You are on page 1of 10

GURU DAN PERUNDANGAN

Disediakan oleh :
Suhaizi bin Majid
Khuzierin a/p Tusan
PERATURAN TATAKELAKUAN
DAN TATATERTIB

Peraturan Kelakuan Tatatertib


Guru perlu mematuhi
adalah satu bentuk kawalan ke
Peraturan Kelakuan
atas semua penjawat awam
dan Tatatertib 1993
untuk menjamin keberkesanan
(Pindaan 2002).
sesuatu organisasi.
Peraturan-peraturan
Tatakelakuan dan Tatatertib
Secara Umum

Peraturan 4 (1)

Peraturan 4(2)
Tatakelakuan yang Ditegah Sama
Sekali atau Boleh Dibuat dengan
Kebenaran

Peraturan 4A (Gangguan Seksual)

Peraturan 5
(Pekerjaan Luar)

Peraturan 23 (Ketidakhadiran Tanpa Cuti)

Peraturan 23 (Peraturan-peraturan lain yang berkaitan)


TINDAKAN TATATERTIB

Pelanggaran mana-mana Tindakan tatatertib


peruntukan yang termaktub yang dikenakan akan
dalam Peraturan mengikut prosedur
Tatakelakuan dan Tatatertib yang tertentu
Penjawat Awam boleh
dikenakan tindakan
mengikut jenis-jenis
tatatertib. salah laku
AKTA PENDIDIKAN 1996

Akta pendidikan merupakan Akta pendidikan


satu bentuk perundangan merupakan misi negara
pendidikan yang lengkap, untuk menghasilkan
kemas kini dan bersifat sistem pendidikan bertaraf
futuristik. dunia
Prasekolah
Pendidikan
Tinggi
Pendidikan
Rendah
Sistem
Pendidikan
Kebangsaan

Pendidikan Pendidikan
Lepas Menengah
Menengah
Kurikulum Sekolah
Kebangsaan untuk
Semua Sekolah Pendidikan Khas

Akta
Pendidikan
1996
Bahasa
Kebangsaan
Sebagai Bahasa
Pengantar Utama Pengajaran Pengajaran
Agama Selain Agama Islam
Agama Islam
Kurikulum
Kebangsaan,
1997
Penerimaan Masuk Murid Pendidikan
ke Sekolah Penyimpanan Khas, 1997
Daftar dan Syarat
Pengekalan Murid Belajar Peraturan-
di Sekolah, 1998 peraturan
Pendidikan
Penilaian dan
Persatuan
Peperiksaan.
Sekolah,
Majalah 1997
1998
Sekolah dan
Bahan
Multimedia,
1998
IMPLIKASI AKTA PENDIDIKAN 1996
KE ATAS SISTEM PENDIDIKAN
KEBANGSAAN