Вы находитесь на странице: 1из 15

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh Kelas : 20-3-2012(Selasa) : 4K : Matematik : Pecahan Wajar :2.1 A. Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10. Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat menguasai pengetahuan: (a) Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10. Pengetahuan sedia ada murid: Murid telah mempelajari pecahan wajar di tahun 3 Konsep keseluruhan Bahan Nilai : Pecahan yang mempunyai sebahagian yang sama daripada Masa Bil.Pelajar : 8.00am-8.30am : 25 orang

Mata pelajaran Tajuk Objektif

: Buah oren,pisau,kad imbasan,visualizer dan manila kad. : Menghargai masa, menjalankan aktiviti dengan pantas ,dan menghormati pendapat rakan-rakan. : Menama dan menulis nombor pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10

Kemahiran

Langkah / masa Set induksi Mencung kil idea (4 min)

Isi Kandungan Pengenalan Pecahan Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru membawa 1. Murid biji memerhatikan buah oren yang dibawa oleh guru dan mendengar oren. 2. Guru buah tersebut dua dan bahagian. memotong oren kepada empat 2. Murid menjawab soalan yang diberi oleh guru dengan teliti .Kemudian melihat oren yang dipotong.

Catatan

Strategi/Teknik Penyoalan seluruh kelas Sumber : buah oren , kad imbasan

beberapa

dan memberikan jawapan mengikut pengalaman sedia ada mereka. 3. Guru menunjukkan bahagian-bahagia n buah yang telah dipotong kepada murid.

4.Guru kan untuk a.Berapa

mengemuka soalan dan

murid diberi masa menjawab bahagian soalan guru.

buah

oren

yang

telah dipotong? b.Bagaimanakah dengan buah rata)? c.Guru memberi bahagian yang oren

dipotong(sama

masa untuk murid menjawab soalan. d.Guru memilih murid untuk soalan. menjawab

Langkah 1 (7 min)

Pengenalan pecahan wajar Konsep pecahan dengan operasi bahagi. Pecahan wajar pecahan yang

1.Guru menggunakan visuallizer menunjukkan gambar pecahan. 2.Guru menjelaskan dan penyebut. untuk

1.Murid penyebut 2.Murid setiap dalam

menyebut dan Strategi: dengan Penerangan perbincangan dan

pengangka bimbingan guru. perwakilan

menyatakan Sumber : bagi 1. Kad imbasan bahagian pecahan

berkait rapat apa itu pengangka

(visuallizer)

5 8
2. Gambar pecahan ( Sila rujuk lampiran 1)

5 8
Pengangka mewakili ialah bilangan berlorek yang dan mewakili bahagian

3.Murid menulis nama pecahan ditayangkan. yang

terdiri berwarna. daripada Penyebut pengangka yang kecil daripada penyebut. bilangan dilorekkan.

Sikap saintifik dan nilai murni : Penglibatan aktif

lebih yang asal sebelum

Contoh :

Guru menayangkan gambar murid pecahan rajah menyebut pecahan wajar dan

1 3 9 , , 2 8 10

berdasarkan gambar.

4 6

5 10
Guru membimbing murid cara menulis nama pecahan yang ditayangkan.contoh

4 6
empat perenam

Langkah 2 (6 min)

Menjalankan aktiviti untuk mengukuh kan kefahaman terhadap pecahan wajar.

1. Guru menyediakan beberapa soalan yang berkaiatan dengan pecahan wajah. 2. Murid diminta keluar kehadapan dan menjawab soalan yang dipaparkan

1..Murid

mendengar Strategi: dan

arahan yang diberi Penerangan oleh guru dengan perbincangan teliti. 2.Murid cuba menyelesaikan soalan akan angkat tangan. 3.Murid oleh yang dipilih guru akan yang kumpulan ingin Sumber :

1. Kad gambar rajah ( Sila rujuk lampiran 2) Sikap saintifik dan nilai murni :

melalui screen. 3. Guru kepada yang soalan betul. 4. Hadiah disediakan untuk menggalakkan penglibatan murid. Langkah 3 (5 min) Menjalani aktiviti untuk mengukuh kan kefahaman terhadap pecahan wajar 1.Setiap murid dibekalkan helaian kertas 2.Guru memberi arahan dan mengemukakan soalan kepada murid. 3.Murid menggunakan helaian kertas yang diberi oleh guru untuk melipat bahagianbahagian yang dikehendaki oleh guru dan lorekkan bahagian mengikut arahan guru dengan menggunakan pensel warna. memberi murid menjawab dengan peneguhan positif

beredar dari tempat 1. Penglibatan duduknya kehadapan untuk soalan . dan menjawab aktif masa 3. Memberi tumpuan screen 2. Menghargai

1. Murid melipat dibekalkan oleh guru kepada bahagian-bahagian yang diperlukan. 2. Seterusnya murid akan lorekkan bahgaian pengangka dengan pensel warna. 3. Murid mengikut arahan guru menuliskan pecahan bahagian yang berlorek. 4. Murid yang tidak dapat mengikuti akan mendapat bantuan dan bimbingan dari guru.

Strategi: Sumber : Helaian kertas Sikap saintifik dan nilai murni : 1. Penglibatan aktif 2. Menghargai masa dan member tumpuan.

helaian kertas yang Penerangan

1 2

1 4

Aplikasi Idea (5 min)

Latihan individu

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid 2. Guru memantau dan membimbing murid yang menghadapi masalah 3.Perbincangan dengan murid-murid

1. Setiap dibekalkan

murid Strategi: Penerangan perbincangan 1. Lembaran kerja. 2. Set Penilaian 1 dan

lembaran kerja. 2. Murid secara individu. 3. Perbincangan dalam kelas

menjawab Sumber :

Sikap saintifik dan nilai murni : 1. Penglibatan aktif memberi tumpuan dan

Penutup (3 min)

Kuiz lisan

1. Guru menulis kuiz di atas screen a. Lorekkan bahagian-bah agian pada gambar.

1. Murid melihat kuiz yang ditulis oleh guru.

Strategi: Penyoalan keseluruhan kelas Sumber : Soalan screen) kuiz (dituliskan di atas

4 8

2.Murid menjawab soalan guru. 3.Murid yang berjaya akan menerima hadiah.

Sikap saintifik dan nilai murni : 1. Penglibatan aktif 2. Menghargai masa

8 10

Murid menjawab

kuiz. 2. Guru membantu murid membuat imbas kembali terhadap pecahan wajar yang belajar pada hari ini. 3. Murid yang dapat menjawab soalan dengan betul akan diberi peneguhan positif dan hadiah.

Refleksi: Selepas selesai pengajaran dan pembelajaran ,saya dapati set induksi saya dengan membawa buah oren yang asli dan memotong oren kepada bahagian-bahagian berjaya menarik perhatian murid dan mereka memberi perhatian sepenuhnya apabila saya memotong oren.Dengan demontrasi menggunakan oren untuk menekankan bahagian-bahagian pecahan wajar,objektif pengajaran saya pada hari ini telah tercapai.

LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 1

Lampiran 1

Lampiran 1

5 10
lima persepuluh

Lampiran 2

Tuliskan pecahan dalam bentuk angka dan perkataan

Lampiran 2

Set Penilaian 2012 Tajuk:Pecahan Wajar


Nama: Kelas: Pencapaian: Tarikh :

A. Tuliskan pecahan dalam bentuk

angka dan perkataan.

angka:______________ Perkataan:_____________

angka:___________ Perkataan:___________ _

angka:______________ Perkataan:____________ _

angka:______________ Perkataan:_____________ _

angka:______________ Perkataan:___________

angka:______________ Perkataan:____________ _

B. Lorekkan gambarajah berdasarkan nilai pecahan yang diberi.

3 8

4 7

3 4

5 9

lima perlapan

satu perempat

Nota Pembelajaran Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sukatan Pelajaran Matematik 4,sila layari http://www.scribd.com/doc/493811/Matematik-Tahun-4

Sejarah Matematik
Perkataan pecahan(fractiondalam bahasa Inggeris)berasal daripada perkataan Latin,frangere,yang bermaksud pecah.Brahmagupta,ahli matematik India,telah mengikuti cara menulis pecahan,iatiu pengangka ditulis dibahagian atas dan penyebut ditulis dibahagian bawah,pada kurun ke-7.Kemudian ,orang Arab menyempurnakan tulisan ini dengan meletakkan satu garisan(-)di antara dua angka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah pecahan ,layari laman sesawang http://nrich.maths.org/2515

Istilah pecahan
Pecahan adalah nombor yang mewakili satu atau beberapa bahagian daripada satu keseluruhan yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Menyebut

suatu

pecahan

Apabila sebiji kek dipotong kepada 4 bahagian yang sama,setiap bahagian itu adalah

1 daripada keseluruhan kek itu. 4

Maka,

1 ialah satu pecahan dan dibaca sebagai satu perempat. 4

Menerangkan keseluruhan.

pecahan

sebagai

sebahagian

daripada

1 bermakna satu daripada empat bahagian yang sama 4


Jika sebiji kek dipotong kepada 2 bahagian yang sama,setiap bahagian itu adalah

1 daripada keseluruhan kek itu. 2 1 Oleh itu, bermakna satu daripada dua bahagian yang sama 2

Mewakilkan suatu pecahan


Dalam suatu pecahan,angka di atas garis dinamakan pengangka dan angka di bawah garis dinamakan penyebut - pengangka - penyebut

3 8

Pengangka menunjukkan bilangan bahagian yang sama daripada keseluruhan manakala penyebut menunjukkan jumlah keseluruhan bilangan bahagian yang sama. Pecahan yang pengangkanya lebih kecil daripada penyebut di sebut pecahan wajar Nilai satu pecahan wajar adalah kurang daripada 1. Langkah-langkah untuk mewakilkan i. ii iii

3 dengan gambar rajah 8

Lukis satu rajah Bahagikan rajah itu kepada 8 bahagian yang sama besar Warnakan sebarang 3 bahagian

Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi

Satu jalur kertas dilipat kepada 6 bahagian yang sama besar.5 bahagian daripada kertas itu dilorekkan.Pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek ialah

5 6