Вы находитесь на странице: 1из 12

Latihan Topikal Statistik II 1 Rajah 1 ialah suatu data yang menunjukkan skor yang diperoleh 18 orang pelajar dalam

m suatu permainan. 3 1 3 5 3 4 5 3 3 2 3 3 4 1 2 4 3 2 Rajah 1 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan (b) Nyatakan skor median. Jawapan:

[4 markah]

Min bagi set data 15, 10, 4, c, 2, 13 and 16 ialah 10. Cari (a) nilai bagi c, (b) median, (c) mod. [4 markah] Jawapan:

Rajah 2 ialah suatu data yang menunjukkan bilangan pasang kasut yang dimiliki oleh 26 orang remaja. 4 3 4 6 3 5 6 4 5 6 4 4 4 5 2 3 3 5 5 4 4 2 4 3 5 3 Rajah 2 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan (b) Nyatakan mod. Jawapan:

[4 markah]

Jadual 1 menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh sekumpulan pelajar dalam sebulan. Bilangan buku 0 1 2 3 4 5

Bilangan pelajar Cari median data.

4 10

Jadual 1

[2 markah] Jawapan:

Rajah 3 ialah satu carta pai yang menunjukkan cara sekumpulan remaja menghabiskan waktu lapang mereka.

Rajah 3 Hitung peratusan remaja yang menghabiskan waktu lapang mereka atas sukan. [2 markah] Jawapan:

Rajah 4 ialah suatu data yang menunjukkan skor yang diperoleh 30 orang pelajar dalam suatu permainan. 5 3 3 4 2 2 1 5 1 2 4 4 4 5 2 5 2 2 5 2 4 2 5 4 5 3 4 4 5 2 Rajah 4 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan (b) Nyatakan skor median. Jawapan:

[4 markah]

Min bagi set data 14, 16, 17, 9, 4, 5 and y ialah 10. Cari

(a) nilai bagi y, (b) median, (c) mod. [4 markah] Jawapan:

Rajah 5 ialah suatu data yang menunjukkan bilangan pasang kasut yang dimiliki oleh 34 orang remaja. 6 4 4 5 3 2 2 4 6 2 3 5 5 5 6 3 4 6 2 6 4 3 6 3 3 5 6 5 2 6 6 4 5 5 Rajah 5 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan (b) Nyatakan mod. Jawapan:

[3 markah]

Jadual 2 menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh sekumpulan pelajar dalam sebulan. Bilangan buku Bilangan pelajar Cari median data. [2 markah] Jawapan: 0 9 1 6 2 4 3 8 4 5 5 3

Jadual 2

10

Rajah 6 ialah satu carta pai yang menunjukkan cara sekumpulan remaja menghabiskan waktu lapang mereka.

Rajah 6 Hitung peratusan remaja yang menghabiskan waktu lapang mereka atas televisyen. [2 markah] Jawapan:

11

Rajah 7 ialah suatu data yang menunjukkan skor yang diperoleh 29 orang pelajar dalam suatu permainan. 2 1 3 1 3 2 5 3 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 1 3 3 4 4 5 1 3 4 1 4 Rajah 7 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan (b) Nyatakan skor median. Jawapan:

[3 markah]

12

Min bagi set data 1, 19, 7, 9, m, 15 and 18 ialah 10. Cari (a) nilai bagi m, (b) median, (c) mod. [3 markah] Jawapan:

13

Rajah 8 ialah suatu data yang menunjukkan bilangan pasang kasut yang dimiliki oleh 30 orang remaja. 5 6 5 3 4 2 2 6 6 6 6 6 3 3 2 3 4 4 6 4

6 4 2 5 2 3 2 3 2 4 Rajah 8 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan (b) Nyatakan mod. Jawapan:

[3 markah]

14

Jadual 3 menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh sekumpulan pelajar dalam sebulan. Bilangan buku Bilangan pelajar Cari median data. [2 markah] Jawapan: 0 4 1 8 2 6 3 8 4 5

9 10

Jadual 3

15

Jadual 4 menunjukkan bilangan pelajar yang mengambil tuisyen dalam empat mata pelajaran. Mata pelajaran Matematik Sains Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Jadual 4 Bilangan pelajar 15 30 30 15

Membina satu carta pai untuk mewakili semua maklumat itu. [3 markah] Jawapan:

16

Rajah 9 ialah satu carta pai yang menunjukkan bilangan pelajar dalam empat buah kelas yang mengambil bahagian dalam suatu kem motivasi.

Rajah 9 Jumlah pelajar yang mengambil bahagian dalam kem itu ialah 90. (a) Cari nilai bagi x. (b) Hitung sudut sektor yang mewakili kelas Biru. [3 markah] Jawapan:

17

Jadual 5 menunjukkan bilangan pelajar yang mengambil tuisyen dalam empat mata pelajaran. Mata pelajaran Matematik Sains Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Jadual 5 Bilangan pelajar 15 30 30 15

Membina satu carta pai untuk mewakili semua maklumat itu. [3 markah] Jawapan:

18

Rajah 10 ialah satu carta pai yang menunjukkan bilangan pelajar dalam empat buah kelas yang mengambil bahagian dalam suatu kem motivasi.

Rajah 10 Jumlah pelajar yang mengambil bahagian dalam kem itu ialah 90. (a) Cari nilai bagi b. (b) Hitung sudut sektor yang mewakili kelas Merah. [3 markah] Jawapan:

19

Jadual 6 menunjukkan bilangan pelajar yang mengambil tuisyen dalam empat mata pelajaran. Mata pelajaran Matematik Sains Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia Jadual 6 Bilangan pelajar 35 10 30 15

Membina satu carta pai untuk mewakili semua maklumat itu. [3 markah] Jawapan:

20

Rajah 11 ialah satu carta pai yang menunjukkan bilangan pelajar dalam empat buah kelas yang mengambil bahagian dalam suatu kem motivasi.

Rajah 11 Jumlah pelajar yang mengambil bahagian dalam kem itu ialah 60. (a) Cari nilai bagi y. (b) Hitung sudut sektor yang mewakili kelas Hijau. [3 markah] Jawapan:

Answer: 1 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan 2 3 8 3 (b) 3 (a) = 10 c + 60 = 70 c = 10 (b) Jumlah kekerapan =7 2, 4, 10, , 13, 15, 16 Median = 10 (c) 10 3 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan 2 6 9 6 (b) 4 Jumlah kekerapan

5 2

6 3

= 6 + 5 + 7 + 8 + 4 + 10 = 40 Median =3 5 6 100% = 25% (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan 2 9 3 8 (b) 4 (a) = 10 y + 65 = 70 y=5 (b) Jumlah kekerapan =7 4, 5, 5, , 14, 16, 17 Median =9 (c) 5 8 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan 5 6 6 8 (b) 6 Jumlah kekerapan =9+6+4+8+5+3 = 35 Median =2 10 11 100% = 25% (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Skor 1 2 3 4 Kekerapan 10 4 7 6 (b) 3 (a) = 10 m + 69 = 70 m=1

5 8

6 9

5 2

12

(b) Jumlah kekerapan =7 1, 1, 7, , 15, 18, 19 Median =9 (c) 1 13 (a) Lengkapkan jadual kekerapan. Bilangan pasang 2 3 4 5 kasut Kekerapan 7 6 6 3 (b) 6 Jumlah kekerapan = 4 + 8 + 6 + 8 + 9 + 10 = 45 Median =3 15 Sudut bagi sektor Matematik 360 = 60 Sudut bagi sektor Sains 360 = 120 Sudut bagi sektor Bahasa Inggeris 360 = 120 Sudut bagi sektor Bahasa Malaysia 360 = 60

6 8

14

16

(a) 2x + 5x + 6x + 25 = 90 13x = 65 x=5 (b) 360 = 120 Sudut bagi sektor Matematik 360 = 60 Sudut bagi sektor Sains 360 = 120 Sudut bagi sektor Bahasa Inggeris 360 = 120 Sudut bagi sektor Bahasa Malaysia 360 = 60

17

18

(a) b + b + 2b + 50 = 90 4b = 40 b = 10 (b) 360 = 40

360 = 120 Sudut bagi sektor Bahasa Malaysia 360 = 60

20

(a) 3y + 2y + 2y + 25 = 60 7y = 35 y=5 (b) 360 = 150

Оценить