You are on page 1of 13

c 

›  
 

2

c 
Greek Words:
c c ÔCovered0

 Ô2riting0

º c eganography is scic


i i isssisuc 
c  


 
  

  
i cii s 
is c ss

º iscc icci 
is cnforma on i i
si sscarrers or cover

º arrer: i i ui c


c 
  


2 
J    
 
 c 
2 

2 

º Commuo ma  oal 


maa ovo  oo
º J oaa ma ola ol
º amo movo vala mo
  oul

  
º Vooal ommuao
º aml aao vav o u a
 o
º C o a volvva oum oamlmao
º ao omlma ao ooalu la 

 o o mao valo v


u u ooao a a
u 

c 

ao a ao a aaoC om o o oou

Vm auaa aouao omaao oa


ooalaov a

au o av  a o mo u lav a aoo a ma o 
 a a o  ma a J u o a o a a vol
aa  a

2 2 

  

  u ma


x? 
       
  
        

 a ma   a  o l a o  ollo


ma m 
^ 
 

a 

 maoo oaoamaoula m o 
 oullaa oao aova o a
a
c 
 
aaa l   o mao oama
uala ma aluo maou ao 
o o lJ u o om aoal
ao a aaa uo ov ma
 u amouoo mao 

lo maJ ao mao J u aa


ma maaluo aa ouom o
alo mJ ao m oo  ma
 aa laao

aa o J moommoaoula m o


omo aao a omauo oa
u lo maoJ u ov allmao o
oammum l maaouov l
 maJ uo  mal
la  mala ma aal
c 
M 

a
c

! ao a uo!m!


!"# ao a uo! a!
 ov aa m ll 
 mao 
 a am o"
 ov aa  ma
 
$ 


c 
c 
º c
 
 º 
# $

º % &
$

 


$
c 

V 

c 

 % 


J ooao a allo
aaallc &

º ü 
' o val o
 ommuao ou o
  ao  
aaoaomu 

º c 
' 
' val
al aoama'aal avo 
auao a m
º J omalluv alm ovloo
mo-aaa alllv
 a aalm oama
om
c 
c
2 

º  lo amlao a 


ool 

 moao 
a
( 

„aluaoa %o ooC ()*„


J lo aooaa a
C o a ouo ou 
amallamo ualaooou 
oJ o au
C o a o ouaol o
 a mlva av
aam
oJalla aula
um„ „ 
' )

aluaoa %o ooC ()*„


lo aooaa a 
 ouo ou amall
* o ualaooou o
J o au
C o a o ouaol o
 a  mlva av
aam+,
M* Jalla au
laum#-%#-
Jhe Cryp ography exam key s n PO Box 1212.
a
( 

+am m o 


ao aao a 
aoml 

º aaa l 
º lo maJ ao mao
º aa o