Вы находитесь на странице: 1из 45

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritar nr. 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ Titlul proiectului: Stagiile de practic ale studenilor - pas ctre integrarea profesional Contract POSDRU/109/2.1/G/81434 Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureti

Proiect de practic
Primria Municipiului Bucureti

Student: Lepadatu Emilia An III, Seria A, Grupa 235

Cuprins
Cuprins................................................................................................................... 1

Seciunea I a Prezentarea instituieipartenere de practic..................................4 Denumirea instituiei, profil, obiect de activitate profesional;................................4 1.2. Baza legal de nfiinare;..................................................................................4 1.3. Legislaia pe baza creia i desfoar activitatea;.........................................4 1.4.Obiectivele fundamentale urmrite pe urmtorii doi ani;...................................5 1.5. Minister coordonator (dac este cazul);............................................................6 1.6. Contract de management, clauze, pri contractante (dac este cazul);..........6 1.7. Modalitile de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate (structura organizatoric i prezentarea succint a atribuiilor fiecrui compartiment)............6 Seciunea a II-a Sistemul de finanare a instituiei, surse de finanare extern (dac este cazul)...................................................................................................13 2.1. Analiza instituiei din punct de vedere economico-financiar...........................13 2.2. Modaliti de finanare a activitiidesfurate; particulariti........................14 2.3. Posibiliti de obinere a unorresursefinanciaredinsponsorizri; coninutulacordului de sponsorizare( exemple dac este cazul)............................15 2.4. Nivelul i structura cheltuielilor i a veniturilor instituiei analizate n ultimii doi ani......................................................................................................................... 15 2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe........................................17 Seciunea a III-a Sistemul de relaii publice, comunicare i transparen decizional i modul de funcionare la nivelul instituiei gazd................................................19 3.1. Prezentarea activitii de relaii publice, particulariti ale organizrii;...........19 3.2. Particulariti ale procesului de comunicare intern i extern din instituia analizat............................................................................................................... 19 3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparena decizional n administraia public (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) i a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi............20 Sectiunea a IV-a Analiza datelor statistice cu care opereaz instituia analizat...22 4.1 Exemple de date statistice cu care opereazainstituiaanalizat.......................22 4.2 Mijloace de tratare a datelor i informaiilor....................................................22 4.3 Exemple de Indicatori statistici utilizai..........................................................24 Seciunea a V-a Programele i proiectele derulate de ctre instituia analizat.....25 5.1 Exemple de programe sau proiecte n calitate de beneficiar sau partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor ateptate, perioadei de implementare, sursei de finanare.......................................................................................................... 25 5.2 Exemple de fie de proiect i cereri de finanare, rapoartele de activitate i fie de pontaj ale experilor, cererile de rambursare a cheltuielilor depuse..................26 Seciunea a VI-a. Acte administrative. Circuituldocumentelor...............................26

6.1. Prezentarea unor exemple de acte administrative..........................................26 6.2. Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act administrativ ........................................................................................................ 26 6.3. Prezentareaunui circuit al documentelorpentruobinereaunuiaviz, autorizaii, petitie................................................................................................................... 26 6.4. Analizarea sistemul de management al documentelor i utilizarea tehnologiei informaiilor i comunicaiilor................................................................................28 6.5. Sistemul de achiziiipublice, exemple de documentejustificative ale achiziiilorpublice.................................................................................................. 29 Seciunea a VII-Aspecte privind exercitarea controlului n cadrul instituiei analizate ............................................................................................................................. 30 7.1. Controlul de legalitate asupra actelor.............................................................30 7.2. Controlul de specialitate.................................................................................31 7.3. Controlul financiar preventiv..........................................................................31 7.4. Controlul ierarhic...........................................................................................31 7.5. Controlul din partea Curii de Conturi............................................................31 7.6. Sistemul de asigurare a calitii ( dac exist)...............................................32 7.7. Auditul public intern(organizare, mod de funcionare);...................................32 Seciunea a VIII-a Resursele umane la nivelul instituiei analizate.......................33 8.1. Prezentarea resurselor umane ale instituiei (pe categorii de vrste, funcii - de conducere, de execuie, vechime etc.);.................................................................33 8.2. Prezentarea normelor reglementare n domeniul resurselor umane................34 8.3. Proceduri de selecie i recrutare a personalului de gestiune i de execuie.. .34 8.4. Modaliti de promovare i motivare a salariailor instrumente, mijloace etc..35 8.5. Proceduri de evaluare i control a personalului; instrumente, competene, forme, indicatori de performan folosii sau care ar trebui folosii........................36 8.6. Compartimente specializate n activitatea de personal; prezentarea detaliat a organizrii sale, ncadrrii cu personal, activiti ce se deruleaz aici...................37 8.7. Aprecierea personal asupra stilului de lucru i a performanelor angajailor. 38 Seciunea a IX-a. Elemente privind strategia instituiei analizate..........................39 9.1. Particulariti strategice ale instituiei publice analizate innd cont de specificul domeniului de activitate........................................................................39 9.2. Identificarea i caracterizarea factorilor de mediu i a variabilelor organizaionale ce influeneaz procesele interne ale instituiei...........................41 9.3. Prezentarea sistemului de obiective al instituiei publice analizate pentru perioada urmtoare 1-3 ani...................................................................................42 9.4. Modaliti previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale i derivate......................................................................................42

9.5. Surse de finanare pentru realizarea opiunilor strategice..............................42 9.6. Exemple de direciile strategice ale instituiei, politici publice pe care le iniiaz i le promoveaz, metodele utilizate pentru fundamentarea acestora (dac este cazul).................................................................................................................... 43 Seciunea a-X-a Analiza diagnostic global la nivelul instituiei partenere de practic................................................................................................................. 43

Seciunea I a Prezentarea instituieipartenere de practic


Denumirea instituiei, profil, obiect de activitate profesional; Denumirea instituiei: Primria Municipiului Bucureti Profil: Autoritate a Administraiei Publice Locale Obiect de activitate profesional: Primria Municipiului Bucuresti reprezint structura funcional cu activitate permanent n care si desfsoar activitatea autoritile administraiei publice locale ale Municipiului Bucuresti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate deliberativ si Primarul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate executiv. 1.2. Baza legal de nfiinare; Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. 1.3. Legislaia pe baza creia i desfoar activitatea; 1. Regimul general al raporturilor juridice dintre funcionarii publici i Primria Municipiului Bucureti este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat. 2. Primarul General este eful administraiei publice locale a municipiului Bucureti i al aparatului propriu de specialitate, pe care l conduce i controleaz, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. Normele de conduit profesional a funcionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici i sunt obligatorii pentru
4

funcionarii publici, precum i pentru persoanele care ocup temporar o funcie public n cadrul Primriei Municipiului Bucureti. 4. 5. Atribuiile Primarului General sunt cele prevzute la art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare. Secretarul General al municipiului Bucureti ndeplinete, n condiiile legii, atribuiile prevzute la art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare.
6.

Legea nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare

7. 8. 9.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. completarile ulterioare.

10. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 11. Legea nr.53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 12. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici 13. Legea nr 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. 14. Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii. 15. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006. 16. H.G.nr. 1425/2006, actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 17. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutile publice. 18. O.U.G.nr 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, actualizata. 19. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. 20. H.G. nr 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective.

1.4.Obiectivele fundamentale urmrite pe urmtorii doi ani; Nu este cazul, deoarece este an electoral, iar obiectivele fundamentale si principalele directii de actiune le stabileste primarul.
5

1.5. Minister coordonator (dac este cazul); Ministerul administratiei si internelor 1.6. Contract de management, clauze, pri contractante (dac este cazul); Este anexat in anexa 1 a prezentului proiect. 1.7. Modalitile de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate (structura organizatoric i prezentarea succint a atribu iilor fiecrui compartiment)

Art. 1 Primaria Municipiului Bucureti este organizat i functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare i in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucureti privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi, a statului de functii ale aparatului de specialitate si a regulamentului de organizare si functionare. Art. 2 Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Municipiului Bucureti, mpreuna cu aparatul de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucureti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucureti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Art. 20 Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucureti este in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucureti privind aprobarea organigramei Primariei Municipiului Bucureti, a numarului de posturi i a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureti. Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General sunt obligate sa coopereze, in vederea ntocmirii n termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente n conformitate cu prevederrte actelor normative n vigoare. Art. 21 n exercitarea atributilor sale conform prevederilor art. 68 din Legea 215/2001, cu modificarile i completarile ulterioare Primarul General dispune de un aparat de specialitate pe care il conduce.
6

Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului General cuprinde urmatoarelecompartimente in care am detaliat atributiile: 1. Cabinet Primar General Principalele atributii sunt: - Asigur consilierea Primarului General pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraiei publice locale; - Reprezint instituia Primarului General n relaa cu cetenul, administraia central si local, alte instituii i organizaii n baza mandatului conferit de Primarul General; - Urmrete soluionarea i prezentarea documentelor la termen de ctre compartimentele din structura organizatoric a aparatului de specialitate al Primarului General; - ntocmete rapoarte pe domennii specifice solicitate de Primarul General n colaborare cu structurile de specialitate; - Monitorizeaza fluxul intern de documente pentru eficientizarea activitilor din cadrul Primriei Municipiului Bucureti; - Gestioneaz agenda de lucru a Primarului General; 2. Cabinet Viceprimar 1 i 2 - Rspunde de buna desfurare a activitii n cadrul cabinetului viceprimarului; - Transmite mesaje interne prin sistemul informatic; - Primete, pregtete i expediaz corespondena; - Organizeaz ntnirile, asist viceprimarul n alctuirea programului zilnic; - Furnizeaz informaii folosind bazele de date, cri de referin; asigur circulaia informaiilor cerute de viceprimar 3. Cabinet Secretar - nregistreaz n registru de intrari-iesiri lucrarile, solicitarile cetenilor, solicitrile altor instituii, societi, acte administrative i verific ndeplinirea condiiilor de form; - Verific dac sunt ndeplinite condiiile de procedur i formp ale documentelor nregistrate la Cabinet Secretar General; - Elaboreaz i creeaz bazele proprii de date; - Folosete sistemul informatic i bazele de date n scopul sistematizrii i unificrii actelor adminsitrative; - Verifica i urmrete semnarea de ctre Secretarul General a urmtoarelor: certificate de urbanism, autorizaii de construire, aviza de legalitate/opinii motivate la hotrrile aprobate de Consililul General al Municipiului Bucureti recum i alte documente din sfera de activitate i le distribuie celor interesai; 4. Direc ia Administratie Pubica DAP - Asigura inregistrarea si evidenta in register speciale a Dispozitiilor Primarului General; Asigura difuzarea actelor administrative: Dispozitiile Primarului General si Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
7

Asigura aducerea la cunostinta publica, prin afise, site-ul Primariei Municipiului Bucuresti si in Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti a Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Dispozitiile Primarului General cu caracter normative, de interes general pentru cetatenii municipalitatii; Asigura aplicarea Legii 16/1998 a Arhivelor Nationale avand gestiunea arhivei Primariei Municipiului Bucuresti; Asigura evidenta si solutionarea cererilor formulate in baza Legii nr. 60/1001 republicata

5. Directia Asistenta Tehnica i Juridica pentru C.G.M.B. DATJ

Asigura transparent decizionala a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a Primariei Municipiului Bucuresti, prin aplicarea Legii nr. 52/2003 si Legii nr. 544/2001. Asigura asistenta tehnica si juridical pentru proiectele de hotarari initiate de catre Primarul General, prin directiile de specialitate, si de catre consilierii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 24/2000 si Legii nr. 215/2001. Verifica legalitatea proiectelor de hotarari si intocmeste un raport referitor la cele constatate, in vederea redactarii, dupa caz, a opiniei motivate sau a avizului de legalitate; Asigura asistenta tehnica a Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti Redacteaza si tine evidenta hotararilor adoptate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti

6. Serviciul pentru Relatia cu Mass-Media SRMM

Organizeaza conferinte eveniment la care participa Primarul General sau managerul la varf al Primariei Bucuresti Participa la organizare si asigura promovarea prin intermediul mass-media a delegatiilor oficiale interne si/sau externe ale Primarului General si ale directorilor Directiilor din cadrul P.M.B. cu sprijinul si in colaborare cu Directia Afaceri Externe si Protocol. Colaboreaza cu Directia Afaceri Externe si Protocol la organizarea intalnirilor, dineurilor si a altor activitati cu participare mass-media. Dezvolta relatii profesionale amiabile cu structurile corespunzatoare din alte organizatii similare romanesti si straine, cu sprijinul si in colaborare cu Directia Afaceri Externe si Protocol. Initiaza procedure de achizitie, de materiale informative, de prezentare si promovare cu insemnele Primariei Municipiului Bucuresti in vederea promovarii imaginii institutiei, destinate reprezentantilor mass-media.
8

7. Directia Generala Operatiuni - DGO - Asigura mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat in scopul indeplinirii politicii si obiectivelor stabilite in declaratia si angajamentul Primarului General in domeniul calitatii si mediului. Asigura interfata intre aparatul de specialitate al Primarului General si celelalte institutii/organizatii in vederea asigurarii si imbunatatirii calitatii serviciilor privind relatiile publice, precum si circuitul intern al documentelor. Asigura implementarea Strategiei de informatizare a administratiei publice locale a Municipiului Bucuresti Coordoneaza activitatea institutiilor implicate pe linia situatiilor de urgent.

8. Directia Generala lnfrastructura i Servicii Publice DGISP -

Verifica modul de indeplinire al obligatiilor contractuale, respectiv legale, de catre operatorii de servicii de utilitate publica din Municipiul Bucuresti, din sfera specifica de activitate si comunica Directiei Inspectie si Control General neregulile constatate. Asigura managementul calitatii serviciilor, strategia, planificarea, coordonarea, contractarea si urmarirea transportului public urban. siguranta,

Intocmeste prin structurile subordinate dosarul de expropriere si il depune la Serviciul Proiecte Urbane Directia Urbanism. Coordoneaza activitatea de emitere a autorizatiilor de construire, reconstruire, desfiintare, modificare, extindere sau reparare privind lucrarile de infrastructura, a acordurilor si avizelor pentru lucrarile de investitii in infrastrucutra tehnico-edilitara si stradala, cat si a autorizatiilor de interventie pentru remedierea avariilor de pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Coordoneaza serviciile de utilitati publice, creeaza strategiile de implementare si dezvoltare pentru acestea si asigura aducerea acestora la indeplinire.

9. Directia Generala Dezvoltare siInvesti ii DGDI

Coordoneaza si raspunde de activitatea Directiei Generale Dezvoltare si Investitii; Gestioneaza activitatea privind programarea, pregatirea si urmarirea lucrarilor de investitii si a investitiilor de parteneriat; Coordoneaza activitatea directiei in domeniul educatiei, sanatatii, sportului;

Coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea Directiei Management Programe si Urmarire Credite; Contribuie la dezvoltarea si intretinerea infrastructurii Institutiilor publice de cultura de interes local, identifica si promoveaza proiecte pentru dezvoltarea culturii Municipiului Bucuresti.

10.Directia-Generala Economica DGE

Coordoneaza si raspunde de indeplinirea atributiilor personalului din subordine; Monitorizeaza proiectele si rapoartele periodice transmise finantatorului si institutiilor centrale implicate in evaluarea acestora, incadrarea cheltuielilor proprii ale Primariei Municipiului Bucuresti, precum si ale institutiilor finantate din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti; - Administreaza fondurile publice locale pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta si stabileste optiunile si prioritatile in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor locale conform Legii finantelor publice locale; - Verifica efectuarea executiei bugetare a platilor, incadrarea in articole si alineate ugetare si in creditele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli si intocmirea contului de xecutie pentru activitatile derulate la nivelul bugetului propriu al Municipiului Bucuresti; - Intocmeste, verifica si coordoneaza strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate si propune solutii pentru imbunatatirea derularii financiare a programelor. 11. Directia Generala AchizitiiDGA - Asigura in conformitate cu legislatia in vigoare, utilizarea fondurilor, promovand concurenta dintre operatorii economici; - Elaboreaza programul anual al achizitiei publice, asigura desfasurarea si derularea achizitiilor la nivelul Primariei Municipilului Bucuresti, coordoneaza metodologic achizitiile publice cat si participarea la procedurile de achizitii de produse, servicii si lucrari si coordoneaza activitatea de concesionare, in numele Municipiului Bucuresti, a bunurilor proprietate publica ori privata, a activitatilor si serviciilor publice din domeniul de activitate al Primariei Municipiului Bucuresti; - Asigura monitorizarea tuturor contractelor incheiate de institutiile si serviciile publice locale aflate n subordinea Primarului General precum si monitorizarea procedurilor de achizitie publica organizate de catre acestea. 12.Direc ia Generala Dezvoltare Urbana - DGDU - Verifica modul de intocmire si decontare a situatiilor de lucrari conform prevederilor din documentatie, acte normative tehnico-economice, contracte si a conditiilor de finantare cu incadrare in plafoanele de decontare si respectarea termenelor contractuale; - Stabileste modul de intocmire si tinere a evidentelor, stadiilor fizice, decontarii productiei, termenelor contractuale si centralizare acestor date;
10

Propune masuri de regularizare financiara, oprirea platilor, sau dupa dupa caz, aplicarea de penalizari, in cazul cand se constata abateri neconforme cu realitatea; - Verifica si vizeaza decontarea facturilor privind lucrarile realizate; - Urmareste si verifica documentele de lichidare financiara. 13.Directia Audit Public lntern DAPI - Raspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate functional independenta si obiectiv, care d asigurri i consiliere conducerii pentru buna administrre a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti precum si pentru institutiile si serviciile publice de inters local. 14.Directia Afaceri Externe si Protocol DAEP - Coordoneaza intreaga activitate de afaceri externe si diplomatie economica a Primariei Municipiului Bucuresti, in realtia cu institutiile publice din plan extern, organizatii internationale, organizatii neguvernamentale si partenerii internationali din sfera economica, programe de cooperare internationala, precum si toate activitatile de protocol ceremonial aferente. - In executatea acestor atributii, DAEP relationeaza cu cabinetul primarului general, cabinete viceprimari, cabinet secretar, consiliul general al municipiului Bucuresti si intregul aparat de specialitate, precum si cu institutiile si serviciile publice de interes local care, la randul lor, informeaza permanent DAEP cu privire la toate initiativele si actiunile cu componenta de relatii externe, cooperare internationala sau protocol. 15.Directia Managementul Resurselor Umane DMRU - Asigura managementul resurselor umane, al sanatatii si securitatii muncii pentru aparatul de specialitate al Primarului General si aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. - Intocmeste rapoarte de specialitate, in conditiile legii, pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General, al serviciilor si institutiilor publice de interes local ale Municipalitatii Bucuresti, la propunerea conducatorilor acestora si cu aprobarea Primarului General; - Gestioneaza si asigura carierea functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Geberal si ai aparatului permanent de lucru al C.G.M.B., precum si conducatorilor serviciilor si institutiilor publice de interes local, cu exceptia regiilor autonome si a celorlalte cazuri prevazute de lege 16.Directia Patrimoniu DP - Organizarea si coordonarea activitatilor de identificare, defalcare, evidentiere si reactualizare a inventarieirii bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti, a fondului imobiliar de stat, precum si organizarea nomencalturii stradale pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Bucuresti; - Prin strucuturile de specialitate din subordine asigura secretariatul comisiilor de expropiere pentru cauza de utiliate publica;
11

Urmareste si participa la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.

17.Directia Inspectie i Control General DICG

Organizeaza, coordoneaza, indruma actiunile de control privind respectarea normelor de reglementare si aplica dispozitiile primarului general in domeniile de compententa. - Intocmeste trimestrial si ori de cate ori este solicitat, rapoarte catre Primarul General cu privire la activitatea de contro, executata; - Urmareste ca toate serviciile din subordine sa respecte intrutotul planul de control stabilit si obiectivele aprobate de conducerea directiei si sa informeze si sa sesizeze operativ organele abilitate atunci cand constata fapte de natura contraventionala sau penala ce depasesc compenta de control a inspectorilor. 18.Directia Juridic DJ - Reprezinta interesele Municipiului Bucuresti si ale Primarului General la instantele judecatoresti si juridictionale; - Avizeaza si participa la elaborarea proiectelor de acte adminstrative ce urmeaza a fi adoptate de C.G.M.B., in conformitate cu actele normative in vigoare; - Gestioneaza activitatea de solutionare a dosarelor constituite in baza Legii nr.10/2001, privind imobilele preluate abuziv de catre stat; - Are in evidenta dosarele constituite in baza Legii nr.112/1995 elibereaza copuu la cererea persoanleor interesate si raspunde la petitiile care au ca obiect aplicarea acestui act normativ; - Pune in aplicare hotararile judecatoresti in colaborare cu compartimentele de specialitate; - Avizeaza din punct de vedere juridic toate actele administrative emise de Primarul General; - Solutineaza solicitarile care fac obiectul legilor proprietatii. 19.Directia Implementare Politici Publice DIPP - Asigura cadrul institutional de relationare directa cu toti factorii implicati in politicile publice; - Concepe si dezvolta sistemul de elaborare, cooordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratie locale, coordoneaza executia planificarii strategice si anuale; - Colecteaza si analizeaza trimestrial/semestraial, dupa caz, date si documente in vederea stabilirii gradului de indeplinire a obiectivelor strategice, prin masurarea valorica a indicatorilor de performanta ai institutiei; - Monitorizeaza si analizeaza rapoartele de performanta ale institutiei; - Elaboreaza strategia de dezvoltare a Municipiului Bucuresti, in conformitate cu politicile publice existente.
12

Seciunea a II-a Sistemul de finanare a instituiei, surse de finanare extern (dac este cazul)
2.1. Analiza instituiei din punct de vedere economico-financiar.

Modalitile de finanare a activitii desfurate sunt stabilite n baza Legii nr.215/2001 (Legea administraiei publice locale). Potrivit acesteia, finanele oraelor se administreaz n condiiile prevzute de lege conform principiului autonomiei locale. Autoritile administraiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proporional cu competenele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune n mod liber. Consiliul General al Municipiului Bucureti asigur veniturile municipiului Bucureti prin stabilirea de impozite i taxe locale precum i prin alte surse stabilite potrivit legii. Principalele surse de venit ale PMB sunt: Impozitul pe venit Impozitul pe profit Subvenii Prelevri din bugetul de stat Ctiguri din capital de la persoane juridice Impozite i taxe pe proprietate, pe bunuri i servicii Dobnzi Prestri servicii i alte activiti Taxe administrative, eliberri permise Amenzi, penaliti i confiscri Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii, sponsorizri etc.) Valorificarea unor bunuri Bugetul general al Municipiul Bucuresti pe anul 2012 este de 4.648.293 mii lei In ceea ce priveste structura capitolului de venituri:
-

bugetul local reprezinta 76,75% din totalul veniturilor, in valoare de 3.962.916 mii lei
13

bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local reprezinta 23,16% din totalul veniturilor bugetul institutilor publice finantate integral din venituri proprii reprezinta 0,04% bugetul imprumuturilor este 0 bugetul fondurilor externe nerambursabile de 0,05% din total venituri

In ceea ce priveste structura capitolului de cheltuieli:


-

bugetul local reprezinta 76,41% din total cheltuieli bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local reprezinta 22,58% din totalul cheltuieililor bugetul institutilor publice finantate integral din venituri proprii reprezinta 0,03% din total cheltuieili bugetul imprumuturilor externe din total cheltuieli reprezinta 0,93% bugetul fondurilor externe nerambursabile de 0,05% din total cheltuieli

2.2. Modaliti de finanare a activitiidesfurate; particulariti. Cele mai numeroase venituri, ca si valoare, o reprezinta veniturile din categoria

veniturilor proprii, venituri curente- venituri fiscale. Pentru o instituie public cu autonomie financiara este recomandat sa se ntmple astfel. Sursele financiare cele mai importante le reprezinta impozitele si taxele (pe venit, pe profit, pe dividende), dar si surse externe (fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, mprumuturi de la BEI, de la BERD).
Printre cele mai importante categorii de surse de venituri, pentru bugetul anului 2012 se numara: Sursa de finantare Venituri curente Venituri fiscale Venituri din impozit pe profit Venituri nefiscale Venituri din capital Subventii Sume primite de la UE in contul platilor efectuate Procent din totalul veniturilor 75, 32% 66,54% 64,88% 8,78% 0 0,50% 0,93%

Principalele categorii de cheltuieli pentru bugetul anului 2012 sunt: Cheltuieli Procentul din totalul 14

Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli de bunuri si servicii Dobanzi Subventii Fonduri de rezerva Asistenta sociala Cheltuieli de capital Imprumuturi acordate Rezerve

cheltuielilor 50,21% 0,91% 12,50% 2,55% 20,05% 0,55% 0,02% 23,80% 0 0

2.3. Posibiliti de obinere a unorresursefinanciaredinsponsorizri; coninutulacordului de sponsorizare( exemple dac este cazul)
Nu este cazul.

2.4. Nivelul i structura cheltuielilor i a veniturilor instituiei analizate n ultimii doi ani. Printre cele mai importante categorii de surse venituri, pentru bugetul anului 2011 se numr:

Sursa de finan are 1.Venituri curente 1.1 Venituri fiscale a.Venituri din impozit pe profit 1.2 Venituri nefiscale 2.Venituri din capital 2.1Subvenii 2.2 Sume primite de la UE n contul plilor efectuate

Procentul din totalul veniturilor 83,83% 63,43% 61,70% 7,39% 0,16% 12,65% 1,89%

Principalele categorii de cheltuieli pentru bugetul anului 2011 sunt:

Cheltuiala 1.Cheltuieli curente 1.1 Cheltuieli de personal

Procentul din totalul cheltuielilor 67,58% 8,14%

15

1.2 Bunuri i servicii 1.3 Dobnzi 1.4 Subvenii 1.5 Fonduri de rezerv 1.6 Asisten social 1. Cheltuieli de capital 3.1 mprumuturi acordate 4.Rezerve

22,56% 2,7% 19,76% 0,56% 0,016% 29,13% 0% 0%

n bugetul PMB nu sunt constituite rezerve, iar PMB nu are planificat ca pentru 2011 s acorde mprumuturi. Pentru anul 2010, situaia comparativ dintre ncasrile planificate i cele efectiv realizate, respectiv dintre cheltuielile planificate i cele efectiv realizate a fost urmtoarea: Categoria de venituri Total venituri Venituri proprii Cote defalcate din impozitul pe venit Categoria de cheltuieli 1.Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Bunuri i servicii Prevederi 3.544.165.940 ncasri realizate 3.416.388.724 Diferen e -127.777.216 -79.968.157 -54.929.157 Diferen e 115.434.235 2.018.863 32.186.893 5.081.078 174.424.873 2.886.489

3.192.849.840 3.112.881.683 2.841.785.270 2.786.856.171 Prevederi 2.700.800.940 81.961.000 444.580.610 ncasri realizate 2.585.366.705 79.942.137 412.393.717 2.822.922 577.467.127 108.103.511

Proiecte cu finanare din fonduri externe 7.904.000 nerambursabile 2.Cheltuieli de capital 3.Rambursri de credite externe 751.892.000 110.990.000

Pentru anul 2010 s-a nregistrat un excedent de 164.604.016 lei. 2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe.
16

n ceea ce privete capacitatea instituiei de atragere a surselor externe de finanare aici putem face referire la proiectele cu finanare extern care se realizeaz prin fonduri rambursabile si fonduri nerambursabile. Fondurile rambursabile sunt accesate prin mprumuturi externe de la Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare, BEI, BIRD. Cteva exemple sunt prezentate mai jos: PROIECTE CU FINANARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14.674,00 Prograrne din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea Uniunii Europene Dezvoltarea i dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenii n situaii de urgen n regiunea Bucureti Ilfov Programul Operaional Regional 2007 -2013 Axa Prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale Domeniul Major de Intervenie 3.3. mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen VALOAREA Proiectului
TOTAL 45.556.469,16 lei, din care:

Eligibil 36.375.319,99 lei, astfel:

35.647.813,59 lei - FEDR (grant UE) 727.506,40 lei ADIBI (contribuie proprie=2%) Neeligibil 363.913,20 lei

TVA (24%) - 8.817.415,97 lei

Proiecte cu finan are extern Rambursabil


Proiect de reabilitare i modernizare a sistemului de termoficare din BucuretiProgramul START (16 octombrie 1998/15 februarie 1999) Valoare investiie:70,5 mil. EURO din care: - BEI 35 mil. EURO - Buget Local 5,64 mil EURO - Buget Stat 17,46 mil. EURO - BDCE 10 mil. EURO - RADET 2,4 mil EURO

17

Obiective: Proiectul const n proiectare, achiziii, execuie, punere n funciune, operarea reabilitrii reelei de distribuie a energiei termice n patru zone ale Bucuretiului Stadiul actual: proiect n implementare Proiectul privind modernizarea sistemului de alimentare cu ap din Municipiul Bucureti (9 noiembrie 2000) Valoare investiie:25 mil. USD din care: - Buget Local 6,2 mil. USD - BIRD 18,8 mil.USD Obiective: Modernizarea sistemulului de alimentare cu ap din Municipiul Bucureti Stadiul actual: proiect finalizat Proiectul de reabilitare a transportului urban n Bucuresti - A (24 noiembrie 2000) Valoare investiie:126 mil. EURO din care: - Buget Local 63 mil. EURO - BEI 63 mil. EURO Obiective: Modernizarea infrastructurii reelei de tramvai din zona de S-V a Bucuretiului Stadiul actual: proiect n implementare Proiectul de reabilitare a transportului urban n Bucureti - B (24 noiembrie 2000) Valoare investiie:14 mil. EURO din care: - Buget Local 7 mil. EURO - BEI 7 mil. EURO Obiective: Modernizarea sistemului de taxare n Municipiul Bucureti Stadiul actual: proiect n implementare1.

Sec iunea a III-a Sistemul de relaii publice, comunicare i transparen decizional i modul de funcionare la nivelul instituiei gazd
3.1. Prezentarea activitii de relaii publice, particulariti ale organizrii; Activitatea de realatii publice se realizeaza de catre Directia Relatii Publice si Informare care are drept obiect de activitate relatia institutiei cu cetatenii si alte organizatii care interfereaza in activitatea lor cu obiectul de activitate al municipalitatii si participa la asigurarea comunicarii interne si externe a institutiei. Organizarea activitatii Directiei de Relatii Publice si Informare se realizeaza prin intermediul a doua servicii:
1

http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/proiecte_cu_finantare_externa/rambursabila/pr_fin_ext_ramb.p

hp

18

A. Serviciul Relatii cu Cetatenii - se ocup n principal cu nregistrarea petiiilor

iredactarea rspunsurilor la acestea.


B. Serviciul Dispecerat, Comunicare, Audiente - ndrum cetenii i ofer

informaii prin telefon pentru rezolvarea problemelor sesizate, redirecioneaz petiiile greit ndreptate, i alte atribuii prevzute n ROF, pagina 18

3.2. Particulariti ale procesului de comunicare intern i extern din instituia analizat.
Comunicarea intern Comunicarea interna depinde de configuratia structurii organizatorice, precum si de relatiile ierarhice, functionale, cooperare, reprezentare, inspectie/control-audit ce decurg aceasta. De asemenea exista un sistem informatic intern, prin intermediul caruia se centralizeaza, culeg si analizeaza informatiile existente in circuitul informational, necesare adoptarii deciziilor administrative si facilitarii activitatiilor institutiei. Comunicarea extern se realizeaz prin Cabinet Primar General care reprezint instituia Primarului General n relaia cu ceteanul, administraia central i local, alte instituii i organizaii n baza mandatului conferit de Primarul General; canalele de comunicare tradiionale ale instituiei cum ar fi: direct la ghieu registratur, pe website prin informaiile disponibile, prin formularul de rspuns, prin aplicaia de management al stadiului rezolvrii petiiilor adresate PMB, telefonic, prin pliante, informri diverse, audieri publice, consultri publice i nu n ultimul rnd prin sondajele de opinie. Comunicarea extern se realizeaz de asemenea, prin intermediul: Serviciului pentru Relaia cu Mass-Media SRMM Programul de funcionare al instituiei: - Luni-Vineri 08-16 Programul de lucru cu publicul la CIDRC i la Compartimentul Audiene: - Luni, Mari, Joi, Vineri: 08.30-13.00 i 14.00-16.30, Miercuri 08.30-13.00 i 14.0018.30 Program Dispeceratul PMB: non stop

19

Programul de audiene, potrivit DPG nr.1221/2007: Primarul General: joi, orele 11.00-13.00 Viceprimar 1: miercuri, orele 10.00-11.00 Viceprimar 2: joi, ncepnd cu orele 9.00 Secretar General: luni, ncepnd cu orele 12.00

- Directorul executiv al DRPI: miercuri, ncepnd cu orele 10.00 Cetaenii care doresc audien la una dintre persoanele ocupante ale funciilor de mai sus, trebuie s se nscrie n prealabil n audien. pentru aceast activitate, programul este: -

Luni, Mari, Joi, Vineri: 08.30-13.00; 14.00-16.30

Miercuri: 08.30-13.00; 14.00-18.30 nscrierile se fac la Compartimentul Audiene, camera 07 parter. Lista care cuprinde documentele de interes public este publicat pe site-ul PMB.

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparena decizional n administraia public (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) i a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi
Potrivit Legii 52/21.01.2003, transparena decizional din administraia public presupune respectarea urmtoarelor principii: a) informarea n prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaz s fie dezbtute de autoritile administraiei publice centrale i locale, precum i asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetenilor i a asociaiilor legal constituite, la iniiativa autoritilor publice, n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activ a cetenilor la luarea deciziilor administrative i n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmtoarelor reguli: 1. edinele autoritilor i instituiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, n condiiile legii; 2. dezbaterile vor fi consemnate i fcute publice; legii. 3. minutele acestor edinte vor fi nregistrate, arhivate i fcute publice, n condiiile

Autoritatea public are obligaia publicrii unui anun privind elaborarea de acte normative (pe site, la sediul instituiei). Dup aprobarea actului normativ, PMB are obligaia ca s trimit cte un exemplar fiecrei persoane care a solicitat n prealabil acest lucru.
20

Site-ul conine n seciunea Dezbateri proiectele care sunt supuse dezbaterii publice la un moment dat. Pentru fiecare proiect care se discut, cetenii interesai pot face o observaie online sau pot trimite un mesaj cu privire la acel proiect public. Site-ul are o seciune, care potrivit legii 52/2003, conine edinele supuse dezbaterii publice (data dezbaterii, anunul de edin public, proiectul de hotrre, procesul verbal al edinei). Pe site sunt fcute publice edinele inute de CGMB, iar pentru fiecare edin e publicat ordinea de zi i minuta esinei. Primria are n cadrul su un serviciu pentru Tranparena Decizional. Acesta are ca principale atribuii primirea de la Serviciul Asisten Juridic i Tehnic Legislativ i ine evidena proiectelor de hotrri CGMB care se supun prevederilor Legii nr. 52/2003; asigurndeplinirea procedurilor de informare i consultare a cetenilor i a asociaiilor legalcostituite, pentru proiectele de hotrri care cad sub incidena Legii 52/2003, prin afiare pe site i la sediul Primriei; transmite proiectele de acte normative tutror persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaii i alte atribuii. n cadrul aparatului de specialitate al PMB este i un compartiment de analiz a reclamaiilor adminsitrative conform Legii 544/2001 care are drept atribuii primirea, nregistrarea, analizarea i inerea evidenei reclamaiilor administrative i asigurarea secretariatului Comisiei pentru soluionarea reclamaiilor administrative din cadrul PMB: Site-ul are o seciune care cuprinde comunicatele de pres ale PMB. Pe site sunt postate nregistrrile cu edinele video ale Consiliului General al Municipiului Bucureti (exist conform legii obligativitatea publicrii unei minute privind rezumatul edinelor CGMB). n ceea ce privete liberul acces la informaiile de interes public, site-ul PMB ofer o gam larg de informaii n acest sens i ofer i posibilitatea completrii unei cereri on-line prin care cetenii s solicite informaii publice de interes general. Interfaa este prietenoas i este extrem de uor s formulezi o cerere tip, s reclami un rspuns negativ sau s reclami lipsa unui rspuns.

21

Sectiunea a IV-a Analiza datelor statistice cu care opereaz instituia analizat


4.1 Exemple de date statistice cu care opereazainstitu iaanalizat
Date statistice realizate de catre Directia de Resurse Umane

Funcii publice: 659 posturi ocupate de salariai activi; 72 posturi ocupate de persoane care au raportul de serviciu suspendat (nepltite); 106 posturi vacante Total: 837 posturi din care 190 personal contractual. Personal contractual: 151 de posturi ocupate de salariai activi, din care 13 posturi ocupate de persoane n cumul cu pensia, 8 posturi ocupate de persoane n cumul cu salariul; 19 posturi ocupate de persoane care au raportul de serviciu suspendat (nepltite); 17 posturi vacante;

Total: 187 posturi la care se adaug 3 posturi de demnitate public. TOTAL GENERAL POSTURI: 1027 posturi la care se adaug 2 posturi ocupate (din care unul nepltit) de la aparatul propriu al CGMB. 4.2 Mijloace de tratare a datelor i informa iilor 1. Mijloace manuale aparatura de birotica si materiale consumabile (stilou, Creion, hartie etc.); 2. Mijloace mecanizate echipamente mecanografice: maina cu perforate; 3. Mijloace automatizate calculatoare; echipamente periferice: imprimante, scannere. 4. Echipamente software Microsoft Windows Xp, Microsoft Office, SIVECO, program antivirus 5. Servere servere Novell/ Windows NT/ Linux in utilizare curenta (care sunt PC uri cu configuratie imbunatatita); servere IBM Pentium III 550/800 MHz, 64 MB, 8.4 /10GB, achizitionate in anii 20002001, in curs de configurare. In PMB se afla un numar total de 250 de calculatoare si 178 imprimante. Dintre acestea:
22

o 121 calculatoare sunt neperformante, 386-486, generatia 1992-1994, uzate fizic si moral, iar mentinerea lor in functiune determina performante scazute ale sistemului; o 75 calculatoare PENTIUM 166/200 MHz, achizitionate in anii 1997, 1998; o 54 calculatoare PENTIUM III 550/800 Mhz si 24 imprimante achizitionate in 2000 2001 au performante ridicate. In PMB se afla urmatorele produse software: 1.2.1. Licente pentru aplicatii de baza o Pachet MS Visual Fox Pro 3.0 Standard - 1 buc. o Pachet Windows 95 - 1 buc. o Licenta Windows 95 - 15 buc. o Licente OEM Windows 95 - 126 buc. o Licenta Windows 3.11 - 15 buc. o Licenta Windows 3.11 for Workgroups - 5 buc. o Pachet Windows NT Server 4.0, 5 clienti - 2 buc. o Licente Windows NT Workstation - 6 buc o MS Windows NT 4.0 Server - 26 Utilizatori o Pachet Windows 98 OEM - 7 buc. o Pachet MS Office 97 Pro - 5 buc. o Licenta MS Office 97 - 18 buc. o Pachet MS Office 97 - 3 buc. o Pachet MS Office Standard 4.2 - 3 buc. o Licenta MS Office Standard 4.2 - 10 buc. o JAVA Developer - 1 buc. o Norton Comander 5.0 - 50 buc. o Norton Utilities 2000 for Windows - 1 buc. o Norton Utilities - 5 buc. o Norton Antivirus - 20 buc. o Norton Antivirus pentru retea - 2 buc. o Sistem Informatic Geografic GeoMedia Pro - 1 buc. o Sistem Informatic Geografic GeoMedia - 3 buc. o Oracle 8 Server Enterprise Edition Windows NT - 40 utilizatori nominali o Oracle Applications Server - 20 utilizatori concurenti o Oracle WEB Server - JDeveloper Suite - 1 utilizator o ORACLE Developer - 2 utilizatori In prezent in PMB exista in exploatare aplicatii dezvoltate in MS Fox, MS Acces si ORACLE pe domenii diverse de activitate (evidenta solicitari cetateni, financiar, contabilitate, salarii, investitii, intocmire buget, legea 112, dosare pe rol, amenzi, evidenta proprietati, nomenclatura stradala). Bazele de date gestionate de aceste aplicatii nu sunt corelate si vor trebui sa fie validate si importate in noul sistem informatic.

23

4.3 Exemple de Indicatori statistici utiliza i


Indicatorii statistici utilizati sunt prezentati in anexele 2 si 3.

Sec iunea a V-a Programele i proiectele derulate de ctre instituia analizat 5.1 Exemple de programe sau proiecte n calitate de beneficiar sau partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor ateptate, perioadei de implementare, sursei de finanare.
Exemple concrete de proiecte:
24

Proiectul privind modernizarea sistemului de alimentare cu ap din Municipiul Bucureti (9 noiembrie 2000) Valoare investiie:25 mil. USD din care: - Buget Local 6,2 mil. USD - BIRD 18,8 mil.USD Obiective: Modernizarea sistemulului de alimentare cu ap din Municipiul Bucureti Stadiul actual: proiect finalizat Proiectul de reabilitare a transportului urban n Bucuresti - A (24 noiembrie 2000) Valoare investiie:126 mil. EURO din care: - Buget Local 63 mil. EURO - BEI 63 mil. EURO Obiective: Modernizarea infrastructurii reelei de tramvai din zona de S-V a Bucuretiului Stadiul actual: proiect n implementare Proiectul de reabilitare a transportului urban n Bucureti - B (24 noiembrie 2000) Valoare investiie:14 mil. EURO din care: - Buget Local 7 mil. EURO - BEI 7 mil. EURO Obiective: Modernizarea sistemului de taxare n Municipiul Bucureti Stadiul actual: proiect n implementare2.

5.2

Exemple de fie de proiect i cereri de finanare, rapoartele de activitate i fie de pontaj ale experilor, cererile de rambursare a cheltuielilor depuse.

Sunt prezentate in anexele 4, 5 si 6.

Sec iunea a VI-a. Acte administrative. Circuituldocumentelor.


6.1. Prezentarea unor exemple de acte administrative Actele administrative emise de Primarul General poart denumirea de dispoziii, iar cele ale Consiului General al Municipiului Bucureti hotrri.

http://www.pmb.ro/primarul/prioritati_proiecte/proiecte_cu_finantare_externa/rambursabila/pr_fin_ext

_ramb.php

25

Adoptarea actelor administrative se face conform legii. Actele administraive sunt acte unilaterale emise (n cazul dispoziiei primarului) sau adoptate (n cazul Consiliului General al Municipiului Bucureti) n exercitarea prerogativelor puterii publice. Exemple de acte adminsitrative: - autorizatie de construire, - certificat de urbanism, - avize, - referat de specialitate, - dispozitie

6.2. Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act administrativ
Documentele administrative prezinta urmatorul circuit: - elaborarea si redactarea acestora de catre serviciul specific din cadrul unei directii, - semnarea de catre seful de serviciu - semnarea de catre seful de directie - semnarea finala de catre Primarul General

6.3. Prezentareaunui circuit al documentelorpentruobinereaunuiaviz, autorizaii, petitie


Relaiile cu cetenii i documentele de care au acetia nevoie a fi eliberate de PMB se realizeaz n cadrul CIDRC. Circuitul se realizeaz n felul urmtor: Cetenii intr n cldirea CIDRC, au la dispoziie un aparat, care genereaz automat bonuri de ordine- numerele sunt pentru diferite servicii astfel nct s fie n ordine pe servicii, dar s nu se repete. Dac nu se descurc, poliistul comunitar responsabil cu ordinea i ajut. Dac nu tiu care serviciu le poate rezolva problema, au la dispoziie un punct de informare i documentare, care i poate ndruma ctre serviciul potrivit. Cu bonul de ordine se ndreapt ctre unul dintre serviciile: o Transporturi, drumuri i sistematizarea circulaiei
o

Utiliti publice
26

o Urbanism o Patrimoniu o Audiene Aici i las dosarul sau solicit eliberarea unui certificat. Aceste 5 birouri reprezint numai birourile cu cetenii pentru diferite domenii (cele 5 de mai sus) pentru c petiiile, cererile lor sunt rezolvate de alte ghiee. Deci cetenii depun documentaia la un birou, documentaie care e trimis la unul dintre ghieele specializate, pentru rezolvare. CIDRC are n cadrul su i o casierie. Rspunsurile ctre ceteni sunt arhivate pe destinaii. Exist i un circuit al documentelor interdepartamental. Diferitele direcii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General i transmit documente care le privesc pe ambele, sau de la unele direcii coordonatoare sosesc documente pentru alte direcii, care trebuie s in cont de deciziile din documentele primite. Pentru circuitul documentelor exist un Registru Intrri-Ieiri. De obicei, se respect principiul potrivit cruia pentru documente, calea de intrare reprezint i calea de ieire. n ceea ce privete circuitul documentelor, exist dou proceduri: 1. Procedura tratare petiii spre exemplu, o petiie a unui cetean poate fi c i-a czut un copac pe main i a venit s prezinte situaia periculoas a arborilor btrni 2. Procedura tratare reclamaii reclamaiile se refer nemulumirile cetenilor vis-a-vis de activitatea unor servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General. Dup rezolvarea unei reclamaii se ntocmete un proces-verbal de soluionare a declaraiei. Circuitul unei reclamaii n cadrul instituiei publice parcurge urmtorul proces: Ceteanul face o reclamaie Reclamaia este nregistrat ca i reclamaie (dup cum am spus, se face distincia dintre petiii i reclamaii) Reclamaia se transmite la direcia reclamat Se nregistreaz n Registrul de reclamaii la direcia reclamat Reclamaia se supune analizei Se completeaz procesul verbal de soluionare a reclamaiei Se stabilesc posibilele soluii pentru rezolvarea reclamaiei Se rspunde petentului

27

Rspunsul stabilit i se transmite petentului (de obicei calea de intrare e i calea de ieire)- dac a lsat o adres, i se poate rspunde prin pot; dac a lsat un email, i se poate rspunde prin e-mail. Posibilele ci de intrare a documentelor de la ceteni sunt prezentarea fizic la CIDRC, prin pot, prin e-mail, prin fax (documentele transmise prin toate aceste ci ajung tot la CIDRC).

6.4. Analizarea sistemul de management al documentelor i utilizarea tehnologiei informa iilor i comunica iilor
In prezent in PMB exista in exploatare aplicatii dezvoltate in MS Fox, MS Acces si ORACLE pe domenii diverse de activitate (evidenta solicitari cetateni, financiar, contabilitate, salarii, investitii, intocmire buget, legea 112, dosare pe rol, amenzi, evidenta proprietati, nomenclatura stradala). Bazele de date gestionate de aceste aplicatii nu sunt corelate si vor trebui sa fie validate si importate in noul sistem informatic. Sistemul Informatic de Management al Documentelor si al Fluxurilor de Lucru reprezinta sistemul informational care permite controlul, organizarea, accesul si publicarea informatiilor vitale ale organizatiei intr-un mod rapid, usor si precis. Acest sistem permite obtinerea informatiilor reale, corecte, complete, integrate din activitatea curenta a tuturor directiilor PMB. Avantajele implementarii acestui sistem sunt: o Faciliteaza luarea deciziilor prin punerea la dispozitie a informatiilor relevante, persoanelor care le solicita, atunci cand sunt necesare; o Imbunatateste colaborarea angajatilor prin furnizarea unor instrumente de acces in comun la date prin intermediul retelelor locale, a retelelor de arie larga sau prin Internet; o Defineste fluxurile de lucru ale PMB si astfel se poate determina o trasabilitate a acestora si se poate masura eficienta lor; o Imbunatateste productivitatea si reduce masiv costurile prin eliminarea sau minimizarea timpilor necesari regasirii documentelor sau a refacerii lor; o Imbunatateste securitatea prin controlul accesului la informatiile critice ; o Permite controlul documentelor implicate in circuitul bunurilor imobile, permite urmarirea evolutiei proprietarilor si inlaturarea litigiilor asupra proprietatilor imobiliare; o Oferirea unui suport investitorilor, prin furnizarea informatiilor solicitate pe anumite domenii de interes.

6.5. Sistemul de achizi iipublice, exemple de documentejustificative ale achiziiilorpublice


Elementele componente ale sistemului de achizitii publice sunt:

28

autoritatea de reglementare - Autoritatea Naional pentru Reglementarea Monitorizarea Achiziiilor Publice, denumit n continuare ANRMAP autorittile contractante Primaria Municipiului Bucuresti operatorii economici

supraveghetorii sistemului Ministerul Finanelor Publice, Curtea de Conturi, ANRMAP, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor

Procedura de achzitie publica si exemple de documente justificative:

Programul anual al achizitiilor publice (PaaP) ca reflectare analitica, in plan material, a bugetului de cheltuieli reprezinta instrumentul managerial pe baza cruia se planific procesul de achiziie (art. 3 (1) a) - HG 925/2006). PAAP contine: - contractele de achiziie publici acordurile cadru ce se intenioneaz a fi atribuite sau ncheiate pe parcursul unui an bugetar, precum i, dac este cazul, lansarea unui sistem dinamic de achiziie. PAAP trebuie sa contina informatii despre: obiectul contractului/acordului-cadru, cod CPV , valoarea estimat fr TVA (lei i euro),procedura care urmeaz s fie aplicat , data estimat pentru nceperea procedurii, data estimat pentru finalizarea procedurii, responsabilul achiziiei publice ce urmeaz a fi fcut Documentatia de atribuire este elaborata de catre directia care are nevoie procedura de achizitie publica, impreuna cu directia de achizitii si contine urmatoarele documente:
-

Referat indicatori tehnico-economici, specificati de directia initiatoare Valoarea estimata a contractului, calculata de directia initiatoare Nota privind justificarea ponderii factorilor de evaluare pentru atribuirea contractului servicii/lucrarilor Nota justificativa privind cerintele mnime de calificare si selectie Referatul de necesitate aprobate de Primarul General, directiei initiatoare Caiatul de sarcini Fisa de date intocmita de directia Achizitii

Alte documente justificative privind procesul de achizitii:


-

Garantia de participare, depusa de operatorul economic furnizor de servicii/lucrari Declaratia privind eligibilitatea Declaratii pe propria raspundere Calitatea de participant
29

Certificat de participant Recomandari (daca este cazul) din partea beneficiarilor anteriori Acord de asociere Formular de oferta Formular de garantie de participare

Nota de comisie de evaluare contract de achizitie, facturi, chitante, bonuri etc.

Sec iunea a VII-Aspecte privind exercitarea controlului n cadrul instituiei analizate 7.1. Controlul de legalitate asupra actelor
Controlul de legalitate asupra actelor este realizat de catre Directia Juridica din cadru Primariei ce reprezinta interesele Municipiului Bucuresti si ale Primarului General la instantele judecatoresti si jurisdictionale. Directia Juridica avizeaza si participa la elaborarea proiectelor de acte administrative ce urmeaza a fi adoptate de C.G.M.B., in conformitate cu actele normative in vigoare. De asemenea avizeaza din punct de vedere juridic toate actele administrative emise de Primarul General.

7.2. Controlul de specialitate


Controlul de specialitate Controlul administrativ specializat poate fi realizat de structuri administrative special constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanent sau temporar.

30

7.3. Controlul financiar preventiv


Direcia Buget este un compartiment de specialitate, organizat ca direcie, n structura organizatoric a Primariei Municipiului Bucureti, condus de un director executiv. Directia Buget exercit urmtoarele atribuii specifice: Asigur exercitarea controlului financiar preventiv pentru operaiunile specifice ce se supun controlului. Urmrete derularea mprumuturilor temporare pentru unele activiti sau instituii publice din subordinea CGMB; Avizeaz proiectele de hotrri i dispoziii care implic bugetul municipalitii

7.4. Controlul ierarhic


Relatiile de control se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie/control-audit, institutiile si serviciile de interes public ale municipalitatii, compartimentele sau personal mandatat prin dispozitia Primarului General sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controluli, conform competentelor stabilite prin legi si alte acte normative in vigoare. Primaria Municipiului Bucuresti si alte organe, organisme care sunt mandatate conform legii sa exercite activitati de control/audit asupra activitatii Primariei Municipiului Bucuresti.

7.5. Controlul din partea Curii de Conturi


Principalele activiti specifice ale Curii de Conturi sunt cele de control i de audit public extern. Auditul public extern cuprinde auditul financiar i auditul performanei. Auditul financiar se exercit potrivit Programului anual de activitate, pentru exerciiul financiar ncheiat, asupra conturilor de execuie ale bugetului general consolidat. Auditul performanei utilizrii resurselor financiare ale statului i ale sectorului public se face n baza programului su de activitate, att la finalul, ct i pe parcursul desfurrii proiectelor, programelor proceselor sau activitilor supuse verificrii

7.6. Sistemul de asigurare a calit ii ( dac exist)


DIRECIA AUDIT PUBLIC INTERN rspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate funcional independent i obiectiv care d asigurri i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor i cheltuielilor publice, perfectionand activitile la nivelul

31

Primriei Municipiului Bucureti precum i pentru instituiile i serviciile publice de interes local. Sistemul de Management al Calitatii a fost implementat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti in 2003. Acesta a fost implementat si transpus in organigrama institutiei, iar mai apoi in fisa postului. Directia de Management al Calitatii controleaza fiecare directie/departament si le elaboreaza recomandari, functie de rezultatul evaluarii, sau le prezinta neconformitatile. In cadrul Primariei exista si un Management de Mediu care impreuna cu Managementul Calitatii formeaza Managementul Integrat (ISO 9001:2008 si 14001:2004).

7.7. Auditul public intern(organizare, mod de funcionare);


Raspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local. Sfera auditului public intern cuprinde: 1. Activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti din momentul constituirii angajamentelor, pana la utlizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusive a fondurilor provenite din asistenta externa. 2. Constituirea veniturilor publice, respective autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. 3. Administrarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat.public al Primariei Municipiului Bucuresti. 4. Sistemele de management financiar si control, inclusive contabilitatea si sistemele informatice aferente. 5. Evaluarea activitatii de audit intern si auditarea institutiilor si serviciilor publice in conformitate cu legislatia in vigoare. In realizarea misiunilor de audit (de regularitate, de sistem si de performanta) si a misiunilor de consiliere, auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul Directiei de Audit si aprobat de Primarul General, in conformitate cu planul anual de audit intern, aprobat de Primarul General. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc,
32

respectiv misiuni de audit public intern sau misiuni de consiliere cu caracter exceptional, necuprinse in planul de audit public intern, la cererea expresa a Primarului General.

Sec iunea a VIII-a Resursele umane la nivelul instituiei analizate 8.1. Prezentarea resurselor umane ale instituiei (pe categorii de vrste, funcii - de conducere, de execuie, vechime etc.);
In cadrul Primariei Municipiului Bucuresti gestiunea resurselor umane este asigurata de Directia Resurse Umane, aflat in subordinea primarului.Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei urmatoare:Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 188/1999 privind Statutul functionarilor public cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru personae care ocupa functii de demnitate publica cu modificarile si completariile ulterioare. Conform statului de functii disponibil pe site-ul primariei: Functii publice: 925 Functii publice de conducere: 112 Functii publice de executie:814 Functii de natura contractual Functii de executie:186 Functii de conducere: 9
33

Total functii P.M.B.: 1120 Functii publice Situatia posturilor la data de 30.04.2012: - 659 posturi ocupate de salariati active; - 72 posturi ocupate de personae care au raportul de serviciu suspendat ( neplatite); - 106 posturi vacante Total: 837 posturi din care 190 personal contractual. Personal contractual: - 151 de posture ocupate de salariati activi, din care 13 posturi ocupate de personae in cumul cu pensia, 8 posturi ocupate de persoane in personae in cumul cu salariul; - 19 posturi ocupate de personae care au raportul de serviciu suspendat ( neplatit).

8.2. Prezentarea normelor reglementare n domeniul resurselor umane.


Actele normative care reglementeaz domeniul resurselor umane din PMB sunt: legea 188/1999 privind statutul funcionarului public, HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, HG 286/2011 privind personalul contractual din cadrul instituiei publice.

8.3. Proceduri de selecie i recrutare a personalului de gestiune i de execuie.


Legea 188/1999 cu modificrile i completrile ulterioare prevede la art. 54 condiiile care trebuie ndeplinite de o persoan pentru a deveni funcionar public. Atunci cnd se organizeaz un concurs pentru ocuparea unei funcii publice, personalul de la departamentul de Resurse Umane verific ndeplinirea acestor condiii pentru fiecare candidat n parte. Candidatul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. De asemenea recrutarea nu este singura modalitate prin care pot fi ocupate funciile publice. Alte metode sunt: promovarea, transferul, redistribuirea, recrutarea precum i alte modaliti prevzute expres de lege.
34

Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice. Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale. Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, a) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou; b) de autoritatile si institutiile publice in a caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.

8.4. Modaliti de promovare i motivare a salariailor instrumente, mijloace etc.


Motivarea n prezent pentru personalul din cadrul PMB este inexistent, conform spuselor directoarei de resurse umane din PMB, funcionarilor publici li se ofer gratuitate pe mijloacele de transport RATB. Promovarea funcionarilor publici din PMB se face conform legii 188/1999. Promovarea unui funcionar public n trepte de salarizare, n clas i n grade profesionale nu este condiionat de existena unui post vacant. Conform art. 64 din Legea 188/1999, promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare. Promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati. Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate. Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: Motivarea n prezent pentru personalul din cadrul PMB este inexistent, conform spuselor directoarei de resurse umane din PMB, funcionarilor publici li se ofer gratuitate pe mijloacele de transport RATB. Promovarea funcionarilor publici din PMB se face conform legii 188/1999. Promovarea unui funcionar public n trepte de salarizare, n clas i n grade profesionale nu este condiionat de existena unui post vacant. Conform art. 64 din Legea 188/1999, promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare. Promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului

35

functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati. Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate. Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza; c) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani; d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi. Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I; c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului; d) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6); e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

8.5. Proceduri de evaluare i control a personalului; instrumente, competene, forme, indicatori de performan folosii sau care ar trebui folosii.
Art. 69 din Legea 188/1999 prezint informaii referitoare la evaluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici. Evaluarea performanelor funcionarilor publici se face anual. In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator,nesatisfacator. Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la: a) avansarea in treptele de salarizare; b) promovarea intr-o functie publica superioara; c) eliberarea din functia publica. In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici. Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.

36

8.6. Compartimente specializate n activitatea de personal; prezentarea detaliat a organizrii sale, ncadrrii cu personal, activiti ce se deruleaz aici.
In cadrul PMB este organizat Direcia Managementul Resurselor Umane, care are n componen mai multe servicii: I. Serviciul Organizare i securitatea muncii II. Serviciul eviden Personal III. Serviciul organizare Instituii Publice Direcia Managementul Resurselor Umane asigur managementul resurselor umane, al sntii i securitii muncii pentru aparatul de specialitate al Primarului general i aparatul permanent de lucru al CGMB; ntocmete rapoarte de specialitate pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General, al serviciilor i instituiilor publice de interes local ale Municipiului Bucureti, la propunerea conductorilor acestora i cu aprobarea Primarului general sau la iniiativa Primarullui General; gestioneaz i asigur caroera funcionarilor publici i a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului general i ai aparatului permanent de lucru al CGMB, precum i conductorilor serviciilor i instituiilor publice de interes local, cu excepia regiilor autonome i a celorlalte cazuri prevzute de lege. ncadrarea cu personal n cadrul Direciei Managementul Resurselor Umane este urmtoarea: Nr. Poz. COMPARTIMENTUL DE EXECUTIE FUNCTIA DE CONDUCERE NIV. STUDII NR. DE POSTURI

DIRECTIA PERSONAL 21 1 2 Inspector de spec. Inspector de spec. Director Director adjunct S S 1 1

Serviciul organizare salarizare 6 3 4 5 6 7 8 Inspector de spec. Inspector de spec. Referent Referent Referent Referent deb. Sef serviciu S S M M M M 1 1 1 1 1 1

Serviciul resurse umane, coordonare institutii publice 7

37

9 10 11 12 13 14 15

Inspector de spec. Inspector de spec. Inspector de spec. Inspector de spec. Inspector Inspector Inspector

Sef serviciu

S S S S M M M

1 1 1 1 1 1 1

Serviciul organizare, salarizare, institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale 6 16 17 18 19 20 21 Inspector de spec. Inspector de spec. Inspector de spec. Referent Inspector de spec. Referent Sef serviciu S S S M S M 1 1 1 1 1 1

8.7. Aprecierea personal asupra stilului de lucru i a performanelor angajailor.


Profesionalismul : exercitarea functiei publice se face cu respectarea principiilor prevazute de lege; acestea sunt :legalitate, impartialitate si obiectivitate, tranparenta, eficienta si eficacitate, responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale, orientare catre cetatean, stabilitate in exercitarea functiei publice, subordonare ierarhica Motivarea : aceasta este definita in termenii obligatiei institutiei publice de a identifica si aplica instrumentele motivatiei morale si materiale pentru dezvoltarea profesionala individuala a functionarilor publici. Transparenta : isi respecta obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica.

38

Sec iunea a IX-a. Elemente privind strategia instituiei analizate 9.1. Particulariti strategice ale instituiei publice analizate innd cont de specificul domeniului de activitate.
Lucrari de reparatii si reabilitari pe strazi cu linii de tramvai Str. Viitorului (Sos.Stefan cel Mare Piata Galati Str.Alexandru Donici) Lucrarile au constat in: Modernizarea liniei de tramvai, a liniei de contact, a carosabilului si a trotuarelor Consolidarea si repararea retelei de canalizare Refacerea retelelor de alimentare cu apa/gaz/iuliminat public (s-au schimbat stalpi si corpuri de iluminat, introducerea retelei subterane de date NetCity Introducerea sistemului de management trafic la intersectiile str. Viitorului cu str. Mihai Eminescu si str. Viitorului cu b-dul Dacia Necesitatea investitiei era data de gradul avansat de uzura a liniei de tramvai si a carosabilului, fapt ce crea mari dificultati a fluentei si conditiilor de siguranta a circulatiei Lucrarea a fost finalizata in 2010 Strada Tunari (sos. Stefan cel Mare Piata Galati) Lucrarile au constat in: Modernizarea liniei de tramvai, a liniei de contact, a carosabilului si a trotuarelor Consolidarea si repararea retelelor edilitare, a sistemului de iluminat public introducerea retelei subterane de date NetCity Proiecte aflate in derulare: Lucrari de reparatii si reabilitari pe strazi fara linii de tramvai Penetratia Splaiul Independentei Ciurel autostrada Bucuresti-Pitesti (A1)
39

Este urmatorul mare obiectiv de infrastructura pentru Bucuresti Odata realizata va deveni o adevarata magistrala de vest a Bucurestiului, o alternativa importanta pentru b-dul Iuliu Maniu (Militari) Va face legatura intre centrul Capitalei si zona de nord cu autostrada Bucuresti-Pitesti. Este un sistem rutier complex, de tip drum expres, avand o lungime de 12,5 km, cu 6 benzi, la care se adauga un pod hobanat de o lungime de 235 de metri si o latime de 13,9 m (necesar traversarii raului Dambovita) si trei noduri rutiere prevazute cu pasaje si bucle de urcare coborare dintre care cel mai mare este in zona sos. Virtutii. Beneficiile proiectului: Descongestioneaza si redistribuie circulatia de pe b-dul Iuliu Maniu care, in prezent, preia 80% din traficul provenit sau de acces de pe autostrada A1. Asigura circulatia in regim de prioritate pentru cei care vor sa tranziteze orasul din zona de nord si centru, scazand astfel timpul de deplasare si fluidizand traficul in aproape jumatate din Bucuresti. Creeaza posibilitatea de benzi proprii pentru mijloacele de transport in comun. Supralargire soseaua Pipera + pasaj denivelat Lucrarile constau in: Largirea la 6 benzi de circulatie a sos. Pipera (intre intrarea din Pipera - Calea Floreasca si calea ferata Bucuresti-Constanta); Executarea unui pasaj superior cu 4 benzi de circulatie Realizarea, completarea si modernizarea retelei de drumuri locale si laterale aferente; Refacerea intregii structuri edilitare (electricitate, gaze, telecomunicatii, apa si canal) Reparatii trotuare si amenajarea de spatii verzi, asigurarea iluminatului arhitectonic si stradal din zona Beneficiile proiectului: Prin realizarea proiectului se descongestioneaza traficul din doua intersectii foarte aglomerate, respectiv Barbu Vacarescu cu sos. Pipera si sos. Pipera cu Calea Floreasca. Se va influenta pozitiv circulatia a peste 100.000 de vehicule zilnic din intreaga zona, prin reducerea timpului de deplasare, scaderea blocajelor si ambuteiajelor Cresterea fluentei circulatiei intr-un areal mult mai mare cuprinzand strazile Petricani, Dimitrie Pompei, str. Barbu Vacarescu, str. Av. Serbanescu, Calea Floreasca si sos. Fabrica de Glucoza Se estimeaza ca Pasajul Pipera va fi tranzitat zilnic de circa 40.000 de masini Aceste beneficii se vor amplifica odata cu finalizarea lucrarilor la viitoarea autostrada A3 (Bucuresti-Brasov) care va avea o conexiune mult mai buna cu orasul. Termen de finalizare aprilie 2012 Strapungere bd Nicolae Grigorescu Splai Dudescu Este un proiect de mare anvergura, fiind cel mai important segment al inelului median. Consta intr-un complex de lucrari format din: - refacerea totala a b-dul Nicolae Grigorescu, pe o lungime de cca 2,4 km, cu un carosabil de 3 benzi pe sens, si a b-dului Splai Dudescu, pe o lungime de 1,2 km, cu 4 benzi pe sens - pasaj rutier peste Splai Dudescu si Dambovita - pod de 64 m, peste Dambovita, la nivelul Splai Dudescu. -

40

Beneficiile proiectului: - Face legatura intre cartierele Oltenitei, Balta Alba, Pantelimon si cartierele Colentina, Doamna Ghica, zona de nord a Bucurestiului cu accesul spre aeroportul Otopeni, DN1 spre Ploiesti si viitoarea autostrada A3 Bucuresti-Brasov. - Permite astfel crearea unei alternative circulatiei de pe inelul format de sos. Mihai Bravu Stefan cel Mare - Populatia din sud si sud-estul Bucurestiului poate accesa mai usor si mai rapid atat autostrada Soarelui, A2, spre Constanta, aeroportul Otopeni, drumul national spre Ploiesti, Valea Prahovei Brasov si viitoarea autostrada A3 Bucuresti-Brasov. Termen de finalizare 2013 In perioada 2008-2012 s-au finalizat: 317 strazi nsumnd 101,94 km retea publica de alimentare cu apa, 40 km retea publica de canalizare menajera, 6,5 km retea de publica de canalizare pluviala 45,3 km retea de drum public 4 statii de preepurare a apelor pluviale, 15 statii de pompare a apelor uzate menajere o statie de pompare apa potabila Sunt n lucru, sau n diverse faze de finalizare : 53 de strazi nsumnd 20 km retea publica de alimentare cu apa 14,600 m retea publica de canalizare menajera Lucrari in curs de executie 1. Cartierul Ion Creanga, sector 2 : 12 strazi, respectiv 4.917 m retea publica de canalizare menajera. 2. Zona os. Bucureti - Magurele, sector 5 : 30 strazi, adica 10.000 m retea publica de alimentare cu apa i un numar de 9.500 m retea publica de canalizare menajera. 9.2. Identificarea i caracterizarea factorilor de mediu i a variabilelor organizaionale ce influeneaz procesele interne ale instituiei. Mediul organizaional din PMB este influenat, n primul rnd, de factorul politic. Se tie i este un fapt dovedit de practic, acela c o dat cu schimbarea culorii politice, mediul organizaional din PMB este afectat. Funcionarii publici se bucur de stabilitate n funcie i de aceea nu mai sunt att de afectai de eliberarea din funcie odat la patru ani. Directorii ns, sunt destul de des schimbai ceea ce are efecte negative asupra continuitii muncii lor. Mai ales dac unii directori au iniiativa lansrii unei reforme, o dat cu schimbarea lor cel mai probabil c implementarea reformelor va fi sistat i toate resursele implicate pn n acel moment n reform vor fi pierdute. Un alt factor de mediu extrem de important cel factorul economic. Acesta influeneaz activitatea organizaiei n mai multe moduri: Dac economia merge bine, se prezum c statul prosper i n felul acesta salariaii din sistemul bugetar pot spera nu numai c i vor primi salariile, dar i c salariile le vor crete n situaia contrar, de criz, funcionarii sunt ameninai cu pierderea locurilor de munc, precum i cu msuri de austeritate adic micorarea salariilor, tierea sporurilor.
41

Influena mediului economic se poate manifesta i prin presiuni asupra mediului bugetar adic agenii economici pot concura neloial pentru ctigarea unei licitaii sau pot influena factorii de decizie din mediul public prin diferite mijloace. Din pcate, toate aceste presiuni nu fac dect s afecteze urmrirea interesului public. Un alt factor este legat de pregtirea resurselor umane. Dac piaa muncii ofer personal calificat, dac unitile de nvmnt i desfoar activitatea ntr-un mod responsabil, PMB se poate bucura de ocazia angajrii de tineri pregtii bine, care s vin cu o nou viziune asupra administraiei i cu for de munc proaspt.

9.3. Prezentarea sistemului de obiective al instituiei publice analizate pentru perioada urmtoare 1-3 ani.
Nu este cazul , deoarece fiind an electoral noul primar isi va stabili propriile obiectivele.

9.4. Modaliti previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale i derivate.


Modalittile previzionate sunt urmtoarele. identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins; stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest sens; stabilirea metodelor, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai eficiente metode; stabilirea etapelor, urmarirea realizari acestora; stabilirea (factorilor) elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate; analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse; ducerea la indeplinire (finalizarea obiectivelor) cu analiza rezultatelor obtinute.

9.5. Surse de finanare pentru realizarea opiunilor strategice.


Surse de finanare pentru realizarea opiunilor strategice. - Bugetul locale - mprumuturi - Credite externe

42

9.6. Exemple de direciile strategice ale instituiei, politici publice pe care le iniiaz i le promoveaz, metodele utilizate pentru fundamentarea acestora (dac este cazul).
Un exemplu de PROPUNERE DE POLITIC PUBLICA: mbuntirea sistemului de gestiune a relaiei cu cetenii. Problematica supus analizei este legat de mbuntirea gestiunii relaiei cu clienii. n acest context de evaluare au fost analizate canalele de comunicare tradiionale ale instituiei cum ar fi: direct la ghieu registratur, pe website prin informaiile disponibile, prin formularul de rspuns, prin aplicaia de management al stadiului rezolvrii petiiilor adresate PMB, Telefonic, prin pliante, informri diverse, audieri publice, consultri publice i nu n ultimul rnd prin sondajele de opinie.

Seciunea a-X-a Analiza diagnostic global la nivelul instituiei partenere de practic


Puncte tari Personalul din cadrul institutiei a participat in proportie de 90% la cursuri de perfectionare in domeniile: competente institutionale pentru dezvoltarea resurselor umane, securitatea muncii,gestionarea documentelor Cauze Nevoia imbunatatirii relatiilor interpersonale si a performantei departamentului; Perfectionarea functionarilor publici in domenii variate; Odata cu integrarea Romaniei in UE s-a intrevazut necesitatea implicarii institutiei in prezentare si informare europeana Reducerea numarului de posturi vacante in institutie; Efecte Gradul sporit implicare functionarilor indeplinirea obiectivelor comparatie anii anteriori

Sistemanalizat

de al in in cu

Departamentul de Resurse Umane a marit aria de implicare a functinarilor publici incluzand informarea pe teme de europene

Informarea cu privire la oportunitile de finanare din Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice. Numarul de posturi vancate in institutie in prezent este de
43

Asigurarea previzionarii eficiente a necesarului de personal si a nevoilor de formare, fapt dovedit prin evaluarea responsabilului cu

un calificativ maxim

Relatia cu alte institutii se desfasoara pe canale formale si informale iar cetatenii au posibilitatea de a realize petitii electronice diminuand risipa resursei de timp

Formarea profesionala in vederea responsabilizarii si cresterii performantei Evitarea birocratiei si implicarea unui numar prea mare de personal in inregistrarea cerintelor cetatenilor

109

Institutia beneficiaza de un site specializat care are o interfata accesibila pentru cetateni.

Sistemanalizat

Puncte slabe Activitatile derulate de resursele umane se axeaza strict pe atingerea rezultatului si nu pe procesul de realizare Cu exceptia relatiei cu cetatatenii in majoritatea birourilor si departamentelor exista un grad mare de birocratie

Inexistenta unei metode monitorizare a gradului motivare

de de

Rezistenta la functionarilor institutie

schimbare a publici din

Cauze Slaba pregatire a personalului in ceea ce priveste implementarea Managementului prin Performanta Perceptia rutinei ca mod de actiune; Nealocarea de resurse pentru tehnologizare si modernizarea sistemului informational Slaba motivare financiara a functionarilor publici; Inexistenta parghiilor de motivare Incapacitatea de a se adapta la schimbare; Slaba informare si perceperea schimbarii ca pe un fapt negativ

Efecte Nivel de performanta scazut in realizarea obiectivelor; Intarzierea termenelor; Resursa de timp este adeseori gresit gestionata; Prioritizarea deficitara; Existena nc a unui sentiment de frustare a funcionarilor; Imagine publica negativa a funcionarului Ingreunarea procesului de modernizare si imbunatatire a subsistemelor; Timpul alocat realizarii unei activitati sau luarii unei decizii
44

este mult mai mare. Pornind de la punctele slabe, identificate ca probleme, se vor formula o serie de recomandri care s determine diminuarea sau chiar eliminarea acestora. Realizarea unei analize complete a organizarii si functionarii institutiei, care sa urmareasca toate componentele acesteia, nu doar modul de organizare si desfasurare a activitatilor specifice pe o perioada determinata. Cresterea ponderii timpului acordat procesului de planificare a activitatilor, respectiv a orizontului de timp pentru care activitatile sunt planificate si respectarea planificarii prin prioritizarea activitatilor astfel incat sarcinile curente neprogramate sa nu afecteze semnificativ rezultatele preconizate anterior aparitiei lor; Instituirea unui sistem concret si coerent de monitorizare periodica a gradului de motivare ,in scopul identificarii parghiilor de motivare ce pot fi folosite si a celor a caror utilizare nu este justificata .In egala masura,evaluarea periodica a perceptiei angajatilor va permite si urmarirea dinamicii rezultatelor prin compararea situatiilor de la o perioada la alta; Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii instituiilor promovand si realizrile institutiei, nu numai problemele rmase nerezolvate. Pregatirea Funcionarilor Publici in domeniul informaticii Reducerea timpului de furnizare a serviciilor publice
Inregistrarea mai rapid a cererilor i petiiilor din partea cetenilor.

45

Оценить