Вы находитесь на странице: 1из 78

Naiisa-isa

ang paraan
sa tamang
pagpili ng
paksa sa
Naipaliliwan
ag ang mga
gabay sa
pagpili ng
paksa ng
Nakabubuo
ng pinal na
paksang
gagawin sa
pananaliksik.
Paano
pinipili ang
paksa sa
pananaliks
ng paksa
nakasalalay
ang buhay
ng isang
mananaliksik
makapili ng
paksa, ang isa
pang mahirap
na hakbang na
dapat harapin
ay ang _________
Ilan sa mga
maaaring
paghanguan ng
paksang pag-
aaralan ang
__________
dyornal,
peryodikal,
magasin,
pahayagan,
radyo,
telebisyon at
Sa pagpili ng paksa,
importante rin ang
__________ ng
mananaliksik upang
maging magaan sa
kanyang kalooban
ang pagsasagawa.
Mahalaga ring
isaalang-alang ang
paksang ____________
upang ito ay maging
makabuluhan.
MGA
GABAY SA
PAGPILI
NG PAKSA
1.
KAWILIHA
NO
INTERES
2.
MAYAMAN
SA
SANGGUNIA
3.

NAPAPANAH
ON ANG
PAKSA
MGA
MAPAGHAH
A-NGUAN
NG PAKSA
Ibigay ang
kabuluhang
naidudulot
ng mga ito
sa paksa ng
SARILI
DYARYO
AT
MAGASI
RADYO/
TV
GURO,
DALUBHA
SA,
AWTORID
INTERN
ET
LAYBRA
RI/
AKLATA
MGA
KONSIDERAS
YON SA
PAGPILI NG
PAKSA
KASAPATA
N NG
DATOS
LIMITASY
ON NG
PANAHON
KAKAYAHAN
G
FINANSYA
L
KABULUH
AN NG
PAKSA
INTERES NG
MANANALIK
SIK
napiling paksa
mula sa naunang
gawain at suriin
kung
nakatutugon ito
sa mga
sumusunod na
1. May sapat
ba na datos
o materyales
na
makukuha?
2. Matatapos
ba ito sa
isang tiyak o
takdang
panahon?
3. Magiging
kapaki-
pakinabang
ba ito sa
ibang tao o
4. Bakit
interesado ka
sa paksang
napili?
Makabuluhan
ba ito para sa
PAGLILIMI
TA NG
PAKSA
Mga
Batayan
Sakop
ng
panah
Halimbawa:
PP
(Pangkalahata
ng Paksa)
NP
(Nalimitahang
PP :
Balidasyon at
Try-out ng
Mungkahing
Modyul sa
NP: Balidasyon at
Try out ng
Mungkahing
Modyul sa
Pagbasa para sa
Grade 11, TVL sa
TNLNHS
Sakop
ng
Edad
PP : Epekto ng
Paninigarilyo
sa Kalusugan
at Pag-aaral
ng Kabataan
NP : Epekto ng
Paninigarilyo sa
Kalusugan at
Pag-aaral ng
Kabataan na
may Edad 16-25
Sakop
ng
Kasari
PP : Ang
Paggamit ng
Text
Messaging
bilang daan
ng
NP : Epekto
ng Text
Messaging sa
Kabataang
Babae bilang
Daan ng
Sakop ng
Propesyon/
Grupong
Kinabibilan
gan
PP : Try-out at
Debelopment
ng
Mungkahing
Modyul sa
Debelopment
ng Mungkahing
Modyul sa
Filipino 1 para
sa Dayuhang
Mag-aaral ng
Sakop
ng
Anyo/
PP : Pagtutol
ng mga
Mamamayan
sa Pagtatayo
ng Mall sa
NP : Pagtutol
ng mga
Mahihirap na
Mamamayan
sa Pagtatayo
ng Mall sa
Sakop ng
Perspekti
ba
PP : Epekto ng
On-line Games
sa mga
Kabataan
NP : Epektong
Emosyonal at
Pisikal ng On-
line Games sa
mga Piling
Sakop
ng
Lugar
PP : Ang
Tradisyon ng
Pabasa tuwing
Mahal na
Araw sa
Katagalugang
NP : Ang
Tradisyon ng
Pabasa tuwing
Mahal na
Araw sa
Rehiyon ng
GAWAIN:
a. Balikan ang
nilimitahang
paksa at
suriin ito.
limitahan ang
mga ito sa
pamamagitan
ng
pagsasaalang-
1. Panahon
2. Edad
3. Kasarian
4. Perspektib
5. Pook/lugar
6. Anyo/uri
7. Grupong
kinabibilangan
Humanda
sa pag-
uulat sa
klase.
TAMA/MA
LI
ng paksa sa
pananaliksik ay
nakabatay sa
kagustuhan
lamang kahit
hindi
2. Ang isang
awtoridad na
may malaking
kinalaman sa
paksa ay dapat
gawing referens
3. Ang paksang
lubhang gamit
na gamit na
tulad ng
aborsyon at
droga ay dapat
4. Isa sa paraan
ng paglilimita
ng paksa ay
sakop ng edad
na tumutukoy
sa trabaho o
pagsisimula ng
pananaliksik,
dapat munang
alamin kung
kung sino ang
respondent ng
6. Sapat nang
makakuha ng
mga datos na
gagamitin sa
pag-aaral sa
kakaunting
Epekto ng
Pagpapatupad ng
Kto12 sa mga
Empleyado ng
Paaralan sa
Kolehiyo, ang
empleyado ay
8. Nililimita ang
paksa upang
maging malinaw
ang direksyon ng
buong pag-aaral na
gagawin.
9. Napakadaling
humanap ng paksa
sapagkat lahat ng
maaaring
mapagkunan ng
datos ay nasa
paligid lamang.
10. Ang
makabuluhang
pananaliksik ay
nasa interes ng
mananaliksik.
sa Grade 11
hinggil sa
Pagpapatupad
ng No
Uniform, No
Wika ng mga
Bakla sa
Kamalayan ng
mga Batang
Lalaki Edad
3. Persepsyon
ng
Kababaihan sa
Larangan ng
Panulaang
Iloko.
Kalagayan ng
Propesor sa
Pribadong
Paaralan at Ang
Hinaharap na
Kto12 sa
Social
Networking Sites
sa Mga Mag-aaral
sa Ikalawang
Taon sa Kursong
Akawntansi sa
Adamson
Social
Networking Sites
sa Mga Mag-aaral
sa Ikalawang
Taon sa Kursong
Akawntansi sa
Adamson