You are on page 1of 2

Bi tp n D Liu trn nh

B mn Khoa Hc My Tnh

1. bi
Hy ci t 3 thut ton n d liu trn nh (bng Matlab): 1. Phng php da trn s khc bit cc cp pixel. 2. Phng php Histogram 1. 3. Phng php Histogram 2. Chng trnh c giao din ngi dng v cho php mt vi chc nng chnh nh sau: Load 1 tp tin nh ln mn hnh. Chn phng php n D Liu thc hin nhng v rt trch. Cho bit s bit ti a c th nhng trn nh ny ng vi phng php chn. Nhp chui bit watermark nhng. Thc hin nhng v rt trch. Cho php lu nh nhng. Sau nhng chui watermark vo nh, cho bit gi tr PSNR tng ng.

2. Yu cu bo co
Cho bit cch tnh s bit nhng ti a ca tng thut ton.

Q uch Kh Gia - Nguy n Tin Huy - Trn Trung Kin

nh gi v so snh cc thut ton. Nhng ci tin (nu c). 3. Cch thc np bi t tn: MSSV_Anh.zip Ni dung np bao gm: source code ca chng trnh v bo co. T chc file np: o 1 th mc Source cha code ca bi lm. o 1 th mc Report cha bo co. Thi gian np: Theo link moodle

Q uch Kh Gia - Nguy n Tin Huy - Trn Trung Kin