Вы находитесь на странице: 1из 31

Bangkang

Papel
A Filipino Short Story
01
THE AUTHOR

02
ANALYSIS

03
LITERARY APPROACH
CONTENTS
04
SYNTHESIS
GENOVEVA
EDROZA-MATUTE
Author of the short story “Bangkang Papel”
She studied at Manila North
High School (now Arellano High
School), Philippine Normal LIFE AND
CAREER
School (PNS), Philippine Normal
College (PNC now Philippine
Normal University), and the
University of Santo Tomas. She
taught for 46 years at Cecilio During her time as a teacher, Matute
Apostol Elementary School and authored a number of short stories. All
Arellano High School, and of the short stories that she wrote
served as chair of the Philippine were in the native language of the
Department of PNC. Philippines, Tagalog. She is best known
in Philippine history for these short
stories.
In the year 1980, she retired
from her career as a teacher. By
the time she retired, she had LIFE AND
CAREER
become head of the Philippine
Normal College under the
Department of Filipino. During
her time at this university she
had also become the Dean of Matute died on March 21, 2009 at the
Instruction. age of 94. She died in her own
bedroom in the city of Cubao in the
Philippines. The specifics of her death
remain unknown
Google honors Filipina author Genoveva Edroza-Matute
Janvic Mateo (The Philippine Star) - January 5, 2020 - 12:00am

MANILA, Philippines — Technology company Google on A doodle celebrating Matute’s 105th birth anniversary was
Friday paid tribute to Filipina author and academic Genoveva featured on the Google homepage for users accessing the
Edroza-Matute, best known for her short story “Ang search engine in the Philippines.
Kuwento ni Mabuti.”
GENOVEVA'S

ACHIEVEMENTS
Her writings are lauded for their contributions to Tagalog literature and
Filipino cultural identity,” it added, noting that she has received a total of
four Palanca awards, as well as other recognitions.

Her greatest award was bestowed upon her in the year 2005. At this time, she
received recognition for her work by the President of the Philippines, Gloria
Macapagal-Arroyo. The award was to recognize her creativeness and the
contributions she made as an author throughout her lifetime.
GENOVEVA'S

ACHIEVEMENTS
Her writings are lauded for their contributions to Tagalog literature and
Filipino cultural identity,” it added, noting that she has received a total of
four Palanca awards, as well as other recognitions.

 The first prize she was awarded was in 1951 for her short story entitled
Kuwento ni Mabuti.
 The second first prize she was awarded was for her short story Paglalayag
sa Puso ng Isang Bata.
 The third first prize that acknowledged her work as an author was for her
short story entitled Parusa, which she was awarded in 1961.
GENOVEVA'S

ACHIEVEMENTS
Her writings are lauded for their contributions to Tagalog literature and
Filipino cultural identity,” it added, noting that she has received a total of
four Palanca awards, as well as other recognitions.

“Throughout her academic career, she wrote a number of historically based


short stories that were included in many textbooks for elementary and high
school. Matute wrote in multiple languages: her mother Filipino tongue of
Tagalog, her second language English and also in Filipino when it became the
national language,” said Google..
GENOVEVA'S

ACHIEVEMENTS
Her writings are lauded for their contributions to Tagalog literature and
Filipino cultural identity,” it added, noting that she has received a total of
four Palanca awards, as well as other recognitions.

“Her writings are lauded for their contributions to Tagalog literature and
Filipino cultural identity,” it added, noting that she has received a total of four
Palanca awards, as well as other recognitions.
 Piling maiikling kuwento, 1939-1992
 None of the bitter: The short stories and essays in English
 Diaspora At Iba Pang Mga Kwento Ni Genoveva Edroza
Matute
 Mga pagpapahalagang Pilipino sa mga gunita
 Babae at iba pang mga kuwento
 Ako'y isang tinig: Katipunan ng mga piling maiikling
katha at sanaysay
 Sa anino ng EDSA at iba pang mga kuwento
 Ang inyong lingkod, Gloria Romero: Dulang pang-radyo,
1959-1960
 May isang panahon: Mga kuwento, sanaysay, tula
WORKS (Tagalog Edition)
 Tinig ng damdamin: Mga piling sanaysay
 Ang kanilang mga sugat: Nobela
 Walo at kalahating dekada ng isang buhay: Nobela
(Tagalog Edition)
STORY ANALYSIS
Characters, Setting, Theme, Conflict and Plot of the story
Pagsusuring ng Akdang Pampanitikan/ Liwanip: ibunyag ang Nakakubling Laman (Bajao et.
al) / Philippine Normal University Mindanao

Ang mga salitang ginamit sa akda ay karaniwang “Wala siyang makitang ano man maliban sa
pormal. Kapansin-pansin din ang paggamit ng awtor
isang makitid na silahis”
ng mga salitang hindi pamilyar sa mga mambabasa. Sa
halip na gumamit ang awtor ng mga salitang mas
“Mula sa malayo’y naririnig niya ang hagibis
madaling maunawaan ay gumamit ito ng mga salitang ng malakas na hangin.”
di-pamilyar nasiyang nagdagdag sa kasiningan ng “Biglang-biglang naparam ang nalalabi pang
kwento.
antok. ”
Sa halip na gamitin ang salitang sinag ay silahis ang
ginamit, hagibis sa halip na belosidad, salitang
“Nagugulumihang lumapit ang bata kina
naparam na maaari namang gamitan ng salitang Mang Pedring at Aling Feli.”
naglaho, nagugulumihan sahalip na naguguluhan at “Ang araw na humalili’y tigib ng pangamba…”
tigib ng pangamba na maaari namang sabihing puno
ng pangamba.
Gumamit din ang awtor ng salitang konotasyon
“Lahat ng lapitan niya’y nanatiling pinid ang
(Ang pagpapakahulugang iba kaysa sa
labi.”
pangkaraniwang pakahulugan), narito ang Konotasyon: Nanahimik
pahayag:
Ang istelong ginamit naman ng awtor sa
kanyang pagsasalaysay sa kwento ay “flash back” “Sa tuwing ako’y may makakikitang bangkang
na kung saan ay ginunita ng nagsasalaysay ang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang
mga nangyari sa buhay ng batanglalaki at sa batang lalaki. Isangbatang lalaking gumawa ng
kanyang pamilya. Pinatunayan ito ng mga tatlong malalaking bangkang papel na hindi
pahayag na: niya napalutang sa tubig kailanman...”
Characters  Batang Lalaki: Gumawa ng tatlong
malalaking bangkang papel na hindi niya
napalutang sa tubig kailanman.
 Ina: Ina ng batang lalaki at ni Miling
 Miling: Kapatid ng batang lalaki.
 Tatay: Ama nina Miling at ng batang
lalaki na napaslang ng mga kawal.
Mga Kapitbahay:
 Aling Berta
 Mang Pedring
 Aling Ading
 Feli
 Turing
 Pepe
Setting

Streets where children play


The small boy's home.
after a heavy rain.
Conflict  Man vs Man
• Fight between rebels and the
opposing group.
 Man vs Himself
• Acceptance of loss of a father.
 Man vs Nature
• Heavy rains that can bring about
harm to people and their livelihood.
Theme

Loss

Defeat

Grief

War
Plot
Introduction

Beginning of flashback. The day before the


A boy woke up in the middle of the night.

Nagkatuwaan ang mga bata sa pagtatampisaw sa baha. Ito ang pinakahihintay nilang
araw mula nang magkasunud sunod ang pag-ulan. Alam nilang kapag iyo’y
nagpatuloy sa loob ng tatlong araw ang lansangang patungo sa laruan ay lulubog. At
ngayon, ay ikalimang araw nang walang tigil ang pag-ulan.Ilang maliliit na bata ang
magpapalutang ng mga bangkang papel, nariyang tinatangay ng tubig, naroong
sinasalpok at inilulubog, nariyang winawasak.
Initial Action

Boy wakes up to a loud noise in the middle


B of the night.

Isang batang lalaking nagising sa isang gabi, sa mag dagundong na nakagugulat. Sa


loob ng ilang saglit, ang akala niya’y Bagong Taon noon. Gayon ding malalakas na
ugong ang natatandaan niyang sumasalubong sa Bagong Taon. Ngunit pagkalipas ng
ilan pang saglit, nagunita niyang noon ay wala nang ingay na pumapatak mula sa
kanilang bubungan.
Rising Action

Boy's reoccuring thought where his father


C goes off to everytime he stays out late.

Ang paghihintay ng batang lalaki sa pagbabalik ng kanyang ama. Patuloy na


hinihintay at hinahanap ng batang lalaki sa kanyang ina kung kailan babalikang
kanyang ama. Walang kaalam-alam ang bata sa kung saan namamalagi ang kanyang
ama sa tuwing wala ito sa kanilang tahanan. Maraming katanungan ang sumasagi sa
kanyang isipan kung bakit hindi pa umuuwi ang kanyang ama at hindi ipinapaliwanag
ng kanyang ina ang mga pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid.
Rising Action

The boy's home was flocked to by their


D neighbors.

Isang kamay ang dumantay sa kanyang balikat at nang magtaas ng paningin ay


nakitang yao’y si Aling Berta, ang kanilang kapitbahay. Hindi niya maunawaan ang
tingin noong tila naaawa. Biglang-biglang naparam ang nalalabi pang antok. Gising
na gising ang kanyang ulirat. Naroon ang asawa ni Aling Berta, gayon din sina Mang
Pedring, si Aling Ading, si Feli, at si Turing, si Pepe. Nakita niyang ang kanilang bahay
ay halos mapuno ng tao.
Climax

Boy is greeted with news that his father died


E in battle along with 9 other rebels.

Nagugulumihang lumapit ang bata kina Mang Pedring at Aling Feli. Ang pag-uusap
nila’y biglang natigil nang siya’y makita. Wala siyang narinig kundi... “Labinlimang
lahat ang nangapatay...” Hindi niya maunawaan ang lahat. Ang pagdami ng tao sa
kanilang bahay. Ang anasan. Ang ayosng kanyang ina. Ang pag-iyak ni Aling Feli
nang siya ay makita. Sa pagitan ng mga hikbi, siya’y patuloy sa pagtatanong... “Bakit
po? Ano po iyon?”
Falling Action
Everyone is devastated by the news. They
set off to a safe place from the advancing
E enemy.

Matagal bago naunawaan ng bata kung ano ang nagyari. Sila’y palabas na sa
bayan,silang mag-iina, ang lahat ng kanilang kapitbahay, ang maraming-maraming
tao, at ang kani-kanilang balutan.Sa paulit-ulit na salitaan, sa sali-salimbayang pag-
uusap ay nabatid niya ang ilang bagay.Sa labinlimang nangapatay kagabi ay kabilang
ang kanyang ama...sa labas ng bayan...sasagupaan ng mga kawal at taong-bayan.
Nag-aalinlangan, ang batang lalaki’y lumapit sa kanyang ina na mabibigat ang mga
paasa paghakbang “Inay, bakit pinatay ng mga kawal ang Tatay? Bakit? Bakit?”
Resolution

End of flashback.
F
Sa bawat hakbang na palayo sa bahay na pawid at sa munting bukid na kanyang
tahananay nararagdagan ang agwat ng ulila sa kanyang kabataan.Ang gabing yaon
ng mga dagundong at sigwa, ng mga pangarap na kinabukasan at ngmga bangkang
papel – ang gabing yaon ang kahuli-hulihan sa kabataang sasansaglit lamang
tumagal. Ang araw na humalili’y tigib ng pangamba at ng mga katanungang
inihahanap ng tugon. Kaya nga ba’t sa tuwi akong makakikita ng bangkang papel ay
nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki. Isang batang lalaking gumawa ng
tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang kailanman...
Is it a short
story?

Can be read in one seating Story happens in a short time


  span.

At least two characters involved Plot has a unity of impression


 
Literary Approach

Reader-Response Theory New Historicism Psychoanalytic Criticism

Meaning is created from SItuating artitistic texts Analysis of author's


reader's own values and both as products of a unconcious desires,
experiences. historical context and as reader's responses and the
the means to understand caracters in the work.
cultural and intellectual
history.
SYNTHESIS
END
BBANGKANG PAPEL / GENOVEVA EDROZA-
MATUTE

Оценить