Vaivaras meenutati sõjaeelset kultuurielu

Vaivaras t ä h i s t a t i l a u p ä e v a l laulu- ja mängupäevaga omaaegse r a h v a m a j a 90. a a s t a p ä e v a , millest on alles vaid varemed. 1910. aastal avatud karskusseltsi Külvaja ja põllumajandusseltsi rahvamaja läks maksma 33 000 kuldrubla. Seltsid kogusid raha asutustega üksikisikute annetustest ning seltside korraldatud peoõhtute sissetulekutest. Ehitust toetasid rahaga ka Eestimaa kuberner ja kohalik mõisnik. Suurel ja uhkel rahvamajal - pangad asusid,siis tagasihoidlikes hoonetes - oli hindamatu panus Vaivara kultuurielule: Vaivara kujunes enne sõda Kirdc-Eesti kultuurielu üheks keskuseks. Nüüd on rahvamajast alles .vaid müür rid. Kas hoone taastatakse? Vallavanema Ülo Jõgisoo arvates on otstarbekam ja odavam, ehitada uus kultuuritempel valla keskusesse Sinimäele kui taastada vana hoone ,valla piiril. Kultuurielu Vaivaras on taas tõusuteel: alates möödunud sügisest tegutseb lauluja mänguselts, mille esimeheks on kohalik ärimees Aare Objartel, loodud on valla muuseum, kus eesotsas Ivika Mäidre. ' Uus selts ja muuseum koos vallavalitsusega olid rahvamaja aastapäeva läbiviimisel need peamised vaevanägijad. Päev algas endiste, ja praeguste vaivaralaste ning külaliste meeleoluka rongkäiguga vallamaja juurest peoplatsile rahvamaja varemete juures, kus toimus kontsert. Külakosti pakkusid ka 1848. aastal asutatud Torma, segakoor Jõgevamaalt ning Albu näitering. Huviga kuulati kahe kohaliku soliidses eas särava daami - kodu-uurijate Meedy Hiielo ja Hilja'Tartlani esinemist, kes meenutasid rahvamaja ehitamist ja vaivaralaste suuri tegusid kultuuris sõjaeelsel iseseisvusajal.

ARVO LEKI foto

A R V O LEKK

TANTS RAHVAMAJA VAREMETEL: Vaivara pidas o m a a e g s e rahvamaja 9 0 . sünnipäeva m e e l e s laulu- ja m ä n g u p ä e v a g a .