Вы находитесь на странице: 1из 12

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA

UVOD Zbog vanosti obrazovanja svaka vlast eli odrediti njegovu koncepciju i sadrinu, kako bi preko najsnanijeg instrumenta drutvene percepcije i oblika socijalizacije pojedinci prihvatili vrijednosti i norme sistema. Obrazovanje je predstavljeno kao traganje za akademskim i duhovnim osvjetavanjem u cilju individualnog ispunjenja. Kroz obrazovni sistem takoe se razvijaju i osjeanja za vlastitu kulturu, potivanje principa i solidarnost. Danas postoji mnogo inicijativa i programa kojima EU promie kulturu unutar Unije, uz saradnju na podrujima muzike, filma, plesa, naslijea, umjetnosti i drugih kulturnih pitanja.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA

1. OBRAZOVANJE I KULTURA U EVROPSKOJ UNIJI 1.1 Obrazovanje u Evropskoj Uniji Obrazovanje je, u irem smislu rijei, predstavljeno kao traganje za akademskim i duhovnim osvjetavanjem u cilju individualnog ispunjenja. Ono ima znaajnu funkciju u svakom drutvu. Zbog vanosti obrazovanja svaka vlast eli odrediti njegovu koncepciju i sadrinu, kako bi preko najsnanijeg instrumenta drutvene percepcije i oblika socijalizacije pojedinci prihvatili vrijednosti i norme sistema. Zato drave preuzimaju brigu o finansiranju obrazovanja. Pored toga u sadrajnom smislu pokuavaju kroz obrazovanje utvrditi drutvene norme i vrijednosti i izgraditi osjeanje pripadnosti svojoj zajednici, drutvenoj grupi, religiji. Kroz obrazovni sistem takoe se razvijaju i osjeanja za vlastitu kulturu, potivanje principa i solidarnost. Preko kolovanja se oblikuje svijest i gledite pojedinca, kada su u pitanju procesi u drutvu i sistem vlasti. Svi obrazovni sistemi su utemeljeni na istoriji znanja i istoriji drutva. Institucionalizacija obrazovanja pored toga to se zasniva na usvajanju niza pravila i drutvenih vrijednosti, ogleda se i kroz znanje i sposobnosti kojima pojedinac ovladava u procesu osposobljavanja. Putem sistema obrazovanja snano se mijenja struktura drutva, porodice i profesija.Nakon Hladnog rata irenje principa slobodnog trita moralo je biti popraeno pribliavanjem socijalnih standarda, to se najbolje moglo postii kroz obrazovanje i obuku. kolsko obrazovanje je ukljueno zajedno sa obrazovanjem odraslih, ime su ojaani saradnja u visokom obrazovanju putem ECTS-a (Program evropskih kredita i obuke), razne mree i institucionalni ugovori. Kada je u pitanju obuka, politika saradnja je takoe osnaena a koncepti poput cjeloivotnog uenja i ekonomije znanja smjestili su obrazovanje u samo srce ekonomskog razmiljanja, povezujui ga sa fleksibilnim tritima rada i nainima na koje ljudi percipiraju karijeru. Devedesete godine su, stoga, postavile osnovu za Lisabon. Lisabonski proces je uveo novi set politikih inicijativa i novi otvoreni metod saradnje, gdje obrazovanje predstavlja kljuni element strategije. Naglasak na obrazovanje je veoma jasno artikulisan u glavnoj izjavi gdje stoji da Lisabonski proces namjerava uiniti Evropsku uniju najkonkurentnijom i najdinaminijom svjetskom ekonomijom zasnovanom na znanju, sposobnom za odrivi rast i sa sve vie boljih radnih mjesta i veom socijalnom kohezijom. To se moe postii samo kroz bolju saradnju, koja je bila nemogua zbog neusklaenog pristupa, i veoma komplikovana zbog subvencija. Lisabon je uveo novi metod, koji se opisuje kao sindikalizacija ili kreiranje Evropskog obrazovnog prostora. Ovaj metod podrazumijeva znaajniju meu-vladinu saradnju u odreenim sporazumima i postavljanje jasnih ciljeva. Kljuni ciljevi ovih inicijativa su bili promovisanje efikasnosti, jednakosti i uinkovitog nadzora nad obrazovnim politikama irom Evropske unije.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


Unija mora postati najkonkurentnija privreda na svijetu zasnovana na znanju i sposobna da odri ekonomski rast sa vie poslova i sa boljim poslovima, te veom socijalnom povezanou (Savjet Evrope,Lisabon,Mart 2000). Da bi postigli ovaj ambiciozni cilj, predsjednici drava i vlada trae ne samo radikalnu preobrazbu Evropske privrede, ve i izazovni program modernizacije socijalne pomoi i obrazovnih sistema. Smatra se da bi do 2010. godine Evropa trebala biti svjetski lider u pogledu kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja. Ostvarenje tih planova znai potpunu preobrazbu sistema obrazovanja i osposobljavanja irom Evrope. Proces promjena e biti izveden u svakoj zemlji prema nacionalnom kontekstu i tradiciji te e biti ubrzan izmeu zemalja lanica saradnjom na Evropskom nivou, kroz razmjenu iskustava, radei i uei prema zajednikom cilju (metod otvorene saradnje). Evropska Unija ne namjerava smiljati ili primjenjivati zajedniku politiku u obrazovanju, nego eli potaknuti saradnju drava na tom podruju, te dopunjavati obrazovne sadraje koji ve postoje unutar nacionalnih drava. Drave lanice odluuju o strategiji razvoja kolstva jer kolski sistemi zamalja lanica EU nisu identini. Strategija evropskog obrazovanja kao cilj ukljuuje i pripremu mladih ljudi za ivot u demokratskom drutvu to upuuje na ostvarenje demokratskih ideala sa kojima bi graanstvo trebalo da se saivi. Meu demokratskim idealima koji su ve postali dio evropskog identiteta nalaze se potovanje ljudskih prava, ostvarenje slobode, jednakosti, solidarnosti, tolerancije, odgovornosti. Da bi navedeni ideali imali mogunost pune primjene, mladi bi ve u obrazovnom procesu trebalo da dobiju podrku u pokuaju da saznaju ta Evropa znai. Zato obrazovni sistemi u Evropi prepoznaju vanost mobilnosti mladih ljudi i potrebu za priznavanjem diploma steenih na univerzitetima u drugim zemljama. Evropsku omladinu mobilnost bogati omoguavanjem korienja programa razmjene i dueg boravka u sredinama koje pripadaju evropskom prostoru. Kreiranjem evropskog obrazovnog prostora, isprepletenog razliitim tradicijama obrazovnih sadraja i metoda, Evropa eli da upotpuni proces ekonomskog i politikog integrisanja kontinenta. Taj cilj slijedi elju da svaki Evropljanin, upitan za svoj identitet, ima mogunost da se barem u jednom dijelu svoje linosti pozove na pripadnost Evropi. Evropsko obrazovanje predstavljae element evropskog identiteta. Ono podrazumijeva stalnu pripremu mladih ljudi za svakodnevne kontakte sa multikulturalno i multilingvalnom realnou Evrope i njihovo prihvatanje odgovornosti za njen razvoj. U ovu svrhu Evropska unija pripemila je razliite obrazovne programe za uenike, studente i nastavnike. Njihov cilj je upoznavanje mladih ljudi sa razliitostima koje krase evropski kontinent i saznanje da evropska diversifikovanost nosi sa sobom bogatstvo i mogunosti, a ne sukobe i nerazumijevanja. Svake godine vie od milion ljudi koristi programe obrazovanja i strunog usavravanja izvan matinih drava, a finansiranih putem razliitih fondova EU, to pridonosi razumijevanju meu razliitim kulturama, toleranciji i ulaganju u ljudski potencijal Unije. Lisabonska strategija dala je temeljne smjernice djelovanja nacionalnim vladama i koordinirajuim tijelima EU u programima obrazovanja i usavravanja u budunosti. Kao doprinos tome Vijee ministara usvojilo je 2001. godine Izvjee o buduim ciljevima sistema obrazovanja i usavravanja, ime je stvoren strateki plan saradnje u obrazovanju i usavravanju u EU do 2010. godine.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


Ciljevi koje EU kroz taj strateki plan eli postii, a da bi se stvorilo drutvo temeljeno na znanju su: - Postotak mladih do 22 godine starosti sa zavrenim srednjokolskim obrazovanjem trebao bi biti vei od 85% Postotak mladih izmeu 18 i 24 godine starosti s prekinutim srednjokolskim obrazovanjem treba biti manji od 10% - Poveanje broja strunjaka na podruju prirodnih i tehnikih nauka za 15% uz smanjenje razlika u broju mukih i enskih diplomanata u spomenutim strukama - Omoguavanje dodatnog strunog usavravanja i pomoi u traenju zaposlenja u sluajevima nezaposlenosti nakon zavrene kole. - Postotak 15-godinjaka sa slabim uspjehom iz itanja trebao bi se smanjiti barem za 20% u usporedbi s razinama iz 2000. Prosjena razina sudjelovanja u cjeloivotnom uenju onih u dobi izmeu 24 i 64 godine starosti trebala bi biti barem 12,5%, sistem za prenos kredita to bi olakalo uzajamno priznavanje i prenosivost strukovnih kvalifikacija Vaan korak za obrazovanje u Evropi uinjen je 1998. kada su ministri obrazovanja iz Francuske, Njemake, Velike Britanije i Italije potpisali Sorbonsku deklaraciju u cilju harmonizacije visokog kolstva. Cilj Deklaracije proiren je sljedee godine na sveuilitu u Bologni, najstarijoj evropskoj instituciji visokog obrazovanja koja je radila u kontinuitetu, prihvaanjem Bolonjske deklaracije. Deklaraciju je potpisalo svih 29 evropskih zemalja, koje su na taj nain pokrenule Bolonjski proces stvaranja Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). Bolonjski proces kasnije je proiren na sastancima evropskih ministara obrazovanja i kroz razliite akcije Evropske komisije. - Prakom deklaracijom iz maja 2001. Bolonjskom procesu dodata su tri elementa, ukljuujui koncept cjeloivotnog uenja, ukljuivanje studenata i inicijativu da se Evropski prostor visokog obrazovanja uini atraktivnijim i konkurentnijim u odnosu na druge dijelove svijeta. - Na Berlinskom sastanaku na najvioj razini u septembru 2003. uestvovalo je 40 zemalja, naglaeno je da je visoko obrazovanje javna dunost s jakom socijalnom dimenzijom. Godina 2005. postavljena je kao rok za sustav standarda kvalitete za titule prvostupnika i magistara te za meunarodno priznat sustav titula i studija; nastojala se postii snanija veza izmeu EHEA i istraivakog sektora; predstavljeni su planovi kojima bi se dravni zajmovi i dotacije uinili mobilnima; naglaeno je ukljuivanje u studentske organizacije. - Bergenskim sastankom na najvioj razini, odranim 19. i 20. maja 2005. utvreni su ciljevi za Londonski sastanak na najvioj razini 2007., ukljuujui provedbu standarda i smjernica za NQA izvjee i dravne okvire obrazovanja; smjernice za nagraivanje i priznavanje zajednikih titula meu nacijama; stvaranje mogunosti za uspostavljanje fleksibilnih metoda visokog obrazovanja, ukljuujui procjenu prethodno steenog znanja; prema Evropskom kvalifikacijskom okviru za visoko obrazovanje priznaju se tri razine obrazovanja: prvi stupanj, magisterij i doktorat.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


Ministri obrazovanja sloili su se oko tri glavna cilja koja do 2010. treba postii i od kojih e koristi imati graani EU u cjelini, u sklopu Programa obrazovanja i strunog usavravanja 2010.: - poboljati kvalitetu i uinkovitost!!! sustava Evropske unije za obrazovanje i struno usavravanje; - osigurati dostupnost programa svima; - ostatku svijeta otvoriti put ka obrazovanju i strunom usavravanju. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, dogovoreno je trinaest pojedinanih smjernica koje pokrivaju razliite vrste i razine obrazovanja i strunog usavravanja (formalno, neformalno) usmjerenih ka ostvarenju koncepta cjeloivotnog uenja. Sustavi se moraju poboljati na svim razinama: obuka profesora; osnovne vjetine; integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija; uinkovitost ulaganja; uenje jezika; cjeloivotna poduka; fleksibilnost sustava koja omoguuje da uenje bude dostupno svima; mobilnost; obrazovanje graanstva itd. Evropska unija raspolae brojnim mehanizmima i sredstvima za podsticanje saradnje na podruju obrazovanja i usavravanja, a meu najznaajnijim programima su: - Lifelong Learning Programme (LLL) - program cjeloivotnog uenja koji ima za cilj poveanje stope zapoljavanja i jaanje konkurentnosti evropske ekonomije unutar globalne utakmice, to ovaj program ini kljunim elementom Lisabonske strategije. Program potie i socijalno ukljuivanje, aktivno graanstvo i osobni! razvoj. - Youth - program pokretljivosti i neformalnog obrazovanja za mlade od 15 do 25 godina, - Tempus - panevropski program saradnje u podruju visokog obrazovanja. Lifelong learning programe (cjeloivotni program uenja) Jedan od temelja Lisabonske strategije jeste razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i obuavanje svih graana za ivot i rad u drutvu zasnovanom na znanju. Odgovor na pitanje kako to ostvariti, jeste pomou koncepta doivotnog uenja, koji je EU usvojila kao vodei princip u definisanju svih politika u oblasti obrazovanja i usavravanja. Ukratko reeno, permanentno uenje obuhvata sve vrste uenja u toku ivota, sa ciljem unapreivanja znanja, vetina i sposobnosti za line potrebe, zbog okruenja i za potrebe posla. To znaci sticanje i inoviranje svih vrsta kvalifikacija, vetina i znanja, od predkolskog uzrasta do poznih godina ivota. Ukljueni su svi oblici uenja: kroz formalni sistem opteg i strunog obrazovanja i obuavanja, struno usavravanje na radnom mestu, samoinicijativno sticanje vjetina i znanja tokom cjelog ivota i dr. Ovaj program ima etiri stuba: 1. Comenius program za uenike, uitelje, kole i povezane institucije ili organizacije (predkolsko i kolsko obrazovanje do kraja srednjokolskog obrazovanja ) 2. Erasmus program za studente, naunike, profesore, univerzitete i druge povezane ustanove ili organizacije ( visoko obrazovanje, ukljuujui transnacionalni poloaj studenata ).

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


3. Leonardo da Vinci program za poetnike, radnike, zaposlenike i druge institucije i organizacije ( struno obrazovanje i usavravanje ). 4. Grundtvig program za odrasle, uitelje i druge institucije i organizacije aktivne na polju odraslog obrazovanja. Youth Youth je program koji je EU uspostavila za mlade ljude. Svrha mu je da uspostavi osjeaj aktivnog evropskog dravljanstva, solidarnosti i tolerancije meu mladim Evropljanima i da ih ukljui u oblikovanje budunosti Unije. Program promovie mobilnost unutar i izvan granica EU, neformalne, meukulturalne dijaloge i ohrabruje ukljuivanje svih mladih ljudi, bez obzira na njihov obrazovni, socijalni i kulturoloki status. Ciljne grupe su mladi od 15 do 25 godina, omladinske organizacije, omladinski lideri, treneri, neprofitne omladinske organizacije, udruenja i sl. Aktivnosti su: Akcija 1: Mladi za Evropu ( Youth for Europe ) - razmjena mladih, upoznavanje sa razliitim kulturama - uestovanje u demokratskim projektima, istraivanje zajednikih tema Akcija 2: Evropska volonterska sluba ( European Voluntary Service ) - pojedinci od 18 do 25 godina mogu provesti do 12 meseci u inostranstvu kao volonteri u raznim vrstama lokalnih projekata. Akcija 3: Mladi u svijetu ( Youth in the World ) - saradnja sa susjednim zemljama Unije - saradnja sa drugim zemljama Akcija 4: Omladinski sistem podrke - podrka tijelima aktivnim na Evropskom nivou u oblasti sa mladima - obuka aktivnih u radu sa mladima i organizacijama za mlade - projekti koji podravaju inovativnost i kvalitet - partnerstvo - podrka slijedeim strukturama programa: Euro-Mediterranean Youth Platform, EURODESK i udruenju mladih evropskih volontera. Akcija 5: Podrka Evropskoj saradnji na polju mladih - sastajanje mladih ljudi i onih odgovornih za pitanja mladih Tempus ( The Trans- European mobility scheme for university studies ) Je program Evropske Unije koji promovie modernizaciju visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana, Istone Evrope i Centralne Azije, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka. Analogno postojeim obrazovnim programima, Evropska unija nastoji da putem Tempus programa pomogne zadovoljenje specifinih potreba srednjoevropskih i istonoevropskih drava. Program omoguava dotiranje aktivnosti organizacija iz drava lanica EU i partnera iz Srednje i Istone Evrope. Ustanovljen 1990. godine Tempus je obnavljan 4 puta ( Tempus II, Tempus II bis i Tempus III 2000 do 2006 ). Ovaj program obezbeuje finansiranje i ohrabruje uravnoteenu saradnju izmeu univerziteta u Evropskoj uniji i u pomenutim zemljama.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


U ovoj fazi TEMPUS program pokuava da doprinese: - reformi struktura visokog obrazovanja i upravljanja ovim ustanovama; - razvoju nastavnih programa u prioritetnim oblastima; - razvoju administrativnih i institucionalnih struktura obezbjedujui mreu i izvore sredstava za obuku njihovog osoblja od strane nacionalnih administracija, polujavnih tela, industrije i kompanija, kao i od nevladinih organizacija; - razvoju ekspertskog treninga za odreene i naprednije stepene strunosti potrebne u toku ekonomske reforme, naroito za poboljanje i proirivanje veza sa industrijom; - ojaavanju regionalne saradnje naroito meu zemljama jugoistone Evrope, ohrabrivanjem uea vie partnerskih zemalja u istom projektu. Bolonjska deklaracija Bolonjski proces Bolonjska deklaracija u oblasti evropskog visokog obrazovanja, inspirisana Sorbonskom deklaracijom (1998), potpisana je 19. juna 1999. godine od strane ministara odgovornih za visoko obrazovanje sa 29 evropskih zemalja. Osnovni cilj Bolonjskog procesa jeste kreiranje Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Space for Higher Education), radi unapreenja zapoljavanja i mobilnosti stanovnitva, kao i meunarodne konkurentnosti evropskog visokog obrazovanja. Suoena sa sve veim problemom nekonkurentnosti visokog obrazovanja, Evropska unija je, potpisivanjem Bolonjske deklaracije pokrenula Bolonjski proces u kojem ve uestvuje preko 40 zemalja. Bosna i Hercegovina je potpisala Bolonjsku deklaraciju 2003 godine. Potpisivanjem ovog dokumenta drave su se dobrovoljno obavezale da reformiu svoje sisteme visokog obrazovanja u skladu sa dogovorenim prioritetima, kako bi se obezbedili uporedivost i povezivanje na evropskom nivou. Bolonjski proces potuje princip autonomije i raznolikosti, te ne predstavlja pokuaj standardizacije i uniformisanja evropskog sistema visokog kolstva. Prioriteti Bolonjskog procesa su: usvajanje zajednikog okvira za uporedivost diploma uvoenje zajednikih dodiplomskih i poslijediplomskih stepena u svim zemljama; uvoenje evropskog sistema transfera kredita (ECTS ); promicanje evropskih standarda za obezbjeivanje kvaliteta visokog obrazovanja; promicanje slobodnog kretanja studenata, nastavnika i istraivaa primjena sistema bazirana u osnovi na dva glavna ciklusa

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


1.2 Kultura u Evropskoj Uniji Prema Ugovoru iz Mastrihta iz 1992., kultura je postala kompetencija zajednice. Danas postoji mnogo inicijativa i programa kojima EU promie kulturu unutar Unije, uz saradnju na podrujima muzike, filma, plesa, naslijea, umjetnosti i drugih kulturnih pitanja. Na razini EU kultura je pitanje promicanja panevropskog identiteta, pri emu valja ouvati mnotvo jezika, kultura i tradicija graana EU. Program za kulturu (2007 2013), s proraunom od 400 miliona eura, namijenjen je razvoju transnacionalne kulturne saradnje izmeu subjekata iz drava proirene Evropske unije koje sudjeluju u Programu. Program ima tri sredinja cilja koja uveliko doprinose evropskim vrijednostima: - potpora transnacionalnoj mobilnosti profesionalaca u kulturnom sektoru; - poticanje kruenja umjetnikih djela te umjetnikih i kulturnih proizvoda preko dravnih granica; - promicanje interkulturalnog dijaloga na temelju jednakosti kultura. Program Evropskog glavnog grada kulture svake godine izabere grad koji e kroz tu godinu predstaviti svoje kulturno naslijee. Gradovi koji su dosad bili odabrani imali su koristi od meunarodnog interesa koje ovo imenovanje pobuuje. Dosad su za glavne gradove kulture imenovani samo gradovi u dravama lanicama i dravama kandidatkinjama, no Vijee moe imenovati grad izvan EU ako se on jednoglasno izglasa. Tekui program trebao bi biti aktivan do 2019. godine. Media je program potpore EU za evropsku audiovizualnu industriju. Media sufinansira inicijative obuke profesionalaca u audiovizualnoj industriji, razvoj produkcijskih projekata (dugometrani filmovi, televizijski filmovi, dokumentarni filmovi, animirani filmovi i novi mediji), kao i promicanje evropskih audiovizualnih radova. Novi program MEDIA 2007 (2007. 2013.) etvrti je viegodinji program od 1991., a proraun mu iznosi 755 milijuna eura. Program je podijeljen u pet akcija: - obuka profesionalaca - razvoj produkcijskih projekata i kompanija - distribucija filmskih radova i audiovizualnih programa - promicanje filmskih radova i audiovizualnih programa, to ukljuuje potporu filmskim festivalima - horizontalne akcije / probni projekti Politika slubene viejezinosti nastoji promicati ire znanje i koritenje svih slubenih jezika u Uniji te zatititi manjinske jezike. Svaka drava lanica prilikom pridruivanja Uniji odreuje jezike koje eli imenovati slubenim jezicima EU.

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA


Evropska unija trenutno ima 23 slubena jezika, pri emu je njemaki najraireniji kao maternji jezik. Engleskim jezikom najvie se ljudi koristi kao drugim jezikom i on nedvojbeno postaje najkoriteniji jezik u evropskim transakcijama. U EU postoji 150 neslubenih evropskih jezika koji su zatieni u odgovarajuim dravama lanicama. U Uniji se govori i raznim drugim jezicima s podruja Bliskog istoka, Indije i Balkana, no oni nemaju poseban slubeni status u Uniji. Evropa treba vie ulagati u kreativne industrije kao izvor budueg rasta, rekla je Evropska komisija , dok su ministri EU pozvali da se kultura stavi u "srce" novog blokovskog ekonomskog plana strategiju Evropa 2020. Evropska komisija e krajem aprila staviti na usvajanje "Zelenu knjigu o kulturnoj i kreativnoj industriji", usmjerenu na otkljuavanje ekonomskog potencijala kulturne i kreativne industrije u Evropi - sektora koji stvara 5 miliona radnih mjesta i predstavlja 2,6 posto BDP-a u 27 drava Unije. Sektor obuhvata raznovrsne oblasti kao to su kino, muzika, izdavatvo, mediji, moda, enterijer i dizajn proizvoda, kulturni turizam, reproduktivna umjetnost i batina. Prema studiji o ekonomiji evropske kulture, koju je naruila Evropska komisija: "kulturni i kreativni sektor je rastui sektor, razvijajui se pri tome brim tempom nego ostatak ekonomije i sektorski rast u pogledu radnih mjesta je mimo ostatka ekonomije. "

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA

ZAKLJUAK

Danas je kljuni prioritet uiniti Evropsku uniju najkonkurentnijim i najdinaminijim gospodarstvom koje se temelji na znanju cijelog svijeta, a koje je sposobno pokazati odrivi rast uz veu ponudu boljih radnih mjesta te uz veu socijalnu koheziju do 2010. godine. Ministri obrazovanja sloili su se oko tri glavna cilja koja do 2010. treba postii i od kojih e koristi imati graani EU u cjelini,

poboljati kvalitet i uinkovitost sistema Evropske unije za obrazovanje i struno usavravanje; osigurati dostupnost programa svima; ostatku svijeta otvoriti put ka obrazovanju i strunom usavravanju.

10

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA

SADRAJ UVOD.............................................................................................................1 1. OBRAZOVANJE I KULTURA U EVROPSKOJ UNIJI........................2 1.1 Obrazovanje u Evropskoj Uniji.................................................................2 1.2 Kultura u Evropskoj Uniji.........................................................................8 ZAKLJUAK................................................................................................10 LITERATURA...............................................................................................12

11

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA

LITERATURA 1. 2. 3. 4. 5. Wikipedia, 2010. www.euroinfocentar.ba www.eu4journalists.eu www.ceppei.ba www.businessbus.org

12