Вы находитесь на странице: 1из 114

Atlas Copco

Oil-injected rotary screw air compressors

GA 30+, GA 37, GA 45

Parts list

Atlas Copco
Oil-injected rotary screw air compressors

GA 30+, GA 37, GA 45
From following serial No. onwards :
API 531 000

Parts list

Copyright 2009, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use
of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2009 - 03
No. 2930 7085 40

www.atlascopco.com

EN - INSTRUCTIONS FOR USE


1 ORDERING PARTS
Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.
Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.
2 COLUMN INFORMATION
Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number
are simply there to illustrate the assembly.
Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is followed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.
<<< >>> Directs to another list with the same title as the Name.
When the part number of the specific parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.
Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.
Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.
Remarks - Extra information about the part.
A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.
Measurements are given in millimeters.

BG -
1
, , .
, - , (). . 1 - Service kits (1
- ).
2
Ref. - : . .
.
Part number - : , . . ,
, , .
<<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : , . : .
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

BR - INSTRUES DE USO
1 ENCOMENDANDO PEAS
Sempre especifique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo Servio -
contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servio).
2 INFORMAES SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: indica onde est uma pea especfica listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho que
no tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.
Part number - Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especificado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito um
conjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.
O smbolo <<< >>> direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).
Quando o nmero de pea especfico colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR significa As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a ser
determinado.
Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).
Remarks - Observaes - Informaes extras sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certificada pelo rgo autorizado especfico, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.
As medidas so fornecidas em milmetros.

CS -NVOD K POUIT
1 OBJEDNN DL
Vdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.
Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).
2 INFORMACE VE SLOUPCCH
Ref. - Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou ve
vkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.
Part number. - slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, je
soust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.
<<< >>> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).
Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.
Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.
Name - Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.
Remarks - Doplkov informace k dlu.
Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certifikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.
Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

II

2930 7052 02

DA - ANVENDELSESINSTRUKTIONER
1 BESTILLING AF RESERVEDELE
Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.
Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).
2 FORKLARING TIL SPALTER
Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har et
referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.
Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er
en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.
<<< >>> henviser til en anden liste med samme titel som Name.
Nr den specifikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.
Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.
Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan findes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.
Remarks - Ekstra information om reservedelen.
En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.
Alle ml er angivet i millimeter.

DE - BEDIENUNGSANWEISUNG
1 BESTELLEN VON TEILEN
Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.
Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).
2 ERLUTERUNG DER SPALTEN
Ref. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete
Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.
Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer
Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.
<<< >>> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.
Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.
Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegeben
werden.
Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).
Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.
Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.
Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

EL -
1
, , , .
- . ,
1 - Service kits (1 ).
2
Ref. - : .
. .
Part number - : , .
.
.
To <<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

ES - INSTRUCCIONES DE USO
1 PEDIDO DE PIEZAS
Especifique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.
Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servicio).
2 INFORMACIN DE LAS COLUMNAS
Ref. - Nmero de referencia: establece un vnculo entre una pieza especfica de la lista y el dibujo. Slo las piezas con nmero de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que
aparezcan sin nmero de referencia slo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.
Part number - Designacin: si no se indica ninguna designacin, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una lnea en negrita. Las piezas con nmeros seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.
<<< >>> dirige a otra lista con el mismo ttulo que el Name.
Cuando la designacin de una pieza especfica est situada debajo de la lnea Ref./Name se debe elegir el tipo/versin de la mquina.
Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al nmero de referencia correspondiente. AR significa As required (segn se requiera): debe determinarse la cantidad o el
nmero.
Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en ingls se encuentran en el documento Glosario de nombres de piezas.
Remarks - Observaciones: informacin adicional sobre las piezas.
Una serie de letras puede indicar que una pieza especfica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los cdigos o reglas especificados.
Las dimensiones se expresan en milmetros.
2930 7052 02

III

ET - KASUTUSJUHISED
1 OSADE TELLIMINE
Mrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tp ja seerianumber.
Hooldussmboliga thistatud lehekljed - sisaldavad hoolduskomplketi(de) osi. Komplekti tieliku sisu jaoks vt peatkki 1 - Service kits (1- Hoolduskomplektid).
2 VEERUTEAVE
Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on meldud ainult illustratsioonidena.
Part number: osa number. Kui osa number pole mratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon thistab seadet. Osa, millele jrgneb must punkt, koosneb
paremal leval rasvaselt trkitud koostisest.
<<< >>> viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui Nimi.
Kui osa number vi konkreetne osa on paigutatud Viite/Nime joone alla, tuleb valida seadme tp/versioon.
Qty: kogus nitab vastava viitenumbriga thistatud osade arvu. AR thendab As required (Vastavalt vajadusele): mratletakse kas kogus vi number.
Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tlked leiate dokumendist Osa nimede snastik.
Remarks osa kohta kiv lisateave.
Thtede seeria vib nidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele vi reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.
Mtmed on millimeetrites.

FI - KYTTOHJEET
1 OSIEN TILAAMINEN
Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja mrt, sek koneen malli ja valmistusnumero.
Huoltosymbolilla - merkityill sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan tydellinen sislt luvusta 1 - Service kits (1 - Huoltotarvikesarjat).
2 SARAKKEIDEN SELITYKSET
Ref. - Viitenumero: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumero, nkyvt piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena
on vain selkeytt kokonaisuutta.
Part number - Osanumero: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna nkyv rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste,
sisltyy lhinn ylhll lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.
<<< >>> kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka Name-otsikko on sama.
Kun tietyn osan osanumero on Ref./Name-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versio.
Qty - Mr: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien mrn. AR tarkoittaa As required (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai mr on selvitettv.
Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien knnkset lytyvt painotuotteesta Osien nimien sanasto.
Remarks - Listietoa osasta.
Kirjainyhdistelm voi ilmoittaa, ett mainittu valtuutettu elin on hyvksynyt osan luettelon koodien tai sntjen mukaisesti.
Mitat on annettu millimetrein.

FR - INSTRUCTIONS DUTILISATION
1 COMMANDE DE PIECES DETACHEES
Prcisez toujours le numro de pice, la dsignation et la quantit de composants souhaite, ainsi que le type et le numro de srie de la machine.
Les pages sur lesquelles figure le symbole dentretien - traitent de pices comprises dans un/des kit(s) dentretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre 1 - Service
kits (1- Kits dentretien)
.
2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES
Ref. - Numro de rfrence : se rfre une pice particulire dans la liste et le schma. Seules les pices auxquelles un numro de rfrence a t attribu sont reprsentes sur le
schma. Les pices sans numro de rfrence sur le schma sont simplement destines complter lillustration.
Part number - Numro de pice dtache : si aucun numro de pice nest spcifi, le composant nest pas disponible en tant que pice dtache. Une ligne qui apparat en gras
correspond un ensemble. Une pice dont le numro est suivi dun point noir est comprise dans lensemble apparaissant en gras juste au-dessus.
<<< >>> indique consulter une autre liste.
Si le numro de pice dune pices spcifiques est plac au-dessous de la ligne de rfrence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.
Qty - Quantit : indique le nombre de pices avec le numro de rfrence correspondant. AR signifie As required (comme requis) : il sagit de la quantit ou du nombre
dterminer.
Name - Dsignation de la pice : la traduction des dsignations anglaises est disponible dans le document Glossary of part names (Glossaire des dsignations des pices).
Remarks - Remarques : informations supplmentaires concernant la pice.
Une srie de lettres peut indiquer quune pice spcifique a t certifie par lorganisme autoris mentionn, conformment aux codes et rglements de la liste.
Les dimensions sont indiques en millimtres.

HU - HASZNLATI TMUTAT
1 ALKATRSZRENDELS
Mindig adja meg a cikkszmot, a krt elemek nevt s mennyisgt, valamint a kszlk tpust s gyri szmt.
A Szerviz - szimblummal jellt oldalak a szervizkszlet(ek) egyes alkatrszeire vonatkoznak. A kszlet teljes tartalmt lsd az 1 - Service kits (1 - Szervizkszletek) fejezetben.
2 A TBLZAT OSZLOPAI
Ref. - Hivatkozsi szm: a felsorolt alkatrszt a megfelel brhoz trstja. A rajzon csak hivatkozsi szmmal elltott alkatrszek lthatk. Az bra hivatkozsi szm nlkli rszei
csak az sszeszerels mdjt illusztrljk.
Part number. ha nincs megadva cikkszm, az adott alkatrsz nem kaphat ptalkatrszknt. A vastag vonal szerelvnyt jelez. Ha a cikkszm utn fekete pont ll, az alkatrsz a
jobbra fent vastaggal jellt szerelvny rsze.
A <<< >>> jel tirnyt egy msik listhoz, amely a Name elemmel azonos nev.
Ha egy adott alkatrsz cikkszmt a Ref./Name oszlopba helyezik, ki kell vlasztani a kszlk tpust/verziszmt.
Qty - Mennyisg: az adott hivatkozsi szmhoz kapcsold alkatrszek szmt jelli. Az AR jelentse As required (igny szerint): itt megadhatja a mennyisget vagy a szmot.
Name - Az alkatrsz neve: az angol nyelv elnevezsek fordtsai az Alkatrsznevek listja c. dokumentumban tallhatk.
Remarks - Az alkatrsszel kapcsolatos tbbletinformci.
Egy betsor jelzi azt, hogy az adott alkatrszt az illetkes hatsg a lista kdjainak vagy szablyainak megfelel tanstvnnyal ltta el.
A mrsi eredmnyek millimterben rtendk.

2930 7052 02

IT - ISTRUZIONI PER LUSO


1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO
Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantit delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.
Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il
capitolo 1 - Service kits (1 - Kit di manutenzione).
2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE
Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza
numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.
Part number - Numero categorico: se non specificato nessun numero categorico, il componente non disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assemblaggio. Una parte il cui numero seguito da un punto nero compresa nellassemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.
<<< >>> indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.
Quando il numero di catalogo di una parte specifica messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.
Qty - Quantit: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. AR significa As required (Come richiesto): devono essere determinati la quantit o il numero.
Name - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel Glossary of part names (Glossario dei nomi parti).
Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.
Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformit alle normative riportate nellelenco.
Le misure sono espresse in millimetri.

LT - NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
1 DETALI USAKYMAS
Visada nurodykite detals numer, pavadinim ir reikiam kiek bei renginio tip ir serijos numer.
Puslapiuose, paymtuose techninio aptarnavimo simboliu - , yra aptarnavimo reikmen rinkinio (-i) dali. Nordami gauti informacijos apie vis rinkinio turin, r. skyri 1
- Service kits (1 - Aptarnavimo reikmen rinkiniai).
2 INFORMACIJA STULPELYJE
Ref. - Nuorodos numeris: susieja srae nurodyt detal ir brin. Brinyje pavaizduotos tik detals, turinios nuorodos numer. Brinio detals, neturinios nuorodos numerio, tik
iliustruoja komplektin blok.
Part number - detals numeris: jeigu detals numeris nenurodytas, komponento kaip atsargins detals sigyti negalima. Eilutje, kuri parodyta parykintu riftu, yra agregatas.
Detal, po kurios numerio eina juodas takas, yra montuota parykintu riftu aukiau ispausdintame agregate.
<<< >>> nukreipia kit sra, kurio pavadinimas toks pat, kaip Name (detals pavadinimas).
Kai specifins detals numeris yra nurodytas emiau Ref. (nuoroda) /Name (detals pavadinimas) eiluts, reikia apsisprsti dl renginio tipo/versijos.
Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detali kiek. AR reikia As required (prireikus): dar neinomas kiekis ar skaiius.
Name - detals pavadinimas: anglik pavadinim vertimus galima rasti dokumente rangos dali terminai.
Remarks - Papildoma informacija apie detal.
Raidi derinys gali rodyti, kad konkreiai detalei sertifikuot idav galiota institucija pagal srao nurodymus ir taisykles.
Matmenys pateikti milimetrais.

LV - INSTRUKCIJAS LIETOANAI
1. PASTANAS DETAAS
Vienmr nordiet nepiecieams iekrtas detaas numuru, nosaukumu un daudzumu, k ar tipu un manas serilo numuru.
Lappuses, kas apzmtas ar apkopes simbolu - satur Apkopes komplekta(u) daas. Pilnam komplekta satura prskatam, skatiet nodau 1 - Service kits (1 - Apkopes komplekti).
2. KOLONNAS INFORMCIJA
Ats. - Inventra numurs: savieno atbilstos saraksta daas ar attlu. Tikai detaas ar inventra numuru ir pardtas attl. Detaas attl bez inventra numura ir montai, vienkri
paskaidrotas attl.
Part number detaas numurs: ja nav nordts detaas numurs, komponents nav pieejams k rezerves detaa. Treknrakst pardt lnija ir monta. Detaa, aiz kuras numura seko
melns punkts, ir ietverta tiei augpus treknrakst druktaj mont.
<<< >>> novirza uz citu sarakstu, kuram ir tds pats nosaukums k Nosaukums.
Kad kdas noteiktas detaas numurs ir novietots zem lnijas Ats./Nosaukums ir jizvlas iekrtas veids/versija.
Qty daudzums: norda detaas daudzumu savienojum ar attiecgo inventra numuru. AR nozm As required (pc vajadzbas): daudzums vai numurs, kuru jnosaka.
Name detaas nosaukums: angu nosaukumu tulkojumus var atrast dokument Detau nosaukumu vrdnca.
Remarks specila informcija par detau.
Burtu rindia, saska ar saraksta noteikumiem un kodiem, var nordt, ka o detau ir sertificjusi autorizta organizcija.
Izmri ir nordti milimetros.

NL - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK


1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.
Paginas gemarkeerd met het servicesymbool - bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf 1 - Service kits (1 - Servicekits).
2 KOLOM INFORMATIE
Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.
Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.
Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype
is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.
<<< >>> verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de Name (benaming).
Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel Ref./Name (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en
de machineversie worden gemaakt.
Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. AR betekent As required (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of
het aantal moet nader worden bepaald.
Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document Glossary of part names (Woordenlijst van onderdelen).
Remarks - Extra informatie over het onderdeel.
Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.
Afmetingen zijn in millimeters vermeld.
2930 7052 02

NO - BRUKSANVISNING
1 BESTILLING AV DELER
Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.
Sidene som er merket med Service-symbolet - , omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits (1 - Servicesett).
2 FORKLARING TIL KOLONNENE
Ref. Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke p tegningen. Delene p tegningen som ikke har referansenummer, er
tatt med for illustrere monteringen.
Part number Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er etterfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.
<<< >>> henviser til en annen liste som heter det samme som Navn.
Nr delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen Ref./Name m man velge hva slags type/versjon maskinen er.
Qty Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. AR str for As required (etter behov): Antall eller nummer m spesifiseres.
Name Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.
Remarks Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.
Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.
Ml er angitt i millimeter.

PL - INSTRUKCJA UYTKOWANIA
1 ZAMAWIANIE CZCI
Zawsze podawa numer czci, nazw i ilo potrzebnych elementw, a take typ i numer seryjny urzdzenia.
Strony oznaczone symbolem - zawieraj czci zestaww serwisowych. Pen zawarto zestaww mona znale w rozdziale 1 - Service kits (1 - Zestawy serwisowe).
2 OBJANIENIA KOLUMN
Ref. - Numer referencyjny: czy konkretn cz z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane s wycznie czci posiadajce numer referencyjny. Czci na schemacie nie
majce numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montau.
Part number - Numer czci: jeli nie podano numeru czci, dany element nie jest dostpny jako cz zapasowa. Tekst wytuszczony oznacza zesp. Cz, po numerze ktrej
wystpuje czarna kropka, wchodzi w skad wytuszczonego zespou wskazanego powyej po prawej stronie.
<<< >>> su do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie Name (Nazwa).
Jeli numer dla konkretnej czci jest umieszczony poniej wiersza Ref./Name, naley wybra typ/wersj maszyny.
Qty - Ilo: oznacza liczb czci w odniesieniu do odpowiadajcego im numeru referencyjnego. AR oznacza As required (Wg zapotrzebowania): ilo zostanie uzgodniona.
Name - Nazwa czci: tumaczenie nazw angielskich mona znale w dokumencie Glossary of part names (Sownik czci).
Remarks - Informacje dodatkowe o danej czci.
Cig liter moe informowa, e dana cz uzyskaa certyfikat okrelonej, upowanionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.
Wymiary zostay podane w milimetrach.

PT - INSTRUES PARA UTILIZAO


1 ENCOMENDA DE PEAS
Especificar sempre a referncia da pea, o nome e a quantidade de itens necessrios, bem como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo de assistncia - contm peas de kits de assistncia. Para ver todos os contedos do kit consultar o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
assistncia).
2 INFORMAO SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: estabelece a ligao entre uma pea especfica listada e o desenho. No desenho, apenas so mostradas peas com um nmero de referncia. As peas
mostradas no desenho que no apresentem um nmero de referncia servem apenas para ilustrar o conjunto.
Part number - Referncia da pea: se no for indicada a referncia da pea, o componente no est disponvel como pea sobresselente. Uma linha em negrito representa um conjunto. Uma pea cujo nmero esteja seguido de um ponto preto est includa no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.
<<< >>> conduz a outra lista com o mesmo ttulo de Name.
Quando a referncia da pea especfica se encontra por baixo da linha Ref./Name, preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas relacionadas com o nmero de referncia correspondente. AR significa As required (consoante requerido): quantidade ou nmero a
determinar.
Name - Nome da pea: possvel encontrar tradues dos nomes ingleses das peas no documento Glossrio de designaes de peas.
Remarks - Informao extra sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os cdigos ou as normas da lista.
As medidas so indicadas em milmetros.

RO - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
1 COMANDAREA PIESELOR
Specificai ntotdeauna numrul de reper, numele i cantitatea articolelor necesare i tipul i numrul de serie ale mainii.
Paginile marcate cu simbolul Service - conin componente din kituri de service. Pentru coninutul complet al acestui kit consultai capitolul 1 - Service kits (1 - Kituri de
service).
2 INFORMAIILE DIN COLOANE
Ref. - Numrul de referin: coreleaz piesa respectiv din list cu desenul. n desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referin. Piesele din desen care nu au niciun
numr de referin se afl acolo numai pentru a ilustra ansamblul.
Part number - Numr de reper: dac nu este specificat niciun numr de reper, componenta nu este disponibil ca pies de schimb. O linie ngroat reprezint un ansamblu. Un
reper al crui numr este urmat de un punct negru este cuprins n ansamblul tiprit ngroat de deasupra sa.
<<< >>> direcioneaz ctre o alt list care are titlul identic cu Nume.
Cnd numrul de reper al piesei respective este plasat sub linia Referin/Nume, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mainii.
Qty - cantitate: indic numrul de piese corespunztoare numrului de referin respectiv. AR nseamn Conform necesar: cantitate sau numr care urmeaz a fi determinat.
Name - Nume reper: traducerile numelor englezeti pot fi gsite n documentul Glosar de nume de repere.
Remarks - Informaii suplimentare despre piese.
O serie de litere poate indica faptul c o anumit pies a fost certificat de organismul de autorizare specificat, n conformitate cu regulile sau codurile listei.
Dimensiunile sunt date n milimetri.

2930 7052 02

RU -
1
, , . ,
Service - , () (). 1 - Service kits (1 - ).
2
Ref. - : , , . , .
.
Partnumber - : , .
. , , , .
<<< >>> , Name ( ).
Ref./Name, , / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : Glossary of Part Names ( ).
Remarks - - . , ,
. .

SK - NVOD NA POUITIE
1 OBJEDNVANIE SAST
Vdy zadajte slo sasti, nzov a mnostvo poadovanch poloiek a takisto typ a vrobn slo zariadenia.
Strany oznaen servisnm symbolom - obsahuj asti servisnej spravy/servisnch sprav. pln zoznam prslunej spravy njdete v kapitole 1 - Service kits (1 - Servisn
spravy) .
2 INFORMCIE V STPCOCH
Ref. - Referenn slo: sli na prepojenie konkrtnej uvedenej sasti k prslunmu vkresu. Na vkrese s zobrazen len sasti s referennm slom. Sasti bez referennho
sla na vkrese slia len na ilustrciu montnej skupiny.
Part number - slo sasti: ak nie je uren iadne slo sasti, dan komponent nie je k dispozcii ako nhradn siastka. Riadok uveden tunm psmom predstavuje
montnu skupinu. Sas, za ktorej slom nasleduje ierna bodka, je zahrnut vo vyie uvedenej hrubo vytlaenej zostave vpravo.
<<< >>> smeruje na al zoznam s rovnakm nzvom ako v poloke Name.
Ke sa slo uritej sasti nachdza pod riadkom Ref./Name, je potrebn vybra typ/verziu zariadenia.
Qty - Mnostvo: oznauje poet sast vzhadom na prslun referenn slo. Skratka AR znamen As required (poda potreby): mnostvo alebo slo bude stanoven.
Name - Nzov siastky: preklady anglickch nzvov mete njs v dokumente Register nzvov sast.
Remarks - alie informcie o danej sasti.
Postupnos psmen me urova, e urit sas bola certifikovan stanovenou oprvnenou intitciou poda kdov alebo pravidiel v danom zozname.
Rozmery s uveden v milimetroch.

SL - NAVODILA ZA UPORABO
1 NAROANJE DELOV
Vedno navedite tevilko dela, ime in koliino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko tevilko stroja.
Strani, oznaene s simbolom za servis , vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje 1 - Service kits(1 - Servisni kompleti).
2 INFORMACIJE O STOLPCU
Ref. - Referenna tevilka: povezuje doloen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenno tevilko. Deli na risbi, ki nimajo referenne tevilke, so namenjeni
samo prikazu sklopa.
Part number - tevilka dela: e tevilka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega tevilki sledi rna
pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.
<<< >>> vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot Name (Ime).
e je pod vrstico Ref./Name navedena tevilka dela za doloeni del, mora izbira temeljiti na tipu/razliici stroja.
Qty - Koliina: doloa tevilo delov v povezavi z ustrezno referenno tevilko. AR pomeni As required (kot je zahtevano): koliina ali tevilo za doloitev.
Name - Ime dela: prevodi anglekih imen se nahajajo v dokumentu Pojmovnik z imeni delov.
Remarks - Dodatne informacije o delu.
Zaporedje rk lahko pomeni, da je bil doloen del certificiran s strani navedenega pooblaenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.
Mere so podane v milimetrih.

SV - INSTRUKTIONER FR ANVNDNING
1 BESTLLA DELAR
Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som nskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer p maskinen.
Sidor markerade med servicesymbolen - innehller delar av servicesatser. Hela innehllet i satsen redovisas i kapitlet 1 - Service kits (1 - Servicesatser).
2 SPALTINFORMATION
Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i frteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med fr att illustrera sjlva monteringen.
Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer fljs
av en svart punkt finns med i den fetstilta monteringsanvisningen direkt ovanfr.
<<< >>> hnvisar till en annan lista med samma titel som namnet.
Nr reservdelsnumret fr den specifika delen r placerad nedanfr Ref./Namn-raden mste ett val gras utifrn maskinens typ/version.
Qty - Antal: anger hur mnga delar som r kopplade till motsvarande referensnummer. AR betyder As required (som erfordras): antal eller nummer bestms senare.
Name - Reservdelsbeteckningar: versttningar av de engelska beteckningarna terfinns i dokumentet Glossary of part names (Ordlista med reservdelsbeteckningar).
Remarks - Extrainformation om reservdelen.
En uppsttning bokstver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmktigade organet, enligt koderna eller reglerna i frteckningen.
Mtt anges i millimeter.

2930 7052 02

VII

TR - KULLANIM TALMATLARI
1 PARA SPAR
Gerekli elerin para numaralar, ad ve miktarnn yan sra makinenin tip ve seri numarasn da mutlaka belirtin.
Servis simgesi - tayan sayfalarda Servis kiti (kitleri) paralar bulunmaktadr. Kitle ilgili tm bilgilere ulamak iin 1 - Service kits (1 - Servis kitleri) blmne bavurun.
2 KOLON BLGLER
Ref. - Referans numaras: zel olarak listelenmi bir para iin izimden balant salar. Sadece referans numaras olan paralar izimde gsterilir. izimde referans numaras bulunmayan paralar sadece montaj ilemlerini gstermek iin verilmitir.
Part number - Para numaras: para numaras belirtilmemise, bileen yedek para olarak bulunmamaktadr. Koyu harflerle gsterilen satr montajdr. Numarasndan sonra siyah
bir nokta gelen para, yukarda koyu harflerle baslm montaja dahildir.
<<< >>>, Name (Ad) ile ayn balkta bir baka listeye ynlendirir.
Belirli bir parann para numaras Ref./Name (Ref./Ad) satrnn altna yerletirildiinde, makine tipi/modeli konusunda seim yaplmaldr.
Qty - Miktar: uygun referans numarasyla balantl olarak para saysn gsterir. AR, As required (Gerektii gibi) anlamna gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya say.
Name - Para ad: ngilizce adlarn evirileri, Para adlar szlnde bulunabilir.
Remarks - Aklamalar: Para hakknda ek bilgiler.
Bir dizi harf, belirli bir parann yasalara veya liste kurallarna uygun olarak zel yetkili bir makam tarafndan sertifikalandrldn gsterebilir.
lmler milimetre cinsinden verilmitir.

ZH -

1 - 1 - Service kits
1

Ref. -

Part number -

<<< >>>
Ref.()Name()/
Qty - ARAs required
Name -
Remarks -

VIII

2930 7052 02

2930 7052 02

Parts list

Table of contents

Service kits ....................................................................................................... 5

Drive arrangement.......................................................................................... 11

Air system - Air inlet........................................................................................17

Air system - Unloader assembly .....................................................................19

Air system - Air receiver .................................................................................21

Air flow and cooling system - Air-cooled ......................................................... 25

Air flow and cooling system - Water-cooled ................................................... 27

Oil system ......................................................................................................29

Air outlet - Pack - Air-cooled ...........................................................................31

10

Air outlet - Pack - Water-cooled .....................................................................33

11

Air outlet - Full Feature - Air-cooled ................................................................ 35

12

Air outlet - Full Feature - Water-cooled .......................................................... 37

13

Air outlet - Full Feature - Air dryer ..................................................................39

14

Drain system - Pack - Air-cooled ....................................................................47

15

Drain system - Pack -Water-cooled ................................................................ 49

16

Drain system - Full Feature - Air-cooled ......................................................... 51

17

Drain system - Full Feature - Water-cooled ................................................... 53

18

Cubicle - IEC ..................................................................................................55

19

Cubicle - UL-cUL ...........................................................................................67

20

Bodywork........................................................................................................77

21

Standard option - Energy recovery .................................................................79

22

Standard option - Oil Separator Drain - Pack ................................................. 83

23

Standard option - Oil Separator Drain - Full Feature ...................................... 85

24

Standard option - Oil Separator Drain - OSD 90 ............................................ 87

25

Standard option - Rain protection ................................................................... 91

26

Standard option - Modulating control .............................................................. 95

27

Standard option - Water shut-off valve ........................................................... 97

28

Standard option - Oil containing frame ........................................................... 95

29

Standard option - Main switch ........................................................................ 99


2930 7085 40

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 40

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 40

Parts list

Service kits
Ref.

Part number

Qty

Name

Oil
ROTO-INJECTFLUID - 5 litre
ROTO-INJECTFLUID - 20 litre
ROTO-INJECTFLUID - 209 litre

2901 1930 00
1622 3652 80
0663 2106 16

1
1
1

Oil filter kit


Oil filter element
O-ring

2901 1453 00
0335 3111 00
0663 2101 01
0663 3120 00
0663 7139 00
1613 3223 01
1622 3662 00
1622 3664 00

1
1
1
1
1
1
1
1

Minimum Pressure Valve kit


Retaining ring
O-ring
O-ring
O-ring
Washer
Spring
Spring

2901 1616 00
0663 2101 95
1622 7064 01
9820 9573 00

1
1
1
1

Thermostatic valve kit 40C


O-ring
Thermostatic valve
Thermostat kit

2901 1617 00
0663 2101 95
1622 7064 04
9820 9574 00

1
1
1
1

Thermostatic valve kit 60C


O-ring
Thermostatic valve
Thermostat kit

2901 1618 00
0663 2101 95
1622 7064 05
9820 9575 00

1
1
1
1

Tropical thermostat kit 75C


O-ring
Thermostatic valve
Thermostat kit

2901 0217 02
0661 1000 39
0661 1000 44
0663 3125 00
0663 3130 00
0686 3718 15
1613 2357 00
1613 8907 00
1622 0796 00
1622 4664 01
1622 9639 00
9820 9424 00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Oil stop/Check valve kit


Seal washer
Seal washer
O-ring
O-ring
Plug
Compr.spring
Valve body
Spring
Gasket
Check valve
Instruct drwg

Litdeufd 120-210

1
1
1
1
1
1

Motor overhaul kit


Circlip
Bearing
Roller bearing
O-ring
Bushing

2901 0245 01
2901 0522 00
2901 0045 01

2901 0148 00
2901 1619 00
0335 2173 00
0502 1092 56
0508 1100 97
0663 2107 89
1622 3106 00

2930 7085 40

Remarks

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 40

Parts list

Service kits
Ref.

Part number

Qty

Name

1622 3740 00
1622 4628 00
9820 9597 00

1
1
1

Drain nipple
Seal
Motor bearing & shaftseal kit

2901 0149 00

Litnedfd 120-210

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Unloader kit
Screw
Screw
Washer
Seal washer
O-ring
O-ring
O-ring
Valve
Ring
Bushing
Tape
Guide
Seal
Bushing
Spring
Blow off valve
Instruct drwg

2901 1465 00
1622 3798 81
9820 9583 00

1
1
1

Electronic drain kit


Drain assembly
Manual electronic drain

2901 0219 00
2901 0750 00
0663 2111 80
1613 9378 92
1613 9380 00
1613 9379 00
1613 9378 00
0663 9287 00
1613 9397 01
1613 9398 00
1613 9385 80
1613 9385 00
1613 9386 00
0663 2133 00
0663 2111 27
1613 9381 00
1613 9393 00
2904 0158 00
0301 2344 00
0661 1000 38
0661 1000 42
0663 7136 00
2904 0035 01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
2
1
3
1

WSD kit
Drain Kit WSD 80
O-ring
Assembly dwg
Cover
Housing
Drain
O-ring
Insert
Valve
Float assy
Float half
Support
O-ring 39,2x3
O-ring 31.5x3
Nut
Connection
Instruction
Washer
Seal Washer
Seal washer
O-ring
Moisture trap kit

2901 1622 00
0160 0996 86
0211 1957 64
0301 2318 00
0661 1000 40
0663 2111 55
0663 7149 00
0663 7150 00
1613 6818 01
1622 3168 00
1622 3170 00
1622 3173 00
1622 3182 00
1622 3183 00
1622 3184 00
1622 3185 00
1622 3694 80
9820 4384 00

2930 7085 40

Remarks

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 40

Parts list

Service kits
Ref.

Part number

Qty

Name

2901 0750 00
0663 2111 80
1613 9378 92
1613 9380 00
1613 9379 00
1613 9378 00
0663 9287 00
1613 9397 01
1613 9398 00
1613 9385 80
1613 9385 00
1613 9386 00
0663 2133 00
0663 2111 27
1613 9381 00
1613 9393 00
2904 0158 00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Drain kit WSD 80


O-ring
Assembly dwg
Cover
Housing
Drain
O-ring
Insert
Valve disc
Float assy
Float half
Support
O-ring 39,2x3
O-ring 31.5x3
Nut
Connection
Instruction

2901 1641 00
0663 2106 16
1613 7407 00
1622 3142 80
0663 2113 23

1
1
1
1
1

Air-/Oil filter kit


O-ring
Element
Oil filter element
O-ring

2901 1642 00
0663 2106 16
1613 7407 00
1622 5072 80
0663 2113 23

Air-/Oil long life filter kit


O-ring
Element
Oil filter element
O-ring

Oil separator kit


O-ring
Separator

Preventive maintenance kit


GA 30+, GA 37, GA 45 - Air-cooled

Preventive maintenance kit


GA 30+, GA 37, GA 45 Water-cooled

2901 1643 00
0663 2113 20
1622 6460 00
2901 1648 00
2901 1649 00

2930 7085 40

Remarks

Parts list

9820 4499 00-01ed00

10

2930 7085 40

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1150
1160
1180
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100

1616 7281 80
1622 6600 00
0337 6051 00
1622 5593 00
0147 1409 03
0101 1951 40
0147 1364 03
0663 2103 22
1619 6032 00
0663 2107 84
1622 8704 00
0147 1322 03
0301 2335 00
0147 1402 03
0686 3718 24
0301 2358 00
1622 4628 00
1622 3740 00
1622 4618 00
0147 1477 03
1619 6032 00
1622 3106 00
0508 1100 97
0335 2173 00
1622 8789 00

1
1
1
1
1
2
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

Service stage
Spacer
Parallel key
Spacer
Hexagon bolt
Pin
Hexagon bolt
O-ring
Nipple (SPM)
O-ring
Nozzle oil
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Plug
Washer
Seal
Drain nipple
Gearbox
Hexagon bolt
Nipple (SPM)
Bushing
Roller bearing
Circlip
Key
Motor
GA 30+ 230V/50Hz
GA 30+ 400V/50Hz
GA 30+ 500V/50Hz
GA 30+ 200V/60Hz
GA 30+ 220-230V/60Hz
GA 30+ 380V/60Hz
GA 30+ 575V/60Hz
GA 30+ 440-460V/60Hz
GA 37 230V/50Hz
GA 37 400V/50Hz
GA 37 500V/50Hz
GA 37 200V/60Hz
GA 37 220-230V/60Hz
GA 37 380V/60Hz
GA 37 575V/60Hz
GA 37 440-460V/60Hz
GA 45 230V/50Hz
GA 45 400V/50Hz
GA 45 500V/50Hz
GA 45 200V/60Hz
GA 45 200-230V/60Hz
GA 45 380V/60Hz
GA 45 5750V/60Hz
GA 45 440-460V/60Hz
Warning label
Spacer
Spacer
Pin

2110
3010
3020
3030

2930 7085 40

1080 4213 52
1080 4213 54
1080 4213 56
1080 4213 61
1080 4213 62
1080 4213 63
1080 4213 64
1080 4213 67
1080 4214 52
1080 4214 54
1080 4214 56
1080 4214 61
1080 4214 62
1080 4214 63
1080 4214 64
1080 4214 67
1080 4247 52
1080 4247 54
1080 4247 56
1080 4247 61
1080 4247 62
1080 4247 63
1080 4247 64
1080 4247 67
1079 9903 48
1622 3108 00
1622 3105 00
0101 2313 00

1
1
1
2

Remarks

11

Parts list

9820 4499 00-01ed00

12

2930 7085 40

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number

Qty

Name

3040
3045
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3170
3180
3185
3190
3200
3210
3220
3230
3270

0147 1963 02
3315 0195 08
1613 6752 21
0147 1963 08
1622 5720 00
0147 1363 03
0301 2344 00
0147 1440 03
0301 2371 00
0291 1128 24
1622 4822 00
0147 1402 03
0301 2358 00
1613 6752 12
0147 1400 03
0301 2358 00
0147 1479 03
0301 2378 00
1622 5501 80
1622 3699 00
0663 2107 89

1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
1
4
4
2
4
4
2
2
1
1
1
1

Hexagon bolt
Lock washer
Antivibr.pad
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Washer
Bolt
Washer
Lock nut
Support
Hexagon bolt
Washer
Antivibr.pad
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Washer
Assembly plug
Magnet
O-ring
Gear motor
GA 30+ 7.5 bar(e)
GA 30+ 8 bar(e)
GA 30+ 10 bar(e)
GA 30+ 13 bar(e)
GA 30+ 100 psig
GA 30+ 125 psig
GA 30+ 150 psig
GA 30+ 175 psig
GA 37 7.5 bar(e)
GA 37 8 bar(e)
GA 37 10 bar(e)
GA 37 13 bar(e)
GA 37 100 psig
GA 37 125 psig
GA 37 150 psig
GA 37 175 psig
GA 45 7.5 bar(e)
GA 45 8 bar(e)
GA 45 10 bar(e)
GA 45 13 bar(e)
GA 45 100 psig
GA 45 125 psig
GA 45 150 psig
GA 45 175 psig
Gear element
GA 30+ 7.5 bar(e)
GA 30+ 8 bar(e)
GA 30+ 10 bar(e)
GA 30+ 13 bar(e)
GA 30+ 100 psig
GA 30+ 125 psig
GA 30+ 150 psig

4010

1622 3110 27
1622 3110 25
1622 3110 17
1622 3110 77
1622 3110 15
1622 3110 13
1622 3110 07
1622 3110 75
1622 3110 33
1622 3110 65
1622 3110 27
1622 3110 17
1622 3110 25
1622 3110 19
1622 3110 15
1622 3110 11
1622 3110 81
1622 3110 73
1622 3110 35
1622 3110 27
1622 3110 65
1622 3110 29
1622 3110 25
1622 3110 79
4020

1
1622 3110 28
1622 3110 26
1622 3110 18
1622 3110 78
1622 3110 16
1622 3110 14
1622 3110 08

2930 7085 40

Remarks

13

Parts list

9820 4499 00-01ed00

14

2930 7085 40

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number
1622 3110 76
1622 3110 34
1622 3110 66
1622 3110 28
1622 3110 18
1622 3110 26
1622 3110 20
1622 3110 16
1622 3110 12
1622 3110 82
1622 3110 74
1622 3110 36
1622 3110 28
1622 3110 66
1622 3110 30
1622 3110 26
1622 3110 80

2930 7085 40

Qty

Name

Remarks

GA 30+ 175 psig


GA 37 7.5 bar(e)
GA 37 8 bar(e)
GA 37 10 bar(e)
GA 37 13 bar(e)
GA 37 100 psig
GA 37 125 psig
GA 37 150 psig
GA 33 175 psig
GA 45 7.5 bar(e)
GA 45 8 bar(e)
GA 45 10 bar(e)
GA 45 13 bar(e)
GA 45 100 psig
GA 45 125 psig
GA 45 150 psig
GA 45 175 psig

15

Parts list

9820 4619 00-01ed00

16

2930 7085 40

Parts list

Air system - Air inlet


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2130
2170
2180
2190
2210
2220
2230
3010
3020
3030
3040
3050
3070
3080

0663 7136 00
0211 1363 03
0300 0274 55
1622 5739 00
0663 7136 00
0211 1363 03
0301 2344 00
1622 4639 00
1613 2359 00
0686 3716 07
0661 1000 60
1613 8907 00
1622 5662 00
1622 5565 00
0663 3130 00
0571 0036 07
0663 3125 00
0147 1377 03
1622 9639 00
1622 0796 00
1622 4664 03
0661 1000 38
0686 3716 01
1089 0574 70
<<< >>>
0663 7150 00
0147 1363 03
0301 2344 00
0347 6115 00
0347 6116 00
1622 5722 80
1613 7407 00
1613 7399 00
0147 1327 03
0301 2335 00
1079 5840 03
0661 1000 40
0575 1281 02
1079 5840 03
0661 1000 40
1622 6690 00
1622 5710 00
1615 6960 00
1613 7912 01

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

O-ring
Cap screw
Plain washer
Hose
O-ring
Cap screw
Washer
Valve housing
Piston
Hexagon plug
Seal
Valve body
Spring
Nipple
O-ring
Nipple
O-ring
Hexagon bolt
Check valve
Spring
Gasket
Seal washer
Hexagon plug
Temp. sensor
Unloader assembly
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Hose clip
Hose clip
Air filter
Filter element
Support
Hexagon bolt
Washer
Nipple
Seal washer
Flexible
Nipple
Seal washer
Hose
Hose
Nipple
Indicator

3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
4010
4020
4030

2930 7085 40

Remarks

17

Parts list

9820 4760 00-01ed00

18

2930 7085 40

Parts list

Air system - Unloader assembly


Ref.

Part number

1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100

1622 3162 82
1622 3162 00
1622 3164 00
1622 3163 00
1613 6818 01
1622 3168 00
1622 3169 00
1622 3173 00
0663 7149 00
0663 2111 55
0261 1090 99
0335 2179 00
1622 3170 05
0160 0996 86
0301 2318 00
1622 3694 80
1622 3182 00
1622 3183 00
1622 3184 00
1622 3185 00

2930 7085 40

Qty

Name

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Unloader assy
Housing
Rod
Cover
Valve
Ring
Piston
Tape
O-ring
O-ring
Nut
Circlip
Bushing
Screw
Washer
Assembly
Guide
Seal
Bushing
Spring

Remarks

19

Parts list

9820 4648 00-01ed00

20

2930 7085 40

Parts list

Air system - Air receiver


Ref.

Part number

1010

Qty

Name

Safety valve
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Vessel assy
CE/ASME
LLOYDS/DIR
MOL
MOM
Oil level gauge
Pipe scavenge line
Separator
O-ring
Washer
Hexagon bolt
Shield
Bushing
Seal washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Washer
Piston valve
Spring
Piston
O-ring
Spring
Cover
Retaining ring
O-ring
Non return valve
Nipple
Hexagon bolt
Washer
O-ring
Parallel pin
Damper
Lock nut
Lock washer
Grounding of vessel
Tapping screw
Hexagon bolt
Ball valve
Plug
Vessel
CE/ASME
LLOYDS/DIR
MOL
MOM

0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 79
0830 1008 39
0830 1008 39
0830 1008 40
0830 1008 40
1

2010
2020
2030
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2250
2280
2285
2290
2300
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080

1622 6459 99
1622 6459 82
1622 6459 86
1622 6459 95
1622 3659 00
1622 6462 00
1622 6460 00
0663 2113 24
0301 2321 00
0147 1249 03
1622 6461 00
1613 8103 00
0661 1000 38
0663 3120 00
0147 1244 03
1613 3222 00
1613 3223 01
1613 3221 00
1622 3662 00
1622 3663 00
0663 2101 01
1622 3664 00
1622 3661 00
0335 3111 00
0663 2108 11
1613 9005 01
1622 3693 00
0147 1365 03
0301 2344 00
0663 7139 00
0101 2465 00
2235 2544 00
0291 1110 00
0333 3227 00
1613 8967 12
0226 0301 00
0147 1964 20
0852 0010 22
0686 3718 16
1622 6463 99
1622 6463 82
1622 6463 86
1622 6463 95

2930 7085 40

1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
4
4
4
1
1
2
1
1
1

Remarks

21

Parts list

9820 4648 00-01ed00

22

2930 7085 40

Parts list

Air system - Air receiver


Ref.

Part number

4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110

1622 6459 00
1622 3101 00
1622 0001 01
0663 2111 18
0686 3718 18
0147 1962 99
0663 2113 20
1202 8992 00
0663 2102 15
0244 4184 00
1622 6560 00
1622 6562 00
1622 6561 00
1622 6562 00

2930 7085 40

Qty

Name

1
1
1
1
1
11
2
1
1
4
1

Vessel
Housing
Plug
O-ring
Plug
Hexagon bolt
O-ring
Plug
O-ring
Drive screw
Data plate
CE/ASME
LLOYDS/DIR
MOL
MOM

Remarks

23

Parts list

9820 4650 00-01ed01

24

2930 7085 40

Parts list

Air flow and cooling system - Air-cooled


Ref.

Part number

1010

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2065
2070
3010

3020
3030
3040
3050
3070
3080
3090
3100
3110

2930 7085 40

1622 4891 51
1622 4891 51
1622 4891 63
1622 4891 61
1622 4891 64
1622 4891 61
1622 4891 52
1622 4891 62
1622 4891 01
1622 4891 01
1622 4891 13
1622 4891 11
1622 4891 14
1622 4891 11
1622 4891 02
1622 4891 12
1622 4891 01
1622 4891 01
1622 4891 13
1622 4891 11
1622 4891 14
1622 4891 11
1622 4891 02
1622 4891 12
1622 5726 00
1088 0803 27
0147 1963 08
0147 1963 08
0147 1963 08
1622 7141 00
1622 7160 00
0147 1963 08
1622 8776 00
1622 8776 00
1622 8779 00
0147 1320 03
0301 2335 00
0574 9918 21
0574 9918 21
1622 6466 00
1622 5744 00
0663 3133 00
0147 1325 03
0301 2335 00

Qty

Name

Cooling fan
GA 30+ 230V/50Hz IEC
GA 30+ 400V/50Hz IEC
GA 30+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 380V/60Hz IEC
GA 30+ 460V/60Hz IEC
GA 30+ 500V/50Hz IEC
GA 30+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 37 230V/50Hz IEC
GA 37 400V/50Hz IEC
GA 37 200V/60Hz UL-cUL
GA 37 230V/60Hz UL-cUL
GA 37 380V/60Hz IEC
GA 37 460/60Hz IEC
GA 37 500V/50Hz IEC
GA 37 575V/60Hz UL-cUL
GA 45 230V/50Hz IEC
GA 45 400V/50Hz IEC
GA 45 200V/60Hz UL-cUL
GA 45 230V/60Hz UL-cUL
GA 45 380V/60Hz IEC
GA 45 460V/60Hz UL-cUL
GA 45 500V/50Hz IEC
GA 45 575V/60Hz UL-cUL
Plate
Grommet
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Plate
Plate
Hexagon bolt
Cooler
GA 30+
GA 37
GA 45
Hexagon bolt
Washer
Flexible
Flexible
Hose
Hose
O-ring
Hexagon bolt
Washer

1
2
2
2
2
1
1
4
1

2
2
1
1
1
1
2
2
2

Remarks

25

Parts list

9820 4695 00-01ed00

26

2930 7085 40

Parts list

Air flow and cooling system - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1012
1020
1025
1027
1028
1030

1622 6402 00
0147 1963 08
1622 6477 00
0211 1363 03
0301 2344 00
1613 8084 00
1613 9357 82
0663 2111 80
0663 2111 27
0663 2100 03
0147 1360 03
0301 2344 00
0661 1000 38
0581 0000 53
0661 1000 39
1622 6404 00
0147 1963 08
1622 6403 00
0147 1963 08
1622 5075 80
0147 1344 03
0301 2335 00
1622 5077 80
1622 4642 01
0147 1963 08
1622 6405 00
1622 6407 00
0663 9868 00
0147 1363 03
0301 2344 00
1622 6408 00
0147 1363 03
0663 2113 37
0571 0035 99
1622 6413 00
0574 9911 03
0574 9917 12
0663 3133 00
1622 6409 00
1622 6414 00
1079 9913 69
1079 9913 79
1089 0574 70

1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
4
1
1
2
1
1
3
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plate
Hexagon bolt
Hose
Cap screw
Washer
Pipe coupling
WSD 80
O-ring
O-ring
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Seal washer
Coupling
Washer
Support
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
After cooler
Hexagon bolt
Washer
Oil cooler
Support
Hexagon bolt
Pipe
Pipe
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Pipe
Hexagon bolt
O-ring
Nipple
Pipe
Hose assembly
Hose assembly
O-ring
Pipe
Support
Inform. label
Inform. label
Temp. sensor

1032
1033
1035
1036
1038
1040
1042
1050
1052
1060
1062
1064
1070
1080
1082
1090
1100
1110
1120
1130
1150
1152
1160
1170
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
2070

2930 7085 40

Remarks

27

Parts list

9827 4620 00-01ed00

28

2930 7085 40

Parts list

Oil system
Ref.

Part number

Qty

Name

1040
1050
1060
1065
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2110
3130
3140
4010

0571 0035 99
1622 6468 00
0147 1363 03
0301 2344 00
1622 3902 00
0663 2106 16
0301 2335 00
0147 1325 03
0571 0035 99
1622 3143 00
0663 2113 37
1622 4614 00
0147 1329 12
0574 9917 11
0575 1280 56

1
1
2
2
1
1
4
3
4
1
4
1
1
1
1
1

Nipple
Pipe
Hexagon bolt
Washer
Housing
O-ring
Washer
Hexagon bolt
Nipple
By pass valve
O-ring
Cover
Hexagon bolt
Flexible
Flexible
Thermostatic valve
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Flange
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Oil filter element
4000hrs
8000hrs

4020
4030
4040
4050
5030

1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 04
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 04
1614 6118 00
0663 2101 95
0147 1246 03
0301 2321 00
1622 3142 80
1622 5072 80

2930 7085 40

1
1
2
2
1

Remarks

29

Parts list

9820 4651 01-01ed00

30

2930 7085 40

Parts list

Air outlet - Pack - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
2030
2060

1622 4829 00
0147 1963 08
0663 3133 00
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 7161 00
0147 1963 08
1089 0575 54
0697 9810 26
0697 9809 21
0346 2900 33
0852 0010 19

1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Plate
Hexagon bolt
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Pipe
Hexagon bolt
Press.transducer
Plug
Lock nut
Clamp
Ball valve
Bushing
ASME

0605 8350 26

2930 7085 40

Remarks

31

Parts list

10

9820 4671 01-01ed00

32

2930 7085 40

Parts list

10

Air outlet - Pack - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
2030
2060

1622 4829 00
0147 1963 08
0663 3133 00
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 7161 00
0147 1963 08
1089 0575 54
0697 9810 26
0697 9809 21
0346 2900 33
0852 0010 19

1
3
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Plate
Hexagon bolt
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Pipe
Hexagon bolt
Press.transducer
Plug
Nut
Clamp
Ball valve
Bushing

2930 7085 40

Remarks

33

Parts list

11

9820 4657 00-01ed00

34

2930 7085 40

Parts list

11

Air outlet - Full Feature - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1015
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
2010
2020
2030
2040
2050
3030
3060

0147 1332 03
0300 0274 34
0663 3133 00
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 7146 00
0663 7138 00
0147 1326 02
0301 2335 00
0346 2900 42
1622 7185 00
0663 2104 75
0147 1326 02
0301 2335 00
0266 2110 00
0852 0010 19

4
4
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1

Hexagon bolt
Washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Hose assembly
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Bolt
Pipe
O-ring
Bolt
Washer
Nut
Ball valve
Bushing
ASME

0605 8350 26

2930 7085 40

Remarks

35

Parts list

12

9820 4672 00-01ed00

36

2930 7085 40

Parts list

12

Air outlet - Full Feature - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1015
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
2010
2020
2030
2040
2050
3030
3060

0147 1332 03
0300 0274 34
0663 3133 00
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 7146 00
0663 3133 00
0147 1326 02
0301 2335 00
0346 2900 42
1622 7185 00
0663 2104 75
0147 1326 02
0301 2335 00
0266 2110 00
0852 0010 19

4
4
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1

Hexagon bolt
Washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Hose assembly
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Bolt
Pipe
O-ring
Bolt
Washer
Nut
Ball valve
Bushing
ASME

0605 8350 26

2930 7085 40

Remarks

37

Parts list

13

9827 9684 00-01ed00

38

2930 7085 40

Parts list

Air outlet - Full Feature - Air dryer


Ref.

Part number

1010
2020
2030
2040
2050
2070
3050

1624 2413 80
0300 8019 00
0291 1128 18
0300 0276 62
0686 9260 12
1079 9903 48

3055
3057
3058
3060
3070
3080
3090
3110
3120
4012

4022
4032
4042
4062
5010

1624 2582 00
1624 2581 00
1624 2583 00
0129 3115 00
1617 2385 00
0348 0111 06
1624 2465 00
0346 1000 44
0346 1000 41
0226 3256 00
1617 0092 03
1617 0315 00
1624 2624 80
1624 2625 80
1624 2623 80
1624 2626 80
1624 2626 80
1624 2626 80
1624 2531 00
1624 2547 00
1624 2548 00
1624 2550 00

Qty

Name

1
6
6
6
6
6
1

6
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

Frame
Washer
Lock nut
Washer
Plastic cap
Warning label
Condenser
ID 70
ID 96
ID 129
Blind rivet
Rotation arrow
Connector
Filter dryer
Pipe clamp
Pipe clamp
Screw
Ring
Ring
Pipe assy
ID 70
ID 96
ID 129 460V/60Hz
ID 129 230V/50Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
Pipe
Insulation
Insulation
Insulation
Refrigerant compressor
ID 70 230V/50Hz
ID 70 220V/60Hz
ID 70 400V/50Hz
ID70 460V/60Hz
ID 96 230V/50Hz
ID 96 220V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 230V/50Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
ID 129 460V/60Hz
Overload protector
1617149405
1617149406
1617149409
1617149410
1624229401
1624229404
1624229405
Start relay
1617149405

1617 1494 06
1617 1494 05
1624 2294 05
1624 2294 01
1617 1494 10
1617 1494 09
1624 2294 05
1624 2294 04
1624 2295 09
1624 2295 01
1624 2295 02
1624 2294 05
1617 1550 70
1617 1550 19
1617 1550 20
1617 1550 23
1617 1550 67
1617 1550 65
1617 1550 64
1617 1551 57

2930 7085 40

Remarks

39

Parts list

13

9827 9684 00-01ed00

40

2930 7085 40

Parts list

Air outlet - Full Feature - Air dryer


Ref.

Part number

Qty

1617 1551 17
1617 1551 18
1617 1551 21
1617 1551 17

1617 1874 01
1617 1874 01
1617 1874 02
1617 1874 03
1617 1874 04
0147 1329 03
0300 8019 00
1624 2313 80

1624 2517 80
1624 2517 80
2901 1300 18
2901 1300 18
1624 2517 80
1624 2517 80
2901 1300 18
2901 1300 18
1624 2517 80
1624 2517 80
2901 1300 19
2901 1300 17
2901 1300 18
0266 2107 00
0301 2318 00
0226 3256 00

1617 2770 81
1617 2770 82
1624 2390 80
1603 6270 49
1617 1987 80
1617 1987 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1617 1987 80
1617 1987 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1088 1001 01

1624 2518 80
1624 2518 80
1624 2518 80

1617 1549 11
1617 1549 11
1617 1549 10
1617 1549 07
1617 1549 16

5020
5030
5039
5040

5041
5042
5043
5050

5055
5056

2930 7085 40

4
4
1
1

1
1
2
1

3
1

Name

3
Remarks

1617149406
1617149409
1617149410
1624229509
Start capacitor
1617149405
1617149406
1617149409
1617149410
1624229509
Run capacitor
1617149405
1617149406
1617149409
1617149410
1624229509
Hexagon bolt
Washer
Heater
Wiring assy
ID 70 230V/50Hz
ID 70 220V/60Hz
ID 70 400V/50Hz
ID 70 460V/60Hz
ID 96 230V/50Hz
ID 96 220V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 230V/50Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
ID 129 460V/60Hz
Nut
Washer
Screw
Fan assy
ID 70 230V/50Hz
ID 70 220V/60Hz
ID 70 400V/50Hz
ID 70 460V/60Hz
ID 96 230V/50Hz
ID 96 220V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 230V/50Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
ID 129 460V/60Hz
Warning mark
Wiring assy
ID 96 230V/50Hz
ID 96 220V/60Hz
ID 129 230V/50Hz

41

Parts list

13

9827 9684 00-01ed00

42

2930 7085 40

Parts list

Air outlet - Full Feature - Air dryer


Ref.

Part number

5060
5070
5080
5090
5150
5160
5190
5200
5210
5220
5240
5250

0147 1326 03
0300 8019 00
0333 3127 00
1617 3077 82
1089 9139 04
0226 3343 07
1089 9214 40
0226 3256 00
0333 3214 00
0301 2315 00
1088 1301 01
0348 0101 13

Qty

Name

4
4
4
1
1
2
1
2
1
2
4
9
1

6
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Hex.bolt
Washer
Washer
Sensor
Fan switch
Tapping screw
High pressure switch
Screw
Washer
Washer
Cable tie
Cable tie
Heat exchanger set
ID 70
ID 96
ID 129
Heat exchanger
ID 70
ID 96
ID 129
Stud
Stud
Insulation
Insulation
Insulation
ID 70
Spacer
Pipe coupling
Seal washer
Elbow
Electrical cubicle
ID 70 400V/50Hz
ID 70 460V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
ID 129 460V/60Hz
Electrical box
ID 70 400V/50Hz
ID 70 460V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
ID 129 460V/60Hz
Wiring assy
ID 70 400V/50Hz
ID 70 460V/60Hz
ID 96 400V/50Hz
ID 96 460V/60Hz
ID 129 220V/60Hhz
ID 129 400V/50Hhz
ID 129 460V/60Hz

2901 1300 15
2901 1300 16
2901 1300 16
6010

6015
6016
6020
6030
6035
6036
6040
6050
6060

1624 2473 00
1624 2473 00
1624 2473 00
0246 1955 14
0246 1954 02
1624 2523 00
1624 2522 00
1624 2591 00
2202 7417 00
0581 0000 71
0661 1000 39
0581 1200 23
2901 1300 18
2901 1300 18
2901 1300 18
2901 1300 18
2901 1300 19
2901 1300 17
2901 1300 18

7010
1624 2520 80
1624 2520 80
1624 2520 80
1624 2520 80
1617 1248 00
1617 1248 00
1624 2520 80
7020
1624 2512 80
1624 2512 80
1624 2512 80
1624 2512 80
1624 2657 80
1624 2602 80
1624 2512 80

2930 7085 40

3
Remarks

43

Parts list

13

9827 9684 00-01ed00

44

2930 7085 40

Parts list

Air outlet - Full Feature - Air dryer


Ref.

Part number

Qty

Name

7040
7050
7060

1089 9415 54
1624 2511 00
0129 3121 00

1
1
2
1

Contactor
Rail
Blind rivet
Pipe assy
ID 70
ID 96
ID 129 460/60Hz
ID 129 230V/50Hz
ID 129 220V/60Hz
ID 129 400V/50Hz
Separator
Hot Gas Bypass valve
ID 70
ID 96
ID129
Nut
Sleeve
Schrader valve
T.E. valve
ID 70
ID 96
ID 129
Sleeve
Nut

8010
8020

8030
8040
8050
9010

9020
9030

2930 7085 40

1624 2624 80
1624 2625 80
1624 2623 80
1624 2626 80
1624 2626 80
1624 2626 80
1624 2535 00

2202 7324 03
2202 7324 03
1617 1524 02
1617 0314 00
1617 0474 00
1619 5563 07

1624 2297 06
1624 2297 06
1624 2297 07
2202 7466 01
2202 7466 02

1
1

1
1
2
1

1
1

3
Remarks

45

Parts list

14

9820 4658 01-01ed00

46

2930 7085 40

Parts list

14

Drain system - Pack - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1210
1220
1230
1240
1250

0147 1963 08
0581 1200 29
0070 6002 06
0581 0000 53
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
1622 8551 81

1
1
AR
1
AR
2
2
AR
1
1
1
1
AR
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hexagon bolt
Elbow coupling
Plastic tube
Coupling
Tube
Coupling
Seal washer
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Suppot
Reducing socket
Cable
Label
Label
Warning mark

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100

2930 7085 40

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

47

Parts list

15

9820 4667 000-01ed00

48

2930 7085 40

Parts list

15

Drain system - Pack - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1040
1050
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1210
1220
1230
1240
1250
1260

0147 1963 08
0070 6002 06
0581 0000 53
0070 6002 03
1613 8084 00
0661 1000 38
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0852 0010 45
0581 1200 23
1622 8551 81

2
AR
1
AR
1
1
AR
2
2
1
1
AR
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hexagon bolt
Plastic tube
Coupling
Tube
Pipe coupling
Seal washer
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Ball valve
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Suppot
Reducing socket
Cable
Label
Label
Warning mark

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100

2930 7085 40

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

49

Parts list

16

9820 4659 01-01ed00

50

2930 7085 40

Parts list

16

Drain system - Full Feature - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1210
1220
1230
1240
1250
2020
2030
2050
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2190
2200
2210
2220
2230
2240

0147 1963 08
0581 1200 29
0070 6002 06
0581 0000 53
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0298 1000 43
0147 1963 08
0070 6002 06
0070 6002 03
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1622 5559 00
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0852 0010 45
0581 1200 23
1622 8551 81

2
1
AR
1
AR
2
2
AR
1
1
1
1
AR
2
1
1
1
2
2
AR
AR
AR
2
2
1
1
1
AR
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hexagon bolt
Elbow coupling
Plastic tube
Coupling
Tube
Coupling
Seal washer
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Blind rivet nut
Hexagon bolt
Plastic tube
Tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Wiring
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Ball valve
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Reducing socket
Cable
Label
Label
Warning mark

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3080
3090
3100

2930 7085 40

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

51

Parts list

17

9820 4668 01-01ed00

52

2930 7085 40

Parts list

17

Drain system - Full Feature - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1040
1050
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1210
1220
1230
1240
1250
1260
2020
2030
2050
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2190
2200
2210
2220
2230
2240

0147 1963 08
0070 6002 06
0581 0000 53
0070 6002 03
1613 8084 00
0661 1000 38
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0852 0010 45
0581 1200 23
0298 1000 43
0147 1963 08
0070 6002 06
0070 6002 03
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
1622 5559 00
1079 9915 89
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0852 0010 45
0581 1200 23
1622 8551 81

2
AR
1
AR
1
1
AR
2
2
1
1
AR
2
1
1
1
1
2
2
AR
AR
AR
2
2
1
1
1
AR
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hexagon bolt
Plastic tube
Coupling
Tube
Pipe coupling
Seal washer
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Ball valve
Elbow coupling
Blind rivet nut
Hexagon bolt
Plastic tube
Tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Wiring
Label
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Ball valve
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Reducing socket
Cable
Label
Label
Warning mark

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3080
3090
3100

2930 7085 40

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

53

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

54

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

Qty

Name

3
1
1
1
1

1
1
1
1
2

Cubicle
GA 30+ 230V/50-60Hz IEC
GA 30+ 380V/60Hz IEC
GA 30+ 400V/50Hz IEC
GA 30+ 460V/50-60Hz IEC
GA 30+ 500V/50-60Hz IEC
GA 37 230V/50-60Hz IEC
GA 37 380V/60Hz IEC
GA 37 400V/50Hz IEC
GA 37 460V/50-60Hz IEC
GA 37 500V/50-60Hz IEC
GA 45 230V/50-60Hz IEC
GA 45 380V/50-60Hz IEC
GA 45 400V/50Hz IEC
GA 45 460V/50-60Hz IEC
GA 45 500V/50-60Hz IEC
Fan module
1900 2281 01
1900 2281 02
1900 2281 03
1900 2281 04
1900 2281 05
1900 2281 06
1900 2281 07
1900 2281 08
1900 2281 09
Cable lug
Connector
Terminal
Contact block
Circuit breaker
1900 2281 01
1900 2281 02
1900 2281 03
1900 2281 04
1900 2281 05
1900 2281 06
1900 2281 07
1900 2281 08
1900 2281 09
IEC module
Label
Data-label
Basis module
Cable lug

1
1

Nut
Nut

1
1
1
2

Cable gland
Cable gland
Connector
Connector socket

Adaptor

1900 2281 05
1900 2281 08
1900 2281 01
1900 2281 04
1900 2281 04
1900 2281 07
1900 2281 06
1900 2281 02
1900 2281 08
1900 2281 08
1900 2281 09
1900 2281 06
1900 2281 03
1900 2281 06
1900 2281 06
1
1900 2811 01
1900 2811 03
1900 2811 03
1900 2811 01
1900 2811 04
1900 2811 03
1900 2811 06
1900 2811 03
1900 2811 06
K22
0694 5285 25
X107 1088 0031 82
1X1:Y 1089 0506 75
Q15
1089 9416 01
Q15
1089 9416 21
1089 9416 23
1089 9416 23
1089 9416 21
1089 9416 24
1089 9416 23
1089 9416 26
1089 9416 23
1089 9416 26
1900 2813 08
1079 9925 69
1622 7302 00
1900 2815 16
L1-L2 0694 5285 25
For fan hole
0697 9809 21
WH
0697 9809 24
For fan hole
0698 5140 72
TT01 0698 5141 32
X101 1088 0015 02
X101 1088 0015 36
X103-X108-X117
1088 0031 18

2930 7085 40

Remarks

55

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

56

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

X106-X107
1088 0031 22
2X31 1088 0031 26
2X30 1088 0031 32
X132 1088 0031 43
X106 1088 0031 82
X103 1088 0031 84
X117 1088 0031 86
X117 1088 0037 03
X103 1088 0037 04
X105-1X5
1088 0037 30
X104 1088 0037 31
X109 1088 0037 33
2X28 1088 0037 80
L=250/400mm
1088 0851 16
L=275mm
1088 0851 19
S3
1089 0362 51
1089 0577 58
X102 1089 0700 02
X102 1089 0700 04
S3
1089 9337 13
0
1089 9556 05
X108a 1088 0031 18
X136 1088 0031 22
X109 1088 0031 54
X108-X108a
1088 0031 83
X108-X108a
1088 0037 03

Qty

Name

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Connector
Connector
Connectorfe
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector

2
1
1
1

Connector
Connector
Connector
Connector

Raceway

1
1
2
1
8
2
1
2
1
1

Raceway
Emergency stop button
End retainer
Connector
Connector socket
Contact block
Air inlet
Adaptor
Connector
Connector

Connector

2
1

Connector
Starter module
1900 2281 01
1900 2281 02
1900 2281 03
1900 2281 04
1900 2281 05
1900 2281 06
1900 2281 07
1900 2281 08
1900 2281 09

Mounting rail
Isolator cap
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Faston flat

1900 2823 08
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2823 09
1900 2824 12
1900 2824 06
1900 2824 16
1900 2823 12
1900 2825 02
L=320mm
0090 1400 02
K22-K23

0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
K23

2930 7085 40

9
9
9
9
6
6
6
6
3

Remarks

57

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

58

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

Qty

0694 5900 06
K22
0694 5900 06
K22-K23
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
K22
0694 5900 10
K23
1088 0004 20
1088 0004 20
1088 0004 20
1088 0004 20
Starter rail ends
1089 0577 58
X102 1089 0700 01
X102 1089 0700 03
K22
1089 9415 09
K22
1089 9415 26
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 35
1089 9415 36
1089 9415 44
1089 9415 45
K21-K23
1089 9415 35
1089 9415 35
1089 9415 36
1089 9415 36
1089 9415 44
1089 9415 44
1089 9415 45
1089 9415 45
1089 9415 61
K21
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55

2930 7085 40

2
1
8
1
1

Name

Remarks

1900 2823 08
Faston flat
1900 2281 09
Faston flat
1900 2281 09
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Fork faston
1900 2823 08
Double faston
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
End retainer
Connector
Connector pin
Contact block
Contactor
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
1900 2825 02
Contactor
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
1900 2825 02
Contact block
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16

59

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

60

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC

Ref.

Part number

K23
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1X0:L123onK21
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
F21
1089 9424 40
1089 9424 39
1089 9424 40
1089 9424 41
1089 9424 46
1089 9424 46
1089 9424 47
1089 9424 49
1089 9446 71
3 set of plastic bag
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34
K21
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
1X0:L123onK21
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 3042 00
K21-K23
0694 5900 08
1

1622 3399 01
1900 2830 03
1900 2830 03
1900 2830 04
1900 2830 09

2930 7085 40

Qty

Name

Contact block
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Terminal block
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Over load relay
1900 2823 08
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
1900 2825 02
Cable lug
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Angled faston
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
Connection element
1900 2824 02
1900 2824 06
1900 2824 12
1900 2824 16
1900 2825 02
Ring faston
1900 2825 02
Plate
1900 2825 02
Transfo module
1900 2281 01
1900 2281 02
1900 2281 03
1900 2281 04

Remarks

61

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

62

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC

Ref.

Part number

Qty

1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 09
1900 2830 10
F1-F2 1089 0612 01
F1-F2 1089 0612 24
T1

1089 9436 39
1089 9436 40
1089 9436 44
1089 9436 45

1089 0577 58
WH
1622 3124 50
1622 3871 80
1010

1020
1622 3783 00
1030
1202 6584 01
1040
1202 6584 00
2010
1900 5200 01
1900 5200 11
2020
0147 1169 03
2030
0301 2315 00
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 66
1900 2601 66
1900 2601 04
1900 2601 06
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 66
1900 2601 66
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 04
1900 2601 66
1900 2601 65
1900 2601 66
1900 2601 66
1900 2601 04
faston cover
0694 5285 12
L1-L2 0694 5285 25
onK11 0694 5900 10
faston cover
1088 0003 24

2930 7085 40

2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
4
4
1

Name

Remarks

1900 2281 05
1900 2281 06
1900 2281 07
1900 2281 08
1900 2281 09
Fuseholder
Fuse
Transformer
1900 2830 03
1900 2830 04
1900 2830 09
1900 2830 10
End retainer
1900 2830 10
Wire harness
Cubicle
Cubicle
Decal
Seal
Seal
Elektronikon Mk5
Basic display
Graphic display
Hexagon bolt
Washer
Dryer rail
GA 30+ 230V/50Hz IEC
GA 30+ 230V/60Hz IEC
GA 30+ 380V/60Hz IEC
GA 30+ 400V/50Hz IEC
GA 30+ 460V/60Hz IEC
GA 30+ 500V/50Hz IEC
GA 30+ 690V/60Hz IEC
GA 37 230V/50Hz IEC
GA 37 230V/60Hz IEC
GA 37 380V/60Hz IEC
GA 37 400V/50Hz IEC
GA 37 460V/60Hz IEC
GA 37 500V/50Hz IEC
GA 45 200V/60Hz IEC
GA 45 230V/50Hz IEC
GA 45 230V/60Hz IEC
GA 45 230V/60Hz IEC
GA 45 380V/60Hz IEC
GA 45 400V/50Hz IEC
GA 45 460V/60Hz IEC
GA 45 500V/50Hz IEC

2
2
2

Isolator cap
cable lug
Fork faston

Cable lug

63

Parts list

18

9820 4651 03-01ed00

64

2930 7085 40

Parts list

18

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

Qty

Name

1088 0015 36
X113 1088 0031 75
X113 1088 0037 22
X104 1088 0037 63
1X0:N

1089 0506 03
1X2:N

1089 0506 60
F7-F8

1089 0612 01
1089 0612 05
1089 0612 01
1089 0612 01
F7-F8

1089 0612 28
1089 0612 38
1089 9168 62
1089 0612 28
K11
1089 9415 14
200mm

9139 5000 16
0090 1400 02
0090 1400 02
0090 1400 02
100

9820 3547 81
9820 3545 80
9820 3545 80
9820 3545 80
1089 0577 58
X115

1088 0031 24
1088 0031 24
1088 0031 24
X115

1088 0031 84
1088 0031 84
1088 0031 84
181

1079 9926 19

Connector
1900 2601 04
Connector socket
1900 2601 04
Connector
Connector
Connector
Terminal
1900 2601 04
Terminal
1900 2601 04
Fuse holder
1900 2601 04
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
Fuse
1900 2601 04
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
Contactor
Mounting rail
1900 2601 04
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
Drawing
1900 2601 04
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
End retainer
Connector
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
Connector
1900 2601 06
1900 2601 65
1900 2601 66
Label
1900 2601 65

X114
1088 0015 05
X114

2930 7085 40

1
1
1
1
1
2

1
1

2
1

Remarks

65

Parts list

19

9820 4651 03-01ed00

66

2930 7085 40

Parts list

Cubicle - UL-cUL
Ref.

19

Part number

Qty

Name

3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2

Cubicle
GA 30+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 37 200V/60Hz UL-cUL
GA 37 230V/60Hz UL-cUL
GA 37 460V/60Hz UL-cUL
GA 37 575V/60Hz UL-cUL
GA 45 200V/60Hz UL-cUL
GA 45 230V/60Hz UL-cUL
GA 45 460V/60Hz UL-cUL
GA 45 575V/60Hz UL-cUL
Fan module
1900 2281 51
1900 2281 52
1900 2281 53
1900 2281 54
1900 2281 55
cable lug
Connector
Terminal
Contact block
Circuit breaker
1900 2811 11
1900 2811 12
1900 2811 13
1900 2811 14
1900 2811 16
Connection block
UL-cUL module
Label
Label
Data-label
Basis module
Cable lug

1
1

Nut
Nut

1
1
1
2

Cable gland
Cable gland
Connector
Connector socket

Adaptor

2
1
1
1
1
1
1

Connector
Connector
Connectorfe
Connector
Connector
Connector
Connector

1900 2281 54
1900 2281 54
1900 2281 51
1900 2281 51
1900 2281 55
1900 2281 55
1900 2281 52
1900 2281 51
1900 2281 55
1900 2281 55
1900 2281 53
1900 2281 52
1900 2811 11
1900 2811 12
1900 2811 13
1900 2811 14
1900 2811 16
K22
0694 5285 25
X107 1088 0031 82
1X1:Y 1089 0506 75
Q15
1089 9416 01
Q15
1089 9416 61
1089 9416 62
1089 9416 63
1089 9416 64
1089 9416 66
Q15
1089 9416 75
1900 2813 37
1079 9925 69
1613 3431 00
1622 7302 00
1900 2815 16
L1-L2 0694 5285 25
For fan hole
0697 9809 21
WH
0697 9809 24
For fan hole
0698 5140 72
TT01 0698 5141 32
X101 1088 0015 02
X101 1088 0015 36
X103-X108-X117
1088 0031 18
X106-X107
1088 0031 22
2X31 1088 0031 26
2X30 1088 0031 32
X132 1088 0031 43
X106 1088 0031 82
X103 1088 0031 84
X117 1088 0031 86

2930 7085 40

Remarks

67

Parts list

19

9820 4651 03-01ed00

68

2930 7085 40

Parts list

Cubicle - UL-cUL
Ref.

Part number

X117 1088 0037 03


X103 1088 0037 04
X105-1X5
1088 0037 30
X104 1088 0037 31
X109 1088 0037 33
2X28 1088 0037 80
L=250/400mm
1088 0851 16
L=275mm
1088 0851 19
S3
1089 0362 51
1089 0577 58
X102 1089 0700 02
X102 1089 0700 04
S3
1089 9337 13
0
1089 9556 05
X108a 1088 0031 18
X136 1088 0031 22
X109 1088 0031 54
X108-X108a
1088 0031 83
X108-X108a
1088 0037 03
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2825 01
1900 2825 01
L=320mm
0090 1400 02
K22-K23
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
K22-K23
0694 5900 06
K23
1088 0004 20
1088 0004 20
starterrailends
1089 0577 58
X102 1089 0700 01
X102 1089 0700 03
K22
1089 9415 09
K22
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 44
K21-K23
1089 9415 35

2930 7085 40

19
Qty

Name

1
1

Connector
Connector

2
1
1
1

Connector
Connector
Connector
Connector

Raceway

1
1
2
1
8
2
1
2
1
1

Raceway
Emergency stop button
End retainer
Connector
Connector socket
Contact block
Air inlet
Adaptor
Connector
Connector

Connector

2
1

Connector
Starter module
1900 2281 51
1900 2281 52
1900 2281 53
1900 2281 54
1900 2281 55

Mounting rail
Isolator cap
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02

6
9
6

6
3

Faston flat
Double faston
1900 2823 09
1900 2823 12

2
1
8
1
1

End retainer
Connector
Connector pin
Contact block
Contactor
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2825 01
Contactor
1900 2823 09

Remarks

69

Parts list

19

9820 4651 03-01ed00

70

2930 7085 40

Parts list

Cubicle - UL-cUL
Ref.

19

Part number

Qty

1089 9415 36
1089 9415 44
1089 9415 61

Name
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2825 01
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02

3Ph terminal block


1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02

Connection element
1900 2824 02
1900 2825 01
1900 2825 01
Overload relay
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2825 01

0694 5900 07
K21-K23

0694 5900 08
1

1622 3399 01

1900 2830 15
1900 2830 15
1900 2830 16
1900 2830 16
1900 2830 16
180
1079 9924 26
F1-F2 1089 9168 26
T1

1089 9436 44
1089 9436 45
F1-F2 1089 0612 01

1089 0577 58
WH
1622 3124 50
1622 3871 80
1010

1020
1622 3783 00

K21
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
K23
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1X0:L123onK21
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9362 04
1X0:L123onK21
1622 1692 00
1622 3042 00
1622 3042 00
F21
1089 9424 39
1089 9424 40
1089 9424 46
1089 9446 71
set of plastic bag
0694 5281 34
K23

2930 7085 40

6
1
1

1
2
1
2
1
1
1
1

Remarks

Cable lug
1900 2824 02
Angled faston
1900 2824 02
Ring faston
1900 2825 01
Plate
1900 2825 01
Transfo module
1900 2281 51
1900 2281 52
1900 2281 53
1900 2281 54
1900 2281 55
Label
Fuse link
Transformer
1900 2830 15
1900 2830 16
Fuse holder
End retainer
1900 2830 16
Wire harness
Cubicle
Cubicle
Decal

71

Parts list

19

9820 4651 03-01ed00

72

2930 7085 40

Parts list

Cubicle - UL-cUL

19

Ref.

Part number

Qty

Name

1030
1040
1010

1202 6584 01
1202 6584 00

1900 5200 01
1900 5200 11
0147 1169 03
0301 2315 00

1
1
1

Seal
Seal
Elektronikon Mk5
Basic display
Graphic display
Hexagon bolt
Washer
Dryer rail
GA 30+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 30+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 37 200V/60Hz UL-cUL
GA 37 230V/60Hz UL-cUL
GA 37 460V/60Hz UL-cUL
GA 37 575V/60Hz UL-cUL
GA 45 200V/60Hz UL-cUL
GA 45 230V/60Hz UL-cUL
GA 45 460V/60Hz UL-cUL
GA 45 575V/60Hz UL-cUL

2020
2030

1900 2610 51
1900 2610 51
1900 2610 67
1900 2610 51
1900 2610 51
1900 2610 51
1900 2610 67
1900 2610 51
1900 2610 67
1900 2610 67
1900 2610 67
1900 2610 65
Faston cover
0694 5285 12
L1-L2 0694 5285 25
onK11 0694 5900 10
181
1079 9924 71
1079 9926 19
1079 9926 19
Faston cover
1088 0003 24
X114
1088 0015 05
X114
1088 0015 36
X113 1088 0031 75
X113 1088 0037 22
X104 1088 0037 63
1X2:N
1089 0506 06
1089 0577 58
F7-F8 1089 0612 02
F7-F8 1089 9168 62
K11
1089 9415 16
1089 9415 14
1089 9415 14
200mm
9139 5000 16
0090 1400 02
0090 1400 02
100
9820 3547 81
9820 3545 80

2930 7085 40

4
4
1

2
2
2
1

Isolator cap
cable lug
Fork faston
Label
1900 2610 51
1900 2610 65
1900 2610 67

2
1

1
1
1
1

2
2
2
1

Cable lug
Connector
1900 2610 51
Connector socket
1900 2610 51
Connector
Connector
Connector
Terminal
1900 2610 51
End retainer
Fuse holder
Fuse link
Contactor
1900 2610 51
1900 2610 65
1900 2610 67
Mounting rail
1900 2610 51
1900 2610 65
1900 2610 67
Assembly drawing
1900 2610 51
1900 2610 65

Remarks

73

Parts list

19

9820 4651 03-01ed00

74

2930 7085 40

Parts list

Cubicle - UL-cUL

Ref.

19

Part number

Qty

9820 3545 80
X115
1088 0031 24
1088 0031 24
X115
1088 0031 84
1088 0031 84

2930 7085 40

Name

Remarks

1900 2610 67
Connector
1900 2610 65
1900 2610 67
Connector
1900 2610 65
1900 2610 67

75

Parts list

20

9820 4651 02-01ed00

76

2930 7085 40

Parts list

20

Bodywork
Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1160
1170
1180
1220
1230
1250
1270
1280
1285
1290
1310
1320

1622 7134 80
0147 1963 08
1622 4890 00
0147 1963 08
1622 3876 80
0147 1963 08
1622 4870 00
0147 1963 08
1622 5724 00
0147 1963 08
1622 5703 00
0147 1963 08
1622 6412 80
0147 1963 08
0147 1963 08
1622 5736 80
0147 1963 08
0147 1963 08
1619 5898 01
1622 3873 80
1622 3880 80
0147 1963 08
1619 5898 01
1622 5735 80
1622 3633 80
1622 6516 80
0147 1963 08
0147 1963 08
1622 3848 80
1622 3633 80
0690 1132 01
1622 3847 80
1622 3633 80
1621 0606 00
1621 0607 00
0211 1965 60
0301 2321 00
1622 8561 00
1079 9903 48
1079 9922 39

1
2
1
2
1
2
1
4
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1

Panel
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Baffle
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Bolt
Panel
Document holder assy
Hexagon bolt
Bolt
Panel
Lock
Roof
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Panel
Lock
House mark
Panel
Lock
Hinge
Pin
Screw
Washer
Frame
Warning label
Warning label
Label
GA30+
GA30+FF
GA37
GA37FF
GA45
GA45FF
Panel
Decal
Cubicle door
Lock

1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
2010
2060
2070
3010

3020
4025
1-2)

2930 7085 40

1622 4631 15
1622 4631 16
1622 4631 17
1622 4631 18
1622 4631 45
1622 4631 46
1622 8580 80
1613 9846 00
1622 5734 80
1619 7705 00

1
1
1
1

Remarks
1)2)

1)

1)

2)
1)
1)
1)

Lined with:
1) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650-self-adhesive
2) Foam: 0395 6006 67 (AR) 30 x 2040 x 1650-self-adhesive
77

Parts list

21

9820 9661 51-01ed00

78

2930 7085 40

Parts list

21

Standard option - Energy recovery system


Ref.

1010
1020
1030
1070
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
2020
2030

Part number
8092 2886 80
8092 2887 06
8092 2887 48
8092 2886 98
8092 2887 14
8092 2887 48
8092 2887 55
8092 2886 80
8092 2887 06
8092 2886 80
8092 2887 06
8092 2887 48
8092 2886 98
8092 2887 14
8092 2887 48
8092 2887 55
8092 2886 80
8092 2887 06
8092 2887 22
8092 2887 06
8092 2887 48
8092 2887 30
8092 2887 14
8092 2887 48
8092 2887 55
8092 2887 22
8092 2887 06
0574 9919 02
1622 5519 00
1089 0574 70
0564 0000 64
0147 1958 31
1622 6442 00
1622 6443 00
1622 6444 00
1622 6446 00
1622 6445 00
0663 3130 00
0571 0036 08
1622 6447 00
1622 6448 00
0298 1000 43
0147 1325 03
0301 2335 00
0661 1000 60
0147 1963 08
1622 6449 00
1079 5840 22
1622 7064 03
1622 5507 81
1622 5507 81
1622 5507 81

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option - Energy recovery system


GA 30+ 10 bar(e) IEC
GA 30+ 10 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 30+ 100 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 30+ 13 bar(e) IEC
GA 30+ 13 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 30+ 150 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 30+ 175 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 30+ 7.5 bar(e) IEC
GA 30+ 7.5 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 37 10 bar(e) IEC
GA 37 10 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 37 100 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 37 13 bar(e) IEC
GA 37 13 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 37 150 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 37 175 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 37 7.5 bar(e) IEC
GA 37 7.5 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 45 10 bar(e) IEC
GA 45 10 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 45 100 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 45 13 bar(e) IEC
GA 45 13 bar(e) IEC - Water-cooled
GA 45 150 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 45 175 psig UL-cUL - Water-cooled
GA 45 7.5 bar(e) IEC
GA 45 7.5 bar(e) IEC - Water-cooled
Flexible
Heat exchanger
Temp. sensor
Tee
Hexagon bolt
Pipe
Pipe
Pipe
Pipe
Pipe
O-ring
Nipple
Support
Support
Blind rivet nut
Hexagon bolt
Washer
Seal
Hexagon bolt
Plate
Nipple
Thermostatic valve 75C
Thermostat
7.5 bar(e)
10 bar(e)
100 psig

1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
6
10
2
2
1
2
1
1

Remarks

79

Parts list

21

9820 9661 51-01ed00

80

2930 7085 40

Parts list

21

Standard option - Energy recovery system


Ref.

Part number

2040
3040

1622 5507 81
1622 5507 81
1622 5507 82
1622 5507 82
0663 2113 23
1079 9909 57

2930 7085 40

Qty

Name

1
1

125 psig
150 psig
13 bar(e)
175 psig
O-ring
Decal

Remarks

81

Parts list

22

9820 9661 52-01ed00

82

2930 7085 40

Parts list

22

Standard option - Oil Separator Drain - Pack


Ref.

Part number

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
2020
2030
2040
2050

8092 2857 85
<<< >>>
1619 2766 00
0298 1000 43
0070 6002 14
1613 7341 00
1613 7342 00
1079 9913 69
0581 0000 38
1613 6968 05
0605 8701 12
0070 6002 03

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
Oil Separator Drain
OSD 90
Bolt
Blind rivet nut
Plastic tube
Pipe coupling
Elbow coupling
Inform.label
Pipe coupling
Nozzle
Bushing
Tube

1
2
2
AR
1
1
1
1
1
1
AR

Remarks

83

Parts list

23

9820 9661 53-01ed00

84

2930 7085 40

Parts list

23

Standard option - Oil Separator Drain - Full Feature


Ref.

Part number

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070

8092 2857 93
<<< >>>
1619 2766 00
0298 1000 43
0070 6002 14
1613 7341 00
1613 7342 00
1079 9913 69
0070 6002 03
0581 0000 38
1613 6968 05
1503 2566 01
0581 0000 38
0070 6002 03
0581 1200 37

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
Oil Separator Drain
OSD 90
Bolt
Blind rivet nut
Plastic tube
Pipe coupling
Elbow coupling
Inform.label
Tube
Pipe coupling
Nozzle
Elbow
Pipe coupling
Tube
Pipe coupling

1
2
2
AR
1
1
1
AR
2
2
1
1
AR
1

Remarks

85

Parts list

24

9820 4651 05-01ed00

86

2930 7085 40

Parts list

24

Standard option - Oil Separator Drain - OSD 90


Ref.

Part number

1010
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190

1622 6427 00
1613 7865 81
0226 0326 00
0301 2335 00
0147 1322 03
1615 7264 00
1079 9912 11
1622 6428 00
1613 7985 80
0070 6002 14
0070 6002 05
1613 7301 83
0584 9904 00
0070 6002 04
1613 9735 00
1622 6429 00
1622 1900 11
0581 1200 28
0147 1963 08

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
OSD 90
Filter
Screw
Washer
Hexagon bolt
Pressure gauge
Decal
Support
Elbow coupling
Plastic tube
Plastic tube
OSD filter assy
Sleeve
Plastic tube
Oil can
Strip
Label
Coupling
Hexagon bolt

1
4
3
3
1
1
1
2
AR
AR
1
1
AR
1
1
1
1
1

Remarks

87

Parts list

25

9820 9661 56-01ed00

88

2930 7085 40

Parts list

25

Standard option - Rain protection


Ref.

Part number

1070
1075
1077
1080
1085
1087
1090
1095
1097
1100
1105
1107
1110
1115
1117
0125
0130

8092 2889 79
1622 6514 80
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 6472 80
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 6471 80
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 6470 80
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 8582 80
0226 3256 00
1619 5188 00
1619 3843 00
1622 6416 80

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
Rain protection
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Seal
Roof

1
11
AR
1
4
AR
1
6
AR
1
7
AR
1
3
AR
AR
1

Remarks

89

Parts list

26

9820 9661 50-01ed00

90

2930 7085 40

Parts list

26

Standard option - Modulating control


Ref.

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
2010

Part number

8092 2856 60
8092 2856 60
8092 2856 78
8092 2856 86
8092 2856 86
8092 2856 94
1613 8144 85
1622 6480 00
1615 7264 00
1613 6961 00
1503 2564 01
0581 2000 27
1079 5840 26
0560 4400 85
0581 1200 26
1079 5840 25
0581 1200 23
1613 7367 00
1503 2564 10
0147 1963 08
0581 1200 16
0574 9911 01
0070 6002 05
0070 6002 04
0575 0792 25
1613 6968 05
1613 6968 05
1613 6968 06
1613 6968 05
1613 6968 05
1613 6968 06

2020

2030
2040

2050
3020
3030
3040
3050
3060

2930 7085 40

1089 0621 09
1089 0621 09
1089 0621 09
1089 0621 02
1089 0621 02
1089 0621 02
1622 1295 01

1089 0621 20
1089 0621 20
1089 0621 20
1089 0621 19
1089 0621 19
1089 0621 19
1088 0150 53
0661 1000 40
1079 5840 03
0574 9914 18
1079 5840 03
0661 1000 40

Qty

Name

Standard option
Modulating control
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Unloader
Support
Pressure gauge
Regulator
Nipple
Tee coupling
Nipple
Cross
Elbow coupling
Nipple
Elbow coupling
Connection
Nipple
Hexagon bolt
Coupling
Hose assembly
Plastic tube
Plastic tube
Hose assembly
Nozzle
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Solenoid valve
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Cable solenoid valve
Solenoid valve
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Connect. head
Seal washer
Nipple
Hose assembly
Nipple
Seal washer

1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
AR
AR
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

Remarks

91

Parts list

26

9820 9661 50-01ed00

92

2930 7085 40

Parts list

26

Standard option - Modulating control


Ref.

Part number

3070
3080
3090
3100
3110

0663 7150 00
0147 1363 03
0301 2344 00
1089 0574 12
0989 4220 15

2930 7085 40

Qty

Name

1
4
4
1
1

O-ring
Hexagon bolt
Washer
Temp.sensor
Grommet

Remarks

93

Parts list

27

9820 9661 57-01ed00

94

2930 7085 40

Parts list

27

Standard option - Water shut-off valve


Ref.

Part number

1030
1040
1050
1060
1070
1080
1100
2005
2010
2015
2020
2025

8092 2889 87
0605 8350 78
1089 0624 04
0698 5140 71
0697 9809 20
0017 2317 07
0694 5807 00
0694 5285 13
1088 0031 01
1088 0037 31
1088 0037 62
1088 0031 63
1089 9415 07

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
Water shut-off valve
Nipple
Solenoid valve
Cable gland
Lock nut
Cable
End socket
Cable lug
Coding key
Connector
Connector
Connector
Contact block

2
1
1
1
AR
4
1
2
1
1
1
1

Remarks

95

Parts list

28

9820 9661 58-01ed00

96

2930 7085 40

Parts list

27

Standard option - Oil containing frame


Ref.

Part number

1010

8092 2859 18
1622 4862 00

2930 7085 40

Qty

Name

Standard option
Oil containing frame
Frame

Remarks

97

Parts list

29

9820 9661 54-01ed00

98

2930 7085 40

Parts list

29

Standard option - Main switch


Ref.

1010
1020
1030
1040
1050
1060
2010
3010

2930 7085 40

Part number

8092 2887 63
8092 2887 71
8092 2887 71
0147 1963 08
1622 6432 00
0160 0996 87
0301 2315 00
0333 3214 00
0266 2106 00
1622 0724 05
1622 6440 80

Qty

Name

Standard option
Main switch
All versions except
230V/50-60Hz IEC
200-230V/60Hz UL-cUL
Hexagon bolt
Support
Screw
Washer
Lock washer
Nut
Main switch assy
Door

4
1
4
4
4
4
1
1

Remarks

99

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

100

2930 7085 40

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 40

101

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

102

2930 7085 40

In order to be First in Mind-First in Choice for all your quality


compressed air needs, Atlas Copco delivers the products
and services that help to increase your business efficiency
and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases,


driven

by

our

need

for

reliability

and

effeciency.

Always working with you, we are committed to providing


you the customized quality air solution that is the driving

No. 2930 7085 40 / 2009 - 03 Printed in Belgium

force behind your business.

www.atlascopco.com