You are on page 1of 57

Kolonyalismo At

Imperyalismo
Sa Timog At
Kanlurang Asya
Group 1

Kolonyalismo

Angkolonyalismoay ang tuwirang


pananakop ng isang bansa sa iba pa upang
mapagsamantalahan ang yaman nito o
makuha rito ang iba pang pangangailangan
ngmangongolonya. Ang kolonyalismo ay
madalas na naihahalintulad sa
Imperyalismo ngunit ang dalawa ay
mayroong pagkakaiba."Maaaring
magsilbing baseng pangkalakal o
pangmilitar ang kolonya".Mayroon din
itong gamit sa paglalakbay ng mga tao sa
ating bayan.

Imperyalismo
AngImperyalismoay isangpatakarano paraan ng
pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang
mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang
kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o
paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol na pangkabuhayan
at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang
malalaki o malalakas na mga bansang ang kumukontrol sa
ibang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking
imperyo.
Isang halimbawa ng imperyalismo ay ang kung kailang
nilulusob at sinasakop ng mga bansa o namirmihan sa mga
lupain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mgakolonya.
Noong mga dekada ng 1700 at 1800, ginamit ngImperyong
Britanikoang patakaran ng imperyalimso upang matabanan
ang malalaking mga teritoryong katulad ngAustraliaat
Canada.

Mga Anyo Ng
Imperyalismo

Kolonya- Isang bansa o rehiyong pinangangasiwaan


sa loob ng isang dayuhang kapangyarihan.
Ekonomiko- Isang nagsasarili o malaya ngunit hindi
pa gaanong maunlad na bansang pinamamahalaan
ng mga pribadong kumpanya na may kanaisang
pangnegosyo, sa halip na ibang mga pamahalaan.
Sphere of Influence- Isang panlabas na
kapangyarihan ang umaangkin ng mga pribilehiyong
pampamuhunan at pangangalakal.
Protektorado- Isang rehiyon na may sariling
pamahalaan subalit nasa ilalim ng kontrol ng isang
panlabas na kapangyarihan.

SiMarco Polo(15 Setyembre 1254,Venice,


Italya; o Curzola, BenesyanongDalmatiana
Korula,Croatiasa kasalukuyan 8 Enero
1324,Venice) ay isang mangangalakal na
taga-Venice ateksploradorna, kasama ang
kanyang tatay na si Niccol at tiyuhing si
Maffeo. Siya ang naging unang tagaKanlurang naglakbay saDaanang Sedasa
Tsina(na tinawag niyangCathay). Dinalaw
niya angDakilang KhanngImperyong
Mongolna siKublai Khan(apo ni
Genghis Khan). Isinulat ang kanyang mga
paglalakbay saIl Milione("Ang Milyon" o
Ang mga Paglalakbay ni Marco Polo).

Quiz For This Lesson

1. Sa anong taon
inilunsad ang krusada?

A. 1260 hanggang 1265


B.1096 hanggang 1273
C. 1011 hanggang 1200

2. Ano ang layunin ng


paglulunsad ng krusada?

A. Upang mabawi ang


Jerusalem
B. Upang sakupin ang mga
bansa
C. Wala sa nabanggit

3. Sino ang
nagpanawagan na
ilunsad ang krusada?

A. Pope Urban II
B. Kublai Khan
C. Marco Polo

4. Kailan ang
kapanganakan ni Marco
Polo?

A. Obtubre 18 1214
B. Setyembre 25 1256
C. Setyembre 15 1254

5. Saan unang naglakbay si


Marco Polo,Matteo
(kaniyang tiyuhin) at ang
kaniyang ama?
A. Sa Kanlurang Asya
B. Sa Timog-Silangang Asya
C. Sa Silangang Asya

6. Sa anong taon
nakarating ng China sila
Marco Polo?

A. 1265
B. 1260
C. 1295

7. Sino ang
namumunuan sa
imperyong mongol?

8. Ano ang pangyayaring


naganap sa taong 1295?

A. Bumalik sina Marco Polo sa


Europa
B. Nagtungo sa Venice ng
sumiklab ang digmaan sa
pagitang ng Venice at Genoa
C. Wala sa nabanggit

9. Ano ang ibig sabihin ng


constantinople o
Istanbul ?

A. Tulay sa pagitan ng
dalawang ilog ng huang he
at
B. Tulay sa pagitan ng Asya at
Europa
C. Tulay

10-15.(5pts.)
Sa panahong ika-14
hanggang ika-15 na
siglo , ano ang
pangyayaring naganap?

16-20. Ano ang limang


bansa na naghangad ng
ibang ruta patungo sa
India at China?

21. Sino si Prinsipe Henry


(Portugal) ?

A. Nagpatayo ng navigation
school sa Sagres Point
B. Pinaunlad ang mga kagamitan
sa paglalayag
C. Lahat ng nabanggit

22-24. Ano-ano ang mga


paniniwala sa
Merkantilismo?

25. Ano ang pagkakaiba


ng kolonyalismo at
imperyalismo?

26-30. Ano ang white


mans burden?