Вы находитесь на странице: 1из 90

####<#################

##########################################

##0####!`p
%>EV##################s#M#####x hU#s;sqRS*IH#)e/",GF#
`Xa#0C",u(
,oA#Rf##+#iy=m>zsL1&qi4#F~#1#w:lYZg<%{##.FRI
ccc
t#!t#~:1z#

jwdwKt<z: xxxs|_M>tF43os#}P{;#5y
nwDlcVTu#g;Nj5S7kfjfmZ#f#QM2kT%v#P5r'qv}'s0#t
N$L#h;
F#5{Y kf
Y#>9I##{#F8#U
##6#yy3K F

1#rtM0'm#yy<#e5kOfJl3tM0
%6YjPUY2g0#C#j[Moj3%u#:T]
M%U#+h

m
?< QzI,'9}JjD#po#}jUR#rD}"I

?@#5

{W#P'(k##Sd;]OPrS#kb?#?WnU!
GH^I)1GA_dEMQ#T#[ImS

_#Sd;v#|,m##gXJ[UY-|#H^I)#?BVU=
#mj#$/$#N#fUR[)>c-(j?OPVb#6#H^I)#'(T
#oBSd;
J\I5#m##Tm#HX#I^I)"#'(5=]wG,#U#!y1'Q v#k_C#i

v 4&89>
<=KK
i+1W3hg>_jd+^d#x#1vad?
\{=<R'Hx#oM66#6x#k#d5=a#^#7#_8O
cMm@b=u>R+jy###
#7a##c#nB'##tJ}=##q#eSXKf{=y#Nk9H#{q#>d~##!
+=Gz#`
?#2#g s(uR_{;p;a1N
q\{=<Kd %XJ#
sY{?JYE?^/eBx#/
%#Vdoo#shFTyq=Y#z#/Jxj#TwF%4#u
#a$Zt#9b#
#*Ta##f#ea$Zt#jGB_DBPE1/Z\/b#eQ
S3_#pjf;C#a~$*6<b^uTn##>Zl"aSTBj1LpTL7C#L#TN#:#6RHG4yf u>L;#
9h?
#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################_#####(###################
##########################/##

###0#############L######D###T#i#m#e#s# #N#e#w# #R#o#m#a#n###l##l##`###a#0#####################@######

#######.##########
#########
###@##n#####?###"
##d#######d#########@########################## #
#########@#@#########`#`###############_##y################V#########g#l#a#s#s#.#w#a#v########.#W#A#V# ######1#0######1#1#2####

-##RIFF#-##WAVEfmt
#########+###+######data,##

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
bY\vp1BRUbp

p
+}K vR5R_lY}5lbv_Ks>RRlv1KO
$;v8KO>+Y_iEEl
OsU1HO5'U;Ul}.8O_}vRsHppR+O\fs

B\EHiK
U#OU'liOfyf8U_iiOUYbp\K>p
5 bBl #Uby} 18
vp'Ui1
R5v'Ybs8HUsfB>\Y\_HE}Kfsbl!_lEBv>l
>\OURyRp8\Ks8Y\lliHvOf_5Rpfl'\BlYvbBHRy.O\URp
RB>py>\}YKObB_HUB\8vY}\REyv.+\EKpyv
EO+l1KOb5sYf_OO_\8y1s\yi#RlYB_}ilYfv8}y
}fK1s}1_OiRbKi_KsbsvH}i\\iyHO_UR\}b_vU;Rf
EROOb>BRY8OfpK_pYY}8\RKiBliyssHy\piO_lEs
iflfRsYpv5\v;flsYibUyl}\HpUyUBBvi.UKby>Ep
OO_Ub__;RiflKvp}\sUybfUysUbUp\Osb_p}Rl
bby>yiyblsUiilRvyypsfyvyfvb}fvRsBvOEiyUs
p_vbO\K}sv}Oiv_Kivlp_\\sl}flUvlKpiY\f
}_bp}iiiyfvv\OvyBEpbsp}lyyvbfvvlp}\pR}iyiYl
Kpsb}viv}RvvRlv}sHvlvpypsv}fbivviy\}vsyp_spll
p}pyylvlsv}yll}}llbRlpfU}yypvyll}fpss}
fyssl}il}v_ysf_ss}ps}ll}sYflsyyl}vsbl}sy}ss
vb\lsiipspyvvsyyb_yyybvyvvvvyfspfps}v}py
yppv}yp}yyiy}s}fiiy}ls}ybyvs}}sii}lv}sp}}f
ivi}\vp}yssylsvyy}ipsssiyyvvs}vi}y}y
ibysyps}y}ylv}}vpysysyvpsp}yf}vyvvsyys}ylyyiyl}
b}vy}}sp}}vv\}siyysysys}vpssvvv}}y}}sy
yysivvvpvp}}y}y}ylpssyypy}sp}}s}pyv
}y}}yy}vvs}v}}s}}yvv}vyvlv}}vyy}sy}s}vv
}syv}yv}s}}syyyyy}yys}}y_yyyyvy}yv}
}}v}pfppyv}}}y}p}v}vysysvvv}v}}v}s}ys}pp}
ysv}ly}l}y}y}}vl}vvpvypyvsvsl}}}y}}yvy
vpvyvv}yyy}}}}y}p}}yy}}y}}yyyv}yysys}}spvsy
pi}sysyv}}sl}ysf}vvivy}spviylsyR}_ipyp
biylpllpfsl}ys}bppil}lpYviy}}\fy}\fs}}y_yp
}yp}vvsf}yllvsypfpp}p}vps}}lylppvy}p
s\y}viv}vv}ysvys}sbRfyifisvy\yl}pbil}yy_pY
lyfpy}_ppvvvyyY}f}\vv}p}p}}l}yv}bvipivp}
fyyi}v}ysflssl}vl}yv}pyisysvpyl}pvyvp
s}}}y}}vyss}ys}}l}y}yyys}yplbf\\i\}iRybp
R\p;fv\}Y\bvB}yv_H_pvfflbYpfUvbisvbl\EyKv
vf\fb}fUsbsiivsEs}iYvlpsvsbsslsY_ipbviY
ybs_ivylsbvbppYlvbvfpvi\}_bf_Kyps\svbi
sbf}\b}yb}vyvfYlyYslYsyb}by_l}vslbpyyvfy
\spyifpp}viy\lis}_ss}\i}i}pfllvyfyvUpyyyv}
}ilsy}lysvs}viypb}}syUlybs}__sf}OypyRypvUp
lsOyv}YipsOKvysvis}vipbbOsfs}}lp\vvyyyy
viyvsvysy}i}}}_vypysps}vyfvlf}ysy}ils}pf}lslv}py
}Yyvsl}s}lif}i}ivil_f}yyv}y}fv}}svvi_v_b}vsi
fls}ss}}l_}i\vpiysvvvpRypbv\yyvypl}}
}lylpyb}y}vvviyb}slisfvy}l}lylvv}svy}}v
ppps}v}vvyyylsp}}yl}vyllvlyyv}i}psyyp
ysfssiypsiss}yy}sysssvf}pyvvyvpv}yvpf
vlvyvyspfll}ss}}sylsl}yyvspyyysly}vR}ll
}vpyvl}vvsypv}}}vsppls}vsyssvsssyvs}}yspv
yyvyvlvyyy}v}vpyvsyf}yyyyy}vlvyv}vy
vy}vyis}lysvysyv}p}pyvy}}p}sv}sysy}vyy

}v}svyy}py}}vy}yy}}y}bylv}y}syvyv}pll}yy}s
ilyvvy}y}s}}vyvy}}yyyvyyyvspyyys}yyyys}vs}}
y}syyys}sy}y}}s}v}ysvyv}}}vyyysyv}}s}yvpyy
vvvlyv}}y}}}yv}}s}ys}y}yp}v}v}yv}vv}}}y}vvv}
}y}y}}s}}}y}y}y}}}y}}yy}y}y}}y}y}}y}}y}s}y
}s}vv}}sy}}}p}}vs}yyyl}}yvl}}yvsysvv}}y}yv}
}yyyp}}yssy}}}yvys}vv}}ysvvysss}vyy}}y}sy
}}sv}}yyyyvy}y}y}}}}}s}}\\ppliO}Rffbfivv
pypp}U}pbipssy}filipvillsvvfllp}i\\vy_p
s8}}piysp_fp\}}vpi}Uiyvyy_ybp}l\sUbpiby
lpsfslsfvvlsi\lRf\\yvUp}pl}fvb}vvvifv}ls
ss}bisiy}}vp}iY}pbb_}f}_s_}Ysifsvs}l}ivU
l}ipUvfy}psy}ylsl}svlvp}iyv}slvsvspfy}spvyy
is}vys}is}vsvblfy}yylpsllviisv}yfpbssvpyp
si}pyyvsvp}l}pyypyvysyspp}yi}lvyyvyilsppll
lsbsissslivs}ssfspplivvf}ys}siillllypy
sp}v_yp}v}vsyvv}}}liys}}py}}}s}yppfv}l}}vv}yp}
vlssi}ssvvvvvsypyssyvyyypy}}}s}}lyvy}yyvyv}y}
yvvyvyy}}psyvyvv}}}sv}}}y}s}ys}}vy}svsv
}v}}yyy}}}vy}y}}y}vvy}f}vll}ll}ss}}lpy}s}v
pvypyyy}}p}}syvyssyyy}}v}v}}}v}s}yyvy}py}v}s
UOKf}vpyR}viUfpybipppYiyfvsyy}sipvfpyypylv
ivppy\psvsl}vYp_v}fssyvvyll}syplfsvvs
sYvifflfbs_}s\pbsypsp_piRpyvlyfs\iiis
Yyp}byybp\}ifbi_vsyi}pp_sbiib_p}}bbyvpvRy
p\}is}iy_pYbsvslsypyiyifvlp}plyibv}
svsvvisvpbs}v}s}vly}i}yps}l}}ylys}vyyf}y
lbyyslvsyv}s}vvysys}svyp}v}}py}pyv}}p}
ypvs}v}}v}y}vpysy}}sv}ivyl}vp}lvvsysl}pvyv
psvvs}ls}}svyvvyiy}}s}yvy}vsi}sOiyfi
ppfvy}iivsvfbb_#EHsEf}RYBisiOsyp\}iHpsfY_s\
}pU}y#bbH\\svbRK\\b}yi18K+KiH_B5B\i1UvbH
_sBYls;bbRb#bK\Ybfvvp#YUOiffspKRvfOUsYsbiv}v
ylslpspsypysEOsfsU\KivyYOOOYvRbpbplU}_lOyb}
ybp}Y}plsyflyK_v}lYylsy}\bvspyUb}vylyH_}
sp}}}fvE}iybfsHUp\vvH\lUUi}svvYyEvY}
by\fYpUv}}ss}iyibylysbylpbsfyy}vb}lvy}i\ys
pfyypyypp}vly}}vlvlpyisvvyiis}l}vy}iyifp
v}vilyy}}yvvlbp}pypssp}}pysyys}s}iyy}sy}ps
psflsvy}v}ssyyv}fs}f}sv}}ysysyiiylslp
yvsyiyy}islv}ps}}}}yyyvvfyyp}yy}p}}ysysviyp
ysvyvv}}vlppybvssvvsyvyvppvp}yy}}}f_}ys}v
}ysvlslvpyvsplsy}yyysv}y}vyyyv}yyy}vb
yyv}}lly}s}v}}svl}yp}s}ssylyppv}yp}yy}l}
v}ppvyy}v}sy}}}}ypypv}y}vv}}v}}}p}}}sv}vv
}}}}}v}yyypyys}s}y}}y}}vyviyy}}vpi}vvvvpvi
ssvlsyy}svp}yyvv}svlsspvpvlslp}}}y_1KHvpb}lYR_
vil_ifyKyii_lsibvp}}Rv_BYBbYlOlYUpi\
lbY_vybvpibv}pfvYysyysv}sppyly}fl_}}}vf}vs
svp}sbsvspivsypss}ybp}is_sf}Yvslyyfv\v
pbylvE}\yyvyv}_lsp}yYs}}p}l}yy}yvy}spy}
llls}vivp}vypysvyp}ypf}pls}ysb}lbi}svl
l}sbsvbsv}fsppvvfsivilsvip}spyyl}yfysisypi
}pvpsiybsflyypl}pi}lsyppyvfyllib}yss}is}
ssv}pp}ivsb}li}ssy}ysv}pv}y_y}bsvfyf}sfsv}
i_yfpbivi}iybvy_yvssspyvbpyl}vsl}}p}
ls}iysyi}}ybspvssyfy}yifHsssibUvYv\HUKbU}
\}OyU_vfs\ilsflby_}sbfiisblbliff_sYpiv_pipiv\vllivppiv
ils}vpypvlyy}isyvvy}yspsy}vly}}sysvyyy}syvvp}

v}vpfvyfylsvv}}l}}}yy}p}}bviyy_}}}vy}
p}ylvsi}s}p}pp}s}}lppllys}pss}pvylvsvspvpy}y}syys
ys}l}yysy}v}v}yyvyvpv}vs}yppv}i}vp}}v}syl
s}p}ylysy}s}}i}y}vy}syvsv}}s}}}}}}y}}is
s}pip}iyylyyiv}ivyiyypyspy}f}y}sy}p}yyy}v}
ypvpys}}}y}p}yvs}}pyvs}
vy}ysy}s}v}y}}sy}pyyvs}vvsyyyvs}ss}vys}v
yy}ly}yyy}}y}y}}}}}}yyyy}y}y}}}}yy}}yyy}y
yvv}vylys}ysyv}vyyv}}v}y}}}y}}}y}}}}}}}}
}}yv}}}}yyyyyyy}vvyysyy}vy}}}y}v}}}}yy}
yyv}}v}}}v}}v}s}v}yvyfs}}vsvOlyv}svb
s}sy}yyyv}pUipsUs\}Rbbbb}bf}YH}f}spU
ybiv_Uvsvviyllyilly}sy_i}ip}s}vypvv}vippi
v}vv}}}}vy}s}v}vlsyp}yv}vys}yplvsyllsvpvy}s}
v}llvvvys}ly}}}}vv}yyvysvv}pyy}y}}y}}v}y}v}
}}vvsy}sypysvpvs}svypyyy}vs}vyvyvvyyy
y}}}}sy}}}yv}yv}y}}}yy}}yy}}y}y}yy}}}}yyyv
yy}}vy}}}}}}}}}yyv}}v}yvyy}yv}y}y}}yv}}}
y}}}}}y}yv}}s}}yv}vv}}}}}}}y}}}}}}}}}}}y
}yyyyy}}}}}}}y}y}}}y}}y}}y}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}y}y}}}}yy}}}}y}}yy}y}y}}y}}}}}}}}y
}}}}}}}}}y}}}}}y}}}}}}}}}}}}}}}}}y}}
}}}}}}}}y}}}}}}}}}}}}}}}}y}y}}}}}}y}}}
}}}}y}y}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}y}y}}}y}}}
}}}}}}}}}###4L#########d#r#u#m#r#o#l#l#.#w#a#v########.#W#A#V#
######2#0######1#1#0####K##RIFFK##WAVEfmt
#########+###+######dataK##|||
||||||||||||
|||||||||||||||||
||
||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||ggg`N9@DGK`kdn`gryy|
|
unrdYRNNGKGGGNGGGNUYYkuy5yuungkdYG@@@GNRRUR\dgy|
nn`rNK@KRGDKGYDR\dgk||||
r`y`YdKGD9KK``nnyyu||
YUgrukYYRKNUGY`kgkdryggUUu`\RnU`\uu\y|u|y|
|ugrr|`\uggurunuuykrunuy|y||nnnrgrdrUYdr|r|
ykyyy||||ykkuunn|kuugynrnr|||uu|
yukukr|u||nd|r|y||yyr||||ynn|||uu|
ygdgdRDYRY`ud\Rgy|ry$yynykr|
gr\RUnRUkdUR\YgY`un|
rnddn`\RKKYR\NYYkyyyy||gUkgKUK<RUUUKdgk|
rn|yknr|
ukdRUKNYYudkkuuyyyyukykdgndYU\UNg`knnu y
ryg|yrrddgk`u|kdun|yu|||rr|rrrdgkdy|||
uyuyukd\\KYYYNRdgrun|
uuyug\dD\uukyY`Uddkuyrnyyun`k`kdgkr
nknyuuyy||unkd`YURN\nryyk`ngy||
|kd`gdyuykrkyru|ruy|r|nnyunuRrnnyg|uy|
yyyngguynruuu|ry||ur|uuyr|yyuu|uyuk|u|||
yyyurrnrkrykudnuyyy|u|
ukrrrgrkg\GG\NRdrdny|
uuudYnYR\UU\Yk\uguyyn|
dngYUgRNdnk``\y||n|kndndd\Kgnn``gyky|u|
yrrukyy`dkgYUknkkgnyyy|
y\n`yYYgdn`nkudyyu|
uuuyuudnrnunyuuyuryur|uru|ruyrr|rr|uy|nuuyy|

r|uy|uryunuu|||yyrrnyyur|yn|y||uyuk||
rnkuuunyuurrny|y|yyy||ruyyyyuuyu|kuy|||yy||
uy|yrrry|ry|yr|nu|yyy|
ynygrn`yr|\RNUYnyyy|
rggr``dnd`UYRUU`\gdkkrruy|
rygndg`YYUURRYg`grknkYdnkn`dr`KUR\`kduu
y|urukydrg`gUg\grgkgkyuy|knurgkkrkdg`Udgkd`dny|
u|nkug`nkrunrkrrkygrng|un|
rdgGDGRd`\n||uu||
yrrgkn\g\RgYYN``UkkuyuuyknkdUY`gguur
|yykynyrurrkunnd|ynruyyyyrr|
rungnryrnurruu|kuu|ud|rn||
rkgnyyuyryyuuknyynyyy|uygdg\k``d`ur|
|yy|kkuukuyrynyuuyy||u|||urruy||yn|
urku|n|uryyuy||nkygkrk||rury||
uurygkdyrggrnunnu||u|y|yyynygrndyrku|ynyy||||u|
||y||rrnkr||ru|||yyy|||uuuy|nrruyrrr|ur|u|
|||||u|yr|||yuy|y|yy|u|y|||||
rnuun\UYUY\`gnunyu|y|
rnrkn`U\\\YdgU`\`d`rr|yrkngggdY`dYY`\gnny|
ruggn`D\k`KYgnnguy|y|
yuk``\\\Uggnrrruy|yuyruyygkkd\d\\U\nrn|
yyuy|y|ynuryyyykyynryu|nnryyu||||yunuu|
ynunuyu||u|uy|||yyuyyynrrruruyuruy|||
|uyru|uy|rnurrnuruy|yyyy||yu|yyn||u|
nuyyyy|yyy||ugYYYY\d`\kg|r|y |n|
urgkdk`\`kU\`dkgknryyyr|nggYd\d``d`rnnn||||
uyngrdk\gukg``Yg`kyyuuy|u|
uryrdggg`gnuu|y|uy|urunuukkknnnrknkkrr|y|||
||u|r|rur|nynu|ry|||uuuu|uy|u|uuuuu|
y|rngrkkuyknuryy||||
yruungdg\d`Yyk\ny|u|
uyyrkkrknkkunurr||||k|krkg`grdnuurrr|y|
y||yurukgnkrrnryuy|y|u|uyryunurnuuynyuy|y|
uy|yuy|uy|r|uruy|uyyyyy|||yy||||
unukrknkgurku||||||||y||y||
ykknunknruuuy||||uyyrruuuynrrnruuy||yy||
uuuy||nrrrkryr|y|yu|yku`URRUdkk|||
uyyyk\YURDDDKNNdggy|
rurd`nYN\URUKdngny|r|nynkgk\`d``ynnuunr||ndu|
yuyyunUknk``kgndkn||
urknd``dYd`Y`nnnrruu||yuyu|||
rykynyrynuyu|||uy||ryyrruyr|uuru|r|
yyurykrng|||yy|ruyryr|u|u||||||y|
uy|yryyyu|ukyy|uu||uy|||uyur||yy|yy|uun|
uuyyy||yyru|yuur|u|u|uy|||yy||||yur|y|n|
|||||uyuuy|y||yyyuurnuukg`KUd\ryuuy|
rukkgddd`YRKNYR\`gknyuyyknrdgg\UURR
\Ydgkynunkgg\g\guYU\d``\nn|||
yrykkddndRggdrknnnnu||||
kukkrrggd`YY`rkdgury||krrrgngruuru|duyuunn|
|yy|u|rrnky|nr||y|yu|y|yyy|krygr\RRY`kku|
y||rr|rn`dgkk`d\gdgykrkuy|
ynnkgkggdgnru||||y`nnndg|nd\grny|
uyuyuu||ynynyunndgknrry|uy||yuyy|ygkkn|ur||
uyy|yrun\yrkruguuuy|||urnrrnnkndUnkg||y||
|yyyy|rnnrrrr|u|ynkyyu|||yuyd|nkug|
nnyuyy|nnyy|y|y|rruunuunrruyyr|yrr|y|
r|u|nuruuknrkuyruu|||u|uuryrruunnung|yuur|

|||y|uuy|urr|yynu|yy|||||yyyyuy|y||u|u|
urr|u||rknrU\YNYUYY\dg\dnu|
yurgkY``KRNYGNRY\YY`\|n|||
urrgdYYRdN\\UUY\nk\uu2kgnYY\UGYNKYNYukuy
|nyrrukn\URNRYggnd|ruy|u|u|ukkgnrdYYU\Y`R\gyuy|
||y|k|gundk`ngynru|y|u|
uururr`ynkuuk|nry|ruyy|yrykrr|
ggnruk|y|yrrr|ru|r|u||yryyr|y|yrkuyuuyryy|rr||
|uyn||ryn|rurrryrunry|y|y|y|ryunr|un|uyy|
y|yr|||||ykkgRGYU\YY\d`n|
gurrkd\\d\RYUYY\u\nn||
rnnnnn\``Ygg`gkd`\kunyuyd`kdYgdg`\gY`Y\`ug
yu|||uny`kg`Y`Rdggdkkuy|yu|
rykgkyndgdgg\\k``rr|uy|uknukkurr|unku|rr|yr|
yy|yurnnur|uyy|y|yy|uuyuu|||
yrygg`Ukddgykdru|y|dn|uyryu||ugrykNY\N`\ddn|uru|
||ruknnun`ddgdUrkd|yyyurury`kukkk`ygn`nu|y|
|y|u|||ynr`gyuunkrurynry|r|ur|
yudndnnrknuyrny|||yu|ky|||yry|kn|ruuu|u||
|u||u||ru|yy||yuryrrnkrn|yk|yyy||y|yyy|
ryuur||knuryruuyyu|u|yyynk\kr`\\dU\RNkky|
uggkUURUKDRYKKYg`nr|
yyyndnd\U\\`RYKU`gn|uy||
urnnkU``\`n`DN\g\`y||unrynygurYUd`d\kk`rn|y|
yrrkrddddn`ggkkrkkgunnuuuuunrggnngrgu`uyy
Ukrrg|grnynnkgryngkd|yuynnuyyry|||
ruuyr|uygugndnyrnuruu|y||n|uuy|u`rgrkn`ukny||
u||rurug|rurnruuur|||||yyu|yy|||g|
ynyuy||u||y|yyr|y|ur|yyy|rryu||||||r|u|r|
yyy|y|||yyuuy|uudg\Y\`dkr|y|y||
gurrk`d\d`\\\`gg`dkrrrkgukkdgk`gUY`dnnrr
|yuygrngYd`dkggd\nnn|||yyyknnndgnnurdn\nk|
ruukknynugndn`duknnknu|||yyu|uykyrn|
yurryyknryrrr||yyyuuy|nn|n||yu||||
yuy|rnurk|dUU\grduuru||und|
knd`dd``RRdndduky|||rynukdkdundkrnk||
uyyyyunuunrkrknnykdn|kn||||||uy||
uurknnnrrnguuuguuy||y|||uuunykurnrykyy|yudy|
yyy|rkyu||u|r|yyuyyrnykuyuy||yuy||
ryuyyuyryrr|rn||||yrry||ykuruuk`ugdngun|
yyukryyyyruurruu`nrny|||yurku|ry|
ryrknrgyun|uu|||nynrgrknkruyrun|y||
yukn\UGNG\\UR``\\r|y|
yydrdYKUUGYKRYU\\gd`rnrryrrunk`\dd\Y`YYR
\\dk`k|
urg`UNNU\UY\KDddrryyuyyyuyrug`UUNRGN
nknurryu|krgrrurkgkRg\`\r`ur||||
uuungknkdkuuugy|r|y|yyyyy|||nnnnyru|ynyy|ygrnr|
nuuyn|urkn\ykku||yruyru|yyn|yyyk|
krr|||yyn|||y|y|yy|r||rr|uyuukukrru|uu||
uryyu|u||uu|n|undryg|||y|urku```Rdg\N\dgngnu|
u|rnryk`k\\`dYngRkd\nny|r|
ykrdUdY\`\Ydkgryy||n|unnk``dY\K`\kdgyy||
rryyy|yug``d`\`rrkguy|uyy||
unrdgkuY``rdkdruu|rruyrd|yruuyrynyr|
uuu|yr|urg|||rn|y|u|u||
ukrrd``\\`Ynrny|||||u|uyurnnnd``kdrurk|
yuyn|u|ukrnuknruurry||||nury|
rnrurkgygkdky|yuyyyyyyyn|unnkrrkn|ry||y|

yu|uyy||nnyyykuyynryy|yuyru|uu|
yurrr|||||||yyyuuuuurynyunkku|u|||||
|||yyunrnkngnuryu||yyyy|||yy|ununrryuyryy||||
y|uru|
nkuddnngdnnynn\`grryrrynkk\KRNKNGRU\ngn|
yurngdgk`KRNUU`ggnr||yuyry`kukgdYkgd\|
uyg|yur|yu||udnukgkdggdkrndyk|
ryyrddY\R`rgudk`krrr|yru||nudrykn|
dry||u||u|y|r|uuuu|yuknnykr|y|u|
yuuuruuyyrur|kuny||||y|yuyyryy||yy||||rurg||
uny|y||||yur|y||r|u|yurruyruu|ry|
y|u|unuy|uyy|yru||yy|ugnny|nkn``Ndknyu||
yyyrnkgg`YR\UNKRR\d`rk||
yrrnkkkdgk`UUU\`\dgn|
nrnguu``grg\gd\\kYnuuyunukggg\ddnkggrnugky
yrykknnkkk`gRdkkkkryuu||yunnrkuruy|
urrykyrnyry||ygyyuuky|rryy|uuyky|||||
kkknuurkUUdrgy||yyy|
yyynngrrggd\dYdYRNdnkyy |yuruu`g``dgdgk|
uyyyunrrrng`unrnnuyyrryy||y|
kryunrgknukryuun||ruyu||yy|r|gdud|yr||
r|yyk\Y\`ur|yy|
yrnuru`kkgkkr`uru|
yyuuur``dguuunuuyu|||r|nnyknru|ruu|n|
uyy|||uuyurru|yrnrg||u|yu|krrynukgnunnru|
|u|yu|nyyy|y|yu|uyynururnn|y|yuy|
ddn`RYNGRRYUggnkdr|
yudd\U\G<NDKKRgY`Ygr|n|
5+uunnkYdRU`UUY`UYUU\ggrry\uygG\\U\R+KUdKkn`dy
ynnYyy\UYUNUkk\grrrgy||
guukudnkYYYgY`Y\dur|yurrdrd|r`\d`n|nruy||
run|uydkukndruyrn||y||||ryryu|||yrkuuk|
dd|\unu|u|yguu||yyynkruykry|uru||yyyuy|
uyy|r|ynyy|kyrrkuyr|||ny||||yu|||
ugndg\RUY\uUdrdyry|urrn|`ddUYdY``g`Ygdgkr|
uyrrynngU\U`\gYkg\kyr||
yyunddgrd`dn``Y`krduu|y||ryunnukkdYYkkn|krn||
r|uyuyrrukknnk\ggkkkkyryyyy||rurnyurrknn|
grn|yrnuy|y|uy|yyryuuur||||y|
unnuk\kkkUngruuyy|yuu|yyruyu`gngkngurrynuu|
yuyuuu|dgggddguuunuuu||yu|d|knngdndnrngy|
uy|uy|yyyyu|kyn|rngkrruuuu||u|y|||||
ukugn`nkryunr||||||u|uyuyu|yy|unuuyn||
yuy|y||nkrnrknunkk|||u|y|yy|
uy|rrrnkugnnnuru|||uyyuyruuny|rrnyy||yyr|
||ur|||ryuuururnnyu||uu||rkgrudgNUUUrn|||
|unr`U\KDNGGDU``nrgyu||
urkg`YUYRU\RR`dg|||
yyynkrgU`YNUYn\krr|||ru|k|ygdgUdgkr\\nk`|
|uurydrrnY`\``n\r`gu|uy||u||yrrnygd||
nu|y|ryuky|ynuuygruynuu|ruuy|y||
uuynnyuk||un||yyrryy|rn|y|u|y||nyunukr|r|uuy|
uyyy|uyrruuyyuun||uuyyrry||||yyy||
nryuy|y|u|k|u|rkgg`R\gnkyyy|
rrnn\kU\`\Y\dR\`Yukgy|
urykrnknknkYR\\dg`gk||
ungrkgg`dgrd`\`\kdr|u|||
uuuugyukkukdYrnnu`kuuuy|
ngkrkurkYn\kg\kruuguur|rgggduuuyur||rk|y||u||

yu|yy|y|knynrun||yuu||||yyuyuu`U\RUkknnyy||
|yknnkudkkkd`\ggnuuuru||k|||
ryrunnrdn`dyyn|y|u|k\rknrUkk|ddy|un||u|
nu|yyguykrynuurygyynyy|yny|ukrkyr|ugkd|rnru|
kk`nruu|rrgyry||r|||
kuyuynngnkYgkuunur|y|y|uuyygk|yk|k|ry|
unurrku|ruryyu|y|yu|yu|y|||u|y|
nrrkuurnyuyy|y|uy|y|urnrnngrruunky|uy||
|unyy||u||yyruyyy|rrdgRU\\`\nrkyu||||
ykngddd\R`RUY\``ddgruu|
yrudnkgd`Y`\`gkrrdur|yu|
grUUgnYRggRdgrrruynunngyknk\U`dkgkr|
uy|nngdknd`dd`ng\dyny|
ururryrkukgkkynnug|uu||yy||ruk\kn|
gnk|||||rnuy|||||yryduurnuryy||uu|ur|
yu|run||nu|yuyyuu|yyuunr|y|u|yyryukuunyy||
u||yyuy|yy|||y||uuryry|||uuun`\ggYyddgkuy|un|
|yyn`kgUdU\\YNYY\dduu||
ururrn\d`Ygdndkkngknuy|uyy|
rrkk`krgY``d\\kgnrrky|r|kn\`d\dY`nkun||
y|nynyrunggnkdng\kkkknyr|
uyunnyuuruygrruy|yyyy|||y|uyykn`nU`dgrkYn|
uyuy|uuurryu|urkunrdGNR\kuy||||
grkggddkg\dkuuuuuggyuuddrYYngun|gu|
nuy||yYgY`unrruruy|u||y|yn|u|yrruuu|kuu||
yy|ur|ryy|uu|y||||r|yu|uunryynrnrunnnyuu|u|
|ryny|ggkknggugkuyrr|
uuurruggnrgguuruy||||yy|nu|ngurykruy|r||
yy|ruuyyuuununnuuy|y|yy|||
yykykgnuy`N\GNU`nnruuyru\gg\`YNNRGNY`kknyy
yyukkgdgd\dRUUUYg\dk|
uyruydrgkkdknYd\gY\gkyu|u|
ynurnkunk\\`rnknngnnr|yrygkgndnugkYdgRkrudy||
nyunurngnrkruuukynkr|yyuyu|nrnng|yryn|uu|
yynyyrrurnuuynruy|yyyr|yru|yynyuyrn|
yuuyyny|uyyyu|yr|||||||y|yy|ury|yy|uuuu|uyrr||
u||||yuy|yyyyuyn|yuu|||y||||
rygkkuunuyuYdU`\krry||ngddYg\YUYUYRdnukuy|
yrnnkdknnkndR\Ud\dgn||
yyuyundgdnggn``nddYdnyr|
uyynrnkgkd`gnnnnkngur|y|
nnrndduggdgd\dkyrn|uyuknryru|
yruynknngur|yuyuukruy|r||yuyyrn||u|||
uyyr||yy|nur|nuyggdknnunuy|y|yn|
ygn\ddd`g\``gnuu|uu|
knrkknnkggdrg\ruru|uukkkrukuynyunuukuuy|||
y|yurnyyuryyurgkrryy||uynkuukrnkurryuunyy||
||u|yuu||r|r|nurr|y|uyyuyy|y|
uy|uyrur|uu|||y|yy|u|ry|y|||||u|y|u||
||r|uyuu|u|y|yuy|y||y|yy|yuuuyuuuyyuy|y||
|||y||
uU5''###$DDg5Dnnyd\R@5.2<2$##$
$55'<DG\k
|d@@5G2+$
$.<5+GKGUky
kdU\'5.@9@'##299\g`gr

# ||
|\dYN@92##$#.Rny\krk|'

y y gknDRgkG29##'#$NGnkg|
kg|g\U\\\RR\RD@``UdgYuk||'uyr|yRdYRUd\R`kn|n|
r\uu|kugyduRY`g\DNYNurruugyu|k|
nkddnUggnYkNrryyn`yrNur`\rRgygnnrr\Ug`y|
uukdnyk|ryyurnkgnurykgryy|rny||

rr`u`urrknnkykyuu|uuuy|du|y|u||uryugd||
nrurnrru||ur|uu|rr|yunyguru|
yy|u|rrururr|ry|yykykruuyuyy|||rryr|
rkyrruuyyn|y|nkryr|yrryyykuunu|uyyyu||
yrr||uy|u|y||ykny||u||yr||u|r|yyu|uyy||u||
yy|||y|ykuyuu||yy|urryunku|ry|y|
u||uu|||||yu|||u|uy|y||||y||u|u|u|yu|||
||yy||||y||yyyyu|||||uuuy|||y|y||y|
|yyy||y||y|||||||yyy|||y|||u|uy|y|
yyy|||||||||||y|||y|||yy||||||||||||||
y|||yy||||y|y|||||||yy|y||||||||||y||||
|||y||||y||||||||||y||||||yy|yyyy|y||y||||
||||||||||y||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
##################X####(##
###&###
####################### ###############
###########################
##########,###2##$#######0p
%>EV##################0#############A##############A###############
@#################################################w######g#########
#######4###E###d###E###d#######`#

##-a#0############p##########p###p##########@#######<######4###!###d###!
###d###8##))#0l##`################################

################################;##;########<######4###d###d###d###d###8
##)#08#############################8######0##########_#_#_#P#P#T#1#0#########
######p##p##?##

############%###############################################
###########################
##########################################################Reporting
speech#########################################c###
There are two ways of
reporting what somebody says;direct speech indirect (or reported) speech.
###<###5###########.#############################3#########0#####################
##############################Direct
Speech#########################################
##########################################################Indirect
speech############################################I#n# #i#n#d#i#r#e#c#t#
#s#p#e#e#c#h# #(#s#o#m#e#t#i#m#e#s# #c#a#l#l#e#d# #r#e#p#o#r#t#e#d# #s#p#e#e#c#h#)#
#w#e# #d#o# #n#o#t# #u#s#e# #t#h#e# #e#x#a#c#t# #w#o#r#d#s# #o#f# #t#h#e#
#s#p#e#a#k#e#r#.##I#n#s#t#e#a#d# #w#e# #r#e#p#o#r#t# #w#h#a#t# #w#a#s# #s#a#i#d#.#
#W#e# #s#o#m#e#t#i#m#e#s# #n#e#e#d# #t#o# #c#h#a#n#g#e# #p#r#o#n#o#u#n#s# #a#n#d#
#v#e#r#b# #t#e#n#s#e#s#.# #W#e# #d#o#n## t# #u#s#e# #s#p#e#e#c#h#
#m#a#r#k#s#.##################################################################
#####Punctuating Direct
Speech.##################################################_###When using direct
speech in your writing you need to use the correct punctuation.The exact words
spoken must be enclosed in speech marks.The first word of the speech must begin
with a capital letter.The words in the speech marks must be separated from the rest
of the sentence by a comma.You must use a new line when a new speaker begins to
speak.###
###R#####################`######################################################
Using Speech in Your Writing############################################Using
speech in fiction and non-fiction writing adds variety.However, writing out long
pieces of direct speech can make your writing confusing. It also slows down the
action.Reported speech can summarise what the speaker has said so that the action
moves along more quickly.Reported speech is useful when you want a contrast between
what a character says and what he or she is thinking. (e.g. Lady
Macbeth)##################Z#################
#################################4###Advantages and disadvantages of each
type of speech.#################Direct speech can show what a character is like.
Long speeches can be boring.Too many speakers can confuse the reader.Direct speech
can add variety to writing.################Z######## ################Indirect
speech can be summarised briefly so that it does not slow down the pace of the
action.It can show a contrast between what a character is saying and what he or she
is thinking.################Z###############
#####################################Summary###################################
##########I#n# #y#o#u#r# #w#r#i#t#i#n#g# #u#s#e# #m#a#i#n#l#y# #r#e#p#o#r#t#e#d#
#s#p#e#e#c#h#.# #U#s#e# #d#i#r#e#c#t# #s#p#e#e#c#h# #o#n#l#y# #t#o#
#e#m#p#h#a#s#i#s#e# #t#h#e# #m#a#i#n# #p#o#i#n#t#s# #y#o#u#r# #c#h#a#r#a#c#t#e#r#s#
#m#a#k#e#.##D#o#n## t# #b#o#r#e# #a#n#d# #c#o#n#f#u#s#e# #y#o#u#r# #r#e#a#d#e#r#s#
#b#y# #w#r#i#t#i#n#g# #o#u#t# #l#o#n#g# #c#o#n#v#e#r#s#a#t#i#o#n#s# #b#e#t#w#e#e#n#
#y#o#u#r# #c#h#a#r#a#c#t#e#r#s#.##D#i#r#e#c#t# #s#p#e#e#c#h# #s#h#o#u#l#d# #b#e#
#u#s#e#d# #s#p#a#r#i#n#g#l#y#.##I#t# #i#s# #m#o#s#t# #e#f#f#e#c#t#i#v#e# #w#h#e#n#
#o#n#l#y# #t#h#e# #m#o#s#t# #f#o#r#c#e#f#u#l# #s#t#a#t#e#m#e#n#t#s# #a#r#e# #p#u#t#
#i#n#t#o# #d#i#r#e#c#t# #s#p#e#e#c#h#.#
########W#########Z#W####################################
###############0`## #####################`##
###############
#33###`## ########333#######MMM##`##
########ff3###33#####3#f#`## #############f#######`##
###############f#######`##
#############3########>#####?###"
##d#######d#########@##############,##########|#####?###"
##d#######d########@############## ########### # ##########"
#@########### #`################## ##n#####?###"
##d#######d#########@##############

########### # #########@#@#########`#`###############P##R########
###############
###### ########
######@########
######`########
###########`##

###############p##>###############################################################
####>###################################################################

#$##################################(##### ######################
####################
#########
####6#########`#*#############################
#################P#####################*###T#################
###Click to edit Master title style#######!########
###!##################
#########
####0#########@#*########################
#######################################*###
#################R###Click to edit Master text stylesSecond levelThird level
Fourth levelFifth level#######!##########

##########

########
###S#################
#########
####0######### *########################
##############`##`######################*###
X#####################*######################################################
##################
#########
####0#########&*########################
##############`######################
#*###
Z#####################*######################################################
####################
#########
####0##########+*########################
##############`#
#######################*###
Z#####################*######################################################
###############H#####
#########

####0################ h############# ###?########


##################### ######D#e#f#a#u#l#t#
#D#e#s#i#g#n####################################0##

############ #######################(##### ######################


###################
#########
####H####pu*######G#}'##H#nl#######################)################

#########0###

###,#######$###############D###############

#####0##<#########################################H####
################^####
#########
##C######B#########WH#0*########3##3f##d#######.#############
######jJ############?####################D#i#r#e#c#t# ##
#a#n#d# ##
#I#n#d#i#r#e#c#t# ##
#S#p#e#e#c#h###B#U#M#P# #N#
#G#R#I#N#D#########3#####f3##@############3f#############0#j#
###,#######$###############D###############

#####0###H#####
#########

####0################ h############# ###?


############################## ###############
#33######3

#####+

#########_#_#_#P#P#T#1#0#####

#####+####U!##D#####' ########################r*#######=###@#B#####
#####Dr#####' ################################=
###@#B###########A########################?#%,#####(######## #############<

######+########O#%,#####(########
#############<

######+##########DC#####' #####################################=######
%######(##################D#####'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################E#####'
#####################################=4###
#B#########`#B#########P#B#########`#B########?
##<######*##################%######(####################/#
%,#####(######################<

######+##########D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*##################
%######(######################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?
R#####C##########B###########B#########C#########B#######p#p#t#_#w#####B###
######*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#w#####<######*##################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?
R#####C##########B###########B#########C#########B#######p#p#t#_#h#####B###
######*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#h#####<######*##################D^#####'
#####################################=######
%######(##################D######'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=4###@#B##########B##########B#####
####B###########%######(######################E#####'
#####################################=4###
#B#########`#B#########P#B#########`#B########?
##<######*##################%######(####################/#
%,#####(######################<

######+##########D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*##################%######(######################D
%#####' ####################################=######+#####4

#######8#########?
p#####C##########B###########B+######p#p#t#_#w#*#s#i#n#(#2#.#5#*#p#i#*#$#)#####
C#########B#######?##B#########*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#w#####<######*##################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?
\#####C##########B#######p#p#t#_#h#####B#########C#########B#######p#p#t#_#h
#####B#########*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#h#####<######*###################+8######+0######+###########
########0## +######################################################0##

##########0###########

#####6######(#####
#####

######################

##############
#####

##
###S############*###########################P####<#######$############
#########################0############*###

######################
#####

## ###S#############*###########################
###<#######$###############D###############

#####0#############*###"#########################p#`#P#p#######

#####

###
####0####dp`############################################@#P#@#
<############################ ##2##############
################H#####
#####

##

###

####0################ h############# ###?###############


###############
#33######################_#_#_#P#P#T#1#0####p#####
.###########+####*x##D#####' ########################w`#######=
###@#B#####
#####D#####' ################################=
###@#B###########A########################?#%,#####(######## #############<

######+########O#%,#####(########
#############<

######+##########DA#####' #####################################=######
%######(##################D#####'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*#############

############%######(#####################D{#####'
#####################################=######
%######(##################D######'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*#############

######5#####%######(######################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?d#####C##########B#####0####p#p#t#_#w#/#2#####B#########C#########B#######p#p#t#_#x#####B#########*Y##
###3######################>######B####p#p#t#_#x#####<######*#############

######5#####D######' ####################################=######+#####4

#######8#########?
\#####C##########B#######p#p#t#_#y#####B#########C#########B#######p#p#t#_#y
#####B#########*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#y#####<######*#############

######5#####D{#####' #####################################=######
%######(##################D######'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*#############

##5###D#####%######(######################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?d#####C##########B#####0####p#p#t#_#w#/#2#####B#########C#########B#######p#p#t#_#x#####B#########*Y##
###3######################>######B####p#p#t#_#x#####<######*#############

##5###D#####D######' ####################################=######+#####4

#######8#########?
\#####C##########B#######p#p#t#_#y#####B#########C#########B#######p#p#t#_#y
#####B#########*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#y#####<######*#############

##5###D#####D{#####' #####################################=######
%######(##################D######'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*#############

##D###c#####%######(######################D######'
####################################=######+#####4

#######8#########?d#####C##########B#####0####p#p#t#_#w#/#2#####B#########C#########B#######p#p#t#_#x#####B#########*Y##
###3######################>######B####p#p#t#_#x#####<######*#############

##D###c#####D######' ####################################=######+#####4

#######8#########?
\#####C##########B#######p#p#t#_#y#####B#########C#########B#######p#p#t#_#y
#####B#########*Y#####3######################>######B
####p#p#t#_#y#####<######*#############

##D###c######+p######+0######+#############

#####0##

+#######################+0######+#############

#####0##

+#######################;-##############################0##

#######z###@#######################(##### ######################
####################
########
###S############L###########################P####<#######$#############
##D###############

#####0############L###

#####################
########@
####H####*######G####H##v#######################>################

########p##

###,#######$###############D###############

#####0##:############################################
################&###

#########
####0####X*############################################P###P
#####,#######$###############D###############

#####0###################`###I#n# #d#i#r#e#c#t# #s#p#e#e#c#h# #w#e# #u#s#e#


#t#h#e# #s#p#e#a#k#e#r## s# #o#w#n# #w#o#r#d#s#.########1###### ##2#1#######
########
#########
####0####A###################################?##############
`#####,#######$###############D###############

#####0###4###

#########
####0####*############################################`#@##

###,#######$###############D###############

#####0###################j#### I#n# #t#e#x#t# #w#e# #p#u#t# #s#p#e#e#c#h#


#m#a#r#k#s# #a#r#o#u#n#d# #t#h#e# #w#o#r#d#s# #s#p#o#k#e#n## #######6######
##2#6################0###

#########
####0####H*############################################`####A####,####
###$###############D###############

#####0###################^#### S#p#e#e#c#h# #m#a#r#k#s# #a#r#e# #a#l#s#o#


#c#a#l#l#e#d# #i#n#v#e#r#t#e#d# #c#o#m#m#a#s## ####"###0######
##2#/########################H#####
#########

####0################ h############# ###?


##############################
###############
#33######a&#####Y&#########_#_#_#P#P#T#1#0####9&####
.###########+#####/w##D$####' ########################*#######=
###@#B#####
#####D$####' ################################=
###@#B###########A########################?#%,#####(######## #############<

######+########O#%,#####(########
#############<

######+##########D{#####' #####################################=######
%######(##################D######'
#####################################=######
%######(######################D#####'
#####################################=A###@#B##########B##########B#########
#B#########0#B###########%######(######################D#####'
#####################################=######1#####:##############B#####v#i#s#i#
b#l#e#####*o#####3######################>+#####B#####s#t#y#l#e#.#v#i#s#i#b#i#l#
i#t#y#####<######*##################
%######(######################D######' #################################