You are on page 1of 18

PENDAHULUAN

Is lam ialah agam a rasm i seperti


yang term aktub dalam Perkara
3 Fas al 1 Perlem bagaan
P ers ekutuan.
Raja dan Kerajaan Negeri diberi
hak untuk m engendali hal ehwal
Is lam
OBJEKTIF
Membentuk sebuah masyarakat Malaysia
yang bermaruah, beridentiti kukuh dan
disegani oleh masyarakat.
Menubuhkan sebuah negara bahagia
Menghapuskan sikap yang negatif dalam
menjalankan tugas
dipertanggungjawabkan.
Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.
STRATEGI
Meningkatkan mutu pentadbiran
dengan penerapan nilai-nilai Islam.
Memilih 11 nilai sebagai kunci
kejayaan pentadbiran.
Menerap nilai-nilai ini dikalangan kaki
tangan kerajaan.
11 NILAI YANG DIPILIH
A m a n a h
Tan g g u n g j a wa b
I k h l a s
D e d i k a s i
S e d e r h a n a
Tek u n
B e r s i h
B e r d i s i p l i n
B e r k e r j a s a m a
B e r b u d i M u l i a
B e r s y u k u r
AMANAH
Menyedari tugas adalah amanah yang perlu
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan bagi menjalankan tugas yang
dipertanggungjawabkan.
Menghindarkan dengan rela hati kepentingan diri
dari mengatasi kepentingan tugas.
Menentukan tentu penyelewengan dalam tugas
sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang
dan peralatan serta tenaga kerja.
Mengutamakan kepentingan awam sebagai teras
perkhidmatan.
TANGGUNGJAWAB
Menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah Tuhan
di samping pekerjaan dan majikan.
Melakukan tugas dengan kesedaran terhadap
implikasi baik dan buruknya iaitu sentiasa
waspada dan jujur.
Bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan
bila-bila masa diperlukan.
Bercita-cita untuk mengkhianati kepentingan
organisasi/institusi awam dalam menjalankan
tugas.
Bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan
negara.
IKHLAS
Berhati mulai dalam melaksanakan tugas
tanpa megharapkan balasan dari manusia.
Mempunyai niat bertugas kerana Tuhan,
kerana mencari rezeki yang halal serta
mencari keredhaanNya
Mengikis sebarang unsur kepentingan diri
dalam melaksanakan tugas sebagai asas
pengisian amanah.
DEDIKASI
Kesetiaan yang tinggi kepada tujuan
organisasi di bawah peraturan-peraturan
yang ada.
Komited kepada sebarang perubahan yang
positif dan kepada kebaikan.
Sedia mengubah sikap demi kebaikan
bersama dan tugas.
Sedia memulakan pembaikan.
Berinisiatif dan proaktif dalam
melaksanakan tugas harian.
SEDERHANA
Menjamin perseimbangan equililbrium dalam diri
dan tugas.
Keseimbangan dalam membuat keputusan
dengan mengambil kira fakta-fakta yang terdapat
dalam alam sekitar.
Rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran
yang berkaitan untuk membaiki cara bekerja.
Berusaha gigih untuk menghasilkan kerja yang
memuaskan pihak-pihak yang berharap
kepadanya.
Berusaha gigih bagi memperbaiki hasil kerja
sehingga mencapai tahap cemerlang.
TEKUN
Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai
kesempurnaan dalam tugas dan kehidupan.
Berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan
organisasi.
Rajin memperlajari pengetahuan dan kemahiran
yang berkaitan untuk membaiki cara bekerja
Berusaha gigih untuk menghasilkan kerja yang
memuaskan pihak-pihak yang berharap
kepadanya.
Berusaha gigih bagi memperbaiki hasil kerja
sehingga mencapai tahap cemerlang.
BERSIH
Mengamalkan kebersihan hati dalam
menjalankan tugas seharian.
Mengamalkan kebersihan pakaian,
bangunan dan alam sekitar sebagai satu
cara hidup.
Bersih dalam pemilikan harta dan
menjalankan tugas.
Membuat pertimbangan yang teliti dan adil
dalam membuat keputusan.
BERDISIPLIN
Mengetahui priority dan
mengutamakan yang lebih utama.
Menilai tinggi masa dan janji.
Mengamalkan cara bekerja yang
kemas dan terancang.
Mempunyai etika kerja dan
profesionalisme yang tinggi.
BEKERJASAMA
Mengamalkan sikap tolong-menolong dalam
melaksanakan kerja.
Sentiasa secara sukarela menyertai aktiviti-aktiviti
organisasi sebagai sebahagian daripada usaha
mempertingkatkan semangat kerjasama.
Mengutamakan kepentingan organisasi dan
pasukan di tempat kerja daripada kepentingan
peribadi.
Mengamalkan permaufakatan dalam semua
perkara kepentingan bersama.
Mengelakkan konflik kepentingan berdasarkan
peribadi, mengorbankan kepentingan diri yang
bercanggah dengan kepentingan organisasi
agama, bangsa dan negara.
BERBUDI MULIA
Bermanis muka sepanjang masa.
Bertimbang rasa dan bertolak-ansur.
Menghormati rakan sejawat dan
pelanggan/pelawat.
Sentiasa memulakan pertanyaan
dengan tujuan untuk menolong
pelanggan/pelawat.
STRATEGI
PELAKSANAAN
Tumpuan diberikan kepada anggota
perkhidmatan awam.
Jentera pentadbiran dikemaskini serta
dibentukkan berdasrkan nilai-nilai
yang positif.
Penerangan dan penjelasan dasar,
teladan pegawai-pegawai kanan.
BERSYUKUR
Bersyukur kerana dapat melakukan tugas untuk menjamin
kesejahteraan hidup sebagai seorang anggota masyarakat.
Berkecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif
sehingga menggerakkan untuk berusaha gigih.
Menghayati budaya kerja yang bersopan dan tidak
bertentangan dengan kehendak agama (nilai-nilai agama
dan kerohanian)
Tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat.
Tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara yang sia-
sia.
Berkhidmat sebagai ibadah.
Bercita-cita menjadi manusia yang mempunyai sumbangan
yang banyak kepada masyarakat, negara dan agama.
KESIMPULAN
Berdasarkan kepada objektif-objektif
ini adalah jelas bahawa dasar ini
bukanlah bertujuan mengIslamkan
rakyat Malaysia yang bukan
beragama Islam tetapi sebenarnya
memupuk amalan nila-nilai murni
yang boleh diterima oleh semua pihak
kerana agama-agama lain juga
menitikkan nilai-nilai murni ini.
SEKIAN TERIMA
KASIH