You are on page 1of 5

12.

GAKKOu WA NAN-GATSU KARA


DESU KA
BAHASA JEPANG
NEGARA, KEWARGANEGARAAN

AMERIKA
AMERIKA

TAI
FIRIPIN
INDONESIA
MARESHIA
AMERIKA
CHUGOKU SHINGAPORU

OSUTORARIA
SEMESTER

1-gakki
2-gakki
Yasumi
7-gatsu
1-gatsu 12-gatsu
6-gatsu
1. kata benda wa(waktu) kara
KB2(waktu) made desu
Contoh: gakkou wa 7 gatsu kara 12 gatsu made desu.

1. yasumi(tgl 24-29)
2. 1 gakki(juli-desember)
3. Tesuto(senin-sabtu)
4. Bunkasai(tanggal 3-5)
Kalimat tanya
Q: tesuto wa nan nichi kara nan nichi made desuka.
A: 11 nichi kara 13 nichi made desu.

1. Lomba pidato /supichi kontesuto(tanggal 4 -8)


2. Pestival budaya( tanggal 20- 22)
3. Liburan( tanggal 2 – 9)