Вы находитесь на странице: 1из 16

PREDMJER I PREDRAUN GRAEVINSKIH RADOVA

Sastavni dio Glavnog arhitektonsko-graevinskog projekta je predmjer i predraun radova, koji uz svu potrebnu projektno-tehniku dokumentaciju ini osnovu za planiranje i upravljanje graenjem, kao i za ugovaranje izvrenja radova izmeu investitora i izvoaa i kasnije kao podloga pri izvoenju radova. Predmjer radova predstavlja opis radova i koliine neophodne za graenje objekta. U predmjeru su sraunate koliine pojedinih radova ("predmjer radova") i izraene u dunim, kvadratnim ili kubnim metrima, ili u komadima. Za svaku stavku - poziciju rada treba dati jasan, precizan i kratak opis rada i materijala, iz kojeg se tano moe definisati cijeli proces rada obuhvaen tom pozicijom i odrediti kvalitet, vrsta i dimenzije materijala koji po toj stavci treba da bude ugraen. Ne smije nita biti zaboravljeno, jer propusti i dvosmisleni i nejasni opisi kasnije, prilikom izvoenja, dovode do nesuglasica i sporova izmeu izvoaa i investitora, a esto i do neugodnih posljedica po projektanta. Prema tome za svaku poziciju predrana bitna su tri elementa vrsta materijala, nain izrade i nain obraunavanja. Nedovoljno prostudirani (jasno definisani zahtjevi projektanta) pored sporova izmeu izvoaa i investitora, prouzrokuju i loe izvoenje radova i smanjuju njihov kvalitet, to ne daje projektom zamiljeni izgled objekta. Unosom jedininih cena za pojedine pozicije rada u predmjer dobija se predraun radova. Na poetku svakog predmjera potrebno je definisati opte uslove za izvoenje pojedinih vrsta radova, koji treba da sadre da su svi radovi i materijali obuhvaeni cijenom pozicije, da su za obraunavanje obavezne graevinske norme, ukoliko nije odreen drugi nain obrauna, uslove za kvalitet materijala, da izvodenje radova mora biti struno i tano prema projektu, daje opti opis za sve radove naveden u pojedinanim pozicijama, da je rukovodilac gradilita obavezan pre poetka radova da blagovremeno trai od investitorovog predstavnika gde e i koju vrstu radova da vri, da se izvoau nee uvaiti nikakvo opravdanje, ako bi radove izvodio u suprotnosti sa predmjerom i projektom, i da e o svom troku sve poruiti i ponovo izgraditi, da izvoa ne smije bez odobrenja upotrebljavati skuplji i luksuzniji materijal od predvienog, da izvoa mora stalno odravati zgradu i gradilite u istoi i redu, nain regulisanja tete ukoliko bi istu nepanjom prouzrokovao izvoa na susjednim objektima, postupak sa materijalom za koji investitorov predstavnik konstatuje da ne odgovara predmjeru, nain obraunavanja i postupak u sluaju konstruktivnih izmjena, zamjena, poveanja ili izostavljanja pojedinih radova, nain utvrivanja cijene za radove koji nisu predvieni predmjerom i predraunom, da izvoa odgovara za sve tete na graevini do njene predaje investitoru, nain voenja graevinske knjige i dnevnika, obavezu izvoaa da kod predaje zgrade preda investitoru potvrdu da je objekat na reguiacionoj liniji, i da su izmirene sve obaveze izvoaa za utroenu vodu i elektrinu energiju za radove na graevini, da je izvoa duan dati za sve radove potrebnu skelu i istu ukalkulisati u ponuenu cijenu za odgovarajuu poziciju.

Predmjer radova ( ili dokaznica mjera)

Predmjer radova ili dokaznica mjera, je dio tehnike dokumentacije u kojem su proraunate koliine radova. Koliine radova svrstane su u logian redoslijed i u skladu s tradicijama struke, po vrstama radova i pozicijama. Radovi na izgradnji objekta mogu se svrstati u tri osnovne grupe: osnovni ili grubi graevinski radovi (zemljani,betonski, armiranobetonski, armiraki, zidarski, tesarski....) zavrni ili zanatski graevinski radovi (stolarski, bravarski, keramiarski, soboslikarski, kamenorezaki, izolaterski, tapetarski....) graevinsko-instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, mainsko-termotehnike instalacije, elektroinstalacije....) Nain prorauna koliina za pojedine radove je objanjen u graevinskim, zanatskim i instalaterskim normama, gdje je prikazano kako se uzimaju mjere, koje su oteavajue okolnosti i kako se vrednuju. Normativi i standardi rada u graevinarstvu su podijeljeni po glavnim vrstama radova. Svaka norma je oznaena jedinstvenom oznakom koja se sastoji od: Oznake vrste norme (GN - graevinska norma) Oznake vrste rada (npr. 601 - Tesarski radovi) r pozicije r podpozicije Svaka norma sadri: Opis rada i obraunsku jedinicu mjere Normu materijala (koli. materijala po jedinici proizvoda) Kvalifikaciju radnika potrebnih za izvrenje opisanog rada Normu vremena (koli. vremena po jedinici proizvoda) Na osnovu proraunatih koliina radova, ugovara se izgradnja objekta, obavlja obraun izvedenih radova izmeu investitora i izvoaa, planiraju proizvodni resursi i vrijeme izgradnje, te slijedi izrada predrauna radova, graevinske knjige i projekt organizacije graenja. Zbog navedenih razloga, kod predmjera radova se postavljaju slijedei zahtjevi: tanost prorauna u granicama mogueg jasan tok prorauna, koji je vezan uz pozicioniranje u nacrtima, logian raspored po vrstama radova i stavkama. Predmjer radova, kao i ostalu tehniku dokumentaciju izrauje projektant.

Primjer predmjera radova Redni broj pozicije Graevinska norma GN NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice) 1. BETONSKI RADOVI (GN 400- ) 1.1. GN 400- 504 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, MB20, u dvostranoj oplati, ugraivanje betona pervibratorom, transport japanerom. Zidovi su armirani armaturom RA 400/500, 95 kg/m3. Obraun po m3 ugraenog betona. 0.25x1.00x10.00x2=5.00 0.25x1.00x7.50x3 =5.62 0.25x1.00x4.50x1 =1.12 ___________ 11.75 Jed. mere Kol.

m3

11.75

Predmjera radova (primjer podjele prema vrsti radova): A GRAEVINSKI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pripremni radovi zemljani radovi tesarski radovi armiraki radovi betonski i armirano betonski radovi zidarski radovi montani radovi

B. ZAVRNI RADOVI 1. stolarski radovi 2. bravarski radovi 3. izolaterski radovi (esto ih stavljaju u grube graevinske radove) 4. keramiarski radovi 5. soboslikarsk iradovi 6. limarski radovi 7. krovopokrivaki radovi ... C. ELEKTRO INSTALACIJE D. VODOINSTALACIJE E. OPREMA F. UREENJE OKOLIA G.OSTALI RADOVI

Predmjera radova za grube graevinske radove (primjer podjele prema vrsti radova): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zemljani radovi Zidarski radovi Tesarski radovi Betonski radovi Armirano-betonski radovi Armiraki radovi Izolaterski radovi Zemljani radovi jedinice m, m ienje i priprema terena Skidanje humusa buldozerom, u sloju od 20 cm sa transportom na daljinu od 50 m Mainski iroki iskop u zemlji x kategorije Iskop temelja samaca, mainski/runo u zemlji x kategorije Iskop trakastih temelja, mainski/runo u zemlji x kategorije Mainski nabijanje i planiranje iskopa Zatrpavanje trakastih temelja, runo sa zemljom x kategorije Zatrpavanje temelja samaca, runo sa zemljom x kategorije Nasipanje tamponskoga sloja ljunka u sloju debljine 15 cm Razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja ljunka Zatrpavanje vanjskih podrumskih zidova objekta Transport vika zemlje iz iskopa, kamionima na deponiju udaljenu x metara Izrada sloja uvaljanog ljunka na ravnom krovu u svrhu zatite hidroizolacije, prosjene debljine x cm Zidarski radovi jedinice m, m Zidanje parapetnih zidova d=xy cm, produenim malterom xyz
Zidanje obodnih zidova oko okna lifta opekom debljine xy cm, produenim malterom xyz

2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.1.1.13. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3.

Zidanje zida za zatitu hidroizolacije debljine x cm, produenim malterom xyz

2.1.3. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.3.4. 2.1.3.5. 2.1.3.6. 2.1.3.7. 2.1.3.8. 2.1.3.9. 2.1.3.10. 2.1.3.11. 2.1.3.12. 2.1.5. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.5.5.

Tesarski radovi jedinice m Dvostrana daana oplata donje/gornje temeljne betonske stope trakastih temelja. Dvostrana daana oplata donje/gornje temeljne betonske stope temelja samaca. Dvostrana daana oplata podrumskih betonskih i armirano betonskih zidova. Dvostrana daana oplata zabatnih betonskih / armirano betonskih zidova po etaama. etverostrana daana oplata armirano betonskih stubova po etaama. Trostrana daana oplata horizontalnih armirano betonskih serklaa po etaama. Trostrana daana oplata armirano betonskih greda po etaama. Oplata, daana, ravne armirano betonske ravne ploe. Oplata, daana, ravne armirano betonske ploe sa rebrima. Oplata, daana, sitno-rebraste ploe koja se poslije betoniranja demontira. Oplata, daana, armirano betonske prilazne, kose rampe. Dvostrana daana oplata, armirano betonskog, krovnog zidia. Armirano-betonski radovi jedinice m Betoniranje armirano betonskih podrumskih zidova, debljine xy, visine xy, MB xy. Betoniranje armirano betonskih stubova dimenzija xy,visine xy, MB xy, po etaama. Betoniranje armirano betonskih greda, dimenzija xy, MB xy, po etaama.
Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaa, dimenzija xy, MB xy, po etaama.

Betoniranje armirano betonske ravne ploe, debljine xy, MB xy

2.1.5.6. Betoniranje armirano betonske kose ploe prilazne rampe, debljine xy, MB xy. 2.1.5.7. Betoniranje armirano betonske ploe sa rebrima, debljine xy, MB xy. 2.1.5.8. Betoniranje sitno-rebraste stropne ploe, dimenzija xy, MB xy. 2.1.5.9. Betoniranje armirano betonskog krovnog zidia, dimenzija xy, MB xy. Napomena: stavka glasi Dovoz gotovog betona i betoniranje.. ili Spravljanje betona i betoniranje. 2.1.6. 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3. 2.1.6.4. 2.1.6.5. 2.1.6.6. 2.1.6.7. 2.1.6.8. 2.1.6.9. Armiraki radovi jedinice kg/t Armiranje armirano betonskih podrumskih zidova, debljine xy, visine xy, MB xy, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm) Armiranje armirano betonskih stubova dimenzija xy,visine xy, MB xy, po etaama, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm). Armiranje armirano betonskih greda, dimenzija xy, MB xy, po etaama, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm). Armiranje armirano betonskih horizontalnih serklaa, dimenzija xy, MB xy, po etaama, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm). Armiranje armirano betonske ravne ploe, debljine xy, MB xy rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm). Armiranje armirano betonske kose ploe prilazne rampe, debljine xy, MB xy, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm). Armiranje armirano betonske ploe sa rebrima, debljine xy, MB xy, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm) Armiranje sitno-rebraste stropne ploe, dimenzija xy, MB xy, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm) Armiranje armirano betonskog krovnog zidia, dimenzija xy, MB xy, rebrastom jednostavnom/srednje sloenom/sloenom armaturom ( 4-12 mm / 14 i vie mm) Izolaterski radovi jedinice m Nabavka i postavljanje horizontalne hidroizolacije podruma, koja se sastoji od xyz. Nabavka i postavljanje vertikalne hidroizolacije podruma, koja se sastoji od xyz. Nabavka i postavljanje horizontalne hidroizolacije krova, koja se sastoji od xyz. Nabavka i postavljanje horizontalne termoizolacije krova, koja se sastoji od xyz.

2.1.7. 2.1.7.1. 2.1.7.2. 2.1.7.3. 2.1.7.4.

Predraun radova
Predraun radova je pisani elaborat, koji se sastoji od: pozicija s opisom, jedininim mjerama, koliinama, jedininim cijenama i ukupnom cijenom. Broj pozicija odgovara onima u predmjeru radova. Jedinine mjere i koliine su iste kao i u predmjeru radova. Primjer predrauna radova Jed. Redni Graevinska NAZIV POZICIJE mere broj norma (Opis; Dimenzije; Skice) pozicije GN 3.1. GN 400- 504 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, MB20, u dvostranoj oplati, ugraivanje betona pervibratorom, transport japanerom. Obraun po m3 zajedno sa oplatom 0.25x1.00x10.00x2=5.00 0.25x1.00x7.50x3 =5.62 m3 0.25x1.00x4.50x1 =1.12 Kol. Jed. cena Iznos

11.75

16481.08

193652.69

Jedinina cijena dobija se na osnovu postojeih cijena na tritu, odnosno na osnovu analize cijena. Ukupna cijena za poziciju se dobija mnoenjem pripadajue jedinine cijene i koliine. Na kraju svake vrste radova izraunava se suma svih pozicija iste vrste radova. Na predraun radova se postavljaju zahtjevi tanosti, jasnoe i jednosmislenosti zbog slijedeih razloga: to je osnovni dio tehnike dokumentacije na osnovu kojeg se ugovaraju i obraunavaju radovi, detaljan i jasan opis radova obezbjeuje kvalitet i odreuje zahtjeve za izvoenje radova, te slui kao osnova za odnose, tj. prava i obveze izmeu investitora i izvoaa Predraun radova izrauje projektna organizacija zaduena za izradu tehnike dokumentacije, te u tom smislu postoje zahtjevi za odgovornost projektanta za kvalitetom predrauna radova. Ovakav predraun radova s izraunatom ukupnom cijenom objekta slui investitoru kao prva priblina vrijednost buduih trokova. Predraun radova slui takoer i kao podloga pri natjecanju ponuaa (izvoaa radova). Izvoai pribavljaju tehniku dokumentaciju, iji su sastavni dijelovi izmeu ostaloga predmjer radova i predraun radova. Predraun radova ovdje nema unesene jedinine cijene, koje unosi svaki pojedini ponua (izvoa radova), te na osnovu istih s rekapituliranim vrijednostima uestvuje u natjecanju za dobijanje posla. Obzirom da su jedinine cijene u zemljama sa viom inflacijom podlone stalnim promjenama, razvijene su metode za obraun porasta cijena u toku izvoenja radova. Ove metode koriste kao podatke: "indekse", odnos porasta vrijednosti stranih valuta prema domaoj, kretanje cijena materijala kod dobavljaa i linih dohodaka prema kolektivnim ugovorima i sl. Osnovne primjene metodologije porasta

cijena se unose u ugovornu dokumentaciju. U tehnikom izvjetaju se esto nalaze podaci od bitne vanosti za izvoenje radova: lokacija s karakteristikama terena i komunalnim prikljucima, sve nestandardne injenice koje nisu uobiajene, hidrogeografski uslovi terena i drugo. Da bi se izbjeglo ponavljanje opisa za izvoenje radova u predraunu radova, pri veem broju pozicija, isti se daje u tehnikom opisu. Tada se u poziciji predraun radova poziva na opis u tehnikom izvjetaju. To se deava npr. kod: zemljanih radova, armiranobetonskih radova, prednaprezanja.

PRIMJERI PREDMJERA RADOVA: 1. Primjer Potrebno je uraditi predmjer radova za zemljane radove datog objekta. Karakteristike graevine-osnova temelja

Karakteristike graevine- osnova prizemlja

Karakteristike graevine- osnova 1. sprata

Karakteristika graevine- popreni presjek

Temeljna jama izgleda ovako: Osnova temeljne jame:

Gabariti objekta su 60,3522,35 m. Temeljna jama treba da je ira od osnove temelja za po 1 m sa svake strane. Na osnovu toga, dimenzije osnove temeljne jame na njenom dnu su (1+60.35+1)(1+22.35+1) m, tj. 62.3524.35 m. Popreni presjek kroz temeljnu jamu

Dubina fundiranja je 2 m, tj. Dubina temeljne jame je 2 m. Kosine temeljne jame trebaju biti u nagibu 1:1, radi bezbjednosti, da ne bi dolo do obruavanja kosina. Prema tome, dimenzije iskopa (temeljne jame) na povrini terena su (2+62.35+2)(2+24.35+2) m, tj. 66.3528.35 m. Temeljna jama izgleda kao zarubljena etvorostrana piramida, okrenuta naopako. Temelji samci izgledaju kao na slici. Ima ih ukupno 15 komada.

Predmjer radova za zemljane radove bi glasio ovako:

Redni Graevinska broj norma pozicije GN 2001.1.

NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice) 1. ZEMLJANI RADOVI

Jedinica mjere

Koliina

GN 200-601 Raiavanje terena pre iskopa i iskolenje objekta sa izradom nanosne skele i premeravanjem visinskih kota. Obraun po m2. 66.3828.35=1881.00 m2 m2 Skidanje sloja humusa sa potrebnim odnosom i GN 200-501 deponovanjem zemljane mase. Humus se skida mainski, u sloju debljine d=20 cm. Obraun po m3. 66.3828.350,20=376.37 m3 1881.00

1.2.

m3

376.37

1.3.

iroki iskop temeljne jame, mainski, u zemlji IV kat. GN 200-505 prirodne vlanosti. Obraun po m. H B+ BB1 +B1 3 B1 = 62.3524.35= 1518.22 m2 B2 = 66.3528.35= 1881.02 m2 H = 2.00 m V= 2.00 1518.22+ 1518.221881.02+1881.02 = 3 V= 3392.77 m3 V= Iskop temelja smaca, runo, u zemlji IV kategorije prirodne vlanosti, sa odlaganjem na stranu. GN 200-102 Obraun po m3. V = 151.801.803 V = 145.80 m3

m3

3399,25

1.4.

m3

145,80

2. Primjer Uraditi predmjer radova za poziciju : -Zidanje zida upljim glinenim blokovima 291919 cm produnim malterom 1:2:6. Zid je obostrano omalterisan produnim malterom 1:3:9. Dimenzije zida prema skici.

Zidanje zidova ove debljine obraunava se po 1 m3 ozidanog zida. To znai da u predmjeru radova treba da prikaemo zapreminu ovog zida, ali i da odbijemo zapreminu otvora prozora i natprozornika (i vrata i nadvratnika, ako ih ima na zidu). Malterisanje zidova obraunava se po 1 m2 ozidanog zida. Predmjer radova: Redni Graevinska broj norma pozicije GN 126 NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice) Jedinica mjere

Koliina

GN 301-206 Zidanje zida upljim glinenim blokovima 291919 cm produnim malterom 1:2:6. Materijal se prenosi kranom. Obraun po m3. 0.192.704.25= Otvori 0.191.501.102= 0.190.303.00 = 2.18 -0.63 -0.17 __________ 1.38

m3

1.38

Redni Graevinska broj norma pozicije GN 127

NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice)

Jedinica mjere

Koliina

GN 301-406 Malterisanje zidova, od upljih glinenih blokova 291919 cm, produnim malterom 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem cem. mlijekom bet. povrina. Materijal se prenosi kranom. Obracun po m2. 2.704.25= Otvori 1.501.102= 0.303.00 = 11.47 -3.30 -0.90 __________ 7.27

m2

7.27

3. Primjer Prema datoj osnovi temelja uraditi predmjer za: betoniranje temeljnih zidova MB20, obraun sa pripadajuom oplatom od dasaka debljine 24mm. Zidovi su armirani armaturom RA 400/500, 95 kg/m3.

Predmjer radova: Redni broj pozicije Graevinska norma GN NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice) 1. BETONSKI RADOVI (GN 400- ) 1.1. GN 400- 504 Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, MB20, u dvostranoj oplati, ugraivanje betona pervibratorom, transport japanerom. Zidovi su armirani armaturom RA 400/500, 95 kg/m3. Obraun po m3 ugraenog betona. 0.25x1.00x10.00x2=5.00 0.25x1.00x7.50x3 =5.62 0.25x1.00x4.50x1 =1.12 ___________ 11.75 1. ARMIRAKI RADOVI (GN 400- ) 2.1. GN 400-106A Nabavka, ispravljanje, seenje, savijanje, vezivanje i postavljanje armature RA400/500 sa svim potrebnim pomonim materijalom, za armirano-betonske temeljne zidove d=25cm. Uraunat transport. Obraun po kg. 11.75 m3 x 95,00 kg/m3 = 1116.25 kg Jed. mere Kol.

m3

11.75

kg

1116.25

Redni broj pozicije

Graevinska norma GN

NAZIV POZICIJE (Opis; Dimenzije; Skice) 3. TESARSKI RADOVI (GN 601- )

Jed. mere

Kol.

3.1.

GN 601- 201

Izrada, transport, montaa i demontaa oplate armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, od daske debljine 24 mm. Oplata je dvostrana. Obraun po m2. 1.00(10.002+4.504+4.752+8.002+ 5.052+2.202+7.502) = 93.00 m2 93.00

U zavisnosti od autora, GN mogu imati razliite brojeve za istu poziciju. Npr., za poziciju Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, MB20, u dvostranoj oplati, imamo sledee: - u jednim NORMATIVIMA je GN 400-800 - u drugim NORMATIVIMA je GN 400-504 Za ugradnju m3 betona u temeljne zidove potrebno je 8m2 oplate, to je dobijeno proporcijom posmatrajui odnos zapremine metra dunog zida i potrebne povrine oplate za m1zida. 0.25 m3:2.0m2 = 1.0 m3: X m2 X= 8.00 m2 oplate/ m3 betona Koliina oplate, koja je potrebna za ugradnju 1 m3 betona u temeljne zidove, moe se izraunati i na drugaiji nain. Ukupnu koliinu oplate, koja je potrebna da se naprave ovi zidovi, podijelimo sa ukupnom koliinom betona i dobiemo koliina oplate, koja je potrebna za ugradnju 1 m3 betona u temeljne zidove. 93.00 m2 / 11.75 m3 = 7,91 m2 oplate/m3 betona 8.00 m2 oplate/m3 betona

PREDMJER I PREDRAUN RADOVA Unosom jedininih cijena za pojedine pozicije rada u predmjer dobija se predraun radova. Za svaku poziciju se unosi, pored koliina, i jedinine cijene i iznos (iznos = koliinajedinina cijena). Jed. Redni broj Graevins NAZIV POZICIJE mere pozicije ka norma (Opis; Dimenzije; Skice) GN 3.1. GN 400- Betoniranje armirano-betonskih temeljnih zidova d=25cm, 504 MB20, u dvostranoj oplati, ugraivanje betona pervibratorom, transport japanerom. Obraun po m3 zajedno sa oplatom 0.25x1.00x10.00x2=5.00 0.25x1.00x7.50x3 =5.62 m3 0.25x1.00x4.50x1 =1.12 Kol. Jed. cena Iznos

11.75

16481.08

193652.69