You are on page 1of 24

KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI

Nama Ahli Kumpulan: Lee Li Chee Lim Pei Ching Phoon Wei Yi Ting Yann Yann Opsyen: 4 PISMP SN/PJ/PC

KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI


3 aspek utama yang perlu dititikberatkan adalah:
a. b. c. d.

Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat

INFRASTRUKTUR

Kamus Dewan Edisi 4:


Kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kemudahan pengangkutan, pendidikan, kesihatan, bekalan kuasa elektrik, dan pelbagai kemudahan lain yang diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan sesebuah negara, masyarakat,organisasi.

INFRASTUKTUR

Infrastruktur yang disediakan memainkan peranan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Kesempurnaan aktiviti Pendidikan Jasmani di padang juga bergantung kepada bahan atau infrastuktur yang sedia ada. Antara elemen yang perlu ditelitikan ialah:
i.
ii.

Kedudukan sekolah Kewangan sekolah

KEDUDUKAN SEKOLAH
Luar bandar dan di bandar terdapat banyak perbezaan, masih terdapat beberapa kemudahan pembelajaran yang masih tiada di sekolah pedalaman tetapi ada di bandar. Contoh :

Kemudahan internet penting bagi penerokaan ilmu. Di luar bandar pula, kemudahan seperti ini kurang disediakan. Bagi kemudahan di sekolah bandar kemungkinan mempunyai kemudahan padang yang kurang sempurna.

KEWANGAN SEKOLAH
Aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah bergantung kepada kapasiti sekolah. Oleh itu, keperluan kewangan yang diperuntukkan bergantung kepada kapasiti murid sesebuah sekolah. Faktor sosioekonomi memainkan peranan dalam membantu sumber ekonomi sekolah. Contoh:
o

Sekolah di perumahan elit mudah untuk mendapat sumbangan. Aktiviti boleh dijalankan secarabesarbesaran dan lebih selesa.

TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar amatlah penting dalam semua subjek termasuklah Pendidikan Jasmani. Antara elemen yang perlu diambil kira ialah kepakaran yang ada kepada seseorang tenaga pengajar PendidikanJasmani.

TENAGA PENGAJAR

Contoh: Tenaga pengajar dalam permainan badminton perlu mengetahui dan menguasai kemahiran dengan lebih mendalam. Tenaga pengajar mestilah mempunyai ilmu PJ berkenaan dengan kemahiran, teknik, dan strategi pengajaran sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti.

TENAGA PENGAJAR

Aktiviti pendidikan Jasmani yang berisiko memerlukan tenaga pengajar yang mahir dan bertanggungjawab setiap aktiviti yang dilakukan bagi mengelakkan berlakunya risiko kemalangan semasa aktiviti dijalankan.

TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar perlu lebih prihatin terhadap kemampuan dan keupayaan murid terhadap pengajaran dan fleksibel. Contoh: Dalam aktiviti sukan dan rekreasi (abselling), jika guru tidak berpengetahuan atau kurang kepakaran kemungkinan berisiko berlakunya kemalangan akanberlaku. Oleh itu, guru perlu memahami danmengetahui aplikasi aktiviti dengan lebih terperinci.

PERKEMBANGAN MURID
DOMAIN KATEGORI PERKEMBANGAN MURID
Domain

Psikomotor

Afektif

Sosial

Kognitif

DOMAIN PSIKOMOTOR

Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah, kanak-kanak diasuh untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan baru dalam senaman.

DOMAIN PSIKOMOTOR

Di samping itu, mereka dilatih untuk menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakukan dalam kehidupan harian misalnya, kemahiran menggelecek dalam permainan bola sepak.

Domain Psikomotor juga mempunyai hierarki tersendiri. Simpson (1972) mengemukakan 7 peringkat objektif domain psikomotor daripada mudah kepada susah.

DOMAIN PSIKOMOTOR
Pergerakan ciptaan
Pergerakan suaian Pergerakan kompleks Pergerakan mekanistik Pergerakan terkawal Persediaan Persepsi

DOMAIN AFEKTIF

Melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. Objektifnya mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dannilai. Domain Afektif boleh dikelaskan mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi.

DOMAIN AFEKTIF
Perwatakan
Organisasi Penilaian Gerak balas Penerimaan

DOMAIN SOSIAL

Dicadangkan oleh Dettemer (1997) Terdiri daripada 8 peringkat objektif iaitu berhubung, berkomunikasi, melibatkan diri, berunding, bekerjasama, menghakim, memulakan dan menukar.

DOMAIN KOGNITIF
o

Melibatkan perkembangan pemikiran pelajar, proses menaakul dan pengetahuan pelajar. Proses yang mengambil masa yang lama. Tahu dan faham cara latihan yang sesuai untuk membina kecergasan jasmani.

Aktif ketika alam persekolahan selari dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal remaja.

DOMAIN KOGNITIF
o

Oleh itu, domain kognitif menjadi fokus utama dalam proses P&P. Taksonomi Bloom membahagikan domain kognitif kepada 6 peringkat bermula dari tahap yang mudah dicapai hingga kepada tahap yang sukar dicapai.

Perkembangan domain kognitif pelajar melibatkan cara berfikir, merasa dan bertindak.

DOMAIN KOGNITIF
Penilaian
Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan

PERALATAN DAN KEMUDAHAN

Peralatan mestilah berkeadaan baik dan tidak membahayakan. Ini membolehkan aktiviti dapat dijalankan dengan lebih baik. Contoh : Kemahiran lompat pagar, peralatan yangdigunakan mestilah selamat dan tidakmembahayakan murid.

PERALATAN DAN KEMUDAHAN

Kemudahan yang mencukupi memboleh aktiviti dijalankan dengan sempurna. Penyeliaan oleh pihak pentadbiran mestilah dijalankan dengan sempurna. Contoh: Aktiviti yang melibatkan penggunaan gelanggang tidak semestinya dapat dijalankan dengan sempurna. Ini kerana kemudahan gelanggang tidak terdapat dalam semua sekolah atau tidak disediakan dengan sempurna.

PERSEKITADAN BUDAYA DAN TEMPAT


o

Tempat pengaruh kepada kanak-kanak. Persekitaran:


a.
b.

Apa yang kerap berlaku di kawasan tersebut, itulah warisi kanak-kanak. Contoh Jika persekitaran menggemari bola sepak, maka persekitaran dipengaruhi bola sepak.

PERSEKITARAN BUDAYA DAN TEMPAT


o

Budaya:
a.

Budaya meminati sukan, akan terhasil kelompok masyarakat bersukan.

Tempat:
a.

Lokasi akan dipengaruhi oleh persekitaran dan budaya.