You are on page 1of 35

1

PANELTON TASARIM EL KTABI


2


indekiler
1.Tanm
2.Tarihe
3.Panelton Tipleri
4.Nakliye, Stoklama ve Montaj
5.Tasarm
5.1. Standartlar
5.2. Yk Analizi
5.3. Malzeme seimi
5.4. ngerme Kuvveti Belirlenmesi
5.5. Gerilme Analizleri
5.6. Tama Gc
5.7. Kesme ve Birleik Kayma Analizleri
5.8. Sehim Kontrolleri
5.9 Yk Dalm
5.10 Diyafram Etkisi

6. rnek hesap dosyas3

1. Tanm:
Panelton ngerilmeli boluklu deme eleman, n gerilme teknolojisinin kullanld, endstriyel
ortamda seri olarak retilen bir yap elemandr.ekil 1 : Panelton, ngerilmeli boluklu deme eleman
Genellikle 100-200 m. uzunluundaki yataklarda tek para olarak retilen ve proje boyutlarna gre
kesilen boluklu deme elemanlar, yaplarda hzl imalat, daha byk yk kapasitesi veya aklk ve
s yaltm gibi zellikleri salar. Panelton sadece ngerme halatlar ile donatlandrlarak retilen zel
bir yap elemandr. Kullanlaca aklk ve yklere gre eitli kalnlklarda ve farkl kesitlerde retilir.
Deme elemanlarnn alt yzlerine yakn bir blgede konumlanan ngerme halatlar gerilerek
elemana zerine yk almadan nceden bir gerilme verilir ve bu sayede yk etkisi ile oluan
gerilmeler ngerilme kuvvetinin yaratt i gerilmeler ile dengelenir. Bu sayede baka herhangi bir
donat kullanlmadan yayl veya tekil, her trl yk durumunu karlayabilmek mmkndr.ekil 2: ngerme kuvveti ile d yklerin karlanmas

Panelton deme, at, konsol deme, duvar, tayc duvar, istinat duvar ve kpr demesi olarak
kullanlabilir.
4

Panelton deme elemanlar zerlerine minimum 5 cm. kalnlnda yk yayma betonu dklerek,
deme sistemini oluturan elemanlarn bir arada almas salanr. Bu beton kaplama, panellerdeki
ters sehimleri dengeler, kesme kapasitesini arttrr, yk yaylmn ve dalmn salar, panelleri
koruyucu bir tabaka grevi grr. Topping olarak da adlandrlan bu kaplama en az Q188/188 hasr
elik ile donatlandrlr. Proje gereklerine gre eitli noktalarda farkl donatlarda projesine gre
topping iine yerletirilebilir.

ekil 3: Kirie oturan tipik bir Panelton birleim detay
2.Tarihe:
Alman mhendis Otto Kuen 1934 ylnda mekanize, uzun yatakl prefabrike beton eleman retim
sistemini gelitirmitir. Bu sistem kullanlarak mekanize n gerilmeli beton deme retimleri 1950li
yllarda dnya apnda balamtr. 2.Dnya Savandan sonra ortaya kan byk yaplama ihtiyac,
bat ve dou blou lkelerinde prefabrike yap sistemleri, zellikle n gerilmeli beton boluklu
deme elemanlar kullanlarak karlanmtr.
Yap Merkezi Prefabrikasyon A.. Panelton ad ile 1984 ylndan beri stanbul ve Lleburgazdaki iki
tesisinde ylda 200.000 m2 kapasite ile n gerilmeli boluklu deme eleman retmektedir. Toplam
deme ve duvar retimi 2.8 milyon m2yi amtr.

3. Panelton Tipleri:
Panelton ok eitli kesitlerde ve kalnlklarda retilebilmektedir. Boluklu yaps sayesinde kesit alan
ve birim alan arl azalrken atalet momentindeki azalma daha dk bir orandadr. Bu sayede
Panelton elenii dolu kesitlere gre %40a kadar daha hafif bir deme zm sunar.
5


ekil 4: Ayn kalnlkta Panelton (mavi) Yerinde dkme deme(krmz) arlk kyaslamas

Panelton tipleri 10 46. Cm kalnlklar arasnda eitli llerdedir. retim yntemine bal olarak
farkl yksekliklerde birden fazla tipte kesit retilmesi sz konusudur. En genel panelton tipleri
ekil 5de tanmlanmtr.

ekil 5: Panelton kesitleri

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Arlk (kg/m)
Arlk (kg/m)
6

Panelton kesit zellikleri Tablo 1de verilmitir. Bu tabloda sras ile kesit birim arl, alan, tarafsz
eksenin alt ve st kenara mesafeleri, atalet momenti, genilikleri, ykseklikleri, mukavemet
momentleri ve tarafsz eksendeki dolu kesit mesafesi verilmitir.


Tablo 1 : Panelton kesit zellikleri
4. Nakliye, Stoklama ve Montaj:
Panelton, iki ucundan basit mesnetli, tek ynde alan bir deme elemandr. Tasarm bu kriterlere
gre yaplr. Tasarmdan servis safhasna kadar geen tm aamalarda bu zellik dikkate alnarak
tanr, nakledilir ve monte edilir.
retimi biten paneller mesnet blgelerinden tutularak kaldrlr ve kendilerine u blgelerinden
mesnet tekil edecek ahap veya benzeri sert malzemeden yaplm takozlar zerine oturtulurlar.
Paneller kalnlklarna gre st ste belirli sayda stoklanabilir.
ekil 6: Ahap mesnet takozu
7
ekil 7: Mesnetlerinden tutularak kaldrlan Panelton
Stoktan sahaya nakledilen paneller benzer ekilde ara zerinde de st ste ve uygun mesnet
koullarnda yerletirilir. Montaj iin aratan yine u noktalarndan halat veya zel aparatlar ile
kaldrlr. Panellerin zerine oturaca yap elemanlarnn yzeylerinin dzgn olmas gereklidir. Bu
dzgn ve przsz yzeyi salamak iin neopren mesnet bantlar kullanlr.


ekil 8: Neopren mesnet band
3-5mm. Kalnlkl 5-10 cm. genilikteki bu bantlar panellerin oturaca yzeylere yerletirilir ve
zerlerine panel montaj yaplr. Paneller birbirlerine bititirilir. Panellerin yanlarnda bulunan zel bir
detay sayesinde panellerin alt yzleri birbirlerine boyunca temas ederken st yzeyde 1cm.lik bir
boluk kalr. Bu boluk zel bir har ile doldurularak bir kesme anahtar oluturulur. Bu anahtar
sayesinde paneller bir arada almaya balar ve zerlerindeki ykleri paylamaya balarlar.

ekil 9: Panellerin yan yzlerindeki kesme anahtar alma prensibi
8

Daha sonra paneller zerine dklen yk yayma betonu topping ile tam bir birliktelik salanr.


ekil 10: Topping (Yapsal kaplama betonu)

5.Tasarm:
ngerilmeli boluklu deme eleman tasarm 10 aamadan olumaktadr. Eleman baznda yaplan
bu kontrollerden sonra tm yap sistemi iin yaplmas gereken eitli kontroller de vardr. Bunlar
yklerin dalm, diyafram etkileri ve boluk blgeleri ile ilgili tahkikleri ierir.
5.1.Standartlar:
n gerilmeli boluklu deme tasarm srecinde ok eitli standartlardan faydalanlmaktadr. Bu
standartlar ;
1- TS 3233 ngerilmeli Beton Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar. (1979)
2- ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. (2008)
3- PCI Design Handbook, Precast and Prestressed Concrete 6th Edition. (2004)
4- CPCI Canadian Design Manual 4th Edition. (2007)
5- Eurocode 2 Design Of Concrete Structures. (2005)
6- TS 9967 - Yap Elemanlar Tayc Sistemler ve Binalar-Prefabrike Betonarme ve ngerilmeli
Betondan-Hesap Esaslar ile malat ve Montaj Kurallar
7- TS EN 1168 ndkml Beton Mamuller Boluklu Deme Elemanlar.
8- TS EN 13369 ndkml Beton Mamuller-Genel Kurallar
5.2.Yk Analizi:
Yap kullanm amacna gre yk tanmlamalar TS 498de detayl olarak verilmitir. Ara ykleri ile
ilgili olarak da Karayollar artnamesi veya AASHTO standard kullanlabilir. zel yk durumlar iin
kullanc ile irtibata geilmeli ve ykler net bir ekilde tanmlanmaldr. Yklemeler doru bir ekilde
yaplmal, ilgili yk kombinasyonlar tama gc hesaplar iin kurulmaldr.
9


Deme hesaplarnda en sk karlalan yk durumlar l ykler iin;
Zati
Yapsal kaplama (topping)
Mimari kaplama
Blme Duvarlar
Hareketli ykler iinse;
Yayl
Tekil
Kar
Su
Ara
Raf
eklindedir.

5.3. Malzeme Seimi:
n gerilmeli boluklu deme elemanlar temel olarak iki bileenden oluur. Bunlar beton ve n
germe halatdr. Kullanlan minimum beton snf C30 dur. Beton sfr slump olarak da tanmlanan
kuru kvam betondur ve sktrma tokmaklama yntemi ile yaplr. Daha yksek beton snflar
kullanmak da mmkn olmakla birlikte malzemenin gevreklemesi nedeni ile tercih edilmez.
n germe hatlar ise halat, toron, tel, demet gibi isimler alrlar. TS 5680 elik Demetler (Toronlar)
ngerilmeli Beton in ile tanmlanm olan n germe halatlarnn 7 telden oluan tipi n germeli
boluklu deme panellerinde en ok kullanlan tiptir.

ekil 11: n germe halat. 7 telli tip.


10

5.4 n germe Kuvveti Belirlenmesi
Deme elemanlar maruz kaldklar tm ykleri zerlerine belirli bir ekme kuvveti uygulanm olan
n gerilme halatlarnn bu kuvveti gerilme olarak betona aderans vastasyla aktarmas sayesinde
tarlar. n germe ilemi ok yksek akma ve kopma dayanmna sahip halatlara akma
dayanmlarnn belli oranlarnda kuvvet uygulanarak ekilmeleri, gerilmeleri ile yaplr. Bu kuvvetin
hesaplanmas, elemann zerindeki yklere ve zati arlna baldr. Kesitte oluan i kuvvetler
hesaplanr ve elemann tarafsz eksenine gre bu kesit tesirlerini karlayacak kuvvet hesaplanr.
Daha sonra bu kuvvetin uygulanabilecei miktarda n germe halat seilir ve seilen halat miktarna
gre belirlenen n germe yzdesine bal kuvvete gre kesitte oluan i kuvvetler tekrar hesaplanr.

5.5 n germe Kuvveti Kayplar
n germe ilemi yaplm ve retimi bitirilmi, montaj tamamlanm ve kullanma alnm n gerilmeli
boluklu deme elemanlarnda eitli n germe kuvveti kayplar sz konusudur. Bu kayplar retim
ve kullanmda eitli aamalarda meydana gelirler. Tasarm esnasnda bu kayplar gz nne almak
ve kaybedilen kuvvetten tr azalan tama kapasitelerini hesaplamak, bu azalm kapasitelere gre
ihtiya varsa halat alan veya n germe kuvvetlerini arttrmak gereklidir. Gncel ACI 318 ve PCI
versiyonlarnda kayp hesaplamalar aklanmtr. TS 3233de ise bir hesap yntemi belirtilmemi
olup, geerli bir yntem ile hesaplanmad srece kayplar ve oranlar u ekilde belirlenmitir.
Betonun n germe esnasnda elastik ksalmas: n germe halatlarnn ekme esnasnda boylar uzar.
Beton ile tam aderans saladklarnda halatlar geri boaltlr ve bu kuvveti betonda basn gerilmesi
oluturacak ekilde aktarrlar. Bu esnada halatlar eski boylarna dnmeye alrlar. Ancak elik kadar
esnek olmayan ve kesit olarak rijit olan beton bu ksalmay bir miktar engeller. Ne var ki yksek n
germe kuvveti halatlar ile birlikte beton kesiti de bir miktar ksaltr. Bu ksalmaya bal olarak bir
miktar kuvvet kaybedilmi olur. TS 3233e gre bu kayp toplam n germe kuvvetinin %3 kadardr.
Betonda Rtre (bzlme) : Rtre, bzlme, klcal atlak oluumu anlamna gelir. Taze veya prizini
almam betonun hidratasyon ss ile su kaybederek veya ortam ile scaklk farklarndan dolay
bzlerek atlamas durumudur. Dier bir deyile rtre, yk etkisi olmadan betonda su kayb sonucu
ortaya kan bir deformasyondur. Rtre atlaklarn engellemek iin beton henz tazeyken sulanr
veya olumas muhtemel rtre atlaklarn belirli noktalara ynlendirmek iin retilen rnler
zerinde entikler oluturulur. Betondaki bu beklenmeyen ekil deiimi n germe kuvvetinin bir
ksmnn kaybna neden olur. TS 3233e gre bu kayp %7 dzeyindedir.
Betonun snmesi: Beton yap elemanlar d evrenin etkisi sonucu zamanla deformasyona urarlar.
Yk etkisi altndaki betonda ilk anda oluan deformasyon ani ve elastiktir, daha sonra zamana bal
deformasyonlar oluur. lk anda oluan deformasyonlar elastik, daha sonra oluanlar ise snme
olarak adlandrlr. Betonun snme deformasyonu temel snme ve kuruma snmesi olarak iki ksma
ayrlr. evre ile su al veriinin olmad durumda ve yk etkisi altnda oluan deformasyonlar temel
snme, deien nem ortamnda ve yk etkisinde oluan deformasyonlar ise kuruma snmesi olarak
adlandrlr. Snme ile rtre arasndaki fark rtre oluumunda herhangi bir yk etkisinin olmaydr.
TS 3233de snme kayplar %6 dzeyinde n grlmtr.
n germe halatlarnn gevemesi: n germe halatlar ile ilgili TS 5680de de tanmland gibi eitli
geveme deerleri vardr. n germe halatlarnn gevememesi ve zerlerindeki gerilmeyi
kaybetmemesi tasarma esas unsurdur. Ne var ki tm n germe halatlar zamana bal olarak bir
miktar geveme yaparlar. Bu deerler eitli testler ile belirlenmi ve snrlandrlmtr. n gerilmeli
beton teknolojisinin kullanld yap elemanlarnda ok dk gevemeli n germe halatlar kullanlr.
TS 3233e gre bu geveme nedeni ile ortaya kan kuvvet kayb %1 dolayndadr.
11

5.5 Gerilme Analizleri:
Hesaplanan i kuvvetler ve n gerilme kuvvetinin kesitte oluturduu toplam kesit tesirleri elemann
aklk ve mesnet, alt ve st yzeylerinde ayr ayr hesaplanr. Elemanlarn retiminden montaj
alanna sevkine kadar geen sre boyunca oluan gerilmeler Transfer Gerilmeleri, yapsal kaplama
betonu dklp deme hizmet vermeye balad andan itibaren oluan gerilmelerde Servis
Gerilmeleri olarak adlandrlr. Her iki durum iinde elemann aklk ve mesnetlerindeki alt ve st
blge gerilmeleri kontrol edilmeli, yapsal kaplama betonunun zarar grmemesi iin servis gerilmeleri
aamasnda kaplama zeri gerilmesi de ayrca gzden geirilmelidir.

ekil 12: Gerilme durumlar ve blgelerinde ortaya kan olas gerilme eitleri
Gerilme durumlar iin snr deerleri gsteren tablo aadaki gibidir.
Transfer Gerilmeleri snr
deerleri
Servis Gerilmeleri snr
deerleri
Basn
Gerilmesi
ekme
Gerilmesi
Basn
Gerilmesi
ekme
Gerilmesi
0.6 fck

mesnette
0.45 fck


aklkta
Tablo 2: Emniyet gerilmesi deerleri
Bu deerler TS 3233de belirtilmitir ve ACI 318in gncel srmleri ile de birebir rtmektedir.

5.6 Tama Gc :
Eilme elemanlarnda tama gc yntemi ile yaplan tasarmlarda etkin yklemeler 1.4G + 1.6Q
kombinasyonu ile arttrlr. Eilme tama gc Mr deerinin, en elverisiz ykleme durumundan elde
edilen hesap momenti Mdden byk olduu gsterilmelidir. Kesitin tama gc;
(TS 3233)
(ACI 318 & PCI) formlleri ile hesaplanabilir.
Bu eitliklerde Aps n germe halat toplam alann, fps ise kayplardan sonra azaltlm n germe
halat hesap dayanm deerini temsil eder.

12

5.7 Kesme ve Birleik Kesitte Kayma Hesaplar:
n gerilmeli boluklu deme elemanlarnda kayma hesaplar standart betonarme yap elemanlarnn
kayma hesap yntemleri ile farkllk gsterir. n germe kuvvetinin kesme kapasitesine olan etkisi gz
nne alnr. Kesitte hi donat olmamasndan tr tm kesme kuvveti betonun kayma dayanm ile
karlanmaktadr.
Gncel ACI 318 ynetmeliine gre panellerin maksimum ve minimum kesme kapasiteleri hesaplanr.
Daha sonra tm n germe kayplar sonras betonda oluan nihai basn gerilmelerine bal olarak
panelin kesme kapasitesi eleman boyunca adm adm hesaplanr.
D yklerden oluan kesme kuvvetleri detayl bir ekilde adm adm hesaplanr ve panelin kapasiteleri
ile karlatrlarak kesme hesaplar tamamlanr. Eer herhangi bir noktada d yklerden doan
tesirler panel kesme kapasitesini ayorsa panellerin kesme kapasitelerini arttrmak gereklidir. Bu
artrm kesitin baz boluklarn klterek ve / veya doldurarak yaplabilir. Bu ilem de yetersiz
kalyorsa kesit kalnlnn artrlmas da baka bir yoldur.
n gerilmeli boluklu deme elemanlarnn zerine dklen yapsal kaplama, topping, betonu kesme
kapasitesini artran bir dier unsurdur. Bu betonun kalnlnn artrlmas da kesme kapasitesini
artracaktr. Ancak topping kalnlnn artnn ilave bir arlk art olduu gzden karlmamaldr.
Bu betonun deme elemanlar ile iyi bir aderans salamas bir baka nemli unsurdur. Servis mr
boyunca kompozit bir kesit olarak alacak demenin ayrmasn nlemek amac ile tasarm ve
uygulama srecinde eitli nlemler alnr. Birleik kesitte yatay kayma olarak ifade edilen panel-
topping aras srtnme ile yk aktarm ve kompozit kesit oluturulmas konusunda gerekli
hesaplamalar TS 9967de detayl olarak incelenir. Kesite etkiyen en byk kesme kuvvetinin bu iki
katman birbirinden ayramamas gereklidir. Bu amala panel yzey alan ve przllk oranna bal
olarak bir tasarm yaplr.ekil 12: Birleik kesitte kaymann oluma ekli
Gerekli ise panel yzeyleri zel olarak przl retilir. Yine bu aderans artrmak iin panel aralarnda
topping iine doru zel olarak Z eklinde bklm donatlar kullanlr. Bu sayede topping
panellere adeta dikilir.
ekil 13: Z kayma donats
13

Panellerin bir arada almasn salamak amac ile iki panelin derz arasna eitli detay
uygulamalar yaplr. Bu sayede panellerin birbirlerine kesme kuvveti aktarmas salanr. Derzler
grout harc ile doldurulabilir, kaynakl birleimler yaplabilir veya sadece topping vastas ile yk
aktarm saland kabul edilir.

ekil 14: Panel birleimi derz detaylar.

5.8 Sehim Kontrolleri
n gerilmeli boluklu deme elemanlarnda sehim hesaplar ilgili ynetmelik ve standartlarca yaplr.
Geleneksel deme sehim hesaplarndan farkl olarak n germe kuvvetinden doan ter sehim
kambur- hesaplanr ve ani ykleme sehimleri ile sperpoze edilir. Zamana bal n germe kuvveti
kayplar dnlerek i ve d yklerden oluan sehimler standartlarda belirtilen katsaylar ile
artrlarak nihai sehimler hesaplanr.

5.9 Yk Dalm
Prefabrik deme elemanlar kompozit kesitlere dnsn veya dnmesin, birbirleri ile balantlar
kurulduu andan itibaren zerlerine etkiyen ykleri paylamaya balarlar. Bu konu ile ilgili detayl bilgi
PCI Hollow Core Design Manualda bulunabilir. Prensip olarak panellere etkiyen ykler kesme
kamalar ve yapsal kaplama ile yanlarndaki panellere yaylmaktadr. Tm bu yk dalm demenin
geometrisine baldr.
ekil 15: Yk dalm
14

5.10 Diyafram Etkisi
n gerilmeli boluklu deme elemanlar ile oluturulan demeler yatay deprem veya rzgar
yklerini, bir arada almalar durumunda her iki deme ynnde bal bulunduklar kirilere
iletirler. Ancak bu yk aktarmnn salkl bir ekilde gereklemesi iin gerekli balantlarn yaplm
olmas ve doru detaylandrlmas gereklidir. Demelerin zerine uygulanan yapsal kaplama betonu
bu yklerin aktarmnda kilit rol oynamaktadr. Bu balantlar ile ilgili tipik detaylar ekil 17de
gsterilmitir.


ekil 16: Rijit diyafram oluturan deme- kiri ve deme- perde balantlar
Yapsal kaplama betonu deme panelleri ile demelerin mesnetlendii kiri veya perdeler ile doru
ve yeterli bir ekilde balanrsa rijit diyafram deme kabul yaplabilir.

ekil 17: Tipik panel-kiri balant detaylar. Soldan saa sras ile; Ara mesnet, kenar mesnet, panele
dik ynde balant
rnek Hesap
MALZEME ZELLKLER
Kullanlacak Beton zellikleri
Panelton Malzemesi Beton :=
Topping Malzemesi Betontop := h
top
:=
Kullanlacak ngerme Demeti zellikleri
ngermeelik "ASTM 270K" :=
Seilen ngerme Halat Demet
tipi
:=
GEOMETRK ZELLKLER
Seilen Panelton Tipi: Panelton
tip
:=
Panelton Mesnetlenme Boyu: L
sag
:= L
sol
:=
Panelton Boyu: L
panel
:=
Panel genilii (cm)
DEMEYE GELEN YKLERN GRLMES
BALANGI YKLER
Topping Betonu (cm.) : h
top
5 =
Panelton zati arl:
g
panel
0.236
tonf
m
2
= g
top
h
top
cm
bet
:= g
top
0.12
tonf
m
2
=
P
panel
g
panel
b
panel
:= P
panel
0.283
tonf
m
= P
top
g
top
b
panel
:= P
top
0.144
tonf
m
=
SERVS YKLER
g
kap
:=
Kaplama Yuku
ton / m2:
G
kap
g
kap
tonf
m
2
b
panel
:= G
kap
0.000
tonf
m
=
q
har
:=
Hareketli Yk
ton / m2:
Q
har
q
har
tonf
m
2
b
panel
:= Q
har
0.600
tonf
m
=
q
kar
:=
Kar Yk
ton / m2:
Q
kar
q
kar
tonf
m
2
b
panel
:= Q
kar
0.000
tonf
m
=
PANEL ZERNDE DUVAR VAR SE DUVAR YK
(Duvar yoksa sadece yk deerini "0" yapnz)
a :=
Duvarn Sol Mesnete Olan Uzakl (m)
Duvarn Sol Mesnete Olan Uzakl (m)
c :=
Duvarn Boyu
b L
hes
a m c m := b 4.9 m =
g
duv
0
tonf
m
:=
Duvar Yk P
duvar
g
duv
:= P
duvar
0.00
tonf
m
=
1. Tekil Yk : P
Tekil1
0tonf :=
1.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
1
0m :=
1.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
1
L
hes
a
1
:= b
1
6.9 m =
2. Tekil Yk : P
Tekil2
0tonf :=
2.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
2
0m :=
2.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
2
L
hes
a
2
:= b
2
6.9 m =
3. Tekil Yk : P
Tekil3
0tonf :=
3.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
3
0m :=
3.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
3
L
hes
a
3
:= b
3
6.9 m =
4. Tekil Yk : P
Tekil4
0tonf :=
4.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
4
0m :=
4.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
4
L
hes
a
4
:= b
4
6.9 m =
5. Tekil Yk : P
Tekil5
0tonf :=
5.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
5
0m :=
5.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
5
L
hes
a
5
:= b
5
6.9 m =
6. Tekil Yk : P
Tekil6
0tonf :=
6.Tekil Ykn Sol Mesnete Olan Uzakl a
6
0m :=
6.Tekil Ykn Sa Mesnete Olan
Uzakl
b
6
L
hes
a
6
:= b
6
6.9 m =
MOMENT HESAP DEERLER
M
zati
1.735 tonf m =
V
zati
0.0m ( ) 0.99 tonf = M
Tekil1
a
1
( )
0.00 tonf m = V
Tekil1
0cm ( ) 0 tonf =
M
Tekil2
a
2
( )
0.00 tonf m =
M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

1.6854 tonf m = V
zat
0.0m ( ) 0.98 tonf = V
Tekil2
0.0cm ( ) 0 tonf =
M
Tekil3
a
3
( )
0.00 tonf m =
V
Tekil3
0.0cm ( ) 0 tonf =
M
top
L
hes
2
|

\
|
|

0.86 tonf m = V
top
0.0m ( ) 0.50 tonf =
M
Tekil4
a
4
( )
0.00 tonf m =
V
Tekil4
0.0cm ( ) 0 tonf =
M
kap
L
hes
2
|

\
|
|

0.00 tonf m = V
kap
0.0m ( ) 0.00 tonf = M
Tekil5
a
5
( )
0.00 tonf m =
V
Tekil5
0.0cm ( ) 0 tonf =
M
Tekil6
a
6
( )
0.00 tonf m =
V
Tekil6
0.0cm ( ) 0 tonf =
M
har
L
hes
2
|

\
|
|

3.571 tonf m = V
har
0.0m ( ) 2.07 tonf =
M
kar
L
hes
2
|

\
|
|

0.00 tonf m = V
kar
0.0m ( ) 0.00 tonf =
M
duv
L
hes
2
|

\
|
|

0.00 tonf m = V
duv
0.0m ( ) 0 tonf =
Yk Katsaylar

1
1.4 :=
2
1.60 :=
M
u
y ( )
1
M
zat
y ( ) M
top
y ( ) + M
kap
y ( ) + M
duv
y ( ) +
( )

2
M
har
y ( ) M
kar
y ( ) + M
Tekil
y ( ) +
( )
+ :=
V
u
y ( )
1
V
zat
y ( ) V
top
y ( ) + V
kap
y ( ) + V
duv
y ( ) +
( )

2
V
har
y ( ) V
kar
y ( ) + V
Tekil
y ( ) +
( )
+ :=
M
sunme
M
top
L
hes
2
|

\
|
|

M
duv
L
hes
2
|

\
|
|

+ M
kap
L
hes
2
|

\
|
|

+ :=
M
sunme
0.86 tonf m =
M
montaj
M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

M
top
L
hes
2
|

\
|
|

+ :=
M
montaj
2.54 tonf m =
M
servis
M
kar
L
hes
2
|

\
|
|

M
duv
L
hes
2
|

\
|
|

+ M
har
L
hes
2
|

\
|
|

+ M
kap
L
hes
2
|

\
|
|

+ M
Tekil
L
hes
2
|

\
|
|

+ :=
M
servis
3.57 tonf m =
M
des
M
montaj
M
servis
+ :=
M
des
6.11 tonf m =
M
u
L
hes
2
|

\
|
|

9.273 tonf m =
0 2 4 6
1 10
5

8 10
4

6 10
4

4 10
4

2 10
4

0
2 10
4

Moment Diyagrami
M
duv
z ( )
M
zat
z ( )
M
top
z ( )
M
kar
z ( )
M
har
z ( )
M
u
z ( )
M
kap
z ( )
z
0 2 4 6
1 10
5

6 10
4

2 10
4

2 10
4

6 10
4

1 10
5

Kesme Kuvveti Diyagrami


Aciklik(m)
K
e
s
m
e

K
u
v
v
e
t
i
(
t
o
n
f
)
V
u
z ( )
z
1-) GEREKL NGERME KUVVET HESABI
Verilecek ngerme Kuvveti Oran: 0.65 :=
ngr. D. Kesit A. Mer. uzakl e
f
Y
yalt
h
pas


2
:= e
f
4.873 cm = d h
panel
h
pas


2
:= d 12.52 cm =
f
c
fck
servis
:= f
t
1.60 f
c
kgf
cm
2
:=
f
t
27.98
kgf
cm
2
= (TS 3233-9.12)
%65 ng.ile verilen ilk kuvvet
F
f
M
montaj
S
yalt
M
servis
S
kalt
+
|

\
|
|

f
t

1
A
y
e
f
S
yalt
+
:= F
f
43.1 tonf =
F
01
A

f
pu
:= F
01
6630.156 kgf =
balangta %10 kaypla ngerme kuvveti
F
0i
0.9 F
01
:= F
0i
5967.14 kgf =
F
f17
1.0 0.17 ( ) F
01
:= F
f17
5503.029 kgf = f
f17
F
f17
A

:=
f
f17
984.07 MPa =
Gerekli ngerme Halat Says n
F
f
F
f17
:=
%65 ngerme yzdesi ile Gereken ngerme Kuvveti : F
f
43065.65 kgf =
%17 ilk ngerme kayb yzdesi ile Etkin ngerme : F
f17
5503.03 kgf =
GEREKL HALAT SAYISI n 7.83 adet =
HALAT ADED SENZ n
se
8adet :=
2-) NGERME KAYIPLARININ REEL HESABI (PCI 4.5)
F
fson
n
se
A

f
pu

( )
:= F
fson
81.60 tonf =
7.1-) Elastik Ksalma Kayplarnn Hesab
F
fi
F
fson
:= F
fi
116.94 k = E
ci
4387 ksi =
ngermeli Eleman iin K
es
1 :=
ngermeli Eleman iin K
cir
0.90 :=
PCI Eq. 4.5.1
f
cir
K
cir
F
fi
A
y
F
fi
e
f
( )
2
I
y
+

1
1
1
]

M
zati
I
y
e
f
:= ES K
es
E
s
E
ci
f
cir
:=
f
cir
0.714 ksi =
ES 4.63 ksi =
7.2-) Betonun Snmesi Sonucundaki Kayplarn Hesab
E
c
4612 ksi = E
c
4612 ksi = E
s
28447 ksi =
f
cds
M
sunme
I
y
e
f
:= f
cds
0.20 ksi =
Eq. 4.5.5
K
cr
2.0 := Normal Arlkta Betondan mal Edilen ngerilmeli Elemanlar iin
Eq. 4.5.4
CR K
cr
E
s
E
c
f
cir
f
cds

( )
:= CR 6.339 ksi =
7.3-) Betonun Rtresi Sonucundaki Kayplarn Hesab
PCI Fig.3.3.2 DEN.ANCAK BU ABD N OLDUUNDAN
GREL NEM ORANI STANBUL NYAKLAIK 55
ALINMITIR.
RH 55 := evredeki Greli Nem Oran
K
sh
1.0 := ngerimeli Elemanlar in
HACM
YZEY
DEER

A
y
2 b
panel
h
panel
+
( )
:= 1.719 in =
SH 8.2 10
6
K
sh
E
s

1in 0.06
in
100 RH ( ) :=
SH 9.414 ksi =
7.4-) ngerme Halatnn Gevemesi Sonucundaki Kayplarn Hesab
PCI TABLE 4.5.1
TT K
re
J ,
( )
20000
18500
5000
4630
0.15
0.14
0.040
0.037
|

\
|
|
|
|
|

:=
C C

,
( )
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
1.28
1.22
1.16
1.11
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.66
0.61
0.57
0.53
0.49
0.45
0.41
0.37
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=
0.65 = iin C

0.53 :=
K
re
5000psi := j 0.04 := 270 GRADE LOW RELAXATION STRAND
RE K
re
j SH CR + ES + ( )

1
]
C

:= RE 2.218 ksi =
7.5-) Toplam ngerme Kayplarnn Hesab
TOK ES CR + SH + RE + := TOK 22.602 ksi =
TOK
f
pu

0.131 =
%kayip
TOK
f
pu

TOK
f
pu

0.10 > if
0.1 otherwise
:=
TOPLAM KAYIP= ELASTK KISALMA + SNME + RTRE + TEL GEVEMES
%kayip 13.14 % = (Toplam Ongerme Kayiplari)
F
f1
1.0 %kayip ( ) F
01
:= F
f1
5758.699 kgf = f
f1
F
f1
A

:=
f
f1
1029.79 MPa =
P
TP
Panelton
tip
Demet
tipi
n
se
( )
:=
w

Demet
ii 5 ,
kg
m
n
se
:=
P
TP
"PYS 150" "D6" 8 ( ) =
Bir Halattaki ngerme Kuvveti
%65 ngerme F
01
6630.156 kgf =
%10 kayp ile F
0i
5967.14 kgf =
Nihayi F
f1
5758.7 kgf =
w

3.44
kg
m
= Seilen tipteki tel miktar (1metresi iin)
3-) GERILME KONTROLLERI
2.1-) Mesnette Gerilme
Kontrol
2.1.1-) Transferde
F
i1
1 0.10 ( ) F
01
:= F
i1
5.9671 tonf = %10: Transferden hemen sonra olusan kayiplari dikkate almak icin
P
0
n
se
F
i1
:= P
0
47.7371 tonf = e
f
4.873 cm =
f
st
P
0
A
y
P
0
e
f

S
yust
:= f
st
19.513
kgf
cm
2
= f
alt
P
0
A
y
P
0
e
f

S
yalt
+ := f
alt
98.139
kgf
cm
2
=
l
t
50 := l
t
47.65 cm = Mesnette Gerilme Kontrolnn Yapld mesafe
M
zatimesnet
g
panel
b
panel

l
t
2
L
panel
m l
t

( )
:= M
zatimesnet
0.44 tonf m =
f
ust
M
zatimesnet
S
yust
:= f
alt
M
zatimesnet
S
yalt
:=
f
uston
f
st
f
ust
+ := f
alton
f
alt
f
alt
+ := f
alton
87.232
kgf
cm
2
=
f
uston
8.161
kgf
cm
2
=
emn1 "OK" f
alton
0 > f
alton
0.6fck
transfer
if
"OK" f
alton
0 < f
alton
1.60 fck
transfer
kgf
cm
2
if
"Transferde Mesnet -ALT- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn1 "OK" =
f
ealton
0.6 fck
transfer

( )
f
alton
0 > if
1.6 fck
transfer
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
ealton
152.957
kgf
cm
2
=
emn2 "OK" f
uston
0 > f
uston
0.6fck
transfer
if
"OK" f
uston
0 < f
uston
1.60 fck
transfer
kgf
cm
2
if
"Transferde Mesnet -ST- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn2 "OK" =
f
euston
0.6 fck
transfer

( )
f
uston
0 > if
1.6 fck
transfer
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
euston
25.546
kgf
cm
2
=
2.1.2-) Serviste
P
s
n
se
F
f1
:= P
s
46.07 tonf = Aderans boyu 50*D alnmtr. l
transfer
50 :=
l
transfer
47.65 cm =
l
net
l
transfer
:= l
net
47.65 cm =
f
sts
P
s
A
y
P
s
e
f

S
yust

M
zat
l
net
( )
S
yust
+
M
top
l
net
( )
S
yust
+
M
kar
l
net
( )
M
duv
l
net
( )
+ M
har
l
net
( )
+ M
kap
l
net
( )
+
I
k
|

\
|
|

Y
kust
+ :=
f
sts
9.818
kgf
cm
2
=
f
alts
P
s
A
y
P
s
e
f

S
yalt
+
M
zat
l
net
( )
S
yalt

M
top
l
net
( )
S
yalt

M
kar
l
net
( )
M
duv
l
net
( )
+ M
har
l
net
( )
+ M
kap
l
net
( )
+
I
k
Y
kalt
:=
f
alts
64.747
kgf
cm
2
=
emn5 "OK" f
alts
0 > f
alts
0.45fck
servis
if
"OK" f
alts
0 < f
alts
1.60 fck
servis
kgf
cm
2
if
"Transferde Mesnet -ALT- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn5 "OK" =
f
ealts
0.45 fck
servis

( )
f
alts
0 > if
1.6 fck
servis
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
ealts
137.662
kgf
cm
2
=
emn6 "OK" f
sts
0 > f
sts
0.45fck
servis
if
"OK" f
sts
0 < f
sts
1.60 fck
servis
kgf
cm
2
if
"Transferde Mesnet -ST- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn6 "OK" =
f
ests
0.45 fck
servis

( )
f
sts
0 > if
1.6 fck
servis
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
ests
137.662
kgf
cm
2
=
2.2-) Aklkta Gerilme
Kontrol
2.2.1-) Transferde
f
sta
P
0
A
y
|

\
|
|

P
0
e
f

S
yust

M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

S
yust
+ := f
sta
23.955
kgf
cm
2
=
f
alta
P
0
A
y
P
0
e
f

S
yalt
+
M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

S
yalt
:= f
alta
56.375
kgf
cm
2
=
emn3 "OK" f
alta
0 > f
alta
0.6fck
transfer
if
"OK" f
alta
0 < f
alta
0.8 fck
transfer
kgf
cm
2
if
"Transferde Aklk -ALT- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn3 "OK" =
f
ealta
0.6 fck
transfer

( )
f
alta
0 > if
0.8 fck
transfer
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
ealts
137.662
kgf
cm
2
=
emn4 "OK" f
sta
0 > f
sta
0.6fck
transfer
if
"OK" f
sta
0 < f
sta
0.8 fck
transfer
kgf
cm
2
if
"Transferde Aklk -ST- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn4 "OK" =
f
esta
0.6 fck
transfer

( )
f
sta
0 > if
0.8 fck
transfer
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
esta
152.957
kgf
cm
2
=
2.2.2-) Serviste
f
stss
P
s
A
y
P
s
e
f

S
yust

M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

S
yust
+
M
top
L
hes
2
|

\
|
|

S
yust
+
M
servis
I
k
Y
kust
h
top
cm
( )
+ :=
f
stss
67.738
kgf
cm
2
=
f
altss
P
s
A
y
P
s
e
f

S
yalt
+
M
zat
L
hes
2
|

\
|
|

S
yalt

M
top
L
hes
2
|

\
|
|

S
yalt

M
servis
I
k
Y
kalt
:=
f
altss
21.809
kgf
cm
2
=
emn8 "OK" f
stss
0 > f
stss
0.45fck
servis
if
"OK" f
stss
0 < f
stss
1.6 fck
servis
kgf
cm
2
if
"Servisde Aklk -ST- Gerilmesi Snr Geiyor !!! " otherwise
:=
emn8 "OK" =
f
estss
0.45 fck
servis

( )
f
stss
0 > if
1.6 fck
servis
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
estss
137.662
kgf
cm
2
=
emn7 "ok" f
altss
0 < f
altss
1.60 fck
servis
kgf
cm
2
if
"ok" f
altss
0 > f
altss
0.45 fck
servis
if
"Serviste Aklk -ALT - Gerilmesi Snr Geiyor !" otherwise
:=
emn7 "ok" =
f
ealtss
0.45 fck
servis

( )
f
altss
0 > if
1.6 fck
servis
kgf
cm
2

\
|
|

otherwise
:=
f
ealtss
27.985
kgf
cm
2
=
2.2.3-) Serviste Topping stnde

b
paneltop
b
panel
:= 1 = Esdeger Topping Betonu Genisligi Katsayisi
f
topu
M
servis
S
kust
:= f
topu
45.837
kgf
cm
2
=
emn
9
if f
topu
0.45 fck
servis
"ok" , "Serviste Topping -ST- Gerilmesi Snr Geiyor !" ,
( )
:=
f
etopu
0.45 fck
servis
:= f
topu
4.495 MPa = f
etopu
13.5 MPa =
TRANSFERDE
MESNETTE
Prekast Altta Prekast stte
f
alton
87.232
kgf
cm
2
= f
ealton
152.957
kgf
cm
2
= f
uston
8.161
kgf
cm
2
= f
euston
25.546
kgf
cm
2
=
emn1 "OK" = emn2 "OK" =
AIKLIKTA
Prekast Altta Prekast stte
f
alta
56.375
kgf
cm
2
= f
ealta
152.957
kgf
cm
2
= f
sta
23.955
kgf
cm
2
= f
esta
152.957
kgf
cm
2
=
emn3 "OK" = emn4 "OK" =
SERVSTE
MESNETTE
Prekast Altta Prekast stte
f
alts
64.747
kgf
cm
2
= f
ealts
137.662
kgf
cm
2
= f
sts
9.818
kgf
cm
2
= f
ests
137.662
kgf
cm
2
=
emn5 "OK" = emn6 "OK" =
AIKLIKTA
Prekast Altta Prekast stte
f
altss
21.809
kgf
cm
2
= f
ealtss
27.985
kgf
cm
2
= f
stss
67.738
kgf
cm
2
= f
estss
137.662
kgf
cm
2
=
emn7 "ok" = emn8 "OK" =
Topping stte
f
topu
45.837
kgf
cm
2
= f
etopu
137.662
kgf
cm
2
= 0.45fc
emn
9
"ok" =
CPCI BLM 3.4.3, ACI 318 CHAPTER 18 VE TS 3233 9.1.2
4-) KESTN TAIMA GC (ACI 318)
M
u
L
hes
2
|

\
|
|

9.27 tonf m =

p
n
se
A

b
panel
h
panel
h
top
cm + h
pas

\
|
|

:=
p
0.0021 =

p
0.28 := Dk Relaksasyonlu ngerme elii in
f
ps
f
pu
1

p
0.85

p

f
pu
fck
top

|

\
|
|

:= f
ps
17822.8
kgf
cm
2
=
a
n
se
A

f
ps

0.85 fck
top
b
panel

:= a 2.51 cm =
M
n
0.90 f
ps
n
se
A

h
panel
h
top
cm + h
pas

a
2

\
|
|

:=
M
n
11.45 tonf m =
Tasarim Kosulu
emn
m
"Kesitin Tama Kapasitesi Yeterli" M
n
M
u
L
hes
2
|

\
|
|

> if
"KESTN TAIMA KAPASTES YETERSZ !" otherwise
:=
f
pu
18600
kgf
cm
2
=
ngerme Donatsnn Kopma Gerilmesi
f
ps
17822.77
kgf
cm
2
=
ngerme Donatsnn Azaltlm Hesap Gerilmesi
Kesitte Basn Alan Ykseklii a 2.506 cm =
M
n
11.45 tonf m =
Kesitin Tama Gc
M
u
L
hes
2
|

\
|
|

9.273 tonf m =
Kesite Gelen Katsayl Servis Momenti
emn
m
"Kesitin Tama Kapasitesi Yeterli" =
5-) ATLAMI MOMENT KONTROLU (ACI 318)
M
cr
I
k
Y
kalt
P
s
A
y
P
s
e
f

S
yalt
+ 0.62276 fck
servis
MPa +
|

\
|
|

:=
M
cr
8.64 tonf m = 1.20M
cr
10.367 tonf m =
emn

"Mn >1.2* Mcr Sneklik Koulu Salanyor" M


n
1.20 M
cr
> if
"ATLAMI MOMENT DEER SINIRI AIYOR" otherwise
:=
Suneklik Kosulu
atlam Moment Deeri 1.2M
cr
10.367 tonf m = M
n
11.45 tonf m =
emn

"Mn >1.2* Mcr Sneklik Koulu Salanyor" =


6-) KESME KUVVET KONTROL (ACI 318)

c
0.85 :=
V
cmin
0.166 fck
servis
MPa b
w
d := V
cmin
5.31 tonf =
V
cmax
0.415 fck
servis
MPa b
w
d := V
cmax
13.274 tonf =
y ( )
V
u
y ( )
M
u
y ( )
d
V
u
y ( )
M
u
y ( )
d 1 if
1 otherwise
:=
ACI 318'e gre basit kontrol
Biz aladaki detayl analizi gz nnde
bulunduracaz.
V
c
y ( )
c
0.05 fck
servis
MPa 700 y ( ) MPa +
( )
b
w
d :=
V
c
y ( ) V
cmin
V
c
y ( ) V
cmin
if
V
cmax
V
c
y ( ) V
cmax
if
V
c
y ( ) otherwise
:=
l
transfer
50 := l
transfer
47.65 cm = L
sol
1 10
4

1
m
mm =
l
net
l
transfer
L
sol
cm := l
net
37.65 cm =
ngerme Kuvveti Mesnet Yznden tibaren l
transfer
50 := mesafede sabitlenmektedir.(Ongerme Halati Icin)
x 5cm 20cm ,
L
hes
2
.. :=
Tum ongerme kayiplarindan sonra kesitin agirlik merkezindeki betondaki basinc gerilmesi
f
pc
x ( )
P
s
A
y
x L
sol
cm +
l
transfer

\
|
|

P
s
x L
sol
cm +
l
transfer

e
f
I
y
Y
kalt
Y
yalt

( )
x 50 L
sol
cm
( )
< if
P
s
A
y
P
s
e
f
I
y
Y
kalt
Y
yalt

( )
otherwise
:=
f
pe
y ( ) P
s
1
A
y
e
f
Y
yalt
I
y
+
|

\
|
|

y L
sol
cm +
l
transfer
y 50 L
sol
cm
( )
< if
P
s
1
A
y
e
f
Y
yalt
I
y
+
|

\
|
|

otherwise
:=
f
d
y ( )
M
zat
y ( ) M
top
y ( ) +
S
yalt
M
kap
y ( ) M
duv
y ( ) +
S
kalt
+ :=
M
cr
y ( )
I
k
Y
kalt
0.5 fck
servis
MPa f
pe
y ( ) + f
d
y ( )
( )
:=
d
k
0.8 h d h
top
cm +
( )
0.8 h if
d h
top
cm + otherwise
:= d
k
17.524 cm = Kompozit Kesitin Faydali Yuksekligi
V
cw
x ( )
c
0.29 fck
servis
MPa 0.3 f
pc
x ( ) +
( )
b
w
d
k

1
]
:=
V
d
y ( ) V
zati
y ( ) V
top
y ( ) + V
kap
y ( ) + V
duv
y ( ) + :=
Sabit Yuklerden Olusan Katsayisiz Kesme
Kuvveti
V
i
y ( ) V
u
y ( ) V
d
y ( ) :=
M
d
y ( ) M
zat
y ( ) M
top
y ( ) + M
kap
y ( ) + M
duv
y ( ) + :=
Sabit Yuklerden Olusan Katsayisiz Egilme
Momenti
M
max
y ( ) M
u
y ( ) M
d
y ( ) :=
V
ci
y ( )
c
0.05 fck
servis
MPa
( )
b
w
d
k
V
d
y ( ) +
V
i
y ( ) M
cr
y ( )
M
max
y ( )
+

1
1
]
:=
V
ci.min
0.141 fck
servis
MPa b
w
d := ACI318-02-149
V
ci
y ( ) V
ci.min
V
ci.min
V
ci
y ( ) if
V
ci
y ( ) otherwise
:= V x ( ) V
cw
x ( ) V
cw
x ( ) V
ci
x ( ) if
V
ci
x ( ) V
cw
x ( ) V
ci
x ( ) > if
:=
0 0.345 0.69 1.035 1.38 1.725 2.07 2.415 2.76 3.105 3.45
1.961 10
4

4.119 10
4

1.02 10
5

1.628 10
5

2.236 10
5

2.844 10
5

3.452 10
5

4.06 10
5

4.668 10
5

5.276 10
5

5.884 10
5

Aciklik (m)
K
e
s
m
e

K
u
v
v
e
t
i

(
t
o
n
f
)
V
cmax
V
u
x ( )
V x ( )
V
cmin
x
x
5
20
35
50
65
80
95
110
125
140
155
170
185
200
215
...
cm
= V
u
x ( )
5.297
5.064
4.83
4.596
4.363
4.129
3.895
3.661
3.428
3.194
2.96
2.727
2.493
2.259
2.026
...
tonf
=
V x ( )
11.879
12.726
13.573
13.722
10.802
8.811
7.45
6.46
5.708
5.116
4.637
4.51
4.51
4.51
4.51
...
tonf
= V
u
x ( ) V x ( )
-6.582
-7.662
-8.743
-9.126
-6.439
-4.682
-3.555
-2.799
-2.28
-1.922
-1.677
-1.783
-2.017
-2.251
-2.485
...
tonf
=
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR." V x ( ) V x ( ) < if
0
0
1
2
3
4
5
6
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
=
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR." V
u
x ( ) V x ( ) < if
"KAYMA SINIRI AILIYOR. ! PANEL YETERSZ !" otherwise
7
8
9
10
11
12
13
14
15
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
"KAYMA MUKAVEMET EMNYETTEDR."
...
=
KAYMA MUKAVEMET HER x MESAFES BOYUNCA AIKLIK ORTASINA KADAR NCELENMTR.
Belirli mesafelerdeki kesme dayanmlar Etkiyen kesme kuvvetleri
V(x) > V.u art kontrol edilmitir.
V 10
10
mm
( )
11.597 tonf = V
u
0cm ( ) 5.375 tonf =
V 5cm ( ) 11.879 tonf = V
u
5cm ( ) 5.297 tonf =
V l
net
( )
13.722 tonf = V
u
l
net
( )
4.789 tonf =
V
L
hes
2
|

\
|
|

4.51 tonf = V
u
L
hes
2
|

\
|
|

0 tonf =
7-) BRLEK KESTTE YATAY KAYMA TAHKK
fyk 420 MPa := ( )
fcd
fck
top
1.5
:= fctk 0.35 fck
top
N
mm
:= fctd
fctk
1.5
:=
|

\
|
|

fyd
fyk
1.15
:=
|

\
|
|

fcd ( ) 20 MPa = fctk ( ) 1.917 MPa = fctd ( ) 1.278 MPa = fyd ( ) 365 MPa =

em
0.5MPa :=
( )
Efektif Kesit Yksekligi:....dp d
p
h h
pas
:=
( )
d
p
( )
0.18 m =
V
d1
V
u
0 ( ) :=
TSE 9967 4.3.6.2
Kesite etkiyen maksimum kesme kuvetinin hesap degeri V
d1
5.375 tonf =
Yatay kayma techizat olacaksa aral : sw 60cm := if sw 60cm "ok" , "ARALII AZALTIN !" , ( ) "ok" =
minA
wh
0.25 b
panel
sw
fctd
fyd
:= en az kayma techizat: minA
wh
( )
6.299 cm
2
=
Yatay Kayma Gerilmesi Hesab:
f
ht
0.5MPa :=
V
r
b d
p
f
ht
:=
( )
Kompozit Kesitin Kayma
Dayanim:
V
res
V
r
V
r
5.6MPa b d
p
if
5.6MPa b d
p
V
r
5.6MPa b d
p
> if
:=
V
res
( )
44.969 tonf =
Yatay Kayma Donats Hesab :
A
s
V
d1
fyd
:= A
s
( )
1.44 cm
2
=
Ask A
s
A
s
minA
wh
if
minA
wh
A
s
minA
wh
< if
:=
Ask 6.299 cm
2
=
sonu "BRLEK KESTTE KAYMA YOKTUR" V
res
V
d1
> if
Ask otherwise
:=
sonu "BRLEK KESTTE KAYMA YOKTUR" =
8-) SEHIM KONTROL (PCI 2.4.1-2.4.2)

ongerme
P
0
e
f
L
panel
cm
( )
2

8 E
ci
I
y

:=
ongerme
0.00016 cm =

panel
5 P
panel
L
panel
cm
( )
4

384 E
ci
I
y

:=
panel
0.000 cm =

transferilk

ongerme

panel
+
( )
:=
transferilk
0.000 cm =
transferde net sehim toplam

transferson
1.80
ongerme
1.85
panel
+ :=
transferson
0.00028 cm =
uzun sre katsayl

toppingani
5 P
top
L
hes
4

384 E
c
I
y

:=
toppingani
0.442 cm =

toppingson
2.30
toppingani
:=
toppingson
1.016 cm =

transferfinal
2.20
ongerme
2.40
panel
+
toppingson
+ :=
transferfinal
1.016 cm = serviste ilk sehim

kaplamailk
5 G
kap
L
hes
4

384 E
c
I
k

:=
kaplamailk
0.000 cm =

kaplamason
3.00
kaplamailk
:=
kaplamason
0.000 cm =

hareketliani
5 Q
har
L
hes
4

384 E
c
I
k

:=
hareketliani
0.760 cm =

kar
5 Q
kar
L
hes
4

384 E
c
I
k

:=
kar
0 cm =

duvarani
5 P
duvar
L
hes
4

384 E
c
I
k

:=

duvarani
0 cm =

duvarson

duvarani
3.00 :=
duvarson
0 cm =

servisbaslangic

transferson

toppingani
+
kaplamailk
+
duvarani
+ :=
servisbaslangic
0.442 cm = serviste
sehim

servisuzunsure

transferfinal

kaplamason
+
duvarson
+ :=
servisuzunsure
1.016 cm =

final

servisbaslangic

servisuzunsure

( )

hareketliani
+
kar
+ :=
final
1.334 cm =
emn
sehim
if
final
L
hes
360
"SEHM EMNYET SALANMAKTADIR" , "!! EMNYETL SEHM DEER AILIYOR !!" ,
|

\
|
|

:=
transferde net sehim
transferilk
0.000156 cm = serviste toplam sehim
servisbaslangic
0.442 cm =
transferde katsayl katsayl toplam sehim
servisuzunsure
1.016 cm =

transferson
0.00028 cm =
Sehim deeri
final.

servisbaslangic

servisuzunsure

( )

hareketliani
+
kar
+ :=

final.
1.334 cm = emn
snr.deger
L
hes
360
:= emn
snr.deger
1.917 cm =
emn
sehim
"SEHM EMNYET SALANMAKTADIR" =