Вы находитесь на странице: 1из 73

Academia De Studii Economice Bucureti Facultatea De Management Specializarea Administraie Public

Coordonator stiintific Prof. univ. dr. Alina Profriroiu

Student Dumitru Georgiana Madalina An III, Seria B, Grupa 236

Bucureti, 2011 -

Cuprins 1. Prezentarea instituiei n care se realizeaz practica..................................4


1.1. Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea........................4 1.2. Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii...........................................................4 1.3. Profil- obiect de activitate...................................................................................................6 1.4. Obiectivele fundamentale urmrite n urmatorii 2 ani........................................................7

2. Modalitatile de finantare a activitatii..........................................................8


2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar...........................................10 2.2. Modalitti de finantare a activittii desfsurate, particularitti........................................12 2.3. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate n ultimii 2 ani......13

3. Comunicarea si transparenta decizionala.............................................................12


3.1. Particularitati ale procesului de comunicare interna.........................................................14 3.2. Particularitati ale relatiilor publice-extern........................................................................17 3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizional n administratia public M.O. 70/3.02.2003 si Legii 554/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public din M.O. 663/23.10.2001; analiza raportului anual.........18

4. Analiza datelor statistice cu care opereaz institutia analizat...............20 5. Prezentarea programelor si proiectelor delurate de ctre institutia analizat........................................................................................................32 6. Acte administrative Circuitul Documentelor..........................................36
6.1 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare 6.2 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

7. Aspecte privind controlul n institutia analizat.......................................44


7.1 Notiunea si scopul controlului 7.2 Modalitati si forme de control 7.3 Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice

8. Resursele umane n institutia analizat......................................................48


8.1. Compartimente din structura organizatorica care sunt specializate in domeniul activitatilor de personal.....................................................................................................48 8.2. Atributiile Serviciului Ogranizare, Salarizare...................................................................49 8.3. Atributiile Serviciului resurse umane, coordonare institutii publice...............................50

8.4. Atributiile Serviciului organizare institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale..........................................................................................................................51 8.5. Statul de functii in cadrul Directiei Personal....................................................................54 8.6. Modalitati de evaluare si control al personalului..............................................................59 8.7. Particularitati ale stilului de conducere

9. Elemente privind stategia institutiei analizate...........................................60


9.1. Particularitti strategice ale institutiei publice analizate tinnd cont de specificul domeniului de activitate....................................................................................................60 9.2. Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate................................61 9.3. Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate..............................................................................................................................62 9.4. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice.................................................62 9.5. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata..............................................................................................................63

10. Elaborarea unui diagnostic global n institutia analizat........................63


10.1. Puncte forte.....................................................................................................................64 10.2. Puncte slabe....................................................................................................................64

11. Analiza de caz Modalitati de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul


Anexe ............................................................................................................................69 Bibliografie....................................................................................................................87

1. Prezentarea institutiei
1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Administratia publica in Sectorul 1 Bucuresti se organizeaza si functioneaza in temeiul Constitutiei Romaniei si Legii nr. 215 a administratiei publice locale. Astfel, aparatul propriu al Primariei Sectorului 1 functioneaza in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta. Primarul conduce serviciile publice ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de art. 68 alineatul (1) din Legea 215/2001 republicata. De asemenea, Primarul in calitate de autoritate deliberativa are obligatia de a pune in aplicare Hotararile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 si indeplineste atributiile ce ii revin prin Legea nr. 215/2001, solutionand si gestionand problemele curente ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Constitutia Romaniei Art. 3 Teritoriul Articolul 73 alin 3 lit o- Categorii de legi

CAPITOLUL V - Administratia publica Seciunea 2 - Administratia publica locala (Articolul 120 - Principii de baza, Articolul 121 - Autoritati comunale si orasenesti, Articolul 123 Prefectul)

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala CAPITOLUL I - Dispozitii generale Seciunea 1 - Regimul general al autonomiei locale (Art.1,2,3,4) CAPITOLUL V - Administratia publica a municipiului Bucuresti (Art. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 are urmatoarea structura organizatorica : SERVICIUL CABINET PRIMAR SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR COMPARTIMENTUL CORP CONTROL COMPARTIMENTUL PREVENIRE SI PROTECTIE SERVICIUL AUDIT INTERN COMPARTIMENT IMAGINE, CULTURA, PRESA SI INFORMATICA ; SERVICIUL REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL

COMPARTIMENTUL EUROPENE

RELATII

INTERNATIONALE,

DERULARE

PROGRAME

ARHITECT EF -Biroul Reglementari Urbanistice si Arhiva, -Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa A -Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa B -Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare, Infrastructura Dezvoltare Durabila ; -Compartiment Publicitate si Autorizari -Compartiment Informare Urbanistica DIRECIA MANAGEMENT ECONOMIC -Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica -Compartiment Buget, Executie Bugetara -Direstor executiv adjunct -Serviciul Contabilitate -Serviciul Financiar -Compartiment Imagine, Cultura, Presa si Informatica -Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul -Compartimentul Relatii Internationale, Derulare Programe Europene DIRECTIA INVESTITII -Serviciul Urmarire Contracte si Lucrari -Serviciul Achizitii Publice -Serviciul Urmarire si Derulare Servicii -Biroul Reabilitare Termica si Energii Alternative DIRECIA UTILITI PUBLICE -Compartiment Fond Imobliar -Serviciul de Utilitati Publice -Serviciul Administrativ DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE -Serviciul Contencios, Administrativ si Juridic -Serviciul Legislatie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta -Director executiv adjunct -Biroul Resurse Umane -Biroul Dezvoltare Institutionala DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU, EVIDENTA ELECTORALA -Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol -Compartiment Cadastru si Patrimoniu -Compartiment Evidenta Electorala DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA SECTOR 1 DIRECTOR EXECUTIV Compartiment Informatic Compartiment Dispecerat Compartiment Analiza- Sinteza, Secretariat Biroul Nr. 1 de Evidenta Persoanelor Biroul Nr. 2 de Evidenta Persoanelor Compartiment Nr. 3 de Evidenta Persoanelor

Compartiment Nr. 4 de Evidenta Persoanelor DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Compatiment Inregistrari Acte de Nastere Compartiment Inregistrari Acte de Casatorie Compartiment Inregistrari Acte de Decese Compartiment Acte Inregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare de Cariera ale Romaniei CompartimentRegistratura si Relatii cu Publicul Compartiment Corespondenta, Rectificari si Inscrieri Mensiuni in Strainatate Compartiment Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale Din Strainatate si Arhiva Informatica 1.3 Profil obiect de activitate Institutia publica analizata este Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti si functioneaza ca institutie de interes local, cu personalitate juridical. Primaria Sectorului 1 are sediul in Mun. Bucuresti, , Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr 9-13. Consiliul Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti, in calitate de autoritate deliberativa impreuna cu Primarul Sectorului 1 in calitate de autoritate executiva, functioneaza ca autoritati autonome, rezolvand si gestionand o parte din treburile publice ale sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, avand atributii stabilite prin lege, dintre care unele le exercita numai pe baza Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Conducerea executiva a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este formata din Primarul Andrei Ioan Chiliman, Sef Serviciu Badea Mihail Dragos si un Viceprimar: Daniel Tudorache, Sef Serviciu Stan Mariana alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Sectorul 1.. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local al sectorului 1 constituie, conform legii, PRIMARIA SECTORULUI 1, institutie publica cu activitate permanenta. VICEPRIMARUL coordoneaz, ndrum i controleaz, structurile aparatului propriu conform delegrii de competen I are n subordine direct serviciul care deservete. SECRETARUL coordoneaz, ndrum i controleaz, n conformitate cu prevederile art. 85 din Legea 215/2001, urmatoarea structur : -Serviciul Secretariat General, Audiene -Biroul Autoritate Tutelara -Directia Juridica si Resurse Umane -Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic -Serviciul Legislaie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta -DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT -Biroul Resurse Umane -Biroul Dezvoltare Institutionala -Directia Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu si Evidenta Electorala -Compartiment Fond Funciar si Registru Agricol -Compartiment Cadastru si Patrimoniu -Compartiment Evidenta Electorala

-Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1 n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului Romniei nr.1/1992 coordoneaz, ndrum, controleaz activitatea privind registrul agricol i semneaz documentele specifice activitii. Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordoneaz, supravegheaz i controleaz activitatea tuturor instituiilor i serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 1. 1.4 Obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani 1.2.1. Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice Reabilitarea sistemului rutier; Reabilitarea spatiilor verzi si dotari cu mobilier stradal; mbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere; Reabilitarea pasajelor subterane Executarea de noi investitii: - extindere de retele de apa si canalizare; - apartamente pentru locuitorii sectorului. 1.2.2. Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului Completarea si actualizarea bazei de date imobiliare; Realizarea studiului si stabilirea amplasamentului pentru o incinta de dezmembrare si depozitare de auto dezafectate si abandonate; ntocmirea unui studiu de oportunitate pentru constructia de noi gradinite, scoli, dispensare si biserici pe baza datelor obtinute de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Politia Capitalei; Refacerea si iluminarea unor noi fatade de cladiri monumentale, de patrimoniu arhitectural etc.; Elaborarea planurilor de amplasare de benzinarii, amplasari de toalete ecologice; Refacerea placutelor de identificare a strazilor. 1.2.3. Recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local Initierea actiunilor de recuperare a patrimoniului mobiliar si imobiliar Recuperarea si reabilitarea bazelor sportive; Dezvoltarea patrimoniului local; Administrare, modernizare, reparatii si ntretinere a patrimoniului imobiliar (cladiri, terenuri) ale institutiilor de nvatamnt preuniversitar. Administrare, modernizare, reparatii si ntretinere a patrimoniului imobiliar (cladiri, terenuri) al spitalelor si policlinicilor de stat. 1.2.4. Imbunatatirea si diversificarea asistentei si protectiei sociale nfiintarea unor centre specializate n asistarea categoriilor defavorizate; Dezvoltarea serviciilor de protectie sociala; Dezvoltarea de noi proiecte pentru asistenta minorilor

2. Modalitatile de finantare a activitatii Conform art. 68 din Legea nr. 215/2001, ca sef al administratiei publice locale din sectorul 1 Primarul : -exercita functia de ordonator principal de credite al Primariei sectorului 1, -intocmeste proiectul de buget local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti si -verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata Consiliului Local al sectorului 1 cele constatate; Principalele activitati economico-financiare intra in atributiile Directiei Management Economic: - organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1; - ntocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind ncadrarea n totalul creditelor aprobate prin buget; - analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli; - fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite ntre articole bugetare; - organizeaza verificarea periodica n conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si urmareste respectarea legislatiei n vigoare; - organizeaza si exercita controlul financiar preventiv propriu n conformitate cu prevederile legale; - asigura ntocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori n baza contractelor economice ncheiate sau a comenzilor emise, precum si virarea n termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat; - asigura ntocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor n strainatate si ntocmirea decontului de cheltuieli n acest sens; - organizeaza nregistrarea n evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale si ntocmirea balantei de verificare sintetica si analitica; - organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale; - organizeaza si urmareste, mpreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului; Directia Management Economic are n subordine: -Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica -Compartiment Buget, Executie Bugetara -Director executiv adjunct -Serviciul Contabilitate -Serviciul Financiar Compartimentul Buget, Executie Bugetara, are urmatoarele atributii: - ntocmirea si centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.,A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C., D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrala de Ajutor Social, Primariei Sectorului 1, Centrului Militar, Protectie Civila, Evidenta populatiei, - verificarea si analiza lunara a balantei de verificare att cea sintetica, ct si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori; - ntocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli n vederea ntocmirii proiectului de buget anual ct si a rectificarilor acestuia, n baza solicitarilor naintate de institutiile si serviciile publice subordonate; - propune deschiderea si retragerea de credite lunara si ntocmeste documentatia necesara; -ntocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice;

- urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie Civila, Centrul Militar, Evidenta Populatiei pentru a nu fi depasite prevederile bugetare alocate, - verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare n fisele de cont pentru executia bugetara pentru Primaria sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei; - verificarea nchiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul; - verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale (6xx, 770) ale Primariei Sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei; - ntocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a Consiliului Local al sectorului 1; - centralizarea bilanturilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la Administratia Financiara sector 1 si la Directia de trezorerie si Contabilitate Publica; - tine evidenta angajamentelor bugetare si legale si face raportarile necesare; Atributiile Serviciului Financiar sunt urmatoarele: - predarea de catre Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru ntocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente: - organigrama Primariei Sectorului 1; - foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou; - prezenta pentru orele suplimentare; - certificatele medicale; - nstiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata n avans; - nstiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor; - ntocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Evidenta Populatiei, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea drepturilor salariale; - calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar; - calcularea concediilor de odihna acordate n avans si efectuarea platii acestora; - ntocmirea lunara a centralizatorului de salarii, ntocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale; - Efectueaza retinerile din salarii; - Intocmeste si transmite lunar catre B.C.R. pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor; - Asigura permanent legatura cu B.C.R in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati, precum si a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii; - urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, ntocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de cte ori este necesar; - mentine permanent legatura cu unitatea CEC in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare materiale; - eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati (medic de familie, policlinica, spital, mprumuturi , achizitionari de bunuri, compensare caldura, acordarea de deduceri suplimentare); - urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate att pentru alegerile locale ct si pentru alegerile generale, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite; - ntocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1 ct si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluznd subunitatile noastre (A.D.P., Administratia Pietelor, D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1, Evidenta Populatiei); - ntocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si cheltuielile de personal din unitatea noastra; - ntocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate (a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile: asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;

- ntocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite; - nregistrarea lunara n fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1; - completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare; - ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1; - ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara; - efectuarea tuturor platilor si ncasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1; - ntocmirea si predarea zilnica a registrului de casa; - exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor n care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale Primariei Sectorului 1, Aparare Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei; - intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Sector 1 si Evidenta Populatiei; - centralizeaza la nivelul Consiliului Local situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal; Finantarea se efectueaza conform Ordonantei nr.45/2003 privind finantele publice locale de catre Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1 atat pentru creditele proprii cat si pentru celelalte institutii din subordine. Bugetul de venituri si cheltuieli a fost structurat si aprobat astfel: VENITURI: o Impozite, taxe, alte venituri; o Venituri cu destinatie speciala (in principal donatii si sponsorizari); o Cote si sume defalcate din impozitul pe venit; o Sume defalcate din T.V.A.; CHELTUIELI: o Cheltuieli de intretinere si functionare a administratiei locale; o Cheltuieli cu destinatie speciala; o Cheltuieli privind investitii; Incasarile veniturilor Consiliului Local al Sectorului 1 se efectueaza prin Directia de Taxe si Impozite Locale a sectorului 1 si sunt evidentiate in anexa 1, prezentate de Directia de Taxe si Impozite Locale a sectorului 1. In anul 2010 , la data de 31.12.2010 s-au incasat la sectorul 1 urmatoarele venituri: VENITURI TOTALE: 1.030.548,56 mii lei (venituri curente+venituri din capital+subventii de la bugetul de stat+sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefintari) A. Venituri curente : 356.051,78 mii lei , din care :

a) Venituri fiscale : a) Venituri nefiscale :

340.291,64 mii lei 15.760,14 mii lei

B. Venituri din capital : 2.104,79 mii lei C. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 497.416,00 mii lei,

10

din care :

a) cote defalcate din impozitul pe venit : 488.189,56 mii lei b) sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale : 9.226,44
mii lei D. Sume defalcate din TVA : F. Venituri din donatii si sponsorizari : 139.150,44 mii lei 0,00 mii lei E. Subventii primite de la bugetul de stat : 35.314,11 mii lei G. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari: 511,44 mii lei Platile efectuate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform contului de executie la 31.12.2010 , sunt in suma de 995.819,34 mii lei. -mii leiInstitutia Cap.51.02Autoritati publice Cap.54.02Alte servicii publice generale Cap.55.02Tranzacii privind datoria publica i imprumuturi Cap.60.02Aprare Cap.61.02Ordine public i sigurana naional Cap.65.02Invatamant Cap.66.02 Sanatate Cap67.02Cultura si religie Cap68.02Asistenta sociala Cap.70.02Serv. si dez.publica si locuinte Cap.74.02Protecia mediului Cap.84.02Transporturi si Telecomunicatii (Strazi) Cap.87.02Alte actiuni economice TOTAL PLATI LA 31.12.2010 Total venituri CLS 1Trim IV: Total cheltuieli CLS Trim IV: Excedent la data de 31.12.2009: 1.030.548,56 mii lei 995.819,35 mii lei 34.729,21 mii lei Total Plati 130.565,70 15.173,41 29.394,54 326,54 38.793,43 209.446,77 5.212,02 91.612,11 106.077,71 170.391,50 128.024,77 65.403,24 5.397,60 995.819,34

3. Comunicarea si transparenta decizionala


3.1 Particularitati ale procesului de comunicare interna

11

Serviciul Registratur, Relaii cu Publicul se afla in subordinea DIRECIA MANAGEMENT ECONOMIC si are urmatoarele atributii: asigura accesul la informaiile de interes public din oficiu sau la cerere; are obligaia s comunice din oficiu urmtoarele informaii de interes public: a) actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea autoritii sau instituiei publice; b) structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programul de audiene i autoritii sau instituiei publice; c) numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritii sau instituiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii de internet; e) sursele financiare, bugetul i bilanul contabil; f) programe i strategii proprii; g) lista cuprinznd documentele de interes public; h) lista cuprinznd categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitile de contestare a deciziei autoritii sau a instituiei publice n situaia n care persoana se consider vatmat n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate. - asigur persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal; - asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format electronic; - are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului; - indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public; - asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare; - va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor; - pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului; - are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului; - asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor; - asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii; - intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul institutiei publice; - actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public; - realizeaza materiale informative specifice; - coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei; - colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);

12

- asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari n folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autoritii sau al instituiei publice pe baza solicitarii personale, in condiiile legii (cf. art. 11 din Legea 544/2001). - informeaz cetenii cu privire la reglementrile U.E. 3.2 Particularitati ale relatiilor publice-extern Analiza modului de aplicarae a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala din Administratia Publica si a Legii 554/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Analiza raportului annual FI DE EVALUARE CENTRALIZAT A IMPLEMENTRII LEGII NR. 52/2003 pentru anul 2010 INDICATORI COD RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numrul proiectelor de acte normative adoptate in 2009 A1 286 2. Numrul proiectelor de acte normative anuntate in mod public: 1. pe site-ul propriu A2_1 286 2. prin afisare la sediul propriu A2_2 286 3. prin mass-media A2_3 -3. Numrul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informaiilor referitoare la proiectul de act normativ A3 Nu s-au inregistrat solicitari 4. Numrul proiectelor transmise asociaiilor de afaceri i altor asociaii legal constituite A4 Nu s-au inregistrat solicitari 5. Numrul persoanelor responsabile pentru relaia cu societatea civil care trebuiau desemnate A5 1 6. Numrul persoanelor responsabile pentru relaia cu societatea civil care au fost desemnate A6 1 7. Numrul total al recomandarilor primite A7 Nu s-au inregistrat 8. Numarul total al recomandrilor incluse n proiectele de acte normative A8 Nu s-au inregistrat 9. Numrul ntlnirilor organizate la cererea asociaiilor legal constituite A9 Nu s-au inregistrat 10. Numrul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2009 fara a fi obligatory dezbaterea publica a acestora(au fost adoptate in procedura de urgent sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii) A10 21 13

B. Procesul de luare a deciziilor 1. Numrul total al edinelor publice B1 27

2. Numrul edinelor publice anunate prin: 1. afiare la sediul propriu B2_1 27 2. publicare pe site-ul propriu B2_2 27 3. mass-media B2_3 3. Numrul edinelor publice aduse la cunotina cetenilor i asociaiilor legal constituite care au prezentat sugestii i propuneri n scris B3 Nu s-au inregistrat solicitari 4. Numrul persoanelor care au participat efectiv la edinele publice B4 5. Numrul edinelor publice desfurate n prezena mass-media B5 27 6. Numrul total al observaiilor i recomandrilor exprimate n cadrul edinelor publice B6 7. Numrul total al recomandrilor incluse n deciziile luate B7 8. Numrul edinelor care nu au fost publice, cu motivaia restricionrii accesului 1. informaii exceptate B8_1 2. vot secret B8_2 3.alte motive (care ?) B8_3

4. total B8_4 9. Numrul total al minutelor (proceselor verbale) edinelor publice B9 27 10. Numrul minutelor (proceselor verbale) fcute publice B10 27 C. Cazurile n care autoritatea public a fost acionat n justiie in 2010 1. Numrul aciunilor n justiie pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetenilor la procesul de elaborare a actelor normative 1. rezolvate favorabil C1_1 2. respinse C1_2 3. n curs de soluionare C1_3 4. total C1_4 2. Numrul aciunilor n justiie pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetenilor la procesul de luare a deciziilor 1.rezolvate favorabil C2_1 2.respinse C2_2 3.n curs de soluionare C2_3 14

4. total

C2_4

Asa cum am precizat la punctul 3.1, Serviciul Registratur, Relaii cu Publicul asigura accesul la informaiile de interes public din oficiu sau la cerere si are obligaia s comunice informaiile de interes public I. Lista cuprinzand documentele de interes public 1. 2. 3. 4. 5. Anunturile pentru licitatii concesionari, inchirieri, achizitii publice etc; Anunturile si bibliografiile pentru concursuri de angajare; Arondarea strazilor din municipiu, pe sectii de votare; Balanta de verificare lunara; Borderou centralizator al retelelor in baza carora a fost distribuit laptele praf conform Legii 321 / 2001; 6. Borderou centralizator pentru suventionare agent termic; 7. Certificatele de urbanism; 8. Citatiile trimise de instantele judcatoresti in cadrul procedurii de citare prin afisare; 9. Contracte concesionare servicii publice; 10. Contul de executie bugetara al Primariei si al institu\iilor subordonate Consiliului Local; 11. Coordonatele de contact ale intitutiei; 12. Declaratiile de casatorie; 13. Decontul lunar TVA; 14. Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare; 15. Dispozitii ale Primarului cu caracter normativ; 16. Documentatii de expropriere a terenurilor pentru cauza de utilitate publica; 17. Documentatii privind schimburi de terenuri; 18. Documente care contin date statistice la nivelul municipiului; 19. Documente care stau la baza organizarii licitatiilor publice (studii de oportunitate, caiet de sarcini); 20. Evidenta asociatiilor de proprietari de proprietari din municipiu; 21. Evidenta creditelor bugetare; 22. Formulare protocol pentru inchiriere teren garaje / copertine; 23. Hotarari ale Consiliului Local cu caracter normativ; 24. Jurnalul pentru cumparari si vanzari cu TVA; 25. Lista cuprinzand categoriile de documente produse / gestionate; 26. Liste de cantitati pentru lucrarile de reparatii executate la unitati de invatamant: 27. Modalitati de contestare a actelor emise / adoptate de Consiliul Local si Primar; 28. Nomenclatorul stradal al municipiului; 29. Note de constatare privind respectarea programului de investitii; 30. Note de constatare privind respectarea programului de reparatii curente la unitatile de invatamant; 31. Numele si prenumele conducatorilor si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public; 32. Ofertele de vanzare (cf. L. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor); 33. Organigrama aparatului propriu al Consiliului Local si a institutiilor si serviciilor subordonate acestuia; 34. Planurile urbanistice; 35. Pontaje cu orele de munca in folosul comunitatii prestate de beneficiarii de ajutor social; 36. Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit; 37. Procese verbale de constatare avarii la retele edilitare;

15

38. Procese verbale de esalonare a datoriilor chiriasilor si a proprietarilor de apartamente catre asociatiile de proprietari; 39. Procese verbale de inventariere a instalatiilor termice; 40. Procese verbale de receptie calitativa; 41. Procese verbale de receptie finala; 42. Procese verbale de verificare a serviciilor publice; 43. Programele si strategiile proprii; 44. Programul de audiente ale Primarului, Viceprimarilor si ale consilierilor locali; 45. Publicatiile de vanzare in procedura de executare silita; 46. Rapoarte bilunare cu privire la infiintarea si organizarea activitatilor magazinelor tip "Economat"; 47. Rapoarte de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara; 48. Rapoartele si referatele care stau la baza emiterii si adoptarii actelor administrative cu caracter normativ; 49. Referate cu privire la finantarea / sponsorizarea unor activitati initiate de catre organizatiile si fundatiile care au ca obiect de activitate protectia persoanei cu nevoi speciale; 50. Referate de opinie privind proiectele de bugete si rectificarile bugetare; 51. Registrele specifice inregistrate in Registrul unic de Documente (R.U.D.); 52. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului de Servicii si Asistenta Sociala la Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate (BSASDPVD); 53. Regulamentele de ordine interioara; 54. Regulamntele de organizare si functionare; 55. Situatia creditelor la scoli si internate; 56. Situatii centralizatoare decontare contori apa calda si incalzire; 57. Situatii privind achizitionarea de conbustibili lichizi si solizi peentru incalzirea unor scoli in perioada de iarna; 58. Situatii de lucrari, dispozitii de santier si alte acte specifice urmaririi executarii lucrarilor de investitii; 59. Situatii privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor de investitii; 60. Situatii privind stadiul lucrarilor de investitii; 61. Studiu de bonitare cu elemente de pedologie; 62. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

II. Lista cuprinzand documentele de interes public care se comunica din oficiu 1. Hotarari ale Consiliului Local cu caracter normativ; 2. Dispozitii ale Primarului cu caracter normativ; 3. Organigrama aparatului propriu al Consiliului Local si a institutiilor si serviciilor subordonate acestuia; 4. Regulamentele de organizare si functionare; 5. Regulamentele de ordine interioara; 6. Programul de audiente ale Primarului, Viceprimarilor si ale consilierilor locali; 7. Numele si prenumele conducatorilor si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public; 8. Coordonatele de contact ale institutiei; 9. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 10. Programele si strategiile proprii; 11. Modalitatile de contastare a actelor emise / adoptate de Consiliul Local si Primar;

16

12. Ofertele de vanzare (cf. L. 54 / 1998 - privind circulatia juridica a terenurilor); 13. Publicatiile de vanzare in vanzare in procedura de executare silita; 14. Declaratiile de casatorie; 15. Certificatele de urbanism; 16. Planurile urbanistice; 17. Lista cuprinzand categoriile de documente produse / gestionate; 18. Arondarea strazilor din municipiul pe sectii de votare; 19. Nomenclatorul stradal al municipiului; 20. Anunturile si bibliografiile ptr. concursuri de angajare; 21. Anunturile ptr. Licitatii, concesionari, inchirieri, achizitii publice etc.; 22. Citatiile trimise de instantele judecatoresti in cadrul procedurii de citare prin afisare; III. Lista cuprinzand documentele de interes public al caror acces este neingradit si care se pot oferi la cerere oricarei persoane 1. Registrele specifice inregistrate in Registrul Unic de Documente (RUD); 2. Rapoartele si referatele care stau la baza emiterii si adoptarii actelor administrative cu caracter normativ; 3. Documente care contin date statistice la nivelul municipiului; 4. Documente care stau la baza organizarii licitatiilor publice (studii de oportunitate, caiet de sarcini); 5. Contul de executie bugetara al Primariei si al institutiilor subordonate Consiliului Local; 6. Decontul lunar TVA; 7. Balanta de verificare lunara; 8. Evidenta creditelor bugetare; 9. Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare; 10. Referate de opinie privind proiectele de bugete si rectificarile bugetare; 11. Rapoarte de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de execu\ie bugetara; 12. Jurnalul pentru cumparari si vanzari cu TVA; 13. Note de constatare privind respectarea programului de investi\ii; 14. Situatii privind stadiul lucrarilor de investitii; 15. Situatii privind satdiul fizic si valoric al lucrarilor de investitii; 16. Procese verbale de receptie calitativa; 17. Procese verbale de receptie finala; 18. Situatii de lucrari, dispozitii de santier si alte acte specifice urmaririi executarii lucrarilor de investitii; 19. Note de constantare privind respectarea programului de reparatii curente la unitatile de invatamant; 20. Liste de cantitati pentru lucrarile de reparatii executate la unitati de invatamant; 21. Situatii privind achizitionarea de combuastibili lichizi si solizi pentru incalzirea unor scoli in perioada de iarna; 22. Situatia creditelor la scoli si internate; 23. Documentatii privind schimburi de terenuri; 24. Documentatii de expropriere a terenurilor pentru cauza de utilitate publica; 25. Studiu de bonitare cu elemente de pedologie; 26. Formulare protocol pentru inchiriere teren garaje / copertine; 27. Borderou centralizator ptr. subventionare agent termic; 28. Contracte de concesionare servicii publice; 29. Procese verbale de constatare avarii la retele edilitare;

17

30. Procese verbale de verificare a serviciilor publice; 31. Procese verbale de esalonare a datoriilor chiriasilor si a proprietarilor de apartamente catre asociatiile de proprietari; 32. Procese verbale de inventariere a instalatiilor termice; 33. Situatii centralizatoare decontare contori apa calda si incalzire ; 34. Evidenta asociatiilor de prorpietari din municipiu; 35. Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit; 36. Pontaje cu orele de munca in folosul comunitatii prestate de beneficiarii de ajutor social; 37. Rapoarte bilunare cu privire la infiintarea si organizarea activitatilor magazinelor tip "Economat"; 38. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului de Servicii si Asistenta sociala la Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate (BSASDPVD); 39. Referate cu privire la finantarea / sponsorizarea unor activitati initiate de catre organizatiile si fundatiile care au ca obiect de activitate protectia persoanei cu nevoi speciale; 40. Borderou centralizator al retetelor in baza carora a fost distribuit laptele praf conform Legii 321 / 2001. IV. Lista cuprinzand documentele la care accesul este limitat de prevederile legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, a caror divulgare pune in pericol relatiile sociale intre persoane sau grupuri de persoane sau poate aduce atingere bunei functionalitati a institutiei si a relatiilor acesteia cu serviciile publice descentralizate sau cu alte persoane fizice sau juridice cu care colaboreaza 1. Dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a documentelor ce le compun in care Consiliul Local sau una din institutiile publice subordonate este parte; 2. Situatii cu privire la litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata in diferite faze procesuale; 3. Actele administrative cu caracter individual; 4. Raspunsuri la corespondenta primita de la persoanele fizice sau juridice, precum si de la alte institutii publice (sesizari, contestatii, obiectiuni ); 5. Solicitari si raspunsurile la solicitarile ce au ca obiect drepturi cu caracter personal; 6. Adeverinte, certificate si extrase eliberate din arhiva; 7. Doare de executare silita si actele care le compun; 8. Cereri de inscriere la masa credala; 9. Adrese catre politie sau catre Camera de Comert si Industrie ptr. identificarea domiciliilor persoanelor fizice sau juridice, a sediilor agentilor economici, subiecti ai cererilor de chemare in judecata; 10. Procesele verbale de negociere directa; 11. Procesele verbale de conciliere; 12. Contracte de vanzare-cumparare, de concesiune, de inchiriere sau de comodat si alte tipuri de contracte in care municipiul este parte, precum si actele aditionale la acestea; 13. Anchetele sociale (toate categoriile de anchete sociale); 14. Dosarele de ajutor social impreuna cu actele ce-l compun; 15. Adeverinte eliberate beneficiarilor de ajutor social; 16. Dari de seama prezentate de tutori; 17. Procese verbale de inventariere a bunurilor pe care le detin minorii sau persoanele majore lipsite de capacitate de exercitiu la momentul instituirii tutelei; 18. Dosare fiscale; 19. Facturi fiscale; 20. Fisele personale;

18

21. Fisele de evaluare a performantelor profesionale; 22. Dosare personal; 23. Carnetul de munca; 24. Ancheta administrativa; 25. Dispozitii interne; 26. Statul de functii; 27. Statele de plata; 28. Pontaje; 29. Documente primare care stau la baza operatiilor patrimoniale; 30. Documente contabile de gestiune; 31. Chitante regim special; 32. Executii conturi de vechituri; 33. Executia de casa-venituri; 34. Informari periodice executie venituri; 35. Rapoarte executie bugetara - venituri; 36. Documente justificative ale operatiunilor de incasari si plati prin banci si casa; 37. Carnet de cecuri pentru reglare numerar; 38. Foi de varsamant; 39. Rapoarte de audit public intern; 40. Documentele depuse de ofertanti in cadrul procedurilor in cadrul procedurilor de licitatie pana la deschiderea ofertelor; 41. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie pentru lucrarile de investitii; 42. Cartea tehnica a constructiei pentru lucrarile de investitii finalizate, pana la predarea acestora la arhiva; 43. Protocoale incheiate intre municipiu si persoane fizice sau juridice; 44. Planul topografic digital al municipiului si baza de date care il insoteste; 45. Planurile topografice ale municipiului la scara 1: 5.000 si 1: 2.000; 46. Adeverinte de rol agricol, bilete de proprietate pentru animale, certificate de producator agricol; 47. Procese verbale de constatare a contraventiilor; 48. Planurile cadastrale cu punerile in posesie; 49. Autorizatiile de construire / desfiintare; 50. Procesele verbale de constatare a contraventiilor; 51. Note de constatare si de informare facute de persoanele cu atributii de control; 52. Adrese de instiinare si chemare in vederea efectuarii unor acte de control; 53. Toate categoriile de acte de stare civila; 54. Anexa nr. 1 pentru deschiderea succesiunilor; 55. Documentele de pregatire a protectiei civile; 56. Documentele de organizare a protectiei civile; 57. Planuri pe tipuri de dezastre; 58. Propuneri pentru bugetul de protectie civila; 59. Planul activitatilor de protectie civila; 60. Documentele intocmite la exercitiile de protectie civila; 61. Documentele de conducere ale Compartimentului de Protectie Civila; 62. Documentele referitoare la spatiul de adapostire si transmisiuni alarmare. Numarul solicitarilor de informatii adresate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public inregistrate pe parcursului anului 2006 a fost de 195.

19

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTRII LEGII NR. 544/2001 N ANUL 2010 RASPUNS INDICATORI COD A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaii 1.Instituia dumneavoastr a elaborat i publicat A1 informaiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, n anul 2010 ? 2. Lista a fost fcut public prin: a. Afiare la sediul instituiei A2_1 b. Monitorul Oficial al Romniei A2_2 c. Mass-media A2_3 d. Publicaiile proprii A2_4 e. Pagina de Internet proprie A2_5 3. Instituia d-voastr a organizat un punct de informare A3 documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 i art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? DA Da --da da da da D A Da NU --NU

4. Numrul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de A4 98600 informare documentare n anul 2006 B. Solicitri nregistrate de informaii de interes public 1. Numrul total de solicitri nregistrate, n 2006, departajat pe domenii de interes: (nu include solicitrile de informaii redirecionate spre soluionare altor instituii) a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiii, B1_1 7 cheltuieli etc) b. Modul de ndeplinire a atribuiilor institutiei publice B1_2 142 c. Acte normative, reglementri B1_3 27 d. Activitatea liderilor instituiei B1_4 0 e. Informaii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5 1 f. Altele (se precizeaz care) B1_6 0

20

2. Numrul total de solicitri nregistrate, n 2100, departajat dup modalitatea de soluionare a acestora: a. Numrul de solicitri nregistrate rezolvate B2_1 177 favorabil b. Solicitri nregistrate redirecionate ctre B2_2 34 soluionare altor instituii c. Numrul de solicitri a) informaii exceptate B2_3 0 nregistrate respinse, din b) informatii B2_4 34 motivul: inexistente c) fr motiv B2_5 0 d) alte motivaii B2_6 0 (care ?) d. Numrul de solicitri nregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: a) utilizarea banilor publici (contracte, investiii, cheltuieli etc) b) modul de ndeplinire a atribuiilor institutiei publice c) acte normative, reglementri d) activitatea liderilor instituiei e) informaii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 f) altele (se precizeaz care) B2_7 5

B2_8

17

B2_9 B2_10 B2_11 B2_12

11 0 0

1(fise proiect fonduri structural) 3. Numrul total de solicitri nregistrate, n 2006, departajat dup tipul solicitantului informaiilor: (nu include solicitrile de informaii redirecionate spre soluionare altor instituii) a. Numrul de solicitri nregistrate adresate de B3_1 78 persoane fizice b. Numrul de solicitri nregistrate adresate de 99 persoane juridice 4. Numrul total de solicitri nregistrate, n 2006, departajat dup modalitatea de adresare a solicitrii: (nu include solicitrile de informaii redirecionate spre soluionare altor instituii) a. pe suport de hrtie B4_1 147 b. pe suport electronic B4_2 30 c. verbal B4_3 0 C. Reclamaii administrative i plngeri n instan 1. Numrul de reclamaii a. rezolvate favorabil C1_1 0 administrative la adresa reclamantului instituiilor publice n anul b. respinse C1_2 0

21

2006 n baza Legii nr.544/2001 2. Numrul de plngeri n instan la adresa instituiilor publice n anul 2006 n baza Legii nr.544/2001

c. n curs de soluionare a. rezolvate favorabil reclamantului b. rezolvate n favoarea instituiei c. pe rol

C1_3 C2_1 C2_2 C2_3 D1

D. Costuri 1. Costurile totale de funcionare ale compartimentului (sau persoanelor) nsrcinate cu informarea i relaiile publice (consumabile) n anul 2006 2. Suma ncasat n anul 2006 de instituie pentru serviciile de copiere a informaiilor de interes public furnizate

Buget local

D2

47 RON

Intocmit, Cristina Todoran Sef Serviciu Registratura, Relatii cu Publicul Avizat: Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu

22

Solicitant persoane juridice persoane fizice

Nr 78 99

23

Mod adresare pe suport hartie electronic

Numar 147 30

4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA ANALIZATA


Pentru a oferi o imagine mai clara asupra genului de date statistice si demografice cu care lucreaza Primaria Sectorului 1 Bucuresti, ne-am oprit asupra unui exemplu privind persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice locale. Sistemul de protectie sociala are ca obiectiv sustinerea persoanelor, grupurilor sau comunitatilor care se afla n situatii dificile si care datorita lipsei resurselor proprii nu pot avea o viata la nivelul unor conditii minime de viata care sa le asigure o functionare normala n contextul social si cultural dat. (C. Zamfir, Politici sociale n Romnia ). Asadar, protectia sociala presupune, un ansamblu de masuri si mijloace de sprijin si asistenta. Pentru o ct mai buna ntelegere se impune o detaliere a acestora. n acest sens trebuie facuta o diferentiere clara ntre beneficiile sociale financiare si serviciile sociale. Beneficiile sociale financiare presupun transferuri de bani sau bunuri catre persoanele care nu dispun de capacitatea de a-si asigura prin eforturi proprii minimum de resurse financiare necesare unui trai decent. Acestea sunt de doua tipuri:

24

1. beneficii sociale sub forma de pensii pentru limita de vrsta, pensii pentru pierderea capacitatii de munca, ajutor de somaj, oferite conditionat si proportional n functie de participarea, respectiv marimea contributiei la un fond comun de asigurari sociale n perioadele active ale vietii; 2. beneficii sociale oferite persoanelor n nevoie fara conditionarea unei contributii prealabile sub forma de ajutor social, ajutor de urgenta, ajutor de deces, alocatii pentru copii, burse de studiu, reduceri sau subventii de preturi pentru locuinte sociale, chirii, ntretinerea locuintei, transport. Beneficiile sociale financiare care presupun o contributie n perioada activa a vietii sunt reunite sub termenul generic de asigurari sociale, iar cele care nu necesita o anume contributie sunt denumite asistenta sociala. Serviciile sociale includ: sanatatea, nvatamntul si asistenta sociala. Aceasta din urma ocupa un loc aparte n cadrul sistemului de protectie sociala si implica o mare varietate de servicii oferite de comunitate, fara a presupune implicatii economice majore. Daca beneficiile financiare suplinesc un deficit de resurse financiare, serviciile sociale se adreseaza unui deficit de capacitati. Ele intervin asadar pentru solutionarea unor situatii, de cele mai multe ori critice, n care se afla persoanele n nevoie. De regula, acestea nu dispun de prghiile prin care sa-si poata modifica n bine starea n care se afla. Serviciile de asistenta sociala au ca obiectiv refacerea si dezvoltarea capacitatilor persoanelor, familiilor, colectivitatilor de a constientiza natura problemelor cu care se confrunta, cauzele determinante ale acestora, de a identifica solutii optime pentru rezolvarea situatiilor problematice. Serviciile de asistenta sociala pot mbraca doua forme: asistenta n mediul natural de viata (familie, scoala, loc de munca) si servicii n institutii de asistenta sociala (camine pentru batrni, case pentru copii abandonatii, institutii pentru persoane cu dizabilitati severe). n termini generali asistenta sociala presupune o interventie specializata n sensul ameliorarii sau eliminarii deficitelor att financiare ct si de capacitate si poate actiona la nivel individual, la nivel de grup si chiar la nivel comunitar. Teoretic, masurile de protectie si asistenta sociala sunt menite sa elimine sau sa mbunatateasca situatia categoriilor defavorizate. Practic, n acest moment nu exista o strategie coerenta de protectie sociala, la nivel guvernamental sau local care sa determine mbunatatirea vietii acestor persoane. Modalitatile actuale prin care statul sustine persoanele defavorizate sunt orientate catre ameliorarea efectelor saraciei si nu catre identificarea si/sau eliminarea cauzele care o determina. Situatia economico-sociala actuala stimuleaza dependenta cetateanului fata de ajutorul material oferit de stat si ntr-o mai mica masura implicarea activa n rezolvarea propriei situatii si n viata comunitatii. n aceste conditii, starea de precaritate sociala ce caracterizeaza o mare parte a populatiei va fi prelungita si chiar se va agrava prin lipsa masurilor concrete orientate n regim de urgenta catre cauzele problemelor sociale. Obiectul analizei noastre l reprezinta persoanele care au solicitat sprijin de la DGAS. Motivul pentru care ne-am orientat atentia catre aceste persoane este determinat pe de o parte, de gravitatea situatiei sociale si financiare a acestora, iar pe de alta parte de incapacitatea lor de asi mbunatati situatia prin eforturi proprii. n acest sens, am considerat interventia administratiei publice n rezolvarea problemelor acestor persoane, ca fiind cea mai ndreptatita si mai facila modalitate de solutionare a acestor situatii.

25

Analiza caracteristicilor socio-demografice ale persoanelor care compun grupul tinta al proiectului reprezinta un prim si important pas n studiul nivelului de trai si calitatii vietii acestora. Vom prezenta n continuare caracteristicile esantionului avnd n vedere urmatoarele aspecte: - sexul respondentilor; - sectorul n care locuiesc; - repartitia pe grupe de vrsta; - solicitarea ajutorului social; - tipul familiei careia i apartin; - cauze ale existentei familiilor monoparentale/persoane singure; - capacitatea subiectului de a fi lider informal.

Din totalul celor 303 persoane intervievate 78 sunt barbati (26%), iar 225 sunt femei (74%). Retine atentia, n acest caz, numarul mare de femei care se adreseaza DGAS pentru a solicita ajutor social. De remarcat, faptul ca n toate sectoarele numarul femeilor solicitante de ajutor social este mai mare dect cel al barbatilor. Explicatiile acestei superioritati sunt determinate de statutul asumat al femeii, mai ales n familiile defavorizate, conform caruia se presupune ca acestea se ocupa de treburile gospodaresti si de gestiunea veniturilor familiei. Pe de alta parte, din ntlnirile directe cu cetatenii am constatat ca femeilor le este mai usor sa abordeze functionarii din institutiile statului, fiind mai hotarte si mai putin inhibate n relatiile cu autoritatile. O realitate general valabila pentru grupele de vrsta mai sus mentionate este faptul ca, indiferent de vrsta, n conditiile unei insuficiente generalizate specifica categoriilor defavorizate, este din ce n ce mai dificila o adaptare la solicitarile vietii cotidiene.

26

n ceea ce priveste tipul familiei respondentilor 45 dintre subiectii intervievati (15%) sunt personae singure, 78 (26%) apartin unor familii monoparentale iar pentru 180 de cazuri (59%) sunt prezenti ambii parteneri. Conform reglementarilor legale administratia publica locala si exercita atributiile n directia gestionarii eficiente a problemelor comunitatii pe care o reprezinta. n acest sens, cetateanul defavorizat apeleaza la serviciile administratiei ca o prima si ultima solutie pentru rezolvarea situatiilor limita n care se afla. Principiul consultarii cetatenilor n problemele locale de interes deosebit este statuat de legiuitor art. 1, alin. 1 din Legea nr. 69/1991. Cu toate acestea, realitatea demonstreaza ca aceasta consultare a cetatenilor este integrata n principiul general al autonomiei locale doar ca o posibilitate enuntata ntr-un context general al participarii cetatenilor la procesul de luare a deciziilor n problemele de interes major pentru comunitatea locala. Lipseste nsa dimensiunea practica a acestei prevederi legale, fapt care determina absenta aproape totala a optiunilor cetatenilor vis--vis de problemele majore ale comunitatii n relatia cu administratia si, n consecinta, explica n multe situatii, lipsa de support public pentru politicile adoptate de administratia locala. Serviciile DGAS prezinta anumite particularitati fata de serviciile sociale existente la nivelul fiecarei primarii de sector. Asfel, spre deosebire de serviciile sociale de la nivelul primariilor de sector n cadrul carora exista o varietate de forme de ajutor social, DGAS este orientata prioritar spre furnizarea unor ajutoare temporare de urgenta n natura, ceea ce a deteminat o afluenta foarte mare de cereri. Aceasta particularitate este demonstrata de altfel de raspunsurile la ntrebarea De cte ori vati adresat DGAS?: o data 110 persoane (52%), de 2-3 ori 40 de persoane (19%), mai mult de 3 ori 61 de persoane (29%). In continuare sunt evidentiate motivele pentru care subiectii au solicitat ajutor DGAS: - dificultatile generale din viata de zi cu zi reprezinta motivul cel mai des ntlnit pentru care cetatenii au apelat la serviciile DGAS 135 de persoane (64%); - au solicitat sprijin 40 de persoane (19%) pentru venirea iernii si cu ocazia sarbatorilor; - situatia locativa precara i-a determinat pe 26 de cetateni (12%) sa solicite sprijinul DGAS; 27

- 6 persoane (3%) au fost nevoite sa apeleze la aceasta solutie din cauza decesului partenerului; - pentru a-si cumpara anumite bunuri numai 2 persoane (1%) au solicitat ajutor; - cte o persoana a facut cerere la DGAS pentru a initia o afacere, respectiv pentru recuperarea unor pierderi materiale.

Dificultatile vietii cotidiene, decesul unuia dintre membrii familiei, venirea iernii si sarbatorile reprezinta, asadar, principalele motive pentru care cetatenii defavorizati solicita ajutorul administratiei publice locale. Este evident ca n toate cele trei situatii nevoia de bani este stringenta. Solutiile oferite de DGAS sunt evidentiate n graficul alaturat: - cea mai mare parte dintre solicitanti, 136 de persoane (64%) au ramas n continuare n evidenta DGAS fara a li se oferi o solutie; - 27 de persoane (13%) au fost ndrumati la primaria din sectorul n care domiciliaza; - li s-a oferit posibilitatea de a beneficia de cantina sociala unui numar de 10 solicitanti (5%); - ONG-urile au oferit ajutor la 11 persoane (5%); - catre Fondul Solidaritatea au fost orientate 5 persoane (2%). Asadar, din cele 211 persoane care au facut cereri la DGAS, numai 75 au primit o forma de ajutor, care n toate situatiile nu a determinat o mbunatatire a situatiei generale a subiectilor.

5. PREZENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR DERULATE DE CATRE INSTITUTIA ANALIZATA


28

Reabilitarea termica a imobilelor din Sectorul 1, prin punerea in aplicare a legislatiei si anume Ordonanta de Urgenta nr. 18 din 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si Norma metodologica din 17.03.2009, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 27.03.2009, de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18 din 2009. Modernizarea sistemului rutier strazi din Sectorul 1, pentru care au fost elaborate documentatiile aferente si contracte de executie lucrari pentru modernizarea sistemului rutier a 34 de strazi din Sectorul 1. Au fost derulate contracte de prestare a serviciilor de elaborare a studiilor geotehnice, a expertizelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, si a proiectelor tehnice pentru 4 strazi, in valoare de 71 296,74 lei. Executia lucrarilor pentru organizarea santierului, amenajarea si imprejmuirea provizorie a terenului pe care se va construi cartierul de locuinte Odai-Sos. Odai nr. 3-5, sectorul 1 pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie publica de lucrari ; Au fost derulate servicii in valoare de 228 388,66 lei in baza contractelor de elaborare a studiilor geotehnice, a proiectelor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie pentru construirea blocurilor OD9, OD8, OD5, OD3. A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de elaborare a studiilor geoelectrice pentru determinarea profilului panzei freatice in cadrul amplasamentului pentru construirea blocului OD2, in valoare de 10 656,56 lei. A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica de calitate a proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, de catre specialisti verificatori atestati, pentru construirea blocurilor OD3, OD5, OD8, OD9, in valoare de 20 794,74 lei. A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice pentru realizarea retelei electrice de distributie in Cartierul de locuinte Odai, in valoare de 56 916,00 lei. In total, pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare de 316 755,96 lei. Achizitie tehnica de calcul pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie publica de produse ; Lucrari de reabilitare a pasarelei pietonale care traverseaza km 7+650, linia CF300 Bucuresti- Ploiesti Pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare de 40 460,10 lei reprezentand contravaloarea asistentei tehnice pe parcursul

29

derularii contractului de executie a lucrarilor.Extindere retele de apa si canalizare pe strada Valea Morii, program pentru care s-a elaborat documentatie de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare ; Lucrari de conservare si restaurare a picturilor murale la biserica Sf. Nicolae Dintro Zi, program pentru care s-a elaborat documentatie de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare ; Executie instalatie iluminat public in Pta Amzei, program pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie publica de lucrari ; Lucrari de construire a blocurilor OD8 din cartierul de locuinte Odai-Sos. Odai nr. 3-5, sector 1 pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie publica de lucrari ; Lucrari de reparatii acoperis Centrul Militar, pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie Consolidarea sediului Primariei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9 Program reducere risc seismic. Pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare de 2 141 775,39 lei. A fost decontata suma de 641 314,64 lei reprezentand contravaloarea serviciului de elaborare a documentatiei tehnice cu privire la restaurarea interioara si refunctionalizarea sediului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. A fost decontata suma de 1 375 539,81 lei reprezentand contravaloarea serviciului de elaborare a documentatiei tehnice privind Structura si arhitectura, instalatii sanitare, electrice, de incalzire si climatizare, proiect tehnologic de incalzire cu pompe geotermale, refacere si reactualizare Studiu de fezabilitate referitoare la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. A fost decontata suma de 41 132,50 lei reprezentand contravaloarea serviciului de elaborare a releveelor sarpantei si a invelitorii sediului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. A fost decontata suma de 83 788,44 lei reprezentand contravaloarea serviciului de efectuare a Expertizei tehnice a sediului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. Reabilitarea i refunctionalizarea Teatrului de Vara Bazilescu din parcul Bazilescu. Pentru acest obiectiv a fost decontata suma de 188 120,14 lei. Modernizare Piata Agroalimentara Amzei si Consolidare imobil situat in Piata Amzei nr.13. Pentru aceste obiective, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare de 451 321,47 lei. Elaborare a Studiului de solutie, a proiectului tehnic si a caietului de sarcini in vederea alimentarii cu energie electrica si amenajare parte de constructii post trafo nou, ventilatie si instalatie de iluminat, in valoare de 51 972,12 lei.

30

Servicii suplimentare privind elaboare expertiza tehnica si releveu (zona teatrului Ion Creanga) aferente contractului de Proiectare si executie a lucrarilor de consolidare si amenajare a imobilului situat in strada Piata Amzei nr.13, in valoare de 77 915,97 lei. A fost derulat contractul servicii de elaborare a Proiectului tehnic (faza DE) si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de modernizare a Pietei Agroalimentare Amzei, in valoare de 321 433,38 lei.

6. Actele administrative utilizate in cadrul institutiei si circuitul documentelor


DISPOZITIA NR. 1226 / 16. 03. 2005 Primarul Sectorului 1 Bucuresti, Avand in vedere necesitatea reglementarii si fluidizarii operatiunilor privind evidenta, circulatia si pastrarea documentelor in cadrul Primariei Sectorului 1, Tinand cont de art.7 din Legea 16/1996 , a Arhivelor Nationale; In conformitate cu art. 85 alin. b) din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, Avand in vedere prevederile OGR nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, modificata, completata si aprobata prin Legea nr.233/2002, Tinand cont de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; In conformitate cu H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUNE Incepand cu data prezentei dispozitii se aplica noile Instructiuni privind evidenta, circulatia si pastrarea documentelor in cadrul Primariei Sectorului 1 Bucuresti. CAP. I - DISPOZITII GENERALE Art. 1. In realizarea activitatii sale privind organizarea si functionarea administratiei publice locale, Primaria are obligatia sa tina evidenta tuturor documentelor primite, a celor intocmite pentru uzul intern, a celor expediate, precum si pastrarea lor potrivit legii si a prezentelor instructiuni. Art. 2 - In acest sens, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul are obligatia inregistrarii tuturor documentelor intrate si iesite din Primarie prin aplicarea pe acestea a stampilei dreptunghiulare. Art. 3 - (1) Pentru evidenta documentelor care intra, circula si se expediaza in cadrul Primariei se vor tine urmatoarele registre; a) registrul general de intrari iesiri la nivelul Registraturii Generale; b) registrul de corespondenta cu regim special la nivelul Registraturii Generale ; c) registrul pentru inregistrarea cererilor pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public- la nivelul Registraturii Generale; 31

d) registrul intern de intrari iesiri la nivelul: - fiecarei directii sau compartiment independent existente in conformitate cu Organigrama Primariei Sectorului 1. (2) Registrele interne vor fi inregistrate cu numar de inregistrare primit din Registrul General. Art. 4 - In functie de continutul documentelor acestea se clasifica de la intrarea in Primarie sau de la emiterea lor in: a) documente obisnuite; b) documente confidentiale; CAP. II INREGISTRAREA DOCUMENTELOR LA REGISTRATURA GENERALA Art. 5. - Inregistrarea documentelor incepe de la 3 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an. Art. 6. Evidenta documentelor se realizeaza fara ca numerele de inregistrare a acestora sa se repete, atat scriptic cat si electronic in functie de tehnica si softul de care dispune Registratura Generala in prezent. Art. 7. Inregistrarea documentelor se face cronologic, in ordinea primirii lor, in fiecare zi lucratoare. Art. 8. (1) Filele registrelor se numeroteaza, iar pe coperta din fata se inscriptioneaza Primaria Sectorului 1 Bucuresti, volumul registrului, anul la care se refera documentele si numerele de inregistrare extreme cuprinse in registru. (2) La sfarsitul anului sau la completarea unui volum al registrului se certifica numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite. Art. 9. (1) Registrul de evidenta a documentelor la nivel de Registratura Generala, se va tine conform modelului prezentat in Anexa 1. (2) Programul de evidenta computerizata a documentelor va trebui sa permita realizarea unor rapoarte si statistici privind circuitul documentelor inregistrate, precum si stadiul de solutionare a petitiilor. Art. 10.(1) Petitiile primite din afara Primariei, prin posta, curier, se inregistreaza prin 10.(1) aplicarea stampilei dreptunghiulare pe prima pagina. (2) La documentul de baza se anexeaza in mod obligatoriu plicul prin care a fost primita petitia. (3) Deschiderea corespondentei se va face cu respectarea prevederilor legale si a normelor interne aflate in vigoare cu privire la protectia informatiilor clasificate si a secretului corespondentei. Art. 11.Raspunsurile la petitiile inregistrate se expediaza cu acelasi numar de intrare si sunt 11.Raspunsurile evidentiate in registrul de intrari iesiri la rubrica iesiri, in dreptul numarului inscris pe documentul de baza cu precizarea datei de iesire a documentului, catre cine a fost transmis documentul si observatiile privind modul de expediere.

32

Art. 12. (1) Expedierea corespondentei Primariei Sectorului 1 se face prin Serviciul 12. Registratura, Relatii cu Publicul. (2) Plicul prin care se face expedierea raspunsului va contine in mod obligatoriu datele de identificare ale institutiei noastre ca expeditor si datele de identificare ale destinatarului, scrise corect. (3) Pe partea din fata, stanga, in partea de jos se va mentiona in mod obligatoriu indicativul serviciului care a intocmit documentul expediat, precum si numarul si data documentului care este expediat. (4) Documentele expediate prin posta, cu confirmare de primire, vor avea inscrise pe confirmarea de primire, de catre compartimentul emitent, indicativul serviciului, numarul si data documentului expediat, in scopul identificarii emitentului la returnarea confirmarii de primire. Art. 13.Documentele intocmite cu regim de circuit intern (note, referate, rapoarte, adrese, 13.Documentele e.t.c.) se inregistreaza numai in registrele compartimentelor emitente si destinatare. CAP. III. CIRCULATIA DOCUMENTELOR Art. 14 - Toate documentele emise in circuitul inchis al Primariei trebuie sa poarte numarul de inregistrare din registrul compartimentului emitent, semnatura functionarului care l-a intocmit, semnatura sefului de compartiment si avizarea directorului, acolo unde este cazul, in partea dreapta sus. Art. 15 - In fiecare zi, la ora 09:00, petitiile inregistrate in ziua anterioara, se inainteaza de Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul spre analiza si rezolutionare catre Cabinet Secretar numai documentele ce privesc serviciile pe care le coordoneaza direct, conform art. 85 alin (b) Legea 215/2001 si organigramei Primariei. Art. 16 - Celelalte documente se distribuie catre dl.Mihai Spantoveanu din cadrul Serviciului Cabinet Primar pentru a fi analizate si rezolutionate, in aceleasi conditii prevazute in art.15. Art. 17 - Una din cele doua persoane va efectua aceste operatiuni pentru intreaga corespondenta primita in primarie, in situatia absentei celeilalte. Art. 18 - Sunt exceptate de la articolul precedent urmatoarele: - Plicurile pe care exista mentiunea personal sau confidential. - Solicitarile privind: - certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ale Directiei Urbanism; - acte de stare civila; - autorizatiile eliberate de Serviciul Libera Initiativa si Activitate Comerciala; - efectuari de receptii si regularizari taxe pentru constructiile finalizate; - anchetele sociale care fac obiectul Serviciului Autoritate Tutelara; - Adeverinte necesare pentru vanzarea apartamentelor eliberate de Serviciul Relatii Asociatii Proprietari; - participarea unui reprezentat al Primariei Sectorului 1 la adunarile generale ale Asociatiilor de proprietari.

33

Art. 19. Analiza, rezolutionarea si repartizarea documentelor se va realiza in maximum 48 de ore de la primirea lor. Art. 20 - Persoanele care indeplinesc activitatile prevazute la art. 16. au obligatia ca toate documentele care se refera la: initiative, activitati, informari, propuneri, sesizari, reclamatii, etc., privind persoane sau stari de fapt din primarie si serviciile subordonate sau de interes general pentru Sectorul 1 sa le prezinte primarului spre informare si eventual decizie. Art. 21. Dupa ce documentele au fost analizate si rezolutionate se returneaza la Registratura Generala pentru a fi predate, in aceeasi zi, la directiile sau compartimentele care au in competenta preluarea sau solutionarea documentului conform rezolutiei, mentionandu-se in registru general departametul care a primit documentul. Art. 22 Documentele primite direct de catre conducerea institutiei prin Cabinet Primar sau Cabinet Viceprimar, dupa analiza si rezolutionare vor fi transmise la Registratura Generala pentru a fi inregistrate si repartizate departamentelor. Art. 23. Solicitarile primite in format electronic de catre compartimentele din cadrul institutiei vor fi transmise catre adresa de e-mail a registraturii pentru a fi transpuse pe format de hartie, inregistrate si solutionate potrivit legii si prezentelor instructiuni. Art. 24. Documentele primite de catre departamentele din cadrul institutiei de la Registratura Generala vor fi inregistrate in registrul de intrare-iesire existent la nivelul acestora, fiind predate sub semnatura de primire functionarilor nominalizati direct pe documente de conducerea primariei sau de catre director/sef compartiment. Art. 25. Registrele de intrare-iesire instituite la nivelul cabinetelor, directiilor si compartimentelor independente au rolul evidentierii si urmaririi documentelor primite de la Registratura Generala, precum si a documentelor cu circuit intern. Art. 26. Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare, de catre compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta, iar in realizarea circuitului documentelor persoanele mentionate in art. 16 vor tine cont de necesitatea respectarii acestor prevederi legale. Art. 27. Documentele iesite din primarie vor avea pe langa numarul de inregistrare dat de la Registratura Generala si indicativul cabinetului, directiei si compartimentelui independent astfel: - Cabinet Primar P/nr. inregistrare/data, - Cabinet Viceprimar VP/nr.inregistrare/data, - Directii / compartimente independente Indicativul/ nr.inregistrare/data. Art. 28. Toate raspunsurile expediate de primarie ca urmare a unei petitii inregistrate, vor fi in mod obligatoriu semnate de catre primar ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful compartimentului care a solutionat documentul, conform art.13 din OGR 27/2002, modificata cu legea 233/2002.

34

Art.29. (1) Termenul maxim de rezolvare a problemelor cuprinse in documentele intrate in primarie sau in cele emise pentru circuitul intern este cel stabilit de conducatorii ierarhici, dar nu mai mare de 30 de zile. (2) In situatia in care aspectele sesizate prin petiie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul institutiei publice poate prelungi termenul prevazut cu cel mult 15 zile, la solicitarea motivata a sefului de compartiment care a primit spre solutionare documentul. Art. 30. Raspunsurile vor fi redactate in termeni condescendenti, scurt, concis si la obiect, cu motivatia legala respectiva, prezentand si alte modalitati de solutionare sau institutii abilitate in cauza. Art. 31. (1) Predarea-primirea raspunsurilor pentru expediere, la Registratura Generala, se va face prin aplicarea stampilei de primire pe raspuns care va avea atasat petitia in orginal, ce urmeaza sa fie arhivate conform art.6 alin (4) din OGR 27/2002, modificata si completata cu Legea 233/2002. (2) Copiile raspunsurilor expediate vor avea aplicata stampila cu data primirii, semnatura functionarului care a primit spre expediere si descarcare in registru documentul. (3) Documentele vor fi predate Registraturii Generale impreuna cu plicurile, in vederea expedierii prin posta, pana la ora 12.00 in zilele de luni-joi, iar vineri pana la ora 11.00. Art. 32. Petitia in original precum si copia raspunsului se arhiveaza si se pastreaza potrivit prevederilor legale. Art. 33. Registratura Generala va expedia catre posta, in cursul aceleasi zile, pe baza de borderou, documentele primite la art. 31, alin (3).

Art. 34. (1) In situatia in care, in rezolvarea unei probleme, sunt implicate mai multe compartimente sau documentul primit cuprinde solicitari complexe ce presupune aportul unor compartimente diferite din primarie, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul va transmite originalul documentului la primul compartiment care a primit rezolutia, iar restul compartimentelor mentionate in rezolutionare, vor primi odata cu primul compartiment cate o copie a documentului. (2) Compartimentul care a primit originalul lucrarii va asigura obtinerea raspunsului de la celelalte servicii si va redacta raspunsul final catre solicitant. Art. 35. (1) Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor vor fi cuprinse in carnete cu formulare tipizate. (2) Continutul acestor procese verbale va fi stabilit de fiecare compartiment cu atributii in acest domeniu, aprobat de primar. (3) Somatiile care se fac urmare a unei sesizari vor fi inregistrate si trimise destinatarului cu numarul de inregistrare a sesizarii de baza/numar de inregistrare din registrul intern/data de expediere. (4) Invitatiile care se fac in vederea solutionarii unei petitii vor fi inregistrate si trimise destinatarului cu numarul de inregistrare a petitiei de baza/numar de inregistrare din registrul intern/data de expediere. Art. 36. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor carnete atrage aplicarea de sanctiuni disciplinare, administrative inclusiv prin desfacerea contractului de munca.

35

CAPITOLUL IV DIPOZITII FINALE Art. 37. Nu fac obiectul inregistrarii in registrele de intrare-iesire urmatoarele documente: - Contractele de munca ale salariatilor; - Conventiile civile de prestari servicii; - Dispozitiile primarului; - Procesele verbale, stenogramele, hotararile Consiliului Local; - Regulamente, norme, instructiuni aprobate de Consiliu Local sau Primar, - Citatiile primite de la Judecatorie sau Tribunal care se transmit compartimentului juridic, care se inregistreaza in registre speciale conform prevederilor legale. Art. 38. Multiplicarea documentelor primite si emise de primarie se face numai cu aprobarea sefului de compartiment. Art. 39. (1) Personalul implicat in primirea, inregistrarea, analiza, distribuirea, redactarea, dactilografierea, multiplicarea si expedierea corespondentei, indiferent de functia indeplinita, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor ce le ia la cunostinta. (2) Orice salariat care divulga date din documentele la care a avut acces va fi sanctionat potrivit legii, inclusiv pana la desfacerea contractului de munca. (3) Pentru asigurarea confidentialitatii, directorii/sefii de compartimente independente raspund si sunt obligati sa adopte masuri severe de pastrare a documentelor in conditii corespunzatoare si sa stabileasca reguli de acces la documente numai pentru cei directi implicati. Art. 40. Conducerea directiilor si compartimentelor independente vor lua masuri de aplicare a prevederilor acestor Instructiuni. Art 41. Prezenta dispozitie va fi prelucrata cu tot personalul primariei care va semna de luare la cunostinta. Art. 42.Anexa 1 face parte integranta din prezenta Instructiune. 42.Anexa Art. 43. De la data aplicarii prezentei Instructiuni orice alta dispozitie anterioare referitoare la evidenta, circulatia si pastrarea documentelor este anulata. Art. 44. Serviciul Secretariat General, Audiente compartimentelor independente prezenta Instructiune. PRIMAR, Andrei Ioan Chiliman va distribui directiilor si

Avizeaza pentru legalitate,

36

Secretarul Sectorului 1 LAVINIA PAUL Avizeaza favorabil, Biroul Legislatie, Avizare Contracte Sef Birou SANDU VASILE Intocmit, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul Sef Serviciu Cristina Todoran

37

6.1 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

38

39

40

41

42

43

44

6.2 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

45

46

Activitatea Serviciului de Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa B Numar solicitari inregistrate in cadrul serviciului B: 2690 Din care:. Autorizatii de construire Autorizatii de desfiintare Certificate de Urbanism Avize primar general Adrese completare, corespondenta, sesizari Total documentatii repartizate srviciului B Toate aceste documentatii si solicitari au fost repartizate, verificate, s-a intocmit corespondenta si au fost eliberate documentatiile complete. Astfel, au fost intocmite si eliberate urmatoarele documentatii : Autorizatii de construire Autorizatii de desfiintare Certificate de Urbanism Avize primar general Total documentatii eliberate de catre serviciul B 338 113 957 316 1724 403 128 1085 316 758 2690

Numarul de solicitari inregistrate in cadrul serviciului in anul 2010 este de 783, defalcate astfel: Autorizatii de Construire Autorizatii de Demolare Certificate de Urbanism Avize Primar Adrese Completare, Corespondenta Toate aceste documentatii si solicitari au fost repartizate, verificate si completate. fost intocmite si eliberate urmatoarele documentatii: Autorizatii de Construire Autorizatii de Demolare Certificate de Urbanism Avize Primar Adrese Completare/Retur : Autorizatii de Construire Certificate de Urbanism 173 6 306 65 233 Astfel au 150 6 289 65 23 17

47

7. Aspecte privind controlul


7.1 Notiunea si scopul controlului Controlul este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea activitatii administratiei cu prevederile legale si programul de activitate, cu respectarea cerintelor sociale si indeplinirea interesului general. Legea recunoaste necesitatea exercitarii unui control administrativ si financiar din partea statului, dar care trebuie sa se exercite in limitele si conditiile prevazute de lege. Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit este cosacrat expres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. 215/2001 si este completat de dispozitiile articolului 43, alin. 2, care detaliaza in mod concret problemele care sunt discutate intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum. Hotararile privind bugetul local, precum si cele ce stabilesc impozitele si taxele locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie din majoritatea membrilor prezenti ai Consiliului Local. Scopul controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si-au indeplinit sarcinile, si-au realizat competentele in concordanta cu obiectivele generale ale administratiei publice. Controlul urmareste verificarea daca si cum se executa deciziile Administratiei, iar prin propunerile pe care le face organul de control sa fie corectate actele administratiei, sa fie respectata legea, actiunile administratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in dinamica evolutiei acestora. 7.2 Modalitati si forme de control 1. Modalitati de control. Obiectul controlului il caonstituie verificarea actiunilor si inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora, modul in care si-au realizat atributiile incredintate, daca s-a respectat principiul legalitatii. Orice element al activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a controlului. Controlul poate fi analitic si priveste activitatea functionarilor si sintetic cand priveste organizarea si functionarea diferitelor compartimente administrative. Printre modalitatile de control retinem: a) controlul de materialitate care priveste verificarea elementelor concrete, pentru care aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili. b) controlul de regularitate ce consta in raportarea, confruntarea elementelor supuse controlului cu o norma juridica. Cum normele juridice sunt interpretabile inseamna ca organul de control va cere explicatii celui controlat asupra considerentelor ce au stat la baza emiterii actelor sau realizarii faptelor administrative ori a operatiunilor financiare. c) controlul de rentabilitate si eficienta utilizeaza cu precadere metode contabile si urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si materiale folosite, deci o comparatie intre investitie si rezultat. Se are in vedere verificarea modului de folosire a tuturor resurselor umane, financiare, materiale ale administratiei, daca au fost realizate atributiile administratiei si cerintele sociale, daca in general activitatea autoritatilor administratiei este 48

eficienta. Administratia urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii nationale sau locale, eficienta activitatii sale se masoara nu numai prin raportare la costuri, ci in primul rand la rezultate, la realizarea cerintelor sociale. Costurile sunt importante dar aceasta nu inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita costului ridicat. 2. Forme de control. Controlul este o activitate complexa care poate fi exercitata incepand cu seful ierarhic al celui controlat pana la un control exercitat de Parlament, de organele de justitie, folosindu-se diferite criterii. In raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi: Control prealabil sau preventiv; Control concomitent; Control posterior sau ulterior.

Dupa natura sutoritatii care il realizeaza, pot fi retinute patru tipuri de control: Controlul exercitat de Parlament; Controlul exercitat de autoritati ale administratiei publice; Controlul exercitat de autoritatile judecatoresti; Controlul social prin presa etc.

7.3 Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice Este denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau extern. De asemenea, exista si o forma de jurisdictie administrativa, realizata de organe specializate prevazute de lege. 1. Controlul administrativ intern se realizeaza de catre persoane sau de catre compartimente din interiorul organului administrativ. Controlul administrativ intern este un control ierarhic care se realizeaza de catre seful ierarhic superior asupra compartimentelor din subordine, de seful compartimentului asupra functionarilor din compartiment sau de compartimente specializate, precum cel financiar, denumit controlul financiar intern, de compartimentul juridic asupra actelor cu caracter juridic emise de alte compartimente. Avantajele controlului intern consta in operativitate si costuri reduse - Directia Audit. 2. Controlul administrativ extern este un control ierarhic specializat, de supraveghere generala sau tutela administrativa. Controlul ierarhic se exercita de autoritatile ierarhic superioare celei controlate, este un control tipic administrativ si are la baza regula ca autoritatea administrativa ierarhic superioara are responsabilitate si pentru actele autoritatii ierarhic subordonate. Acest control este necesar pentru a mentine unitatea sistemului organelor administratiei publice. Controlul de supraveghere generala se realizeaza de catre Guvern cu ajutorul corpului sau de control sau a prefectilor, care sunt reprezentanti ai Guvernului in teritoriu Curtea de Conturi si Corpul de Control sl Primului Ministru.

49

3. Controlul administrativ specializat poate fi realizat de structuri administrative special constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanenta sau temporara. In aceasta categorie de structuri administrative putem enumera urmatoarele: Controlul exercitat de organe special constituite cum ar fi Curtea de Conturi sau Garda Financiara; este un control foarte complex. Controlul exercitat de Inspectiile de Stat din cadrul ministerelor, ale altor organe centrale ale administratiei publice sau ale autoritatilor administrative autonome locale. Controlul exercitat de organe administrative cu caracter jurisdictional, cu prilejul exercitarii cailor administrative de atac formulate de catre cei administrati. 4. Controlul jurisdictional asupra administratiei este un control necesar care se realizeaza prin intermediul autoritatilor administrative cu competenta in domeniu, iar controlul judiciar prin contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autoritatii judecatoresti la actul de control, chiar daca in multe situatii s-a desfasurat anterior procedura administrativ jurisdictionala.

8. Resursele umane in institutia analizata


De resursele umane din cadrul Primariei Sectorului 1 Bucuresti de ocupa cu Directia Personal. Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei urmatoare: Legea nr. 215/2001, Legea nr.1/1970, Hotararea de Guvern nr.775/1998, modificata prin Legea nr.57/1999 privind modul de evaluare, organizare si desfasurare a concursurilor, Legea nr.40/1991, Legea nr.154/1998 ambele privitoare la salarizare, OG nr.24/2000, OG nr.42/2001, Legea 187/2001. 8.1 Compartimente din structura organizatorica care sunt specializate in domeniul activitatilor de personal Directia personal este subordonata Primarului, structura organizatorica a directiei fiind urmatoarea: Serviciul organizare, salarizare; Serviciul resurse umane, coordonare institutii publice; Serviciul organizare institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale. Principalele atributii ale directiei sunt: Elaboreaza in colaborare cu celelalte compartimente Regulamentul de organizare si functionare; Elaboreaza regulamentul de ordine interioara, dispozitii de angajare, de organizare si constituire de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a activitatii Primariei Sectorului 1; Elaboreaza structuri organizatorice, organigrama aparatului Primariei ; Elaboreaza statul de functii si supune spre aprobare, asigura respectarea legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului;

50

Opereaza in conformitate cu legea, transformarile de posturi solicitate pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor si necesitatile din etapa respectiva; Analizeaza si evalueaza posturile prevazute si stabileste fisele posturilor pentru fiecare activitate, pe baza propunerilor compartimentelor; Elaboreaza normative de structuri organizatorice, norme de munca si de personal; Intocmeste schema de incadrare a personalului angajat; Intocmeste formele de transfer, angajare, pensionare; Tine evidenta concediilor de odihna; Tine evidenta sarcinilor, intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile; Face formele preliminare de desfacere a contractelor de munca pentru personalul care absenteaza nemotivat sau are abateri grave de la disciplina muncii; Anunta scoaterea la concurs a posturilor vacante si intocmeste formele de examane sau concurs; Intocmeste formele de detasare pentru personalul detasat la alte unitati sau alte unitati centrale; Intocmeste formele de angajare, verifica actele originale, autentifica copii dupa acte originale, solicitari de recomandari; Evidenta personalului in structura pe nivelul studiilor, grupe de functii, etc.; Intocmeste, completeaza si tine la zi carnetele de munca ale personalului; Intocmeste dosarele de pensionare Stabileste si reactualizeaza sporul de vechime cuvenit; Intocmeste formele de trecere in gradatii superioare a personalului in conformitate cu legislatia in vigoare; Urmareste fluctuatia fortei de munca si duce o politica de eficientizare a acesteia; Recruteaza personalul specializat in functie de modificarile in structura; Elaboreaza programul de perfectionare al personalului din aparatul propriu in functie de necesitati;

51

Analizeaza utilizarea fortei de munca, propune masuri pentru asigurarea necesarului de personal corespunzator volumului de lucrari si cerintelor locurilor de munca; Intocmeste proiecte de hotarari pentru Consiliului Sectorului 1 si dispozitii Primarului general, specifice activitatii Pune in aplicare prevederile din hotarari Consiliului Sectorului 1 si din dispozitiile Primarului general; Propune modificari de legislatie specifica.

Atributiile serviciilor in cadrul Directiei Personalului sunt: 8.2 Atributiile Serviciului organizare, salarizare Pregateste documentele necesare organizarii si salarizarii personalului din aparatul propriu; Pregateste documentatia necesara elaborarii ROF, ROI si a altor instructiuni necesare bunei functionari a aparatului propriu a lPrimariei , precum si a structurilor organizatorice(organigrama); Elaboreaza fisele postului impreuna cu celelalte compartimente din aparatul Primariei si le actualizeaza in funtie de modificarile care apar; Intocmeste dispozitiile privind indexarea salariilor, promovarii, salariul de merit, etc.; Intocmeste dispozitiile privind indexarea acordarea de ore suplimentare personalului din aparatul propriu al primariei Participa la analize si controale dispuse de conducerea directiei; Constituirea de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a activitatii Primariei; Alte atributiuni.

8.3 Atributiile Serviciului resurse umane, coordonare institutii publice Intocmeste schema de incadrare a personalului din aparatul propriu si reactualizarea ei; Analiza utilizarii fortei de munca, propunerea de masuri pentru asigurarea necesarului de personal, corespunzator volumului de lucrari si cerintelor locurilor de munca; Intocmirea de dispozitii de angajare si incetare contracte de munca;

52

Intocmirea formelor de transfer, angajare, pensionare; Evidenta concediilor de odihna, sanctiunilor, intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile; Organizarea eficienta a legislatiei in vigoare, a concursurilor de angajare; Elaborarea programului de perfectionarea a personalului din aparatul propriu; Intocmirea de adeverinte, note, referate, etc.; Coordonarea in probleme de organizare, salarizare a institutiilor publice Avizarea pe baza propunerilor institutilor publice a organigramelor acestora si prezentarea spre aprobare; Avizeaza sau intocmeste documentatia de concurs a institutiilor publice; Verificarea propunerilor institutiilor publice pentru state de functii si propunerea spre aprobare; Analiza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice, in functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre aprobare; Avizarea pe baza propunerilor institutiilor publice a proiectelor de ROF si prezentarea spre aprobare; Intocmeste lucrari privind acordarea de ore suplimentare, sporururi pentru conditii grele, stabilirea indemnizatiei de conducere, a gradatiilor pentru institutiile publice; intocmirea de proiecte de hotarari Consiliui Sectorului 1; Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functia de director pentru institutiile publice din subordine Participa la analize, controale dispuse de conducerea Directiei ; Alte atributii

8.4 Atributiile Serviciului organizare institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale

Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei privind organizarea personalului din institutiile de cultura; Verificarea propunerilor institutiilor publice de cultura subordonate pentru state de functii si propunerea spre aprobare;

53

Analiza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice de cultura subordonate, in functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre aprobare; Intocmeste lucrari privind orele suplimentare, acordarea sporului pentru conditii periculoase, stabilirea indemnizatiei de conducere, gradatii, salarii de merit; Propune proiecte de acte normative, hotarari; Propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, specifica activitatii; Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functia de conducere (director) Participa la analize si controale dispuse de conducerea directiei; Analizeaza sau intocmeste documentatia necesara organizarii concursurilor de la institutiile de cultura; Intocmeste documentatia necesara urmaririi,controlarii, analizarii CGMB a activitatii institutiilor de cultura; Intocmeste documentatia necesara, prevazuta de lege, privind infiintarea de agenti economici de interes local; Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functie a managerilor la regiile Participa la intocmirea contractelor de management Coordoneaza si intocmeste documentatia privind numirea membrilor in consiliile de administratie la regiile autonome de sub autoritatea CGMB; Alte atributii.

8 8.5 Statul de functii in cadrul Directiei Personal: COMPARTIMENTUL DE FUNCTIA DE NIV. Nr. Poz. EXECUTIE CONDUCERE STUDII DIRECTIA PERSONAL 21 1 Inspector de spec. Director S 2 Inspector de spec. Director adjunct S Serviciul organizare salarizare 6 3 Inspector de spec. Sef serviciu S 4 Inspector de spec. S 5 Referent M 6 Referent M 7 Referent M

NR. DE POSTURI 1 1 1 1 1 1 1

54

8 Referent deb. M 1 Serviciul resurse umane, coordonare institutii publice 7 9 Inspector de spec. Sef serviciu S 1 10 Inspector de spec. S 1 11 Inspector de spec. S 1 12 Inspector de spec. S 1 13 Inspector M 1 14 Inspector M 1 15 Inspector M 1 Serviciul organizare, salarizare, institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale 6 16 Inspector de spec. Sef serviciu S 1 17 18 19 20 21 Inspector de spec. Inspector de spec. Referent Inspector de spec. Referent S S M S M 1 1 1 1 1

Modul de desfasurare a proceselor de selectie, recrutare, promovare, motivare a personalului in Primaria Sectorului 1 reiese din Hotararea Guvernului nr.1068/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice. Astfel hotararea reglementeaza modul de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei nationale. Referitor la conditiile pentru organizarea concursurilor, hotararea stabileste faptul ca concursul pentru ocuparea functiilor publice se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante dupa efectuarea operatiunilor de avansare a functionarilor publici in grad, clasa si categorie, potrivit prevederilor legale, dupa asigurarea de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a incadrarii intr-o functie publica corspunzatoare a functionarului public care nu mai detine functia publica din motive neimputabile lui, precum si dupa aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice care organizeaza concurs poate stabili, prin ordin sau dispozitie, conditii specifice de participare pe baza cerintelor din fisa postului pentru fiecare dintre functiile publice vacante.Pentru stabilirea conditiilor specifice de participare, compartimentele de resurse umane vor prezenta conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice fisele posturilor vacante pentru care se organizeaza concurs.Autoritatile si institutiile publice care organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante au obligatia de a instiinta in scris Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu 60 de zile inainte de data organizarii concursului. Cu privire la conditiile de participare la concurs, acestea sunt prevazute in Legea nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici in care se prevede ca poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii: -are numai cetatenie romana si domiciliul in Romania -cunoaste limba romana scris si vorbit

55

-are varsta de 18 ani impliniti -are capacitate deplina de exercitiu -are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica -nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei publice -a castigat concursul sau a promovat examenul or ganizat pentru ocuparea functiei publice Comisiile de concurs In vederea ocuparii functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concurs, in cadrul PMB se constituie cxomisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor. Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea functiilor publice de excutie din cadrul institutiei sunt compuse din 3-5 membri, astfel: 2-3 functionari publici care sa aiba cel putin categoria, clasa si gradul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul 1-2 persoane din afara Primariei, de regula specialisti din invatamantul superior de specialitate sau reprezentanti desemnati prin ordin sau dispozitie a conducatorului institutiei publice ierarhic superioare Comisiile de concurs au urmatoarele atributii : -stabilesc bibliografia de concurs si subiectele pentru proba scrisa -verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati -selecteaza dosarele de inscriere ale candidatilor si stabilesc candidatii care vor participa la concurs -transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selectiei si ale concursului pentru a fi comunicate candidatilor Procedura de organizare si desfasurare a concursului Functiile publice ramase vacante pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii, prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii concursului, printr-un anunt in presa locala, precum si prin afisarea la sediul PMB . In termen de doua zile de la sustinerea ultimei probe a concursului, comisia de concurs intocmeste lista cu rezultatele candidatilor in ordine descrescatoare a notelor finale ale concursurilor, cu mentiunea admis sau respins pentru fiecare candidat. 56

8.6 Modalitati de evaluare si control al personalului Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a fiselor posturilor.Se intocmesc fise de evaluare atat la angajare, cat si dupa angajare.In cazul ambelor fise de evaluare se regasesc indicatori care fac referire la: Rezultate obtinute: - cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite eficienta lucrarilor si sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse Adaptarea la complexitatea muncii: - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitatea) - analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate -evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive) Asumarea responsabilitatii: - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor -evaluarea nivelului riscului decizional Capacitatea relationala si disciplina muncii - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice - adaptabilitatea la situatii neprevazute Astfel rezulta 10 criterii de evaluare, pe baza carora se vor acorda note carora le corespund calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 = satisfacator; -1 = nesatisfacator. In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare criteriu.Rezultatul, care reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va corespunde calificativului final. Intre 1 si 10 calificativul este nesatisfacator, intre 0 si 27 calificativul este satisfacator, pentru 28 se acorda calificativul bun, pentru 29 foarte bun, iar pentru 30 exceptional. Comisia de evaluare este alcatuita din presedinte, membrii comisiei si un secretar. Criteriile de evaluare a postului, conform fisei postului sunt: formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite); pregatire de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru mentinerea competentei de post; adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in specialitatea postului; perioada de proba;

57

dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de analiza si sinteza; activitate de rutina (repetitiva); responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea pregatirii unor decizii; capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din institutie; gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau serviciilor; 8.7 Particularitati ale stilului de conducere In vederea evidentierii particularitatilor stilului de conducere trebuie cunoscute trasaturile muncii celor care ocupa posturi de conducere, anume acestia : se manifesta in dubla ipostaza, de conducator si specialist intr-un anumit domeniu, in ambele solicitandu-i se competenta ridicata trebuie sa se manifeste creativ in cea mai mare parte a cazurilor pe care urmeaza a le rezolva, deoarece peste 70% din acestea sunt probleme inedite puse de subordonati, de functionarea institutiei ori de mediul contextual trebuie sa fie un exemplu pentru subordonati in tot ceea ce face, sa fie capabil , sa-i puna pe altii sa faca treaba ocupa un post care dispune de sarcini, autoritate si responsabilitati net superioare oricarui post de executie din subordinea sa.Exercitarea in conditii de eficienta a acestora solicita competenta din partea celor ce ocupa posturi de conducere in cadrul institutiei Stilul de management (de conducere) constituie maniera de operationalizare a cunostintelor, calitatilor si aptitudinilor ocupantilor posturilor de conducere in relatiile cu subordonatii, colegii si cei ce ocupa posturi de conducere, aflati pe niveluri ierarhice superioare. Stilul de conducere poate fi stabilit astfel : In functie de abordarea bidimensionala (care tine cont de preocuparea pentru oameni, respectiv preocuparea pentru obiective)- stilul de conducere specific PMB si, implicit Directiei Buget este cel participativ-reformist, caracterizat prin urmatoarele: Directorul considera ca poate fi realizata restructurarea din mers cu asigurarea unui parteneriat al salariatilor, acestia fiind convinsi ca ce se intreprinde este in interesul lor spirit inovator-creator curaj in asumarea riscurilor capacitate ridicata de antrenare disponibilitate pentru comunicare flexibilitate in situatii de criza sau conflict de munca 58

strategii clare masuri preventive de evitare a crizelor

In functie de abordarea tridimensionala, care ia in considerare trei caracteristici ale valorii unui manager: preocuparea pentru sarcini, preocuparea pentru contacte umane si preocuparea pentru randament, stilul de management regasit in cadrul PMB este cel realizator. In functie de ponderea factorului determinant in exercitarea managementului autoritarismul, stilul de management regasit este cel participativ, care are urmatoarele trasaturi: accentul pe relatiile organizatorice de cooperare competenta manageriala ridicata abordarea in comun a unor probleme majore ale domeniului ale domeniului condus folosirea pe scara larga a delegarii asigurarea unui climat de munca destins, favorabil dezvoltarii subordonatilor

9. Elemente privind strategia 9.1 Particularitti strategice ale institutiei publice analizate tinnd cont de specificul domeniului de activitate
Strategia are in vedere : Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatilede investitii, dotari si achizitii Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata

59

Primaria Sectorului 1, ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriuzise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local si general. Se au in vedere permanent ca factori de influenta: situatia economica pe plan local

situatia socio-profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile existente aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice In functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate: se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei eficientizarea activitatii compartimentelor existente

9.2 Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate In vederea derularii proiectelor cu tematic cultural si pentru promovarea cooperrii tinerilor actori culturali, pentru sensibilizarea publicului i mass-media fa de creaiile i iniiativele acestora, precum i in scopul dezvoltarii capacitii de comunicare in cadrul procesuluide corelare a politicilor nationale cu proiectele Uniunii Europene, in perioada de referinta au fost derulate mai multe evenimente si proiecte social culturale avnd ca obiectiv principal indeplinirea msurilor de politic local n urmtoarele direcii: promovarea activitilor social culturale pentru tineret; educarea copiilor prin sport, n spiritul unei viei sntoase i active; consolidarea educatiei interculturale precum si dezvoltarea mobilitatii elevilor; incurajarea miscrii in aer liber si sportului; promovarea educatiei nonformale si dezvoltarea individuala a copiilor si adolescentilor, in masur sa dezvolte abilitatile si increderea in sine prin joac;

60

promovarea spectacolelor, aciuni recreativ-sportive i programelor de divertisment pentru copii; crearea cadrului ambiental propice manifestrii libere a persoanelor vrstnice, paralel cu promovarea modelului de familie a celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea Sectorului 1; promovarea activitatilor recreative si distractive in plan local, n spiritul unei viei sntoase i active; promovarea competitiei i a actiunilor educativ recreative. activitile privind ecologia si protectia mediului, evenimentele ecologice, sntatea i produsele bio; prevenirea toxicomaniei si alcoolismului cu accent pe prevenirea consumului de droguri in randul elevilor de liceu. dezvoltarea unei culturi ecologice n rndul elevilor din Sectorul 1 creterea gradului de informare despre valoarea patrimoniului cultural i turistic al Sectorului 1 al Capitalei.

9.3 Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins

Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest sens, a factorilor responsabili Stabilirea metodelor, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai eficiente metode Stabilirea etapelor, urmarirea realizarii acestora Stabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate Analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute

9.4 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice Investitiile publice realizte de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, pri intermediul urmatoarelor 3 surse:

61

1. rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv ne 2. subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite 3. imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit

In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare.Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: pentru a limita cresterea cheltuielilor publice pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale

Totusi, in mod formal,autoritatile locale au posibilitatea, daca ele o doresc, sa imprumute de la orice institutie.De asemenea, au dreptul de a emite in moddirect titluri de imprumut, totusi, ele recurg rareorila aceste metode, datorita competentelor extrem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea exercitiu. 9.5 Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucureti a demarat programul de regenerare urbana 2012 Sector 1 in zonele Chitila, Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia i Aviatiei. Cel mai important obiectiv al Programului 2012 Sector 1 este de a creste calitatea vietii pentru locuitorii din Sectorul 1. Programul trateaza in mod integrat problemele urbanistice, economice, sociale si de mediu ale are ca obiectiv, intr-o prima etapa, elaborarea unei strategii de revitalizare a celor cinci ansambluri rezidentiale. Programul debuteaza cu revitalizarea cartierelor rezidentiale periferice, insa presupune, pe termen lung, actiuni de regenerare urbana a intregului Sector 1. Proiectele specifice prin care Primria Sectorului 1 va interveni in cele cinci mari ansambluri rezidentiale sunt integrate in politica locala de regenerare urbana, cu efecte scontate atat la nivelul acestor ansambluri, cat si in zonele mai largi in care acestea se incadreaza.

1. Input-ul sau identificarea zonelor etapa s-a desfasurat in luna mai 2009: In aceasta etapa autoritatea locala Primaria Sectorului 1 si consultantii din diverse domenii (urbanisti, sociologi, antropologi, economisti au initiat dialogul cu partenerii civici locali (organizatii independente, asociatii profesionale) si cu comunitatea locala pentru a identifica prioritatile legate de dezvoltarea celor cinci zone. 62

2. Analizele etapa s-a desfasurat intre lunile mai-august 2009 Primaria si consultantii au realizat analize aprofundate ale situatiei de fapt, pe diferite domenii de interes: urbanism, activitate economica, viata comunitara si culturala. In aceasta etapa au avut loc intalniri cu cetateni, interviuri cu agenti economici si au fost realizate studii urbanistice privind spatiile publice din cele cinci cartiere. 3. Strategia de regenerare - etapa este in desfasurare. Strategia a fost finalizata de consultanti si este propusa inspre dezbatere publica in consultarile cu cetatenii care au loc in luna septembrie Primaria si consultantii angajati in proces au propus, pe baza analizelor si unor modele de bune practice, un plan coerent de interventii la nivelul spatiului public. In aceasta faza se propun proiecte specifice destinate revitalizarii spatiilor publice si planuri de dezvoltare zonala. Tot in aceasta etapa proiectele propuse de consultanti sunt supuse dezbaterii si consultarii publice, in cadrul intalnirilor directe sau prin comentarii de la utilizatori pe acest websitei. 4. Implementare - perioada 2009 - 2012 Primaria va folosi strategia de regenerare ca document in baza caruia va implementa programul de implementa a proiectele specifice de regenerare. Obiectivele PIDU: mbuntirea calitii vieii pentru comunitate este obiectivul principal al Planului Integrat de Dezvoltare Urban. Aceasta include un numr de obiective specifice: - Vitalitate urban pentru o viaa mai bun n zonele de locuit, acestea nu trebuie s rmn doar cartiere-dormitor, ci trebuie s includ servicii necesare tuturor, de la magazine de unde se pot achizitiona bunuri de folosin general, pn la locuri de petrecere a timpului liber. - O zona sigur nevoia de securitate n zona este ridicat, iar asigurarea unui sentiment de siguran pentru populaie i vizitatori devine esenial pentru creterea calitii vieii, ct i pentru definirea imaginii zonei ca una sigur i pregatit pentru investiii. - Dinamism economic pentru asigurarea dezvoltrii economice trebuie asigurat atragerea investitorilor i a locuitorilor cu nivel ridicat de instruire. Acest lucru se poate realiza prin mbuntirea imaginii i propunerea unei strategii transparente ctre toi potenialii parteneri. - esut urban accesibil i eficient att nevoia de accesibilitate ct i obiectivul de dezvoltare economic vor beneficia prin restructurarea esutului urban, creterea accesibilitii i revigorarea reelei de spaii publice. - Verde att obiectivele de interes major, precum parcul Bazilescu precum i celalte spaii verzi trebuie vor fi incluse ntr-o viziune unitar a sistemului verde. O strategie sustenabil presupune i planificarea transportului considernd prioritare mersul pe jos , ciclismul i transportul n comun. - Implicarea i dezvoltarea comunitii - foarte important este rolul comunitii n luarea deciziilor legate de regenerarea urban precum i implicarea acestora n livrarea strategiei.

63

Lista proiectelor i bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanare, perioada de implementare a proiectelor Proiectele individuale, incluse n Planul integrat de dezvoltare urban ce se propun a fi finanate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenie 1.1 al POR se ncadreaz n urmtoarele categorii de operaiuni i activiti eligibile:. -reabilitarea infrastructurii urbane i mbuntirea serviciilor urbane - infrastructura public urban: 1 Reabilitare Parc Bazilescu 15,075.26 12,691.44 2 Amenajarea spaiilor publice din coala nr. 178 1,340.47 1,126.44 3 Amenajarea spaiilor publice din coala nr. 179 1,674.45 1,407.10 4 Amenajarea spaiilor publice din coala nr. 192 1,301.58 1,093.77 5 Amenajarea spaiilor publice din Liceul Constantin Brncoveanu 1,926.33 1,618.76 -Reabilitarea infrastructurii sociale: 6 Reabilitare teatru Bazilescu 10,438.36 8,792.570 7 Instalare camere de luat vederi 3,442.016 2,899,321

EDUCATIE SI CULTURA n conformitate cu prevederile art. 83 coroborat cu art. 63 alin. 1 lit. d i e raportate la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n exercitarea atribuiilor privind gestionarea serviciilor publice, Primarul Sectorului 1 ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile educaional, social-cultural, tineret i sport, ecologie i mediu nconjurtor. Menionm c, sub coordonarea Compartimentului Imagine, Cultur, Pres i Informatic, la nivelul administraiei publice locale a Sectorului 1 Bucuresti, isi desfasoar activitatea Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret C.C.M.T. -. Centrul, nefiind un compartiment cu rang de serviciu, ci o structura functionala fara personalitate juridica, pe parcursul anului 2010, a reprezentat o msur activ de promovare a diverselor programe culturale n rndul tinerilor din Sectorul 1. Pentru realizarea acestor proiecte, C.C.M.T. dispune de un spaiu generos, bine utilat si renovat care conine 4 sli expoziionale utilate cu simeze, sal de conferine cu capacitate de 120 locuri, sala miniconcerte, sal expo-carte, aer condiionat, spaii sanitare moderne, aparatur electronic de ultim generaie. In principal se impun a fi enuntate evenimentele cu larg adresabilitate care au avut loc in anul 2010, dimensiunea functionala a Centrului Cultural Metropolitan fiind circumscrisa organizarii de conferine, seminarii, simpozioane, colocvii i mese rotunde, expoziii de art plastic, minispectacole de teatru, balet, folclor, lansri de carte, dar i realizarii unor actiuni cu impact public semnificativ.

64

Astfel, in vederea derularii proiectelor cu tematic cultural si pentru promovarea cooperrii tinerilor actori culturali, pentru sensibilizarea publicului i mass-media fa de creaiile i iniiativele acestora, precum i in scopul dezvoltarii capacitii de comunicare in cadrul procesului de corelare a politicilor nationale cu proiectele Uniunii Europene, in perioada de referinta au fost derulate mai multe evenimente si proiecte social culturale avnd ca obiectiv principal indeplinirea msurilor de politic local n urmtoarele direcii: promovarea activitilor social culturale pentru tineret; educarea copiilor prin sport, n spiritul unei viei sntoase i active; consolidarea educatiei interculturale precum si dezvoltarea mobilitatii elevilor; incurajarea miscrii in aer liber si sportului; promovarea educatiei nonformale si dezvoltarea individuala a copiilor si adolescentilor, in masur sa dezvolte abilitatile si increderea in sine prin joac; promovarea spectacolelor, aciuni recreativ-sportive i programelor de divertisment pentru copii; crearea cadrului ambiental propice manifestrii libere a persoanelor vrstnice, paralel cu promovarea modelului de familie a celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea Sectorului 1; promovarea activitatilor recreative si distractive in plan local, n spiritul unei viei sntoase i active; promovarea competitiei i a actiunilor educativ recreative. activitile privind ecologia si protectia mediului, evenimentele ecologice, sntatea i produsele bio; prevenirea toxicomaniei si alcoolismului cu accent pe prevenirea consumului de droguri in randul elevilor de liceu. dezvoltarea unei culturi ecologice n rndul elevilor din Sectorul 1 creterea gradului de informare despre valoarea patrimoniului cultural i turistic al Sectorului 1 al Capitalei. Principalele aciuni desfasurate : Capitala Bucuriei Cstorete-te pentru o zi! i Tradiii romneti. Evenimentul este unul cu caracter socio-cultural i a fost derulat in perioada 14 februarie - 10

65

Martie 2010 in parteneriat cu Asociaia de Turism si Ecologie Carpatia din Bucuresti, in zona Parc Kiseleff, cu ocazia zilelor de St. Valentine Day`s, 1 si 8 Martie 2010. Cupa 1- Program de educare a copiilor n spiritul unei viei sntoase i active. Proiectul, derulat in parteneriat cu Asociatia Sport pentru viata, in realitate reprezinta o competitie care depaseste nivelul concursurilor scolare de gen, fiind programate probe individuale si intreceri sportive pe echipe, la disciplinele natatie, fotbal, baschet, handbal, atletism si volei, pe categorii de elevi din toate scolile generale si liceele din Sectorul 1. Proiectul, a demarat la data de 01.04.2010 pana la data de 30.06.2010. Expozitia de arta la Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, n perioada 25 februarie 25 martie 2010, la solicitarea criticului de arta Ilie Rosianu in cadrul Proiectului cultural Metamorfozele de la comunism la rinocerism. Concertele omagiale cu ocazia bicententenarului Friederich Chopin si Robert Schumann, organizate la Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, la solicitarea Liceului de Muzica George Enescu. Proiectul Promovarea spiritului de prietenie si relatiilor dintre Canada si Romania, in parteneriat Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev din Sectorul 1 Bucuresti care desfasoara un protocol de colaborare cu Liceul Externat Saint-Jean Eudes Quebec Canada, al carui obiectiv il reprezinta consolidarea educatiei interculturale precum si dezvoltarea mobilitatii elevilor. Acest parteneriat se defasoara pe parcursul a doi ani scolari 2009-2010, 2010-2011. In prima parte a proiectului un grup de elevi ai Liceului Teoretic Bulgar Hristo Botev s-au deplasat timp de 10 zile in Quebec-Canada unde au avut primul contact cu elevii canadieni, cu familiile acestora precum si cu civilizatia si cultura canadiana. Proiectul Promenada in Sectorul 1 Desfasurarea unor spectacole de muzic de promenad 40 de spectacole desfurate n fiecare smbt i duminic, n perioada 1 mai 12 septembrie 2010, n Parcul Herstru. Proiectul Nunta De Aur - n vederea prevenirii excluziunii sociale, autoritile administraiei publice locale din Sectorul 1 manifest o preocupare permanent pentru identificarea persoanelor/familiilor aflate n situaie de risc de marginalizare social, n vederea susinerii acestora. In cadrul proiectului Nunta de Aur au fost srbtorite 200 cupluri ce au aniversat peste 50 de ani de la data cstoriei, institutia crendu-le un cadru ambiental propice manifestrii libere a vrstnicilor. Programul La Pedale, derulat de catre Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Asociaia Green Revolution din Bucureti. Scopul principal al proiectului rezid in incurajarea miscrii in aer liber si sportului, asigurarea unor alternative reale de petrecere a timpului in aer liber pentru toi cetenii Capitalei si nu in ultimul rand, promovarea imaginii Primariei Sectorului 1. Proiectul Trguri de Florii i Pate n Sectorul 1 n zona Parc Kisselef. Evenimentul a presupus desfurarea unor spectacole i programe de divertisment concerte, animaie, face-painting precum i organizarea unor trguri tradiionale, ca alternativ de 66

petrecere a timpului liber n perioada Srbtorilor de Florii i Pate, n scopul dezvoltrii dimensiunii social - culturale a Sectorului 1. Proiectul Parc de distractii in Bazilescu derulat in parteneriat cu Organizatia IF Cretu Manole. Evenimentul a presupus instalarea si functionarea in Parcul Bazilescu pe o suprafata de 200 mp - a unui parc de distractii compus din pist pentru mainute i trenule electric pentru copii, precum i un carusel pentru tinerii din Sectorul 1. Proiectul a fost derulat in perioada lunilor aprilie - mai 2010. Proiectul Campionatul de GO. Evenimentul a fost derulat de catre Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Scoala Generala nr. 179 din Bucuresti in periada 08-11.04.2010. Scopul declarat al acestui proiect cultural educativ care a reunit aproximativ 70 participanti rezida in promovarea competitiei i a actiunilor educativ recreative. Proiectul Zona Liber de Indiferen Derulat In Parteneriat cu Asociatia Profamilia. Evenimentul a avut loc in data de 22 04. 2010 in Parcul Kisselef. In concret in cadrul acestor manifestari a fost organizat un concurs de proiecte cu mesaje ecologiste i au fost prezentate momente artistice. Proiectul a avut ca public tinta personalitati din mass-media si oameni de afaceri din Sectorul 1. Proiectul Drogurile inhib viaa derulat in parteneriat cu Asociatia Green Gate in perioada 20.aprilie-07.iunie 2010 - a avut ca scop principal prevenirea toxicomaniei si alcoolismului cu accent pe consumul de droguri in randul elevilor de liceu. Proiectul Marul Antidrog pe biciclete derulat de catre Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Asociaia Forumul Antidrog FORAD din Bucuresti, in ziua de 8 mai 2010. Festivalul de teatru Shakespeare, proiect derulat de catre Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Asociaia Profesorilor de Limba Englez din Bucureti, n Sectorul 1 al Capitalei, la Centrul Cultural Metropolitan al Sectorului 1 in perioada 07-09 mai 2010. Derularea acestui proiect a consolidat rolul si locul institutiei n rndul autoritatilor publice din Romnia care sprijin i promoveaz valorile invatamantului romanesc, in spiritul valorilor europene in plan cultural. Proiectul cultural Paine si sare derulat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Fundatia Sfanta Virginia din Pucioasa Jud. Dambovita. In cadrul acestui proiect a fost organizata la Centrul Cultural Metropolitan al Sectorului 1 o expozitie de pictura icoane pe lemn, tapiserie si astrofotografie, in perioada 13.05.-15.06.2010. Proiectul Ziua Muncii in Sectorul 1 - derulat cu ocazia Srbtorii de 1 Mai 2010. Evenimentul a constat in desfurarea unor spectacole i programe de divertisment concerte, animaie, face-painting, ca alternative de petrecere a timpului liber, n Parcul Kiseleff. Proiectul Mari Actori Romni derulat in Parteneriat cu Sud Est Production in perioada 01 mai 01 iulie 2010. Scopul acestui eveniment: realizarea unui compact disc - in mai multe volume - care isi propune sa aduca in atentia publicului, pe langa talentul scenic,

67

latura umana a marilor actori romani. Volumul I a fost dedicat actorului Mircea Albulescu iar Volumul II a fost dedicat actorului Radu Beligan. Proiectul tiinific Cartografierea Sociala a Bucurestiului derulat in parteneriat cu SNSPA Bucuresti un program de cercetare sociologic ce isi propune sa contribuie la o mai buna cunoastere a societatii romanesti si realizarea, pe baza rezultatelor cercetarii, a unei harti sociale a Bucurestiului, utila in elaborarea, reglementarea si optimizarea politicilor publice urbane. Rezultatele cercetarii efectuate in perioada aprilie-iulie 2010 vor fi valorificate prin publicarea in volume si reviste de specialitate, comunicari la manifestari stiintifice nationale si internationale, mese rotunde simpozioane work shop-uri destinate analizei si diseminarii rezultatelor. Proiectul Lumea Copiilor iniiat de catre Serviciul Promovare Activitati Culturale pentru Tineret se va desfura in perioada 01.06. 15. 09. 2010. Evenimentul presupune desfurarea unor spectacole, aciuni recreativ-sportive i programe de divertisment pentru copii jocuri spectacole muzicale, animaie, face-painting, ca alternative de petrecere a timpului liber pe parcursul vacanei de var, n Parcul Kiseleff i Parcul Bazilescu.

10. Elaborarea diagnosticului global


Diagnosticarea consta in investigarea institutiei si a componentelor sale cu ajutorul unui instrumentar specific, in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte forte si, pe aceasta baza, formularea de recomandari axate pe cauzele generatoare de puncte slabe si forte. Diagnosticarea globala trebuie sa cuprinda informatii referitoare la : 10.1 Puncte forte structura organizatorica piramidala ce permite mai buna coordonare a departamentelor ; adoptarea unor decizii in cadrul institutiei in vederea realizarii obiectivelor ce urmaresc in principal cat mai buna satisfacere a cetatenilor; Aspecte de identificare a locului si rolului institutiei (caracteristici tipologice, istoricul firmei etc.) Situatia veniturilor si a cheltuielilor (2-3 ani) Sistemul de management si componentele sale Analiza viabilitatii managerile Puncte forte si cauze ce le genereaza Puncte slabe si cauze ce le genereaza

68

utilizarea, in cadrul sistemului informational a unor mijloace moderne de prelucrare a informatiilor .

Puncte forte

1. Darea in folosinta, inca din 2007 a unei cladiri noi, moderne care ofera toate conditiile unei bune desfasurari a activitatii. 2. Implicarea crescanda a autoritatilor primariei in demararea de proiecte pentru reabilitarea zonelor cu probleme, modernizarea infrastructurii. 3. Gradul crescut de transparenta in relatiile cu publicul, cu mass-media si cu ONG-urile, site-ul primariei este actualizat in permanenta 4. Personal inalt calificat si instruit 5. Programe active de ajutor social 6. Apropierea administratiei de cetateni, sentimentul tangibilitatii : felicitari sosite prin posta din partea Primariei, organizarea de excursii cu ocazia sarbatorilor religioase

7. Elaborarea de planuri si strategii de dezvoltare urbana

10.2 Puncte slabe Puncte slabe 1. Lipsa unui program transparent de recrutare, anunturi active cu posturi libere 2. Impovrarea cetaenilor cu taxe obligatorii, pe lang impozitele obligatorii( vezi anexa) 3. Motivarea functionarilor lasa de dorit, nu exista un plan stabilit al recompenselor 4. Insatisfacia cetenilor cu privire la costurile ridicate ale serviciilor publice, transportul in comun deficitar. Dificultatea adaptarii in timp util la nevoile cetatenilor, tot mai variate. Aparitia unor deficiente in procesul de prelucrare a informatiilor. Demn de subliniat aici este faptul ca datele prezentate in capitolul 4 sunt obtinute si centralizate de catre Fundatia pentru o Societate Deschisa, care a constatat o deficienta in acest sector. Lipsa de solutii sau de tergiversarea gasirii acestora de catre administratia publica locala pentru rezolvarea problemelor cetatenilor cu o situatie sociala .

69

11. Analiza de caz Modalitati de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul Printre modalitatile de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul se regaseste si dreptul cetatenilor de adresa autoritatilor publice petitii formulate in nume propriu (conform ordonantei nr 27 din 30 ianuarie 2002). Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta. In sensul ordonantei mai sus amintite, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunaerea formulata in scris sau prin email pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate, ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. Petitiile adresate institutiei vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin aceeasi ordonanta. Cei care ocupa posturi de conducere in cadrul Primaria Sectorului 1 sunt direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal. Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate, acestia vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate. Primaria este obligata sa isi organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, incadrat cu personalul necesar, care va avea pregatirea corespunzatoare si care va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor. Pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor, compartimentul de resurse umane le va indruma catre compartimentele de specialitate cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului. Acelasi compartiment este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului. Expedierea raspunsului catre petitionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a inregistrat petitia, acesta ingrijindu-se si clasare si arhivare. Institutia are obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul indiferent daca solutia este favorabila sau nu. In cazul in care un petitionar adreseaza mai multe petitii, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns. Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de catre seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de catre compartimentul de relatii cu publicul. Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte: Nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor

70

Interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii in afara cadrului legal Primirea direct de la petitionar a unei petitii in vederea rezolvarii, fara a fi repartizata de seful compartimentului

71

Anexe

72

BIBLIOGRAFIE
http://www.primariasector1.ro/articole/30/Regulamentul-de-Organizare-si-Functionare-al-Aparatului-Propriu-alPrimarului-Sectorului-1--februar.html http://www.primariasector1.ro/Public/cat/128/rapoarte-de-activitate.html http://www.primariasector1.ro/Public/cat/126/implementarea-legii-544-2001.html http://www.primariasector1.ro/Public/cat/127/implementarea-legii-52-2003.html http://www.primariasector1.ro/UserFiles/File/aplicarea_art_76_2011/program_investitii_CLS1_v3.pdf http://www.2012sector1.ro/ http://www.impozitelocale1.ro/acteNormative/Hotarare_CLS1_79_2011.pdf Legea nr 188/1999 privind Statutul funcionarului public Legea nr 215/ 2001, Legea Administratiei Publice Locale Legea nr 253/ 2006 privind Finantele Publice Locale

73

Оценить