You are on page 1of 8

MAGTIWALA SI JESUS AY

SUNDIN IRI 150


Kung tayo’y lalakad sa
Kanyang liwanag
Mal’walhati ang ating landas
Kung tayo ay tapat sa lahat
N’yang atas
Iingatan sa bawa’t oras
KORO:

Magtiwala,
Si Jesus ay sundin
At paliligayahin
Magtiwala’t sundin
Wala ni ulap mang bahid
Ng karimlan
Kay Jesus lamang napaparam
Walang alinlangan, takot
O luha man
Kung Siya ay pagtiwalaan
KORO:

Magtiwala,
Si Jesus ay sundin
At paliligayahin
Magtiwala’t sundin
Ang mga pasanin, lungkot at
paninimdim
Pagsisikap sa’ting gawain
Anumang damdamin
Maging krus ang bathin
Ang lahat ay pagpapalain
KORO:

Magtiwala,
Si Jesus ay sundin
At paliligayahin
Magtiwala’t sundin
Sama samang dinggin ang
Kanyang habilin
At lumakad sa Kanyang piling
Anumang sabihin saan man
dadalhin
Magtiwala at S’ya ay sundin
KORO:

Magtiwala,
Si Jesus ay sundin
At paliligayahin
Magtiwala’t sundin