Вы находитесь на странице: 1из 23

12 TH IN G S TO

R EM EM B ER
A LW AY S A N D
O N E TH IN G TO
N EV ER FO R G ET
-C O LLIN M C C A R TH Y-

1. Your presence is a present to


the world!
Pagkatawo palag nato sa
kalibutan, aduna na kitay
nagkalainlain nga misyon.
Biblical text: Matthew: 1: 1824/ Luke 2:1-7 (The Nativity)
Si kristo usab nahimong gasa
ngadto sa kalibutan!

O Happy Fault
(O palaran nga
kalapasan, O
gikinahanglang sala ni
Adan
Challenge:
We must always a gift

to everyone!

2. You are unique and one of a


kind!
ex. 1. Sakyanan, appliances,--serial number
2. twins: bisan identical naa
gihapoy kalainan ilabina sa
kinaiya!...
Biblical Text: Jeremiah: 1: 4-10
before I form you in your
mothers womb I know you

Bisan pa kita

nagkalainlain, usa lang


ang atong tumong ug
tinguha! ------ HEAVEN!
Challenge: Unity in

Diversity!

3. Your life can be what you


want it to be!
Freedom (co-equal) with
responsibility
It is not what I want to do, but
what I ought to do! (pagbuhat
sa angayng buhaton!!!)

Biblical Text: Jonah: 1:1-7,

3:2-10
Challenge:
we can only find true
freedom if we obey God!

4. Take the days just one at


a time
Biblical Text: Matthew: 6:
31-34 dont worry, ayaw
kabalaka!..
Points:
1. Hinay-hinay lang!, chill,
dont be in a hurry (Fr. Pat)

2. Kung Fu Panda:
yesterday is a History,
tomorrow is a Mystery, but
today is a gift, that is why it
is called PRESENT!
Challenge:
Reflect!...coz in silence..God
is present!

Count your blessings not


your troubles!

5.

Biblical Text: Job: 42: 12-16


Points:
1. Song: If your worry and cant
sleep, just count your
blessing instead of sheep
and youll fall asleep
counting your blessing!

Song: Ang kabalaka ayaw pasudla,

ug ang tanan mong kahadlok wada kay ang tanang butang


lumalabay Dios lang ang
magpabilin kanunay!
Saint Teresa of Avila: Solo Dios
Basta!
Challenge:
Only God remains!...because he
is faithful!
Footprints in the sand..

6. Youll make it through


whatever comes along!
It serves as a challenge
and assurance!
Biblical Text: Matthew:
28:16-20
Ako mag-uban kaninyo
hangtud sa katapusan sa
kalibutan!

7. Within you are so many


answers!
Biblical Text: John: 21: 3-6
(post-resurrection event!)
God is challenging us to go into the
deepest part of our being!
duc in altum! meaning go into the
deep!
Man is a microcosmos! small world
Challenge: we search ourselves with the

help of the Lord!

8. Understand, have courage,


be strong!
Biblical Text: Matthew 24: 3-14,
Mark 13:3-13, (mga kalisdanan
sa pagpanglutos!)
We need to hold the line of faith!
Juan 15:16-17, 20 nagkanayon
walay ulipong labaw sa iyang
agalon!

9. Realize that its never too late!


God allows U-turn!
Biblical Text: Matthew 18:12-14
Luke 15: 11-32 Ang karnero,
salapi ug anak nga nawala!
Challenge: God is always willing

to forgive us, if we only humble


ourselves and accept that we
sinned!

10. Do ordinary things in an


extraordinary way!
St Therese of the Child Jesus
became a saint in her own little
way because she put LOVE in it (My
Vocation is Love)
Biblical Text: Luke 21:1-4 (Ang halad
sa byuda!)
Song dyutay lang kini!
Challenge: We must give our all! But
we can only give it if we have LOVE!

11. Have health and Hope and


Hapiness
Song: Gugmag Paglaum
Advertisement: Never say die;

tomorrow is another day!


Theres a rainbow always after
the rain
That there is always resurrection
after the passion!

Preface: Christian Death!


Diha kaniya ang kalauman sa bulahan
nga pagkabanhaw misidlak alang
kanamo aron ang saad sa umaabot
nga kinabuhing dayon maghupay
unta kanila nga gisakit sa kamatayon
nga dili kalikayan kay alang sa mga
nagatuo kanimo ang kinabuhi
mausab apan dili mawagtang ug
inigkaun-as sa puloy-anan niining
kinabuhi, ang puloy-anang tunhay
giandam didto sa langit!

12. Take time to wish upon a star!


Mangandoy kita!
Natural sa tawo nga manganoy ilabina sa

iyang mga nasinati (e.g kalisod, kalipay


etc)
Advent: nangandoy kita sa pag-abot sa

Ginoo! maranatha meaning come


lord Jesus

There is always the hole

(emptiness) in man that only God


can fill!
Challenge: We must always seek

The one thing to never


forget!

Dont ever forget for even a day how


very special you are!
Because you are the masterpiece of

God!
Genesis: 1:26-29
We are his people, the flock he
shepherds
That is why he send his Son Jesus
Christ to us
We are from God and we are for God!

Prayer!

Todah rabah!