You are on page 1of 28

Polityka w zakresie przekształceń

nieruchomości poprzemysłowych
na przykładzie miast: Żyrardowa i Warszawy
POŁOŻENIE ŻYRARDOWA

Źródło: Oficjalny Serwis Internetowy Żyradowa http://www.zyrardow.pl/archiwum/polozenie.htm


ŻYRARDÓW – MIASTO Z HISTORIĄ…

Żyrardów zawdzięcza swą nazwę pierwszemu dyrektorowi


technicznemu fabryki, Philipowi de Girard – wynalazcy
maszyny do mechanicznego przędzenia lnu.

Początek miastu dała fabryka lniarska – "Stara


Przędzalnia", powstała w 1829 roku.

Była to jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk


lniarskich w ówczesnej Europie.
Po upadku zakładów lniarskich w 1990 roku
miasto zaczęło przeżywać ogromny kryzys
ekonomiczny i społeczny:

- wzrosło bezrobocie, ubóstwo społeczeństwa i


przestępczość;
- wiele osób zaczęło opuszczać miasto.

Władze Żyrardowa doszły do wniosku, że


historia, tradycja i rozwój turystyki
przemysłowej mogą przyczynić się do rozwoju
miasta.
ŻYRARDÓW – DAWNO TEMU …
OSADA FABRYCZNA

Osada fabryczna to osiedle dla robotników i kadry


kierowniczej. Znajdują się w niej fabryki, kościoły,
szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom kultury
"ludowiec", a nawet pralnia i łaźnia miejska. Ten
zabytkowy kompleks obejmuje centralną część miasta
o powierzchni 70 ha.
LOKALIZACJA OSADY FABRYCZNEJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Żyrardów, załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/191/04 Rady
Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2004 roku
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI ŻYRARDOWA

Program zakłada:
- poprawę estetyki przestrzeni miasta,
- zatrzymanie degradacji budynków i terenów
objętych ochroną konserwatorską,
- ożywienie terenów poprzemysłowych centrali
i dawnych zakładów lniarskich,
- podwyższenie standardów mieszkaniowych,
- wprowadzenie dodatkowych funkcji
usługowych, które pozwolą na zwiększenie
miejsc pracy oraz mocniejszą identyfikację
mieszkańców z miastem,
- poprawę stanu środowiska naturalnego i
kulturalnego miasta oraz stanu
bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i
gości.
PODOKRESY PROGRAMU REWITALIZACJI

Lata 2004-2006 – zadania obligatoryjne o


charakterze pilotażowym - rewitalizacja
- obiektu resursy i kręgielni,
- obiektu poprzemysłowego na terenie
centrali zakładów lniarskich,
- zabytkowego parku Dittricha,
- obiektów mieszkalno – usługowych.

Lata 2007-2013 oraz 2014-2020 -


zadania o charakterze fakultatywnym:
- ‘zadania twarde’ – infrastrukturalne,
- ‘zadania miękkie’ – polegające na
wsparciu dla przedsiębiorców ze
strony miasta np. w postaci ulg w
podatku od nieruchomości.
PLAN FINANSOWY ŻYRARDOWA NA LATA 2004-2020
podokresy przewidywany koszt wkład miasta, przy założeniu 75 proc.
programowania rewitalizacji dofinansowania ze środków zewnętrznych
2004-2006 36 860 000 zł 9 215 500 zł
2007-2013 98 920 000 zł 24 730 000 zł
2014-2020 ok. 120 000 000 zł ok. 30 000 000 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Żyrardowa.


UDZIAŁ OBSZARU MIASTA OBJĘTEGO
REWITALIZACJĄ

Obszar rewitalizacji obejmuje tereny w centrum miasta o łącznej


powierzchni 180 ha, co stanowi ok. 13 % pow. Żyrardowa

teren objęty
rewitalizacją
13%
pozostały
obszar
miasta
87%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Żyrardowa.


Stara Przędzalnia II jest
pierwszym zrewitalizowanym
obiektem pofabrycznym na
terenie osady fabrycznej.
Pełni obecnie funkcję
mieszkalno – usługowe
W budynku znajduję się
stylowa restauracji
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WIZUALIZACJA STAREJ PRZĘDZALNI
STARA PRZĘDZALNIA – CZĘŚĆ HANDLOWO - BIUROWA
POSTĘPY PRAC: GRUDZIEŃ 2008
WIZUALIZACJA LOFTÓW DE GIRADA
EFEKTY REWITALIZACJI ŻYRARDOWA

- Poprawa konkurencyjności regionu,


- Poprawa jakości tkanki miejskiej i ogólnej
estetyki,
- Zwrócenie uwagi dużych inwestorów,
- Powstanie najbardziej znaczących prywatnych
inwestycji: ‘lofty de Girarda’ i ‘Stara Przędzalnia’,
- Zmiana postrzegania miasta jako
dynamicznego, atrakcyjnego, przyjaznego
mieszkańcom i inwestorom oraz ciekawego pod
względem turystycznym (Żyrardów jako ośrodek
weekendowej turystyki miejskiej).
REWITALIZACJA TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH W WARSZAWIE
• Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w
Warszawie daleka jest, ze względu na brak
jej usystematyzowania i kompleksowości
do Żyrardowa.
• Zniszczona w ogromnej części podczas
drugiej wojny światowej stolica nie
zachowała zbyt wielu obiektów kultury
dawnego świata przemysłu.
• Zdecydowana większość terenów
poprzemysłowych Woli czy Służewca
została zabudowana nowymi obiektami.
• Miasto nie chciało, bądź też nie dostrzegło
potencjału historycznego.
• Dopiero w nurcie postindustrialnej mody,
wyłoniło się kilka ciekawych, pochodzących
jednakże głównie od prywatnych
inwestorów projektów.
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Muzeum zostało otwarte w 60. rocznicę wybuchu


Powstania w budynkach należących
niegdyś do elektrowni tramwajowej Wola,
wybudowanej w latach 1904 – 1908.

Dzięki rewitalizacji spod szaro-burego tynku


wyłonił się okazały gmach stuletniej
elektrowni z czerwonej klinkierowej cegły,
o ciekawej przemysłowej architekturze
z przełomu XIX i XX wieku.

Obecnie Muzeum przyciąga wielu turystów,


nie tylko z Polski, ale w dużym stopniu
również zagranicznych. Jako jedno z
najnowocześniejszych muzeów w Polsce
stało się ważnym punktem na mapie
kulturowej Warszawy.
FABRYKA TRZCINY

• Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny


to kompleks kulturalno-edukacyjny
oferujący różnorodne aktywności
artystyczne m.in. spektakle teatralne,
wystawy, festiwale muzyczne,
koncerty, wykłady Uniwersytetu
Wolnego Czasu.
• Centrum znajduje się przy ulicy
Otwockiej na Starej Pradze.
• W latach międzywojennych na terenie
obecnej Fabryki Trzciny
funkcjonowała rzeźnia, wytwórnia
marmolady i fabryka konserw.
Znajdowały się tam również zakłady
przemysłu gumowego.
• Pomysłem architektów było
zachowanie industrialnego charakteru
tego miejsca.
FABRYKA WÓDEK ‘KONESER’
• Jedno z najciekawszych zabytków budownictwa
przemysłowego w stolicy.
• W 1867 roku w miejscu rogatek ząbkowskich
zbudowano Fabrykę Oczyszczania Spirytusu. W
okresie międzywojennym zatrudniano tu ponad
400 pracowników.
• Jest to szereg zabudowań z czerwonej cegły z
charakterystyczna bramą wjazdową,
architektonicznie przypominający budowle
średniowieczne.
• W 2006 roku działkę, na której wzniesione zostały
obiekty wygrała w przetargu spółka BBI
Development NFI.
• Planowana w inwestycji powierzchnia użytkowa -
ponad 60.000 m2.
• Nowo otwarta inwestycja ma się stać kulturalnym
sercem dzielnicy.
FABRYKA WÓDEK - WIZUALIZACJA

Wizualizacja terenu Fabryki Koneser po zakończeniu inwestycji, uwzględniająca zachowaną


historyczną tkankę oraz nowo powstałe budynki

Źródło: Materiały własne inwestora – www.bbidevelopment.pl


FABRYKA NORBLIN

• Plany obecnego inwestora – firmy ART. NORBLIN- obejmują m.in..:


- uwzględnienie wszystkich wpisów do rejestru zabytków i zgłoszenie dwóch dodatkowych
budynków,
- zdywersyfikowanie funkcji przestrzeni przyszłego zagospodarowania fabryki
(na część biurową, handlowo-usługową, kulturalną oraz mieszkaniową),
- powstanie nowoczesnych obiektów biurowych, trzech osiemnastopiętrowych wież, nawiązujących
do kominów fabrycznych, w których miałyby się znaleźć luksusowe apartamenty,
- 2- poziomowy podziemny parking.
• Na obecną chwilę inwestor zdobył już zalecenia konserwatorskie, prace są kontynuowane.
FABRYKA NORBLIN- WIZUALIZACJA
Wizualizacja terenu Fabryki Norblin po zakończeniu
inwestycji, uwzględniająca zachowaną historyczną tkankę
oraz nowo powstałe budynki

Źródło: Życie Warszawy www.zw.com.pl/galeria/2,1,341088.html - na podstawie materiałów inwestora


PODSUMOWANIE

• Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju i zachowanie proporcji,


pomiędzy funkcjami mieszkaniowymi, komercyjnymi i kulturowymi, a
co za tym idzie stworzenie nowoczesnych przestrzeni publicznych z
jednoczesnym zachowaniem genius loci, okazuje się być szansą na
drugie życie starych fabryk.
• Rewitalizacja zapewnia nie tylko
estetyczną poprawę obszarów miejskich,
umożliwia powtórne wykorzystanie
terenów zielonych, ale również tuszuje
różnice społeczne oraz zapobiega
patologiom.

• Doskonałym przykładem jest Żyrardów,


który dzięki otrzymanym środkom unijnym
znakomicie wykorzystało istniejące zasoby
przemysłowe. Dzięki temu Żyrardów ma
szansę stać się zrewitalizowanym miastem
na miarę europejską.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Aleksander Ciszek
Piotr Fijołek
Sylwia Stefaniak
Mikołaj Stępniewski
Beata Sójka
Ewelina Trojnar
Gosia Szybińska

Related Interests