Вы находитесь на странице: 1из 25

Надвошна служба на

архивот
 ДА ВОДИ ПОСТОЈАНО НАДЗОР НАД РЕГИСТРАТУРИТЕ
 ВО ПОСТОЈАНА ВРСКА
 РАЗГЛЕДУВА
 ШТИТИ СЕ ДО ВЛЕЗОТ ВО АРХИВОТ
 СОСТОЈБА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СРЕДЕНОСТ
 ЕДИНСТВЕНА ГАРАНЦИЈА ЗА СИСТЕМАТСКО И ПРАВИЛНО ПРИСТИГНУВАЊЕ
НА СПИСИ ОД РЕГИСТРАТУРИТЕ
 СЕКОЈ АРХИВ ТРЕБА ДА ИМА ТАКВО ОДДЕЛЕНИЕ
 МАТЕРИЈАЛОТ ГО СОЗДАВАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ,УСТАНОВИ,СТОПАНСКИ
И ОПШСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 ПОТЕНЦИЈАЛЕН АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ
 НЕОДРЕДЕН ПОИМ
 НА КОЈ МУ Е ПРИЗНАТО ОБЈЕКТИВНОТО СВОЈСТВО НА ИСТОРИСКИ
МАТЕРИЈАЛ
 СИТЕ СОЗДАТЕЛИ НА ПИШАН МАТЕРИЈАЛ СЕ НАРЕКУВА- РЕГИСТРАТУРИ
 ДВЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
 ПРАКТИЧНО ДА ПОСЛУЖАТ РЕШАВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ И РАЗНОВИДНИТЕ
ОПШЕСТВЕНИ РАБОТИ ВО ТЕКОТ НА НИВНИОТ РАЗВОЕН ПРОЦЕС
 2. ДА ПОСЛУЖАТ КАКО БАЗА ЗА ИЗГРАДБА НА И.АРХИВИ КАКО НАУЧНИ
ИНСТИТУЦИИ
 ОДБРАНИОТ МАТЕРИЈАЛ ГО ПРОДОЛЖУВА СВОЈОТ ЖИВОТ ВО
ИСТОРИСКИТЕ АРХИВИ КАКО АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ
 РЕГИСТРАТУРИТЕ СОЗДАВААТ И ЧУВААТ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ –ПРАКТИЧЕН И ЈАВЕН
 АРХИВИТЕ –ЧУВА И ОБРАБОТУВА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАУКАТА
 АРХИВИТЕ И РЕГИСТРАТУРИТЕ-ПОВРЗАНИ СО НАСЛЕДУВАЊЕТО НО
РАЗДВОЕНИ СО ЦЕЛИТЕ И МЕТИОДИТЕ НА РАБОТА
 ИАКО РЕГИСТРАТУРАТА Е ОСНОВНА АЛКА ВО АРХИВИСТИКАТА
 ВО ПОТПОЛНОСТ НЕ СЕ РАЗБИРА УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА
РЕГИСТРАТУРАТА
 НЕ СТРУЧНИ КАДРИ
 ПО ЗАКОН СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ЧУВААТ АРХИВАЛИИТЕ ДО ПРЕДАВАЊЕТО НА
АРХИВИТЕ, НО НЕМААТ КОНТРОЛА НАД ОПЕРАТИВНОТО РАБОТЕЊЕ И
РЕГИСТРАТУРИТЕ
 ПРЕД ПРЕМИНОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ОД РЕГИСТРАТУРАТА ВО АРХИВОТ
АРХИВИТЕ И АРХИВИСТИТЕ МОРАТ:
 1.СИСТЕМАТСКИ ДА ГИ ИСТРАЖАТ СИСТЕМИТЕ НА РЕГИСТРАТОРСКОТО
РАБОТЕЊЕ
 2. ДА ВЛИЈААТ ВРЗ ПОСТОЕЊЕТО НА ЖИВАТА РЕГИСТРАТУРА СО ЦЕЛ ДА
СЕ ЗАШТИТИ МАТЕРИЈАЛОТ ПРЕД НЕГОВОТО ПРЕЗЕМАЊЕ
 АРХИВАРОТ-ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ СО РЕГИСТРАТУРИТЕ ВО МИНАТОТО И
СЕГАШНОСТА И ВООПШТО СО ЦЕЛАТА НИВНА ИСТОРИЈА.
 ВО АРХИВСКАТА УСТАНОВА ВЛЕГУВАТ:
 СПИСИ КОИ ПОТЕКНУВАТ ОД ЕДНА РЕГИСТРАТУРА И СЕ ПОЗНАВААТ КАКО
АР.МАТЕРИЈАЛ ПО НАДВОРЕШНИТЕ (КАН.ИЛИ РЕГИСТАРСКИ БЕЛЕШКИ)
 ВНАТРЕШНИ ЗНАЦИ-КОНЕЧНА ЦЕЛ
 2. СПИСИ ЗА ЧИЕ ТРАЈНО ЧУВАЊЕ ПОСТОЈАНО Е НАДЛЕЖНО САМО ЕДНО
ЕДИНСТВЕНО МЕСТО,ОДНОСНО ЕДНЕ АРХИВ.

 АРХИВИТЕ ИЗРАСНАЛЕ ОД РЕГИСТРАТРИТЕ ,ЗА КОЈ СЕ НАДЛЕЖНИ.


 ЗА СЕКОЈ АРХИВ ТРЕБА ДА ПОСТОЈАТ ГРАНИЦИ-ПРОСТОРНА И СТРУЧНА
НАДЛЕЖНОСТ
 АРХИВИТЕ ТРЕБА ДА ГО СОБИРАТ ОНА ШТО Е ЗА ПОДОБРО ОБЈАСНУВАЊЕ
НА АРХИВАЛИИТЕ НА ЧУЕ ПРЕЗЕМАЊЕ ИМАТ ПРАВО.
 АРХИВИТЕ НА ГРАДОВИТЕ,СЕЛАТА,ЈАВНИ КОРПОРАЗИИ,ФАМИЛИИ И СЛ
 ДОБРА КОЈ ДОБРОВОЛНО МУ СЕ ОТСТАПЕНИ НА АРХИВОТ ЗАРАДИ
ПОДОБРО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ..
 ВАКВИ ОСТАВШТИНИ ТРЕБА ДА ИМАТ СИТЕ ПОГОЛЕМИ
АРХИВИ,ВНИМАВАЈЌИ ПРИ ТОА НА ГРАНИЦИТЕ НА СВОЈАТА НАДЛЕЖНОСТ
 ВТОРА ГРУПА НА СОБИРНИОТ МАТЕРИЈАЛ
 РАСТУРЕНИТЕ АРХИВАЛИИ КОИ ЗАГУБИЛЕ МЕЃУСЕБНА ВРСКА
 САМО АКО ИМАТ ИСТОРИСКО-КУЛТУРНО ЗНАЧЕЊЕ
 ЗА НАДОПЛНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТ АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ
 ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА
 ЗБИРКА НА ПОТПИСИ ЗА ДА СЕ УТВРДАТ ПОТПИСИТЕ НА
ДРЖАВНИЦИТЕ,ЗБИРКИ НА ВОДЕНИ ЗНАЦИ,ХАРТИЕНИ ОБРАСЦИ
 СОВРЕМЕНИТЕ ИСТОРИСКИ ЗБИРКИ
 ИСТОРИСКИОТ И БИБЛИОТЕЧНИОТ МАТЕРИЈАЛ
 СОВРЕМЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ БРЗО МИУВАИ ПО НЕКОЛКУ ГОДИНИ СЕ ГУБИ
ОД ОЧИТЕ НА СОБИРАЧИТЕ,А МОЖЕ ДА БИДЕ ОДРАЗ НА
ДУХОВНИ,ОПШЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ СТРУЕЊА
 СИДНИ ОБЈАВИ,ПРИГОДНИ СПИСИ,СВЕЧЕНИ ГОВОРИ,ПРИВАТНИ
ПИСМА,ДНЕНИЦИ И СПОМЕНИ,ИСЕЧОЦИ ОД ПЕЧАТ,СЛИКИ ОД СОВРЕМЕНИ
НАСТАНИ,ИЗВЕШТАИ ОД ОЧЕВИДЦИ НА НАСТАНИ
 ПРИ ТОА ВО ПРЕДВИД ТРЕБА ДА СЕ ИМАГРАНИЦИТЕ НА НАДЛЕЖНОСТА НА
АРХИВОТ
 ЗНАЧЕЊЕТО НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ АРХИВСКИ
ЦЕЛИ
 ГЛАВНА ЗАДАЧА НА АРХВОТ ВО ОДНОС НА РЕГИСТРАТУРИТЕ Е
 НАДЗОР НАД ЧУВАЊЕТО И ЕВИДЕНТИРАЊЕТО И ПОДГОТОВКАТА ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ НА СРЕДЕН МАТЕРИЈАЛ
 БИДЕЈЌИ НА ПОЧЕТОКОТ ДОПИРОТ НА АРХИВОТ СО РЕГИСТРАТУРИТЕ
БИЛЕ КАМПАЊСКИ СЕГА ДОБОВАТ ФОРМА НА ПОСТОЈАН КОНТАКТ
 ТАКВАТА ДЕЈНОСТ НА АРХИВОТ СЕ НАРЕКУВА –НАДВОРЕШНА СЛУЖБА ИЛИ
НАДВОРЕШНА ЕВИДЕНЦИЈА
 НА ПОЧЕТОКОТ СЕ СОБИРАЛ МАТЕРИЈАЛ ИСКЛУЧИВО ОД МРТВИ
РЕГИСТРАТУРИ НА ПОЛИТИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНИ
 ВО ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И ОД
ИНДУСТРИСКИТЕ,СТОПАНСКИТЕ,ТРГОВСKИТЕ,ЗАНАЕТЧИСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА.
СРЕДУВАЊЕ НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ

 ВЛЕЗ ВО АРХИВОТ :
 -ОДЛУКА НА ВЛАСТ
 СО ИСТЕК НА ПРОПИШАН РОК НА ЧУВАЊЕ
 СО ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ
 СО ДЕПОЗИТ СО ПРИДРУЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
 СО ОТКУП ИЛИ ЗАМЕНА НА АРХИВАЛИИ
 СО ПРОНАОЃАЊЕ НАПУШТЕН МАТЕРИЈАЛ
 СО ПРЕЗЕМАЊЕ КАКО ПОДАРОК
СМЕСТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ

 ЦЕЛОКУПНИОТ МАТЕРИЈАЛ СЕ СМЕСТУВА ВО – ДЕПО


 ЗНАЧЕЊЕ НА ДЕПО
 СЕ ОНА СО ШТО РАСПОЛАГА АРХИВОТ
 МЕСТОТО КАДЕ Е СМЕСТЕН
 ДЕПОТО МОЖЕ ДА Е СМЕСТЕН ВО ПОВЕЌЕ ПРОСТОРИИ
 ИЛИ КАТ
 ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА АРХИВСКИТО АМТЕРИЈАЛ Е
 ЗАПИСНИКОТ
 ЗАПИСНИКОТ СО СО ПРИЛОЗИТЕ СЕ ЗАВЕДУВА ВО ПРОТОКОЛ НА АРХИВОТ
 ВЛЕЗЕН ИНВЕНТАР- СЕ СОЗДАВА ВРЗ ОСНОВА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА
ПРИМОПРЕДАВАЊЕНА АРХИВАЛИИТЕ
 РЕГИСТАР- СЕ ИЗРАБОТУВА ПО ЗАПИШУВАЊЕТО НА АРХИВСКИОТ
МАТЕРИЈАЛ ВО КНИГАТА НА ВЛЕГУВАЊЕ НА АРХ.МАТЕРИЈАЛ
 СЕ ВНЕСУВА ПО АЗБУЧЕН РЕД
 ЗЕМАЈЌИ ЈА ВО ПРЕДВИД ПОЧЕТНАТА БУКВА
 НАЗИВОТ НА АРХИВСКИОТ ФОНД
 КАКО И РЕДНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ АР.ФОНД Е ВОВЕДЕН ВО КНИГАТА
 ВЛЕЗЕН ИНВЕНТАР
 НА ОВОЈ НАЧИН РЕГИСТАРОТ ОВОЗМОЖУВА БРЗО ПРОНАОЃАЊЕ НА НА
ОДДЕЛНИ АРХИВСКИ ФОНД ЦО КНИГАТА ВЛЕЗЕН ИНВЕНТАР
 ЗА ДА МАТЕРИЈАЛОТ БИДЕ АРХИВСКИ ФОНД ИЛИ ЗБИРКА-ТРЕБА ДА
СРЕДЕН
 ПОСТОЈАТ ЧЕТИРИ СИСТЕМИ ЗА СРЕДУВАЊЕ НА ТОЈ МАТЕРИЈАЛ:
 1 ТЕМАТСКИ ИЛИ ЛОГИЧЕН – КОЈ БИЛ КАРАКТЕРИСТИЧЕН ВО 19 ВЕК
МАТЕИЈАЛОТ СЕ СРЕДУВАМ ПО ТЕМИ,ПО СОДРЖИНА
НЕ СЕ ВОДЕЛО СМЕТКА ЗА НЕГОВОТО АДМИНИСТРАТИВНО ЕДИНСТВО
 ВТОРИОТ МЕТОД БИЛ – ФОНДОВСКИ СИСТЕМ
 ЗАЧЕТОК ВО ГЕРМАНИЈА
 КАДЕ СЕ БАРАЛО ЧУВАЊЕ НА ФОНДОВИТЕ Т.Е ЧУВАЊЕ НА ИЗРАСНАТИТЕ
ТЕЛА
 ШТО БИЛ ЗНАЧАЕН ПРЕМИН КОН Т.Н РЕГИСТРАТОРСКИ СИСТАМ ЗА
СРЕДУВАЊЕ
 4. МЕТОД МЕТОД НА СИСТЕМ НА СЛОБОДНА ПРОВИНИЕНЦИЈА
 ГИ ПРИЗНАВА РАМКИТЕ НА ФОНДОТ НО НЕ И НЕГОВИТЕ РЕГИСТАРСКИ
ФОРМИ
КАКО Е КАЈ НАС

 ДОКУМЕНТИТЕ КОЈ НАСТАНАЛЕ СО РАБОТА НА ЕДНА


УСТАНОВА,ФИРМА,ФАМИЛИЈА ИЛИ СЛ
 ПРЕСТАВУВА ОРГАНСКА ЦЕЛИНА
ТАА ЦЕЛИНА СЕ НАРЕКУВА – ФОНД
 ПОРЕДОКОТ СЕ ВОСПОСТАВУВА СО СИГНАТУРИ
 СЕ ГЛЕДАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ФОНДОТ
 НЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА –РАСЦЕПКУВАЊЕ НА ФОНДОТ
 ИЗБОРОТ АН ФОНДОТ СЕ ВРШИ СПОРЕД ЗНАЧЕЊЕТО И СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
ГРУПИРАЊЕ НА ЗБИРКИТЕ

 1.СПОРЕД КАРАКТЕРОТ НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВАТА И СПОРЕД


ГРАНКИТЕ
 2. ЗНАЧЕЊЕТО НА УСТАНОВИТЕ
 3. НАЗИВОТ НА ФОНДОТ ОДЕЈЌИ ПО АЗБУЧЕН РЕД
 4. СПОРЕД БРОЕВИТЕ НА ФОНДОТ
 ПРВИТЕ ДВА НАЧИНА ЗА ГРУПИРАЊЕ СЕ ПОГОДНИ ПОРАДИ ТОА ШТО
НОВОПРИСТИГНАТИОТ МАТЕРИЈАЛ МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ ПРИПОИ КОН
СРОДНАТА ГРУПА
 ДОДЕКА ГРУПИРАЊЕТО ПО АЗБУЧЕН РЕД ЕДИНСТВЕНО Е МОЖНО ВО ОНИЕ
АРХИВИ КАД ВЕЌЕ Е ЗАВРШЕНО КОМПЛЕТИРАЊЕТО НА АРХИВСКИОТ
МАТЕРИЈАЛ
КАЈ СРЕДУВАЊЕТО НА АРХИВАЛИИТЕ
ТРЕБА ДА СЕ РАЗЛИКУВА