Вы находитесь на странице: 1из 5

ФЕУДАЛНА АНАРХИЈА

ВО МАКЕДОНИЈА
 ЗАСИЛУВАЊЕ НА КРУПНИТЕ ЕУДАЛЦИ
 АРАМИИ И КРЏАЛИИ
 ЗАСИЛУВАЊЕ НА АЈДУТСТВОТО
 НАПУШТАЊЕ НА СЕЛАТА И НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ГРАДОВИТЕ
 УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
 МАЈ 1763
 РАСПАЃАЊЕ НА ФЕУДАЛНИОТ СИСТЕМ И ПОЧЕТОЦИ НА КАПИТАЛИЗМОТ ВО
МАКЕДОНИЈА
 БРЗО ОПАЃАЊЕ НА ИМПЕРИЈАТА
 ПАНАЃУРСКА ТРГОВИЈА
 ВО 1807 ВО МК ЖИВЕЕЛЕ 986.500 ЖИТЕЛИ ОД НИВ 724.500
ХРИСТИЈАНИ,204.000 МУСЛИМАНИ
 УЧЕСТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОСТАНИЈАТА НА БАЛКАНОТ
 ВО ПРВОТО СРПСКО ВОСТАНИЕ -1804
 ГРЧКОТО ВОСТАНИЕ 1821
 ПОТТИК ЗА ВОСТАНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
 НАГУШКОТО ВОСТАНИЕ 3.3.1822
РЕФОРМИ ВО ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЈА

 ГИЛХАНСКИ ХАТИШЕРИФ-1839
 ЕДНАКВОСТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ ВО ОПШЕСТВОТО
 РЕВОЛТ КАЈ ФЕУДАЛЦИТЕ
 ПОЧЕТОК НА ПРЕРОДБА
 РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ
 7.5 1876
 ВОЈНИ ПРОТИВ ИМПЕРИЈАТА