9
-. //
.)
. – 1986. – 25
.

. – ".: "

)

,,

,, 1986. – 244,

)

,. – 1986. – 14

.

697.
# "
" %
)
% .
/$ <" "# )
-6 . - %
% %
<" "# ;
.: #. #. #
(
2)
. – ".: "
)
,, 1986. – 358 .; 21 %. – +
.
.
% . – (&
4000 , . – [86-67]
Rec.: 5
-.,
/ ". 5
1 ,
/. " %
)
/ // " %
)
/. – 1986. – Nr 6. – #. 89-92.
698.
*. +
1613]

%
. – ".: "

%: [
)

.–

.): 1 .,
#

-

/
.
.: .] /
. 7. &.
;
1.
,, 1989. – 230, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00404-2: 50 ., 3000 , . – [89-

"

699.
)

. .7
:[
2
,, 1987. – 128 .; 16 %. – 15 ., 10000 , . – [87-288]

"

700.
)

'. '. 5 %
/
:
[
,
0 /]. – ".:
,, 1989. – 234, [2] .: .; 17 %. – ISBN 5-362-00075-6: 35 ., 3000 , . – [89-1797]

. !" "#). – ".:

701.
#
*., #
. /,
./ 0 2% : ( %.'
.(
.
.' . - ). – ".: "
)
,, 1988. – 118, [1] .:
.; 17 %. – ISBN 5-362-00392-5: 35 ., 5000
, . – [88-1603]
Rec.: +
*. #
'2 , 2
)
// &
/. – 1989. – 22
.
702.
'. -. 6 %
/
2 .
: (* %
)
)
.) /
.
. 7. . 5
; -* )
.
.
. – ".: :
, 1988. – 118, [1] .:
21 %. – +
.
% .: . 114-119. – ISBN 5-376-00420-1: 1 . 10 ., 1200 , . – [88-672]
Rec.: :
6. ., !
&. !. // $ . -* )
.
.
.
. – 1989. – Nr 3. – . 72-73.
– ".: "

703. - #
)

/ ),, 1986. – 37, [2] .; 20 %. – 20 ., 1000 , . – [87-1304]

704. - #
1987. – 160, [1] .; 16 %. – +
705. ( "
:
" ' . . - %. &. $. (
21 %. – +
.
% .
(0
.:

:
-

;

.

.
./
. $. ). !
. – ".: "
.: . 158-161. (53
.). – 20 ., 10000 , . – [87-2001]

. – 2- ,

)
)

): (
.;

.
,,

" %
)
:[ .
. .] /
.: 7. 8. : %
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 115, [2] .;
. – ISBN 5-376-00291-8: 1 . 40 ., 830 , . – [88-2111]

/

706. 2 +
:#
/
%
/ /
. 8. &.
;
. 8. % 2
.; 20 %. – ISBN 5-362-00424-7: 80 ., 3000 , . – [88-1927]
Rec.: + / (. " 1
// )
9 ./ &. & ./
//
.)
. – 1988. – 14
62

:#
.
. – ".: "
.

/ ;
)

,. – 1989. – 6

.

.
/ ;
,, 1988. – 270, [1]

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

707. 2
% ... [
.
.
.] /
. -. (. = % . – ".: "
,, 1987. – 188, [2] .: .; 21 %. – (&
.): 80 ., 1000 , . – [87-2002]
Rec.: !
/ >. %
.
// " ' , . ! .
,. – 1989. – 5 % /;
& ." '
. – 1989. – 5 % .
)

.

,

/

708. ) /
. .,
?. -.
2
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 42, [1] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 41-42 (24
.). – +

709. )+
(. '. & 1
2
20 / . % 1 . - /
"
)
,, 1986. – 107, [2] .:
% . – 20 ., 2000 , . – [86-919]

% 1
/
/
%
,
.; 20 %. – (# .

710.
#
. -. & 1 /'
,, 1986. – 100 .; 20 %. – +
.
Rec.: +
' $. "
'
!
3.
, // &
8

42.

711. 1
# ,. ..
. – ".: "
)
.): 75 ., 3000 , . – [86-1309]
Rec.: &. 8 , .
7%
). " %

" %%

)

.

)
/
%
,, 1986. – 189, [2] .: .; 21 %. – +

.# 1 2
. – 1987. – Nr 4. – . 94-96.

/ // " %

%
). – ".:
.

.

. – 1987. – Nr 2. – .

/ . – 1987. – Nr 4. – #. 94-96;

)

. %
. – ".: $ -

.

'
.
/7 %
.
<" "#), 1987. – 39, [1] .; 20 %. – +

: .,
., ,
;$ <" "#) ,, 1986. – 240 .; 20 %. – +

2

, //
-

714. ; #+ '. .. *
% :$
0
0
.
.
]. – /
. 8. % 2
%. – ISBN 5-362-00435-2: 15 ., 3000 , . – [88-1864]

.

. ,. , 0
,, 1987. – 196, [2] .; 20 %. – (

63

-

2: [) % .
.–

, // )

,. –

,
: ["
)

.

%.,
.
. ,, 1988. – 149, [2] .; 16

RILOR DE PESTE HOTARE

//
:% '

..

.

.

-

. – 1986. – Nr 14. – #. 40-41;

/1
. – ".: "

8.4 SITUA IA POLITIC ACTUAL A

&. ., & 7
?. *. 8
)
,, 1988. – 133, [2] .; 20 %. – +
. – [88-788]

)

% /#
. &. 7.
% .: . 188-190. – (&

.

// 4 , ,%.
. – 1987. – 21 .
//
. – 1987. – Nr 2 . – #. 42;

713. 6+ "
*. 2. $ / .:
2
"#)] / #
. -. $. 3
% %
<" "# . – ".: "
)
% . – (&
.): 1 . 10 ., 1500 , . – [86-129]
Rec.: =
-:, "
2 &. %
1986. – Nr 14. – . 39-40.
( 0 *.,
!. )
/
1 1987. – 7 .

716.

: (# .
.- . /
!). – +

) .-

/
.: ["#)]. – ".: "
)
% . – 15 ., 4000 , . – [86-131]
, / // )
,. – 1986. – 31 % /.
/. – 1987. – 3 .

2
.

712. 5
2 -,
%
%
1 : 5 .-%
.
<" "#); ). 6.
, +. &. -., 5
&. #.
.
%. – +
., 3500 , . – [87-1248]

715.
"
)
1403]

%. / ) *$$* $
. . – 49 ., 353 , . – [88-1637]

.

.

,
. .<
). – 40 ., 2500

. – ".:
. – [87-

1 ,'
% ,
5-. – ".: "
. – ISBN 5-362-00271-6: 30 ., 1500

C r ile Moldovei, 1986-1990

717.
.;

.; 21 %. – (
718. *
//
.

%

&. 4. "
. 5-] /
:% '

0 / %: 4 % .
/1
.
, $.
. – ".: "
)
). – 40 ., 2500 . – [87-746]

.

&. 4. #
%
.
, -. +
., . 103. – 15 ., 5000

Moldova's Books, 1986-1990

/ .%

/. – ".: "
. – [87-784]

720.
. 8. #
. – ".: "
6
.7 %
). – +
721.
)
/
8

.
%

-. +

.

#
.. .. )
$. *
. – ".: "
.7 %
). – +

723. ("
,. . #, 1
/. – ".: "
)

725. 5
. ."
, ". $. &
. – ".: "
., 2000 . – [87-785]

?/
.
.): 85 ., 3000

/ , 1 12, -%
.; 20 %. – (4
"
)
..

:%

,/
'

.

.
, -.
). – 15 ., 3000

727. 8
.. . "
- ,
, -%
/
.
,, 1986. – 448 .; 16 %. – 50 ., 2500 . – [86-1769]
728. 8 " '. (.
% –
)
,, 1987. – 242, [2] .; 20 %. – +

730.
.; 20 %. – +
Rec.: "

. – ".: "
%
). –

.
/ 3. #

.

,

.4

.

. – ".: "
. – [86-772]

.

&.;
.

%

%

/
.
.
. – [87-1176]

.
, $. (
. – [88-343]

-

/. – ".: "

, /" '
/: [ 6; , ,
,, 1987. – 94 .; 20 %. – (
:%

)

729. 4 # .. ..
& '
".: "
)
,, 1986. – 451, [3] ., [8] .
95 ., 3500 . – [86-1726]
.:

.
, -. +
. – [86-1152]

, %
2:
.; 17 %. – 50 ., 2000

726. 6
'. 4. )
.
1
/
.
,, 1988. – 87, [1] .; 21 %. – ISBN 5-362-00217-1: 20 ., 3000

"

.7

..

%
".
1
%
,, 1986. – 143, [1] .: .; 20 %. – ($%
: . 142-143. – 25 ., 3500 . – [86-1216]

': $
%
,, 1987. – 342 .:

724. (
-. '. &
,, 1986. – 106, [2] .; 20 %. – (

)

.
, &. - %
% :8
%
.6

/

(. ,. "
%
/ %
/
.
.
, &
"., - %
)
,, 1988. – 263, [1] .: .; 22 %. – ($%
% :8
.; . 255-262. – ISBN 5-362-00377-1: 60 ., 2000 . – [88-1976]

. .5
,, 1986. – 254, [2] .:

722. .
.
.6

1 /'
,, 1987. – 104 .; 16 %. – +

)

719. !
%
. !.
/ *- /
,, 1986. – 142, [1] ., [4] .
.; 20 %. – ($%
..
: . 140-142. – 25 ., 3000 . – [86-1330]

)
+

[
,, 1987. – 219

,
-

)
]/

.

'
. – ".: "

/
% :

.
). – 15

)

-

,. – ".: "

$. !

5- /
.7
.
, $. +, . . – ".:
: . 238-243. – 35 ., 2000 . – [87-1317]

/:
.; 20 %. – +

./

..

. 7 ). )
,: ."
: . 442-452. – (4

1 : [ .] /
. 6. -. . – ".: "
)
% . – 45 ., 15000 , . – [86-1927]
. //
.)
. – 1987. – 20

,. –
.):

,, 1986. – 218
.

10 SINDICATE
10.2 SINDICATELE DIN UNIUNEA RSS

)

731. ,
-. .

/: " .
,
. . XVIII,, 1987. – 29 .; 20 %. – 10 ., 5000

,
. – [87-459]
64

/: " .
5
, 25

,
. 1987. – ".: "

-

Camera Na ional

732.
5

a C r ii din Republica Moldova

5
:.7 "
.
XVIII,, 1987. – 46, [1] .; 16 %. – 5 ., 20000 . – [87-1657]

#

. – ".: "

)

733.
" XVIII @
(1987 .). #
% <" "#
%. – +
., 10000 , . – [87-1656]

0
:#

821]

0

II

734. 2
#
XV
%
"#
XVI @
" %
)
0
2 .. – ".: $ -

@

National Book Chamber of Republic of Moldova

% )

/
. – ".: +. ., 1987. – 55 .; 20

.

. %
/
.
0 ' / XVII
0
2 .. ) .
. %.
, 1986. – 32 .; 21 %. – +. ., 1000 , . – [86-

/ <"
<" "# )

10.2.3 Organele sindicale republicane @i locale. Sindicate de ramur . Organiza ii sindicale primare. Organele sindicale
din Republica Moldova

735.

"

#
, 30-31
. .

)

.: "

(10; 1987;
). "
10)
,, 1988. – 205, [1] .; 20 %. – 4
. – (4
.): 60 ., 5000 . – [88-450]

#
- #
1987. – ".: "
)

736.
1
. . – 1988. – 183, [1] c.; 20 %. – &
.): 55 ., 5000 , . – [88-313]
737. (
+
.
%
)/) .
.
.
.-%
.
.
1986. – 20 %.
9. 1 . – 1986. – 150, [2] c. – +

0.
&. -. +

.

.

./
0

.: . 151 (5

/;

. &. -. +

.–+

739. (
)/)
. – ".: %

:( .
.)
%
.
0 .
.-%
.
.
.; 21 %. – 30 ., 3500 , . – [88-132]

740. 2
7 + )
.; 20 %. – 5 ., 2500 , . – [87-32]

/"

. – (13

: ()
2", )
. – ".: %
0

.
.
,

.) – 50 ., 500 , . – [86-975]

738. 9. 2. – 1986. – 119, [1] .:
2
.
.
, 1987. – 97, [2] .:

0

-

.

,+

0

-

.: )

-

.: . 115-119. – 35 ., 500 , . – [86-977]

@

:

@

.

. – ".: "

%

/

.

; - .-

,, 1987. – 19 .:

)

11 TINERETUL. ORGANIZA II ALE TINERETULUI
11.1 PROBLEME GENERALE
".:

741. , %
0 . ., !
. .
- ":
", 1987. – 16 .; 20 %. – ()
)). – +
.: . 15-16 (25 .). – 6. .
#
742.
/'
. – [87-201]
,
743. 2
% 2

2. .

-. ?. )
/ - "=

01
")

,

. 1
. – 5 ., 1500

. – [87-1939]

//

%
-

":

"

.–

. – Vezi Nr 836

'

'. &. * ’% ' 2 .
]. – ".: "
)
&. . # 1

.

2

!: [

,, 1987. – 216 .:

- XII- 6
.; 16 %. – (4

%
.): 55 ., 3500

/ . – Vezi Nr 60

/%
1 . – ".: - "=
). – +. ., 500 , . – [89-1764]

65

", 1989. – 20 .; 20 %. – ()

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

11.2 TINERETUL SOVETIC
744.
;

-. !
.

.

,

745.
/
%
. – 10 ., 2000

%
:# .
.%
. ). 9
. – ".: "
)
. – 30 ., 4500 . – [86-1415]
. '. ' ]. – ".: "
. – [86-1174]

746. ,
-. .
,
.
XX5
%. – 3 ., 10000 . – [87-1003]

747. &
'. .
, "
. III 1
5
,, 1989. – 57 .; 20 %. –

/" %
.:

/ / &. . (
,, 1986. – 229, [2] .:

,

/: ["

1. .
%
,, 1986. – 101, [2] .; 17 %. – "

)
,
,, 16

%.,

.
. 1987. – ".: "

749.
). -

.

)

# 5
/ (
5
. – [88-1169]

,

/ =
0
%
1 :" .
/
, 2 . 1920. – ".: "
)
,. – ISBN 5-362-00557- : 10 ., 5000 . – [89-332]

%
'. &. % . 7
,. 8
% : [)
%
1 . – ".: "
)
,, 1986. – 215 .; 16 %. – (+. – 20 ., 3000 . – [86-1900]

750.
"
. XX 5("
00277-5: 3 ., 50000

%
%

:" .
,, 1987. – 31 .; 29

/

748. 2
# % %
: (", , ,) / " .
.: ). !. , &. $. &
% '. .; - . &. . 8
% , (. .
;
.
.
, $. *,
. – ".: ( %
[1] .; 16 %. – (#
'
% .). – - . .
2
.
.
. – ISBN 5-372-00387-1: 25 ., 7000 . – [89-1953]
,

, 7.
.

/, &. !. $
.; 16 %. – +

" %
,. – ".: "

,

.
/

-

, . &. 8 2 , 1989. – 194,
.–+
.

% .] /
.
% .) – +

.
.

/
5
,: .
,, 1988. – 50 ., [1] .; 14 %. – ISBN 5-362-

)

751. "
#0 +
+
"
3
% # / ",
.
.-%
.
. (1987;
).
.
/
%
/
"2 .
.
/
/ %
1 , 15
. 1987 /
.: ! 1 &. 6. ( .
.)
. – ".: +. ., 1987. – 62 .; 20 %. – &
.: " ' . . - %. &. $. (
.) 1 .
.
.
% .–+
.
.
% .–+
. . – $% .
.: . 61-62. – +. ., 300 , . – [87-529]
752.
# !. -. #
%
)
): [)
.] /
1986. – 134, [2] .; 20 %. – +
Rec.: +
&. !., %

.
.

2
2 / %
1 : (*
. 7. . 5
; -* )
.
.
. – ".: :
,
% .: . 127-134. – 1 . 30 ., 1585 , . – [88-1631]
&. ). // $ . -* )
.
.
.
. – 1989. – Nr 3. – . 71-72.

753. , :
'
:

'. $. " % %
' .: [)
.] /
.
. #. &. . ;
, 1987. – 93, [2] .; 20 %. – +
.: . 91-94 (82

754.
,
1 :
%., . , %
,
, ) . . - %. &. $. (
.)
. – ".: +. ., 1990. – 20 %.
9. 1. – 1990. – 152, [1] . – +

2 %
:
," ' . .
.

.
.

.

2 /
.
.
. - %. . !. :
.). – 90 ., 1385 , . – [87-1182]

-

.[

,
.
%. $. "

% .–+

755. 9. 2. – 1990. – 100 . – 25 ., 165 , . – [90-1134]
756. 9. 2. – 1990. – 101-203 . – 25 ., 165 , . – [90-1135]
66

.,
,;

.
. – ".:

.
% . 1990 ., . " '
] / -#*
.: + '
$. !. ( .

., 250 , . – [90-549]

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

757.
,. .,
. ,. )
12: %
2 /
. &. ). $
. – ".: "
)
,, 1989. – 221, [1] .; 20 %. – +
ISBN 5-362-00029-2: 60 ., 3500 , . – [89-278]
758. 0 . ,., , : '. ,. 2 .
%
1 : (5 .-%
.
"
)
,, 1989. – 199, [2] .; 20 %. – +
– [89-85]
Rec.: +. &., <.% , &. 8
. – 1989. – Nr 10.
;
/ 7. #
%
/
,. – 1989. – 19 % /.
/ ). &
. 2
)

.

/#
.
.
% .–

.

.
.) / <" (" ) )
. – ".:
.
% ., . 198-200. – 25 ., 1000 , .

%.
% .

2

,'

/ // #

,
// )

'
//

.)

-

. – 1989. – 7 %

.

759. 2
-. ?.
…+ /… 9
2' ?: [#
.
%. %
1.
.]. – ".: "
,, 1990. – 135, [2] ., [8] .
.; 16 %. – ISBN 5-362-00483-2: 35 ., 3000 , . – [90-638]

760. ") #0 % 0 ,
#+
3
% #
.
..
. 1988;
" 2 %2 , ' .
1988 ., . " '
/
.: " 1
2 &. $. ( .
.; 20 %. – &
.: *$$
)
,$ 1 . 30 ., 1800 , . – [89-976]
,. . #

$

%%

%

). )
.
/
%%
%
%
.)
. – ".: $ )* )
'.
/)
,# . - )

/ ",
/
1 ", 28
.
, 1989. – 222
.–
.:
.–
% #

12. – Vezi Nr 886

%

11.2.1 Organiza ii ale tineretului ale republicilor unionale @i autonome

)

761. 8
. .
,, 1986. – 208 .:

/
.; 17 %. – (+-

762. <
#0 ,. . &
.
.- 2 .
- ]. – ".: "
4000 , . – [87-293]

.
)

763.
)
)%
[87-305]

@

%

% #)
: (7

/

/

/
.
% .) – 25 ., 4000

. &.
/. – ".: "
. – [86-104]

% [&
%
1 ." '
,, 1987. – 112 .; 16 %. – (+-

2

@

% %

@
:$
%. – 63 .:
(" ))) / <" (" )). – ".: %

- - #
. B
. (20; 1987;
). )
.
0 )
1 )
/
.: + 1
$. $. (
,, 1987. – 247, [1] .; 21 %. – (&
.): 80 ., 5000 , . – [88-162]

765. ( .
.
129 .; 20 %. – +

1
/
) / <" (" )). – ".: " .

%
/,
%
., 1000 , . – [87-35]

766.
# % %
,
16 %. – 15 ., 1500 , . – [87-295]

% %

/

. >. & 0 . – ".: "

)

12 STATUL I DREPTUL. TIIN E JURIDICE
!:

. . . .7

1

-%

. – Vezi Nr 4718-19

67

). – 10 .,

.; 22 %. – (
, 1987. – +

764. &
" %%
)

% .

.)

@

% .

@
(" )
., 1500 , . –
(
. – ".: "
/ %

120:
., 1986. –

,, 1987. – 78 .:

.;

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

12.2 TEORIA I ISTORIA STATULUI I DREPTULUI
767. &
'. .
'
:4 , ,
%
% /
/.
. – ".: "
)
,, 1987. – 156 .; 20 %. – 4
% : . 138-152. – 20 ., 5000 . – [87-57]

$ .

'
% .: . 118-137. –

768. , % *. . #
.
"
*
: [)
.] /
.
. -. $.
/; -* )
,
.
. – ".: :
, 1986. – 138, [5] .; 16 %. –
.:
., . –
.
% .: . 119-139 (398
.) – 1 . 10 ., 1260 , . – [86-156]
Rec.: !
-. 5
// " %
)
/. – 1987. – Nr 10. – #. 92-94; " %)
. – 1987. – Nr 10. – . 92-94.
" . , #. . 3 *
' 1
, . … // &
/. – 1987. – 7 % /.
) .
8. !., *
0 #. . // $ . -* ) .
.
.
. – 1988. – Nr 3. – . 80-81.

+
+
%

769. XXVII B
"#
XIX &
0
%
/- .
: &. ).
$
, !. $. "
, 6. -. ' , -. $. %
. – ".: "
)
,, 1989. – 350, [2] .; 21 %. – - .
.
. .–+
.
.
% . – ISBN 5-362-00172-8 (
.): 1 . 20 ., 4000
, . – [89-782]
12.3 STATUL I DREPTUL SOVETIC
770. ,
-. . "
5
/
:
.'
. .
90
1989. – ".: "
)
1856]

/
'
,
"
.
/
5
30 % / '
,, 1989. – 61, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00615-0: 5 ., 7000 . – [89-

- #
. .
%
/
%
). – ".: "
)
,. – ISBN 5-362-00294-5 (.
.): 1 . 50 ., 5000

771. )
%
%.,

772.
2
%

773.
0 /
.

.

%
)

.
: ($
.
,, 1987. – 64 .; 20 %. – + -

// " ' , . ! .

'. 2. )
.
/
%.
: [)
.] / *$$
. – ".: :
, 1990. – 128, [1] .:
% . – ISBN 5-376-00595- : 1 . 70 ., 595 , . – [90-34]
"

0

774.
. - %. &. $. (
." .
".: "!5, 1987. – 53 .; 20 %. – +
775.
./! .
%. %.
. -. &. +
. – ".: "
1000 , . – [89-89]

".:

,
1
. 1988 / # ,, 1988. – 179, [1].; 28 %. –
.:
. – [88-680]

'. .


.
)
). – ".: "
.
.
% . – 10 ., 2000 , . – [87-1090]
Rec.:
, , #. 7
. %
.; & . " '
. – 1988. – 1
.
%

-

"
.

.

": (7
3-4
;
.:
7. *., *
+. *.;
%. – 9 ., 300 , . – [88-161]

:

.-% . 0 .
%
.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
$, 1989. – 30 .; 20 %. – 7 .
.

776. 5
.
: ()
.
%
)/) .
% , 1989. – 16 .; 20 %. – +

.
.

2: )
.
." .
. .- .
% . .–+

,. – 1988. – 1
.%
.; 21 %. – +
,
.

.

/ .

.) / " ' .
. !. -. "
.–

- %
.
.: . 30. – +

;
.,

%
.
0 .#
0.
.; - .. 6. ). " ' . –
.
% . – 5 ., 3000 , . – [89-1552]

12.3.1 Istoria statului @i dreptului Uniunii RSS

777.
. .#
.
.6
!. ".; " ' .
– 40 .; 20 %. – +
.

.

.

-

-

%. 2 )
XVII –
%. &. $. (
." .
% ., . 39. – 7 ., 300 , . – [88-2174]
68

XVIII
:(
/
. – ".: "!5, 1988.

Camera Na ional

)
912]
– 19

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

778. ) %
. 1.,
#
2. . &
2
,, 1987. – 223 .; 20 %. – +
.
Rec.: +
.

.

:(

// " ' , . ! .

' $. 5

.)
% . – (&

1941-1986 .). – ".: "
.): 1 . 10 ., 3000 , . – [87-

,. – 1987. – 19

.; & . " '

. – 1987.

12.3.2.1 Dreptul de stat (constitu ional). Construc ie sovietic

779. Actele legislative ale RSS Moldovene ti cu privire la decretarea limbii moldovene ti limb de stat i
revenirea ei la grafia latin . – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 42, [2] p.; 20 cm. – Text paral.: rom., rus . – Pe
cop. tit paral.: rus . – 3 c., 30000 ex. – [90-497]
780. RSSM. Sovietul Suprem (1990-1995). Sesiunea (1; 1990). Legislatura (12; 1990). Legi, hot râri
i alte acte, adoptate la sesiunea întâi a Sovietului Suprem al RSS Moldova de legislatura a dou sprezecea. – Ch:
Cartea Moldoveneasc , 1990. – 346, [1] p.; 22 cm. – ISBN 5-362-00803-X: 35 c., 1000 ex. – [90-1641]
781.

.

1

. – 1990. – 345, [1] ., 22 %. – ISBN 5-362-00804-8: 30 ., 1000 , . – [90-1640]

782. RSSM. Sovietul Suprem (1990-1995). Sesiunea (3; 1990). Legislatura (12; 1990). Legi i
hot râri adoptate la sesiunea a treia, extraordinar a Sovietului Suprem al RSS Moldova de legislatura a
dou sprezecea = =
.
,
.
2 /
/
&
)
. . – Ch.: [Cartea moldoveneasc ], 1990. – 48, [1] p.; 20 cm. – Text paral.:
rom., rus . – 5 c., 1000 ex. – [90-1835]
783.
1
:7
/
1987. – 199 .; 20 %. – (4
784.

)

. – 1987. – 183 ., 20 %. – (&

.): 75 ., 12000 , . – [87-107]

.

1

785.
# / %
:
. – ".: "
)
22134]
786. , :
2 /
[87-954]

/

' 2: # . '
). – ".: "

5
/
'
/
2 /
.): 80 ., 28000 . – [87-106].

*. ,. #
-

/

, /
)

2 /
/: 2
2'
' 2: [" 1.
,] / - . -.
,, 1989. – 189, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00617-7: 25 ., 5000 . – [89: (7

. %
2). – ".: "

.'

)

,, 1987. – 79 .; 17 %. – 5 ., 3500

787.

)

1190
56]

12
)
' 2/#
%
/
%
'
). – ".: "
)
,, 1986-1988. – 25 %. – (4
.).
& .2/" % .
.: &
0 &. ). ( '.) '. . – 1987. – 939 . – $ .
.
.: . 882-901. – 12 ., 1190 . – [87-1422]
788. & . 3 / " % .
. – [87-1790]
789. & . 4 / " .

790. & . 5 / " % .
624 .; 27 %. – $ .
. %
791. & . 6 / " % .
[1] . – $ .
. %
/

,,

.: &. ). &
.: &

0 ). (
.

/

..

/

..

12

),
%

/

-

'.) '. . – 1987. – 26 %. – 715 . – 12 .,

'.) '. . – 1986. – 22 %. – (4

/
.

0 (

.–

.): 12 ., 1190

. – [87-

):
-. -. ( '.) '. . – 1987. –
%: . 595-609. – 12 ., 1212 . – [87-1965]

12
):
-. -. ( '.). – 1988. – 438,
.: . 421-431. – 12 ., 1212 . – [88-147]

69

C r ile Moldovei, 1986-1990

792. & . 7 / " % .
555 .; 26 %. – (4
.): 12 ., 1212

.
/
. – [88-370]

793. & . 8 / " % .
346 . – $ .
. %
/

,

794. & . 9 / " % .
603 . – +
..
., 1212 . – [88-1322]

796.
#
)
% .'
% ..
1986. – 154, [1] .; 20 %. – #
1 ., 60000 . – [86-1034]

/5
,0
– [89-1849]
.
".: "

"

798.

/
.

12
):
-. -. ( '.) '. . – 1988. –
/: . 587-597. – ISBN 5-362-00355-0 (.
.): 12
-. -. ( '.) '. . – 1988. –
. – [88-2189]
:
). – ".: "
)
%
/: . 136-152. – (4
%

/

.

5) (1; 1989; ). "
5
/
:
. "
.
,, 1989. – 26, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00616-9: 3 ., 8000
#

,'
)

(( 1
%
,)
.
/
%
,, 1987. – 46 .; 20 %. – 5 ., 15000

/

:

)

'.) '. . – 1988. –

-. -. ( '.) '. . – 1988. –
.): 12 ., 1212 . – [88-607]

12
):
%: . 333-339. (4

'2
1
. 1986. / )1
.
.: . %.,
,. – $ .

: #
/

-. -. (

):

.
/
12
):
. – ISBN 5-362-00423-9: 12 ., 1212

.

#

1989. – ".: "

12

.
/
.–$ .
%

795. & . 10 / " % .
482 . – +
..

797.

.

Moldova's Books, 1986-1990

)
15

)
1
. – [87-314].

.
,,
.):
/
.

' 2:
. 1978. –

799. Accea i. – 1988. – 45, [2] p. – ISBN 5-362-00325-9: 5 c, 30000 ex. – [88-1285].
800.

1

.

801.
:
% .'
% ., .
.
.
/
. – ".: "
)
2198].
802.

1

. – 1987. – 44 . – 5 ., 15000
(( 1 6
'

.

803.
:
(( 1
% ..
( 1 5
/
% 5
/
1
%. – ISBN 5-362-00560- : 5 ., 35000

804. & /
/
2 /
/ /
)
00711-4: 3 ., 32000 . – [89-2199].
1

.

,)

)
' 2: "
. 1989, 1
. 1989 ' 22
% . 1989,
/
%
)
1
,, 1989. – 52, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00715-7: 5 ., 32000 . – [89)

31

/

. – 48 . – ISBN 5-362-00714-9: 5 ., 18000

'

805.

%
( 1

. – [88-251]

%

,) 5
/
1
. 1988
.
,
. – ".: "
%
. – [89-247]

/

)
)

' 2". – ".: "

1

.

:" % .
.
,, 1989. – 70, [2] .; 20

' 2 ""
1
,, 1989. – 31, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-

. – 29, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00710-6: 5 ., 18000 , . – [89-2176]

806. & /
/
)
' 2 ""
2
2 /
/
)
1989. – 33, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00713-0: 3 ., 32000 . – [89-2201].
807.

. – [89-2200]

,". – ".: "

1
%

. – 29, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00712-2: 5 ., 18000 , . – [89-2177]
70

,,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

808. & /

/
/
( ,' ' 2)
1987. – 39 .; 20 %. – 3 ., 20000 . – [87-54].
809.

.

1

)

.

812. & / 5
/
/ /5
/
– [89-76]

1500

1

, ,,

1
)

)
)

'2
,: 7 0 . 1979. – ".: "

.
,, 1987.

1
)

. – 1987. – 31 .; 20 %. – 3 ., 25000 , . – [87-52]
/

813. & / 5
. – ".: "
)

. 1986. – ".: "

. – 1987. – 35 .; 20 %. – 3 ., 20000 , . – [87-53]

/
2 /
/
– 32 .; 20 %. – 3 ., 25000 . – [87-51].
1

'2
,, 4

)

810. & /

811.

National Book Chamber of Republic of Moldova

/

". – ".: 6.

""
1
., 1989. – 47, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00561-8: 5 ., 35000

,, 1988. – 59, [1] .; 20 %. – 10 ., 5000

814. 2 " % # %
)
' 2. – ".: "
. – [89-2173]

)

. – [88-1572]

2
.

. 5

, / %
,, 1989. – 74, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00638- : 10 .,

815. Aceea i în l. evr. (idi ). – 1990. – 63, [1] . – ISBN 5-362-00643-6: 5 ., 300 ex. – [90-61].
816.

1

.

. – 1989. – 63, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00639-8: 10 ., 1500 , . – [89-2131]

817.

1

.

. – 1989. – 62, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00640-1: 5 ., 500 , . – [89-2168]

818.

1

.

819. )
%,
., 900

-.
/
%
. – ".: "
)
. – [86-834]

820. )
. – ".: "

-.
/
-.
/

. – ".: "
)
. – [87-760]
823. )

% . (1985-1990). & / #
)
' 2, ( 1
,
,, 1986. – 202 .; 22 %. –

#
%

-.
/
%
. – ".: "
)
. – [87-949]

#

(11; 1985).
(2; 1985).
), 24-25
. 1985: 7
.: . %.,
,. – (4
.): 1 . 20

% . (1985-1990). & / #
(11; 1986).
(3; 1986).
)
' 2 (( 1
), 14
. 1986: 7
,, 1986. – 80 .; 21 %. – (4
.): 75 ., 900 . – [86-796]

#
% . (1985-1990). & /
%
)
' 2( 1
,, 1986. – 215; 193 .; 22 %. –

-.
/

'
%,
., 900

#
%

822. )
900

#

)

821. )
– ".: "
)
. – [86-1793]

. – 1989. – 70 .; 20 %. – ISBN 5-362-00642-8: 5 ., 300 , . – [89-2169]

%,

#

(11; 1986).
(4; 1986).
11- ), 12 0 . 1986: 7
%,
.
.: . %.,
,. – (4
.): 1 . 20 ., 900

% . (1985-1990). & / #
)
' 2( 1
,, 1987. – 188; 168 .; 23 %. –

(11; 1986).
(5; 1986).
), 5
. 1986: 7
%,
.: . %.,
,. – (4
.): 1 .,

% . (1985-1990). & / #
(11; 1987).
(6; 1987).
)
' 2( 1
), 28
. 1987: 7
,, 1987. – 118; 104 .; 22 %. –
.: %.,
,. – (4

71

.): 85

C r ile Moldovei, 1986-1990

824. )

-.
/
)

%

-.
/
%,
. – ".: "
900 . – [88-500]

%
)

'

. – ".: "
. – [88-102]

826. )
. – ".: "
[88-1161]

#

-.
)
-.

% . (1985-1990). & / #
(11; 1987).
(8; 1987).
' 2 (( 1
), 13-14
% . 1987: 7
,, 1988. – 171, [1] .; 22 %. – ISBN 5-362-00245-7 (.
.): 1 . 10 .,

% . (1985-1990). & / #
)
' 2( 1
,, 1988. – 191, [1] .; 22 %. –
. – [88-1720]
#

%

. – ".: "
)
.) 1 . 20 ., 900
-.

#
/

(11; 1987).
(7; 1987).
), 31 0 . 1987: 7
%,
.: %.,
,. – (4
.): 1 ., 900

% . (1985-1990). & / #
(11; 1988).
(9; 1988).
)
'2( 1
), 9
. 1988: 7
,, 1988. – 129, [1] .; 22 %. – ISBN 5-362-00381- (.
.): 95 ., 900

%

/

828. )

)

#

/

827. )
(.

% . (1985-1990). & / #
)
' 2( 1
,, 1988. – 158, [1] .; 22 %. –

#

825. )

Moldova's Books, 1986-1990

%,
. – ".: "
)
5-362-00047-0 (.
.): 1 ., 900

%

(11; 1988).
(10; 1988).
), 10-11 0 . 1988: 7
%,
.: %.,
,. – ISBN 5-362-00431-

% . (1985-1990). & / #
(11; 1989).
)
' 2 (( 1
,, 1989. – 166, [2] .; [1] .; 22 %. –
. – [89-476]

(11; 1989).
), 1
% . 1988: 7
.: %., ,. – ISBN

829. ) -.
#
% . (1985-1990). & / #
(11; 1989).
(12; 1989).
,
,
/
%
)
'2( 1
29 0 . 1989: 7
%,
. – ".: "
)
,, 1990. – 54; 50, [3] .; 22 %. –
%., ,. – ISBN 5-362-00048-9 (.
.): 60 ., 900 . – [90-80]
830. )

-.

% . (1985-1990). & / #
(11; 1989).
/
%
)
' 2( 1
. – ".: "
)
,, 1990. – 22 %. –
.
#

/
1989: 7
%,
.).
& . 1. – 1990. –223; 204, [1] . – ISBN 5-362-00462- : 1 . 30 ., 900
120]
)
"
)
)

831. & . 2. – 1990. – 230, [1]; 210, [1] . – ISBN 5-362-00463-8 (.
832. )
'2
)

#
%.2
.
%
1
1
,
,, 1987. – 14 .; 20 %. –
-.

833. ) -.
#
%.2
'2
.
%
1
.
,, 1987. – 15 .; 20 %. –

834. )
2 /
.
– [86-515]

-.
/
)

#

(13; 1989).
), 29 . – 1
.
.: %.,
,. – (4

.): 1 . 20 ., 900
/
)

72

%
1

. – [90%

)
. – [87-648]

% #. 5
#
% /
/
, 2'
%
, 2. ( 1
)
2 /
/
)
.: %., ,. – 3 ., 25000 . – [87-649]

%
)
,=#
/
. – ".: "
)

),
.:

. – [90-812]

% #. 5
#
% /
, 2'
%
, 2. ( 1
/
( ,' ' 2)
.: %., ,. – 3 ., 20000

%.

%,
.–

' 2 ""
,". – ".:

%

' 2 ""
,". – ".: "

%
.
%
%
.
,, 1986. – 71, [1] .; 20 %. – 15 ., 15000

.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

835. )+ /
.. . #
%
, /
!
/ 5
/
.
.
,
.
"
.
.
/ /5
, 7, 9 0 . 1989. – ".: "
1989. – 53, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00614-2: 5 ., 7000 . – [89-1345]
836.
#
..
Rec.: #
(. //
. ). "., .

–+

837.
.: &. ". #'

/

'
. – ".: "
. – 15 ., 2000 . – [86-1175]
. – 1987. – Nr 7. – #. 13; !
&.
'
//

#
- 70(

838.
1
., 5000 , . – [88-1051]

840.
153-161 (223

.

). – +

.

0 . ,., )
/ -

"=

: ()

1740]

.

.

% . – (&

.): 1 . 50

2
)
(1940-1960
.$ %. 3. . !
. – ".: :
, 1988. – 138,
% . – ISBN 5-376-00290- : 1 . 50 ., 565 , . – [88-2184]

; -* )
.

,. !. #

%
%
). – +

")

2

.

%
%

/

:&

)
.

.

: ()
.
. ' ..
.,
.. )
, 21-22 . 1988) / " .
.): 1 . 60 ., 2000 . – [88-2122]

/
. – (4

/ -* )
.

2
/ -

2

/#

"

%&
0 &. ). (

%.

%,

%

/
.$
. 6. – ".:
). – +
., 1000 , . – [90-

")

.)

:

1
%

. – ".: "

.

2

/ -

,

)

%

.

% ,

846.

. 7. – 1986. – 536 .; 30 %. – (&

847.

. 8. – 1986. – 332 .; 30 %. – +

848.

. 9. – 1987. – 564 .; 26 %. – (&

.): 12 ., 2500 , . – [87-850]

849.

. 10. – 1987. – 436 .; 26 %.– (&

.): 12 ., 2500 , . – [87-936]

.-

"=

2 /
"

)
,, 1986. –

)

% : . 347-560. – (&

845.
. 6. – 1986. – 427 . –
.
2
,
.
% : . 401-420. – (&
.): 12 ., 2500 , . – [86-1264]

.
.
% .: .

: /
2
2
"=
", 1988. – 19, [1] .; 20 %.
% ., . 20 (13
.) – 5 ., 1500

1
). – ".: .

#
2. . )
%
% ,
. – ".: - "=
", 1989. – 29 .; 20 %. – ()
.
.
% . – 5 ., 300 , . – [89-2013]

844.
)
)
;" % .
.
1987. – 27 %.
. 5. – 1986. – 575 . – , . – [86-814]
%

. – 1987. – Nr 7. – . 13
)
/. – 1987. – 26

. – 1988. – 790, [1] .; 21 %. – +

842. ) %
:
", 1990. – 13 .; 20 %. – (&
843.

/'
, /#

'
,,

,, 1986. – 129, [2] .; 17 %.

)

:
+
.
)
/
;# .
. #. . *
0 . – ".: :
, 1986. – 162 .; 21 %. – +
.). – (&
.): 1 . 80 ., 1950 , . – [86-62]

841. %.'
2
– (& % 2
, . – [88-1628]
- "=
308]

2 /
, 2
) '. .

,

839.
" . ,.
.] /
.
. (. 8.
.; 22 %. – +
.

.): [)
[2] .:

)

2. .

:
)

.): 12 ., 2500
%.

.

%,

.): 12 ., 2500 , . – [86-1727]
.

73

.

% . – (&

.): 12 ., 2500 , . – [86-

C r ile Moldovei, 1986-1990

850. 1 +
[)
.] /
[1] .; 20 %. – +

Moldova's Books, 1986-1990

2
/
. – ".: :
, 1988. – 278,
.): 2 . 10 ., 3800 , . – [88-312]

?. .. )
.
.
.
. ". 6. : % ; -* )
.
.
.
% .: . 264-277. – ISBN 5-376-00372-8 (

851. 1 +
?. .. *
%
– ".: - "=
", 1989. – 22 .; 20 %. – ()
. 21-22 (11
.). – 5 ., 500 , . – [90-311]
852. 1 +
?. ..

.
.): [)
.] /
1990. – 233, [2] .; 20 %. – +
[90-662]

'
.
.

:[
%

2
2

/ -

"=

].
.:

.
). – +

")

:(
.
. – ".: :
,
.): 3 ., 2000 , . –

2
.
. &. ). $
; -* )
.
.
% .: . 227-234. – ISBN 5-376-00597-6 (
12.3.2.2 Drept administrativ

853. Modele de acte juridice / Colegiul avoca ilor al RSSM. – Ch.: S. n., 1990. – 218 p.; 20 cm. – F. pl.,
750 ex. – [90-868]
-) %
,. '. +

,
1 /
.
,, 1987. – 120, [2] .; 16 %. – 15 ., 5000 . – [87-1423]

854.
. – ".: "
)

855. '
. '., $#
'. ..
/'
% /]. – ".: "
)
20 ., 7000 . – [87-955]

857.
/

# /
). – ".: "

858.

1

.

%
)

.

"+ %
": #
. – [87-1784]

.-

-. 4.
)

861. ) " # %
#
1
,=# 1
/:
1
1986. – 31 .; 20 %. – 4 . %. '

%
.
1
)
.
%
,. – 6. . 4000 . – [86-1289]

862. ) " # %
# %
/,
/' .
22 %. – 6. .
. – 3 ., 30000

%

)

1

.

/,
– ".: "

. – [86-215].

. ,., - +
: (* %

2

)

.

.]. – ".: "

/
/
/

.

). – ".:

% ,
)

.

%

,

2, .
,, 1986. – 7, [1] .;

. . – 3 ., 30000 , . – [86-214]
,' .
,. – ".: "
)
,, 1989. –
.: . 77-85 (81 .). – ISBN 5-362-00043-8: 15 .,

/
/). – +
!. ,.

,/

%
..

%
/%
. – [88-250]

2 .

. – 1986. – 7, [1] .; 22 %. – +

864.
#
.. . 4
84, [2] .; 17 %. – ($
1 .
7000 . – [89-1654]
865.

-

)

% / / ). – [86-1269].

%
'
,, 1987. – 114, [2] .; 16 %. – +

860. . 1. 9 / '
"" % ": [
,, 1988. – 237, [2] .; 16 %. ISBN 5-362-00255-4: 40 ., 15000

863.

%
.: . 180-181. –
. – ".: "

%
%
/
/'
,, 1986. – 96, [1] .; 20 %. – 10 ., 20000

-

&. 7. "

. – 1986. – 79 .; 20 %. – 10 ., 20000 , . – [86-660]

859.
:+
. )., - #
.
,
. +, . . – ".: "
. – 30 ., 3000 . – [87-1199]
)

,

.
.
: [* %
1
,, 1987. – 182 .: .; 17 %. – +

856. =
!. ., &
&. -.
,, 1987. – 194, [2] .; 16 %. – 35 ., 6000
1

.

2 ): [)
74

.] /

.

.

.
. -. $.

% '; -* )

.

.

-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

. – ".: :
, 1988. – 203, [2] .:
376-004244-1: 1 . 60 ., 2060 , . – [88-782]

.; 18 %. – +

.

% .: . 191-204. – ISBN 5-

866.
0
%
/: #
.
.: [)
.] / 8. !. ) .
, *. . $
, ). 3. =
.;
.
. 8. !. ) .
; -* )
.
.
. – ".: :
, 1990.
– 219, [2] .; 20 %. – - .
.
. .–+
.
% .: . 211-220. – ISBN 5-376-007073: 2 . 70 ., 1700 , . – [90-67]
Rec.: 6
*. *. // & .
. – 1992. – Nr 2. – . 53-54.
867. , +
-. 2.,
-. . =
2
%
/. – ".: "
)
,, 1988. – 147, [2] .; 17 %. – +
362-00351-8: 20 ., 10000 , . – [88-1696]
868. , #
. .)
. – ".: "
)
869. * " #0 2. . $
*.
. – ".: "
)
3000 , . – [89-1444]
870. =
2), "
!. -.
.–+
.
"
0

/

0

.

2

%,
.

% %
% . – ISBN 5-

/) .
.; 20 %. – 10 ., 800 , . – [89-172]

'. 2. )
. – Vezi Nr 773

.

,.

.

%
0

% 0

/

874. 2#
+
$. ). 2 , ). ). !
*$$* $
.-, .

.

. $. (

.

/

%

-

,, 1987. – 207, [2] .; 20 %. – 50

)

//
.)
2 // )

.
. – ".: )
.!
)

876. 20
, $. 6. #
2
.;
1988. – 253, [1] .; 16 %. – - .

.%

. – 1987. – 15
.
12 )
. – 1987. – 26

. – ".: "

.

,, 1990. – 132, [2] .;

)

2–
:$
.
.
.
,, 1986. – 78, [2] .; 16 %. – 5 ., 3000 , . – [86-288]

'. $. !
)

875. 2 # /
:5 .5
%#
% &
.
)
0
)
. – ".: "
)

%.

. – ".: "

872. 0 . -. *
%
%
16 %. – ISBN 5-362-00178-7: 20 ., 5000 , . – [90-621]
873. 2
" '
. – ".: "

.

.
.: [
1..
]/#
7
2;
1.
,, 1989. – 108, [2] .:
.; 17 %. – ISBN 5-362-00606-1: 1 . 50 .,

2
.%
% /- .
:!
. -., "
. – ".: "
)
,, 1989. – 109, [2] .; 20 %. – - .
.
.
% . – ISBN 5-362-00041-1: 25 ., 8000 , . – [89-1430]

871.
/ %
., 15000 , . – [87-1781]
Rec.: + / %
&
".

-

:

%
,, 1989. – 48 ., [4] .

2

(

.
%
*$$* $, 1986. – 5, [1] .; 20 %. – (
.) – + . . .
. – 6 ., 665 , . – [86-1246]

//
%. / )

.
.
-

;# 1
.
% &
.
7
. 1977 .:
%.
.,
.5
% # 15 % 1980 ., 26 %
1982 ., 24
. 1982 .
25 %
1986 . / ),, 1987. – 19 .; 20 %. – 5 ., 15000 , . – [87-58]
.

%: %
,
20
. -. 7. 5
; -* )
.
.
. 7-/ . – 50 ., 7220 , . – [88-61]

877.
%
.
0 1 0 1988 .) / )- 0
)
362-00403-4: 15 ., 4000 , . – [89-292]

%

. – ".: "

2 .
)

75

2

/ *. . $

, $. ".
. – ".: :

,

%
%
/: (#
,, 1989. – 101, [2] .; 20 %. – ISBN 5-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

12.3.2.4 Drept civil

878.
#
. 1984 / )1
5000 . – [86-409]
879.
)

"

. % .'
% ..
,, 1986. – 222, [1] .; 21 %. – (4

1
.): 90 .,

,. ., .
7 2. . ;
2
:[
,, 1990. – 176, [2] .; 20 %. – ISBN 5-362-00582-0: 35 ., 30000 , . – [90-76]

.]. – ".:

)
' 2:
). – ".: "
)

/

,- # .
.
1 .
%
/ )
/
:#
) .
.
0
25
. 1987 . Nr 405. – ".: "
%. – ISBN 5-362-00293-7: 5 ., 30000 , . – [88-529]
880. -

).

.

7

1

# 1
)
)
,, 1988. – 39, [1] .; 21

)

881. .
/ %%
/ ! 1
%
)
/
&. ".; !
!. .; 7 .
&. $.
.;
.
.3
&. *., 7 .
&. $. – 2.,
".: "
)
,, 1987. – 642, [1] .; 21 %. – (&
.): 2 . 80 ., 10000 , . – [87-1820]
882. .
.

-* )

2. . ;

7

. – ".: :

.

884.
:#
.
/
- /: )
.
.
). &. 6
." .
. .- . - %
.
;
#
. – ".: " $, 1986. – 20 %.
(! 1
). – 1986. – 68, [1] . – +

.

886. $

/
.–

2
)
/
/
.
. &. ". &
/;
, 1986. – 158, [1] .; 20 %. – 55 ., 5000 , . – [86-1762]

883. (
1
)
,, 1988. – 192, [2] .; 20 %. – +
7500 , . – [88-973]

885. (

/&
.

:[

.

.] / #
. 8. !. ) .
. – ".: " .
% . – ISBN 5-362-00295-3: 30 .,

%
./! .
. -. &. +
.: . 68 (12

). – 1986. – 67, [1] . – +

2
.- .
, " ' . .- . - %.
;#
. $. 6.

0
%. %.
, . &.

.). – 13 ., 1000 , . – [86-1717].

.: . 67 (11

.). – 13 ., 1000 , . – [86-1716]

,. . #
%
12. – ".: "
)
,, 1988. – 215, [2] .; 20 %. – + % . – ISBN 5-362-00269-4: 55 ., 10000 , . – [88-906]

.

12.3.2.5 Dreptul familiei

887.
[87-430]

%

888.
. ,
.; 16 %. – $ .

/

-. . ", ,
.
.

,
,

%
+. 7

,
/: "
,. – ".: ( %

2
1
, 1987. – 128 .; 20 %. – 20 ., 30000

# , ,
/'
%
/
)
' 2:
.
1 0 . 1989 / )1
/
). – ".: "
)
.: . 116-131. – ISBN 5-362-00620-7: 15 ., 10000 . – [89-2149]

889. ' #0
. *., ,. ,. #
)
,, 1990. – 120, [2] .; 20 %. – +
7000 , . – [90-288]

.

'

.

890.
%2 )
/
:
.
0
)
. – ".: "
)
,, 1989. – 118, [1] .; 16 %. – 5-362-00044-6: 15 ., 20000 , . – [89-2085]

% .'
% ., . ,, 1989. – 133, [1]

/#
. !. $. "
. – ".: " % . – ISBN 5-362-00451-4: 30 .,
%.
.-

891. ,. ,. #
%2 :
/
.
) .
.
- . – ".: "
)
,, 1989. – 156, [2] .; 20 %. – +
ISBN 5-362-00175-2: 60 ., 10000 , . – [89-1210]
76

.–

.

1 . 1989 . / ).: . 103-116. – ISBN

%.
.

.

%. &. $. (
.
.
% .–

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

Rec.: #
). $
. – 1990. – 19 0 .
%

)
100 .:

.

892.
.; 20 %. – +

/

%

National Book Chamber of Republic of Moldova

// Chi in u. Gaz. de sear . – 1990. – 19 iunie; & . " ' -

%2 . – Vezi Nr 95
/ )-

%
.
., 3000 , . – [90-1117]

.

. – ".: +. ., 1990. –

)

12.3.2.6 Drept economic

)

893. & / 5
/
. – ".: "
)

)

894. & / 5
/
:#
. – ".: "
895.

896.
/. – ".: "
)
00176-0: 35 ., 3000
897.
– 64, [2] .:
.). – +

.

1

.
. – [87-1151]

,, 1987. – 56 .; 20 %. – 5 ., 7000

.
. – [87-464]

,, 1987. – 48 .; 20 %. – 5 ., 2000

)

. – 1987. – 46 .; 20 %. – 5 ., 3000

-

(

-

. – [87-463]

. .#

%
% /
,, 1989. – 155, [2] .; 20 %. – +
. – [89-1050]

#
.. . #
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 75 ., 363 , . – [90-1280]

(

'

%
% . – ISBN 5-362-

. – ".: )
.). – +

*$$* $, 1990.
.: . 62-65 (35

,
..

.
. *$$* $

.-,

.

12.3.2.7 Dreptul muncii

898. Dreptul muncii sovietic: Man. pentru in- iile de înv . super. / Colectivul de aut.: Pa cov A. S.,
Hrustaliov B. F., Smirnov O. V. . a.; Sub red. lui Pa cov A. S., Smirnov O. V.; Trad. din l. rus i adapt. de T.
Negru. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 421, [1] p.; 21 cm. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Bibliogr. în
notele de subsol. – ISBN 5-362-00454-9 (în cop.): 1 r. 40 c., 5000 ex. – [90-1697]
899.
#%
/
1
. 1985 / )1
1 ., 10000 . – [86-1005]
900.
1
60000 , . – [86-1141]
901.
#%
1 . 1990 / )..

.

)
/

.

' 2:
). – ".: "
)

%
.'
% ..
,, 1986. – 130, [2] .; 20 %. – (4

. – 1986. – 133, [3] .; 20 %. – -

.-

/
)
' 2:
1
/
). – ".: "
)
. – ISBN 5-362-00622-3: 25 ., 15000

.

903. & / 5
/
.
. '
/
% 5
)
,, 1987. – 16 .; 20 %. – 3 ., 30000
904.

1

.

. . 122-134. – (&

.): 65 .,

., % ., .
. ,
,, 1990. – 159, [1] .; 17 %. – + . – [90-284]

902.
1
. . – 1990 – 148, [2] .; 16 %. – +
00621-5: 25 ., 25000 , . – [90-469]
"

%.

.):

%

.

.

% . – ISBN 5-362%
19

1
. – [87-497].

,:
% . 1986. – ".:

. – 1987. – 15 .; 20 %. – 3 ., 30000 , . – [87-496]

905. =
.
1
% ,
% –
/
20 %. – +
., 1000 , . – [86-1756]

/" ' . - "

77

.'
% '

". – ".:

%

, 1986. – 15 .:

% ,
.;

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

906.
. $.

%%
"
.;
2
.
:*
)
,, 1989. – 477, [2] .; 22 %. – - .
. 30 ., 50000 , . – [89-1205]
907. &
.. .. =
1
,, 1986. – 181, [1] .; 16 %. – +

-

.

1

)
6. #.;
.

/
.

/;
2 !. ., = %
&. 7., " .*
6. #., #
&. *. – ".: " . . – ISBN 5-362-00399-2 (
.): 2

%
: [#
.
.]. – ".: "
% . – 20 ., 15000 , . – [86-1453]

.

-

)

. – Vezi Nr 775, 884-85
908. $#
. ..
85, [1] .; 16 %. – 10 ., 10000 , . – [86-1310]

1 ./: [#

.]. – ".: "

.

909. C
. .#
– 110 .; 16 %. – 10 ., 5000 , . – [86-840]

.

,, 1986. –

)

. – ".: "

,, 1986.

)

12.3.2.9 Drept funciar. Drept minier, silvic, cu privire la ape. Paza de drept a mediului înconjur tor

)

[)
+
-* )
#. 52;

910. = % #0 +
)
/
; "
/
/ )- 0
)
. – ".: "
)
.
% . – (&
.): 85 ., 15000 , . – [86-832]

)

/
; &
,, 1986. – 247 .; 20 %. – +

911. 2
B
0
%.'
.
.] / " ' . . - %. &. $. (
;
.
. &. *. 3
.
% .: . 155-165. – 1 . 50 ., 1000 , . – [87-769]

/
@
. – ".: :

./

.

-

/ )
/
:
, 1987. – 167 .; 20 %. –

912. 1 +
?. .. %.'
%
%

%
/
.
. 7. . 5
;
.
.
. – ".: :
, 1987. – 206 .; 16 %. – 35 ., 3235 , . – [87-89]
Rec.: &
&. " %
'
// &
/. – 1988. – 22 % .
.
)., .
&.
'
%
// - . )
/. – 1987. – Nr 9. –
. - )
. – 1987. – Nr 9. – . 52

913. 1 +
?. .., '
'. .. !
-#" / #
. &. $. )
; -* )
.
.
%. –
.:
. .–+
.
% . 170-180 (89
Rec.: "
!. "
'
* .
. – 1987. – 11
.
914. 5
#
#. . *
0 , >. *.
.
.;
1987. – 100, [2] .; 24 %. – - .
– [87-1239]
915. 9 # "
#
. &. *. 3
. – ".: "
3 . 40 ., 9000 , . – [89-1532]

/
.
.

.
. !. -. "

2
)

%.
.
.
. – ".: :
, 1986. – 179, [3] .; 16
.). – 1 . 40 ., 2645 , . – [86-272]
, // 4 , ,%.
. – 1987. – 11
.;

./

'
; -* )
. .–+

.

-#" )
: [)
.] / &. #. $
2 ,
.
. – ".: :
,
.
% .: . 94-101. – 1 ., 1065 , .

0
)
/
/
. -. -. +
2
,, 1989. – 803, [1] .; 22 %. – ISBN 5-362-00042- (

916. 4 # '. ..
: [)
.] /
.
. #. . *
0 ;" ' .
&. $. (
,! .
%. %. )
. – ".: :
, 1988. – 342, [1] .; 22 %. – +
.
323-340. – ISBN 5-376-00482-1 (
.): 3 . 80 ., 1330 , . – [88-1359]
Rec.:
. >. #
%
/
/ // " %
/. – 1989. – Nr 9. – #. 94-96; " %%
)
. – 1989. – Nr 9. – #. 94-95.

.

.;
.):

- %.
% .: .
) -

12.3.2.11 Drept penal. Criminologie. Dreptul de munc corec ional

917.
1. . "
108, [1] .; 16 %. – 10 ., 5000

. – [86-1468]

, . '

78

/. – ".: "

)

,, 1986. –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

918.
1. . " %
!
;
.
. ". $. ' ; 5 1 . – ".: 5 ", 1989. – 69 .; 20 %. – +
919.
# /
" ' , ." .
..
. – 10 ., 500
920.
# /
' , ." .
1989. – 75 .; 20 %. – +

' .
+

,

. .., C
1
,

.

.

-

,. .. "

%
.

%

.

. .5
2
;5 .
: (7
.
- %. &. $. (
." .
.
%
.
% ., . 56. – 10 ., 500 , . – [88-770]
925. )

926.
1
'
.
)
% . – 10 ., 6000 , . – [87-120]

/
)

/,
.,

"" %

2

. – ".: ( %

%

, . -.
-

1
,) / 5 "&. $. (
"
'. . – ".: 5 ", 1989. – 56 .; 20 %. – + "&. $. (
"
" . . $. "
. – ".: 5 ",
,, 1987. – 178 .; 17 %.

)

% ,. – ".: "
)
/). – ISBN 5-362-0040-3: 20 ., 2500

. ,.
)
): 5 .
%. &. $. (
." .
.
%. – 14 ., 300 , . – [87-357]

924. .
. .*
,, 1987. – 106, [1] .; 16 %. – +

.

.
. / . $. "
, ". *. 6
" ' , ." .
'
. – 13 ., 500 . – [90-1263]

,. – ".: "

'

923. *

.

:)

: (#
.) / 5 1 ; - . $. ). )
2 '. .;
.
. – 13 ., 500 . – [90-540]

%
%

..

"

: (#
1 ; - . . -. !

'
%
. – [90-489]

921. $#
. .. &
– 20 ., 5000 . – [87-1089]
922. $#
.; 17 %. – ($

"&. $. (
..

%

'

National Book Chamber of Republic of Moldova

,, 1989. – 141, [2]
. – [89-1396]

.: (# %
%
.
"/
.
.!
*. ".; " . – ".: "!5, 1986. – 75 .; 20 %. –

/#
. -. $. !
. – ".: "
% . – 15 ., 5000 , . – [87-1782]

-

)

1
,
2 ,
.
0 .
.) /
.
."
. $.; " ' .
. – ".: "!5, 1988. – 57 .; 20 %. – +
.
%
'
/" % .
, 1987. – 45 .; 20 %. – +
.

%

.

-

12.3.2.12 Organele justi iei

927. =
0
&
.
14 %. – 5 ., 500 , . – [87-287]
/

. , 30

. 1979 . – ".: "

)

:#
,, 1987. – 47 .;

12.3.2.13 Procedur judiciar . Drept civil – procesual. Drept penal – procesual

928.
/
0 . .. #
0
%
: [)
.] / #
!. ) .
; " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1989. – 140, [2] .; 20 %. – +
% .: . 127-141. – ISBN 5-376-00137-7: 2 . 20 ., 1585 , . – [89-48]

–+

.] /

929. - +
!. ,.
.
%
.
. #. . *
0 ; -* )
.
.
.
% .: . 152-167. – ISBN 5-376-00117-2 (

%
%
: [) . – ".: :
, 1989. – 166, [2] .; 20 %.
.): 2 . 90 ., 1105 , . – [89-61]

930. - +
!. ,., - #
4. '. #
2
%
%
: [)
.] / #
. >. *.
. ; -* )
.
.
. – ".: :
1986. – 138, [2] .; 20 %. – +
.
% .: . 129-139. – 1 . 30 ., 2100 , . – [86-1337]
931. 2
%
%
%
: (
1
.
. /
) / " ' . . - %. &. $. (
." .
.
%
.*
". $.;
.
.#
). 3. – ".: "!5, 1986. – 85 .; 20 %. – 12 ., 300 , . – [86-1354]
79

. 8.
.

,

;

C r ile Moldovei, 1986-1990

%
%. – -

932. 5" #
.%
.%.

Moldova's Books, 1986-1990

)
/
:
%.
.
1
. 1986 .
.
/
:
.
. / )- 0
)
. – ".: "
)
,, 1987. – 456 .; 21
.: . 411-445. – (&
.): 1 . 70 ., 30000 , . – [87-1131]
+

12.3.2.14 Alte ramuri ale dreptului

933. =
.
.5
%
1985 . =
%

/
/
/
:
%.
1975 ., 15
. 1979 ., 15 % 1980 ., 2 . 1984 ., 1
. 1984 ., 29
.
1986 . – ".: "
)
,, 1987. – 39 .; 20 %. – 3 ., 6000 , . – [87-50]

)
5 0
12 0

13 STIIN

MILITAR . MILIT RIE

13.5 FOR ELE ARMATE ALE UNIUNII RSS
934.
126 .; 20 %. – +

3

. ,., ,

.

.

: .. ,. "
1
.. – ".: "
% . – 15 ., 6000 , . – [87-1434]

935. ,. . &.
:[
.
]. – ".: "
., [3] .
.; 17 %. – ISBN 5-362-00186-8: 35 ., 10000 , . – [89-1025]
936. (
)
7 --6 )
) / <" 7 --6 )
21 %. – (III @
7 --6 )
). – +
937. 2

%
)
;
.)
20 %. – +
.: . 26. – +

,, 1989. – 163, [2] .:

)

@
@
: (<
.
; - .. ). 7. "
. – ".: %
., 5000 , . – [87-1867]

: (& % 2
.
&. ).
.; #
.*
., 2000 , . – [89-2238]

,, 1987. –

)

.): (7
III @
, 1987. – 22, [2] .:

.;

0) /
. '.
/, &
&. $. – ".: +. ., 1989. – 25, [1] .:

.
.;

13.5.1 Istoria For elor Armate

938. , #
'. . ) '
. 3. )
/: [&
&. - %
. – ".: "
)
,, 1986. – 203 ., [6] .
. – (4
.): 75 ., 5000 . – [86-132]
)
#. !
1786]
8 .

939. *
. -.
7
:#
,, 1987. – 158, [2] .; 21 %. – 35 ., 4000
940. <
. – ".: "

4. . " #
)

943. - #
' 2]. – ".: "
)
. – [89-1998]
/
..

./
.
. – [87-1587]

.
%,: [7
6
,, 1986. – 238 ., [1] .

.

,

. ., ,#
1. . *
/"
.
. !.
. – ".: "
%,). – 7
.
/'
.): 1 . 20 ., 6000 . – [86-410]

.
..

.

%
,
7 , ]/
.
.; 16 %. – (4
.): 35 ., 3500

: [9
)
, /

,

,

. – ".: " -

(. + ,

941.
'. -. ) '
/: [6
.] /
.
.
, '
% . – ".: "
)
,, 1988. – 355, [1] ., [4] .
.; 17 %. – +
. – ISBN 5-362-00285-6: 75 ., 5000 . – [88-1165]

942. &
,
#
/] /
21 %. – ( % 2
.: . 245. – (4

,

'
]/
.; 21 %. – +

.
,
. – [86-

). )
..

.–

.
)
/ , /
,, 1986. – 243, [3] ., [17] .
.;
/ *. $. "
: . 243-244. – + '

*. . 6
–"
" /"
: [+
. / ). &. 6
, %
%
,, 1989. – 189 .:
.; 21 %. – ISBN 5-362-00189-2 (.
.): 75 ., 6000

944. 6
1. ,. "44-88"
,!: [7
%
). $. ).
- ,
#
/]. – ".: "
)
,, 1989. – 151, [1] ., [4] .
. – ISBN 5-362-00185- : 30 ., 5000 . – [89-1026]
80

, , . )
.; 16 %. – +

-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

Rec.: +
-. ,
%%
. – 1990. – Nr 3. – . 95-96.

)

! // " %
"-

946.
% # 4. ,. =
]. – 2.,
.
10000 , . – [87-1412]

:[
)

%.
90 ., 10000 , . – [87-586]

/, )
. – ".: "

/. – 1990. – Nr 3. – #. 95-96; " %%

)

945. ;
?. -. ),
.
.
,
&. ! % . – ".: "
)
00167-1 (.
.): 1 . 40 ., 4500 . – [89-507]

947. ,

National Book Chamber of Republic of Moldova

. .. &
.% 1
:[
]. – 2. – ".: "

/": #
.: 7 , . 3,, % . /
,, 1989. – 387, [1] .:
.; 21 %. – ISBN 5-36280-/
.
.
,, 1987. – 145 ., [4] .
76-/
.8 2
,, 1987. – 276 .:

%
)

948. & # '. -.,
# '. -. ;
,
: [7 %.
1
)
]. – ".: "
)
,, 1989. – 164, [2] ., [2] .
.. – ISBN 5-362-00187-6: 25 ., 10000 , . – [89-666]
949. - "
1986. – 189 ., [8] .

. .. +
/ .: [
67.; 16 %. – 25 ., 10000 , . – [86-1790]

3 .-" ' .
.; 16 %. – 30 .,
-& ' . "
.; 20 %. – (&

.; 17 %. – *

.

]. – ".: "

.
)

.

.):
,,

950. 2
*. . 95- %
:[
]. / ( .
. &. +.
., &. $. * . – ".: "
)
,, 1987. – 131, [3] ., [10] .:
.; 16 %. – +
.
.
% .–
30 ., 10000 , . – [87-1430]
Rec.: )
(. 7
95- %
, // " ' , . ! .
,. – 1988. – 11 0 .; & . " '
. – 1988. – 11 0 .
1

951. ) /
'. -. 7
./ %
%: [
1 . / .,
2
$. 6. 6 2 ]. –
".: "
)
,, 1986. – 94, [1] .; 16 %. – +
.
.
% .–
: . 91-95. –
10 ., 6000 , . – [86-413]
Rec.: *.
//
. – 1986. – Nr 12. – #. 8-9.
*
&. 5
%
' 2 //
. – 1986. – Nr 20. – #. 34-35.
*. "
2
/ . , . 0 /
// !
. – 1986. – Nr 12. – . 8-9.
*
&. //
. – 1986. – Nr 20. – . 35-36.
$
. //
.)
. – 1986. – 16
.
952.
/ /
ISBN 5-362-00266- (

. !. )

1 2: [
.
% ]. – 2. – ".: "
.): 1 . 20 ., 15000 , . – [88-464]

953. 6
'. . )
. ".
]. – ".: "
)
15000 , . – [88-1730]
155 .:

)

&
/
,, 1988. – 334, [2] .; 20 %. –

: (7 %.
2): [
,, 1988. – 162, [2] ., [4] .

/
.; 18 %. – ISBN 5-362-00369-0: 30 .,

954. 8
2. . #
.; 20 %. – 25 ., 10000 , . – [86-1182]

:7

%.

. – ".: "

)

,, 1986. –

13.5.4 Categorii ale For elor Armate, genuri de armat @i servicii

.:

955.
0 % –
:[
%
)
"
%. =
.
.
]/
. !. " 1 %
. – ".: "
.; 20 %. – ISBN 5-362-00283- : 45 ., 15000 , . – [88-1022]

81

.&
)

/
. / .,
,, 1988. – 152, [2]

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

13.5.6 Ap rarea civil

956.
/
=# %
, , /
. – [89-1257]
"

/
0
/
). – ".:

%

957. , /
1
)
,, 1989. – 105, [1] .:

958. . # 7
&. &. – ".: "
)
., 25000 , . – [87-755].
[89-450]

959.

1 /

,

.
.
,
, 1989. – 11, [1] .; 20 %. –

/ .

.:

%.,

/" %
,. – 6.

,

% %
., 2000

/:
1 .
.)
;
. 6 2 7. . – ".:
.; 16 %. – ISBN 5-362-00420-4: 20 ., 15000 , . – [89-449]

.,

1
/
,, 1987. – 204 .:

.,

. 7. . 6 2 . – 2-

/:

! )
;
.; 21 %. – +

.,

.

. 6 2 7. .; #
.+ 2 '
.: . 203 (25
.). – (&
.): 50

. – 1989. – 207 .; 20 %. – 65 ., 15000 , . –

960. $ 0 *. . ! 1
)
/
: ($ .
): [)
+ 2 '; :
! )
. – ".: :
, 1989. – 170, [2] .:
.; 22 %. – +
.
ISBN 5-376-00297-7 (
.): 1 . 10 ., 1000 , . – [89-1989]
Rec.: -1
$. &
//
.)
. – 1990. – 16 % .
13.6 FOR ELE ARMATE ALE

.] /
% .

.

. &. &.
.–

RILOR DE PESTE HOTARE

961. '
0
:[
,
1 '
. /
]/
. -. *. %
;
1. -. $.
. – ".: ( .
1988. – 193, [2] .; 17 %. – ISBN 5-368-00650-0: 30 ., 20000 , . – [88-1170]
Rec.: "
). %
.
… // " .. – 1989. – Nr 5. – . 142-145.

.
,,

14 TIIN A. STUDIUL TIIN ELOR. CIBERNETIC . SEMIOTIC . INFORMATIC
14.1.1 Probleme generale

?/
%. – +
:

962. ,
&. ., '
*. . & ,, %
, %
:[
' .- .
.
. / *. !. ) /.; 5 "&. $. (
"
" ' , . – ".: :
, 1987. – 218 .; 17
..
. – 35 ., 1135 . – [87-1101]
963. '
, 1990. – 141, [1] .:

.: [
.
.
.
.
.: .] /
. &. $. 5
.; 17 %. – ISBN 5-376-00782-0: 30 ., 3500 , . – [90-236]

964. - # / 0
%
(14-15
. 1989 .) /
.: &. $. )
, <" (" )).
+
2
/
5-376-00863-0: 50 ., 400 , . – [89-1986]
1945].

965.

966. 6
– [89-1985]

")
:
1765]

.
-%

(
.

:

.

.

.)
.

. – 1989. – 77, [1] .:

%

967. "- # / 0,
,
/
%
.
12,
,
", (27-28
, 1986. – 303, [2] .; 21 %. – &

.&
/
. – ".: :

.%
.
, 1989. – 21 %. – &

. – 1989. – 127, [1] .:

%

/
.: -*
. – ISBN

. – ISBN 5-376-00862-2: 35 ., 200 , . – [89-

. – 1989. – 121, [1] .:
",
.
. ,
. 1986 .) /
.: -* )
.–+

82

.

. – ".:

. – ISBN 5-376-00864-9: 45 ., 300 , .
. (1986;
).
.
/ 250
-* )
.: ". .
/( .
.)
. – ".:
.
. – 1 . 20 ., 500 , . – [86-

Camera Na ional

)

National Book Chamber of Republic of Moldova

968. ( +
%
/
. *$$, #"
*$$* $, 1989. – 73, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.). – +
.: . 69-72. – +
. . – 1 . 44 ., 152 , . – [89-594]
969.
. – ".: )
.-, .

)

a C r ii din Republica Moldova

/)

% %
*$$* $, 1990. – 49, [2] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . –1 . 12 ., 232 , . – [90-1279]

970.
: #
*$$* $, 1987. – 47 .:
.!
)
). – +

. =. $. $
*$$* $
./#
/)

/
%. %

.-,

)
." % .
.
% .: . 236-248. – 5
'

. – ".:
. -

. =. $. $ *$$* $

1 %/
. . -. #
/ ) *$$* $

+
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 96 ., 307 , . – [87-1672]

971. 1
(. ?. 6 %
.
7. . 5
; -* )
.
.
, 1987. – 255 .; 20 %. –
.
. .–+
.): 3 . 30 ., 655 , . – [87-396]
Rec.: .
#.,
!. $
'
– 1988. – 5 .; & . " '
. – 1988. – 5
.

/#

.-,

. – ".:
. -

: [)
.] /
. – ".: :
. % : . 249-253. – (&
/

/ // " ' , . ! .

/)

,.

14.1.2 Istoria @tiin ei

972. , %
. 4.
/, &.
,, 1987. – 144, [2] .; 20 %. – (

)

/

.…: [7

%.

. % .
. ]. – ".: "
). – 35 ., 3000 , . – [87-1821]

14.1.3 Studiul @tiin elor

973.
)

%
%

&

. .–+

%
2
.%
/ =. $. =
/, -. &. "
, ). ). " %
.; -* )
.
. %
. – ".: :
, 1988. – 22, [1] .; 21 %. – - .
.: . 22-23 (12
.). – ISBN 5-376-00403-1: +
., 1000 , . – [88-551]
%

/

974. '
7
0
'
.: =. $. =
%
.<
%
. $. &
.–+

:
")
1371]

#
%
/(

.

.

.

. '. #
.

976. ( "
:
%
2% '") /
. -. $.
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!

%
/; -* )
.

.:

.

-

.
1 /: (& .
." % .
. – ".:
% . – 1 . 10 ., 8300 , . – [87-1224]

*$
" : ($
*$$* $, 1986. – 6, [4] .:
)
). – +
. .

977. 2
# %+ %
%
.
.
.
.
. 0
. – ".: :
, 1988. – 118, [2] .; 21 %. – +
., 755 , . – [88-214]
;

%-

%
:
.
#
(23; 1989;
). XXIII
.
/ (9-18
. 1989 .), . " '
:[ .
.] /
.)
. – ".: :
, 1989. – 147, [1] .; 22 %. – &
.: -*
.
., -* )
.
.
0
%
.
.
. %
,) .
.
. &*
/ %.
. – ISBN 5-376-00312-4: 60 ., 500 , . – [89-1543]

975. * %
'. -.,
): [)
.] /
.
. $. . 7
, 1987. – 107, [3] .; 22 %. – +

978.
%+
.
. %
.; 22 %. – +

,<
.

.

:[ .
. (%
% .

. .] / -* )
.* .
.) %
;
.: -. 7. 5
. – ISBN 5-376-00350-7: 1 . 30

2
.%
.: =. $. =
/( .
.)
. – 1 . 50 ., 760 , . – [86-1390]

83

.
. ! "+ #
.; 20 %. – (
. – 10 ., 379 , . – [86-

% / -* )
. – ".: :

.<
% , 1986. – 147, [1]

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

979.
$. .,
'. $.
.
.
/: 5 .
. 1208 "
1
"/#
. ). 3.
;" ' .
. – ".: "#$, 1985. – 79 .:
.; 20 %. – +
.: . 72-74 (51
.). – 12 ., 200 , . – [86-46]
980. 1
39, [2] .; 20 %. – (
39-40 (24
.). – +

(. ?.
.
%. / ) *$$* $
. . – 45 ., 684 , . – [86-1524]

.-,

)

. – ".: )
)

/
.!

.

%. . (

.

*$$* $, 1986. –
). – +
.: .

14.2 CIBERNETIC
981. 2
'. ,., 5 # . *. $
%
,
,
:6
.
: [)
.] /
." % .
.* .
.
.
.
.
. – ".: :
, 1989. – 239, [2] .; 22 %. – +
.
% .: . 269-292. – ISBN 5-37600127-X (
.): 4 . 70 ., 1650 , . – [89-681]
Rec.: Aîrdea T. Orizonturile informaticii i ciberneticii în societate // Comunistul Moldovei. – 1990. – Nr 9. –
P. 90-92; " %%
)
.. – 1990. – Nr 9. – . 92-94.
!
*. ). // -*
).
.
:6
.#
.
.$
.
. – 1990. – Nr 2. – . 77-79.

-* )

14.2.3 Teoria informa iei

982.

" .
%.
, . – [88-851]

# '. '. )
.
,
.
%% . – ".: "!5, 1988. – 73 .; 20 %. – +

/
.
."
.: . 71-72 (19

*. &.; " ' .
.). – 14 ., 300

14.2.4 Teoria automatelor @i a limbilor formale

;
1296]

983. ( / #
. – ".: :

.. ., 1
-*
, 1987. – 175 .:

984. (:
,
%
*$$* $, 1986. – 15 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 35 ., 251 , . – [86-1750]

)
!

985. "1
# "
.
.: #
/ >. *. (
* .
-*
&< -* )
,7 %
).

' 0 /#
. >. $.
.). – 45 ., 5860 , . – [87-

'. .. ) ' .,
.
.; 16 %. – +
.: . 173 (19
/

/
. (. 7. !
*$$* $
.-,

2
/)

.

. – ".:
.

+
% ", % #
. .- % . (1987;
/ ' .- %
"
,
.
%" /
.
.)
. – ".: +. ., 1987. – 162 .; 20 %. – &
.: ) .
.
.
,
.
.*
%. -. . #
,$ - % %
* –+
.
. – +. ., 350 , . – [87-1326]
14.2.5 Teoria sistemelor complicate

986. 2
?. ..
.
.
1.
=
/; -* )
.$ - % %
151-152. – 30 ., 1695 , . – [86-59]

%.
1 .
&<. – ".: :

987. 1 #
%
1986). – ".: % , 1988. – 20 %.
9. 3. – 1988. – 113, [1] . – &
. $. &
,<
.
.*
1570]

%. %

0

,
%
.
, 1986. – 155 .: .,
:)

1

.: * . %.
%. -. . #

% .
.–+

.<

.

: [C

/

%.
]/
.
.; 16 %. – +

.&
.

0.

.
. -. 7.
.: .
.(

.

.* #
% %.
. – 35 ., 600 , . – [88-

14.3 SEMIOTIC
%

988.
: [)

##
.] / . -. -

1. .

.# 1 0
, 8. &. ! / % , $. =. )
84

0
;

.

%

%.
. . !. #

2 / %/; + 2 . .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

. - %. -.
. – ".: :
70 ., 610 , . – [87-684]
("
+

, 1987. – 171 .:

.; 22 %. – +

.: . 164-170 (136

989. , : -. ,.
.
%
/
/
"3 .
%% .
!. -.; " ' . . - %. &. $. (
." .
%. .
%.; 20 %. – +
.: . 43-44 (14
.). – 8 ., 300 , . – [89-897]
990. *

9. -.,
%
[)
– ".: :
, 1986. – 168 .:
.,
. 80 ., 755 , . – [86-712]

'. !.
.] / " ' . .- .
.; 21 %. – +

991. ( +
.
1986. – 38 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 29 ., 514 , . – [86-1853]
)
!

National Book Chamber of Republic of Moldova

-

/

.

/

%
. :
.
.") /
.
.
%% . – ".: "!5, 1989. – 44 .:
.
1
;
.
. . !. #
% ., . 154-164 (178

%. ). &. 6
.
.

/ )

992. ) "
#0
*$$* $, 1986. – 69 .; 20 %. – (#
)
)–+
. .–+
.: . 68 (11

%

.). – 1 .

. =. $. $
*$$* $

.-,


/.
.) – 1

. – ".: ) *$$* $,
.
. !

% /
. >. $. "
%. %
/ ) *$$* $
.-,
.). – 1 . 36 ., 235 , . – [86-1852]
%

. – ".:
.
.

14.4 INFORMATIC
(Bibliografie, studiul bibliografiei – vezi 44.6)
Bostan G. @. a. Mic dic ionar de informatic rus-moldovenesc. – Vezi Nr 4705
993. Rojco V. C. Exactitatea experimentului de calcul / Bc. rep. f r frecven a cu profil de fiz., chim. i
mat. de pe stat "V. I. Lenin" din Moldova. Sec . de inform. – Ch.: USM, 1990. – 23, [1] p.; 20 cm. – F. f. de tit. – F.
pl., 400 ex. – [90-1308]
.. 8.,
'. . +
%
/'
/ %
()
.
.
/
,
% .) /
.' .:
, $. ).;
.
!. 7.;
.
%
.!
. !.; 5 "&. $. (
"
" ' , ,$ .
"-.
+, 2. – ".: 5 ", 1989. – 80 .; 20 %. – +
.: . 79 (16 .). – 14 ., 500 . – [90-553]
994.

.
.: !

#

995.
#
.. 8., $ #
.. *. +
%
/'
.: (#
/
.
.1
)/
.
. !.; 5 "&. $. (
"
" ' , ,$ .
.'
%
,. – ".: 5 ", 1989. – 20 %.
#. 1. – 1989. – 93, [1] .; % . – +
.: . 93 (14 .). – 6. .
%

996. 6+
.; 20 %. – +

:
$. .. $
..

.

-%
%

/ %
:) . ! 1 % . #.;
.
% "-.
"
+, 2. " .
. – 17 ., 500

. – [90-168]

. – Vezi Nr 4720
'
. – ".: "
)
,, 1989. – 109, [1]
. – ISBN 5-362-00181-7: 25 ., 1300 . – [89-1793]

997.
% :
– 58, [1] .; 20 %. – (#
%. %
–+
. . – 1 . 17 ., 232 , . – [87-1427]
)

.#
"

:

*$

/)

998.
% :
*$$* $, 1986. – 7, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 9 ., 404 , . – [86-1107]

" /
. -. *. +
*$$* $
.-,
.
-

85

%. / )

/

. – ".: ) *$$* $, 1987.
.
.!
)
).

. -. $. +
*$$* $
.-,

.

. – ".:
.! -

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

999.
#0
* $/#
$* $, 1988. – 31, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 27 ., 609 , . – [88-1460]
/%

#
1000. - #
.: &. ".
0( .
.)
1 . 40 ., 500 , . – [86-1660]

%

%
. – ".: :

%: [ . .] / !
)
*$$
, 1986. – 129, [1] .:
.; 21 %. – +
.

1001. ( +
.
/
%
0 . – ".: ) *$$* $, 1988. – 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. .
9. 1. – 1988. – 73, [1] .:
. – 1 . 50 ., 384 , . – [88-329]

&

1002. 9. 2. – 1988. – 71, [1] .:

.

*$-

. – Vezi Nr 1125

%
.

. (. 6. >
. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,

;
.–

/#
*$$* $

/)

. &. #.
.-, .

. – 1 . 86 ., 384 , . – [88-330]

1003. ( +
.
1 * $
.
0
%
.
/
/#
. (. 7. !
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 17, [2] .:
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
[87-1577]

.; 20 %. – (#
. . – 43 ., 348 , . –

1004. ( +
(. 7. !
. – ".: )
*$$* $
.-, .

/

)

.
' /
*$$* $, 1990. – 42, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 93 ., 162 , . – [90-786]

%

.-,

2

/)

%
, =. $. $
.
.!

/

. (. 7. !
*$$* $

.-,

.
-

. – ".:
. -

%
. – ".: ) *$$* $, 1989. –
)
). – +
.: . 20

1007. 2
0 /
0
.
($
%.
.) / ) *$$* $
.-, .
.!
)
;
$* $, 1987. – 10, [1] .:
.; 21 %. – +
. . – +. ., 592 , . – [87-2025]
/
".: )

/#
/)

2
%. %

1005. (:
,
%
/
*$$* $, 1986. – 15, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 35 ., 251 , . – [86-1750]

1006. 2
. C.
." %
%

/
/ . .#
, !. -.
20, [1] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
(13
.). – +
. . – 25 ., 274 , . – [89-1571]

/

. (. +.

1008. 2
0
/
%
) *$$* $ / ) *$$* $
.-, .
.!
)
*$$* $, 1987. – 60 .; 21 %. – +
. . – 68 ., 288 , . – [87-470]

;

/
%
:
% . – ".: ) *$-

. (. $. #

, % 0.–

1009. )
* $
.
/
/#
. (. 6. >
. – ".: )
*$$* $, 1989. – 81, [1] .:
.; 20 %. – (#
%. %
/! .
. %. )
.)
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 63 ., 278 , . – [89-1128]
– ".: )

1010.
.
* $
/
*$$* $, 1986. – 18, [2] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 39 ., 402 , . – [86-783]

1011.
%
+
".: ) *$$* $, 1990. – 27 .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 31 ., 176 , . – [90-182]

%

86

%.
%. %

1

/)

-

//
. &. #. & 0 .
*$$* $
.-, .

* $/#
. (. 6. >
/ ) *$$* $
.-,

.

.–
-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1012.
%
- .
.;
.: . ". "
( .
.)
. – ".: :
– ISBN 5-376-00031-1: 1 . 40 ., 1145 , . – [89-232]
1013.
# 0
/; -* )
.$ - %
., 200 , . – [86-12]

National Book Chamber of Republic of Moldova

2 .

:#

,. -. #
/
%
2
%
&<. – ".: +. ., 1985. – 24 .; 20 %. – +

1014.
:
1 .* $
– 54 .:
.; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 37 ., 642 , . – [87-533]
1015. C
%.; 20 %. – (#
., 233 , . – [90-494]
".: )

%: [ .
. .] / !
, 1989. – 107, [2] .; 20 %. – +

/
/ )

. (. 6. >
*$$* $

1
* $/#
. -. . &
%. %
/ ) *$$* $

1016. C
+
*$$* $, 1986. – 33 .:
.!
)
). – +

/
.: 20 %. – (#
%. %
. . – 66 ., 427 , . – [86-318]

1017. ?
1. &., ,
$, 1989. – 16, [1] .; 20 %. – (
+
.: . 16-17 (13
.). – +

. *$$
.

./
. >. *. #
.: . 22-23 (15
.). – +.

. – ".: )
.-, .

. – ".: )
.-, .

)
.

*$$* $, 1987.
. !

*$$* $, 1990. – 57, [1] .:
.). – +
. . – 1 . 20
%

&. *. $
%
2
2
.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 20 ., 454 , . – [89-1195]

/)

/

. (. 7. !
*$$* $

.-,

.–
.

1 %. – ".: ) *$$*.!
)
). –

15 TIIN ELE NATURII ÎN ANSAMBLU
(Discipline aparte , cuprinse în complexul tiin elor naturii – vezi diviziunile respective pe ramuri)
15.1 PROBLEME GENERALE
1018. %
#
C
#. ! %
. , ,
/: [) . ' .
]/
.
. (. #. 7
; -:
).
.
.'
.
.% .
- /
. 5
. – ".:
, 1990. – 213, [2] .; 22 %. – 4
% : -%
– %
' . %
. . XVIII / -. $. + /. 5 %
%
– -%
,
/ / :. !. (
. – ISBN 5-376-00541-0: 2 . 70 ., 575 . – [90-1429]

:

1019. 129]

. – ".: :

%
%.
/; -* )
.
.
." . .
% .: . 163-174. – 1 . 70 ., 1240 , . – [87-

.. ,., ,
'. '. )
:)
./#
. (. #. 7
, 1987. – 175 .; 20 %. – +

Rec.: )
&. :
%
'
// " %
)
/. – 1988. – Nr 6. – #. 92-94; " %%
)
. – 1988. – Nr 6. – . 92-94.
&. 8., - % >. 6. // $ . -* )
.
.
.
. – 1989. – Nr 2. – . 76-77.

1020. !. 2. 8
: [)
.] / #
. &. . 0
;+ 2 .
.; 21 %. – +
.
% .: . 102-118 (124

-

%
%
%
.
. - %. -.
. – ".: :
, 1989. – 117, [2]
.). – ISBN 5-376-00136-9: 1 . 70 ., 595 , . – [89-219]

15.2 OCROTIREA MEDIULUI AMBIANT
1021. Blajinu M. Ch. Homo urbis: încotro? : [Culeg. de publicistic . Despre ecologia ora ului i sufletului]
. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 266, [1] p.: il.; 17 cm. – ISBN 5-362-00577-4: 55 c., 5000 ex. – [90-1476]
&
+. )
, 0 / // ( . '
. – 1988. – 10
% .
!
!. 7 ,
// &
/. – 1988. – 29
.

-.

1022.
2
;" .

%
.: !. )

’88:
/' %
'. .; # .
1

,
.

.,
/.
87

1 ,
/,
1 ,
. )
-. . 3 '
;6

2,
2,
1 ,
: - %. / - . .
,,
.
+. +
'. .;
.-

C r ile Moldovei, 1986-1990

., 3000

$. ! % . – ".: ( .
. – [88-1529]
Rec.: + ./ (. 7

1023.
9 %.
. – ".: "
. – [90-30]

%
)

,, 1988. – 342, [1] ., [12] .
// )

'. . - %
.: . 120 (10

1025.
1990. – 212, [1] .:
1426]

'. . " % ,
.; 13 %. – +

' %
.). – (4

.; 20 %. – ISBN 5-368-00547-4: 80
,. – 1989. – 29

%,
,%. : [# .
,, 1989. – 141, [2] .:

,

1024.
.; 20 %. – +

.:

Moldova's Books, 1986-1990

.
%

% '

, % / -:
.: . 210-211 (16

.

/
/. )
] / - . -. 7 , !.
.; 21 %. – ISBN 5-362-00262-7: 60 ., 3000
. – ".: "
)
/). – 20 ., 2500

,, 1986. – 121, [1]
. – [86-168]

). $ 1
.
. – ".: :
,
.). – ISBN 5-376-00820-7: 40 ., 5060 . – [90-

1026. ' #
'. . 6
"
/. – ".: "
)
,, 1988. – 147 .:
%. – ISBN 5-362-00252-X (.
.): 2 ., 2500 . – [88-1360]
Rec.: !
!. $
2
1
// &
/. – 1989. – 31 .
)
. //
% )
/. – 1988. – 12 .
<,
.9
- % / ,% … // 4 , ,%.
. – 1989. – 6
.
1027. , %
'. '. 7
,, 1987. – 176, [2] .: .; 20 %. – +
1028. *
7
20 %. – 6. .

. VII
.–

1029. ##
/
, , ,

%

1030.
7 .
.
( .
.)
" ' .

- //
.:

. – [87-1595]

.). – ".: "

%

.
.

-

. 1985-1989):
., 1989. – 29 .:
.;

, / ) *.
/. – ".: 6.
. – [89-1154]

.. . *
' % : (# .
.
,, 1987. – 194, [2] .; 16 %. – 30 ., 2000

2 ./
.(

.)
. – ".: )
.
.!

+

1 0 /
." .
.
1 0
. – 14 ., 300 , . – [88-1996]

-

)

1 /'
. – [87-1696]

"
+
:
+
:
+
# %+
+
3. (1985;
). )
. &
0
".
'
%.
.
.", " '
, 23-24 % 1985 . /
.: ). -. "
. – ".: :
, 1986. – 145, [1] .:
.; 21 %. – &
.: -*
, -* )
.$ . - %. . ( . – +
.
. – 1 . 40 ., 1000 , . – [86-951]

1032.
. &. ).
) *$$* $
. -,
16 ., 207 , . – [86-323]
%.'
.:

%
: (#
.
.: . 177. – 30 ., 2000

: ($ .
, /
- % .
%., ,. – 6. ., 500

.. '., ##
). – ".: "
)

1031. #
'. 2. . . *. #
;" ' .
– 78, [2] .:
.; 20 %. – +
/

, ,

.; 22

.: 5
/

+ ",
.
% ,

.
/
.
.. – ".: "#$, 1988.

/
2
*$$* $, 1986. – 13, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 13-14 (19
.). – +

-

. .

.
%. /
.–

1033. ' #0
-. -., ;
?. -. =
1 0 /
.
%
.
.
/: [)
.] /
.
. *. *. 7.
, -. $. + ' . – ".: :
, 1990. – 211, [3]
.; 20 %. – +
.: . 199-212 (199
.). – ISBN 5-376-00789-8: 2 . 40 ., 1390 , . – [90-261]

1034. ,
4. .
.,
/
.
.(
). *.; " ' . .
".: "!5, 1987. – 87 .:
.; 20 %. – +

-

-

2
:5 .
%. &. $. (
,
. .
. - %. . !. :
.: . 84-86. – 16 ., 600 , . – [87-1925]

88

.–

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1035. * 7 . .
/,
/
2: [ . 8 . .
%
]/* .
. &.
&. ! % ;
1.
%. &. ). : ' . – ".: ! .
. ) , 1989. – 406 .: . .; 24 %. – +
.: . 405406. – ISBN 5-88550-006-1 (
.): 6 . 50 ., 50000 , . (1-/ - 1-5 . .). – [90-32]
Rec.: *
8. &
/
2
%
.
%
%%
,
"
%
% ",
"? // *
% )
. – 1992. – 21
.
1036. *
. &. *. "

.

1037. *
,. ,.
, 8. &. : %%. – ".: )
.
.!
)

,

)
, 1986. – 48 .:

3
%

%. –
.
[88-490]

##
: [)
.
.
.

,

1 0
/) . .; 20 %. – 30 ., 5000 , . – [86-1666]

.

% ,

.
, !. !. 3
.-, .

. – ".: )
.). – +

53;

1043. - #
.
.
,! %
.
. – ".: :
, 1988. – 70, [1] .:

1044. (
1 0 /
%.; 20 %. – (#
%. %
+
. . – 33 ., 733 , . – [88-1894]
.:
+

.

%

)

*$$* $, 1990. – 64, [1] c.:
.: . 61-64 (53
.). – +

/
/
. . $. % , &. $. 5
.: . 108-114 (105

1041.
. .#
. – ".: "
)
.: . 125-126. – ISBN 5-362-00123- : 30 ., 4000 , . – [89-971]
Rec.: 7 %
8. (
%2
,
// - . )
. - )
. – 1990. – Nr 2. – . 52-53.

1042. &
. .
. )
/
/ $. $. (
$, 1988. – 56, [1] .; 20 %. – (
+
.: . 52-56 (80
.). – +
)

.;
./
.; 20
. .–

.. '., ##
.. .
2 -,
.
.] /
.
. -. 7. 5
; -* )
." % .
.* . .
.
.
. – ".: :
, 1988. – 129, [4] .; 21
. .–+
.
% .: . 120-130. – ISBN 5-376-00386-8: 1 . 60 ., 1710 , . –

1040.
:
(. .
.& % /
.] / . $. "
, (. 6. *
, ). ". )
;#
. – ".: :
, 1990. – 113, [2] .:
.; 21 %. – +
1 . 50 ., 525 , . – [90-1105]
–+

.

/ !. !. 7 , >. $.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 171 , . – [86-1835]

%
.
*$$* $, 1986. – 54, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 47-54 (97
.). – +

1038. = "
/
1
. / 6. $. )
, ). 6. " .
%. – (
.
%. / ) *$$* $
64 ., 410 , . – [90-1609]
1039.

.

.#
.
2 .
' / , -. +.
/, (. .
.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 60 ., 1001 , . – [88-2029]

.)
/
: [) ; -* )
.
.
.). – ISBN 5-376-00600- :
,, 1989. – 125, [2] .: 20 %.
/. – 1990. – Nr 2. – #. 52-

.

.!

. – ".: )

1 0 /
*$$*)
). –

%
2
2
:)
.
. / -*
% . -*
,
. . -;
.: $. #. =
/( .
.)
.; 22 %. – ISBN 5-376-00496-1: 35 ., 600 , . – [88-1877]
./#

. 7. $. )
,. – ".: ) *$$* $, 1988. – 41, [1] .:
/ ) *$$* $
. -, .
.!
)
). –

1045. (
1 0 /
. -#" / #
.; 20 %. – (#
%. %
/)
. . – 31 ., 1080 , . – [88-1895]

. -. 6. +
*$$* $

1046. (
1 0 /
.
%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 9, [1] .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 9-10 (13
.). – +
89

-

. .

. – ".: )
. -, .
%

*$$* $, 1988. – 38
.!
)
). –

1 %/
. -. 6. + %. / ) *$$* $
. -, . . – 11 ., 605 , . – [87-1674]

C r ile Moldovei, 1986-1990

1047. (

:[ .
. .] / -* )
,) . .
.; 22 %. – +
.

.)
".
.%
. – ".: :
, 1988. – 218, [1] .:
. 20 ., 1000 , . – [88-1049]

"9

" ."
765]

1048. (
)

0
;- .-

1 0 0
. 71

/
.
). (. – ".:

1049. (
%.'
.
' .
1990. – 37, [2] .:
.,
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 89 ., 197 , . – [90-1278]

)

Moldova's Books, 1986-1990

%

)
.;

.

. %.
. >*8 "
.: ). 6. ( ' ( .
.)
. – ISBN 5-376-00451-1 (
.): 1

2 ))
, <" , 1989. – 14, [1] .; 20 %. – 5 ., 5000 , . – [89/#

.

. $. -. 6
. – ".: ) *$$* $,
/ ) *$$* $
. -, . -

%. %

1050. "2
# %+
#.
,
- #
",
.
..
. (1987;
).
/
"#
%. ,
.
/ )
", 30-31 %
1988 . /
, 1988. – 205, [1] .; 21 %. – &
.: ! . %. )
. >*8 " "9
", ). '.
.
, 7 %.
.
* . – ISBN 5-376-00399- : +

#

"

+

.

,
.: $. $. 7 0 ( .
.)
., -* )
,)
.
)
, )., 500 , . – [88-485]

1051. ) %
.. .
.
-,
%
.
: [)
.] / *. -. %
, *. $. 1 , $. $. +
;
.
.
.%
.. – ".: :
, 1990. – 125, [3] .:
.; 21 %. – +
5-376-00822-3: 1 . 60 ., 500 , . – [90-239]

.

.
. – ".: : .
. %.
/

/
1
. $. !. : / ; ) *$$
.: . 122-126. – ISBN

1052. " : #0 %
# %+
#0
- #
)",
.
. (1986;
).
.
.
/
/
/
"
2 -,
%
%.
2
)
/
" (26-27 . 1986 .) /
.: .
*. !
( .
.)
. – ".: +. ., 1986. – 162, [1] .; 20 %. – &
:$ - ,
% -* )
,
.
.
. -, . - , 7 %
* .–+
., 175 , . – [86-1236]
1053. 5
,
,,
: (6
.-%
.
.): ()
.) / 8. &. + /,
, . $. !
.;
.
. -. 7. 5
; -* )
.* .
.
.
.
. – ".: :
, 1988. – 278, [1] .; 22 %. – - .
.
. .–
.
. .–
+
.
%. . 256-270. – # %.
.: . 271-276. – ISBN 5-376-00128-8 (
.): 4 . 50 ., 1000 , . –
[88-1138]
Rec.: 7 1
8. !. // $ . -* )
.
.
.
:6
.#
.
.$
.. – 1990. – Nr 1. – . 71-73.
. &. !

1054. 9 # "
.
-*
..: !. &. 7
., 200 , . – [89-1071]

.*
2

.
/

2
-*
.–#

:"%

.,
. – ".: $ - , .

.,

.

-* )

1055. 9#
+
.,
/
1
.
1
.: [)
.] / >. &. = / , . ". *
2 , !. 6. #
, . ). <
.
"
". – ".: :
, 1990. – 273, [2] .:
.,
269-274. – ISBN 5-376-01144-5: 1 . 20 ., 1000 , . – [90-1645]

. -*
/
.
%
.
%;
, 1989. – 45 .; 20 %. – +.
.
; *# "
.; 22 %. – +

1 0

16 TIIN E FIZICO-MATEMATICE
16.2 MATEMATIC
(Fizic matematic – vezi 16.4.1; cartografie matematic – vezi 18.2.3; lingvistic matematic – vezi 14.3)

90

/
".
.: .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

16.2.1 Probleme generale

+

1056. &
. .&
, 2% %
. – ".: "
)
.: . 108 (11 .). – (4
% ' .). – 20 ., 2500 . – [86-480]

1057.
#
&. 2., 2+
# . -. +
'.
./
.
.
,
$. ! , -. *
. – ".: ( %
00634-X (.
.): 85 ., 3000 . – [90-428]
1058. .
+
.
% %
' .
. - %. . (
" . . '. % %
;
".: "#$, 1985. – 47, [2] .; 20 %. – 8 ., 500 , . – [86-258]
1059.
). XXXI
1987 .: [ .
%. . ( , )
) %
657]

.] / ! .
.
.
.

..
. . !. "
.* ) '
.

,, 1986. – 109 .:

.; 20 %. –

/
%
% %
,: [) .]
, 1990. – 331 .:
.; 22 %. – ISBN 5-372-

. -. -.

/

% &5= : ()
.; #

.
.) / " . $. $. &
,. –

."


" (31; 1987;
"

", 21-23
.
. – ".: "*$, 1987. – 20 %. – &
.: " ' .
. %.
.
. – 1987. – 181 . – +
., 600 , . – [87-

16.2.2 Bazele matematicii. Logic matematic

1060. Can er N. Descrierea algoritmilor / Red. P. V. Chirilov; Bc. rep. f. frecv. cu profil de fiz., chim. i
mat. de pe lâng Un-tea de stat mold. "V. N. Lenin". Sec . de informatic . – Ch.: S. n., 1990. – 38 p.: des.; 20 cm. –
Aut. este ind. pe verso cop. – F. f. de tit. – F. pl., 500 ex. – [90-683]
1061.
3; $ 80 .; 20 %. – +
$ -

1062. C
.

. *. /%
%
: ()
" ' , " . ( ", $ # .
"$. "
.: . 80 (10 .). – 10 ., 500 . – [87-1353]

"

.

. =. 8 %
" . !. :
"

1063. . .)
;" ' .
. – 14 ., 3000 , . – [87-189]
1064. . #
– 156 .; 22 %. – () .
., 1345 , . – [87-1062]

.) /
.'.!
&.
" ' , . – ".: $#", 1987. –

1 ,% %
,: ()
.
.) /
.
.9
). ).;
. – ".: 5 ", 1986. – 38 .; 20 %. – 6 ., 500 . – [87-631]

%
%. . (

. / -* )

,"

/

%
.
,
:5
. – ".: "#$, 1987. – 85 .; 20 %. – +
.: &. -. .$ - % %

( .
.)
&<; &. . 98). – +

.

/#
. $. #.
.: . 83-84 (14
.).
. – ".: :
.

1065. ) : -. $. $
.
.
.
.
/: [)
.] / #
; -* )
.$ - % %
&<. – ".: :
, 1990. – 236, [1] .:
.; 22 %. – +
.). – ISBN 5-376-00806-1: 2 . 70 ., 505 , . – [90-74]
Rec.: !
!. # % %
. )
.
1
% %
, // 4 , ,%.
1989. – 22 % .; * .
. – 1989. – 22 %
.
*
(40

, 1987.
. – 1 . 50
. $. .
.: 233-235
.–

16.2.3 Teoria numerelor

1066. Can er N. Sisteme de numera ie / Red.: P. V. Chirilov; Bc. Rep. f. frecv. cu profil de fiz., mat.,
informatic i chim. de pe lâng Un-tea de Stat V. I. Lenin din Chi in u. Sec . de informatic . – Ch.: F. edit., 1990.
– 27, [1] p.: tab.; 20 cm. – F. f. de tit. – F. pl., 500 ex. – [90-281]
1067. iman D. Mul imea numerelor întregi nenegative: (Mater. didact.) / Red. resp.: I. C. Achiri; In-tul
ped. de stat "T. G. Bevcenco" din Tiraspol, Un-tea de stat "V. I. Lenin" din Chi in u. – Ch.: USM, 1990. – 101 p.:
tab.; 20 cm. – Bibliogr.: p. 99 (12 tit.). – 16 c., 500 ex. – [90-1417]

91

C r ile Moldovei, 1986-1990

&<. – #

Moldova's Books, 1986-1990

1068. ,
'. ., " ,. 2.
. – ".: +. ., 1988. – 11, [1] .; 21 %. – +

/

1069.
%+
/
.
. 6 . -% .
.
%
;
."
*. &.;
.
."
%. – +
. .–+
., 400 , . – [90-169]
1070.
(
, . – [87-252]
1071. 1
%. &. $. (
24 .; 20 %. – +

"
.

.
.
. – ".: :

.)
0 .
. .–+
.

1072. ; # +
% %
&< -* )
, . – [87-206]

/ -* )
.$ - % %
.). – +. <., 100 , . – [89-228]

.: . 12 (6

%. ' .
" ' . . %. &. $. ( #. &. – ".: +. ., 1989. – 29, [1] .:
.; 20

:) .$
. / -* )
.$ , 1987. – 23 .; 20 %. – +
.

,
%
/
.
%
;
. 1 &. ".;
., 400 , . – [90-1096]

.
.

2

%
.
%
:#
. / $. $. &.
. – ".: +. ., 1986. – 52 .; 20 %. – +

. -% .
."

&<;
.: &. -.
. – 1 . 20 ., 665

%. ' .
" ' . .
#. &. – ".: +. ., 1990. –

, ). !. ; , -. *. "
.; $ .: . 50-51. – +
. . – +. ., 200

16.2.4 Algebr

1073. Goian I. M. @. a. Elemente de teorie a inelelor: Curs de lec ii / I. M. Goian, V. G. Marin, V. D. Tacu;
Red. resp. E. I. Socolov; Un-tea de stat "V. I. Lenin" din Moldova. Cat. de algebr super. – Ch.: USM, 1990. – 76
p.; 20 cm. – 15 c., 500 ex. – [90-1268]
#
1

1074. ,
. -., '. ,. 8 %
;5 "&. $. (
"
" ' , ,$ ,
. – ".: 5 ", 1988. – 73 .; 20 %. – 12 ., 500

:"
.
" . !. :
. – [88-1179]

"

//

.

. *. $.
." .

1075. 2
%
1 , / $ # .
" . !. :
"7$*
. " .
1 ,
.; - . !
$. ). '. .;
.
.#
*. $. – ".: 5 ", 1987. – 70 .; 20 %. – 12 ., 300
– [88-275]
1076. #"
.)
. – ".: :
118). – +
.

.
%
:[ .
. .] /
.: >. ).
, 1990. – 141, [2] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
. – ISBN 5-376-00614- : 1 . 60 ., 540 , . – [90-750]

1077. #" +
2 /
[2] .; 21 %. – (-* )
.$ - % %
1420]
1078.
)
– 196 .:

# " . .)
: [)
.] / #
.; 20 %. – +

.: &. -. &<; &. . 90). – +

.
. &. . )
.: . 191-194 (67

.

%

.
.
.: . 68 (10

;

.

.

.)

/

%%
. – ".: :

.,
.
1
, 1989. – 75, [5] .; 17 %. – +

,, %
.%
%
%
. &. *. &
.;
.
.#
.). – 13 ., 300 , . – [90-1658]

92

( .
&<; &. .

. – ".: :
, 1986. – 149,
. – 1 . 30 ., 650 , . – [86-

; " ' . . - %. &. $. (
.). – 1 . 60 ., 660 , . – [87-2]

1079.
#
'. *., #
,. . (
. $. $. &
,; -* )
.$ - % %
&<. – ".: :
78 (20
.). – ISBN 5-376-00074-5: 15 ., 1925 , . – [89-387]
1080. *
- %. &. $. (
." .
1990. – 68, [1] .; 20 %. – +

(

.

, 1987.
/#
.: .

/) .
.
(. $. – ".: )!5,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1081.
#
/
–:
, 1988 – 120, [2] .; 21 %. – () .
376-00362-0. – 1 . 10 ., 665 , . – [88-367]
1082.
#
' . . - %. &. $. (
21 %. – +
.
1083.
"
134 .; 22 %. – () .
., 1035 , . – [87-714]

National Book Chamber of Republic of Moldova

: .
. / -* )

.

/
, %
;
.: +. -. ?
( .
. – 1 . 60 ., 565 , . – [86-26]
+ :[ .
. / -* )

.

.] /
.$ - %

./
.$ - %

.: &. 7. +
( .
.)
.
%
&<; &. . 102). – ISBN 51
:) .
:) 1 . ./" . – ".: :
, 1986. – 164 .:
.;

.)

.: $. $. &
,( .
.).
%
&<; &. . 95). – +

1084.
"
+
%.: [ .
. .] /
.: $. $. &
, 1990. – 132, [2] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
. – ISBN 5-376-00618-2: 1 . 70 ., 605 "=. – [90-512]
1085.
:
.!
/, -. &. )
;#
, 1988. – 168, [2] .; 22 %. – +
750 , . – [88-25]
".: :

%

%
/: [)
. &. -. ; -* )
.: . 165-166. – 5 .

, 1987. –
. – 1 . 30

,( .
.)
. – ".: : &<; &. . 113). – +
.

.] / &. $. , ). $. &
, .
.$ - % %
&<. – ".: :
/,
%.: . 167-169. – 1 . 70 .,

1086. - # ,
.
:[ .
. .] /
. &. -. , 1988. – 197, [2] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
.
. – ISBN 5-376-00456-2: 1 . 80 ., 630 , . – [88-1086]
1087.
%
+
.
( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 111). – +
.

. – ".: :
.

( .
.)
.–
&<; &. . 105). – + -

,
. %
/: [ .
. .] /
.: &. -. - , 1989. – 142, [2] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - % . – ISBN 5-376-00083-4: 1 . 90 ., 780 , . – [89-908]

1088. 1
# "
:
.
/
.
.
. ' . / -* )
.$ - % %
&<,
. .
. - %. . !. :
;
. ). ). 9
( .
.).
. – ".: :
, 1988. –
94, [1] .; 21 %. – +
.
. – ISBN 5-376-00469-4: 35 ., 500 , . – [88-1204]
1089. >
. .7 /
.
%. &. $. (
. " . . '.
.;
.
.
88-89 (48
.). – +
. . – 12 ., 200 , . – [86-74]

: (5 .
)/" ' .
9. $. – ".: "!5, 1985. – 90 .; 20 %. – +

.

. .

16.2.5 Geometrie

1090. Iliin V. A., Pozneac E. G. Geometrie analitic : [Man. pentru stud. fac. de fiz. i fiz.-mat.] / Sub. red.
lui A. N. Tihonov . a.; Trad. din rus. de I. Baltag. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 274 p.: des.; 20 cm. –
ISBN 5-362-00588-X (în cop.): 90 c., 2000 ex. – [90-1410]
1091.
# " . .
/ 8. $.; 5 "&. $. (
%. – 16 ., 200 . – [87-220]

"

: ()
.
. 1 %
" ' , ." . 1 %

1092.
# " . .
: ()
"&. $. (
"
" ' , . – ".: 5 ", 1988. – 30 .:
. – [88-2106]

.

.) /
.
.; 20 %. – +

1093. ;
-. -. . . )
.
%,
). 9
, *. ". 7
, 7. ). $
;
.
.9
). ).; $ . " . !. :
5 ", 1986. – 68 .; 20 %. – +
.: . 66 (7 .). – 11 ., 200 . – [87-534]

93

,) /
.
.! . – ".: 5 ", 1986. – 97 .; 20
.!
/ 8. $.; 5 .: . 30 (9 .). – 15 ., 200
/: ()
"

.

.) / ).
. – ".:

C r ile Moldovei, 1986-1990

:

.

Moldova's Books, 1986-1990

1094. '
+
/ %
:[ .
. .] /
.: &. $. , 1988. – 178, [1] .; 20 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
. – ISBN 5-376-00416-3: 1 . 60 ., 705 , . – [88-780]

( .
.)
. – ".:
&<; &. . 103). – +
-

1095. '
7
" %
. (9; 1988;
).
.
%
/
, 20-22
. 1988 . /
.: -. ). = %
( .
.)
1988. – 386 .; 20 %. – &
.: ) . - %. &. -.
-*
,$ - % %
" ' . . - %. &. $. (
,&
0. .
.
%. – +
.
. 381-386. – ISBN 5-376-00462-7: 1 . 40 ., 650 , . – [88-1141]
).
% %

1096. , %
.
( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 119). – +
%

*

1097. )- % %
(
, -. 6. #
;#
156 .:
.; 21 %. – +

/ IX &
0
. – ".: :
&< -* )
. – $% .

/
,
,
.:

:[ .
. .] / -* )
.$ - % %
&<;
.: >.
, 1990. – 137, [2] .:
.; 21 %. – () .
. / -* )
.$ .
. – ISBN 5-376-00617-4: 1 . 70 ., 595 , . – [90-938]

.

,, %

.%

%

. – Vezi Nr 1080

%

: [)
.] / -. ). = %
, >. . "
; " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
.). – 1 . 60 ., 560 , . – [86-653]

2 /'
. =. $. !
.: . 145-155 (164

1098. ;
-. .
.
%
:5 .
.
). $. 9 , . &. 7
, -. >. * . ;
.
. ). $. 9 ; " ' .
.
"*
. %
1.
". – ".: "#$, 1988. – 86, [1] .:
%.; 20 %. – +
15 ., 500 , . – [88-1644]

-

, -. #.
, 1986. –

. %
/
%. . ( . " .
.: . 86 (5
.). –

16.2.7 Analiz matematic

1099. Sisteme de ecua ii diferen iale: Îndrumar metod pentru munca individual / Un-tea de stat "V. I.
Lenin" din Moldova. Cat. de ecua ii diferen iale; Alc. V. A. Glavan . a.; Red. resp. B. A. Bcerbacov. – Ch.: USM,
1990. – 88 p.; 20 cm. – Bibliogr.: p. 87 (16 tit.). – 15 c., 400 ex. – [90-1307]
1100. ! :
. ./: 4
% %
.
5 "&. $. (
"
" ' , ." .
/
;- .!
– ".: 5 ", 1987. – 62 .; 20 %. – +
.: . 61. – 10 ., 300 . – [88-199]
1101.
. .$
'
./
.
. &. -. 7
;$ 1990. – 103, [2] .:
.,
.; 20 %. – +

.. .,
. .<
2 /
%.
%
. – ".: +. ., 1989. – 54 .; 20 %. – +

1103. ' #

". .
% %

1104. , %
%
.
/( .
.).
. – ".: :
&<; &. . 112). – +
.

%

1105. * %
%.
/( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 99). – +
.

,/
+. -.

/.
,, %
,' 1 %
:)
. ." .( "
" ' , ." .
% .
. – 1. – ".: $#",
.: . 104 (8 .). – 15 ., 1000 . – [90-697]

1102.
,. ., 2 %
. $. 6
%.
.
: [)
. – ".: :
, 1989. – 290, [1] .; 22 %. – +
.): 3 . 70 ., 975 , . – [89-513]

&<. – #

%
&. -., :

.] / #
. ". ". !
.: . 283-289 (121

%–
% ,
%.; -* )
.$ .
.). – ISBN 5-376-00049-4 (

.
/
%
7
/ -* )
.$ - % %
.: . 53-54 (14
.). – 20 ., 120 , . – [89-455]

-

2 .
/: [ .
. .] /
.:
, 1990. – 186, [1] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ . – ISBN 5-376-00616-6: 2 . 20 ., 535 , . – [90-754]
% %
/
:[
, 1988. – 173, [2] .; 21 %. – () .
. – 1 . 60 ., 665 , . – [88-66]

94

.

. .] /
.: ". .
. / -* )
.$ - % -

Camera Na ional

–+

.)

a C r ii din Republica Moldova

1106. *
. – ".: :
.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.. [ .
. / -* )

: #0 +
, 1986. – 184 ., 21 %. – () .
. – 1 . 70 ., 720 , . – [86-429]

%

1107. *
: #0 +
/( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 106). – +
.

) 1
:

1108.
#
. .[
. .] / " ' . . , 1988. – 177, [1] .; 21 %. – +

. .,
)/
.
"!5, 1985. – 92 .; 20 %. – +
1109. -

.] /
.: ". .
.$ - % %

/( .
&<; &. . 88).

% %
:[ .
. .] /
.: ". .
, 1989. – 180, [2] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % . – ISBN 5-376-00078-8: 2 . 20 ., 840 , . – [89-269]
2 .%
%. &. $. (
.

% % %
%
;
.: +. -. ?
(
. – 1 . 60 ., 580 , . – [88-85]

.

:) .
:
.)
. – ".:

% : # . .
.
.
: (5 .
."
*. 3.; " ' . . - %. &. $. (
." .% .
.: . 89-90 (23
.). – +
. . – 14 ., 200 , . – [86-543]

1110. 2
-. .. &.
2
% %
&<. – (#
.). – ".: $ -* )
., 120 , . – [89-230]

%
2 /
, 1989. – 72, [1] .; 21 %. – +

%. / -* )
.: . 72 (12

. – ".:
.$ .). – +.

16.2.8 Analiz func ional

1111. * %
%.
.
. – ".: :
, 1987. – 186 .; 20 %. – () .
.
. – 1 . 70 ., 750 , . – [87-303]

'. . ! %
/ .
. – ".: +. ., 1986. – 52, [2] .; 20 %. – +

1112. * 7 %
%
&<. – #
[86-1013]
1113. 2

# %+ %
")
– 88"-*
).
:
, 1990. – 178, [1] .:
.,
600 , . – [90-1684]
1114.
)
.$ - %
$% .,
%.

:[ .
. / -* )

%

.,
.
.; 22 %. – +

:

.] /
.: ". .
.$ - % %
%

.: . 54 (19

/( .
.)
&<; &. . 92). – + % / -* )
.$ - % .). – 60 ., 200 , . –

%: [)
.
.
.:
.] /
.: &. ). #
/( .
.)
. – ".:
. – ISBN 5-376-01142-9: 2 . 20 .,

.

. ., 8
. .#
%
%.: (
.
): [)
.] / -*
&<. – ".: :
, 1987. – 271 .; 22 %. – +
.: . 255-262 (159
.). –
.
/: . 263-268. – (&
.): 2 . 70 ., 1120 , . – [87-1419]

%
.,

16.2.9 Teoria probabilit ilor. Statistic matematic

?. . 8
%
'
: ()
.
.
;5 "&. $. (
" .
" . !. :
. – ".: 5 ", 1989. – 82 .; 20 %. – +
.: . 81 (7

1115. .
. ). ). 9
%
,'
.
[90-305]

1116. 2
. .
,
: ()
.
.) /
.
"&. $. (
"
" ' , . – ".: 5 ", 1989. – 105, [1] .: % ; 20 %. – +
18 ., 300 . – [89-1847]
-* )

1117. '
.$ - %

+
%

: [ . .]. – ".: :
&<; &. . 89). – +
.

.) /
.–

. . $.
,; 5 . .: 103 (18 .). –

, 1986. – 99 .:
.; 21 %. – () .
. – 90 ., 600 , . – [86-162]

1118. '
0
1
:[ .
. .] /
, 1990. – 97, [2] .; 20 %. – () .
. / -* )
.$ - %
. – ISBN 5-376-00615-8: 1 . 10 ., 515 , . – [90-1321]

95

." .
.). – 16 ., 500

./

.: -. ". (
( .
.)
. – ".: : %
&<; &. . 118). – +
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1119.
. – ".: :
+
.

Moldova's Books, 1986-1990

#
+
.
1
:[ .
. .] /
.: #. &. "
, 1989. – 114, [2] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
. – ISBN 5-376-00081-8: 1 . 30 ., 960 , . – [89-391]

1120.
, 1987. – 91 .; 22 %. – () .
. – 80 ., 690 , . – [87-540]
1121. ; %
.
. $. $. &
.; 20 %. – +

:[

.
.
. / -* )

( .
.)
&<; &. . 109). –

.] /
.: #. &. "
( .
.)
.$ - % %
&<; &. . 97). – +

2. 4.
/ .
. , % .% %
,; " ' .
. - %. . ( . " . . '. %
.: . 93-94 (37
.). – 15 ., 1000 , . – [89-2100]

/
%

. – ".: : .

:5 .
/
. – ".: "#$, 1989. – 95, [1]

16.2.11 Matematic aplicat

1122. , % :
0 &. -.,
1985. – 89, [1] .:
.,

. $. )
%
.
!. &.; " ' . . - %. &. $. (
.; 20 %. – +
.: . 88 (11
.). – +

1123. , % :
. $.
.
,
0 &. -.,
!. &.;
.
.+
% .%
. – ".: "!5, 1987. – 85 .; 20 %. – +

/: (5 .
)/! %
/ -. 6.,
$. 7.; " ' . . - %. &. $. (
." ., ..: . 83 (16
.). – 14 ., 500 , . – [87-1928]

1124. ,
7 .. '.
,
.
)
.
.,
.
. – ".: :
, 1990. – 137, [3] .:
– ISBN 5-376-00621-2: 30 ., 2305 , . – [90-241]
1125.
/) . . 20 %. – +

/: (5 .
)/! %
/ -. 6.,
. " . , . -% . %
. – ".: "!5,
. . – 14 ., 500 , . – [89-279]

.,

/#
. 6. 7. ! 2
; -*
%.; 17 %. – +
.: . 137-138.

#
/% %
%
:) .
%. &. $. (
;
.: +. -. ?
( .
.)
. – ".: :
.
. – ISBN 5-376-00604-2: 2 . 50 ., 1035 , . – [90-369]

:) 1 . .[
. .]
, 1990. – 202, [1] .;

1126.

## 2. '.
.
%: 5 .
/
.
. (. 6. ! % ; " ' . . - %. &. $. (
." .
1987. – 62, [1] .; 20 %. – +
.: . 62 (8
.). – 9 ., 200 , . – [87-1881]
1127.
: '. 2.
%.
% %
&<. – #
. – ".: +. ., 1986. – 41 .; 21 %. – +
200 , . – [86-1052]
(

1128. - %
.
.)
. – ".: :
&<; &. . 110). – +
.

%
(

%

/ -* )
.$ .) – +
. . – +. .,

%
%
:[ .
. .] /
.: >. *. #
, 1989. – 166, [1] .:
.; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
.
. – ISBN 5-376-00082-6: 1 . 90 ., 1150 , . – [89-1703]

1129. (
%
%
;
."
. .–+
., 500 , . – [90-490]
(

. . 40-41 (20

.

%
/. – ".: "!5,

/

.
*. &.;

.

.% .
."

.

/

%. ' .
) . . %. &. $. ( &. #. – ".: +. ., 1990. – 35 .; 20 %. – +

1130. 2 " % %
% %
&): [ .
. .] /
.: -. 6. 7
2.
.)
. – ".: :
, 1990. – 129, [1] .:
%.; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % &<; &. . 115). – +
.
. – ISBN 5-376-00619-0: 1 . 50 ., 1125 , . – [90-435]

1131. 1
.
.)
. – ".: :
&<; &. . 86). – +

.

%% .
%
, 1986. – 150, [1] .:
.; 21 %. – () .
. – 1 . 50 ., 885 , . – [86-160]

96

:[

. .] /
. / -* )

.: !. -. )
.$ - % %

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

16.2.12 Matematic de calcul. Tabele matematice

1132.
'. -.
% %
!. . " . – 8 . 26- . – ".: ( % , 1990. – 95 .:
[89-1135]

% :#
'.%
/
.
.
.; 21 %. – ISBN 5-372-00362-6: 15 ., 63000

,
.–

1133. ' # .. . #
% 2 .
. %
2 .
%
1 /
: [)
.] /
.
. ". .
/; -* )
, $ - % . &<. – ".: :
,
1986. – 172 ., 21 %. –
.:
., . . – +
.: . 158-166. – # %., % .
. . 167-168. – 1 . 60
., 545 , . – [86-428]
1134. 2
# /
+
9
( .
.)
. – ".: :
&<; &. . 101). – +
.

. %
. '
.
:[ .
. .] /
, 1988. – 150, [2] .; 22 %. – () .
. / -* )
.$ - %
. – 5-376-00356-6. – 1 . 30 ., 740 , . – [88-264]

.: &. !.
%

1135. ")
+
%
# %+ # "
"
", '
7 . .- %
% . -. . ,
#
(30; 1988;
).
.
XXX &
0/ ' .- %
%. ). -. !
"
.
%
%.
+$ ", (27 0 – 3 0 1988 .). /
.
. $. 6. "
. – ".: +. ., 1988. – 166, [1] .,
21 %. – &
.:
.
%
.
. ""
" -*
, -* )
,) .
.
.
&*
%. -. . #
,) .
.
. &*
/ %. . $. &
,$ - % %
-* )
," ' .
. - %. . ( , 7 %.
)
0 *$
.–+
.
.–+
., 2500 , . – [88-1061]
16.3 MECANIC
(Mecanica cuantelor – vezi 16.4.3; mecanica corpurilor cere ti – vezi 16.5.2; mecanica tehnic – vezi 20.4.3;
mecanica construc iilor – vezi 33.2)
16.3.4 Mecanica mediilor continue

.
/#
–+

;

1136.
#0 +
.
%
:[ .
. .] / -* )
.$ .
.: >. . +
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 194, [1] .: .,
%.; 22 %. – +
. – ISBN 5-376-00048-6: 2 . 50 ., 705 , . – [89-1324]

-

1137.
# " -. .,
. .
./
%
.
%: [)
.]
. !. =. )
; -* )
.$ .
. – ".: :
, 1989. – 275, [1] .:
%.; 22 %.
.: . 261-274 (269
.). – ISBN 5-376-00084-2 (
.): 3 . 90 ., 1175 , . – [89-1175]

1138. 0 ,. . )
. .
' / %
%
%.
: [)
. !. 3. #
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1990. – 129, [1] .; 21 %. – +
125-128 (66
.). – ISBN 5-376-00638-7: 1 . 50 ., 705 , . – [90-38]

.] / #
.: .

XXXI
Nr 1, 1059

". – Vezi

-

"

1139. ; #
'
/
% :[ .
. .] /
.: &. !. 9
.)
. – ".: :
, 1989. – 140, [1] .:
%.; 20 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
&. . 108). – +
.
. – ISBN 5-376-00080- : 1 . 70 ., 780 , . – [89-579]
1140. ; # +
%
' .
( .
.)
. – ".: :
, 1987. – 111 .; 22 %. – () .
94). – +
.
. – 1 . 20 ., 790 , . – [87-539]
1141. ; # +
( .
.)
. – ".: :
&. . 117). – +
.

%

:[ .
. / -* )

. .] /
.$ - %

%

. '
/
% :[ .
. .] /
, 1990. – 137, [1] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - %
. – ISBN 5-376-00620-4: 1 . 80 ., 570 , . – [90-655]
97

(

.
&<;

.: &. !. 9
&<; &. .
.: &. !. 9
%
&<;

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

16.4 FIZIC
(Astrofizic – vezi 16.5.4; chimie fizic , fizic chimic – vezi 17.8; geofizic – vezi 18.3.1; biofizic – vezi 19.3.1;
fizic tehnic – vezi 20.4.; radiofizic – vezi 23.2.2.1; agro-fizic – vezi 37.2.2)
16.4.1 Probleme generale

1142. Culegere de probleme de fizic elementar : [Mater. didact. pentru autoinstruire] / B. Buhov ev, V.
Krivcencov, G. Meaki ev. I. Saraeva; Trad. din l. rus de I. Andronic . a. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. –
461 p.: fig.; 20 cm. – Aut. sînt ind. pe verso f. de tit. – ISBN 5-362-05898 (gre it): 90 c., 2000 ex. – [90-1256]
1143. C #
. -. #
%. – (4
.): 95 ., 4000 . – [86-1608]

/. – ".: "

,, 1986. – 225, [3] .:

)

1144. 2 %
%
6 2
' 0
.
% %
. / " ' . . - %. &. $. (
." .
.
/;
.&. ".;
.
.!
&. $. – ".: "!5, 1989. – 57 .; 20 %. – 10 ., 300 , . – [90-476]
1145. 2 " % %

.%
."
[)

' #. $.

.;

.

.

%
.!

/

.; 21

: )
$. *., 7

.
2

2
/
.
: (7 ) / " ' . . - %. &. $. (
," .
.
;
' #. &. – ".: "!5, 1986. – 60 .; 20 %. – 6 ., 300 , . – [87-216]

1146. ) % #
2. -. )
.
%
0
:
.] /
.
. -. 7. 5
;" ' . .
. - %. $. "
,. – ".: :
, 1986. – 163, [1] .; 22 %.
.:
., . . – +
.
.
% . – 1 . 70 ., 725 , . – [86-1171]
Rec.: !
&. 6
'
'
/'
// #
. – 1989. – #. 61.
<.
6. *., <
&. -. // $ . -* )
.
.
.
. – 1989. – Nr 2. – . 71-73.

1147. $ #
1 /: [)
188, [1] .; 21 %. – +

. ,., ;
'. ,. )
.] / #
. !. +. "
.: . 183-186. (54

%
/
; -* )
.$ - % %
&<. – ".: :
.). – 1 . 70 ., 795 , . – [88-65]

, 1988. –

16.4.3 Fizic teoretic

1148.
,. . 6
. 6., -* )
.$ .
20 ., 200 , . – [86-1682]

;

. / -* )

.$ -

2' /
.

). &., # %
.: . 66 (11
. II. "
; Nr 14). – +

1151. ,
. ."
.
.
/ ' / -)
: [)
.] / #
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1989. – 97, [1] .; 22 %. – +
.). – ISBN 5-376-00069 ( ' .): 1 . 30 ., 755 , . – [89-1179]
.%
2 ;" ' .
.: . 83 (10

. .
.
.
1
"/ -. $. "
, -. 8. )
. - %. . ( . " .
.). – 15 ., 300 , . – [89-60]

.). –

.: .

1150. '
+
/
.
:[ .
. .] / -* )
.$ .: #. $.
1 ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 142, [1] .:
.; 22 %. – +
. – ISBN 5-376-00774-X: 1 . 60 ., 725 , . – [90-1591]

1152.

+

.
/!. ., "
. – ".: +. ., 1986. – 66 .; 20 %. – +

1149.
#
. '., 8
?. -. "
. – ".: +. ., 1990. – 22 .; 20 %. – (#
.). – +. ., 300 , . – [90-848]

21 (6

)
(125

.
.–#

.

.

. ). 8.
.: . 89-96

/%
:5 .
"
.
, ). 6. )
/;
.
. 8. &. &
, >. +. .%
. – ".: "#$, 1988. – 84, [1] .; 20 %. –

98

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1153.
+
.: -. ). '( .
. 90 ., 505 , . – [87-1600]
1154.
. .] / -* )
.; 22 %. – +

.$ .

1155. .
)
.$ .
%. – +
.
.5
:

1156. . #
7 /
, 1987. – 24 .:

%

.)

.

%

.

. – ".: :

National Book Chamber of Republic of Moldova

:[ .
. .] / -* )
.$ , 1987. – 186, [1] .; 21 %. – +
.

%

/

.
;
.: #. $.
. – 85 ., 765 , . – [87-1222]

% 2 .
1 ( .
.)

.

;
.–1

%: [ .
, 1987. – 87, [2]

. – ".: :

+
/
% 2 .
%: [ .
.
;
.: #. $.
1 ( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 110, [2] .:
. – ISBN 5-376-00250-0: 1 . 30 ., 525 , . – [89-1178]

.] / -*
%.; 22

*. -., 2
. ,. %
2! /
2 .
/!
: / -* )
.$ .; 20 %. – 25 ., 200 , . – [87-1304]

. – ".:

%
.

.
.–#

16.4.4 Acustic

(Hidro-acustic – vezi 18.5.4.7; acustic atmosferic – vezi 18.5.4.4; acustic biologic – vezi 19.3.1;
electroacustic – vezi 23.3.3; acustic de construc ii i arhitectural – vezi 33.2; acustic muzical – vezi 49.5)
1157. '
7
.
. %
(2; 1987;
). II &
0
/ ,%
, 10-12
. 1987 .
.
. – ".: +. ., 1987. – 179 .; 21 %. – &
.
' 0
%
%
(&*$$*"), $ %. $. &. "
, ) # * "#
%" %.
. . $. &
, 7 %.
) *
.–+
., 500 , . – [87-1859]

.: &*$$
%. ,
.–+
.

16.4.5 Electricitate @i magnetism

(Geoelectricitate, geomagnetism – vezi 18.3.2)
1158.
# " -. .
.)
1 1
$ .
.–#
. – ".: +. ., 1986. – 55 .:
– [86-1075]

/ ). ". +
.; 20 %. – +

, >. -. +
, . &. 0
; -* )
.
.: . 54-55 (27
.). – +. ., 200 , .

1159. , #
. -. %
%
/
%
$ .
-* )
, 1989. – 31 .:
.; 20 %. – (#
. $#6-5) / -* )
&. . 5). – +
.: . 26-31 (80
.). – 30 ., 200 , . – [89-456]

(25

VB
.$ -

1160.
/
0 . 2., #
'. . )
%
:
-"
. / -* )
.$ .
.–#
. – ".: +. ., 1986. – 38 .; 20 %. – +
.). – +
. . – +. ., 200 , . – [87-207]

1161. #
. .
."
. / . -. )
, -. .
, >. ). :
. -* )
, 1987. – 47 .; 20 %. – +

.

.
; -* )
.$ .: . 43-46 (49

.

.. – ".:
,

.: . 37-38

/
/
.
.–#
. – ".: $ .). – 45 ., 200 , . – [87-498]

.

1162. . # . .
.*
.
.
%
%.
: [)
.] / -* )
.
$ - % %
&<; $. ". *
, &. $. # 0 , &. ". % /, #
. !. +. "
. – ".: :
, 1986.
– 236 .,
., 22 %. – +
.: . 219-231 (172
.) – # %.
.: . 232-234. – (&
.).: 2 . 40 ., 580
, . – [86-625]
XXXI
Nr 1, 1059

-

"

99

". – Vezi

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

16.4.6 Optic

(Optic electronic

i ionic – vezi 16.4.5; optic neuronic – vezi 16.4.7; optic atmosferic – vezi 18.5.4.4;
atmosferic optic – vezi 16.5.4)

1163. Mu@inschi V. P. Optic : Curs de lec ii pentru fac. de fiz. / Red. resp. M. I. Caraman; Un-tea de stat
"V. I. Lenin"din Moldova. Cat. optic i spectroscopie. – Ch.: USM, 1990. – 149 p.: des.; 20 cm. – Bibliogr.: p. 145
(12 tit.). – 27 c., 500 ex. – [90-885]
1164. Todira@cu . "Natura simplex et fecunda", sau O carte despre lumin . – Ch.: Cartea
Moldoveneasc , 1990. – 175, [1] p.: il.; 17 cm. – Bibliogr.: p. 175 (20 tit.). – ISBN 5-362-00548-0: 40 c., 4000 ex. –
[90-1740]
. '.
.
/
%
.
: [)
.] / -. &. +
, &. -. "
/, . #.
; -* )
$ .
. – ".: :
, 1989. – 127, [1] .:
126 (134
.). – ISBN 5-376-00050-8: 1 . 70 ., 640 , . –[89-1326]
1165.

1166.
7 '. .
.
.
%
:5 .
/ &. $. + 0, !. . " 2%
. " . % . – ".: "#$, 1988. – 24, [2] .; 20 %. – +

(

%
/; #
.
%.; 21 %. – +

#

1167.
. .] / -* )
$ 206, [1] .:
.; 21 %. – +

+

.

;

.

%
, &. =. -%
.: . 25 (11

. &. -. " .: . 118-

:6
%
/; " ' .
. - %. .
.). – 3 ., 200 , . – [88-1904]

.
% ,
2' /
:[ .
.: &. -. )
( .
.)
. – ".: :
, 1989. –
. – ISBN 5-376-00051-6: 2 . 50 ., 555 , . – [89-1400]
.

1168. . .&
2 0
0
% 2 .
: [)
!. $.
; -* )
,$ - % %
&<. – ".: :
, 1986. – 259, [1] .; 22 %. – +
256. – (300
.). – # %.
.: . 255-256. – 2 . 40 ., 680 , . – [86-579]

.] /

.
.
.: . 255-

16.4.8 Fizic nuclear

(Energetic nuclear – vezi 22.5; tehnic nuclear – vezi 36.2)
1169. 2
%
/
/ " ' . . - %. &. $. (
. ( % &. -.;
.
. . / -. . – ".: "!5, 1989. – 112, [1] .:
. – 16 ., 500 , . – [89-347]

;

."
.,

.
%.; 20 %. – +

.

16.4.9 Fizic atomic @i nuclear

1170.
. .] / -* )
$ 111, [2] .:
.; 20 %. – +
.
.

1171. .
;

,

.
.

.

%
;

.
2 .
%
'
.: &. -. "
/( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00605-0: 1 . 40 ., 540 , . – [90936]

%
+
/
.: . -. )
( .
.)
. – 75 ., 510 , . – [86-1293]

:[ .
, 1990. –

%: [ .
. .] / -* )
$ , 1986. – 64, [2] .:
.; 22 %. – + -

.
. – ".: :

16.4.10 Fizic gazelor @i a lichidelor

+

1172.
# .. '., ;
"
. '. $
/
% . / -* )
.$ - % %
&<. – #
.: . 60-61 (20
.). – +. ., 150 , . – [86-435]

% .
–+

1173.
%
.: . 35 (10

%

,. '., 2
. ..
% .
%
/ -* )
.$ - % %
.). – +. ., 200 , . – [87-208]

100

/
. – ".: :

&<. – #

.
.
, 1986. – 63 .; 20 %. –

.
2
. – ".: +. ., 1986. – 35 ., 20 %.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

16.4.11 Fizica corpului solid. Cristalografie.

(Chimia corpului solid, chimie cristalic – vezi 17.8; fizica cristalic , cristalografia mineralelor naturale – vezi
18.4.2.2; fizica metalelor i aliajelor, metalologie teoretic – vezi 26.8)
1174. "Abstracts", international symposium on the John-Teller Effect (10; 1989; Chisinau). Xth
International Symposium on the John-Teller Effect, Chisinau, September 26-29, 1989: [Teze] / Col. red.: I. B.
Bersucer (cond.) . a. – Ch.: S. n., 1989. – 278 p.; 20 cm. – În l. engl. – Ind. de nume: p. 274-278. – F. pl., 600 ex.
– [89-1547]
1175.
%. – +

. -., " ' .
.: . 80 (7

1176.
=. !
, ). $. ) .
(#
. / -* )
.$ 1592]
1177.

. ., * #7
. .
.
,%
. - %. &. $. (
." .
.). – 15 ., 300 , . – [87-178]
%
.
, 7. . # '
. – ".: $ .
; $#6-88-1). – +

1 . – ".: +. ., 1988. – 43 .:

1178.
?. .
. #
.
/!
7. =., +
– ".: +. ., 1986. – 27 .:
.; 20 %. – +
1179.
=. !
, ). . " ; #
[1] .: .; 22 %. – +
– [86-1386]

.

,

'
/
-* )
.: . 40-43 (31

. %
:5 .
,
,
/
.
.
. ".: "!5, 1986. – 82 .; 20
NaCl / >. . +
, 7.
, 1988. – 43 ., .; 21 %. –
.). – +
., 200 , . – [88-

.; 20 %. – +. ., 200 , . – [88-1941]
1
2
>. ., ;
.: . 24-27 (68

/
.
% .
. #.; -* )
.$ .
.–#
.). – 10 ., 300 , . – [86-1767]

.

?. .
.6
%
: [)
.] / >. . +
, 7.
. ). $. & 2
/; -* )
.$ .
. – ".: :
, 1986. – 293,
.: . 254-288 (509
.). – # %.
.: . 289-291. – (&
.): 3 . 10 ., 590 , .

1180. '
7
.
#
.
"
). XIV &
0
.
,
.
, ."
1989 .:
.
./
.: $. -. 9 /
/( .
.)
. – ".: +. ., 1989. – 20
)
.* .
. "",
.
,
.
,
;
. -* )
.$ .
." ' .
. . - %. &. $. (
,)
.
. &*
%. -. . #
,7 %
–+
.
.
9. 1. – 1989. – 240 .: %. – +
., 500 , . – [89-921] .
1181. 9. 2. – 1989. – 217 .:

%. – +

., 500 , . – [89-917]

1182. '
7
.
#
(11; 1988;
&
0
.
, 3-5 . 1988. . /
.: -. ). ".: +. ., 1988. – 20 %. – &
.: -* )
.* .
. "6
"6 .. - %. -. 6. $
, -* )
.* .
. "6
%
.
.
. 1. – 1988. – 202 . – +
.
. – 2 ., 700 , . – [88-1535]
1183.

. 2. – 1988. – 252 . – +

.

. – 2 ., 700 , . – [88-1573]

1184.

. 3. – 1988. – 245 c. – +

.

. – 2 ., 700 , . – [88-1536]

1185. ,
-. ., ;
[)
.] / #
. &. -. "
%. – +
.: . 212-221 (147

; -* )
.). – #

# (14; 1989; '
, 13-15 0
%. – &
.: -*
.$ %. . ( , " ' .
) # *$ .

. .

).

'(

.
.

.)

%

.
.$ .
. ".: :
, 1986. – 225, [1] .:
%.
.: . 222-224. – 2 . 30 ., 580 , . – [86-1444]
101

XI
.–
.
. "$ -

:
.; 21

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1186. , : *. '.
.
/ .
.
A-III B-V C-VI
.
.:
.
% /
,
): [)
.] / 7. &. ! , &. !. "
, *. . # ;#
. -. ). ' ; -* )
.$ .
. ".: :
, 1986. – 305, [1] .:
.;
.;
22 %. – +
.: . 293-303. (143
.). – (&
.): 3 . 500 , . – [86-1616]

(6

1187. , : *. '.
.
.
, &. !. "
, $. -. (
; -* )
.$ 37-39 (26
.). – +. ., 300 , . – [88-1356]

.

.
.
/ 7. &. ! . ".: +. ., 1988. – 39 .; 21 %. – +
.: .

1188. = # / '. ., )
. C. (
.
,
-,
.
. – ".: $ .
-* )
, 1988. – 20 %.
.
.
.. – 1988. – 52 . – +
. – [88-1593]

,
#

1189. 7
, . – [88-1586]

.

: / -* )

.

. –

,

.: . 47-51 (80

.). – +

., 200

.: . 35 (3

.). – +

., 200

.. – 1988. – 36 . – +

.

2

. $ -

:
'. ,.
.
,
% 2
/ .
TIB5 C26
.
/ &. !. "
, *. ). )
, &. -.
.
-* )
, 1989. – 25 .:
%.; 21 %. – (#
. / -* )
.$ .
.: . 25 (17
.). – +. ., 277 , . – [89-1583]
1190.

1191.
:+
?. ,.
.$
%
% / >. !. "
. , ". *. %
, ). ". +
; -* )
.$ .
1987. – 43 .; 20 %. – +
.: . 39-42 (30
.). – 35 ., 150 , . – [87-996]

.–#

% ,
. – ".: $ ; Nr 8). – + .%

. – ".: +. .,

1192.
. ."
,
.
/
%
: [)
.] /
. . -. )
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1989. – 120, [1] .; 20 %. –
.: . 109-119 (162
.). – ISBN 5-376-00066-4: 1 . 50 ., 675 , . – [89-458]

#
+

1193.
. .] / -* )
.; 20 %. – +
$ .

1194.
.

.$ .

-

. %
.
% 2 .
.
;
.: #. $.
1 ( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00421- : 80 ., 570 , . – [88-777]

/
,
2' /
;
.: &. -. )
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00473-2: 2 . 30 ., 555 , . – [88-1207]

1195.
,
.
:[ .
. .] / -* )
.$ , 1987. – 107 .:
.; 20 %. – +
1196. &
/ -* )
.$ 21 %. – +
.
1197. &7 %
% % / . &. "
%.; 20 %. – (#
– [89-1546]

+

.

%

.

: [ +.
. .] / -* )
, 1988. – 243 .; 22 %. – +

% .
;
.: &. -. "
/( .
. – 1 . 10 ., 740 , . – [87-601]

.

.

. – ".: $ ; Nr 6). – +

/ '

:[ .
.
, 1988. – 99, [1] .:

.
.]
.;

/
CdIn2S4,
-* )
, 1989. – 44 .;
. . 41-44 (44
.). – 15 ., 250 , .
.

1198. - " %
+
2
. AIIBIII2CVI4 / -* )
.$ ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 163, [2] .:
.,
.; 21 %. – +
5-376-00607-7: 2 . 40 ., 600 , . – [90-238]
102

.
. – ".: :

.)

.
.
;
.: . (. #.'
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00487-2: 1 ., 1065 , . – [88-1513]

:
, (. (. " 0 , . $.
. / -* )
.$ -

%: [ +. , 1988. – 73, [2]

.

.

;

.: . $.
. – ISBN

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1199. #
'. .
.)
%
2
.
2 .
%: [)
.] / &. -. )
, ). $. &
% , . #. " 1
2; #
.
). 8. #
; -* )
.$ .
; ".: :
, 1990. – 282, [1] .;
.,
.; 22 %. – + . . 272-280 (180
.). – ISBN 5-376-00773-1: 3 . 20 ., 505 , . – [90-713]
1200. #
'. .
.*
%
.
/
%
%
: [)
.] / &. -. )
, (. =. " , ). 8. #
;#
. -. -. !
; -* )
.$ .
. – ".: :
, -* )
.$ .
. – ".: :
, 1989. – 284, [1] .;
%.: 22 %.
–+
.
/ -ISBN 5-376-00251-9: 3 . 50 ., 5235 , . – [89-1174]
:) 1
–+

1201. .
. &. $. (
.

+
. %
%
.
:[
;
.: &. #. ) '
/( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00377-9: 1 . 20 ., 685 , . – [88-1142]

1202. (
2 .
% : [ . .] / -* )
– ".: :
, 1986. – 145, [2] .; 21 %. – +
-

1203. (
%. &. $. (
.; 21 %. – +

;

,
.$ -

.
.

.] / -* )
.6 .
, 1988. – 114, [1] .; 22 %.

. ,
.
;
.: &. -. "
/(
. – 1 . 60 ., 500 , . – [86-159]

.

/
,
:6 .
.: &. #. ) '
/( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 30 ., 610 , . – [86-276]

.

.

# !. 2., $ %
'. -. $
%
%
% 20
%: (5 .
)/
" ' . . - %. &. $. (
." .
.
. – ".: "!5, 1988. – 20 %.
[Nr] 1:
.
%
%
%
+
.: . 77-78 (19
.). – 14 ., 500 , . – [88-775]
%

%

1206. 2
# !. 2.
."
/
.] / =. #. #
; &. ). 6 % , . *. " % ;
.=
(
. – ".: :
, 1986. – 243 ., 21 %. – +
.: . 228-239 (183
2 . 40 ., 655 , . – [86-425]
: [)

.

.#

.
.
.,

/
>. 8.;
. – 79 . –

. – 1989. – 79, [1] . – + -

7. *.; " ' .
.). – # %.

.

2 .
- %. &. $.
. . 240-241. –

!. 2.
."
2 .
1
,
. ,
. %
/ .
'
: [)
.] / =. #. #
; &. ). 6 % , . $. +
;#
. -. #.
;
. - %. &. $. (
. – ".: :
, 1990. – 277, [1] .:
%.: 22 %. –
.
.–= .
.
.,
.–+
.: . 266-274 (200
.). – ISBN 5-376-00608-5 (
.): 3 . 20 ., 520 , . – [90-

1207. 2
%
" ' .
.:
70]

.)

:) 1 . ./" ' .
, 1986. – 133, [1] .:

1204. 2

1205. [Nr] 2:
.
.: . 79 (5
.). – 14 ., 500 , . – [89-1504]

,
.

#

1208. 2 %
. XIV &
0
.: ). 7. )
( .
$ .
.–+

"

.)

.

"# %
. – ".: :

# (14, 1986,
/
0%
, 1986. – 139, [2] .:
.;
.; 21 %. – &
. – 1 . 50 ., 500 , . – [86-1658]

#

1209. "2 %
#0 "
+
3.- %
(2; 1989;
).
.
.
.
. 7. – ".: +. ., 1989. – 82, [1] .; 20 %. – &
%
.
.
&*
%. --. . #
,
."
,
7 %
) # 0 *$
.–+

#

#

+

7 %

). ) "/
.: -* )
.

#

#
",
- %
"# %
2 , 24-25 . 1989 . /
.:
-* )
,
."
.
#
% -*
, #
/ %. . $. &
,

,
", " '
.: $ .
%
" <# &* #
., 300 , . – [89-1500]

103

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1210. )
:
,. . *
.
.
%
. – ".: +. ., 1985. – 20 .:
.; 20 %. – (#
. / -* )
.: . 18-19 (13
.). – 18 ., 200 , . – [86-30]

–+

.
.$ -

.

/

0

$
; $#6 85-2).

1211. )
. C., = # / '. .
%
,
,
/#
. . -. )
; -*
). $ .
. – ".: :
, 1990. – 166, [1] c.:
22 %. – +
.: . 146-165 (434
.). – ISBN 5-376-00609-3: 1 . 90 ., 575 , . – [90-1679]
1212. )
. .2
. ,. "
,
2' /
.] / #
. . -. )
; -* )
$ .
. – ".: :
.; 22 %. – +
.: . 126-141 (238
.). – 1 . 50 ., 500 , . – [86-1169]
% 0 . *. %%
""
%
.
".: "#$, 1986. – 85 .: .,
.; 20 %. – +
1213.

)

1214.
.$ . .–+

,

: [)
.] / &. 8. , , , &. &. <
, ". !. *
. – ".: :
, 1988. – 162, [1] .:
.,
%.; 21 %. – - .
. – ISBN 5-376-453-8: 1 . 60 ., 1105 , . – [88-1153]

# / +
.
.

.
!

1218. III
.,
( .
.)

#
2, 24-30
. – ".: :

.
.
.

.
. -* )

2 .%
%
. 1987 / -* )
$ .
, 1987. – 119 .; 20 %. – +

%
.

,

2. .
.
2
2
%
: [)
.] / #. $.
1 , !. 7. :
' , -. .
-* )
.$ .
. – ".: :
, 1988. – 119, [2] .; 21 %. – +
ISBN 5-376-00450-3: 1 . 30 ., 550 , . – [88-1139]

.

1222. 9#
- %. &. $. (
%. – +
.

.
. – ".: $ ; Nr 7). – + -

.
:
.
. -;
.: 7. &.
. – +. ., 200 , . – [87-1298]
;#

. ,

. . -. )
.: . 107-120 (196

1220. 8% "#7 -. ., 2
'. .. "
.
.
. . -. )
; -* )
.$ .
. – ".: :
, 1989. – 133, [1] .:
.: . 123-132 (140
.). – ISBN 5-376-00088-5: 1 . 80 ., 610 , . – [89-835]

+

%

,
/
,
%
: [)
.] / &. -. " 2. *. *. . ; " ' . . - %. &. $. (
.
.
.. – +
.: . 146-160 (208
.). –

1219. C /

1221. 9
.
;
.

.; -*
.

: [)
.] / #
. #. $.
1 ; -* )
.
.; 21 %. – +
.: . 190-204 (266
.). – 2 .

1216.
# '. '.,
#
. .7
.
/
.
2 .
,
. ( / .
.
. -* )
, 1989. – 28 .:
%.; 20 %. – (#
./$ .: . 25-28 (40
.). – 15 ., 100 , . – [89-2121]

1217. 1
%
:#
, #. $. "
', >. -. *
2 /, 6. $. #
;#
– ".: :
, 1989. – 161, [1] .: .; 20 %. – *
.
ISBN 5-376-00071-0: 2 ., 630 , . – [89-51]

: [) .,

. %
.
:5 . "/ " ' .
. - %. . ( . –
.). – 14 ., 450 , . – [86-925]

.: . 83-84 (11

1215.
# '. '. = . ,
.
$ .
. – ".: :
, 1986. – 203, [3] .:
40 ., 505 , . – [86-1001]
:

, 1986. – 142, [1] .:

.;

,

;
.). –

: [)
.] / #
%.; 21 %. – + -

,
.
%
.
% :[ .
. .] / -* )
.$ .: . -. )
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 182, [1] .:
. 22 %. –
. – ISBN 5-376-00612-3: 2 . 30 ., 495 , . – [90-1590]
+

;

.
.
.: &. #. ) '
/( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00613-1: 2 ., 565 , . – [90-73]

+

104

:) 1 . ./" ' . .
, 1990. – 152, [1] .:
%.; 21

Camera Na ional

.

a C r ii din Republica Moldova

1223. 9#
+
/
%
;
.: . $.
( .
. – 1 . 50 ., 975 , . – [87-1510]

1224. 9
). :%
, !. $. <
168 .; 20 %. – +

.)

National Book Chamber of Republic of Moldova

:[ .
. .] / -* )
, 1987. – 146, [1] .; 22 %. – +

. – ".: :

9. -.
.6
%
.
.
;#
. >. 8. #
; " ' . . - %. &. $. (
.: . 147-166 (173
.). – 1 . 70 ., 725 , . – [87-199]

/ . ).
. – ".: :

.$ -

.

' / , !.
, 1987. –

16.5.4 Astrofizic . Radioastronomie

7. 6
%. -.
# %.

1225. 9 #7 :
.
% .
, &. *.
/, *. :. +
' / , >. 3. 1 ;
.
. – ".: :
, 1986. – 245, [1] .:
.; 22 %. –
.:
.: . 242-243. – (&
.): 2 . 70 ., 1125 , . – [86-1619]

/
. &. 7. !
.–+

% : [)
,+ 2 / .
.: . 235-241 (154

.] / *.
. .). –

16.5.5 Sistemul solar. Spa iul interplanetelor

1226. Kazimirovski E. S., Klimenco V. I. P mântul în coroana Soarelui: [Fizica rela iilor P mânt –
Soare] / Trad. din rus. de B. Tiron. – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 152, [3] p.: il.; 20 cm. – Bibliogr.: p. 154
(8 tit.). – ISBN 5-362-00124-8: 30 c., 2500 ex. – [90-1528]
1227. ;
'. .
% /: [
,, 1986. – 122 .:
.; 20 %. – 25 ., 2500

)

. – [86-139]

.

%

/

]. – ".: "

16.5.7 Cosmogonie. Cosmologie

[)

1228. ) :
'. '., 5
.] / -* )
.
.
.
.
. – 2.
% .: . 292-330. – (&

# . *. #

%
% .
/: 6
.-%
." % .
.* .
.,
. – ".: :
, 1987. – 333, [2] .; 21 %. –
.:
.): 4 ., 3615 , . – [87-1979]

.
.,

.:
.
.–+ -

17 TIIN E CHIMICE
(Geochimie – vezi 18.4.2.1; hidrochimie – vezi 18.5.4.7; biochimie – vezi 19.3.1; tehnologie chimic – vezi 28;
agrochimie – vezi 37.2.5; chimie farmaceutic – vezi 41.7.3)
17.1 PROBLEME GENERALE
., .

1229.
%

.:

%.,

-%
"*. 7. =
" = 7 %-% / *. 7. =
% 1
.%
/
; - . (. (
. – ".: %
. – 5 ., 10000 . – [90-1439]

: ! : [7
%
%.
,
] / )
. '
, 1990. – 15, [1] .:
.; 21 %. –

1230.
6. . . . "
% :) .
/
.
. , .
. / <. +. 6 ;
. ' . <. +. "
. – ".: ( % , 1988. – 623, [1] .; 22 %. – ISBN 5-37200066- (.
.): 1 . 80 ., 2500 . – [88-1080]
Rec.: + . 7. )
.
,
// )
,. – 1989. – 22 .
8 1 $. # % %
1
% //
% )
/. – 1989. – 23 0 .
#
6.
, // #
. – 1989. – Nr 2. – #. 64.
#
6. 5 %
// 4 , ,%.
. – 1989. – 4
.; * .
. – 1989. – 4
.
1231.
+ *. ,. -. &. : (1905-1978): [
2
– %
-* )
]/
.
. ). -. ; -* )
." % .
. – ".: :
, 1986. – 219, [3] .:
.; 17
%. – (
.1
). –
.
. .–
.
. ., .
.
. 1 ., % .
.
.,
. 1
. -. &. : . 127-212. – (&
.): 45 ., 1900 , . – [86-1628]
Rec.: " %
&. , / .
…// 4 , ,%.
. – 1987. – 17 .; * .
.–
1987. – 17
.
/ +. &.
/
//
.)
. – 1987. – 15
.
105

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1232.
% -* )
(1959-1984 .) / 7. !. + . , $. +. +
, $. $. &
.
. #. 6. & ; -* )
. $ - % . – ".: :
, 1987. – 144, [3] .: .; 22 %. – +
145 (108
.). – (&
.): 1 . 90 ., 1000 , . – [87-1824]
1233.
# "
%
.
%: )
.
.% .%
. %.
.
." .
/. – ".: "!5, 1987. – 82 .; 20 %. – +

.
%% .
//
. ) 1 . &<, " ' .
. % ;
.+
6. #.
., 600 , . – [88-276]

1234. & #
?. . %
.
. – ".: :
, 1989. – 106, [2] .:
: 25 ., 20310 , . – [89-741]
.,

.

%

.;
.: . 140-

%
%
- %. &. $. (
.; #
. *. -. #

.
-

/* .
. -. -. : %'
; -* )
. $ - % . – 2.; 20 %. – +
.: . 107 (6
.). – ISBN 5-376-00256-

1235. )
:
. .
."
%
.
% *. -. ! 0
/] / . $.
, &. -.
, (. .
" % .
. – ".: :
, 1987. – 104 .:
). – +
.: . 75-103. – 20 ., 1480 , . – [87-783]

:[ . 0 %
;#
. -. ). ' ; -* )
.; 16 %. – (
.1

.
.
-

17.4 CHIMIE NEORGANIC
1236. < "
,. .,
%
. .!
. : [)
.] /
.
. . &. <
% . – ".: :
(97 , .). – 1 . 20 ., 500 , . – [86-312]

% .
. (N% .)
, 1986. – 138 .:
.; 21 %. – +

.: . 132-136

17.5 CHIMIE ORGANIC
(Chimie bioorganic – vezi 19.3.1)
1237.
.. . * " #
,. . " % ' /
2
%
:)
.
.
.
%.,
.' %
1 /
.
.!
3. 8.; 5 "&. $. (
"
, ." .
%.
,. – ".: 5 ", 1985. – 59, [2] .; 20 %. – +
.: . 61 (8 .). – 6. .
., 200 . – [86-376]
/

1238. ,
# .. '.,
'. . %
./
%
. ). 7.
; -* )
. $ - % . – ".: :
, 1990. – 372, [1] .:
%.,
.: . 335-373 (834
.). – ISBN 5-376-00767-7 (
.): 4 . 60 ., 705 , . – [90-839]

.

" ' . – 11

/: [)
.]
.; 21 %. – + -

17.6 CHIMIA COMBINA IILOR MACROMOLECULARE (A POLIMERILOR)
1239. - # . $.
.1
: ($", -56- #)
.
1
1) / . 6. )
, *. -. +
, ". 6. "
;
. ". $.
,; -* )
.$ % , " ' . . - %. &. $. (
, " ' . . % . - . – ".: :
, 1988. – 231, [1] .:
.; 14 %. – +
.: . 231-232 (23
.). – ISBN 5-376-00358-2 (
.): 1
30 ., 730 , . – [88-465]
1240.
%
%.
.)
. – ".: :
[86-1338]
&

.

- %
.
/: [) 1 . .] / " ' . . - %. &. $. (
, 1986. – 135, [1] .:
.,
.; 21 %. – +
.

1241.
,%
% .
%
%.
): [ .
. .] / " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1989. – 174, [1] .:
%.,
.; 21 %. – +
.
10 ., 505 , . – [89-1619]

106

;

;

.
.

%

.
/:
.: *. -. +
( .
. – 1 . 30, 515 , . –

.
/: (& .
.: *. -. +
( .
.)
. – ISBN 5-376-00229-2: 2 .

Camera Na ional

;

+
+

a C r ii din Republica Moldova

1242. 8
. -.
.
. $. (. #
.: . 130-151 (473

National Book Chamber of Republic of Moldova

.1
.: [)
.] / -. ). : , -. #. 7 , *. -.
/; / " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1987. – 154 .; 20 %. –
.). – 1 . 50 ., 585 , . – [87-899]
17.7 CHIMIE ANALITIC

"

1243. )
. – [87-930]
1244. ,
. *. -. #
I.

1245. II.
– [87-2021]

'. 1. +
.
,, 1987. – 170 .:

%
.; 20 %. – (#.

. .6
- %
%
; " ' . . - %. &. $. (
%
. – 1988. – 101 . – +
%

%

: [)
/-

,
,]. – ".:
.: . 169. – 30 ., 2000

.
: (5 .
.–
): / .
." .
. % . – ".: "!5, 1988. – 20 %.
.: . 99-100 (19
.). – 15 ., 500 , . – [88-1371]

.. – 1988. – 89 . – +

1246. 2 # "
%
: [)
.] / $. $. & % , (. !. "
, . &. #
% . – ".: :
, 1989. – 106, [1] .: 22 %. – +
570 , . – [89-1018]

%
). – +

%

%

.: . 88-89 (24
.
.;

.

.

.). – 15 ., 200 , .

. %
. (. !. )
; -* )
.$ . – ISBN 5-376-00277-2: 1 . 30 .,

1247. 1 %
%
:[ .
% ;
.: *. &. +, , , ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 155, [2] .:
.
. – ISBN 5-376-01140-2: 65 ., 300 , . – [90-1431]

$ +

. .] / -*
).
.,
.; 22 %. –

17.8 CHIMIE FIZIC . FIZIC CHIMIC
(Structura materiei i st rile de agregare ale substan ei – vezi 16.4.9)
1248. 2
-. . *
2
"
" ' , ." .
%
.) – 8 ., 300 . – [86-644]

$. (
48 (5

%
,;

%
.

% ,: ((
/) / 5 -. #. – 49 .:
.; 20 %. – +

'
.!

1249. *
. .
.
%
: [)
.] / -. $. 7
, !. .
2
, -. *. )
;#
.
. – ".: :
, 1989. – 141, [1] .:
.: 21 %. –
.). – ISBN 5-376-00085-0: 1 . 80 ., 710 , . – [89-267]
1250.
'. ,.
.6
%
.
%.
.) / $ &. !., 9
2 *. !., !
-. #.;
. %.
. – ": "!5, 1988.
! . 1-3. – 104 .:
.; 20 %. – +
.: . 103 (8

(

.

.
.:

. .

. >. *. #
.–+

"&.
.: .

. ,
.
; -* )
.$ .: . 125-139 (215

: (5
-. 3.; " ' .

.

.

-

%. &. $.

.). – 17 ., 300 , . – [88-1859]

1251. - # . $.
.1
: ($"-, 56- #) .
1
.
1%
) / . 6. )
, *. -. +
, ". 6. "
;
.
. ". $.
,: -* )
.$ % , " ' . . - %. &. $. (
, " ' . . % . - . – ".:
:
, 1987. – 328 .:
.; 14 %. – +
.: . 325-327 (63
.). – 6 % .
.: . 318-324. – 1 . 70
., 500 , . – [87-128]

.,

/

1252. 2
. .. #
.
."
' #. ).; ) . .
.; 20 %. – +
.: . 34-36 (46

1253. 2
5 .–%
.
)!5, 1990. – 41 .:

-

%
.
/: 5 . %
. %. &. $. (
." .
. % . – ".: )!5, 1990. – 36 .:
.). – 6 ., 200 , . – [90-1448]

. .. # %
%
/
.
."
' #. ).; ) . . - %. &. $. (
." .
.,
.; 20 %. – +
.: . 41 (11
.). – 7 ., 200 , . – [90-1449]
107

.

:
% . – ".:

C r ile Moldovei, 1986-1990

1254. +
#. # % 2; " ' .
.: . 209-213 (133
1255.
. (. $. +
.–+

.

Moldova's Books, 1986-1990

. 4.,
'. ,. ! %
./
% 1
: [)
- %. &. $. (
. – ".: :
, 1988. – 215, [1] .; 20 %. –
.). – ISBN 5-376-00460-0: 1 . 80 ., 1030 , . – [88-1041]

. 4.,
'. ,. "
.
%
; ) . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1990. – 320, [1] .:
.
. – ISBN 5-376-00756-1: 3 . 40 ., 995 , . – [90-384]

+

1256. $
. $.
%
%
1 .
%
% . – ".: :
, 1989. – 314, [1] .:
%.; 21 %. – +
5: 3 . 10 ., 610 , . – [89-204]

.
. -.
.–+
-

: [)
.] /
.; 20 %. –

.
.:

/: [)
.] / -* )
.$ .: . 313-315 (60
.). – ISBN 5-376-00222-

1257. $
. $., ' %
. .
%
%
%
. (. !. )
; -* )
. $ - % . – ".: :
, 1988. – 293, [1] .; 20 %. – +
.). – ISBN 5-376-00422-8: 2 . 30 ., 615 , . – [88-831]
1258. 9#
#
.; #
. !. *. = / %
.; 20 %. – - .
.
60 ., 665 , . – [90-934]

.] /
.:

: [)
.] /
.
.: . 290-291 (37

1
1
: [)
.] / >. *. #
, !. &. ! 2
, ;. $. + ; -* )
.$ .
. – ".: :
, 1990. – 193, [2] .:
.,
. .–+
.: . 171-194 (506
.). – ISBN 5-376-00775-8: 2 .

1259. 9# %
+
%
/
%
%
:
.
/ 3. 7.
, ). . # , &. -. .
.; #
. ). -. "
; " ' . . - %. &. $. (
," ' .% . -,
" ' .
. - %. . ( . – ".: "#$, 1988. – 52, [2] .; 20 %. – +
.: . 53 (6
.). – 7 ., 300
, . – [89-4]

18 TIIN ELE DESPRE P MÂNT
18.2.2 Geodezie

(Geodezie i topografie militar – vezi 13.3; geodezie – inginereasc – vezi 33.3)
1260.

.

# -. ,.
,
%
% %
% :5 .
.
%
..
.
. 1501 – "%
"/
.
.
2 !. 3.; " ' .
- %. &. $. (
." .
% ". – ".: "!5, 1987. – 121 .; 21 %. – *
. .
.–+
.
%. – 15 ., 300 , . – [88-119]
18.3.2 Fizica subsolului P mântului

1261.
%
1986 . = The Carpathian earthquake of 1986: [)
.] / 7 % -.
&., !
2 &. *.,
*. 3.
.; #
. -. &. 7 %
.; -*
). $ ;
!
/
.<
. *$$
.
/ %. &. -. "
,!
/
). – ".: :
, 1990.
– 333, [1] .:
.; 28 %. – - .
. . .
.–
.:
.–+
.: . 330-331 (36
.). – ISBN 5376-00654-9 (
.): 7 . 30 ., 1355 , . – [90-1222]
/
+

1262. &. '. )
,
,
/; ). '.
.
)
. – ".: :
.: . 144-146 (60
.). – 1 . 50 ., 475 , . – [86-731]

1263. 2
, . $. = /
.;
221, [1] .:
.; 21 %. –

.
.:

%
/ )
. -. &. 7 % ; -* )
.$ .–+
.: . 211-218 (126

1264. ) +
+
'
&. ". !
', -. &. 7 % , &. $. * ;
– (#
. / -* )
.$ 1503]

.

%

, 1986. – 148 .,

.; 21 %. –

: [)

.] / *. -. +
, -. &. !
. – ".: :
, 1986. –
.). – 2 ., 500 , . – [86-1630]

/ %
27
-#
% 1
2 / &. . &
,
. &. ". !
', -. &. 7 % . – ".: +. ., 1988. – 56, [2] .; 20 %.
; 88). – +
.: . 55-56 (25
.). – 20 ., 200 , . – [88-

108

Camera Na ional

1265.

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1 . – 1988. – 56, [1] . – 20 ., 200 , . – [88-1587]
18.4.1 Probleme generale

1266. ) # %
/ %
. – ".: +. ., 1986. – 20 %.
9. I. &.
%
$. * ;
.
. &. ". !
', -. &. 7 % . – #
+. ., 200 , . – [87-209]

-#

27

2 / -* )

% 1

.$ -

.
/ &. . &
, &. ". !
', -. &. 7 % , &.
. – 1986. – 53 .:
%.– +
.: . 49-51 (39
.). –

18.4.2 Geochimie. Mineralogie. Petrografie

[)

1267. <
-. .
0
%
)
: (#
.] /
.
. &. #. #
; -* )
.$ . – ".: :
.; 22 %. – +
.: . 197-208 (183
.). – 2 ., 500 , . – [87-1210]
Rec.: +
3. *., (
/ . 7. < ./
%
)
.
.- . % .
. – 1988. – Nr 2. – . 71-72.

0
.):
, 1987. – 207, [1] .:
// $ . -* )

.

18.4.4 Geologie istoric . Stratigrafie

1268.
%
(. -., ,
:
; -* )
.
.
. – ".: :
40 ., 570 , . – [87-744]
1269.
# :
).
.
1 /
. /
-*
," % .
,$ ,5 .
)

# /
VI &
0
.–- .

,. *. =
, 1987. – 142 .: .,
:

.
. – ".: :

"

,

.
. 8. &. 7
.: . 142-147 – 1 .

3. (6; 1986;
0
0
""
"(
. 1986 .). – ".: +. ., 1986. – 334, [1] .; 21 %. – &
.:
.
,!
. - ,$ , -* )
,$ .
.
.
.,
, ).,
%
./
.: . 323-334. – +. ., 450 , . – [86-1440]
+

1270. . "
-.
. .. )
; -* )
.$ .). – 15 ., 5255 , . – [87-742]

+
(11

2 : [)
.] /
.; 22 %. – +

7 .

: (! .
2)
)/#
, 1987. – 98 .: .; 17 %. – +

1271. . "
-.
: [)
.] / ". *. *

$ 254. – 5

.

.

. ..
.
.
2
-*
, . 6. =
, *. $. "
/;
.
. -. $. 7
. – ".: :
, 1989. – 264, [1] .:
.; 22 %. –
.:
.–+
.: . 255-261. – ISBN 5-376-00234-9: 3 . 10 ., 415 , . – [89-2040]

1272.
"
;
.: (. -. *
( .
. – 1 . 10 ., 500 , . – [87-1751]

.)

. #. 7.
.: . 97
/ /
; -* )
.
.: . 244-

)
:[ .
. .] /-* )
;$ . – ".: :
, 1987. – 107, [2] .; 22 %. – +

1273. $# ,
,
:[ .
. .] /
. – ".: :
, 1988. – 110, [2] .; 22 %. – (+
.
. / -* )
.+
. – ISBN 5-376-00371- : 1 . 10 ., 400 , . – [88-263]

.: -. -. 9
2( .
.
; &. . 1). – +

.
.)
.

1274. ;
+
. #
= Quaternary age. Paleontology and
archaeology: " XXVIII ) 1
.
.
. (& '
, 1989): [ .
. .] / -* )
.$ .
.,
." % .
.
.
;
.: $. -. + , -. $. 7
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 238, [1] .: .,
.; 25 %. – #
. . .:
.–
+
.
. – ISBN 5-376-00266-7 (
.): 4 . 30 ., 560 , . – [89-860]
18.4.8 Hidrologie. Studierea înghe urilor

1275.
.

.

'. -. !
)

: [)

2
%
.] / #
109

/
. &. ). :

% .
; -* )

.$ -

.

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

. – ".: :
, 1988. – 171, [1] .:
00468-6: 1 . 60 ., 405 , . – [88-1202]
$ %. – +
%

1276. -

Moldova's Books, 1986-1990

.; 21 %. – +

.: . 161-170 (142

.). – ISBN 5-376-

2 .
% .
)
:[ .
. .] / -* )
.
;
.: *. ". +
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 177, [2] .:
.; 21
. – ISBN 5-376-00494-5: 1 . 60 ., 485 , . – [88-1541]

.

1277. ".
:
%
"*
)
", " '
/
,$ -

#
/
, 24
")

",

.

. (1986;

+ %

).

.

.%
.%
. 1986 . – ".: +. ., 1986. – 72 .; 20 %. – &
", 7 %
* .–+
. .–+

" # "
/
%
%
.: !
/)
, **
., 350 , . – [86-642]
+ %

18.5 TIIN E GEOGRAFICE
(Geografia istoric – vezi 5.2; ocrotirea mediului ambiant – vezi 15.2; toponimic – vezi 46.2)
18.5.4 tiin e fizico-geografice

1278. .
!. ., 2
'. !. 5 ./,
,
: [ ). ).
(1910-1971), .,
%
.!
. - )
.] / #
. -. ). (
; -* )
." % .
. – ".: :
, 1990. – 95, [2] .:
.; 17 %. – (
.1
). –
. ). ).
: . 92-94. – +
.
.
% ., . 95-96 (28
.). – ISBN 5-376-00796-0: 20
1100 , . – [90-653]

.
.
.,

-* )

18.5.4.1 Geografie fizic general

1279. &
+ )
;
.: *. (. .% ( .
.)
. – 1 . 20 ., 500 , . – [87-1225]
.
+

1280. &
;
.

2
:[ .
, 1987. – 121, [2] .:

2
. – ".: :

. ] / -* )
.; 22 %. – +

+
.,
/
:[ .
.: *. (. .% ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 93, [2] .:
. – ISBN 5-376-00601-8: 1 . 20 ., 385 , . – [90-939]

.

.,

.

.

.

.] / -* )
.
.; 21 %. –

18.5.4.2 Paleogeografie

(Paleogeografie – vezi 19.4)
1281. #
. *. #
1
%
2.7
: [)
.] /
.
. .
. - %. . !. :
. – ".: :
, 1990. – 160, [2] .:
.; 22 %. – +
161. – ISBN 5-376-00624-7: 2 ., 655 , . – [90-1229]
1282. ;
lithology: " XXVIII ) 1
.
;! .
. . .:
.–+
;

+

+

. -. *. (
;
.: . 145-

.#
= Quaternary age. Paleogeography and
.
.
. (& '
, 1989): [ .
. .]
.
." % .
.
. -. (. 3 ' . – ".: :
, 1989. – 251, [1] .:
.; [2] .
%. 25 %. – # .
. – ISBN 5-376-00230-6 (
.): 4 . 60 ., 500 , . – [89-514]
.#

. – Vezi Nr 1274
18.5.4.3 Geomorfologie

1283.
# . -., ( 7 '. .
2
,
.
."
)
. >. !. %
; -* )
.
.
. – ".: :
, 1989. – 225, [1] .:
.,
.–+
.: . 208-221. – ISBN 5-376-00236-5: 2 . 90 ., 460 , . – [89-2037]
1284. ( #
+
(
0 , 8. =. )
, !. *. .
.:
.,
.; 21 %. – - .
.
., 510 , . – [90-1320]

.;

)

.

. -. . (
. .–+

110

: [)
.] /
%.; 21 %. –

.
.:

2
2
: [)
.] / -. .
0 ; -*
).
.
. – 120, [1]
.: . 114-119. – ISBN 5-376-00602-6: 1 . 50

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1285. 2
.. $.
.
%.: (
.
): [)
.] /
.
2; -* )
.
.
. – ".: :
, 1987-1988. – 20 %. –
.:
.
#
. . – 1987. – 161 . – +
.: . 151-160 (165
.). – 1 . 60 ., 997 , . – [87-580]

"0

1286.
1 . . – 1988. – 223, [2] . – +
ISBN 5-376-00539-9: 2 . 40 ., 660 , . – [88-2113]

.: . 212-217 (97

.). – #

. &. &.

.: . 218-224. –

%.

18.5.4.4 Meteorologie

(Agrometeorologie – vezi 37.2.3)
1287.
0 )
.<
.
.
/
0
%
:
, 1989. – 158, [1] .:
– [89-1949]
1288. 2
. .) / !
.
1
0
%. – +
.

/

%

-#", ! . %.
.)
.,
%.; 21 %. – +

.

.

;

%
.

:[

.] / % .
1
.: (. -. 7
( .
.)
. – ".:
. – ISBN 5-376-00296-9: 65 ., 500 , .

. )
%

.
.&

.

.
. )
:( .
1 /
..
.&
. ! . " %.
%
. – ".: +. ., 1986. – 155, [2] .:
.,
.; 20

# % +
.
/
%. %. )
.! .
.
%
/
0
%
.
.
.;
.: (. -. 7
( .
.)
. – 60 ., 500 , . – [86-1040]

%

18.5.4.7 Hidrologia uscatului

(Hidrologie – vezi 18.4.8; hidrobiologie – vezi 19.3.4.1; hidrologia solurilor – vezi 37.2.4)
! .

1289. ,
%.
0
.
81
.

1985. – 131 .:

+
./
:
. 1. #
2
.:
. 2. 81
.
. /
%
0
.
., ) .
.
.
%
.. – ".: +. ., 1985. – 34 %.
.
1 %
.
' : 1983: 9. 1.
.: 9. 2.
: . 9. )
/
. . ". *
'
.;
.
. -. &. 3 '. –
. – (&
.): 1 . 64 ., 240 , . – [86-329]

1290. *
.
".: ) *$$* $, 1987. – 13 .; 20 %. – (
)
)–+
.: . 13 (2
.). – +
. .
+
–+

1291. . # "
, 7. ). '
. ")
.: 64-69 (77
1292. .

.: . 42-43 (28

-

/
.-,

)
%. / ) *$$* $
. – 15 ., 247 , . – [87-368]

.

+
. )
: [)
.] / &. &.
.; #
. &. &.
; -* )
.$ ". – ".: :
, 1988. – 68, [2] .:
.; 21 %. – - .
.
.). ISBN 5-376-00361-2: 400 , . – [88-336]

'. . 6
2 .
/
.–#
. – ".: $ .). – +. ., 200 , . – [88-1588]

. &. ). !
.!

.*

0 .–

, . #.
. . .

@
: / -* )
.$ , 1988. – 43, [1] .; 21 %. – +
-

.
-* )

18.5.8 Etnografia regiunilor

1293.
- 2 . – ".: %
2500 . – [88-34 ]

: [! ] / - .- . *. !. &
';
, 1988. – 58, [1] .: .; 16 %. –

1294. #
/ % /: ! / )
'. .; 4
. / *. &. !
15000 . – [89-2171]

'
. – ".:

%

.

/
'
, 1989. – 47, [1] .:

111

.:

.

,
(. . +
;6 .
. ).
,. – ISBN 5-7790-0020-4: 1 . 30 .,
=
/

.; 21 %. –

.

2 /
; - . ). *. " '
.: %.,
., 25 .,

C r ile Moldovei, 1986-1990

1295. #
/% /)
; # . &. ).
. – [89-23 ]

5000

Moldova's Books, 1986-1990

/
/
: 1889-1989: [! ] / )/. – ".: % , 1989. – 95 .:

/
.; 21 %. –

1296. #
/
&. ., '. . – ".: "
)
,, 1990. – 26 %.
8 . 3. – 1990. – 213 .: . – +
..
(.
.): 1 . 70 ., 1600 . – [90-326]
1297.
,.
17 %. –

.

1

'2=!
); - .
.: %.,

)

). +

/" .

'
.

'

+
%

.. $. +
.: #
; 1988. – 122, [1] .:

1300. ;
.
. >. *. &
[1] .:
.; 17 %. – *
, . – [89-22 ]

.: =

-

. – ISBN 5-362-00631-2

. – 1989. – 212, [2] .; 27 %. – 1 . 70 ., 3500 , . – [89-1867]

1298. )+
: = Rybnitsa: [! .] / - .- . ). $. 9
;
.
.
. *. -. )
2 ; # . 8. -. !
; 6 . 6. #.
%
. – ".:
.: %., ,,
. – 2 ., 13000 . – [86-751]

1299.
/. – " '
;

./
/ *. .
. – 1 . 70 .,

,. $. "
2 ;
1.
.
.

1301. ; #+
. *.
".: % , 1989. – 110, [1] .: .,
, . – [89-1952]

, . % . 8. 6. ! % , 1986. – 95 ., .;

2./
1. $. &. #. ; 6
*. &.
.; 17 %. – ISBN 5-7790-0008-5: 55 ., 10000 , . – [88-1257]

7
= The fortress on the Dniester: [#
2] / # .
%. &. +. ; 6 . $. &. "
. – ".: % , 1989. – 79,
.–
.:
.,
. – ISBN 5-7790-0040-9: 1 . 10 ., 15000
2

2: [#
.; 17 %. – *

2] /
.
.

1. $. *. #. ; 6 . *. &.
/. –
. – ISBN 5-7790-0027-1: 50 ., 18000

19 TIIN E BIOLOGICE
(Biologie agricol – vezi 37.2.1)
19.3 BIOLOGIE TEORETIC
1302. Sliusarev A. A., Jukova S. V. Biologie.: Man. pentru studen ii in-telor de med. / Trad. din l. rus de
N. Mari . a. – Ch.: Lumina, 1990. – 380, [3] p.: il.; 24 cm. – (Lit. didact. pentru studen ii in-tului de med.) – ISBN 5372-00764-8 (în cop.): 1 r. 70 c., 2000 ex. – [90-947]

+

1303.
: 9. $. "
.–#
. – ".: $ - , .
., 200 , . – [88-2062]

0" 1
-* )

"
/
, 1988. – 26 ., 21 %. – +

/ -* )
.$ - ,
.: . 25-26 (32

.

.). –

19.3.1 Biologie molecular . Morfologie general , biofizic , biochimie, fiziologie

1304. 1 " 2. ,., 8
,. '. 6
"&. $. (
"
" ' , ." .
%. – +
.: . 93-94 (25 .). – 16 ., 500

: ()
.'
%
. – [87-1385]

.

.) /

.
. . #. % ; 5 . – ".: 5 ", 1987. – 94, [1] .; 20

1305.
#
'. .,
,. -. +
/
. &. *. (.
; -* )
$ - , .
. – ".: :
, 1989. – 101, [2] .:
.: . 74-92. – ISBN 5-376-00154-7: 1 . 20 ., 840 , . – [89-855]
"
(

1306. '
7
"
-86"(1986;
.
.)
, -* )

. – ".: :
.* .

: [)
.] /
.; 21 %. – +

.
-

3
%
"
: , %
# "
%
).
.
0
%
, % % "
-86", 26-27 % 1986 . " '
/
.: &. -. "
/
, 1986. – 168 .; 20 %. – &
.: -*
.* .
.
.
. .$ .
. – 1 . 60 ., 350 , . – [86-812]
112

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1307.
2
.
: [)
.] / #. ". "
, !. &. (
2
/, *. *. + '
.–
$ - , .
. – ".: :
, 1987. – 142 .:
.; 22 %. – - .
.: . 119-140 (316
.) – 1 . 30 ., 640 , . – [87-537]

-* )
+

1308. C
#
. C. * / %
. %
/; -* )
.$ . – ".: :
– ISBN 5-376-00224-1: 2 . 40 ., 760 , . – [89-62]

.

. !. &. (
.

%.
: [)
.] /
, 1989. – 177, [3] .: 20 %. – +

.

2

/;
. .–

. 6. $. 6 .: . 134-178.

19.3.2 Genetic general

1309. Caruzina I. P. Bazele: Man. pentru c. med. / Trad. din l. rus de C. Manolache. – Ed. a 2-a. – Ch.:
Lumina, 1990. – 175, [1] p.: il.; 22 cm. – ISBN 5-372-00635-8 (în cop.): 60 c., 3000 ex. – [90-1375]
1310. 2
.. '. $ 1
1
ISBN 5-362-00120-5 (.
.): 60 ., 1500
1311.

#

'. .

,. – ".: "
. – [89-1865]

% 1

%

/
.–#
. – ".: $ - , .
.). – +
., 200 , . – [89-1830]

-* )

:
$% .

1312. *
.. 2. !

, 1988. – 397, [2] .:
; 21 %. – #
.: . 392-398. – ISBN 5-376-00428-7 (

.
.

1 . – ".: :

.; 21 %. –

2

, .
(32

1313.

,, 1989. – 182, [1] .:

)

%
/ %
: -* )
.$ , 1989. – 27 .:
%.; 20 %. – +
.: . 25-27

= Genetics – the pages of history: [)
.]. – ".:
. .:
.–+
.
.
% . . 391. –
.): 4 . 10 ., 2265 , . – [88-1755]

, 1990. – 397, [2] .; 20 %. – 4 . 10 ., 4500 , . (

.

1.). – [90-33]

1314.
#0 . .
.$ %
2
. '
% = Variability of crossigover in higher organisms: )
.
.%
: [)
.] / -. +. "
2, $. -.
# / 2, . $. # / 2;
.
. (. -. ;
/; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1990.
– 402, [1] .:
.; 22 %. – +
.:
,
.
% ., . 356-393. – # %.
. . 394-399. –
ISBN 5-376-00631- (
.): 5 . 20 ., 775 , . – [90-1251]

1787]
,

.

1315. ( +
,
/
%. / ) *$$* $

.

.-,

1316. 9 # "
.;
.: -. -. ;
.–*
. . – (&

%
/
%.
%
-* )
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 20 .; 20 %. – (
.
.!
)
.). – +
. .
. – 23 ., 358 , . – [87, 0
= Ecological genetics and evolution / -* )
. $ ( .
.)
. – ".: :
, 1987. – 163 .;
.; 20 %. – +
.): 2 ., 1010 , . – [87-1407]

1317. 9 # "
"
.
2 /&
0 /
. 1987 .) /
.: *. *. + '
(
)
.$ - , .

+ ,

3. (3; 1987.
). "
/ 1
. " (12-14
.)
. – ".: :
, 1987. – 303 .; 20 %. – &
.: -*
%. *. $. &
. – 1 . 10 ., 500 , . – [87-1482]
/

.

7 .

19.3.3 Citologie general

[90-950]

1318. *
. ." % 2
/
,, 1990. – 127, [2] .:
.; 20 %. – +

1319. *
. .) %
,
). $ .'
. – ".: :
5-376-00637-9: 20 ., 2180 . – [90-1126]

:[
)
/]. – ".: "
) .: . 126-128. – ISBN 5-362-00547-2: 35 ., 2500 . –
)
, 1990. – 96, [2] .:

113

//
.
.; 17 %. – +

/ $. ). ! ; -:
.: . 96-97. – ISBN

C r ile Moldovei, 1986-1990

.

1320. "

"
(6; 1986;
"-

0 ",
7 .
3.
.
/ VI
0
0
)
#
2 ": (" '
, 1986 .) / . ). 0
.;
.: . ). - %
( .
.)
. – ".: :
.: -* )
." % .
.
.
.! . - .$ .$ .
.
.
.,
.5 .
)
.–+
.: . 146-151. – 1 . 60

# #
). #

%
, (. #. , *. ". 1983. – 153, [1] .:
.; 22 %. – &
, -* )
.$ , )300 , . – [86-1389]

Moldova's Books, 1986-1990

- #

" 2

2,

1321.
/
'. '. 5 2
. +. . )
: -* )
.$ - , .
.: . 135-154. – 1 . 60 ., 580 , . – [86-1335]

.
+

1322. *
. . &.% '
. – ".: :
, 1987. – 64 .:
1323. *
.] / -. $. 7

[)

129, [2] .:

.,

2 /
. – ".: :
/#

. )
.; 16 %. – +

.

1327. $
%
.
. - %. . !. :
.; 22 %. – +
.

;

[)
+

.

. #. $.
.: . 149,

#
; -* )
.

2 : [)
.] / -. $. 7
, ). $.
.$ . – ".:
. .–+
.: . 98-104. –

01 .
/
%.: [ .
. .] / .: -. *. (
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 85, [2] .:
. – ISBN 5-376-00225- : 1 . 20 ., 595 , . – [89-1581]
/

1328. C :
&. ., )
(. . *
$. 7
-* )
.$ . – ".: :
86-93. – ISBN 5-376-00232-2: 1 . 20 ., 350 , . – [89-829]
+

% 2 : [)
.] /
.: . 158-193;
.–+

%
/
% 1
2 7
.: (. -. *
( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 60 ., 570 , . – [86-890]

;

1326. 2 # :
+
/
* 1
& ' , ". *. *
-*
.;
.
. -*. (
:
, 1988. – 103, [2] ., [8]
.: .; 21 %. – - .
ISBN 5-376-00445-7: 1 . 10 ., 425 , . – [88-985]

;

. $. ). ! ; -* )
.$ .: . 62-63. – 10 ., 2355 , . – [87-14]

#
, 1986. – 194, [1] .:

1325. 2 #
# " # : [ .] / -* )
.$ 1986. – 126, [2] ., [15] .
.; 21 %. – +

.,

/
: [)
.] /
, 1986. – 153, [2] .:
.; 21 %. –

. .
.
. ,
.
. .
/
0 :
, ". -.
, &. $.
;
.
. ". *. *
-*
; -* )
.$ , -* 5
.$ , (2 . % . - . " .
. – ".: :
, 1990. –
.; 20 %. – +
.: . 123-130. – ISBN 5-376-00629-8: 1 . 40 ., 1595 , . – [90-363]

1324. . "
. ,. )
7
; -* )
.+
.
. – ".: :
157. – 1 . 80 ., 500 , . – [86-1002]

.

,
.,

.#

.

)
: [)
.] /
, 1989. – 92, [2] .: .; 21 %. – +

.

. -.
.: .

. – Vezi Nr 1274

1329. 4
=. '. " 2
.
.] /
.
. -. !. *
; -* )
,+
.: . 87-90. – 85 ., 500 , . – [86-1336]

.

#

. – ".: :

% 2 :#
,
, 1986. – 90, [1] .:
.,

.
.:
.; 21 %. –

19.3.4 Ecologie general

1330. "2 %
# " -"
&
0 /
/
%
2 . %
,
( .
.)
. – ".: :
<
%
.

% :
- %
#0 +
% #
. (1986;
).
.
% .
%
": (20-22 . 1986 .) /
.: -. -. ;
, 1986. – 103, [1] .; 22 %. – &
.: -* )
.$ - , .
. %
.–+
.
. – 1 ., 500 , . – [86-1614]

# %
#

-

",
"# %

+
7 .

114

.

,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

19.3.4.1 Hidrobiologie

1331.
#
?. ., *
,. ,. %
1 2
.. ".: "
.; 20 %. – ISBN 5-362-00126-4: 30 ., 2500 , . – [89-1168]
1332.
%
$ ,) .
3 '
( .
.)
. – ".: :
90 ., 500 , . – [86-308]

,, 1989. – 124, [2] .:

)

: [ .] / -* )
.
";
.: ). 6.
.
.–1 .

,

%
/ 7
. %.
. >*8 " "9
, 1987. – 173, [2] .: .,
.; 22 %. – +

1333. B
"
# " - #
(1; 1986;
). I @
.: " '
,
. 1986 . /
.: 6. #. 9
.; -* )
.$ ".: :
, 1986. – 170 .; 20 %. – &
.: ) .
. &!+ . 5 . .
*$
, " ' . . - %. &. $. (
. – 1 . 70 ., 300 , . – [86-484]

)
-

))

:
.–
,) -

1334. 9
% * 1
7
/
: [)
.]
, *. *. +
, =. . + '
.;
.
. $. ). ! ; -* )
.$ . – ".: :
, 1990. – 258, [1] .:
.,
.; 22 %. – = .
' :
% * 1
7
.
–- .
.
. .–+
.: . 234-257. – ISBN 5-376-00704-9: 2 . 70 ., 480 , . – [90-712]

/ =. . +

19.3.5 Parazitologie

(Parazitologie medical – vezi 41.7.2; parazitologie veterinar – vezi 37.6; fitopatologie – vezi 37.4.4)
1335. 2
+
. .] / -* )
.$ 1987. – 160 .; 20 %. – +

.
/7
-#
;
.: -. -.
/( .
. – 1 . 50 ., 500 , . – [87-302]

.1
.

.)

% 1
2 :[
. – ".: :

.
,

19.4 PALEONTOLOGIE
( Paleogeografie – vezi 18.5.4.2; paleoantropologie – vezi 19.8)
19.5 MICROBIOLOGIE. VIRUSOLOGIE
(Microbiologie medical

i virusologie - vezi 41.7.2; microbiologie agricol – vezi 37.2.1; microbiologia solurilor –
vezi 37.2.4; microbiologie veterinar – vezi 37.6)

1336. ;
-. ,. +
.
. (. ).
.; ! .
%.
, 1988. – 237, [2] .:
.; 21 %. – +
[88-1533]

/

%
%. )
. &*$$
.%
.
.: . 219-238. – ISBN 5-376-00189- (

: [)
.]
/. – ".: : .): 3 ., 1145 , . –
,

19.6 BOTANIC
(Biologia plantelor agricole – vezi 37.4.1; paleobotanic – vezi 19.4; fitopatologie – vezi 37.4.4; dendrologie – vezi
39.1.2)
1337.
:% ' %
1
:) .
/
. / -. 8. &
2 , *. . &
, -. !. 8
/, . $.
;
.
'. . ".: ( % , 1986. – 488 .: ., % ; 25 %. – $ .
% 2 . 478-484. – (4
1200 . – [86-505]
-

1338. < "
. .
/
2
.]. – ".: :
, 1990. – 126, [1] .:
50 ., 2160 . – [90-1465]

2: [#
.; 17 %. – +

115

.
.

.
, #. -.
.): 1 . 60 .,

,
.,
.'
.,
.: . 124-125. – ISBN 5-376-00769-3:

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1339. < "
. .,
: # '. . 2
). ! ,
+ . – ".: :
, 1987. – 110 .:
)
: . 108-109. – 25 ., 1055

/
.
. / -. !. *
.: . 106-107. – $ .

2
)
.; 16 %. – +
. – [87-124]

; -:
% 2

1340. = "
!. -. "+, .
"
/
.
. / +. . )
; -:
). $ 1 '
%
. – ".: :
, 1989. – 64, [2] .: .; 17 %. – +
.: . 63. –
ISBN 5-376-00095-8: 15 ., 2565 . – [89-1579]
Rec.: " % /
&. *., #
8. ). // $ . -* )
.
.
.
%.
. – 1990. – Nr 4. –
. 73.
-%
1341. 1 " 2. ,. ( , 2
/ . , .
.]. – ".: ( %
.). – ISBN 5-372-00404-5 (.
.): 60 ., 1500

(9

1342. 1 "
"&. $. (
"
% ; 20 %. – +

1
, 1989. – 191, [1] .:
. – [89-673]

2. ,.
: ()
" ' , ." .
1 '
%
.: . 77 (15 .) – 15 ., 300 . – [86-1353]

1343.
, 1990. – 27, [1] .:

%
)

. – Vezi Nr 4721-22

.

(
) -* )
: [#
.; 24 %. – 70 ., 2000 , . – [90-7 ]

1344. '
.. ,. 7
.
. )
.+
. – ".: :
, 1987. – 72, [4] .:
.:
.: . 74-75. – 55 ., 1005 , . – [87-1850]

: [#
.; 22 %. – +

.:

.) /

.

2] / - .-

: [)
.] /
.; 16 %. – +

%
.: . 190

. !. &. : '
;5 . – ".: 5 ", 1986. – 79 .:
. *. 6.

. – ".:

1

.
. -. -. 9
.: . 70-73. – 5 .

2; -*
.,
.

1345. ", %
"
, #
%
"
%
+
,
7 .
3.
%
# "
. (9; 1986;
).
.
IX &
0
,%
/ "! %
,
,%
% .
/,
% ", " '
, 1-2
., 1986 . /
.: -. -. 9
2( .
.)
. – ".: :
,
1986. – 263 .; 20 %. – &
.: -* )
,#
.
-* )
"+ .
.
.
2.
.
. % ", ) .
.&
0 .+
. - ,+
.
( - ) -* )
. – $% .
.: . 243247. – 1 ., 600 , . – [86-1764]
%

",

1346. ,
%
1. .
; -* )
,+
.
. – 3. 587-588 (52
.). – - .
.
– [86-1907]

.,
.,

1347. <
. *. #
, 1987. – 157, [1] .: .; 20 %. – +
30 ., 100000 , . – [87-1667]
– ".: :

1348.

.: [
.: . 157. – -

:
%
, 1988. – 117, [2] .; 21 %. – (+
. – 1 . 10 ., 1530 , . – [88-676]

1349.
9
2( .
– [87-900]
".: :
.

2 . '
/)
/
/
.
. – ".: :
, 1986. – 638 .:
. % .
.
/: . 589-637. – (&

.)

:
. – ".: :

/

/:

.

.

%

.

.

.,

]/
.

.
. ./
. / -* )
.+

116

. . $. 7 .
. ".: %.
: . 154-156. – 1 .
.: -. !. *
( .
.
; &. . 3). – +

:[ .
. .] / -* )
, 1987. – 94 .: .; 20 %. – +
.

1350.
:
/
:[ .
. .] /
, 1989. – 153, [1] .: .,
.; 22 %. – (+
.
. / -* )
. – ISBN 5-376-00280-2: 1 . 80 ., 500 , . – [89-1617]

.
. . ". 9
.; 26 %. – +
.:
.): 4 . 40 ., 1660 , .

.+

.: -. !. *
.+
.

.)

.

.

.
;
.: -. -.
. – 1 . 20 ., 500 , .
( .
.)
; &. . 6). – +

.–
-

Camera Na ional

1351.
:
2( .
– [88-1910]

#
.
.)

1352.
.
. &. 3. 9
– 150, [1] .:
.,
[90-932]

a C r ii din Republica Moldova

,
.: ) 1
. – ".: :

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

,
,
%
.: ( .
. .) / " ' . .
, 1988. – 120, [2] .; 21 %. – +

2. .
.
;- )
.$ - ,
.; 21 %. – +

-

/)
:& .
%. &. $. (
;
.: &. ).
.
. – 1 . 20 ., 1375 , .

.
/: [)
.] / #. ". "
, >. ). 6
, >. -. - % ;
.
, &- *$(. ! . *
.
.
. – ".: :
, 1990.
.: . 105-119 (239
.). – ISBN 5-376-00672-7: 1 . 60 ., 505 , . –

1353. & +
: [& 5 .] / . . ! / % , ". . &
, -. $. $
! / % . – ".: :
, 1986. – 27 %. – (
.% )
/ -* )
.+
2.)
. 1. (
). – 1986. – 296 .: . . – +
.: 280-290 (114
.
/: . 291-295. – (&
.): 4 . 90 ., 4120 , . – [86-486]

/

;

.) – -

.

.;
.

.
. . .
. -. -. 9 .

.,

.

1354. ( "
. '
/:
.
.&
0.
.
. (17-18
. 1989 .) /
.: -. -. ;
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 362, [2] .; 21 %. – &
.: -* )
.$ , .
,) . %. *. &. &
.–- . % .
.: . 354-363. –
ISBN 5-376-00319-1: 1 . 30 ., 500 , . – [89-1700]
1355. 2 %
'. 2. . ). $
; -* )
." % .
1
). – +
.
.,
.
%, %
.
. 99-115. – 20 ., 1550 , . – [86-153]

: (1904-1980): [7
.
]/
.
. ). 7. " '
. – ".: :
, 1986. – 113, [3] .: .; 16 %. – (
.
% .–
. . ). $
,
.,
.
.
, .
.
% . ). $
(

1356. 2 : +
.
/
/: [)
.] / +. . )
, !. $.
.;
.
. -. -. 3
- %
/; -* )
.$ /. – ".: :
, 1988. – 236, [2] .:
.; 22 %. – - .
.
. .–+
– ISBN 5-376-00515-1 (
.): 2 . 60 ., 920 , . – [88-1874]
Rec.: 7 %
. . // $ . -* )
.
.
.
%.
. – 1989. – Nr 3. – . 73-74.
)
-. #. // $ . -* )
.
.
.
%.
. – 1990. – Nr 4. – . 72.

.
.):

, 8. ). = %
.: . 218-237.

1357. )
.
'
: [)
.] / -* )
.+
.
;! .
. -. -. 9
2.
– ".: :
, 1986. – 343 .: .; 24 %. – (
.% )
). – +
.: . 335-336 (72
.). – - .
.
.,
.
.
/: . 337-342. – (&
.): 5 . 80 ., 2280 , . – [86-1899]
1358. )
. ,
1 . ,
.
. : [)
.] / . . ! / % , ". .
&
, -. $. $
/
.;
.
. . . ! / % ; -* )
.+
.
. – ".: :
, 1988. – 274, [2]
.: . .; 26 %. – (
.% )
/! .
. -. -. 9
2). - .
.
.–+
.: .
264- 266 (83
.). –
.
.
.
.
.
/: . 267-275. – ISBN 5-376-00506-2 (
.): 4 . 50
., 1630 , . – [88-2073]

(

1359. )
/
.
. : [)
.] / . . ! / % , (. #. * , . 7. $
.;
.
. . . ! / % . – ".: :
, 1989. – 302, [2] .: . .; 26 %. –
.% )
/ -* )
.+
.
;! .
.
. -. -. 9
2). – - .
.
.–+ .: . 294-295 (69
.). – - .
.
.
.
.
/: . 296-303. – ISBN 5-376-00254-3 (
.): 6 . 50 ., 1315 , . – [89-2223]

1360.
%
,. 2., . .( .
. : [)
.] / ! .
. -. -. 9
2; -* )
.+
.
27 %. – (
.% )
). – +
.: . 191-192 (6
. 193-198. – (&
.): 3 . 50 ., 4200 , . – [87-2017]

117

: ! .-%
. – ".: :
.). – - .

., ' /
,%
, 1987. – 198, [1] .: .
.
.
.
/

%

.

.;
/:

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1361.
% ,
%.
% +
%
%%
)
/
= Delectus seminum, quae hortus botanicus acadeviae Scientiarum Moldavian RSS pro mutua commutatione
offeret: Nr 30, 1987-1988 / -* )
.+
.
. – ".: :
, 1987. – 80, [1] .; 21 %. –
.
.
. – 20 ., 1000 , . – [87-2015]
1362.
:[ .
. .] /
1988. – 94, [2] .
., .; 22 %. – (+
.
. / -* )
ISBN 5-376-00406-6: 1 . 10 ., 915 , . – [88-675]

.: -. !. *
( .
.)
.+
.
; &. . 2). – +

. – ".: :
.

,
.–

1363. $#
:[ .
. .] /
1990. – 131, [2] .:
.; 22 %. – (+
.
. / -* )
ISBN 5-376-00636-0: 1 . 60 ., 415 , . – [90-1589]

.: -. !. *
( .
.)
.+
.
; &. . 7). – +

. – ".: :
.

,
.–

1364. $#
. – ".: :

.)
%

2
2[ .
. .] / -* )
, 1987. – 88 .: .
.; 22 %. – +

1365. $#
'. .. $
.): [)
.] /
.
. -. -. 9
.; 23 %. – +
.: . 265-295 ( . 500

1367. 9%
# "
%
. '
/: [ .
. .] / -* )
, 1987. – 74 .: .,
.; 21 %. – +
1368. 9%
# "
.] / -* )
.+
.
., 21 %. – +
.

.
.,

%

;

.+

.

,
,
, 1989. – 60, [3] .:

.

;
.: -. -. 9
2(
. – 95 ., 735 , . – [87-688]

.

/ )
: ((
.,
%
.,
.+
.
. – ".: :
, 1987. – 296 ., [32] .
.): 3 . 60 ., 1390 , . – [87-712]

%
2; -* )
.). – (&

1366. 8
'. . + %
. : (+
7
; -* )
.+
.
. – ".: :
– ISBN 5-376-00166-0: 55 ., 940 , . – [89-1645]

.+
.

.

;

.

.,

.

): [)
.] /
.; 17 %. – +

.
.: -. -. 9
2( .
. – 65 ., 1055 , . – [87-901]

.
.
.: -. -. 9
2( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 20 ., 1020 , . – [86-1442]

%

.)

.

.

. ". 6.
.: . 62.

'
. – ".: : -

.
/: [ .
, 1986. – 106, [3] .:

19.7 ZOOLOGIE
(Paleozoologie - vezi 19.4; biologia animalelor agricole – vezi 37.5.1; medicin veterinar – vezi 37.6;
zoopsihologie – vezi 3.3.2; biofizic comparativ , biochimie, fiziologia omului i a animalelor - vezi 19.10)
1369. ,
. -. "
– 189, [3] .: .; 20 %. – +

.

. – ".: "
. – [87-1624]

.
% ' .
.: . 91. – (4
.): 65 ., 4000

)

,, 1987.

1370. * " # '. . =
1
:) .
/
.
.
. , .
./
.
.
, (. 6. & ' , $. &. )
. – ".: ( % , 1989. – 598, [1] .: ., [4]
. .; 25 %. – $ .
.
%. %.,
.: . 579-595. – ISBN 5-372-00405-3 (.
.): 2 . 30 ., 1500
. – [89-846]
(
–+
()
.:

"

1371. . '. #
%
1
" ' , ,$ .
" . !. :
.: . 54 (14 .) – 9 ., 300 . – [89-29]

1372. - #
.
.) /
.; 20 %. – +

.

/

"

.

."

. '. +
1
, /
.&. $.; 5 "&. $. (
.: . 77. – 15 ., 200 . – [87-1488]

1373. . %
. 2. =
. , .
./
.
.
.
.; 22 %. – $ .
.
2000 . – [89-2032]

1
,

% /
3. #.; 5 . – ".: 5 ", 1988. – 54 .:
%
"

"&. $.
.; 20 %.

: (#
%
,):
" ' , . – ".: 5 ", 1987. – 78

:) .
/
.
.
(. (. # , (. 6. & ' . – ".: ( % , 1989. – 489, [1] .: ., [6] .
%. %. '
.: . 462-486. – ISBN 5-372-00470-3 (.
.): 1 . 70 .,
118

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1374. 2
&. &. . . #
.%
)
.
. / (. (. # , 6. &. "
2, 8. -. #
" ' , ,$ .
" . !. :
"
.: . 49. – 9 ., 300 . – [88-201]
/ -* )
[2] .:

1375.
:
.$ .; 20 %. – +

;

.

: -%
. $. $. 7 0; 5 . – ".: 5 ", 1987. – 49, [1] .:
1

.

+
.
: [)
;
.
. -. ). =
. – ".: :
, 1988. – 270, [1] .:
.: . 245-269. – ISBN 5-376-00440-6: 2 . 50 ., 415 , . – [88-983]

$ -

'
"&. $. (
"
.; 20 %. – +

:
-

0
– ".: :
%
'
:[ .
. .]
;
.: >. &. ( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 135,
., 130-132. – ISBN 5-376-00385- : 1 . 10 ., 1570 , . – [88-466]

%

1376.

National Book Chamber of Republic of Moldova

:

.] / -* )
.
.; 21 %. – + -

+

1377.
&. .
.# .
.
/ (. . +
, !. =. !
, . *. "
;
. $. ). ! ; -* )
.$ . – ".: :
, 1989. – 46, [2] .:
.; 16 %. –
.: . 47 (8
.). – ISBN 5-376-00156-3: 10 ., 1890 , . – [89-761]

$. )
%. – +

1378. ,
. -., =
.. .
0
.
)
: [)
; -* )
.$ . – ".: :
, 1989. – 147, [2] .:
.: . 142-148. – ISBN 5-376-00155-5 (
.): 2 ., 2760 , . – [89-764]

.

1379. , # '. '., )+
. #. . "
; " ' . .- .
+
.: . 101-123 ( . 250
1380. !
.
%. – (+
"

%

. ?. &
.
%.
: [)
%. ). &. 6
. – ".: :
, 1988. – 124, [1] .; [24] .
.). – ISBN 5-376-00401-5: 1 . 40 ., 650 , . – [88-651]

+
.: *. -. 6
.–+

/;
). –
.:
1381.
. – ".:

-

#
. &. "
-*
;$ .: . 98-106. – - .
.

1383.
) .
17 %. – +

%. ( .

.

.

)

/
.–+

.
.

. -.
.; 20

.] /
.
.; 21 %. –

:[ .
. .] / &- *$(. &*$$
.)
. – ".: :
, 1986. – 65, [3] .:
. – 60 ., 527 , . – [86-1575]

%
.; 20 %. – +

, 1987. – 43, [1] .:

1382.
". *. *
–+
2185]

.] /
., [6] .

.%
.,

.; 21

/ -* )
;
. ). !.
., 1500 , . – [87-1374]

. (Candonidae, Ostracoda) 0 : [)
.] /
.
.
. – ".: :
, 1988. – 174, [1] .:
., .,
.; 22 %.
.
.: . 107-108. – ISBN 5-376-00288-8: 1 . 50 ., 510 , . – [88-

(Rhizopoda, Testacea)
2
% : ()
.
%
) / -* )
&
0. ;
. ). ). &
. – ".: :
.: . 68-70. – ISBN 5-376-00854-1: 10 ., 300 , . – [90-83]
/

. $ , 1990. – 69, [2] .:

.,

.
.;

1384. &
-. ..
.
(gliridae) 0 : [)
.] / ). *. (
, (. $. +
, . (.
%
/;
.
. &. ). ) .' ; ) . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1990. – 144, [2] .:
.,
.; 21 %. – +
.: . 135-145. – ISBN 5-376-00676- : 1 . 80 ., 405 , . – [90-513]
1385. -#
: [ . .] / -* )
1986. – 135 .:
%.,

7 3
.
.$ .; 20 %. – +

.

,

'
)
.: -. $. )
( .
.)
. – 1 . 40 ., 500 , . – [86-656]

. – ".: :

2. . "
.
/ Nematoda: (
%
,,
,
%
): [)
.] / #
. 8. . =
; -* )
.$ :
, 1988. – 276, [2] .:
.; .; 22 %. –
:
.,
.–+
.: . 240-248. – .: . 249-277. – ISBN 5-376-00158- (
.): 4 . 30 ., 855 , . – [88-2110]
.

1386. .

119

.

,

. – ".:
.
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1387. 2#
.; 22 %. – +

;

:

.

.: ". *. *

Moldova's Books, 1986-1990

7
-#
–*
( .
.)
. – 85 ., 500 , . – [86-1292]

2 / -* )
.$ , 1986. – 86, [2] .:

% 1
. – ".: :

1388. 2
+
. ,. #
. (Homoptera, Psylloidea) 0 / /
[)
.] /
.
. +. &. &
; " ' . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1989. – 181, [2] .:
%.,
.; 21 %. – +
.: . 164-182 (289
.). – ISBN 5-376-00191-1: 2 . ., 515 , . – [89-832]
1389. 2
&. &. )
0
)
)
,, 1989. – 157, [3] .: .; 17 %. – +
362-00125-6 (
.): 95 ., 7000 , . – [89-447]
1390. 2
,
, '
.; #
. 6. #. 9
, -. -.
./ % )
/ -* )
.$ .)
.). – +
.: . 366- - .
.
, . – [86-1306]
=.
(;

1391. )

%
/!
&- *$(
10, [2] .; 20 %. – +

:

)

1392.
–#
. – ".: $ , . – [90-1600]

. ,
. – ".: :
.,

0
%)
,$ ;#
. $. !. 5
.: . 12 (6
.). – +

1394. 5
. ,. $
.
-. -.
/. -* )
.$ . 128-143. – 1 . 40 ., 500 , . – [87-1755]

$ <

.: -. $. )
.

.

.-

.) – -

.

:
.,

2): $ .
. – ".: "
.: . 157-158. – ISBN 5-

//
. 6., &
). )., &
%
).
, 1986. – 364, [3] .: ., [6] .: . .: 22 %. –
;
.:
. ). 6. 3 '
( .
.1
. . 352-365. – (&
.): 5 . 50 ., 1125

.
/
.
-* )
, &*$$
., %
.;
.
. -. -.
/. – ".: % , 1989. –
., 1100 , . – [89-1067]

. $. #
120
,
<" "#), 1990. – 318, [2] .: .

1393.
). ,. 5
2 ./ %
.; 20 %. – 30 ., 15000 , . – [86-785]

1395. $

: ("
.
.: . 159 (6

.,

' :[
.
1
. ].
.; 20 %. – ISBN 5-368-01235-7: 3 . 60 ., 200000

1

. . – ".: "

7

-#

. – ".: :

,, 1986. – 117, [2] .:

)

% 1
2 : [)
.] /
, 1987. – 142, [2] .; 21 %. – +

.

.
.:

:
.
.
.
.
. "#
.
.
'
)
", " '
, 14-15
. 1989 . /
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 162 .:
.; 21 %. – &
.: -* )
.
, &- *$(. &*$$
. %
.
/, % 0 )
.
.–- . % .
.: . 161-162. – ISBN 5-376-00318-3: 60 ., 190 , . – [89-1823]
.

'

%

)
.

1396. $
)
, &. !.
.–
.
. !. -. 5
:
, 1990. – 234, [1] .:
.,
.; 21 %. – - .
ISBN 5-376-00702-2: 2 . 50 ., 485 , . – [90-1178]

/; -* )
.

.$ -

: [)
. .–+

1397. 4
. ..
%
.
0
% 0
)
: [)
.] /
.
. !. . # %
;
.
.
. - %. . !. :
1987. – 145, [2] .; 22 %. – +
.: . 140-146. – 1 . 50 ., 500 , . – [87-1776]

.] / $. ). !
.

; – ".: :

, -. $.
. – ".:
.–
,

19.9 EMBRIOLOGIA, ANATOMIA I HISTOLOGIA OMULUI
1398. Anatomia omului: În 2 vol.: Man. pentru studen ii in-telor de med. / Sub. red. lui M. R. Sapin; Trad.
din l. rus de D. Stahi . a. – Ch.: Lumina, 1990. – 24 cm. – (Lit. didact. pentru studen ii in-tului de med.). – (În
cop.)
Vol. 1 / E. Y. Borzeak, E. A. Dobrovolskaia, V. S. Revazov, M. R. Sapin; Trad. din l. rus de D. Stahi . a.;
Coordonarea terminol. de M. Btefane . – 1990. – 254, [16] p.: il. – Aut. sunt indica i pe verso f. de tit. – Ind. alf.: p.
261-267. – ISBN 5-372-00641-2: 1 r. 30 c., 3000 ex. – [90-777]
120

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1399. Vol. 2 / R. Y. Borzeak, V. I. Bociarov, L. I. Volcova . a. – 462, [1] p.: tab., il. color. – Aut. sunt
indica i pe verso f. de tit. – ISBN 5-372-00758-3: 2 r. 10 c., 3000 ex. – [90-1804]
1400.
,. . '. . +
% /,
1 /' 1
/
:)
.
., / !.
. + , $. #. ! , . +. ) ' ;
.
. -. ). )
;5 "&. $. (
"
" ' , ,$ .
"$. "
,"
" ' , . – ".: 5 ", 1989. – 83 .; 20 %. – +
.: . 82 (10 .) – 15 ., 700
. – [90-154]
1401.
'. ., - #0
. !. "
: (# ,
%.
): [)
&. $. (
. – ".: :
, 1986. – 133, [1] ., [12] .
90 ., 980 , . – [86-1618]

.] / #
.,
%.

. /; " ' . . - %.
.: . 113-132. – 1 .

. *. #. 7%
.; 21 %. – +

19.10 BIOFIZICA, BIOCHIMIA I FIZIOLOGIA OMULUI I A ANIMALEROR
(Biofizica, biochimia i fiziologia unor grupe sistematice de animale – vezi 19.7)
.

.

1402.
"
&. .
&. #
,. – ".: "
)
Rec.: )
. //
% )
1403. 5"# $. ,., *
!.
. – ".: "
)
1404. '
1

%.
(

. ;

, .
:"
"
1
, /
/
,, 1988. – 156, [2] .; 16 %. – 20 ., 10000 . – [88-45]
/. – 1988. – 12 .

. '. *
, % /
: [#
,, 1986. – 215 .; 21 %. – (4
. -. #. "

:

.

.;

.

.1
1 ]/
.
.): 55 ., 5000 . – [86-216]

//" ' .
.
. /

.

-

%. &. $. (
." .
. . – ".: "!5, 1989. – 20

1-4. – 1987. – 61 . – 11 . – [87-1378]

1405. (

5-8. – 1990. – 67, [1] .:

. – 12 ., 500 , . – [90-334]

1406. # "
%
/
.% . - ;
.
. +. =. #
. – ".: :
, 1988. – 145, [1] .:
ISBN 5-376-00492-9: 1 . 30 ., 565 , . – [88-1542]

: [ .
.; 22 %. – +

.

.

.] / " ' .
.–

20 TEHNIC . TIIN ELE TEHNICE ÎN ANSAMBLU
(Domenii aparte ale tehnicii – vezi diviziunile respective pe ramuri)
20.1 PROBLEME GENERALE
1407. - #
..
.,
3. 25-# 7
).
,
%. . ( , 19-21
. 1989 .:
.
./
.- . % .: $. 7. % 2 (
%. – &
.: " ' .
. - %. . ( .
. – 1989. – 151, [1] . – +
., 300 , . – [89-545]
1408. )
-. 7. 5
" % .
.–+
1061]

. – 1989. – 163, [1] . – +

1409. 5 # . *.
.
, . #. % 0 , &. #. ) 2 : -* )
.*
.
.
.
% .: . 233-246. – # %., % .
Rec.: :

). (. // $ . -* )

.

.

%. .&

., 300 , . – [89-547]

.
.: [)
.] /
.
.
.
. – ".: :
, 1987. – 255 .; 22 %. –
.:
.: . 247-252. – (&
.): 3 . 20 ., 1675 , . – [87.

.

121

25.)

(1989;
0
"#$
. – ".: +. ., 1989. – 21

2

.

.

.: 6

. – 1989. – Nr 3. – . 73-75.

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

20.2 AUTORIZA IE DE FUNC IONARE, ACTIVITATE DE INVENTATOR I RA IONALIZATOR
1410. 2
%
$* $, 1990. – 55, [2] .; 20 %. – (#
+
. . – 1 . 20 ., 143 , . – [90-322]

" /#
. =. $. $
/ ) *$$* $

*$
%. %

1411. 2
.
/:
:(
!. . - 2 '
, +. (. =
, -. &. = % , &. $. 6
. – ".: "
.; 20 %. + # . (1 .
1. 8). – *
.
.
.. – ISBN 5-362-00147-7 (
.): 1 . 20 ., 15000 , . – [90-123]

. – ".: )
.-, .

*$.). –

.
)/
,, 1989. – 380, [1] .:
.: . 375-379 (31
.). –
'

.

)

.

20.3 STANDARDIZARE
1412.
:
%
$* $, 1988. – 45, [2] .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 97 ., 300 , . – [88-360]

/#
. . -. #
/ ) *$$* $

.-,

. – ".: ) *$.
.! -

20.4.1 Metrologie

(Metrologie istoric – vezi 5.2)
1413.
%
,, 20 %. – +

9. !. %2
.: . 174 (11

% 2…: [ %

%
.). – (&
.): 1 . 20 ., 8000 , . – [87-594]

]. – ".: "

) -

20.4.2 Grafic inginereasc

(Desen topografic – vezi 18.2.2; grafic arhitectural – vezi 49.2.1)
1414. '+
#
. .7
.
.% //
.
.
, 7. &. 5
. 238. – ISBN 5-372-00628-5 (.
.): 65 ., 2000

%
. – ".: ( %
. – [90-651]

% ,: ) .
.; 24 %. – +

, 1990. – 239 .:

'.
.:

20.4.3 Mecanic tehnic

(Mecanica construc iilor – vezi 33.2)
* :

%

-

,. – Vezi Nr 4714

20.4.7 Tehnologia materialelor

1415. . +
%
. %
.; 21 %. – (
%. / ) *$$* $
. – 8 ., 195 , . – [90-1019]

./

.-,

. $. -. 6
. – ".: )
.
.). –

*$$* $, 1990. – 6, [1]
1-ISBN . – +
. .

21 INDUSTRIE ÎN ANSAMBLU
(Domenii aparte ale industriei – vezi diviziunile respective pe ramuri)
21.1 PROBLEME GENERALE
)
+

1416.
/
.

)
(62

1417.
?. ., &+
,. .
. – ".: ) *$$* $ / ) *$$* $
.). – +
. . – 66 ., 409 , . – [87-210]

!. $. &
1
%.'
(1944-1950 .): [)
.] /
.
. (. 8.
. – ".: :
, 1988. – 137, [2] .; 20 %. –
.
% . – ISBN 5-376-00472-4: 1 . 50 ., 500 , . – [88-1266]
.-,

1418.
2. ,. 9
/
:
,, 1988. – 188, [2] .:
.; 20 %. – (# .
% . – ISBN 5-362-00228-7: 45 ., 2500 , . – [88-258]

122

.
.

.!

)
: [&

.

%). – +

). – +

%.'
.: . 53-57

.]. – ".: "
.

.

) -

Camera Na ional

)
,

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1419. ( +
.
1 * $
%.'
*$$* $, 1990. – 20, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 43 ., 210 , . – [90-1339]
1420. ) :
.

%. %
[87-834]

#0
,
%
/#
. . #. "
/ ) *$$* $

1421. ) "
#0 +
/ >. &. +
, . -. +
, . #. !
(
.
%.) / ) *$$* $
. . – 44 ., 203 , . – [87-1241]

/#

.
%. %

2
' . – ".: )
.-, .

,
/
*$$* $, 1987. – 34 .:
.!
)
). – +

, . &. )
.-, .
.!

. (. 6. >
. – ".:
/ ) *$$* $
./,
%.'.; 20 %. – (#
. . – 70 ., 429 , . –

. 0 /
%.'
)
/
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 38, [1] .; 20 %. –
)
). – +
.: . 38 (14
.). – +

21.2 ECONOMIA INDUSTRIEI
1422.
%
(. ?. $ 1
%
/)
). – ".: "
2
2
– %
1 , %
25 ., 2000 , . – [88-1111]

(*

1423.
1986. – 51, [3] .:
)
). – +

:
%
.; 20 %. – (#
.: . 53-54 (14

)
). – +

/
%.'
%
:
,, 1988. – 98, [2] .:
.; 20 %. – (#
.: . 98-99 (25
.). – ISBN 5-362-00301-1:

%.'
/#
. ). ). !
. – ".: )
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 41 ., 677 , . – [86-917]

1424.
:
%
%.'
– ".: ) *$$* $, 1986. – 15, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (3
.). –

*$$* $,
.! -

.
)
/
. 8. $.
.
%. / ) *$$* $
.-, .
! 1-/ . – +
.
. . – 18 ., 520 , . – [86-1636]

1425.
# : '. 2.,
2. . 100
%.'
.
//
. (. " . – ".: "
5-362-00333- : 65 ., 4000 , . – [88-1913]

/
/
2,, 1988. – 223, [1] .; 21 %. – ISBN

)

1426.
)
.-, .

#
. . .
.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 32, [2] .:
.!
)
). – +
.: . 33 (6

/
.
2
%.'.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 38 ., 282 , . – [89-1497]

1427.
." '
.-, .

#
. ., ,#
1. 2.
%
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 37, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 37 (8

.
%.' .; 21 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – + . . . – 45 ., 167 , . – [90-1020]

.'

1428.
#
. .. "
. ".: ) *$$* $, 1987. – 43 .:
.!
)
). – +
.: . 40 (12

%.'
)
.; 20 %. – (
..
%. / )
.). – 49 ., 416 , . – [87-828]

1429. # %
&. ., C 3 !. . "
/,
. – ".: "
)
,, 1986. – 301 .:
., 3000 , . – [86-684]
Rec.: "
>., )
2 $. #
–7
.; & . " '
. – 1988. – 7
.

%
/
.; 21 %. – +

/
*$$* $

.: 296-298. – (&
2 // " ' , . ! .

# %
&. ., C 3 !. .
'
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 51, [2] .; 20 %. – (
.
%. / )
.). – +
.: . 51-52 (24
.). – +
. . – 60 ., 297 , . – [90-375]

.-,

%.'
.): 1 . 30
,. – 1988.

1430.
,

.
%

1431.
7 "
. 1., 5
%.'
%

. . .
: [" ' . -

"
123

'

"]. – ".: "

)

.

*$$* $

.-

,, 1987. – 186, [1] .:

C r ile Moldovei, 1986-1990

.; 20 %. – (#
30 ., 1500 , . – [87-1164]
1432.
/
!

)

%

2

Moldova's Books, 1986-1990

2). – +

2

.: . 184-185 (22

,. .. #
2
2
: %
. – 1988. – 44, [1] .:
.; 20 %. – (
..
%. / ) *$$* $
). – +
.: . 14 (14
.). – +
. . – 58 ., 861 , . – [88-1053]

1433.
"
', ). #. =
–- .
.

" #
, . ). 6

1435. '
.
%.'
.
&.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 44, [2] .:
*$$* $
.-, .
.). – +
.: . 44 (12
1436. *
. – ".: )
.!

(.
,

1438.

% :
%. %

1439.
/

% :
. +. -.
.-, .

/

) *$$* $
, . – [88-545]
1440.
– 42, [5] .:
.: . 46 (9
1441.
.
) *$$* $
2057]
1442.
.-,

.

/)

. .

!. .
%
*$$* $, 1990. – 53, [1] .:
.: . . 53 (15
.). – +
.-,

*$$* $

. / ). $.
.; 21 %.
. . – ISBN

.

. – 1987. – Nr 1. – #. 23;

%
-

-

/

. >. $. "
, !. -.
%. / ) *$$* $
.. – 18 ., 539 , . – [88-814]

2
/
2 .
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 64 ., 291 , . – [90-377]

-

. – ".: ) *$$* $, 1988. – 23, [1] .; 20 %. –
.
.). – +
. . – 50 ., 437 , . – [88-

%
0 . – ".: ) *$$* $, 1988. – 10, [1] .; 20 %. – (
.!
)
). –
1-/ . – +
. .

##
+
: .,
%. / #
. . &.
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 1 ., 223 , . – [90-1110]
/

.

:%
, .,
%. / #
. .
.; 20 %. – (#
%. %
/) .). – +
. . – 97 ., 274 , . – [90-875]

#0
0
/)
*$$* $, 1988. – 14, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . : 15 (6
.). – +

1437. *0
'. ., C 3
/
/
2
. – ".: )
*$$* $
.-, .
.). – +
(#
1133]

.
.-, .

%.'
.
@
:
.
2, &. $. <
. – ".: "
)
,, 1986. – 349, [4] .:
. . – (&
.): 1 . 60 ., 3500 , . – [86-702] .

1434.
1 . – 2.,
.
. – 1988. – 294, [1] . – - .
5-362-00341-0 (
.): 1 . 80 ., 6000 , . – [88-971]
Rec.: ) ' / &., 7
&. 4 1
% '
//
. – 1987. – Nr 1. – . 23.

.). –

. – ".: )
.-, .

%

%.' %. /
. – 12 ., 507

*$$* $, 1990.
.). – +
-

?. ., &+
,. . 7
2
2
%.'
.
/)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 44, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
.-, .
.). – +
.: . 44-45 (19
.). – +
. . – 52 ., 353 , . – [89-

?. ., 2
1. .
%
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 19, [2] .; 20 %. – (
.
%. / )
.). – +
.: . 18-20 (26
.). – +
. . – 24 ., 346 , . – [89-2092]

1443.
?. .
.
)
/
/ >. $. "
, !. -. (.
20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
. – 66 ., 413 , . – [88-2104]

2
2
, &. -. 3 % '. – ".: )
.-, .
.). – +

124

%.'*$$* $

.
%.'
*$$* $, 1988. – 69, [1] .:
.: . 67- 69 (48
.). – +

.;
.

Camera Na ional

1444.
.-,

.

)

a C r ii din Republica Moldova

2. ,.
. – ".: )
.). – +

%
%
*$$* $, 1986. – 48, [1] .:
.: . 46-48 (36
.). – +

!. .
: [)
.] / #
1987. – 132 .:
.; 21 %. – +
1445. &

%.'
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 57 ., 436 , . – [86-1233]

'
.-,

%.'
*$$* $

1447. . + ,
.
%.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 43, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.
.). – +
.: . 43 (8
.). – +
. . – 96 ., 160 , . – [90-1716]

.-,

, >. $. "
.-, .

.). –

1451. ( +
%
34 .;
.; 20 %. – (#
68 ., 150 , . – [86-1801]
– ".: )
.-,

6 -

. . -. #
*$$* $

,

/
/#
.; 20 %. – (#
%. %
.). – +
. . – 40 ., 623 , . – [89-1878]

. ). ). !
.
/ ) *$$* $

.-,

%
%: [ . ,
.
,, 1987. – 154 .:
.; 17 %. – +

.

/

1455. 2 % + #
0)
.
/
/
."
!. -. – ".: ) *$$* $, 1986. – 56, [2] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
.: . 55-57 (39
.). – +
. . – 64 ., 420 , . – [86-346]
1456. ) :
.
%. %
453 , . – [86-405]
/

1457. ) %
. – ".: "
2). – +

#0
,
%
/
. 7. *. )
/ ) *$$* $
. ., ) "
)
.

. – ".:
.-, .

*$$* $, 1986. –
.). – +
. .–

/)

/

. . &.
*$$* $

1453. 2
%.'
./
%
/#
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 51, [1] .; 20 %. – (#
%. %
/)
.-, .
.). – +
.: . 51 (7
.). – +
. . – 41 ., 585 , . – [88-571]
1454. 2 # " ,. $. 5
"
"]. – ".: "
)
20 ., 7500 , . – [87-967]

. ). ). ! *$$* $

. – ".: )
.

%.'
%. %

1452. ( +
%.'
.
*$$* $, 1989. – 48, [1] .:
.
.). – +
.: . 48 (9

.–
.). –

%
%.'
.
*$$* $, 1987. – 19 .; 20 %. – (
1-/ . – +
. . – 20 ., 317 , . – [87-280]

. – ".: )

1450. ( +
/#
*$$* $, 1989. – 53 .:
.; 20 %. – (#
%. %
/)
.). – +
.: . 51-52 (15
.). – +
. . – 70 ., 249 , . – [89-163]

)

)

.

,

/ #
. (. &.
/ ) *$$* $

1448. . %
/
.
/#
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 48, [2] .; 20 %. – (#
%. %
/)
.-, .
.). – +
.: . 49-50 (9
.). – +
. . – 97 ., 447 , . – [89-323]
1449. ( +
.
/
. !. -. (.
%. / ) *$$* $

*$$* $

'
2
/
.
. #. .
;! .
. %. )
. *$$
. – ".: :
.
% .: . 127-131. – 1 . 30 ., 535 , . – [87-577]

1446. . '.
'
2 /
*$$* $, 1989. – 53, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.: . 52-53 (29
.). – +
. . – 61 ., 177 , . – [89-837]

".: )
+
-

National Book Chamber of Republic of Moldova

2
,. – ".: )
.-, .

. ). ). ! *$$* $

.

. % .–

>. $., (..-, . -

,
/
/,
%.'*$$* $, 1986. – 25, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
.: . 25 (8
.). – +
. . – 50 .,

. '.
,
%
,
%
/
/
%
,, 1988. – 177, [1] .; 20 %. – (#
– %
2
2
.
% . – ISBN 5-362-00268-6: 50 ., 2000 , . – [88-904]
125

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1458. ) %
. .
.
%
%
.
.'
/
.
2
%.'
/ $. $. / % , . $. "
, -. &.
;
.
. !. *.
; -* )
.–$ - , % . – ".: :
, 1986. – 228 .:
.; 20 %. – +
.
% .: . 208-219 (177
.). – # %.,
% .
.: . 220-225. – 2 ., 1000 , . – [86-25]
Rec.: ( .1
/ $. "
% ,.
// " %
)
/. – 1987. – Nr 7. – #. 90-92; " %%
)
. – 1987. – Nr 7. – . 90-92.

)

1459.
%
: . ..
1
: [&
%.]. – ".: )
*$$* $
.-, .
.). – +
1460.
%.'
.-, .

!

#

:
,
,%
2 –
*$$* $, 1990. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
.: . 56 (13
.). – +
. . – 65 ., 210 , . – [90-376]

0
'. ..
'
/
%
%
)
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 45, [1] .; 21 %. – (
.
%. / )
.). – +
.: . 45 (7
.). – +
. . – 50 ., 1017 , . – [88-1861]

1461.
%
2 1
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 47, [2] .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 96 ., 465 , . – [86-374]

1462.
/)
./
$* $, 1988. – 16, [1] .; 20 %. – (
–+
.: . 17 (8
.). – +

%

/)

/

. #. !. "
, 8. $.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 20 ., 587 , . – [88-721]
%

. 0 /
*$$* $
/

. ). ).
*$$* $

.
. – ".: ) *$.!
)
).

%.'

1463.
%.'
.
/# . . &.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 60, [1] .; 20 %. – (#
%. %
/) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 59-60 (16
.). –
. . – 1 . 13 ., 256
, . – [89-1021]
1464.
".: ) *$$* $, 1986. – 48, [1] .; 20 %. – (#
.!
)
). – +
.: . 48 (8
1465.
%. – (
.). –

. .

.
.). – +

,
%.'
/
. -. &. #
%. / ) *$$* $
.-, .
. – 20 ., 693 , . – [87-1264]

1466. 5 ,
. + 2 .) /
. -. $. 3
) *$$* $
.-, .

. – ".: )
.!

/

. . &.
%. %
/ ) *$$* $
. . – 97 ., 232 , . – [86-204]
%.'

/
2
. !

. – ".: )
)

.–
.-, .

*$$* $, 1987. – 17 .; 20
). – +
.: . 17 (12

%
( .
%
*$$* $, 1986. – 9, [1] .; 20 %. – - (

)
). – +
. .
. – 11 ., 695 , . – [86-928]

%%. /

1467. $
). *.
.
.
.
5 .
/
.
. $. -. ( .1
/; " ' .
. .
%. - . – ".: "#$, 1989. – 80, [2] .:
.; 20 %. – +
[89-1308]

%
:
%. . ( . " . ,
% ,
.
.: . 81 (32
.). – 12 ., 300 , . –

1468. $
/
2
2
/
*. "
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 32, [2] .; 20 %. – (#
$
.-, .
.!
)
). – +
.: . 32-33 (12
[88-1703]

% .
/#
. $.
%. %
/ ) *$$*.). – +
. . – 62 ., 568 , . –

)
!

1469. C
%
*$$* $, 1987. – 44 .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 43 (10

%.'
/ #
. ). ). !
%. %
/ ) *$$* $
.-,
. . – 34 ., 522 , . – [87-969]

.). – +
126

.

. – ".:
.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1470. C 3 !. . #
.
.
. – ".: "
)
,, 1988. – 261, [1] .; 20 %. – (#
.
% . – 65 ., 2500 , . – [88-139]
Rec.: % ' -. "
%

0
. 95-96.
1471. C 3 !. .
'
/)
./
%. – (
.
%. / ) *$$* $
60 ., 642 , . – [87-28]
.

1472. ;
&. 2.
, &. *. - % . – ".: "
%
1 , %
1733]

+

1473. 8
:*
%
.). – +
)
,

.

.

1474. 9
.

%
.-,
%

)
). – +

.
// " %%

). – +

.
)

. – 1989. – Nr 2. –

%.'
.
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 52, [2] .; 21
.). – +
.: . 52-53 (20
.). – +
. .–

.

%
- &): (- %
.
%
) / (. #. 9
, &. $.
,, 1988. – 145 .:
.; 21 %. – (#
2
2

.: . 144 (9
.). – ISBN 5-362-00345-3: 40 ., 5000 , . – [88-

0 '. . #

%
.

2
2
/
:
.
/)
. – ".: "
)
,, 1987. – 103 .; 20 %. – (
.1
.
% . – 15 ., 3200 , . – [87-1055]

%.

/ .

%
,
%
.
.-, . - , )0. – ".: +. ., 1985. – 151 .:

: (
%
.-, . - ,

) /

%.'
.
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 1 . 8 ., 363 , . – [88-720]

-

%.'
)
/
)
,
.
.
.; 20 %. – +. ., 500 , . – [86-913]

1475. 9
%
2
2
,
/#
. 7. $. )
,. – ".: ) *$$* $, 1988. – 53 .:
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +

2

21.3 TEHNOLOGIA GENERAL A PRODUC IEI
1476. =
. *.
. 7$ – ,
%
=
/ -. 7., #
/ >. *., 6
6. &.; -* )
.$ - % %
&<. – #
1988. – 44, [1] .; 20 %. – +
.: . 44-45 (17
.). – +. ., 200 , . – [88-1942]
1477.
?. ., &+
,. . $
2
'
: [&
%- )
]. – ".: ) *$$* $, 1987. – 58, [1] .:
.; 21 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 45-48 (49
.). – +
247 , . – [87-1922]
1478. - /

@
/
. – ".: +. .,

.
%. /
. . – 60 .,

%
%
/
%%.
&
2000
. ) 1
./
%
"-)-"""-)-"-87", " '
, 13-17
. 1987 .: [ .
.] /
%.: 7. &. !
(
)
.;
.
. =. $. =
/. – ".: :
, 1987. – 101 .; 20 %. – &
.: -* )
.
%
.
. ,
. -* )
.<
%
.
. %
,
) .
.
.* #
% %.
. . $. &
.–+
.
.–+
., 500 , . –
[87-499]
%.,
)

+

%

1479. +
%.'
.
.; 21 %. – (#
%. %
). – +
. . – 93 ., 243 , . – [90-1030]

1480. 1988. – 280, [4] .:
1515]

'. ., .; 20 %. – +

.

/ )

/#
. $. -. 6
. –1990. – 45, [1] .:
*$$* $
.-, .
. !

&. '.
.: . 282. – ISBN 5-362-00389-5 (

127

. – ".: "
)
,,
.): 1 . 50 ., 12000 , . – [88-

C r ile Moldovei, 1986-1990

1481. (
/
. $. -. 6
, .
.!
, . – [86-372]

Moldova's Books, 1986-1990

1 %: (# %
% . . "&
. 2 -85"
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 9 .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.)
). – +
.: . 9 (7
.). –
1-/ . – +
. .
. – 10 ., 273

1482. ( +
'
). *. ( %
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 43, [2] .:
%. – (#
$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 43 (9
773]
1483. 2
*$$* $, 1990. – 22, [2] .:
.!
)
). – +

.). – +
/#

%
. 2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 58 ., 110 , . – [90-483]

/)

1484. 2
%
%
: [)
.] / &. &. )
, ). -. "% , &. +. "
, 8. &. "
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1989. – 196, [1] .:
(33
.). – ISBN 5-376-00060-5: 2 . 50 ., 1085 , . – [89-685]
1485. "2
+
#0 .
. (2; 1989;
).
.
II &
0
2.
.
% .
", . " '
%. – &
.: <
. % .
.
.
0 . %. )
, -* )
.–+
.
9. 1. – 1989. – 1-102 . – +
., 500 , . – [89-1033]
1486. 9. 2. – 1989. – 103-389 . – - .
1487. 2
. ). - '
. – ".: "
)
%
1 , %
). – - .
235. – 70 ., 1500 , . – [87-1214]

.: . 378-389. – +

. .6 %
.
,, 1989. – 285, [1] .: .,
.): 1 . 60 ., 1000 , . – [89-1212]

1489.
%
*$$* $, 1986. – 48 .:
!
)
). – +

+

%
.
.; 20 %. – (#
.: . 48 (3
.). – +

1490. 9 #
:
%
*$$* $, 1990. – 34, [1] .:
.
.!
)
). – +

. – ".: )
.-, .

-

.
. &. &. )
.: . 193-195

# %
+
",
"#
.'
,
1989 . – ".: +. ., 1989. – 21
, ! . %.

., 500 , . – [89-1034]

.
% / (. . &
,, 1987. – 23 .:
.; 20 %. – (#
.
. .–+
.

1488.
.]. – ".: "
)
ISBN 5-362-00143-4 (

– ".: )
.-,

. $. -. 6
*$$* $

%
;#
.
.; 21 %. – +

+
/
, 27-36 0
%. 7. $. )
.

7 .

%
/#
.
%. %
/ ) *$. . – 89 ., 183 , . – [89-

/

., [8] .

, &. *. - % ,
2
2

.
% ., . 228-

/
.; 22 %. – +

/

.
/#
. $. -. 6
%. %
/ ) *$$* $
. . – 38 ., 509 , . – [86-719]

%.'
.
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 75 ., 153 , . – [90-914]

//#

/: [) .: . 280-286. –
. – ".: )
.-, .

.

. 7. $. )
,.
/ ) *$$* $

21.4 PROTEC IA MUNCII
1491. $ #
&. ., , %
. -. 4
%
,
2/
.
.
, +. . &
. – ".: "
)
362-00317-8 (.
.): 95 ., 5000 . – [88-802]

,

, /: 4
, 2 '
,, 1988. – 374 .; 21 %. – ISBN 5-

22 ENERGETIC
22.1 PROBLEME GENERALE
1492. , :
. ., . .8 1
'
– 196, [1] .: .; 20 %. – ISBN 5-362-00348-8: 45 ., 1000
128

. – [88-1665]

/. – ".: "

)

,, 1988.

Camera Na ional

7. $. )
$* $
)

a C r ii din Republica Moldova

1493.
#0
,. – ".: )
.-, .

National Book Chamber of Republic of Moldova

/,
/
*$$* $, 1990. – 46 .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 68 ., 355 , . – [90-420]

1494. ( +
" %
*$$* $, 1987. – 8 .:
.; 20 %. – (
. .
. – 5 ., 474 , . – [87-858]

XXXI
Nr 1, 1059

-

-

.

,
%. %
/

/" )
,
%. ) *$$* $
"

.-,

/#
.
/ ) *$-

. (. ). ( . – ".:
.
.). – +

". – Vezi

22.1.1 Economia energeticii

)

1495. ( +
. $. ). 7
*$$* $
1496. 1 %
.-,

– ".: )
.-,
/

.

.
/
.

2
.-,

"
% '"
*$$* $, 1986. – 16 .:
1-/ . – +
. .

2
. – ".: )
.). –

. ., : *. .
). – ".: ) *$$* $, 1990. – 29, [1] .:
.). – +
.: . 28-29 (26
.). – +

.
,
,
.; 21 %. – (
.
%. / )
. . – 37 ., 197 , . – [90-1018]

1497. 9
%
,
/
/,
*$$* $, 1989. – 59, [4] .:
%.,
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 1 . 32 ., 255 , . – [89-1708]
1498. 9
%
/#
. 7. $. )
/ ) *$$* $

2
,. – ".: )
.-, .

.
/
.; 20 %. – (
. – 16 ., 418 , . – [86-875]

%

/#

/
%. %

/
%. /

, *$$* $

. 7. $. )
,.
/) *$$* $

2
,
/
/,
*$$* $, 1990. – 57 .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 20 ., 185 , . – [90-499]

%
%. % -

22.2 ELECTROENERGETIC . ELECTROTEHNIC
22.2.1 Probleme generale

1499. &
0
. , ,
/
% ,
. '
%. / $ .
/
% ,; - . 7
+
.: . 92-93 (21 .). – 6.
1500. ( %
)
.
.,
.
21 %. – +
.
1501. 2
.
..
.; 20 %. – &
1494]

:

. 8 %
%
: (" . 4-6 / 5-7): )
/
2120 "7
. ' %
., $ .
"-.
"
+, 2. " .
' -. *., " % 6. &. – ".: 6.
., 1989. – 94, [1] .: %
., 2000 . – [90-252]

,
1 % : [,
;
.: &. ). #
/( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 10 ., 615 , . – [87-1757]

# %+
.
., 19-20
. 1989 . /
.: !
)
, -* )

2

.: -. !. )
2( .
, *$$
., ) .

1502. 1 #
+
%.
. # ' , #. ). &.
, 6. $.
, . !. +
;#
.
%. . ( . – ".: :
, 1990. – 119, [2] .:
.; 21 %. – +
00657-3: 1 . 50 ., 750 , . – [90-244]

.

.)
.

]:

.

,): ) .
%
,
; 20 %. –

.
. . / -*
, 1987. – 114, [2] .;

,
:
.
.
. – ".: +. ., 1989. – 155, [1]
.–+
., 250 , . – [89-

1
/: [)
.] / ).
. 6. $.
;" ' .
. .: . 113-120 (105
.). – ISBN 5-376-

22.2.5 Tehnica tensiunilor înalte

1503. , % #0
(. '.,
'. &.
,
/
.
/:
[)
.] / #
. !. &. 9
; -* )
.
.,
.
. – ".: :
, 1988. – 106, [1] .; 20
%. – +
.: . 93-97 (62
.). – ISBN 5-376-00454-6: 1 . 10 ., 590 , . – [88-1140]
129

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

22.2.6 Surse de energie electric

1504.
. .,
.
; -* )
." % .
. 72. – 15 ., 3695 , . – [87-766]

.. .

% ,

:

. – ".: :

,
,
, 1987. – 73 .:

/#
. (. $. - .; 17 %. – +
.:

22.2.7 Ma@ini @i aparate electrice

1505. 9 #
:
%
,
%.'
.
#
. 7. $. )
,. – ".: ) *$$* $, 1989. – 45, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
/! .
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 89 ., 203 , . – [89-729]

//

22.2.7.1 Ma@ini electrice

156]

1506.
.. '.
.) %
%
.] / *. &. , &. . ) .' , *. 3.
;#
. &. -. $
. – ".: :
, 1987. – 145 .; 20 %. – +
.: . 86-87 (25

1507.
. . #. 6
- .
.
[86-270]

%

;" ' .

,

+

.

. .–+

1508. &
+ ,
$. " .
/
.; #
1987. – 108 .; 21 %. – - .
[87-993]

.

-

/ &. $. =
/, (. +. (
, +. 6.
.;
.
%. . ( . – ".: :
, 1986. – 133, [1] .: .,
.; 21 %. –
.
.
% ., . 128-132 (79
.). – 1 . 30 ., 575 , . –

2. &. $. =
.

1509. - %
/: [)
.] / #. !. +
; -* )
.
.,
.
201. – 2 . 30 ., 615 , . – [87-1753]

. % ' : [) ; -* )
.
.,
. .). – 1 . 20 ., 500 , . – [87/

: [)
.] / &. $. =
/, &. *. = / , *.
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
,
. .–+
.: . 103-104 (18
.). – 1 ., 620 , . –

%%
% ' % .
, >. #. " 2 , ). -. * %
/, >. $.
;#
. – ".: :
, 1987. – 241, [1] .: 21 %. – +

.
. &. $. = .: . 197-

22.2.8 Sisteme electro-energetice

(Centrale electrice de diferite tipuri – vezi subdiviziunile respective ale diviziunii 22)
1510.
$. #.
+

'. *.
%
,
;" ' .
. - %. . ( . " . ,
.: . 73-74 (13
.). – 12 ., 300 , . – [87-1838]

/
-# : 5 .
/
.
.
%. – ".: "#$, 1987. – 75, [1] .; 20 %. –

.

1511.
'. *.,
'. .
%
-# : 5 .
/
.
. $. #.
." ' .
,
,
.
%.". – ".: "#$, 1989. – 83, [1] .:
%.,
., 300 , . – [89-1083]
1512. , #0
% / 6. 7. ! 2
– 138, [2] .; 21 %. – +
&. ). #

/
%
.
.). – 12

" $. *.
.)
.
1 %
1
, , . ). "
/, -. $. (
;#
. !. &. 9
. – ".: :
, 1988.
.: . 134-139 (74
.). – ISBN 5-376-00500-3: 1 . 30 ., 580 , . – [88-1660]

1513. , :
-. .
; -* )
.
.,
.–+
.: . 79-81 (31
1514. <
.

%
,
. - %. . ( . " . ".; 20 %. – +
.: . 81 (14

,. .., &); 5

1 % ,
,
/
%.: [)
.] / #
.
. – ".: :
, 1987. – 121, [1] .; 21 %. – *
.
.). – 1 . 10 ., 775 , . – [87-1509]
.

. .)
/

%
.

130

. $. #.

%

,
;" ' .

%
. -

%. . (

.
.

.

Camera Na ional

" .,
1408]

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

%. – ".: "#$, 1988. – 78, [2] .; 20 %. – +

1515.
. – ".: "

). (

a C r ii din Republica Moldova

…: [ .
,, 1986. – 112, [3] .:

2,
)

.: . 79 (7

% .,
-7
]/
.; 16 %. – 30 ., 2000 , . – [86-200]

1516.
-. '.
.
,
.] / ). &. "
, :. (. 6 / , &. ). #
/; #
. – ".: :
, 1988. – 221, [1] .; 21 %. – +
6: 2 . 10 ., 535 , . – [88-1538]
1517. (

.
:
,

/
: .
. ( 75) ,
%,
, 1989. – 73, [1] .; 22 %. – &
, -* )
.
.,
.
.

1518. ( %
:
/
.: &. ). #
/(
/ -*
).
.,
50 ., 600 , . – [90-1371]

/,
.
.)
.

(

1520. ) / % + ,
%
.: &. ). #
/( .
/ -* )
.
.,
. 70 ., 645 , . – [89-461]
.

1521.
%
,
.)
. – ".: :
; &. . 2). – +

.
.)
.

. &.

/
5 &(: [) . >. *. ; -* )
.
.,
.
.: . 214-219 (76
.). – ISBN 5-376-00485-

1 % %
8
.&
0.
1 ,
. 1 %
@ .
. 1989, . " '
.: ). !. #
/( .
.)
. – ".:
.: <
.
.
.
/,
.
%.
,) . – ISBN 5-376-00313-2: 25 ., 150 , . – [89-1544]

1519. ( %
:
,
;
.: !. &. 9 ./ ( .
.)
. – 1 . 10 ., 565 , . – [86-157]
/

.). – 14 ., 200 , . – [88-

,
.[
]/

%

0
%
:[ .
. .]
. – ".: :
, 1990. – 125, [1] .:
.; 21 %. – (5 . ,
; &. . 3). – +
.
. – ISBN 5-376-00644-1: 1 .
%
. – ".: :

, %
: [ . .] / -* )
.
.,
, 1986. – 110, [1] .:
.; 21 %. – +

.

.

-

%. ,
: [ .
.
.]
. – ".: :
, 1989. – 130, [1] .; 21 %. – (5
%. , ; &. . 1). – +
.
. – ISBN 5-376-00053-2: 1

2
/,
:[ .
. .] /
.: &. ). #
, 1989. – 118, [1] .; 20 %. – (5 . ,
/ -* )
.
.
. – ISBN 5-376-00052-4: 1 . 40 ., 675 , . – [89-1409]

.,

/
.

1522.
#
'. ., 2
#
'. -.
%
%
1 %
%. %
.
/: [)
.] /
.
. >. *. ; -* )
.
.,
.
. – ".:
:
, 1990. – 238, [1] .:
.; 20 %. – +
.: . 229-237 (119
.). – ISBN 5-376-00641-7: 3 . 20 .,
705 , . – [90-359]
1523.
. 2.
#.
, &. $. *
, &. (.
".: :
, 1990. – 100, [1] .:
., 500 , . – [90-243]

.

;#
.
.; 21 %. – +

1 % ,
,
%: [)
.] / $.
. $. #.
;" ' .
. - %. . ( . –
.: . 92-99 (105
.). – ISBN 5-376-00643-3: 1 . 10

1524. 5
#
1 % % ,
:[ .
. .] / -* )
.
.,
.
.: &. ). #
/( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 110, [1] .: .; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00359-0: 1 . 10 ., 585 , . – [88-337]
1525. 5
# %+ ,
#
/( .
.). – ".: :
. 30 ., 515 , . – [86-1294]

: [ . .] / -* )
, 1986. – 145, [1] .:
.,

131

.
.,
.
%.; 22 %. – +

.

;

.

;

.: &. ).
.–1

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

22.2.9 Livrarea @i folosirea energiei electrice

1526. - #
%,
1
;
.: ). -. !
/( .
.)
. – ".: :
ISBN 5-376-00367-1: 80 ., 500 , . – [88-377]
1527.
.. .
.$ 1
.
.
/ *. .
, -. -. + 1
, 8. &.
%. . ( . " . "
1 0 /
+
.: . 73 (7
.). – 10 ., 400 , . – [90-970]

:[ .
. .] / -* )
.
, 1988. – 79, [2] .; 21 %. – +

.,

.

. ,
"
/ ;
.
. *. .
;" ' .
.". – ".: "#$, 1990. – 73, [1] .:
.,

5

.

.–

":
. .; 21 %. –

22.3.2 Bazele teoretice ale termotehnicii

1528. ;
. -. +
%
/ ,
/: )
." .( "
" ' , ,$ .
"-.
21 %. – +
.: . 78 (7 .). – 14 ., 300 . – [88-1850]
1529. 1 #
%
%
, -. +. 7
/, . ). " % ; #
:
, 1987. – 238, [1] .:
.; 22 %. – +
[87-1826]
1530. 1
%
%/
%. – (
%. / ) *$$* $
+
. .
. – 10 ., 342 , . – [86-1526]

./
.
. &. 6. "
;$ +, 2. – ".: $#", 1988. – 79, [1] .;

,
%
: [)
.] / ). ". +
, !. 6.
. (. (. &
2 ; -* )
.$ .
. – ".:
.: . 224-237 (240
.). – (&
.): 2 . 70 ., 1180 , . –
. 7. $. )
.-, .

,. – ".: )
.!

1531. 1
%
%–
2,
%
,. – ".: ) *$$* $, 1988. – 13 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 13 (7
.). – +
. .

)
!

.

"

-

*$$* $, 1986. – 7, [1] .:
)
). – +
.: . 8 (2

. .
/
%. / ) *$$* $
.-,
. – 14 ., 894 , . – [88-1856]
2

.

.; 20
.). –
. 7. $.
.

22.3.7 Termoficare. Alimentarea cu energie termic

-. .
.#
.
2
/ )
/
% 20
, -. $. ! ; ) .
.
. 0 *$
1989 ( . 1990). – 73 .:
%.; 20 %. – *
.
.
500 , . – [90-378]
1532. 2#

1

".: )

1533. 9 #
:
%
1
.
*$$* $, 1986. – 48 .:
.; 20 %. – (#
.!
)
). – +
.: . 47 (11
.) – +

.
, " %. ) #
.. – +
%

2 /
.
/ ). . # ' , 6.
. – ".: +.
.: . 69-71 (40
.). – +

1
/#
. (. $. +
%. %
/) *$$* $
. . – 97 ., 236 , . – [86-877]

$.
.,
.,

.-,

.–
.

,. – ".: )
.-, .

.

22.7 HELIOENERGETIC . HELIOTEHNIC
1534.
#0
*$$* $, 1986. – 61 .:
!
)
). – +

/,
%
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 1 . 9 ., 250 , . – [86-1587]

1535.
#
)
.
.,
.
200 , . – [88-641]

.

1536.
. .
".: :
, 1989. – 84, [2] .:
5220 , . – [89-1946]
1537. 2#
%.

-. .,
,

.

.–#

.,

%

%
0 1
. – ".: +. ., 1988. – 32 .:

– 0 %/#
%.; 17 %. – +

/

/)

/

. 7. $. )
*$$* $

.
.; 22 %. – +

.

.: . 31 (3

/ -*
.). –

. !. &. 9
. -* )
.
.,
.
.–
.: . 84-85 (25
.). – ISBN 5-376-00056-7: 20 .,

$. .

.
1
132

%

/
/

)

. – ".:

Camera Na ional

)

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

*$$* $, 1989. – 68, [2] .:
%.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 65-69 (52
.). – +

.
%. / ) *$$* $
. . – 80 ., 318 , . – [89-694]

.-,

.

.! -

23 RADIOELECTRONIC . COMUNICA II
994

'. . +

#

.. 8.,

#

.. 8., $ #

%

.. *. +

/'
%

/

/

. – Vezi Nr

%
. – Vezi Nr 995

%

23.2 RADIOELECTRONIC
23.2.2.2 Aparate de radio (Aparate de radio electrice)

:,

1538. * %
%.; 20 %. – +

. – ".: "
)
,, 1988. – 264, [1]
.). – ISBN 5-362-00372-0: 80 ., 3500 , . – [88-2118]

2. ..
.
.: . 260-263 (64

1539. )
;
. >. &. $
75000 , . – [87-1019]

. – ".:

%

' % % / >. &. $
, $. -. )
, 1987. – 176 .: .; 24 %. – +

, . $. ) '
.: . 174. – (&

, !. 6. .): 1 . 50 .,

23.2.2.5 Instala ii de radiotranslare @i radiorecep ionare

1540. <
. .
1. '. 200
,, 1987. – 312 .:
%.; 22 %. – +
.
1541. -

?. -., 2
.: [)
.] / #
.,
.; 22 %. – +

1990 – 149, [3] .:
, . – [90-1471]

. – (&

%

:
. – ".: "
)
.): 1 . 20 ., 7000 , . – [87-593]

-

. '. :
%.
% .
.
. !. &. 9
; -*
).
.
."
. – ": :
,
.: . 145-150 (88
.). – ISBN 5-376-00640-9: 2 . 10 ., 1300
23.2.3 Electronic

(Tehnic electronic de calcul - vezi 24.4)
1542.
#
. '. !
[)
.] / #
. . $.
103 .; 20 %. – +
.: . 90-100 (167

.:
+

.
2 /
%
;" ' .
. - %. . (
.). – 1 . 10 ., 500 , . – [87-155]

1543. ' #
+
- %
/%
%
/ >. -. +.
/, &. !. ;
, >. *. " 2
.,
%.; 20 %. – (
% / ) *$$* $
.-,
.: . 15 (12
.). – 18 ., 413 , . – [89-2051]

1544. , " '. ,. & 2 .
%
. 6. . : '
;" ' .
. - %. . (
59-64 (70
.). – 60 ., 675 , . – [87-301]

. – ".: :

.
%

. – ".: :

0
, 1987. –

%
/
. – ".: )
*$$* $, 1989. – 15. [1]
.). – *
.
.
.. –
: [)
, 1987 – 65 .; 20 %. – +

.] / #
.: .

1545. , "
.:
%.; 21 %. – +
2170]

'. ,., 2 # % " '. .. #
,
. – ".: ! .
. ) , 1989. – 254, [1]
.: . 253-255 (104
.). – ISBN 5-88550-022-3 (
.): 1 . 30 ., 25000 , . – [89-

1546.
/" ' .
. 21 %. – +

. %
,
.
%. . ( ;
.: 6. . : '
( .
.
. – 1 . 20 ., 1170 , . – [87-444]

2 # %

#
. ##+

.

. – Vezi Nr 1609

133

.)

/

:& .,
. – ".: :

.: ) 1 . .
, 1987. – 126 .:

C r ile Moldovei, 1986-1990

1547. 2 # %
##+
.
.6
;
.: . $.
( .
.)
.
. – 1 . 60 ., 505 , . – [86-1679]

$ +

[87-254]

$ -

Moldova's Books, 1986-1990

%
.

7 .
&
)

1548. 2 #
( .
.)
1549.
: [)
.

. – ".: :

+

%

. – ".: :

.
. / -* )
, 1987. – 152 .; 21 %. – +

: [ . .] / -* )
.
, 1986. – 161, [1] .:
.; 22 %. –

.

.$ .

#
+
,
.] / -. ). ', &. &. +
, -. $. +
.; #
. – ".: :
, 1988. – 126, [1] :
.; 20 %. – - .
. – ISBN 5-376-00397-3: 1 . 30 ., 690 , . – [88-649]

1550. "$
. (2; 1986;

.

;
.: . $.
. – 1 . 50 ., 995 , . –

%
. -. ). .

/ ' ; -* )
. .–+ -

"
:
#
+
"
0
"6
.
1
.
"(." '
, 15-16 % 1986).
. 7 . – ".: +. ., 1986. – 20 %. –
: ). '.
.
, ). '.
.
, -*
,)
/ 1
- . - ," ' .
. - %. . ( .
9. 1. – 1986. – 203 . – +. ., 450 , . – [86-743]
+
)&

/

1551. $
.
.
,
:5 .#
/ . &. +
/, (. -.
'
/, $. 7.
;" ' .
. - %. . ( . " . )
,
.
".: "#$, 1989. – 41, [1] .: %.; 20 %. – +
.: . 40-41 (26

'

1552. $
/,
;
.: . $.
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00483- : 2 . 80 ., 875 , . – [88-1540]

%. %
2 %
% 2, 6. . : '
;
.
. -. $. " .
." .6
.–
.). – 8 ., 150 , . – [89-2105]

:[ .
.
, 1988. – 294 .:

.] / -* )
$ .; 22 %. – +

.

.

-

.
.
,
/%
"
%
%
" = Conferin a a IV-a republican de microscopie
electronic "Microscopia electronic în tehnologia contemporan ": . . – ".: +. ., 1990. – 187 .; 20 %. – &
.: -* )
.$ %
/, ) .
.
. &*
,, %. -. . #
.
.
.%
,7 %
) # *$
.–
:
%., ,. – $% .
. .: . 183-187. – +
., 300 , . – [90-869]
#

1553. 9#
.%

%
(4; 1990;

). IV

%

# " , % #

23.2.3.5 Electronic optic

#
", % #
.
.. %
(1990;
#: 0).
/
/ %
"
" =
Seminarul republican tiin ifico-tehnic "Detectorii optici de m rimi fizice", +, 2, 31 % - 1 0 1990 .:
.
. – ".: +. ., 1990. – 35 .; 20 %. – &
.: &
0.
.. / %.
. .
$. &
.) .
.
.7 %
) # 0 *$
.–+
.
.–+
., 200
, . – [90-690]
1554. (

".: :

.

1555. 1
% '. ,., ; % '. .
,
.
AL x Ca1-xAs-CaAs: [)
.] /
. &. ). , 1987. – 78 .:
.; 23 %. – +
.: . 68-76 (107

/

;" ' .
. - %. . (
.). – 80 ., 585 , . – [87-745]

.–

23.2.3.7 Microelectronic

1556. #
/ : [)
.] / #
.,
.; 21 %. – +

. $. , % #0
. . 6
2 ./
2%
.
. 7. &. ! ; " ' .
. - %. . (
– ".: :
, 1990. – 90, [1] .:
.: . 87-89 (47
.). – ISBN 5-376-00646-8: 1 ., 1945 , . – [90-657]

134

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

23.3 COMUNICA II
23.3.4 Electrocomunica ii

1557.
'. &.
"
)
,, 1989. – 285 .:
1 . 40 ., 500 , . – [89-1030]

.; 22 %. – +

.

1

2 . %%
/. – ".:
.). – ISBN 5-362-00607- :

/
.: . 267-283 (420

23.3.4.5.2 Televiziune

1558. , %
.. '.
.
1
:
. . – ".: "
– 282 .:
%.,
.; 24 %. – 1 . 60 ., 25000 , . (1-/ - 1-1 . .). – [89-134]
1559. 1 #
. - "- 2 ". – ".:
9. 1:
1560. 9. 2:
– [86-1235]
$

%

. – 1986. – 171, [1] .:

%

1561. 1 #
%
9. 1:
1562. 9. 2:

/ "- 2 " <-280 7-1 =5 < -61 / 1: $
, 1986. – 20 %.
. – 1986. – 66, [1] .: %. – +
. .–+

+
/" ' .
%

.,

,, 1988.

)
%

/" ' .

-

., 5000 , . – [86-1244]

%. – +

. .–+

., 5000 , .

1
"- 2 61 <- 31 7 / 310" "- 2 51 <-312 7 / 312":
. - "- 2 ". – ".: % , 1989-1990. – 20 %.
. – 1989. – 81 . – +
., 3000 , . – [89-774]
. – 1990. – 134 . – +

., 3000 , . – [90-562]

23.4 CONSTRUIREA I PRODUC IA APARATELOR RADIOELECTRONICE I APARATELOR DE COMUNICA IE
23.4.2 Materiale radio-electronice

1563.
. -.,
[)
.] / #
. #. #. + 0 ; -* )
, 1989. – 112, [2] .:
%.; 22 %. – +
695 , . – [89-131]
,
:
389]

1564. 2 #
+
.: ) 1 . . / " ' .
.
, 1989. – 158, [1] .; 22 %. – +

. 2. #
.
.<
%
.: c. 104-113 (173

:
.
. %
. – ".: : .). – ISBN 5-376-00086-9: 1 . 50 .,
%

%

.,
,
.
/
%.
:& .
- %. . ( ;
.: 6. . : '
( .
.)
. – ".:
.
. – ISBN 5-376-00070-2: 2 . 10 ., 835 , . – [89-

24 AUTOMATIC . TEHNICA DE CALCUL
24.2 AUTOMATIC
1565.

: [)
;" ' .

@
.=
.

% +
.
1
1 . ,
.] / -. . 8
, !. *. ;
, -. . =
2, -. &. 9
/; #
.
. -.
. - %. . ( . – ".: :
, 1989. – 117, [1] .:
%.,
.; 21 %. – - .
. .+
.: . 111-116 (73
.). – ISBN 5-376-00061-3: 1 . 60 ., 505. – [89-575]

1566. "1 #
%
%+ %
"
# /
",
7 .
). )
. &
0 /
"
%
%. %
., 1986 . – ".: % , 1986-1988. – 20 %. – &
.: * . %.
% .
* "#
%" %. . $. &
.<
.*
%. -. . #
.$ "#+ - 5, 7 %
) .
.
*
9. 1. – 1986. – 63, [1] . – +
.
. – 20 ., 600 , . – [86-1571]
135

. (1986;
1
.
.
.
." '

",
.
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1567. 9. 2. – 1988. – 116, [1] . – +
1568. 9. 4. – 1988. – 86, [1] . – +

Moldova's Books, 1986-1990

.

. – 35 ., 600 , . – [88-2013]

.

.–+

., 500 , . – [88-1829]

24.4 TEHNIC DE CALCUL
1569.
%
:$
%
. . *. ! '
;
.
.
, &. 9

, 2
%
'
%
5-376-00536-4: 50 ., 3590 . – [88-2052]
1570.
%
+
: [)
.] / &. 7. .
, ). -. "
:
1989. – 160, [1] .; 21 %. – +
, . – [89-512]

. – ".: :
"/" .

2: [" 1.
.] / -: 5
;
.
, 1988. – 229, [1] .; 17 %. – (" . "9 .: $. ). )
( %) '. .). – ISBN

%.
%%
0. #
, -. 6. (.
, -. -. )
;#
. -. ). 7
. – ".:
.: . 138-143 (85
.). – ISBN 5-376-00065-6: 1 . 60 ., 1645

1571. "
%+
" %%
",
7 . %
(1990;
). & 0 ./ %
"%.
%%
", 25-29 0 , 1990 .:
.
./
.: 7.
*.
/
. – ".: +. ., 1990. – 92, [1] .:
.; 20 %. – = .
.:
/ %
"%.
%%
". – &
.: " ' . .- . - %. ). &. 6
,) .
.
.
0 *$
,7 %
) # *$
.–+
.
.–+
., 250 , . –
[90-953]
1572.
, -. .
– 200, [1] .:
49]

# " . %
.
.: [)
.] / $. 3. : . ). !. (
, -. -. ;
;#
. $. ). &
; -* )
.
.,
.
. – ".: :
, 1989.
%.; 20 %. – +
.: . 71-175 (66
.). – ISBN 5-376-00054-0: 2 . 50 ., 1115 , . – [89-

1573.
-. .
.+ /
'
: (5 .
.
/) / ). $. + ' , >. +. )
, . #. ! '
;
.
.+
$. (
;
.
. - %. !. !. :
," . .
.
79 .; 20 %. – +
.: . 78 (15
.). – 15 ., 300 , . – [88-1420]
.

1574.
. >. *. #
.: . 51-52 (19

'. 2., 2 #7
. ."
/; -* )
$ - % %
.). – 25 ., 200 , . – [86-585]

1575. '
+
.
/ -* )
,) .
.
. 0 *$
".: +. ., 1989. – 107 .; 20 %. – +
.
1576. , : -. ,. 9
17 %. – +
.: . 68 (12

./
2 &<. – ".: +. ., 1986. – 52 .:

2 /
.7 %
.–+

:

.

1579.
:
% %
;
. -. -.
350 , . – [88-832]

.
.
.
.;
.: >. *. #
., 300 , . – [89-798]

.; 20 %. – +
.
/(

.

0
8
&< / -* )
. – ".: +. ., 1987. – 37 .; 20 %. – +
136

.;

/ ,
/,
. $. $. "
/; -* )
.
.,
.
.: . 255-262 (105
.). – ISBN 5-376-

!. ., (#0
'. ,.
.
%
/
.
. &. $. =
/; " ' .
. . – ".: "#$, 1988. – 58, [1] .:
.; 20 %. – +
2

-

., 16-17 %
.)
.–

%%
? – ".: :
, 1989. – 66, [3] .:
.). – ISBN 5-376-00260-8: 15 ., 7415 , . – [89-1240]

1577. <
#
. .
.%
: [)
] / -. -. ;
, ). !. (
, $. 3. : ;
.
. – ".: :
, 1988. – 263, [1] .; 21 %. – +
00395-7 (
.): 2 . 90 ., 940 , . – [88-652]
1578. =
&):
.
– 2.,
400 , . – [89-57]

.
!. -.; " ' . . - %. &.
%
. – ".: "!5, 1988. –

.
% %. . (
" .,
% .: 58 (13
.). – 10 .,
. $ - -* )
.: . 36-37 (8

&< $ .). – +. .,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

. -., 6+
%
%
%
&. !.; " ' .. . - %. &. $. (
– 15 ., 500 , . – [87-150]
1580.

+

National Book Chamber of Republic of Moldova

'. . #
%%
# "&) "$
-226": 5 .
- &)
, .
1.
.
./
.
.3 '
.
. ) 1 . &<. – ".: "!5, 1986. – 79 .:
.; 20 %. – + . . .

1581. &
-. ,. #
%%
.] / #
. $. 3. : ; -*
)
.,
.,
.: . 195-196 (25
.). – ISBN 5-376-00648 ( '

[
+

1582. .; 20 %. – +

'. . #
.: . 139 (2

'

/ /
.
) &):
. – ".: :
, 1990. – 198, [1] .; 20 %. –
.): 65 ., 2115 , . – [90-1010]

%%
. – ".: "
)
,, 1989. – 153, [1]
.). – ISBN5-362-00412-3: 55 ., 5000 , . – [89-1218]

.), . 154 (26

1583. ,. .
.#
%%
/: [)
.] / !. ". ) ' /, &. #. 7
, ). -. " %
;#
% %
&<. – ".: :
, 1990. – 189, [1] .:
%; 21 %. – +
376-00649-2: 2 ., 1110 , . – [90-1540]
!. ) %
".: :
[87-446]

1584. - #
%
, &. &. " 2 , &. +. "
;#
, 1987. – 267 .:
.; 20 %. – +

1585. ( %
:
1987. – 175 .; 22 %. – () .
. 50 ., 1410 , . – [87-687]
.
,

1586. ( %
). – ".: )
.). – +

.

. / -* )

.

.

.
2 .
: [)
. &. &. )
;" ' .
.; . 261-265 (79
.). – (&

. /
$ - %

.: >. *. #
/( .
.)
%
&<; &. . 96). – +

% %
. ) 1 . &<;
.: . 46 (4

%%
, 1987. – 148 .; 20 %. – () .
. – 1 . 20 ., 2510 , . – [87-869]

:[

.

1592. "$
# #0
"6
%
2 /
": (
%. – &
.:
-

/ ( % 20
*$$* $

%

",

.
%

+

#
7 .
), . " '
, .

. (1986;
.

, 14-15
137

.-

%% .
*$$* $

.
.
. / -* )

. .] /
.: ". . 9 . / -* )
.$ - % %
.] /
.: >. *. #
/
.$ - % %
&<: &. .

%%
:[ .
. .] /
.: -. 6. 7
, 1989. – 173, [2] .; 21 %. – () .
. / -* )
.$ - % %
. – ISBN 5-376-00079-6: 1 . 90 ., 1400 , . – [89-102]

+

,
.–1

%
2
+=-34, )"-54, )"-56,
. 7. +. +
, (. . "
';
.
. $.
.). – 7 ., 500 , . – [86-1563]

1589. 2 " % %
.
2 .
%
:[
2( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 145, [2] .; 21 %. – () .
&<; &. . 104). – 1 . 50 ., 1080 , . – [88-827]

+

. – ".: :
.

. .
.
.
*$$* $, 1990. – 46, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / )
.: . 46 (18
.). – +
. . – 54 ., 209 , . – [90-1826]

1588. 2
.
%%
)"-61 / " ' .
. - %. . ( ,
$. &
. – ".: "#$, 1986. – 48 ., 20 %. – +

1591. 1
. – ".: :
.

.] / &. &. )
, -.
. - %. . ( . –
.): 2 . 60 ., 1160 , . –

. .=
2 . &)
%% .
*$$* $, 1989. – 26, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.: . 26 (9
.). – +
. . – 30 ., 283 , . – [89-2107]

1587. ( %
/. – ".: )
.-, .
.). – +

1590.
%
( .
.)
. – ".: :
93). – +
.

%
1
. !. #. " % ; -*
). $ .: . 186-187 (25
.). – ISBN 5-

).

"

%
.

2

( .
.)
&<; &. . 103). –
#
0

%
, %
. 1986. – ".: +. ., 1986. – 194 .:
%
-*
,$ -

# % /
.
.,
.; 21
.
-

C r ile Moldovei, 1986-1990

%
&
[)

,
.
. %
. – +. ., 350 , . – [86-716]

Moldova's Books, 1986-1990

,)

-*

.

.

.*

"#

%" %. . $.

1593. 8 .. '. # %
*. . 7 %
. %
.
/ %
%%
:
.] /
. 7. ". = %
; -* )
.$ - % %
&<. – ".: :
, 1989. – 203, [1] .:
.; 21 %. – +
.: . 193-202 (159
.). – ISBN 5-376-00076-1: 2 . 30 ., 745 , . – [89-682]

24.5 CONSTRUIREA, TEHNOLOGIA PRODUCERII MIJLOACELOR AUTOMATICII I TEHNICII DE CALCUL
5

.

?. ., 8
"

1594. * #"

. 22. 05 ""
,
.
- ,
.
.). – 6 ., 500 , . – [90-17]

1595. .
/
: [)
$ .
, . – [87-581]

'. .
.] &. . *
. – ".: :
#

.
"/

1. '. )
.

.

,
,
- .
.
.
. >. -. 7
;" ' .
.. – ".: "#$, 1989. – 31, [1] .:

.7
, &. . +
, &. &. !
, 1987 – 139 ; 21 %. – +

'
%.

2

,
%
:
1
,
3
" 23.03 ""
. - %. . ( . " .
.; 20 %. – +
.: . 31 (15
.

% 0
;
.
. -. !. ; -* )
.
.: . 135-138 (57
.). – 1 . 40 ., 689

1596. 8
. 4., &
-. ,.
2
2 .
%/#
. $. ). &
; -* )
.
.,
.
[2] .:
.,
., [1] . .
.; 22 %. – +
. . 249-252. – #
., 3500 , . – [86-1058]

.
%.

. .
. – ".: :
, 1986. – 278,
.: . 274-275. – (&
.): 1 . 20

25 INDUSTRIE MINIER
(Prospec iunea i explorarea de minerale utile - vezi 18.4.5)
25.2 SISTEME DE EXPLOATARE A Z C MINTELOR I METODELOR DE EXTRAC IE A MINERALELOR UTILE SOLIDE
25.21.5 Transport minier

1597. 1 % + '. ?. #
%
)
/
.
%. / ) . *$$* $
. . – 60 ., 256 , . – [86-1720]

%
/%
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 62, [2] .:
.-, .
.!
)
). – +

.
.,
.,
%.; 20 %. – ( .: . 62-63 (16
.). – +

25.2.3.1 Sisteme de exploatare @i metode de extrac ie a z c mintelor de materiale de construc ii @i rutiere, materiilor prime
refractare, ceramice, de sticl , minerale tehnice

1598. =
&. .., 8
'. 2.
. %
,
.
. &*
/
45-46 (22
.). – 20 ., 250 , . – [89-1185]

.

1 .
. – ".: +. ., 1989. – 46 .:

2
%.; 20 %. – +

/
.: .

25.3 SISTEME DE EXPLOATARE I METODE DE EXTRAC IE A Z C MINTELOR MINERALE UTILE LICHIDE I GAZOASE
25.3.1 Probleme generale

)

1599. . +
%.
.
*$$* $, 1988. – 21, [1] c.; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 43 ., 177 , . – [88-2194]

+

1600. 2
+
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 42, [2] .:
.-, .
.!
)
). – +

%

/
/)

% .
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 89 ., 169 , . – [88-1421]
138

/#
. *. -. + . – ".:
*$$* $
.-, . /#
. *. -.
/ ) *$$* $

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

25.3.1.5 Transportarea @i p strarea petrolului @i a produselor petroliere

1601.
2
/ ). 7. .; 20 %. – +

: -. *.
.
,, -. #.
%
.: . 193-195 (80

'
% .
, &. *. 5 . – ".: "
)
.). – ISBN5-362-00 636-3 (

1602. 2 "
+ %
. %
.
– ".: ) *$$* $, 1989. – 41, [3] .:
.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 97 ., 140 , . – [89-1422]

%.
%
,, 1990. – 197, [1] :
.): 1 ., 600 , . – [90-458]
/#
/)

2
%. %

.,

. *. -. + .
*$$* $

26 METALURGIE
26.1 PROBLEME GENERALE
1603. *
/ '. .., 2
. .*
%
,
/
% : [)
. -. . #
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1988. – 213, [3] .:
+
.: 199-214 (251
.). – ISBN 5-376-00514-3: 2 . 20 ., 500 , . – [88-1752]
1604. - #0
. '. !
]. – ".: "
)
Rec.: !
/ >. 4
1988. – 15
.
.

.] / #
.; 21 %. –

: 7 %.
[ .
.%
.
,, 1988. – 142, [1] .; 17 %. – 25 ., 1000 , . – [88-81]
// " ' , . !
,. – 1988. – 15
.; & . " '

.
.-

26.8 METALOGIE
1605. = 3
%
[1] .; 20 %. – (
.–+
. .
.–

: (=
1. . )
. $. -. 6
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – 8 ., 283 , . – [89-2052]

1606. . +
%
.
.
1989. – 21 [1] ; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 47 ., 223 , . – [89-864]
1607.

/)

/#
-. 6
*$$* $

)
)

.-,

. – ".: ) *$$* $,
.
.!

1 . – 1990. – 20, [2] . – 54 ., 179 , . – [90-1543]

1608. 2
'. '.,
'. '.
%
%
: [)
.] / #
. . -. !
; -* )
.$ .
. – ".: :
; 22 %. – +
.: . 193-228 (500
.). – 2 . 30 ., 620 , . – [87-770]
)
- .

*$$* $, 1989. – 6,
). –
1-/

1609. 2 # %
.; #
.

##+
.
. 7. &. ! ; -* )
.$ . .–+
.

1610. )
1. .
.
%
/ . $. ' , &. &. # '
, &. &. +
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
., 373 , . – [87-1350]
1611.
# '. '. = . ,
-* )
,$ .
. – ".: :
70 ., 685 , . – [87-448]

.
.
, 1987. – 230 .:

: [)
.] / $. ). !
, &. !. "
, *. ).
.
. – ".: :
, 1988 –167, [1] .; 21 %. –
. – ISBN 5-376-00452- : 1 . 60 ., 685 , . – [88-1085]

%.
%
%
/
) . – ".: ) *$$* $, 1987. – 31, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 31 (10
.). – +
. . – 36
.
%
: [)
, 1987. – 264 ; 20 %. – +

.]. / #
. -. &. (
;
.: 235-262 (50
.). – 2 .

1612.
%
+ %
.
.%
: (# %
%) 1
. . . ""
-87"). – ".: ) *$$* $, 1987. – 8 .; 20 %. – (
%. / )
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.
. – 9 ., 438 , . – [87-1030]

139

.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1613.
%
+
$* $, 1987. – 42 .; 20 %. – (#
)
). – 74 ., 368 , . – [87-344]
1614.

%

Moldova's Books, 1986-1990

.
%. %

.

/)

/
.6
*$$* $

.-,

$. -. – ".: )
.
.!

*$-

1 . – 1988. – 53, [1] . – 1 . 09 ., 353 , . – [88-1827]

27 CONSTRUC IE DE MA INI. CONSTRUC IE DE APARATE I INSTRUMENTE
27.1 PROBLEME GENERALE
.-

1615. "
%+
.
. (1986;

"
%
).
.
/
"
%.
% '
(." '
, 28-29 ., 1986 .) /
. – ".: +. ., 1986. – 191, [1] .; 20 %. – &
.: -* )
) .
- %. . ( , - "
% '" %. 50.–+
.
%

$. 6. "
( .
.)
* ," ' .
.
+
., 500 , . – [86-1591]

",

% .:
. .–

27.1.1 Economia construc iei de ma@ini

1616.
.

%

.; 20 %. – +

/

1617.
%
. % '
%. / ) *$$* $
1880]
1618. ,
%

20 %. – (
, . – [89-944]
%
-.
+

1619. "
%

+
)

. &. +. "
.). –

&. '. 5
)

.-,

.

/

.-,

.

, -. ).
1-/ . – +

'. ?., ,
(. . - %
% % '
2
%. / ) *$$* $
.-,
:
"

%

",

?. .
. – ".: )
.). – +

.

.!

#0 "
.
."$

.

.: )
2

%
. – ".: )
)

%
*$$* $, 1989. – 16, [1] .;
). – +
. . – 20 ., 229

. (1988;
% '
",
. 1988 /
.
.
. &* % '
% '". 7 %
)

2
2
*$$* $, 1990. – 61, [1] .:
.: . 60-61 (20
.). – +

1621. #0 +
%
, (. -. ! ' , . #. !
. – ".: )
*$$* $
.-, .
.). – +

%
% '
2. – ".: ) *$$* $, 1988. – 17 .:
. .
. – 19 ., 238 , . – [88-1038]

/
20
%
/
*$$* $, 1989. – 51, [1] .:
.; 20 %. –
.: . 51 (14
.). – +
. . – 58 ., 252 , . – [89-

. – ".: )
.). – +

/
/
2
%
%
. – ".: +. ., 1988. – 133 .; 20 %. – &
. - %. . ( , #
. "#
., 300 , . – [88-1414]
1620.

'
$

:
@
//
.: . 17 (11

).
2
0

.
.:

&.
/, " ' .
*$
.–

.
% '
. ). *. ( %
/. – ".: )
.-, .
.). –

140

%

.; 20 %. – (
%. / )
. . – 69 ., 160 , . – [90-1715]

:#
%.
/ &. #. *$$* $, 1990. – 55, [1] .:
.; 20 %. – (
.: . 55 (14
.). – 62 ., 172 , . – [90-642]

1622. :
%
:(
%.
1. . ) /
[2] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.–
1-/ . – 8 ., 181 , . – [90-1529]

-

#0

.

% *$$*, . -.
%. /

%
*$$* $, 1990. – 6,
1-/ . – +
. .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1623. ( +
/
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 9, [1] .; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 10 (7
.). – +
1624. ( +
# ")
" %. 60–(
%. )
1-/ . – +

-

.

&*$$*" /
. . .# %. / ) *$$* $
.-, .
.
. – 11 ., 385 , . – [88-1057]

/
. $. ). !
, &. 7. (
*$$* $
.-, .
.!
. .
. – 11 ., 502 , . – [87-1478]

1625. 2
(. . *
/ : (*
%
/% '
–(
.
%. / ) *$$* $
+
. . – 60 ., 527 , . – [88-700]

.-,

1626.
%
:
6
)/
."
>. $. – ".: )
) *$$* $
.-, .
!
., 450 , . – [87-471]
)
!

National Book Chamber of Republic of Moldova

.

1
). – ".: ) *$$* $, 1988. – 71, [1] .:
.; 20 %.
.!
)
). – +
.: . 70-71 (22
.). –

)

2,
%.: ( .
%
% '
. *# %. ). &.
*$$* $, 1987. – 5 .; 20 %. – (#
%. %
/
)
). – +
.: . 83-84 (14
.). – +
. . – 1 . 70

1627. 1 % 3
'. . #
1 1
%
*$$* $, 1989. – 47, [1] .:
.,
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 45-47 (41
.). – +

1628. 5#
2
$* $, 1987. – 42 ., 20 %. – (#
)
). – +
.: . 41 (16
.). – +

,)
)

.
*$$* $, 1987. – 9, [1] .; 20 %.
). – +
.: . 10 (8
.). –

%

% '
%. / ) *$$* $
. . – 57 ., 218 , . – [89-549]

.-,

/#

. $. *. "
%. %
/ ) *$$* $
.-,
. . – 35 ., 243 , . – [87-918]

1629. $ #
'. .,
. .
%
% ' . – ".: ) *$$* $, 1990. – 42, [2] .:
.,
, .
.). – +
.: . 36-40 (47
.). – +

)

.

. – ".: )
.
.!

,
2
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 47 ., 195 , . – [90-881]

*$$* $,

. – ".:
.
*$-

/
.-

27.2 CONSTRUC IE GENERAL DE MA INI. TEORIA MA INILOR
1630.
. .=
2 .
" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1988. – 130, [2] .:
(61
.). – ISBN 5-376-004848: 1 . 30 ., 805 , . – [88-1539]
1631. ,#
' .
. %.; 20 %. – +

. .
%. . ( . "
.: . 45 (6

: [)
.] /
%.; 22 %. – +

.

. -.
/
;
.: . 115 – 117

:5 .
/
.
. !. ). #
;" .
%
%
/ % ' . – ".: "#$, 1988. – 44, [2] .:
.). – 10 ., 300 , . – [89-59]

1632. #% :
'. . #
/% '
, %
/: [) .] / #
. &. &. -1
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1989. – 159, [1] .:
.; 21
%. – +
.: . 156-158 (51
.). – ISBN 5-376-00068-0: 1 . 80 ., 890 , . – [89-581]
8. 7
–+

1633. 2#
+
;#
. !. ). #
.: . 152-155 (66

1634. )
" ' .
. 21 %. – +
.

.
: [)
.]. $. -. +
, ". +. ! ' , -. !.
, &.
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1987. – 156 .; 20 %.
.). – 1 . 60 ., 500 , . – [87-140]

/
% '
%
.
.
%. . ( .;
.: &. &. -1
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00518-6: 1 . 30 ., 775 , . – [88-1875]

1635. "1
# "
+
). )
.
&
0 /
".: "#$, 1990. – 135, [3] .:
%.; 20 %. – &
*$
,* .
-*

# ",
/
.: ) 1 .
.
.% '
"

141

7

/: ( .
. .) /
, 1988. – 141, [1] .;
.-

.
. (1989;
/! .
. &. " %
/. –
-* )
, !"*
*
.
,* .

C r ile Moldovei, 1986-1990

-*
[90-572]

"*

1

2

Moldova's Books, 1986-1990

"

% '

.–+

.

.–+

., 200 , . –

27.4 TEHNOLOGIA CONSTRUC IEI DE MA INI
27.4.1 Probleme generale

. ,.
.
. -. ). & /
.
%
. .
.). – 14 ., 500 , . [88-510]
1636.

/

1637. . +
)
.$ .
%. – +
.
/

-

( %
%. )

-

:5
%. . ( . "
%.; 20 %. – +

% .
*$$* $, 1990. – 24, [3] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 66 ., 133 , . -[90-1282]

/#

%
%. %

1641. "2 %
%
+
# %
+
%
#
#0 +
",
.
.. %
(1988;
).
.
%
% %
"# %
% .
% . %
% '
2 .
", 0 2 1988. / #
. . -. +
, (. $. -/
1988. – 133 .; 20 %. – &
.: ) .
.
. &* % '
/, # "#
* .–+
., 300 , . – [88-941]
1642. 2 "
%
) *$$* $, 1988. – 14, [1] .:
%.; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 15 (13
.). –
1579]
1643.
%
$, 1987. – 27 .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 26 (6
1 /

.). – +

. . -. #

%

-

%. / )
1-/ . – +

$

/

. – 1988. – 39 .:

/!
%

2

. ). *.
.
-

. – ".: +. .,
% '", 7 %

/. – ".: ) *$$*.
.!

.; 20 %. – 80 ., 173 , . – [88-272]

1646. 1 %
'. . *
'
)
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 49, [1] .:
.,
.-, .
.). – +
.: . 47-49 (37
.). – + .

142

/ #

. ).
/) -

. ). *. ( %
/. – ".:
*$$* $
.-, .
.
. .
. – 18 ., 217 , . – [88-

%
/#
. ). *. ( %
%. %
/ ) *$$* $
.-,
. . – 58 ., 202 , . – [87-1028]

1645.
%
+
.
. 0
/
. ). *. ( %
/. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
.–+
.: . 10 (8
.). 11 ., 277 , . – [87-800]

(

.: . 84 (8

. % '
:&
0. %
.:
.
.
. – ".: "#$, 1990. – 125, [1] .; 20 %. – &
.: " ' .
.
. /
,7 %
) # 0 *$

1640. 2
. ,
%
. 0
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 40, [2] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 89 ., 146 , . – [89-893]

1644.

.

.
/ % ' : [ .
. .] / -*
;
: >. *. #
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 131, [3] .: .; 20
. – ISBN 5-376-00419-8: 1 . 40 ., 1205 , . – [88-776]

1638. . + ,
.:
'
+. #. ( .
.)
%. . ( , *$$
.–+
., 250 , . – [90-1458]

1639. ( +
*. ( %
/. – ".: )
*$$* $
.-, .

%
.
%
, -. =. )
;" ' .
.
. – ".: "#$, 1988. – 84, [1] .:

%
%
*$$* $, 1988. – 10 .; 20 %. –
). –
1-/ . – +
. .

2
.; 20 %. – (
%. / )
. . – 64 ., 258 , . – [90-862]

% ' *$$*-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1647. 1 %
'. ., "
'. .
%
,
. -. &.
;" ' .
. - %. . ( . – :
; 1988. – 106, [1] .:
102-105 (55
.). – ISBN 5-376-00354-X: 95 ., 540 , . – [88-231]

.%
.; 21 %. – +

1648. 9
. -. )
.
% '
: [5 .
. .
.
.
/]. – ".: ( % , 1990. – 239 .:
.,
%.; 22 %. – +
– ISBN 5-372-00630-7 (
.): 50 ., 5000 , . – [90-1810]

% /#
.: .
.: . 204.

27.4.3 Prelucrare prin presiune

1649. 2 "
+
.
/ &. -. % '
, . &. <
, -. &.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 60 ., 286 , . – [87-1921]

)
+

%

%
%
*$$* $, 1987. – 57, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 52- 57 (84
.). –

. – ".: )
!

27.4.5 Prelucrare electrofizic @i electrochimic a metalelor

1650.

'. ,., - "
.. '.
*. ". 6
;" ' .
. - %. . (
. – 1 . 50 ., 1105 , . – [87-1036]
,
.

%
.
%
, 1987. – 146 .; 22 %. – +

. – ".: :

/#
.

.

1651.
# 0
. .$
2
:[
-* )
+. . (
.,
.%
.%
]/#
. ). ". +
; -* )
." % .
. – ".: :
, 1988. – 253, [1] .:
.; 17 %. – (
.1
). –
.
. .: . 244-253 (124
.). – ISBN 5-376-00439-2 (
): 60 ., 2055 , . – [88-844]
;

1652. '
#
/,
.: >. *.
( .
.)
. – 1 . 20 ., 690 , . – [87-1405]

1653. = %
,. .., 2
%
: [)
.]. / #
204, [1] .:
.,
%.; 21 %. – +
[90-237]
1654.
/#
%. %
.). – +

. – ".: :

%1
%: .
.
, 1987. – 113 .:

.
,
.
;
.: >. *. #
. – 2 ., 775 , . – [87-1213]
+

1656. 9#
%
, -. =. *
, -. &. )
;#
, 1988. – 197, [1] .: .; 21 %. – +
, . – [88-365]

*. #

.

.

/
%
/
.$ .
. – ".: :
, 1990. –
.). –ISBN 5-37600651-4: 2 . 70 ., 620 , . –

?. .. 6 %
. -. $. 7
; -* )
.: . 181-203 (298

,

%

%
+
1
,
,
. ). *. ( %
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 55, [1] .:
/! .
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
. . – 1 . 12 ., 125 , . – [89-539]

1655. 9#
.] / -* )
.$ %. – +
.

. -* )
,$ . – 24 %. – +

.

(

.

%

.)

.,

%
%
%.; 20 %. – (#
.). – +
.: . 55 (5

%
. – ".: :

: [ .
.
, 1987. – 203 .; 23

/
.
: [)
.] / +. #.
' , >.
. -. !. ; -* )
,$ .
. – ".: : .: . 178-196 (276
.). – ISBN 5-376-00365-5: 1 . 90 ., 640

27.4.6 Sudare. A@chiere. Lipire. Nituire

1657.
/ ,
/
*$$* $
.-,
, . – [89-596]

.

. ., &
/. – ".: )
.!

. .#
%
2
%
*$$* $, 1989. – 32, [1] .:
%.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 30-32 (28
.). – +

143

.

' .
%. / ) . . – 39 ., 219

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1658.
%
%
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 54, [2] .:
.,
.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 20 ., 152 , . – [90-705]
1659. 1 %
, -. $. # 2
1986. – 110, [2] .:

.,

1660. 8
.
%
*$$* $
.-,

!. ..,
. ,. &
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 65, [1] .:
.,
.
.). – +
.: . 64-65 (21
.). – +

;

'. .
.
.
. ". *. +
.; 21 %. – +

/#
%. %

. ). *. ( %/) -

/ &. -. % '
, -. $.
. - %. . ( . – ".: :
,
.). – 1 . 20 ., 525 , . – [86-275]

/, " ' .
.: . 108-111 (47

/
- %
%
.; 20 %. – (
%. / )
. . – 82 ., 395 , . – [90-1125]

-

27.4.7 Durificarea @i prelucrarea termic a metalelor

1661.
# '. '. +
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 56, [2] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 55-57 (26
.). – +

)
!

2

%. / ) *$$* $
. . – 66 ., 506 , . – [88-880]

1662. 2 %
% .
. /
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 38, [2] .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 37-39 (32
.). – +
1663. 2 "
$* $, 1990. – 38, [1] .:
%.,
.!
)
). – +
//

")
.

//#
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 1 ., 120 , . – [90-219]

1666.
. /. – ".: )
.). – +

.
-

. ). *. ( %
/. – ".: ) *$/ ) *$$* $
.-, .
.
2
.., 20 %. – (#
%. % . . – 43 ., 402 , . – [86-1721]

" #0
+
",
.. %
(1986; % %
"
0
. 1986 .) /
.: "
&. &. ( .
.)
. – +. ., 1986. – 107 .; 20
. ,
. .% % ' %
%. $ . * , # * ") ' %". 7 %
* .–+
., 2000 , . – [86-

" 7 3
. /" (19-20
0.
.
.

.: &
,)

.

/% ' /
. $. &. "
.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 47 ., 418 , . – [86-782]

1664. 2 "
+
. ,
. $. -. 6
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 20, [2] .:
.,
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +

1665.
).
2
%. – &
-* )
1129]

.-,

# "
%

. ., &
. .$
*$$* $, 1990. – 56, [2] .; 20 %. – (
%. / )
.: . 45-46 (24
.). – +
. . – 55 . 201 , . – [90-679]

*$$* $

.-,

.

-

27.4.9 Asamblarea ma@inilor @i a mecanismelor. Lucr ri de l c tu@ rie în asamblare

)

1667.
. ,.,
. ,. .
%
,, 1986. – 70, [3] .:
,
%.; 20 %. – (#
). – +
.: . 72 (8
.). – 20 ., 1300 , . – [86-1347]

1668.
. ,.
&. ). # . – ".: "
)
, %
). – +

2

2

.)

%
.
,, 1987. – 213 .: .; 21 %. – (#
.: . 212 (8
.). – 6 ., 2200 , . – [87-756]

%

/ $. !. +
2
2

. – ".: "
1 , %
, &. ". = %
- %

,
1-

27.5 CONSTRUC IE DE MA INI SPECIALE
1669.

%

- %
.; 21 %. – (4

/

. '. (
%
%: [7
/
.
. .
,
-. - . – ".: "
.): 1 . 90 ., 2500 . – [86-170]

144

. ). ". 3
)

,"
,, 1986. – 406, [2] ., [16] .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1670. '
. ). *. ( %
/. – ".: )
.-, .
.!
)
., 301 , . – [861604]

.
% %
*$$* $, 1986. – 9, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 10 (7
.). –

1671.
")
"&
" %. ". 5. 9
. " ' . - ")
1986. – 23, [1] .: .; 15 22 %. –
:
.,
1672. %
"
)
, . – [89-1275]
".: )
+

%

:
%
%
*$$* $, 1987. – 32, [1] .:
.!
)
). – +

1675. .. '. #
/) / .
. &. -. % '
;" ' .
". – ".: "#$, 1985. – 45 .: .; 29 %. – +

1676. .
$ )--87 # 1 / #
. !. -. 3 %
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – +
. .
. – 6 ., 187 , . – [88-348]
.,

0
*$$* $

.
.-,

/. –
.). –

.

/ #

. 0
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 70 ., 180 , . – [87-1504]
.%
. .: . 44 (8

. ). *.
/ ) *$-

%
%
%
%: ("
%. . ( .
."
% '
.). – 10 ., 250 , . – [86-116]

. – ".: )
)

,

:[
%
%
. - ]. – ".:
.: . 170. – ISBN 5-362-00122-1: 55 ., 8000

1673.
# .. .
1
*$$* $, 1990. – 32, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / )
.: . 32 (10
.). – +
. . – 36 ., 279 , . – [90-859]

1677. 1
1989. – 239 .:

. 0
/
%. / ) *$$* $
1-/ . – +
. .
. – 11

" = Kishinev plant "Mikroprovod": [! ] / #
. ": - .. $. 7. &
/, . &. ! . – ".: %
. . – 50 ., 5000 , . – [86-910]

-. ., "
2
. &. "
,, 1989. – 168, [3] .: . .; 20 %. – +

1674. ( %
/. – ".: )
$* $
.-, .

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

-

2 /
1 /
%.'
*$$* $, 1988. – 5, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: 6 (4
.). –

-70, -70&: " .
/
.
.; 25 %. – +
., 8500 , . – [89-2147]

/ # "" ' .

. - ". – ".:

%

-

,

28 INDUSTRIE CHIMIC
(Industria de chimizare a lemnului vezi 29.4; industria microbiologic – vezi 40.2; produc ia articolelor de
parfumerie i cosmetic vezi 40.1.16; producerea s punului - vezi 40.1.13)
1678.
%
:
+
% . %
. / #
1989. – 34, [3] .:
.,
%.; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 137 , . – [89-776]

. $. -. 6
/!
.

. – ".: )
%. )
)

*$$* $,
*$$* $

1679.
. 1., 0 '. !.
. %
. %
.
% : [) .] / # .
. 8. &. =
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1988. – 116, [1] .: .,
.; 21 %. – +
.: . 104-115 (186
.). – ISBN 5-376-00382-5: 1 . 10 ., 575 , . – [88-484]
1680. .
"$
-88") /
. $. -. 6
/ ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – 9 ., 214 , . – [88-1317]
.;
+

1681. . +
% . %
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 42 ., 212 , . – [88-1264]

. – ".: )
)
./#

% : (# %
*$$* $, 1988. – 6, [1] .: 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

/)

145

. $. -. 6
*$$* $

. – ".: )
.-, .

.–

% .
-

.
%.

*$$* $, 1988. – 18, [1]
.!
)
). –

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1682. 2 "
+
.
. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 44, [2] .:
%.,
.; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. – 97 ., 189 , . – [90-1735]

#

1683.
%
1
//
. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 15, [1] .; 20 %. – (
$
.-, .
.!
)
). –
1-/ . – +
. .
1684. C
!. .
.
%
/
)
) *$$* $, 1988. – 63, [2] .:
%.; 20 %. – +
[88-1949]

.
/ 8. $.
.: . 62-64 (25

%. %

/
-

%
%. / ) *$$*. – 18 ., 219 , . – [89-1052]

%
, ). $. +
.). – +

.'
/, !. 6. 3 . – ".:
. . – 62 ., 273 , . –

1685. 8 " '. . %
% /
% : [)
.] / + 2 .
.
. - %. -.
;#
. 8. &.
. – ".: :
1988. – 128, [2] .: .; 22 %. – +
.:
. 117-129 (211
.). – ISBN 5-376-00355-8: 1 . 20 ., 710 , . – [88-232]
!
145]

1686. >
%
'
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 61 .; 20 %. – (#
.-, .
.!
)
). – +
.: . 59-60 (10

% /
. ). ).
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 1 . 24 ., 388 , . – [87/

%

29 INDUSTRIA FORESTIER , DE PRELUCRARE I CHIMIZARE A LEMNULUI, CELULOZEI I A
HÂRTIEI
29.1 PROBLEME GENERALE
1687. (
+
32, [1] .; 20 %. – (#
%. %
+
. . – 66 ., 161 , . – [89-349]
1688. )
#
% "-700, -150",
- %. – ".: +. ., 1989. – 47 .:

.
)

2
. / *. -. +
*$$* $
.-,

%. .
) =-80 (82) / ).
.; 20 %. – +
. .–+

-

. – ".: ) *$$* $, 1989. –
.
.!
)
). –

.
.
)
.<
.
., 200 , . – [89-243]

.

.

30 INDUSTRIE U OAR
30.1 PROBLEME GENERALE
1689. . !. -. 3 %
/ ) *$$* $

:
. – ".: )
.-, .

%
*$$* $, 1988. – 27, [1] .:
.!
)
). – +

1690. :
/#
. !. 3. 3 %
%. %
/ ) *$$* $
[88-703]

/
%.'
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 58 ., 102 , . – [88-965]

/# -

.
/
%.'. – ".: ) *$$* $, 1988. – 30, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.-, .
.!
)
). – +
. . – 66 ., 133 , . –

1691. .
/
%.'
: (# %
88") /
. !. 3. 3 %
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 7 .; 20 %. – (
)
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
.: . 7 (15
.). –
.–
1-/ . – 9 ., 199 , . – [89-425]

146

-

"$
%. / ! .
1-/ . – +

% .

% '. %.
. .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1692. 2
/
$* $, 1990. – 22, [3] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 53 ., 105 , . – [90-858]

National Book Chamber of Republic of Moldova

/#

%.'

. !. -. 3 %
. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,

%. %

.

*$-

1693. 2
%.'
.
[
.
%- ] / #
!. -. 3 %
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 22, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
!
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 50 ., 169 , . – [89-209]

.
/

1694. 1
/
/
%.'
*$$* $, 1989. – 7, [2] .: .; 20 %. – (#
%. %
!
)
). – +
. . – 27 ., 136 , . – [89-1191]

.

/#

/)

. !. -. 3 %
*$$* $

. – ".: )
.-, .

30.1.1 Economia industriei u@oare

1695.
%
.

–(
1620]
)

,
%
% )
.-, .

%
/
.!

1696. .
/
*$$* $, 1990. – 14, [2] .:
%.; 20 %. – +
1697. .

(

-. 4. 5
/)
%. / ) *$$* $

.

#

%

'. '.

%. / ) *$$* $
9. 1. – 1990. – 71 .:
.–+

.
.-,

/

%.'
/#
. !. 3. 3 %
. . – 43 ., 113 , . – [90-1174]

%.
/
.
.).
.: . 71 (12
.). – +

1698. ( + )
% )
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 14, [1] .; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 15 (5
.). –
642]
1699. 2#
.] / >. #. "
, -. *. " .
, . &. )
. – ".: :
, 1988. – 70, [2] .; 21 %. – - .
– ISBN 5-376-00446- 5: 80 ., 535 , . – [88-987]

[)

(

1700. ) #0
. )
% )
%. / ) *$$* $
., 289 , . – [87-281]

)/

%
.
,
/
*$$* $; 1986. – 49, [1] .;
.; 20 %.
)
). – +
. . – 57 ., 867 , . – [86-

–)

/

%
. &. $. $
.-, .
.!

0

– ".: )

. – ".:

'
*$$* $, 1990. – 20 %. –

. . – 81 ., 159 , . – [90-1487]

.
% /
. ). 3. "
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. – 17 ., 227 , . – [88-

.;

%

.

.

. . $. "
. .–+

:
.).

)
,; !
, *$$
.: . 68-71 (59

.
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 9 .; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

:
. – 11

30.2 INDUSTRIA TEXTIL
1701. . +
%
.,
1 %. – ".: ) *$$* $, 1990. – 8 ; 20 %. – (
–+
.; . 8 (12
.). –
1-/ . – +

%
. .

%.
-

2 .
%. / ) *$$* $
.-,
. – 9 ., 147 , . – [90-1674]

.

/

.).

30.2.1 Industria articolelor de tricotaj

)
)

1702. ( +
.'
/
(*
%
#
*$$* $, 1988. – 13, [1] .; 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

,
2
' ") /
. (. ". +
%. / ) *$$* $
. – 16 ., 321 , . – [88-269]

"

147

./, . -. #
.-, .

.!

.
. – ".:

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

30.3 INDUSTRIA DE CONFEC II
1703.
' / % .
.

'. '. =
%%. 40&(" )]. – ".: "
.). – 15 ., 2500 , . – [86-451]

1704. .
' /
%. / ) *$$* $
1-/ . – +
. .
.–

(

.-,

1705. . +
'
1 %/
. !. -. 3 %
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
. .
. – 11 ., 235 , . – [87-1673]
1706. (
+
. !. -. 3 %
. – ".: )
.-, .
.). –
– 14 ., 231 , . – [90-599]

.

:[

/
.
.
,, 1986. – 140 ., [4] .

)

.
.
.; 16 %. – ($

%. "#6-66". – ".: ) *$$* $, 1989. – 6, [1] .; 20 %. –
.!
)
). – +
.: . 7 (17
.). –
1-/ . – 9 ., 206 , . – [89-1251]

%
' / /
/
%.'
*$$* $, 1987. – 8, [1] .: .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 9 (16
.). –

' / /
*$$* $, 1990. – 10, [1] .; 20 %. – (
1-/ . – +
.: . 11 (11
.). –

%. /
1-/ . – +

/
%.'
/
%. / ) *$$* $
1-/ . – +
. .
.

-

30.7 INDUSTRIE DE ÎNC L MINTE
1707.
)

"

'. '. "
2
%?...: [
.
.
,, 1987. – 195 .; 16 %. – 30 ., 1200 , . – [87-1822]
'

. +
Vezi Nr 1705

%

' / /

-

"6

/

" .+

.]. – ".:
1 %. –

%.'

30.8 ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI U OARE
1708.
1990. – 141, [2] .:

.,

. ,.,
#
.; 17 %. – +

1709. 1
+
*$$* $, 1986. – 12, [1] .:
.!
)
). – +

)

. .
/ %:
.
.
. – ".& % ,
.: . 142- – ISBN 5-7790-0059-X: 45 ., 30000 , . – [90-1349]

% :
.
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 27 ., 148 , . – [86-1662]

/
/)

. . -. 6
*$$* $

. – ".:
.-, .

31 POLIGRAFIE. REPROGRAFIE. CHINOFOTOTEHNIC
31.3 TEHNIC FOTOGRAFIC

I CINEMATOGRAFIC

(Art cinematografic - vezi 49.10; art fotografic - vezi 49.11)
1710. <
?. . #
:. 7.
. – ".: "
)
80 ., 3500 . – [86-1646]

–#

.,

% , %
,, 1986. – 191, [4] .:

.,

1711. 2 #0
. '. 6
:"
.; 22 %. – +
.
.
% ., . 252 (27
%.
.: . 249-251. – 1 . 40 ., 75000 , . – [86-443]

% ; 20 %. – +

/

.
.
.: . 193 (15

,
.). –

0
. – ".: % , 1986. – 253, [1] ., [4] .
.). –
2
%
.: . 242-248.

32 TRANSPORTURI
32.1.1 Economia transporturilor

1712.
.

# .. .,
/: 5 .

/

.

. 2.
'
. &. . " %
148

/; " ' .

.

/
.
- %. . (

."

.

-

Camera Na ional

% .
1516]

a C r ii din Republica Moldova

. – ".: "#$, 1989. – 96, [1] .:

National Book Chamber of Republic of Moldova

.; 20 %. – +

.: . 95-96 (28

.). – 17 ., 500 , . – [89-

1713. &
0 !. .
%
,
2
)
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 56 .; 20 %. – ".: ) *$$* $, 1987. – 56 .;
20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 55 (10
.). – +
. . – 63 ., 357 , . – [87-413]
1714. - + 7 .. 2.
%
2
. – ".: "
)
,, 1989. – 175, [1] .:
362-00413-1 (
.): 95 ., 2000 , . – [89-1296]

%
%.; 21 %. – +

.
.). – ISBN 5-

. %
.: . 174 (21

32.2 TRANSPORT FEROVIAR
32.2.1 Probleme generale

,

1715. ( "
. . .!
%
.
.!

* $

1716. 9
%
+
/1
1987. – 39 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 81 ., 464 , . – [87-196]

/

/ )

/

/
.-

/1
/
%. / ) *$$* $
. – 9 ., 491 , . – [86-846]

:
– ) *$$* $, 1986. – 8 .; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

-

)

. >. $. "
*$$* $

.-,

. – ".: ) *$$* $,
.
. !

32.3 TRANSPORT AUTO
32.3.1 Probleme generale

)

)

1717.
=5
.: %.,

,
%

. – 6.

).
/
)
. – ".: %
., 200 , . – [90-1232]

/
,
, 1990. – 26, [1] .; 20 %. –

1718.
# %
. '., 2
. $. ),
% 2:
,, 1990. – 220, [2] .: .; 21 %. – ISBN 5-362-00507-3: 1 . 20 ., 7500

1719.
"
)
– [89-1046]
+ ,

:
0
. – 6. .

"# ,. !., *
2. *. - %
,, 1989. – 237, [3] .; 20 %. – +

1720. ) " # %
#
, !. $. 6
/. – ".:

1721. 1
% #
1 ./
%: [! ] / )= %'% , 8. #. %2
. – ".:

% /
.
.
, ). . – ".:
.: . 239. – ISBN 5-362-00141-8: 1 . 10 ., 8000 .

/
:4
1 . 1987 /
.
.
, 1988. – 46, [1] .; 20 %. – 35 ., 25000 . – [88-228]

%
%
%

,

#. ".

'
% 2
" ' , = " '
/
%
.'
.
% 2
); - .- . "
". ".; 6 .
, 1989. – 31, [1] .:
.; 22 %. – 60 ., 5000 . – [89-31 ]

2 $. $.

1722.
#
. '.,
!. -. " %
1
%
$* $, 1987. – 40, [1] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
+
.: . 40 (6
.). – +
. . – 48 ., 361 , . – [87-1280]
1723. =7
. +. ".
[89-922]

/. – ".: "
. – [90-978]

)
.-, .

/

.!

. – ".: )
)

*$). –

:
-. $., =7
:
'. -. &
%
1 .
1 /
%
/
. – ".: % , 1989. – 59, [2] .: .; 20 %. – ISBN 5-7790-00140- : 40 ., 50000 , . –

1724. #% :
'. .
[5 .
]/
.
. . #. ".: "#$, 1987. – 82 .; 20 %. – +

/; " ' .
.: . 80-81 (24
149

/ '
.). – +

.

-

%
.% %
%. . ( . " . "- % .
., 600 , . – [87-987]

% :
." –

C r ile Moldovei, 1986-1990

1725.
# %
. '.
,, 1987. – 222 ., [4] .
.:
1726.
#
1990. – 32 .:
.,
+
.: . 32. (11

%
% :#
2
1
.; 20 %. – (&
.): 90 ., 35000 , . – [87-896]

.. .
.; 20 %. – ()
%
.). – 5 ., 200 , . – [90-902]

1727. &
0 !. . #
)
.
(
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 434 , . – [88-679]

2

.-,

1728. ( +
.
- &
*$$* $, 1987 – 67 .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 66 (12

.

. – ".: )
.!
)

/

. – ".: "

%
2 %
/ ) *$$* $

/

2

)
!

Moldova's Books, 1986-1990

/

.-,

.). – +

1729. ( +
.
1
0
1 .
)
/
/
. &. -. <
, &. $. +
. – ".: )
%. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)

1-/ . – +
. .
. – 17 ., 418 , . – [88-1083]
1730. 2
0
'
,
%
%.
2
)
/
/ ) *$$* $
.-,
– 20 %. – +
. .
…1989. – 1988. – 8, [1] . – 10 ., 305 , . – [88-1705]

. – ".: +. .,
.
.). –

%
2
*$$* $, 1988. – 48, [1] .; 20 %. –
). – +
.: . 48 (8
.). – +

/
/
.!
%. %
/ ) *$$* $
. . – 53 ., 513 , . – [87-605]

.

-

)

.

). ). – ".:
.
.

.-,

'
/
%
2 %
*$$* $, 1988. – 13, [2] .; 20
). – +
.: . 14 (4
.).

. – ".: )

% *$$* $, 1988-1989.

1731. … 1990. – 1989. – 6 ., 211 , . – [89-664]
1732. 2
#
1
1
.& .
/
, 1987. – 47 .: ; 20 %. – 35 ., 10000 , . – [87-132]
1733.

1 . – 2-

. – ".:

%

1987 . – ".: $ -

<" "# ) -

, 1989. – 45, [2] .; 20 %. – 35 ., 100000 , . – [89-334]

1734. ) %
:
%
0
,
% .
)
;
."
20 %. + %. (2 .). – +
.: . 142 (7
.). – +

1
1
/ )2 $. ).,
/ #. 8. – ".: +. ., 1987. – 144 .;
., 356 , . – [87-121]

-

1735.
. .#
1
,, 1988. – 160, [3] .: .; 20 %. – +

1

1 .
'
/. – ".: "
)
.: . 62. – ISBN 5-362-00270-8: 45 ., 15000 , . – [88-583]

1736. "1
:
+
"
. (1989;
).
/
%", 27-28
– ".: "#$, 1989. – 96, [1] .:
%.; 20 %. – +
.
( .–+
., 180 , . – [89-1968]
.

#
% ",
"
.: ". +. ! ' (
.: " ' .
.
:

.:

.
./
.–&

-

.
..'
.)
.
- %. .

32.3.3 Autostr zi

1737. ,
'. $.
.
'
/!
&. 6., 6 ' -. $., ) /
20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-,
., 193 , . – [90-1841]
#
)

1738. *
. -. &. ) /
*$$* $
.-,

.

%
2 .
/ -. &. – ".: )
.). – +

)
1 .
*$$* $, 1990. – 30, [1] .:
.,
.: . 30 (7
.). – +
. . – 34

2
.
%
. %
1
/. – ".: ) *$$* $, 1988. – 42, [2] .: 20 %. – (#
%. %
.
.!
)
.). – +
. . – 78 ., 207 , . – [88-1673]
150

2

/
/

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1739. 3 # '. ., 1
% / )
%. / ) *$$* $
.-,
[90-864]

National Book Chamber of Republic of Moldova

. '. 5
. – ".: )
.). – +

#
)
.

/
/
. /
%
2 .
*$$* $, 1990. – 15, [1] .:
.; 20 %. – (
.: . 15 (3
.). – +
. . – 16 ., 211 , . –

1740. +
%
%
2 .
/#
– ".: ) *$$* $, 1989. – 36, [1] .: .; 20 %. – (#
%. %
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 78 ., 197 , . – [89-1190]
1741. +
#
. -. &. ) /
*$$* $
.-, .
186 , . – [89-1390]
1742. .
. -. &. )
/)

#
%

2
/. – ".: )
.). – +

/
/. – ".: )
*$$* $
.-,

%
2 .
*$$* $, 1989. – 15 .:
.: . 15 (10
.). –

2
%
.; 20 %. – (
1-/ . – +

2 .

-

1745. 2
/ %
1 .
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 23, [1] .;
%.,
.; 20 %. – (#
$* $
.-, .
.). – +
. . – 50 ., 190 , . – [89-1707]

#

2
2
*$$* $, 1986. – 36, [2] .:
.,
.
.!
)
). – +

1748. 2 %
%.'
*$$* $, 1987. – 18 .:
.; 21 %. – (
)
). – +
.: . 18 3
.). –

1749. 2
)
.; 20 %. – (
(10
.). – +
2

'

/

1750. )
+
%
– 38, [2] .:
.; 20 %. – (#
)
). – +
.
.–
%

/#

2 . %
%. %
. //#
%. %

%
.; 20 %. – (#
.: . 37 (4

,

1751. )
1 .

)

.

.
. – ".: )
.!

% %
1 0
%
2 .
%. %
/ ) *$$* $
. . – 87 ., 157 , . – [86-1022]
)

/

%

. &. &. !
151

%

. – ".: )

.
/

. -. &. ) / / ) *$,

.). – +

//
.
%. %
. . – 74 ., 162

/)

/

. 8. ).
*$$* $

1 %
2
/
. &. $. $
%. / ) *$$* $
.-, .
1-/ . – +
. . – 21 ., 390 , . – [87-694]

2
.
. -. $. 6 % , . $. #
.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 42 ., 328 , . – [86-562]
/

1
/
%. / ) . – 17 .,

. .

1747. 2 +
2
1 .
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 37, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 79 ., 167 , . – [87-1426]

".: )
!

/.
.

: (=
1. . ) /
. -. &. ) /
/. – ".:
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – +
. .
. – 15 ., 330 , . – [88-1315]

1744. (
1 0 /
.
1 -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 31, [2] .:
.; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 74 ., 113 , .

1746. 2
(. $. +
. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,
, . – [86-348]

/
%. )

1
/
.; 20 %. – (#
%.
. . – 66 ., 144 , . – [86-1227]

2
. %
*$$* $, 1986. – 32, [2] .:
.,
.
.!
)
). – +

1743. ( +
1
%
*$$* $, 1988. – 13, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 12-14 (16
.). –

)
)

. -. &. )
/! .
.

.–
.

1 %
*$$* $, 1986. – 38, [1] .:
)
). – +
.: . 38
. – ".: )
.-, .

*$$* $, 1986.
.!

2 *$$* $, 1988. – 7, [2] .; 20 %. –

C r ile Moldovei, 1986-1990

(

%. / ) *$$* $
. – 9 ., 365 , . – [86-1245]
/

)

.-,

Moldova's Books, 1986-1990

.

.!

1-/ . – +

. .

1752. )
,. . 6
1
.
%.'
2
.%
2 .
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 16, [1] .:
.,
%.; 20 %. – (
.
%. /
*$$* $
.-, .
.). – +
.: . 16 (6
.). – +
. . – 18 ., 177 , . – [90-588]

1753. )
%
%
) *$$* $
, . – [89-804]

,. .,
2 .
.-, .

1754. ) %
/. – ".: )
.-, .

) /
$* $

1755.
. -. &. ) /
/ ) *$$* $

/#

1756.
/. – ".: )
.-, .

) /
$* $
810]

1757.
1988. – 43, [1] .:
)
). – +

. – ".: )
.!

. .# %
1
2
*$$* $, 1989. – 15, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
)
). – +
.: . 15 (12
.). – +
. . – 17 ., 216

1
%
2 .
%
.%
.
*$$* $, 1988. – 35 .:
%.; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 73 ., 207 , . – [88-1459]
/. – ".: )
.-, .

*$$* $, 1987. – 49 .:
.!
)
). – +

/
%
2 .
%
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 89 ., 113 , . – [88-271]

/)

1760.
%. / #
%. %
1761.
/#
%. %

2 .
%. – +

#0
. -. &. )
/)

. *. -. +
*$$* $

/ #

2 .
%. %
%

2 .

. -. &.
*$-

%. % -

. – ".: )
.-, .

*$$* $,
.! -

. -. &. ) /
/ ) *$$* $

/. – ".:
.-, .

/#

2 .
%. %

. -. &. ) / / ) *$$* $

1 .
/
. /:
. %
.,
2
/
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 44, [3] .:
.,
.; 20 %. – (# *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 96 ., 130 , . – [90-1123]

#0
. -. &. ) /
/ ) *$$* $

1762. 1
-,
%
)
/
., 300 , . – [86-1732]

.). – +
/

/)

. % //#
. -. &.
%. %
/ ) *$. . – 1 ., 167 , . – [87-

2

.; 20 %. – (#
.: . 48 (11

1759.
,
1
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 30, [2] .:
%.; 21 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 62 ., 119 , . – [90-1028]
%

%/#

%
%
*$$* $, 1990. – 61, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 27 ., 112 , . – [90-1736]

1758.
/
/
%
*$$* $, 1989. – 24, [1] .: .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 50 ., 188 , . – [89-1247]

)

). –

)

/
. /
1 .
1
%
%
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 46, [1] .:
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 97 ., 194 , . – [89-1877]

1981-1985 . /

%

"

2
,
/". – ".: +. ., 1986. – 132 .:

1763. 1
# "
%
.
2
%
2 .
. -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1986. – 57 .; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.
–+
– [86-753]

152

.

% .; 16

.%
. %/
%. %
/
. . – 1 . 12 ., 127 , .

Camera Na ional

1764. 1
% .
/ ), . – [88-707]

a C r ii din Republica Moldova

"

% .

National Book Chamber of Republic of Moldova

/": .
.
.
/
%
)
. – ".: +. ., 1988. – 47, [1] .:
.; 20 %. – +

.
.
. . – +. ., 100

1765. 5
+ % ' . %
%.
/
/
. /
/#
. *. -. + . – ".: ) *$$* $, 1987. – 50 .: .; 21 %. – (#
%. %
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
. . – 1 . 75 ., 169 , . – [87-695]

)

1766. 5
.,
!#$ ")
.
'
/
. &. &. 1 , &. #. & 0 . – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
. – 9 ., 395 , . – [88-1791]

/

" ,
%
2
% *$$* $, 1988. – 13 .:
.; 20 %. – ( )
). –
1-/ . – +
. .

32.3.3 Materialul rulant din transportul auto

'. .., %
'. .
,, 1989. – 226, [2] .:
%.,
.): 1 ., 15000 , . – [89-355]

1767. < %
/. – ".: "
)
ISBN 5-362-00142-6 (

1768.
# .. .
)
,, 1988. – 233, [2] .:
.): 85 ., 1200 , . – [88-1863]

"
8(

,
%.; 21 %. – +

1769. - + 7 .. 2.
%
,
,, 1987. – 167 .: ; 21 %. – +

)

.; 22 %. – +
/

.: . 225-227 (59

1
.: . 233-234 (22

.: . 165. – (&

.
. – ".:
.). – ISBN 5-362-00365-

. ' : (
. .). – ".: "
.): 1 ., 3000 , . – [87-778]

1770. - %
.. $.
. .
%
%
1
# "
2
" / *. 6. ) %
, . !. !
".: ) *$$* $, 1989. – 16, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-,
)
). – +
.: . 16 (4
.). +
. . – 19 ., 270 , . – [89-1143]
1771. 2 +
. .] / " ' .
– 127, [1] .:
.,

34 .:
:

.:

%
% .

. %
)

.

"

1773.
%
1
%
). $. – ".: ) *$$* $, 1986. – 40 .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 30 ., 505 , . – [86-609]
1774.

1 . – 1987. – 47 .:

1775.

1 . – 1988. – 31, [1] . – 66 ., 325 , . – [88-270]

1776.

1 . – 1990. – 34, [2] . – 77 ., 215 , . – [90-1075]

1778. 1
!, >
. – 6[86-1333]

1-70 :
.

.–

%

/
1 /". – +. ., 1986. –
%
/)

//
.
*$$* $

. – 43 ., 384 , . – [87-753]

'. .
.: . 231 (10
.,

1
, &. !. "
.
.!

2
%
2
:[ .
.: &. . " %
/( .
.)
. – ".: :
, 1990.
. – ISBN-5-376-00653-0: 1 . 60 , 625 , . – [90-245]

1
,
. - %. . ( ;
.; 21 %. – +
.

1772.
%
2 . % ' / ). ,
.; 20 %. – +
., 350 , . – [86-1367]

1777.
.; 21 %. – +

% .). –

.
. – ".:

.). – (&
%

%
. – ".: "
)
.): 80 ., 20000 , . – [86-762]

,
, 1986. – 188, [1] :

153

,, 1986. – 231, [1]

/" ' .
. - ;#
. >.
.; 21 %. + # . – 70 ., 50 000 , . –

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

32.3.5 Trafic auto

794]

1779. - + 7 .. 2.
: 5 .
/
. &.
.". – ".: "#$ 1989. – 80, [1] .:

1780. ( +
%
/
% @
$* $, 1986. – 15, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (4
.). –
1781. )
#
%
.
.
.
., 300 , . – [89-1197]

.

. " %
; " ' .
.,
%.; 20 %. – +

.
. - %. . ( . " . "- % .
.: . 80 (7
.). – 14 ., 500 , . – [89-

%.
%
(" 5"#!)
/"
2
" / +. 3. +
. – ".: ) *$%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – +
. .
. – 18 ., 370 , . – [86-1556]

%. .
%
.
%
2
/) .
. - . – ".: +. ., 1989. – 107, [1] .:

%

1782. 1
# "
/% 0 )
.<
. *# "*
.,
%.; 21 %. – +

.

";
.

.
.%
.
. - ,# .; 20 %. – +
. . – +.

1
.
:[ .
. .]
,&
0 . .- .
.. .
.: + .' (. -. ( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 130, [1] .:
. – ISBN 5-376-00861-4: 55 ., 500 , . – [89-2044]
32.4 TRANSPORT URBAN

.

1783. 1
/

#0
. – ".:

.

%

: [#
2] / )- 1 .- %% .
.; 14 20 %. – 25 ., 3000 , . – [86-1656]

/
, 1986. – 20 .:

.)

.

32.4.1 Transport de conducte

1784. = 3
20 %. – (#
%. %
. – 78 ., 268 , . – [87-1644]
1785. 2
1988. – 33, [2] .:
)
). – +

/)

/#
. *. -. +
*$$* $
.-,

. – ".: ) *$$* $, 1987. – 37, [1] .;
.
.!
)
). – +
.

/ #
/)

%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 62 ., 166 , . – [88-1734]

. *. -. +
*$$* $

. – ".: )
.-, .

*$$* $,
.! -

33 CONSTRUC II
(Arhitectur - vezi 49.2.1)
33.1 PROBLEME GENERALE
1786.
. – ".: "
)

" #0

1787.
/
$* $, 1988. – 29 .:
!
)
). – +

. ., &
. . 2000
,, 1986. – 510, [1] .; 20 %. – (&
2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 62 ., 313 , . – [88-623]

1788. (% #0 .. -. #
/
– ".: "
)
,, 1987. – 118, [2] .:
1789. ( +
. . *. &
%
.-, .
.!
., 475 , . – [88-942]

.): 1 . 90 ., 20000 , . – [86-1332]
/#
/)

. -. 6. <
*$$* $

. – ".: )
.-, .

:[
.% .
/] / 6 . ). # .
.; 16 %. – 25 ., 2000 , . – [87-1740]

2
.
#
,
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 15 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 15 (8
.). –

154

%

2 *$.
.

%./
/)
/
%. / ) *$$* $
1-/ . – +
. .
. – 20

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1790. ( "
:
/
– ) *$$* $, 1987. – 9 .; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

)

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
%. / ) *$$* $
. – 10 ., 367 , . – [87-175]

.-,

.

1791. 2 %
%
*$$* $, 1987. – 35 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 73 ., 141 , . – [87-300]

2
/)

/
. . 7. +
*$$* $
.-,

1792. )
,
/
%. . ( ;
.: 8. *. (2
/( .
.)
. – ".: :
+
.
. – (#
%. %
/)
)
). – +
. . – 1 . 40 ., 500 , . – [86-1170]

1 /: . . / " ' .
, 1986. – 150, [1] .:
.,
*$$* $
.-, .

)

.

.! -

. – ".: ) .
.! . .; 22 %. –
.!

1793. 5
/
2
%
1 .
.
/# . -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 51, [2] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
/! .
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 73 ., 179 , . – [89-707]
33.1.1 Economia construc iilor @i a materialelor de construc ie fabricate pe cale industrial

1794.
' 2=.
1989. – 35 .:

%
.,

/ "%
/" .
,
%
/–
2 %
/
%
/- .
.
,
. "%
/"; " .
.: !. -. "
'. .; 6 .
-. #. "
. – ".: %
.; 17 %. –
.: % .
,. – 6. .
. – 60 ., 2000 , . – [89-1249]

1795.
%
2 . %
(#
%. %
67 ., 134 , . – [89-605]

,

%.
%
%
%.'
/#
. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 37, [1] .:
%.; 20 %. –
/! .
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. .–
+

,. ..
.#
'
%
.
%.'
2 . %
) / !. *. , ). . "
/, (. *.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 34, [1] .:
.,
%.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
..
.). – +
.: . 34 (8
.). – +
. . – 40 ., 213 , . – [90-1387]
1796.

/
5
,

1797.
2

)
. – ".: )
[88-939]
/#

+
2
.
%.'
2 . %
*$$* $, 1988. – 14, [1] .; 20 %. –

1798.
. . #.
/ ) *$$* $

".: )
, .

+

. – ".: )
.-, .

/)

'
*$$* $
1-/ . – +

,
. .

.-,

%

%.
.
.!
. – 17 . . 163 , . –

%.'
2 . %
*$$* $, 1990. – 37, [3] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 81 ., 144 , . – [90-1124]

1799. '
- 5 #
*$$* $, 1986. – 61, [2] .:
.!
)
). – +

%.'
%.; 20 %. – (#
.: . 60-61 (20

2 /
%. %

-

2 . %
/#
. 8. -. &
.–
%. %
/ ) *$$* $
..). – +
. . – 1 . 24 ., 121 , . – [86-1124]

1800. '
%
/
/
/%
/
.&
8. -. – ".: ) *$$* $ 1986. – 70, [2] .; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.
., . 67-69 (26
.). – +
. .–1 .
43 ., 167 , . – [86-1346]
1801. * +
'. .
,, 1986. – 121, [1] .; 20 %. – +

/

.

.

.

.

155

2
. – ".: "
% . – 25 ., 3000 , . – [86-921]

)

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

1802. * #0
% %
: [)
.] /
211 .:
.; 21 %. – +

Moldova's Books, 1986-1990

&. -. 5
,
20
.
. . .: ;" ' .
. - %. . (
.: . 197-209 (185
.). – 2 ., 960 , . – [86-623].

1803. * #0
&. -.
. *. . 7
;" ' .
. .–+
.: . 148-150 (63

. – ".: )
.!

1805. * #0
&. -.
. .
%
)
)
) / (. ). 7
2
, -. !. " '
41, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
. 41 (7
.). – +
. . – 45 ., 252 , . – [89-1102]
#
)

1807.
/
.
. &. &.
%.; 20 %. – +
1808.
.

(

. '.
. – ".: )
.!
)

1813.
2 .
.). – (
, . – [88-991]

.

./ –
). – +

. $.,
. '.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 47, [1] .:
.,
.). – +
.: . 46-47 (20
.). – +
/

.% %
%
%. / ) *$$*. . – 52 ., 299 , . –

. .#
.
%
%
)
*$$* $, 1987. – 47, [1] ; .; 21 %. – 55 ., 354 , . – [87-1852]
.
.!
)
). – +
. .

,

-

.

'. -., ;
.
)
. – ".: )
%. / ) *$$* $

%. / )

2
/
*$$* $

.

/

. – ".: )
.!

/
'. -.
. # .'
'
/ &. ). " 1
, ). &. 5
$* $, 1987. – 72 .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
–+
.: . 70-71 (18
.). – +
. . – 66 ., 414 , . -[87-888]
156

*$$* $, 1989. –
)
). – +
-

.
%
%
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
. . – 53 . . 220 , . – [90-1381]

.
2
*$$* $, 1988. – 50, [1] .; 20 %. – +
.-, .
.!
)
). – +

1814.

. *. ).
.-, .

./. – ".: "
)
,, 1989. –
.
% . – ISBN 5-362-00155-8: 40

1811.
. .
1
%
)
40, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-,
.: . 40 (17
.). – +
. . – 46 ., 235 , . – [89-1055]

.

/

'. ,., = #
. .#
/ %
/
/: 5 .
;" ' .
. - %. . ( .
. .- .
- . – ".: "#$, 1989. – 83 .:
.: . 78 (16
.). – 15 ., 300 , . – [89-1311]

1810.
. 2. #
175, [2] .:
.; 20 %. – (:
., 3000 , . – [89-26]

)
.-,

2 -,
%
:
/. – ".: ) *$$* $, 1989. –
!
)
). – +
.:

2
%.'
.
*$$* $, 1987. – 45, [1] .; 21 %. – (
). – +
.: . 44-45 (12
.). – +

% # ?. '. ;
/ / %
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-,

1812.

.
*$$* $, 1987. – 55 .:
.; 21
)
). – +
.: . 53-54 (27

%%
, >. . (
.-, .

1809.
% :
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 10, [1] .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . [88-706]

)

2, 1986. –

2
2 .% %
%: [)
.] /
.
. - %. . ( . – ".: :
, 1988. – 149, [2] .:
.; 21 %. + [1]
.). – ISBN 5-376-00438-4: 1 . 70 ., 835 , . – [88-845]

1804. * #0
&. -., &
?. .
.'
,
2
)
/
%. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 64 ., 399 , . – [87-693]

1806. <
%
$
.-, .
[87-1853]

2 %
. – ".: :

2
/, (. &. 5
.-, .

. %
/
.: . 47-50 (47
. . – 60 ., 314
)
/. – ".: ) *$.!
)
).

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1815.
##
+
20 %. – (#
%. %
. – 1 ., 270 , . – [87-637]
1816.
. 8. -. &
*$$* $

#
)

2
/
*$$* $

/)

–(
+

0
. 2., '
!. .
.
/
/ )
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 66 ., 317 , . – [88-1458]
1818. - "
(. &. +
,, 1986. – 119, [1] .:

)

. *. -. + . – ".: )
.-, .
.!

*$$* $, 1987. – 49 .;
)
). – +
.

#0 - %
2 .
.
%.'
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 33, [3] .:
%.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 8 ., 121 , . – [90-343]

1817.

1

National Book Chamber of Republic of Moldova

/
/

2 . %
%. %

.
.
% . – ".: ) *$$* $, 1988. – 65, [1] .:
.; 20 %.
.!
)
). – +
.: . 62-65 (44
.). –

./
.; 20 %. – (:

2
.

:$

. )
)
. – ".: "
). – 20 ., 2700 , . – [86-1181]

1819. .
.*
2 ,
[
2
]/#
. &. $.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 28, [1] .; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
. . – 62 ., 198 , . – [89-216]
1820. . +
./#
. &. $.
/ ) *$$* $

%.
/
. – ".: )
.-, .

2
:
,
.
*$$* $, 1990. – 44, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 97 ., 257 , . – [90-218]

,
%. %

1821. ( +
2 .
% 20
2
%/#
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 34, [2] .:
.; 20 %. – (#
%. %
/)
.-, .
.). – +
.: . 34-35 (25
.). – +
. . – 81 ., 129 , . – [90-861]
)/#

%

1822. ( +
. . #.
/ ) *$$* $

1823. ( +
% 2/#
%. %
/)

. – ".: )
.-, .
. . #.
*$$* $

.

.
%.
*$$* $, 1989. – 28, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 88 ., 188 , . – [89-550]

/
./
, %
*$$* $, 1989. – 48, [1] .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 ., 359 , . – [89-173]

2 .
. – ".: )
.-, .

1824. ( +
.
/
, %
%
40, [1] .; 20 %. – (#
%. %
+
. . – 81 ., 214 , . – [89-314]

1826. ( +
1
/
%%.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 38, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 89 ., 110 , . – [90-316]
:
).
%%.

, $#%. % -

-

%.'
2 . %
%
/#
. -. 6. <
. – ".: ) *$$* $, 1989. –
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). –

1825. ( +
.
2 .
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 20, [2] .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.). – +
.: . 21 (12
.). – +
. . – 30 ., 196 , . – [90-317]

1827. "( +
#
# :
.
3. (1988;
/ %
/
(
%% "

-

. &. $.
*$$* $

% (#

2

-

#

% #
#0 "

.
.'
2
"), 30

. 1988 . /
157

/#

.
%. %

/)

/#

/)

. &. $.
*$$* $

. . #.
*$$* $

" %%+
+
( " %% "
#0
")",
" .
,
2
."
(. =. – ".: +. ., 1988. – 31

C r ile Moldovei, 1986-1990

.; 20 %. – &
.: !
+
., 300 , . – [88-1367]

/)

Moldova's Books, 1986-1990

. # &*

/

1828. ( +
'
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 18, [1] .; 20 %. – (#
, .
.!
)
). – +
.: . 18 (7

7 %

1831. (
. – ".: )
.-, .

&. $.
$* $

)

.). – +

2
%. %

<
,

. &. $.
.-,

%.'
/. – ".: )
.
.!

, 8. +. + , $. 6. &
/, . $. (
.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 68 ., 314 , . – [89-2186]

.!

1833. 2 +
*$$* $, 1990. – 34, [1] .:
.
.). – +
.: . 34 (7

2
. – ".: )
)

..

*$-

/ +. *. "

%
% %
)
*$$* $, 1987. – 50, [1] .; 20 %. – (
). – +
. . – 59 ., 263 , . – [87-1745]

%. /

2
.
2 .
//#
. &. $.
.
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 81 ., 129 , . – [90-1592]

1835. 2 "
+
%.
*$$* $, 1988. – 43, [1] .; 20 %. – (#
.!
)
). – 89 ., 328 , . – [88-361]

.
2 .
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 60, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 60 (8

.
%. %

1836. 2 "
+
.
,
%
/
.
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 37 .; 20 %. – (#
%. %
.
.!
)
). – +
. . – 77 ., 266 , . – [87-1027]

– ".: )
!

/#
*$$* $

/)

-

1834. 2 +
,
2
)
/ ). &. 5
/, (. &. 5
/, -. ". 9 / , &. ). " 1
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 66 ., 393 , . – [86-1370]
– ".: )

.–

*$

+
1 ./ .
.
2 .
/"
0 "/#
.
*$$* $, 1990. – 50, [1] .:
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$.). – +
.: . 49-50 (11
.). – +
. . – 1 . 2 ., 152 , . – [90-1462]

1832. 2 +
/, -. 6. $ , -. . 7
*$$* $
.-, .

– ".: )
.-,

0

2 .
/
. &. $.
%. %
/ ) *$$* $
. . – 39 ., 351 , . – [86-930]

1829. ( + ,
%
/
.7
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 35 .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 78 ., 112 , . – [90-622]
1830. (
+
2 . %
)
/ (. $. *
$* $, 1989. – 60, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 59-60 (14
.). – +

#

1837. 2 + #0
. 4., &
. '. "
*$$* $, 1989. – 43, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 52 ., 440 , . – [89-1317]

./

%. / )

2
/)

/#
. -. 6. <
*$$* $
.-,
2
/)

2
*$$* $

.
.

/#
. -. 6.
*$$* $
.)

.-,

.

/

.
.

1838. "2
/
%
# %
#0
- #
)",
.
3.
).
.
"#
1
%
%
2
)
/
", 22 0 1988 . / #
. -. 8.
. – ".: +. , 1988. – 95 .; 21 %.
–&
.: !
/)
. # &*
/
.7 %
)
0 *$
.–+
., 300
, . – [88-1109]
(1988;

)

1839. )
.
*$$* $, 1990. – 53, [2] c.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 20 ., 123 , . – [90-1226]

2 .
%. %

158

//#
.
/ ) *$$* $

. #. – ".:
.-, . -

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1840.
/
%%
". – ".: "
" . 2. – 1987. – 30 .:

")

1841. " . 4:

National Book Chamber of Republic of Moldova

-

.
.
%
)
,, 1987. – 16 %.
. – 15 ., 5000 , . – [87-1084]

. 14: )

.

.

.:

1842.
%
2 %
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 28, [3] .: 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 62 ., 261 , . – [87-1269]

+

1843.
.
.
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 56 .; 20 %. – (#
.-, .
.!
)
). – +
.: . 56 (9
.). – +

1844.
: #0
2 .
1990. – 38, [1] .:
.,
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 90 ., 143 , . – [90-1739]

%. / ) *$$* $
., 462 , . – [89-1250]

.-,

.

1846. 5
#
1986. – 45, [2] .; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 46 (12

. $. &
. – ".: )
.!

2

/
.). – +

//#
%. %

/)

. &. $.
. – ".: )
/ ) *$$* $

/
*$$* $, 1989. – 18, [1] .:
)
). – +
.: . 19 (12

/
. *.
*$$* $

*$$* $,
.-, . -

/
%.
.; 20 %. – (
.). – +
. . – 24

.
2
/#
. &. $.
. – ".: ) *$$* $,
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.!
. . – 1 . 17 ., 391 , . – [86-551]

1848. 5
-. '.
.
2
2
2
): (*
%. )
)) / ). &. 5
/, (. &. 5
1990. – 51, [1] .:
.; 21 %. – (
%. / ) *$$* $
(26
.). – +
. . – 68 ., 193 , . – [90-1050]

2

%. /
. . – 60 .,

.
/, -. ". 9 / . – ".: )
.-, .
.). – +

*$$* $,
.: . 50-51

%. %
2 1
2
/#
. -. 6. <
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 55, [1] .; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 16 ., 124 , . – [90-1421]
:

1850. C
+
.
$* $, 1989. – 27, [1] .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 58 ., 180 , . – [89-319]
1851. C
2 . %
.:
.; 20 %. – (#
28 ., 144 , . – [90-254]

%

+
2 /
%. %

1852. 6
.. ,. $
$, 1988. – 49, [1] .; 20 %. – (
+
.: . 46-49 (56
.). – +

-

2 .
//
. . 7.
%. %
/ ) *$$* $
. . – 1 . 8 ., 255 , . – [86-1851]

1847. 5
-. '., 5
&. '. )
2 -%
1 .
2 /
)
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 52, [1] .:
.; 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 51-52 (22
.). – +
424 , . – [88-1100]

1849. $
/
%. %

.

2. – 1987. – 43, [1] . – 15 ., 5000 , . – [87-1736]

-. +

1845. 1 3 '. ., 1 %

./#

2 .

/#
/)

/#
/)

. . #.
*$$* $

2
%
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 314 , . – [88-573]

159

. . #.
*$$* $

.-,

.

. – ".: ) *$.
.! -

%.'
*$$* $, 1990. – 59, [3]
.). – +
. .–1 .

. – ".: )
.-, .
)
.-,

-

/

. – ".: ) *$$*.!
)
). –

C r ile Moldovei, 1986-1990

,
)

.

)

1853. 8
. – ".: )
.!

Moldova's Books, 1986-1990

. . .
.
.
*$$* $, 1988. – 59, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 58-59 (22
.). – +

1854. 8
: '. '., / %
9. ,.
*$$* $, 1987. – 64, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 63-64 (18
.). – +

1855. 9
%
,
%
– 50, [3] .:
.; 20 %. – (#
)
). – +
.: . 52 (6
.). – +

1

2 %
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 299 , . – [88-1293]

%

%
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 413 , . – [87-1601]

.
2
/
. &. $.
%. %
/ ) *$$* $
. . – 1 . 5 ., 300 , . – [86-207]

1856. 9

2
.-,

. – ".: )
.-, .

.

)

(
)
2
:
'
*$$* $, 1986. – 17, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 18 (10
.). – +

1857. 9
%
%
[2] .:
.,
.; 20 %. – (#
. – 43 ., 161 , . – [90-1618]

/#

1858. 9
%
%
.; 20 %. – (#
.: . 41 (9
.). – +

.:
+

. -. 6. <
. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,

2
/#
. . 7. +
%. %
/ ) *$$* $
. . – 81 ., 380 , . – [86-717]

1859. 9# %
+
% .
%.
%
" – ".: % , 1987. – 20 %.
9. 1. – 1987. – 92 .:
. – 25 ., 5000 , . – [87-1542]

%

1860. 9. 3. –1987. – 79 .:

.-,

. .–

*$$* $, 1990. – 16,
.
.). – +
.

. – ".: )
.
./#

2 .

. – ".:
.! -

*$$* $, 1986.
.!

%
-,
/
. . ".
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
20 ., 560 , . – [86-916]
2
%. %

2.-

*$$* $, 1986 – 42
.!
)
). –
.

- ")

%-

. – 20 ., 5000 , . – [87-1425]
33.5 CONSTRUC II

1861.
$, 1990. – 14, [1] .; 21 %. – +
208 , . – [90-1313]

.: . 14-15 (15

2 .

/: (=
1. . ). – ".: ) *$$*1-/ . – +
. .
. – 17 .,

.). –

1862.
+
.
2 .
/: (=
-. &. ) /
/, 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 25, [1] .; 20 %. – (
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 21-26 (55
.). –
. .
. – 29 ., 269 , . – [88-1841]
1863. , %
:
.
$* $, 1988. – 26, [1] .:
.; 20 %. – (#
!
)
). – +
.: . 25 (3
.). – +
)

%

2
/#
. 8. -. &
%. %
/ ) *$$* $
. . – 54 ., 237 , . – [88-1194]

1864. , %
:
.
%
%,
*$$* $, 1989. – 50, [1] .:
%.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 92 ., 230 , . – [89-730]

*. -. +
$* $

1865. +
%
.
/ /
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 30, [3] .;
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 70 ., 129 , . – [90-255]
. +

,

.

2 . %

.,

160

/#

. %
%. %

-

1.

. ). /
.
%. / ) 1-/ . – +

. – ".: )
.-, .

*$.

. *. -. + . – ".:
/ ) *$$* $

2 .
%. %
. – Vezi Nr 1885

//#
.
/ ) *$-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1866.
#0 +
2
%. . ( ;
.: !. +. "
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00391-4: 1 . 50 ., 705 , . – [88-597]

-

:[ .
. .] / " ' .
, 1988. – 159, [2] .; 21 %. – +

.

.

33.6 MATERIALE I FABRICATE DE CONSTRUC II. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUC II
1867.
%
:
%
'
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 33 [1] .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 70 ., 102 , . – [87-1476]

&

1868.
# %
[1] .; 20 %. – (
(29
.). –

%

1

%
. %
:
. ). 7. 7
;" ' .
. .: . 72-82 (169
.). – ISBN 5-376-

1870. ' % / +
. %
/ ). ). &
2 /, >. ). 9
, &. . +
1989. – 23, [1] .:
%.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
+
.: . 23 (8
.). – +
. . – 26 ., 308 , . – [89-862]
1871. *
# . ., #
. . -,
%
– 41, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 47 ., 208 , . – [90-1176]
1872. *
# . .
.)
*. -. #
, &. $. "
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
, . – [89-1496]

.
' , $. -. +
.-, .

.-,

.

.
*$$* $, 1989. – 23, [1] .:
)
). – +
.: . 23 (8

(#
865]

1874. =
%

+ %
%. %

/%
. 2 /#
/)

1875.
#0
#
. &. $.
. – ".: )
*$$* $
.-, .
200 , . – [88-1174]

,%
. 8. -. &
*$$* $

1877.
#0
//#
. 8. -. &
/ ) *$$* $

,

*$$* $,
)
). –

*$$* $, 1990.
.: . 38-41 (40

)
/ -. . 7
,
.; 20 %. – (
%. /
.). – +
. . – 26 ., 333
.

, &. &.
*$$* $

2, &. ).
.-, .

.
2 .
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 39 .:
%.,
.; 20 %. –
.-, .
.). – +
. . – 90 ., 143 , . – [90-

/, %
/
*$$* $, 1988. – 60, [2] .; 20 %. – (#
.!
)
). – +
.: . 59-60 (11

1876.
#0
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 46 .:
.,
.-, .
.!
)
). – +

. – ".: )
.!

. – ".: )
.). – +

1873. =
'. .
.
2 . %
.
/
.
/
.
2
) / &. -. =
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 52, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / )
.). – +
.: . 50-52 (26
.). – +
. . – 64 ., 215 , . – [90-1564]
/

. 8. *$$* $

2 . %
.
*$$* $, 1987. – 13,
). – +
.: 13-14

:
%
: (=
1. . ) /
. 8. -. &
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
1-/ . – +
. .
. – 16 ., 296 , . – [87-1477]

1869.
%
. '.
. #
%
/
[)
.] / -. &. - % , $. $. " .1
/, (. &. )
;
.
%. . ( . – ".: :
, 1988. – 83, [1] .:
.; 21 %. – +
00383-3: 85 ., 635 , . – [88-467]

/

/)

.; 20 %. – (#
.: . 46 (10

2 . %
.). – +

%
%. %
.). – +

/
. . 7. +
%. %
/ ) *$$* $
. . – 93 ., 241 , . – [86-873]

2 . %
,
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 27, [2] .:
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 58 ., 215 , . – [89-431]
161

2
/
/) . . – 1 . 24 .,

/
%. %

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1878.
#0
/,
8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 44, [1] .:
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +

1879.
% #
2
.
/ 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 36, [1] .:
.,
.; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 71 ., 110 , . – [89-1887]
. .
.
.
2
)
/ -. ". (
, &. .
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 52 ., 308 , . – [88-1948]

1880. &
[1] .:
43 (11
.

1881. & 0
'. 2., - :
'. &. !
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 54, [1] .:
.-, .
.). – +
.: . 54 (15
.). – +

%
)
+

. %

/)

1884. . +
. %
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 37, [1] .:
.-, .
.!
)
). – +

1886. (
,
%.
/#
. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 34, [1] .:
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
208 , . – [88-1320]
1887. ( +

./#

2 . %

.; 20 %. – (#
., 102 , . – [90-1572]

%. %

-

1
*$$* $

2 .
%. /
1-/ . –

*$$* $, 1987. – 24 .; 20
)
). – +
. .–
/ #
/)

2

. 8. -.
*$$*-

/#
. -. 6. < / ) *$$* $
.-

.,
%. %
. 1
%.; 20 %. – (#
.: . 32-33 (10

.). – +

.
%. %

/
/
. . – 73 .,

. %
/
%.'. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 50, [2] .:
.,
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 12

1888. 2
.
%
.
*$$* $, 1989. – 39, [2] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 89 ., 137 , . – [89-1336]

1889. 2 +
1989. – 40, [1] .:
.; 20 %. – (#
+
. . – 81 ., 119 , . – [89-1758]
".: )

. – ".: )
.!

.

.
%
.; 20 %. – (#
%. %
. . . – 78 ., 254 , . – [88-544]

1885. . + ,
.
2 . %
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 26, [2] .; 20 %. – (#
, .
.). – +
. . – 54 ., 243 , . – [89-432]

".: )
, .

.
% . – ".: ) *$$* $, 1988. – 43,
.!
)
). – +
.: .

.; 20 %. – (
%. / )
. . – 66 ., 245 , . – [90-717]

./
. $. -. 6
*$$* $
.-,

.
/

'

, &. -. ;
.-, .

.,

.
-

1
//#
%. %

. %

1882. .
'
%
. 2
2
.
/
. &. -. +
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 15 .:
.; 20 %. – (
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 14-15 (17
.). –
. .
. – 16 ., 426 , . – [86-1603]

1883. . +
%
%. – (#
%. %
53 ., 210 , . – [87-1267]
&
$

/#
/)

%.'
2 . %
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 93 ., 190 , . – [88-849]

2 /
%
%. %

/#

/)

1890. 2 +
/
1
*$$* $, 1987. – 31, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – 66 ., - +
. . – 126 , . – [87-1388]
162

;+$ / #
/)

%. %

. 8. -. &
*$$* $
.

/)

. 8. -. &
*$$* $

.–
.-

. – ".: ) *$$* $,
.-, .
.). –
//
. 8. -. &
.–
*$$* $
.-, .

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

1891. 2 # %
+
.
%
&
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 32, [2] .:
.,
*$$* $
.-, .
.). – +
.: . 32 (8

1
.
/ / #
. 8. -.
.; 20 %. – (#
%. %
/) .). – +
. . – 1 . 4 ., 143 , . – [89-1876]

1892. 2 %
%
%.'
/
.&
8. -. – ".: ) *$$* $, 1987. – 9 .; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 56-57 (16
., 133 , . – [87-474]
1893. 2 %
2 %
%. %

(#

,
/#

1894. 2
. 7. +
. – ".: )
*$$* $
.-, .

.
. %
2
%
. *. -. + . – ".: ) *$$* $, 1989. – 40, [2] .:
%.,
.; 20 %. –
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 72 ., 186 , . -[89-838]

%
*$$* $, 1986. – 25, [1] .:
.!
)
). – +

1895. 2
/#
. -. &. )
%. %
/)

1896. 2
.
. &. >. % ./, &. $. '
%. / ) *$$* $
.-, .
., 227 , . – [88-1456]

(
+

".: )

2

. – ".: )
.!

1897.
+
%
. %
, $. -. )
, >. $.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 52 ., 401 , . – [89-1959]
1898.
/
*$$* $, 1986. – 32 .,
.!
)
). – +

%
% %
*$$* $, 1988. – 17, [1] .;
%.; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

.
. – ".: )
.!

/
.

-,
.; 20 %. – (#
.: . 31-32 (9

.). – +

1899.
/
,
%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 15 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 15 (11
.). –
1265]
1900.
%
/
. &. *. :
*$$* $
.-, .
[86-781]

+

2 . %
%. %

1

. – 23

.
//
. *. $. :
*$$* $
.-, .
.! . .
. – 16 ., 292 , . – [87.
/
.; 20 %. – (
%. / ) .). – +
. . – 60 ., 389 , . –

1 .
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 64, [2] ., 20
.-, .
.). – +
. . – 1 . 36 ., 138

.
% .
.
.
/ &. $.
%
, &. *. &.
/, &. $. (
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 60 ., 308 , . – [86-1745]

163

.

/
. 8. -. &
.–
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
. . – 66 ., 104 , . – [86-872]

%. / )
1-/ . – +

%
.
/#
. . #.
/ ) *$$* $

# %
'. .
.*
/
)
/
*$$* $, 1986. – 67 .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 61-66 (85
.). – +
1902.

-

.
-

.
%
)
/
/ -.
*$$* $, 1989. – 53, [1] .:
.; 20 %. –
)
). – +
.: . 47-53 (65
..–

.
2 /
1
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 65 .:
.!
)
). – +
.: . 65 (15

1901.
%. – (#
, . – [90-1565]

/
/)

.
.
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 54 ., 116 , . – [86-349]

2 /
2
%%
/
/
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 42, [1] .:
.,
.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 87 ., 141 , . – [89-1886]

/

.7

2 . % %. %
/
.). – +
. . – 1 . 20

%
. – ".: )
. !

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

. .# %
%
. %
,, 1986. – 125, [2] .:
.,

1903. 1
.]. – ".: "
)
35 ., 2000 , . – [86-1329]
1904. 8
)
.!

.

,

Moldova's Books, 1986-1990

%.; 20 %. – +

'. .
.
%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 59, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 55-59 (59
.). – +

2 %
2
:[ .
.: . 124-126 (45
.). –

%

%
%
%. / ) *$$* $
. . – 62 ., 468 , . – [87-1281]

.-

33.7 TEHNOLOGIA LUCR RILOR DE CONSTRUC IE I MONTAJ
1905. *
2
)
.-, .

. .
2
%
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 24, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 24 (10

1906. = % # +
2
%. – (#
[90-485]
1907.
/ %
,, 1987. – 383, [1] .:

/#
%. %

.:
.
;
%
. . -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 34, [3] .:
%.,
.; 20
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 150 , . –

9. ,.
.; 21 %. – +

.: . 381 (20

1908.
+
.
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 49, [2] .:
%.,
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
, . – [86-1841]
1909. - # %
34 ; 20 %. – (#
%. %
. . – 70 ., 314 , . -[87-144]
/#

%
.
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 27 ., 336 , . – [89-1973]

2 -%
1 .%
%. – ".: "
)
.). – (&
.).: 1 . 50 ., 3000 , . – [87-1642]
//
. . 7. + %. %
/) .). – +
. . – 1 . 5 ., 257

2 . %
.; 20 %. – (#
.: . 49 (11

2 % %
/
/ ) *$$* $

. *. -. +
.-, .

1910. + ,%
%.
. -. 6. <
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 31 .:
.,
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +

– ".: )
.!

*$$* $, 1987. –
)
). – +

.
2
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 66 ., 362 , . – [88-1001]

1911. + ,
1
%
/#
. -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 29, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 66 ., 129 , . – [90-561]
1912. # "
2
.)
.
,
. -. 6. <
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 27, [3] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
. %. )
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 66 ., 198 , . – [89-939]
1913. :
/
%
/%
1989. – 61, [1] .:
%.; 20 %. – (#
+
. . – 1 . 24 ., 153 , . – [89-374]

.

/#

%. %

1914. %+ ,
% .
*$$* $, 1987. – 23, [1] .; 20 %. – (#
%. %
!
)
). – +
. . – 50 ., 326 , . – [87-1174]
)

1915. %+ ,%
.
*$$* $, 1990. – 29 .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 53 ., 146 , . – [90-673]

2 /
./# /! .

,
. -. &. ) /
/. – ".: ) *$$* $,
/ ) *$$* $
.-, .
.). –
.

2 .
%. %

164

-

/)

/#
. -. <
*$$* $
/#
/)

. – ".: )
.-, .

. -. 6. <
*$$* $

.

. – ".:
.-, .

Camera Na ional

/#
)

1916. . *. -. +
*$$* $

a C r ii din Republica Moldova

%+ ,
. – ".: )
.-, .

1917. .
20 %. – (#
–[90-443]

%
.
*$$* $, 1990. – 31, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 36 ., 141 , . – [90-623]
1
//#
. -. &. ) /
/ ) *$$* $

/ +
2 .
%. %

1918. . +
. . 7. +
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.)
)

1920. ( +
%
&/
. . ".
%. / ) *$$* $
.-,
., 15 ., 567 , . – [87-1579]
.,

)
,

. .

. – ".: )
.!

/. – ".: )
.!

-

-

%

2 .

/

%. %

%
%
/
*$$* $, 1990. – 38 .:
%.;
.). – +
. . – 55 ., 106 , .
/# /

.

2
2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 70 , 379 , . – [86-1123]

)
)
/
%. / ) *$$* $
.-,
. – 26 ., 407 , . – [87-970]
.

.

. &. (. = % .!
-

,
2 . % '
*$$* $, 1987. – 12, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 13 (6
.). – +

/
. .

-

2
:
. . – ".: "
)
.: . 554-555. – ISBN 5-362-00159-0 (
.): 2 . 30 ., 10000

,, 1987. – 308 .:

1923. 2 +
*$$* $, 1988. – 59, [1] .:
.
.!
)
). – +

1924. 2 "
%
, !.
*$$* $
.-, .

.

-

. .#
.; 22 %. – +
. .

1922. 2
.. – ".: "
)
[87-266]

/. – ".: )
.-, .

.
. %
*$$* $, 1986. – 33, [2] .:
.!
)
). – +

1919. ( + %
*$$* $, 1987. – 23 .; 20 %. – (
). – +
.: . 23 (9
.). – +

1921. 2
,, 1990. – 557 .:
, . – [90-1254]

National Book Chamber of Republic of Moldova

:'
.; 20 %. – +

.,
.: . 306. – (&

%
2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 1 . 20 ., 230 , . – [88-1227]

/ #

., %
.
. .): 1 ., 5000 , . –

. *. -. + . – ".:
/ ) *$$* $
.-

/
*$$* $, 1986. – 19, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 22 ., 310 , . – [86-548]

-

/

. &. = %. / ) -

1925. 2 "
+ % ' ., %
%. %
.
.
2
/#
. -. 6. <
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 31, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
. . – 66 ., 307 , . –
[88-1263]
1926. 2 "
2 %
(#
%. %
205 , . – [89-296]

+

% ' ., %
%.,
/#
. *. -. + . – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

1927. 2 "
+ %
.
*$$* $, 1990. – 55, [3] .:
%; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 20 ., 160 , . – [90-671]
1928. )
//#
%. %

% /%
,
%
% *$$* $, 1989. – 38, [2] .:
%.; 20 %. –
.!
)
). – +
. . – 81 .,

.
%. %

/#
/)

. -. 6. <
*$$* $

. – ".: )
.-, .

" 7 3
.
. 1
. 8. -. &
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 29, [2] .:
%.,
.; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 70 ., 110 , . – [90-1461]
165

.

C r ile Moldovei, 1986-1990

1929. )
/
. – ".: "
.: . 243-254 (52

:
+

1930.
/
$* $, 1986. – 29 .:
!
)
). – +

Moldova's Books, 1986-1990

" 7 3
% .
2
/ / -. . "
, &. #. 9
)
,, 1990. – 244, [2] .:
%.; 21 %. – *
.
.
.). – ISBN 5-362-00630-4 (
.): 1 . 20 ., 2000 , . – [90-291]
%
.; 20 %. – (#
.: . 28 (5

2 -%
1 .
/
. &. $.
%. %
/ ) *$$* $
.). – +
. . – 52 ., 355 , . – [86-457]

1931.
.
*$$* $, 1989. – 39, [2] .:
.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 80 ., 197 , . – [89-1628]

)

/#

7. +

1932.
%
. -. 6. <
/ ) *$$* $
1933.
. – ".: )
1-/ . – +
1934.

– (#
544]
".: )
, .

. – ".: )
.-, .

/#
. -. &. ) /
%. %
/)

2

+ %
., %
.
.
2 .
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 35, [2] .:
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 74 ., 216 , . – [89-771]

% /%
*$$* $
.-, .
.!
. .
. – 34 ., 711 , . – [87-1283]

%
)

/. – ".:
*$$* $
/
%. %

. -. $.
.: . 30 (14

*$.

-

% ' , .
.). –
-

.
.
% .
*$$* $, 1990. – 40, [1] .:
%.; 20 %.
.). – +
. . – 89 ., 199 , . – [90-

% /%
'
2 -%
1 .
./#
. *. -. + . – ".: )
%. %
/ ) *$$* $
.-, .

1935. 1
+
.
*$$* $, 1990. – 21, [1] .:
.; 21 %. – (#
.). – +
. . – 54 ., 139 , . – [90-1027]

/

.
). – +

0 , #. &.
.. –

.

2
%. %

/#
/)

. -. 6. <
*$$* $

.–
.-

33.8 TIPURI APARTE DE CONSTRUC II
(Construc ii în transport – vezi 32.1.2; construc ii energetice – vezi 22.1)
.
%. – +
(

[1] .:
2225]

1936.
#0 +
%.
2
.)
:[ .
. .] / " ' . - %. . ( ;
.: ). . &
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 123, [1] .:
%.; 22
.
. – ISBN 5-376-00062-1: 1 . 60 ., 480 , . – [89-1234]
1937. =
/ +
. %
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 19 .; 20 %. –
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 18-19 (20
.). –
1-/ . – +
. .
. – 22 ., 484 , . – [86-1879] /
. . 7. +
1938.
% #
.; 21 %. – +

?. '. / %
/
.: . 277-285 (169

%
.
. – ".: "
.). – ISBN 5 –362-00506-5 (

)
,, 1989. – 286,
.): 1 . 20 ., 2500 , . – [89-

1939.
+
/
.
/
2 .
&. ) /
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 33, [3] .:
.,
.; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 158 , . – [89-1647]
1940.
#0 + 1 .
%
. +. $. %
, . +. *
/%. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
/ .–+
. .
. – 22 ., 336 . – [86-371]
1941.
:
2
/
+
2, &. !. $
, &. &. !
/, #
".: :
, 1987. – 138 .: .; 21 %. – +

/#
%. %

. -.
-

2
2 /%
)
/
*$$* $, 1986. – 17, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
: . 19 (7
.). –

./
1-

.
/
.
. &. &.
.: . 136 (13
166

/: [)
.] / &. &.
, &. -.
;" ' .
. - %. . ( . –
.). – 1 . 30 ., 925 , . – [87-255]
1

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1942.
%
. -.
452, [1] .:
.; 22 %. – +
[89-548]

/ %
/
.: . 446-451 (116

National Book Chamber of Republic of Moldova

/:
. – ".: "
)
,, 1989. –
.). – ISBN 5-362-00158-2 (
.): 2 ., 3000 , . –

1943. 2 %
.
/ .
%
%
.
/
/ %
/
)
/
/
. . !. " 1 %
) *$$* $, 1986. – 48, [2] .:
; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
)
). – +
: . 47-49 . (27
.). – +
. . – 56 ., 393 , . – [86-780]

. – ".:
.!
-

2

1944. 2 "
. -. &. ) /
/ ) *$$* $

#

+ %
/. – ".: )
.-, .

1945. 2
.+
*. -. – ".: )
*$$* $
.-, .

%. %
.
*$$* $, 1988. – 47, [1] .:
.!
)
). – +

2
1 .
%
*$$* $, 1990. – 48, [2] .:
.; 20 %. – #
.). – +
. . – 96 ., 213 , . – [90-1163]

1946.
#0
/
2
:
.
.
%. *-10-87 / ! . %. )
41, [2] .: .; 20 %. – 15 ., 600 , . – [87-1125]
%.

%
% %
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 97 ., 141 , . – [88-1037]

1947.
#0
%
* 13-87/ ! . %. )
9. 1. – 1988. – 108, [1] .:

.

/# /) -

%

%. %

/ %
- .–$ .

%

/
. – ".:

/
-

)
/
% , 1987. –

/
/ %
/
)
/
:
% - .–
.
. – ".: % , 1988. – 21 %.
%. – 35 ., 1000 , . – [88-1193]
.

.

.

1948. 9. 2. – 1988. – 46, [2] . – 15 ., 1000 , . – [89-1254]
33.9 UTILAJ INGINERESC. TEHNIC SANITAR
1949. "
).
.

# "

178 .; 20 %. – &
)
, ! . %. )
) # 0 *$

+

/
.
", 15-17
. 1988 . /
.: !
)
, -* )
, ).
.
. - ,)
.–+
., 300 , . – [88-1853]

1950.
%.
2
#. *. &.
. – ".: )

-

",
.: 5

.

2
.
%
/
/ ) *$$* $
*$$* $, 1988. – 8, [1] .; 20 %. – +
+

.

.
..
. (1988;
/
"- ,
7. &.
. – ".: +. ., 1988. –
)
, )- 1 .- %% .
. 0 *$
,7 %
-

. !& %. . ( ,
%
.-, .
.!
)
;
. . – 12 ., 334 , . – [88-2015]

.

1951.
*. .,
$. . )
%
1
[)
.] / #
. ). 3.
;" ' .
. - %. . (
1987. – 124 ; 20 %. – +
.: . 123 (16
.). – 1 . 20 ., 760 , . – [87-304]

2 .
. – ".: :

,

1952. '
+
:
,,
,
.'
8. ). #
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 28, [1] .:
%.; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 26 ., 133 , . – [90-256]

1
%. %

/#

.
/

1953. '+
21 %. – +
1954. ,

2. -. 9
. %
.
%
];
.
. 6. $.
;" ' .
.
.: . 75-76 (26
.). – 12 ., 200 , . – [87-988]
#

-

%. . (

1

/: [5 .
. – ".: "#$, 1987. – 78 .;

.
)
1 1 .%
%:
. ./! .
.
)
)
," ' .
. - %. . ( ;
. 6. $.
. – ".:
"
)
,, 1989. – 223, [2] .:
%.; 21 %. – +
.: . 222-224. – ISBN 5-362-00611-8: 85 .,
2000 , . – [89-1785]
/

167

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

1955. , 7 '. -., &
'. 2. #
%
/
43, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
43 (19
.). – +
. . – 50 ., 385 , . – [88-1226]
1956. *%
?. ., ;
$. $.
,
%
.
(#
.) / #
. >. -. 7%
; -* )
%. – - .
.
. .–+

1
/
.-,

.

. ,
.
.,
.
.: . 68-69 (10

1957. *
,. ,.
.
%
.
, 8. &. : %%. – ".: ) *$$* $, 1986. – 54 .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 47-54 (97
.). – +
1958. = %
+
.
:( .
.
3-/
.
( .
.)
. – ".: +. ., [1990] . – 119 .:
)
,!
%. )
.
/, 7 %
) # *$

1960.

.–+
/

# '. '. #
.: . 51 (8
.). – +

%. – (#
[90-191]
6
)

1964. ( +

1965. (
. – ".: )
*$$* $

%.'

/)

.

.
%. %

.
*$$* $

/

/#
/)

*. . !

.

,

.-,

.

. *. -. +
*$$* $

. – ".: )
.-, .

-

/)

,
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 35, [2] .:
.-, .
.). – +
. . – 71 .,

. – ".: )
.-, .

*$$* $, 1990. – 35, [2] .:
%.; 20
.). – +
. . – 81 ., 199 , . –

.
%
/
%.'
*$$* $, 1990. – 25, [1] .:
%.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 30 . . 192 , . – [90-278]
.

-

)

.
.
1
%., 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 59 ., 251 , . – [89-551]

1966. (
% .
-. ). %
, . &. 7
, &. -. )
179, [1] .:
.; 21 %. – - .
.
00522-4: 1 . 70 . . 575 , . – [88-1911]
1967. 2
,
%

.

/
.
. &. ).
.: . 126-134 (19

.; 22 %. – +

.
'
. . – 39 ., 852 , . – [89-374]

,
.
1 //#
. 8. ). #
%. %
/ ) *$$* $

%. %

)
/ !. !. 7 , >. $.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 60 ., 171 , . – [86-1835]

,
%
, 1986. – 133, [2] .:

1962. ( +
%
%
*$$* $ , 1989. – 40, [2] .:
%; 20 %. – (#
.). – +
. . – 89 ., 127 , . – [89-1558]
.

/:
.; 20

2
%.'.
. 29-30 % 1990 .) /
.: &. &. "
.,
.; 20 %. – &
.: " ' . *# "
", -*
. - , ) *$$* $ !
)
, !# &* % ' .–+
. . 350 , . – [90-855]

1961. &
'. '.
'
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 51, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 51 (13

1963. ( +
,
.
%; 20 %. – (#
122 , . – [90-315]

0, %
1,
0
.
– ".: +. ., 1988. – 69 .:
.). – +. ., 200 , . – [88-2063]

%.
.-

.

1959.
# '. '. $
; -* )
.$ % . – ".: :
.). – 1 . 50 ., 1000 , . – [86-574]

-,
. – ".: ) *$$* $, 1988. –
)
). – +
.: . 42-

/)
.!

.

.

/#
%. %

. $. -.
/

/,
%
% %
% : [)
.] /
.; #
. $. . !
. – ".: :
, 1988. –
. .–+
.: . 160-178 (271
.). – ISBN 5-376-

%

%

. 1209 "&

1
168

:

.
1

"! /

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

.
. -. $. 7
;" ' .
1987. – 83, [2] .; 20 %. – +
-. .,
,

2#
%.
1537

. .: . 84 (14

%. . ( . " .
1
.). – 13 ., 300 , . – [87-1719]

$. .

.

1969. 2 +

,

%
%. – (#
%. %
54 ., 191 , . – [88-867]

.
/#
. 8. ). #
/ ) *$$* $

1970. 2 +
,
,
*$$* $, 1989. – 27, [3] .: .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 66 ., 135 , . – [89-1248]

@

/
%. %
//#
/)

.
%. %

/)

/#

1975. 2
'
/
1
/#
. 6. $.
, ". $. <
. – ".: )
1-/ . – +
. .
. – 20 ., 273 , . – [88-426]
1976. ) %
- . .
. – ".: %
1977.
/)

/

:
.
%
, 1986. – 40 .:

/
. 8. ). #
*$$* $

$. .,

.

.

169

. 8.
-

%%

. – ".: )
.-, .

/)

//#
%. %

1

/
.
*$$* $

. -. &. ) / / ) *$$* $

2 .
%
*$$* $, 1988. – 17, [1] .; 20 %. –

2 .
%. %

-

/# %. %
/ ) *$.). – +
. . – 1 . 16 ., 248

;

1
% .
%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 40 .: .; 20 %. – (#
.-, .
.!
)
). – 71 ., 217 , . – [87-636]

'. $.

/)

1

%
0
.
1 /
%. %. )
20 50-1400 %3/ . / !
.,
.; 20 %. – +
., 1000 , . – [86-541]

1978.
%
+ %
.
.'
*$$* $, 1987. – 32, [2] .:
%.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 80 ., 137 , . – [90-1016]

/#

. *. -. + .
*$$* $
.-

. *. -. +
*$$* $

1973. 2 "
+
. %
.
%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 4, [2] .; 20 %. – (#
%. %
.
.!
)
). – +
. . – 74 ., 107 , . – [87-1480]

1974. 2 #
/
% .
1
.
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 43, [2] .:
%.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 88 ., 210 , . – [89-1629]

)
,

)

.
1 /
(
. )
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 28, [1] .:
%.; 20
.-, .
.!
)
). – +
. .–

1972. 2 "
+
.
%
. 8. ). #
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 57 .; 20 %. – (#
$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 56-57 (16
, . – [87-414]

/

. – Vezi Nr

/
/

/
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 60 ., 197 , . – [88-624]

1971. 2 +
,
,
*$$* $, 1989. – 43, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 89 ., 181 , . – [89-1104]

*. -. +
.-,

. – ".: "#$,

%
1

1968. 2 +
,
.
). #
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 44, [1] .:
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +

– ".: )
, .

National Book Chamber of Republic of Moldova

/#

/. – Vezi Nr 979

.#
/)

/
. -. !. 9
1

-

-

%. % -

8. ). . – ".:
*$$* $
.-

C r ile Moldovei, 1986-1990

1979. 5#
. *. -. + . – ".: )
*$$* $
.-, .

Moldova's Books, 1986-1990

1
,
.
*$$* $, 1990. – 35, [2] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 81 ., 123 , . – [90-874]

1980. 5 "
*. '. +
%
: [)
.] / #
. $. -. & '
97, [2] .; 21 %. – +
.: . 93-98 (94

34 GOSPOD RIE COMUNAL

/# /) -

/
%. %

1 1 , 1988. –

.

%
%
;" ' .
. - %. . ( . – ".: :
.). – ISBN 5-376-00347-7: 1 ., 575 , . – [88-209]

I LOCUINTE. DESERVIREA SOCIAL A POPULA IEI. COMER
34.1.1 Probleme generale

1981.
+
1
- %%
2 %
/
$, 1988. – 10, [2] .; 20 %. – +
1982. , #
*$$* $, 1988. – 45 .:
.!
)
). – +

)

2
.
'
,
/ ) *$$* $
.-, .
. . – 14 ., 213 , . – [88-901]

%
.!

%
%%
2 %
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 93 ., 203 , . – [88-362]

/

1983. *
:
1
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 59 ., 154 , . – [86-1668]

.:
+

/

/)

. 8. ). #
*$$* $

1984. * "
+
.
) . )
/
. -. !. <
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – 13 ., 367 , . – [88-1003]
1985. - # %
*$$* $, 1986. – 45 .:
.!
)
). – +

)

/#

1986. - #+
. 8. ). #
/ ) *$$* $

/

1987. %+ ,
/
. *. -. + . – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

– ".: )

1989. ".
+
.
IV
", 26 0 1987 . /
.
.*
%% .
. - ,7 %
*
%%

.
. – ". 6 )
.-, .

%

1990. (
2 %
*$$* $

/

+

2
. – ".: )

*$$*-

/ #
. *. -. +
/ ) *$$* $

. – ".:
.-, .

. – ".: )
.-, .

*$$* $, 1986. – 31, [1]
.!
)
). –

%

1

.). – +

/#
. (. $. +
%. %
/ ) *$$* $
. . – 88 ., 290 , . – [86-718]

%.. +
/
*$$* $, 1989. – 48 .:
%; 20 %. – (#
.). – +
. . – 88 ., 211 , . – [89-778]
%
.
*$$* $, 1988. – 26, [1] .:
.!
)
). – +

#

"

.: $. *. )
/( .
..
1., -* )
. – 40 ., 300 , . [87-907]

'. ., 2 #
)
. – ".: )
.-, .
.!

.–

%
/
*$$* $, 988. – 10, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

"*
.)

-

/
%. %

. 8. ). #
*$$* $
.-,

.
.

#- #
",
.
3. (4; 187;
.
.
)
. – ".: +. ., 1987. – 167 .; 20 %. – &
.+
.
( - ), ) .
0.

.:
-

/

/)

/#

!. -. %
*$$* $, 19089. – 12, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 15 ., 285 , . – [89-1570]

170

. – ".:
.-, .

%
.
1
%
%.; 20 %. – (#
%. % . . – 54 ., 236 , . – [88-866]

1988. .
/
1
- %%
2 %
*$$* $, 1988. – 52, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 1 . 8 ., 255 , . – [88-423]

).

)

.; 20 %. – (#
.: . 45 (7

%.
)

1

%. /

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

1991. ( +
.
%
%
%
%. – (#
%. %
. . – 74 ., 150 , . – [89-938]

/,
/#
/! .

National Book Chamber of Republic of Moldova

/1
. 8. ). #
%. )

- %%
2
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 35, [1] .; 20
. ) *$$* $
.-, .
.). – +

)

1992. ( "
. 8. ). #
*$$* $

%
%

1993. ( "
:
,
% . % ' . %
%.
/#
. 8. ). #
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 251 .:
.,
%.; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . -57 ., 11 , . [90-1738]

1994. 2
%%
2 %
8, [2] .; 20 %. –
%%
%
824]

:
. – ".: )
.-, .

0
/

.
1
- %%
2
*$$* $, 1987. – 29, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
.). – +
. . – 62 ., 179 , . – [87-1479]

.
'
,
%
%.
2
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
. – ".: )
1-/ . – +
. .
. – 10 ., 236 , . – [88-1410]

1995. 2 +
2 %
/
/#
/ ) *$$* $

. *. -. +
.-, .

1

. – ".: )
.!

,

)

%
)
#
! .

2001.
. 8. ). #
. %. )

.

. – ".: )
.!

/#

/

. 8. ). #
. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,

. 8. ). #
/ ) *$$* $
+

/ #
%. %

. 8. ). #
/)

*$-

. – ".:
*$$* $

/
%
1
*$$* $, 1987. – 39 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 82 ., 189 , . – [87-827]

%%
2 %
/
*$$* $, 1990. – 11, [1] .; 20 %. – (
.: . 12 (8
.). –
1-/ . – +
. .

2003. 9
%
/,
1
- %%
2 %
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 33, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 70 ., 269 , . – [88-704]

171

.

. – ".: ) *$$* $, 1989. –
.-, .
.!

%
.
1
- %%
2 %
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 29 .:
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 62 ., 163 , . – [89-1103]

2002.
. )/
. 8. ). #
. – ".: )
$* $
.-, .
.). – +
1-/ . – 14 ., 167 , . – [90-1002]
+

1

. % /
. *. -. + . – ".: ) *$$* $,
/ ) *$$* $
.-, .
.!

1999.
,
,
*$$* $, 1990. – 42, [1] .:
.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 97 ., 111 , . – [90-1281]
2000.
/
/#
. 8. ). #
*$$* $
.-,

.
%.

1
*$$* $, 1988. –
%

/,
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 65 ., 108 , . – [86-1535]

1998.
. .
44, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 89 ., 144 , . – [89-329]

/

*$$* $, 1987. – 57 .; 20 %. – (#
%.
)
). – +
. . – 1 . 16 ., 133 , . – [87-

1996. 2 "
+
.
1987. – 48 .: .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 88 ., 218 , . – [870-289]
1997. ) %
,
$* $, 1986. – 37 .:
.,
.!
)
). – +

/
/

/

/

: (=
%. / )
.–

.

/
/
/

1.
*$-

/#
. *. -.
/ ) *$$* $

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

34.2 DESERVIREA SOCIAL A POPULA IEI
34.2.1 Probleme generale

2004. , #0
" 4. !.
.2 .
%.
.
%
/ 3. 8. ! 2
, $. 7. )
, . -. -/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 45, [1] c.; 20 %. – ( %. / ) *$$* $
.-, .
.). – +
.: . 44-45 (26
.). – +
. . – 52 ., 265
, . – [89-1757]
2005. * "
+
.
) . . )
/
. -. !. <
%. / ) *$$* $
.-,
. – 13 ., 367 , . – [88-1003]

. – ".: )
.
.!

%
/
*$$* $, 1988. – 10, [1] .:
.; 20 %. – ( )
). –
1-/ . – +
. .

%
,. ., , #0
" 4. !. #
1 . . )
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 62, [1] .; 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 61-62 (28
.). – +
356 , . – [87-1747]
2006.

2007. ( +
%
.
.
1
)
/
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
+
. .
. – 14 ., 360 , . – [87-1522]
2008. ( +
'
)
/
/
%. / ) *$$* $
. – 18 ., 340 , . – [86-720]
)

2009. 2
%
*$$* $, 1988. – 18 .:
.!
)
.–+

. -. !. <
.-, .

%

/
.-,

/
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 10
)
). –
1-/ . –

. -. !. <
.
.!

. – ".: )
.!

.
1
*$$* $, 1986. – 16 .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (5
.). – +

2 .%
%
.; 21 %. – (#
%. %
. . – 42 ., 84 , . – [88-59]

/)

2010. ) %
%
2 .%
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 24 .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 42 ., 104 , . – [87-211]
2011.
. #. "

1 . – 1989. – 19, [1] .:

2012. ) %
' . – ".: )

%.
%

%

/#

. . #. "
*$$* $

/)

2016.
/

. 3. 8. ! 2

%

' . – ".:
.-, . -

/
. . #. " '*$$* $
.-, .

/
%.; 20 %. – +

.
. ..
, 1989. – 41, [1] .:

2 .%
%
/#
. . – 35 ., 127 , . – [88-1792]

1.
% .
%" ' .
.; 20 %. – 40 ., 25000 , . – [89-7 ]

2014.
.
1
2
! 2
, . #. " ' . – ".: ) *$$* $, 1987. – 16, [2] .:
.; 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 17 (3
.). –
. .
. – 20 ., 326 , . – [87-1173]
2015.
1
%
11. [3] .:
.; 20 %. – (
.: . 14 (7
.). – +

.

%.; 20 %. – 38 ., 100 , . – [89-295]

' / .
*$$* $, 1988. – 19, [1] .:

2013. # /
. :$
% /
. -. 6. "
. – ".:

%. /
. . – 60 .,

/

. . -. -/
%. / ) *$$* $
. . – 14 ., 28 , . – [86-546]
%
. – ".: )

.
, (. &. #
.-, .

1
'. – ".: )
.!

/
.
.
*$$* $, 1987. – 15, [1] .; 20 %. – (
172

/

.
-

. 3. 8.
%. /
1-/ . – +

. *$$* $, 1986. –
)
). – + -

-

1

%. /

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

.-,

) *$$* $
, . – [87-1705]

.

.!

2017.
2 .%
(#
%. %
121 , . – [87-512]

%

/)

National Book Chamber of Republic of Moldova

). –

)

1-/ . – +

%
/
. . #. " ' . – ".: )
*$$* $
.-, .
.!

. .

. – 18 ., 253

' / .
/
*$$* $, 1987. – 15 .; 20 %. –
)
). +
. . – 35 .,

34.3 COMER INTERN
(Comer extern - vezi 6.5.1.3)
34.3.1 Probleme generale

2018. Garelic M. A., Leandsman R. D. Organizarea comer ului cu m rfuri ne-alimentare: Man. pentru c.
medie prof.-teh. / Trad. din l. rus de N. A. Abageru. – Ch.: Lumina, 1990. -196-[3]p.; 20 cm. – (BPT: Bc. prof.teh.). – ISBN 5-372-00746- : 30 c. . 5000 ex. – [90-1848]
2019. Gribincea A. J. Merceologia produselor ne-alimentare "M rfuri textile": (Mater. didact.) / Un-tea de
stat " V. I. Lenin" din Moldova. Cat. de merceologie; Red. resp. N. Lap ina. – Ch.: USM, 1990. – 20 cm.
P. 1. – 1990. – 94 p.: il., tab. – Bibliogr.: p. 84 (9 tit.). – 18 c., 200 ex. – [90-1748]
2020.

"

#
/
/
/ - .%
)

/
.

)

.

:
%
.)
.–

%
) - (10; 1989;
)
,=)
.
$. -. – ".: % , 1989. – 63 .:
.: %., ,. – 6. .

). )
@
.; 20 %. – 4
. – 6. ., 1000

/
.: 5
. – [89-2212]
2

2021.
:
%
)
, = #
2
/
/5
.) .
.
%; - . . >. *
;- .
. -. ). %2
;" .
.: ". -. )
'. .; # . -. ).
;6 .
. >. *
, &. +. "
. – ".: % , 1989. – 128.
[1] .: .; 26 %. –
.: % .,
,. -3 ., 2000 . – [89-9 ]
)

– ".: )
!

2022.
: '. ,.
*$$* $, 1989. – 42, [1] .:
)
). – +
.: . 42 (6
2023.

:
'. ,., &
)
/
$, 1989. – 46, [2] .:
.; 20 %. – (
–+
.: . 46-47 (22
.). – +
%. – +
)

.
2
.
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 47 ., 263 , . – [89-1318]
.

.

.
.
%. / ) *$$* $
. . – 53 ., 275 , . – [89-692]

.
.-, .

%
/

.-,

.

. – ".: )
.!

/

.
.

*$$*)
).

+
. .$
. – ".: "
)
,, 1988. – 200, [2] .: .; 16
% . . 200-201 – ISBN 5-362-00256-2 (
.): 60 ., 4000 , . – [88-1916]
Rec.:
' .$ /
// " %
)
/. – 1990. – Nr 1. – #. 95-96; " %%
. – 1990. – Nr 1. – . 95-96
2024.

.

2025. * %
'. !. & '
./ %
58, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
(13
.). – +
. . – 64 ., 334 , . – [89-1643]
2108

%

.

)

< #

.. 2. #

2026. 2 -

%

2
/

/#

:
.-,

.

2

2

.5
. ). ). !

173

.. – ".: ) *$$* $, 1989. –
)
). – +
.: . 58

. %
.!

. – ".: )

%

/

. – Vezi Nr

0
% % *$$* $, 1989. – 54. [1] .; 20 %. –

C r ile Moldovei, 1986-1990

(#

!

.). – +

Moldova's Books, 1986-1990

%. %
/ ) *$$* $
. . – 1 . 12 ., 204 , . – [89-1080]

.-,

.

.!

). – +

2027. .
. ., 2
'. .
- %.'
./ %
)
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 56, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
)
). – +
.: . 56 (14
.). – +
. . – 60 ., 655 , . – [87-1270]

2028. ( "
:
/
%
*$$* $, 1990. – 38, [1] .; 20 %. – (#
%. %
+
.: . 38. (7
.). – +
. . – 89 ., 137 , . – [90-719]
2029. ( "
:
1988. – 10, [1] .; 20 %. – (
.: . 11 (5
.). –
2030. ( "
[1] .; 21 %. – (#
445 , . – [90-1094]
2031. 2
,
%
.
500 , . – [90-282]
[)

)

2032. 2
.] /
.
.; 21 %. – +

:

/)

/#
. -. !.
*$$* $

.: . 54 (9
:

.-,

.-,

2

.

. – ".: ) .
.). –

1 % /
. . #. " ' . – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
1-/ . – +
. .
. – 12 ., 540 , . – [88-1321]
/

% /
%. %

.

*$$* $,
). – + -

/#
. (. +. ' . – ".: ) *$$* $, 1990. – 49,
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 99 .,

2
/)

. .#
.
./
.
.
. – ".: "!5, 1989. – 132 .:

.
. .; " ' .
.; 20 %. – +

.

/
:5 .
- %. %. &. $. (
." .
.: . 128-132 (59
.). – 21 .,

. .
'
%
%
/: (
.- .
):
. >. -. ; " ' . . - %. &. $. (
. – ".: :
, 1988. – 163, [2] .:
.: . 157-164 (26
.). – ISBN 5-376-00388-4: 1 . 60 ., 695 , . – [88-483]

2033. "2
# %+
+ 3
+
.
% ",
.
..
. (1989; ).
.
.
/
/
/
, ." ' , 14
. 1989 . /
.: #. $. ' ( .
.)
. – ".: +. ., 1989. – 125 .:
.; 20 %. – &
.:
) *$$* $, *$$# !
)
, $ -* )
, ) # & , ) # &*
,7 %
) # 0 *$
.–+
., 350 , . – [89-2094]
2034. 2
-. !. – ".: ) *$$* $, 1990. – 41, [1] .; 20 %. – (#
, .
.). – +
. . – 85 ., 138 , . – [90-1340]

! .

/

2035.
. -. !.
. %)

.
%. %

/)

/#
.
*$$* $

%.
/
. – ". 6 ) *$$* $, 1989. – 35, [1] .; 20 %. – (#
%. %
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 64 ., 200 , . – [89-663]

./

34.3.4 Alimentare public . Culin rie

2036. Antimova N. A. . a. Arta culinar : [Man. pentru c. prof.-teh.] / N. A. Antimova, T. I. Zaharova, L.
L. Tatarscaia; Trad. din l. rus de S. Nicu . – Ch. Lumina, 1990. – 363, [2] p.: tab., des.; 21 cm. – (BPT: Bc. prof.teh.). – ISBN 5-372-00745-1 (în cop.): 80 c., 5000 ex. – [90-1200]
2037. Kovaleov N. I., Salnikova L. K. Tehnologia prepar rii bucatelor: Man. pentru stud. / Trad. din l.
rus de E. Grozavu, E. Grosu. – Ch.: Lumina, 1990. – 352, [2]p.: il.; 20 cm. – ISBN 5-372-00751-6 (în cop.): 95 c.,
5000 ex. – [90-1404]
2038. Vavilin A. I. Protec ia muncii la întreprinderile de alimentare public : Man. pentru in- iile de înv .
mediu de specialitate / Trad. din l. rus de C. Siciuga, T. R ileanu. – T. R ileanu. – Ch. & Lumina, 1990. – 199,
[5]p.: tab., scheme; 20 cm. – Lista standardelor de stat. p. 198 – 200. – ISBN 5-372-00750-8: 40 c., 5000 ex. – [901847]
174

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

2039. )
#
" ' , =
. -. $.
;6 .
>. -. "
. – [28] .:
%., , – 55 ., 5000 , . – [89-11 ]

#

.

. " '
: [! ] / -1
.; 23 %. – #
.

2040. ( +
" ' . – ".: ) *$$* $, 1986. – 18 .; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 18 (10
.). –
1810]

115]

: ("
. -.;
.
. ;. 3. 9 % ; " ' .
. – ".: "#$, 1985. – 48 .:
.; 20 %. – +

.

% .
,. –

%,;
.:

%.'
.
./
. . #.
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. – 20 ., 242 , . – [86-

2041. 9
#. (.,

.:

/) / 9 % ;. 3., 7
. $., )
. - %. . ( . " .
. .: . 47-48 (22
.). – 7 ., 200 , . – [86-

34.4 GOSPOD RIE CASNIC
2042. Drozdova V. E., adrina N. E. Staturi pentru gospodine / Trad. din l. rus de A. Core chi. – Ch.:
Timpul, 1990. – 205, [2] p.: il.; 16 cm. – ISBN 5-7790-0060-3: 70 c., 50000 ex. – [90-1324]
2043. - #
. $. #,
. – ".:
– [88-1173]

'. -. 7
,,
% , 1988. – 350 .:

2044.
1
50000 , . – [87-734]

.

./#

5
/
/
.
.; 21 %. – ISBN 5-7790-0031-X (.

. 8. ". 8

/. – 2-

.

. – 1987. – 350 .; 21 %. – 1 . 70 .,

2045. ( #
<.. .
% /
.
.
, !. "
,, 1989. – 245, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00263-5: 85 ., 30000 . – [89-1063]

1466]

.

2046. 2 #0
,. – ".: %

'. '.
, 1990. – 148, [2] .:

2047.
0
. – 8 . 2- . – ".: %
1449]
2048.
. "#

(

.

2049.
. - "). – +

, 1987. – 215 .:

. .7 % '
- "). – +

)

-

/
:[
,
2
,]:
.
.; 22 %. – ISBN 5-7790-0053-0: 1 ., 50000 . – [90-

,
.

,
/ - . . -. )
;
.; 16 %. – +
.: . 213 (9

.

.
, *. !. " ). – 80 ., 75000 . – [87-

. – 4. ".: % , 1987. – 191 .:
.).: 1 . 20 ., 125000 , . – [87-953]

.: . 184. – (&

%

,%
.–+

.
.: . 122 (9

2051.
0 =. *. 7
1 . – ".:
7790-0048-4: 1 . 20 ., 50000 , . – [90-1648]
2052.
.; 26 %. – +

. – ".: "

.; 21 %. –

. .=
%
. – ".: % , 1990. – 126, [1] .: .; 20 %. – ( . "# .: . 123. – ISBN 5-7790-0044-1: 65 ., 150 000 , . (1-/ - 1-50 . .). – [90-289]

2050.
"
!. '.
. .; 17 %. – *
.
.
(1-/ - 1-25 . .). – [88-1867]

.:

, -. -. "
,
.): 1 . 70 ., 50000 , .

0 =. *. ). '2 %
.: . 149. – (9

%

0 . – ".: % , 1988. – 130, [1] .:
.). – ISBN 5-7790-0006-9: 55 ., 75000 , .

, 1990. – 212, [1] .:

.,

.; 21 %. – ISBN 5-

% /
1. *. $. #
2;
.
. – ".: % , 1986. – 152
.). – 90 ., 100000 , . (1-/ - 1-50 . .). – [86-1943]

2053. !
'. . 7
. – 2- ,
.
. – ".: % , 1990. – 235, [1] .:
%. – ISBN 5-7790-0047-6 (
.).: 1 . 80 ., 150000 , . (1-/ 1-50 . .). – [90-894]

175

.,

.; 24

C r ile Moldovei, 1986-1990

[87-771]

!. . + 0

2054. !

.. – ".:

2055. = + +
.
. "&
%
.%
., 15000 , . – [90-1780]

.

2057. =
.; 20 %. – +
2058.

1 . – 3-

0 :[

.]. – 2-

. – 1987. – 160 . – +

7 -. '. 7 % '
,
% , 1986. – 159, [1] .:

2061.
., 50000 , . – [86-1797]
2062.
%. – +
2169]

2063.

. 2. 5

0
.

2064. .
%: " .
%2
.:
.; 23 %. – +
.: . 287, ( . 40
1-60 . .). – [89-1455]

. – ".:

, 1987. – 144 .:

%

.
.

/ 8. ). "
.. – +

/, . &. "
/, ). ).
.: . 221-222. – 1 . 20 .,

%. – ".:

%

.

, 1986. – 285 .:

.; 20 %. – 1 . 80

.; 21 %. – 1 . 80 ., 75000 , . – [88-501]
.'
. – ".: % , 1988. – 223 .: . ; 22
.): 3 . 20 ., 50000 , . – (1-/ - 1-25 . .). – [88-

%2 /
. . $. ! 1
. – ".: % , 1989. – 285, [3] .:
.). – ISBN 5-7790-0029-8 (
.): 2 . 60 ., 300000 , . (1-/ -

2065. )
&. '. &
20 %. – 45 ., 50000 , . – [87-1170]
: 100

.,

, % 2 .% :
.
, 1990. – 26, [2] .; 20 %. – <.

:+ 0
., %
.; 20 %. – 75 ., 100000 , . – [86-1449]

. 2., !
%
!. $. 5
.: . 218-219. – ISBN 5-7790-002407 (

2066. #
/
100000 , . – [90-1468]

,
%

.: . 159 – 90 ., 75000 , . – [87-462]

.

1 . – 1988. – 286 .;

.; 20 %. – 55 ., 100000 , . –

!. . # '
0 ".: % , 1986. – 158,
.). – 90 ., 150000 , . (1-/ - 1-100 . .). – [86-922]

&. $., 1 #
.: . 159 (20

2059.
!. -.
.5
,
%
(. . – ".: % , 1987. – 223 .: .; 20 %. – *
.
30000 , . – [87-1085]
2060.
. – ".:

, 1987. – 94 .:

%

.: *
/ ,
,' %
/ %", .-#
, 1903 . – ".:

2056. =
-. 2. . .
.; 20 %. – 80 ., 100000 , . – [87-306]
[2] :

Moldova's Books, 1986-1990

– 2-

0
. – ".:

%

.,

. – ".:

%

, 1987. – 94, [1] .:

: Legenda. – 1990. – 62, [3] .:

.;

.; 16 %. – 1 .,

2067.
1. *. "
%
/
/ /# . %
8. 6. !
, . $. )
. – 3. – ".: % , 1988. – 284, [1] . 6 .; 20 %. – ISBN 5-7790-0004-2: (&
.): 2 ., 150000 , . (1-/ - 1100 . .). – [88-468]

35 VALORIFICAREA SPA IULUI COSMIC
2068.
'. . > / !
: [6
.] /
".: "
)
,, 1989. – 393, [2] ., [20] .
.; 21 %. – (
– ISBN 5-362-00083-7 (.
.): 1 . 80 ., 6000 . – [89-633]

176

.
% 2

.

, -. %,). – +

, -. *
'. –
.: . 393-394.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

37 AGRICULTUR . TIIN E AGRICOLE
37.1 PROBLEME GENERALE
2069.
-.
'
- . .

'
.

#
'. ;
2

.

.

:) .
'.
. / 8. &. "
, -. $. #
, -.
,
#. -. + 1
2 '. . – ".: ( % , 1987. – 282 .: .; 22 %. –
. – (4
.): 75 ., 1600 . – [87-889]

2070. ,
,: [4
%
%. – (4
.): 1 . 60 ., 6000 . – [877-426]
2071. &
"
$. ., :
). . – ".:
10000 . – [88-37]
2072.
)

".: "

%

,, 1987. – 338 .:

)

, "# %
$ 2 "=) 1
./
, 1988. – 50, [1] .:
.; 17 %. –

"# %
.:

.,

.; 20

$ 2 " / - .- .
,,
. – 1 . 30 .,

.. . ! ,
2
. , ,/
.
.
.
.) . .–
,, 1988. – 272, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00335-6: 1 . 10 ., 10000 . – [88-1352]

2073.
.9
.(
2, .'
. – [87-1762]
2074. 6
."
2, . – [88-103]

%

]. – ".: "

1. ,.

, ,
2. – ".: "

]. – ": "

/: #
)

)

.: 7
'. / " . ). "
"
,, 1987. – 212, [2] .: 9
.; 16 %. – 40 ., 2500

: [# 1 2
/ . ). (
,, 1988. – 116, [2] ., [7] .

,

.; 20 %. – 35 ., 2000

2075. , "
.
-#" )
:[ .
. .] / - )
.
. .: -. +. (
0 ( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 177, [1] .:
.,
.; 21 %. – + .
. – 1 . 80 ., 520 , . – [86-1443]
;

2076. *
#0
./#
. -. . &
/ ) *$$* $

0

. – ".: )
.-, .

/
%
%.'
*$$* $, 1989. – 35, [3] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 81 ., 185 , . – [89-1890]

2077.
'. . ./
%. * . – ": +. ., 1990. – 55, [1] .:
2078. . 1990 . /
- %. ). &. 6

# "
2
/
.: 5
&. !. ( .
.)
,6
. ). – +

.; 20 %. – +

%

2 / ) .
., 300 , . – [90-1287]
:

.. – ".: " $, 1990. – 174 .; 20 %. – &
., 200 , . – [90-1303]

2079. ( "
:
1 /
/ *. *. #
, -. !.
/, !. &. 7
, &. #. 7%
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
(16
.). – +
. . – 57 ., 1150 , . – [86-989]

.

. &
.

%. % 0.

., 30-31
.: " ' . .- .

.
-#" )
/
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 51, [1] .:
.!
)
). – +
.: . 50-51

2080. ( "
:
/
%
-#
*$$* $, 1988. – 15, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 35 ., 338 , . – [88-881]

)

.

%

/ #
. -. . &
/ ) *$$* $

. – ".:
.-, .

2081. ( "
:
.
/
%.'
.
/
. &. &. " %
.–
".: ) *$$* $, 1986. – 40, [1] .; 20 %. – (#
.%
/ ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
: . 40 (7
.). – +
. . – 85 ., 239 , . – [86-957]
*
,

.

2082. 2#
. – ".: )
.!

2
% 2 .
*$$* $, 1987. – 13, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .
177

-#" )
/
/
. 7. 7.
%. / ) *$$* $
.. – 17 ., 950 , . – [87-1578]

C r ile Moldovei, 1986-1990

)
,

Moldova's Books, 1986-1990

2083. 2
. ., )
-. 1. #
%.
/
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 59, [1] .; 20 %. – (
.
%. / )
.). – +
.: . 59 (5
.). – +
. . – 68 . , 368 , . – [89-1974]

.

2084. "2
# %+ #
# "
"
# ",
.
..
. (1989;
).
/
, 15 0 1989 . /
.: )
1989. – 93 .; 20 %. – &
.: !
%)
. ) *$$
.
. &-* . – +
, 350 , . – [89-915]
2085. 2
'. ., '
%.'
% %
%. / ) *$$* $
.-,
– [90-1610]
2086. )
(
*$$* $

)

/
)
2

(#
1388]
23
)

%
)/

.

)

"
%+ #
%
% #
.
/
$. $. ( .
.)
. – +, 2: +. .,
.
2
*# "
", ) .

2
2
/
/
. 2
*$$* $, 1990. – 48, [2] .:
.; 20 %. – (
.
.: . 46-49 (72
.). – +
. . – 58 ., 631 , .

2087. ) %
:
1
/ *# "= "; *# "#
", *# )
%; - .. ). -. +
%
% , 1990. – 158, [2] .:
.; 20 %. – +
., 1000 , . – [90-1424]
2088.
/

*$$ / #
%. %

2089. B
. 1988 .: [)

1 +
– Vezi Nr 850

. -. . &
/ ) *$$* $

-

- ) (5; 1988;
). # ./ @
.]. – ".: "
)
,, 1989. – 205, [1] .; 17 %. – &
)
. – ISBN 5-362-00400-X: 15 ., 1500 . – [89-128]
.

.
1

.
. – ".:

%
/
2
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 39, [1] .:
%.; 20 %. –
.-, .
.). – +
. . – 50 ., 149 , . – [90-

#

?. .. )

. -#"
.-

/
%
.
*$$* $, 1987. – 15, [1] .; 20 %. – (
%. /
). – +
.: . 16 (4
.). – 18 ., 571 , . – [87-1246]

0
. – ".: )
)

:
. -. . &
.
.!

.-,

1
. – ".: )
.). – +

'. '.

*$$* $

.

2

2090. 1+
,. &.
1 0 /
.
%
[)
.] /
.
. &. ". ) ' ; " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: :
+
.: . 165-170. – 1 . 60 ., 1625 , . – [87-275]
Rec.: (
). // - . )
/. – 1987. – Nr 7. – #. 50;
.
7. – . 50.

)

.: !

/

,
%
.

/

2
/
:
, 1987. – 171 .; 20 %. –
-

)

. – 1987. – Nr

2091. $
. 2.
% 2
2
/
:
[)
.] /
.
. *. -. =
/ ;! .
%. %. )
. *$$ ,
%
. .- . - . – ".:
:
, 1988. – 149, [1] ., 21 %. – +
.: . 144-150 (174
.). – ISBN 5-376-00345-0: 1 . 70 .,1350
, . – [88-210]
Rec.: 62
*. // - . )
/. – 1988. – Nr 9. – #. 17;
. - )
. – 1988. – Nr 9. – .
17.
. .
,
'
, // # %
'
)
/. – 1988. – Nr 8. – #. 50-51;
)
. – 1988. – Nr 8.
– . 50-51.
)

2092. ;
. ., ,, 1986. – 200 .:

. '. .; 16 %. – (
@

%.'
./ %
)
. – ".: "
@
). – 35 ., 2500 , . – [86-450]

178

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2093. 9
/#
. -. 6. +
/ ) *$$*

%

2
.-,

National Book Chamber of Republic of Moldova

%
2
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 26, [1] .; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 46 ., 231 , . – [90-718]

/
%.

37.1.1 Economia agriculturii

2094.
,. . $
/
/
, 1988. – 22, [1] .:
., % ; 20 %. – ()
.: . 22-23 (20 .). – 6. .
. – 5 ., 500 . – [89-819]

:
+

2095.
+ : $. $. . .
(. #. ! / /, >. . <
;
. *. #
;
)
,, 1989. – 205, [1] .:
.; 20 %. – (4
1500 , . – [89-1436]
2096. C : *. !. )
,
, )
/: ()
.
.) / $ ".: $-", 1990. – 142 .:
.; 20 %. – +
2097.
– 46, [1] .:
)
). – +
2098.
2099.
2
/
%. ). &. 6
[90-300]

2102. '
+
,! .
.
;
. !. 7.
60 ., 500 , . – [88-52]
2103. ,

#
)

– ".: )
–+

"

/#

/)

&. 7. – ".:
)). –

:4

/ 6. 6. + . ,
, +. &
. – ".: "
2). – ISBN 5-362-00146-9: 60 .,

-% %
,
. "). &. 6
"
" ' , ." .
.: . 138-139. – 27 ., 300 . – [90-1637]

,. .
. $
2
.
/: (5 .
. – ".: " $, 1989. – 79 .:

)

2104. ,
".: "
)
– [86-1478]

.-

,
,

, "
":

-

&. *. # '
*$$* $

.

,
,

. – ".: )
.-, .

.–

*$$* $, 1988.
.!

1 . – 1989. – 57, [1] .; 20 %. – 39 ., 774 , . – [89-2023]

2101. '
0 2. -.
( %
)
/
".: :
, 1989. – 113, [2] .:
., 520 , . – [89-1537]

*$$* $

'

.
, 2'

.

2/

%

+
2 %
/
., 20 %. – (#
%. %
. . – 97 ., 785 , . – [88-1947]

2100.
" &. '.
: [)
.] /
.
. . .22 %. – +
. . 89-94 (132

)

.

.

(

) / !. +
.; 20 %. – +

, (. )
, &. #
. . 77-78 (25

/
; " ' . .- . .). – 15 ., 500 , . –

2
2
/
)
; -* )
.$ - ,
% . – ".: :
, 1988. – 93, [2] .:
.). – ISBN 5-376-00292-6: 1 ., 575 , . – [88-2188]

.)

/
.;

2 %
/
:
. 7. . 5
; -* )
.
.
.–
.
% ., . 108-114. – ISBN 5-376-00118-0: 1 . 50

%.
): [)
.] / #
.; 21 %. – +

.

%

-#" )
/
: (C .
. .) / ! .
1 /
..
. *$$ ,
%
. – ".: +. ., 1987. – 158 .:
.; 21 %. – +

%.

%.
.- .
.–

!. '., ;
'. '.
2 .
2
/
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 32, [1] .:
.; 20 %. – (
%. /
.-, .
.). – +
.: . 32 (17
.). – +
. . – 36 ., 257 , . – [90-344]

# %
*. '. $
,, 1986. – 126, [2] .; 21 %. – +

2

.

/

2105. , : 7 ,. .., C
7 &. ,.
.
'
*$$* $, 1990. – 52, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / )
. . 51-52 (25
.). – +
. . – 60 ., 479 , . – [90-1749]

179

.

% . – (&
2 %
/
*$$* $

:(
.
). –
.): 40 ., 1500 , .

.-,

.

)

.
.).

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2106. * # ,. '. .
% /
*$$* $, 1989. – 15, [1] .; 20 %. – (
%. / )
.: . 15 (8
.). – +
. . – 19 ., 531 , . – [89-1976]

)
+

2 %
*$$* $

/

2107. *
%
%
2 %
/
/#
".: ) *$$* $, 1988. – 34, [1] .:
.; 20 %. – (#
%
%
.-, .
.!
)
). – +
. – 29 ., 1017 , . – [88-1081]

. – ".:
.). –

)
.

.-,

. . ). 7 %
' .–
/ ) *$$* $

2108. < #
.. 2. #
2
2
2 %
/
(5 .
)/
.
. . $. " ,; " ' . . - %. &. $. (
." ,
%
1987. – 92 .:
.; 21 %. – +
.: . 89-90. – 16 ., 300 , . – [88-53]

:
. – ".: "!5,

2109. =
# .. .
%
%.
2
&)
2 %
/
:
.] / #
. +. &.
;! .
%. %. )
. – ".: :
, 1988. – 126, [2] .; 22 %. –
.: . 124-127 (81
.). – ISBN 5-376-0040900: 1 . 40 ., 1250 , . – [88-599]

[)
+

2110.
.$ - ,
%
.
% .

)
+

;

:

-#":
2,
.: -. -. ! .% ( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 40 ., 690 , . – [87-1549]

.,

.: [ .
. .] / -*
, 1987. – 136, [1] .; 21 %. –

2111.
:
-#"
:[ .
. .] / *$$
8. )
/( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 112, [3] .:
.; 21 %. – +
.
5-376-00668-9: 1 . 50 ., 600 , . – [90-226]
. !.,
2 .
.
.
.; 20 %. – (
%. / )
. . – 56 ., 418 , . – [90-1341]
2112.

2113.

#0
. . 6. #
.-, .

/
) *$$* $
, . – [86-1748]
2114.
)
$
1021]

.-,

#
/
.

2115.
-#" )
/
.-, .
".: "
1599]

2116.
)

#

'. ,. #

.'

)
.-, .

*$$* $

,
. – ".: )
.). – +

.;

%
/ ,
*$$* $, 1990. – 48, [1] .:
.: . 48 (10
.). – +

2
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 11 .:
.; 20 %. – (
.!
)
). –
1-/ . – +
. .

. ., )
8. -.
2
2 .
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 53, [2] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 54 (8
.). – +
'. -.
'
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 38, [2] .:
.). – +
.: . 38-39 (16
.). – + .

#0 :
'. . 6 %
,, 1989. – 132, [2] .:

1 /
2
/.
%. / ) *$$*. . – 60 ., 797 , . – [86-

".: )
+

2117.
0 (. 2.
% .
%.'
.
%
:
*$$* $, 1990. – 31, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.: . 31 (15
.). – +
. . – 36 ., 368 , . – [90-1767]

".: )
, .

2118.
##
+
2 ./
*$$* $, 1990. – 53, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 . 2 ., 432 , . – [90-1628]

%

/
%. %

*$$* $

/
.–
.): 60 ., 2500 , . – [89-

%
%
.; 21 %. – ISBN 5-362-00206-6 (

180

/
%. /
. – 12 ., 982

.; 20 %. – (
%. / )
. . – 49 ., 640 , . – [89-1975]

2

.; .
. – ISBN

/#

.

/)

.-,

.

. &. *. # '
*$$* $

.–
.). –
.–
.-

Camera Na ional

#

'
.-,

*$$* $

4732

"

56, [1] .:
.,
(49
.). – +
2122. &+
%
/
) *$$* $
885 , . – [88-850]
2

%

.

%

/ #
. &. *.
/ ) *$$* $

/

%.'
.
%
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 58, [1] .:
.; (
%. /
.). – +
.: . 58 (9
.). – +
. . – 69 ., 308 , . – [98-1668]

2

/

. $., 2

": ("

.

./

.
@
.
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
. . – 64 ., 432 , . – [90-1227]

,

%

.-%

.

2). – Vezi Nr
2

'.

/

.-,

/
.
. – ".: ) *$$* $, 1990. –
.
.). – +
.: . 53-56

,. 2., &
. 1.
2
2
0 % . %
)
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
.-, .
.!
)
). – +
.: . 55-56 (26
.). – +
. . – 60 .,

2123. - %
%%
,
% -% %
%
.
%
2 %
/
:" .
.-% .
./
2: )
.%
./! .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
." ., .
;
. 7. ". (
. – ".: " $, 1989. – 35 .; 20 %. –
.:
., %. – +
., 1000 , . – [892124. +
/
.] / #
. (. -.
2 . – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

2125. : [)
– 110 .; 21 %. – +
)

). . 8

%% .-,

2121. &

#
1747]

National Book Chamber of Republic of Moldova

2119.
##
+
%
2 %
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 39 .; 20 %. – (#
%. %
.
.!
)
). – +
. . – 32 ., 1225 , . – [87-1026]
2120.

)

a C r ii din Republica Moldova

.] /

%
%
%
: [&
%.
*$$* $, 1988. – 42, [1] .; 20 %. – (#
%.
.!
)
). – +
. . – 35 ., 909 , . – [88-197]

. '.
/ . -#"
%
.
. -. *. +
/; " ' . . –
%. &. $. (
.: . 99-109. – 1 . 10 ., 585 , . – [86-1167]

2126. . 2. *
,, 1987. – 281, [1] .:
.): 1 . 30 ., 4000 , . – [87-1226]

./
.; 21 %. – +

2

.

%
.

. – ".: :

, 1986.

/
:
. . – ".: "
% ., . 278-280 (44
.). – (&

2127. .
%
/ -#" )
/
/ ( ' ). 6.,
8. ., 5
$. #.
.;
.: +
&. $.
.; ! .
%. %. )
. – ".: "
)
,, 1988. – 686, [2] .:
., 21 %. – - .
. 3-/ . – +
.
.
% .–
ISBN 5-362-00254-6. – ISBN 5-362-00254-6 (
.): 2 . 60 ., 2200 , . – [88-249]
2128. .
, " ' . .- .
)
)

-

?. .. * %
%. ). &. 6

. – ".: "

./ %
$, 1989. – 51 .:

:(
/! .
%. %.
.; 20 %. – 10 ., 500 , . – [89-1203]

2129. . %
2 %
/
/ #
*$$* $, 1989. – 38, [1] .; 20 %. – (#
%. %
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 435 , . – [89-1022]

2130. . % +
. 2 %
29 .; 21 %. – +. ., 200 , . – [87-1155]

1987

181

/! .

.

%.

. ). 7 %
/ ! .
.
%. )

' . – ".:
%. )
.

. – +. ., 1987. –

C r ile Moldovei, 1986-1990

)

Moldova's Books, 1986-1990

2131. (
. =. 6 %
2
.
2
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 26, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.-, .
.). – +
.: . 26 (8
.). – +
. . – 31 ., 535 , . – [89-1768]

/
*$$* $

#
)

2132. ( #
%
: [*
%
. &. *. # ' . – ".: ) *$$* $, 1988. – 47, [1] .; 20 %. – (#
%. %
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
. . 35 ., 1207 , . – [88-1002]

#
)

2133. ( +
.
2 %
' . – ) *$$* $, 1989. – 36, [1] .:
.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 428 , . – [89-1343]

#
%

&. *.
–+

)

. &. *.
/

.-,

. &. *.
.

.!

2137. ( "
:
.
' /
2
/
/. – ".: ) *$$* $, 1988. – 18, [1] .; 20 %. – +
. .
. – 13 ., 1033 , . – [88-1963]

2 /. – ".: ) *$$* $,
)
). –

.

2142. 2
.

1
.

%
.: . 19 (8

.). –

2 % -#":
.)
.–
/

)

.
1-/ .

% 2
%
2 /
.
.] / #
. -. 6. "
; -* )
.$ - % %
.; 21 %. – +
. . 206-220 (242
.). – ISBN 5-376-00679 -

2139. (
'. .
'
-#". – ".: "
)
,, 1987. – 118 .:
.: . 116-117. – 35 ., 1700 , . – [87-931]
2140. (:
.
*$$* $, 1987. – 46 .:
.!
)
). – +

/
%.

%

2136. ( "
:
+
%. ,
2
. .) / " '
.- . - %. ). &. 6
;) 1 .
.- .
: &. !. 5
( .
$, 1990. – 101 .:
.; 25 %. – +
.
. – 1 . 37 ., 300 , . – [90-1719]

%
2 .; 20 %. – (& .

-#"
.%
2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 32 ., 584 , . – [87-968]

2141. 2
0
.
'
,
% 1
/
.
: (
)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 10 .; 20 %. – +

+

/

2
%. ) *$$* $
. – 16 ., 843 , . – [87-1349]
-

2138. (
'.
.
2
/
: [)
&<. – ".: :
, 1990. – 221, [1] .:
4: 2 . 60 ., 500 , . – [90-368]

+

/ #
%. %

/

2134. ( +
.
/ -#"
%
%
. (. -.
2 . – ".: ) *$$* $, 1990. – 49, [1] .:
.; 20 %. – (#
/ ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 ., 381 , . – [90-1380]

2135. ( +
1987. – 14 .; 20 %. – (
1-/ . – +
. .
( .
".: "

.] /
/

%/#

/)

/
%.
. (. -.
*$$* $

%
%.
2
) / ) *$$* $
.-,
. . – 12 ., 332 , . – [89-737]

. -

)
]. – ".: "
% . – 40 ., 2500 , . – [86-53]

2143. "2
# %+
% %
+
% #
",
.
.
. (1988;
).
"#
%.
% %
.
" '
,
. 1988 . /
. <.
). )., :
%
20 %. – &
.: ! .
%. %. )
.! .
.
*# "3
.". – +. ., 500 , . – [88-1366]
182

)
# "
.
/
. ). – ".: *# "3

.

"

. – ".:
.-, .

2

,
. !

.

: [&
.; 20 %. –

,, 1986. – 124 .:
#

). –

%+
-

#

/
%.'
%
.", 1988. – 103, [1] .:
1 /
..

"
/
",
.;
.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2144. 2
# %
. / ! .
%.
,
%
. .- .
.
% . – 60
.

2145. 2

%+
'
%. )
. ! .
.
- ;
: !. 7.
., 500 , . – [86-1188]

# %+ ,

%
1

.: &. $. )
( .
.)
% . – 55 ., 500 , . – [87-1370]

%
(

.

%
.)

%
2 %
/
:
1 /
..
. – 187, [5] .:
.; 20 %. – +

2
..
. *$$ ,
. – ".: +. ., 1987. – 169 .:

2

.

2147. 2
..
/
.
.: . 151-152. – (&

%
. – ".: "
)
.): 60 ., 1400 , . – [86-489].

2148. )
/
1987. – 37, [2] .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 81 ., 476 , . – [87-1273]
2149. )
+
.'
)
/
/
. 6. 7. + 1 . – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
. . – 23 ., 976 , . – [86-1364]

/

-

. -#" /
. (. #. "
/ ) *$$* $

)

2151. )
+
1
%
%
2 . – ".: ) *$$* $, 1986. – 49, [1] .:
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +

.-,

-%

/

./

-

. (. -.
/

/
/ !. . $
, -. &.
.; 20 %. – (
%. /
.: . 53-55 (28
.). – 62 ., 431
,
%

1

% )
/
.; 21 %. – +

0

183

.

2
/
/
/
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 34 ., 662 , . – [86-1653]

%

2

/

. &. *.
/

2154. ")
" 7 3 %
%
).
.
/
%
%
/
-#"", 27-28 . /
.: &. . 5
.; 21 %. – &
.: ! .
%. %. )
, " ' . .- .
) .
.
. 0
.- 1. ,) .
.
.
% .–+
., 300 , . – [88-1806]
)
Vezi Nr 4740

. – ".: ) *$$* $,
.
.!

-#" / #
%. %

1
2 %
/
)
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 54, [2] .:
.
.). – *
.
.
.. – +

2153. ) %
:
.
% 1
/
.
/!
6.
. – ".: +. ., 1988. – 31, [1] .:

.-,

1 %/
. %.
. .

%.; 20 %. –

2
%
2 %
*$$* $, 1986. – 19, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 20 (3
.). – +

2150. )
+
.'
,
2 .
1 /
' . – ".: ) *$$* $, 1990. – 60, [1] .:
.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 31 ., 253 , . – [90-1483]

+ ,

.,

.
.
. *$$
.

. ./! .
.- . - ;
.
.

%. / !
1-/ . – +

.
,, 1986. – 156.:

#
)

2152. )
(
, -. 6. "
) *$$* $,
, . – [89-1267]

.

2
-#":
%
.; 20 %. – +

2146. 2
/
2
. (. -.
2 . – ".: ) *$$* $, 1989. – 20 .:
.; 20 %. – (
. ) *$$* $
.-,
.). – +
.: . 19-20 (16
.).–
. – 23 ., 540 , . – [89-647]

)

+

/

,

National Book Chamber of Republic of Moldova

%

% '

,
/! .
%. %. )
;#
. .–+
., 1000 , . – [88-13]
2
/
( .
- %.
.&
2

"

. (.

.

..
. (1988;
"
0 /
.)
. – ".: " $, 1988. – 203, [1]
). &. 6
.
. - "=
",
0.
%. * . – +
.
/

.%

%. –

C r ile Moldovei, 1986-1990

2155.
%
+
39, [1] .:
.; 20 %. – (#
– 89 ., 402 , . – [90-558]

2

%
%. %

Moldova's Books, 1986-1990

/#
/)

/

. $. $.
*$$* $

. – ".: )
.-, .

2156.
'. .
.
.
2
. 0
%.'
%
)
/
*
2, . $. >
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 37, [1] .:
.; 20 %. – (
.-, .
.!
)
). – +
.: . 35-37 (38
.). – +
1295]
2157.
[1] .:
2
)

?. !. )
.
.
'
:(
.; 21 %. – 4 ., 300 , . – [90-1040]

2158. #
/
*$$* $

0
%
.-,

2159. #
%.'
). – +

-

'. ..,
.

-

2

2160. #
0
.
%.,
) *$$* $
.-,
1426 , . – [87-752]
%

2163.
=
, &. *.
(
.
%. / )
475 , . – [89-2108]

. – ".: "

$, 1990. – 19,

. *.
.
.
.
' /
)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 20, [1] .; 20 %. – (
%. /
.). – +
.: . 20 (15
.). – +
. . – 23 ., 549 , . – [89-1495]

'. .. 1
'. .. "
./
2 %
/
.. – ".: ) *$$* $ 1987. – 71 .:
.; 21 %. – (
.
.!
)
). – +
.: . 68-70 (41
.). – +

-

%
%. / )

/

. -. $. 6
.-, .

*$$* $

, ). $. 9
*$$* $

2, *. !. 9
.-, .

-#"
. – ".: )
.). – +

2164.
: #0 -,
%
%.
: [)
.] / . *. !
, . *. +
, . !. *
% . – ".: :
, 1988. – 131, [2] .; 21 %. – - .
.). – (&
.): 1 . 60 ., 730 , . – [88-84]

2165. 1
'. .. #
/
)
/
. – ".: )
. %. )
. ) *$$* $
569 , . – [89-1229]
2166. 1
/ &. *.

/ &. $.
, . -.
%. / ) *$$* $,
. . – 43 ., 589 , . – [88-

.
%. ). &. 6

. – ".: )
.!
)

2162.
. .
.
1988. – 125, [2] .:
.:, 21 %. – (& .
%.
). – +
362-00349-6: 35 ., 2000 , . – [88-1545]
Rec.: .
$.,
.,
-. $

% // " %%
)
. – 1989. – Nr 6. – . 94-95.

,

.

0
'. .., (
'. $.
'
%
[)
]. – ".: "
)
,, 1987 – 243 .; 20 %. – (&
.: . 232-233 (20
.). – 65 ., 4000 , . – [87-1240]

:

2161.
%
[1] ., 20 %. – (
[87-1346]

.
/ " ' . .- .

*$$* $, 1990. –
.). – +
. .

'. ..
/, -. $. *

.

/
%. /
. . – 60 .,

/
*$$* $, 1987. – 13,
). – 16 ., 861 , . –

-#". – ".: "
.
.

)
,,
% . – ISBN 5-

1 ./

2

184

. – ".: )

/ &. -.
.; 20 %. –
. . – 72 .,

-

%.'
/
;
.
. ). 3. ( % ' ; )
. $ .
6-/ . – +
.: . 127-132 (132

.
%.
/
%
*$$* $, 1989. – 43, [2] .:
.; 20 %. – (
.
.-, .
.). – +
.: . 42-44 (36
.). – +

, &. .

%
%.

)

%
)
/
*$$* $, 1989. – 62, [1] .:
.: . 60-62 (43
.). – +
2

%
.

2 %
/
*$$* $, 1990. – 63 .:

2 %
%. / ! .
. . – 50 .,
)
/
.; 20 %. –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

(
.
%. / )
567 , . – [90-785]
2167. 1
. – ".: )
*$$* $

)
)

.

.). – +

.: . 61-62 (22

. 2. #
,
2
*$$* $, 1989. – 52, [1] .:
.; 20 %. – (
.-, .
.). – +
.: . 52 (12
.). – +

2168. 1

"
2. 1.
-#" )
/
! .
. %. )
. ) *$$*
66 ., 496 , . – [89-348]

. – ".: )
.-,

/
.
)). – ".: )
.). – +

2170. $
. 2.
.
2
2
/
,
%
/
% 2 / $. #. 6
, 7. 7. ! % 0 , -. -. #
– 20, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ! .
. %. )
.)
+
.: . 20 (7
.). – +
. . – 25 ., 406 , . – [89-541]
.

-

./ %
% -#": [)
. $. $. )
;" ' . . .
., . 6. – +
.

2172. $ %
2
) *$$* $, 1990. – 49 .; 20 %. – (#
–+
. . – 88 ., 246 , . – [90-670]

2174. $
:
. .
,, 1988. – 219, [1] .:
.): 80 ., 2500 , . – [88-804]
Rec.: +
!., " % )., #'
– 1989. – Nr 2. – . 14.
)

)
+

.

., 9
.: *$$
.
.

% ./
.; 17 %. – +
-. // - . )

1740
1189]

.
%. /
. .–

/
*$ $* $, 1990. – 37,
.: . 36-37 (14
.).

%
/. – ".: ) *$$* $, 1989.
*$$* $
.-, .
.). –

-#" / #
. &. &. &
/ ) *$$* $
.-,
/
. 1988 /
%
0.

%

.

.

.: =
. .- .
%. *

.

/. – ".:
.).

%

%.'
%
/ *. -. ( .
.).
- !
% )
,
.–+
., 300 , . –

2 %
/
. – ".: "
% . – ISBN 5-362-00230-9 (

/. – 1989. – Nr 2. – #. 14;

2175. $
:
2. ,., 1
"
2. ,.
/
/
2
.
2 %
*$$* $, 1990. – 53, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.: . 52-53 (16
.). – +
. . – 64 ., 554 , . – [90-1530]
2176. C : *. !.
% 2
,
% -% %
%
'
/
.
.'
. – ".: " $, 1987. – 33 .:

.

.] / $. $. )
(
2), !. ". 2 ,
%. &. $. (
. – ".: :
, 1989. – 174, [2]
.
% . – ISBN 5-376-00007-9: 2 . 40

.
%. %

2173. $ % +
%
.
'
%
)
:
.
.
.
. – ".: +. ., 1988. – 162 .; 21 %. – &
) .
.
. 0 *$
,) .
[88-2014]

. . – 71 .,

.
*$$* $, 1989. – 59 .:
.; 20 %. – (
.
.
.). – +
.: . 57-58 (18
.). – +

: (*

2171. $
(. ). *
.;
.:
.; 22 %. – - .
., 640 , . – [89-266]

.). – +

2
/
%. / ! .
. %. )
. . – 59 ., 423 , . – [89-790]

.

. .., 6
'. . .
.
2
%.
/ "
'. 5
. .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 47 ., 417 , . – [90-1111]

2169. $
%
[1] .:
–+

.-,

*$$* $

National Book Chamber of Republic of Moldova

,
/
*$$* $

.

-

)

%
)
.-,

.

.

. – ".:
.). –

2
/
/
&): (
.: 1509, 1511, 1715,
/ " ' . .- . - %. ). &. 6
. " . , .
.; 20 %. – +
.: . 31-32 (25
.). – 7 ., 500 , . – [87-

185

C r ile Moldovei, 1986-1990

6.

)
)

2177. 6
2. . "
./
2 %
/
)
:(
'
). – ".: "
)
,, 1988. – 168 .:
.; 21 %. – +
.
.
% . – ISBN 5-362-00342-9: 40 ., 2500 , . – [88-1520]
Rec.: :
. // - . )
/. – 1988. – Nr 12. – #. 6;
. - )
. – 1988. – Nr 12. – .
2178. ;
. .
.
%.'
% %
)
/
*$$* $, 1987. – 45, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 44-45 (21
.). – +

2179. ;
1990. – 491 .:
, . – [90-1253]

. ., ;
.; 22 %. – +

2180. "9 # "
.
.) /
. %.
-* )
,) . .
.)
. – ". : :

(

Moldova's Books, 1986-1990

,

. 6. #
.-, .

9. '.
%
-#":
.
.. – ".: "
.: . 485-486 (42
.). – ISBN 5-362-00500-6 (

%
2
). )., +
.; 20 %. – - .

.

1 %
. – ": )
.). – +

/
(. -., +
.

-. $.

.; #
. .–+

)
+

2184. 9
%
.$ - ,
% ;
.: 240-244 (95

1 /
, -. *. 7
.-, .

2186. 9
0
– ".: ) *$$* $, 1987. – 16 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (11
.). –

-

. – ".: )
.!

%. / )
1-/ . – +

2187. 9
0
.
%.
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 35, [1] .:
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 81 ., 483 , . – [89-1888]

/#
/! .

: [)
, 1987. – 246 .:

%
%
2
/
.: $. &. : ' ( .
.).
. – ".: :
.). – 2 . 50 ., 1000 , . – [87-1063]

2185. 9
0
/
/
. *. *. #
%. / ) *$$* $
. – 23 ., 588 , . – [88-1056]

/
.; 20 %. –
. . – 52 .,

-#" )
: 5 .
. ). ). " % . – ".: " $,
.
% . – 27 ., 1000

.
.

)

$

. – ".:

)
,,
.): 2 . 20 ., 1500

2
%.'
*$$* $, 1990. – 43, [2] .:
: . 43-44 (32
.). – +

2183. 9
%
%
.
2 %
/
2 . – ".: ) *$$* $, 1989. – 50, [1] .; 20 %. – (#
%. %
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 1 . 12 ., 424 , . – [89-791]

/
%. – (
. .

.!

,
%
%.
2
/
": () . >*8 " "9
", ) .
. %. )-+,
.%
.
., ) .
.. . - ;
.: $. $. (
' /
, 1986. – 146 .:
.; 21 %. – 1 . 60 ., 1000 , . – [86-808]

2181. 9 # " -,
%
) / . *. !
, . !. *
, !. &. #
(
.
%. / ) *$$* $
.-,
307 , . – [90-1737]
2182. 9
/" %
1988. – 143 .:
, . – [88-1554]

2
2
/ $. ". 9
, &. *. )
.
%. / ) *$$* $
. . – 52 ., 802 , . – [87-1746]

. (. -.
. %.
.] / -*
.; 21 %. –

/
*$$* $, 1988. – 19, [1] .:
.; 20
)
). –
1-/ . – +
2 %
/
/
. !. &. 7
*$$* $
.-, .
.!
. .
. – 18 ., 808 , . – [87-336]

.
-

/#
/)

. $. $.
*$$*-

. ). )
/, #. + 1
. – ".: "
.: . 431-433. – ISBN 5-362-00367-4 (.

) .): 1 .

2

%
%. %

/

37.1.1.1 Economia culturii plantelor

2188. 2
2. . (
,, 1989. – 434, [1] .:
30 ., 4000 . – [89-634]

%
.,

.; 21 %. – +

,/

186

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2189.
0 '. $. #
%%
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 62 ., 497 , . – [89-1627]

[1] .:
–+

1
*$$* $

2190. #0
. ).
,
%
=
; ) *$$
*# "7
1
.- . 2 *# "
'
". – ".: :
ISBN 5-376-00282-9: 90 ., 1345 , . – [89-830]
2191.
2. '.
'
: (*
%
/
!
20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 60 ., 327 , . – [87-689]
2192.
%. / )
[89-1340]
")
)

2

/
*$$* $

). .,
/
.-,

. ., 2
. - )
.-, .

2193. "!
*$$* $

2194. . %
-. " / ', &. $.
$
.-, .

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.-,

.
.

2

990]

*$$* $, 1989. – 54,
.: . 50-54 (58
.).
/

/,
'
", ) *$$* $
' %
%
, 1989. – 68, [2] .:
.; 21 %. – +

.-,

.

=. 4. * %
. – ".: )
.). – +

% )

.

. &. !.
%% .
.: . 67-69. –

.
). – ".: ) *$$* $, 1987. – 49 .:
.;
.!
)
). – +
.: . 48-49 (23

. %
.–
*$$* $, 1989. – 23, [1] .:
.; 20 %. – (
.
.: . 23 (4
.). – +
. . – 25 ., 433 , . –

'. .. .
.
%
:(
%
)###
). – ".: ) *$$* $, 1989. – 18, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
.). – +
.: . 18 (6
.). – +
. . – 19 ., 478 , . – [89-1337]

+ %
2
/
.
2. – ".: ) *$$* $, 1989. – 18 .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
. . – 20 ., 1012 , . – [86-1343]

2195. . %
+
%.
.
)
/!
%)
, ) . *$$
*# "" .";
1986. – 14 .:
.; 20 %. – +
. . – +. ., 1000 , . – [86-745]
– ".: )

. – ".: )
.). – +

2196. 2
# %+
.
*$$* $, 1988. – 18, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 17-19 (19
.). –

-

%. / )
1-/ . – +

.

. (. ).

*$$* $
. .

//
. 8.
%. / ) *$$*-

. – ".: +. .,

./

/
. 7 ). &.
.-, .
.! . – 23 ., 351 , . – [88-

2197. % " '. 1., :
2. '. ) 1
/
.
.)
:
,
%.. – ".: ) *$$* $, 1989. – 51, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
.: . 51 (5
.). – +
. . – 59 ., 408 , . – [89-2156]
2198.
" -. .
.#
/, >. ). +
. – ".: "
50 ., 1500 , . – [87-267]
2199.
-#" )
.-, .
%
)

:

%%
)

1
.
,, 1987. – 175 .:

'. .., #+
(. .
.. – ".: ) *$$* $, 1990. – 31, [1] .:
.). – +
.: . 30-31 (22
.). – +

2 / ). $.
.; 20 %. – +

. $. # .'
,
%
/,
. – ".: " $, 1990. – 22 .:
.; 21 %. – +

187

.-,

.

-

, &. 7. )
2.: . 169-175. –

.
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 35 ., 448 , . – [90-1175]

2200. $ 0
.. .., 4 #
1. -.
2 .
)
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 46, [1] .:
*$$* $
.-, .
.). – +
.: . 45-46 (34
.). – +

2201. ;
' . .- . - %. ). &. 6
300 , . – [90-1039]

.

%*$$* $

.; 20 %. – (
.
%. /
. . – 54 ., 202 , . – [90-784]
.: . 21 (15

:(

/" .). – 5 .,

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

37.1.1.2 Economia sectorului zootehnic. Economie veterinar

2202. '
&. .
%
)
): [)
.] /
.
. !. -. +
.; 21 %. – +
.: . 211-215 (128

%

.:
1749]

Rec.: $ 2
9. – . 14.
)

*. // - . )

6., !

%.
: (*
;! .
%. %. )
. – ".: :
, 1988. – 214, [2]
.). – ISBN 5-376-00008-7 (
.): 2 . 60 ., 755 , . – [88/. – 1989. – Nr 9. – #. 14;

2203. '
'. '. #
2
*$$* $, 1988. – 63, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 63 (11
.). – +

.

-

2

1
.
%. / ) *$$* $
. . – 64 ., 942 , . – [88-2007]

. ., $
: [)

2204. '

'. 2. $
%
1
.] /
.
. ). -. +
1 ;! .
%.
1
*# "= ". – ".: :
, 1989. – 198, [2] .:
198-199. – ISBN 5-376-00185-7: 2 . 70 ., 1045 , . – [89-268]
2205. ,
.. . $
1
– ".: "
)
,, 1986. – 186, [2] .:
1000 , . – [86-332]

2206. , 0 $. ., , %
+ -. $. # %
/
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 53, [2] .:
.,
.-, .
.). – +
.: . 53-54 (21
.). – +
2207.
:
%
-. !. "
./. – ".: ) *$$* $, 1988. – 16, [1] .:
19 ., 659 , . – [88-1704]
2208.
)
.-,

.

/

:(
.

)
.; 20 %. – +

-. .
. – ".: )
.). – +

2210. ( "
.
.
1986. – 60, [2] .:
+
. . 61 (10

.-,

)

:( .
- +
.; 20 %. –

. – ".:
.! -

.

*$$* $
.: .

)
%. )
.)
.; 20 %. – +

.

,
% . – (&

.

%
%.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 62 ., 401 , . – [89-805]

#0
. $.
2
2
%
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 66 .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 63-65 (40
.). – +

2209. .
-#" )
/
.-, .

.

. – 1989. – Nr

)

) *$$* $

. - )/
. . 7. %
1-/ . – +
. .

:
-,
%
. ,
%
/)
/ *. -.
/, + ' 7. &.,
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-,
.). – +
. . – 60 ., 711 , . – [86-1555]

. – ".: )
.!

.

.-,

*$$* $

,
.–

/%
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 556 , . – [88-570]

%
2 .
% %
.
*$$* $, 1990. – 25, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.: . 25 (45
.). – +
. . – 30 ., 191 , . – [90-879]

2211. ;
7 ,. $.
%
%.'
$, 1990. – 54, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
53-54 (24
.). – +
. . – 63 ., 210 , . – [90-1484]

.).
.): 60 .,

)

%
*$$* $
% 1
/ *$$* $,
)
). –

. – ".: )
.). – +

.

*$$*.: .

2212. 9
%
,
2
.
.
/
-#" )
/
. *. . ! . – ".: ) *$$* $, 1987. – 11, [1] .; 20 %. – ( %. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). –
1-/ . – +
. .
. – 13 ., 687 , . – [87-1348]
37.2 BAZELE TIIN IFICO-NATURALE ALE AGRICULTURII
37.2.1 Biologie agricol . Microbiologie agricol

2213. "2 %
3. (1; 1987;

).

"
.

%
&

" %
0
188

"

#0
"# %

%

",

7 .
% -

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

".: "
&.6

2 %
/
", 30 0 – 3 0 1987 . /
$, 1987. – 224 .; 21 %. – &
.: ! .
%. %.
,) .
.–+
., 500 , . – [87-917]

6

2214.
;) 1

%

.

2215.

: () 1 . .
.)
. – ".: "

#0

.
.- .
: &. !. 5
( .
. – 1 . 21 ., 500 , . – [88-134]
1 . –1989. – 127 .:

, &-

.: &. !. 5
( .
*$(, " ' . .- .

. .) / " ' . .- . - %. ). &.
$, 1987. – 92, [1] .; 25 %. – +
-

.; 25 %. – 1 . 70 ., 500 , . – [89-2262]

2216. 9%
# "
%
/: [ .
. .] /
.: -. !. *
(
, 1989. – 128, [2] .:
., [16] . .; 21 %. – (+
.
. / -* )
.+
.
. – ISBN 5-376-00169-5: 2 . 10 ., 385 , . – [89-834]

:
+

.)
.–
- %. ).

.
.

.)
. – ".:
; &. . 4). –

37.2.3 Agrometeorologie @i agro-climatologie

.

2217.
;

" # %
. %
% )
:[ .
. .] / -* )
.$ - , .
.: =. -. )
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 161, [2] .:
., .; 22 %. – + . – ISBN 5-376-00404- : 1 . 60 ., 430 , . – [88-670]

2218. =. 4. 5
%
%
!
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
100-102 (51
.). – 85 ., 1000 , . – [86-378]

%
, 1986. – 101, [2] .:

.,

/
.
.; 20 %. – +

. *. $.
.: .

37.2.4 Pedologie

2219. 2 # /
=#
:
. / " %.
%
" .
1 ;- .'
. &. !. 5
'. .;
– 82 .:
.; 20 %. – 6. ., 1000 . – [89-652]

.

.

2220.
#
)
/ -. 6. 5 , &. 8.
;! .
%. %. )
. ) *$$* $
, 1988. – 175, [1] .:
.; 22 %. – - .
.
60509-7 (
.): 1 . 50 ., 1565 , . – [88-1282]

1

"

2221.

"

.;
.
.; 21 %. – - .
, . – [88-1511]
$ 2

2223.

#
% 2
1986. – 146, [1] .:

2
, . -. "
;
.; 20 %. – +

.. . &
/
.: [)
.] /
.
., %.; 22 %. – +

.-% .: )
.%
.
/
,$ . "). &. 6
"
" ' , .
,
/ &. !. 5
. – ".: $-", 1989.

, =. -.
. .–

, &. #. !
;
.
. $. -.
%
%. *. -. 7 % . – ".: : .
.: .
. – ISBN 5-376-

: [)
.] / !. &. )
0 , *. 6. $
, . #.
.%
. – ".: :
, 1988. – 171, [1] .:
. . 152-170. – ISBN 5-376-00477-5: 1 . 60 ., 460

0
.
.'
. ). &. ( ' ; -* )
.
.
. .–+

2222.
# "
, -. . 5
, *. $. 6
– ".: :
, 1990. – 214, [1] .:
, . – [90-362]

.
5
.1

.

.

/
: [)
.] / &. #.
. !. &. )
0 ; -* )
.
.%
.
.: . 200-213. – ISBN 5-376-00816-9: 2 . 40 ., 1015

2
/
.
2
%
. *. $. $ 2 ; -* )
.
.%
. – ".: :
.: . 130-145. – 1 . 50 ., 860 , . – [86-1510]

,

2224. ' #
-. '.
.
% 2,
1 .
% /#
. $. -.
"
.–"
)
,, 1986. – 263, [2] .:
.,
.; 20 %. – +
.: . 256-264. – (&
.):
1 . 10 ., 1200 . – [86-1025]
Rec.: 7%
8.
2
/
, ,%.
// - . )
/. – 1987. – Nr 6.
– #. 51;
. - )
. – 1987. – Nr 6. – . 51.

189

C r ile Moldovei, 1986-1990

2225. < " ,. '., ,
'. 2. #
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 54, [1] .:
.). – +
.: . 51-55 (52
.). – +

Moldova's Books, 1986-1990

,
'
*$$* $

./
)
.,
2
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 64 ., 346 , . – [90-1627]

2226. #0
. ).
2
: [)
.] /
.
. $. -. "
;&
.
- . – ".: :
, 1990. – 127, [2] .:
.; 21 %. –
.
.
. .$ 2 ;
. .
. . . $ 2 : . 101-111. – 5 .: % .,
128. – ISBN 5-375-01143-7: 1 ., 1 000 , . – [90-1683]
Rec.: Ponomariov V. // Agr. Moldovei. – 1991. – Nr 7. – P. 20;
.
- )
. 20.
2227.
. ., 2 + %
:[
.] /
.
. -. 6. 5 ; #
.%
%. *. -. 7 % *# "#
151-156. – (&
.): 1600 , . – [87-86]

. 2. "
. ")
". – ".: :

%

2
% "; )
, 1987. – 157 .:

,

0. .

– 34, [1] .:

.,

2230. ;
.

%
+

%.
%
*# "&
";
. 3. ). !
%.; 20 %. – 11 ., 1100 , . – [89-1903]

.

.
/
. .
.: . 112-

.. – 1991. – Nr 7. –
/
*$$* $
.; 20 %. – +

2228. . -.,
. .)
%.
)
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 46, [1] .:
.,
.; 20 %. – (
.
%. / )
.-, .
.). – +
.: . 44-46 (37
.). – +
. . – 53 ., 395 , . – [90-916]
2229. -

.-,

.: .

% % *$$* $

)

*$$* $
% , 1989.

# "
.
.
:[ .
. .] / -*
.: !. &. )
0 ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 123 .:
.,
. – ISBN 5-376-00693-X: 1 . 50 ., 670 , . – [90-1322]

).
.
.; 21 %. –

2231. 2#
" ' . .- . - %. ). &. 6
96, [1] .:
.: 26 %. – +
2232. 2#
6
;! .
. &. !. 5
, . – [88-436]

;) 1
.
. – ".: "

.
2% . – ".: )

)

%

% %
:( .
. .) / ! .
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 26 ., 500 , . – [89-2209]

.

$, 1987. – 95 .:

2233. 2
3 +
.
1988. – 41 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 85 ., 755 , . – [88-572]

:( .
.
.; 25 %. – +
./#
/ )

. -. 6. +
*$$* $

%.
. – ".: "

%.
,
$, 1989. –

.) / " ' . .- . - %. ). &.
.
. – 1 . 26 ., 500
. – ".: ) *$$* $,
.-, .
. !

2234. 2 +
)
:$
2
,
.
'
/! .
%. %. )
.# . - . ")
2
% ". ) *$$
%
%. *. -. 7 % . *# "#
";
.: *. 6. 5
( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 22 %.
. 3. – 1986. – 332, [1] .:
.,
.,
%. – +
.: . 316-331. – (&
.): 3 . 80 ., 1585 , . –
[86-1763]
Rec.: 7 %
8. 7
,
, // - . )
/. – 1989. – Nr 8. – #. 45;
. - )
. – 1989. – Nr 8. – . 45.
6., :
-.

% /
// &
/. – 1989. – 19
.
% . ", , , '
// )
,. – 1989. – 5 0 .
$ 2 $. 5
2
)
//
.)
. – 1989. – 14 0 .
.-

2235. 2
+
)
. .: [ .
. .] /
. .
.
".: :
, 1988. – 89, [2] .; 22 %. – +

-

/
/
:& .
: ) 1%. . . :
;
.: ). 6. " '
( .
.)
.–
.
. – ISBN 5-376-00517-8: 95 ., 845 , . – [88-1876]

190

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2236. 2
.'
%. %. )
.! .
.
% ". ) *$$
%
.)
. – ".: :
, 1988. – 148 .:
500 , . – [88-1044]
,

2

.
1 /
.%. *. -. 7 % *# "#
.; 21 %. – +
.

+

)

.

:[

.
. .] / !
#* ")
2
";
.: ). -. <
(
. – ISBN 5-376-00447-3: 55

2237. )
*. -. 7 %
2
'
)
: (!
.
.): [)
.] /
.
. &. &.
; -* )
.$ . – ".: :
, 1988. – 107 .: .; 21 %. – +
.: . 99-106. – ISBN 5-376-00501-1: 1 ., 385 , . – [88-1661]

2238.
=. .
% .
5 ;%. 0 )
.<
.
.
% . – ".: :
, 1989. – 214 .:
.; 22 %. – +
1135 , . – [89-1320]
"

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
)

2241. 5 "
: [)
, ) *$$
&. 6
. – ".: :
530 , . – [90-1325]
)

-

% )
: [)
.] /
.
. -. 6.
*$$
%
%. *. -. 7 .: . 202-213. – ISBN 5-376-00179-2: (
.): 3 .,

2239. # +
.)
:(
,
/
,, 0 ,
2
): [)
, +. #. # .% , . 8.
.;
.
. #. ). &
% ; ) *$$
%
%. *. -. 7 % . – ".: :
, 1990. – 165, [2] .:
.; 20 %. – - .
.
.: . 157-166. – ISBN 5-376-00684-0: 1 . 90 ., 990 , . – [90-37]

2240.
+
5
, ). -. <
, (. ". $ '
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
)
742 , . – [86-1798]

.
.,

1
2
%
)
*$$* $, 1986. – 48 .:
.; 20 %. – (
). – +
.: . 44-48 (58
.). – +

.] / $. -.
. .–
/ &. !.
.
%. /
. . – 55 .,

'. ,., C #% :
. -. #
%.
2
.] /
.
. . $. % ; ! .
.
.
1 /
..
%
%. *. -. 7 % *# "#
", " ' . .- . - %. ).
, 1990. – 186, [1] .:
.; 21 %. – +
.: . 150-162. – ISBN 5-376-00692-1: 2 .,

2242. 5
. $.,
=. .
. – ".: "
)
,, 1988. – 164, [2] .: %.; 20 %. – +
362-00320-8: 40 ., 5000 , . – [88-760]

2
/
.: . 161-165. – ISBN 5-

2243. 6
-. .
.!
.
.
: [)
.] / ). -. <
, .
7. , -. #. 5 ;
.
. . &. '; #* ")
2
% ", ) *$$
%
%. *. -. 7 % *# "#
". – ".: :
, 1989. – 134, [2] .:
.; 22 %. – +
.: . 127135. – ISBN 5-376-00178-4: 1 . 80 ., 1205 , . – [89-909]
37.2.5 Agrochimie

2244. Aplicarea agrochimicatelor, situa ia ecologic i s n tatea omului / N. I. Opopol, V. S. Iachim, A.
F. Vasilos . a. – Ch.: IMCBTS, 1990. – 36, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Rev. inform. / IMCBTS). – Text: rom., rus . –
Bibliogr.: p. 35-36 (23 tit.). – 46 c., 487 ex. – [90-1798]
2245.
%.
1.
22 %. – +

"
.

2246.
1986. – 32 .:

%

.

%
- ;

+ ,

1 /
1 0
: [C .
. .] / ) .
.<
. .: $. $. (
' / ( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 148, [1] .:
. – ISBN 5-376-01151-8: 60 ., 600 , . – [90-1794]

4. '. #
.; 21 %. – +

.

.. %
, %
% / -* )
.: . 28-31. – 30 ., 1225 , . – [86-961]

2247.
#
. ..
.
2
)
/
/ $. *. +
, *. ).
, #. *. "
%. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 60 ., 856 , . – [88-639]
191

2

. – ".: )
.!

.+

.

. – ".: :

.;
,

/
% %
*$$* $, 1988. – 58, [1] .:
.; 20
)
). – +
.: . 54-58 (62

C r ile Moldovei, 1986-1990

2248. '#
)
.$ – 176, [1] .; 20 %. – +

2
/: [ .
.
/;
.: !. &. : '
( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00442-2: 1 . 50 ., 685 , . – [88-956]

/

2249. *
. .
2
%
1
%
$, 1989. – 31, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
29-31 (31
.). – +
. . – 36 ., 488 , . – [89-1560]

2 .
.-,

/. – ".: )
.). – +

.

2250. = "
. &.
%
%.
.
. &. !. 5
; " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: :
, 1990. – 287, [1] .:
+
.: . 270-286. – ISBN 5-376-00667-0: 4 ., 1280 , . – [90-1011]
/

= "
– Vezi Nr 1038

% ,

.

2251.
# 2. .
!
2, *. -. : . – 2.,
. – ".: "
197. – (&
.): 70 ., 5000 , . – [86-728]
Rec.: +
(. ). "
– Nr 1. – #. 55-56.
+
$* $

/ "-$ // # %

.

.

. 4.

1 0

/

.

2259.
/
.

%
2

%
: () 1

.

/
.) / ! .

%. " %.
192

/#

/)

. -. 6.
*$-

, ). 6.
.: . 101-103 (53

.
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 943 , . – [87-1643]

.-

2
/
. 8. #.
1
%. / ) *$$* $
.-, .
1-/ . – +
. . – 23 ., 879 , . –

.

-

. -. 6. +
*$$* $

2
0
/ )
"; #
. . &. '
., 1000 , . – [87-961]
.

. !.
.: .

/. – Vezi Nr 2937

/

//
/ )

%
%. %

/ / #. *. "
.; 20 %. – +

2257. ) :
#0
2
*$$* $, 1987. – 28, [3] .; 20 %. – (#
%. %
!
)
). – +
. . – 20 ., 655 , . – [87-1268]
2258. ) %
:
")
2
% ", *# "#
+. ., 1987. – 159 .:
.; 20 %. – +

%

%

2255. ( "
1 /
2
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 19, [1] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 19-20 (15
.). –
[88-1374]
2256. 2 "
+
.
1987. – 21 ; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 19 ., 588 , . – [87-290]

. .

/. – 1987.

)

%

. ., 8
. 1. # %
*$$* $, 1987. – 57, [1] .: 20 %. – (
). – +
.: . 51-57 (97
.). – +
.!

.] /
.
.; 22 %. –

% /# .
.; 21 %. – +

'

2253.
2. ..
.
2
%
, *. ).
. – ".: "
)
,, 1989. – 102, [2] .:
.). – ISBN 5-362-00086-1: 25 ., 3500 , . – [89-1732]
)
,

*$$*.: .

/1

,, 1986. – 200 .:

)
,

: [)
.

%

2252.
% #
%
%
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 32, [2] .:
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 74 ., 362 , . – [89-1144]

2254. &
/
. – ".: )
.!
)

.] / -*
, 1988.

%

%

.

Moldova's Books, 1986-1990

//
/)

.;

.-,
. -. 6. +
*$$* $

/

. – ".: ) *$$* $,
.
. !
. – ".: )
.-, .

.

1986-1990 . / #*
.: -. 6. 5
( .
.)
.–

, " ' . .- .

%.
1
- %. ). &. 6

2;

Camera Na ional

.

) 1

a C r ii din Republica Moldova

.- .
: &. !. 5
( .
. – 1 . 26 ., 500 , . – [89-215]

.)

National Book Chamber of Republic of Moldova

. – ".: "

$, 1988. – 94 .:

2260. 5
,
2
[ .
] / ! .
%. " %. )
. ! .
.
) *$$
%
%. *. -. 7 % *# "#
. – ".: +. ., 1986. – 151, [1] .:
.; 22 %. – +
.

2

.; 25 %. – +

.

/

.
2
)
/
..
";
.: -. 6. 5
( .
. – 55 ., 500 , . – [86-1225]
1

.)

:
,

-. . #
%%
.'
,
/
/! .
%. " %. )
. #* ")
2
% ". ) *$$
%
%. *. -. 7 % . *# "#
". – ".: "
)
,, 1988. – 71, [1] .:
:, 21 %. – - .
.
. .–+
.: . 73. – 15 ., 3000 , . – [88-137]

2261. 6
/ )
.,
/
, .

2262. 6
. – ".: )
.). – +

2263. 9
%. )
! .
% ", ) *$$
.)
. – ".: :
, . – [88-1152]

-. .,
(. *.
*$$* $, 1989. – 37, [1] .:
.: . 35-37 (28
.). – +

2
%
)
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
. . – 42 ., 502 , . – [89-2185]

:[ .
. .] / ! . #* ")
2
";
.: ). -. <
( .
. – ISBN 5-376-00461-9: 70 ., 500

2

/
%
.
.
1 /
.%
%. *. -. 7 % *# "#
, 1988. – 194, [1] .; 22 %. – +
.
0

.-

)
.

37.3 MECANIZAREA, AUTOMATIZAREA, ELECTRIFICAREA AGRICULTURII. AVIA IA ÎN AGRICULTUR
2264. , #
. -., - #%
. +. . &
. – ".: "
)
45 ., 3000 , . – [89-1625]
2265. 2 %
&)
57 ., 20 %. – (#
%. %
. . – 44 ., 500 , . – [86-601]

. !. 4
%
%
,, 1989. – 184, [3] .:
.,
2

%

/
/)

/
,/
.
% ; 20 %. – ISBN 5-362-00132-9:

/
. &. *. # '
*$$* $
.-, .

2266.
.
2
.
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 15 .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 15 (7
.). –
– [86-842]

. – ".: )
.!

*$$* $, 1986. –
)
). – +

%
/
)
/
. 6. $.
%. / ) *$$* $
.-, .
1-/ . – +
. .
. – 16 ., 357 , .
2

37.3.1 Mecanizarea, automatizarea fitotehniei

2267.
%
. $. ) ' .
.
: [)
.] /
.
. !. #. (.' ; ) *$$
' %
".: :
, 1987. – 300, [1] .: .; 22 %. –
.:
. .–+
– [87-1635]
2268. ,
. ." % /
,, 1986 – 192 ., [4] .: .,

%
%

.: . 294-298 (83

/
.: . 185-191. – (&

.; 21 %. – +

.

2*# "7
". –
.). – 3 ., 1600 , .

. – ".: "
) .): 65 ., 1600 , . – [86-490]

2269.
% :
2
. # "#
2 % '" /
. . (. 7 /
, . -. 3
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 8, [1] .; 20 %. –
(
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
. . – 10 ., 399 , . –
[86-1667]
2270.
-. :
.-,

.

%
. – ".: )
.!

+
.
.
/
*$$* $, 1986. – 22 .:
%.,
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 27 ., 856 , . – [86-693]

193

-

%. / )

./
. *.
*$$* $

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2271. :
.
1 %/
/. – ".: ) *$$* $, 1986. – 16 .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
!
)
). –
1-/ . – +
. . – 7 ., 831 , . – [86-1355]
2272. :
.
1989. – 15, [2] .; 20 %. – (
%. / )
+
. .
. – 19 ., 417 , . – [89-1709]
2273. :
*$$* $, 1988. – 15, [1] .; 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

)
)

2274. . #. !. 6
. – ".: )
.-, .
.!
)

#

.

. &. ". )
.-, .

-

2276. 2 % # *. -. " %
%
). – ".: "
)
,, 1988. – 133, [1] .:
362-00302- : 30 ., 1500 , . – [88-685]
,. ,. )
.: . 224. – (&

,
.; 20 %. – +

.,

. #. 6. - .
.
*$$* $,
1-/ . –

.!

/. – ".:

.
.
/
%. / ) *$$* $
. – 14 ., 325 , . – [88-316]

.
/
*$$* $, 1988. – 11, [1] .; 21 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

2. 2., 1
.; 22 %. – +

1 %. – ".: )
.). –

)
/
/
%. / ) *$$* $
. – 18 ., 628 , . – [88-879]
.

2275. - "
'. .,
# 2. ,. # .'
. – ".: "
)
,, 1988. – 132, [2] .:
5-362-00224-4: 40 ., 1500 , . – [88-246]

2277. C% #
1986. – 226 .: .,

.-,

*$$* $

.-,

.

:(
.; 20 %. – +

2

%% . – ISBN
,
2
.: . 133-134. – ISBN 5-

. – ".: "
.): 1 ., 2000 , . – [86-685]

)

,,

37.3.2 Mecanizarea, automatizarea sectorului zootehnic

+. $. 7
- .
%

2278.
% #
%
.
1
/ $. #. 3 % 0 ,
, &. ). "
/, -. *.
. – ".: "
)
,, 1988. – 359, [2] .:
%.; 20 %. –
.
., . 4. – ISBN 5-362-00267-8: (
.): 1 ., 2500 , . – [88-463]
Rec.: "
. #., +
!. $.
% ,% .
%
,
.
, // # %
'
)
/. – 1987. – Nr 10. – #. 58-59;
)
. – 1987. – Nr 10. – . 57.
2279.

1
22, [1] .:
– [89-2106]

. $., 2
!. 2.
/
*
/
.
%. / ) *$$* $

#0
%
.; 20 %. – (

2280. 5 #
. (. . #
/. – ".: )
$* $
.-, .
.!

)

.-,

.

/

1
. – ".: ) *$$* $, 1989. –
.). – +
. . – 25 ., 381 , .

%.'
.
%
)
/
*$$* $, 1986. – 23, [1] .:
%.; 20 %. – (
%. / )
)
). – +
.: . 23 (6
.). – 25 ., 713 , . – [86-1105]

/
*$-

37.3.3 Tractoare, ma@ini @i inventar agricol

2281.
(. 6. 3
/;
.
– (4
.): 90 ., 3000
2282.
.] /
.
21 %. – +

. '. . .
,
. .
, &. . ;
. – [87-390]

2
/. – ".: "

% /
)

2 / -. &. "
, &. !. !
,
,, 1987. – 275 .: .; 20 %.

/
$. *. #
%.
2
% '
: [) . !. . 7 /
; *$$ ,
%
. .- . - . – ".: :
, 1990. – 158, [1] .:
.;
.: . 155-158 (64
.). – ISBN 5-376-00660-3: 2 ., 700 , . – [90-1469]

194

Camera Na ional

)
,

2283.
/
. – ".: )
.!

.

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

$. *. #
.'
,
2
*$$* $ 1988. – 53, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 51-53 (36
.). – +

2284.
/
$. *.
/ . – ".: ) *$$* $, 1989. – 25 .:
.). – +
.: . 25 (11
.). – +

2 %
/
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 683 , . – [88-440]

2
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 26 ., 416 , . – [89-1937]

2285. '
. .#
.
% /
.
/ " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: +. ., 1986. – 110 .:
.). – 21 ., 1000 , . – [87-179]
2286. '
0 5
, 1987. – 62, [2] .:

. .#
.: (5 .
.: 19 %. – +

1

2287. ,
!. 8.
/ " ' . .- . - %. ). &. 6
., 500 , . – [88-39]

.'
.
.- .
.: &. !. 5
. – 1 . 52 ., 500 , . – [88-194]

2290.
:
.'
/: () 1 . .
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
$, 1986. – 132 .; 20 %. – 1 . 70 ., 500 , . – [86-1805]

"

2291.
( .

/

.)

/

2293. &+
,. 2.
2
/
. – ".: "
)
.). – (&
.). – 70 ., 2000 , . – [86-293]

1
2 .

,
/:

.
195

.
.). – 12

/: ( .
. .) /
. – ".: " $, 1987. –

( .

.)

.
. – ".:

2
/ .
.- .
: &. !. 5
. – 1 . 58 ., 500 , . – [90-542]

%
.,

2
.; 21 %. – +

.

-

%
2
/
/
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6 .: . 65-67 (32
.). – 15 ., 500 , . – [89-170]

2295. ( +
2
/
/
./. – ".: ) *$$* $, 1986. – 57 .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 55-56 (22
.) – +
2296. 2 +
%

1
;) 1

-

.
2, " ' . .- . - .
.). – 19 ., 1000 , . – [89-

.)

.: &. !. 5

2
,, 1986. – 237, [1] .:

2294. - #
+
. 1., )
'. ,.
%
. – ".: "
)
,, 1988. – 209, [1] .:
5-362-00097-7: 55 ., 3000 , . – [88-1921]
)

;

#0
,
:( .
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1990. – 115 .:
.; 25 %. – +
.

2292.
#
. '. # %
% . %
: (5 .
)/#
. >. *. #
;! .
. – ".: " $, 1988. – 71, [1] .:
.;
%. 20 %. – +

%.

( .

. .- .

:5
.: . 62 (8

/
%
.; 21 %. – +

.

/: 5 . .: . 104 (18

/
.
%) - %. ). &. 6
. – ".: " %
-#
.). – 12 ., 500 , . – [88-442]

) / " ' . .- .
.: . 62-63 (21

0
% ' .
2
. – ".: +. ., 1987. – 63 .:

;) 1

*$$* $

.
%.
.; 20 %. – +

2288. *
0 &. .,
'. .
.
1
/
/
: ()
.
): 5 .
/! .
%.
%. ). &. 6
. – ".: " $, 1988. – 97, [1] .; 20 %. – +
.: . 95-96 (30
435]
2289.
:
" ' . .- . - %. ). &. 6
115, [1] .; 25 %. – +
.

.
.-,

.-

/

. %
.; 21 %. – +

2
.: . 234 (9

/
/
.: . 206-208 (47

. .: .). – ISBN

/

)
/
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 960 , . – [86-736]
.

2
.-

.

2
.,

/

. -. .
.-, . -

/
/
. 1987 . / " ' . .- .

C r ile Moldovei, 1986-1990

- %. ). &. 6
,
1987. – 162 ., 19 %. – +
– ".: )
.-,

.% .
.*
.
., 300 , . – [87-1899]

2298. 2 "
+
. &. 8. 9
2. – ".: )
*$$* $
.-, .

#
)

2299. 2 "
+
. #. 6. /. – ".: )
*$$* $
.-, .
2300.

)

1 /#

2301. )

214]

- ;

2297. 2 "
+
.
2
*$$* $, 1990. – 31, [2] .:
.,
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 77 ., 289 , . – [90-1626]

#
/)

-

Moldova's Books, 1986-1990

. !. #. (.'

%

.: &. !. 5
/

. &. 8. 9

2. – 1989. – 29, [1] .:
'

:
%
. – ".: "

!. . #
,
%.; 20 %. – +

.-

)

2306. 1
+
. - ". – ".:

70&, 70 ): $
% , 1989. – 109, [2] .:

%.,

2307. $
. – ".: "

2. 1.
)

.,

/
%. %

.: . 340 (11

D ,
. – ".: "
.). – ISBN 5-362-00309-7 (

2308. 8 %
'. .
2
/
.
2 . – ".: "
)
,, 1988. – 237, [1] .:
ISBN 5-362-00278-3: (
.): 70 ., 3000 , . – [88-457]

:(
.; 22 %. – +

%
% '
2 %
.: . 152. – 40 ., 4000 , . – [86-

. % '
.
.,
%.; 20 %. – +

37.4.1 Fitotehnie general

,. – Vezi Nr 3434

.

196

.; 22 %. – (&

)/#
. ., 40000 , . – [89-1606]

37.4 FITOTEHNIE
'

. .) /
$, 1989. –

/"
.: !. .
, 8. ". <.%
. – ".: "
)
. . – ISBN 5-362-00535-9 (
.):

%
1
.; 21 %. – +

,, 1986. – 156 .:

: ( .
. – ".: "

@ % .
,, 1986. – 432, [1] .:
,

/
/

%. – 66 ., 381 , . – [89-2024]

2
/
/
.
.: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 40 ., 500 , . – [90-711]

. – ".: "

?. &. ;

-

1
,
2
0% ' -# / " ' . .- . - %. ). &. 6
;
.: . 70 (8
.). – +
., 3000 , . – [87-

0

0
$, 1987. – 71 .; 20 %. – +

2305. 1
+
%. .
.
./
. *. ".
.): 1 . 60 ., 2000 , . – [86-1602]

, /

$,

. &. 8. 9
2.
/ ) *$$* $

%. %

2304.
1
-%
2
/
7 /
, -. -. ;
, . ). =
/
.;
. 8. -. ?
,, 1990. – 538, [1] .:
.,
%.; 22 %. – - .
.
1 . 60 ., 3500 , . – [90-294]

683]

. – ".: "

%. %
.
1
% '
*$$* $, 1987. – 21, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 16 ., 705 , . – [87-1580]

2303.
" ' . .- . - %. ). &. 6
;) 1 .
103, [1] .:
.,
.; 25 %. – +
.

/

.)

/#

/

%. %
.
1
% '
*$$* $, 1990. – 19, [2] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 54 ., 292 , . – [90-1460]

2302.
#
'. ., 6+ % #
,, 1988. – 338, [2] .:
.,
.): 1 . 30 ., 2000 , . – [88-690]

"" ' .

( .

.: . 235-236. –

Camera Na ional

National Book Chamber of Republic of Moldova

2309. #
//" .
.: $. #. 5
, +. #. +
, ". 3. 9
2 '. .; - .
. ' . $. #. 5
. – ".: "
)
,, 1990. – 361, [2] .:
.; 22 %. – - . . .
.
.
. – ISBN 5-362-00528-6 (.
.): 1 . 20 ., 1700 . – [90-1817]

'

7 '. .
.]. – ".: "

2310. &
% %
1149]

.

. .
.

)

2311. 1+
,. &. 6
/
,, 1989. – 170, [2] .: .; 20 %. – +

114]
,

a C r ii din Republica Moldova

2312.
.

;

"# /
%
. *. *. 8 %.
;
1 :
. .–+

/'
'
/: (
,
.): [
$. &. =
,, 1986. – 134, [2] .:
., [1] .
. – 15 ., 2000

,
. – [86-

1 2.
. – ".: "
.: 168-171. – ISBN 5-362-00087- : 40 ., 2500

) . – [89-

/
2
2
/
/ / -* )
.$ . -. +. "
2. – ".: :
, 1986. – 69, [1] .; 29 %. – = .
.: . 5. – 30 .,. 1090 , . – [85-1507]
.

2313.
#
.. .,
+ -. .
,
%
/: [)
.] /
. . $. % ; -* )
.$ %
/. – ".: :
, 1989. – 144, [2] .:
.; 21 %. – +
.: . 132-145. – ISBN 5-376-00144- : 1 . 80 ., 435 , . – [89-578]
2314.
"
:
.
2
/
1
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 24, [1] .:
.,
%.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 30 ., 329 , . – [90-423]

"
)

2315. '
+
1 %
2
/
.
/: ()
%
)
, 25-27 % 1988 .) /
.: ). 7. " '
– 229 .:
.; 21 %. – &
.: -* )
.$ "6
%
/". – +
.
% .
– [89-1003]
2316. ", %
/
( .
.)
,) . -

'

"
"! %
. – ".: :

, 1987. – 206 .:
.–+

2317. ,
%
.
; ) 1
.
.
.
1 /
1986. – 190, [1] .:
.,
.; 21 %. –
.:
,

.

2318. ,
, $ - , .
%
( .
.)
580 , . – [86-310]
)

"

1
%. )

",

# :

.

;
.–+

.,

.
2
, ) . . – ".: :
, 1986. – 166, [1] .:

2

197

. . *.
/

.

. (1986;
). )
.
/"; 23 0 1986 . /
.: *. *. + .; 20 %. – &
.: -* )
.$ - , .
. – 80 ., 500 , . –[87-445]

.

.] / -* )
.$ .- . .: -. -. ;
( .
.)
. – ".: :
,
. – (&
.): 2 ., 1420 , . – [86-1012]
.'

/

.
,

.

.

2
)
%. *. $. &
.; 22 %. – +
.

2319. ,
.
2
/
.
2
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 36, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 78 ., 260 , . – [89-429]

2320. * "
. 2. #
%.
.
. &. ). :
2; " ' . .- . - %. ). &. 6
1986. – 259, [4] .; 21 %. –
.: .,
.–+
.
.): 2 . 50 ., 1000 , . – [86-377]
Rec.: : ' *. 4
/
)
/. – 1987. – Nr 7. – #. 92-93; " %%
)

/ #
%. %

.1
. % .
( .
.)
. – ".: :
, 1989.
%
/* .
.
. – ISBN 5-376-00305-1: 90 ., 500 , .

:[

. %

.

%

*. $. &
,) .
. % .: . 235-255. – $% .
' '
. – 1987. – Nr 7. – . 92-93.

: [

.] / -*
.: &. 7.
. – 1 . 60 .,

;

/ #

. . *.
/!

: [)
.] /
. – ".: :
,
.: . 256-260. – (&
/ // " %

C r ile Moldovei, 1986-1990

[)

2321. <
. ..] / -* )
.$ - , .
.,
.–#
. . .:
.–+
.): 6 . 60 ., 2825 , . – [90-1842]

2322. <
. .plants: (
..
.): [)
%. – +
.: . 656-729. – #
, . – [88-1043]

)

./
.] / -* )
%., % .

.- . "%. ). &. 6

2324.
/
– [88-18]

.:

= Adaptive plant growing: (
..
.):
. – ".: :
, 1990. – 431, [1] .: .
.,
%.; 26 %. –
.:
.: . 401-417. – # %.
.: . 418-432. – ISBN 5-376-00834-7 (
2
.
/ = Adaptive potential ot cultivated
.$ - , .
. – ".: :
, 1988. – 766, [1] .; 28
.: . 730-767. – ISBN 5-376-00458-9 (
.): 11 . 40 ., 3000

2323. #
. ,.
.
0
/
.
2
' %.
%
)
/ ". !. " '
, &. !. =
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 43, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
.: . 42-43 (27
.). – +
. . – 49 ., 430 , . – [89-1338]

2

/

Moldova's Books, 1986-1990

.

2325.
#
. -. *. "
.,
%., [14] .:

% . -. '. $
.
.
3
"" '
"
. – ".: +. ., 1988. – 19, [1] ., 21 %. – +

.
, $. 7.
.-, .

" "

#". 5
2 ., 400 , .

#
= %
. .–+

&. ., . 1. #
.
.
.
: [)
.]
; -* )
.$ %
/. – ".: :
, 1989. – 69, [2]
.; 16 %. – +
.: . 60-70. – ISBN 5-376-00148-2: 90 ., 810 , . – [89-1002]

2326. ""
+
"
#0
+
#0 ",
..
. (1986;
).
.
/
/
")
.
2
/
.
2 ", ( .
" '
, 26-27 0 1986 .) /
.: &. !. 5
( .
.)
. – ".: +. ., 1986. – 185, [1] .:
.; 20
%. – &
.: ! .
%. %. )
, " ' . .- . $ - %. ). &. 6
,
.% .
.*
.
- ,) . %. *. $. &
. – +. ., 500 , . – [86-933]
.

2327. .
%. * ;
.5
2000 , . – [90-1228]

$. #., )

@
.
2 "
$. $. – + 2 .: +. ., 1990. – 39 .:

2328. ( +
.
1 . * $
"] /
. 8. (. &
, -. . &
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
., 499 , . – [88-1422]

(

.

% ,
0 ./
/5 .
.
2)
. – ".: +. ., 1987. – 85 .:

2330. 2 %
2 : () 1 . .
( .
.)
. – ".: "
500 , . – [86-24]
)
+

:

/
,
% )
;
. $. "
. . – +. ., 200 , . – [87-1559]

!
.; 20 %. – +

%
%
.
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
;) 1
$, 1985. – 116 .:
.; 26 %. – +
.

2331. 2
0
. '. #
*$$* $, 1990. – 52, [2] .:
.: . 50-53 (45
.). – +
2332. ) " #
[ .
. .] / -* )
, 1987. – 164, [1] .:

'
/
%.
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 73 ., 340 , . – [90-1283]

.
/
.$ .,
.; 20 %. – +

.
198

.
.
.; 21 %. – +

0.
.,

@
: [*
%. *#
*$$* $, 1988. – 7 .; 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .
.–8

"&

2329. 2

"/
.,.

%

.
.

.-

*$$* $

.

.

'

.
.: &. !. 5
% . – 1 . 53 .,

.-,

)

.

. – ".:
.). –

/, %
% %
2
/;
.: !. &. : '
. – ".:
. – 1 . 50 ., 680 , . – [87-1511]

Camera Na ional

$ %. – +
%

a C r ii din Republica Moldova

2333. ) " # :
.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
/
2
/
%
/;
.: . $. % ( .
. – 1 . 70 ., 500 , . – [87-395]

. .] / -* )
.
, 1987. – 173 .; 20

2334. ) " # :
%
2
/: [ .
. .] / -* )
.$ /;
.
. . $. % . – ".: :
, 1989. – 263 .:
%.,
.; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00149-0: 3 . 60 ., 660 , . – [89-1824]

2335. ") %
"
: "
.). )
.
0 /
(." '
, 22-24 . 1985 .) /
.,
.; 22 %. – &
. -* )
/ 1
. ". – +
.:

#7 :

"

",

# :

:
.)

%

,

.: *. *. + '
( .
. – ".: :
.$ - , .
,* .
. – (&
.): 3 . 40 ., 500 , . – [86-1010]

2336.
# :
%
.
%. %. )
.! .
.
2
*# "
";
.: $. #. 5
( .
%. – +
.
. – 45 ., 500 , . – [87-2013]

2
1
.)

)
/
.. – ".: :

2337.

.
%
)
/ 7. ).
, &. ". )
/, &. -. " 1
1987. – 62, [1] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
+
.: . 58-63 (57
.). – +
. . – 60 ., 625 , . – [87-1484]
2338.
. .
%
.] /
.
. +. #. #
; " ' . .- . - %. ). &. 6
.: . 133-145. – 1 . 40 ., 930 , . – [87-1334]

[)
+

/: [ .
. – ".: :

.
.)

.

/

7 .
, (1985;
0
"
, 1986. – 342, [2] .:
. "!
.
. .- .

: [

.
. .] / ! .
. ) *$$
.
, 1987. – 124, [2] .:
.; 21

.
, #. &. *
.-, .

. – ".: :

.

1

. – ".: )
. !

*$$* $,
)
). –

)
:
, 1987. – 146 .; 22 %. –

B
"
# :
- #
(5; 1987;
). V @
)
, 0 2 1987: (#
1000
1
*. $. &
):
.
.: &. 7. %
( .
.)
. – ".: ) . %. *. $.
, 1987. – 444 .; 20 %. – &
.: -* )
) . %. *. $.
.
. "!
.
.
/ 1
. ". – 1 . 50 ., 550 , . – [87-811]

2339.
. /
&
&

2340. 1

# "

'
#
5 .
,
–+

-. #.

/ )
. – ".: "

.
*$$
)

.
0
2
/
.
2
% 1
' %
%
*# "7
";
,, 1987. – 39 .; 36 %. – 55 ., 2500 , . – [87-407]

. '.,
!. '.
. &. &. -1 ; " ' .
. - ". " . "
%
%
.: . 79. – 14 ., 200 , . – [90-59]

2341. 1

/

.

2342. 1+

".: :

.

2344. 5
0
2
.
. .] / -* )
.$ . – ".: :
, 1986. – 109, [2] .:
1422]

[

%.
:*
.
.; 20 %. – ISBN 5-376-00780-4 (
/
.,

.

/

%
.; 21 %. – +

199

.

2
/
/
:
- %. . ( . " . "- %
% ' ". – ".: "#$, 1989. – 79, [1] .; 20 %.

,
2
%.'
%
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
.). – 17 ., 500 , . – [88-1302]

,. &. * '
.
./! .
1988. – 87 .; 20 % . – +
.: . 86 (14
2343. 1+
,. &.
, 1990. – 243, [2] .:

.

.

/;
.

%

:5 .
. – ".: " $,

%
.
/
/. –
.): 1 . 40 ., 6435 , . – [90-1673]
,
% 2 .% %
%:
.: ). 7. " '
( .
.)
. – 1 . 10 ., 700 , . – [86-

C r ile Moldovei, 1986-1990

2345. $
. ., ; #0:
&. 2. 3
".: :
, 1990. – 174, [1] .: .; 20 %. – #
00821-5 (
.): 2 . 30 ., 920 , . – [90-361]
1
% (
990]

2346. $
.% %
.
.)

# "
%:
. – ".: :

Moldova's Books, 1986-1990

.

. .:

/
2
. . / -* )
.$ , 1987. – 127 .; 20 %. – +

.

2347. "$
# " %
+
+
",
.
. (4; 1986;
). )
. IV
)
"6
%
.
.'
. 1986 .) /
.: . $. % ( .
.)
. – ".: :
)
.$ %
/, * .
%.
.
%
/". – 2 . 80 ., 500 , . – [86-1629]

–-

.–+

= Vernalization enigma: [)
.]. –
.: . 159-169. – ISBN 5-376-

/

.
/
%
/;
.: . $.
. – 1 . 30 ., 745 , . – [87-

.

.

%
/
/" (13-14
, 1986. – 289, [1] .; 21 %. – &.
.: -*
."
2
.
.
.
", * .
. "6
: [)
.] /
.; 16 %. – +

2348. 8
&. . $
. %
)
; -* )
.+
.
. – ".: :
, 1986. – 114, [2] ., [16] . .
.
.
.,
.
.: . 112-115. – 1 ., 1050 , . – [86-1315]

2349. 9 "
-* )
.$ 1990. – 122, [1] .:
.,
753]

%
.; 22 %. – +

. &. !.
.: . 80-81.

- %
/
/: [ .
. .] /
.: ). 7. " '
( .
.)
. – ".: :
,
. – ISBN 5-376-00695-6: 1 . 50 ., 500 , . – [90-

,

%

.

/;
.

2350. 9 # "
/
% :5 .
. . '.
. .- .
, " ' . .- . - %. ). &. 6
1985. – 59 .; 20 %. – 11 ., +. ., 500 , . – [86-197]

.

. / ).
. !. (. .'

;

-

. – ".: "

2351. 9
-%
.
1 -,
/
" '
, !. #. "
-. -. : .
.;
.
. -. 6. "
; -* )
.$ %
/. – ".: :
, 1986. – 36, [2] .:
.,
.; 21 %. – (*
- ). – - .
. .–+
.: . 33-37 (82
.). – 30 ., 770 , . – [86-1334]

.! .
$,

/ / ). 7.
.

2352. 9%
# "
. ,
%
0
. %.
//
-. -. 9
2, (. -. (
, . 6. - % , ). !. ;
.
. ). . 3
; -* )
+
.
. – ".: :
, 1987. – 203 .: .; 25 %. – - .
.
. .–+
.: . 194-200 (260
.) – 5 .
.
.
/: . 201-202. – (&
.): 3 . 60 ., 1040 , . – [87-1408]
37.4.1.1 Agrotehnic

2353. 2
-. ..
1 , %
'
,%.
. – ".: "
)
,, 1990. – 207, [1] .:
.). – ISBN 5-362-00504-9: 65 ., 1000 . – [90-1255]
!
+

.,

2354. , #0%
4. -.
2
/
%
.' ; ) *$$
*# "&
". – ".: :
.: . 150-157. – 1 . 40 ., 1055 , . – [87-282]

2355. = 3 +
19, [2] .: 20 %. – (#
., 264 , . – [90-217]

.
%. %

./#
. -. 6. +
/ ) *$$* $

200

,
.; 20 %. – +
: [)
.] /
, 1987. – 157 .:

.-,

.: . 200-204 (113
.

. ). .
.; 20 %. –

. – ".: ) *$$* $, 1990. –
.
.). – +
. . – 50

Camera Na ional

2356.
"#

-* )
77 (33

a C r ii din Republica Moldova

%
1

/
..
";
.: $. -. "
. – 60 ., 500 , . – [87-1918]

)
.)

.

2357. -+ # .. $. !
%
'
)
: [)
.$ . – ".: :
, 1989. – 76, [2] .:
.). – ISBN 5-376-00057-5: 1 . 10 ., 540 , . – [89-1399]

2358. 2#
. " ' . .- . - %. ). &. 6
113, [1] .:
.; 26 %. – +
.
2359. 2
. $.
%
)
) *$$* $
.-, .
812 , . – [86-1855]

.:

.] / #
. -. $. #
.; 21 %. – +

.
: () 1 . .
.
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 53 ., 500 , . – [86-1198]

;

2361. ) %
)
%

:

/
/ % , 1990. – 83 .:

2362.
%+
. " ' . .- . 1989. – 120, [1] .: .,

0
%.
0
.; 20 % + #

0
)
;
. (1 .

2363.
=. !.
. - ,
.
.] / =. 8.
, -. $. )
, &. !.
;#
. . !.
%
.
.
.
%
. – ".: :
, 1990. – 193, [2] .: .,
144-154. – ISBN 5-376-00778-8: 2 . 10 ., 680 , . – [90-1430]
2364. 8
,. -. $
2
,, 1987. – 294 .:
.; 21 %. – +

/%

.
% 2
.: . 292-293. – (&

–+

2366. 9
%. %. )
.: #. *. "
.

,)

0

.
.
. , $. $. (
' / (
. – ISBN 5-376-00357-4 (

2

.
%. /
. . – 58 .,

%.
. – ".: "

%
)
; -*
)
.; 20 %. – +

.

%.
$,
:
.
.: .

%
. – ".: "
.): 1 . 10 ., 1000 , . – [87-779]

2365. 8
'. 2. &
.
/
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 51, [1] .:
.; 20 %. – (
.-, .
.!
)
). – +
.: . 46-51 (79
.). – +
1735]

)

%. %.
$, 1986. –

2
/
.
. $. #. 5
. – ".:
.). – +
., 3000 , . – [90-107]

.%
% :( .
. .) / ! .
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 58 ., 500 , . – [89-2207]

2
%. ). &. 6
;) 1 .
.; 25 %. – +
.

-

2% ;
.: . 75-

/ +. &.
/, &. +.
.
%. / ) *$$* $
. . – 64 ., 1210 , . – [86-

[)

)

.) / ! .
. – ".: "

2
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 52 .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 47-52 (72
.). – +

. '.
.
0
%
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 59 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 56-58 (37
.). – +

2360. )
/, -. 6. +
.-, .
.!
1881]

)

.
:( .
. .) / ! .
.
*$$
%
%. *. -. 7 %
. – ".: +. ., 1987. – 155 .:
.; 21 %. – +
.

%
(

National Book Chamber of Republic of Moldova

.

/
%. / ) *$$* $
. . – 58 ., 788 , . – [88-

%
)
:[ .
. .] / ! .
% .
1.
.
- ,) . .
.;
.
.)
. – ".: :
, 1988. – 133, [2] .:
.; 20 %.
.): 1 . 40 ., 1490 , . – [88-234]
%

37.4.3 Fitotehnie special

2367. #
-. '. . . "
,
/
, /
.% / ). &. ) /
/, -.
. ! %
/, &. .
% ;
.
. / -. . ! %
/;
.
.
8. <
. – ".: "
)
,, 1989. – 384, [1] .:
.; 21 %. – +
.: . 381. – ISBN 5-362-00211-2 (.
.): 1 . 20 .,
4000 . – [89-1795]
201

C r ile Moldovei, 1986-1990

2368.
) *$$
– 133, [1] .:

:

.
2 *# "
.; 21 %. – +
.

2369.
. -. 6. #
–- .
.
[89-2206]

: &. ,.
; $ . !. -. "
.
.

2371. )
' %. %
1987. – 144 .:

%
)
:[ .
.: -. -. (
/( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00530-5: 55 ., 500 , . – [88-2051]

/
";

. .] /
, 1988.

2

.)

.
/ / (. !. "
, (. !. 7 % '
, ). 7.
;#
. – ".: % , 1989. – 324, [2] .: . .; 22 %. – +
.: . 323-325.
/: . 321-322. – ISBN 5-7790-0033-6: 2 . 60 ., 75000 , . (1- - 1-50 . .). –

. .
.
/
.
.
*$$* $, 1990. – 55, [2] .; 20 % . – (
.
%./ ) *$$* $
.: . 51-56 (88
.). – +
. . – 64 ., 322 , . – [90-1785]

2370. &
. – ".: )
.). – +

)

Moldova's Books, 1986-1990

. ,
. ). 6. (

%
:
%%
0
1
)
/! .
%. %. )
;#
.; 20 %. – +
., 3000 , . – [87-804]

2372.
# :
2 :( .
. .) / ! .
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 5 ., 500 , . – [88-1676]

%

.
.'
1 %
%. %.
, " ' . .- .
. – ".: " $, 1988. – 79 .: .,

.

2373. 1
# "
.
2
*# "
"7 / ";
. &. 7.
10 ., 3500 , . – [88-141]

.
", )
. – ".: "

% .
' (

-

.

.)

.

2
.-,

.

2
. – ".: +. .,

,

/
;) 1
.

%. ). &. 6
.; 25 %. – +

.

0
.
2
)
/ ) *$$
.
*# "!
", ) *$$
*#
,, 1988. – 232, [2] .:
.; 30 %. – (&
.): 1 .

.
*$$
)

2374. 1
'. *.
.
%
.
2
/
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 56, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 56 (12
.). – +
. . – 66 ., 509 , . – [88-1294]

)

2375. 5 /
) *$$
.
2
*# "
";
217 .:
.; 21 %. – 2 ., 915 , . – [87-904]

.
.: $. -. *

.
/(

2
.

)
.)

: [ .
. – ".: :

. .] /
, 1987. –

37.4.3.1 Culturi cerealiere @i p st ioase

-. ., 2
# ,. . 100
' /'
. "!
". – ".: 6.
, /. – 6. ., 2000 . – [87-1372]

2376.
.' .
.
2
. '

-

2377. , : #
. 2. – 112, [1] .:
.; 17 %. – (
,
' .'
5-362-00291-0: 15 ., 1500 . – [88-660]

, /

' /
., 1987. – 14 .:
. – ".: "

/
/.

2378.
.
. / #
*$$* $, 1988. – 35, [1] .: 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 73 ., 458 , . – [88-345]

)

2379.
#
.. ., 1 7 . '.
.
. $. % ; -* )
,$ %
/. – ".: :
%. – +
.: . 103-113. – ISBN 5-376-00349-3: 95 ., 420 , . – [88-212]
.

2380. '

#+
1

/

.-

)
.
202

:(

– @
/
.; 21 %. – - . .
)
/

,, 1988.
XII- ). – ISBN

. . *. " 1
/ ) *$$* $
: [)
.] /
, 1988. – 114, [1] .:

.
. .) / ! .
%
, ) *$$
' %

%. )
%

. – ".:
.-, .
.

.
.; 20
,! .

Camera Na ional

.

+

"

;

a C r ii din Republica Moldova

. – ".: +. ., 1986. – 160, [1] .:

.: &. 8. ) /
( .
.)
. – 60 ., 500 , . – [86-1192]

2381. ,
,
, %
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
$, 1987. – 146 .; 26 %. – +
.
2382.

National Book Chamber of Republic of Moldova

1 . – 1988. – 134 .:

.
.
2
;) 1 .
.- .
.: &. !. 5
. – 1 . 94 ., 500 , . – [88-193]

.,
(
( .

2384. =
+ '. &.
'
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 47 .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 42-44 (59
.). – +

– ".: )
.-,

2385.
*$$* $, 1986. – 42, [1] .: .,
.
.!
)
). – +
2386. "

2 /
.
.
%. / ) *$$* $
. . – 48 ., 738 , . – [87-377]

.
%.
.
2
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 33 ., 848 , . – [86-206]

/

#0
. (1986;
#: 0).
.
/
"$
.

2
.
2 ", (29 0 1986 .) / ! .
%. %. )
,
- ,7 %
* , *# "
", *# "!
";
.: $. #. 5
(
., 1986. – 67, [1] .; 20 %. – +
. .–+
., 350 , . – [86-1130]
+

#0

# "
",

.-

.

2387.
:
*$$* $, 1990. – 14, [1] .:
.; 20 %. – (
.
.–
1-/ . – +
. .

2388.
## :
&$ –
;. !. #
, (. . #
.;
:
, 1987. – 82, [2] .; 21 %. – - .
[87-1754]

#+

.
2
%. / ) *$$* $
. – 16 ., 357 , . – [90-1750]

2390. &
+
% 1
[)
] / . &. +
, *. 7. 7
, *. +. *
). &. 6
. – ".: :
, 1987. – 143, [2] .:
133-144. – 1 . 60 ., 1970 , . – [87-1548]

.:

). / ! .
.; 20 %. – +

.-,

.

.

.

. . *. " 1
.
/ ) *$$* $
"

+

/'
.'
.
.*
.
.
.). – +, 2: +.

.-,

1 %. – ".:
.
.). –

% / '
.,
.
*$$* $, 1987. – 19 .; 20 %. – (
). – +
.: . 18-19 (25
.). –
-

.;
.
.; 21 %. – - .

2391. &
-. $.,
+ % 0 '. '.
*$$* $, 1989. – 47 .:
.; 20 %. – (
.
.
.). – +
.: . 42-46 (74
.). – + .
2392. -

)
/
.
%.
. . – 60 .,

./ %
)
: (" .) / *. !. +
,
.
. . *. + ' ; -* )
. $ - , .
. – ".:
.
. .–- .
.
. – 30 ., 570 , . –

2389.
% #
%
2
/
/
. . &. '
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
1-/ . – + . . .
. – 20 ., 708 , . – [87-852]

.

): ( .
. – ".:

.; 24 %. – 1 . 79 ., 500 , . – [89-122]

)
!

)
,

,
.)

. 2.
.$
.
%
, -. !.
0 . – ".: ) *$$* $, 1988. – 48, [1] .; 20 %. – (
.
.!
)
). – +
.: . 42-48 (107
.). – +

2383. , : #
-. #. !
, &. 6. ;
/ ) *$$* $
.-,
553 , . – [88-992]

)
+

.; 20 %. –

. .$

.
%. / !
%. )
)
. . – 52 ., 438 , . – [89-736]

.
%. %.
, " ' . .- . .: . 64. – 12 ., 1000 , . – [90-258]
203

. . . 9 . ; " ' . .- .
.
. .–+

-

.:
- %.
.: .

)
. – ".:
*$$* $
.-

% / '
. )
: ((
%. ). &. 6
. – ".: " $, 1989. – 64, [1]

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2393. . .
%
'
. – ".: "
)
,, 1988. – 399 .: .,
.; 21 %. –
.: . 380-397. – ISBN 5-362-00304-6 (
.): 1 . 40 ., 2100 , . – [88-688]
Rec.: "
.
, / $. 5
, ". 9
2, $. * ' / '. . // - . )
/. –
1990. – Nr 1. – #. 59-60;
. - )
. – 1990. – Nr 1. – . 59-60.
+

2394. .
=. . - ,
%.
.
)
: [)
.] /
.
. . $. % ; ! .
%. %. )
. ) *$$
.
2
*# "
". – ".: :
, 1988. – 372, [1] .:
.; 22 %. – +
.: . 359-370. – ISBN 5376-00182-2 (
.): 4 ., 780 , . – [88-1976]
[)
".: :
831]

2395. (
'. -.
.
%
/
.
:
.] / &. ).
/, . $. "
, +. . )
; -* )
.$ %
/. –
, 1987. – 61 ., [8] .
.,
.; 21 %. – +
.: . 51-60 (142
.). – 70 ., 500 , . – [87-

2396. (
.
%
%
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 40 .; 20 %. – (
.
.-, .
.). – +
.: . 35-38 (65
.). – + .

)
/
. -. #. !
%. / !
%. )
)
. . – 45 ., 846 , . – [86-607]

, &. 6. ; *$$* $

2397. (
'. .
:
'. . &
.
.
'
)
.–
".: ) *$$* $, 1989. – 39, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / !
%. )
) *$$* $
.-, .
.). – +
.: . 37-39 (32
.). – + . . . – 46 ., 846 , . – [89-1559]
2398. 2 #
. . )
1 /
.: [)
.] /
)
.$ %
/. – ".: :
, 1987. – 113, [2] .:
.: . 104-114 ( . 300
.). – 1 . 20 ., 1000 , . – [87-1212]

.
.,

. . $. % ; -*
.; 21 %. – +
-

2399. 2 #
. $. !
.
'
.: [)
&. 8. ) ; " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: :
, 1989. – 174, [1] .: .,
+
.: . 146-173. – ISBN 5-376-00188-1: 2 . 10 ., 1190 , . – [89-1004]
2400. 2
# 2. '. #
.
2 : ((
.
)/! .
%.
– ".: " $, 1988. – 26 .; 20 %. – 6 ., 1000 , . – [88-1686]
2401. 2
# 2. '., &+
. '. $
5
:(
/ " ' . .- . - %. ). &. 6
[90-1289]
2402. 2 "
-. ). +
, ". 3. 9
. .–+

-

$, 1990. – 24 .:

.

-

%.
%. ). &. 6

%
.; 20 %. – +

/ ). 7. &
, #. (. *
2. – ".: "
)
,, 1988. – 274, [2] .:
.; 20 %. – - .
.: . 274-275. – ISBN 5-362-00306-2: 70 ., 3500 , . – [88-681]
.
%

,
2 "
.; 20 %. – +

.
0
.
, 1987. – 28 .:

.

%
0
., 300 , . –
,

.

2403. ) %
:
%. %. )
. * .. *. ). !
. – ".:
8. )

. – ".: "

'
, " ' . .- .

%.

.] /
.
.
.; 20 %. –

.

.
2 /
/ ! .
", " ' . .- . - %. ). &. 6
;
., 2000 , . – [87-119]

2404. )
0 . .
."
/
.: [)
.] / -. $.
2, !. 8. " %
, &.
;
.
. ). 6. ( ' ; ) *$$
.
*# "!
". – ".: :
, 1987. – 182 .:
.; 21 %. – +
.: . 132-162 (499
.). – 1 . 50 ., 810 , . – [87-1035]
2405.
# :
%. 0 )
.<

-

.

-#", *# "!

204

.

". )

)
*$$

: [ .
.

;

.

.] /
.:

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

. .9 . ( .
.)
. – ".: :
376-00295-0: 70 ., 500 , . – [89-1947]
2406.
# :
%
! 1 , *. *. + '
.;
.
%. % )
. ) *$$
.
. .–+
1984]

National Book Chamber of Republic of Moldova

, 1989. – 170, [1] .:

.; 21 %. – +

.:

. – ISBN 5-

.
.
2 : [)
.] / . *. + ' , >. (.
. *. *. + ' ; -* )
.$ - , .
-* )
,! .
. – ".: :
, 1989. – 278, [1] .: .,
.; 22 %. – - .
.: . 258-277. – ISBN 5-376-00159-8 (
.): 4 . 30 ., 1045 , . – [89-

2407.
%
# '. *., 2
2. 2. )
.
%
: [)
.] /
.
. ". &. )
; -* )
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".:
:
, 1988. – 129, [2] .: .,
.; 21 %. – +
.: . 113-130. – ISBN 5-376-00474-0: 1 . 10 ., 420
, . – [88-1203]

".: "

2408.
"
'. ., #0
,. '. 6 %
/! .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
$, 1988. – 75, [1] .:
.; 20 %. – +
.: . 64-67 (65

1
.
'
, " . .- .
.%
.). – 14 ., 500 , . – [88-1239]

2409.
.
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
;
.
.
: &. !. 5
– 108, [1] .:
.; 24 %. – 1 . 42 ., 500 , . – [87-1861]
2410.
%
$. . 9
. – ".: )
, .
.!
724 , . – [88-592]

.
.
(
*$$* $, 1988. – 15, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (10
.). –

2411.
:
.
/
, %
.
;
,, (. . #
.;
.
. *. *. + ' ; -*
– 177, [1] .:
.,
.; 21 %. – - .
.
00687-5: 2 . 20 ., 500 , . – [90-1179]
2412.
6
. – ".: :
[86-1197]

( .

.)

.
.) /
%. / )
1-/ . – + .

: [)
). $ - , .
. .–+

.
/. –

.
2 : ( .
. – ".: " $, 1987.
. &. -. "
,
*$$* $
.. .
. – 18 .,

.] / &. &. :
, -. !.
. – ".: :
, 1990.
.: . 146-176. – ISBN 5-376-

$. . 6
2: [)
.] /
.
. +. #. #
; " ' . .- . - %. ). &.
, 1986. – 193, [3] .:
.,
.; 21 %. – +
.: . 180-194. – 2 . 10 ., 1600 , . –

2413. 1
# "
.
<
.
.
-#", *# "!
.)
. – ".: :
, 1989. – 161, [3] .:
500 , . – [89-1701]
2414. 5 # . 2.
.$
5
, ". 3. 9
2, -. #. !
) *$$* $
.-, .
.!
943 , . – [87-1282]
)
+

.

: 5

2415. 6
,. $.
*$$* $, 1989. – 20, [1] .:
.: . 18-20 (37
.). – + .

1 /
.
". ) *$$
.; 21 %. – +

. – ".: )
)

:[
.
.

.

.

.] / %. 0 )
.
;
.: &. (. =
./ ( .
. – ISBN 5-376-00315-9: 65 .,

.
% / '
.
*$$* $, 1987. – 48, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 45-48 (50
.). – +

.
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 23 ., 345 , . – [89-1298]

*$$* $

)
.-,

)

.

/ $. #.
.
%. /
. . – 55 .,
. – ".:
.). –

2416. 9%
# "
. ,
.
.
. %.
/: [)
.] / -.
-. 9
2, &. . 9
, -. ). ) '
, ). . ;
.
. ). . 3
; -* )
.+
.
.
– ".: :
, 1987. – 225 .: .; 27 %. – - .
.
. .–+
.: . 214-221. – 5 .
.
.
/ .: 222-223. – (&
.): 3 . 80 ., 1015 , . – [87-768]

205

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2417. 9
0
.
*$$* $, 1987. – 16, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 17 (12
.). –

% .
/
. $. 7. +
. – ".:
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – +
. .
. – 20 ., 605 , . – [87-1700]

2418. ?
. . #. 2
.] / #
. *. *. + ' /; -* )
.; 20 %. – +
.: . 182-203 (310

.: (
.. , .
.
/
): [) .$ - , .
. – ".: :
, 1990. – 242, [1] .: .,
.). – ISBN 5-376-00697-2: 2 . 80 ., 600 , . – [90-432]

)
)

2419. ?
. ., &
-. .. !
.
/
.] /
.
. *. *. + ' ; -* )
.$ - , .
. – ".: :
.: . 115-140 (380
.). – 1 . 50 ., 510 , . – [87-1759]

[)
–+

.
.
/
:
, 1987. – 175, [1] .; 21 %.

37.4.3.2 Culturi oleaginoase. Eterice. Medicinale

. '., .
. .
,
.
/# .
. &. $. #
' .–
)
,, 1988. – 351, [1] .: .; 24 %. – +
.: . 350-351. – - .
.
/: . 345-350. – ISBN 5-362-00312-7 (
.): 3 . 80 ., 50000 , . – (1-/ - 1-10

2420.
#
.,
. – ".: "
.
.
/
. .). – [88-1123]

2-

2421. '
+
,
%
.) / ! .
%. %. )
.! .
.
,
.% %
%
0%
- % .
2
% %
%;
.: !. $. )
,( .
.)
+
.
. – 65 ., 500 , . – [86-1049]
2422.
.] / ! .
,
.%
%
") ,
%
22 %. – +
.

2423. ) . .. .
195, [2] ., [12] .
[88-1042]

, %
.
,
%. %. )
.! .
.
1 /
..
0% .- % .
%. ) . . . . ,
%
.
2
% %
%";
.: !. $. )
,( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 100, [1] .:
. – ISBN 5-376-00538-0: 35 ., 500 , . – [88-2114]

#

.:

:[ .
*#
% *#
.,
.;

1. . &
.
%
/: [)
.] /
.
. ). &. +
;
% .
2
% %
% *# ") ,
%
%". – ".: :
, 1988. –
., .; 22 %. – +
.: . 190-196. – ISBN5-376-00449- (
.): 2 . 40 ., 2635 , . –
:

,

2424. )
0 , . $. )
. XII

"

)
/
:( .
.
1 /
..
. * ..
%. ) . .
.
,
-%
.%
. – ".: +. ., 1986. – 162 .:
.; 21 %. –

!. .
. .
.
1
%
% / 8. $.
. – ".: "
)
,, 1987. – 111 .; 16 %. – (7
1
). – 15 ., 1500 , . – [87-641]

, &. 7.

37.4.3.3 Plante cu tubercule @i plante r d cinoase

.,

2425. # +
.; 20 %. – +

$. !. "
2
.
. – ".: "
.: . 159-161. – 30 ., 4000 , . – [86-338]

2426. 2
)
.! .
.
.
1 /
"7
";
.: #. +. $ 2 ( .
.)
. – ".: :
84-85. – ISBN 5-376-00513-5: 30 ., 500 , . – [87-1753]
)

#

2427. 1
# "
,, 1986. – 340 .:

.,

.

.; 21 %. – +

/

2428. 5
,. !. +
.
2
: ((
. .- . - . – ".: " $, 1987. – 43 .; 20 %. – +

)

,, 1986. – 169, [3] .:

)
:[ .
. .] / ! .
..
. ) *$$
,1988. – 88, [2] .:
.; 21 %. – +

%

. / #
. &. 8. # 1 . – ".: "
.: . 327-338. – (&
.): 1 ., 1500 , . – [86-130]
.
%.'
/
) / " ' . .- . - %. ). &. 6
; " %
.: . 42 (19
.). – 8 ., 500 , . – [87-1810]

206

%.
*#
.: .

-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

37.4.3.5 Alte culturi de câmp

.

:

1 %. – Vezi Nr 2387

2

2429.
:
1 % /
. . *. " 1
) 2 , . 3. + . . – ".: ) *$$* $, 1988. – 17, [1] .:
%.; 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). –
1-/ . – +
. .
, . – [88-1636]
2430.
- %. ). &. 6
.; 26 %. – +

.

)

.

:
;) 1

% .
.
.- .
: &. !. 5
( .
. – 1 . 23 ., 500 , . – [90-1632]

.)

2

:( .
. – ".: "

; # . ). ).
%. /
. – 20 ., 450
. .) / " ' . .$, 1990. – 90 .:

2431. %
'. 1.
2
. , %
.
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 47, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.!
)
). – +
.: . 46-47 (29
.). – +
. . – 54 ., 700 , . – [87-1576]

.-,

.

2432. .
2. .
.)
.
.)
/ #. $. *
, (. ). #
, !. #.
(
. – ".: "
)
,, 1988. – 205, [1] .: . .; 21 %. – +
.: . 204. – ISBN 5-36200239-2 (
.): 80 ., 10000 , . – [88 -1917]
Rec.: ) '
#. // &
/. – 1988. – 1
.;
)
.–
1989. – Nr 2. – . 56.
= /
*. #
//
)
. – 1989. – Nr 6. – . 51-52.
2433. 2
%.'
:[ .
. .] / ! .
% %. )
.
. *# "7 / ". ) *$$
;
".: :
, 1988. – 126, [1] .:
%.; 21 %. – +
[88-2055]
2434. C %
. – ".: )
.!
)

/
.! .
.
.
1 /
..: -. $. 7 %
' , $. . "
( .
.)
.–
.
. – ISBN 5-376-00533- . – 50 ., 500 , . –

1
2 .
*$$* $, 1986. – 15 .; 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

.
/
%. / ) *$$* $
. – 16 ., 637 , . – [87-36]

. ). .
.-, .

37.4.3.6 Culturi furajere. Fâna uri @i p @uni

&. #. 7
, .
"
)

2435. '
#+
% /
2 . /
2
/. – ".: ) *$$* $, 1986. – 18 .,
.; 20 %. – (
.!
)
). –
1-/ . – +
. .

2436. '
#+
1
. – ".: )
*$$* $
.-,

% .
2
%
,
. / #
*$$* $, 1987. – 20 .:
.; 21 %. – (#
%. %
.
.! .
)
). – +
. . – 43 ., 452 , . – [87-720]
% .

:
2437. &
-. $.
)
,, 1989. – 427, [1] .:
. 30 ., 2500 , . – [89-1611]

.,

2438. .
:
– 27, [1] .; 20 %. – (#
., 255 , . – [90-880]

% .
%. %

"
)

/ )
/
. ). 6. (
%. / ) *$$* $
. – 37 ., 916 , . – [86-844]

+

.; 21 %. – +
2

2

. *.
/

. – Vezi Nr 2430

%
. – ".: "
.: . 413-426. – ISBN 5-362-00093-4 (
.): 1

./#
. . *. "
/ ) *$$* $

1
.-,

2439. . +
.
.
% .
2 .
1
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 22, [1] .:
.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 50 ., 286 , . – [89-554]
207

.

' ,
.-

. – ".: ) *$$* $, 1990.
.
.). – +
. . – 66
.

/#
%. %

. . *.
/

C r ile Moldovei, 1986-1990

2440. 2 "
*$$* $, 1986. – 17 .: 20 %. – (
). – +
.: . 17 (14
.). –

)
)

-

Moldova's Books, 1986-1990

% /
. /
. #. !. =
. – ".:
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
1-/ . – +
. .
. – 20 ., 874 , . – [86-1747]
.

2441. 2
,
2
'
[)
.] / ( ' ). 6., (
). 6., +
*. $.
.;
.
. ). 6. (
%
. – ".: :
, 1989. – 217, [3] .:
.; 22 %. – - .
.
. 204-218. – ISBN 5-376-00174-1: 2 . 30 ., 585 , . – [89-392]
2442.
)
.-,
#. #
+

.

: '. ,., %
. ?. &
.
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 26, [1] .:
.). – +
.: . 25-26 (27
.). – +

% .%
2
% :
' ; -* )
.
.
. .
.–+
.:

. %
%
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
. . – 31 ., 374 , . – [90-863]

2443.
"
'. ., ' /
'. -. #
2 0
.
: [)
.] /
.
. +.
; " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: :
, 1989. – 193, [2] .: .,
.; 20 %. –
.: . 187-194. – ISBN 5-376-00177-6: 2 . 20 ., 1265 , . – [89-580]
37.4.3.7 Culturi legumicole @i bost noase

2444.
1986. – 124 .,

#
.,

-. 2. "
.; 16 %. – (!

%
.

.

2445. !
'. &. "
178, [1] ., 16 %. – (
,
' .'
00099-3: 25 ., 3500 , . – [89-70]

2447.
7 3
.] /
.
. .
, 1987. – 159 .:

.

.
2
.; 20 %. –
'.

,: [4
%, 2
.]. – ".: "
,). – 35 ., 5000 , . – [86-669]

%

2446. #
%
'
) / &. (. 8 ' , &. *. &
)
,, 1988. – 58, [2] .; 17 %. – (
XII- ). – - . .
2
.
[)
:

.

,
/.

; ) *$$
.:
.–+

)
,, 1989. –
VII- ). – ISBN 5-362/ ")

" . – ".: "

/
. – [88-1970]

:5 .
.: . 57-58 (23

.
.; 20 %. – +
.

//#
%. %

. (. $. "
/)

2450. ,
&. . )
.
%
.
/: [)
; ) *$$
*# "7
". – ".: :
, 1989. – 222, [1] .:
.: . 205-221. – ISBN 5-376-00180-6: 2 . 60 ., 1170 , . – [89-1015]

2451. *
. .+
2 . @
.
)
.
.%
. – ".: :
, 1990. – 111 .:
5-376-00779-0: 1 . 30 ., 1000 , . – [90-365]

.:
+

/

.,

.

2452. *
. .
.$
2
2 .
2 .
/ -. -. 7
, . *. " ' , *. *. " %
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 30 ., 531 , . – [90-720]

208

,,

%
.
'
/:
' %
%
. – ".:
.: . 135-149. – 1 . 10 ., 1425 , . – [87-1]

2449. '+ 3
' % 2
'
*$$* $, 1989. – 52, [1] .:
%.,
.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 1 . 5 ., 220 , . – [89-369]

-. ;
%. – +

. – ".: "

/: (7 ,
, &. 8. ) /
'. .;
. ). ;
' .'
/.
. – ISBN 5-362-00368-2: 2 . 10 ., 2000

2448. ' :
'. $. $
2
" ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1988. – 69, [1] .:
– 14 ., 500 , . – [88-1794]
)

)

.; 20 %. – +

/. – ".: )
.). – +

/

2

/
.).

. – ".:
*$$* $

.] /
.
., [4] .

. -.
.; 20

: [)
.] / -*
.: . 100-110. – ISBN

.'
%
*$$* $, 1990. – 24, [1]
.: . 23-25 (26
.). –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

2453. *
#
-. *.
. ". $. #
: ("
, .
.- .
.
2
)
) / ). 7. 7
, *. $. #
, $. &. - 0
;#
. &. &.
%
; -* )
, ) *$$
. – ".: :
, 1988. – 333, [1] .:
.; 16 %. –
(
.1
). – +
.: . 312-316 (19
.). – 5 . % : . 317-332. – ISBN 5-37600497- (
.): 70 ., 1185 , . – [88-1582]
,

2454. <
. . (% #.) /
%. %
/
.
. *. *. + ' ; ) *$$
*# "7
". – ".: :
22 %. – +
.: 179-199. – ISBN 5-376-00664-6: 2 . 40 ., 500 , . – [90-656]

.:

.

2455. = "
. +. . )
.; 21 %. – +

2456. "
",
/
",
%. – &
.: )
. - , 7 %.
3

#0
# " #0
"
..
. (1987; 1
#0).
.
"$
2

2 /'
2, 12 . 1987 /
.: 9
&. #. ( .
.)
*$$
' %
%
*# "7
.
* .–+
., 350 , . – [87-1147]
.

2458.
#0
/ /
. (. $. "
/ ) *$$* $

2459.
2 ;! .
1986. – 229, [1] .:

. – ".: )
.-, .

. .,
%. %. )
.; 21 %. – +

2460. +
'
.;
.
.; 20 %. – - .

+

/
.'
,
. – ".: +. ., 1987. – 131 .; 20
", ) .
.
.*
: .
. ./! .
..
. ) *$$
, 1988. – 128, [1] .:
.; 20

.
.; 20 %. – (#
%.
. . – 70 ., 320 , . – [88-2681]

'. .. < ,%
% : [)
.] /
.
, ) *$$
' %
%
.: . 197-228. – 2 . 10 ., 550 , . – [86-1316]

%
/
. -. -. ;
.

3
,, 1986. – 153, [5] .:

2463. 2 %
; - .. #. $. #
10 ., 3000 , . – [86-819]

.
1 /
. – ".: :

%
/
*$$* $, 1988. – 32 .:
.!
)
). – +

. &. -. #
. – ".: :

,

/
%
: [)
.] / -. *. "
, &. -. ( , (. !.
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1988. – 150, [1] .:
. . – ISBN 5-376-00414-7: 1 . 30 ., 515 , . – [88-779]

2461. .
)
9
( .
.)
. – ".: "
)
310-314 (100
.). – ISBN 5-362-00637-1 (
2462. (
"
)
[86-1008]

.]
.;

!. -.
Lycopersicon Tourn: [)
.] /
; -* )
.$ %
/. – ".: :
, 1990. – 261, [3]
.: . 246-262. – ISBN 5-376-00665-4: 3 . 50 ., 500 , . – [90-259]

2457.
"
.
2
%. %. )
. ! .
.
.
"7
";
.: !. -. 6
( .
.)
%. – +
.
. – 55 ., 500 , . – [88-1208]

%

: (!
.
): [)
, 1990. – 200, [1] .:

/ ) *$$
*#
,, 1990. – 313, [3] .:
., .
.): 2 . 30 ., 1000 , . – [90-1026]
.,

/ ! .
.; #

"7
";
.; 22 %. – +

: [ .] /
. -. . )
;* .
.; 20 %. – +
.: . 157. – (&
%. )
. #. $. #

2464. 2
2. 2.
2 %
".: ) *$$* $, 1989. – 13, [1] .:
.; 20 %. – (
.
.-, .
.). – +
. . – 16 ., 428 , . – [89-1192]

209

, ) *$$
. – ".: %

%. / !

.: &. #.
.: .

. -. . )
. – ".:
.): 60 ., 5000 , . –

' %
%
, 1986. – 114 .; 14 %. –
2
%. )

.)

.–
*$$* $

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2465. 2
2. . $
.
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
83 (12
.). – 15 ., 1000 , . – [89-1136]
)
!
622]
)
)

2466. 2
+
1
.
2 .
*$$* $, 1988. – 17, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 18 (13
.). –

/#
%. %

2471.

"7
.:

# :
1 /
";
.: . .
.; 21 %. – +
2472.

/

/)

. (. $. "
/!

. (. ". "
*$$* $

# :
1
. !., &.
.; 22 %. – +

.

.2

.

.
2 :(
*# "7
";
.; 21 %. – +
.
'

:(

.7

/
,
1
*. *., + '
*. *.; -* )
.$ - , .
.: . 15-16. – +
. . – +. ., 200 , . – [88-281]
1. ,.

%

2 .

.'
, $. ). ! % 0 , -. 7. #
%. / !
%. )
)
. . – 60 ., 581 , . – [88-1672]

0

2475. 9 # " -. +. "
2
.;
.
.,
.; 22 %. – - .
., 750 , . – [88-2115]

. &. *. (.
.

%
;) 1

/
2

.! .

. *. *.
.; 22 %. –

.

*#
", 1987. – 177, [1]

%
%
. – ".: +. ., 1987. – 16 .:

.
/
. '
.
.- .
: &. !. 5
. – 1 ., 500 , . – [88-37]

/
. – ".: )
*$$* $
.-,

.

. .) / %. 0 )
.
.: &. (. 8 '
( .
.)
.–
. – ISBN 5-376-00855-X: 50 ., 500

.
. .) / ! .
%. %. )
. ) *$$
' %
%
( .
.)
. – ".: ) *$$* = *# "7
. – 60 ., 500 , . – [88-338]
2

.

2473.
:( .
. .) / " ' . .- . - %. ). , 6
. – ".: " $, 1987. – 74 .:
.; 25 %. – +
.
2474.
/ &. ". %. – (
.
.). – + .

.

. – ".:
%. )
.

. – ".: ) *$$* $,
.-, .
.). –

2469.
+
, . '.
%
/ .
% : [)
.] /
/ ; ) *$$
*# "7
". – ".: :
, 1990. – 126, [1] .:
.,
.: . 114-124. – ISBN 5-376-00682-4: 1 . 50 ., 700 , . – [90-714]

2470.
# : ,
<
.
. ) *$$
".: :
, 1989. – 142, [1] .:
.,
, . – [89-2160]

/ ! .
.: .

2 /
. -. #. #
. – ".:
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. – 20 ., 604 , . – [88-

2467. 2
%
.
2
/ #
*$$* $, 1989. – 32, [1] .:
%.; 20 %. – (#
%. %
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 70 ., 257 , . – [89-208]

2468. 2
1
1
1990. – 38, [1] .:
.; 20 %. – (#
+ . . . – 55 ., 308 , . – [90-421]
=
+

)
: 5 .
$, 1989. – 83, [1] .; 20 %. – +

. – ".: "

@

( .

.
.)

'
)
/
*$$* $, 1988. – 57, [2] .:
.; 20
.
.). – +
.: . 56-58 (31

.
%
: [)
.] / -. -. ;
, *. *. + ' ,
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1988. – 429, [1] .:
. .–+
.: . 399-427. – ISBN 5-376-00540-2 (
.): 5

2476. 9
0
%
– ".: ) *$$* $, 1986. – 18 .:
.; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 16-18 (19
.). –
[86-843]

-

210

.
2
/
. &. (. 8 ' .
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. – 18 ., 829 , . –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

37.4.3.8 Pomicultur . Culturi tropicale @i subtropicale

Fulga I. G. Bazele viticulturii i ale pomiculturii. – Vezi Nr 2525
2477. V tavu M. G. Dor de nucul de la poart ...: [Despre cultura nucului în Moldova]. – Ch.: Timpul,
1990. – 86, [1] p.: il. color.; 17 cm. – Pe cop. aut. nu este indicat. – ISBN 5-7790-0056-5: 70 c., 25000 ex. – [901761]
2478. ' #
1. . . . *
. ,
, / . $. &
)
/. – ".: "
)
,, 1987. – 122, [1] .: .; 17 %. – (! .
121-122. – 35 ., 4000 . – [87-1197]

.

, -. 6. &
.). – +

, &. ".
.: .

2479. #
# %
/ / !. &. & % 0 , $. #. " % , &. !. " 1
, $. !. . .
– ".: "
)
,, 1988. – 233, [2] .: .; 17 %. – #
.
. 2. – +
.: . 235 (7
.). – ISBN 5-362-00274-0 (.
.): 1 . 10 ., 7000 . – [88-2168]
Rec.: ) '
#. // # %
'
)
/. – 1989. – Nr 3. – #. 63;
)
. – 1989. – Nr 3. – . 63.
2# "

). ., 2# "

. ,. & %

2480. 2 #
&. ,.
)
,, 1989. – 171, [1] .: .,
. – [89-1997]
2481. $ %
&. & % 0 '. .;
- . .
2

'

%,

/. – Vezi Nr 2730

,'

1
.; 20 %. – +

, /
'
2. – ".: "
.: . 168-170. – ISBN 5-362-00089-6: 40 ., 4000

,
%
'
'
. / &. $. +
. – ".: "
)
.
. – ISBN 5-362-00227-9 (.

2 / ). ). /, &. $. +
, !.
,, 1988. – 182, [1] .:
.; 21 %. –
.): 60 ., 3000 . – [88-358]

2482. $ #" . ,. . . # %
, / $. !. 6
, $. #. <
, $. ". !
;
.
.
, (. #
. – ".: "
)
,, 1986. – 370, [1] .:
.,
.; 21 %. – (4
.): 95 ., 2000 .
– [86-1308]
Rec.: " /%
$. &. '. . 7 ,
/ , 0 "# %
," / $. &.
" /%
, !. *. )
, 8. -. + ' // # %
'
)
/. – 1987. – Nr 9. – #. 57-58;
)
. – 1987. – Nr 9. – . 56-57.
)
,

.

2483.
. – ".: )
.). – +

2484.
- %. ). &. 6
26 %. – +
.
2485.
1

/
2

) *$$* $
1744]
2486.
)
)

*$$* $

# :
-. -.,
# . 2. $
*$$* $, 1989. – 62, [1] .:
.; 20 %. – (
.
.: . 57-62. – +
. . – 72 ., 454 , . – [89-1891]
#0 +
;) 1

.-,

.
.
.
.- .
: &. !. 5
. – 84 ., 300 , . – [90-1558]

.. ., 1
. – ".: )
.
.!

(

.)

.
%. / )

2487. '
,. . # %
%
2 .
2
)
.. – ".: ) *$$* $, 1990. – 19, [1] .:
.-, .
.). – +
.: . 18-19 (13
.). – +

211

.-

:( .
. .) / " ' . .- .
. – ".: " $, 1990. – 64 .:
.;

'. . &
/ .
*$$* $, 1986. – 41 .:
.; 20
)
). – +
.: . 37-41 (63

'. $.
,
.
,
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 55, [1] .:
.-, .
.). – +
.: . 53-56 (54
.). – +

.
2
*$$* $

@ %
%. – (
.
%. /
.). – 47 ., 651 , . – [86-

.
.; 20 %. – (
.
%. /
. . – 64 ., 317 , . – [90-783]

/
%.'
.
1
.; 21 %. – (
.
%. / )
. . – 23 ., 348 , . – [90-1093]

.
*$$* $

C r ile Moldovei, 1986-1990

2488. ' % 7 ,. '.
21 %. – 80 ., 75000 , . – [89-593]

.

2489. '
#+
22, [1] .:
.,
.; 20 %. – (
+
.: . 22-23 (23
.). – +

.

- 0

+

2492.
. ". #. "
/)

#
%

2
, 1986. – 128 .:

:
.
. – ".: )
*$$* $
.-,

2497. &0
.. .
.
. $. -. "
;! .
50 ., 645 , . – [86-1441]

)
)

.;

2498. - #
.; 20 %. – +

2499. -. *., (
*$$* $, 1986. – 59 .:
). – +
.: . 59 (4

.

.
%. % )
D

+

1

)
1 /
. – ".: :

.
.
.

)

.!

). –

%.

:

/
%.

.

.
/ ! .
..
. ) *$$
, 1987. – 154, [1] .:
.; 21

). 2.
.; 20 %. – (
.
%. / )
.). – 68 ., 1186 , . – [86-1880]

.] /

. – ".: )
)

)
*$$* $

.
. $. .
.: . 138-151. –

*$$* $, 1986. –
). – +
.: .

2
)
, 1986. – 126, [2] .:

.
. – ".: "
. – 50 ., 5000 , . – [87-1291]

2500. . 4.
.
%
.
)
/ $. 3. )
, 6. ". #
, &. ". )
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 34 ., 579 , . – [879-1889]
)
""

/ -* )
.$ .: . 119-126

2
%., 20 %. – +

1 % /
. ". #. "
; # . &. ).
%. / ) *$$* $
.-, .
. – 30 ., 686 , . – [88-1233]

.-,

. – ".: :

: [)
.] /
.; 21 %. –

.,

,, 1987. – 184

)

.-,

.

/

.!

. – ".:

1

/
.
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 29, [1] .:
.;
.
.). – +
.: . 28-29 (19
.). – +

2501. .
.
.
2 :[ .
. .] / ! .
.! .
.
.
1 /
..
. ) *$$
";
.: !. ". &
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 138, [2] .:
.; 21 %. – +
. – ISBN 5-376-00306- : 50 ., 500 , . – [89-1073]
212

.;

. – ".: ) *$$* $, 1986. –
.
.!
)
). –

. ,.
: (Juglans L.): [)
.
. – ".: :
, 1989. – 150, [2] ., [12] . .; 21 %. – +
.): 2 . 10 ., 1695 , . – [89-288]

2496.
. .
.
53 .: .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
49-52 (52
.). – 61 ., 731 , . – [86-1870]

.:

, 1989. – 124, [1] .:

%
.
2
*$$* $, 1989. – 50, [2] .:
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 93 ., 204 , . – [89-190]

2494.
:
.
%. %. )
. ! .
. *
*# ""
";
.: $. . .
( .
.)
%. – +
.
. – 50 ., 500 , . – [87-2012]
2495.
%
; -* )
.+
ISBN 5-376-00167-9 (

.,

%

., -#
'. .
2
%.'
)
,, 1988. – 146, [2] .:
.; 20 %. – (& .
% . – ISBN 5-362-00329-1: 45 ., 1500 , . – [88-1213]

2493.
:
/
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 25 .; 20 %. – (
.!
)
). –
1-/ . – +
. .

"

. – ".:

-

*. .., 1 %
. .)
%
/. – ".: :
.). – 1 . 10 ., 1000 , . – [86-423]

2491. * " '.
.–"
.
.

0. – 2-

2 )
/
. $. !. 6
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 25 ., 845 , . – [86-549]

2490. ,
(136

Moldova's Books, 1986-1990

%.

%.
*#
.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2502. .
20 %. – (#
%. %
. – 38 ., 818 , . – [86-1554]

/)

2503. ( "
:
*$$* $, 1985. – 55 .:
.; 20 %. – (
). – +
.: . 52-54 (43
.). – +

)
)

2504. 2 +
*$$* $, 1987. – 43 .:
.!
)
). – +

".: )

. ". #. "
*$$* $

. – ".: )
.-, .

*$$* $, 1986. – 46, [1] .:
.!
)
). – +

.
%. / ) *$$* $
. . – 64 ., 959 , . – [86-51]

.-,
/#
/)

.
2
1 /
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 34 ., 604 , . – [87-919]

2505. 2 +
.
/ #
*$$* $, 1988. – 46, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 93 ., 415 , . – [88-368]

)

.

/

.

2

.!

. ". #. "
*$$* $

2508. 2
1
/
*$$* $, 1990. – 49 .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 1 ., 186 , . – [90-866]

.

2510.
%. – +

# :
*# ""
.

.
";
.: $. #. <
( .
. – 1 . 70 ., 1305 , . – [87-602]

2511. % " '. 1.
.
%
, . #.
, ). . :
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.). – +
2512.
%. ). &. 6
25 %. – +

%
;) 1

.

+

.

. – ".:
.! .

.)

. – ".: ! .

.
..)

,

. – ISBN 5-88550-013-4: 6 . 50

2 : [
. – ".: :

.
. .] / )
, 1987. – 183 .:

*$$
.; 20

2
.
%
/ &. .
*$$* $, 1989. – 15, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. /
.: . 15 (7
.). – +
. . – 17 ., 450 , . – [89-731]

%.
.- .
: &. !. 5
. – 1 ., 500 , . – [88-113]

2513.
#
. .,
#
. '. #
– ".: "
)
,, 1987. – 327 .:
.,
, . – [87-681]
Rec.: %.
&. "., #
2
=. *.
)
/. – 1988. – Nr 2. – #. 63;
63.
– ".: )

.)

( .

.–
.

.
.; 17 %. –

/#
. ". #. "
/ ) *$$* $

%. %

2509.
:
: 3 ./! .
.: $. ). !
1990. – 24 %. – ISBN 5-88550-012-6 (
).
. 1. - – " / /
.: &. $. +
(
.)
. – 524, [4] .: . .,
., 50000 , . – [90-1812]

. – ".:

. – ".:
.-, .

2507. 2 #
'. 2.,
# . 2. $
2
)
*$$* $, 1986. – 61 .,
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-, .
)
). – +
.: . 55 – 61 (90
.). – +
. . – 64 .. 905 , . – [86-845]

– ".: )
, .

.,
.

.-,

. ". #. "
/ ) *$$* $

2506. 2 #
'. 2. 5
: (* ..
.
%
). – ".: "
)
,, 1990. – 174, [2] .:
.: . 173-175. – ISBN 5-362-00527-8: 25 ., 2500 , . – [90-1574]

+
)

/

National Book Chamber of Republic of Moldova

( .

.)

:( .
. – ".: "

. .) / " ' . .- .
$, 1987. – 75, [1] .:

/# .
. $. #. <
. – 2.,
.; 21 %. – +
.: . 317-326. – (&
,

2514.
.
*$$* $, 1987. – 19 .; 20 %. – (

%.'
213

,

.
%. / )

/ "#
)

.;

.
.
.): 1 ., 2500

" // # %
'
. – 1988. – Nr 2. – .

)
/
*$$* $

. ). 7. $
.-, .

.
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

!
279]

). – +

)

.: . 18 (6

Moldova's Books, 1986-1990

.). –

1-/ . – +

2515.
.'
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 16 ., 20 %. – (
)
). – +
. . – 18 .. 731 , . – [87-492]

)

-

2516.
.
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 20, [1] .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 20-21 (14
.). –
598 , . – [87-1347]

2

" /%

2517. 1
.: +. . )

/
*

.

"
.

,,
. – $% .
)
,

-

. – 20 ., 604 , . – [87-

/
. *. ). +
, . #.
*$$* $
.-, .

%. / )
1-/ . – +

.

/
*$$* $
0 0

.! . $. &.
.-, .
. – 24 .,

:
.
.
0.
. (30 . – 1
. 1989 .)
, 1989. – 325, [1] .; 22 %. – &
.: -* )
.$ %
% 1
.
..
."
")
,
. % :
.
.
2 .". -* )
, * .
"+
%.
.
. .- .
". -* )
, ) 1
.
5
, +
)
"
/
. .- . . 2 ", ) .
. &*
.
% -. . #
.
.,
.
,7 %
) # *$
.: . 322-362. – ISBN 5-376-00328-0 (
.): 1 . 40 ., 700 , . – [89-1826]
(

.

.)
. – ".: :
/, "
.

2518. 5
.
2
%.'
*$$* $, 1990. – 43, [3] .:
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 97 ., 207 , . – [90-486]

2519. $
# "
/
2 .: [ .
. .] / -* )
.$ : '
( .
.)
. – ".: :
, 1988. – 119 .:
00504-6: 1 . 10 ., 435 , . – [88-1662]
2520. $
%. )
.! .
*# ""
";
%. – +
.

%. / )

. .

# " -

.

1
%. %

.; 21 %. – +

/#

.
%

. ". #. "
/ ) *$$* $

.

. – ".:
.-

/
/;
.: !. &.
. – ISBN 5-376-

.
:[ .
. .] / ! .
.
.
1 /
..
. ) *$$
.: *. . # %
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 154, [2] .:
.;
. – ISBN 5-376-00302-7: 55 ., 500 , . – [89-759]
%

2521. $#7 :
. ., (
). 2.
'
)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 58, [1] .:
.-, .
.). – +
.: . 54-58 (62
.). – +

.
2
,
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 68 ., 363 , . – [89-1053]

%.
%.; 20

2
*$$* $

2522. $ #" . ,.
.#
/ $. !. 6
, $. #. <
, $. ". !
. – 2.,
.
. – ".: "
)
,, 1989. – 438 .: . .,
.; 20 %. – ISBN 5-362-00129-9 (
.): 1 . 30 ., 10000 , . – [89-2252]
Rec.: Lucicov P. G. Carte de c p tâi pentru pomicultori // Pomicultura, viticultura i vinifica ia Moldovei. –
1990. – Nr 11. – P. 48-49;
,
)
.. – 1990. – Nr 11. – . 46-47.

6

2523. ; %
,. 2.
% 1
.
. 3102 – "% "/ ! .
. – ".: " $, 1988. – 49, [1] .: .; 20 %. – +
2524. 9
0
) /
. &. ).
%. / ) *$$* $
.-,

.

. – ".: )
.!

.
2 :(
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &.
.: . 49 (21
.). – 10 ., 500 , . – [88-2011]

%.'
/
: ( . 3
*$$* $, 1986. – 9, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 11 ., 833 , . – [86-1106]

214

.
-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

37.4.3.9 Viticultur

2525. Fulga I. G. Bazele viticulturii i ale pomiculturii: Man. pentru elevii in- iilor de înv . mediu de
specialitate la califica ia 1007 "Tehnol. vinifica iei" / Trad. G. Copo . – Ch.: Cartea Moldoveneasc , 1990. – 274, [1]
p.: il.; 20 cm. – ISBN 5-372-00595-2 (în cop.): 70 c., 2000 ex. – [90-1822]
2526. Talda N. E., Romanov I. I. Soiuri de vi de vie în Moldova / Sub red. lui N. I. Guzun. – Ch.: Cartea
Moldoveneasc , 1990. – 196, [1] p.: il. color., tab.; 20 cm. + Supl. (1 f. împ turit în 3 p.). – ISBN 5-362-00130-2:
80 c., 3500 ex. – [90-1801]
2527.
&. (. "
%
)
)
,, 1988. – 161, [1] ., [4] .
. – 45 ., 3000 . – [88-138]
Rec.: 7 %
8. "
. – 1988. – Nr 6. – . 60-61.
#
2 (. 7
,
. – 1989. – 21 0 .

"
)

)
2035]

. .., 5 "
%. – #
.

.

.

.

/. – 1988. – Nr 6. – #. 60;

-

.

. "

/. – ".: "
)
2. – ISBN 5-362-00246-5 (.
.): 1 ., 4000

,,
.–

/. – 1989. – Nr 4. – #. 49;

)

2532.
7
. . * ./ %
%
. 3. ). !
2% ; ! .
%. %. )
.)
".: :
, 1989. – 178, [1] .:
.; 20 %. – +
, . – [89-109]

-

. – 1989. – 21 0 .; * .

.: . 188-189. – (4

/#
. -. .
.; 20 %. – ISBN 5-362-00609-6 (

. – ".: "
.): 75 ., 1500 . – [86-

, $. -. :
. – ".: "
.): 3 ., 5000 , . – [89-1983]

%
2
: [)
.] /
.
*$$
*# "&
". –
.: . 165-177. – ISBN 5-376-00299-3: 1 . 50 ., 555

2533.
# "
, %
.
. .
: () 1 . .
. .) / ! .
%. %.
, " ' . .- .
) 1 .
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – ".: " $, 1988. – 128 .:
. – 1 . 72 ., 500 , . – [88-2072]
2534.
# "
,
; %
, *. &. )
;! .
%.
95, [1] .:
.; 20 %. – +
.: . 95 (5

/). – ".:
.
.

%
0
,- - . – ".: "
.: . 184. – ISBN 5-362-00261-9: 40 ., 1700 . – [89-

2530. 5 "
. ., 5
'. .
1
,, 1986. – 188, [3] .:
.,
.; 20 %. – +

.;

)
). – #

,

// 4 , ,%.

#. // # %
'
. – 1989. – Nr 4. – . 47.

2531. "
,, 1989. – 523, [1] .:

)

// - . )

2528. ,
#
. 2., 2 / ,. -. 7
,, 1989. – 182, [4] .: .; 20 %. – +

2529. - #
1989. – 254, [1] .: .; 16
[89-66]
Rec.: ) '
)
)
290]

/: (
2
.; 20 %. – (5
-

/
% 1
- %. ). &. 6
.; 24 %. – +

: 5 .
/ (. ). )
, . +. !
%.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: "
.). – 18 ., 500 , . – [86-1581]

.

;

, -. !.
$, 1986. –

2535.
. ,. 5
)
: [)
.] / ! . -#" )
.
) *$$
*# "&
";
.
. . $. % . – ".: :
, 1986. – 231, [1]
.; 21 %. – +
.: . 218-227. – (&
.): 2 . 40 ., 1020 , . – [86-483]
Rec.: =
". (. 6
. ,',%
.
/ // # %
'
)
/. –
1987. – Nr 1. – #. 54-55;
)
. – 1987. – Nr 1. – . 54-55.
%

2536. '
/
20 /

0 . 1. % . +. . )

%
; -* )

.$ 215

t

/

/
%

.
/. – ".: :

,

C r ile Moldovei, 1986-1990

1987. – 169 .:
87]
– ".: )
–+
"
)

.; 20 %. –

.–+

2537. ' : #
. ,. $
*$$* $, 1990. – 53, [1] .:
.: . 50-54 (52
.). – +

2538. '
/, *. $. !
*$$* $

#+
, -. &. "
.-, .

2539. '
. – ".: "
)
., 2000 , . – [87-1998]
2540. '
"&
1858]

.:

";

.

+
.: ! %

1

Moldova's Books, 1986-1990

.: . 157-167 (206

.). – (&

.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 60 ., 322 , . – [90-1486]

.): 1 . 50 ., 750 , . – [87-

.
*$$* $

. * .
%
/ .
,, 1987. – 224, [1] .: ., [12] .

.
.; 20 %. – +

%
.
.: . 220-223. – 80

:( .
. .) / ! .
%. %. )
.! .
.
/
..
. ) *$$
*#
/ $. ".
. – ".: +. ., 1987. – 110, [1] .:
.; 21 %. – 40 ., 500 , . – [87: ($
.
.) /
. (. $
.
.: . 157-161. – ISBN 5-362-00354-2: 40 .,

.; 21 %. – +

2543. , #0%
4. -.
)
158, [1] .:
.;
.; 20 %. – +
.: . 194-197. –
362-005290-0: 45 ., 2500 , . – [90-473]
2544. = %
%
#
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 18 c.; 20 %. – (
!
)
). – +
.: . 22 (12
.). –
566]

)
!

.
.).

/ .
)
/ #. $. , ). .
. – ".: ) *$$*$, 1989. – 28, [1] .; 20 %. – (
.
%. /
.). – +
.: . 28 (5
.). – +
. . – 34 ., 378 , . – [89-900]

2542. ,
. .
. !. $. "
; *$$
. – ".: :
, 1990. – 266, [1] .:
+
.: . 245-265. – ISBN 5-376-01137-2: 1 . 10 ., 500 , . – [90-1681]
./
1

. – ".: "
2
%

,

)

) *$$
.; 20 %. – +
.

2547.
-. ., ' : #
. ,.
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 63 .; 21 %. – (
)
). – +
.: . 59-62 (43
.). – +

216

.] /
.
.; 22 %. –

)
,, 1990. –
: . 187-193. – ISBN 5-

:)
.
./! .
", " ' . .- . - %. ). &.
. – ".: " $, 1986. – 109

: .
. ./! .
.
*# "&
";
.
. 3. ). !
. – 55 ., 500 , . – [86-1910]
.
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 566 , . – [87-721]

2548. &
1. C.
.)
%
/
.
, -. 6. "
, . -. " 2% ;
.
. ). 7. " '
; -* )
.$ /. – ".: :
, 1989. – 242, [2] .:
.; 21 %. – +
.: . 202-243 (524
00152-0 (
.): 3 . 30 ., 540 , . – [89-234]
(

: [)
.,

1 %/
. !.
, -.
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. – 22 ., 528 , . – [87-

2545.
#
%
/
%. %
, &- *$(, &*$)
")
;
. -. 6.
.; #
/
. -. 6.
, &. !. 5
.; 20 %. – +
.: . 97-104 (161
.). – 20 ., 1000 , . – [86-526]

2546.
#
1 /
..
".: +. ., 1986. – 149 .:

)
.

%

2541. ,
# ,. 2. &
.
– ".: "
)
,, 1988. – 162, [1] .:
3500 , . – [88-1543]

6
.:

.-,

.-,
: [)

2% . –

.

.

.] / . .
%
.). – ISBN 5-376-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2549. 2. 2.
[)
.] / #
. $. ". ! %
;!
22 %. – +
.
% .: . 231-250. –
.): 3 . 10 ., 1475 , . – [88-1534]
Rec.: 7 .
&. -., :%
-. !.
– 1989. – Nr 3. – #. 52-53;
&
2
' ,
2
/ . !. +
, &. +. # %
)
. – 1989. – Nr 6. – . 50-51.
"' 2 &. *. ).
1 . % 2
1989. – Nr 3. – . 51.
2550. % %
/
) . *$$
. 233-236. – (&

9. -., =

%

National Book Chamber of Republic of Moldova

12 #
2 :
. – ".: :
, 1988. – 261, [1] .: .;
.: . 251-260. – ISBN 5-376-00491-0 (

+
.
5

%.
. % .

,

' %

%. )
.

// # %
'
. – 1989. – Nr 3. – . 50-51.

)
, !. &. )

, . #. )

2552. - 3
=. . 5
%
%
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
.). – 85 ., 1000 , . – [86-378]
Rec.: !
$. * /
% , 2
1. – #. 37;
)
!

.–

)

.

,
%
, %
: [)
.] /
.
. . !. +
, 1986. – 237, [1] .:
.,
.; 22 %. – +

*# "&
". – ".: :
.). 2 . 30 ., 1000 , . – [86-1761]

2551. #7
. '., - #
. ..
. – ".: "
)
,, 1988. – 304, [2] .:
00334-8 (
.): 90 ., 2500 , . – [88-1516]
Rec.:
!. -. // # %
'
)
. – 1989. – Nr 5. – . 49.
) '
#. //

/.

/ //

2 //
. 4.

)

.; 21 %. – +
)
)

;
.:

. – 2.,
.: . 301-305. – ISBN 5-362-

%
.,

%

/. – 1989. – Nr 5. – #. 49;
. – 1989. – Nr 1. – . 31.
/
.
. *. $.
.: . 100-102 (51

%
, 1986. – 102, [2] .; 20 %. – +
// # %
'
. – 1986. – Nr 1. – . 35.

/. – 1986. – Nr

)

2553. .
2. .., , #
. 2. * % 2
%
/
[)
.] /
.
. +. (. 7
; ) *$$
*# "&
". – ".: :
1987. – 153 ., [8] .
.,
.; 21 %. – +
.: . 134-151. – 1 . 40 ., 720 , . – [87-870]
2554. .
40 .; 20 %. – (#
+
.
.–+

/
. ". #. "
%. %
/ ) *$$* $,
. . – 31 ., 580 , . – [86-752]

2555. (
/

)
%

0
%
1988-1995
.: (
.
. 0 /
%! .
% )
, 1989. – 87, [1] .:
.; 20 %. – +
., 1500 , . – [89-479]

.-,

.

. – ".: ) *$$* $, 1986. –
.!
)
). –
%.'

)/! .

%

2556. (
.
%
. $. -. 0 . – ".: ) *$$* $, 1988. – 26, [1] .:
.; 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 27 (10
.). –
. .
. – 31 ., 674 , . – [88-773]
( "

.

:

2557. 2
#
, $. -. #
, . -.
%. / ) *$$* $
.-,
57 ., 807 , . – [87-1895]

.

. – ".: )
.!

:
,

/

%
%. )

. – ".:

)
/
%. /
1-/ . – +
. – Vezi Nr 2503

/ &. .
1 , (. $.
*$$* $, 1987. – 49, [1] .:
.; 20 %. – (
.
)
). – +
.: . 49 (8
.). – +
. .–

217

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2558. "2
+
. (1987;
).
/
"
.
", 10-11
! %
/( .
.)
. – ".: ) *
%. %.,
&- *$(, ) *$$
) .
.
.*
.- .
/
- , 7 %.
* .
9. 1. – 1987. – 166 .:
.–+
., 150 , . – [87-1244]
2559. 9. 2. – 1987. – 153 . – +
2560. 2 #
1987. – 20, [1] .; 20 %. – (
+
.: . 21 (11
.). –
2
)

1

2

-

"
",
.
..
/
. 1987 .: (& 2 .) /
.: $. ".
, 1987. – 20 %. – &
.: ! .
*# "&
",

., 150 , . – [87-1242]
/
. !. . ) 0 . – ".: )
*$$* $
.-, .
.!
. .
. – 23 ., 282 , . – [87-1702]

%
%. / )
1-/ . – +

*$$* $,
)
). –

. – Vezi Nr 2508

/

2561. ) :
#0 +
%. .
1 %/
*$$* $, 1990. – 27, [1] .: .,
.; 20 %. – (
%. / )
.). –
1-/ . – +
. .
. – 32 ., 300 , . – [90-1342]

. ". #. "
*$$* $

. – ".:
.-, .

2562.
% +
: [)
.] / . !. +
, . -. )
, 3. ).
!
2%
.;
.
. . !. +
; ) *$$
*# "&
". – ".: :
, 1990.
– 231, [1] .:
.,
.; 22 %. – - .
.
. .–+
.: . 219-230. – ISBN 5-37600683-2 (
.): 3 . 40 ., 1000 , . – [90-1013]
Rec.: Dergaciov L. P. // Pomicultura, viticultura i vinifica ia în Moldova. – 1991. – Nr 9. – P. 45-46;
,
)
.. – 1991. – Nr 9. – . 45-46.
)
)

2563. % " '. 1.
,
2
*$$* $, 1987. – 54 .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
). – +
.: . 50-54 (61
.). – 60 ., 585 , . – [87-1920]

2564. % "
'. 1.
%
%
)
%. / ) *$$* $
.-,
. – 60 ., 436 , . – [88-1373]
)

.

'
/

)
.-,

.

/

. !

/
.
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 52, [1] .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 50-52 (38
.). – +

2565.
/
.
*$$* $, 1990. – 40, [2] .:
.;
.; 21 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 89 ., 217 , . – [90-1049]

/ #
. ". #. "
%. %
/)

. – ".:

.
.

. – ".:
*$$* $

2566.
%
…/
. ". #. "
. – ".: ) *$$* $, 19861990. – 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). –
1-/
.–+
. .
.
…1984 . – 1986. – 20, [1] .:
.; 20 %. – +
.: . 21 (10
.). – 24 ., 705 , . – [86-370]
2567. …1985 . – 1987. – 25 .:

.; 21 %. – 28 ., 503 , . – [87-717]

2568. ...1986 . – 1988. – 27 .:

.; 20 %. – 33 ., 400 , . – [88-347]

2569. …1987 . – 1989. – 30 .:

.; 20 %. – 34 ., 389 , . – [89-370]

2570. …1988 . – 1990. – 28, [1] .:

.; 20 %. – 33 ., 306 , . – [90-422]

218

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2571.
$, 1988. – 24 .; 24 %. – (
. . – 30 ., 313 , . – [88-192]

-

%. / )

National Book Chamber of Republic of Moldova

%

2572.
– ".: ) *$$* $, 1986. – 24, [5] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 26-29 (50
.). – +
2573. 1
*$$
)

+

,, 1987. – 263 .:

.-,

*$$* $

.

)

. – ".: )
)

.!

*$$*). – +

/

. &. !.
1 , ". !. &
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 36 ., 782 , . – [86-1385]

.
*# "&
";
.; 30 %. – +

.
.! -

)
/
/) 6. ). " %
. – ".: " .): 1 . 60 ., 3500 , . – [87-780]

.

0
2
.
.: . 262. – (&

2574. 5
'. . )
/ .
% 1
: [)
.] /
.
. . $. 5
; ) *$$
*# "&
". – ".: :
, 1989. – 189, [1] .: .,
.; 22 %. – +
.: . 177-188. – ISBN 5-376-00183-0: 2 . 50 ., 520 , . –
[89-1182]
2575. C
. 0 /
%.'
2
– %

). 2.
. – ".: "
1 , %

2

)

/

,, 1986. – 236, [2] .:
). – 75 ., 1500 , . – [86-1437]

2576. 9 # "
.
)
/
$* $, 1987. – 63 .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
–+
.: . 60-62 (36
.). – 73 ., 527 , . – [87-606]
2577. 9 # "
1 /: () 1 . .
.
.- .
: +. !. 5
( .
.)
. – ".: "
. – 1 . 21 ., 500 , . – [86-328]

) 1

2579. 9 : #
: & 3, 1986. – 25 %.
. 1. - - "
/
.: -. .
. – (&
.): 6 . 30 ., 50000 , . – [86-597]

.)

2580.

. 2. "

-#. 2

. – 1986. – 502 .:

2581. . 3. #. 2 -3
/
.
. – $% .
.,
Rec.: !
$. 8
/. – 1989. – Nr 11. – #. 52-54;
(
2
8. "
)
/. – 1988. – Nr 10. – #. 45-46;
6
$. 8
.)
. – 1989. – 29 .
–+

2582. 9
, . .
$
.-, .

0
. – ".: )
.). – +

./! .
(

.; 20 %. – (#

. 3. ). !
.-, .

2% . – ".: ) *$.!
)
).

. .) / " ' . .- .
$, 1985. – 91, [1] .:

2578. 9 # " %
%. %
/
)
, &. -. " 1
, ). &. ) / ;
.
. !. &. : '
%
/. – ".: :
, 1988. – 171, [2] .:
.; 21 %. – +
376-00465-1: 1 . 90., 1015 , . – [88-1145]

2-

- %. ). &. 6
.; 26 %. – +

;
.

: [)
.] / #. &. *
, . *.
; -* )
.$ .: . 148-172 (454
.). – ISBN 5-

.)

: -. $.

.). – 1986. – 510 .:

% '( .
.

.,

.)
%. – +

. – ".: ! .
.

. – 6 . 10 ., 50000 , . – [86-1856]

.: -. .
(
.). – 1986. – 548 .: .,
.,
%.
%.: . 514-548. – 6 . 80 ., 50000 , . – [86-659]
/–
,
, // # %
'
) )
. – 1989. – Nr 11. – . 49-51.
"–
// # %
'
)
. – 1988. – Nr 10. – . 47-48.
/–
,
, // )
,. – 1990. – 20 % .;

%
.
*$$* $, 1990. – 32, [2] .:
.: . 31-33 (26
.). – +

/ #. *. *
, (. 3.
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$*. . – 37 ., 303 , . – [90-1311]

37.4.3.10 Floricultura @i horticultura decorativ

219

C r ile Moldovei, 1986-1990

2583. '
. c ( - ). – (#
[89-103]

Moldova's Books, 1986-1990

.. ,. 7
.
.
.
.). – ".: +. ., 1988. – 12 .: .; 20 %. – +

%

2584. *
. $.
.
%
.
". 6., + 1
. &., "
!. &., -* )
.+
.
( - ). – (#
%. – +
.: . 37-39 (23
.). – +. ., 200 , . – [89-105]
2585. = "
!. . *
. )
. – ".: :
, 1990. – 123, [2] .:
.,
1 . 70 ., 2370 , . – [90-491]
".: :
.

: [)
.] /
.; 20 %. – +

.,

0
. )
/7
.). – ".: +. ., 1988. – 39 .:
.

. =., 2 #

(
%. / )
156 , . – [90-1193]

!. -. #
.-,

*$$* $

%.
.

)

2589. . '. "
.
.
.
)/
82, [1] .: .; 17 %. – - .
1509]

.
.

2590. . '., &+
: [)
.] /
.
. +. . )
., [16] . . .; 20 %. – +

. &. *. (.

.

.: -. !. *
). +
.

/ -* )

2

.–
-

.+

.

. ( - ). – (&.

%
: (!
.
.
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1988. –
.: . 77-81. – ISBN 5-376-00448-1: 35 ., 3670 , . – [88-

'. .. !
.
%
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1989. – 196, [2] .:
.: . 188-197. – ISBN 5-376-00162-8: 2 . 50 ., 3505 , . – [89-2043]

2591. 2 #
. ., *
'. . "
2
,, 1990. – 207, [1] .: . .; 20 %. – +
.: . 199-201. – 5 .
207. – ISBN 5-362-00550-2: 75 ., 8000 , . – [90-1166]
2592.
'. ,. $
. =. &. 3 '
, *. (. :
+
.: . 265-271. – - .
1115 , . – [86-889]

( .
.)
; &. . 8). – +

.
*$$* $, 1990. – 35, [1] .; 20 %. –
.: . 35 (4
.). – +
. – 41 .,

. – ".: )
.). – +

2588.
&. . )
0 .
.
'
/
.). – ".: +. ., 1988. – 7 .; 20 %. – +. ., 200 , . – [89-104]

.; 20

. 8. *. 9
/; -* )
.+
.
.: . 120-124. – ISBN 5-376-00666-2:

2586.
:
/
:[ .
. .] /
, 1990. – 181, [2] .: .,
.; 22 %. – (+
.
. / -*
. – ISBN 5-376-00635-2: 2 . 10 ., 495 , . – [90-1676]
2587.

/ -* )
.+ .). – +. ., 200 , . –

.: . 12 (13

, -* )
.
.,

.

,+

.

.

2593. 6 +
.
/ ". 6. 7
. – ".: % , 1986. – 127 .: .; 20 %. – +
Rec.: ! ' -. -. // # %
'
)
. – 1987. – Nr 4. – . 52.

.

.

. – ".: "
.

)
/: . 202-

/ )
: [)
.] /
.
, 1986. – 279 .: .,
.; 22 %. –
/: . 272-277. – (&
.): 2 . 70 .,

.
. – ".: :

, -. $. 7 %
' , 8. ". =
, $. -.
.: . 125-126. – 1 . 60 ., 100000 , . – [86-1878]
)
/. – 1987. – Nr 4. – #. 49;

-

37.4.4 Protec ia plantelor agricole @i culturilor silvice

2594.
/
'. '. &
1
.
1. – ".: :
– ISBN 5-376-00699-9: 50 ., 1190
2595.
,: 4
%
24 %. – +

/

.
%
, 1990. – 163, [2] .:
. – [90-1781]

/
., [4] .

.

.

'. .. #
'
.
.
,
.
,
. – ".: "
)
.: . 365. – ISBN 5-362-00131-0 (.
.): 1 . 70 ., 4000
"

220

/ +. )
; -:
). $ .; 20 %. – +
.: . 163-164.
, ,
,, 1989. – 367, [1] .:
. – [89-875]

.,

. ,
.;

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

#
. .#
.; 16 %. – (!

2596.
255, [1] .: .,
. – [88-256]

.

2597.
'. 2.
) / " ' . .- . 23 ., 1500 , . – [87-575]
2598.
/ " ' . .- . – [90-405]
&*$$
:

.). – +
2

%. ). &. 6

'. 2.
%. ). &. 6

. – ".: "

/
. – ".: "

2600.

%
. *. -. :

2601.
# "
%
.
22 %. – (+$ =- ). –
2602.
) *$$
. 235-271 (601
2603. '
. – ".: :
, . – [87-906]

.

/;
.:

, %
:5 .
: (7
$, 1986. – 120 .: ., 20 %. – +

:5 .
: (7
$, 1989. – 123 .: .; 20 %. – +

%
2
.
/;
.: *. -. #
.; 20 %. –
.:
.–+

# "
/; - .-

. – ".: "
)
,, 1988. –
.: . 225-226. – ISBN 5-362-00259-7: 60 ., 2500

, ,

2599.
# "
.%
, 1986. – 79 .:

' .
[88-783]

)

.

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
. – ".:

%
.
.
.: *. -. 6
.–+
.:

/
%

%
;
.

%
.
2 / &- *$(,
.: *. -. 6
( .
.)
. – ".:
. – 30 ., 500 , . – [86-1872]

)
/ *#( ")
2
% ",
. .
, 1988. – 15, [1] .: .; 20 %. – +
., 1000 , . –

/
/: [ .
. .] / &- *$(. &*$$
( .
.)
. – ".: :
, 1986. – 69, [3] .:
. – 60 ., 500 , . – [86-1511]

*. *. $
.
./
, 1987. – 607 .: .; 22 %. – 5 .

.
2
/
/. – ".: "
)
.: . 288-296. – ISBN 5-362-00359-3: 75 ., 3500 , . – [88-1092]

2607. = 3
.
2
1 /
..
, ) *$$
. – ".: +. ., 1986. – 161 .:
.; 20 %. – +

2608. = 3
/
; # . &. ). "
/, ). ). ) 2
) *$$* $
.-, .
.!
, . – [87-940]
2609. = 3
2
:( .
. .) / ! .
.: &. !. 5
.( .
.)
500 , . – [88-1443]

. ). -.
.; 20 %. – +

/;
.:

.
. *. *. + ' ; -* )
.$ - , . .: . 580-604 (314
.). – (&
.): 2 . 60 ., 1345

2606. ,
. 8. +
. )
: [)
) *$$
*# ""
". – ".: :
, 1989. – 204, [1] .:
196-203. – ISBN 5-376-00184-9: 2 . 30 ., 1280 , . – [89-1233]

)

.

.
.;

0
%
/:[ .
. .] / -*
.: *. *. + '
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 133, [2] .: .,
.
. – ISBN 5-376-00161- : 2 ., 495 , . – [89-1538]

2605. '
-. *. =
,, 1988. – 297, [1] .: 20 %. – +

.)

. 1 .)
.: . 122. – 23 ., 600 , .

-. $., 7 '. ,. +
.: [)
.] /
*# "!
". – ".: :
, 1990. – 272, [1] .:
.,
.). – ISBN 5-376-00661-1: 3 . 50 ., 560 , . – [90-940]

2604. '#
.$ - , .
;
.; [12] . .; 22 %. – +

.: . 119. –

/
.

.,

.] /

.
. ". -. & /
;
.; 20 %. – +
.: .

/: .
. ./! .
.
, *# ""
";
.: !. -. #
. – 65 ., 300 , . – [86-1911]

/,
/
: (=
1. . ) /
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 13 .; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

/
.
2
/,
%. %.
. " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1988. – 82, [1] .: .; 25 %. – +
221

-

.

;) 1

( .

. -. ). 8
%. /
. – 16 ., 630

.

.- . . – 1 . 10 .,

C r ile Moldovei, 1986-1990

2610. =
., 535 , . – [87-903]

&. . "
. – ".: :

Moldova's Books, 1986-1990

)
: [)
, 1987. – 135 ., [12] .

.] /
.
. #. . "
; -* )
.$ .; 20 %. – +
.: . 116-134. – 1 . 80

2611.
/
&. '. 6
.
.
2 : [)
.] /
.
. ". -. & /
;! .
%. %. )
. ) *$$
.
2
*# "
". – ".: :
, 1989. – 253, [2] .:
.; 21
%. – +
.: . 215-254. – ISBN 5-376-00181-4: 3 . 30 ., 625 , . – [89-760]
2612.
+
.
2 / *. -. 6
, 3, #. + / , &. ).
/, !. ". "
. – ".: "
)
,, 1986. – 98 .: .,
.; 16 %. – *
.
.
.
.: . 95-97. – 15 ., 4500 , . – [86-419]

3
–+

2613.
,. '., #
&. ,. +
%
/
:)
.
% .
2 ./
.
. *. *. + ' ; -* )
.+
.
. – ".: :
, 1989. – 99, [1] .:
. .; 17 %. – +
.: . 96-98 (29
.). – ISBN 5-376-00165-2: 35 ., 2485 , . – [89-2008]
2614.
(. !. " '
;
.; 16 %. – +
2615.
" , &. &.
58, [2] .: .,

'. ,.
.+
.
/: [)
.] / !. &. " , +. $. +
.
. *. *. + ' ; -* )
.+
.
. ($ - ). – ".: :
, 1990. – 52, [2] .:
.: . 52-53 (31
.). – ISBN 5-376-00698-0: 40 ., 5010 , . – [90-127]
'. ,.
.+
, 8. 7. +
;
.; 20 %. – (*
-

2616.
'. ,.
, . 6.
2
;
.
%. – (*
– - ). – +
2617.

%: )
.
% .
. *. *. + ' ; -* )
.+
.
. – ".: :
- ). – +
.: . 57-59. – 20 ., 3720 , . – [88-778]
.

.&
. +. &. &
.: . 38 (9

0 .. *. )
2
: [)
.] / #
. ). *. (
%
.
/. – ".: :
, 1988. – 76, [2] .:
ISBN 5-376-00412-0: 55 ., 1660 , . – [88-674]
%

2618. &
0 . . (
)
.$ . – ".: :
– ISBN 5-376-00363-9: 60 ., 875 , . – [88-375]

%
;! .
.; 17 %. – +

,
.

2 . / !. &.
, 1988. –

% / !. &. " , =. 7. * , 1986. – 36, [3] .; 20

.
2
% .
2 .
; -* )
.+
.
. – ".: :
.). – 15 ., 6700 , . – [89-909]

/

.,

.

%.

%
2 %. )
. &*$$
.
.: . 63-77 (193
.). –

)
: [)
.] / #
. #. . "
; -*
, 1988. – 63, [1] ., [2] .
.; 21 %. – +
.: . 61-63.

2619. & %
.. . +
2 ./
/
.
. $. ". ! %
/; ! .
%. %. )
.)
"&
". – ".: :
, 1988. – 96, [1] .:
.; 20 %. – +
4: 90 ., 995 , . – [88-213]

.
2 .
. *$$
.: . 84-91 (159

%: [)

.]
*#
.). – ISBN 5-376-00343-

2620. &
'. !., ) # -. -.
.%
/
2 .
%1 % )
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 23, [2] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$*.-, .
.). – +
.: . 21-24 (28
.). – +
. . – 32 ., 378 , . – [90-721]

$

2621. .
.

%
+
.

# "
/;
.: *. -. 6
(
. – 25 ., 500 , . – [87-2011]

.

.)

/: ( .
. – ".: :

.

.) / &- *$( &*$$
.
, 1987. – 65, [3] .; 21 %. –

2622. # "
%
.
.
/
/,
/
:[ .
.] / % 0 )
.<
.
-#", &- *$(. &*$$
.%
.
/;
.: *. -. 6
( .
.)
. – ".: :
, 1989. –125, [1] .: .,
.; 20 %. – + .
. – ISBN 5-376-00321-3: 45 ., 500 , . – [89-1825]
222

Camera Na ional

%.,
%

2623. .
.): )
."
6
%

a C r ii din Republica Moldova

+
%
. .; #
. %

.
2 : (( .,
., % .,
.,
, " ' . .- . - %. ). &. 6
;" .,
.
. ! / &. &. – ".: " $, 1988. – 20 %.
.: . 40 (8
.). – +
., 300 , . – [88-1889]

/
2
/! .
%. %.
. ! / &. &.
.; #
0 . – 39, [1] . – +

2624. . + %
.
/;
.: *. -. 6
9. 6. – 1987. – 108, [3] .:

(

2626. 2
+
-#", &- *$(. &*$$
. – ".: :
, 1989. – 96, [3] .: .,
, . – [89-1950]

/

/: ( .
. .) / &- *$(, &*$$
.%
. – ".: :
, 1987. – 21 %. – (+
).
.
. – 40 ., 500 , . – [87-2019]

.
.)
.–+

2625. . + %
.
.
&. -. +
/, &. $. & / . – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
678 , . – [86-547]

' .
+

National Book Chamber of Republic of Moldova

.,
-

.

/
: (Lobesia botrana. Sciff) /
.
*$$* $, 1986. – 12, [2] .:
.; 20 %. – (
%. /
)
). – +
.: . 13-14 (16
.). – +
. . – 15 .,
/: [ .
.%
.
.; 21 %. – +

2627. 2 %
'. 2. =
. - %. . ( ,
. .
.: . 82-83. – 12 ., 300 , . – [89-927]

.
.

.] / /;

.
%. . !. :

/: 5
. -

% 0 )
.<
.
.: *. -. 6
( .
.)
. – ISBN 5-376-00294-2: 45 ., 500

/
.
.
2 $. !.; " . – ".: "#$, 1989. – 84 .; 20 %. –

2628. 2
. ., - /
&. . )
.
/
.: ()
): [)
.] /
.
. (. 6.
'; -* )
.$ %
/. – ".: :
, 1989. – 241, [1] .; 21
%. – +
.
, . 164-168. – ISBN 5-376-00150-4: 85 ., 910 , . – [89-2114]
Rec.: "
8. 7. +
%
/
// # %
,
'
)
/. – 1990. – Nr 5. – #. 44-45.
) 2 &. -. // $ . -* )
.+ .
%.
. – 1990. – Nr 4. – . 73-74.
2629. 2
. .
.6
.
%.
. ,
%
.
2
)
: [)
.] / $. . # ' /, . 6.
, ). &. :
;
.
. (. 6.
'; -* )
$ %
/. – ".: :
, 1988. – 115, [5] .:
. [5] . .; 21 %. – +
. 107-114. – 5 .
.
.
/
/,
.
.
/,
.
.
/
/,
.
.
/: . 115-119. – ISBN 5-376-00352-3: 1 . 30 ., 400 , . – [88-265]
2630. 2 %
:[ .
. .] / ! .
%. %. )
, &- *$(. &*$$
.%
:
, 1988. – 124, [3] .; 22 %. – (+
., 500 , . – [88-2186]
2631. 2
) / ;. !. #
. – ".: :
811]

2633. )
,! .
[3] .; 22 %. – +

,! .
.
). –

.

.

%

:

;

2

: (&
/
. *. *. + ' ; -* )
.$ - ,
.
.: . 64-72 (120
.) – 70 ., 500 , . – [86-

/
$. *.

.)

/
%
.
1 /
..
.: *. -. 6
( .
.)
. – ".:
.
. – ISBN 5-376-00287- : 50
/

/;
.–+

.:

<. ,.
.#
%
, (. !. ?
, !. -. ( ' ;
.
, 1986. – 73 .:
.,
.; 21 %. – +

2632. ) %
-* )
.$ 5 ., 1500 , . – [86-724]
.

%

.
.:
-

. – ".:

/ )
/ ).
% , 1986. – 35 .:

- )
,
.; 20 %. –

:
%
/
/ / -* )
.+ %. %. )
,
. -# "&
";
. !. &. "
. – ".: :
, 1988. – 30,
.: . 32 (15
.). – ISBN 5-376-00519-4: 10 ., 1000 , . – [88-1873]

223

C r ile Moldovei, 1986-1990

2634. ) %
) / -* )
.+
)
;
. !. &. "
, . – [87-138]

.

:

Moldova's Books, 1986-1990

/: (
. ./
. ./
". )- 1 .- %% .
.: . 28 (12
.). – 10 ., 1000

.
/
%. %. )
.
. -# "&
, 1987. – 28 .; 20 %. – +

,! .
. – ".: :

2635. ) %
:
/
%
.
2
2 ,
. %.
.%
%
/ -. ). ! %
/, &. !. " %
&. $. "
.; #
.
. $. $. (
' / ;% 0 )
.<
.
".: )
%
% , 1990. – 142, [2] .:
.,
.; 21 %. – - .
.
# %.
.
: . 137-143. – +
., 3000 , . – [90-1062]

+

2636. ) %
:
%
.
/ ). . – 15 ., 2000 , . – [86-85]

0
.

-

@ %

2637.
#
.. . =
,, 1986. – 146 .:
.; 16 %. – +
2638.
). 8., 6
.
%. / )
, . – [90-430]
)
)

2639.
.
*$$* $, 1986. – 14 .; 20 %. – (
). – +
.: . 12-14 (25
.). –

2640. 1
-. 1., ,
. 2. =
1987. – 154 .: .,
.; 20 %. – +
2641. 5
%. – +. ., 15000 , . – [88-1449]

.

/
/. – ".: "
: . 143-145. – 20 ., 2000 , . – [86-418]

.
2
(. +.
.-, .

$. ., *$$* $

%
%. / )
1-/ . – +

.: . 152-153 ( . 30
/! .

/

2642. $ #
.. .
.+
/%
2
%
/ *. -. 6
, *. -. #
53, [1] .; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
52-53 (24
.). – +
. . – 60 ., 748 , . – [87-1873]
2643. ;
'. .
– 299, [1] .:
.; 20 %. – +
;

2 .
, -. $. +
.-, .

%.

.!

%
0 . – ".: )
.). – +

.:

. – ".: +. ., 1988. – 26 .; 21
%
. – ".: )
)

.

.:

/
:[
.: *. -. 6
. .–+

.

(
.
224

%/#
/)
.

,

%
*$$* $, 1990. – 35, [2] .:
.: . 33-36 (39
.). – +

2645. 9 %
"
2
%1
1986. – 18, [1] .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 17 ., 600 , . – [86-373]
2646. 9 %
"
/;
. &. -. ) 0 ;
.; 22 %. – (+$ =- ). –

/. – ".: "
)
,,
.): 55 ., 2000 , . – [87-584]

/
.). – (&
%.

-. ,. +
.

) -

)
/
. ). .
. – ".:
*$$* $
.-, .
.!
. .
. – 16 ., 642 , . – [86-878]

%
.
*$$* $, 1987. –
). – +
.: .

.
/ )
. – ".: "
)
.: . 297-299. – ISBN 5-362-00091-8: 75 ., 3600 , . – [289-510]

2644. ;
-. ,.
.&
/ / ). !. 9
/, &. . "
, (. 6. &
%. / ) *$$* $
.-, .
– [90-374]

,
.–
. .–

.
/
/: / *$$* $, 1990. – 14, [2] .:
.; 20 %. – ( .: . 14-15 (16
.). – +
. . – 18 ., 316

/
. – ".: )
.). – +
2 .
-

.

.
1
/ / &- *$(. &*$$
.% *. -. – ".: +. ., 1986. – 40 .; 20 %. –

%
;

)

/

.

. -. ). 8
*$$* $

,, 1989.

. – Vezi Nr 1336
.
.; 20 %. – (
.
. . – 42 ., 334 , .

. – ".: ) *$$* $,
.-, .
.!

.] / &- *$(, &*$$
.%
.
.)
. – ".: :
, 1986. – 59, [3] .:
. – 60 ., 500 , . – [86-1508]

.,

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2647. 9 %
"
%
%
.
/;
%. – 25 ., 500 , . – [87-1878]

%.
.: *. -. 6

National Book Chamber of Republic of Moldova

(

.

.)

/: [ .
.
. – ".: :

.] / &- *$(. &*$$
.
, 1987. – 75 .:
.; 21

37.5 ZOOTEHNIE
37.5.1 Zootehnie general

%

%
2648. !"
/
.
.: . 220. – (4

:7

.-

2650.
6

1

%
..

.

!. ., = #
'
/
. – XII

). . " .
]. – ".: "
)
). – 15 ., 1200

. – Vezi Nr 4710

,, 1987. – 222 .:

:[ .
,, 1986. – 153 .:
. – [86-838]

2

. 1
.

2656.
%. ). &. 6
;) 1
%. – +
.

.; 20 %. – +

.
%
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 50 ., 203 , . – [90-342]

225

.
*$$* $

% .-

/
1

-

)

]/( .

: () 1 . .
. .) / " ' . .- . .)
. – ".: " $, 1990. – 107 .:
.; 20

2657.
:
1
)
" ' . .- . - %. ). &. 6
." .,
%
.
- ;
.; 20 %. – +
.: . 57 (16
.). – 11 ., 1000 , . – [87-41]
2658.
#0
*$$* $, 1990. – 20, [2] .:
.!
)
). – +

-

/
. 1
. . – ".: "
.): 60 ., 1200 , . – [87-321]

2
.: . 178-181. – (&

+ %
.
1
.
.- .
.: &. !. 5
( .
. – 1 . 42 ., 500 , . – [90-872]

1
.; 16 %. – (7

1
: [)
.] / &. 6. +
,
% 0
). ) *$$ 1
.; 21 %. – +
.: . 110-124. – ISBN 5-

. .7 1 .
.
:[ . 1
. – ".: "
)
,, 1986. – 76 .; 17 %. – (7
). – 10 ., 3000 , . – [86-668]

2655. #0 $. '. $
,, 1987. – 182 .:

-

%
.; 21 %. – +

. – ".: "
)
% ., . 171-172. – ISBN 5-362-

2
.
/
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 39 ., 430 , . – [90-545]

2653.
'. $.
.# %
6. $. $ 1
, . -. +
;
.
. *. -. "
/; *# "= ". – ".: :
, 1990. – 125, [1] .:
376-00659- : 1 . 60 ., 730 , . – [90-1220]

)

-%

)

2652.
:
.. $. =
,
/. – ".: ) *$$* $, 1990. – 30, [2] .:
.). – +
.: . 28-31 (38
.). – +

2654.
2 . 7. . – XII

-

.
,
, / 7. #. + 1 , $. 7. +
, $. 8. "
/. – 8 . 2- ,
, . ' % . – ".: "
)
,, 1990. – 254, [2] .:
. – ISBN 5-362-00522-7 (.
.): 1 . 30 ., 6000 . – [90-371]

2651.
'. .,
+ : 2. .. $
,, 1989. – 173, [1] .: .,
.; 20 %. – +
00133-7: 40 ., 2000 , . – [89-1261]

,

.

%

-. ., 8 %
.. ,.
.
, +. . &
. – ".: "
.): 70 ., 1200 . – [87-759]

2649.
/ '. .; - . $. 8. "
.; 20 %. – - .
%

%

. *. . !
/#

. – ".: "

-#": (
/
$, 1986. – 57 .:

. -. !. "
./. – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2659. "
%+
%
:[ .
. .] / -* )
.%
.: &. ). +
/( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 149, [2] .:
.; 22 %. – +
. – ISBN 5-376-00678-6: 1 . 90 ., 530 , . – [90-1131]
2660. .
1
)
<
.
-#", *# "= ". ) *$$ 1
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 113, [1] .:
00324-8: 40 ., 500 , . – [89-1702]
2661. 2
0
.
'
,
% 1
/
.
: (;
)
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 9 .; 20 %. – +
2662. 2
%.'
%
– 10, [1] .; 20 %. – (

0
.;

'
/)

%

: [

.

.

.; 20 %. – +

.] / ;
.

.

2664. 2 +
. 8. -. 7
% . – ".: )
*$$* $
.-, .
2665. 2
.-,

.

. – ".: )
.!

,

%.
2
) / ) *$$* $
.-, .
. . – 12 ., 304 , . – [89-1165]

,
%
%.
/
*$$* $
.-, .
.!
)
. – ".: )
). – +
. . – 16 ., 526 , . – [88-1462]

. !

*$$* $, 1988.

2666. 2
. – ".: "
)
). – +
.

. .

.;
.–
. /
/

/
%
2
/
. 1
*$$* $, 1988. – 41 .:
.; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 33 ., 553 , . – [88-701]

.. .. $
1
*$$* $, 1987. – 56, [2] .:
)
). – +
.: . 57 (10

-

% 0 )
.
.: &. #. 6 . – ISBN 5-376-

2663. 2# %
1
)
/ 6. &. $ 2 , . 7. %
, $. -.
. 6. &. $ 2 . – ".: "
)
,, 1988. – 290, [2] .:
.; 21 %. – - .
.
ISBN 5-362-00314-3 (
.): 1 . 20 ., 2000 , . – [88-1698]
#
)

;

/
,
.
.; 20 % . – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 60 ., 590 , . – [87-1175]

.. .., * %
.. .
.1
,, 1987. – 132 ., 16 %. – (7
1
.
% . – 15 ., 1500 , . – [87-644]

.

– XII

/ -

2667. 2 "
+
.
.'
. !. 9 ./, . . *
, ). $. 9
, &. !. &
20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.-,
24 ., 322 , . – [89-1273]

2
%
%
%
//
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 20, [1] .:
%.,
.;
.
.). – +
.: . 20 (12
.). – +
. .–

2668. )
2
)
.%
.
%
.
" ' . .- . - %. ). &. 6
;"
– 47 .; 20 %. – +
.: . 47 (13

. :
./ % .- .
2
.
%
:
. 3107 – "=
"/! .
%. %. )
,
.- . 1
. ;
. &. -.
. – ".: " $, 1989.
%.,
.–+
., 600 , . – [89-1509]

)

/
.
.
.). –

. 1
:

2669. ) :
#0
2
1 %
*$$* $, 1989. – 20, [1] .; 20 %. – (#
.). – +
. . – 51 ., 212 , . – [89-1339]

2670. ) :
#0
2
.
./. – ".: ) *$$* $, 1986. – 17 .; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 16-17 (22
.). –
, . – [86-1746]

-

-. !. "

2671. ) :
#0
%
2
%. %. )
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1989. – 72, [1] .:
.; 25 %. – +

/ #
/)

%
%. %

/

226

;) 1
.

. 1
.

. -. !. "
*$$* $

% /
%. / )
1-/ . – +

./. – ".:
.-, . -

. ). -. +
1 ,
*$$* $
.-, .
. .
. – 18 ., 854

. : () 1 . .
. .) / ! . .- .
.: &. !. 5
( .
.)
. – 95 ., 500 , . – [89-2133]

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2672. ) :
#0 +
.
$* $, 1986. – 14, [1] .; 20 %. – (
–+
. . – 19 ., 846 , . – [86-1491]
2673. )
%
2
, *# "#
[88-855]

%

-

2
*$$* $

%. / )

&.

.
. – ".: )
.). – +

.
*$$* $, 1990. – 28, [2] .:
.: . 28-29 (18
.). – +

2675.
% .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1988. – 75, [1] .:
.; 25 %. – +

2676.
./. – ".: )
.-, .
2677.
. – ".: :
1296]

3
2
*$$* $, 1986. – 34 .:
.!
)
). – +

2679.
/, &. #. 6

.
;) 1
.

%
!
.; 22 %. – +

%
%
%
0
2
.,
.
. – ".: "
)
.): 1 . 20 ., 3500 , . – [86-1348]

.

2680. 1
# "
.
1
%. )
,! .
.
1
*# "= ";
.: 6
&. #. (
%. – +
.
. – 50 ., 500 , . – [86-1189]

%. . %)
. *# "= ";
. &. -. *
.: . 22 (12
.). – 20 ., 1500 , . – [86/
. 1
. /
,, 1986. – 414, [1] .:

.
/
.

..)

.
.
.; 20 %. –

: [)
.] / 6. $.
0 ; -* )
.$ .) – - .

.

1
. :[ .
. .] / ! .
.
. ) *$$ 1
. – ".: +. ., 1986. – 162, [2] .:
.; 20

2681. 1
# "
1
%. )
,! .
.
1 /
..
*# "= ";
.: 6
&. #. ( .
.)
. – ".: :
21 %. – +
.
. – ISBN 5-376-00455-4: 60 ., 500 , . – [88-1045]
%.

2682. 5 #
. – ".: )
.!

2
.; 20 %. – (
.
. . – 34 ., 372 , .

:( .
. .) /
.- .
: &. !. 5
( .
. – 1 ., 500 , . – [88-1442]

/
%.
%.'
1
, . . /
.;
.
. &. #.
, #. #. #
1
. ,! .
%. %. )
, ) *$$ 1
". – ".: :
, 1987. – 187 .; 22 %. – +
.: . 164-186 ( . 500
. . – 1 . 80 ., 640 , . – [87-1332]

2683. $
.) / " ' . .- .
1990. – 75 .: .,

/: (# ., 1000 , . –

%

"

%.

:
, .

1 %. – ".: ) *$.!
)
).

2
/
. 1
. /#
. -. !. "
.; 20 %. – (#
%. %
/ ) *$$* $
.
.–+
. . – 27 ., 599 , . – [86-876]

.'
1
/ / -* )
.$ , 1986. – 20, [3] .:
.,

2678.
. !. 6.
. – 2+
.: . 412-413. – (&

*# "=

.

2
0
% %
%)
) / " ' . .- . - %. ). &. 6
; ) *$$ 1
";
. . !. 9 ./
. – ".: " $, 1988. – 17 .:
.; 20 %. – +

2674. )
. .,
.
%
/
)
%. / ) *$$* $
.-, .
– [90-915]
! .
.)

%
.-,

:

@ %

6

National Book Chamber of Republic of Moldova

:[ .
. .] / ! .
. ) *$$ 1
, 1986. – 150, [1] .:

.;

:
1
1 0 /
./
.: . $.
, +. $.
*$$* $, 1988. – 53, [1] .:
%., 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.)
). – +
.: . 47-53 (70
.). – +
. . – 60 ., 1000 , . – [88-1896]
:
-

#0 +
%. ). &. 6
.; 25 %. – +

%
;) 1
.

.

. %
% '
1
.- .
.: &. !. 5
( .
.)
. – 1 ., 300 , . – [90-1718]

227

. : ( .
. – ".: "

.
$,

C r ile Moldovei, 1986-1990

2684. 9
+
*$$* $, 1988. – 31, [1] .:
.!
)
). – +

Moldova's Books, 1986-1990

/#

.
2
%
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 66 ., 411 , . – [88-1461]

2685. 4 #
'. .
/! .
%. %.
, " ' . .- .
18 ., 700 , . – [89-123]

,%
- %. ). &. 6

2

. -. !. "
./. – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

-

/
. 1
. :5 . . – ".: " $, 1988. – 96, [1] .; 20 %. –

37.5.2 Zootehnie special
37.5.2.1 Cre@terea vitelor mari de lapte @i de carne

585]

. .,
?. '. 4
,, 1986. – 137, [2] .: .,

2686.
)

".: "
169]

2687.
&. "

.

"
. 2.,
#
,. – ".: "
)

2688.

-. ,. #

%

)

%

,, 1986. – 72 .: .,
XII- ). – 10 ., 2500 . – [86-841]
2689.
1
,, 1986. – 218, [1] .:
2690. ,
.; 20 %. – +

".: )

)
,

/

.

.

.
, 6. +. 8
/. –
.). – 40 ., 3000 . – [86-

,
,
,: [7
/ ""
", .' 2] / - .
.; 16 %. – (
, /' .'

%
.; 21 %. – (4

.): 70 ., 1000

,

%
7. <. . – ".: "

/.

/

, ' 2: [
)
. – [86-792]

'. . #
.'
%
. – ".: "
.: . 127 (12
.). – 30 ., 2000 , . – [87-105]

]. – ".: "

2693.
% #
%
*$$* $, 1987. – 27, [1] .; 20 %. – (#
%. %
.!
)
). – +
. . – 23 ., 559 , . – [87-1389]
2694. ( % #0
1
2
2
*$$* $, 1989. – 43, [1] .:
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 97 ., 268 , . – [89-943]

+
*$$* $, 1988. – 12, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 11-13 (16
.). –

228

/
/)

%. %

-

-

.
%. / )
1-/ . – +

.

)

.–
.! -

%
(
*$$* $, 1990. –
.: . 23-24 (16

. -. !. "
*$$* $

/ #

2

/
.-,

%
. – ".: )
.). – +

' /, -. 7.
.-, .

)

,, 1987. – 128 .:

)

.
%.'
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 577 , . – [87-924]
.
, $. . #
*$$* $

/
. – [87-

%
.): 55 ., 2500

,,

2691. *
'. 1., # %
. !. #
*$$* $, 1987. – 58 .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 55-57 (34
.). – +

2695. (
./. – ".: )
.!
)
, . – [88-1842]
"

.

*. . 4
%
% '
/. %
,, 1987. – 162 .: .; 20 %. – (4

2692.
#0
.)
)
. / !. $. + , $. -.
24, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / )
.). – +
. . – 28 ., 375 , . – [90-1161]
)

.; 16 %. – (!

./. – ".:
.-, . -

. -. !. "
./. – ".:
/ ) *$$* $
.1 %/
. -. !.
*$$* $
.-, .
. .
. – 14 ., 651

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2696. 2 %
. – ".: )
.!
)

$. +

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
*$$* $, 1987. – 16 .; 20 %. – (
). –
1-/ . – +
. .

2697. 2 " % % -4000: [* .
.
%
%
&. #. 6
. – ".: "
)
,, 1987. – 119, [2] .:
. – XII
). – 15 ., 2200 , . – [87-1165]
.
"

2698. 2
'
% .
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
;) 1 .
$, 1985. – 66 .:
.; 26 %. – 89 ., 500 , . – [86-111]
2699.

.-,
1082]

.

%
)

.!

2701. ;
; - .2702. ;
*$$ 1
.; 17 %. – +

.-

.
.; 17 %. – (7
.

.)

%

-

%
. .

2
; - .., 2000 , . – [89-980]

.7 '

-. 7. – ".:

2703. 9
+
,
.' 0
%
0
2
./. – ".: ) *$$* $, 1988. – 21, [1] .:
.; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 18 ., 532 , . – [88-702]
)
.-,

-

. : () 1 .
( .
.). – ".:

%. – ".:
.) – +
-

.%
%. / ) *$$* $
.-, .
. –12 ., 370 , . – [89-1759]

%
&. .,

. !.
.

%
%
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 492 , . – [88-

/ *# "= ", )
, 1989. – 23, [1] .; 17 %. – +

2%
% '
-. 3. – ".: %

%

.

.-,

]/#

)
1

1
. 1
.: &. !. 5

.

9. *., . -.
2% 1
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 54, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 53-54 (21
.). – +

2700.
) *$$* $, 1989. – 10, [1] .; 20 %. – (
.: . 10-11 (16
.). –
1-/ . – +

/

%
%. / ) *$$* $
. – 18 ., 584 , . – [87-376]

*$$ 1
., 2000 , . – [89-979]
%

/ *# "= ", ) , 1989. – 19, [1] .:
/#

/)

. -. !. " *$$* $

2704. ?
?. .
2
2
.
%
%
%
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 35, [1] .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.
.!
)
). – +
.: 33-35 (34
.). – +
. . – 41 ., 689 , . – [88-769]
37.5.2.5 Cre@terea porcilor

2705. .
. ." '
,, 1987. – 111 .; 16 %. – (!

.

' .
.

,'

/
.). – 30 ., 3000

.
&. $
. – [87-103]

. – ".: "

)

-

2706. = #
'. .
%
%
%
. – ".: "
)
,, 1988. – 231
.; 20 %. – +
.: . 222-229. – ISBN 5-362-00292-9: 60 ., 1500 , . – [88-469]
Rec.: ! 2 6. // - . )
/. – 1988. – Nr 12. – #. 6;
. - )
. – 1988. – Nr 12. – . 6.
.
$. $
/ , / // )
,. – 1989. – 15
.

.:

2707.
21 %. – +

:
)
:[ .
. .] / ) *$$ 1
";
.: 8. &.
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 140, [1] .:
. – ISBN 5-376-00186-5: 1 . 60 ., 610 , . – [89-993]

*# "#
.

.;

2708.
. .$
2
/
%.'
: [) .] /
.
. &. 6. +
0 ; ) *$$
*# "&
". – ".: :
,
1990. – 76, [2] .:
.; 22 %. – +
.: . 74-77. – ISBN 5-376-00841- : 1 ., 500 , . – [90-1470]
%
)

2709. )
/
. !. ). "
*$$* $
.-,

:
.

/. – ".: )
.!

%
/ )
% 2
*$$* $, 1988. – 20, [1] .:
%.; 20 %. – (
)
). – +
. . – 23 ., 456 , . – [88-876]
229

%

%. /

C r ile Moldovei, 1986-1990

2710.
*$$* $, 1990. – 9, [1] .:
.: . 9-10 (15
.). –

)
+

2711. 1
.
. ) *$$ 1
, 1986. – 147, [1] .:

)
:

.
%.
%. – +

2712. 1

# "
"#

.

Moldova's Books, 1986-1990

.; 20 %. – (
1-/ . – +
%.'

.

1 %/
. -. !. "
%. / ) *$$* $
.-, .
. – 11 ., 276 , . – [90-1542]

. .

*# "#
.

.; 22 %. – +

",

:(
)
.

%.'
1 /
..
";
.: 8. &.
(
. – 45 ., 500 , . – [87-1971]

./. – ".:
.). –

.: [

.
. .] / ! .
%. %.
.: 6. -. ! 2 ( .
.)
. – ".:
. – 1 . 40 ., 565 , . – [86-1388]

.
. .) / ! .
%. %. )
.! .
*$$ 1
*#
.)
. – ". +. ., 1987. – 107, [1] .:
.; 21

37.5.2.6 Cre@terea oilor. Cre@terea caprelor

2713.
. (0

.
/ *# "= ", ) *$$ 1
, 1989. – 19, [1] .:
.; 17 %. – +
., 2000 , . – [89-978]

.
2
#. $. – ".: %

2714. 2
$* $, 1986. – 54, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 51-54 (41
.). – +

)
/
.+
.
%. / ) *$$* $
. . – 63 ., 464 , . – [86-1410]

*. $.
.-, .

; - .-

. – ".: )
.!

*$-

37.5.2.7 Avicultur

&

2715.
' . – ".: "

,
, ,
. +
' )
/
,, 1987. – 194 .:
.; 20 %. – (4
.): 80 ., 820

)

2716. *
/
,, 1987. – 269, [1] .:

.,

%.
.; 20 %. – +

2717.
. !.
). – 20 ., 15000 , . – [86-1857]
2718. ("
*$$* $, 1986. – 40, [2] .:
.!
)
). – +

. – ".:

2720. )
. $. 8. "

/. – ".:

%

%
, 1986. – 16 .:

2721. ) :
#0
%
2
– ".: ) *$$* $, 1987. – 10 [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 10-11 (11
.). –
1266]
. –+

2722. )
%. ). &. 6
.

%

/
. $. !.
2. – ".: "
) . – (&
.): 75 ., 900 , . – [87-1339]

)

, 1986. – 22 .:
./

%
2
/
/
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 85 ., 457 , . – [86-1492]

2719. 2
, &. -. ( 2
, !. 6. 9
0 , +. 8.
.
%. / ) *$$* $
.-, .
. . – 64 ., 376 , . – [88-1316]

(
+

* +
.

2

.!
/
/

%.'
. – ".: )
)

.'
,
;) 1 .
.- .
.: &. !. 5
. – 1 ., 500 , . – [87-1677]

( .
/#
%. %

230

.

-

. -. !. "
./. – ".: )
/ ) *$$* $
.-, .

-

)
0 ; - .. . – 5 ., 3000 , . – [86-1846]

/
.
1 %/
. -. !. "
./.
%. / ) *$$* $
.-, .
.! 1-/ . – +
. .
. – 30 ., 503 , . – [87-

+

2723. )
" 7 3
$* $, 1990. – 24, [2] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 66 ., 144 , . – [90-618]

.; 20 %. – (#

/
)
/
/ $. -.
*$$* $, 1988. – 58, [1] .; 20 %. –
). – +
.: . 56-58 (35
.). –

/! .
.
.; 20 %. – +
-

.
.
, $. 8.
. – [87-392]

.)

:( .
. .) / " ' . .. – ".: "!5, 1987. – 75 .; 25 %.
. -. !. "
./. – ".: )
/ ) *$$* $
.-,

*$. -

Camera Na ional

! .
1
.)
%.
"

2724.
%.

a C r ii din Republica Moldova

.! .

# :
%. )

. – ".: :

.

.

, 1987. – 156, [1] .:

2725. 1
# "
, " ' . .- .
$, 1989. – 92, [1] .:

-

%. ). &. 6
.; 25 %. – +

2726. ;
7 ,. $.
). – 20 ., 15000 , . – [87-1234]
.

National Book Chamber of Republic of Moldova

2727. ;
7 ,. $.
- ). – 20 ., 15000 , . – [86-1665]

%.'
1 /

*# ")
.; 20 %. – +
;) 1
.

.

/. – ".:

%

. – ".:

%

.

%
.%";

: [

.] /
*$$
.: &. ). (0
/( .
. – 50 ., 500 , . – [87-2048]
.

.

.)

.

: () 1 . .
. .) / ! . .- .
.: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 20 ., 500 , . – [89-2208]
, 1987. – 31, [1] .:
, 1986. – 27, [1] .:

.; 20 %. – (#
.,

.

.; 20 %. – (#

%.
. – ".:
.

-

37.5.2.8 Cre@terea iepurilor de cas

,. ). . . " '
, '
.
,
/ !. . )
, $. 7. +
, *. 8. "
/;
.
.
, 7. <. . – ".:
,, 1988. – 214, [2] .: .,
.; 21 %. – ISBN 5-362-00305-4: 95 ., 7000 . – [88-1211]

2728. "

)
2729.

1 . – 1986. – 191 .:

.,

.; 21 %. – 1 ., 35000 , . – [86-767]

37.5.2.10 Apicultur . Sericicultur

2730. 2# "
). ., 2# "
. ,. & %
%, , '
//
.
. #. *. * ; -:
). $ .'
1 . – ".: :
, 1988. – 25, [3] .; 22 %. – (: . .
1
/). – +
.: . 27 (9 .). – ISBN 5-376-00344-2: 5 ., 3635 . – [88-208]
2731. 1 %
). #
. – ".: "
[89-2004]
2732. =#
)
.$ ISBN 5-376-00157-1 (

2. . (
)

, 2
.
,, 1989. – 206, [1] .:

,/
.
.
, #. $. *
.; 20 %. – ISBN 5-362-00599-5: 45 ., 5000

. =., 2# "

. ,.
2'
. – ".: :
, 1989. – 222, [1] .:
.) 1 . 30 ., 8600 , . – [89-1831]

/# .
.; 22 %. – +

, (.
.–

. $. ). ! ; -*
. . 211-223. –

2733.
. !.,
'. .. (0
2
. – ".: "
)
,,
1987. – 293, [1] .: ., .
.; 21 %. – +
.: . 292. – (&
.): 1 . 60 ., 30000 , . – [87-1964]
Rec.: $
. &. "
'
,
2 // # %
'
)
/. – 1988. – Nr
6. – #. 6;
)
. – 1988. – Nr 6. – . 32.
(
$. $. .
,
% /
, %
… // # %
'
)
/. – 1988. – Nr 4. – #. 57;
)
. – 1988. – Nr 4. – . 57.
2734. %
%. )
;
.+
. $., & /
+
., 2000 , . – [88-216]
2735. 2 #+
"#
"; - .. $. 8. "
[87-650]
)
6

2736. ) %
. *# "= "
.; 20 %. – &
.$ -

.;
.

:

/ ))
-. $. – ".: +. ., 1987. – 55, [1] .; 20 %. – +
%

/
/! .
.
)
/. – ".: % , 1987. – 8 .; 20 %. – +

. *. -. 5
.; #
1 : ) *$$ 1
-* )
.–+
231

;! .
%.
.: . 53-55. –

0 .) .
. . . – 3 ., 5000 , . –

/! .
%. %.
. – ".: % , 1987. – 27 .:
, " ' . .- . - %. ). 6.
. . – 10 ., 2000 , . – [87-651]
/

. *. -. 5

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

37.5.2.11 Celelalte ramuri ale zootehniei

.

. !.
/. – ".:
. . – 20 ., 25000 , . – [87-945]

2737.
- ). – +

, 1987. – 24 .:

%

.,

.; 20 %. – (# -

%

/!
&. #.,
,, 1986. – 159 .:

37.6 MEDICIN VETERINAR
"

.,

'. 2. . . #
$. (.;
.
.
,
.: . 157. – 35 ., 1500

2738. ,
&. -., 3 %
.; 20 %. – +

'
%
). ). ! % . – ".: "
. – [86-107]

)

2739. *
-. . . . 9
,' %
/ ). . 7 ' , *. . 7 ' , 8. *.
7 ;
.
. $. . =
/;
.
.
,
6. . :
; -:
). $ 1
,
.–8 .
, .'
% . – ".: :
, 1988. – 150, [2] .: .; 17 %. – +
.: . 150-151. –
ISBN 5-376-00503-8: 30 ., 4135 . – [88-1756]
2740.
1
. . – 1989. – 141, [1] .:
00221-7: 30 ., 10225 , . – [89-384]

.; 16 %. – +

-%
1 ,. – Vezi Nr 4723

,' 1
$

.,

1 ,: 7

# /

2741. A
! % . – ".: "
– [88-753]

.

.%

% 2
.-

:5
.: . 68 (11

+
".: )
!

:

. ., = #
. .
.
. / " ' . .- . - %. ). &. 6
.). – 13 ., 500 , . – [88-1831]

2744.
:
. .,
+
&. '. 7
*$$* $, 1989. – 41, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 40-41 (19
.). – +

.

.
,
). ).
.): 1 ., 1500 .

/ $. $. ,, 1987. – 362 .:

. – ".: "

,

%

%. / ) *$$* $
. . – 49 ., 370 , . –[89-691]

2745. '#
/
1
% 2 1
.
:( .
. .) / ! .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
: &. !. 5
( .
.)
. – ".: " $, 1989. – 86 .:
.; 25 %. – +
.:
500 , . – [89-2134]
2746. * 0
; -* )
.$ .): 3 . 60 ., 2420 ,
Rec.: :
1988. – Nr 6. – . 60.
"
(&

2747. * 0
. ). . "
., . – +
* 0

-. .

.. ., * 0
-. .
, .
. – ".: :
. – [87-2016]
., %
+. // - . )

-

.-,

;) 1

(Sarcocystos): ()
.) /
, 1987. – 303 .: .; 25 %. – +
/. – 1988. – Nr 6. – #. 60;

-. ., * 0
.. . .
2
/
; -* )
.$ - , .
. – ".: :
, 1986. – 104 .:
.: . 92-100. – 1 . 70 ., 1305 , . – [86-422]
.#

/
232

2. – Vezi Nr 4730

% , $. 7.
.; 20 %. –

1
.
$, 1988. – 68, [1] .; 20 %. –

%

.
.:

,

,
,/
. !. =
;
.
,, 1988. – 260, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00296-1 (.

)

2743.

2 . %

. (--8). – Vezi Nr 4724

2742.
%
. .
."
/
/, -. -. #. . – 2.
.
. – ".: "
)
.: . 324-325. – (&
.): 1 . 30 ., 7000 , . – [87-262]

;
+

.: . 139-140. – ISBN 5-376-

.

.

.–
.

%.'
.
.
.- .
. – 1 . 16 .,

.
. ). .
.: . 277-301. –
-

)

.–

. 1
. /
.,
.; 25 %. –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2748. * "
%.'
. 1
&. 6
;) 1 .
25 %. – +
.

%
: () 1 . c .
. c .) / ! .
.
.: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 20 ., 500 , . – [86-1833]

.-

2749. * "
() 1 . .
. .) / ! .
– ".: " $, 1989. – 107 .:

/

2750. ="
. – ".: "

&. 6

% ,

.

!. .
.
$, 1987. – 14 .; 21 %. – +

2751.
- %. ). &. 6
.; 22 %. – +

.

:

+
;) 1
.

.

%. r %. )
, " ' . c.- .
. – ".: " $, 1986. – 91 .:
.,

:(
/ " ' . .- .
.). – 3 ., 500 , . – [88-35]

.: . 14 (8

: () 1 . .
. .) / ! .
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 64 ., 500 , . – [88-1882]

2753.
-. '. ! 2%
.
/ " ' . .- . - %. ). &. 6
.: . 72. – 14 ., 300 , . – [88-15]

+

2
."

/
.

2754.
+
. $.,
+
. '. $
)
,, 1989. – 658, [1] .:
.; 21 %. – +
5000 , . – [89-903]
.,
2
%

2756. /
. 1
. ,
, 1986. – 163 .:
.; 20 %. – +

%

:
.

-

%. ).

%. %.
, " ' . .. – ".: " $, 1988. – 58, [1] .:
%

/#
%. %

. -. !.
/

. 1
.
:5 .
. – ".: " $, 1987. – 72, [1] .; 21 %. –
.
1
. :(
. .). – ".: "
.: . 654-657. – ISBN 5-362-00094-9 (
.): 2 .,

1
. -. !. "
/)

.
/
., 1500 , . – [86-192]

2759. .
#
.%
%
, 1986. – 20 %.
9. II. – 1986. – 129 .:

2
.–+

/

/ ! .

0

.
%. )

1
%
*$$* $, 1986. – 42, [1] .:
.,
.-, .
.!
)
). – +

./. – ".: )
*$$* $,

2758. # ). .
*$$* $, 1989. – 26, [2] .:
.; 20 %. – (
.
.-, .
.). – +
.: . 26-28 (34
.). – +

)

%
% ).
.,
.;

. .&
%
.
. – ".: "
)
,, 1990. – 67, [2] .:
.: . 65-68 (61
.). – ISBN 5-362-00533-2: 15 ., 15000 , . – [90-1765]

2755.
.; 20 %. – +

2757. +
1
.
/
(#
%. %
581 , . – [86-1588]

-

%

2752.
#0
,
/(
) 1
./. – ".: ) *$$* $, 1990. – 28, [2] .:
.,
%.; 20 %. – (#
*$$* $
.-, .
.). – +
. . – 62 ., 206 , . – [90-1015]

"
)

%

.
/ 1
.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
;! .
. &. !. 5
.
. – 1 . 42 ., 500 , . – [90-190]

%. %.
.; 24 %. – +

= "
. . – Vezi Nr 1038

1

National Book Chamber of Republic of Moldova

. 1

., 1500 , . – [86-110]

233

.; 20 %. –
. . – 30 .,

%. / ! .
. %. )
.)
. . – 32 ., 382 , . – [89-540]
. ,

0 %
/! .

/
. – ".:

/
. – ".:
*$$* $

/
%. )

2
. – ".:

C r ile Moldovei, 1986-1990

2760. . +
.- .
: &. !. 5
78 ., 300 , . – [90-1288]
2

.
( .

:( .
. .) / " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1990. – 58 .:
.; 25 %. – +
.

.)

% :

# "

Moldova's Books, 1986-1990

.-%

.

.
.–

2. – Vezi Nr 4733

2761. 2
#
%
%.'
*$$* $, 1989. – 23, [1] .:
.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 50 ., 178 , . – [89-1595]

".: )
, .

;) 1

/#

%
%. %

/)

. -. !. "
*$$* $

/. –
.-

2762. 2
#
1
- ' .
.
/
%
2
/
. 1
. /
. ). -. #
, $. 7. ;
/. – ".: ) *$$* $, 1988. – 12, [1] .;
20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). –
1-/ . –
+
. .
. – 16 ., 525 , . – [88-1225]
2763. 2
#
1989. – 16, [1] .:
.; 20 %. – (#
+
. . – 43 ., 273 , . – [89-1418]
2764. 2
#
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 30 ., 598 , . – [87-1505]

.:
+

)
,

/#
%. %
/#

. -. !. "
./. – ".: ) *$$* $,
/ ) *$$* $
.-, .
.). –

. 8. -. 7
% . – ".: )
*$$* $
.-, .

/)

2765. 2
#
%
*$$* $, 1990. – 23, [2] .:
.; 20 %. – (#
.
.). – +
. . – 58 ., 206 , . – [90-1204]

1

.

/ #
%. %

2766. 2
#
% .
2 . 1
- ' .%
. )/
. &. !. +
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 14 .; 20 %. – (
.-, .
.!
)
). – +
.: . 13-14 (13
.). –
– 14 ., 751 , . – [86-461]
2767. 2
#
% .
2 .
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 54 .:
.!
)
). – +
.: . 53 (15

*

*$$* $, 1987. – 36, [1]
.!
)
). –

. -. !. "
./. – ".:
/ ) *$$* $
.-

-

%
%. / )
1-/ . – +

2%
%
)
/
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
.). – +
. . – 58 ., 536 , . – [86-459]

2768. 2
#
.
/ .%
% 20
/
. &. ). $
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 21, [1] .:
.; 20 %. – (
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 21-22 (16
.). –
. .
. – 25 ., 707 , . – [87-1503]

)
+

2769. 2+ :
. .
. # %
*
, ). ). ! % . – ".: "
)
362-00284-8 (
.): 95 ., 2000 , . – [88-459]
2770.
# : ,
*$$ 1
, 1986. – 126 .:

)
:
.

5
1818]

2771.
.) / ! .
( .
.)

%

1
.,

*#
.; 22 %. – +

: ($
.
*$$* $,
. .
.

1
,, 1988. – 351, [1] .; 20 %. – +

"=

.

";

-

2 .
%. /
1-/ . –

/ -. -. #. , +. *.
.: . 349. – ISBN 5-

/1
. : [ . .] / ! . -#" )
.
.: &. #. 6
( .
.)
. – ".:
. – 1 . 10 ., 900 , . – [86-711]

+
.
.
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: " $, 1989 – 71 .:
.; 26 %. – +

234

. +. *.
.-, .

/ %
: () 1 . .
;) 1 .
.- .
: &. !.
.
. – 95 ., 500 , . – [89-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2772. 1
. .
.
% ,
/ ". -.
1989. – 17 .:
.; 20 %. – (
.
%. / !
+
. . – 18 ., 330 , . – [89-373]
2773. 1 %
.. . )
1
. : [)
.] /
.
. $. !. #
187, [2] .:
.,
%.; 22 %. – +

National Book Chamber of Republic of Moldova

.
, !. $. # %
%. )

.'
%
, 8. -. 7
% . – ".: ) *$$* $,
. ) *$$* $
.-, .
.). –

2
%
2
/
.
; -* )
.$ . – ".: :
, 1990. –
.: . 164-188. – ISBN 5-376-00691-3: 2 . 40 ., 505 , . – [90-36]

2774. 1 + :
. .. #
,, 1988. – 133, [2] .; 16 %. – (7
00234-1: 20 ., 3000 , . – [88-458]

.

. – ".: "
) ). – ISBN 5-362-

/

1

XII

.

37.7 COLECTAREA, P STRAREA, PRELUCRAREA A PRODUSELOR I MATERIEI PRIMARE AGRICOLE
2775. ,
'. . "
2
,, 1987. – 407 .:
.; 20 %. – +
Rec.: 6
-. 7
. - )
. – 1987. – Nr 9. – . 52-53.

)

/
.

/

. 2 :
. – ".: "
.
% . – 1 . 60 ., 3000 , . – [87-425]
// - . )
/. – 1987. – Nr 9. – #. 52-53;

37.7.2 P strarea producetelor @i materiei prime agricole

)
3500

2776. *
'. 2. #,
%
,, 1990. – 359, [1] .:
.; 20 %. – +
. – [90-1526]

2777. *
2
/
[1] .:
.; 20 %. – (
47-53 (86
.). – +
1

: (4
% ). – ".6 "
.). – ISBN 5-362-00518-9: 85 .,

'
.: . 352-356 (77

'. 2.
. &
,
/ .
,
/ &. #. 7
, *. &. <
, $. -. !
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 53,
.
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: .
. . – 61 ., 658 , . – [86-1536]

2778. < %
. . #
%
5 .
/! .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
20 %. – +
.: . 86 (12
.). – 17 ., 400 , . – [88-2161]

0

. – ".: "

2779. < %
. .
((5 .
)/! .
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
.; 20 %. – +
.: . 74-75 (22
.). – 15 ., 400 , . – [89-92]
2780. < %
. .
. – ".: " $, 1986. – 67 .; 20 %. – +

6
1846]

2781.

1 . – 1987. – 80, [1] .:

# %
)

Rec.: 9 % ' !. #. 5
'
)
. – 1988. – Nr 5. – . 48.

-* )
"
+

2782. 2
.$ ";
.

)

-

2783. 2 %
.! .
.
.

.

: 5
.: . 65-66 (33
.; 20 %. – +

.

2 .
$, 1988. – 87 .:

. – ".: "

/(

:
.;

%
):
$, 1988. – 76 .:

/ " ' . .- . - %. ). &.
.). – 13 ., 300 , . – [87-153]

.: . 78-80 (34

.). – 15 ., 300 , . – [87-

,
/. – 1988. – Nr 5. – #. 52-53;

//

2
:[ .
. .] /
/"
.
.% 1
.
..
.
.: +. . )
( .
.)
. – ".: :
, 1987. – 141, [1] .:
.; 21 %. –
. – ISBN 5-376-00488-0: 1 . 30 ., 510 , . – [88-1537]
:

#0

1

%

.
1
*# "*

%
/
";
235

.-

%

.
.: +

-#": [ .
. .] / ! .
,&
0 .- .
..' (. -. ( .
.)
. – ".: :

%.
.
,

C r ile Moldovei, 1986-1990

1988. – 114, [2] .:
2187]

.,

2784.
1988. – 304, [3] .:
, . – [88-689]
Rec.: "
47.
2785.
%. ). &. 6
+
.

/
;

.,

%.; 21 %. – +

.

/. – 1989. – Nr 9. – #. 47;
,
( .

2
.- .
: &. !. 5
. – 74 ., 500 , . – [87-1614]

2786.
#. 7
, $. &. +
–(
.
%. / )
., 371 , . – [90-1224]

. – ISBN 5-376-00289-6: 45 ., 500 , . – [88-

.

/: (
.: . 301-305 (94

.. 2.
.; 20 %. – +

6. // - . )

Moldova's Books, 1986-1990

/

.

-

. – ".: "

. – 1989. – Nr 9. – .

)

:( .
. .) / " ' . .- . $, 1987. – 55 .:
.; 26 %. –

%
,
1
)
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 39, [1] .:
.). – +
.: . 37-39 (37
.). – +

.'
, *. &. <
, (. -. )
*$$* $
.-, .

2787. 1
'. .
% .
, " ' . .- . - % ). &. 6
. – ".: "
– 6 ., 500 , . – [89-984]

.)

). – ".: "
)
,,
.). – ISBN 5-362-00310-0: 80 ., 20000

.
$, 1989. – 28 .:

: (
.; 20 %. – +

/ &.
.; 20 %.
. . – 46

/ ! .
%.
.: . 28 (12

%.
.).

37.7.5 Producerea nutre ului combinat

2788. 17
<. 2.
. &
2
. 2
.
: (* .
.): [)
.] / ;. #. 0
, -. &. - 2% , -. -. 7
;
)
.
.%
. – ".: :
, 1989. – 89, [2] .:
.; 21 %. – +
376-00173-3: 30 ., 610 , . – [89-1176]

'
.

% .
. . *. " ' ; -*
.: . 79-90. – ISBN 5-

38 GOSPOD RIA APELOR
2789.
)
.
&. 6
"
105-107 (61

$
: . . "
%
%
%
./
. $.
; " %.
%
" ' , ." .
,. – ".: 6.
., 1989. – 108, [1] .:
.). – 20 ., 500 , . – [90-63]

.

5
,$ % ; 20 %. – +

:
. ").
.: .

38.1 PROBLEME GENERALE
2790. 2
# %+
2
.
)
: [)
.] / &. .
/, &. &.
, -. *. 9
.; #
. -. ). ) 0' ; -* )
.
.
.
% 1
.
..
. 01 "& .
.". – ".: :
, 1988. – 79, [1] .:
.; 21 %. – - .
.
. .–+
.: . 65-67, . 71-78. – ISBN 5-376-00368- : 80 ., 585 , . – [88-335]
38.1.1 Economia gosp d riei apelor

2791. ,
%
/
' % % %
/&
0 . *# . 5 *$$! ). )
.% 1
.
..
. ")
";
. -.
:
, 1988. – 98, [1] .; 21 %. – +
.
.
[88-1748]

/
.
. %
.
., -* )
.* .
$. "
;
.
. &. 6. #
. – ".:
% . – ISBN 5-376-00511-9: 25 ., 1000 , . –

38.2 FOLOSIREA COMPLEX A RESURSELOR DE AP
2792. (% # '
)
]/
)
20 %. – +
.
.

: ["

1

.

/
/; - . !. !. +
. – ".: :
. – ISBN 5-376-01139-9: 25 ., 1500 . – [90-1369]

236

,
, 1990. – 89, [2] .;

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

2793.
1
. . – 1990. – 79 . – +
376-00850-9: 25 ., 1500 , . – [90-659]

.

.

% ., . 55-56 (35

.). – ISBN 5-

2794. 1
#
.
.
%
)
(
, (. $. & 2
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 19, [1] .: 20 %. – (
) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 20 (10
.). –
. .
. – 23 ., 223 , . – [87-1703]
2795. ;
. ,. )
)
%. %. )
. – ".: :
, 1989. – 129, [2] .:
– ISBN 5-376-00353-1: 1 . 20 ., 765 , . – [88-236]

: [)
.] / #
.,
.; 21 %. – +

/

. &. &.
%. /
1-/ . – +

. &. .
;! .
.: . 124-130 (99
.).

38.3 CONSTRUC II HIDROTEHNICE I DE AMELIORARE A SOLULUI
2796. 2
-. .. #
.'
)
). – ".: "
)
,, 1986. – 103, [1] .:
. 103 (26
.). – 30 ., 1100 , . – [86-761]
2797. )
%. ). &. 6
;) 1 .
.; 26 %. – +
.
2798.
)
1986. – 120 .:

"

2
.-

1 /
2 .
.
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 23 ., 300 , . – [90-1633]

.: () 1
.

0 5
.; 25 %. – +

2799. $
: . .
% :5 .
/! .
$, 1989. – 104, [1] .:
.,

2 -%
.; 20 %. – +

2
.,

.

.

,

. % ' : (&
% .,

.

%: ( .
. .) / " ' . .- . . – ".: " $, 1990. – 92, [1] .:
%.,

2
,
.) / " ' . .- . - %. ). &. 6
. – 1 . 58 ., 500 , . – [87-141]
.

2 .
%
. – ".: " $,

% . %
.
%
.%
%. %.
, " ' . .- . - %. ). &. 6
." .
. – ".:
%.; 19 %. – +
.: . 101-103 (61
.) – 20 ., 500 , . – [89-2029]
38.4 AMELIORA IA SOLULUI
(Amelior ri agroforestiere – vezi 39.1.4)

2800. '
+ %
" ' . .- . - %. ). &. 6
88, [1] .: %.; 26 %. – +

;) 1
.

% 2 )
: ( .
. .) / ! .
.
.- .
: &. !. 5
( .
.)
. – 1 . 16 ., 500 , . – [89-1110]

.:
+

2801. ,
# :
. (. + 2
.; 21 %. – (
.
%. / )
. . – 41 ., 338 , . – [90-1070]

[1] .:
–+

2802. < " ,. '. )
.; 20 %. – (
.
%. / )
. . – 54 ., 234 , . – [90-732]

2803. = 3
! .
.
7 % *# "#
%. – +
.
)
)

,
/
*$$* $

.-,

*$$* $

%
1 /
..
";
.: #. ). &
% ( .
. – 70 ., 500 , . – [87-1275]

. – ".: )
.). – +

1
.

.

)
.-,

,

)
.)

.

%.
,
$, 1989. –

*$$* $, 1990. – 35, [1]
.: . 34-35 (23
.). –

. – ".: )
.). – +

*$* $, 1990. – 47,
.: . 45-47 (33
.).

2 .
/: ( .
. .) /
*$$
%
%. *. -.
. – ".: +. ., 1987. – 170, [1] .:
.; 20

2804.
" :
,
% .
/#
*$$* $, 1989. – 26, [1] .:
.; 20 %. – (#
%. %
*$$* $
.-, .
.). – +
. . 62 ., 284 , . – [89-732]

237

%.
. – ".: "

. -. 6. +
/!
.

. – ".:
%. )
.

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2805.
. .=
,
% %
: [)
.] / # .
. &. . 6
; ! .
%. %. )
. *# ")
2
% ". ) *$$
%
%. *. -. 7 % *# "#
". – ".: :
, 1987. – 237, [2] .: .,
.; 22 %. –
+
.: . 232-239. – (&
.): 2 . 60 ., 1365 , . – [87-1978]
2806.
. ., ;
*$$* $, 1987. – 51, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: 50-51 (24
.). – +

)
)

2807. 2
# %+ %
*. -. 7 % , *# "#
";
.; 22 %. – +
.

0 '. '. =
,
.
%. / ) *$$* $
. . – 60 ., 783 , . – [87-1390]

)
.-,

/

.

.!

)
: [ . .] / ) *$$
%
.: ). -. <
( .
.)
. – ".: :
, 1990. – 146, [1] .:
. – ISBN 5-376-00843-6: 50 ., 500 , . – [90-752]

. -.
.)
/% .
)
/ +. ).
, *. &. *$$* $, 1987. – 40 .:
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
). – +
.: 38-39 (22
.). – +
. . – 45 ., 553 , . – [87-835]

2808. )
). +
1 . – ".: )
.!
)

. – ".:

%.
.,

, $.
.-, .

"
'. ., ,
# :
. (.
.
%
% 2
.] /
.
. . ). - %
; -* )
.$ %
/. * .
. ")
". – ".: :
, 1987. – 191 .; 22 %. – +
.: . 184-191. – (&
.): 2 .
50 ., 1110 , . – [87-256]
Rec.: +
)., #
-. // - . )
/. – 1987. – Nr 8. – #. 54;
. - )
.–
1987. – Nr 8. – . 54.
2809.
: [)

)

2810.
2. .
2
%
% %
%. )
. #
.. %
%. *. -. 7 % . – ".: :
70 ., 1340 , . – [86-1421]

.
.
. #. ). &
% ;! .
%.
. ) *$$
.; 21 %. – +
.: . 155-161. – 1 .

%
.
: / [)
.] /
")
2
% " *# #
, 1986. – 160, [2] .:
.,

.

)

%

38.4.1 Iriga ie

. *.

. .8
/
;
.
.
, &. ! % . – ".: "
.: . 177 (10 .). – (4
.): 60 ., 2000

2811. 2
+ . , 8. ". "
.; 20 %. – +

2812.
# +
. 2.
'
*$$* $, 1986. – 55, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 52-55 (41
.). – +

)
!

2813. ,
% 2 1
) *$$* $

# :
. (., 2 0
% )
. – ".: )
.-, .
.). – +

,

.

[1] .:

# : '. ,., %
?. -. #
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 69, [1] .:
.). – +
.: . 66-69 (43
.). – +

2815.
#
.; 20 %. – +
2816.
% ,

500 , . – [87-832]

)
.-,

/. – ".: :

, -. #.
., % ,

.

.'
,
' %
%
.; 20 %. – (
.
%. / ) *$$* $
. . – 79 ., 300 , . – [90-1797]

,. 2. 7
/
/
, 1987. – 27 .:

238

.

. – ".:
.

.
.; 20 %. – (
.
%. /
. . – 48 ., 381 , . – [89-739]

$. '.
2 .
%. – ".: "
)
.: . 179-182. – ISBN 5-362-00128-0: 40 ., 2000 , . – [89-291]
-. *.,

%

1
%
.
%. / ) *$$* $
. . – 63 ., 812 , . – [86-1250]

-. .
*$$* $, 1989. – 41, [1] .:
.: . 38-41 (48
.). – +

2814.
)

)
. – [86-596]

, / $. 7. #
,, 1986. – 178 .:

. -. 6. "
.; 20 %. – +

.-

,, 1989. – 183,

.
; -* )
. $ .: . 22-26. – 25 .,

Camera Na ional

2817. ( %
. .] / %% .
1
.; 21 %. – +

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

:
/
.
2
/
.
2
' %.
% :
% 0 )
.<
.
-#". ) *$$
' %
%
.- .
2 ;
.: +. #. (
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 208, [1] .:
.
. – ISBN 5-376-00859-2: 80 ., 500 , . – [89-2042]

[

.

!
)

2818. (:
%
/
'
)
/
, -. 6. +
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 13, [1] .:
.; 20 %. – (
*$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 14 (6
.). –
. .
. – 16 ., 402 , . – [88-638]

2819. ) %
:
0,
/
.
. . -. !
. – ".: "
)
5 *$$
%
.) .
. -*
.). – ISBN 5-362-00759-9: 20 ., 200 , . – [90-629]
%

2820.
# . ,.
.#
-. !.
, $. ). ! % 0 , &. =. !
2
(7
1
. – XII
264]

–+

%.
/ )- %
,, 1990. – 63 .:
.$ -

.
/

/

. *. &.
%. /
1-/ . – +

%,
,
.
.
- .
.;
.; 20 %. – &
.
1 :
.–+
.: . 61-62 (28

1
' %. %
/
)
,, 1987. – 71 .; 16 %. –
.: . 70 (6
.). – 10 ., 3000 , . – [87-

. – ".: "
). – +

2821.
"
'. ., ,
# :
. (.
'
:
%
/
/
. *. $. $ 2 ; -* )
, " ' . .- . - %. ). &. 6
. – ".: :
, 1989. – 135 .: .; 17 %.
.
.
% ., . 133-134. – ISBN 5-376-00505-4: 25 ., 2400 , . – [89-1834]
Rec.: ?
".
'
2
/ //
.)
. – 1990. – 3
.

.

"
'. .
.#
/, &. !. "
, -. $. *
%. / ) *$$* $
.-, .
. – 60 ., 698 , . – [87-1271]

/ &. .

2822.

.'

,
. – ".: )
.!
)

' %
%
)
*$$* $ 1987. – 59, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 58-59 (23
.). – +

2823.
' % %
% 0 , -. #. + .
.;
.
. -. #. #
1990. – 322, [2] .:
.; 20 %. – - .
.
00519-7 (
.): 1 . 20 ., 2000 , . – [90-496]

%

2824. 5#
)
:(
)/
."
(
.
%. / ) *$$* $
. . – 54 ., 499 , . – [88-1411]

2 .
%
%.'
. 6. – ".: ) *$$* $, 1988. – 47, [1] .:
.!
)
). – +
.: 45-47 (25

2
6. &., 6
.-, .

0/- .
, ". !. " '
. .–+

.
.

: ". !. " '
, $. ). ! . – ".: "
)
,,
.: . 322-323. – ISBN 5-362%
.; 20 %. –
.). – +

39 GOSPOD RIE SILVIC . GOSPOD RIE CINEGETIC . GOSPOD RIE PISCICOL
39.1 GOSPOD RIE SILVIC

"
11
)

.

2825. "9 # "
+
+
..
. (1989;
).
.
.
. 1989 . /
.: )
/ $. *. ( .
.)
.
- , -* )
.
., ) .
.
.&
0.) .
.
. 0 *$

- #

",

.
)
":
.
., . " '
. – ".: +. ., 1989. – 228 .; 20 %. – &
.: !
, ) .
.
. 0 *$
, )
%. * , ) . .
.–+
., 350 , . – [89-1270]

, , 10. %.
. ,7 %

#

-

+

39.1.2 Dendrologia

2826.
" ' .
– 78, [10] .: .

; - .. +. !.
.; 18 %. – 5 .
.

: [#
.

2] / $
%" ' .
.
.
,
, 8. +. " 1 % ,
1. .8. ) /
. – ".: % , 1988.
.
/: . 79-86. – 1 . 30 ., 2000 , . – [88-40 ]
239

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

39.1.3 Silvicultura

.

2827.
;

.

: ,
.: -. -. 9
2( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 50 ., 1010 , . – [86-1051]

2828.
?. 2.
– ".: ) *$$* $, 1986. – 53, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 53-54 (12
.). – +

/,
:[ .
, 1986. – 127, [5] .:

.,

.

2
%./ ) *$$* $
. . – 60 ., 488 , . – [86-1162]

.

.-,

:

2829. (
'. -. * '
./ % / -* )
.$ %
, 1989. – 54, [2] .: .; 17 %. – ISBN 5-376-00281-0: 30 ., 12255 , . – [89-1846]

)
– ".: :

2830. 2 #
. $.
2
: [)
.] /
.
. &. . 6
;!
, 1986. – 107 .:
.,
.; 21 %. – +
2831.

.] -* )
.+ .; 21 %. – + )
.

.
-

/
.!

/. – ".:

.
.
1
%)
. * ..
. ")
.: . 102-106. – 1 ., 500 , . – [86-960]

/

:( .
. .) / ! . %. %. )
.! .
. *# ")
";
.: *. 8.
(
", 1988. – 114, [2] .:
.; 21 %. – +
.

)
1 /
..
.)
. – ".: !
%)
, *# ")
– ISBN 5-376-00459-7: 45 ., 500 , . – [88-1271]
%

".
.
.
.

39.2 GOSPOD RIE PISCICOL
39.2.2 Piscicultura

)

.;

2832.
:
.
/ . . )
:[ .
.<
.
-#", 5 . . .
)
)
.: 8. &. " 1
( .
.)
. – ".: :
, 1989. – 118, [2] .:
. – ISBN 5-376-00316-7: 45 ., 350 , . – [89-1705]

2833. "
:
).
.
.
)
", (7-8
195, [1] .:
.; 20 %. – &
.
.,
.
.*
.
%

2834. &
, 1989. – 215 .:
2835. &
.: . 140 (5

+

"

+

/
. 1986 .) /
.: 5 . . .
%- ; 7 %

-

*

(
)
.–+

)

.
..
. (1986;
"$
.
.).
. – ".: +. ., 1986. –
)
,) .
..
. – 300 , . – [86-491]

'. -. (
2, . : " .
0 . .
. – 2.,
.,
. – ".:
.; 21 %. – +
.: . 214. – ISBN 5-7790-0034-4: 1 . 10 ., 60000 , . – [89-517]

'. '. %
. – ".: % , 1987. – 138, [5] .:
.). – 1 ., 100000 , . (1-/ - 1-50 . .). – [87-1481]

2836. # '. -. (
2 . …[
.: . 134. – 75 ., 50000 , . – [86-997]

2837. )+
+
.
% )
%. )
.! .
.
.
. . . )
)
.
. ., 1988. – 158, [1] .:
.; 20 %. – +
9

",

- #
/
.: 8. &. " 1

. .]/ % 0
. ) . .- . .
.
.; 21 %. – +
.

%

* 1

.

.]. – ".:

%

.; 22 %. – + -

, 1986. – 134, [1] .:

.). / ! .
1 /
..
. ) . .- . .
;
.: 8. &. " 1
( .
.)
. – ".: )
.
. – 55 ., 500 , . – [88-1268]
2

7

:(

.

.

.; 21 %. –

/

240

%.
.
. .- .

. – Vezi Nr 1334

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

39.2.2.1 Piscicultura iazurilor

)
%. – +

2838. , #
.. ., 1 % :
. *. ! %
. . : [)
.] /
.
. &. -.
; ) . .- . .
. . # ")
. ". – ".: :
, 1989. – 156, [2] .:
., [8] .
.; 20
.: . 144-156. – ISBN 5-376-00190-3: 1 . 70 ., 1260 , . – [89-460]
2839. ) :

.

2
..
,)
.: 8. &. " 1
( .
.).
. – 60 ., 350 , . – [87-37]

;

)
.

#0

.
% )
: [ . .] / ! .
*$$ .
. ., 5 . . . )
. – ".: ) *$$ .
. ., 1986. – 152 .; 20 %. – + -

40 INDUSTRIE ALIMENTAR . INDUSTRIE MICROBIOLOGIC
40.1 INDUSTRIA ALIMENTAR
(Alimenta ie public

i culin rie – vezi 34.3.4; mor ritul i producerea crupelor – vezi 37.7.4; producerea nutre ului

combinat – vezi 37.7.5; prelucrarea primar a productelor i a materiei prime agricole în colhozuri i sovhozuri –
vezi 37.7.3)
40.1.1 Probleme generale

2840.
)
" %

)
!

. – ".: )

2
.
. 0 /
%.'
*$$* $, 1988. – 13 .; 20 %. – +
+

/

2842.
#0
.
/
%.'
*$$* $, 1987. – 49 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 98 ., 149 , . – [87-513]
%

. ,., & %
/
%.'
)
%. / ) *$$* $
.-,
. . – 48 ., 383 , . – [86-1811]

2846. (
1988. – 38, [1] .:
)
). – +

-

/

. 8. &. 7
*$$* $
.-,

.). – +

.

. – ".:
.
. .–

/
%.'
/
. &. &. " %%. %
/ ) *$$* $
.. . – 28 ., 201 , . – [87-174]

*. ..
2
2
-,
/
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 44 :
.; 20 %. –
.
.!
)
). – +
.: . 43-44 (12
.). –

.
.
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 81 ., 234 , . – [88-678]

2847. 2 %
1987. – 10 .; 20 %. – (
1-/ . – +
.: . 10 (8

/)

.! -

/#
. &. &.
/ ) *$$* $

. %
.
/
%.'
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 45, [1] .:
.; 20 %. – (
.!
)
). – +
.: . 44-45 (22
.). – +

2844. 0
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 23 .; 20 %. – (#
.
.!
)
). – +
.: . 22 (4
2845. -

(
+

,
%
%.
2
/ ) *$$* $
.-, .
. . – 16 ., 316 , . – [88-1950]

2841.
# "
%
/, %
/
.
%.'
. – ".: ) *$$* $, 1988. – 33 .; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 70 ., 151 , . – [88-191]

2843. &
,. .
.
%
)
%. / ) *$$* $
.-, .
49 ., 343 , . – [86-1537]

,

'

/#
/)

. &. &. " %
*$$* $

%
/
%.'
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
.). – +
. .– 14 ., 350 , . – [87-567]

241

. – ".: )
.-, .

*$$* $,
.! -

. – ".: ) *$$* $,
)
). –

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2848. 2 %
. %
/
%.'
. – ".: ) *$$* $, 1987. – 39 .:
.; 20 %. – (#
%. %
.-, .
.!
)
). – +
. . – 77 ., 181 , . – [87-853]
)
!

2849. )
/
.
/
*$$* $, 1986. – 57 .; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 1 . 2 ., 219 , . – [86-1804]

2850.
%
*$$* $, 1986. – 7, [2] .:
.; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
.: . 9 (7

%.'

/)

/#

. 8. &. 7
/ ) *$$* $

/
. 8. &. 7
*$$* $
.-,

.

/
.
/
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
.). – +
. .
. – 11 ., 162 , . – [86-322]

. .. E
.–
.
.
/
*$$* $, 1990. – 18, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.: . 16-18 (37
.) – +
. . – 21 ., 453 , . – [90-1786]

2851.
. – ".: )
.). – +

. – ".:
.
-

%.'.-, .

40.1.1.1 Economia industriei alimentare

2852. *

%
,
2
2
). – ".: "
)
,, 1986. – 242, [2] .:
.
% . – 80 ., 1400 , . – [86-1792]
% /
,
"-$ // " %
. – 1988. – Nr 12. – . 88-90.

#

'. .., C #
). 1.
%.'
: (*
%. )
20 %. – (# .
.
). – +
.
Rec.: ( .1
/ $. ) 1
)
/. – 1988. – Nr 12. – #. 88-90; " %%
)
/

2853. = :
%.'
:
,
500 , . – [88-1406]
2854. =
:
%
/
%.'
*$$* $
.-, .

. .. &
/
.
.
%.

./
/
./
. $. -. ( .1
/; " ' .
- . – ".: "#$, 1988. – 49, [2] .:

'. 2.,
. – ".: )
.). – +

/
. - %. . ( . " . ,
% .; 20 %. – +
.: . 48-49. – 7 .,

,. 2.
%
,
2
/
*$$* $, 1990. – 25, [1] .:
.; 20 %. – (
%. / )
.: . 25 (11
.). – +
. . – 41 ., 260 , . – [90-643]

2855. ( +
.
. !. (. %
, 6. . / % . – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
, . – [86-205]

: (*
%.
/
.
*$$* $, 1986. – 11, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

2856. 2 "
+
%.
.
$. &. 6
. – ".: ) *$$* $, 190. – 37, [1] .:
.; 20 %. – (#
) *$$* $
.-, .
.). – +
. . – 53 ., 164 , . – [90-484]

/

)

/#

%.'

(
%. / )

1 ./ . ) /
. &. &. " %
*$$* $
.-, .
.!

2859. 9
%
%
%
2
. 2
: [)
.] / $. 7. + 1, &. $. " %
, $. -. ( .1
/, . $. :
2 /;
.
/; " ' .
. - %. . ( . – ".: :
, 1990. – 222, [1] .:
.; 20 %. –
.: . 218-220 (67
.). – ISBN 5-376-00705-7: 3 . 40 ., 1000 , . – [90-434]

242

.
/

%. %

2857.
#
0
. 2 .%
% :(
%
.
%- ) /
. . *. +
% . – ".: ) *$$* $, 1987. – 15, [1] .; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
). – +
.: . 16 (7
.). –
/ .–+
. .
. – 18 ., 247 , . – [87-1172]
2858. 5 #
*$$* $, 1987. – 12, [1] .; 20 %. – (
). – +
. .
. – 16 ., 384 , . – [87-1704]

-

)/
%. /
. – 13 ., 425

%-

%

)
)

.
.;

/
%.'
. >. #. (
.
.–+

%

1-

. – ".:

-

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

40.1.3 Procesele si aparatele produc iei alimentare

2860.
# " -. ., &
,. .
.] / #
. $. -.
; -* )
.$ .
–+
.: . 169-179 (230
.). – ISBN 5-376-00464-3 (

2861.
# . '.

./
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 25, [1] .; 20 %. – (
%. / )
.). – +
.: . 24-25 (24
.). – +
. . – 28 ., 265 , . – [89-1230]
2862. 2
'
& ' , >. . :
, . -.
(
%. / ) *$$* $
., 339 , . – [86-1104]

%

.
, &. &. !
.-, .

. – ".: )
.!

.
*$$* $

1059

2864.
2
/
. – ".: ) *$$* $, 1990. – 22, [2] .:
%.; 20 %. – (#
.-, .
.). – +
. . – 58 ., 134 , . – [90-1205]
XXXI

2865. $
/
%
/
262, [1] .; 22 %. – +

-

.-,

.

.

-

.
/ (. !.
*$$* $, 1986. – 56, [1] .:
.; 20 %. –
)
). – +
.: . 55-57 (35
.). – 64

2863.
. 2.
.* . %
.
/ +. #.
' , -. . ( ' , !. #. ! ;
.
. !. . )
;" ' .
. " . ") ' .
.
.
.". – ".: "#$, 1987. – 81, [2] .: .; 21 %. – +
.). – 12 ., 300 , . – [88-69]
" %
$* $

: [) %.; 22 %.

/
%.'
. – ".: :
, 1988. – 180, [1] .:
.): 2 ., 1315 , . – [88-1143]

.

. 2 :5
- %. . ( .: . 78-82 (76

/ #

.
%. %

."

/)

. &. &.
*$-

". – Vezi Nr 1,

. -. 6

-% %
.
: [)
.] / #
. -. -. 7
; -* )
. – ".: :
.: . 238-261 (391
.). – (&
.): 3 . 20 ., 1080 , . – [87-1599]

, 1987. –

40.1.4 Industria pâinii. Produc ia de paste f inoase

2866. , " 0 ,., , " 0
.. 4
%. – (4
.): 55 ., 6000 . – [86-1861]

. /. – ".: "

)

2867. .
.
&. ) 0'
, &. ). "
/. – ".: ) *$$* $, 1989. – 15, [1] .; 20 %. – (
. %. )
) *$$* $
.-, .
.). –
1-/ . – +
, . – [89-992]
2868. 2
&. &. " %
. – ".: )
.!
)
[87-1428]

*$$* $, 1987. – 7, [1] .; 20 %. – (
). – +
.: . 8 (7
.). –

2869. 2
.'
,
. . $. 9 ., >. $. "
. – ".: )
*$$* $
.-, .
.!
)
. – 20 ., 177 , . – [86-1854]
)
,

2870. 5#
*$$* $, 1988. – 22, [1] .:
.
.!
)
). – +

. .

-

/ / # . !.
%. / ! .
.– 18 ., 214

/
1 %/
.
%. / ) *$$* $
.-, .
1-/ . – +
. .
. – 9 ., 502 , . –
.

/
*$$* $, 1986. – 18 .; 20 %. – (
). – +
.: . 18 (8
.). –

%
.
%.; 20 %. – (#
%. %
. . – 50 ., 202 , . – [88-1228]

243

,, 1986. – 153 .; 20

//#

%.'

)
/
%. / ) 1-/ . – +
.

. &. &. " %
/ ) *$$* $

. – ".:
.-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

40.1.8.5 Vinifica ie

&. 1., )
!. .
)
. – ".: )
.-, .
.). – +

2871. '
/ ) *$$* $
1442]
,

'
*$$* $, 1990. – 60, [1] .: .,
.: . 58-60 (41
.). – +

. .

. – Vezi Nr 2542

2872.
#0
.
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 27 .:
.-, .
.!
)
). – +
2873. . '.
.

.

.
.; 20 %. – 2 ., 250 , . – [87-218]

2875. 2 +
)
.
.1989. – 262, [1] .:
.,

%
)
.
- ." .

.% 1

.

- *# "3
.; 21 %. – +

.

-

!. . *
.: . 212-213. – (&

2877. )
.; 21 %. – +

!. .

2878. )
*$$* $
2879.
, 8. 6.

.-,

,

.

.
. – ".: )
.). – +

). 2.
. – Vezi Nr 2575

" / )-

8. (. – ".: "!5, 1986. – 10

.'
.
:

(

.

1
.)

.

. – ".: "

.
.
*$$* $, 1989. – 51, [1] .:
.: . 50-51 (19
.). – +

,, 1986. – 215 .:

-

.,

.
)
% 1 .; 20 %. – (
%. / ) . . – 64 ., 286 , . – [89-1341]

. 2 ,
. ,
%
2 . %
,
)
/
/ *# "3
." "$;
.; 21 %. – 1 . 60 ., 2000 , . – [87-1143]

2

)

: .
. .
/
..
.
.. – ".: +. ., 1987. – 171 .; 21 %. –

.
. – ".: "
)
.): 95 ., 1000 , . – [86-730]

%
2
/
%.'
. – ".: +. ., 1987. – 159 .:

C
%.'

"+

/
- ;

. 8. &. 7
/ ) *$$* $

: [ .
. .] / % 0
.: . #.
( .
.).
. – ".: :
,
. – ISBN 5-376-00858-46: 1 ., 600 , . – [89-1262]

.";
.

2876. 2 "
+
%. %. )
. ! .
.
. - *# "3
.";
.: . #.
.
. – 65 ., 500 , . – [87-1977]

+

/

.

/

11 /
2
%
.; 20 %. – (#
%. %
. . – 54 ., 130 , . – [86-458]

2874. . % :
. *. 5
2
2
/
,, 1986. – 307 .:
.; 20 %. – 80 ., 1300 , . – [86-871]

/ ! .

/
.
.; 20 %. – (
%.
. . – 69 ., 367 , . – [90-

/

/
0
. &. . + . 0-

40.1.9 Industria conservelor. Prelucrarea fructelor @i legumelor

2880.
. .8
"
)
,, 1989. – 165, [2] .: .
00145-0 (.
.): 70 ., 10000 . – [89-2181]
2881.
:
'. .
)
/
. – ".: )
) *$$* $
.-, .
.!
415 , . – [88-1834]
2882. '
.

,
'
]. – ".:
.: . 165-166 (34
.). – ISBN 5-362-

*$$* $, 1988. – 59 .:
%.,
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 57-58 (16
.). – +

. -.,
)

2: [7
.; 17 %. – +

/

-. .
. – ".: )
244

2
2
*$$* $, 1989. – 20, [1] .:

%. /
. . – 60 .,

%.,

%
.; 20 %.

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

–(
%. / )
, . – [89-892]
%.'

2883. , : 7
/
). – +
.
2884.

#0
. – ".: )
.-, .
.!
., 452 , . – [88-1457]
2885.
. – ".: )

'

.!
[87-1602]

.-,

*$$* $
(. .
– ".: "

.

.

.: . 20 (8

/

, !. -. #
.-, .

. – ".: )
.). – +

1 /
. *# "*
%.; 21 %. – +
.

.";

2891. 2
.
% 1
/
*$$* $, 1988. – 14, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 15 (6
.). –
2892.
%
%. (. 6. !. 1
.-, .

.!

. – ".: )

-

%.

:[

:[

.

.

.
, 1989. – 90, [1] .:

.] / -

-

.; 22

.
*$$* $, 1989. – 24, [1] .:
.: . 24 (14
.). – +
/

%.'
%. %

/# /

. .] / ! .
%. %.
, &
0 . .- .
..: (. -. + .' ( .
.).
. – ".:
. – ISBN 5-376-00526-7: 50 ., 500 , . – [88.

2890. (
.
.
/
/
, 7. &. 5
. – ".: ) *$$* $, 1986. – 9 .:
.; 20 %. – (
.-, .
.!
)
). –
1-/ . – +
. .

# .
$* $
943]

.

%
/
*$$* $, 1989. – 28, [1] .:
%.; 20 %. – (#
.). – +
. . – 66 ., 153 , . – [89-606]
.

.

/
. #. -. ! 1 , =. . : %. / ) *$$* $
.-, . 1-/ . – +
. .
. – 18 ., 340 , . –

/
%
.
.
,&
0 . .- .
.";
.: (. -. + .' ( .
.)
. – ".: :
. – ISBN 5-376-00320-5: 35 ., 500 , . – [89-1833]

2889. .
. ! .
.
. .
, 1988. – 125, [3] .:

. . – 23 ., 186

/
. (. -.
%. / ) *$$* $
1-/. – +
. .
. – 18

.
*$$* $, 1988. – 16, [1] .:
.; 20 %. – (
)
). – +
.: . 17 (10
.). –

2888. :
. &. &. " %
. – ".: )
) *$$* $
.-, .

".: )
!
868]

.). – +

2
)
,, 1986. – 96, [2] .:
.; 20 %. – (&
% ., . 96-97. – 25 ., 1000 , . – [86-1649]

2887.
3 " . .
. .
%
)
/ ". . "
, ). -. "
%.; 20 %. – (
%. / ) *$$* $
. . – 30 ., 413 , . – [89-1594]

:
2054]

.). – +

#0
%
.
*$$* $, 1987. – 15, [1] .; 20 %. – (
)
). – +
.: . 16 (8
.) –

2886.
% 0 )
.<
, *# "*
%. – +
.

)

National Book Chamber of Republic of Moldova

.

%.'
/
. ". $. + %. / ) *$$* $
. – 10 ., 289 , . – [86-874]

/
/
. -. (. =
./
.–
%. / ) *$$* $
.-, .
.
1-/ . – +
. .
. –18 ., 450 , . – [88-

.
*$$* $, 1988. – 9, [10] .; 20 %. – (
)
). –
1-/ . – +
. .

2893.
%
1987. – 45 ; 20 %. – (#
%. %
)
). – +
. . – 93 ., 211 , . – [87-212]

/ )

245

/

. 8. &. 7
*$$* $

1 % /
%. / ) *$. – 11 ., 476 , . – [88-

.

.-,

. – ".: ) *$$* $,
.
. !

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

2894.
. -.
2
2
.
! .% )
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 18, [1] .:
.; 20 %. – (
. %. )
. ) *$$* $
.-, .
.). – +
.: . 18 (7
.). – +
, . – [89-789]

/

%.'%. / ! .
. . – 24 ., 268

40.1.10 Industria c rnii

2895. &7
'. -. #
.
2 $. #., ! .
%. %. )
.*
– 83, [1] .:
.; 21 %. – +
.: . 80-83 (72

%
.
%.'
/
: [)
.. ")
%". – ".: :
.). – 80 ., 500 , . – [86-1419]

2896. :
%
.
" %
. – ".: ) *$$* $, 1989. – 24, [1] .:
%.; 20 %. – (#
$* $
.-, .
.). – +
. . – 58 ., 136 , . – [89-1723]
2897. .
$, 1988. – 9, [1] .; 20 %. – (
1-/ . – +
. .
' .
69 .:

2898. 2 +
. - %. &. $. (
.; 20 %. – +

2900.
[1] .:
.; 21 %. – (
1-/ . – +
. .

%
.

-

/#

.
%. %

%
/
%.'
%. / ) *$$* $
. – 11 ., 466 , . – [88-1059]

: (=
.-,

.

.

'

%
.
.. ;
., 150 , . – [86-1224]

,
.
.
.: . 64-68. – +

2899. 2
1986. – 8, [2] .; 20 %. – (
.: . 10 (7
.). – +

%

.] /
.
, 1986.
. &. &.
/ ) *$-

. ). – ".: ) *$$*.!
)
). –

1.

)
/
/" &. #. – ".: +. ., 1986. –

1 %/
. &. &. " %
. – ".: )
%. / ) *$$* $
.-, .
.!
)
. – 10 ., 213 , . – [86-1363]

%

%

/
%.'
%. / ) *$$* $
. – 16 ., 241 , . – [90-1078]

1 .
.-,

.

. – ".: )
.!

*$$* $,
). – + -

*$$* $, 1990. – 13,
)
). –

40.1.12 Industria laptelui

2901.
/
. &. &. " %
/ ) *$$* $
78 ., 106 , . – [86-347]

. – ".: )
.-, .

2902. . +
.
.
$, 1989. – 18, [1] .:
%.; 20 %. – (#
–+
. . – 43 ., 134 , . – [89-1127]

%
2
*$$* $, 1986. – 37, [3] .:
.!
)
). – +
%

/#

/
%. %

. 2 %
/
.; 20 %. – (#
.: . 39 (5
.). – +

/)

. &. &. " %
*$$* $

. – ".: )
.-, .

%.'%. % . .–
*$$*.).

40.1.15 Produc ie de tutun

2
Vezi Nr 2433

-

%.'

/

.–

40.1.16 Produc ie articolelor de parfumerie @i cosmetica

2903. '# 2. $., #: -. ..
%
: [)
.] /
.
. !. &. (
/; -* )
.$ %. – +
.: . 161-179 (391
.). – ISBN 5-376-00369-8 (
2904.
#+
. .
%
/
)
/
$* $, 1987. – 51, [1] .; 20 %. – (
+
.: . 50-51 (16
.). – +

' .
.
% . – ".: :
, 1988. – 181, [1] .; 22
.): 1 . 90 ., 660 , . – [88-481]

. $
/ . -. " . , $. -. ( .1
%. / ) *$$* $
. . – 59 ., 191 , . – [87-1744]

246

/, . ). 3
.-, .

. 2
,
. – ".: )
.!
)

*$). –

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2905. )
+
%. %. )
.! .
0% .- % .
.
.)
. – ".: :

(

.
%. ) . . . .
, 1987. – 74 .:

National Book Chamber of Republic of Moldova

,
1

/

,
%
.; 21 %. – +

41 OCROTIREA S N T

)
/
..
. 2
% %

:[ .
. .] / ! . . *#
,
.%
%
%;
.: !. $. )
,
. – 25 ., 500 , . – [87-2018]

II. TIIN E MEDICALE

41.1 PROBLEME GENERALE
2906.
%
-. '. 8
". ). )
. – ".: ( % , 1989. – 236, [1] .:
(.
.): 75 ., 4000 . – [89-609]

:) .
.,
., [4] .

.

2907.

.:

#0 +
.
/
/%
- )/" ' . .% . - ;
.: %
&. + ( .
.; 21 %. – ISBN 5-376-00317-5: 2 . 30 ., 300 , . – [89-1821]

/' . % ./
.
.
,
.; 22 %. – ISBN 5-372-00391-

.)

.: (

.
.
. – ".: :

, 1989. – 618

2908.
/
0 ,. .,
.. ,.
- %
% %
2
. : [)
.] /
.
. $. 3.
9
; " ' . . % . - . – ".: :
, 1990. – 45, [2] .; 21 %. – +
.: . 43-46. – ISBN 5-37600793-6: 70 ., 700 , . – [90-262]

=
'
[87-883]

/. – Vezi Nr 866

%

0
)

/

2909. 2
!. 2.,
/]. – ".: "
)

/

:%

. ,. #
,, 1987. – 142 .:

41.2 IGIEN SOCIAL

2911.
)

".: "

2912.
)

0

:[
% . %.
/'
%
.; 20 %. – +
.: . 141. – 30 ., 15000 , . –

I ORGANIZAREA OCROTIRII S N T

2910.
#
#'
%
/ "9
. )/
/ , ,, /
); - .10, [1] .; 20 %. – 3 ., 5000 . – [86-1670]
".: "

. – Vezi Nr 933

/

- / ""
. $. #. "

II

' "
/ , *. . <.

). "
. – ".:

. 4. #
,: (7
/%
)/
.
.
, #. #. !
,, 1988. – 169, [1] .; 20 %. – ISBN 5-362-00 366-6: 40 ., 15000 . – [88-1091]

.–

'. . 7 ,
,
: (6 %
'
)/
,, 1987. – 79 .; 20 %. – 15 ., 8000 . – [87-84]

.–

2913.
#
)
/
:,, 1987. – 44 .; 17 %. –

.

, /"
.
.:

'
)
III- /"
%., ,. – 3 ., 20000

.

.

,

,=5
'
)). – ".: "
. – [87-1093]

$. ). 5

[87-1245]

%
)-

#
)

/%
. – ".:

/
%

247

%
/ <" - "
."
, 1987. – 15 .; 20 %. – +

" -

"

2914. $
# ,. !., (
: ,. '.
2 1
2. – ".: "
,, 1987. – 163 .: .; 20 %. – 25 ., 4000 . – [87-82]
Rec.: +
*.
// )
,. – 1987. – 26
.
" / $. $1
.
, // &
/. – 1987. – 7
.
*. $., !
/ #. ". //
, , , /. – 1988. – Nr 1. – #. 61; =
1988. – Nr 1. – . 60
2915.

%
, 1986. –

%

)
)

-

.–

)
,7 %
.
. . – 5 ., 5000 , . –

C r ile Moldovei, 1986-1990

–&

Moldova's Books, 1986-1990

2916. "
#0 +
# %+
#0 "
", B
- ) (2; 1987;
).
.
II @
2
/)
/
"2 .
%.
2
", . " '
, 1987 . /
.: ". -. <. . , ( .
.)
. – ".: % , 1986. – 20 %.
.: ))
,
.
. .
)
,
.
. )
,
.
. )
,
.
. % )
.
9. 1. – 1986. – 143, [1] . – +
.
.
% . – 45 ., 500 , . – [86-1593]
2917. 9. 2. – 1986. – 198, [1] . – 60 ., 500 , . – [86-1592]
2918.

# " #0 –
)
; - .10000 , . – [88-864]
'. 2., 2 #7

Vezi Nr 1574
=

)

/

2919. ##
1986. – 95, [1] .; 16 %. – +
2920.
)
; - ., . – [89-766]
2921. .
.
/
" ' , , 26 0
) .
. -

."

. +. -. 3

2 / <" - " . "
, 8. +. 3

. ."

.7 %
.
)% , 1988. – 15, [1] .; 20 %. – 5 .,

)
. – ".:

2 -

./

/

.–
. – Vezi Nr 933

/
.. .
%
. – ".: "
.). – 10 ., 7000 , . – [86-1469]

.. '., ##
.: . 95 (15
/ <" - "
&. "., "

,
%

"
)
*. &. – ".:

)

,,

.
2 ), 1989. – 14, [1] .; 20 %. – 5 ., 10000

-

.
% . % 3 - ) (1; 1987;
/
/
/%
/ %
)
1987 . – ".: % , 1987. – 219 .; 20 %. – &
.: )/
/% . %
. – 70 ., 600 , . – [88-131]

2922. 2
# :
. =., 1
'. 2. )
.
%
. – ".: "
,, 1988. – 153, [1] .: .; 16 %. – ISBN 5-362-00288-0: 50 ., 20000 , . – [88-578]
2923. 1
% :
.. .
.#
2
.
: [)
.] / *. -.
%
, $. 6. #
2, -. &. ( ' ;
.
% . - %. *. -.
%
. – ".: :
, 1990. – 140 .:
.; 20 %. –
136. – ISBN 5-376-00757- : 1 . 70 ., 1650 , . – [90-1428]

]. – ".: "

)

-

/%
/ %
. ". -. <. . ,; " ' . .
.:
.–+
.: . 131-

2924. 1
% :
.. . #
1
/ %
%
2 %
0: [)
.] / *. -.
%
, $. $. #
, &. $. !
( ' ; " ' . . % . - . – ".: :
, 1987. – 127, [8] .
., .; 22 %. – +
.). – 1 . 40 ., 1625 , . – [87-1634]
2925. 5"# $. ,. &
0 /: [
.; 20 %. – (&
.): 60 ., 30000 , . – [86-1030]

). ) /
,
)
.

)

/ %
;
.
. *. !.
.: 121-126 ( . 200
,, 1986. – 243, [2]

41.5 IGIENA I SANIT RIE
2926.
: !#
/
/ , ,, /
. – [86-81]
,. . . . +

! / "9
); - .% /,

- / ""
. &. 6. 9
1 /'

248

' "
. – ".:
1

%
/

). "
%
. ), 1986. – 12 .; 20 %. – 3 ., 5000
. – Vezi Nr 1400

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

2927. < # !. 2.,
. – ".: "
)
– [86-986]
2928. /
- / ""
. !. &.

"9
- .-

2929.

%
%

National Book Chamber of Republic of Moldova

#
. !. #
,, 1986. – 76, [2] .:

%

/
' "
. – ".: %

,–
, ,, /
/ "9
- / ""
. )/
/ , ,, /
); - .- . !. 8. 6
, 1986. – 14, [1] .; 20 %. – 6. .
. – 5 ., 5000 . – [86-1596]

2932. (
# .. . (
30 ., 7000 . – [87-383]

'

.
, $.
. – [89-1093]

'. . 7

. – ".: "

, ,

2 / <" )

)– 3 ., 5000 , . – [86-80]
!

' "
, 7. $.

/

2933. , "

"

"

; - .-

. – ".: "

2935. &
. .
1
, -. . &. . – ".: "
100000 , . – [86-1157]

.
)

,

.
%

,, 1988. – 169, [2] .:

,, 1987. – 183 .:

)
.

.7 %
.
. – ".: %

,

/) .
.: . 16. – +

/
%
.-%
.
.
, 1987. – 16 .; 20 %. – +
2

/
,, 1986. – 150, [2] .:

2936. &
+
.
/
))
; - .. . – 5 ., 5000 , . – [86-1672]

.;

.; 20 %. –

)
,7 %
, 1986. – 11 .; 20 %.

. -. 6. &

.
))
. . – 5 ., 3000 , . – [88-2108]

/ <" - "
. – ".:

2939. (
# .. ., *
!. '. *
: / ; ) *$$
. ,
%
. – ".: :
. 105-114. – 1 . 20 ., 1000 , . – [86-575]

%
; - .-

. 0 ;
. . – 5 ., 6000

.

"
)
.7 %
.
, 1986. – 15, [1] .; 20 %.

%

/: [)
, 1987. – 144 .:
/

.: (!
.
.
, 1986. – 113, [2] .:

/ <" - "
!. &. – ".:

.] / . 3.
.; 20 %. –

%

"
, 1988.

.): [)
.] /
.
.,
.; 22 %. – +

2940. 2 #
,, ., 8 %
" -. . !
. – 2.,
.
,, 1987. – 320 .; 20 %. – 65 ., 100000 , . (1-./ - 1-50 . .). – [87-203]
249

.

/ ". . (
, (. &. 7 .; 20 %. – +
.: . 151. – 25 .,

2937. .
. 4.
.!
1 0 /
.
%
* /' / , !. &. )
0 , !. 3. 9
;
.
. . $. % . – ".: :
+
.: . 132-143. – 1 . 30 ., 1670 , . – [87-868]
+

,, 1989. –

)

)

)

. ". !.

). "
– ".:

. – Vezi Nr 2053

2934.
#0
2 .
2, ) .
. &. -. + , #. $. 7
. – ".:
, . – [87-1002]

2938. .
)
.7 %
.
– 6, [1] .; 20 %. – +

.

-'2
. '
/
). "
%
. )/
/ , ,, /
);
, 1986. – 11, [1] .; 20 %. – 6. .
. – 5 ., 5000 . – [86-1671]

2931. - #
. !. ,
' %
% . – ".: "
16 %. – ISBN 5-362-00313-5: 45 ., 7000 . – [88-912]
Rec.: )
. //
% )
/. – 1988. – 9 .

–+

. / !. 8. 6
2). – 15 ., 7000

,

2930. &
. 2. ,
//
.
119, [2] .; 17 %. – ISBN 5-362-00113-2: 35 ., 8000

.

/

%
/
.; 20 %. – ()

. – ".: "

. $.!.
.:
)

-

C r ile Moldovei, 1986-1990

Rec.:
-. . – 1987. – 26
.

" '

2941. 2
; - .-

)

[87-316]

2942. 2#
% 2

,

. -.
/ - "=

// " ' , . ! .

,

/ <" - "
!. -. – ".: %

.+

Moldova's Books, 1986-1990

,. – 1987. – 26

"
)
,
.
2 ), 1989. – 15 .; 20 %. – 5 ., 5000 , . – [89-2011]

")

2 . – ".: - "=
.: . 19 (6

). – +

.*

2944. 2
# %
.
%
;
.
. &. . 3 %. – ".: :
1120 , . – [87-273]

*$$
.

1 0 /
.: [
, 1987. – 104 .:

.

2 ; ). . – 3 ., 5000 , . – [90-1022]

,

2946.
. '., #0
!. .. =
6 .+ 2
8. *. – ".: % , 1988. – 214, [1] .:
0012-3: 2 ., 75000 , . – [88-2082]
2947. 1 ,
2 )5000 , . – [90-249]
2948. 5 #
)

.

)
,
.$ .

2
; - .-

. – ".:

%

2 ,
.,

.

2
.!

*. &.

. .] / )
.; 21 %. – +

,
%
.; 20 %. – +
/ <" - "
. – ".: %
:

, 1987. – 15 .; 20 %. – +

2949. $
: &. *. & '
2
'
. – ".: %
.: . 241-242. – ISBN 5-7790-0011-5: 65 ., 50000 , . – [88-2064]

) / <"
$. -., +
.

,
. – 1 .,

' /
/ <" - "
. + &. -. – ".: % , 1990.

; - .-

)

-

", 1986. – 19 .; 20 %. – () .). – +
. . – 5 ., 1500 , . –

2943. 2
/
2 .
.
/: (7
- "
"
)
.7 %
.
); - .*. +. – ".: % , 1988. – 7, [1] .; 20 %. – +
. . – 5 ., 10000 , . – [88-862]

2945. ) / %
"
)
,
.
– 6, [1] .; 21 %. – +

.; & .

/

1. *. $. #
2;
.: . 213. – ISBN 5-7790-

"
)
,
.
, 1990. – 16 .; 20 %. – 5 .,
# 42-123-4117-86 / )., 3000 , . – [87-1023]

, 1988. – 244 .:

.; 20 %. – + -

2950. $
?. .
.
2 :[
' .
0
/
"+
"]. – ".: "
,, 1988. – 84, [2] .: .; 16 %. – ISBN 5-362-00225-2: 30 ., 15000 , . – [88-247]

)

-

41.6 EPIDEMIOLOGIE
2951.
#7
. .
. $%%
0 , (. -. % , $. !. : / ;
.
. 112-114. – 50 ., 2195 , . – [87-75]
2952. 2 #
,. .
/
: [)
.] / !. -. #
, 1988. – 211, [2] .: .,
40 ., 1240 , . – [88-262]
2953.
)5000 , . – [86-82]

%

. . *. :

.
%
, ). $. : %
, . !.
., [2] . .; 21 %. – +

+

2954. 8#
9. .. #
524, [2] .:
.; 20 %. – +
, . – [86-334]

. .
2
)
; - .,
.: . 482 (20

/ -. . " , 1987. – 116 .; 20 %. – +
.:

.
. – ".: :

.
/ )
% /
;
.
. 8. ). &
. – ".: :
.: . 209-212. – ISBN 5-376-00370-1 (
.): 2 .

% / <" - "
. -. -. 5
. – ".:
%

.). – #
250

:
%.

%

"
)
.7 %
.
, 1986. – 11 .; 20 %. – 5 .,

. – 4.,
. – ".: :
, 1986. –
.: . 513-518. – (&
.).: 2 . 20 ., 5730

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

41.7 DISCIPLINE MEDICO-BIOLOGICE
".: "

2955. 2
)

). '. 9
-/ % …: [7
%
,, 1986. – 279, [1] .; 20 %. – 50 ., 4000

]/
.
. – [86-226]

. .

,

). 7. 6 '% . –

/
,
% 2 .
/
.: -. -. = 2
( .
.)
. – ".: :
. – 1 . 40 ., 1000 , . – [86-61]

%: [ . .]
, 1986. – 144

41.7.1 Patologie general

2956. %+
/" ' . .% . - ,<
.: .,
.; 20 %. –
.:
2957. .: 6. $. 6
/(
'
). – +

. .- .
.–+

.;

.

:[ .
. .] / -* )
.$ . – ".: :
, 1987. – 223 .: .; 21 %. – (
. – (&
.): 2 . 20 ., 4430 , . – [87-583]

%+
.
.)
.

2958. . #

+

0
2 / <" - "
)
; - .. ). $. : %
, &. 8 . . – 5 ., 5000 , . – [87-143]

' .
+

2959. 2 "
/
%
. .
.% . -;
.: -. -. = 2
( .
.)
. – ".: :
.
. – 1 . 30 ., 1075 , . – [88-1358]

"
)
%2 . – ".:

2960. )
. .
%
% .: [)
$ . – ".: :
, 1989. – 219, [1] .: .,
ISBN 5-376-00257-8: 3 . 20 ., 1255 , . – [89-2038]

.

.

.

;

.

,7 %
.
)% , 1987. – 19 .; 20 %. –

/
:[ .
, 1988. – 130, [1] .:

.] /
.
. &. +.
.; 21 %. – +

. ]/" .; 21 %. –

; -* )
.
.: . 198-200. –

2961. $
$. .
2 /
.
. &. . ; -*
), $ . – ".: :
, 1990. – 239 .: . .; 20 %. – +
.: . 239. – ISBN 5-376-00763-4: 1 . 20 .,
25405 , . – [90-1742]
Rec.: Erencov V. A. // Curier med. – 1991. – Nr 5. – P. 60-61; ) . 2 . – 1991. – Nr 5. – . 60-61
!. . %
6. $. 6
/"
2 " // $ . -*
.)
.+ .
%.
. – 1991. – Nr 4. – . 76-77
2962. $
$. . 6
: [)
.] /
.
, 1986. – 238, [1] .: [8] .
.,
1423]

462]

2963. C
/]. – ".: "

#
)

. C. 7

%
. . . /
.; 22 %. – +

%.
; -* )
.$ .: . 198-237. – (&

/
:[
,, 1986. – 142 .:

.
.; 17 %. – +

% /
. – ".: : .): 3 . 40 ., 1485 , . – [86-

.
.: . 141. – 20 ., 10000 , . – [86-

41.7.2 Microbiologie @i parazitologie medical

2964. - 0 8. &
. :[
, .
6
]/# .
. . . *. :
. – ".: :
, 1989. – 220, [1] .:
376-00304-3 ( .). – ISBN 2-221-05525- ( .): 90 ., 1510 , . – [89-1401]
)

2965. .
'. -.
%
,, 1986. – 296 .; 20 %. – # %.

%
/,
.: . 270-286. – ( &

.; [8] .

.
.; 24 %. – ISBN 5-

%
. – ".: " .): 1 . 20 ., 3000 , . – [86-487]

2966.
+
. .
.
,
)
: [)
.] / ". $. . , #. !.
, . #. ! ' ;
.
. $. !. : / ; ) *$$ #
.
.%
.. – ".: :
, 1989. –
166, [2] .:
.; 20 %. – +
.: . 157-167 (294
.). – ISBN 5-376-00218-7: 1 . 90 ., 850 , . – [891486]
251

C r ile Moldovei, 1986-1990

Moldova's Books, 1986-1990

41.7.3 Farmacologie. Toxicologie

2967.
[.] / )1986. – 154 .:
.:

. 4. 7
)
." ' . .% .
%.; 21 %. – +
.: . 151 (8

#
.,

. &., . #
.: . 46-48 (35

2968. .; 16 %. – +

. &. )
.). – *

.

[87-788]

2970. (
+
, ). 7. + %
, . 159-163. – (&
2971. (
/
)
; - .-

2972.
, $. *.
–*
.
.
[89-1029]

2 :[

.

2969. -. *. (
.
. – ".: "
)
,, 1989. – 22 %.
9. 1. – 1989. – 542, [1] . – ISBN 5-362-00170-1 (
[89-1009]
-. !

%%.
-;#
. -. #. - %
.). – 70 ., 730 , . – [86-622]

$. '.,

:#

! / <" - "
, ). (. 71

/: & 2-

.): 3 . 30 ., 100000 , . (1-/ - 1-20 . .). –

/
%
[)
;
.
. &. *.
. – ".: :
.): 1 . 70 ., 4000 , . – [86-1417]

. *. &. !

:
,

.]. – 2. – ".: % , 1987. – 48
.. – 20 ., 50000 , . – [87-453]
%

.] / +. .(. #
/, &. $. #
' , (.
, 1986. – 162 .:
.; 21 %. – +
.

%

,

.
. – ".: :

."
. – ".:

)
%

.7 %
.
), 1987. – 16 .; 20 %. – 5 ., 20000 , . –

: (& . .
.) / &. $. #
' , &. $. "
, &. *.
;#
. -. *. 5
. – ".: "
)
,, 1989. – 413, [1] :
.; 22 %.
.. – # %.
.: . 407-412. – ISBN 5-362-00107-8 (
.): 1 . 90 ., 25000 , . –

2973.
%
/+
). &., &
&. ).,
./ &. $.
.; #
. ). &. +
8. -. )
. – ".: "
)
,, 1986. – 734 .:
.; 20 %. – - .
.
. . – # %.
.: . 719-730. – (&
.): 2 . 60 ., 50000 , . –
[86-1844]
Rec.: " '
. ". //
, , , /. – 1988. – Nr 4. – #. 56-57; =
. – 1988. – Nr 4.
– . 56-57.
: / % 3. $., !
*. &. //
, , , /. – 1988. – Nr 4. – #. 57-58; =
.–
1988. – Nr 4. – C. 57-58.
!

41.8 MEDICIN CLINIC
41.8.1 Diagnostic general

#0 +

.

/

2974. - #
.
/
/
".: :
, 1986. – 21 %. – &
*
/-,
. 60 , 500 , . – [86 – 1509]

.
,
.: )-

.

, ). -. "
.
.

.

(I; 1986,
).
.
I
. 1986 . /
.: &. ). !
( .
.)
.–
)
,
.
.,
)= )
. )
. – 1986. – 291, [1] . – 2

, 14
.

2975. 2
. ?. #
,
:)
. – ".: :
, 1990. – 286, [1] .: .; 21 %. –
00815-0 (
.): 1 . 70 ., 3905 , . – [90-1403]
2976.
'
, *. -. [2] .:
.; 20 %. – *
– [90-1536]

.. – Vezi Nr 2907

/%

/

.:

.

. ". -. <. . ,; ).–+
.: . 282-284. – ISBN 5-376-

.
/ / *. . &
0 , . (. ) ;#
. *. . &
0 . – ".: "
)
,, 1990. – 131,
.. – +
.: . 127-132. – ISBN 5-362-00542-1: 45 ., 25000 , .

252

Camera Na ional

a C r ii din Republica Moldova

National Book Chamber of Republic of Moldova

41.8.2. Terapie general

2977. ' #
. $. (
:(
. $. ".
/. – ".: "
)
,, 1989. – 373, [3] .:
.; 21 %. – +
# %.
.: . 364-372. – ISBN 5-362-00231-7 (
.): 1 . 50 ., 25000 , . – [89-1796]

.

)/# .
.: . 373-374. –

2978. , % +
.' .%
%: (! % .
.
.
): [)
.] / 8. -. )
, &. &. 7
, &. $. !
, &. +. !
';
.
.!
./ &. $.; " ' . .
% . - . – ".: :
, 1988. – 132, [2] .: .,
.; 21 %. – +
.: . 126-133 ( . 200
.). – ISBN
5-376-00380-9: 1 . 20 ., 1625 , . – [88-473]
2979. - # '. -.,
0 '. . *
-. !. * . – 2.,
%. – ".: :
, 1988. – 212, [2] .:
ISBN 5-376-00379-5: 40 ., 30000 , . –[88-454]
2980. )
1988. – 142, [2] .:

:
'
.; 16 %. – +

/
.
.
% .: . 204-213. –

.

&. 4. (
. – 2.,
.
. – ".: "
.; 16 %. – ISBN 5-362-00265-1: 30 ., 75 000 , . – [88-351]

)

,,

2981.
*. ..
:
./#
. . ). = 2
. – ".: "
) ,, 1987. – 381 .: .; 21 %. + # . (1 .
1. 8). – +
.: . 377-378 (26
.). – - .
.
.
.: . 366-375. – (&
.): 1 . 60 ., 100000 , . (1-/ - 1-50 . .). – [87-399]
2982.
*. .. 9
)
,, 1989. – 331, [1] .; 22 %. + #
.): 1 . 80 ., 50000 , . – [89-843]
2983.

. (2

1 . – 1990. – 331, [1] .; 22 %. + #

:
. .,

. (2 .

./#
1. 8

. . ). = 2
. – ".: " 12 .). – ISBN 5-362-00105-1 (

1. 8 .). – 1 . 60 ., 50000 , . – [90-1037]

2984. $
/ - .. &. -. +
. – ".: :
, 1989. – 139, [2] .,
20 %. – +
.: . 138-140. – ISBN 5-376-00524-0: 50 ., 200000 , . (1-/ - 1-50 . .). – [89-2231]
2985. $

.+ .
123, [1] .; 21 %. – +

: ()
.
%
) /
.-%
.
.
//"
2";
. &. -. +
. – ".: :
.: . 123. – ISBN 5-376-00524-0: 40 ., 2000 , . – [88-1908]

, 1988. –

41.8.2.1 Curortologie. Fizioterapie. Gimnastic medical .

2986. 2 +
!. . 6
. – ".: ( % , 1987. – 240 .:
)

2987.
. $.
,, 1989. – 332, [2] .:

:) .
.; 20 %. – (4

, ,
/
.
.
, !.
.; 17 %. – ISBN 5-362-00393-3: 95 ., 10000

'. . ; %
.; 20 %. – ()

2988. ;
1986. – 62, [1] .:

/' .% ./
.
.): 65 ., 3000 . – [87-428]

,/

.

,

2991.
2] / - ..
.

. (. $.
.–+

7 +
. (. . )

.)
, -. -.

.
. / !. 8. 6
. – ".: "
2). – 10 ., 6500 . – [86-987]

: [#
. – ".:

%

2] / ) .
.
, 1988. – 138, [1] .:

)

,,
%. /
.; 21

.
%
.; 20 %. – 1 . 70 .,

&. . 9
%
.:
, =
, # %
'
; 6 . . ). - 2 /. – ".: % , 1988. – 110, [2] .:
.: . 11. – ISBN 5-7790-0022-0: 1 . 60 ., 10000 , . – [88-35]
253

-

1 , #. !
. – ".: "
. – [89-475]

2989. 2
2. .
/
/
#
. -. 3. " /% . – 2.,
.
. – ".: "
)
,, 1989. – 278, [1] .:
%. – +
.: . 273-277. – ISBN 5-362-001060- (
.): 1 . 20 ., 10000 , . – [89-236]
2990. 2
0 ; - .5000 , . – [88-36]

. -.

: [#
.; 16 %. – *

C r ile Moldovei, 1986-1990

2992. 1 : : 7 0: " /
16 %. – 3 . 50 ., 30000 , . – [90-1170]

Moldova's Books, 1986-1990

.-

. %

-' . – ".: +. ., 1990. – 195, [1] .:

.;

41.8.3 Radiologie

2993.
'. ,. &
(. -. 0 ; " ' . . % . - . – ".: :
, 1989. – 101, [2] .:
ISBN 5-76-00197-0: 1 . 30 ., 1000 , . – [89-1578]
2994. ' #
'. '.,
'. . 6
1
.
1
.
/: [)
.] /
:
, 1988. – 107, [3] .: .; 20 %. –
.:
.–+
, . – [88-266]
2995. , " .. .,
/
. -. <
. % . - . – ".: :
, 1986. – 94 .:
.,
– 1 . 60 ., 2510 , . – [86-485]

.

1
: [)
.; 20 %. – +

. $. 7. ; ,; " ' . . % . - . –