Вы находитесь на странице: 1из 209

FOR YOUR MASS

INTENTIONS, KINDLY
TRANSACT AT THE
PARISH OFFICE A DAY
BEFORE
St. Joseph the Worker Parish
BF MARIPOSA, LAS PINAS CITY

ANTICIPATED MASS
Saturday – 6:30pm

SUNDAY MASSES
7:30 am
10:30 am
3:30 pm (children’s mass)
6:30 pm
GLORY AND PRAISE
Glory and praise to
our God, who alone
gives light to our
days
Many are the
blessings he bears
to those who trust in
His ways
We the daughters
and sons of him
who built the valleys
and plains
Praise the wonders
our God has done
in every heart that
sings
Glory and praise to our
God, who alone gives
light to our days
Many are the blessings
He bears to those who
trust in His ways
St. Joseph the Worker Parish
St. Joseph the Worker Parish
Glory
to GOD in the
HIGHEST!
GLORY TO GOD IN
THE HIGHEST
PRIEST:
Glory to God in the
Highest!
ALL:
Glory to God, Glory
to God in the
Highest!
2x
ALL:
And on earth peace
to people of
goodwill
We praise you, we
bless you, we adore
you, we glorify you,
we give you thanks
for your great glory.
Lord God, heavenly
King, O God
Almighty Father
Lord Jesus Christ,
only begotten Son
Lord God, Lamb of
God, Son of the
Father
You take away the
sins of the world
have mercy on us.
You take away the
sins of the world
receive our pray’r.
You are seated at
the right hand of
the Father. Have
mercy on us
For You alone are
the Holy One, You
alone are the Lord.
You alone are the
most high, Jesus
Christ
With the Holy Spirit
in the glory of God
the Father.
Amen!
St. Joseph the Worker Parish
Praise the lord,
Jerusalem alleluia
St. Joseph the Worker Parish
Alleluia, Alleluia,
Alleluia
Alleluia, Alleluia,
Alleluia
“I am the living bread
that came down from
heaven,” says the lord;
“whoever eats this bread
will forever.”
Alleluia, Alleluia,
Alleluia
Alleluia, Alleluia,
Alleluia
St. Joseph the Worker Parish
“PRAISE TO
YOU, LORD
GOSPELJESUS
CHRIST!”
Jn 6:51-58
St. Joseph the Worker Parish
APOSTLES’ CREED
I believe in God, the
Father Almighty,
Creator of heaven
and earth,
and in Jesus Christ,
his only son, our
Lord; who was
conceived by the
Holy Spirit,
born of the Virgin
Mary, he suffered
under Pontius Pilate
was crucified, died
and was buried. He
descended into hell.
On the third day, he
arose again from the
dead.
He ascended into
heaven and is seated
at the right hand of
God the Father
Almighty.
From there, he will
come to judge the
living and the dead.
I believe in the Holy
Spirit, the Holy
Catholic Church,
the communion of
saints, the
forgiveness of sins,
the resurrection of
the body and the life
everlasting.
Amen.
Prayer
of the
Faithful
Lord Jesus, feed
your people
St. Joseph the Worker Parish
ANG TANGING ALAY
KO
Salamat sa iyo, aking
Panginoong Hesus. Ako’y
inibig mo, at inangking
lubos.
Koro:
Ang tanging alay ko
sa ‘Yo, aking Ama, ay
buong buhay ko,
puso at kaluluwa.
Hindi makayanang
makapagkaloob
mamahaling hiyas ni
gintong nilukob.
Ang aking dalangin,
O Diyos, ay
tanggapin. Ang
tanging alay ko,
nawa ay gamitin.
Ito lamang, Ama,
wala nang iba pa
akong hinihiling.
Di ko akalain na ako
ay binigyang-pansin.
Ang taong tulad ko’y
di dapat mahalin.
Koro:
Ang tanging alay ko
sa ‘Yo, aking Ama, ay
buong buhay ko,
puso at kaluluwa.
Hindi makayanang
makapagkaloob
mamahaling hiyas ni
gintong nilukob.
Ang aking dalangin,
O Diyos, ay
tanggapin. Ang
tanging alay ko,
nawa ay gamitin.
Ito lamang, Ama,
wala nang iba pa
akong hinihiling.
LORD, WE GATHER
TODAY
Lord, we gather
today, in your house
we kneel down and
pray. We ask for
your mercy as we
open our hearts
to receive your
forgiveness O Lord.
Lord, we lift up to
you, all these gifts
we offer for your
glory.
We will eat this
living bread, we will
drink this saving
cup
and feel your
presence O Lord.
As we offer this
bread and as we
bring you this wine,
bless them Lord
Jesus, feed us now,
give us life.
Send us your spirit
the source of our
lives and together
we will serve you
with love.
St. Joseph the Worker Parish
HOLY
Holy, holy, holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth
are full of Your
glory, full of Your
glory
Hosanna in the
highest.
Hosanna in the
highest.
Blessed is He who
comes in the name
of the Lord
Hosanna in the
highest.
Hosanna in the
highest. (2x)
St. Joseph the Worker Parish
THE MYSTERY OF
FAITH
When we eat this
bread and drink
this Cup
We proclaim Your
death, O Lord,
until You come
again
Until You come
again, we proclaim
Your death, O Lord!
St. Joseph the Worker Parish
AMEN!
St. Joseph the Worker Parish
The Lord’s Prayer
(SJWP Version)
Our Father, who art
in heaven, hallowed
be Thy name;
Thy kingdom come,
Thy will be done on
earth as it is in
heaven.
Give us this day our
daily bread, and
forgive us our
trespasses,
as we forgive those
who trespass
against us;
and lead us not into
temptation but
deliver us from evil
FOR THE KINGDOM…
For the Kingdom, the
power and the glory
are yours…
NOW AND FOREVER
St. Joseph the Worker Parish
LAMB OF GOD
Lamb of God, You
take away the sins of
the world, have mercy
have mercy on us
Lamb of God, You
take away the sins of
the world, have mercy
have mercy on us
Lamb of God, You
take away the sins of
the world, grant us
peace, grant us
peace.
St. Joseph the Worker Parish
Lord, I am not worthy
that You should enter
under my roof, but only
say the word and my
soul shall be healed
St. Joseph the Worker Parish
SA ‘YO LAMANG
Puso ko’y binihag mo,
sa tamis ng pagsuyo
Tanggapin
yaring alay.
Ako’y iyo
habang buhay
Anhin pa ang
kayamanan, luho at
karangalan
Kung ika’y
mapasa ‘kin
lahat ng nga ay kakamtin
Sa ‘yo lamang ang puso
ko. Sa ‘yo lamang ang
buhay ko
Kalinisan, pagdaralita
pagtalima, aking sumpa
Tangan kong kalooban.
Sa iyo’y nilalaan.
Dahil atas ng pagsuyo
tumalima
lamang sa ‘yo
Sa ‘yo lamang ang puso
ko. Sa ‘yo lamang ang
buhay ko
Kalinisan, pagdaralita
pagtalima, aking sumpa
THE POWER OF
YOUR LOVE
Lord I come to you
Let my heart be
changed, renewed
flowing from the
grace that I found
in you
And Lord I’ve come
to know the
weaknesses I see
in me
will be stripped
away by the power
of your love
Hold me close,
let your love
surround me
Bring me near,
draw me to
Your side
And as I wait,
I’ll rise up like
an eagle
And I will soar with
You, Your spirit
leads me on
by the power of
Your love
Lord unveil
my eyes
Let me see You
face to face
The knowledge of
Your love
as You live in me
And Lord renew
my mind
as Your will unfolds
in my life
In living everyday
by the power of
your love
Hold me close,
let your love
surround me
Bring me near,
draw me to
Your side
And as I wait,
I’ll rise up like
an eagle
And I will soar with
You, Your spirit
leads me on
by the power of
Your love (2x)
ANG PANGINOON
ANG AKING PASTOL
KORO:
Ang Panginoon ang
aking pastol
pinagiginhawa
akong lubos
Handog Niyang
himlaya’y sariwang
pastulan. Ang
pahingahan ko’y
payapang batisan
Hatid sa kaluluwa ay
kaginhawaan
Sa tumpak na landas
Siya ang patnubay
KORO:
Ang Panginoon ang
aking pastol,
pinagiginhawa
akong lubos.
Madilim na lambak
man ang tatahakin
ko. Wala akong
sindak, Siya’y
kasama ko
Ang hawak Niyang
tungkod ang siyang
gabay ko.Tangan
niyang pamalo,
sigla’t tanggulan ko.
KORO:
Ang Panginoon ang
aking pastol,
pinagiginhawa
akong lubos.
YOU ARE MINE
I will come to you in
the silence. I will lift
you from all your
fear.
You will hear My
voice. I claim you
as My choice. Be
still, and know I am
near.
I am hope for all
who are hopeless. I
am eyes for all who
long to see.
In the shadows of
the night, I will be
your light. Come
and rest in Me.
Do not be afraid, I
am with you. I have
called you each by
name. Come and
follow Me.
I will bring you
home. I love you
and you are mine.
I am strength for all
the despairing.
Healing for the
ones who dwell in
shame.
All the blind will
see, the lame will all
run free. And all will
know My name.
Do not be afraid, I
am with you. I have
called you each by
name. Come and
follow Me.
I will bring you
home. I love you
and you are mine.
I am the Word that
leads all to
freedom. I am the
peace the world
cannot give.
I will call your
name, embracing
all your pain. Stand
up, now, walk, and
live.
Do not be afraid, I
am with you. I have
called you each by
name. Come and
follow Me.
I will bring you
home. I love you
and you are mine.
Do not be afraid, I
am with you. I have
called you each by
name. Come and
follow Me.
I will bring you
home. I love you
and you are mine.
St. Joseph the Worker Parish
BLESSING AND
GLORY
Blessing and Glory,
Wisdom and
thanksgiving
Honor and power and
might be to our God
Forever and
ever…..Amen, amen,
amen.
The kingdom of the
Lord has become
The Kingdom of our
Lord and of our God
And He shall reign
forever and ever
Amen.
Magpasalamat…
Magpasalamat Kayo
sa Panginoon
na S’yang lumikha sa
lahat ng bagay
dito sa mundo.
Siya’y gumawa ng
buwan at mga bituin
upang magbigay ng
liwanag
sa pagsapit ng dilim.
O, magpasalamat sa
kanyang mga biyaya
at awa.
Magpasalamat Kayo
sa Panginoon
dahil sa
kagandahang-loob
N’ya’y
magpakailanpaman.
At papurihan ang
D’yos habambuhay
na S’yang nagligtas
sa kanyang hinirang
Bayang Israel.
O, ating purihin ang
Poon na mahabagin
sa atin
St. Joseph the Worker Parish
I Will Sing Forever
I will sing forever of
Your love, O Lord! I
will celebrate the
wonder of Your name.
For the word that You
speak is a song of
forgiveness, and a
song of gentle mercy
and of peace!
I will sing forever of
Your love, O Lord.
For You are my
refuge and my
strength!
You fill the world with
Your life-giving spirit;
that speaks Your
word, Your word of
mercy and of peace!
And I will sing
forever of Your love,
O Lord!
(2X)
St. Joseph the Worker Parish
HUMAYO’T IHAYAG
Refrain:
Humayo’t ihayag
(Purihin Siya!)
At ating ibunyag
(Awitan Siya!)
Pagliligtas ng D’yos
nasa krus ni Hesus
ang siyang sa
mundo’y tumubos.
Langit at lupa, siya’y
papurihan.
Araw at tala, Siya’y
parangalan. Ating
pagdiwang pag-ibig
ng Diyos sa tanan.
(Aleluya!)
Halina’t sumayaw
(buong bayan)
Lukso sabay sigaw
(sanlibutan)
Ang ngalan N’yang
angkin sing ningning
ng bituin. Liwanag
ng D’yos sumaatin
Langit at lupa, S’ya’y
papurihan. Araw at
tala, S’ya’y
parangalan
Ating pagdiwang
pag-ibig ng D’yos sa
tanan. (Aleluya!)
At isigaw sa lahat,
kalinga Niya’y
wagas.
Kayong dukha’t
salat pag-ibig N’ya
sa iyo ay tapat.
Humayo’t ihayag
(Purihin Siya!)
At ating ibunyag
(Awitan Siya!)
Pagliligtas ng D’yos
nasa krus ni Hesus
ang siya’ng sa
mundo’y tumubos.
Langit at lupa Siya’y
papurihan. Araw at
tala, siya’y
parangalan.
Ating pagdiwang
pag-ibig ng D’yos sa
tanan (Aleluya!)
Humayo’t ihayag
(Purihin Siya!)
At ating ibunyag
(Awitan Siya!)
Pagliligtas ng D’yos
nasa krus ni Hesus
ang siya’ng sa
mundo’y tumubos.
Langit at lupa Siya’y
papurihan. Araw at
tala, siya’y
parangalan.
Ating pagdiwang
pag-ibig ng D’yos sa
tanan (Aleluya!)
St. Joseph the Worker Parish
THANK YOU LORD
Thank you Lord
for the trials
that come my way.
In that way,
I can grow each day
as I let you lead.
And I thank you Lord,
for the patience
those trials bring.
In this cross
there is growing
as I learn to share.
And if you’re hasty
to change my ways
to put my human
nature down
Please let your Spirit
take control of all I
do.‘Cause when
those trials come my
human
nature shouts the
things I do and your
sole promptings can
be easily ignored.
GIVE THANKS
Give thanks with a
grateful heart
Give thanks to the
Holy One
Give thanks because
He's given Jesus
Christ, His Son
Give thanks with a
grateful heart
Give thanks to the
Holy One
Give thanks because
He's given Jesus
Christ, His Son
And now let the
weak say, "I am
strong"
Let the poor say, "I
am rich
Because of what the
Lord has done for
us"
And now let the
weak say, "I am
strong"
Let the poor say, "I
am rich
Because of what the
Lord has done for
us”
Give thanks!
Give thanks with a
grateful heart
Give thanks to the
Holy One
Give thanks because
He's given Jesus
Christ, His Son
Give thanks with a
grateful heart
Give thanks to the
Holy One
Give thanks because
He's given Jesus
Christ, His Son
And now let the
weak say, "I am
strong"
Let the poor say, "I
am rich
Because of what the
Lord has done for
us"
And now let the
weak say, "I am
strong"
Let the poor say, "I
am rich
Because of what the
Lord has done for
us"
Give thanks
We give thanks to
You oh Lord
We give thanks
St. Joseph the Worker Parish