You are on page 1of 14

AKTIVITI PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
BERDASARKAN TEORI
BEHAVIORISME
DISEDIAKAN OLEH:
GABRON MOPINSOL
MUHAMMAD DANIAL
PENDIDIKAN MUZIK
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
MENYANYI
PENDEKATAN

PENDEKATAN TEMATIK
 Pengajaran menggunakan tema merupakan
pengajaran yang disampaikan melalui konsep
atau idea yang besar.
 Satu-satu tema itu dipecahkan kepada
beberapa komponen kecil.
 Tema yang digunakan ialah haiwan.
 Komponen kecil yang dipecahkan ialah ciri-ciri
haiwan.
STRATEGI

STRATEGI PEMUSATAN MURID


 Pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab
untuk apa-apa yang diajar dan bagaimana ia
dapat dipelajari.
CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID DALAM
PENGAJARAN.
 Komunikasi dua hala
 Murid lebih kreatif
 Sifat sosial seperti kerjasama, tolong-menolong
KAEDAH DAN TEKNIK
PENGAJARAN
PERBINCANGAN
 Proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar
dalam persekitaran.
 Perbincangan dilakukan dalam aktiviti ‘Siapakah
Saya?’
 Murid bincangkan ciri-ciri haiwan.
AKTIVITI SIAPAKAH SAYA

 Menurut teori pelaziman operan E. L. Thorndike


dalam teori Behaviorisme, terdapat hukum
kesediaan iaitu perkaitan pembelajaran baharu
dengan pengetahuan sedia ada dan cungkil
rasa ingin tahu/motivasi pelajar.
 Guru menayangkan video tentang salah satu ciri-
ciri haiwan.
 Menurut teori pelaziman operan B. F. Skinner
dalam teori Behaviorisme, peneguhan berbahagi
kepada dua:
 Peneguhan positif dan peneguhan negatif.
 Dalam peneguhan positif, terdapat peneguhan
secara berterusan iaitu semasa mengajar dan
pelajar membuat latihan, guru membimbing
langkah demi langkah.
 Murid dipecahkan kepada 2 kumpulan.
 Setiap kumpulan perlu menyenaraikan 3 haiwan
dan 3 ciri-ciri haiwan tersebut sambil dibimbing
oleh guru.
 Masa untuk menyenaraikan adalah 3 minit.
 Dalam peneguhan secara berterusan, guru
memberikan ganjaran bagi setiap langkah
pelajar dapat membuat aktiviti sehingga pelajar
selesaikan tugasan.
 Ahli kumpulan perlu menyatakan ciri-ciri haiwan
tersebut tanpa menyatakan haiwan itu.
 Guru memberi pujian kepada murid bagi setiap
ciri-ciri yang betul.
 Kumpulan lawan perlu meneka haiwan tersebut.
 Menurut teori pelaziman operan E. L. Thorndike
dalam teori Behaviorisme, hukum kesan ialah
sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang
menyeronokkan dan memuaskan akan
memungkinkan gerak balas itu berulang.
 Oleh itu, dalam pengajaran ini terdapat teknik
hukuman dan ganjaran
 Kumpulan yang menang akan mendapat
hadiah.
 Kumpulan yang kalah akan didenda.
 Hadiah/ganjaran – gula-gula
 Dendaan/hukuman – menari ‘Chicken Dance’
RUJUKAN

Muflihin, H. (2009). Aplikasi Dan Implikasi Teori


Behaviorisme Dalam Pembelajaran. Jurnal Ilmiah
Pendidikan. D:\ Pasca sarjana UNP\ Strategi
pembelajaran fisika\ BAHAN, 2.
Muhammad Syazwan Safwan. (2008). Behaviorisme
dan konstruktivisme. Didapati pada 12 Mac 2016
daripada
http://www.scribd.com/doc/4246981/Behavioris
me- dan-konstruktivisme
Yusri Yusof. (2008). Teori Pembelajaran. Didapati
pada 10 Mac 2016 daripada
http://www.scribd.com/doc/6242419/Teori-
Pembelajaran