You are on page 1of 74

1

seseorang guru yang mempunyai sikap terpuji


seperti jujur, minat, sanggup berkorban dan
kesetiaan akan mempengaruhi budaya kerjanya di
sekolah. Daripada minat dan sikap yang positif
terhadap kerjaya ini jugalah seseorang guru akan
berusaha untuk terus maju dan terus belajar bagi
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
profesional mereka
Datin Asariah Mior Shaharuddin (2008)

We want teachers who are professionals, can teach


effectively, and are true educators.
Dato Seri Hishammudin Tun Hussein (2005)
untuk cemerlang, guru perlu berfikiran global,
bertindak secara sistematik dan efektif, menguasai
bidangnya, mengamalkan etika profesion keguruan
dan berpandangan jauh. Dato Haji Alimuddin
Haji Mohd. Dom(2008)

Huruf G Guru yang dihasratkan oleh negara.


Tiga Lingkaran Kecil Bertindan Tiga aspek
kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru.
Lingkaran Besar Putih Keperluan utama yang
disediakan oleh agensi dan institusi latihan
perguruan bagi menyokong dan membantu guru
mencapai Standard.
Lingkaran Besar Asas penentuan Standard dan
Keperluan.
Glob Kualiti guru bertaraf dunia yang
dipertanggungjawab membangunkan modal insan
berminda kelas pertama.

Standard

Asas
Penentu
an
Standard
&
Keperlua
n

Keperlua
n

S1 : Amalan Nilai
Profesionalisme Keguruan
S2 : Pengetahuan dan
Kefahaman
S3 : Kemahiran Pengajaran &
Pembelajaran
Misi Nasional
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
Tatasusila Profesion Keguruan
Etika Kerja Kementerian
Pelajaran Malaysia
K1 : Kelayakan Masuk Program
Latihan Perguruan
K2 : Latihan, Pentaksiran dan
Penilaian
K3 : Kolaborasi
K4 : Infrastruktur & Infostruktur
K5 : Jaminan Kualiti
6

Guru
Kompet
en

Moda
l
Insan
Ungg
ul

Agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia


(KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).
Membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia
mengikut acuan Malaysia.
Kompetensi profesional yang patut dicapai oleh
setiap guru.
Keperluan yang patut dicapai oleh setiap guru.
Keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan
IPG.
Selaras dengan Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP) memartabatkan profesion
keguruan.
7

Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai


profesionalisme keguruan, pengetahuan dan
kefaham, serta kemahiran pengajaran dan
pembelajaran (P&P).
Agensi dan institusi latihan perguruan patut
menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap.
KPM berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan
institusi pendidikan guru.
SGM menggariskan kriteria dan standard guru
selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM).
8

Mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru


dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan,
pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran P&P.
Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan
keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan
perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru
yang ditetapkan tercapai.

DOMAIN DIRI

Merujuk kepada pegangan


nilai diri guru yang sedia ada
dan patut dikembangkan bagi
mencapai matlamat sistem
pendidikan negara.

10

Tahan lasak, Aktif


Daya tahan,
Daya Saing,
Daya Cipta

Kepercayaan
Kepada Tuhan

DOMAIN
DIRI

Amanah, Adil,
Sihat
Kemahiran
Interpersonal,
Intrapersonal

Budi bahasa,
Ikhlas, Sabar

Kasih sayang,
Bertimbang
rasa

Berilmu, Semangat Sukarela

11

DOMAIN
PROFESION

Merujuk kepada pegangan


nilai yang patut diamalkan
secara telus oleh guru dalam
menjalankan tugasnya
sebagai seorang guru yang
profesional.

12

Berketampilan
Mengamalkan
kerja
berpasukan

Proaktif

Kecintaan terhadap
profesion

DOMAIN
PROFESION

Kreatif

Integriti

Teladan
Inovatif

13

DOMAIN
SOSIAL

Guru berperanan sebagai


agen sosialisasi dan penjana
modal insan dalam
masyarakat. Fokus nilai ialah :

14

Keharmonian

Kecintaan
terhadap alam
sekitar

Kemahiran sosial
DOMAIN
SOSIAL

Semangat
bermasyarakat

Patriotisma

15

Guru patut mengetahui dan memahami :


1.Falsafah, matlamat dan objektif pendidikan yang
menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran (P&P).
2.Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan
kokurikulum, hasil pembelajaran dan keperluan
P&P bagi mata pelajaran dan keperluan.
3.Kandungan mata pelajaran yang diajar.
4.Kandungan ilmu pendidikan.

16

5.Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK),


media dan sumber.
6.Strategi untuk mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang kondusif.
7.Kaedah pentaksiran & penilaian dan
penyelidikan tindakan untuk menambah baik
amalan pengajaran dan pembelajaran.
8.Potensi murid dan cara mengembangkannya
secara menyeluruh dan bersepadu.

17

1. Kemahiran menyediakan perancangan P&P


berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim
dengan mengambil kira perbezaan kebolehan,
pengetahuan sedia ada, serta jangkaan
pencapaian murid.
2. Kemahiran melaksanakan P&P dengan
menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah
dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran
berfikir, kemahiran TMK, kemahiran pemudah
cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.

18

3. Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai


keberkesanan P&P bertujuan menambah baik
pengajaran guru dan pencapaian murid.
4. Kemahiran mengurus bilik darjah, melibatkan
pengurusan hubungan kemanusiaan, masa,
ruang dan sumber untuk mencapai
pembelajaran yang bermakna dan berkesan.

19

20

21

22

23

24

25

26

Kualiti Guru

27

Definisi
a)

Jemaaah nazir sekolah: Kualiti adalah sifat


kecemerlangan yang dikehendaki oleh
sesuatu barang atau perkhidmatan
b) Darling Harmmond(2000) : Guru yang
berkualiti mempunyai kelulusan yang
tinggi
c) Wayne & Youngs ( 2003) : Guru yang
mampu memberi impak kepada
pencapaian pelajar

28

Laporan organization for economic


Cooperation and Development (OECD)
(1994) :
Isi pelajaran

Kemahiran
pedagogi

refleksi

Empati dan
komitmen

Kompetensi
pengurusan

29

Dapatlah disimpulkan bahawa:

Bagi menghasilkan pendidikan


bertaraf dunia, ciri - ciri guru yang
berkualiti adalah guru yang
memenuhi keperluan pelajar dalam
pelbagai aspek sama ada dari segi
pengajaran dan pembelajaran,
sahsiah, kemahiran, kepakaran dan
pengurusan .

30

Kepentingan Kualiti dalam


pendidikan
a) Sasaran jangka panjang KPM melalui
pelan induk pembangunan pendidikan
( 2006 - 2010 ) adalah menjadikan
sekolah kebangsaan sebagai pusat
kecemerlangan pendidikan dari segi
kualiti guru.
b) Pada 2010, 100% guru berwatak
pendidik ( Bahagian Perancangan Dasar
dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
2006,p.84)

31

Ciri -Ciri Guru yang Berkualiti

32

Bertindak sebagai penyebar ilmu


a) Ragbir Kaur 9 2007) ; fungsi guru adalah
mendidik pelajar dalam pelbagai
pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum
sekolah.
b) Guru harus memiliki sifat amanah,
ikhlas,dedikasi, komited dan sanggup
berkorban masa dan tenaga bagi
menyampaikan ilmu.

33

Bertindak sebagai Pembentukan nilai

34

Bertindak sebagai pengamal budaya


ilmu
Menurut Ragbir Kaur (2007) ,Guru perlu
mempraktikkan budaya ilmu seperti :
a) Membaca
b) Berfikir
c) Memerhati
d) Berkarya
e) Bersumbang saran
f) Mencari pengalaman baru

35

Sambungan.
Budaya ilmu dalam kalangan guru
mahupun pelajar adalah sejajar
dengan salah satu matlamat falsafah
pendidikan kebangsaan : melahirkan
generasi
yang
mencintai
ilmu
pengetahuan dan seterusnya menjadi
teras dalam amalan pendidikan
seumur hidup

36

Mengamalkan pengajaran efektif


Mok Soon Sang ( 2007), menyatakan ciri - ciri
pengajaran efektif adalah seperti berikut:

37

38

AKAUNTABILITI GURU
Akauntabiliti guru bermaksud
bertanggungjawab kepada seseorang
atau bertanggungjawab terhadap
sesuatu, jadi konteks keguruan
akauntabiliti boleh dirumuskan
sebagai bertanggungjawab terhadap
profesionalisme keguruan

39

Bidang tugas
1.Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang
ditugaskan untuk dilaksanakan.
2.Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan
sekolah.
3.Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang
terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid
4.Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian, kemajuan serta
kelakuan murid-muridnya.
5.Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion
keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.

40

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP


NEGARA

1. Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat


FPK dan Rukun Negara dengan jelas.
2. Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat
setia, bertanggungjawab serta berguna.
3. Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat
Malaysia yang proaktif dan bersepadu.
4.

Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama


dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa
muridnya.

5. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.


6. Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala
aktiviti sosial.
41

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP


PROGRAM PENDIDIKAN
1. Membaca dan memahami selengkapnya
tentang ilmu pengetahuan yang
diajarnya.
2. Menyertai seminar untuk meningkatkan
tahap pengajaran.
3. Merancang dan melaksanakan strategi
pengajaran yang menyeluruh.
4. Mengajar dengan menggunakan fakta
yang betul
42

AKAUNTABILITI GURU
TERHADAP PELAJAR DAN IBU
BAPA
1. Menjalankan tugas dengan penuh
dedikasi seperti mematuhi masa.
2. Mengutamakan kebajikan murid
daripada diri sendiri.
3. Bersikap adil terhadap semua pelajar
tanpa diskriminasi.
4. Menjadi contoh teladan yang baik
kepada murid-murid.

43

Akauntabiliti guru terhadap diri


sendiri
1. Menjaga kesihatan rohani dan
jasmani.
2. Bijak dalam menguruskan kewangan.
3. Melengkapkan diri dengan ilmu
pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa.
4. Mengisi masa lapang secara
berhemah seperti bersukan.

44

KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKAN


KUALITI GURU
Carlson, Lee dan Schroll(2004), telah
mengkaji indikator pengukuran kualiti guru.
Berikut merupakan pemboleh ubah yang
terlibat pembentukkan kualiti guru :
a)Pengalaman
b)Pentauliahan
c)Efikasi kendiri
d)Aktiviti Profesional

45

Pengalaman

Pengalaman mengajar

1.Pentauliahan

Tahap pensijilan, bilangan bidang yang


ditauliahkan dan ijazah tertinggi

2.Efikasi kendiri

Persepsi guru terhadap kemahiran guru,


penilaian kendiri , kepercayaan guru
Woolfolk& Hoy(1990): guru yang berefikasi
rendah cenderung menetapkan kawalan
displin serta amalan ganjaran - hukuman
bagi memastikan pelajar berminat belajar

3.Aktiviti
profesional

Bilangan jurnal profesional yang dibaca,


bilangan persatuan profesional yang disertai
dan kekerapan rakan sejawat bertanya bagi
mendapatkan khimat nasihat

46

KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKKAN


KUALITI GURU
Kajian oleh Brownell et. Al(2008) proses
pembentukkan kualiti guru berlaku
melalui :
a)Kepercayaan guru
b)Pengetahuan pedagogi
c)Pengetahuan pedagogi kandungan
d)Keberkesanan amalan pengajaran
e)Memastikan pemilihan guru yang terbaik

47

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI


GURU

a) Pelaksanaan program praktikum


b) Program pembangunan insan guru
c) Penambahbaikkan proses
pemilihan dan pengambilan pelajar
program PISMP

48

PENINGKATAN TAHAP KUALITI


GURU BAGI TIGA FASA
PRAKTIKUM

Kajian yang dibuat oleh IPG (2009) mendapati


pelaksanaan praktikum secara berturutan selama
tiga semester akan melahirkan guru yang
berkualiti. Dasar ini bertepatan dengan hasrat
negara bagi melahirkan guru yang berkualiti
melalui peningkatan kualiti latihan praktikum
dengan memanjangkan tempoh praktikum dalam
Rancangan Malaysia ke 10( Unit Perancangan
Ekonomi, 2010).

49

50

ISU PENDIDIKAN
Sains

(a) Upsr bocor

Bahasa ingerris

(b) Isu profesionalisme guru Permasalahan


Dasar MMI memberi reaksi berbeza
daripada guru sehingga NUTP bertindak
bagi mengatasi isu ini

51

52

(C ) Beban tugas guru


Isu ini selalu disuarakan oleh kesatuan
guru. Terdapat hampir 100 tugas guru
yang disenaraikan terpaksa dilakukan
oleh seorang guru dalam satu tempoh
penggal sekolah.majoriti tugas yang
membebankan adalah kerana terdapat
banyak pelaksanaan tugas guru yang
perlu menggunakan aplikasi capaian
internet.

53

Kesan daripada beban tugas guru

Tugas hakiki guru terabai


Kesihatan guru terjejas
Guru tidak bersemangat untuk
mengajar

54

Kesan daripada beban tugas


guru

55

Kualiti Guru

56

Kualiti Guru

57

58

Pensijilan Guru
(Teacher
Certification)

59

DEFINISI

60

Peringkat
Rendah
Menengah
Jumlah

Lelaki
71523
55076
126599

Perempuan
166550
126671
293221

Jumlah
238073
181747
419820

Sumber : Portal EMIS ( Sehingga 31 Disember 2014 )

61

SYARAT KEMASUKAN KE PROFESION


PERGURUAN

Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia


(SPM)
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
(STPM)
Matrikulasi
62

MATLAMAT KURSUS
PERGURUAN
Menghasilkan insan guru yang berwibawa dalam
aspek :
Sahsiah
Ilmu pengetahuan
Kemahiran ikhtisas
Amalan nilai-nilai murni
Nilai keguruan selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru
Perkembangan Teknologi
63

ISU-ISU PENSIJILAN
GURU

ISMP DIPINGGIRKAN

ISU GURU LUAR BIDANG

64

ISU 1:
IJAZAH SARJANA
MUDA PENDIDIKAN
(ISMP) DIPINGGIRKAN

65

Seramai 5000 mahasiswa UPSI


berdemo untuk mendapatkan
jaminan yang sama dengan
penempatan GSTT
Sumber : Utusan Malaysia (3 November 2011)

66

Kementerian Pelajaran telah menyerap


7,079 GSTT ke jawatan tetap di seluruh
negara selepas menawarkan peluang
mengikuti kursus DPLI dalam bidang
perguruan di Institut Pendidikan Guru
Malaysia dan IPTA terpilih.
7,000 lepasan ISMP belum ditawarkan
tempat menyebabkan ada dalam kalangan
mereka menganggur kerana sukar
mendapatkan pekerjaan sesuai.
Berita Harian (20 Disember 2011)
67

68

ISU 2 :
GURU LUAR
BIDANG

69

Guru yang tidak mempunyai kelayakan


sijil atau major dalam mata pelajaran
yang diajar
Guru ini dikehendaki mengajar subjek
bukan bidang setelah mendapat
penempatan.
Mengikut kekosongan guru subjek
yang terlibat.
Guru mengalami masalah untuk
mengajar subjek yang bukan bidang.
70

71

72

LANGKAH
MENGATASI
Unjuran kekosongan penempatan guru
perlu mendapat kerjasama antara KPM
dengan IPT.
Mengkaji semula umur persaraan bagi
pegawai kerajaan untuk memberikan
peluang kepada guru yang baru.
Mengkaji semula penempatan guru
mengikut opsyen untuk mengelakkan
lebihan guru.
73

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan


pelbagai perkara untuk memartabatkan profession
perguruan. Antaranya memberi pengiktirafan kepada
Institut Perguruan Sultan Idris dan menaikkan tarafnya
Kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris pada
1 Mei 1997. Profession perguruan adalah merupakan
profesion yang sangat mulia kerana merekalah yang
membawa kunci kepada keberhasilan sistem pendidikan
negara kita. Jasa dan sumbangan yang diberikan
pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu
tidak harus dipandang mudah oleh masyarakat. Usaha
Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan
profesion
ini perlu dipandang tinggi. Tanpa guru, siapalah kita
hari ini.
74