You are on page 1of 8

DEFINISI BON

Frank K. Reilly :- merupakan satu instrumen hutang jangka panjang yang


diterbitkan sama ada oleh kerajaan atau swasta.

Al- Qadrhawi :- perjanjian bertulis yang dibuat oleh bank, syarikat dan
kerajaan kepada pemegang bon bagi tempoh yang tertentu ke atas hutang
yang diberikan olehnya merujuk kepada faedah yang tertentu.

Bayaran semula amaun pokok pada tarikh matang di samping bayaran


faedah yang tetap secara berkala berdasarkan kadar kupon tersebut.
PIHAK YANG TERLIBAT

Penerbit Bon : syarikat swasta atau kerajaan yang menerbitkan bon


sebagai sumber pembiayaan berjangka panjang.

Pemegang Bon: institusi yang membeli bon dan berhak mendapat


faedah dan nilai muka.

Pemegang Amanah Bon : Penerbit bon akan melantik pemegang


amanah yang bertauliah bagi mewakili kepentingan pelabur.
Jenis-jenis Bon
Diterbitkan oleh kerajaan.
BON Paling selamat kerana pembayaran faedah &
KERAJAAN pokok dijamin oleh sektor swasta kepada pihak
kerajaan.

BON Diterbitkan oleh badan korporat dgn kadar kupon


KORPORAT & tarikh matang tertentu.

Mempunyai ciri umum; pembayaran faedah pada setiap


BON BIASA tempoh dalam amaun yang sama sepanjang tempoh.

EURO BON Diterbitkan diluar negara tetapi mengekalkan


mata wang negara tersebut.
KEBAIKKAN BON KEBURUKKAN BON

Kadar pulangan yang tinggi dan Kadar faedah tetap & dibayar secara
kompetitif berkala.

Pengecualian cukai terhadap beberapa Perubahan inflasi & kadar faedah amat
jenis bon mempengaruhi harga bon,
menyebabkan kekurangan kuasa
pembeli.
Syarikat boleh memperolehi dana Perubahan inflasi juga boleh
tambahan tanpa perlu berkongsi menyebabkan pemegang bon
pemilikkan tersebut. mengalami capital loss.
HUKUM BON

i) Pertama: Bon tidak harus


- Kebanyakan sarjana Islam berpendapat bahawa
penggunaan bon konvensional adalah tidak diharuskan
-Ini kerana terdapat unsur-unsur yang menyebabkan
urusniaga bon dikategorikan sebagai tidak harus antaranya:
a) riba - berlaku apabila faedah dikenakan ke atas hutang
yang ditangguhkan bayarannya.
b) keraguan- berlaku apabila pihak penawar bon tidak
akan memaklumkan kepada pihak pembeli bon akan
maklumat urusniaga apa yang mereka akan sertai.
ii) Kedua :Bon Harus

- Golongan kedua berpendapat bon adalah harus kerana:

a) Sekuriti hutang merupakan satu bentuk muamalat untuk


kepentingan indidvidu atau masyarakat
b)Kadar faedah yang dibayar kepada pelabur adalah satu
bentuk hibah atau upah .
PERBEZAAN SUKUK DAN BON

BON PERBEZAAN SUKUK


Urusniaga yang kebiasaan URUSNIAGA Urusniaga yang halal yang
terlibat di dalam urusniaga yang mengikut garis panduan islam
melibatkan elemen elemen .
haram di sisi Islam seperti
judi,riba dan gharar.
Kebanyakan daripada pelabur PELABUR Memberi peluang kepada
adalah mereka yang bukan semua jenis pelabur yang ingin
beragama Islam. berurusniaga.
Kurang permintaan kerana KEWANGAN Tinggi permintaan kerana
memberi kesan terhadap kesan penjualan dan
penawar bon jika mempunyai pembelian bon tidak
masalah dari segi pembayaran memudaratkan mana-mana
faedah kepada pembeli bon. pihak.
KESIMPULAN

Pelaburan sukuk merupakan antara pelaburan


ideal bagi pelabur yang menghendaki
pulangan pelaburan tetap dengan risiko yang
rendah serta patuh syariah.