Вы находитесь на странице: 1из 3

Czy mona zdefiniowa hinduizm? Od zarania dziejw gatunek ludzki, prbuje za pomoc informacji przyspieszy swoj ewolucj.

W tym celu powstaj rnego rodzaju noniki informacji, wrd, ktrych jednym z najmniejszych jest sowo. Sowo ma umoliwi nadawcy i odbiorcy pynn komunikacj i wyciganie bd przekazywanie wnioskw, co do kwestii wczeniej nieznanych. Na co dzie, nie zastanawiamy si czy znaczenie odbierane przez nas pod danym sowem, pokrywa si z zamiarami nadawcy, poniewa obracamy si w krgu sw, ktre wymagaj jedynie intuicyjnej znajomoci terminu. Problem pojawia si jednak, kiedy chcemy uy sowa wymagajcego ogromnej wiedzy zarwno po stronie nadawcy jak i odbiorcy. Wedug mnie jest to pierwsza kwestia, o ktrej naley pamita powoujc si na rnego rodzaju definicje. W wikszoci przypadkw nie mona mwi o pewnoci skutecznego przekazu, a to, dlatego, e kady umys inaczej obiera rne sowa i je przetwarza. Ale nie jest to jedyny problem podczas podejmowania si prby definiowania abstrakcyjnego pojcia. Przygldajc si tej czynnoci z mniejszej odlegoci, zauwaymy, e czsto ilo czynnikw, ktre naleaoby uwzgldni, aby uczyni dan definicj pen jest tak dua, e traci ona przejrzysto a tym samym moliwo intuicyjnego zrozumienia, o ktrym bya mowa wczeniej, a wanym z tego wzgldu, e tylko niewielki procent ludzi jest gotw woy wymagan liczb wysiku, aby zacz operowa na takim znaczeniu sowa, jakiego oczekiwa autor definicji. Dlatego spotykamy si z rnego rodzaju ustpstwami podczas czytania definicji tego samego sowa. Jako, e tematem niniejszej pracy jest moliwo definiowania sowa hinduizm, myl, e warto spojrze na definicj zaprezentowane przez rnych specjalistw. Pozwoli to wycign wniosek na temat celu, jaki przywieca autorowi danej definicji. Nawet przy zaoeniu, e pojcie jest definiowalne i zostao uczynione to w sposb odpowiedni, nadal pozostaje pytanie czy dana definicja jest adekwatna dla danego czytelnika. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie ley w interesie odbiorcy. Jego obowizkiem jest wypracowanie takiego rozumienia sowa, aby mc porusza si wrd tekstw redagowanych przez specjalistw tej dziedziny. Podczas definiowania sowa hinduizm trzeba zwrci uwag na trudnoci, ktrych obecno jest nieunikniona i pozna moliwe ich rozwizania bd obejcia. Jako obywatel Polski nie jestem wstanie sobie wyobrazi i zrozumie sposobu funkcjonowania spoeczestwa indyjskiego, ktre wielkoci terytorialn oraz liczb mieszkacw przewysza Europ. Zapoznajc si z opini Kieniewicza zauwaymy, e przeszkody w zredagowaniu dobrej definicji hinduizmu szuka w arogancji przedstawicieli narodw europejskich, ktrzy stawiajc wasn kultur na wyszym poziomie uczynili

hinduizm zjawiskiem prymitywnym i niezbyt skomplikowanym. Przez bardzo dugi czas wiat zachodu nie chcia zauway, e hinduizm operuje na cakowicie innej paszczynie ni twory intelektualne wiata zachodniego. Krok zaproponowany przez Kieniewicza zrozumienie wasnych ogranicze, w rozumieniu obcej kultury, co jest konieczne by mc spojrze na Indie i hinduizm bez stereotypw, jest krokiem, ktry kada osoba zwizana z Indologi musi przeby sama i przebywa cigle na nowo tak, aby zwiksza precyzje wasnego rozumienia pojcia. Inna definicja zostaa zaproponowana przez Karpa i mona j odnale w Encyklopedii PWN w dziale religia. Ju pierwsza strona obszernej definicji wskazuje na konieczno posiadania pewnej wiedzy na temat Indii, jej historii i kultury, aby mc posugiwa si zaproponowan definicj. Podzia na wielk i maa tradycj wskazuje na dwoisto zjawiska hinduizmu, nabierajcego znaczenia na paszczynie oglno spoecznym, ktrego rozwj mona ledzi na stronnicach historii oraz na paszczynie miast, wiosek, rodzin i pojedynczych jednostek, gdzie dynamizm zmian jest tak ogromny, e prba uchwycenia stanu obecnego jest niemale nieosigalna. Dokonanie wiwisekcji hinduizmu jest niemoliwe ze wzgldu na rozmiar i potg organizmu, jeeli wolno tak si wypowiada na temat tworw abstrakcyjnych, ktrymi s religi. Tym samym musimy zaakceptowa, e definicja jest skazana na ujmowanie jedynie pewnych aktualnych aspektw, ktre z momentem pojawienia si w encyklopedii mog ju by przestarzae. Taki sposb tworzenia definicji moe zosta porwnany do przyszpilenia motyla, ktrego natura jest przecie widoczna tylko wtedy, kiedy obserwuje si ywy okaz Niemniej jednak wraz z wzrastajc iloci dokumentacji prawdopodobiestwo zrozumienia istoty hinduizmu zostaje zwikszone. Kolejn osob, ktra podja si prby stworzenia definicji jest King Richard, ktry stosuje nieco inne podejcie. Stara si uchwyci pierwiastek bdcy czci wspln kadej z hinduistycznych tradycji. Znajduje go w stosunku do Wed. Ta definicja pozwala dosy szybko podobnie jak papierek lakmusowy stwierdzi czy dany twr moe zosta zaliczony do hinduizmu. Wskazuje na minimum, ktre musi zosta spenione, aby mc si nazywa czonkiem okrelonej tradycji. Wedug mnie wane jest eby zauway, e rozumienie pojcia hinduizm w przypadku kadego czowieka bdzie wzrastao wraz z wysikiem woonym w zrozumienie tego sowa. Trzeba wspina si po kolejnych stopniach proponowanych przez indologw kolejnych pokole, aby zwiksza precyzj definicji i zmniejsza ilo czynnikw nieznaczcych, a tym samym zwiksza prawdopodobiestwo pojawienia si terminu, ktry nie tylko nie wymagaby kolejnych modyfikacji, ale byby jednoczenie wstanie uchwyci dynamizm rozwoju, jakiemu codziennie podlega hinduizm.

Bibliografia: 1. Artur Karp, Hinduizm, Religia: Encyklopedia PWN, tom IV, red.nauk. Tadeusz Gadacz, Boguslaw Milerski, Warszawa 2001 2. Kieniewicz Jan, Orientalizm, jako idea ksztatujca rzeczywisto w PO, 1985, 1-4 3. King Richard, Orientalism and the modern myth of hinduism Numen, Vol. 46, No. 2, 1999, str. 146-185,

Оценить