Вы находитесь на странице: 1из 10

ПРИРОДНИ ФАКТОРИ

УРБАНЕ И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРИРОДНИ ФАКТОРИ
ЖИВОТНЕ (УРБАНЕ) СРЕДИНЕ

• УЛОГА ПРИРОДЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

• РЕГЕНЕРАТИВНА –
РЕПРОДУКЦИОНА
ФУНКЦИЈА ПРИРОДЕ

• ЕКОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УЛОГА ПРИРОДЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ОКРУЖЕЊЕ
ПРОСТ / САДРЖАЈНИ / ПРОГРЕСНИ

ЧОВЕК
ИЗВОРИШТЕ
ИЗ КОГА СЕ СВЕ ЦРПИ
СТВОРЕНА СРЕДИНА
У КОЈЕ СЕ СВЕ ВРАЋА
ПРИРОДА
• ФИЗИЧКО

ОГРАНИЧЕЊЕ • РЕГЕНЕРАТИВНО
• ЖИВОТНО

УРБАНА – ЖИВОТНА СРЕДИНА


ПРИРОДА
• САСТАВНИ ДЕО ПРИРОДЕ
• БЕЗ ПРИРОДЕ НЕ ПОСТОЈИ
РИТАМ ПРОМЕНА
• ЕВОЛУЦИОНИ
• СТАЛНО ТРАНСФОРМАЦИОНИ
ГРАД
СТРУКТУРА
• СЛОЖЕН
???
• ХЕТЕРОГЕН
• ... ЕВОЛУЦИОН / ТРАНСФОРМАБИЛАН
СТРУКТУРА ПРИРОДНОСТИ
ЖИВОТНЕ УРБАНЕ СРЕДИНЕ

ЖИВА БИЋА МЕХАНИЗАМ

ЧОВЕК / БИЉНИ СВЕТ / ЗОО СВЕТ ОРГАНСКИ

МЕХАНИЧКО
ГЕОСФЕРА ГЕОЛОШКИ
ТЛО / САСТАВ / МОРФОЛОГИЈА МЕХАНИЗМИ

СТЕПЕН
АПСОРБОВАЊА
ПРИЛАГОЂАВАЊА

ХЕМИСКИ
ХИДРОСФЕРА ТРАНСФОРМИСАНИ
НАДЗЕМНА /ПОДЗЕМНА МЕХАНИЗМИ

АТМОСФЕРА “КЛИМАТСКИ”
ВАЅДУХ / СТРУЈАЊЕ / ПАДАВИНЕ МЕХАНИЗМИ

ЕНЕРГЕТСКО
РЕСУРСИ РЕСУРСНИ
СИРОВИНЕ / ЕНЕРГИЈА / ГЕОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ

МЕХАНИЗМИ
НУС - ПРОИЗВОДИ ЗАГАЂИВАЊА И
ОТПАД / НОВЕ СИРОВИНЕ РЕЦИКЛАЖЕ
РЕГЕНЕРАТИВНО
РЕПРОДУКЦИОНИ
ПРОЦЕСИ
ТОКОВИ / НИВОИ ПРОМЕНА
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНИЗМИ
ФОРТИФИКАЦИОНИ УКЛАПАЊЕ
• МОРФОЛОГИЈА МАКРО / МЕЗО / МИКРО (ЛОКАЛ.)
• ПРИРОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
(РЕКЕ, МОРА, ...)

КЛИМАТСКИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊЕ


ОСУНЧАЊЕ / ВАЗДУХ /
ПРИЛАГОЖАВАЊЕ
ПАДАВИНЕ / ТЕМПЕРАТУРА

РЕСУРСИ ТРОШЕЊЕ

ЕНЕРГИЈА
БИОЛОШКА / ГЕОЛОШКА / ОДРЖАВАЊЕ
СОЦИЈАЛНА / СТВОРЕНА

ПРОИЗВОДИ СТВАРАЊЕ

НУС - ПРОИЗВОДИ ОБНАВЉАЊЕ


ЕКОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА
АКТУЕЛНОСТ → НАРУШЕНОСТ ПРИРОДНОСТИ
УРБАНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• СТЕПЕН НАРУШЕНОСТИ
- РЕСУРСА
- ПРОЦЕСА ПРИРОДЕ
- РИТМА ПРОМЕНА
• ЕКОЛОШКИ КВАЛИТЕТ ≡ КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЈМОВНО ЗНАЧЕЊЕ
I • БИОЛОГИЈА / ФИЗИОЛОГИЈА У ЗЖЕМ СМИСЛУ
• НАУКА О ОДНОСИМА ЖИВИХ БИЋА И БИЉНОГ
СВЕТА ПРЕМА СВОЈОЈ ОКОЛИНИ
• РАСПРОСТРАЊЕНОСТ – НАСТАЊЕНОСТ ЉУДИ

II • НАУКА КОЈА ПРОУЧАВА ОДНОС:


- ЖИВИХ БИЋА
- ПРИРОДНЕ И
И СРЕДИНЕ
ВЕШТАЧКЕ СРЕДИНЕ

ТЕХНИКЕ ВЕШТАЧКО

НАЧИН МЕЊАЊА СВЕ СУПРОТНО


ПРИРОДА ПРИРОДНОМ
Ж.Б.

ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗГРАЂЕНО

• ВИДОВИ ИЗГРАДЊЕ
НАЧИН ПРОИЗВОДЊЕ
• ВРСТА МАТЕРИЈАЛА
• “ОКАМЕЊЕНА ПРИРОДА”
III • НАЧИН МИШЉЕЊА – ФИЛОЗОФИЈА
ЖИВЉЕЊА
• НАЧИН ДЕЛОВАЊА

• ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
• ВРАЋАЊЕ У ПРИРОДУ
• ОЖИВЉАВАЊЕ
ПРИРОДНОСТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• ОБНАВЉАЊЕ

НАРУШЕНИХ ПРЕДНОСТИ

IV • ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБЛИК
• “ПОЛИТИКА”
- ГЛОБАЛНИ СВЕТ
- ЛОКАЛНИ СВЕТ
• НОРМЕ ПОНАШАЊА
• СТАНДАРДИ “УРБАНОСТИ”
• ЗАКОНИ – ПРОПИСИ
• СИСТЕМИ “МОНИТИРИНГА”
“ПАРАМЕТРИ” ПРИРОДНОСТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I ФОРТИФИКАЦИЈА
• НАГИБ ТЕРЕНА • ВИСИНСКА РАЗЛИКА
0-5% / 10-20% / >20%

• ОБЛИЦИ - МОРФОЛОШКИ

II ОЗЕЛЕЊЕНОСТ
• ШУМСКИ • ЗАШТИТНО • ГРАДСКО
ПРЕДЕЛИ ЗЕЛЕНИЛО ЗЕЛЕНИЛО
- ПРИРОДЕ - ПАРКОВИ - ВРТОВИ
ОД - ДРВОРЕДИ – СКВЕРОВИ
ИНДУСТРИЈЕ - БАШТЕ - ДВОРИШТА

III ЖИВА БИЋА


ЧОВЕК ЖИВОТИЊЕ
ВОДЕНЕ – КОПНЕНЕ
ДОМАЋЕ- ЉУБИМЦИ
ДИВЉЕ – ЗОО ВРТОВИ
IV ЕФЕКТИ
• БУКА • ЗАГАЂЕНОСТ • УРЕЂЕНОСТ
- САОБРАЋАЈ - КОРИШЋЕЊЕ - КОРИШЋЕЊЕ
- ПРОИЗВОДЊА

- ПРОИЗВОДЊА • ОЧУВАНОСТ • ХИГИЈЕНА

V ОСВЕТЉЕНОСТ
• МАКРО • ОРИЈЕНТАЦИЈА • ОСУНЧАНОСТ
ГЕОГРАФСКИ С

ПОЛОЖАЈ
- ПЛАНИНЕ З И

- РАВНИЦЕ
Ј

• ИНСОЛАЦИЈА

VI ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
• СТРУЈАЊЕ • СОЦИЈАЛНО • БИОЛОШКО

ПАСИВНО (ПРИМЕР
КИШЕ)

• МАТЕРИЈАЛНО • ГЕОЛОШКО • ТЕРМИЧКО


IV КОМУНАЛНО
• ВОДОВОД • КАНАЛИЗАЦИЈА • ГРЕЈАЊЕ
- МРЕЖА - КИШНА - ИНДИВИДУАЛНО
- ... - ФЕКАЛНА - ДАЉИНСКО
- ... - ХЕМИЈСКА

• ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈА • КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ


- БЕЖИЧНИ
- КАБЛОВСКИ

V ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ
• ПРОСТОРНА • ТЕХНОЛОШКА • ОТПАД
ЗАШТИТА ЗАШТИТА

Р Е Ц И К Л А Ж А

VI ЧОВЕК
• ЗАГАЂУЈЕ • ОДРЖАВА • КОНТРОЛИШЕ

• ОБНАВЉА