You are on page 1of 27

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN

PEMULIHAN
SAMPEL KERJA TEMU BUAL

CARA PENGUMPULAN
MAKLUMAT

PEMERHATIAN SOAL SELIDIK

PENGUJIAN
 Prestasi seseorang pelajar boleh dinilai berdasarkan hasil
kerja yang dijalankan oleh murid dalam dan luar bilik darjah

Aspek  aspek yang boleh dinilai termasuk sikap dan


kebolehan berkolaborasi dengan orang lain dalam
menghasilkan kerja.
 Untuk mendapat maklumat yang berfaedah, guru perlu
mambuat analisis sampel kerja untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan murid dalam mata pelajaran
yang dipelajari.

 Contoh : Sampel kerja pengamatan, Bahasa Melayu dan


Matematik
Contoh Sampel Kerja Yang Boleh
Diberikan Kepada Murid
§ Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh
para professional untuk mengumpul maklumat
khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid.
§ Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan
terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil
pemerhatian.
§ Pemerhatian juga boleh dilaksanakan berdasarkan
pembentangan atau persembahan murid secara
individu atau kumpulan .
I. Senarai semak
 Senarai tingkah laku yang dijangka oleh muridmurid
daripada Tahun 1 hingga Tahun 6 telah ditentukan
terlebih dahulu.

 Guru akan menyemak prestasi berasaskan kriteria


tingkah laku yang ditentukan untuk satu tempoh
tertentu

 Semakin tinggi markah senarai semak, semakin


banyak tingkah laku positif yang dijangkakan telah
ditonjolkan oleh muridmurid.
 Sampel senarai semak:
I. Skala Pemeringkatan

 Teknik ini memerlukan pertimbangan mengenai sesuatu


perkara yang dikemukakan, dan pertimbangan ini
diberikan nilai dalam bentuk nombor.

 Berasaskan kepada pemerhatian yang dibuat dari satu


masa ke satu masa ke atas pelajar.
 Dijadikan sebagai asas untuk menyatakan sama ada
seseorang pelajar telah ataupun belum lagi mencapai
matlamat yabg dikehendaki daripadanya.

 Contoh : Guru boleh memberi gred pada kedudukan


seseorang murid pemulihan berdasarkan senaman,
kerja tangan, lukisan dan disiplin.
III.Rekod Anekdot

 Satu rekod peristiwa yang berlaku dalam sesuatu


tempoh tertentu.

 Sebelum sesuatu catatan dibuat, guru haruslah


memerhatikan tingkah laku pelajar dengan tepat dan
teliti.

 Tingkah laku yang diperhatikan haruslah direkodkan


dengan jelas, ringkas dan objektif.

 Kemudian, guru harus membuat pentafsiran atau


intepretasi tingkah laku yang diperhatikan.
 Soal selidik yang dijalankan adalah bertujuan
mengenalpasti sesuatu masalah supaya
penyelesaiannya boleh dirangka, memahami sesuatu
fenomena dengan lebih jelas, serta mengumpul
maklumat tentang isu tersebut.

 Soal selidik boleh dijalankan terhadap ibu bapa


murid pemulihan, guru pemulihan, guru kelas
ataupun pihak pihak yang terlibat.
 Tempoh masa amat penting untuk menjalankan sesi soal
selidik

 Cara soal selidik(self-administered) hanya berkesan jika


responden itu boleh atau bersedia memberikan
pendapatnya dengan jelas.

 Guru dapat mengumpul satu data yang terperinci


apabila menjalankan sesi soal selidik.
PENGUJIAN
•Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur
pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis.

•Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian


pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.

• Sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang


perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu
prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah
laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar.
- Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar, satu ukuran
yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada
pelajar tersebut.

- Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar


yang diuji.

- Proses pengujian bermula dengan peringkat persediaan,


diikuti pelaksanaan atau pentadbiran ujian dan berakhir
dengan pemeriksaan skrip jawapan.
Elemen –elemen yang terdapat
dalam pengujian:

- Ujian rujukan norma


- Ujian rujukan kriteria
- Ujian formatif
- Ujian sumatif
- Ujian saringan
- Ujian diagnostik
UJIAN

- Guru boleh mendapat tahu tahap kebolehan murid


dengan mentadbir ujian-ujian kepada murid.

UJIAN RUJUKAN KRITERIA

- tujuan ujian ini adalah untuk mengumpul sama ada


kemahiran yang telah diajar boleh dianggap sebagai
telah dikuasai oleh murid.
UJIAN RUJUKAN NORMA

• Ujian yang membandingkan prestasi murid


dalam sesuatu ujian dengan pencapaian murid-
murid lain yang telah mengambil ujian yang
sama.

KUIZ

- ujian yang dijalankan sebaik sahaja untuk mengetahui


sama ada murid tersebut memahami apa yang diajar.
ISTILAH MAKSUD

• Ujian yang telah disiap bina

Ujian standard atau formal • Ujian mempunyai skor yang perlu


dicapai oleh pelajar dan guru untuk
perbandingan prestasi

•Dijalankan pada bila2 masa mengikut


keperluan
•Dijalankan secara individu atau kumpulan.
Ujian tidak formal
•Tidak melibatkan kemahiran atau unit
tertentu
•Dibina oleh guru
•Tidak mempunyai arahan atau prosedur
Ujian Dijalankan dalam kumpulan semasa P&P
Kumpulan •Boleh dalam bentuk formal atau tidak formal
•Tiada arahan tertentu

Ujian individu •Dijalankan secara individu dalam p&P


•Tiada arahan tertentu
•Soalan dibina oleh guru
Ujian  UPSR, PMR, SPM,STPM
berdasarkan  Ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan
kurikulum kurikulum yang digunakan di sekolah
Ujian formatif  Untuk mengesan kemahiran yang telah
dikuasai oleh murid setelah sesuatu
kemahiran diajar.

 Ujian ini dijalankan dengan kerap


Ujian sumatif  Ujian yang merumuskan pencapaian murid
setelah satu unit pengajaran dijalankan.

 Satu gred diberikan sebagai tanda tahap


pencapaian murid
Ujian diagnostik  Dijalankan untuk mengenal pasti dengan lebih
terperinci masalah dalam pembelajaran yang dihadapi
oleh murid

 Selepas ujian diagnostic dijalankan, jenis dan ciri


masalah yang dihadapi pelajar dapat diketahui.

Ujian saringan  Ujian yang dijalankan untuk mengenal pasti kanak2 yang
berisiko menghadapi masalah pembelajaran.

 Ditadbirkan kepada semua murid termasuk murid normal


(jika perlu).
TEMUBUAL
•Temu bual melibatkan interaksi bersemuka dengan murid-
murid

• Murid-murid diberikan peluang menyatakan perasaan


mereka yang dapat menggambarkan sikap mereka.

• Semasa menjalankan temu bual,guru mendorong pelajar


berfikir supaya dapat mewujudkan pelbagai situasi untuk
merangsangkan pelajar berfikir secara kritis
KESIMPULAN
Sampel kerja, pemerhatian, soal selidik, pengujian
dan temu bual amat penting bagi :

•Mewujudkan bilik darjah yang seimbang


•Merancang perancangan pengajaran dan
pembelajaran
•Menyediakan maklum balas dan insentif.
•Mengenal pasti masalah pelajar.
SEKIAN….
UJI MINDA ANDA….

1. Senaraikan kemahiran – kemahiran


pentaksiran.

2. Bilakah Rekod Anekdot digunakan?


Teknik ini memerlukan pertimbangan mengenai
sesuatu perkara yang dikemukakan, dan
pertimbangan ini diberikan nilai dalam bentuk
nombor.

4. Berdasarkan atas teknik di atas apakah bentuk


pemerhatian yang digunakan untuk merekod maklumat
pentaksiran ?

a. Rekod Anekdot
b. Senarai Semak
c. Skala Pemeringkatan