You are on page 1of 46

DISEDIAKAN OLEH :

LIEW CHING HUI


SMK MATANG JAYA


PENGISIAN CERAMAH SEJARAH SPM
CERAMAH TEKNIK MENJAWAB SOALAN
BENGKEL RINGKAS
ANALSIS SOALAN TAHUN LEPAS
SESI SOAL-JAWAB
FORMAT PEPERIKSAAN
SEJARAH SPM
B
il
Perkara Kertas 1
(1249/1)
Kertas 2
(1249/2)
Kertas 3
(1249/3)
1 Jenis Item Objektif Bahagian A :
Struktur
Bahagian B : Esei
Open book
test

2 Bilangan
soalan
40 soalan
(Jawab
Semua)
Bahagian A :
4 Soalan, jawab
semua
(40 markah)
Bahagian B :
7 soalan, pilih 3
(60 markah)
8 soalan esei
berdasarkan
satu tajuk
umum.
3 Jumlah
Markah
40 100 100
B
il
Perkara Kertas 1
(1249/1)
Kertas 2
(1249/2)
Kertas 3
(1249/3)
4 Tempoh
Ujian
1 jam 2 jam 30
minit
3 jam
6 Cakupan Semua
bidang
pembelaja
ran Ting. 4
dan 5.
Semua
bidang
pembelajara
n Ting. 4
dan 5.
Semua
bidang
pembelajara
n Ting. 4
dan 5.
7 Wajaran 30% 50% 20%


TEMA-TEMA SEJARAH
TINGKATAN 4 DAN 5
TING. TEMA BAB

4
(7) Tamadun Awal Manusia
1 - 3
(8) Tamadun Islam dan
perkembangan
4 - 8
(9) Perkembangan di Eropah dan
kesannya terhadap ekonomi negara.
9, 10


5
(10) Kemunculan dan
perkembangan nasionalisme
sehingga Perang Dunia Kedua
1, 2
(11) Pembinaan negara dan bangsa
ke arah kemunculan negara
Malaysia yang berdaulat.
3 8
(12) Malaysia dan kerjasama
masyarakat antarabangsa
9
MENJAWAB KERTAS 1
1249/1
MENJAWAB KERTAS 1 (1249/1)
PERSEDIAAN :
1. Kuasai dan fahami seluruh kandungan Sejarah
Tingkatan 4 dan 5.
2. Buku teks adalah rujukan utama.
3. Fahami konsep dan istilah penting.
4. Rujuk Glosari dan Indeks di belakang buku teks.
5. Sudut Maklumat merupakan sumber penting.
6. Buat banyak latihan (termasuklah latihan topikal,
kertas model SPM dan soalan tahun lepas).
MENJAWAB KERTAS 1 (1249/1)
sambungan
SEMASA MENJAWAB SOALAN
1. Baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak
soalan.
2. Beri perhatian kepada stimulus, rajah, jadual,
gambar, peta dll.
3. Baca semua pilihan jawapan.
4.Pilih jawapan yang paling tepat.
5. Hitamkan terus jawapan pada Borang OMR.


MENJAWAB KERTAS 1 (1249/1)
sambungan
SEMASA MENJAWAB SOALAN (. Sambungan)
6. Hitamkan satu jawapan sahaja dengan pensel 2B.
7. Padamkan sehingga bersih jika hendak mengubah
jawapan.
8.Masa menjawab satu soalan lebih kurang 1 minit.
9.Tinggalkan soalan yang sukar dan jawap soalan yang
berikutnya.
10.Semak jawapan, pastikan semua jawapan ditanda.
11.Jangan mengotorkan, mengoyak & melipat OMR.

MENJAWAB
KERTAS 2
1249/2
MENJAWAB SOALAN STRUKTUR
(BAHAGIAN A)
Baca soalan dengan teliti & fahami kehendak
soalan.
Jawab semua soalan dalam ruangan yang
disediakan dalam kertas soalan.
Jawab dalam bentuk frasa.
Setiap soalan terdiri daripada 4 hingga 5 ceraian.
Markah tertera di hujung setiap ceraian.
Satu fakta diberi 1 markah.
Digalakkan memberi fakta tambahan.
Menjawab soalan esei
(Bahagian B)
Baca semua soalan dengan teliti sebelum
menjawab.
Setiap soalan mempunyai 3 ceraian.
Biasanya ceraian (c) merupakan soalan KBKK.
Pilih tiga (3) soalan yang paling diyakini
jawapannya.
Kenalpasti kata tugas dan kata kunci soalan.
Perhatikan markah maksimum setiap ceraian.
Buat rangka jawapan sebelum menulis esei.. Sambungan
Menjawab soalan esei
Tulis nombor soalan dan ceraian dengan
jelas.
Jangan menulis pendahuluan dan kesimpulan.
Ayat pertama ialah fakta pertama.
Skema jawapan adalah mengikut buku teks.
Satu Fakta / Huraian / Contoh diberi satu
markah.
Digalakkan menulis fakta dalam perenggan
yang berasingan.
Gunakan ayat penuh / lengkap.
KERTAS 2
Bahagian A : Struktur JAWAB SEMUA
- 1 jam (1 soalan = 15 minit)

Bahagian B : Esei JAWAB 3 SAHAJA
- 1 jam 30 minit (1 soalan = 30 minit)

MASA KESELURUHAN : 2 JAM 30 MINIT

KATA TUGAS LAZIM
BIL KATA TUGAS JAWAPAN
1 Nyatakan /
Berikan
Fakta
2 Senaraikan /
Namakan
Fakta
3 Jelaskan Fakta
4 Terangkan Fakta + Huraian
5 Huraikan Fakta + Huraian + Contoh
CONTOH SOALAN & JAWAPAN

(a) Terangkan faktor-faktor perkembangan kerajaan agraria.
[6 markah]
TERANGKAN = FAKTA + HURAIAN

F1 Kedudukan / lokasi
H1a kawasan yang subur
H1b lembah sungai
H1c kawasan berbukit / pedalaman / lereng gunung berapi

F2 Kegiatan masyarakat
H2a menanam padi sawah / padi huma
H2b menanam tanaman lain (jagung/keledek/sayur-sayuran)
H2c menternak binatang (lembu/kerbau/kambing/ayam)
H2d menangkap ikan (di sawah/paya/sungai)
H2e mencari kulit kura-kura
H2f lebihan hasil dipasarkanKATA-KATA SEERTI
Sebab / Punca / Faktor / Mengapa?

Kesan / Akibat / Implikasi

Cara / Langkah / Bagaimana?

Tujuan / Matlamat / Objektif


FRASA SOALAN KBKK
Pada pendapat / pandangan anda, .
Sebagai seorang murid, .
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,
Sebagai warganegara Malaysia, ..
Jelaskan iktibar / pengajaran yang boleh diperoleh
Berdasarkan pengkajian / pemerhatian anda, ..
Cadangkan empat cara .
Andaikan anda seorang ..
Jelaskan peranan generasi muda ..
Menjawab soalan esei
JANGAN !!!
Menjawab dalam bentuk nota ringkas.
Jawapan yang tidak ditulis dalam ayat
penuh hanya diberi separuh daripada
markah.
Menjawab dalam bentuk carta, gambar
rajah piramid, rajah, jadual tidak diberi
markah.
Gambar dan peta tidak diberi markah.

Menjawab soalan esei
sambungan
JANGAN !!!
Menggunakan singkatan seperti yg, dll,
utk, @, spt, org, mn2.
Tulisan cakar ayam.
Menggunakan masa yang terlalu lama
untuk menjawab satu-satu soalan.
Tidak menjawab langsung.

ASPEK-ASPEK TEKNIKAL
Gunakan pen berwarna biru atau hitam
sahaja.
Jangan menulis di ruangan sebelah kiri dan
kanan skrip jawapan (kecuali nombor dan
ceraian soalan)
Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran pada muka depan buku jawapan.
Tuliskan nombor soalan esei yang dijawab
pada muka depan buku jawapan.
Gunakan halaman baru bagi setiap soalan.
Digalakkan meninggalkan sedikit ruang antara
ceraian.
ASPEK-ASPEK TEKNIKAL
.. sambungan
Gariskan jawapan yang salah dengan kemas
dan tulis jawapan yang betul di atas atau
sebelah.
Tulisan hendaklah kemas dan saiz yang sesuai.
Boleh menulis di kedua-dua muka surat buku
jawapan.
Tulis esei mengikut urutan soalan dalam
kertas soalan.
Jawapan boleh ditulis dalam satu atau
beberapa perenggan.MENJAWAB
KERTAS 3
1249/3
Teknik Menjawab Kertas 3
Kertas 3 berbentuk open-book test.

Tajuk tugasan keluar satu bulan setengah sebelum
peperiksaan bertulis.

Tajuk tugasan 2014 akan disiarkan dalam Portal
Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia. Sila layari
www.moe.gov.my.

Teknik Menjawab Kertas 3
Tajuk tugasan berdasarkan salah satu tajuk tingkatan
4 atau 5.
Contohnya,
Tajuk 7.2 : Tamadun Awal di Asia Tenggara
[Merujuk Tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan
buku teks sejarah Tingkatan 4, Bab 3].
Pelajar boleh membuat rujukan daripada pelbagai
sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar,
majalah, risalah, internet dan lain-lain.
NOTA : Rujukan penting - BULETIN SEJARAH

Teknik Menjawab Kertas 3
Pada hari peperiksaan :
a. Bahan yang boleh dibawa masuk ke bilik
peperiksaan.
1. Buku Teks,
2. Buku ilmiah
3. Buletin Sejarah
4. Buku rujukan
5. Bahan cetakan Internet
6. Model jawapan (bercetak / bertulis)
7. Akhbar / Majalah / risalah
8. Bahan bercetak yang lain


Teknik Menjawab Kertas 3
DILARANG :
1. Membawa masuk peralatan elektronik seperti
telefon bimbit, kamera, komputer riba, blue tooth,
radio, pita rakaman.
2. Berkongsi bahan rujukan dengan calon lain.
3. Berbincang dengan calon lain.
Teknik Menjawab Kertas 3
Masa menjawab ialah 3 jam.
Jawapan mesti dalam bentuk esei.
Calon diberi 8 soalan yang berkaitan dengan tajuk.
Soalan terbahagi kepada 8 aspek.
a) Pengenalan / latar belakang
b) Memahami
c) Menganalisis
d) Mengaplikasi
e) Menilai
f) Menjana idea
g) Menghayati nilai murni / iktibar / patriotisme
h) MerumusContoh Soalan Kertas 3
Format Perincian Markah
Pengenal
an
1. Jelaskan latar belakang kemunculan kerajaan awal di
Asia Tenggara.
5m
Isi dan
huraian
2. Huraikan ciri-ciri dan faktor perkembangan
kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara.
(i) Kerajaan Agraria
(ii) Kerajaan Maritim
40m
3. Jelaskan aspek saling kebergantungan antara
kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim.
15m
4. Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang
strategik di Nusantara bagi kemajuan negara?
10m
Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara setelah
memanfaatkan kedudukan yang strategik di Asia
Tenggara?
10m
Contoh Soalan Kertas 3
Format Perincian Markah
Isi dan
huraian
6.
(i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk
menjadi negara maju.
(ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi
cabaran di atas.
10m
7. Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme
daripada kerajaan awal demi kemajuan negara kita.
5m
8. Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh.
Iktibar kepada diri, bangsa dan negara.
Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang
cemerlang.
5m
BAGAIMANA
CEMERLANG
SEJARAH?
TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3
Soalan 1 3
bernilai 60 markah.
Jawapan dari buku teks.
Pastikan dapat markah maksimum.

Soalan 4 8
Bernilai 40 markah
Berbentuk KBKK
Buat model jawapan sebagai persediaan.
Rumusan ada 3 perkara.

BAGAIMANA CEMERLANG SEJARAH ?
TEKNIK
BELAJAR
TEKNIK
MENJAWAB
SOALAN
BERBINCANG &
BERTANYA

LATIH TUBI
Saya selalu
gagal
Sejarah.
Apa nak
buat ???

PANDUAN UNTUK LULUS SEJARAH
LATIH TUBI KERTAS 1 PASTI LULUS
JAWAB SOALAN MUDAH
JAWAB SOALAN KBKK (CERAIAN TERAKHIR
SETIAP SOALAN KERTAS 2)
RAJIN BERTANYA GURU / RAKAN
TINGKATKAN KEYAKINAN DIRI.

PANDUAN UNTUK LULUS SEJARAH
MESTI HADIR KETIGA-TIGA KERTAS
MESTI MENJAWAB SEMUA SOALAN
JANGAN MENIRU
JAGA KESELAMATAN / KESIHATAN DIRI
JANGAN PUTUS ASA
MARI

BERBENGKEL
SPM 2006 - SOALAN 7(a)
Jelaskan enam sebab British mengisytiharkan Malayan
Union. [6 markah] Buku teks m/s 95-96
JAWAPAN :
British mengisytiharkan Malayan Union sebagai
persediaan kepada Tanah Melayu membentuk
pemerintahan sendiri. British juga menginginkan
pentadbiran yang licin. Selain itu, British juga ingin
menjimatkan kos pentadbiran. Sebelum Perang dunia
Kedua, Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit
pentadbiran iaitu Negeri-negeri Selat (NNS), Negeri-
negeri Melayu Bersekutu (NNMB) dan Negeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu (NNTMB). Hal ini menelan kos
yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi
antara negeri tidak seimbang.
SPM 2006 - SOALAN 7(a)
Jelaskan enam sebab British mengisytiharkan Malayan
Union. [6 markah] Buku teks m/s 95-96
JAWAPAN : SAMBUNGAN
Selain itu, British berhasrat membentuk sebuah bangsa
Malayan Union supaya golongan pendatang dapat
melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat
setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat
memastikan sumber tenaga dan pelaburan ekonomi di
Tanah Melayu tidak terbantut. Di samping itu, British
dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap
sumber ekonomi Tanah Melayu selain mengurangkan
kuasa politik orang Melayu.
SPM 2010 - SOALAN 4(e) - SOALAN KBKK
Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik, apakah peranan
anda untuk menjamin pembangunan negara kita supaya
berterusan? [2 markah]
JAWAPAN :
- Belajar bersungguh-sungguh
- Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan
- Menguasai kemahiran ICT
- Hidup bersatu padu
- Mematuhi undang-undang negara
- Bersifat kreatif dan inovatif
- Berani menghadapi cabaran.
- Menceburi bidang perniagaan / perusahaan
[mana-mana jawapan munasabah]
SPM 2010 - SOALAN 1(d) - SOALAN KBKK
Sejarah membuktikan betapa pentingnya sungai dalam kehidupan
manusia. Bagaimanakah kita seharusnya memelihara sungai
supaya keselesaan hidup manusia terjamin? [3 markah]
JAWAPAN :
- Memelihara kebersihan sungai / tidak buang sampah
- Mengadakan kempen pemuliharaan sungai
- Menguatkuasakan undang-undang
- mempromosikan aktiviti sukan air
- Tidak membuang sisa toksik ke dalam sungai
- mengurangkan hakisan di tebing sungai
- Memelihara hidupan sungai
[mana-mana jawapan munasabah]

Always listen to good advice...
I enjoy having you here. Have a
nice day.. Good Bye !!!