Вы находитесь на странице: 1из 6

Bi tp tan

Bi 1. tan l g? Cho 250 gam dung dch NaCl tc dng vi lng va dung dch AgNO3 thu c 129,15 gam kt ta (trong iu kin 25oC). Cho bit dung dch NaCl dng bo ho hay cha bo ho? Bit rng tan ca NaCl l 36 gam 25oC. Li gii Phng trnh ho hc: NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl
nAgCl = 129,15 =0,9 mol. 143,5

Theo phng trnh phn ng th:


nNaCl =nAgCl =0,9mol mNaCl =0,9 . 58,5 =52,65 gam

Theo bi 250g dung dch NaCl c:

gam. Vy dung dch cha bo ho. Bi 2. C 600g dung dch NaCl bo ho 90 oC c lm lnh xung 0oC. Tnh khi lng mui kt tinh thu c bit tan ca NaCl 90oC l 50, 0oC l 35. Li gii 90oC, trong 600g dung dch NaCl bo ho c:
mH2O =600 - 200 =400g
400 . 35 = 140g. 100 600 . 50 = 200g NaCl. 150

250 . 36 = 66,2 gam > 52,65 136

0oC, trong 400g nc c:

Vy khi lng mui tch ra khi dung dch l: 200 -140 = 60g. Bi 3. 25oC ngi ta ho tan 450g KNO3 vo 500g nc ct thu c dung dch A. Bit rng tan ca KNO3 20oC l 32. Hy xc nh lng KNO3 tch ra khi dung dch A khi lm lnh v 20oC. Li gii 20oC, 500g nc ho tan c: dung dch bo ho. Vy khi lng KNO3 tch ra khi dung dch l: 450 - 160 = 290 gam. Bi 4. Xc nh khi lng mui KCl kt tinh c sau khi lm ngui 604g dung dch KCl bo ho 80oC xung 20oC. Bit rng tan ca KCl 80oC v 20oC ln lt l 51 v 34. p s: 68 gam Bi 5. tan ca NaNO3 100oC l 180 v 20oC l 88. C bao nhiu gam NaNO3 kt tinh li khi h nhit ca 84g dung dch NaNO3 bo ho t 100oC xung 20oC. p s: 27,6 gam Bi 6. Tnh khi lng AgNO3 kt tinh khi dung dch khi lm lnh 450g dung dch AgNO3 bo ho 80oC xung 20oC. Bit tan ca AgNO3 80oC v 20oC ln lt l 668 v 222. p s: 261,34 gam
500 . 32 = 160 g KNO3 to thnh 100

Bi 7. Khi a 528g dung dch KNO3 bo ho 21oC ln 80oC th phi thm vo dung dch bao nhiu gam. Bit tan ca KNO3 21oC v 80oC ln lt l 32 v 170. DS: 552 g Bi 8. Tnh khi lng AgNO3 tch ra khi dung dch khi lm lnh 2500g dung dch AgNO3 bo ho 60oC xung 10oC. Bit tan ca AgNO3 60oC v 10oC ln lt l 525 v 170. p s: 1420 gam Bi 9. Ly 1000g dung dch Al2(SO4)3 bo ho lm bay hi 100g H2O. Phn dung dch cn li a v 10oC thy c a gam Al2(SO4)3.18H2O kt tinh. Tnh a. Bit tan ca Al2(SO4)3 10oC l 33,5. p s: 95,8 gam 95,904 g Bi 10. Cn ly bao nhiu gam nc v bao nhiu tinh th hirat c cng thc XY.10H2O vi khi lng mol l 400g, pha trn mt dung dch bo ho 90oC m lm lnh n 40oC s lng xung 0,5 mol tinh th hirat c cng thc XY.6H2O. Cho bit tan ca mui khan XY 90oC l 90, 40oC l 60. Bi 11. Gi thit tan ca CuSO4 10oC v 80oC ln lt l 17,4 v 55. Lm lnh 1,5kg dung dch CuSO4 bo ho 80oC xung 10oC. Tnh s gam CuSO4.5H2O tch ra khi dung dch sau khi lm lnh. p s: 630 g gam Bi 12. Xc nh tan ca Na2CO3 trong nc 18oC. Bit rng nhit ny, khi ho tan ht 143g mui ngm nc Na2CO3. 10H2O trong 160g H2O th thu c dung dch bo ho. p s: 21,2 gam Bi 13. tan ca CuSO4 nhit t1 l 20g, nhit t2 l 34,2g. Ngi ta ly 134,2g dung dch CuSO4 bo ho nhit t2 h xung nhit t1. Tnh s gam tinh th CuSO4.5H2O tch ra khi dung dch khi h nhit t t2 xung t1. DS : 25 g Bi 14. Xc nh lng tinh th ngm nc Na2SO4.10H2O tch ra khi dung dch khi lm ngui 1026,4g dung dch Na2SO4 bo ho 80oC xung 10oC. Bit tan ca Na2SO4 khan 80oC l 28,3 v 10oC l 9. p s: 174,28 gam o Bi 15. 25 C c 175g dung dch CuSO4 bo ho. un nng dung dch ln 90oC, hi phi thm vo dung dch bao nhiu gam CuSO4.5H2O c dung dch bo ho nhit ny. Bit tan ca CuSO4 khan 25oC l 40 v 90oC l 80. p s: 142 gam Bi 16. Tnh khi lng CuSO4.5H2O tch ra khi lm ngui 1877g dung dch CuSO4 bo ho 85oC xung 12oC. Bit tan ca CuSO4 khan 85oC l 87,7 v 12oC l 35,5. DS: 1019 g

Bi tp pha ch dung dch


Bi 1. C hai dung dch: Dung dch A cha H2SO4 85%, dung dch B cha HNO3 cha bit nng . Hi phi trn hai dung dch ny theo t l

khi lng l bao nhiu c mt dung dch mi, trong H2SO4 c nng l 60%, HNO3 c nng l 20%. Tnh nng ca HNO3 ban u. Bi 2. C hai dung dch HNO3 40% (D = 1,25) v 10% (D = 1,06). Cn ly bao nhiu ml mi dung dch pha thnh 2 lt dung dch HNO3 15% (D = 1,08). p dng quy tc ng cho ta tnh c: VHNO3 40% = 0,288 lt.
VHNO3 20% = 1,698 lt.

Bi 3. C hai dung dch KOH 4% (D = 1,05) v 10%(D = 1,12). Cn ly bao nhiu ml mi dung dch pha ch thnh 1,5 lt dung dch KOH 8% (D = 1,10). Bi 4. C hai dung dch NaOH 10% (D = 1,11) v 40% c (D = 1,44). Cn ly bao nhiu ml mi dung dch pha thnh 2 lt dung dch KOH 20% (D = 1,22). Bi 5. Cn ly bao nhiu gam dung dch Fe(NO3)2 90% vo bao nhiu gam nc ct pha thnh 500g dung dch Fe(NO3)2 20%. Lm bay hi 75g nc t dung dch c nng 20% c dung dch c nng 25%. Hy xc nh khi lng ca dung dch ban u. Bit Dnc = 1g/ml. Bi 6. Phi ho tan thm bao nhiu gam KOH nguyn cht vo 1200g dung dch KOH 12% c dung dch 20%. p s: 120 gam Bi 7. C hai l ng dung dch HCl. L th nht c nng 1M, l th 2 c nng 3M. Hy pha thnh 50ml dung dch HCl c nng 2M t hai dung dch trn. p s: 25ml HCl 1M + 25ml 3M Bi 8. Cn dng bao nhiu lt H2SO4 c D = 1,84g/ml vo bao nhiu lt nc ct pha thnh 10 lt dung dch H2SO4 c D = 1,28g/ml. p s: 3,33 lt H2SO4 v 6,67 lt H2O. Bi 9. C hai dung dch HCl. Dung dch A c nng 0,3M, dung dch B c nng 0,6M. a. Nu trn A v B theo t l th tch VA : VB = 2 : 3 c dung dch C. Hy tm nng ca dung dch C. p s: 0,48M b. Phi trn A v B theo t l th tch nh th no c dung dch HCl mi c nng 0,4M. p s: VA : VB = 2 : 1 Bi 10. Trn 500g dung dch HCl 3% vo 300g dung dch HCl 10% th c dung dch A. Tm nng ca dung dch A. Bi 11. Trong phng th nghim, mt bn hc sinh mt l ng 150ml dung dch HCl 10% c D = 1,047g/ml vo mt l khc ng 250ml dung dch HCl 2M. Lc nh u tay. Theo em, dung dch mi thu c c nng mol l bao nhiu. Bi 12. Trn 0,5 lt dung dch NaCl 1M vi D = 1,01g/ml vo 100g dung dch NaCl 10% vi D = 1,1. Tnh nng % v nng mol ca dung dch thu c.

Bi 13. Trn hai dung dch A v B theo t l th tch l 3 : 5. Nng mol ca dung dch sau khi trn l 3M. Tnh nng mol ca hai dung dch A v B bit rng nng mol ca dung dch gp hai ln nng ca dung dch p s: A: 4,36M; B: 2,18M Bi 14. Ho tan mt lng oxit kim loi ho tr II vo mt lng dung dch H2SO4 20% va to thnh dung dch mui sunfat 22,64%. Tm cng thc ca oxit kim loi . Bi 15. Ho tan hon ton 10,2g mt oxit kim loi ho tr III cn 331,8g dung dch H2SO4 va . Dung dch sau phn ng c nng 10%. a. Xc nh oxit kim loi. b. Tnh C% ca dung dch axit. Bi 16. C V1 lt dung dch HCl cha 9,125g cht tan (dung dch A). C V2 lt dung dch HCl cha 5,475g cht tan (dung dch B). Trn V1 lt dung dch A vi V2 lt dung dch B thu c dung dch C c V = 2 lt. a. Tnh CM ca dung dch C. b. Tnh CM ca dung dch A v dung dch B bit CM (A) - CM (B) = 0,4. p s: CM (C) = 0,2 mol/l. CM (A) = 0,5 mol/l. CM (B) = 0,1 mol/l. Bi tp v oxi khng kh Bi 1. t chy 14 gam st trong 8,96 lt kh oxi (ktc), sau khi phn ng xy ra hon ton th dng li. 1. Sau phn ng cht no cn d v d vi s mol l bao nhiu? 2. Tnh khi lng oxit st t thu c. Bi 2. Cho 2,24 lt kh hiro i qua 12g bt ng oxit nung nng. Sau khi phn ng hon ton th dng li. 1. Sau phn ng cht no cn d, nu l cht kh th d bao nhiu lt, nu l cht rn th d bao nhiu gam? 2. Xc nh lng kim loi Cu thu c. Bi 3. t nng hon ton 24,5g KClO3 vi MnO2, cht kh thu c dng t chy 3,36 lt kh metan. 1. Hy xc nh xem kh oxi hay kh metan cn d v d vi th tch l bao nhiu? 2. Khi cho lng kh thu c sau phn ng t chy vo bnh cha nc vi trong d thu c bao nhiu gam cht rn (CaCO3). Bit th tch cc kh u o iu kin tiu chun. Bi 4. t chy 10 lt kh metan trong 100 lt kh oxi. Cht no cn d sau phn ng v d vi th tch l bao nhiu lt? Nu t chy 10 lt kh metan trong 100 lt khng kh. Hi sau phn ng kh metan hay oxi cn d, bit rng khng kh c 20% kh oxi v 80% kh nit v th tch. Tnh th tch cc khi cn li sau phn ng. Bi 5. t chy hon ton 42 gam hn hp A gm C v S. 1. Tnh th tch hn hp kh thu c bit rng C chim 42,85% hn hp A. 2. Tnh th tch khng cn dng (ktc) t chy ht hn hp A. Bit oxi chim 20% th tch khng kh.

Bi 6. Vit cc phng trnh ha hc biu din cc bin ha sau, cho bit mi ch ci A v B l mt cht ring bit: (1) (2) (3) (4) (5) 1. H2O H2 Cu CuO CuCl2 Cu. (1) (2) (3) (4) (5) 2. KMnO4 O2 CO CO2 Ca(HCO3)2 CaCO3 (6) CO2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. FeS2 Fe2O3 Fe Cu A B Cu Bi 7. C 11,15 gam ch oxit c nung nng di dng kh hiro. Sau khi ngng nung nng, sn phm rn A thu c c khi lng l 10,38 gam. Tnh thnh phn khi lng A. Bi 8. C hn hp gm Fe v Fe2O3, chia hn hp thnh 2 phn bng nhau: - Phn 1 ngm trong dung dch HCl d, phn ng xong thu c 4,48 lt kh H2 (ktc). - Phn 2 nung nng v cho dng kh H2 d i qua th thu c 33,6 gam Fe. Tnh thnh phn % theo khi lng ca mi cht c trong hn hp ban u. Bi 9. Kh hon ton 3,48g mt oxit ca kim loi M cn dng 1,344 lt kh H2 (ktc). Ton b lng kim loi thu c cho tc dng vi dung dch HCl d thu c 1,008 lt kh H2 (ktc). Tm kim loi M v oxit ca n. Bi 10. Ngm mt l kem nh trong dung dch HCl, phn ng xong ngi ta ly l km ra khi dung dch, ra sch v lm kh, nhn thy khi lng l km gim 6,5g so vi trc phn ng. 1. Tnh th tch kh H2 thu c (ktc). 2. Tnh khi lng HCl tham gia phn ng. 3. Dung dch cht no cn li sau phn ng? Khi lng ca cht trong dung dch l bao nhiu? Bi 11. Kh hon ton 16 gam mt oxit st bng CO nhit cao. Sau khi phn ng kt thc thy khi lng cht rn gim i 4,8 gam. Hy xc nh cng thc ha hc ca oxit st. Bi 12. Ha tan hon ton 3,78 gam mt kim loi X bng dung dch HCl thu c 4,704 lt kh H2 (ktc). Xc nh kim loi M. Bi 13. t chy hon ton 6,3 gam mt hirocacbon A, sn phm thu c dn vo bnh nc vi trong d thy khi lng bnh tng thm 27,9 gam v thu c 45 gam kt ta. Hy xc nh cng thc ha hc ca hirocacbon A trn. Bi 14. Cho 17,5g hn hp gm 3 kim loi Al, Fe v Zn tc dng vi dung dch H2SO4 (long d) thu c a gam mui v 11,2 lt kh H2 (ktc). Hy tnh a. Bi 15. ho tan hon ton 8 gam mt oxit kim loi cn dng 300ml dung dch HCl 1M. Xc nh cng thc phn t oxit kim loi. Bi 16. Cho kim loi Na vo dung dch CuSO4 (d) thu c kt ta. Lc kt ta em nung nng thu c mt cht rn mu en. Dng kh H2 kh cht rn ny thu c 16g mt kim loi mu . Xc nh khi lng Na dng ban u.