Вы находитесь на странице: 1из 10

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНДАҒЫ

КОММУТАЦИЯЛЫҚ СҰЛБАЛАР
ЕРЕКШЕЛІГІ
Игибаев Ж.Б.
КОММУТАЦИЯ СҰЛБАЛАРЫНЫҢ
ЖІКТЕЛУІ
ТАРАТУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ЭЛЕКТР
ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ТИПІ, ҚУАТЫ,
КЕРНЕУІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
РЕЖИМІ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАЛАДЫ ЖӘНЕ
ҚОСЫЛУЛАРДЫ ҚОСУ ТҮРІ БОЙЫНША
ТОПТАСТЫРЫЛҒАН СХЕМАЛАР
БОЙЫНША ОРЫНДАЛАДЫ.
АЖЫРАТҚЫШТАРДЫҢ САНЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ШАРТТЫ ТҮРДЕ КЕЛЕСІ
СХЕМАЛАР ТОПТАРЫ БӨЛІНЕДІ:
Бір ажыратқышпен
коммутацияланған
сұлбалар
а — с одной секционированной
системой сборных шин с отдельными
обходными выключателями на каждой
секции; б — то же, но с системой
сборных шин, секционированной двумя
последовательно включенными
выключателями; в — с одной
секционированной системой сборных
шин с одним обходным выключателем;
г — то же, но с системой сборных шин,
секционированной двумя
последовательно включенными
выключателями; д — с двумя
системами сборных шин; е — то же, но
с секционированием обеих систем
сборных шин, с двумя
шиносоединительными и двумя
обходными выключателями; ж — то же,
но с совмещением функций обходного и
шиносоединительного выключателей; з
— то же, но с секционированием одной
системы сборных шин; ОВ — обходной
выключатель; СВ — секционный
выключатель; ШСВ —
шиносоединительный выключатель
Екі ажыратқышты жалғау коммутациясы бар схемалар

а — схема 2/1; б — схема 3/2; в — схема 4/3; г — многоугольник


(четырехугольник)
Үш және одан да көп
ажыратқыштарды қосу
коммутациясы бар
схемалар

а — связанные
многоугольники; б —
трансформаторы—
шины; в — генератор—
трансформатор—линия
с уравнительно-
обходным
многоугольником; г —
трансформаторы—
шины с полуторным
присоединением линий
Ажыратқыштардың саны
аз қосылған қарапайым
схемалар

а — блок с разъединителем; б — то же, но с


выключателем; в — два блока с
выключателями и неавтоматической
перемычкой со стороны линий; г, д —
ответвления от проходящих линий; е — мостик
с выключателями в цепях линий и ремонтной
перемычкой со стороны линий; ж — мостик с
выключателями в цепях трансформаторов и
ремонтной перемычкой со стороны
трансформаторов; з — сдвоенный мостик; и —
расширенный четырехугольник; к — заход—
выход
ҚҰРАМА ШИНАЛАРДЫҢ БІР СЕКЦИЯЛЫҚ
ЖҮЙЕСІ БАР СХЕМА

Сұлба тұтынушылардың әр түрлі секцияларға қосылған екі желі бойынша қоректенуі


кезінде жеткілікті сенімді болады. ҚТ токтарын шектеу үшін секциялық реакторлар
қолданылады. Жөндеу режимдерінде ЖТҚ шиналарындағы талап етілетін кернеу
деңгейлері шунтталатын ажыратқыштар немесе ажыратқыштар (суреттегі штрихты
желілер) көмегімен қамтамасыз етіледі. (а)). Секциялық реакторларды шунттау
кезінде ҚТ токтарының есептік деңгейі электр жабдығы үшін рұқсат етілген мәннен
аспауы тиіс.
Сонымен, б-суретте секциялық ажыратқыштар мен реакторлар көмегімен
шығыршыққа біріктірілген; СН резервтеу үшін бірінші секция мен байланыс
трансформаторы арасындағы аралық құрастыру қарастырылған.
• Сурет-в сұлба шиналардың теңестіргіш жүйесімен біріктірілген.
ЖЭО-ның 6-10 кВ генераторлық кернеуінде құрама шиналардың екі секциялы
жүйесі бар сұлба қолданылады (сурет. г). Секциялардың бірі жұмыстан
шығарған кезде оның барлық қосылыстары ток тізбегін ажыратпай шиналардың
резервтік жүйесіне ауыстырылады. Қарастырылып отырған схема икемді болып
табылады. Оның негізгі кемшілігі ажыратқыштардың жедел функцияларының
болуы болып табылады. Үлкен саны, орындалатын операцияларды
разъединителями және күрделі блоктау кері әсерін тигізеді, пайдалану
сенімділігін электр қондырғылары. Қазіргі жағдайда, егер тұтынушылар 6-10 кВ
резервтелмеген сызықтармен қоректенетін болса, бұл схеманы қолданған жөн,
бірақ бұл өте сирек кездеседі.