You are on page 1of 1

Tnh toan ien tr nc va t SP:

- Xac nh nhiet o va Tf:


Tf = (BHT-ST) * TD + ST
- Hieu chnh Rm, Rmf theo Tf bang o th hnh hoac qua cong
thc sau:
R2 = R1 x (T1 + 21.5)/(T2 + 21.5) {neu T tnh theo
C}
0

R2 = R1 x (T1 + 5.77)/(T2 + 6.77) {neu T tnh theo


F}
0

- Hieu chnh SP thanh SSP: hieu chnh gia tr SP cho anh


hng cua chieu day va nho se cho gia tr SSP, s dung
bieu o hnhe tm he so SP hieu chnh.
- Xac dnh ty so Rmf/Rwe da vao o th hnh. T ty so
nao xac nh Rwe.
- Hieu chnh Rwe thanh Rw s dung o th hnh .