You are on page 1of 6

11?

APRIL 2012 ESQUIRE


door Rens Lieman
DE 11 BESTE KOFFIEBARS
VAN NEDERLAND
De dag begint met een krant en een kop kofie van niveau.
Her drink je die kofie.
__ Theres anewking intown.
Slechts eenjaar geledenrees uit
Rotterdamse grondHopper Cof-
fee, eenkoffiebar met eenzekere
eigenzinnigheiddie daardoor?
vlug populair werd. De in-
richting is als inandere koffie-
bars (veel grof hout enbeton),
maar Hopper heeft dat uitste-
kenduitgewerkt energ ruim-
telijkgehouden. Dat zorgt voor
rust inde bar. De eigenbakke-
rij met openkeukenis wl uniek,
enontkenhet maar eens de
geur vanversgebakkenbroodis
eenprettig welkom. Dat brood
wordt ineigenhuis gebakken
omdat no-nonsense eigenaar Ka-
rel Rietveldhet broodvanan-
deren(met broodverbeteraars
endat soort rommel erin) niet
goedgenoeg vond: Schijt, dacht
ik, ikkoopmijneigenovenwel.
Het belangrijkste, echter: de kof-
fie. Zonder concessies. Keuze
uit zes tot tiensoortenbonenen
vijf verschillende zetmethodes
bij de filterkoffie slowcoffee,
zoje wilt (zie kader oppagina
126). Die filterkoffie is danook
de specialiteit vanhet huis en
wordt geserveerdmet eenapart
glaasje afgekoelde koffie. Om
het smaaktraject vanwarmnaar
koudte kunnenproeven, aldus
Karel. Kortom, de beste enpret-
tigste koffiebar vanNederland.
Uit net juryrapport: De bes-
te filterkoffie die ikindeze test
proefde, eneenruime keuze bo-
vendien. Met de uitleg enhet
glaasje afgekoelde koffie erbij
poogt de eigenaar zijnklantente
onderwijzenopkoffiegebied.
KOFFIEBARB
VERKIE2ING
o1 HOPPER
Coeebar & Baker
SchiedamseVest 146, Rotterdam
hopper-coffee.nl
Kofie: 5/5
Bfeer &inricnting: 5/5
Barista enbeiening: 4/5
HOPPER Als Ace-Hotel New York. Fijne sixties popmuziek ook. Voor de ar tistieke Rot terdammer. (TedLangenbach) >> Met een goede uitleg en wat extras poogt de eigenaar zijn klanten te onderwijzen. Fijn!
HOPPER
koffiebar
1
DOBBIER
fo
t
o
g
r
a

ie
k
o
f

ie
b
a
r
s
C
a
s
p
e
r
R
ia
ESQ12002-dossier01.indd 116-117 23-03-12 08:59
11B ESQUIRE APRIL 2012 11p APRIL 2012 ESQUIRE
KOFFIEBARB
BPECIAL
__ Wat maakt een koffiebar
een fjne koffiebar?
Screaming Beans inde Amster-
damse binnenstadgeeft je niet
zozeer het antwoordopdie
vraag, als wel het gevoel. Het
smalle pandaande Hartenstraat
is cleaningericht, met kleine,
witte tafels eneenwat grotere
leestafel die uitnodigt omaante
schuivenbij onbekende stads-
genoten. De bar zat vol tijdens
Esquires visite opeenvrijdag-
morgen, maar het bleef er rustig
er lijkt eenongeschrevenregel
dat het gespreksniveaugedempt
wordt opdat eenieder er rustig
zijndag kanbeginnen. Mt een
goede kopkoffie. De filterkoffie
(Indonesisch, Sumatra Blue Ba-
tak) wordt door bekwame baris-
ti aantafel opgeschonkenenook
de nakeddoppiois eenaanrader
romig enopvallendweinig bit-
ter. Het ambacht vaneenbarista
ende kwaliteit vande koffiebo-
nenwordenuiterst serieus ge-
nomenbij Screaming Beans. Een
plekomde dag te beginnen.
Uit net juryrapport: Goe-
de microfoambij de cappuccino.
Iets te melkig, maar je blijft de
koffie goedproeven. Dat is wel
eens anders. Vriendelijkgast-
heerschapenuitstekende uitleg
over de koffiebonen.
Serene rust, alles met beleid.
Ookover de muziekis nage-
dacht: rustige jazz, zacht volu-
me, goede bas; niets erger dan
blikkerige achtergrondruis. En
h! Eindelijkleuke latte art.
DE VAKJURY
WILCO ADMIRAAL
Brengt als Independent Barista
mobiele espresso waar het maar kan,
organiseert workshops, proeverijen
entrainingen(wilcoadmiraal.nl).
Drinkt zijn koffie het liefst:
Vers enzwart, inal zijnverschij-
ningsvormen. Ookeengoede dop-
piomacchiatomaakt me blij.
EDINE RUSSEL
Hoofdredacteur ELLEEten
(elle.nl/eten).
Drinkt haar koffie het liefst:
Persoonlijkvoor mij opgeschonken
filterkoffie. Zwart graag.
JAN SCHUITEMAKER
Koffiebrander bij CoffeeXperts
Enkhuizen(coffeexperts.eu).
Drinkt zijn koffie het liefst:
Zwart. Espresso, cafetire, mokka
express (pruttelpotje) enalle vor-
menvanslowcoffee.
o LOKAAL
Raampoortstraat 34b, Rotterdam
lokaal-espresso.nl
Kofie: 3/5
Bfeer &inricnting: 4/5
Barista enbeiening: 4/5
o EBPREBBOFABRIEK
Gosschalklaan7/IJburglaan1489, Amsterdam
espressofabriek.nl
Kofie: 4/5
Bfeer &inricnting: 3/5
Barista enbeiening: 4/5
__ Wederomeennieuwkomer in
koffiestadRotterdam. Oprich-
ter GuidoWaas houdt het prettig
simpel. Het pand, eendeel van
het oude Hofplein-stationvan
de Randstadrail, ziet er opzich-
zelf al goeduit door de gebogen
vorm, maar is ooknogfijn, basaal
ingericht met houtentafeltjes en
eenkleine lounge-hoekbij de in-
gang. De bar is verfraaidmet een
brewstation, waar je je filterkof-
fie gemaakt ziet worden. De uit-
leg vande Ethiopische koffie is
wat summier, de espressoaange-
naamzacht maar de cappuccino
technischniet perfect. Kortom,
het is eentopbar inwording. De
aanmoedigingsprijs dus.
Uit net juryrapport: Zo
moet eenespressobar zijn.
Schoenmaker blijft bij zijnleest.
Jammer vande cappuccino
geenlatte-art is niet erg, maar
danmoet-ie technischwel per-
fect zijn. De mooie, bruine rand
vankoffie rondomhet melk-
schuimontbrak, waardoor we
nagenoeg geenkoffie proefden.
__ Hogeschoolkoffie ophet
Westergasterreinmet vrolijke
baristi: eenuitstekende combi-
natie. Wie verdwaalt ophet gro-
te krijtborddat als menudient
(tevens volgeschrevenmet los-
jes aankoffie gerelateerde ci-
taten: Chuck Norris grinds his
coffee withhis teeth, andboils his
water withhis ownrage), krijgt
advies vanNina. De verse kof-
fiebonenvankwaliteitsbrander
The goldencoffee boxworden
bereidmet bijzondere appara-
tuur. EenSynessotweegroeps-
espressomachine, berboiler!
jubelde uwvakjury. Helaas wat
uit de buurt vanhet centrum, en
eenslechte akoestiek.
Uit net juryrapport: Door de
abominabele akoestiekeneen
huilendkindniet te doen.
Helaas, want de Keniaanse Gati-
na-koffie zouikhier de hele dag
kunnendrinken.
BCREAMING
BEANB
Hartenstraat 12, Amsterdam
screamingbeans.nl
Kofie: 5/5
Bfeer &inricnting: 4/5
Barista enbeiening: 5/5
JURY &
VERANTWOORDING
Esquire vroeg diverse koffieprofessionals naar de
beste vijf koffiebars vanNederland. Daaruit rol-
de eenlijst met deze elf bars, ansichal Neerlands
koffievoorhoede dus, die de redactie samenmet
eendeskundige, driekoppige jury (zie hieronder)
bezocht. We besteldenoveral eenespresso, cap-
puccinoeneenkoffie (filterkoffie indienbeschik-
baar, americanoof lungobij gebrekdaaraan).
We noteerden: kwaliteit enpresentatie van
de koffie (branding enversheidvande bonen,
crmelaag, temperatuur ende verhouding melk/
koffie), gastvrijheid, bekwaamheidvande baristi,
inrichting ensfeer vande bar.
AANMOEDIGINGS
PIJS
SCREAMING BEANS H, een spookje. Eindelijk lke lat te ar t. >> De bar zit vol, maar wat een rust! ESPRESSOFABRIEK Huiskamer maar vooral niet te trut tig. >> Relaxed en kundig personeel. En wat een berboiler!
LOKAAL De gekozen Braziliaanse bonen maken een zeer mooie kof fie voor
een espresso. Aangename verrassing. Glaasje water erbij, kopje, schotel-
tje: zoals het hoor t.
BCREAMING BEANB
koffiebar
2
EBPREBBOFABRIEK
koffiebar

LOKAAL
koffiebar

fo
t
o
g
r
a

ie
S
e
b
a
s
t
ia
a
n
W
e
s
t
e
r

e
e
l
fo
t
o
g
r
a

ie
G
e
r
b
e
n
H
e
t
t
in
g
a
, F
o
t
o
P
U
U
R
fo
t
o
W
ic
o
: M
a
a
r
t
e
n
N
o
o
r
d
ijk
fo
t
o
g
r
a

ie
M
a
a
r
t
e
n
L
a
u
p
m
a
n
/
2
0
1
1
ESQ12002-dossier01.indd 118-119 23-03-12 08:59
121 APRIL 2012 ESQUIRE
KOFFIEBARB
BPECIAL
o THE VILLAGE
COFFEE & MUBIC
Voorstraat 46, Utrecht
thevillagecoffee.nl
Kofie: 3/5
Bfeer &inricnting: 4/5
Barista enbeiening: 4/5
__ Eeneigenstijl heeft The Vil-
lage inUtrecht zonder meer.
Endat bevalt Esquire wel, voor-
al als de dienstdoende barista
elke gast met oprechte vrien-
delijkheidbegroet. The Village
is hangeninde vergane bruine
loungebankmet de voetenrus-
tendopde Marktplaats-salon-
tafel. Of genoegennemenmet
eenplekopde grond, als het echt
drukis opeenmiddag dat ei-
genarenAngelovande Weerd
enLennaert Meijboom(de een
deedkoffiebarinspiratie opin
Amerika, de ander opHawaii)
eenbandje hebbenuitgenodigd.
Ende koffie? Die was ruimvol-
doende, maar erg uitgesproken.
Dat is niet voor iedereeneen
pluspunt.
Uit net juryrapport: De eige-
naar kiest (bewust) voor eenerg
rinse, fruitige koffieboon. Daar
moet je vanhouden. Opzichpri-
ma, maar bieddanje klantennog
wel wat meer keus.
o VICTORB
EBPREBBOBAR
Kruisstraat 35, Haarlem
victorsespressobar.nl
Kofie: 3/5
Bfeer &inricnting: 3/5
Barista enbeiening: 3/5
__ Het stuitte eigenaar Victor,
vanoorsprong espressomachi-
nemonteur, tienjaar geledente-
gende borst dat de koffie die hij
doorgaans geserveerdkreeg, on-
dermaats was. Daarombegonhij
inHaarlemeeneigenespresso-
bar, intijdendat de zulks inNe-
derlandnog niet eens bestond.
Bonuspuntenvoor dat pionier-
schap. De espressois opde juiste
temperatuur enheeft eengoe-
de crmelaag, maar wordt he-
laas niet met eenglaasje water
geserveerd. De cappuccinois
technischinorde enookde ame-
ricanois prima. Esquire mist
echter eenbijzondere filterkof-
fie. Prima bar voor de dagelijkse
kopkoffie (als de lokale schil-
der binnenwandelt krijgt hij een
gastvrije glimlachvanbarista
Eva), maar niet echt spannend.
Uit net juryrapport: Helaas
geenfilterkoffie, wat ikwel bij
eenbar vandeze tijdvindhoren.
Eenweliswaar netjes, maar ook
wat ouderwets interieur.
f
o
t
o
g
r
a

ie
D
e
n
is
K
o
v
a
l
PIONIE
THE VILLAGE Je proef t wat ze beloven, maar een
kof fiebareigenaar moet niet alleen serveren wat
hij zelf lekker vindt.
VICTORS Zoals het er tien jaar geleden aan toe ging. Veilige keuze, niet zo spannend.
fo
t
o
g
r
a

ie
A
n
o
t
h
e
r
s
o
m
e
t
h
in
g
.o
r
g
B
U
I
T
E
N
A
A
R
D
S

R
O
C
K
E
T
C
E
L
L
I
N
I
C
L
A
S
S
I
C

G
e
b
o
r
s
t
e
l
d
r
o
e
s
t
v
r
i
j
s
t
a
a
l
f
r
a
m
e
e
n
b
o
d
y

3
0
x
4
2
.
5
x
3
5
c
e
n
t
i
m
e
t
e
r
/
2
3
k
i

o
g
r
a
m

v
i
a
c
a
s
a
b
a
r
i
s
t
a
.
n
l

1
.
0
9
9
S
o
m
s
v
o
ls
t
a
a
t
h
e
t
w
o
o
r
d
m
a
c
h
i
n
e
n
i
e
t
m
e
e
r
e
n
i
s

h
e
t
w
o
o
r
d
g
e
v
a
a
r
t
e
p
a
s
s
e
n
d
e
r
.
O
f
m
i
s
s
c
h
i
e
n
B
u
i
-
t
e
n
a
a
r
d
s
i
n
s
e
c
t
,
a
ls
je
m
e
t
s
a
m
e
n
g
e
k
n
e
p
e
n
o
g
e
n

n
a
a
r
d
e
m
e
t
e
r
s
,

i
t
e
r
d
r
a
g
e
r
s
e
n
m
e
lk
o
p
s
c
h
u
i
m
e
r
s

k
i
jk
t
.
O
f
t
a
n
k
,
z
o
a
ls
E
s
q
u
ir
e
s
d
i
e
n
s
t
d
o
e
n
d
e
f
o
t
o
g
r
a
a
f

d
e
z
e
m
a
c
h
t
i
g
e
e
s
p
r
e
s
s
o
m
a
c
h
i
n
e
n
o
e
m
d
e
.
H
o
e
h
e
t

o
o
k
z
i
j:
a
a
n
s
c
h
o
u
w
o
p
d
e
v
o
lg
e
n
d
e
p
a
g
i
n
a
s
h
o
e

s
p
a
n
n
e
n
d
e
e
n
m
a
c
h
i
n
e
k
a
n
z
i
jn
.

B
U
I
T
E
N
A
A
R
D
B

O
1
ESQ12002-dossier01.indd 121 23-03-12 08:59
o? TwO FOR JOY
Haarlemmerdijk182
Frederiksplein29, Amsterdam
twoforjoy.nl
Kofie: 2/5
Bfeer &inricnting: 4/5
Barista enbeiening: 3/5
oB KOFFIE BALON
Utrechtsestraat 130
1eC. Huygensstraat 82
1evanderHelststraat 66, Amsterdam
dekoffiesalon.nl
Kofie: 2/5
Bfeer &inricnting: 3/5
Barista enbeiening: 3/5
122 ESQUIRE APRIL 2012
KOFFIE BARB
BPECIAL
__ Het nog jonge Twofor Joy
heeft alle ingredintenvoor een
goede bar inhuis, maar flin-
ke technische foutentijdens Es-
quires bezoekstaaneenhogere
eindnotering inde weg. Ver-
brande melkinde cappuccino,
verbrande espressovande Mo-
kum house blend(donker ge-
roosterd, zoet; erg Italiaans) en
eente heet geserveerde filter-
koffie waarinookna afkoeling
de beloofde citrustonenniet te
proevenwaren. Zonde, want
Twofor Joy heeft potentie. Aan
eenlange steigerhoutentafel
achterinde zaakkanheerlijkge-
werkt worden, fijne zitplekken
opeensoort vide enkoffiebonen
uit de eigenbrander. Uitgaande
vaneenoff day vande barista van
dienst, tocheengoede notering
vanwege de fijne, relaxte sfeer.
Uit net juryrapport: Erg
NewYork. Oldfashionedservice
met eenlach.
Eigenbrander inde zaak! He-
laas verbrande koffie enmelken
teveel schuiminde cappucci-
no. Het verhaal is inhuis, maar
wordt niet waargemaakt.
__ De Koffie Salonaande
Utrechtstestraat ziet er prachtig
uit, met inhet centrale gedeelte
eenaantal aanelkaar geschoven
tafels die sameneengroot ovaal
vormen. De ruime keuze uit
krantenentijdschriftenmaken
het eengezellige, rustige lees-
tafel. Inzijnalgemeenheidis de
bar klassiek, maar fijningericht.
Jammer dat de koffie zovlakis.
Geenfilterkoffie, eente dunne
lungoeneenniet meer dande-
gelijke maar verhoudingsge-
wijs prima cappuccino.
Uit net juryrapport: Vrien-
delijke baristi, maar de lungois
water met eensmaakje ende es-
pressois vlak.
f
o
t
o
g
r
a

ie
D
e
n
is
K
o
v
a
l
TWO FOR JOY Goede service: je wordt van alle kanten glimlachend begroet, zelfs door de hond. >> Het verhaal in huis, maar wordt niet waargemaakt.
KOFFIE SALON Hoewel de verhoudingen goed
zijn, een vlakke cappuccino en dito espresso. Dat
krijg je met een wat massale kof fiebrander.
L
A
M
A
R
Z
O
C
C
O
S
T
R
A
D
A
M
P

D
r
i
e
g
r
o
e
p
s
m
e
t
e
l
k
e
g
r
o
e
p
e
e
n
e
i
g
e
n
b
o
i

e
r

G
e
b
o
r
s
t
e
l
d
r
o
e
s
t
v
r
i
j
s
t
a
a
l
f
r
a
m
e
e
n
b
o
d
y

1
0
0
x
6
7
,
5
x
4
7
,
5
c
e
n
t
i
m
e
t
e
r
/
9
0
k
i

o
g
r
a
m

v
i
a
a
l
l
e
b
o
r
g
h
.
n
l

1
1
.
7
7
5
B
U
I
T
E
N
A
A
R
D
B

O
2
ESQ12002-dossier01.indd 122-123 23-03-12 08:59
12 APRIL 2012 ESQUIRE
KOFFIEBARB
BPECIAL
__ EenbegripinRotterdam,
want al meer daneendecenni-
umopenenhaar tijdtoendus
ver vooruit. Helaas is de bar wat
betreft interieur enkoffieaanbod
niet meegegaanmet zijntijd. Fil-
terkoffie wordt niet geschonken
ende espressois ondermaats. De
bar staat bekendomzijnbroden
enappeltaarten, maar Esquire
kwamprimair voor de koffie.
Uit net juryrapport: De es-
pressokrijgt eenonvoldoen-
de: zijncrmelaag was snel weg,
hij was bitter eneenbeetje ver-
brand. Ookhadde witte plomp
melkinde cappuccinobeter ge-
kund. UEBmaakt de hoge ver-
wachtingenniet waar.
f
o
t
o
g
r
a

ie
D
e
n
is
K
o
v
a
l
1o URBAN
EBPREBBO BAR
Botersloot 44a/NieuweBinnenweg263, Rotterdam
Kofie: 1/5
Bfeer &inricnting: 2/5
Barista enbeiening: 2/5
__ Lebkov vaart eenandere
koers enricht zichopde wat ge-
haastere forens, meent Esquire.
Meer coffee to go dancoffee to
stay. Opzichniets mis mee. In
het Rotterdamse filiaal werkt
de beste barista vanNederland
(CoenvanSprang wonhet na-
tionale kampioenschap), maar
tijdens Esquires bezoekis hij af-
wezig enwordt er eente hete
americanogetapt. Ookde cap-
puccinowas niet geweldig: te
heet, ineente grote beker, een
overdaadaanmelkendaardoor
op LEBKOV &
BONB
Stationsplein50, Rotterdam
Turfmarkt 236, DenHaag
Bargelaan8, Leiden
Kofie: 2/5
Bfeer &inricnting: 3/5
Barista enbeiening: 3/5
BESTE FORENSEN
ES
VOOR-
LOPE
proeft uwjury weinig koffie
(overigens eenbekendpro-
bleemonder de geteste koffie-
bars). Lebkov ziet er wel fris en
modernuit, er hangt eenprettige
rust enhet laat andere koffiebars
opstationslocaties mijlenver
achter zich.
Uit net juryrapport: Voor
mijngevoel te licht gerooster-
de koffiebonen. De zwarte koffie
haddanookweinig smaakver-
gelekenmet die vanandere bars.
Wel eenprettige sfeer.
URBAN Niet meege-
gaan met de tijd.
Kof fie was zoek bij
de cappuccino.
fo
t
o
g
r
a

ie
F
r
a
n
s
H
a
n
s
w
ijk
Uw vakjury Iegt uit
KOFFIEBONEN
VAN DE wERELD
Als geleerd van kofiebrander
Jan Schuitemaker
(tevens jurlid):
COLOMBIA: Lichte, noot-achtige
nasmaak.
BRAZILI: Mide, zoete, melkchoco-
lade nasmaak. Ideaal als basis voor
espresso.
PAPOEA-NIEUW-GUINEA:
Orintaalse pit, kruidige, chocolade-
achtige ondertonen.
ETHIOPI: Bloemige, fruitige en
mokka tonen.
GUATEMALA: Stevige body, met
licht fruitige ondertonen.
EL SALVADOR: Misschienwel het
meest onderschatte kofieland. Zoet,
bloemig enchocolade.
KENIA: De champagne onder de
kofiesoorten. Fruitig inafdronk.
INDIA: Kruidig enaards.
INDONESI: Aardse ondertonen,
donkere chocolade enkruidig.

K
E
E
S
V
A
N
D
E
R
W
E
S
T
E
N
S
P
I
R
I
T
D
U
E
T
T
E
p
r
e
-
p
r
o
d
u
c
t
io
n

T
w
e
e
g
r
o
e
p
s
m
e
t
e
l
k
e
g
r
o
e
p
e
e
n
e
i
g
e
n
b
o
i

e
r

R
o
e
s
t
v
r
i
j
s
t
a
a
l
f
r
a
m
e
,
a
l
u
m
i
n
i
u
m
b
o
d
y

1
0
0
x
7
9
x
4
5
c
e
n
t
i
m
e
t
e
r
/
8
5
k
i

o
g
r
a
m

v
i
a
k
e
e
s
v
a
n
d
e
r

e
s
t
e
n
.c
o
m

1
2
.
4
5
0
B
U
I
T
E
N
A
A
R
D
B

O
3
ESQ12002-dossier01.indd 124-125 23-03-12 08:59
KOFFIEBARB
VERKIE2ING
GROF GEMALEN
ESPRESSO 90 ML
ESPRESSO
CAF MACCHIATO
CAPPUCCINO
BREVE
VIENNOIS
CAF LATTE
ESPRESSO DOPPIO
CAF CREME
DROGE CAPPUCCINO
MOCHA BREVE
CON PANNA
CAF AU LAIT
RISTRETTO
CAF NOISETTE
CAF AMERICANO
MOCHA
FLAT WHITE
CAF CON LECHE
LUNGO
CAF CORTADO
CAF CON HIELO
CAF AFFOGATO
BLACK EYE
ESPRESSO 30 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO60 ML
ESPRESSO 60 ML
FRENCH PRESSED
COFFEE 150 ML STERK GEZETTE
KOFFIE 180 ML
ESPRESSO60 ML
ESPRESSO60 ML
ESPRESSO60 ML
FIJN GEMALEN ESPRESSO
22 ML
ESPRESSO 60 ML
ESPRESSO 60 ML ESPRESSO 60 ML ESPRESSO 60 ML
TOEF MELKSCHUIM HEAVY CREAM 30 ML HETE MELK 30 ML
HEET WATER 90 ML
MELKSCHUIM 30 ML
IJSBLOKJES
MELKSCHUIM 60 ML MELKSCHUIM 120 ML
WARME MELK 60 ML
HALF&HALF 90 ML
HALF&HALF 60 ML
MELKSCHUIM 30 ML
CHOCOLA 60 ML CHOCOLA 60 ML = MELKSCHUIM+WARME WELK
VANILLE-IJS
90 ML
SLAGROOM 60 ML
SLAGROOM 90 ML MELKSCHUIM 120 ML GEZETTE FOFFEE 120 ML
MELK 60 ML
MELK 300 ML
MELKSCHUIM 300 ML WARME MELK 180 ML
MELKSCHUIM 2 ML
12 ESQUIRE APRIL 2012 12? APRIL 2012 ESQUIRE
KOFFIEBARB
BPECIAL
__ Doet Zuid-Europees aan, en
is vroeger opendanuwredactie
dikwijls ontwaakt: vanaf zeven
uur. Met zijndertienvierkan-
te meter ooknog eens vol-
gepakt met mokkapotjes en
pakkenhuisgebrande koffie
nog best gezellig voor eensnel-
le stop. Esquires topelf gehaald,
maar jammer vande laffe lungo
eneenweinig indrukwekkende
eigenLungoccino. Hetzelf-
de kanvolgens uwjury vande
dienstdoende barista gezegd
worden.
Uit net juryrapport: Sfeer-
vol barretje, helaas met eenon-
wetende achter de bar: hij weet
niet waar de branderij is, hij
weet niets over de zaakte vertel-
lenenhij weet niet hoe hij koffie
moet zetten. Hopendat volgen-
de keer de bekwame eigenaar
weer achter de bar staat.
Erg lang shot espresso! Daar-
door licht endun. De eigen
lungoccinoheeft eenok
schuimlaag, maar smaakt als een
beker melkmet nauwelijks kof-
fie. Terwijl tocheenkrachtige
smaakbeloofdwas.
Als geleerd van Independent Barista Wico Admiraal.
Uw vakjury legt uit
SL0W COFFEE
__ De betere koffiebars inNederland(het gros vanhet hier geteste dus)
hebbenSlowCoffee opde kaart staanouderwetse filterkoffie, inder-
daad. Er zijntalloze variaties wat betreft de zetmethodes*, maar de basis
is overal hetzelfde: integenstelling tot bij de espresso, vindt de extractie
vansmaakstoffenbij SlowCoffee plaats onder lage druk. Dit geeft meer tijdomsubtie-
le, meestal fruitige enrinse smakenlos te wekenuit de grof gemalenkoffiebonen. Hier
dieper opingaand: eensnel gemaakte espresso(doorlooptijdvijfentwintig seconden)
levert eenzodanig geconcentreerde smaakopdat de aangename frisheidvaneengoed
gebrande kwaliteitskoffie al snel omslaat naar eenonaangename zuurheid. De zetme-
thodes die geschaardwordenonder SlowCoffee (doorlooptijd: drie tot vijf minuten)
levereneenzachtere, meer gebalanceerde engenuanceerde smaakop, waardoor meer
recht gedaanwordt aanhet werkvankoffieboer enbonenbrander ende smaakvankof-
fie optimaal genotenkanworden. De barista bepaalt tenslotte de juiste maalgraad, do-
sering enwatertemperatuur. Hogeschoolkoffie dus, endat proef je.

Alle zetmethodes
worden uitgelegd op
11 LUNGOCCINO
Heisteeg5
FerdinandBolstraat 37, Amsterdam
Kofie: 1/5
Bfeer &inricnting: 1/5
Barista enbeiening: 1/5
EARLY
BID
LUNGOCCINO Pluspunt dan maar voor het uit zicht op de Heisteeg: hoog Anton Piek-gehalte. >> Drink&Go. Al is de drink niet erg indrukwekkend.
esquire.nl/koffiebartest
Infographic JoshuaField, Orbit Visual Graphic Design
DE COMPLETE FIELD GUIDE: KOFFIE
Voor eens en voor altijd: de juiste verhoudingen voor al die varianten die de kofiecultuur rijk is*.
ESQUIRES
TOPTIP: Houd het bij
eengoede espresso,
of beter nog: good old
filterkoffie koffie op
zijnpuurst.
ESQ12002-dossier01.indd 126-127 23-03-12 09:00