You are on page 1of 1

AL QURAN PADA MASA ABU BAKAR DAN UMAR R.

A
setelah rosululloh saw.wafat,pemerintahan di pegang oleh Abu Bakar R.A.seorang bernama Musailamah(si pendusta)muncul didaerah Yamamah padatahun pertama kepemimpinannya.Abu Bakar segera R.A mengambil tindakan untuk memeranginya.disiapkanlah bala tentar yang terdiri atas para qurrodan huffadh Al quran serta orang-orang selain mereka.