You are on page 1of 35

| O
2   
2   
2   
2   

 
O
2   
Thuұt ngӳ Economy. . .
. . . Tӯ economy có nguӗn gӕc tӯ tiӃng Hylҥp
dùng đӇ chӍ ³ngưӡi quҧn lý mӝt hӝ gia đình.´

2   


Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc
X Hӝ gia đình và nӅn kinh tӃ phҧi đӕi mһt vӟi
nhiӅu quyӃt đӏnh:
X i sӁ đi làm?
X Hàng hoá nào sӁ đưӧc sҧn xuҩt, vӟi sӕ lưӧng bao
nhiêu?
X hӳng nguӗn lӵc nào nên đưӧc sӱ dөng trong quá
trình sҧn xuҩt?
X Hàng hoá sӁ đưӧc bán vӟi mӭc giá nào?

2   


Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc

$ hӝi và các nguӗn lӵc khan hiӃm:


X iӋc quҧn lý (sӱ dөng) các nguӗn lӵc cӫa x hӝi
đóng vai trò rҩt quan trӑng bӣi vì các nguӗn lӵc này
là khan hiӃm.
X O nm-Occy. . . $ hӝi chӍ có mӝt lưӧng
giӟi hҥn các nguӗn lӵc và do vұy không thӇ sҧn
xuҩt tҩt cҧ các loҥi hàng hoá và dӏch vө mà con
ngưӡi mong muӕn.
TF1. Sӵ khan hiӃm có nghĩa là sӕ lưӧng hàng hoá
hoһc nguӗn lӵc sҹn có ít hơn sӕ lưӧng mà mӑi
ngưӡi mong muӕn.
2   
Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc
mn c là môn hӑc (khoa hӑc) nghiên cӭu
xem x hӝi sӱ dөng các nguӗn lӵc khan hiӃm
như thӃ nào.
X TF2. Kinh tӃ hӑc là khoa hӑc nghiên cӭu hàng
hoá và dӏch vө sҧn xuҩt ra sӁ đưӧc phân bә
đӗng đӅu như thӃ nào trong x hӝi.
X S 1. ĐiӅu gì xҧy ra vӟi khoa hӑc kinh tӃ khi
không còn sӵ khan hiӃm?

2   


Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc
X 2 
  
X Đӕi mһt vӟi sӵ đánh đәi.
X hi phí cӫa mӝt vұt là nhӳng gì bҥn phҧi tӯ bӓ đӇ
có đưӧc nó.
X gưӡi duy lý suy nghĩ ³tҥi biên´.
X Đӝng lӵc quyӃt đӏnh hành đӝng cӫa con ngưӡi.

2   


Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc
X    
  
X Trao đәi làm lӧi cho tҩt cҧ mӑi ngưӡi.
X , thӏ trưӡng là mӝt phương tiӋn tӕt đӇ
tә chӭc các hoҥt đӝng kinh tӃ.
X hính phӫ có thӇ cҧi thiӋn kӃt quҧ cӫa thӏ
trưӡng.

2   


Mưӡi nguyên lý trong kinh tӃ hӑc
X 2 !"!#$ %&' $ (&
)* &"+,)-

X ӭc sӕng phө thuӝc vào sҧn xuҩt cӫa mӝt quӕc gia.
X iá tăng khi chính phӫ in quá nhiӅu tiӅn.
X $ hӝi phҧi đӕi mһt vӟi sӵ đánh đәi giӳa thҩt
nghiӋp và lҥm phát.

2   


±guyên lý #1:Mӑi ngưӡi phҧi đӕi mһt
vӟi sӵ đánh đәi.
³hҷng bao giӡ có bӳa
trưa không mҩt tiӅn - Â 
 
free lunch!´  
  
 

2   


±guyên lý #1:Mӑi ngưӡi phҧi đӕi mһt
vӟi sӵ đánh đәi.
Thông thưӡng đӇ có đưӧc mӝt điӅu (vұt) gì ta
phҧi chҩp nhұn mҩt đi mӝt thӭ gì .
X Súng ӕng 5 |ơ sӳa
X Thӵc phҭm 5 Quҫn áo
X ghӍ ngơi 5 Lao đӝng
X HiӋu quҧ 5 ông bҵng

RiӋc ra quyӃt đӏnh đòi hӓi phҧi có sӵ


đánh đәi mӝt mөc tiêu này vӟi mӝt mөc
tiêu .
2   
±guyên lý #1:Mӑi ngưӡi phҧi đӕi mһt
vӟi sӵ đánh đәi.
X HiӋu quҧ 5 ông bҵng
X D
 - Effcency là viӋc x hӝi có thӇ tҥo ra lӧi
ích nhiӅu nhҩt mà nó có thӇ tӯ nhӳng nguӗn lӵc
khan hiӃm.
X Côngng- E y là viӋc lӧi ích mà x hӝi tҥo ra
tӯ nhӳng nguӗn lӵc khan hiӃm đưӧc phân chia hӧp
lý cho các thành viên.
X TF3. ông bҵng là viӋc hàng hoá và dӏch vө sҧn
xuҩt ra trong x hӝi đưӧc phân chia đӗng đӅu cho
các thành viên

2   


±guyên lý #1:Mӑi ngưӡi phҧi đӕi mһt
vӟi sӵ đánh đәi.
X S 2. hính phӫ phân phӕi lҥi thu nhұp tӯ
ngưӡi giàu sang ngưӡi nghèo thông qua đánh
thuӃ thu nhұp cao, hành đӝng này sӁ tác đӝng
tӟi công bҵng và hiӋu quҧ trong nӅn kinh tӃ như
thӃ nào?
X S 3. ThӃ nào là chi phí cơ hӝi, chi phí cơ hӝi
cӫa viӋc bҥn đӃn lӟp hӑc môn vĩ mô ngày hôm
nay?

2   


±guyên lý #2: Chi phí cӫa mӝt vұt là
nhӳng gì bҥn phҧi tӯ bӓ đӇ có đưӧc nó.

X iӋc ra quyӃt đӏnh đòi hӓi so sánh chi phí và lӧi


ích cӫa nhӳng sӵ lӵa chӑn khác nhau.
X Hӑc đҥi hӑc hay làm viӋc?
X Hӑc bài hay hҽn hò?
X ĐӃn lӟp hay ngӫ ӣ nhà?

X hi phí cơ hӝi - oppo nycos cӫa mӝt vұt là


nhӳng gì bҥn tӯ bӓ đӇ có đưӧc nó.

2   


±guyên lý #2: Chi phí cӫa mӝt vұt là
nhӳng gì bҥn phҧi tӯ bӓ đӇ có đưӧc nó.

Tiger Wood:
olf 5 Hӑc đҥi hӑc
P 1. iҧ sӱ thӭ bҧy tuҫn tӟi bҥn dӵ đӏnh dành nӱa
ngày lên thư viӋn hӑc kinh tӃ vĩ mô, nӱa ngày đi
làm thêm. Ӄu quyӃt đӏnh đi tham quan cùng bҥn bè
thay vì đi hӑc thư viӋn và đi làm, chi phí cho quyӃt
đӏnh đó? hi phí cơ hӝi cӫa quyӃt đӏnh đó là gì?
XP 2. |ҥn đi xem mӝt buәi biӇu diӉn hiphop và
phҧi trҧ chi phí là giá vé, tuy nhiên lӧi ích bҥn thu
lҥi đưӧc là sӵ sҧng khoái vӅ tinh thҫn, bҥn so sánh
chi phí và lӧi ích như thӃ nào?

2   


±guyên lý #3: ±gưӡi duy lý suy nghĩ ³tҥi
biên´

X ±ngyn- Mgncnges là
nhӳng điӅu chӍnh nhӓ so vӟi kӃ hoҥch hiӋn tҥi.

RiӋc ra quyӃt đӏnh đưӧc thӵc hiӋn bӣi so


sánh chi phí và lӧi ích tҥi biên.
2 3. Lái xe luôn có xu hưӟng vưӧt đèn đӓ
mһc dù biӃt rõ sӁ bӏ phҥt bao nhiêu tiӅn nӃu
bӏ cҧnh sát giao thông phҥt. LiӋu hӑ có phҧi
là ngưӡi duy lý? Tҥi sao?
2   
±guyên lý #3: ±gưӡi duy lý suy nghĩ ³tҥi
biên´
X P . iá vé xe bus trung bình đӕi vӟi sinh viên
trên tuyӃn đưӡng |ӡ Hӗ-69 hùa Láng là
3000đ, quyӃt đӏnh cӫa công ty xe bus cho phép
sinh viên Hӑc viӋn mua vé vӟi giá 2900đ là
quyӃt đӏnh duy lý tҥi biên? Tҥi sao?
X P .5 Tҥi sao tuәi nghӍ hưu cӫa nam giӟi là 60,
nӳ giӟi là 55, quy đӏnh đó cӫa chính phӫ có
phҧi là duy lý tҥi biên? Tҥi sao?

2   


±guyên lý #4: Đӝng lӵc quyӃt đӏnh hành
đӝng cӫa con ngưӡi.
X hӳng thay đәi biên trong chi phí hoһc lӧi ích
là đӝng lӵc quyӃt đӏnh cách thӭc phҧn ӭng cӫa
con ngưӡi.
X iӋc quyӃt đӏnh mӝt điӅu gì đó thay vì nhӳng
điӅu khác xҧy ra khi lӧi ích cұn biên lӟn hơn
chi phí cұn biên!
X P 6. ì sao tҥi các ng tư có đèn báo giao
thông, mӑi ngưӡi có xu hưӟng đi vӟi tӕc đӝ
nhanh hơn khi đèn vàng sáng? Đâu là đӝng lӵc
cӫa hành đӝng này?
2   
±guyên lý #4: Đӝng lӵc quyӃt đӏnh hành
đӝng cӫa con ngưӡi.
X S . Đӝng lӵc quyӃt đӏnh hành đӝng, các công
ty, ngưӡi làm thuê sӁ hành đӝng như thӃ nào
nӃu chӍnh phӫ ra quyӃt đӏnh sӕ giӡ làm viӋc tӕi
đa là 6h/ngày?

2   


±guyên lý #5: Trao đәi làm lӧi cho tҩt
cҧ mӑi ngưӡi.
X ӑi ngưӡi đưӧc lӧi tӯ khҧ năng trao đәi vӟi
ngưӡi khác.
X ҥnh tranh mang lҥi lӧi ích tӯ viӋc trao đәi.
X Trao đәi cho phép mӑi ngưӡi chuyên môn hoá
vào nhӳng gì mà hӑ làm tӕt nhҩt.
X P . Trao đәi cho phép các cá thӇ kinh tӃ giҧm
sҧn xuҩt nhӳng hàng hoá có chi phí sҧn xuҩt
cao, tăng sҧn xuҩt nhӳng mһt hàng có chi phí
sҧn xuҩt thҩp và do vұy năng xuҩt lao đӝng
tăng.
2   
±guyên lý #6: !, thӏ trưӡng là mӝt
phương tiӋn tӕt đӇ tә chӭc các
hoҥt đӝng kinh tӃ.
X ӝt nӅn kinh tӃ thӏ trưӡng - meeconomy là
mӝt nӅn kinh tӃ mà trong đó nguӗn lӵc đưӧc
phân bә thông qua các quyӃt đӏnh phi tұp trung
cӫa rҩt nhiӅu các h ng và hӝ gia đình khi hӑ
tương tác vӟi nhau trên thӏ trưӡng hàng hoá và
dӏch vө.
X Hӝ gia đình quyӃt đӏnh mua gì và làm viӋc cho ai.
X H ng quyӃt đӏnh thuê ai và sҧn xuҩt cái gì.

2   


±guyên lý #6: !, thӏ trưӡng là mӝt
phương tiӋn tӕt đӇ tә chӭc các
hoҥt đӝng kinh tӃ.
X dam Smith quan sát thҩy khi tương tác vӟi
nhau trong thӏ trưӡng, các hӝ gia đình và các
h ng đưӧc chӍ dүn bӣi mӝt ³bàn tay vô hình -
an ³invisible hand.´
X Khi dӵa trên cơ sӣ giá cҧ trong viӋc quyӃt đӏnh mua
gì, các h ng và hӝ gia đình vô tình đ tính đӃn chi
phí x hӝi cӫa quyӃt đӏnh đó.
X KӃt quҧ là, giá cҧ hưӟng nhӳng ngưӡi ra quyӃt đӏnh
tӟi viӋc tӕi đa hoá phúc lӧi cӫa toàn x hӝi.

2   


±guyên lý #6: !, thӏ trưӡng là mӝt
phương tiӋn tӕt đӇ tә chӭc các
hoҥt đӝng kinh tӃ.

X TF. Kinh tӃ thӏ trưӡng không thӇ tҥo ra đưӧc


kӃt quҧ mà cҧ x hӝi mong muӕn vì các cá nhân
bӏ thúc đҭy bӣi lӧi ích riêng?

2   


±guyên lý #7: Chính phӫ " có thӇ
cҧi thiӋn kӃt quҧ cӫa thӏ
trưӡng.

X O
cng- Mef e xҧy ra khi
thӏ trưӡng không phân bә các nguӗn lӵc mӝt
cách hiӋu quҧ.
X Khi thӏ trưӡng sai lӋch, chính phӫ có thӇ can
thiӋp đӇ thúc đҭy tính hiӋu quҧ và công bҵng.

2   


±guyên lý #7: Chính phӫ " có thӇ
cҧi thiӋn kӃt quҧ cӫa thӏ
trưӡng.

X Sai lӋch thӏ trưӡng có thӇ do


X Tác đӝng ngoҥi lai - exeny, là tác đӝng gây ra
bӣi hành đӝng cӫa mӝt cá nhân hay mӝt h ng lên
lӧi ích cӫa mӝt cá nhân, mӝt h ng khác.
X Sӭc mҥnh thӏ trưӡng - mepowe, là khҧ năng
cӫa mӝt cá nhân hay mӝt h ng đơn lҿ trong viӋc tác
đӝng quá mӭc (đáng kӇ) tӟi giá cҧ thӏ trưӡng.

2   


±guyên lý #7: Chính phӫ " có thӇ
cҧi thiӋn kӃt quҧ cӫa thӏ
trưӡng.
X P . Do công ty cҫu đưӡng giҧi phóng mһt bҵng và
phҧi đӅn bù chung cư cho các hӝ gia đình bӏ giҧi
toҧ, nhu cҫu vӅ nhà chung cư tăng lên, làm lӧi cho
công ty xây dӵng nhà chung cư, đây có phҧi là ҧnh
hưӣng ngoҥi lai?
X P 9. ác nhà cung cҩp dӏch vө viӉn thông iettel,
obilePhone, inaPhone tҥi iӋt am có sӭc
mҥnh thӏ trưӡng? Tҥi sao?

2   


±guyên lý #8: Mӭc sӕng phө thuӝc vào
sҧn xuҩt cӫa mӝt quӕc gia.

X ӭc sӕng có thӇ đưӧc đo bҵng các cách khác


nhau:
X So sánh thu nhұp cá nhân.
X So sánh tәng giá trӏ thӏ trưӡng cӫa thu nhұp quӕc
dân.

2   


±guyên lý #8: Mӭc sӕng phө thuӝc vào
sҧn xuҩt cӫa mӝt quӕc
gia.
X Sӵ khác nhau vӅ mӭc sӕng đưӧc giҧi thích là do
sӵ khác nhau vӅ sҧn xuҩt cӫa các quӕc gia.
X ± ngs - Pod cy là sӕ lưӧng hàng hoá
và dӏch vө đưӧc sҧn xuҩt ra trong mӛi đơn vӏ
(giӡ) lao đӝng.
X TF5. ăng suҩt tăng làm tăng mӭc sӕng.
X TF6. Sӵ khác nhau vӅ năng suҩt là do sӵ khác
nhau vӅ mӭc sӕng

2   


±guyên lý #9: Giá tăng khi chính phӫ in quá
nhiӅu tiӅn.
X Lҥm phát là sӵ tăng lên trong mӭc giá chung
cӫa nӅn kinh tӃ.
X ӝt nguyên nhân dүn tӟi lҥm phát là sӵ tăng
lên trong sӕ lưӧng tiӅn tӋ.
X Khi chính phӫ tҥo ra mӝt sӕ lưӧng tiӅn tӋ, giá
trӏ cӫa tiӅn giҧm đi.
X TF. Lҥm phát tăng làm tăng giá trӏ thӏ trưӡng
cӫa thu nhұp quӕc dân.
X TF. Khi năng suҩt tăng cùng tӕc đӝ tăng sҧn
xuҩt, giá trӏ cӫa tiӅn tăng lên.
2   
±guyên lý #10: Xã hӝi phҧi đӕi mһt vӟi sӵ
đánh đәi giӳa thҩt nghiӋp và
lҥm phát.

X Đưӡng cong Phillips thӇ hiӋn sӵ đánh đәi giӳa lҥm


phát và thҩt nghiӋp:
5lҥm phát 5 5thҩt nghiӋp
hӍ là sӵ đánh đәi trong ngҳn hҥn!
Trong dài hҥn????
X Khái niӋm chu kǤ kinh doanh ± business cycle: hӳng
dao đӝng trong các hoҥt đӝng kinh tӃ (viӋc làm, sҧn
xuҩt).
X iҧi pháp cӫa chính phӫ đӕi vӟi chu kǤ kinh doanh?
2