Вы находитесь на странице: 1из 79

| 


 

  
|   
  |
i i i i
Nuc ½ C X Nuc C X Nuc C + X

transition state

 ½ !
| " #
$ |
%& '
| | 
()*+ 

jr CN
+ KCN + Kjr

%|' % '
$()
*+ * *
O
CH2 OH OTs
OCCH3
TsCl
benzyl (jz) -OAc, acetate H CH3 H CH3
jz jz
(S)(-) (S)
[ -33o
CH3 SO2Cl KOAc

p-toluenesulfonyl chloride RO-H


(Ts-Cl) H CH3 H CH3
jz H2O jz
O
CH3 S O R OH OAc
O (R)(+) (R)
a tosylate (ROTs) [ +33o
 ,-. 

 /)+0 

Bz Bz
- - Bz
i i
GTs cG GTs
cG cG GTs
3 3
(S) (R) 3
() +
") ½ 
| )
|++ +
 1  
 %1  '2

R jr + Cl R Cl + jr
3
½ . , 4.. 5.... 6,.
(CH3)3Cjr (CH3)3CCH2jr (CH3)2CHjr CH3CH2jr CH3jr
tertiary neopentyl secondary primary methyl
, 7 778 

Bulkiness o Substrate
$ | )
| ) 9+9 
G G G
 3S 3 3 ( 3 )2 3 3
SG acetonitrile acetone

$ ) 1+  


G 3 )

 3G Br G 3

 3G
  
  + +  
- - - -
CH 3 > NH 2 > OH > F

  + + + + 


- -
OH < SH
- - - -
F < Cl < jr < I
NH 3 < PH 3

  +   : +


-
NH 2 > NH 3
-
OCH 3 > CH 3 OH
( )2; 
  
  
(pre erably non-basic)

 

- - - - - - - -
HS > :P(CH 3)3 > CN > I > OCH 3 > OH > jr > Cl > NH 3 > OAc
0 /)+0 
&
 LG  + >|
?  )++ 

Sul onates are excellent leaving groups


G G
 3 SG 3SG
G G
tosylate mesylate
<" ="
* /)+0 

   8 (    *  
   
G G
in pyridine
 3G lSR 3GSR l
G G

tosylate R = 3

mesylate R = 3
| 

| 
H H Nuc
Nuc:
R1 C C C C
R1 + jr
R2 jr R2H
j: R1
R1 C C C C + j-H + jr
R2 R2
jr
rate k[R-jr[j -
  
 

  

jase ½ H
C C C C + base-H
ï 
jr + jr
ï  

i
jase H

C C
ï 
i
jr
|* 1

>   
| 
 
 3G 2 Gc
wk. base 3 3 2= 3
Br ,..@.@
 3 3
Gt
 3 2G
 3 3 2= 3
str. base
.@-.@
|* 1


> |B

 3 2G
 3 2 2 2Gt 3 2 = 2
str. base
A.@,.@
 3 2 2 2Br
( 3)3G
 3 2 2 2GtBu 3 2 = 2
str. bulky base ,4@ -4@
|* 1

  | 

CN
CH3CH2CH2CH2jr CH3CH2CH2CH2CN
str. nuc.; wk. base
, ,.. |

CN
(CH3)3Cjr CH2C(CH3)2
8 ,..

| 


 !
 

 3G

  Ô 3G
ï
Br Ô Br

ï )++ 
 * * 
3(R),4(R) 3-Bromo-3,4-
dimethylhexane
 2 3

Br 3 aG 3

 3
in 3G
heat
 2 3
   

CH3O H Me Et
Et Me
C C C C
Et ï Me Et
Me (R) (R) jr

OCH 3
H
Me Et Me Et
Et Me
Et Me
jr
(* 
/)+0  
KG( 3)3
GTs Ô KGTs
in V-BuG / Œ

GTs
GTs

GVBu
has no anti-coplanar
Ë)C 

NaOCH 3
+
in CH 3OH
jr 85% 15%
Ë)D : In an elimination reaction, the
more highly substituted alkene (usually) predominates
=| 
$ 
: +
D 1 :* 

,   

C
C C
C

    


& 
 $ ; 
&1  E
 3

aGt in tG
l heat
 ( 3 )2
=  
 3

aGt in tG
l heat

 ( 3 )2

  


)* 
=    

l
 3 
( 3
3)2 (
l 3)2

stable
stable and reactive
lip aGt

 ( 3)2 3 3

aGt

l
 3 ( 3)2 ( 3)2
reactive

 
% '  8 
I
aG 3
2 3
 3  2 3 
in ethanol Œ
 3 3 2 3

(R,R) GR
 2 3
 2=  2 3
GR 
 3 3 3
| ( 
) 
I
CH2CH3 H CH3CH2
H C CH3
CH3 C CC
H CH3 CH3
% ' OEt

I
CH3CH2 CH3

H CH3
H

 F 
>  +Ë ( 

Br 3
Br
 3 
n 3 3
 
(R) (R) 
 3 Br 3 Gc
Br
anti con ormation only 2 forms
å  |  

 |, 
,

 3 3 3
in warm 3G
 3 Br 3 G 3 Ô = 2
 3 3 3 Ô Br

|,
,
 
, 
|, (Wade)

,  +
$ (Wade)
|,|
 C$ 
A Related species that are close in energy are close in
structure.
A In an endothermic reaction, the transition state is
similar to the product in structure and stability.
A In an exothermic reaction, the transition state is
similar to the reactant in structure and stability.
A i.e. the structure of the transition state resembles
the structure of the most stable species.
ndo- transition state looks like product
xo- transition state looks like reactant
|,<|
|,| )


 3 3
RG
 3 l 3 GR Ô l

 3 3

tG 40% 2G / 60% tG 80% 2G / 20% tG 2G

react.: ,,..,5...,.....
<+ 1  )
$  B|,
*| 
+   1+
*| 

CH3 H
CH3 C > CH3 C CH 2CH CH2 CH2 > CH 3CH 2
CH3 CH3
     B  

 B
* +
,  |
Br G
2G
 3  3 3  3 Ô Br
 3 3
* +
, = |
ydride shift

ydride
shift

o o
2 3
Ring xpansion

a
a
c
c
b
b
o o
2 2
Rings ontract, too

hydride
a
shift
b

ring
a
contraction
b

,=

, |,* 
a) b)
OTs
CH3OH / ΠOCH3
+
CH3 CH3 CH3
Zaitsev
a) CH3OH

H
CH3
CH3
b) CH3OH
|* C+ 
Br

 3G

 3G
 3G 3G
 3G
+
=
| 3  +
via
Br hydride shift
c

b 3G
a
b c
a via
ring expansion

i hydride shift
i
>  
,
OH
H
H2SO4 (aq) cat.
+ H 2O

H
regenerated
H H HSO4
O or H2O
-H2O H
= |;
/ G

G 3
 3
 3
 3
2SG4 (aq)
 Ô 3
3 distill
Ô 2G
major minor
$) =

H OCH3 CH3O H
jr
OCH3
CH3OH, warm
+ +

+ Hjr
(or CH 3OH2)
G 3 3G
Br
G 3
 3G , warm
Ô Ô
a) b) c)
 Br Ô Br
3G a)
b) G 3 (or 3G 2)

ring expansion
(squiggly bond = both isomers)
 3G 3G
G 3

hydride shift
 ! + E
No >es

no reaction   


o o
1 3
o
2
nuc. hindered, strong base? strong base? >es 
nuc. a strong base?
No
>es No
>es No
>es ,H
polar solvent?
 good nuc., non-basic? ,
 good nuc., nonbasic?
>es No
(some S N2) >es
No

 %  '
solvent polar?
>es ,H
 ,
* S N1 is favored over E1 unless high temp. and trace amounts of base are used.
0)=:$ I
$ =

OH
6M H 2 SO 4
120 o C, distill
CH 3
G
6 2SG 4
120 o, distill
 3
, 3
NaNH 2 in liq. NH 3

OTs
NaNH 2 in liq. NH 3

OTs
H
Kjr
CH3 CH2CH3
OTs in acetone, 20 oC
H
Kjr jr
C H3 C H2 CH 3 C H3 C H2 CH 3
O Ts in acetone, 20 o C H
| 
Br 1% gG3
in 3 2G
jr 1% AgNO3 CH3CH2O
in CH3CH2OH + Agjr
| ,
 3 2 2G
Br warm
CH 3CH 2CH 2OH
jr warm OCH2CH 2CH3
| ,J,

+
 3
aS 2 3
in 3
Br
CH3
NaSCH2CH3 CH3

in CH3CN
jr SCH2CH3
| 
I
H 2O
(phase transfer cat.)
I G
2G
(phase transfer cat.)
|,%
,' Ô
I
NaOCH 2CH 3
CH3
in refluxing ethanol
CH3
I
NaOCH 2CH3
CH3 CH3
in refluxing ethanol
CH3  CH3
NaOCH 3
CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2Cl
in methanol, room temp.
NaOCH3
CH3CH2CH2CH2CH2Cl
in methanol, room temp. O
| 
& = 

 E

( 3)2 I ( 3)2 I

 
   
V I

( I
3)2
) 
 ( 3)2

2 I

( 3)2 reacts more rapidly

)I