Вы находитесь на странице: 1из 41

ECE 412

PENGAJIAN SOSIAL KANAK-


KANAK

Pengenalan Sains Sosial


Pengenalan
Ilmu adalah suatu keperluan dalam
kehidupan manusia.
Ini kerana darjat & martabat manusia itu
diukur berdasarkan tahap pengetahuan yang
mereka kuasai.
Justeru bagi mengangkat diri maka manusia
perlu menguasai ilmu yang ada
dipersekitaran mereka.
Samb
Secara umumnya ilmu oleh diperolehi
melalui 2 kaedah:
Kaedah Formal
Proses pembelajaran dengan kurikulum tertentu spt
di sekolah dsb.
Kaedah Tidak Formal
Proses pembelajaran tanpa ada kurikulum spt

pembacaan, pergaulan dsb.


Pembahagian Ilmu
Umum membahagikan ilmu kepada 2
bahagian:
Ilmu Sains
Ilmu yang menggunakan kaedah kajian secara
saintifik bagi menerangkan sebab musabab sesuatu
perkara itu berlaku.
Ilmu Kemanusiaan
Ilmu yang melibatkan nilai kejiwaan dan nilai
estetika dalam diri manusia
Pembahagian Ilmu Sains
Ilmu sains pula dibahagikan kepada 2 kumpulan:
Sains Tulen
Kajian tentang fisiologi keidupan & alam semulajadi spt
struktur tubuh badan manusia, kajian saraf dsb.
Sains Sosial
Kajian tentang fenomena & isu yang berlaku ke atas diri dan
kelompok manusia spt kemiskinan, pengangguran, keciciran
dsb.
Namun kedua-dua ilmu ini menggunakan kaedah
SAINTIFIK & SISTEMATIK bagi membuktikan
kesahihan kajian yang dilakukan.
Apa Itu Sains Sosial?
Sains Sosial kelompok ilmu yang mengkaji fenomena
sosial (hubungan) manusia dengan menggunakan
metodologi kajian secara saintifik & sistematik.
Ia wujud akibat dari hubungan & interaksi manusia yang
berlaku secara kompleks.
Ini menyebabkan timbulnya fenomena (masalah) sosial
manusia
Dan fenomena inilah yang dikaji mengikut disiplin sains
sosial dengan menggunakan kaedah yang saintifik &
sistematik
Samb
Kaedah saintifik & sistematik dalam kajian
sains sosial merangkumi 2 komponen
utama:
Penemuan pola (corak) tertentu sebagai
sebahagian bukti bagi menentukan objektif
kajian
Penghasilan generalisasi sebagai andaian
umum tentang wujudnya sesuatu isu atau
fenomena.
Kajian Sosial & Kaedah Saintifik

Kajian sains sosial dianggap mempunyai


AUTORITI ia dijalankan secara saintifik
dengan menggunakan data-data empirik.
Ia juga sebagai alternatif dalam mengubah
tanggapan pemikiran manusia yang terlalu
bergantung kepada ilmu kemanusiaan (ilmu
teologi & ilmu falsafah) semasa Zaman
Gelap (dark age) Eropah.
Fenomena Sosial & Fenomena Fizikal

Fenomena Sosial juga disebut masalah sosial spt


penagihan dadah, diskriminasi, jenayah, penceraian,
kemiskinan dsb.
Terdapat banyak punca yang menyumbang pada terjadinya
fenomena sosial
Ia bergabung untuk menimbulkan satu fenomena sosial
yang sama.
Pelbagai faktor ini telah menyebabkan ia agak sukar untuk
menentukan punca utama yang menyebabkan terjadinya
sesuatu fenomena.
Cth: Penagihan Dadah di Kalangan Remaja
Samb
Fenomena fizikal jelas mempunyai sebab musabab
(cause & effect) sesuatu isu/kes itu berlaku.
Ia dikaji dengan menggunakan peralatan ukuran
tepat.
Kaedah penyelesaiannya adalah lebih mudah
Cth: Faktor Utama Kemalangan Jalanraya Adalah
Kerana Tayar Tidak Memenuhi Spesifikasi Yang Telah
Diteptakan Oleh SIRIM
Samb..
Ia akan saling berkaitan di antara satu sama lain
Ia membantu menghasilkan ilmu generik bersifat
gunaan (applied) yang saling melengkapi di antara
satu salain.
Terdapat beberapa ilmu utama dalam disiplin sains
sosial:
Antropologi , Ekonomi , Geografi , Psikologi
Politik , Sejarah , Sosiologi
Disiplin Sains Sosial
Umum telah menentukan disiplin utama Sains Sosial ialah mengkaji
manusia dalam konteks sosial mereka.
Namun ia berbeza mengikut pecahan disiplin ilmu itu sendiri:
Ilmu itu luas & manusia tidak berupaya menguasi semua ilmu & ia
perlu dikhususkan mengikut bidang yang tertentu.
Ilmu akan semakin bertambah setiap hari. Maka ia perlu kepada
sub-bidang untuk memudahkan manusia mempelajarinya.
Setiap bidang itu mempunyai fokus & kepentingan yang berbeza.
Minat akan mendorong manusia untuk meningkatkan tahap
kefahaman terhadap sesuatu bidang ilmu.
Pendekatan Kajian Sains Sosial

Wujud 2 pendekatan untuk mengkaji sains


sosial.
Kualitatif
Kajian berasaskan fakta &analisis kepustakaan

Lebih subjektif

Kuantitatif
Kajian berasaskan angka.

Menggunakan statistik & eksperimen


Sejarah Perkembangan Sains Sosial

Sejarah ilmu mengalami 2 pertembungan hebat


Ia disebabkan salah faham manusia terhadap nilai
yang wujud dalam ilmu
Pertamanya ilmu agama yang hanya terangkum
dalam pemikiran religious yang sempit.
Keduanya ilmu rasional yang menolak salam
sekali pandangan agama kerana ia berasaskan
logika fikiran manusia.
Ilmu Zaman Yunani & Greek
Peringkat awal ilmu manusia wujud pd
zaman Greek & Yunani
Zaman ini ilmu diasaskan oleh sifat rasional
yang digabungkan dengan nilai falsafah.
Ilmu dicerna oleh akal dengan memikirkan
punca kejadian alam & fenmena yang
berlaku berasaskan logika & praktikal.
Namun ia belum mencapai tahap saintifik
Samb
Tokoh pd zaman ini ialah:
Aristotle (384-322 S.M.)
Banyak menulis ilmu berasaskan pemerhatian empirik yang
menekankan pembuktian dalam pemerhatian beliau.
Megunakan kaedah Penakkulan induktif (memerhati perisiwa
& membuat generalisasi
Menjelaskan bahawan ilmu itu perlu dofahami dalam konteks
epistemoloigi (falsafah) terlebih dahulu.
Tokoh lain ialah Plato (428-348 S.M.) dan Socrates
(470-399 S.M.)
Zaman Pertengahan
Bermula 476-1453 M dengan penguasaan
golongan agama (Kristian) ke atas institusi
ilmu.
Ilmu rasional (logika) disekat kerana
mereka mempercayai bahawa segala
fenomena (peristiwa) yang berlaku adalah
takdir yang perlu diterima tanpa perlu
memikikan sebab musabab ia berlaku.
Samb
Telah berlaku paradigma pemikiran di antara gol.
Agama dengan gol. Rasionalis dalam menentukan
fenomena sesuatu kejadian.
Tokoh pd zaman ini:
Galileo Galilei (1564-1642 M)
Mengemukakan idea melalui Teori Copernicus yang
meletakkan matahari di pusat cakrawala.
Beliau dituduh sebagai pengamali ajaran sesat (heresy).
Beliau telah menarik balik idea tersebut dan bertaubat kerana
melanggar ajaran agama
Zaman Renaissance
Renaissance bermaksud Kelahiran Semula
Zaman ini dianggap penting dalam
mengembangkan institusi ilmu berasaskan logika
& rasional.
Bermula 1453-1690 M hasil penguasaan semula
ilmu oleh para sarjana.
Ilmu mula dipecahkan kepada 3 bahagian
Ilmu fizik
Ilmu metafizik
Ilmu kemanusiaan
Zaman Enlightenment
Ia bermaksud zaman Pencerahan setelah
pudarnya pengaruh gereja dalam
masyarakat Eropah.
Bermula 1650-1700 M dan lebih dikenali
sebagai The Age of Reason.
Sains diterokai secara meluas dan dikaji
secara saintifik (bersistem)
Samb
Ia mengalami 2 perubahan dimensi
Perkembangan pemikiran saintifik
Refleksi Revolusi Indusri (1750-an) telah melonjak

sains fizikal apabila terciptanya peralatan baru spt


James Watts (1769M) enjin wap, James Hargreaves
(1765M) mesin tenunan Spinning Jenny dll.
Perkembangan alat cipta ini telah menjadi

pemangkin kepada perkembangan ilmu lain spt


ekonomi, sosial, politik dsb.
Samb
Perubahan sosial masyarakat
Ia berlaku secara tidak langsung akibat dr revolusi
alat cipta zaman tersebut.
Kesannya juga dirasai dalam konteks ilmu ekonomi,
politik, sosial dsb.
Tranformasi berlaku dr masyarakat tradisional yang
berasaskan tanaman kepada masyarakat industri
yang banyak menggunakan mesin.
Hasilnya muncul pelbagai masalah sosial
masyarakat yang berpunca dr sikap manusia yang
terlalu mengajar perubahan dalam hidup.
Teori & Pendekatan Sains Sosial

Sains Sosial mempunyai pelbagai teori &


pendekatan yang berfungsi memberi
penjelasan saintifik terhadap fenomena
sosial.
Ia terbina sejak abad ke 19 M secara umum
bagi menyatukan disiplin sains sosial yang
berbeza di bawah gagasan ilmu
kemanusiaan
Peranan Teori Dalam Sains Sosial

Dalam sains sosial TEORI mempunyai


peranan tersendiri & menjadi sebahagian dr
prosedur penyelidikan.
Ia sebagai panduan kepada pengkaji untuk
meneroka subjek pemerhatian mereka
dengan lebih jelas.
Samb
Ahli sains sosial talah menggariskan 5 ciri tentang
fungsi teori dalam membantu pemahaman.
Mewujudkan pengklasifikasian
Menjangka perkara yang bakal berlaku
Menjelaskan perkara yang telah berlaku
Membantu memahami sebab musabab berlakuny
sesuatu perkara
Memberi panduan tentang perkara yang hendak di kaji.
Definisi Teori
Kenyataan/andaian abstrak tentang
perhubungan antara pembolehubah bg
menjelaskan sesuatu fenomena.
Ia terhasil dr pemerhatian & usaha untuk
memahami sesuatu fenomena.
Teori mestilah berupaya diuji, berjaya
menghasilkan kebenaran dan boleh
mewujudkan fakta.
Samb..
Dalam sains sosial, teori akan diuji secara
berterusan (berulang kali) kerana fenomena sosial
sukar untuk dibuktikan secara tepat.
Teori umum pula menjadi lebih sukar diuji kerana
jaringan pembolehubah adalah terlalu kompleks.
Dan kebanyakkan teori sains sosial adalah bersifat
umum kerana ia berupaya untuk digeneralisasikan
ke atas fenomena sosial secara umum dan tidak
terhad kepada sesuatu konteks sahaja.
Teori Umum Sains Sosial
Teori umum wujud bagi membantu manusia
melihat fenomena sosial secara bersistem
(skima) dan menghasilkan pemahaman
secara sistematik tentang hubungan sosial
manusia dan persekitaran mereka.
Cth: Teori Relativiti Albert Einstein
Perspektif Sistem
Perspektif sistem adalah pendekatan untuk
melihat kehidupan masyarakat sebagai
sebuah entiti yang wujud di dalamnya
pelbagai unsur yang kompleks.
Justeru, apabila masyarakat dilihat sebagai
sebuah sistem maka kajian akan lebih
terfokus kepada komponen han hubungkait
di antara komponen-komponen tersebut.
Samb
Semakin besar sistem semakin kompleks
susunatur sistemnya & semakin kompleks
komponen yang terdapat di dalamnya.
Maka secara analitikalnya, sistem sosial manusia
itu terbahagi kepada 3:
Makro
Sistem yang bezar dr segi saiz & komponen yang berinteraksi
di dalamnya CTH: Organisasi & Komuniti
Meso
Sistem yang sederhana saiz & komponennya tidak terlalu
kompleks CTH: Sebuah Keluarga
Mikro
Sistem paling kecil atau sistem asas masyarakat CTH: individu
Samb
Wujud 2 bahagian dalam perspektif sistem:
Sistem Terbuka
Sistem yang menerima dan menyumbang kepada persekitaran
(sentiasa berinteraksi)
Ia memiliki 4 ciri:
Menerima sesuatu dr persekitaran
Menyumbang sesuatu kepada persekitaran
Melakukan proses menukar unsur kemasukan (input) menjadi
produk (output)
Memiliki mekanisme keseimbangan
Mengalami perubahan.
CTH: Manusia
Samb
Sistem tertutup
Bertujuan menampung kewujudan secara bersendiri

tanpa berinteraksi dengan persekitaran.


Perkembangan amatlah terhad dan kadangkala tidak

berkembang langsung
Ia berguna kepada ahli sains sosial bagi memerhati

fenomena tahap dinamik rendah


CTH: Masyarakat terpencil yang mengalami
perubahan secara perlahan.
Teori Strukturalisme /
Fangsionalisme
Struktulisme kajian ke atas fenomena
sosial & budaya dengan mengandaikan
bahawa wujud struktur tertentu spt mitos &
nilai dalam pembentukan sesebuah
masyarakat
Struktur tersebut mungkin sesuatu yang
abstrak tetapi kewujudannya telah memberi
tafsiran yang tersendiri.
Samb
Fungsionalisme kajian ke atas fungsi
sesuatu elemen sosial memberi kesan
tertentu dalam operasi & kewujudan
masyarakat.
Ia menekankan kepentingan struktur dalam
mempengaruhi keseluruhan fenomena sosial
yang merangkumi tindakan yang boleh dan
tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat.
Samb
Tindakan yang selari dengan nilai masyarakat dikira
sebagai berfungsi (functional)
Tindakan yang salah dalam masyarakat akan dikira sebagai
sesuatu yang pincang (disfunctional)
Teori ini juga menekankan saling bergantungan struktur &
fungsi antara komponan di dalam masyarakat.
Keseimbangan amat bergantung kepada peranan yang
dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat tersebut.
Justeru, kestabilan & keharmonian sosial bergantung
kepada keupayaan masyarakat memelihara keseimbangan
fungsi & struktur dalam masyarakat.
Teori Evolusi
Asasnya Teori Evolusi mengandaikan bahawa
masyarakat akan berubah secara seragam
berasaskan peraturan yang telah ditetapkan.
Ia banyak melihat perubahan2 yang berlaku di
dalam sistem sosial masyarakat.
Idea evolusi sering dikaitkan dengan tokoh2
seperti Charles Darwin, Auguste Comte, Herbert
Spencer dan Karl Marx.
Samb..
August Comte (1798-1857)
Membuat andaian bhw wujud 3 tahap
pemikiran manusia
Teologi
Pemikiran manusia berasaskan agama & kepercayaan
ghaib
Metafizik
Pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh idea abstrak
tentang kejadian & fenomena fizikal
Positivisme
Manusia berfikir dengan menggunakan kaedah sains untuk
meneroka fenomena dan kejasian di sekeliling mereka
Samb
Herbert Spencer (1820-1903)
Andaian bhw wujud persamaan proses evolusi antara
organisme biologi dengan manusia.
Idea beliau dipengaruhi oleh idea Darwin yang
menekankan konsep Suvival of The Fittest dalam
menerangkan perubahan masyarakat itu berlaku secara
semulajadi.
Yang kuat akan menonjol & yang lemah akan terhapus
secara nature mengikut hukum alam.
Justeru, idea ini menolak unsur paksaan dalam sistem
sosial manusia.
Samb
Lewis Henry Morgan (1818-1881)
Mempopularkan Teori Evolusi Budaya
Membuat andaian bhw masyarakat dibahagikan kepada
3 tahap suvival
Savagery
Masyarakt hidup secara nomad & menjalankan aktiviti berburu
dan mengutip makanan
Barbarisme
Masyarakat manusia tinggal setempat & bercucuk tanam secara
asas
Civilization
Masyarakat manusia hidup setempat & mula menggunakan
teknologi
Samb
Karl Marx (1818-1883) & Frederick Engels
(1820-1895)
Terpengaruh dengan idea Morgan tetapi lebih tertumpu
kepada aspek perubahan material.
Evolusi berlaku dalam konteks pengeluaran sumber &
mod pengeluaran
Ia seiring dengan perubahan material dalam kehidupan
manusia
Hasilnya wujud Teori Materialisme Sejarah
Perubahan hidup manusia wujud kerana dorongan
ekonomi
Konflik & kuasa antara kelas menjadi asas utama dan
sumber perubahan (evolusi) dalam masyarakat.
Kesimpulan
Ilmu sains sosial seharusnya dipelajari oleh semua
ahli masyarakat.
Dengan mengetahui kepentingan sains sosial maka
secara tidak langsung kita dapat mengetahui
betapa kompleks penjanaan struktur dalam ilmu
pengethuan
Ini menjadikan kita berupaya untuk menilai
kepentingan sesuatu ilmu tanpa memandang
serong kepentingan ilmu yang lain.