Вы находитесь на странице: 1из 280

. .

810


2-,

1982

81.2-9
68

4306021500-614
103(03)82

_ 2 8 - 0 2 5 - 1 9 8 2 .

, 1974 .
, 1982 ., .


VIIIX
.
, .

. , .
: .
( ) ( ).
,

,
, .
.
,
,
. ,
.
. ,
.
. . ,

. . .

,

, : , , .
, :

, - .
. .


1.
. ,
. : ^
tian , , , , jf ,
jz da , Q bai , fe zou , , he
, wu , -f* shf .

.
.
,
, , .
2. . ,
. ,
,
. , , .
,
, . .
, ,
.
, ,
.
3.
, . , . yishang ( !
, % shang ), ^ pengyou (
peng , ~fc you ), ffltfc shumu ( shu , ^
mu ).
, , :

fXiS dajl (fj da , \\ ), $1 sMyong (<dg shi , yong ), ^ | laiwang


( ^ lai , wang ).
, . , , ^ shure ( shu , *t re ), gg?
hanleng (; han , & leng ), kuankuo (% kuan , kuo ).
, , . , ,
Jf- kai ^ guan , ,
J f ^ kaiguan .
\ chu X
churu , .
cai $j feng caifeng . .
4. .
, . : gongren (X gong , ), ~\, feijl (~% , ^L ji ), '. huoche (> hu5 , . che ).
, . : ^* kuoda #*" kuo ,
A* da , . . , ;
$|/JN suoxiao suo , /J\ xiSo , . .
, .
, .
: pfngfeng ( ping
, feng ), ^ chuban ( chu , $ ban ), %>& shangxln (-fjj shang , t\j. xin ).
, ,
. , . , : dizhen (jfa di , |jf zhen ), >\^ xinteng
(>\j> xln , - teng ), & nianqmg ( ^
nian , qing ), j[>S xlnzhong (JO xln , zhdng ).
5. , , . : | | baba , ; mama
, ; gege ; JSffi jiejie -

pa . , wSngw&ng , ; fenfen , .
6. , .

. , , ^ z
. : ^fangz , ^ maoz , ffij- pangz , %^ guiz .
| 4 tou ,
,
: ^ : mutou , %^k gutou , ,^ quantou ,
: ;t^c niantou
, %^k zhaotou .
, ,
,
jia ^ zhe: f^^ zuojia , huajia , ffB^f
jizhe , ^ duzhe .
.
: ^ mSidao , ^ di^nzhao , tfjjMi tingjian , xiangqi , fpfjj zuochu . .
,
.
^ ran.
: . huran ,
, {0$ rengran -.
, , : * diyl
, di'er ..
(, ), . , . . , . :
zhlzhu , . liuda , hudie , ^
lingli .
7. ,
, ,
( ), : ^ dianqihua
, SZi^M. jiaoheb^n , . xitieshi ,
slxiangjia , : jingtixing ,
:fc;Ei{. zibenzhuyi , ^f^^Si
gongchanzhuyi -

, ^kf^^iStii

gdngchanzhuyizhe .

, ,
. , . . ,

. : ^ ^ f f f t j S bu'ershiweike , jS^p lubu , tuolasl .


, . . , , ,
, , : [13%
fifcfp ziw6 piping , ^ wuchanjiejf .
, ,
,
.

8. . . , , . . ,
, , .

: , , , ,
.
: , , , ,
, .

9. . , .
.
, .
.
,
(. 158). . , ,
.
10. .
.
,
: 15Jx Sima Qian
, | LU , fliffl Huanghe , 4 Beijing
, 1 Sichuan , Dongtmghu , &
Jl Jlnxlng , ? Shuihuzhuan , .
Hongloumeng .
,
: 5=$ fuqin , fg*E
ylsheng , ^. zhexuejia , ^J- zhuoz ,
qianbi , , feng , . , jjj shan , he
, 3[Jpi pingguo , j ^ T i H zidlngxiang , TJJtfalEi kenengxing , #f(J shengli .

.
,
, .
, (.
109110).
11.
. : )
, ( ); ) , , wan .
, , , , , .

:
)
, .
: 1^^? yi ge chawan , ' wan
cha .
wSn
-^ ge,

.
) , , , , , , s
: n zhang zhi , zr-j^^l-? san zhang zhuoz .

jjrg zhang , . ,
.
$fc zhang ,
. , .
) , ,
, ; , , : ^ san da zhang zhi ,
^ 1 ? san zhang da zhuoz ; 3\ []
yi da bu tongyuan , -ft^lf-?
da yiz .
'
12. . .

^ z

; : !? fangz ,
MJ~ zhuoz .
: 7EJL ^ , JQJL bar 1.
, ,
, . . , : ffi^k zhentou , ^B^k
shftou , : ^ ^ niantou , ^ ^ zhaotou 2.
,
: ^.^ weiwuzhuyizhe ,
^'& weixlnzhuyizhe , jiazhe .
,
: - zhengzhijia , slxiangjia , f p ^ zuojia .

)l r
^k tou

^ zhe

. jia

.
yuan
,
: . hciiyuan , yundongyuan
.
JU< xln

xing

,
: > naixin , ^jj>
duoxln , j j i ^ i > xurongxin .
, -, -, - [-: ^^'^ gemingxing , $ zuzhlxing .

4 hua

,
, -, -
-: XJ/jb gongyehua , $.^
jitihua .
zhuyi , - , - ,

1
2

10

)\j r .
2JL tou , , .

-, -: ||2^3i5 zibenzhuyi , ff|S&3l


St maoxianzhuyi .
13. . ,
. ,
.

. .
,
: . ranjiaoyuan , ^.
ntijiaoyuan ; & gongjl , : mujl
.
14. : ,
.
.
fg men.
.
f3 m e n
, : ^$.
^3 tongzhimen , ^^ xueshengmen .
fjj men , , :
1. &
.
2.
& [1
- .

. ' ]

.
^ men , :
.

2. *1&7.,
1 19]

(), .

1
( ) ,
,
.

11

m e n

. |f5
. . -

: ', 0 * 1]~ ,
, .

f3 m e n >
:
) ,
, : ^-JL
H&ng ge gongren , & san ge nongmin
.
) , , ffg
men
: Ja^MfPiK-^-Mff!! zhihulyuan he zhandbuyuanmen , % ? #
f5 daibifio, guanchayuan he jizhemen , .
15. .
, : - ^ ^ jintian
, ; 0 ^ ^ mingtian , ; ^L_fc, zaoshang , ; g^-h wanshang , .
. .
. .
.

16. . , .

.
, .
, . , ,
.
, -
- .
.
17. .
.
12

: ffi. hong , 1 , tian ,


gg suan , nieili , ;g 1 , zk. da , ffi hao , t kuai , off^ ^ .
.
^7 duo /i? shao <>, .

1: ; zuo , ; you- , heng , shu , zhen , jg jil .


18. . , . , .
: |jf hen , jg geng , zui .
.

, : dian,
&, yi dian, & xie, & ylxie , , ; ?
duo , , ; f yi bei .
(.
287288).
&. y6udian, youxie , , , , , . :

1.

, .

2. tt^&lfco

.
19.
,
. , ,
le> i guo If zhe.
.

.
1
(. 158).

13

, .

.
: g ^ 5 qilai (: 0^
qTqu), "^- xialai,- "f
xiaqu.

.

2. [ft]

(:
).

( ).

4. >^7 []

( ).
~f xiaqu
.

#-^tt-^lffT*o [ft]

.
20. . ( )
, , : duanduan -,
.. houhou -, ^^
ganganjingjing -.
. .
7" I . 1 guo, zhe
.
, .

1. , ^ ^ s t # ? o tft]
(-),
.
.

. ^-%0 [ft]
.
14

21. , . 31 jiben . zui .. , , -
'& ! dian , .
. le, guo, zhe, .

,
.
! !

22. . , ,
.
,
. , - , .
, , , , .
,
.
.
23. .
.

: wu , -j-jK shf wu ,
51+ wushi ; -^ * ^ , 7 N ^ ^
ge , - ershi nian .

. fjf
di: f g n di'er , fjtS diwu , -jr dishi .
24. . . , . , .
15

, :
.
, , , : ,, n , H yi, er, san , ,
; -^^ &- ^ # yi ben shu, H3ng ben shu, san ben
shu , , .

, . , , : J j l H ^ A disan ge -

, 0 H S M disan gongl/ .

. , ,
,
: ' 7 L 3 L 3 : P yi jiu wu wu nian
(: ); ^. san deng (:
).

diyl
.
( ),
.
25. . , , .
: ! /, - 2, san 3, si 4, 3 wu
5, -^ 1 6, -fcr q! 7, ba 8, % jiu 9, - ling 0.
: ,
, .

,
, 2J wan , , . -(, yi ( TjTif wanwan).
, : -^ ge , -+ shi , "g bai , =f
qian , Jj wan , { yi .
]if bai, ^ qian, Jj wan, { yi . "g" ylbai, "" bai;
-^
ylqian, ^ qian;
-fj ylwan, J wan;

^2 ylyi, -J2 yi.
-f- shi, . -f- shi, * yi shi. 16

+ shi : H W - ^ + H . sanbai yishi san 313.:
) : ^ - + ylwan
sanqian qlbai sishi liu 13.746.
)
: -fc^p^flE qiqian ling wu 7.005.
) : HjfSl^p erwan wuqian
25.000.
26. : Hang. . zl Hang ,
, . . ,
, Hang , . . : yi, , san , , ; jSJ^A Hang
ge ren .

: + z : ershi ; - f - ^ . shi ge ren
.
if bai , =f- qian , Jj wan
, , (f nian , mao ), zl , Hang.
, 2 , lieng, : ^^.
Hangqian erbai ling wu 2.205; M J f n =f
zi"g" liangwan erqian erbai 22.200.
27. :
) : ^ fen ,
. ^ zhi: H ^ ^ z i san fen
2

zhl (: ).
) , , ; If53" bai
fen , : ~^~.
. + bai fen zhl sanshi ba 38% (:
).
) X you: H X H ^ ^ san you san fen zhf yi <?.
) & dian /]^. xiaoshudian , ( ): ^-f*
31 liu dian sanshi wu 6,35.
2-479

17

) j ^ (%) fi cheng:

H j S san cheng j Q {30%).


28. . ,
:
) , : 5 san-si tian

- ; If HE-f-i&i ylbai san-sishi kuai qian
*
.
) ^ duo ,
, : -\*$1. shi duo kuai qian -\-^^ shi kuai duo

qian ; -f-^^M' shi duo ge yue .


', ^$? Hang ge duo yue .
, ^ duo
: ,
, , , ,
. ^ duo ,
(-\-$^1^ shi duo kuai qian
; -t^-^M shi duo ge yue ). ^ duo , , ( - f - ^ ^ i l shi kuai duo qian ; ^-? Hang ge duo yue ).
) 3J5 lai :
H " h ^ ^ sanshi lai nian ; -^ Hang ge
lai yue ; + ^ ^ shi lai ge yue
.
^5 lai , ,
, ,
, .
, ^ lai ( 2). , , .., ^ lai ( 3).

29. . ,
, , , .
18

, . .
,
.
. ,
.
30. .
, , , , , .
.


w 0
1- .
1- 3fg women .
2- # .
2- $?fg rumen .
3- ta , , .
3- ftfeffD tamen .
, :
)
3%^ w5men Pgf3 zanmen. . , Bgf5 zanmen
: , , ; ^,^3
w5men : ,
, , .
) $ m ** nin .
) ta : ta , ta , ; ta , ; *g ta ,
.
31. .

1- % wod , , , .
2- $| nid , , , .
3- ftfefl9 tad , .

1- !${[" w5mend , , , .
2- #< nimend , , , .
3- 115 tamend .
5 zijid , , , .
32. .
zhe , , , ; , , , .
2*

19

zheyang, zheban, # nayang, $$f& naban

(), , , .

33. .
^ mei , , , .
, fan, fanshi, {nj renhe , , , ; , , , .
|S zi, ||j S ziji , , , .
bied, pangd , , , ; ,
, , .
-fgj ylqie , .
j^M. dajia, ^.^) dahuor .
34. .
f t shei (shui) ?
fUStf sheid (shufd) ? ? ? ?
ft & (%) shenme 1) ? 2) ? ? ? ?
1^ ? ? ? ?
ji?
%>' duoshao ?
:
) ff& shenme ?, ?
) ?
. , ,
.
\\{. shenme
, .
, , , ji.
1.
?

2.
? (:
?
3. 4 - ^ 0 ?
?
) ji , , , %?> duoshao
.
20

35. .
:g mou , , , .

:
shei (shui) -, -, -.
5 shuid -, -, -.
f t ^ (4 shenme1) -, -, -;
2) -, -, -.
-, -.
ji -.
' duoshao -.
, - ( ).

ft

- .
3. %%1&'\ [1
- -!
36. .

,
, .

shui
shui ... .
3 shuid
shuid ... JJTOT.
<ff& shenme
shenme1) ... ;
2) ... .


... .

%>'

}1

j 7

%' duoshao

...

duoshao ... .

, .
, .

. &', ^4>
, .
. . , , (. 205).
21

37. . , , -ftjj ta ^ tamen


.
ta.
, .
. .
, ,
, > ta *Sf5 tamen.
,
, . ,
A S renmin fltjff3 tamen .
, Q d(e),
.

1.
.
.
38. "
,
& xie: ^- zhe ben shri ;
z he xie shfl .
,
, .
, .
,
, .
.

2. ^,
-^-

, .

. :
- .
'

22

mei ! (
): mei yl ge , # mei ge ren
.
39. ,
ff*& shenme ? ?
?

2. '
*
- ?

3.

'

(: -
).

- -
, .
.
5.
%

-*& shenme ,
( 1). ,
( 2). \\% shenme ( 3 5),
( 4).

40. . , . ,
.
.
, .
, . ,
(. 161).
.
41. . .
. .
23

.
42. , , : tf huo , , ^ zuo ,,xi , gtjR5 piping .
43. , , .
-.
44. ,
, . ,
: fpjra
zuowan , - xiehao .
45. - ,
, . .
, : ^
f zuoxia , $ nachu .
, , : _
zhushang , =gjf xiaokai .
46. .
.
, , , , ,
.
47. , , .
, :
1)
2)
3)
4)

neng, jtg{$ nenggou , ;


BJ ke, , njfg keneng ;
^ hui , ;
de , .

, ; .
, .
^ hui , , ;
, , ...
24

de ,
- , .
48. , :
1) & ying, dang, gai, yingdang, . ymggai,
^ gaidang , , , ;
2) dei
, , , ;
3) , , , xudei , , .
().
.
$ , .
49. , :
, , yuan, yuanyi, , ;
xiang, xiangyao , ;
jif" ken , , ;
jffc gan , , .
50. :
-fig shi, , ;
qing , ;
fg rang , ;
11 j i a o , ;
poshi , .
,
. ( qing ) ( poshi ).
shi
.
51. , , , , :
JFJt& kaisM , ;
jixu ;
lh tingzhi , .
52. , , :
^
^

lai ( );
qu ( );
shanglai )
shangqu- / ;
25

xialai 1
xiaqu / ;
jinlai \
jinqu / ;
chulai ^
chuqu \ ;
guolai \
guoqu / ;
qilai
qiqu

\
/ nV* " ;

huilai "\
,,
huiqu / ;
Railai \
,
kaiqu J 1.
, , , :
jinqu (), ;^ zou jinqu ().
, , : ^ xiang chulai , &.$ qingxing
guolai .
cj^Iai ~f^ xiaqu ( , ): | ^ shuo qilai ; ^~f^
xie xiaqu .
53. . -
.

dao :
zhaodao , modao .
zhao :
dengzhao , &^ dianzhao *.
1

^ ^ qlqu, J f ^ kailai, J f i kaiqii .


2
zhao, , zhe, - .
26

zhu

:
jizhu , & zhanzhu .
jian
: ^ kanjian
, IJfJi, tlngjian .
hao : ^ $ ?
xiuhao , $ yubeihao .
J& cheng : fEJIjSJ zuocheng , $, xiecheng .
^2 wan : ffg^ chlwan , ft% zuowan ().
J" liao : f ^ T
zuoliao ()1.
. diao ,
, :
cadiao , j ^ ^ shaodiao .
. de ( , dao):
tfngde , kande (. 65).

54. - .
_h shang : ^ _ h zoushang ,
_h paoshang .
f xia : fef zouxia , ^
xia .
j jin : z6ujin ,
paojin .
{} chu : ^ zouchu ,
paochQ .
guo : fej zSuguo , ; paoguo , 2.
jE $
: "XjiQ ieiqi , ^-^
shengqf .
hui : ^ z5uhui , gg[si paohuf .
kai : TEJf zoukai ,
^ paokai .
1

~ liao, ,
~~? , - .
2
;Q guo, - ,
8 . - .
27

55. .
. -, . , .
56. - .
, 7 le1, ,
() ().
7 le -
, ,
. , ,
.

1.

. .

2. ^* mi
.
.
?

.

6. 716

.
7. - ^ ^ 7 [*]


.
8. 1 7 11

.


.
, , "J" 1
-


. .
1
" 1, - ,
~J Hao, ,
"j* le.

28

2. &&^% iwi

.
. , .
1. () , .

2.
. 4fc5
7

() , .

. ,
^ ]

() , .

() , .

5. ,

&% []

() (), .

.

1. , ,

]
, , .
! '.
- .
, - .
5. ,

* (1
^
, ().
, 1, ,
( ) . (.:
: . ; :
. ,
"J* 1 , : 1. | 4 ^ T ( )

. 2. ^ - ^ ^ ^ ] .
'
29

57. , guo1, ,
()
().
guo -
( ).

2. & f 14#

. , mi
, .
.
5. ^ . 1)
.

6. & ! t#]
*
?
7. - ^ 0 []
0

9 *

() .
, guo, jg ( ^ ) mei (meiyou).

1. &


.
3. - * ? ^ [*1


.
2
. 58. , Jf zhe , ,
() , , ().
zhe -
i
guo,
- .
,
1

J guo, - .
2
3|ff zhe, - ,
zhao, .
30

1. ,

, .

#
.
3. %7> { ^ []
, - .

4. * ,

&, i i 7 I I I ) 5 - f o

[*]

() ,
, ( ) .
,
, , ( ).
.

2.

.
, , g5jf ( laizhe (lai).

*
.

?
$. laizhe ,
.
59. ,
, , , (
).
.
zhe , , - , . . .

2. ? \

.
31

3.
.


.
, zhe,
.
^
gj mei.


, .

2. &1

(: )?
60. , ,
, 1,
guo If zhe. j * 1 , .

2. ^&
mi

(: ).
61. , ^ zai, , () , , ().
^ zai -
.

*
.

2. m&ffimtf&i []
*
?

3. ^ )
.
4. *8, * 8 , & []

, , .
,
, , ( ).
32

1.

.
.

3. , 1 ^ . f 4

[*]

- , , , .
, .
62. -, ,
, $ zar .
, .
2. [ ]

.
3. .
^ zai ,
zhe.
( ) .
2.

? , , , .
,
^ zai, ~J le (pg la), , .

?
2. T^J H&, [ # ]
,
.
1
63. .
, de2, ,
.
1
2

3-479

, .
, .
33

de
-
.
.
1. ^
(laideliao) ? []

?
2. * | ? []

3. &$5&? 1]

*
() ?
5. + , # 7 (zoudeliao) ? []

, ?
?
, , .

, .

.

. &
*im

().
,
, ^ meiyou.
,
.
1. M f > 2 # 7 (chldeliao) o [ # ] ]

.

2.

ffittM,

5 []

. .

3. , ^A^t^f#T,SM-^Ag7 o [in

, .
64. , ^f bu, , .
34

, sf. bu
-
.
1. ^ (paobuliao)o

.
2. ^
(bangzhubuliao) []

.

, .


.

.
65. , de, ,
.
de .
yf.hu
,
.


- ?

2. &&'7 [#]
* *
.

3. ., mi

, (:
).
#
(:


).

(:

) 5.
?
6. , * - & # []


, .

7.

: de
(. 53). : ^ P ' ^ ^ J f
35

] , ,
.

66. , bei, , , ,
, , ,
.
bei
, ,
.
1.

0
0

.
2.

.
.


.

.

6.


.
-, , , bei
.

2. .^
3.

(
).

67. . , , . , . .
36

, ,
, . ,
(. 162).
68. . , , .
: huran , $ jueran , 1$
mengran , iUft lianmang , fn^f qiahao ,
{510 rengjiu -, zhujian .
, , : BS yijing , \-%
gangcai , ^. jianglai , -, , JE
hai , 3 you , ^ 1 , , ^ kuai , ,
J H ^ Htou , zhouwei , _ mashang .
:
hen, #J hao, -jz da, , shen , , geng
, ^ zui, Jg ding , , , \\ , %. tai , ^ feichang .
69. . .
#& ran ; : ^$* ouran
, % rengran -, 5 ^ ^ turan 1.
di : hudi , (3f
andi , .tedi .
^ tou : fff-^
qiantou
, _h^: shangtou .
: zher , )[,
2.
70. . . . .
(:
).
,
(, , ).
1

^ ran .
^ tou JL, , k tou, , .
2

37

1.
.
.

. '^ )
(:
).
.
.

1- 7 1
.
, .
71. . , : jffjfff
jianjian , RIJRIJ ganggang , changchang
, .
.
72. .
, .
.
.
.
, .
.
73.
:
: zheli, )1 zher ; , ; ' zheme, zheyang, ' zheban, $E
ruci ; name, g^l nayang, . naban , ,
.
: []# daochu, ^$ chuchu ,
; : zongshi, ^ g . laoshi .
: nali, ffi)L nar ? S^Pg duozan ? ^(L
zenme, ^{, zenmeyang, i g # zenyang, $fl{Bj
mhe ? $? duo, %,% duome? ?

38

: nali, )1 -, -, ; ?$ duozan -, -, -.
- ?
2. & ^ ) 1
[]
*
, , - .
, , :
. nali
nali ... , ^ 0 |
#@ duozan
...... duozan ... , %'J>,
*&% zenme
zenme
... .


, .


, .
: ^ duo! ?{L> duome! ! !
.' !
, !

2.
, !
. : %?%){, duohuir ? ( B J J ^ hebi, ^ ganma ? ? ^fl"J zhemen, K^-(P5
namen, x%=$ zhedeng , , . 1) ^^^.'[]

.' 2) i R j ^ S p H f S ?

3) , , ^^
.

[]

, ,


74. .
.
,
(, , , ). ,
( ),
.

. .
: ,
, , , ,
, .
(. 113
117).

75. . , , , ,
.

, ,
.
. . . : 1. ^
: (^ zai , ).
2. ftE-^MS.'ffi (^ z ai , ).
1

, . 150,
172, 177, 183.

40

76. .
. .
, : ^ gei (?),
ffl yong (?), bei (?), ti ( ?), 5ft duiyu ( ?), ^ guanyu ( ?) .
,
.
77. , :
^ zai , dao , _h shang , xiang , i^ cong .

. .
78. , : ^ zai ,
) cong , dao .
. .
79. , : %j wei, %)
~J weile, ;&^f weizhe , .
, .
80. , : yin,
yinwei, ~ weile -, .
, .

81. . 1 ,
,
.
, , , ,
. . , , . : 1. J t p ^ - ^ ^ R f f i
( ^ Htou , ). 2. > ^
*
p ^ W l f t ( ^ : 1'tou ,
).

82. .
.
.
, :
shangbian , (] zhongjian , jSTf dixia ,
qiantou , fs3k houtou .
1

, . 178, 184.
41


. .
, : jy,fff yiqian
, yihou ,
^ yilai , J,pg yinei .

. .

83. . , , , , , , , , , .
1 ,
, , ,
.
. ,
.
. . , 1 ; ^ff hao $J hao .

84. ( ). .
.
: fp he, bing , ; . erqie ,
; ^{
5. budan
bingqie, ^<
bujin
erqie ... , ...
.
.
85. : {i. dan, { danshi, c[J| keshi,
ran'er , , ; ^
rfn;H bushi
ershi ...
.
,
.
86. : R hud, # huozhe, j | i haishi , ; ig:#
pg:# huozhe
huozhe, JEM
2
haishi
haishi ... , ... .
, .
87. : $ ^
ruguo
ze, #
^
( ruguo
name ... ; ^
g| bushi
jiushi, yfC|
+k bushi
bianshi ... .
1
. :
, , .

42


.
88. : wei, ~ weile, weideshi,
i yi. yibian , .

.
89. : yln, yinwei, youyu,
weile , - ;
ffiiX yinwei
suo, ^
youyu
' ... .
,
.
90. : Jg yao, ^ ruo, tang, . yaoshi,
ruoyao, $S%& tangran , ; $qjf| ruguo ; fj?f<@f tangshi, jg$q jiaru ; |J#&
jiran , ; g| jiushi ; ip{&g jishT
; zhiyao ; %\\

ze, ^-- yaoshi
, $ ^
' ruguo
name ... ;

-?/! jiran
yushi ... .

.
91. : sin, ^ sulran, ^ jmguan , ; zong, zongran, ggfg ,
;
^ sul
ran, ^
IS sulran
dan,
R J M sulran
keshi, .*
{^ jmguan
danshi
... , ... .
,
.
92. : . xiang, . haoxiang,
fangfu , ; rutong , ; -6jj^ yuqi ;
] xiang
shid, $]
fangfu
shid ,
; .
- haoxiang
yiyang , .

.
93. ( ). .
: ^ bing, tfe-M. bingqie , , ,
; {i. dan, |!1 danshi , , ; BJJ huo, ^ hudzhe
, ; wei, $~ weile , ; g yln,
yinwei , ; , . yaoshi
, ; sul, ^ sulran , ; . xiang, . haoxiang , .
.
94. :
xiang
shid, {%{$,
fangfu
shid , ; .
. xiang
yly^ng
-~- rutong
yiyang , .
.
95. : JgJH
^ vaoshi
hua, # " 43

SS ruguo
hua , ;
flg#fl
jiaru
shi , ;
yinwei
yuangu,
. youyu
yuangu , .

.
96. ( ).
.
: -$ he, -fej , ; ^ yibian, J hao
, ; {|[ jishi ; ^ ^ zongran , ;

haoxiang
shid , ; $
- rutong
yiyang , .
.
.
97. : ^
n huo
huo, ^ ^
jjg^t huozhe
huozhe, 1
haishi
haishi ...
, ... .
.
98. :
yln
gu ... ;

%$
... ;
| sui
dan .-..
; ^ { 1
ffjJJL budan
erqie, ^ - R
^ bujin
bingqie ... , ... ; ^PJH
bushi
ershi ... ; ^
: bushi
jiushi
... ; %
. yinwei
suoyi, %ffi
weid
suoylf ... ; fft^X
^ suoyi
yinwei, .
$}? suoyi
youyu ...; $ ^
W>% ruguo
name, p ^
|!J ruguo
ze ...;
ffi$k
'. jiran
name ... ; $.
( suiran
danshi, g ^
ifo suiran
er, J . ^
^ jmguan
danshi ...
, ... .
.
. ,
, : $nJJ|
ffj
1$^
ruguo
hua
name, j g ^
fj
ffl
jiaruo
hua
na
.- .

99. .

.
, , ,
.

: :
zai
yiqian, ^
ffl yu
qian
; ^
] ^ zai
yihou, ^j ^ yu
hou
; d ^
(,^5 zicong
yilai . 1
1

. 441442, 449, 474, 308


( 4) 309 ( 5).
44

100. . , ( ),
( ), , , -'
.

.
101. . -, , , , ,
, .

.
102. -1
. ,
.
,
.
- shi, %
wei, Jb nai, ^ xi , .
103. 2 , , , .

. ,
.
. :
, yi "> , ;
5L you, qie, , -;
() que, jJIJ ze , , , -,
;
2 hai, 3t you , , ,
;
jiu, 4fg bian, p ji , , ;
^ cai, Jj fang, #& s h i , ;
$

,
"
1-1 ,
... , ... ;
,
ji
,
ji
yi,
5L ji
you,
8
ji
qie ... .
1

- . 265268.
. : , , , .
2

45

104. 1
. .
, jiu, gfc| jiushi, {g bian, { bianshi,
ip ji. i P H jishi, jiulian, shenzhi, ^ shenzhilian, SSfcfe shenzhi jiushi ,
.
-. , > dou .
shi , ,
,
65 de.
105. 2 . , .
zhi, - zhishi, ^ zhiyou, <& jm, {| jinshi,
% guang, yt^k guangshi, wei, weiyou, du,
^ duyou, weidu, JM dan, \& danyou, { ^ danshi
, , , , ,
-, - .
g jiu, ztf cai , ,
.
sfxt buguo , , ,
bale jfoB eryi.
106. 3 .
sf. , ^ j H bushi, $J mei, .'
meiyou, ^ fei, 5 wu, ^ wei , .

^ buyao, JglJ bie, sf.ffl buyong, ^ beng, $: xiu, ty wu.
107. 4 , (), , (), .
f[$
dou, jie, jej jun. .
108. 5
. .
1

215, 217218.
2

266, 274.
4

46

. 204205, 207210, 212213,


. 206, 211, 214, 216.
. 122, 129, 236237, 250,
. 189, 201202.
. 121122, 124, 126130.

" le 1 1 ,
.
[Jig ne 1$ .
ft5 de , .
bale !
.
.
, .
Iff .

109. . 2
, , .

, ,
.
,
.
.
, ,
: 1. - ( ^ ^ ^ . . 2.
^^^
~\ [] - .

.
. .
jjrg zhang , (, , , .).
$3
, (,
.; ).
Hang ,
(, .).
%. tiao
, ,
(, , , , , , .).
zuo
,
(, , , .).
ffi suo
,
( .).
1

"j* le f
le* "J" liao.

. , , .
2

47

jian
{$ jian
{ wei
;: ben
feng
^

zhl

zhl
gC pi
ge

,
( .).
, , ,
, .
,
(, , , , ,
.).
, , ,
.
, , .
, , , .
, , ,
, ,
(, , , .).
, , ,
.
( , : , , .).

-f- ge
,
.

111. .
, ( )
.
^ zhe ; , 1
.
, ^5 lai, ;
,
(. 241).
JE , jiang ;
, , (. 229, 231, 237,
241245).
1

. ^ ^ {]

} ( de, . zhl ;
(. 156166).
(.}) de ;
, (.
168169).
() de ;
, (.
169, 235, 244, 255).

112. . 1 ,
, .

(). ^j de (^Ifzhe,
$ sub).

, ,
.
de ^ zhe , pjf suo .
.
2
3

113. .
. ,

. ,
.
.

. ,
.
114. :
1. deng, dai, gan , ...
.
1

. 13?, 144, 154.


.
3
. .
2

4479

49

2. j lai, qu , ;
{jg shi, jiao, rang , ;
% mian, ig,f# miande, shengde , .
.
3. : , % ping, i&% renping, sui, suibian , .
.
4. ^ shi, $. shide, g zhi, jgfc^ig zhlshi, nongde , ... .
.
115. :
shi, ^ shihou, ^ shUen ;
^ J L dangr, fix, ji ;
chana , .
.
116. :
1. yi, yijing, \ gang, RIJ gangyl, ^ cai, ^ caiyi , , , , ,
.
2. zhidao, yizhi dao ... .
.
117. :
1. f t ^ W ^ shenme shihou - ;
% yitian, 0 yiri ;
yidan , - ;
@* mei yi, % mei dang, ^ ^ meifeng ,
.
.
2. ~?f.1$ buru , ;
ruhe, (] heru ?
ningke ;
^jif ningken ;
fifl ningyuan .
.

118. . 1 . ,
, .
1

50

. .

, , .
, , . , , .

. .
119. . .
, : ^ $ dangran , g ^
ziran , , , j{&^ biran , jzi yiding , , j f ^ guoran,
i(Jgt zhenshi, ^ ^ E shizai, dique , , .
1. ^ [ft]
, .

2. |^*)1

[ft]

, .

.
, , .
, : ^. dagai, ;*:$} dayue
, , ; &# huozhe, J&ff huo, i&ff , ; ^ kanlai ,
, -, xianglai , ;
. ^' kongpa .

1. ,

-<,

[ft]

, ; , .
2. [ft]
, , .
3. 5 , 1 2 # 1 . [ft]
, , .
, : %$ weibi, ^^ bujiande

, , .

1. ^ [ft]
.
2. *#{-[ft]

().

**.


120. . .
. .

: , .

: , .

121.
.
.
)
.
2.
.
3. #
.
.

5. 1]
.
6. ^- [#]
.
52

7. &? [ft]
.
.
9. ^& [ft]
.

. W.WT, ^
, ,
) 1 :
( ).

2. ^
( ).
3. ^
() .
4. 7 7 * [ft]
, () .

5. ^577 [ft]
() .
6. ^ ^ [ft]
, .

7. mm, && mi
, , , .
8. ^

- () .

3. &
() .
() .

. %&%&&*

[ft]

() .
12. , : * 3 7 !
, !
13. ^ [ft]
!
. 108.
53

122. . yf. , _ mei, '^ meiy6u.


) :
.
2. ^

.
.
() ().
5. /
.

.
) :

1. BgWio
.
2. ^
.
3. 6
( ) .

4. &&, [*]

, .

() .
6. ^
, , .
.
8. ? L B # ; X M ^ T o [*]

.

123. . 54

. ,
, .
124.
. , .
, ( :
), JH shi ^
Jg bushi, .
,
.
.
)

6. --

7.
&

if?


?
?
?
55

?
.
)

1- # ? []
?
?
?
?
?
?
?
?
?
() ?

?
12. ( J F f # m S f i 9 ^ # f ? [ ]
?
13. - ^ & ? I ]
?
14. ; 7 ? 1*1
, ( )?
.
125. . : ( ),
.
56

'
jg shi bushi , ; %i^% dm bu dui , ; ^
hao bu hao , ; ff ^ f r xing bu xing , , : ?
? ? ? ? ? ?
, .


() , ?

2. ,

[]


, ?

3. &, ,

*?

,
, ?
- ,
, ?

, , ?
126. , . ,
, .
. ,
.
.
,
, .
) ' :

1. ?
?
2. ^'
?

. ^^^^

? ( ?)
?


?
57

6.
?

7.
?

?
9.
?

.
( ) ?
) :

2. 1-&0?

.
s
4.

?

- ?

5. fiiPNt4JS7? []

8. %&mmji&7mi

9. 71 []

?
127.
.
.
g shi, haishi, .
: )
(
); ) ( ).
58

) :

1. ? []

. .-,

2 ? []
?

?

5. &, ^? []
?

6. ,

&

?
?
) :

?
2. ,
HJt^5fe? []
*
*
, ?
3. ^, '? 1)

?
5. flc0g, ^ ^ * ? [ ]

128. .
, , .
, .
) :
, , .

2. ^-^
.
59

. ,

; !

4. #JL,
, .
) :
.
, .

. %mi,

[]

, .
- .

, - .
6. %&&# [*)
- - .
129. . , , ^ p g (gjj) buyao (bie),
) buyong (beng).
)

.
.
3. ^-^%, ^/^^^
, .
4. '^ []
!
.
, .
.
) :
.
60

2.

^>
.
( ).

, .
130. , ,
, , ,
.
) :

1. '\ []

!
2. 51 []
! !

. , mm^mi ]
, !
) :

2. ? []
?!

3. ^-? [*]
- ?!
- !
, !

131. .
,
.

: ; , .

,
.
61

132. .
, ,
1.
133. .
, , ,
- , , .
.
.

2. &
.
134. , .

1. ^
.
.
?
135.
.

1. , ^

.
,
.
136. .

, ()
.

2. ^,
, 10
[]

: , (
) .

. , , .
62

137.
- -
,
5 de (4 zhe).

, (, , , ).

.
138. , .

(
).

139. . , ,
1.
140. .
: , , ,
, , , - , - - .

( ) ( ).

#
.
2. []
.
141.
( ).
, .
2.
(
).
1

.
, .
63

142.
, (
) ( ).
() .

() .
143. , , ( ).
? ( ?)
? ( ?)
144. ( ).
, (, , , ).
145. ( ).
,
.
146. - ( ).
( ).
147. - (
).


( ).
148. - ( ).

( ).
1

64


149. .
, .
,
( ).
, , , . -
.
150. .
:
$ gel, 5tf dui, [6] xiang , ? ?
yong ,
?
bei, $ gei, % wei, jiao, rang, you ,
? ?
J , _ jiao ,
? ?
[] xiang ,
?
gen ,
?
wei, ti , ? ? ? ?
g jiu , ? ?
%^J- duiyu , ? ? ?
^ ^ guanyu ,
? ? ? ?
151. .
: ,
, - , .
.
-479

65

.
.

. & [\

.

.
152. , .

1.
.

2. ^,

, .
?
153. - .

.

. -fteit^^si^o
.
154. .
-.
2.
-.
155. .

66

, .

2.

, .

156. .
,
.
$ de ( ;. zhl) .
157. .
: ,
, , , , , - , - , - , - .
.
.
( ) .
, .
.
158. .
.
.
.
159. 1. .
1

, - ( . s ^ n ben shu ),
, .
.
**

67

.
*
.
160. , , , .
.
?
.
.
- ?
161. . , , ffj de.
.

.
162. .
.
.

.
.
163. - 05 de.
68

( 65 "
).
164. - 65 de.
( 65 ).
165. - 65 de.

( , 65
).
166. - 65 de.


( 05 ).
167. ,
, .
,
, .
,
, .

, .

.
2.

.

168. . ,
, . , , , ,
. (5) de, (5) de.
169. . : ,
69

, , , , - , - , .
, . , .
.
2.
.

3. ^^-
.

#
.
.
.
.
.
.
?
170. .

.
2.

[]

. # , - \
, .
.

-.
70

-.
1.
.
9. ', & []

, .

.
171. . , zhe.
*
- .

2. mmstmmmzrm&o
.

. &
.
172. .
1.

[*]

.
2. 1}7^ []

2
.
, , .
:
wei, weile, weizhe , , , ;
0 yln, @ 7 yinle, g | f ylnzhe, yinwei, |a %j
wei, Jg~J weile, weizhe -, , , ,
.
1

. 17.
, - , ,
- .

.
2

71


.

.

,
.

.

5.
.

6. AHff
fff

.

- .
173. , .


.
, .

. - \
#
.
174.
- .

.
175. - .
( ).

2. ^^

K l i f i f * ^ j-'Xo

, , .
176. ()
1 .
1

72

, .
177. . :
^ zai, ^ , ( , ?);
dao, _h shang, fq] xiang, IRJ^I xiangzhe, wang, chao
( , ?);
, cong, f j da, ( , ?);
^ cong, f]' da, you ( );
dao ( ).
178. , :
_h shang, .k shangtou, . shangmian, _ h ^ shangbian
, , ;
~ xia, "f^. xiatou, ~F"g xiamian, T J U [xiabian, J^f dixia
, , ;
ftf qian, fif^; qiantou, qianmian, qianbian, genqian, Hi|f( mianqian , , ;
/n hou, /g-^; houtou, ffiJEi houmian, ^ houbian , , ;
$\- wai, ^[sj^ waitou, ^ waimian, ^j- waibian
;
lii ^ litou, limian, libian ;
" duimian, jt^fji duiguo ;
^? pang, bian, ^ pangbian ;
Ffi zhong, jian, FffSj zhongjian, ^ dangzhong, % dangjian , ;
zhouwei ;
nei, yinei , .
179. .

.
*
.


.
73

4.

5. +^ [1


6.
&

.
180. .

.

3.

.
.


.
6. W *


- .
, (),
, : . zheli, j ^ J L
zher ; $ nali, ggJL nar .
.
( ).

3. &
*

4. .. )

, .
181. .

.
2. 1 * ,

.
74

3.

^
.
182. ^ zai , () .

() .
2. *?

() .

. ^^

() .

() .

() .
6. 5


() .


() .
8. &


() .


() .
183. .
:
|h zai, ^p ( , ?);
:
) cong, fj da, g zi, gj you , ( );
dao, g? zhi , ( ).
184. , :
JE li. limian, M^: litou ;
Fp zhong, jian, zhongjian ;
nei, (, yinei ;
qian, { yiqian ;
1 hou, ^ yihou ;
yilai ;
lai, 1,^ yilai , .
75

185. .

2. #, ^ ^

.


.

.


, : ^" shi, (ft-jjii shihou , shiqi ,
^jJL dangr . , ,
.

1. +&,

.
.
186. .

1. -HP*, -?

() .

.
3. ^, &.&% [*]

.

4. &7^^ ]

, .

76

187. .

. .

. &^

.
4.
.

188. , ,

. .
: , , .
189. .
1- 4^ - '

, , , .
, , .
190. .
: fp he, gg gen, tong, . j'
-% ~ , .
1.
.

2. ^^^
.

. ]
.
.
: jajj hud, F ^ J I huoshb ^ huoz
he, ^ g haishi , ;
~^
bulun
huoshi
... .
77

2:16 haishi , .
?

2. , , &&
,
.

3. ,
- ]

, .
191. .
, .
2. /1-, [*]
, .

. , \

, .
192. .
:
bing, bingqie, erqie, fp he , ;
^ { t f i ( f f i f i ) budan
bingqie (erqie), ^.
t l

bupn
bingqie (erqie),
& feidan
bingqie (erqie) ... , ... .

2. ^* im\
.
.

, .
-

.
, .

, .
: qjf keshi, {; danshi,
ran'er , , ; ^
-^k bushi
ershi ....
78

1. , .
2. $:7, & []
, .

3. <^^^,

, .
: 3S4 huo, ^ huoshi, ^ huozhe, haishi, .

.
() ?
: ^ j H
bushi
jiushi - ... , ... .
: , .

2. , &, ^^* \

:
, .
193. :
, , ; X > ,
-; gt jiu, {g bian , , ; | g
gg
yue
yue, i^
j|r yu
yu ... , ...
.
1-
, .
.

. ^
, .
4. , , []

, ;
, ' .

5. *

,
.
194. .

1. ^, B5J&, mm,
, , , .
79

' () , , .
() , () .
195.
, .

.
196. , .

, .
, , , .
2.
? ( ?)

. 5,

( ,
).
197. .
, .

2. *. &^)^^^^-~

, .
198. .

: fp he, jfjj , faJ=L erqie ,

.
.
: { dan, , .
, .
80

2.
, .
199. :
you
you ... .
.
2.
.
200. .
.

2. *##, ^, ^
, ,
.
201. .
() , () .

2. & ]
, .
202. .

: 3j=L bingqie, erqie,


, , .
9

.
.

, .

2. , ffiJS-f&&


, .

203. .
, .
6479

81

, 1,
.
204. ( )
:
) Han, jiulian, ^. jiushi, ^ g ^ bianshi, i p g jishi,
~ shenzhi, 5 } | | shenzhilian , , ;
) - , fp dou , .
.

2. ^^\^ 1]

. '^ []
.

[ ,
, () .
.

, .

().
205. , , shui -, - (
, , ) -,
dou .
*

( ).

2.

( ).

. ,
1

.
241249.
82

227235,
;

,
shui -,
- ( , , )
-, fp dou .

1.

( ).


( ).
206. ( )

:
) zhishi, ^ " zhiyou, . weiy5u, / duyou
, , ;
) zt cai, Jj fang, , .
.

2. ^ 2 1 ^

. -^ im)

.

.
207. , ,

.
.
208. (
) .
. , ,
,
, - =5 dou .

1.
)
.
) - (
).
2. m

) .
) - .
83

) .
) - .
)
4. .
) - .
: - fp dou.
- .

2. fE^tmss-^o []
- .
. (
, ) JH shi, 5 de.
,
, .
1. 1
.
2. ^ []
.
().

4. ^^* []

( ).

5 de.
.
209. ( , ) ,
gfc jiu, bian, i|j ji ,
, , , , , .

.
.
() .
84

210. (
)
Jg shi } de.
,
.
, .
() .
() (: ).
() .

4. && [#]

*
() .

; shi.
() .

2. mi
() .
211.
.
.
: zM, zhishi, -R. jin, { jfrishi, f
jiu, zt cai , , , ,
, -, - .

1.

.
2. - [*]
.

. iAMfffiio [#]
.
, , .
1

fg ( ) ,

.
85

5. 5^? ]

-
, .
.
( ),
.
:
- zhbhi
bale, ^

7 buguo
bale, ;
buguo
eryi
, ,
, , .

-,

1. 1 []
.

. 2. ^%^

. , , ', ^^, -
S leJ

, , , , ,
.
212. ( ) , . ,
(. 204). , .
.

.
213. , , \\% shenme -, - (
) - fp dou (.
205).
1.
( ).
86

2.
( ).
. ,
,
ft% shenme , - ( ) -
dou (. 205).

1.

'

( - ).
2. fETt^-^

( - ).
214. ( )

.
, (. 206).
.

2. ^, &
.
215.

.
,
(. 204).
.
.

2.

.
3.
^


( ), .
(
).

5.

).


(

).
1

( ) ,

.
.
87

216.

. ,
(. 206). .
().

.
217. sfti $} de
.
( ) .
() .
() .
.
. : ~^..}
.

218.

, .
.
2. ^ 8 > 1
.

219. .
, ,
.
.
. . .
.
220. .
.
88

, , , .
, , .


, .
3. 2 ^ 5 * ? [ ]
, 1.
221. , ,
. .
.
2. &<1 []
, , ?
3. - , 2 1 [ # ]

, 2.

222. .

223. .
.
.


.

224. , 3
, .
225. . ,
1
2
3

. 119.
. 399, 587.
(. 248)
89

, 1. .

, .
.
(
) :
2.

ff-!

,
.
,
.
3.
.

2.1
.
3.
.
.
.
6. f f c T T & i u T o []
.

.
1
,
.
2
, , : , , .
3
, , .
.

90

.
.
.
. [ ]
.
12. $^
.
13.

. ^^
.

15. )

.
226. 1.
.
, .
,
: +
+ + 2.

1.

%\

.
.

( ).
227. .
, , (
1

, (. 167).
2
, :
, .
91

),
1. , , ( ), ( ).
228. . , , , , ,
, , .
, . , , .
.

1.
.
2. 3
.

3. 4 [ft]

() .

- .

5. , ^ [ft]

, .
( ) .

.
8. - - ^ , ^ ^

.

.
92

229. . , , -,
, .
, , Jg ba { jiang).
,
7 1.

S3

1.

.
2. 5 ^ 7 [ft]
.

.

.


.
230. ( ). :
, , .
.
.
2. &
.

. *

.
93

231. JE , ,
() .
1.
.
2.
.
3. \
( ) .
.
.

, 1.
232.
, () .
.
.

3. ^%
.
. : $-^^,
{ + ^ &
9

233. ( ). : , ,
.
, , , ()
.
1.
.
2.

94


.
.

3.

*
.
.


.
234. , ,
, () .
.
2. ^ - ^

[ft]

3. ^,
( ) .

4. ,

&7-&&**, \

- , .


.
235. , .
.

2. -%, [fti
.
3. &1-4&-? [ft]
?
4.

5 ^ ;


.

.
236. .
^ bu, $ mei _ meiyou. glj bie .
.
95

2. ^
.

3. St/J^JL2at,
.
.
.

6. --*
.
.

8. & 1)
.
.
.

. -& [*]
.

12. &, 3&&&0


, .

13. , ^$*
.
.
237. , ( JG , ),
.

2. ^'- \

?
96

.
.

6. && []

.
238. . , , ,
.
1.
.

2. &
.

3. ^^
,

, .

.
, ,
.
239. .
.
.
- ( ).
240. . : .
, , .

(?
7-479

?)


(?).
97

(?)

(?)

.
.

3. &
.
.
-

1 yi.

.
.

. &&&<>

.
:
(? ?) ( ?).

(?)

'

1.
.

2. &%
.

3. im-]
98

( ?)

:

( ? ?) (?).

1.

(
?)

(?)

( ).
.

.
- : 1. f^
2-

241. . : ( ) + .

fill

1.

.
.

. ^
*
.
.
".

6. '&
'*

99

. 7. &

.
: ^ lai, ^ qu, (fo . .
.
.

2. &^^
.
.
242. . : JG (
) + .

.
?

4.
.

5. *

6.
.

.
100

243. . : #3 + .

to

() .
.

. ^
.
.
.
() .
244. .

+ f
de .

^ ( ) +

45

1 .
.

.
() .

lot

4.
.
5.
- .

() .
.
.
- : ^
, , , .
245. . : #3 + + .

ffe

1.
.
.

( ).
246. ().
: / .

(-)

102

.
.

3. ^-^ []
(-) .
.

5. I I ^ g f - t A l i . ]
( ).
- .
- .
- .
.
247. , , ,
: . ,
, .
, .

,
- . , ,
.
- .
, , , 1.
1


: i ^ ' j i ' ^ " " ^ - ^ ]
.
103

, , ' , , ,
_ mei. , ' you
/ .
you .
you . ,
, ,
.
. , ,
:
) , ,

( - , ), ,
,
.
) , ,
, (
- . ), ,
.


248. , , 1.
, .
(. ).
(
) : +
.

'

104

71*]

(. 224).

: bei, | gei, (gc) jiao, rang,


% wei,i ^^ you1.
.

2. mi-^
.

3. -
.
.

5. ^^ []
.

6. ^%7
( ).
( ).
8. [ I
( ).

9. ]

(
).

'
.

12. &
- .
. ( ) . ,
, .
1

: 1) .]
7[]

; 2) ^

.
105

249.
, .
: . ,
bei.

3.

6.


.

.
.
) : 1. ffe|P!Jelt$5
. 2. $^~9<
. 3. ^ ^

^ (: ) () ^ ai,
shdu, i H i zaoshou. ,
: .
) ^ (:

)
. .
: 1. &[] (:

); 2. J - ? f i l 5 i t 7 [ 1 i ? ] RM (; ).
* " *
106

) ^-^

() -

.
,
jH shi ffi de .

: (. 217).
250. .

,
.
1.
.

2.
.

.
.
,
, , , .

3. ^8*


.
251. , , bei,
, (. 66).

1.

2. ]

3. ^^ 1]

.
252. ,
, , $ gei. / s u 107

2. & ]
() .

3.
.
4.

.
. $- gei
,
Jg ba: 1. J p ^ ^ ^ A f f i f f e l p f T T

. 2. &^%)1?&1'[]

253. . , , ,
, .
. ( ).
254. . : .

/>*

.
( ) .

. } []
( ) .
255. . : + + de .
108

1.
.

(: ).
256. . : + $ gei (ffi suo) + .

1.

^-%

2.

{:
).
.

257. .
.
. , ,
, , .
.
. , .
109

258.
.

, 1.
: .

1.

. ^ []

(: ).

5. ' ]

.

6. mm, [#]


, !
.


, , .
259.
.
1
. 4749.

110

1.
1 .

3. *&^%^
.

4. mm&mm&tmmmiko i*i

.
, ,
, .
.
.
260. , ,
2
.
: ( . 258).

2.

3.

.
1
^ -f- . " .
2
, , . 51.
111

4. &&

(: , ) .

5.
# )

261. , 1.
: (

).

2. []

3. --^ )

- (
).


.

262. , , : + .
1

112

. 50.

ft

2. & \\

3. &

[]

263. .

264. .
() Jj| shi, %}
wei, Jb nai, ^ xi, .

.
.
() .
. , .

, .
265.
:
.

8-479

()

%*

.
2. []

- .

. ttmMo []

5.

[]
4. -#^


6..
.

.
.
266. .
^f. .
.
fp dou, .

1. fE^PMScMo
.
.

. ^ ]
.
.

5.
.
.
.
267. . . .
114

.
: ,
.

1.

()

()

, , ,
.

2.

ftitt

,
.
268. . : -f .

1.

j
^

.

269. .
.
: fp zuo, fp^7 zuowei , ...; ^
dang , , ...; cheng, jfjftyt/
chengwei , ; 32 bian, gg)*? bianwei, ^Jfa biancheng , .
8*

115

,
.
270.
: .


.

.
# #
.

4. -%-^ [*]

5.

[*]

().

271.
.

272. . .
.
, , . () .
273. :
.
116

1.
2. =?/
.

3. 4fcfc@tt.7o []
.
() .
5. / ^ , ^FrXX'Po
[#]
.
.
6. $-%%. 1]
.
.
.

9. &^**

.
. - ^ ^ ? []

'

12. # ^ / []

.
274. .
^ bu, .
1
(:
. 210.

1.
.

2. -**.
.
.

4. ^

.
5. )

.
, (
).
275. , ( ),
.
.

2. &^
.
3. *
.
4. -'

5. ^-

, ( ).

. .

.
8. ^&^
.
, .
118

. ,

*<

[#]

, .
276. .
1. '
.
.

. ^
, .
0

(
,
277.
.
. ,
, .
.
278. . 1
: + de .

.
2.

.
3.
.
de 5
119

4.
.
.
6.
[]
.
279. . : + .

1. =
.
(: )
.
. : ^"?>^1 , (: ).

280. . : + 1
. () .

281. :
5 shid , , ;
1

,
.
120

# yiyang, $ ylban , ,
.

1.

*
.

2. r * j ^ r * j .

3. ^^- m

, ( ).

4. -^

.
5. & 1)

6. -^ \

7. ^ [*]

.
.


, ( ).
282. . : .
(),


fn

283.
:
xiangsi, xiangxiang, ^ xiangruo, fgflj xiafigfang
, ;
^@|R| xiangtong, xiangdeng
, .
121

2. &
()
.

3. &., ^

4. &$., &

()

5. , ^^ im\

() (: ).
.
1.
,
,
- . ,
-
, ,
, (. 355358) (. 369371).
2. . ,
, ( ,
), , , ( ,
). : , .
3. , , ,
,
,
.
: s n i ^ , ; ^@{ xiangsi
; -. ylyang , ; xiangtdng .
284. . : -f- .
,
122
.


285.
& , jiao, j;| bijiao
. , ..., . . .
().

2. &-&&&-(& [*]
().
().
().
().

6. 0&^)
().
, .
, .
, .
, .
, .

12. 1
().

13.

.
123

286. . : + .
, , , .

&


287. , ,
: j ^ yl dian, fis ylxie , , ; f yl bei .

- ( + ).
().

2. ^^&--

.
.
.
5. : -

.

, .
, .

8.

124

, .
288. ^ duo , , .

(Q) de.
la ("J 1) de .
().

2. ^-&
().

3. &&
().

, .
, .

6. ^&^ mi
.
( ).
. 7 [*]
.

289. .
() .
, () ()
. , , .
,
, .
125

290. , - .
:
.

1.


.
3. ^^^^&


.
9

(: ).
5. &* ]
(: ).
291. , - .
:
( . 290).
1. ' ^ + ^
.
2. --^

. ^ []

() .


.
292. , - .
:
( . 290).
1. (:
).
126

2.
.
3. '-%. ]
.


(: ).

5. & mi
0

(: ).

6. ^& 1]
0

(:
).

7. ]
0

, .
8.).

(: -


293. .
, .

.
, .
,
,
.
: .
.

294.
.
,

.
, ,
127

,

.

, . ,
.
,
, .
,
.
295. .

. . .

,
.

296. , , , , .
,
,
- .
297.
.

, (: ).
2.

, (: ).

3. ^

, , (: ).
, (: ).

128

5. &mf
, (:
).
6

- "T^r
1917

(: 1917 ).
,
(: ).

8.

kkml

, ,
, (: , ,

).
(:

).

, ,
, (: ,
, ).

298. , ,
, -
.
9179

129

, , , .
, , , , , , , . , .
299. , .

1.
, (: ).

, (: ).
9

, (: ).
, (: ).

..

,
(: ).

6. ^ []

, (:
).
, - (: ).

,
(: ,
).
, ? (:
?)

1.-[&&%%<,

, , , (: , ).

130

,
(: ).


300. ,
, . , , , .
301. , .
, (:
).

2. , &&&, % \

, (:
).

3. ^

(: ).
,
(:
).


(:
).

6.
, - (: , ,
-
).

7, mmm

,

131

(: , ,
).

302. , ,

.

.
.
, .
,
, ,
.
303. .


.
, , , , , , ,
, .

, , , .
,

304.
. , .
, ,
.
,

.
, ,
, .
.
132

, ,

, , , .
.
305. ,
, , .
: ^ zai, ^ d a n g , g ^ zicong .
: J,|fj ylqian , jy,)fj hou , ^ : yilai .

: ^

J^fiJ

zai
yiqian , , , ; ^
-&Un z&i
yihdu ; g i A
jy,
^ zicong
yilai , .
^
J,/j=f zicong
yihou,
: .
, , , : [ft shi,
0^ shihou ; ! , ; j3 yldan (: ); meifeng ,
; dengdao, jizhi .
,
, jiu, <d| bian , ; JE hai, 5 () , -, . .
306. , , :
) , ;
) , ;
) , .
307. , . , , , .
(: ), .
2. &
(: ), .
133

.
, (: ,
), .
(:
), .
(: ),
, .
(:
, ), , .
308. , . ,
, ,
.
( ), .

2. , &%&
(
), .

(
), .

.
, , , , , ,
.
4.
, , ,
, .
, ,
.
134

309. , . , , , , .
,
, , .
, .

1.

(:
), .

(:
) .

, , .
, !

, (:
), .
,
, .
, .

(:
) .

2. , -?

(: ) .
(: ) .
(:
) .
135

5. 7/5, 8-% 1\

, ,
(: ,
).
,

310.
.
, .
, ,
.
, ,
, . . , .
, , , ( ), .
. ,
.
311. , , :
) , ;
) , - .
312. ,
. , .
, ,
:
) , ;
) , ;
) , ;
136

) , .
313. , .
:
.

314.
:
1) % wei, 5 weishi, weile, ;%|f weizhe, % weid,
} weideshi , , , , ;
2) , ^ yibian , , ;
3) Iff h a o , , ,
.
, weizhe, . $J hao
.
.
315. ,
.
, .
,
.
, .
4.

, .
137

5.
, ,
?
.
, .

7.
,
.

8. >,

mi

,
.
316. ,

, .

.
1.
, -
.
, .

. ,%
, , .

, .

, .
6.
,
.
138

7.
, , , .
317. ,
, . .

1. , &

, .

,
.

.
,
, .

4. 7%>,
,
(),
(: ).
318. ,

. : .

,
,

319.
:
1) miande, shengde , ,
( ,
);
139

2) 3 lai, f qu ,
(
).
-

320. , .
, .
, .

.
() , .

,
, .

5. , ]

, .

6. ,
, .
, .
,
.
, .
321. ,

.
: .
140

322.
:
1) ^j wei, ^

weishi, %j~? weile, $ weizhe, %]$} weid,

%}ffiflk weideshi , , ,
, ;

2) SJ, yi , , .

:
1) miande, shengde, % mian , , (
,
);
2) 5j lai, ^ qu ,
(
);
3) g yao , (
).

.

323.
, - .

, .
, , ,
.

,
.
141

4.

(: )
, ?
5. * ? 7 ? []

, .
6.
, . ,
, .
324. , ,
. , .

. !
.


, .
2.
, ,

.

.

(: ), , .
325. ,

.
:
.

142

326.
:
* wei
qijian,
1
wle
qijian,
S+ wei
ji,
ft
weizhe
ji , , , , , .
, .
327. ,
,
.


, .

2. %, , ^. mi

, , , ,
.
3. { 1 & 7 , -^
[]

, , (: ).

, .
5. ,

5 2 0 ] []
(: ) .
328. , - . ,
.
, , : .

mm,

,

329.

143

:
su5yi ...... weile,
% su6yr
weizhe,
^Kj suoyi
weid,
79 su6yi
weideshi ... (), ... , ...
().
fiffl suoyi ^ (5) zhi (de).
y$~J weile,

.
.
330.
,
.
1 ,
,

2.

] * ' ' '


, ,
.

,
.

,
.
*

(- ), .

6. &,

,
, .
.

,
( ).
144

. ,
. () , .

,

331. .
,
.
, ,
.
, ,
, . .
332. , , , .
: g^7 ylnwei, ~? weile, ^ weishi,
^7&tf weid, y^S^li: weideshi , , - ,
, .
: g ^
Ffi&J, ylnwei
suoyi",
ylnwei
guci,
weid
suoyi, ^
weideshi
suoyi . ... .
weile, ^ | | weishi, %j$) weid, ^/^ weideshi
.
.
333.
, .

, .

2. ; 1 : , 7 []

, ,
.

, , .
10-479

145

4.
, .
,
.
6.
(: ), .
, , .
334. .

1.

, .

2. ^, -^ .]


, .
JI

, .
,

335.
. , .
, , . ,

.
, ,
, .
,
.
, ,
, . , , .
146

336. ,
, ,
.
:
1) U l i yaoshi, ^ ruoshi, ruoyao, .fjSjg tangyao .
, , , ;
2) ruguo, ^f^ ruoguo ,
;
3) jiashi, jiaru, jiaruo, _ tangshi .
, , , ;
4) jiran, U H jishi, fg yljing , , , ;
5) /lk jiushi, { bianshi, i p ^ jibian .,
, ;
6) #! jishi, EPTJ jiling ,
;
7) zhiyao , , , .
:
jfg yaoshi
hua, $ ^ " Jig ruguo
hua, -jg.^
^ jiaruo
hua, |p$>
^
jishSf
hua .^ , (); , (); , ().

: g jiu, {g bian, |p ji ,

, .
, . ,
. ,

.
337. , , .
,
.
, ( ).
2.

, , , ()?
*

147

, - ,
.
(: ),
.
, , , , .
. jiran fg yijing .

6. ^^,

^-1-

,
- .
|{ jibian - .

7.

mi

(:
),
.
zhiyao .
338.
, .
,
, , .

2. -*%m%mm

,
fe
, !

,
.
339. ,
, .

1. ^

,
.

148

2. s a w , $&/, ,

, ,
; , ,
, , ,
.
.
,

340.
. , .
, ,

.
, ,
, . .
, ,
, .
.
341. ,
,
, , .
:
1) 1 sulran, J=^ii jinguan , , , ;
2) zongran, gfl>f , , , ;
3) 51 wulun, ^fH bulun, fif buguan -
: , , , , , . .
:
1) SP () que, hai , -, ;
2) til ye, fjS dou, z6ng , , -.
149

0: , Hffi renping, g stri, 1-0 suibian -


: , , , , , . .

, . ,
.
342. , .
, .
, , , .

2. , -

, .
3. ^ ,

[*]


,

.

R,

.
4. &&, wfeai R
! i $ | sulran , . zongran lg|$f . . zongran | | g
g ^ sulran .
*

, .
, .

7. '&':?,

,
{: ,
)!
| wulun, ^ f t | | bulun ^ buguan
- - .
150

343. -
,
- .
1.

,
(
).

2.
,
.

. &,

%$.^ []

, .
344. ,
, , .

1. , & mi
, ().

2. ^, &%- ]

, ()
.

3. &, ^

, (:
).
Ji#k sulran , ^
buguan
-

,
$gffi
zenyang

-.

345.
. , .
, ,
. , .
, ,
, .
, , (09)
de. 151

, nongde, nongdao, i,igf yizhi , .


() de .
, .
346. , .
,
de.
, ( - ).
2. &^
, {: ,
, ).

. ^&
- , .
(: , ).

5. =?& []
, ( ).
347.
.
.
(: ,
).
, (: , ).

(:
, ).
348. , .
152

1. ,
, .

2.

,
.

, , , , de, .
,

349. ,
.
, .
, , , ,
.
, ,
, .
.
, ,

.
350. , , :
) , ;
) , 1 .
351. ,
. ,
.
, ,
, , :
) , ;
1

,
.

153

) , ;
) , ;
) ,
.
352. ,
. :
.

( )

353. -.
: .
^ xiang
shid,
haoxiang
shid,
MW haoxiang
nayang . , ,
.
, .

, , .


[]

,
; .

3. -, -~$}&-& im]
4.

, ,
.

&

, ,
, .
354. , ,
:
. xiang, haoxiang, #q ru . , , .
154


,
.
, .
, , .

3. mtmmmA, ]

, ,
.

4. /^, &**&1&*,

,
, .
355. ,
. :
.

356. , , : zheme, - zheyang, . zheban,


% name, g p # nayang, |$ naban , , , .
,
, : . xiang, haoxiang, $, fangfu
, , .
357. .

1. '

, (
, ).
155

2.
, .

.
4.

, (: , ).

, , .

, ,
(: , ).
358. , , Tf. .' meiyou.
.

, ().

2. -' []


,
.
. ,
- , .
, , - ,
(. 280283).
359. ,
.

, .
, , : zheyang, zheban, Mffi nayang, naban
, .
, ,
xiang .
360. , ,
.

1.

156

, , ( ) - .

2.


, , ,
, .

3. &&, ^^? []

, , ? (:
, ?)

, ,
.

5. ^^^ ti

, !

, .

, .
361. ,
.
:
.

,

362. :
] xiang
shid, -
haoxiang
shid,

< fangfu
shid, jfffc
Mff haoxiang
nayang , , .
, , .

1.

-
.

,

(: ).

2.

157

, .

4. ^, -, &%,


, ,
, .
363. , ,
:
xiang, haoxiang, # . , , ,
.

,
.
.
, .
, ,
, .

. ^%.^7> mmmmwo

, .

, -, , .
364. ,
. ,
.
, ,
, , :
) , ;
) , ;
) , ;
) , .
365. ,
. 158

: .

366.

: .
xiang
yiyang, .

xiang
yiban, .
- haoxiang
yiyang,
haoxiang
ylban,_ $[
- rutong
yiyang, $
USt rutong
yiban , , .
367.
.
1.


, , .

, ,

() , , , (: ).

4.

, , .
368.

, : fp
-^ he
yiyang,
*# tong
yiyang .
, .

1. *1-":-& mi

, ,
.

, , ,
, .

. -

, .
159

369. ,
. :
.

,
,

,
370. , , : . yiyang, jig; yiban , .
, , : fp he, gen, tong, - , .
xiang , , .
371. , .

1.

, .
2.

,
, ).
3. & { ! ? - #
,
,

(:
[]
(:
).

,
(: ,
).

5. ^ 1]

, ( , ).
6.

160

, ,
( , ,
).

. ,
- , .
, , - , (. 280283).

372. ,
.

, .
,
,
: # ylyang, $ ylban , .
, , : ^q he, gen, tong, - , . xiang ,
, .
373. , .

, .
2. -- []

, ( )
.


, ( ,
).
374. ,
. : .


()

375.
.
-4

161


# xiang
ylyang,
xiang
yiban,

# haoxiang
ylyang,
. haoxiang
ylban,
W rutong
ylyang, #
rutong
ylban , , .
, ,
.
1.
(), .

2. - + ^7!

+-N - + - , - f H , #11

! , ,
, .

.
[
, |;
.

376.
. : .

, . . . ,
, , .
, ,


.
.
, .

. ,
.
,
.
162

377. (, ,
, $} de).
, (- ,
, ). .

.

378. . , , , , .
.
.

, , , , - .
,

379. . ,

(: 400).
, .
380. , , : .

1~ >
,

MM7W]
163

381. :
: er, JfnR erqie, . ( )
bingqie , , , , .
: ift.{Q. MB* ( budan
erqie
(bingqie), ^Ffi
ffil
( i l ) buj7n
erqie (bingqie), #.-;. ( feidan
erqie (bingqie), ^.

bute
erqie (bingqie) ... , ... ,
... , ... .
. .
382.
, :
:
1) & , y i , ;
2) 5L > , 2i hai , -;
3) jiu, $5 bian, ip ji , ;
4) " cai, ~}j fang, Ifc shi , .
: &
-
, X
5L
you ... .
: %
- you
, ig
% ji
you, ffi, & ji
qie,
ji
ye, ffi ^ ji
yi ... .
.
, .
383.
.
[
1.
, .
, .

3. * 7 , :7
, .
, .
5. ,
&]
, .
6. &$7, ^ 7
[*]
, .
164

7.
, .

8. , * \\

, .
, .
, .
, .
12.


,
.
384.
.

, .

*
, .

3. &:?5&, ^^
, .
, .

5. >, []
, .

6.

, .
?

385.
( ).
1.

, .
2. ,
[]

, .
165

.
, ,
.
4.
,
.
386. fixf ,
(. 397).
-, , $ yi , ; % you, qie
, -.
1.
, ,
, .

2. , 7 ]

, .
387.

( )., ( ) .
2. TOffe^, ( ^ [*]

, .

3. , &^

, .

, ( )
.
5. ,
, .
388.
.
166

,
.

2. , - im

(

,


.
),


.

,
.
389. , ,
:
( . 380).
: yln'er
, , ; . cong'er ,
, .

1. &

, ,
.

2.
, , .

. -, , .

( ) , , .
,

390. , , .
(: 406).

. 167

, , . . .
391. , , :
.

392. .
:
1) dan, danshi, BJ ke, keshi, f$ ran, jfn er, ^
' , , , ;
2) ^ buguo , , .
: ^
bushi
ershi ... 1 .
. .
393. , , , . .
:
1) (W) que, ze2 , -, ;
2) JE hai , ;
3) 3 you , , -, .
394. , ,
.
, .
1
Tf.^.
rfff! bushi...
... ershi ... ^NJSI
bushi ...
... jiushi ... . , .
2
[| ze
(, $ ^
fllj
rugu6
ze ... ).
.

168

2. cm, ,
, , .

3. &., &&- []
, - .
- , - .
,
.
395.
.

*
, .
, , ,
, .

3. ^^,

:&

,
.
, ,
.

5.

#
- , .

6.
, .
,
.
,
.
9.
, ,
, .
169

,
.

, (: , , ),
- , .
12. =
,
.
396. ,
.

, .

,
- .

,
.

,
.
,
.
6. &
, , -.
, ,
.
170

8. -,
9

, , ,
, .
397. , (. 386). , ffn
que, jjlj ze , -.
, .

2. - ^ ^ ^ - -,
1961 8,7%,
12 %.

.*! []
,
.
4.

,
( ).

5.
, , ,
, .
398. ^fCJH ffilli bushi
ershi ... a.

He , .

, ,
.
, ,
(. ).
399. , ,
171

.
,
(. 587): dao, | J | | daoshi , ; nj ke,
B J H keshi , , .
.

1.
,
, , .

2. %

, ,
, .
,

400. 1. ,
(: 379).
, ,
. ,
.
401. , ,
:
.

mm

402. :
: ^ huo, J&|t huoshi, pg^f huozhe, 3S4IIJ huoze , .
1

.
172

:
hub
huo,
nScH
shi
huoshi, #
^ huozhe
huozhe,
huoze
huoze ... , ... , ... , ...
.

( , , .
404405).
:
1. , . , .
2. , ,
. .
403.
, .
1.

() , , .

2. ^,
#

[]

() , .

4.

, ; .
, ( )
, , , , , ,
.

-, [*]

, , :
, , , , , .
173

404. , , ,
, : ! haishi , ;
JEJg
haishi
haishi ... , ... .
405. , .

1. &, ?
?
2. *jt, *? [*]
*

() ?

. , & wi
?
Jg shi 2 haishi.

1.


- , ()
?

2. ^&,

?
,

406. .
(: 390).
, ,
.
,
.

,
, , .
407. , , : .
174

408. ,
,
' ruguo
name, #

ruguu
ze . ... 1 .
, g jiu, { bian, ip ji , ( ).
, ,
.
.
409. ,
' .
1.
, .

2.

, .
410.
fft shuo
, ( ).

1.
*

,
().

. . .
" ,
.
175

2.


,
,
.

',
,
,
.
411.
. .
1.

. ( ) ,
.
2.
() . ,
.
412. , - ,
:
.

176

413.
: ^ | "
...gJH bushi
jiushi, ^
bushi
bianshi
, ... , ... (
... , ... ).

1.

, ; -
.

2. 2<, ^
;
, .

. ^, ^ \


, .

, .

, .
. , , - , , (. 400405), :
,
. , , ,
, , - , .
,
-
414.
.
.

- , .
- ,
, .
12479

177

415. , - ,
:
( ).

416. - .
- : \Y% shenme , ft shui , $?{p duoshao , nali ,
^P@ duozan , ^g& zenme, $n{nj ruhe .
: ffi jiu, { bian, - , dou.
-
,
.
417. - .

, .

2. ',

^' mi
#

, .

3. &, \

, .
, .
5. flfejg&W, ^ E ^ g ^ i & o [*]


, .

6. -, - \
, .

, .

, .
178

418.
. , , , ,
, .
, , ,
5 de.

, - . .

, , , ,
, , , , , .
,

419. , , () .
.

, ,
.

.
.
,
.
.

j de zhl.
, , ,
- .
w

179

420. , , : 5 de .

, ,
421. ,
.

1.
,
?
2.
(:
, ).
(: , ).

'

, (: ,
).
5.

, , ,
6. ,
.

7.

,
( ).

'8. ^^ []

, .
9. - # ,
, , .
422.
.
180

1.

, , , .

2. - ? []
, ?
423. , , fift su6.
ffi suo .
fft su6 ,

- .

1. && mi
, (, ).

2. ??]

mi

, (, ).

3. &

, (:
, ).

4.

, () .

5. ^- mi
, , .

6.

,
, .

7.

, ,
.
, su
/ o .
, (, ).
,
, .
181

424. ,
, .

.
, xie
,
.
,
,
, .

1. #
, , .

, .
, ,
(:
, ...).
4.
,
, () .
425. , - .
: ( ) 65 de
().

426. , - , 182

,
: $f jg, xiaoxi , , @ wenti , @
yuanyin , $$ jieguo .
, - .

1.

(: , ).
, .
, .

(: ,
).

,
.

6.

, ,
.

7. ., ^ mi

, .
, .

,
, (: ...
, ).
427. , - ,
.

, , s u 0 183

. , .
, , .
,

428. , . ,
, .

, , , .
429. , . ,
, , .
, , .
430. , , : 5 de
.

,
431.
. .
:
1) shi, $ shihou, $$3$ shifen ;
2) SJL dangr, gp ji ;
3) Mffi chana , .
: ^ zai, ^ dang, ^ dangzhe, ^ .

, , .
184

fr^g shihou, ^ffl" shifen, )1 dangr, chanade, ^ ji ;>
zhl. jfj shi, .
432. ,
.
, .
, ( ) .

. ,

, -
,
.


,
, .

'

, , , , , .

6. ^^,

&,

, ,
(: ) .
433. , , : .

: ^
^
yltian
yltian, 0
yiri
y i r i ...
. .
,
,
, .

g jiu, bian, | p ji. .
183

434. .
, .

1. ^-,

, .

, .

. ,

(^^^

, () .
4. * , ( )
.
,
: ,
; , , .
.
435. , , :
g^ de .

, ,

436.
:
1) ^ mei dang, meifeng , ;
2) shihou ( ).
,
, .
437. , .
186

, ,

.
, , .

3.
,

, , , -.
438. , . ,
, , .
, .
439. , , : .

,
,

440.
: ^ ( ^ )
zai (yu)
qian, t (?)
zai ()
yiqian, ^ (^f)
^ffj zai (yu)
zhlqian.
.

, , ,
, .
441.
, .
1.
, .
187

2.
,
.

, .

1492 , - .
442.
. , ,
, , ,
, .
,
.
, .
443. , ,
: @^ de .

, ,
,
444.
:
188

1) . zhidao, ylzhi dao ,


,2) shi, % shihou .

() , () , ( ).

zhidao
weizhL
1 shihou
5 de. [ft shi, Jgih
weizhi .
445. , .
9

, .

, , .

. -^, ^&?,
[*]
, ,

, .
446. , . , , ,
.
, , , , ,
, ,
.
447. , , :

.
189

to
,

448.

: ~$ ( ^ )
jjjj zai (yu)
hou, ^ (^F)-1/5 zai (yu)
yihou, ^E ( ^ )
Jff zai (yu)
zhlhou.

.
.

jiu, ffi bian, |p ji , ; zfr cai, ~fi fang, $ shi

, .

449. ,
.
, .
2.
,
, .

.
, ,
, .
450. , , ft$ shi, ^ shihou ., , ?
.

,
, .
190

451.
.
,
,
.
452. , , : .

453. : yl,
yljlng1, iJ gang, gangyl, \\ ganggang, gangcai, 3J" cai,
Zf caiyi, ~f5 fang , , , , ,

, , , , ,
, , .

, jiu, _ , ji
, .

, .
454. , .
1. ~%, []
, .
, ,
.

. -, &
, .
1

" | y u i n 6 ,
,
191

5.
( ), , , .

,
.
, .
,
.

,
.

, .

. , []
, .
455. , , : .

, ,
456.
:
1) ~~ m e i yi> meifeng , ;
2) $ shihou ( ).
,
, .

, g jiu, {g bian, p ji
, .
192

^ meifeng , mei .
.
457. , .

1. &, & mi

, ,
.

, , (: ) .

. --^^, & ]

, ,
(:
).

, , .
5.
, - ,
, .
458. , , :
.

-* ;

2.15,

( ), ,

459. . .
13-479

193

:
1) deng, dengdao, ffi dai, ^
daidao, gan,
gandao , ;
2) j@J dao, JJ ji, 3? zhi, 231 jizhi, ,
.
: f hou, / yihou, ^./g zhihou.
, , ,
, ; , , , , . :
1) , ; , 1;
2) .
460. , .

1. ,
, ( )
, .

2.
( ) ( ) ,
, , .

. ^^]&, ,

, ( ) ,
, , , .
461. ,
, : dengdao (. 459) , ftj$% shihou
.
^-^ shihou
5 de.

ffi jiu, bian, | p ji , .
1

,
.
194

462.
, .
1.

( ),
, .

.

, .

,
.
463. , , zhidao
~3f
cai , .
1.
,
, ., ,
( ) .
464. , , : .

465. yldan , ( :
)
jiu, . bian, ip ji , 13*

'

195

. . yldan
.
: .

.
466. , .
1. -

[]
,
{:
).

2. -., , ,

,
, ,
.
467. , , : .

468. :
^@
% duozan
duozan ... ; ff-^H\ff|
/ shenmeshihou
shenme shihou,
nashi
nashi ... .
. , g jiu, {tg bian, |p ji ,
.
469. , .

( ) , ( )
.
196

2.

: ,
!

; .
470. , , : .

'.

,
471.

: giA

zicong
yihou, gM.
J3 zicong
zhihou.
, , ,
, ;
, ,
, , . : 1)
; 2) .
,
, g
jiu, $ ! b i a n , p ji- , .
472. ^JA
/ zicong
yihou.

1-

( ) ,
?

( ) ,
(: ).

( )
.

,
197

473. ,
,
,

zicong
yilai, g
zi
yilai, iA

cong
yilai.


. .
ft jiu, -gi bian, | p ji , .
474.
|=}
< zicong
yilai.

,
.

2.

,
.

3.

0

,
.

4.
1958
,
.

5.
,
.

, .
,

475. , , ,
. .
198


, , , - (: 497502).
476. , , : .

#7

477. wei, - weishi, weile, ;&Jf-weizhe, ) weid,


ffijOk weideshi , , .
. , , :
1) -fig shi1, (i) jiao, rang , ;
, ;
2) , .
, .
,
weizhe, .
, .

| $ jiu, {g bian, if! ji.
478. ,

: .
1
{sg shi
, .

199

1. %:&},
, ,
.
2.
, .

. %7^,

-^-

, () , .
4.

,
.

, , ,

.
: g $1 shide.

479.
.
: ^
-IL
wei
qijian, ;%
ft weizhe
ji . ,
, , .

(:
) .
480.
, : & miande, % shengde , , , .
, , ,
, .
481. ,
, 200

:
.

482.
.
:
1) wei, ^Jg; weishi, ^ 7 " weile, weizhe, ;fj weid,
>&1: weideshi , , , ,
;
2) jy, yi, -! yibian , , ;
3) ? hao , , ,
.
:
1) $L shi, jiao, rang , ; , ;
2) , ;
3) 3& mian, & miande, shengde , , , .
& yibian
.
483. ,

.
- ,
.

, .
201

3.
0

,
.

,
.

, ,

5. ,
,
, (
).

: ,
.


,
.

*
, , .
. ,
J^-gj ylbian.
[]
,
.

,
, .

.

, , ,
,
, .
202

12. --. $
&&}

:
,
".

. :
& Shi.

484. ,
5^65JS weideshi
, 482.

1- && ( ),
.

2.

, , ,
, (: )
, .

. , \

, .

, : !"
485. ,
, ,
. ,
^ mian, ,
482.

.
,
.
, .
203

,
.

4. m&ws. ,
, , ,
.

5.
; , ()
.

6. , #^^ I*I

, (: ),
.

.

- , (: ).

, , , .
- ( ), .
486. , - , :
(: 497).

VO

^
^

1 )
204

^ ^

Jb

cu aj

487.
. , - ,
.
, , . , ^/
suoyi
weid shi,
#
% suoyi
weizhe shi, /
suoyi
weile rang ... (), .. ().

,
.
, jiu, shi, gfcjg jiushi , ,
, zhi, | zhishi,
Rill jinshi , , .

, .
,
^ zhl de.
488. , , - .
1.
,
.
2.
, .

.
,
.
. ,

.


()
205

,

489. , , ,
, . ,
, .
,
, , , - (: 486
488).
490. , , :
.

491. g yln, ylnwei, " ? youyu, wei, ^ J g weishi, y$~J


weile, weid, weideshi , ,
, , ,
, , , - , ,
.
: .
wei, ;/!! weishi, weile, weid,
weideshi .
, . jiu, {g bian, gp ji, ;J" cai.
492.
, .
, .
2. >, 77
[]
, .
206

, .

-
.

, , .

7.
,
,
, .

- ,
.


, , , .
493. ,
, .
, :
/ ylnwei
suoyi,
f

suoyi,
weid
suoyi, ;%
Weideshi
sueyl, " ?
youyu
' .
... .
494. ,
.
207

1. ,

[*]

,
.

, .
, .

, .

5.

6.

,
.

[]
, .

8. %=&, &

mi

,
.

,
.

, .

, .
495. , ,
: .
208

%

,

,
, 491.
496. ,
, .
, .
,
.

3. * 9 , []
,
( ).

, -

, ,
,
,
.

6.
[]
, , .
7.
]
, ,
-.


,
.
14-479

209

,
, .

,
, .
497. , - , :
(: 486).

O
VO

--


( )

498.
. , - ,
.
, - , :
suoyi
ymwei, &
? suoyi
youyu,
su
suoyi
weid, #
? yi
weideshi
. ... , ... .
,
.
, f jiu,
shi, gfcH jiushi , , , zhi, zhishi, { jinshi , ,

,
.
210

, ,
, , ^ zhl
de.
499. , , - .
1.

2.

, .

,
.

, .
4.
,
(: ) .

5.
, , , .

6. ] ? , %.$1-& []

,
.

7.
, .

8.

\ 9
,
.
500. , - , , 14*

211

. : g;&
() yinwei
yuangu, 1 ?
. ()
yuangu, ^ ; 9 .

() weid
yuangu,
yin,
) suoyi

) suoyi
yuangu, g j

yuan (ft

yinle
yuangu.
.

pjfH su5yi, .
,
. de.
^ zhl
5 de,
.
,
.
501.
,
.
)

# #

,
.
2.

() , .

3.

>

,
.

4. &

,

.
502.
,
.
212


, (
).
. , ,
. . () .

,

503. , , ,
, . ,
, .
,
, - , - ,
.
504. , ,
: .

'
,

505. .
:
1) g yao, ia , ^ , tang, ^ g5u, g j | yaoshi, ^ g
ruoshi, iaM rush), ? , jffi^ tangyao, tangru, #
tangruo, -fJS}^ tangran , , , ;
213

2)' rugu5, ^ ruogu6, ^ ^ guoran , ,


, ;
3) ##> rushi, ^ ruoshi, #?$! tangshi, jiashi, $ shesttf, ^ 4 ? jialing, |i jiashe, jiaru, jf^ jiaruo, ^ # sheru,
! sheruo , , , .
:
1) jiu, ^ig bian, ip ji, ^ cai , ,
;
2) -ffi , yi , , -, .
: ^ . .
506.
, . .
, .

2. ^, ^^ []
, .

. gg w
[]
* - i E M f t i , *

, .
, .

5.
( )
, .

. &

,
.

7. ^

(: ),
,
.
507.
.

, () .
214

2.

^
, .

3. , & [#)
, .
, .
- , .

, !

7.

8.

, (-)
.

^ (:
), .
" ( ) ,
.

.
( ) ,
, .
508. , , .

, .
, .

. , ^ ]

, , .

, - ,
.
, , ,
, - .
215

6.

7,
>

, ?

( ), .

8. f&ff
, .
509. , ,
, .

1)
1
ze, 3g
||J ruo
ze, "
yao
, | g | l
ffl
(')
yaoshi
(name), ^
|$
& ) ruoshi
(name),
fa%
($&) tangruo

(name), ^^g
(') tangshSf
(name) . ...
(), ... ();
2) fllj ruguo
ze, paM
(') rugu6
(name)1, ^
10 ruoguS
ze, ^ |
')
ruogu6
(name) . ... (),
... (), ... ();
3)
( jiaru
(name), WB
(
{) jiamo
(name), j g ^
(ffl&) jiashi
() . ... (), ... (), ... ().

:
1)
|g yaoshi

hua, -

tangyao ....... hua

., , (),2) #nj^
ruguo
hua, ~^.
|g ruoguo
, hua
. , , ;
3) |#
jiaru
hua, fiit-dg |g tangshi
hua
. , , .
510. ,
.
1

:
J^> 5
name,

glj ruguo
ze
. ...

, .
216

:
, .
2. &, ! ]
, ( : ).

. &&, ,
#
#

, , .

, .

5.

,
.

6.
,
, , .

7. ^',

r j . r

,
: ,
.

8. ,

, ,
.
511. , .

, ,
, , .

, .

. g

- , .
217

4.
, ,
.

, -
, ,
, : , ".
512. .
: $|"""1
ruguo
hua
name, flgj=f
jiaruo
hua
.

^ tangshi
hua
name .
() ... ; () ...
(); ... ().


, .
2.
- ,
, ().
513. , .
, ,
, .
( ) -
, .

2. , mmm%.r$km,
/3 IHN

,
, .
514.
tanghud, # ^ ruhuo.
218

, , , .
, ; , ; , .

, ?
, ,
.
515. , tanghuo,
ruhuo, Jj wanyl. ; , ;
, .

1-
() , , ?

2.

() - ,
!
.

, ,
, .
516. i;$q birii $ pirii.
, ,
. $ $ pirii
(), ; () , .
' name .
1.
, , - ,
: !"
2.

, , ,
.
219

517. ,
, .
.
.
, .
,
.

4. ,

,
.

5. &. % t*i
, , ,
.
.
518.
,
^ J H
bushi.
, , , ,
.

*
,
?

2. *

, , , ( ).
519. ,
,
: .
220

520.
(. 505) (. 509).

1-

*,
, .

*
,
.

, ( ) .

, , ,
( ), .
521. , - , :

.

, ,

522. - : fct (fl\fHO yaoshi
hi (shihou), 3 g g
B\f ) ruoshi
shi (shihou), $

) ruguo
shi (shihou), flg$n ) jiaru
shi
221

(shihou) . (), (), , , , .

,
.

2. { %
,
, , ,
.
523. - - yldan , - .
.
' , , , , , , .
jiu, $> bian, gp ji.

, .
2. - 7 , & * - ^ 1 # * : [ft]

, , , (: ).
524. , - ,
: .

525.
.
:
1) jiushi, ( bianshi, ||J$ jibian, jiubian
, , ;
2) &$ jisW, IfJ^j jiling , ,
;
222

3) | jIhuo ,
(), ().
:
1) , dou , ;
2) J hai , -, .
,
.
.
526. ,
- .

, - .

2. $ , []

, .

3. , ^

[*]

, , ,
.

, .

, , - .
6. , '[*]

,
.
,
.
8.

, ,
-.
, -
.
*
,
.
, .
225

12.
,
.

,
, .

.
,
, .
527. , - , : ( . 519).
(.
525).
, .
528. , , : .

529.
.
: U ji, U l i jishi, U$S jiran, |g
yljlng , , , 1.
: jiu, {jgbian, ip ji , .
.
.
530. , 1

-. yijing , .
224

,
.

, .

, .

, .
, ?
, .

,
.

, .

, , .

9. 17-1, SSI^^UffiR. I]

, ,

, .

12. , '^,, &$., im]

- ,
- , .

13.
''%
-mmm,

, ,
.

'5-479

225

531. |S yijing, , , . .

, , , ,
.
532. , fj

Ill jiran
ze, |
( jiran
(name),
|
^ jiran
yushi, fg
') yijing

(name) . ... (), ... (), .


,
, .

, , .

, ?

, ,
?

, ,
, .
533. , , : .

( )

() zhiyao, [ ziyao, ., danfan, \ danxu
226

, , ,
, , , , ,
.
534.
.
, .
2.

, .

3. , ^& 1

, , .

, , .

,
.
6. ,
^ []
- , .
7.

^5
. []

, -
.

535. , ,
: ( . 519).
zhiyao.

1. -, .
, .
,
.

, .
227

536. ^ chufei. zhiyao.


^ chu : ^ chufei.
^ chufei
- .
,
, .
,
: ,
.
,
, .
(: 538).
,

, ,
.
537. : |^^
chufei zlf cai, 7J
fang, # shi .
- chufei
zhiyao, , , ,
( . 533535).

, , .

,
, .
538. : ^ ^
chufei fouze (^fiffi buran) .
^ chufei
, , ^ | I J fouze ( ^ $ $
buran) , .
| I J fouze (^F$ buran) ^ ^ chufei
, , (: 536).
228

1. ,
**
mi
0

,
.

2. .*&&%&, mm, .]

,
- ,
.

.
: ,
, ,
.
539. $ ^
chufei : ( .
519).
, .
2. * # , ?*&&%. []
, .
3. *
, .
,

540. , , ,
, , . , , .
,
, , - .
541. , , :
.
229

542. .
:
1) sul, suiran, iig suishuo, | 1 | sulze, jinguen
, , , ;
2) zong, zongran, zongshi, ^ zongling, ^
, , , .
:
1) SP (P) que, f hai , -, ,
;
2) zong, f[$ dou ;
3) , yi , -, , .
: .
.
,
. , . , ,
.
543. -
, . .
1. M f l W 3 $ , ) []

, () - .

2. ^,
^

, .


3. &&,

, .
, ,
, .

230

5.
, - .
6.

,
( ) , .

7. *., &, -

, , ( ) .
544.
.

, .

, .

,
.
4.
,
.

5.
, , ,
.

, .

,
.

[]

, .

9.

,
( ).
231

. ,
,
'
.
545. , , , :
1)
^ sul
ran,
{! suiran
danshi,
1
{: suishuo
danshi, Hi$
RjJH suiran
keshi, ^ . ^
jfn jinguan
er, ||
$ sulze
ran'er
. , , ;
2) ^
{ ( ) b u c u 6
dan(shi), ; $ bu
keshi, [ g ^
( ( g ) guran
dan (shi), ,
guran
k e s h i ... , .
. xf\|f bucuo , ,
, . , , .

546. ,
.

, .

, , .

,
.

, () .

, .
6. ^

,
.

7.

, .

232

8.

9.

, , .
, - .

.
,
, , ,
.

. ,

{: ), , .

, , .
13.
,
.
547. , sul .
,
jf.1t jinguSn. ,
.

,
.
233

2.

(: ),
.
548. , .

, ,
>
( ).

2. ^m,
1
, {1]7-*$

, , ( ),
,
.

,
, ,
.
549. , ,
: .

550. : suiran, sulshuo, suize, !^. jinguan


, , .
: _ zong,
zongshi, "% zongling, %& zongran, . '\& , .
1.
9

, .
234

2. , .f
,
,
.

.
- , , ,
, , , .
551. , - , : .

552. - - .
: 361 "wulun, ^ f bulun, ^* buguan.
- : f f ^ shenme , fj shui , %'p duoshao , nali ,
.% zenme, % zenyang, $P{BI riihe .
- - .
, - ,
, zong, dou , .

,
.
553.
, - . 56ti wulun, ypf| bulun.

, .
235

2. ^, \]

, , .

,
.

, .
,
.
554. ^* guan.


, .

, .

3. ^, \


4.

, .


^
,
.

5. *wfl!iAfftff-&,
#
^

, .

6.

(:
),
.
.
1. yf\^ buguan . ^ jinguan.
- ,
.
2. , , , - ^- zenyang, ${[ ruhe , , - , , ffl{b name, - nayang, f ^ j g naban , ,
.
236

555. -

- .
: , % ping, $.% renping, sui,
|{1! suibian , , .
-
-
, . , . , , , .
556. , , - .

, .
*

, .

, ,
.
4.


, (:
).
5.

6.

,
, .

,
( ).
557. , - ,
: ( . 549).

: wulun, ^ bulun, ^ buguan.
*
]

, (: ).
237

,

558. , , ,
. , .

, , , .
559. , , : .

560.
: {fg shi 1 , $i% shide, ndngde, (,=( yizhi, ^{sg zhishi.
.
.
561. ,
.
,
.

2.
, .
1

<(sg shi
, .
238

. -^,

() , .
, (: ).

5.

,
, ,

.

6. ^, &
,
.
,
.
562. , , : de .

181

563.
| | (()) de.

(05) de dao.
. , , ; , .

. 239

^ lian, Kft dou, til . , ,


, .
564. , .
1.
, .

2. 1#&0 [ft]

(: ),
.

. ^^^- im

() ,
.
, .

, .

6. .& im\

, (: ).

, ,
, (:
).

8. ^^ [ft]

, (: , ).
, .

. ^^ [ft]
, .

11. &^- [ft]

,
.
12. ftil!SSffi#&iM*tiH?7o l]
, .

13. ^'& \

,
.

240

,
.
15.

[*]

, , ,
- , .
, ,
, .
565. , , .

% name, - nayang, n a b a n , , . .
.
1-( ),
.

2. , mm,

,
, .

. , , ,
. (
), ( ).
,

566. , , (, , ), ,
( , ) , .
!6479

241

567. , , : .

568. ,
, }.

,

. ... .
.
, ft jiu, $L bian, z%~ cai , .
( ) ().
569.
, .
1- 7,

[]

, .
2.
, .
3. * 5 # , ^ [*]
, .

5.

,
( ) .
$1, '& [*]
, .

, , .

7. ,
;
,

;
, .

242

; , .

, , .

, .
570. ,
( ), | () ()
.

1. , ]
m

,
.
,
.
,

571.
, . , ,
.
, , , 1.
572. , , :

.
1


.
16*

,
243

573. ,
, .
: haoxiang, -. haosi, & haobi,
2# youru, $| rutong #J{$ fangfu , , ,
, , , .
:
1)
xiang
shid,
Uffi haoxiang
shid, -it
- haoW
shid, &
U fangfu
shid
. , , , , , ;
2)
MW xiang
nayang,
MW haoxiang
nayang,
ffiik
MW haoW
nayang,
i 5 # rutong
nayang, -#[5
^ fangfu
nayang .
.
,
.
574.
, .
() , (
) .

2.
JHo

[ml

,
. .

. , ^ ^ & & ^ m\

, .

, .

5. &^, ,

, , .
244:

6. , &, mi

,
.
575. , .

,
.

, , .

,
(: ),
.

4. nmmmfa


, , .

.
576. ,
, ,
.

% name, - nayang, naban , , . .
1.
, .
2.
- , , , - .
577. , , :

.
245

578. ,
, :
xiang
ylyang,
# haoxiang
ylyang,
ffjk
# haoW
ylyang,
# rutong
ylyang, fcffi, .
fangfu
ylyang, .
ffi_ xiang
yiban,

haoxiang
yiban, %?&
jjg; haobi
yiban, #
rutong
yiban, $)
$ fangfu
^,
, .

.
579. , , .
1.

() ,
.

2. 5&&*, ,
, , .

,
.

4. ^ - ,

^ [*]

, , ,
.
,

580. , . 246

:
, , , .
581. , , : .

&

582. ,
, - yuqi . :
1) -^
^fiffi yuqi
buru ... ;
2) -^
\ yuqi
ruhe, igjf|6J$p yuqi
hem
... ?;
3) -^.
f U yuqi
ningke ... ;
4) -
^1'
ningken ... ;
5) JJjig:
f g l yuqi
ningyuan ... ;
6) -fej^
yuqi
wuning ... .
,
.
583. ,
.
1- -^,

, .
9

, .

. ^, ^^ )

( ) ,
.
0

, () ,
.
247

5.

, .

, , *
.
7.

,
, , .

( ) , ,
, ,
.
,
.

584.
. .
. .
.
,
,
.


.
, .

, .
, , .
248

,

585. ,
, .
.
.
.
,
. . .
. , .
, , , ,
.
586. ,
.
, .
, .

3. mk&tt, |?/>
, .
, .
, .
, .
, .
( ) , .
(: ),
(: ).
- .
587. ,

249

, (.
399): ] dao, daoshi , ; qj ke, shi , , .
.
.
588. , .
, , , .
2. / | ^ , i p f g i ^ . []
, , , .

3. , []

(: ), , , .

4.
, , , .
,

589. ,
, .
.
. ,
, .

.
, ,
() ,
().
590. ,
.

1. , im

, .

, .
250

, () , .

4. - ^ , #,#*#11*,
, ,
, ,
.

.
591. , ,
.

144

, ; .
, .
,
.
,

592. ,
, , . .
.
( , , ).
, .
.
.
: ,
.
, , .
,
.
251


, , ,
I 593. ,
.

1. , ^^ )

, , .
, ^ ^ []
( ) .
, ,
( , )!

5. ^, S 2 ^ i i f o []

.

6. ^ , ^ []
() .
- , ,
.

8. , &) ,
;
().
594.
.
.
.
595. , 7 1, .
.
252

2. -^, -

- .

596.
, .
:
, , , ,
, , , , , .
: , , , .
, ,
. ,
, .
597. ,
, .
1. ( ) ,
.
.
2. (?)
.
?
3. (!) , .
!
4. (,). , :
) ,
.
, ,
.
) , .
.
) , .
.
.; .
253

1917
.
5. (% )
.

, , .
6. (;).

, - ,
,
.

, , ; , ,
.
7. (:).
.

: ! !"
8. (
) , , .

^
, , , , ...
9. (
) .
[]
!
10. ( ( ) ) ,
.
.
( ).
11. ( (} ,
.

[~_1 ) -

:
!"
254

! -

.
, ,
. ,
.

598. ,
, ,
. :
1. (
) . , .
.
2. (~)
, , . .
, .
.
3. (>) .
, .
.

*

. .
.
.
.
.
. .
, .
. .
.
. .
.
.
, .
. .

, , , .
256

budan

bingqie IT<{S

a m 47
a

4 /

ba 47
ba . 47; . 48,
93, 94, 96, 99, 100, 101, 102,
108, 111
bale mj 46, 47
bei 41, 65, 105, 106;
. 36, 106, 107
ben ; 48
beng 46, 60
W i t 65, 123
bian 73
bian ^ co/o3. . 45, 79, 133,
147, 164, 175, 185, 190, 191,
192, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 206, 214, 222, 224, 242;
, . 46, 84
bian 3 115
biancheng ^j$ 115
bianshi <g| , . 46,
82; 147, 222
bianwei ^
115
bie glj 46, 60, 95
bljiao i b ^ 123
bing 36 (^f) 42, 43, 78
bingqie ^feE. ( # ) 43, 78, 81,
164
bird itta 219
birii
name :
M'A 219
bu yp . . 32, 46, 54,
95, 114, 117, 156; . 34, 35
bucuo
dan
232
bucuo
danshi ^

232
bucuo
keshi ^
&
232
17-479

budan
erqie
44, 78, 164
buguan -^ 149, 150, 151, 235,
236, 237
buguo ^ 168
buguo
bale ^fct
7
46, 86
buguo
eryi ^
ffiB
46, 86
bujin
bingqie ;f & .
( # 44, 78, 164
bujin
erqie ^ { ^

42, 78, 164


bulun 149, 150, 235, 237
buran ^. 228
buru yftu 50
bushi ^
46, 55, 220
bushi
bianshi 7%
J 42, 177
bushi
ershi ^, .
42, 44, 78, 168, 171
bushi
jiushi
gtg
42, 44, 79, 168, 177
bute
bingqie ^ #
&
( # . ) 164
bute
erqie^#

164
buyao ^ g 46, 60
buyong 7[<% 46, 60
c

cai ^" ^. 50, 191; .


. 45, 164, 190, 195, 206,
214, 228, 242; .
. 46, 83, 85
caiyl zf 50, 191
chana MM 50, 184
chao f 73
257

cheng & . . 115; . 27


chengwei J5^^7 115
chufei |;ft 228, 229
chufei .... .. buran
228
chufei .... .. cai | ^ ^ -% 228
cong M, 41, 73, 75
cong'er MM 167
cong ...... yilai -"198
D
da fj 73, 75
dai # 49, 194
.
daidao (dai)
shihou (shi)
^ )
) 194
dan iS. , . 46;
42, 43, 80, 168
danfan 227
dang g . . 25, 115; npe 133, 184
dang
ji ^
gR 184
,_
, ,,
/ /- ,
,
dang
shihou (shi) a

-R ) 184
dangjian 73
dangr ^JL 50, 76, 184
dangzhe ^ 184
.
dangzhong % 73
danshi \S.^L , .
46; 0 42, 43, 78, 168
danxu ^1 227
danyou {fiW 46
dao . 194;
41, 73, 75, 239; . 7
dao #J 172, 250
dao
shihou (shi)
U

W) 194

daoshi - 172, 250


d(e) 9 ^ # - 19
de . 49, 63, 67, 68,
258

69, 119, 125, 144, 151, 179,


180, 182, 184, 186, 188, 189,
194, 205, 211, 212, 239; :
. 46, 47, 84, 88, 107
de . 49, 69
de jg . 49
de . 49, 69, 101, 108,
119, 125, 151, 153, 239; .
33, 34; . 35
de . . 24, 25
dei 25
deng 49, 194
dengdao 133, 194
dengdao (deng)
shihou (shi)
( ^ )
g ^ () 194
dengdao
ylhdu -
/j=f 194
di fljj . 37
di 7, 15
ding 37

41>

7 3

,
_
.
;
dou fP J, v(.)
.
;

46, 82, 83, 86, 87, 149, 223,


230,235,240
dou %$ . . 46, 114
du 46
^ 65
d u l
, , , _,,,. _
duigU
7 3
M
duimian % 73
duiyii ^=f 41, 65
duo ^ 38
duohuir %)L 39
d u 6 m e ^,
38
, _
^ . na

f> Z a n ^ * f

d u 6 z a n

d u 6 z a n

Og 196
diiyou 46, 83

ft

E
(e)r ;L . 10, 37
. 48; 80, 81,
164, 166, 168, 171
erqie jffifi 42, 78, 80, 81, 164
eryi 46, 47

ganma = 39
ge -f- 9, 48
ge, ^
41> 65>
g e n

g g

6 5

7 7

13

g e n q i d n

g 6 u

2 ] 3

1 6 0

7
1 6 1

3 7
7 3

guang 5 46
guangshi }feg 46

F
fang ;# me^. c^oeo 191; .
</. 45, 83, 164, 190, 228

, ;,. ^ , f i '

' "

nayang
244
KngW

43, 157, 244


fangfu
yfban ffiffi
246
fangfu
yiyang tfjffl,

feidan

erqie ^.

' ! *
48
f6uzeSIIj228
f e n g

G
gai ^ 25
gaidang 25
gan 49, 194
gandao (gan)
shi'hou (shi)
& ( )
) 194
gang RIJ 50, 191,
gangcai WJ^ 191
ganggang \\ 191
gangyl pjlj 191
. .
I?'

45

>
223, 230
h d i s h i
^

4 2

4 4

133

> 149, 164, 168,

4 2

' 5 h8i - 7 7 -

79

M i

1 7 4

>

^ ^

hao U 42, 44, 137, 201;


. 27
M A I ' f f 244
haobi
nayang ["#;
^
#244
haobi
shid^th
244
haobi
yiban
^ 246
haobi
yiyang
. 246
haosl { 244
haoxiang 43, 154, 165, 158,
244
haoxiang
nayang -
154, 157, 244
259

haoxiang
shid
U
44, 154, 157, 244
haoxiang
ylban -
159, 162, 246
haoxiang
ylyang
# 43, 159, 162, 246
he ft 42, 44, 77, 80, 160, 161
he
yiyang
ft
# 159
hebi | B J ^ 39
hen fg 13, 37
herd 50
hou fs 73, 75, 194
houbian / g ^ 73
houmian ]^ 73
houtou js^k 73
hua ft 10
hui ^ 24
huo 42, 43, 77, 79, 172
huo
huo
^ 44, 173
huoshi ^ ^ 77, 79, 172
huoshi
huoshi

g 173
huoze 172
huoze
huoze B^|IJ
pg
173
huozhe ^ ^ . 51;
42, 43, 77, 79, 172
huozhe
huozhe ^ ^
gg
# 42, 44, 173

50, 184
ji
qie ffi, R 45, 164
ji
ye U
-, 45, 164
ji
yi
%. 45, 164
ji
you ,
% 45, 164
jia 7, 10
jialing ^
214
jian [ . 48;
73, 75
jian ft 48
jiang 48, 93
jiao ) . . 25; .
50, 190, 201;
65, 105
jiao 65, 123
jiarii 43, 147, 214
jiaru
hua . ffi 216
jiaru
name (na)
% () 216
jiaru
shfhou (shi)
) 44, 221
jiaruo 147, 214
jiaruo
hua | g ^
^ 147
jiaruo
hua
na
...jjg
218
jiaruo
name (na) ^
' ) 216
jiashe j g ^ 214
jiashi . 147, 214
jiashi
name (na) jg

ji 37
ji ip . . 45, 147, 164,
175, 185, 190, 191, 192, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 206,
214, 222, 224; , ,
46, 84
ji g. . 194; 77
ji U 224
260

jibian IPM 147, 148, 222


jie 46
jihuo ipiS 223
jiling l p ^ 147, 222
jin -R 46, 85
jinguan .* 43, 149, 230, 233,
234, 236
jinguan
danshi^.^
{
43, 44

jinguan
.
232
jinshi * 46, 85, 205, 210
jiran 43, 147, 148, 224
n k m e
iir4n
() &
< () 44, 226
jiran
yiishi
^
4 3
2 2 6
'

* 8
Ill 226
jfsW | ^ 43, 44, 147, 222
jfshi | p ^ 46, 82
jishi U g 147, 224
JfsM
hua ip^g
sS 147
jiu E 65; , ,
45, 79, 133, 147, 164, 175,
185, 190, 191, 192, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 206, 214,
222, 224, 242; , .
46, 84, 205, 210; .
. 46, 85
jiubian 222
jiulian 46, 82
jiushi , . 46,
82, 205, 210; 43/ 147,
2 2 2

jfzhi 133, 194


jizhi
hou S S
jizW
shi S S
jun 46

L
,a

47>

7 5

i a i z he 31
1 7 . . 29, 47, 125;
2 8
2 9
9 3
2 52
1 g
73>
7 5
jg 4 6 ) 82, 83, 240
l i d n
H 4 n g

'
47, 55
gj 30, 32, 46, 54, 95, 104

mei dang @ ^ 50, 186


meifeng 50, 133, 186, 192

1 ^ ~
meiyou

m e i

oj . . 24;
172, 250; 168

kenengoJtB24

keshi q j ^ 172,
250; 42, 78, 168
24

1](

50

' 192
30,
30 34,
34 46, 54, 95,

12

^ 50, 141, 201, 203


miande ^ f f 50, 139, 141, 200,
201
mianqian 73

4 7

2 7 , 47
ubian 73
^ Mffi 73
&* 7 3

J ^
Jo 194
194

1 2 5

^ '_ 2 5 , 140, 141;


. 48, 50, 100;

N
. . 47
^ * - 20, 21

naban M

155, 156, 236, 241,

^-4D

j ^ 4 5 113
name ' 155, 236, 241, 245
gflflj 39

na

261

( 43, 149, 150, 230, 234


nashf
nashf
$$
196
.
nayang ft 155, 156, 236, 241,
245
Hjg 47
nei ^ 73, 75
neng fg 24
nenggou 24
ningke f p j 50
ningken f-- 50
ningyuan ^ j g 50
'
nongdao . 152
nongde # f # 50, 152, 238

ran f$ 168; . 7, 37
' 42, 78, 168
rang . . 25; .
50, 199, 201, 205; 65,
105
50, 150, 237
renping fi^ 50, 150, 237
ru #p 154, 158, 213
ru
ze #p
|IJ 43, 216
ruguo $fl^ 43, 147, 214
ruguo
hua -
43,
147, 216
ruguo
hua
name #
JH
IS
S 5 ^ 44, 218
ruguo
name () #
^ () 42,43,44, 175,216
riiguo
shfhou (shf) fU^
...& () 221
ruguo
ze $^
10 42,
44, 168, 175, 216
nine 1/Rffi 50, 235, 236
riihuo # 218
ruo ^ 43, 213
ruo
ze ^
|IJ 216
ruoguo ^ 147, 214
ruoguo
hua J=fH
jfg 216
ruoguo
name () ^.

qian fff 73, 75


qianbian 73
qianmian ftfUf 73
qiantou fff^ 41, 73
qie 45
qilai ^B3 26
qu_^ . . 25, 140, 141;
. 48, 50, 100
que () 45, 133, 149, 168,
171, 230

ruoguo
ze ^ ^
216
ruoshi ^^g 214
ruoshi ^Sfjg 147, 213
ruoshi
name (na) ^ g
M'A
216
ruoshi
shihou (shi) ^jlk--- & ( 221
ruoyao ^ 43, 147
nirud $ p ^ 213
rush! - 214

P
pang 73
pangbian % 73
pi E 48
ping % 50, 237
pirri 219
.
pirii
name () %\\
% (M) 219
po 37

262

rushi ^ 213
rutong $n|U 43
rutong
nayang $pi
# 244
rutong
yiban
159, 162, 246
rutong
yiyang $
# 43, 44, 159, 162, 246

sui ...... dan gi


. 44
sui
ran
^ 43, 232
sufbian 50, 150, 237
suiran M ^ 43, 149
suiran
dan |
{g, 43
suiran
danshi M ^
{

44, 2 3 2
suiran
er gf^
44
suiran
keshi
nj

'

43,
232
s
suishuo ; 230, 234
shang _h 41, 73; - suishuo
danshi

2 3 2
73; c#0. 27
'

shangbian 41, 73
suize 2 30, 234
shangmian _h]|] 73
suize
ran'er J|IJ
^
shangtou $(; 73
232
shen g 37
suo Jff . 47; .
shengde ^-f# 50, 139, 141, 200,
49, 107, 109, 181
201
sudyi # 144
shenme shfhou \\{ 50
sudyi
weid W\R
shenme shihou
shenme shi144, 205, 210
houfj-^^
ft % 196 suoyi
weld
yuanyin
shenzhi 46, 82
(yuangu)
%

2
2
sherd . 214
H (.) 1
sheruo ^^=f 214 ,
suoyi
weideshi
sheshi 2\4
Kjg 144, 210
shi ^ 50, 76, 133, 184, 189, 190 sudyl
weile flffil
shi ^ 45, 164, 190, 228
144, 205
shi ^g . . 25; . suuyi
weizhe Jffl

50, 199, 201, 203, 205, 238


144, 205
shi 45, 113; , sudyi
ylnwei Jff!.
?
. 46, 55, 58, 85, 88, 107,
44, 210
174, 205, 210
sudyi
ylnwei
yuanyin
shid m
120, 122
(yuangu) #
'-.
shide $. 50, 200, 238
() 212
shifen
shihou
189,
sui M
sui gS

U& 50, 184


f | 50,76, 133, 184, 186,
190, 192
43, 230, 233
50, 150, 237

S U O y i
4 4

'
su6yi
212

UyU

2 1 0

yuangu
263

suoyi

yuangu

ylnwei

m% 212

suoyi
yuanyin #

m ( f @ ) 212
suoyi
yuanyin
ylnwei
0
US
213
suoyi
yuanyin
yduyu

? 213
T
tai 37
tang ffi 43, 213
tanghuo 218
tangran ^ ^ 43, 213
tangru 213
tangruo | ^ 213
tangruo
name () ^ - ) 216
tangshi 43, 147, 214
tangshi
hua
tangshi
hua--
name216 ft
218
I S M
tangshi
name (na) ^ ^ g -' ) 216
tangyao ; 147, 213
ttngyao
h u a ^ g flS 216
t i # 41, 65
tiao ^ 4 7
uingm 77, 160, i6i
tdng
ylyang
# 159
tou ^ 7, 10, 37
W
wai * 73
waibian ^(-. 73
waimian ^ 73
waitou $\.k 73
wang ^ 73
264

wanyl JFj~ 219

wei m 46
wei & 48
wei 3c 46
wei % 45, 113
wei 7 41, 65, 71, 105;
43, 137, 141, 199, 201,
206
wei
ji %
ff 143
wei
qijian ^
j g ^ 143,
200
weid ^ 137, 141, 145, 199,
201, 206
id
suoyi ^5

We
44, 145, 207
weid
yuangu ^5

$ (^jgr) 212
weideshi 3 / 43, 141, 145,
199, 201, 203, 206
weideshi
suoyl
^ ^ jl' K
tiffl 46
weiIe
^ 7 ^ 41, 71;
43, 137, 141, 145, 199, 201,
206
ile
qijian % T
*B
we
144
w e l d u

w e i s h i

137
^
' I41> 1 4 5 ' I99>
201, 206
weiyou 46, 83
weizhe $ 41, 71; /
137, 141, 199, 201

" 46
v/ii %} 46
wiilun 5 149, 150, 235, 237

! , ^ 45, 113
xia T 73; q/<jb. 27
xiabian 73
xttnrian 73
x.ang [] 41, 65, 73
x i a n g # 43, 154, 155, 156, 158,
'
u

"S

^ ^

yao

44, 216
yaoshi mm 43, 147, 213

154,

"

157, 244

:
: y;

ban

- *

, ,
x.angdeng ffi^ 121
xiangfang p 121
xtangruo | g ^ 121
xiangsi 121, 122
xiangtong 121, 122
xiangxiang | # 121
xiangzhe 73
xiaqu
2
^^ 2
xiatou f $t 73
xie

2 2

x l n

)D>

I 0

! ^ tt 10
xude. ^ # 25
xuyao ^ ^ 25

va Bf 47
yao
ao ^ ^ . . 25, 141; .
199, 200, 201, 203;
42, 43, 213, 220
18479

h f t
W

( h f )
1

2 2 1

'

...

-tfe , (.) . 45,


46,79,82,83,86/87,149,164,
1 6 6

2 1 4

'

y i

43,216

. . . ^

.,,.
xia

50>

2 2 3

'

133>

'

2 3 0

'

2 3 5

'

2 4 0

1 1

. 43, , H I , M2, aoi

y f d 4 n

2 2

- 44>

5 0 i

133>

ijr

43

^ ^

_
2 | ?

42>

75>

5 0

1 3 7

' 201>202
1 9 5 5 2 22
133, 1 9 4

1 4 ?

'
^ m e (nJ) _
^ ^ ( ) 226
^ ^ 42> 75> 1 3 3

4J, 71; 43,
Jn
^
206

yin
gu m
- 44
yinhi 42, 73, 75
ym'er Sffn 167

y i n g g a

y I n l e

ylnle
212
yinwei
c0f03

ynwei
145

yuangu 7

4 3

'

1 4 5

'

4J, 71;

2 0 6

3r
uc3r

H
H3&
265

yinwei
suoyi g )
43, <
14, 145, 207
yinwei
yuangu H > ^ " ' M
44, 212
ylnzhe H * 71
yiqian 42, 75, 133
yiri 0 50
yiri ... ... yiri 0
0 185
yltian - 5 * 50
r
. yltian ^ - .
yltian
.
:85
yiyang # 121, 122, 160
yizhi 152, 238
yizhi < - 50, 189
yizhi (dao
shihou (shi) -
mm cm) i89
yong J 41, 65
you | 65, 73, 75, 105
you t 1 104
you 3. 17, 45, 79, 164, 166
, 1 6 8
you .. .... ye X
- 164
you .. .... you 3
5L 164
youru 244
youyu ? 43, 206
youyii
suoyi 1 ?
207
youyu
yin'er ^
43, 207
youyii
yuangu "
(.) 44, 212
yu J- 73, 75, 184
yu % 44, 77, 160, 161
m 44, 190
yu ... ... hou ^
yii ... ... ji =f
EU84
gff 4 4, ,187
y u . . . ... qian =f
yu ... ... shi =pm 184
yd ... ... yihou =f 190
yd ... ... yiqian =?
f 187
yu ... yu
45, 79,
245i, 243

sro

266

, zhlhou f--190
"
:

zhiqian
J---2. 187
"
yuan J1 10
yue .... yue jgg m 45, 79,
242, 243
yuqi 43, 247
yf-tia 247
yuqi... ... buru-Ej^-'
247
yuqi... ... herd -^-c
yuqi .. .... ningke *=i ^
247

yuqi .. .... ningken *


f#
247
yuqi .. .... ningyuan
-*?
247
yuqi .. .... r d h e - ^ ] 247
....
wuning
i
yuqi ..
247

z
zai ^ . 32,, 33;
40, 41, 73, 75, 133, 184
zai ... ... dangr :|5:" SJL 184
zai ... ... shihou (shi) ;
184
zai ... ... hou ^ e 190
zai ... ... qian :- 187
zai ... ... yl chana ;

184,, 185
zai ... ... yihou ^ 44,
133 , 190
zai ... ... yiqian ^E- 44,
133 , 187
f 190
zai ... ... zhlhou ^
zai ... ... zhiqian ^E
^ 1 | 187
ze . . 45, 168, 171;
168
zenyang ^ g # 151, 235, 23(
zhang 9, 47
zhao * 7, 26

m<

zhe . 30, 31, 32, 71


zhe % . 48, 49, 63;
. 7, 10
zheban . 155, 156
zhedeng 39
zheme g ^ 155
zhetnen tfj 39
zheyang 155, 156
zhl ^ 17, 49, 67, 144, 179, 185,

205, 211, 212

zhiyao R g 43, 147, 148, 227,


228
zhiyou AW 46, 83
zhong 73, 75
zhongjian 41, 73, 75
zhouwei M S 73
zhuyi ^JiC 10
z
0 ) ? - 7> 1 0
* 75
Z

l,f\fQ

_ h J 40
u- m
^ ,0
zhi . 48

zicong g R 133
zicong
yihou
| 1Q7 J

zhSf , . 46, 85,

z k 6 n g

2 0 5

'

2 1 0

' 50
44, 133, 198
zhi gr
197
194
zk6n
zhih6u
zhidao ]gai 50, 189, 195

zhfdao
shihou (shi) Zong 149, 230, 235
- ) 189
Z 6n g 4 3 ) 230, 234
zhidao
weizhi
zdngling <% 230, 234
I t 189
zongran 43, 44, 149, 150.

zhihou _Js 194


zhlqian^M187

230

' 234
zongshl
ZUl 01

zhish? ^ 50, 238


zhbhi 46, 83, 85, 205, 210
zhSfshi
bale
7 86

* 4?
6
fp 115
ZU
zuowei
z u 6

230, 234

. . . . .

12

12


268

13

15

16
.
17

18

18

19

20

21

22

23-


,
,
,

,
,

. . . .
-
. . .
-
, J 1
, j] S u o
, zhe
, ^ zai

, de
, ~3^. bu
, de
, ^

bei . .

24

25

26

27
28

30

32
33

34
35
36
36

'

37

269

37

38

39

40,
,
,
,
,

40
'


,
,


( )
'
( )( )
270

41

41

42
42

43

44

45

46

47

48

49

49

50

,
,
,

50

51

52

53
54

54
55

271

56

57

58

59

59

60

61

'.

61

61

62-
-
-

272

63

-63

64

65

66

66

67

-
-
-
-

68

69

.69

-
-


70

71

72

73
75

77

. . . "

78
7
80
81

81. .82
83

84
85
86

-.

273

87
88

88

89( )
( )


---
(? ?) (?)
(? ?) ( ?)
( ? ?) (?)
JE3 ( ) +
# ( ) +
# 3 ba +
( ) + + de
ba + +
/ ()


+. . . . .'
+ + ?# de
+ $ gei ( # f s u o ) + C
,

274

89

. . .

90
91

92
93

94
95
97
98

99

100
101

102

104

106
107
108

109

110

111
112

112

113

. . . .
( -f- )
+114

115

115

116
116

. . .
+ de
+
+ ()
()
+ ()
+ ()


. .
(- )
(- )
(- )

117
9

120

121
122
124
125

126

127

127

129
131

132


, *
,

133
275

,
, .
,
,
,

'.
,


,

,
,
,
,

,
, . . .
,
,
,
,

, . .
,
,
; . . .
,
,276

134
135
136

137
139
140
142
143
145
146
149
151
153

154
155
156
157
158

160
161

162

163

163

,
,

,

,
, -
, -

167

172
174

176
177
179

,
,
,
,
,

,
,
,

,
, "
,

._. ' ,

180
182
184

185
186
187

188
189

191
277

,
,

,

,

,

,
,

, -
,
,

, -
,
,

, -
, -
,
,
,

.
,

,
,
i . .
,

,
,
,
276

192
193
195
196
197
198
199
204
206

216
213

221
222
224
226
229

235
238

239
241

243

, . .
, . .
,

,
,

245
246
248
249
250
251

253

256810


. .
. .
. .
. .
4869
08.07.81.
25.05.82.
2.
. .
. . . 17,5. . . . 17,5.
.-. . 15,63. 3500 .
479. 35 ., .
, 3- , 41.

7

,
.
121019, . , 13.