You are on page 1of 7

DASAR KEBUDAYAAN

KEBANGSAAN
Disediakan oleh :
Muhammad Faszreen Bin Zailan
Nur Afifah Binti Mohd Yusof
Noraliya Natasha Binti Sarkam
Syafiqah Binti Salihin
PENGENALAN DASAR
KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah
diwujudkan semasa pemerintahan Tun
Abdul Razak yang disebabkan oleh
krisis perkauman yang berlaku pada
13 Mei 1969. Rentetan dari peristiwa
ini, ahli politik mula berfikir bahawa
budaya memainkan peranan yang
penting dalam mewujudkan
perpaduan antara kaum.
OBJEKTIF DASAR KEBUDAYAAN
KEBANGSAAN
Memupuk dan memelihara
Mengukuhkan perpaduan
keperibadian kebangsaan
negara menerusi satu corak
yang tumbuh dari satu
kebudayaan nasional.
kebudayaan kebangsaan

Memperkaya dan meningkatkan


nilai-nilai kehidupan kemanusiaan
dan kerohanian yang seimbang
dengan pembangunan
sosioekonomi
STRATEGI DASAR KEBUDAYAAN
KEBANGSAAN
Pemulihan, pemeliharaan dan
pembangunan kebudayaan ke Meningkat dan mengukuhkan
arah menguatkan asas-asas kepimpinan budaya melalui usaha-
Kebudayaan Kebangsaan usaha membimbing dan melatih
melalui usahasama peminat, mendokong dan
penyelidikan, pembangunan, menggerak kebudayaan seluas-
pendidikan, pengembangan luasnya sebagai jentera
dan perhubungan budaya pembangunan yang berkesan

Mewujudkan komunikasi yang


Memenuhi keperluan Meninggikan taraf berkesan ke arah kesedaran
sosiobudaya dan mutu kesenian kebangsaan, kenegaraan dan
nasionalisme Malaysia
PENCAPAIAN
Kementerian
Kebudayaan,Belia dan
sukan telah menjalankan
penyelidikan ke atas
kebudayaan penduduk
tempatan untuk
memeliharanya.

Kementerian Penerangan
melalui rangkaian- Dari segi
rangkaian televisyen dan akedemik,bahasa ibunda
radio membantu Cina dan Tamil diajar di
menonjolkan identiti SJK.
kebangsaan.
RASIONAL
Penggubalan DKK
merupakan langkah
penting untuk
mengekalkan
perpaduan.

Menjadi garis
panduan ke arah
Menentukan sifat- membentuk dan
sifat yang terbaik dan mewujudkan serta
mulia bagi membina mengekalkan identity
bangsa bersatu padu dan perpaduan
dan berdaya saing. dalam masyarakat.
PRINSIP
Berteraskan
kebudayaan Unsur-unsur
rakyat asal kebudayaan lain
rantau ini. yang sesuai. Islam menjadi
unsur penting
dalam
pembentukan
kebudayaan
kebangsaan