You are on page 1of 1

-Củng cố và phát huy “Thế trận lòng dân” trên địa

bàn, tạo nên sức mạnh to lớn cho cuộc khởi nghĩa.
- Tận dụng thế thiên hiểm của địa hình để xây dựng
thế trận hiểm hóc liên hoàn, vững chắc, đối phó có
hiệu quả trước các đợt tấn công của địch. Vùng đất
nổi lên trên 1 vùng chiêm trũng giữa 2 con sông
Hoạt và sông Chính Đại.
- Tổ chức chỉ huy và bố trí lực lượng hợp lí, thực
hành tác chiến linh hoạt.
- Để nâng cao hiệu quả đánh địch nghĩa quân phân
công cụ thể từng thủ lĩnh chỉ huy các đồn, mỗi đồn
chia 10 toán, mỗi toán do 1 hiệp quản chỉ huy gồm
nhiều lực lượng khác nhau.
- Ngoài ra còn tổ chức lực lượng tiếp tế, chăm sóc và
duy trì sức mạnh
=> Thống nhất trong mọi tình huống chiến đấu