Вы находитесь на странице: 1из 8

Brîff 7 Munud-

Esgeulustod

Self Neglect –
7 Minute Briefing
1. BETH YDYW? 1. WHAT IS IT?

 Mae hunan esgeulustod yn  Self-neglect is any failure of an


fethiant gan oedolyn i gymryd adult to take care of
gofal ohono/ohoni ei hun, neu themselves that causes, or is
mae'n debygol o fewn reasonably likely to cause,
rheswm i achosi niwed serious physical, mental or
corfforol, meddyliol neu emotional harm or damage to
emosiynol difrifol neu ddifrod i or loss of assets.
asedau neu golli asedau.
2. BETH YDYW ? 2. WHAT IS IT?

 Mae Deddf Gwasanaethau  The SSWB (Wales) Act 2014


Cymdeithasol a Llesiant recognises that self-neglect is a
(Cymru)2014 yn cydnabod difficult to manage due to the
fod hunan esgeulustod yn fundamental human right to
anodd ei reoli oherwydd yr private life. This consideration
hawl dynol sylfaenol i fywyd must be balanced with
preifat. Rhaid cydbwyso hyn â safeguarding an individual from
diogelu unigolyn rhag y perygl risk of serious harm.
o niwed difrifol.
3. BETH YDYW? 3. WHAT IS IT?

 Mae tri phrif fath o hunan  There are three main forms of
esgeulustod: self neglect:
 Diffyg hunan ofal  Lack of self-care
 Diffyg gofal o amgylchedd  Lack of care of a person's
person environment
 Gwrthod gwasanaethau  Refusal of services
4. CYDBAVYDDIAETH 4. RECOGNITION

 Efallai y bydd rhywun yn byw  Someone may be living in


mewn amgylchiadau hynod grossly unsanitary conditions;
aflan; yn dioddef o salwch suffering from an untreated
sydd heb ei drin; yn dioddef o illness; suffering from
ddiffyg maeth; yn creu malnutrition; creating a
amgylchedd peryglus sy’n hazardous environment that is
debygol o achosi niwed likely cause serious physical
corfforol difrifol iddo/iddi harm.
5. MATERION ALLWEDOL 5. KEY ISSUES

 Gall hunan esgeulustod  Self-neglect can happen as a


ddigwydd o ganlyniad i ffordd result of an individual's choice
o fyw dewisedig yr unigolyn of lifestyle, or the person may
neu efallai bod yr unigolyn yn be depressed; have poor
isel ei ysbryd; yn dioddef o health; have cognitive
salwch; â phroblemau problems; or be physically
gwybyddol; neu'n methu â unable to care for themselves.
gofalu amdano/amdani ei
hun yn gorfforol.
6. SUT I YMATEB 6. HOW TO RESPOND

 Trafodwch eich pryderon â’r  Discuss your worries with the


unigolyn. Ystyriwch beth sydd person. Consider what they
ei eisiau arnynt ac a oes may want and if there are any
unrhyw bryderon ynglŷn â’u concerns about mental
galluedd meddyliol. Ceisiwch capacity. Try to understand
ddeall y rheswm sylfaenol what underlying reason there
sydd wrth wraidd eu may be for their behaviour.
hymddygiad
7. GWEITHREDU 7. ACTION

 Os oes pryderon sylweddol  Where there are significant


dylech atgyfeirio’r unigolyn i’r concerns make a referral to
Awdurdod Lleol gyda chymaint o the Local Authority with as
wybodaeth ag sy’n bosibl. much information as possible.
Ceisiwch ennyn diddordeb yr
unigolyn yn y broses gan nodi pa  Try to engage the person in
gefnogaeth sydd ei hangen the process identifying what
arnynt. support they may need.
 Darllenwch Brotocol Hunan
Esgeulustod Gogledd Cymru am
fwy o wybodaeth

Оценить