Вы находитесь на странице: 1из 51

MEGA OLONGAPO

SUBIC BAY
TRANSPORT
COOPERATIVE
Prepared by: Ronald P. Chavez
BASIC SEMINAR
FOR COOPERATIVE
WELCOME PO!
HISTORY

• A Filipinos traveling in Europe during the later part of the 19th century must
have been impressed with the success of a new economic movement in
effecting a gradual metamorphosis of the economic and social life of the
people in those countries. At the turn of the century, Filipinos, in increasing
number, traveled and studied abroad and brought home with them new
ideas. It was this group of Filipinos who were in close in contact with the new
economic movement in Europe. Two names worthy of note were Dr. Jose P.
Rizal and Teodoro Sandiko.
HISTORY

• Rizal, after his side trip to Sandakan, Borneo in 1892, requested Governor
Despudol that he and some relatives and friends be permitted to move to
that place and found a colony under the cooperative plan of Robert Owen.
Instead, he was arrested for treason and banished to Dapitan, Zamboanga
del Norte. In Dapitan, Rizal had his ideas in cooperation partially fulfilled. He
put up a school for the poor community on a purely cooperative basis. He
also established a cooperative store with the help of his pupils. One
noteworthy group organized by Rizal was the La Sociedad de los Abacaleros
(Society of Abaca Producers). This functioned for only one year. Rizal
returned the members share capital without any loss.
HISTORY
• Teodoro Sandiko, in his travels in Europe, must have had a close contact with
the cooperative movement in Germany where he came across with the
Raiffeisen movement. He was very much impressed by this type of
cooperative and he looked forward for an opportunity to have it introduced
here in the Philippines. As destiny might have its choice, Sandiko had his
chance when he was appointed one of the early governors when Civil
Government, under the Americans, was established.
• The bill was ably presented in both Houses and it was finally passed into law
on February 11, 1914 and became Act 2508. When this Act was finally made
into law, Gov. Sandiko earned a title of Father of Cooperation in this country.
• The first rural credit association that was organized under this Law was the
Agricultural Credit Cooperative Association of Cabanatuan, Nueva Ecija. It
was formed on October 18.1916.
ANO ANG KOOPERATIBA?
• Ang kooperatiba ay isang rehistradong samahan ng mga taong may iisang
interes, na boluntaryong sumali upang makamit sa isang legal na
pangkaraniwang lipunan o pang-ekonomiyang antas, pantay-pantay na
kontribusyon sa kapital na kailangan at pagtanggap ng isang
makatarungang bahagi ng mga risk at benefits alinsunod sa prinsipyo ng
kooperatiba na tanggap ng buong mundo.
ANO ANG PRINSIPYO NG
KOOPERATIBA?
• Ang unang prinsipyo ay nakasalalay sa kusang-loob.
• Ang pangalawang prinsipyo ay demokrasya
• Ang pangatlong prinsipyo ay ang limitasyon ng ibinahaging shares.
• Ang pang-apat na prinsipyo ay ang pagbabahagi o alokasyon ng lahat ng mga
matitipid o net surplus ng kooperatiba.
• Ang ikalimang prinsipyo, ay nagbibigay ng paglalaan para sa edukasyon at
pagsasanay ng mga miyembro ng kooperatiba, opisyal at empleyado, at ng
pangkalahatang publiko sa mga prinsipyo at pamamaraan ng kooperasyon.
• Ang pang-anim na prinsipyo ay pagsulong ng pakikipagtulungan sa pagitan ng
mga kooperatiba sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas
• Ang ikapitong prinsipyo ay ang pag-aalala sa komunidad sa pamamagitan ng
pagtatrabaho para sa napapanatiling pag-unlad sa pamamagitan ng mga
patakaran na naaprubahan ng mga myembro ng kooperatiba.
ANO ANG MGA PANGUNAHING BATAS NA
NAMAMAHALA SA SAMAHAN AT
PANGANGASIWA NG MGA KOOPERATIBA SA
PILIPINAS?

• Republic Act 6938 known as Cooperative Code of


the Philippines .
• Republic Act 6939 creating the Cooperative
Development Authority.
ANO ANG MGA URI NG
KOOPERATIBA?

• Credit Cooperative - nagtataguyod ng thrift and savings sa mga miyembro


nito at lumilikha ng pondo upang magbigay ng pautang para maging
produktibo.
• Consumer Cooperative - ang pangunahing layunin ay ang pagkuha at
pamamahagi ng mga kalakal sa mga miyembro at hindi miyembro.
• Producers Cooperative - nagsasagawa ng magkasanib na produksiyon
kung agrikultura o pang-industriya
• Service Cooperative - nakikisali sa pangangalagang medikal, at
pangangalaga sa ngipin, ospital, transportasyon, seguro, pabahay,
paggawa, ilaw o kuryente, komunikasyon at iba pang serbisyo
• and Multi- Purpose Cooperative - pinagsasama ang dalawa (2) o higit pa sa
mga aktibidad sa negosyo ng mga iba't ibang uri ng kooperatiba
CATEGORIES OF COOPERATIVES
• In terms of membership:
• I .Primary -Ang mga miyembro nito ay likas na mga taong may legal na
edad
• II .Secondary- Ang mga miyembro nito ay mga primaries
• III. Tertiary - Ang miyembro ng mga ito ay pangalawa pataas sa isa o higit
pang mga rurok ng samahan.
• Ang mga kooperatiba na ang mga miyembro ay mga kooperatiba ay
tinatawag na mga pederasyon o unyon.
• Sa mga tuntunin ng teritoryo, ang mga kooperatiba ay ikinategorya ayon sa
mga lugar ng operasyon na maaaring hindi magkakasabay sa mga
subdibisyon sa politika ng bansa.
ANO ANG MGA PANGKALAHATANG
HAKBANG SA PAG-BUO NG ISANG
KOOPERATIBA?
• Una, maging organisado
• Pangalawa, maghanda ng isang pangkalahatang pahayag na tinatawag
na Economic Survey
• Pangatlo, idraft ang mga batas ng kooperatiba
• Pang-apat , draft the articles of cooperation
• Ikalima, irehistro ang iyong kooperatiba sa Cooperative Development
Authority (CDA) Sa bawat hakbang, maaari kang kumunsulta sa CDA.
• Binibigyang diin ng CDA ang edukasyon bilang isang susi sa tagumpay ng
mga kooperatiba.
SINO ANG MAAARING MAGING MGA
MIYEMBRO NG ISANG PANGUNAHING
KOOPERATIBA?
• Kung ikaw ay isang Pilipinong may legal na edad, maaari kang maging
miyembro ng coop kung nakamit mo ang mga kwalipikasyon na inilahad na
mga batas ng coop.
• Ang mga Board of Directors ay gumagawa ng aksyon sa aplikasyon para sa
magiging kasapi.
• Ang isang miyembro ay maaari lamang gamitin ang kanyang mga
karapatan matapos na mabayaran ang mga bayarin para sa pagiging
kasapi at makakuha ng share sa kooperatiba.
ANO ANG MGA URI NG
MEMBERSHIP SA KOOPERATIBA?
• Ang isang kooperatiba ay may dalawang uri ng mga kasapi;
1. Regular members - Ang isang regular na miyembro ay may karapatan sa
lahat ng mga pribilehiyo bilang kasapi tulad ng nakasaad sa Cooperative
Code at mga coops by- laws.
2. Associate members- Ang isang uri ng kasapi walang karapatang bumoto
at iboto at ngunit may karapatan at pribilehiyo na ibinigay ng batas ng
kooperatiba.

3. 15 minimum number of members


MAAARI BANG SUMALI SA ISANG
KOOPERATIBA ANG MGA OPISYAL AT
EMPLEYADO NG PAMAHALAAN?
• Oo, sa kundisyon na:
• Ang sinumang opisyal ng pamahalaan ng CDA ay hindi kwalipikado upang
mahalal o hihirangin sa anumang posisyon sa isang kooperatiba;
• Ang mga nahalal na opisyal ng gobyerno, maliban sa mga opisyal ng
barangay, ay hindi karapat-dapat na maging mga opisyal at direktor ng
mga kooperatiba;
• Ang sinumang empleyado ng gobyerno ay maaaring, sa labas ng kanyang
mga tungkulin bilang miyembro sa kooperatiba, ay pwedeng gumamit ng
oras na kung saan ay hindi apektado ang operasyon ng opisina na kung
saan sya ay nagtratrabaho.
ANO ANG ISANG ECONOMIC
SURVEY?
• Ang isang survey na pang-ekonomiya ay isang pangkalahatang pahayag
na naglalarawan sa istraktura, layunin, kakayahang pang-ekonomiya ng
iminungkahing kooperatiba, lugar ng operasyon, laki ng pagiging kasapi at
iba pang mahalagang data.
• Ito ay, sa katunayan isang masusing pag-aaral sa isang proyekto
(kooperatiba).
• Inilarawan ng istraktura ang uri ng kooperatiba na itinakda, kung ito ay
pangunahin, pangalawa o tersiyaryo at kung ito ay kredito, transportasyon
ng consumer o anumang iba pang uri ng coop.
ANO ANG MGA BATAS NG
KOOPERATIBA?
• Ang mga kwalipikasyon para sa pagiging miyembro; kung paano sila nakuha, napanatili at nawala;
• Ang mga karapatan at obligasyon ng mga miyembro;
• Ang kondisyon para sa paglipat ng isang bahagi ng interes;
• Ang mga patakaran at pamamaraan na sumasaklaw sa agenda, oras, lugar, at paraan ng pagtawag, takip,
pagsasagawa ng pagpupulong, mga kinakailangan sa korum, sistema ng pagboto, at iba pa, mga bagay na
nauugnay sa mga gawain sa negosyo ng pangkalahatang pagpupulong, lupon ng mga direktor, at mga
komite;
• Ang pangkalahatang pag-uugali ng mga gawain ng kooperatiba, kabilang ang mga kapangyarihan at
tungkulin ng pangkalahatang pagpupulong, lupon ng mga direktor, komite at mga opisyal, at kanilang mga
kwalipikasyon at disqualipikasyon;
• Ang paraan kung saan maaaring itaas ang kapital at layunin kung saan maaari itong magamit;
• Ang paraan ng pag-iingat at pamumuhunan ng labis na kita;
• Ang mga sistema ng accounting at auditing.
• Ang paraan at mga limitasyon ng pag-utang at paghiram ng halaga, kabilang ang mga limitasyon;
• Ang mga pamamaraan ng pamamahagi ng labis na kita;
• Ang paraan ng pag-adopt, pag-amyenda, pag-uulit, at pag-aalis ng mga batas;
• Isang mekanismo ng pagkakasundo o pamamamagitan para sa magagandang pag-areglo ng mga hindi
pagkakaunawaan sa mga miyembro, direktor, opisyal at komite; at
• Iba pang bagay na nauukol sa layunin at aktibidad ng kooperatiba.
ANO ANG NILALAMAN NG
ARTIKULO NG KOOPERASYON?
• Ang Artikulo ng Kooperasyon ay isang nararapat na notarized na dokumento na legal
na nagbubuklod sa lahat ng mga signatora sa pagbuo ng isang kooperatiba.
• Dapat itong maglaman:
• Ang pangalan ng kooperatiba na dapat isama ang salita at quote; kooperatiba, &
quote; hal. Sta. Maria Multi-Purpose Cooperative;
• Ang layunin ng kooperatiba at saklaw ng negosyo;
• Ang termino ng pagkakaroon ng kooperatiba (hindi hihigit sa 50 taon);
• Ang lugar ng operasyon at ang postal address ng mga rehistro;
• Ang karaniwang bond ng pagiging kasapi;
• Ang listahan ng mga pangalan ng mga direktor na dapat pamahalaan ang
kooperatiba; at
• Ang halaga ng ibinahaging kapital nito, ang mga pangalan, at mga tirahan ng mga
nag-aambag at isang pahayag kung ang pangunahing kooperatiba, pangalawa o
tersiyaryo alinsunod sa Artikulo 23 ng R.A 6938.
SINUSUNDAN BA NG ISANG
KOOPERATIBA ANG ISANG
PANGUNAHING STRUKTURANG
ORGANISASYON?
• Oo.
• Ang iyong kooperatiba ay kakailanganin ng hindi bababa sa mga
sumusunod para sa araw-araw na operasyon nito;
- Pangkalahatang Lupon ng mga Direktor ng Assembly
- Set ng mga Opisyal ng Komite ng Komite
- Sahod at renta ng mga empleyado
ANO ANG PANGKALAHATANG
ASSEMBLY?
• Ang Pangkalahatang Assembly ay ang pinakamataas na law body-making
ng kooperatiba at ang pangwakas na awtoridad sa pamamahala at
pamamahala ng mga gawain ng kooperatiba.
• Binubuo ito ng mga miyembro na karapat-dapat na bumoto, nararapat na
tipunin at bumubuo ng korum.
• Ang pangkalahatang pagpupulong ay nagdaraos ng hindi bababa sa
isang pulong sa isang taon; ang petsa ng pagpupulong ay naayos sa
pamamagitan ng mga batas, o sa loob ng 90 araw pagkatapos ng
pagsasara ng bawat taon ng piskal.
• Para sa mga bagong rehistradong kooperatiba isang espesyal na
pagpupulong ng pangkalahatang asembliya ang dapat tawagin sa loob
ng 90 araw mula sa petsa ng pag-apruba.
ANO ANG MGA KAPANGYARIHAN
NG GENERAL ASSEMBLY?
• Ang General Assembly ay may mga sumusunod na eksklusibong mga
kapangyarihan na hindi maaaring idelegado:
• Upang matukoy at aprubahan ang mga pagbabago sa mga artikulo ng
kooperasyon at ng mga batas;
• Upang mahalal o humirang ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor, at
alisin ang mga ito para sa kadahilanan;
• Upang aprubahan ang mga plano sa pag-unlad ng kooperatiba;
• At Iba pang mga bagay na nangangailangan ng isang 2/3 boto ng lahat
ng mga miyembro ng pangkalahatang pagpupulong
ANO ANG BOARD OF DIRECTOR?
• Ang Lupon ng mga Direktor ay ang katawan na bumubuo ng mga patakaran,
namumuno, namamahala at namamahala sa negosyo ng kooperatiba.
• Ito ay binubuo ng limang (5) hanggang labing limang (15) mga kasapi na inihalal
ng pangkalahatang pagpupulong.
• Ang kanilang termino ng opisina ay tinutukoy ng mga batas ng kooperatiba. Ang
isang termino ng opisina ay hindi dapat lumampas sa dalawang taon. Gayundin
walang direktor na maaaring maglingkod ng higit sa tatlong (3) magkakasunod na
termino.
• Ang lupon ng mga direktor ay dapat na magdaos ng buwanang pagpupulong,
maliban kung ang ayon sa mga batas ay kung hindi man. Ang mga espesyal na
pagpupulong ay maaaring tawaging anumang oras ng chairman.
• Ang mga direktor ay hindi maaaring dumalo o bumoto ng proxy sa mga
pagpupulong sa board.
SINO ANG MAAARING MAGING MGA
MIYEMBRO NG BOARD OF DIRECTOR?
• Ang lahat ng mga regular na miyembro na nakakatugon sa kwalipikasyon
at wala sa disqualification na itinakda ng mga batas ng kooperatiba ay
maaaring mahalal sa lupon ng mga direktor.
Paano Napili ang Mga Opisyal ng Kooperatiba?
- Ang lupon ng mga direktor ay pipili sa kanilang sarili lamang ang chairman
at bise-chairman.
- Pagkatapos ay pipiliin nila o hihirangin ang iba pang mga opisyal na
kinakailangan ng kooperatiba, tulad ng tagapag-ingat sa pangangalaga ng
lahat ng mga pera, mga seguridad at papel at nagpapanatili ng kumpletong
talaan ng mga transaksiyon sa cash nito at sekretarya na nagpapanatili ng
mga talaan ng kooperatiba.
ANO ANG KAILANGAN NG MGA
KOMITE NG ISANG KOOPERATIBA?

• Sa pamamagitan ng mga batas, ang isang kooperatiba ay maaaring


bumuo ng anumang komite na iniisip na kinakailangan para sa
pagpapatakbo nito.
• Maaari ring mabuo ang isang executive committee.
• Ang lupon ng mga direktor ay humihirang ng mga miyembro nito at
maaaring, sa pamamagitan ng isang boto ng mayorya, mag-delegate ng
mga kapangyarihan dito.
• Bilang paalala dapat ipagkaloob ang komite sa pag-audit na naayon sa
batas ng kooperatiba.
ANO ANG KINAKATAWAN NG
ISANG KORUM?
• Maliban kung ang mga batas ay tinukoy nito kung hindi, ang isang korum ay
binubuo ng 25% ng lahat ng mga regular na miyembro na may karapatan
na bumoto.
• Para sa lupon ng mga direktor ang isang simpleng mayorya ng miyembro
nito ay gumagawa ng isang korum.
ANONG MGA LIBRO ANG DAPAT
MAINGATAN AT ITINATAG NG BUKAS
SA MYEMBRO?
• Ang mga librong dapat mapanatili at mapanatiling bukas sa mga
miyembro ng kooperatiba at ang CDA ay:
• mga batas tungkol sa mga kooperatiba;
• Isang kopya ng mga regulasyon ng CDA;
• Isang rehistro ng miyembro;
• Mga minuto ng mga pulong ng pangkalahatang pagpupulong, lupon ng
mga direktor at komite;
• Ibahagi ang mga libro;
• Mga pahayag sa pananalapi;
• at Iba pang mga dokumento na maaaring ilahad ng mga batas ng
kooperatiba.
KINAKAILANGAN BA ANG MGA
KOOPERATIBA NA MA-AUDIT TAUN-
TAON?
• Oo, ang mga Kooperatiba ay napapailalim sa isang taunang pag-audit ng
isang auditor na independyente sa kooperatiba na na-audit at ng anumang
subsidiary ng kooperatiba at isang miyembro ng anumang kinikilalang
propesyonal na accounting o kooperatiba ng tagapamagitan ng auditor
na may magkatulad na mga kwalipikasyon.
KAILANGAN BA ANG TAUNANG
ULAT?
• Oo. Ang isang taunang ulat tungkol sa mga gawain ng kooperatiba ay
dapat ibigay sa bawat miyembro at sa pederasyon / unyon na kung saan
ito ay kaakibat at sa CDA tuwing taunang piskal. Ang pagkabigong mag-file
ng taunang ulat ay maaaring magresulta sa pagkansela ng sertipiko ng
pagpaparehistro
ANO ANG MGA PANGKALAHATANG PRIBILEHIYO
NA NATATAMASA NG MGA KOOPERATIBA?
• Ang mga pribilehiyong ito ay:
• Ang karapatan na magdeposito ng kanilang mahalagang gamit sa mga tanggapan ng gobyerno na
walang bayad sa opisyal ng gobyerno na kumikilos bilang tagapag-alaga ng naturang mga
mamahaling gamit.
• Libreng paggamit ng space o lugar, kapag ang mga kasapi ng kooperatiba ay mga empleyado ng
gobyerno, sa parehong tanggapan ng gobyerno.
• Ang mga espesyal na uri ng coops tulad ng malamig na imbakan, koryente, transportasyon at mga
katulad na serbisyo ay maaaring magbukas ng kanilang pagiging kasapi sa lahat ng mga taong
kwalipikado sa kanilang mga lugar ng operasyon.
• Ang katig karapatan upang matustusan ang mga opisina ng gobyerno sa kanilang ani, sa paglalaan ng
pataba at rice distribution, ang paggamit ng batteries para sa padala ng kanilang mga kalakal, at sa
pamamahala ng mga pampublikong merkado .
• Ang karapatan sa mga pautang, linya ng kredito, at muling pagbabahagi ng mga tala sa institusyong
pampinansyal ng gobyerno tulad ng PNB, Land Bank at DBP.
• Pagbubukod mula sa mga kinakailangan sa prequalification kapag nag-bid para sa isang proyekto ng
gobyerno.
• Karapatan na kinakatawan ng piskal ng lalawigan o lungsod o ang Opisina ng Solicitor heneral, nang
walang bayad sa ligal na demanda.
ANO ANG MGA PAKINABANG NA
NAKUKUHA MULA SA PAGIGING KASAPI SA
MGA KOOPERATIBA?
• Benepisyong ekonomiya
• Binuo ng mga miyembro ang tamang pagtitipid at matalinong paggamit ng pera.
• Ang mga miyembro ay nakakakuha ng mga pautang sa makatuwirang rate ng
interes para sa produktibo at masinop na layunin; sa gayon, magiging maganda
ang pagtaas ng kita ng mga miyembro.
• Mga Pakinabang panlipunan
• Ang mga miyembro ay nagkakaroon ng kamalayan sa paglutas ng mga
karaniwang problema o pangangailangan sa kanilang sarili.
• Ang mga miyembro ay nagkakaroon ng pakiramdam ng pagmamay-ari,
pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa.
• Ang pagiging kasapi sa kooperatiba ay nag-uudyok ng pinag-isang pagsali sa
pakikisalamuha sa pamayanan
PAANO INILALAAN AT
IPINAMAMAHAGI ANG NET SURPLUS
NG ISANG KOOPERATIBA?
• ang labis na tubo o labis na net surplus ay dapat na ibalik sa mga miyembro
sa pamamagitan ng pamamahagi sa mga sumusunod na paraan:
• Ang unang prayoridad ay napupunta sa pondo ng reserba ng hindi
bababa sa 10 porsyento ng labis na net.
• Pangalawang prayoridad ay dapat mapunta sa pondo sa Edukasyon at
Pagsasanay na hindi hihigit sa 10 porsyento ng labis na net
• Ang pangunahin na prayoridad ay isang opsyonal na pondo, isang pondo
sa lupa at gusali, pondo para sa pagpapaunlad ng komunidad at anumang
iba pang kinakailangang pondo
WHAT ARE THE GENERAL
REQUIREMENTS IN REGISTERING A
COOPERATIVE?
• You will need four copies each of the Economic Survey,
• By -Laws and Articles of Cooperation. The Articles of Cooperation should be duly
notarized and accompanied by there following.
• Bonds of the accountable officers (any director, officer and employee handling
funds, securities offices and employee handling funds, securities or properties on
behalf of the cooperative. The board of directors determine the amount of bonds
required based on the initial network which shall include the paid-up capital,
membership fees and other assets of the cooperative at the time of registration);
and
• Sworn statement of the treasurer showing that at least 25% of the authorized share
has been subscribed and at least 25% of the total subscription has been paid. The
paid-up capital must not be less than P2,000. It must be noted that no member may
own more than 20% of the subscribed capital; and that each share must not be less
than P1.00
HOW MUCH IS THE REGISTRATION
FEE?
• CDA Memorandum Circular No. 92-004, effective 01 May 1992 provides that
registration fee shall be one tenth (1/10) of one percent of the paid- up
share capital with the minimum of:
• P250 for new primary cooperative;
• P500 for secondary cooperative,
• P2,000.00 for tertiary cooperative while laboratory cooperative is free of
charge.
• Cooperative Process WELFARE Articles of Cooperation By Laws, Rules &
Regulations Other policies BOD’s Committee Officers/ members GENERAL
ASSYMBLY Elect/appoints Plan/formulates
WHAT ARE THE SUCCESS FACTORS
OF COOPERATIVE
• Kinikilala ng mga miyembro ang mga karaniwang pangangailangan
• Ang pagpapasiya ng mga miyembro na tulungan ang kanilang sarilng
bentahe
• Ang pagkakaroon ng mabubuting miyembro at may kakayahang inilaan na
pinuno
• Magandang sistema ng pagsunod sa record
• Madalas na Audit
• Patuloy na edukasyon sa kooperatiba
• Pagsasanay ng mga opisyal at kasapi
• Wastong Patnubay
• Iba pang mga kadahilanan: Tulong sa Pananalapi
WHAT ARE THE SUCCESS FACTORS
OF COOPERATIVE
• Savings Mobilization & Capital Build Up Program (SMCBUP)
• Capital build Up
• Ang isang kooperatiba ay dapat magkaroon ng proseso ng pagbubuo ng
kapital para sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo
• Ang capitalization ng mga kooperatiba at ang accounting ay dapat
pamahalaan sa pamamagitan ng mga probisyon ng Cooperative Code at
mga regulasyong inilabas dito
• Ang mga pagbabahagi ng mga kooperatiba ay nakarehistro sa CDA at
ang mga korporasyon ay nakarehistro sa SEC
Art 73. Mga Pinagmumulan ng Kapital - Ang kooperatiba na
nakarehistro sa ilalim ng Kodigo na ito ay maaaring makuha ang kanilang
capital mula sa alinman sa mga sumusunod:
• Pagbabahagi ng share ng miyembro;
• Pautang at paghiram kabilang ang mga deposito;
• Umiikot na kapital na binubuo ng magkakaibang pagbabayad katulad ng
bayad ng pagtangkilik, o interes sa ibinahaging kapital; at
• Mga subsidy, donasyon, pamana, pamigay, at iba pang tulong mula sa
anumang lokal o dayuhang institusyon na pampubliko o pribado
SAVINGS MOBILIZATION
• Hinihikayat ang mga pag-iimpok sa mga kooperatiba na dagdagan ang
negosyo ng pangkat na nakipagtulungan sa mga miyembro ng maaari
itong magamit para sa pagpapalawak ng negosyo.
• Ang ilan sa mga paraan ng pagtitipid na ginagamit ng karamihan sa mga
kooperatiba ay ang mga sumusunod:
• "Piso-piso deposito" o Isang Piso isang araw na pagtitipid
• Kaarawan (para sa mga Kristiyano) at Regalo
• Mga tiket ng Raffle o gumuhit ng raffle
• Dalawampu't Limang sentimos na pagpapanatili sa bawat item na
ibinebenta ng tindahan ng kooperatiba (o anumang halong sumang-ayon)
• Iba pang mga kaparaanan sa pagtitipid
TRANSPORT COOPERATIVE
• Cooperative Education & Transportation Operation Seminar (CETOS) ay isa sa mga
pangngunahing pagsasanay o seminar na kailangang mapagdaanan ng bawat
individuwal na nagnanais na maging miyembro ng isang Kooperatibang Pang-
transportasyon.

• Dito iminumulat ang bawat interesdaong individual (operaytor o drayber) sa


kanilang mga karapatan, obligasyon at responsibilidad sa kanilang sasalihang
kooperatiba.

• Tinatalakay din dito ang mga kailangan nilang malaman tungkol sa OTC, LTO, LTFRB
at iba pang-sanggay ng pamahalaan na kanilang makakasalamuha sa
pagnenegosyo bilang mga kooperatibang pangsasakyan.
• Ang CETOS ay isinasagawa katuwang ang OTC Employees Development
Cooperative (OTC-EMDECO).
OFFICE OF THE TRANSPORT
COOPERATIVE (OTC)

• Ang vision na sa darating na


2020, ibubuo at isasama ang
sektor ng kooperatiba ng
transportasyon bilang isang
pangunahing stakeholder sa
kaunlarang pang-ekonomiya
ng bansa.
OFFICE OF THE TRANSPORT
MANDATE :
COOPERATIVE (OTC)
The Office of Transportation Cooperatives (OTC) was created
through Executive Order 898 signed on May 28, 1983 and
amended by Executive Order No. 1030 on June 11, 1985 with
broadened functions of administering the transport
cooperative program (TCP).

MISSION :

1. Upang mabago ang sistema ng mga kooperatiba ng


transportasyon tungo sa pinakamataas na antas sa
pagsasama at pagtutuwid ng pampublikong pagbabyahe at
sistema ng transportasyon.
2. Upang mapataas ang posisyon ng sosyo-ekonomiko ng
mga pampublikong sasakyan ng manggagawa lalo na ang
mga driver.
About
• The Office of Transportation Cooperatives (OTC) is an
attached agency of the Department of Transportation
(DOTr).

• Ang Office of Transportation Cooperatives (OTC), ay isang


ahensya ng Department of Transportation and
Communications (DOTr), ay tungkulin na mangasiwa o
pamahalaan ang promulgation at pagpapatupad ng
mga patakaran at regulasyon na namamahala sa
promosyon, organisasyon, pagrehistro (accreditation)
pangangasiwa. , at pag-unlad ng mga kooperatiba ng
transportasyon sa buong bansa alinsunod sa EO 898
napetsahan Mayo 28, 1983.
GENERAL INFORMATION
THE OFFICE OF TRANSPORTATION COOPERATIVES IS GOVERNED BY THE
OTC BOARD, COMPOSED OF THE FOLLOWING:

Chairman of the Board Mr. Medel H. Afalla Mr. Samuel W. Abello


OIC, Chairperson NorMinFed
Co-Chairman Ms. Anneli R. Lontoc Transport Coop Sector Representative
Undersecretary for Road and Mr. Rafael M. Duque
Infrastructure
Bicol TC Federation
Members of the Board: TC Sector Representative (Alternate)
Mr. Dominador R. Say
Undersecretary, DOLE OTC is headed by the following individuals:
Atty. Martin Delgra Mr. Medel H. Afalla
Chairman, LTFRB OIC, Chairperson
PSSupt. Edgardo Tinio Mr. Medel H. Afalla
Representing Dir. Gen. Ronald Dela Rosa, Chief, Planning and Evaluation
PNP Division
Ms. Cresenciana E.S. Galvez,
Chief, Operations Division
OFFICE OF TRANSPORTATION
COOPERATIVE
• 5th Floor Ben-Lor Building, 1184 Quezon Avenue, Brgy. Paligsahan
• Quezon City, Philippines
• On 19 June 2017, the Department of Transportation issued Department Order
No. 2017-011 (Re: Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of
Public Road Transportation Services and Franchise Issuance) or the Public
Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP), a flagship program of the
Duterte administration which envisions a restructured, modern, well-
managed and environmentally sustainable transport sector where drivers
and operators have stable, sufficient and dignified livelihoods while
commuters get to their destinations quickly, safely and comfortably.
Calculating DPS from the Income Statement
• Figure out the net income of the company. ...
• Determine the number of shares outstanding. ...
• Divide net income by the number of shares outstanding. ...
• Determine the company's typical payout ratio. ...
• Multiply the payout ratio by the net income per share to get the dividend
per share.
• The PUVMP is not merely a vehicle modernization program. It is a
comprehensive system reform that will entirely change the public land
transportation industry.
• It features a regulatory reform and sets new guidelines for the issuance
of franchise for road based public transport services.
• It devolved the function of route planning to the local government
units as they are more versed in the terrain and passenger demand
within their respective territorial jurisdiction.
• The LGUs are required under the program to submit their own Local
Public Transport Plan (LPTRP) as a pre-requisite for the opening of PUV
franchises within their jurisdiction. Route rationalization studies will also
be conducted to determine the appropriate mode, quantity and
service characteristics of the public transport service in each corridor
which will make the routes more responsive to passenger demand
and ensure that the hierarchy of roads and modes of transportation
are followed.
•MARAMING SALAMAT
PO!!

Похожие интересы