Вы находитесь на странице: 1из 78

Sacrament of the Holy

Eucharist
Kraism Balagtas
When was the Holy Eucharist instituted?

During the Last


Supper.
What is the Matter and Form of the Holy
Eucharist?

Bread and Wine


“This is my
body… This is my
blood…”
Who is the minister of the sacrament?

Priest or
Bishop
What are the 4 manners in the eucharist?

1.Standing
2.Kneeling
3.On the tongue
4.On the hands
What is consecration?

“Cum” and
“Sacrare”
which means to
make sacred.
What is transubstantiation?

Changing of bread
and wine into the
body and blood of
Christ during
consecration.
What is Eucharistic Fast?

Itis when receiving


communion, we
must always fast (do
not eat) 1 hour
before the mass.
PART I.
Celebrations
of the Church
What is the Liturgical Calendar?

It is the
Church’s
calendar
of seasons.
What is Advent?

Season of
preparation
for the
coming of
Jesus, Christ.
What is an Advent Wreath?

5
candled
wreath
What are the 5 colors of the candles?

1. Violet/Purple – 1st Sunday


2. 2 violet/purple – 2
nd nd

Sunday
3. Pink – 3 Sunday
rd

4. 3 violet/purple – 4 Sunday
rd th

5. White – Christmas day


What is Gaudete Sunday?

The 3
Sunday
rd

of advent which
lights the PINK
candle.
What is Christmas Season?

Season of
Joy
because
Jesus is
born.
What is “Holy Family Sunday”?

Celebration of the
Holy Family: Jesus,
Mary and Joseph.
It is celebrated on
Sunday after
Christmas (Dec. 25)
What are the other celebrations in Christmas
season?

1. St. Stephen – Dec. 26


2. Feast of the Holy Innocents – Dec.
28
3. Motherhood of Mary – Jan. 1
4. Epiphany – Sunday after Jan. 1
5. Baptismof Jesus – last day of
Christmas
What is Lenten Season?

Season of
meditation,
reflection,
and
fasting.
When does the Lenten Season start?

Itstarts at “Ash
Wednesday”,
then 40 days
after Palm
Sunday will
begin.
What is Fasting and Abstinence

Fasting – during Ash Wednesday


and Good Friday (usually 18 years
old) (no eating meat and one full
meal for the day)
Abstinence – during Fridays of lent
(Fridays after Ash Wednesday) (no
eating meat) (usually for 14 years
old and above.)
What is “Palm Sunday”?

40 days after


Ash
Wednesday,
this is where
the Holy week
starts.
What is Maundy Thursday?

Thursday of
Holy Week
Celebration
of the Last
Supper.
What is Good Friday?

The day for


fasting and
penance
The day where
Jesus is crucified.
What is Black Saturday?

A day of
silence
Easter vigil
What is Easter?

Season of
joy and glory
for He has
Risen.
What is a Paschal Candle?

Thisis lighted during the


Easter vigil mass (during
black Saturday).
This means that Jesus is
the light of the world
Itis lighted every
Sunday until Pentecost.
When was Jesus’ Ascension?

Celebrated
after 40 days
of
Resurrection.
What is Pentecost?

10 days after ascension


(usually Sunday after
Ascension)
Thiswhere Jesus
promised he will bring
down the Holy Spirit to
guide the apostles to
baptize people.
Ending of Easter season
What are the celebrations after Pentecost
Sunday?

1.HolyTrinity
Sunday
2.Corpus Christi
What is Ordinary Time?

Season where
nothing really
happens
34 weeks (after
The Baptism of
Jesus ends on Ash
Wednesday; after
Pentecost ends on
Christ the King.
What is Christ the King?

Sunday before
Advent, after
the 34 or the
th

33 Sunday of
rd

Ordinary Time.
What are the Liturgical Colors?

1. Green – during
ordinary time
2. Red – usually worn
during feast of
Apostles, Martyrs, Palm
Sunday, Good Friday,
and Pentecost Sunday
3. Violet – during funeral
masses, Lent Season
and Advent
What are the Liturgical Colors?

4. White – during
Christmas, Easter, and
Solemnities of the
Blessed Virgin Mary
5. Gold – can be worn
during Christ the King.
6. Rose – can be worn
at 4th Sunday of Lent.
PART II.
THE MASS
What books/sacred books are used during
the Mass?

1. Missal –
book where
the rites of the
Mass
contains.
What books/sacred books are used during
the Mass?

2. Lectionary
– book where
the readings
are kept.
What books/sacred books are used during
the Mass?

3. Evangeliary –
book where
the Gospels are
kept.
What are the Sacred Vessels?

1. Paten
and
Chalice
What are the Sacred Vessels?

2. Ciborium
What are the Sacred Vessels?

3. Cruets
What are the Sacred Vessels?

3. Thurible
and
incense
boat
What are the Sacred Linens?

1. Altar
Cloth
What are the Sacred Linens?

2. Corporal
3. Purificator
4. Pall
What are the parts of the Church Building?
PART III.
PARTS OF THE
MASS
What is Genuflection?

Kneeling
one knee
(right) while
facing the
Tabernacle.
I. Liturhiya
ng Salita
I. Pagsisimula

1. Pagpasok
I. Pagsisimula

2. Pagbati

Magsisimula ang pari


sa pag-aantanda ng
Santa Krus at
pagbati sa mga tao
I. Pagsisimula

3. Pagsisisi

Sa pagsisimula ng Banal na Misa,


humihingi muna tayo ng kapatawaran
sa Diyos. Ang paghingi ng
kapatawaran sa Diyos ay isang
hakbang upang magkaroon ng
kapayapaan.
I. Pagsisimula

2. Penitential Rites

"Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa


inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa
isip, sa salita at sa gawa. At sa aking
pagkukulang kaya isinasamo ko sa Mahal na
Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga
banal, at sa inyo mgakapatid na ako'y
ipanalangin sa Panginoong ating Diyos."
I. Pagsisimula

3. Gloria

Kapag mga araw ng Linggo o kaya'y


espesyal na pagdiriwang sa
Simbahan, tayo ay nananalangin
o umaawit ng pagluwalhati sa Diyos
bilang papuri at parangal sa kanya na
tanging mga Kristiyano lamang ang
nagsasagawa nito.
I. Pagsisimula

4. Pambungad na Panalangin

Inaanyayahan tayong lahat na


ituon ang puso at diwa sa
Panginoon. Karaniwang
nagsisimula ang pari sa mga
salitang: "Manalangin tayo..."
5. Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

a. Unang Pagbasa – old


testament
b. Salmong Tugunan
c. Ikalawang Pagbasa – new
testament
II. Ang Mabuting Balita

6. Gospel Acclamation o
Aleluya
Hindi pwedeng kantahin
ang aleluya kapag
Quarezma o Lent.
II. Ang Mabuting Balita

Ang pagbasa ay
tumatalakay sa mga turo ni
Jesus para sa Kaharianng
Diyos. Nagmumula ang mga
pagbasa sa mga sinulat
ninuman kina Marcos, Mateo,
Lucas at Juan
II. Ang Mabuting Balita

“Sumainyo ang Panginoon…”


"Ang Mabuting Balita ayon kay
_________"... At sasagutin naman ito ng
lahat ng: "Papuri sa iyo, Panginoon." at
magkukrus ang lahat sa noo, labi at dibdib.
 Pagkatapos ng pagbasa ay
sasabihin ng pari: "Ang Mabuting Balita ng
Panginoon." at sasagot ang lahat
ng "Pinupuri ka namin, Panginoong
Jesukristo!" At umuupo na ang lahat.
7. Homilya - Pagpapaliwanag ng Pari
Umuupo tayo upang makinig sa
Homiliya, ang pagpapaliwanag ng
mensahe na tinatalakay ng pari;
 Tinutulungan tayong
maunawaan ang mensahe kung
papaano natin ito maisasabuhay.
8. Pagpapahayag ng
Pananampalataya
Tumatayo tayo upang
ipahayag ang ating
pananampalataya sa Diyos,
ang Kredo (Sumasampalataya
Ako).
 "Sumasampalataya ako, sa Diyos Amang Makapangyarihan sa
lahat; na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay
Jesukristog iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo ipinanganak ni
Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus,
namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang
may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit.
Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa
lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at
nangamatay na tao.
 Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na
Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa
kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng
nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen."
9. Panalangin ng Bayan
Tayo ay dapat na
magkaisa sa lahat ng
bagay. Higit sa lahat ay
ang pagtawag kay Kristo.
Pagkakaisa ang nais Niya
II. Liturhiya
ng
Eukaristiya
1. Pag-aalay
Naghahandog tayo ng mga regalo o alay.
Isa itong mainam na paraan upang
maipadama ang pag-ibig natin sa Diyos.
Ang paghahandog ng kung anong
pinakamabuti sa atin na hindi naghihinty ng
kapalit. Pagbibigay ng taus sa puso, tulad ng
ipinakita ng tatlong mago nang ipanganak si
Jesus sa Betlehem.
2. Panalangin Ukol sa Mga Alay
Sinasabi ng pari; "Manalangin kayo, mga kapatid
upang ang..." tapos ang isasagot natin ay: “Kapuri-
puri ang poong may kapal ngayon at
magpakailanman, Amen.” Pagkatapos, tumayo
tayo at ipinapanalangin; "Tanggapin nawa ng
Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan Niya at karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa buong sambayanan Niyang
banal."
3. Prepasyo
 Sisimulan ng pari sa salitang: "Sumainyo ang Panginoon!"
 At tutugunin naman ito ng bayan ng: "At sumainyo rin!"
 Susundan ito ng pari ng salitang: "Itaas ang inyong puso at diwa
sa Panginoon!"
 At muling tutugunin ng bayan: "Itinaas na namin sa
Panginoon..."
 At sasabihin ng pari: "Pasalamatan natin ang Panginoong ating
Diyos..."
 Sasagutin ng lahat: "Marapat ma Siya ay pasalamatan!"
 At pinagtitibay ito ng pari.
Ipinapanalangin ng pari, ang
panalangin sa ukaristiya. Dadasalain o
aawitin ang Sanctus;
"Santo, Santo, Santo, Panginoong Diyos na
Makapangyarihan; Napupuno ang langit at
lupa ng kaluwalhatian mjo; Osana sa
kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa
ngalan ng Panginoon, Osana sa Panginoon."
Luluhod ang lahat bilang
pagluwalhatian at pagsamba sa Eukaristiya.
4. Pagbubunyi
Tumatayo tayo upang ipadama natin
ang misteryo ng ating
pananampalataya at sinasabi o
aawitin:
 "Si Kristo'y namatay, si Kristo'y
nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas
ng panahon!"
5. Dakilang Amen
Sinasang-ayunan natin
ito sa pagpapahayag
ng: "
AMEN! AMEN! AMEN!"
6. Ang Ama Namin
Dinarasal o inaawit natin
ang "Ama Namin" kung saan
pinupuri ang Panginoon at
buong tiwalang hinihiling
ang lahat ng kailangan
Pinagtitibay ito ng pari at
idinurugtong natin:
"Sapagkat iyo ang Kaharian,
at ang Kapangyarihan at ang
Kapurihan
magpakailanman. Amen."
7. Pagbati ng Kapayapaan
Bumabati ng kapayapaan
ang lahat sa bawat isa upang
ipadama ang
nagmamahalang pagkakaisa
ng mga anak ng Diyos, ang
Bayan ng Diyos.
8. Paanyaya sa Pakikinabang
Sasabihin o aawitin ng lahat:
"Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
amin; Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
amin;Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa
amin ang kapayapaan!"
Lumuluhod ang lahat at inaalalang si Jesus ay
ang kordero ng Diyos.
9. Antipona sa Komunyon
Habang itinataas ang kordero ng Diyos at ipinahahayag:
"Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Mapapalad
ang mga inaanyayahan sa kanyang piging."
Yuyuko ang lahat ng tatanggap ng komunyon at pakumbabang sasabihin:
"Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa Iyo, ngunit sa isang
salita mo lamang ay gagalin na ako."
Lumalapit patungo sa altar upang tanggapin ang Banal na Sakramento at
sasabihin ng pari:
"Ito ang katawan ni Kristo."
At sasagutin naman ng tatanggap: "Amen."
Pagkatapos na tanggapin ang Sakramento ay babalik na sa upuan atv
maaaring lumuhod at magpasalamat sa Diyos sa biyayang natanggap.
10. Panalangin
Pagkapakinabang
Aanyayahan ang
lahat ng pari na tumayo
para sa panalangin
pagkatapos makinabang
11. Pagtatapos at
Pagbabasbas
Sasabihin ng pari: "Iyuko
ang inyong mga ulo at
hingin/tanggapin ang basbas
ng Panginoon."
12. Paghayo
Karaniwan ay hinahamon tayo ng pari na humayo
nang mapayapa, magmahal at maglingkod sa
kapwa. Ang paghayo ay nagpapaalala sa atin na
ang lahat ng ginawa natin sa Banal na Misa ay
walang kabuluhan kung hindi natin dadalhin at
isasabuhay ang Ebanghelyo sa ating pang-araw-
araw na gawain. Bago humayo at lumabas sa
Simbahan ay sinasai natin sa pagtatapos ng
pari: "Salamat sa Diyos!"

Оценить