You are on page 1of 18

Kelompok 5

Abdul Mubarok P
Lailatull Maghfirah
Lilis Linda K
Pembahasan

Al-Quran Hadits
Pengertian Al-Quran Pengertian Hadits

Isi Kandungan Al-Quran Macam-macam Hadits

Fungsi Al-Quran Istilah dalam Ilmu Hadits

Kedudukan Al-Quran Kedudukan Hadits


Pengertian Al-Quran

Secara Etimilogi (Bahasa)

Secara Terminologi (Istilah)


SECARA ETIMOLOGI
Secara terminologi (bahasa) Al-Quran merupakan
mashdar dari kata Qaraa yang berarti membaca.
Dikalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan
pendapat disekitar pengertian Al-Quran secara
etimologi diantaranya: AS-Syafii misalnya,
mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari kata
apa pun, dan bukan pula ditulis dengan hamzah.
Lafadzh tersebut sudah lazim dipergunakan dalam
pengertian kalamullah (firman Allah) yang diturunkan
kepad Nabi Muhammad SAW. Sementara Al-Farra
berpendapat bahwa lafadzh Al;Quran berasal dari kata
Qarain bentuk jamak dari kata Qarinah yang artinya
kaitan, karena dilihat dari segi makna dan
kandungannya ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain
saling berkaitan.
SECARA TERMINOLOGI
Sedangkan secara terminologi (istilah) para ulama
ushul dan kalam telah mendefinisikan Al-Quran
dengan definisi yang beragam. Namun, definisi
yang terbaik dan berkualitas adalah bahwasannya
Al-Quran adalah kalamAllah yang berupa
mukjizat, diturunkan kepada Muhammad SAW,
dan dinukil kepada kita secara mutawatir, serta
dinilai beribadah ketika membacanya.
Isi Kandungan Al-Quran

Akidah
Syariah
Akhlak
Kisah-kisah Ummat Terdahulu
Berita-berita tentang Masa yang Akan Datang
Benih dan Prinsip Ilmu Pengetahuan
Sunnatullah atau Hukum Allah yang Berlaku di
Alam Semesta
Fungsi Al-Quran

Fungsi Al-Quran dilihat dari Sudut Subtansinya

Fungsi Al-Quran dilihat dari Realitas Kehidupan


Manusia
Fungsi Al-Quran Dilihat dari
Subtansinya

Fungsi Al-Quran sebagaimana tersurat nama-namanya
dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:
Al-Huda (Petunjuk)
Al-Furqan (Pemisah)
Asy-Syifa (Obat)
Al-Mauidzhah (Nasihat)
Fungsi Al-Quran dilihat dari Realitas
Kehidupan Manusia


Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus bagi kehidupan
manusia.
Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW.
Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri
umum yang membedakannya dari makhluk yang lain.
Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab
Allah sebelumnya.
Menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah
diperselisikan umat islam terdahulu.
Al-Quran berfungsi memantapkan iman.
Tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan.
Kedudukan Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman.
Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT. Maksudnya seluruh
ayat Al-Quran adalah wahyu Allah, tidak ada satu kata pun
yang datang dari perkataan atau pikiran nabi.
Al-Quran merupakan khabar yang di bawa oleh nabi yang
datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia.
Minhajul Hayah (pedoman hidup), sudah seharusnya setiap
muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan terhadap
setiap problem yang dihadapi.
Sebagai salah satu sebab masuknya orang arab keagama
islam pada zaman Rasulullah dan masuknya orang-orang
sekarang dan yang akan datang .
Pengertian Hadits

Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan
ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW
yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam
agama Islam. Hadits dijadikan sumber hukum dalam
agama Islam selain Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, dimana
dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber
hukum kedu setelah Al-Quran.
Macam-macam Hadits

Hadits yang dilihat dari banyak sedikitnya perawi

Hadits yang dilihat menurut macam periwayatannya

Hadits yang dilihat dari hadits-hadits dhaif yang


disebabkan oleh cacat perawinya
Hadits yang dilihat dari banyak
sedikitnya perawi

Hadits Mutawatir
Hadits Shahih
Hadits Hasan
Hadits yang dilihat menurut
macam periwayatannya

Hadits yang bersambung sanadnya

Hadits yang terputus sanadnya

Hadits Muallaq
Hadits Mursal
Hadits Mudallas
Hadits Munqathi
Hadits Mudhal
Hadits yang dilihat dari hadits-hadits
dhaif yang disebabkan oleh cacat
perawinya

Hadits Maudhu
Hadits Matruk
Hadits Mungkar
Hadits Muallal
Hadits Mudhthorib
Hadits Maqlub
Hadits Munqalib
Hadits Mudraj
Hadits Syadz
Istilah dalam Ilmu Hadits

Muttafaq Alaih
As-Sabah
As-Sittah
Al-Khamsah
Al-Arbaah
Ats-Tsalatsah
Perawi
Sanad
Matan
Kedudukan Hadits

Memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah
ditentukan oleh Al-Quran (sebagai bayan taqrir).
Memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat
mujmal dan bersifat mutlak (bayan tafsir). Penjelasan (penafsiran)
Rasulullah terhadap ayat-ayat yang demikian, dapat berupa:
Menafsirkan kemajmumalannya seperti pemerintah mengerjakan
salat, membayar zakat dan menunaikan haji.
Menaqyidkan (memberikan persyaratan), misalnya ketentuan
tentang anak-anak dapat memusakai harta orang tuanya dan
keluarganya didalam Al-Quran dilukiskan secara umum.
Memberikan kekhususan (bayan takhsis) ayat yang masih bersifat
umum, misalnya tentang keharaman bangkai dan darah.
Menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak didapati
(diterangkan dalam Al-Quran), misalnya dalam masalah
perkawinan.
Hadits Shahih.
( )