Вы находитесь на странице: 1из 15

§Å¸õ

ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ àÃò¨¾ì ÌÚ¸¢Â §¿Ãò¾¢ø


¦ºýȨ¼Å¨¾ §Å¸õ ±ý¸¢§È¡õ.

¿¸Õõ ¦À¡Õû¸û «¨Éò¾¢üÌõ


§Å¸õ ¯ñÎ. ¬É¡ø, «¨Å ´§Ã
§Å¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¢ø¨Ä.

§Å¸õ ¿¸Õõ ¦À¡ÕÙìÌ ²üÀ Á¡Úõ.

´Õ ¦À¡Õû §Å¸Á¡¸ ¿¸Õõ§À¡Ð


ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ àÃò¨¾ì ÌÚ¸¢Â §¿Ãò¾¢ø
¦ºýȨ¼óРŢÎõ.
ÌÈ¢ôÀ¢ð¼
§¿Ãò¾¢ø ´Õ §Å¸õ
¦À¡Õû À½
¢ìÌõ àÃõ
§Å¸ò¨¾ì ¸½ì¸¢Îõ
«Ç¨Å¸û

Km/h
m/s
Cm/s
§Å¸õ ¿¸Õõ ¦À¡ÕÙ째üÀ
Á¡ÚÀÎõ

300
km/h 5.4 m/h

20 km/h 0.60 m/h


§Å¸ò¾¢ý Ýò¾¢Ãõ

§Å¸õ = àÃõ
§¿Ãõ

§Å §¿
§Å¸ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¾ø
´Õ ºÃìÌóÐ 270 km àÃò¨¾
«¨¼Â 3 Á½¢ §¿Ãõ À½¢ì¸¢ÈÐ.
¬¸, ºÃìÌóÐ À½¢ò¾ §Å¸õ
±ýÉ?

àÃõ
§Å¸õ =
§¿Ãõ
270 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷
=
3 Á½¢§¿Ãõ

= 90 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ / Á½¢


§Å¸ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¾ø

µ÷ ´ð¼ôÀó¾Â Å£Ã÷ 100 Á£ð¼÷


àÃò¨¾ 20 ŢɡʸÙìÌû
¸¼ó¾¡÷. «Åâý §Å¸õ ±ýÉ?

àÃõ
§Å¸õ =
§¿Ãõ

= 100 Á£ð¼÷
20 Ţɡʸû

= 5 Á£ð¼÷ / ŢɡÊ
§Å¸ò¨¾ ¸½ì¸¢Î¾ø
§¸¡Ä¡Äõââø þÕóÐ À¢É¡í¸¢üÌ
320 km àÃõ À½¢ì¸ ´Õ §ÀÕóÐ
4 Á½¢ §¿Ãõ ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼Ð.
¬¸, §ÀÕóÐ À½¢ò¾ §Å¸õ
±ýÉ?

àÃõ
§Å¸õ =
§¿Ãõ
320 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷
=
4 Á½¢§¿Ãõ

= 80 ¸¢§Ä¡ Á£ð¼÷ / Á½¢


¸£ú측Ïõ À¼õ ´Õ ¸¡÷ Àó¾Âò¾¢ý ¯îºì¸ð¼ò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.
ºÃ ºÃ

¸¡öó¾ þ¨Ä
´ý§È¡¦¼¡ýÚ ¯ÃÍõ
§À¡Ð «øÄÐ Á¢¾¢ÀÎõ
§À¡Ð ¯ñ¼¡Ìõ ´Ä¢
ºÄ ºÄ

¿£÷ µÎõ µ¨º

Вам также может понравиться